En, to og et tre

Page 1


EN, TO OG ET TREWIDAR ASPELI

NORA BRECHDer veien slutter står et hus med to dører. Bak den ene bor Ane.

Bak den andre bor Brage.

I hagen bak huset vokser et tre.

BARE SE ...


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.