Redegjørelse Åpenhetsloven 2023 – Sentraldistribusjon

Page 1

REDEGJØRELSE FOR AKTSOMHETSVURDERINGER ETTER ÅPENHETSLOVEN

(1. JANUAR 2023 – 31. DESEMBER 2023)

SENTRALDISRIBUSJON AS' REDEGJØRELSE FOR AKTSOMHETSVURDERINGER ETTER ÅPENHETSLOVEN

(1. JANUAR 2023 – 31. DESEMBER 2023)

1. OM SENTRALDISTRIBUSJON

Sentraldistribusjon AS er et av Norges største selskaper innen logistikk og distribusjon for bokbransjen og beslektede bransjer. Vi tilbyr løsninger som sikrer effektive informasjonssystemer og rasjonelle varestrømmer. Sentraldistribusjon distribuerer og lagerfører varer på vegne av forlag, netthandelsaktører og bokklubber. Mottakere av produktene er bokhandlere, privatkunder og bokklubbmedlemmer.

Sentraldistribusjon AS eies 100 % av Cappelen Damm AS som er 100 % eid av holdingselskapet Egmont Holding AS, som igjen eies 100 % av Egmont International Holding AS. Denne redegjørelsen gjelder kun for Sentraldistribusjon AS ("Sentraldistribusjon"). Cappelen Damm AS vil publisere en egen redegjørelse under åpenhetsloven.

2. OM ÅPENHETSLOVEN OG DENS KRAV Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Allmennheten skal sikres tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven pålegger blant annet virksomheter en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som legges fram årlig – første gang innen 30. juni 2023.

3. SENTRALDISTRIBUSJONS RUTINER FOR ARBEID MED MENNESKERETTIGHETER OG ANSTENDIGE ARBEIDSFORHOLD

3.1 Generell strategi

Sentraldistribusjon har i en årrekke vært opptatt av blant annet sosiale rettigheter, og Sentraldistribusjon følger Egmonts etiske retningslinjer og program for sosial ansvarlighet hvor det gjennomføres aktsomhetsvurderinger av våre leverandører i

tråd med åpenhetsloven. Sentraldistribusjon følger myndighetenes råd, anbefalinger og påbud med hensyn til samarbeid med leverandører og bruk av råvarer som har opprinnelse i, eller tilknytning til, land som er underlagt handelsboikott av FN og/eller norske myndigheter.

I arbeidet med dette gjennomføres nødvendige prioriteringer som bidrar til å forutse, forebygge og minimere risiko i verdikjeden. Dersom aktsomhetsvurderinger identifiserer brudd på etiske retningslinjer, med påfølgende faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko for slike, kan samarbeidet bli avsluttet. Prioritering av risiko for brudd på menneskerettigheter gjøres på bakgrunn av alvorlighetsgrad, omfang og sannsynlighet for potensiell negativ påvirkning eller skade.

Åpenhetsloven gjelder ikke for utenlandske selskaper som ikke er skattepliktige til Norge, men Sentraldistribusjon stiller krav til våre underleverandører når det gjelder menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Våre utenlandske leverandører og samarbeidspartnere som ikke er forpliktet av åpenhetsloven, er likevel forpliktet til å respektere menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold gjennom våre kontrakter med dem, og eventuelt annet regelverk aktørene er underlagt.

Aktsomhetsvurderinger er en del av Sentraldistribusjons verdiskaping ved å forbedre forståelsen av markeder og strategiske leverandører og forsyningskilder, og styrke kontroll med selskapsspesifikk forretnings­ og operasjonell risiko. Sentraldistribusjon benytter også aktsomhetsvurderinger i prekvalifiseringsprosesser for leverandører og andre forretningsforbindelser.

Dersom Sentraldistribusjon skulle avdekke kritikkverdige forhold i eget selskap, hos leverandørkjeden eller andre samarbeidspartnere, vil dette redegjøres for, samt hva som har blitt gjort og hva Sentraldistribusjon vil gjøre for å rette opp forholdet og påvirke på en positiv måte. Dette fremmer åpenhet og medfører at våre kunder kan ta opplyste valg.

Sentraldisribusjon AS 2

For å overholde kravene i åpenhetsloven gjennomfører Sentraldistribusjon risikobaserte og prioriterte risikovurderinger for å forutse, forebygge og minimere risikoen for potensielle brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og verdikjede.

3.2 Hvordan aktsomhetsvurderingene utføres

Sentraldistribusjons aktsomhetsvurderinger starter med å kategorisere alle leverandører og samarbeidspartene i risikokategorier. Hvilken kategori leverandører og samarbeidspartnere plasseres i, bestemmes av risikofaktorer som jurisdiksjon og bransje. Det er statistisk sett større risiko for menneskerettighetsbrudd og brudd på anstendige arbeidsforhold i land som Kina og India, enn det er for typisk vesteuropeiske land. Samtidig er Sentraldistribusjon observant på at vesteuropeiske leverandører kan ha leverandørkjeder i risikoutsatte land. Videre er det visse bransjer som har ulike risikobilder. Arbeidsintensive bransjer med elementer av produksjon vil ha en høyere underliggende risiko for uanstendige arbeidsforhold enn for eksempel i konsulent­ og rådgivningsbransjen.

Sentraldistribusjons arbeid under åpenhetsloven baserer seg på prinsippene om risikobasert tilnærming og proporsjonalitet. Jo høyere risikokategori vi gir våre leverandører og samarbeidspartnere, jo flere tiltak setter vi i verk for å påse at de respekterer menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette kan være alt fra spørreundersøkelser og samtaler med aktørene til bakgrunnssjekker av selskapene og deres eiere, eller der audits gjennomføres av nøytrale aktører.

Dersom det oppdages kritikkverdige forhold innenfor egen virksomhet, i leverandørkjeden eller hos andre forretningspartnere, vil Sentraldistribusjon sette i gang egnede tiltak for å stanse, forebygge eller dempe den uheldige påvirkningen og følge opp de igangsatte tiltakene og resultatene. Sentraldistribusjon vil sørge for å kommunisere med berørte personer og samarbeide om mulig utbedring og erstatning der det er nødvendig.

4. SENTRALDISTRIBUSJONS RISIKOVURDERINGER PER 31. DESEMBER 2023

4.1 Åpenhetsloven og Sentraldistribusjons ulike leverandører og samarbeidspartnere Sentraldistribusjons verdikjede er omfattende, kompleks og mangeartet, og består blant annet av leverandører og forretningspartnere. Sentraldistribusjons "leverandørkjede" består av leverandører og underleverandører som leverer eller produserer innsatsfaktorer som inngår i Sentraldistribusjons levering av varer og tjenester til sluttbrukere og kunder. Sentraldistribusjons "forretningspartnere" er samarbeidspartnere som leverer varer eller tjenester til Sentraldistribusjon, men som ikke naturlig kan sies å være en del av selskapets leverandørkjede. Eksempler er advokater, revisorer og utleier av fast eiendom. Sentraldistribusjon har foretatt risikovurderinger av sine samarbeidspartnere i tråd med prinsippene som det er redegjort for i pkt. 4.2 nedenfor.

4.2 Risikokategoriseringen

Sentraldistribusjon har jobbet systematisk med å risikokategorisere sine leverandører og forretningspartnere etter en nærmere definert skala. Kategoriene spenner fra høyrisikoleverandører i Kina til lavrisikoaktører som offentlige bedrifter og etater (både produksjon og forvaltning – statlig og kommunal). Det er høyrisikoleverandørene som vil være fokus for Sentraldistribusjons aktsomhetsvurderinger i fortsettelsen.

Sentraldistribusjon har noen få leverandører i høyrisikoland som Kina og India. Dette er bøker som selges som SD Books og er typisk trykkerier som Sentraldistribusjon ikke står i et direkte kontraktsforhold med , men som blir brukt av samarbeidsforlag ved kjøp av engelskspråklige bøker som selges i det norske markedet. Sentraldistribusjon har ved enkelte tilfeller observert at risikoen for uanstendige arbeidsforhold tilknyttet disse virksomhetene er særlig høy. Overfor disse leverandørene har det blitt satt i verk mer grundige undersøkelser; også for å følge opp mulige brudd. Det er ikke avdekket avvikende forhold ifm risikovurdering 2023.

Sentraldistribusjon har særlig fokus på produksjonsprosessen tilknyttet nevnte engelskspråklige bøker. Sentraldistribusjon kjøper fysiske bøker for videresalg i det norske markedet, mens det er et utenlandsk forlag som forestår trykkingen. Disse forlagene kan bruke leverandører i høyrisikoland som Kina til produksjonen. Ved disse produksjonene står man ofte overfor lengre leverandørkjeder, noe som innebærer at Sentraldistribusjon har en mer indirekte (men likevel viktig) påvirkning på å sikre anstendige arbeidsforhold i "nederste ledd". I en erkjennelse av at det kan være vanskelig å identifisere leverandørkjeder og iboende risiko i nevnte produksjoner, kategoriserer Sentraldistribusjon leverandører og samarbeidspartnere innenfor disse produksjoner som høyrisiko. I nevnte produksjoner stiller vi strenge krav til vår direkte samarbeidspartner (det utenlandske forlaget) for å forsikre oss om at menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold blir respektert. Sentraldistribusjon har fokusert på dette også før innføringen av åpenhetsloven.

Klima- og miljørapport 2022 3

Sentraldistribusjon benytter seg av ulike transportleverandører. I transportbransjen er det blant annet en underliggende risiko for brudd på arbeidstidsbestemmelser (kjøretid) og lønnsvilkår for sjåfører. Sentraldistribusjons transportleverandører er derfor som et utgangspunkt kategorisert som høyrisikoleverandører under åpenhetsloven og vil bli fulgt opp tilsvarende.

5. MILJØ OG KLIMA

Selv om miljø og klima ikke er i kjernen av det åpenhetsloven søker å beskytte, er det en sammenheng mellom miljø, klima og menneskerettigheter. Skade på miljø og klima kan få konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter som retten til liv og helse, ved at det kan påvirke menneskers tilgang til rent vann, husly og mat. Dette gjelder spesielt mennesker i allerede sårbare situasjoner som barn og urfolk. Sentraldistribusjon velger derfor å ta med forlagets arbeid miljø og klima i denne redegjørelsen.

Målet vårt er å spre kunnskap og innføre tiltak internt i organisasjonen, vi ønsker å samarbeide om natur­ og klimatiltak i bransjen og overfor leverandører, vi vil legge til rette for langt bedre sirkulære løsninger og vi vil gjøre vårt for at kundene våre skal

ta informerte valg. Sentraldistribusjon ønsker å bidra ved å spre kunnskap og skape debatt gjennom våre utgivelser, og ved å ta ansvar for at utgivelsene skaper minst mulig klimapåvirkning.

Reduksjoner skjer enten ved å gjøre nåværende materialer og produksjonsmetoder mindre forurensende, eller finne nye og lavere utslippsalternativer. Dette gjøres ved å risikovurdere produkter, leverandørkjeder, geografiske forhold og virksomhetsspesifikke risikofaktorer.

Sentraldistribusjon har også et spesielt fokus på risiko tilknyttet produksjonen av papir. En bok består av ulike råvarer, og disse har ulike verdikjeder og ulik anskaffelsesstruktur. Dette gjør en uniform tilnærming uegnet. Flere verdifulle og kritiske råvarer kan kun skaffes fra noen få geografiske områder. Disse kan omfatte ressursrike områder preget av korrupsjon, konflikt, svak rettsikkerhet og manglende håndhevelse av arbeidslivslover.

Les mer om vårt miljø ­ og klimaarbeid i våre klima­ og miljørapporter: https://www.sd.no/sd/om­ oss

Dokumentet er digitalt signert av styret og daglig leder i mars 2024.

Sentraldisribusjon AS 4

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.