Pelle Propell blander alle smaker i hele verden

Page 1
© CAPPELEN DAMM AS, Oslo, 2021 ISBN 978-82-02-65409-2 1. utgave, 1. opplag 2021 Illustrasjoner: Ella K. Okstad Omslagsillustrasjon: Ella K. Okstad Design: Elisabeth Vold Bjone Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia, 2021 Satt med 12/16 pt Rockwell og trykt på 150 g Munken Pure Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

www.cappelendamm.noDette er lillebroren min, Pelle. Vi kaller ham Pelle Propell.


I dag ligger han opp ned i en lenestol, med en kalkulator i hånden. «Hvilken dag er det egentlig i dag, Henny?» spør Pelle. «Er det fredag? Tirsdag?

Lørdag? Torsdag eller mandag?» Pelle lager tenkefjes.


«Det er lørdag», svarer jeg.» «Oi! JA! Det er jo bakedag i dag! Jippi!» Pelle løfter kalkulatoren til øret og roper:

e! Skynd deg!» «Bo! Nå skal vi bak n danser: ens ha Pelle synger i vei m


MAN NA NA NA

NA NA D AG

LØR LØR

LØR

SDAG LØRDAG

BA BA BA

BAKEDAG

! BAKEDAG


Bo Bæng kommer alltid når det er bakedag. «Skru farten på fullt, Henny! Jeg er jo en av de alle beste til å bake i hele gaten!» sier Pelle. «Såpass», svarer jeg. Pelle har fjeset klistret til vindusruten. Og der, innimellom husene kommer selveste Bo Bæng!


«Klar som eggedosis!» sier Bo.

urra!»

H Pelle jubler. «

«Kom, så hjelper jeg dere å finne fram ingrediensene», sier jeg.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.