Paulo Coelho Manuskriptet fra Accra

Page 1Manuskriptet fra AccraPaulo Coelho

Manuskriptet fra Accra Oversatt av Grete Skevik


Bazar Forlag AS Jernbanetorget 4A 0154 Oslo www.bazarforlag.com Originaltittel: Manuscrito encontrado em Accra Copyright © 2012 by Paulo Coelho www.paulocoelho.com This edition was published by arrangements with Sant Jordi Asociados, Barcelona, Spain All rights reserved. © Norsk utgave: Bazar Forlag AS, Oslo 2013 Oversatt fra portugisisk av Grete Skevik Omslagsdesign: Labrand. Psicolgía de Marcas SL. Ramon Lombera. www.labrand.es Tilrettelegging av design: Lene Stangebye Geving | lene@fulltank.org Forfatterfoto: © Per Heimly Sats og grafisk form: Hamar Maskinsetteri Satt med: Sabon 11/16 pt Trykk og innbinding: TBB, Slovakia Trykt på: 90 g Ensolux Cream, bulk 1,6 ISBN 978-82-8087-551-8 Materialet i denne utgivelsen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Bazar Forlag AS er enhver eksemplarframstilling og tilgjengeliggjøring kun tillatt i den utstrekning det er hjemlet i loven eller gjennom avtale med Kopinor, interesseorganisasjonen for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar eller inndragning og kan straffes med bøter og fengsel.


Å Maria, unnfanget uten synd, be for oss som vender oss til deg. Amen.Til Vår Frue av Den mytiske rosen, som takk for miraklet, og til Mônica Antunes, som aldri har ødslet bort sine velsignelser.Jerusalems døtre, gråt ikke over meg; gråt over dere selv og deres barn. LUKASForord og hilsen I desember 1945 fant to brødre, idet de søkte et sted å hvile, en leirkrukke full av pergamentinnbundne papyrusark i en hule i Hamrat Dom-området i Øvre Egypt. I stedet for å melde fra til de lokale myndighetene – slik loven tilsa – bestemte de seg for å selge dem stykkevis på antikvitetsmarkedet, for ikke å vekke myndighetenes oppmerksomhet. Guttenes mor var redd for at de skulle påvirkes av ’onde krefter’ og brente flere av de nyoppdagede papyrusarkene. Året etter røk brødrene i tottene på hverandre, av grunner som ikke ble nedfelt i historien. Moren la skylden på de ’onde kreftene’ og ga manuskriptene til en prest, som solgte ett av dem til Koptisk Museum i Kairo. Der fikk pergamentene navnet de bærer den dag i dag: Nag Hammadi-manuskriptene (en referanse til byen som ligger nærmest hulen hvor de ble funnet). En av ekspertene på museet, religionshistorikeren Jean Doresse, forsto viktigheten av funnet, og nevnte det for første gang i en publikasjon fra 1948. Etter hvert begynte de andre pergamentene å dukke opp på svartebørsmarkedet. De egyptiske styresmaktene 11


skjønte fort viktigheten av funnet, og forsøkte å forhindre at manuskriptene ble ført ut av landet. Like etter revolusjonen i 1952 ble størsteparten av materialet overrakt Koptisk Museum i Kairo og erklært som egyptisk nasjonalarv. Kun én tekst unnslapp og dukket opp i et belgisk kunstantikvariat. Det ble gjort utallige mislykkede forsøk på å selge den i New York og Paris, og i 1951 ble den til slutt kjøpt av C.G. Jung-instituttet. Etter den berømte psykoanalytikerens død ble pergamentbindet, kjent under navnet Codex Jung, ført tilbake til Kairo, hvor de rundt tusen sidene og fragmentene av Nag Hammadi-manuskriptene er samlet. * * * Papyrusarkene som ble funnet, er greske oversettelser av skrifter som ble nedtegnet mellom slutten av det første århundret i vår tidsregning og år 180 e.Kr., og består av en samling skrifter som også er kjent som De apokryfe evangelier, ettersom de ikke står i Bibelen slik vi kjenner den i dag. Av hvilken grunn? I år 170 e.Kr. kom en gruppe biskoper sammen for å avgjøre hvilke tekster som skulle inngå i Det nye testamentet. Kriteriet var enkelt: Alt som kunne bekjempe datidens kjetteri og doktrinære splittelser skulle tas med. De valgte de nåværende evangeliene, brevene og alt som på et vis «hang sammen», kan vi si, med den sentrale ideen de holdt for å være kristendommen. Bispenes møte 12


og listen over bøkene som ble godkjent, er nevnt i den lite kjente Muratoriske Kanon. De andre bøkene, i likhet med dem som ble funnet i Nag Hammadi, ble utelatt fordi de inneholdt tekster skrevet av kvinner (som Maria Magdalenas evangelium) eller fordi de fremstilte en Jesus som var klar over sin guddommelige misjon, noe som skulle gjøre hans lidelser og død mindre smertefulle. * * * I 1947 oppdaget den engelske arkeologen Sir Walter Wilkinson et annet manuskript i nærheten av Nag Hammadi, denne gang skrevet på tre språk: arabisk, hebraisk og latin. Ettersom han kjente til loven som beskyttet slike funn i området, sendte han teksten til antikvitetsavdelingen i Det egyptiske museet i Kairo. Svaret lot ikke vente på seg; det fantes minst 155 kopier av dokumentet i omløp i verden (tre av dem tilhørte museet) og alle var så å si identiske. Tester med C-14-metoden (som brukes for å kunne tidfeste organisk materiale) viste at pergamentet var relativt nytt – muligens skrevet i år 1307 e.Kr. Det var ikke vanskelig å spore kilden til byen Accra, langt fra det egyptiske territorium. Dermed var det ingen restriksjoner mot å ta manuskriptet ut av landet, og Sir Wilkinson fikk skriftlig tillatelse av den egyptiske regjering til å bringe det til England (Ref. 1901/317/IFP-75, datert 23. november 1974). * * * 13


Jeg ble kjent med sønnen til Sir Walter Wilkinson i julen 1982, i Porthmadog i Sør-Wales. Jeg husker at han den gang nevnte manuskriptet som faren hadde funnet, men ingen av oss viet saken større oppmerksomhet. Vi har holdt kontakten i alle år siden, og jeg har truffet ham et par ganger under besøk i hans hjemland for å promotere bøkene mine. Den 30. november 2011 mottok jeg en kopi av teksten som han hadde nevnt under vårt første møte. Jeg gjengir den her.
Jeg skulle så gjerne begynne disse linjene med å skrive: «Når jeg nå er kommet til livets ende, overlater jeg alt jeg har lært på mine vandringer her på jorden, til de som kommer etter meg. La det komme alle til nytte.»


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.