Påskesudoku

Page 1


Påskesudoku NY.indd 2

01.12.2020 19:17


Hanne McBride

PÅSKE-

SUDOKU LETT · MIDDELS · VANSKELIG · EKSTRA VANSKELIG · DJEVELSK VANSKELIG

Påskesudoku NY.indd 3

01.12.2020 19:17


© CAPPELEN DAMM AS, Oslo 2021 ISBN 978-82-02-69540-8 1. utgave, 1. opplag 2021 Sudokubrett: Websudoku.com Omslagsdesign: Ingrid Skjæraasen Sats: Tine Østby Andreasen Trykk og innbinding: ScandBook UAB, 2021 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og ­inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

Påskesudoku NY.indd 4

01.12.2020 19:17


Innhold

Regelen................................................................................................................... 7 Begrepene............................................................................................................. 8 Elementær metode........................................................................................... 9 Avansert metode............................................................................................... 17 Lett............................................................................................................................ 33 Middels................................................................................................................... 53 Vanskelig................................................................................................................ 79 Ekstra vanskelig.................................................................................................. 105 Djevelsk vanskelig............................................................................................. 131 Løsninger............................................................................................................... 137 Brett til kladd ....................................................................................................... 152

5

Påskesudoku NY.indd 5

01.12.2020 19:17


Påskesudoku NY.indd 6

01.12.2020 19:17


Regelen Denne boken vil vise deg hvilke metoder som egner seg for å løse alle brettene – selv de aller vanskeligste. Men du må gjerne begynne rett på brettene uten å lese om metodene, for heller å komme tilbake hvis du blir stående fast. Da trenger du bare én regel:

Alle tallene fra 1 til 9 skal figurere én gang i alle vannrette rader, alle loddrette kolonner og alle bokser.

7

Påskesudoku NY.indd 7

01.12.2020 19:17


Begrepene På de neste sidene tar vi for oss de forskjellige måtene å angripe brettene på. For at selve forklaringen skal gi mening, er det viktig å bli kjent med begrepene som brukes. Hvert sudoku-brett består av 81 celler. Det er ni rader vannrett og ni kolonner loddrett. Brettet er dessuten delt opp i ni bokser. Boksene, radene og kolonnene må ses i sammenheng med hverandre. En boks-kolonne er tre bokser over hverandre. En boks-rad er tre bokser ved siden av hverandre.

8

Påskesudoku NY.indd 8

01.12.2020 19:17


Elementær metode

Det er ingen regel som sier hvilket tall du må begynne med. Et raskt blikk på brettet over viser at tallet 1 er plassert i mange av boksene. Dette er en god begynnelse, og vi starter med å plassere tallet 1. Brettet gir nok informasjon til at det kan plasseres på sin plass i den midterste boksen, til tross for at ingen andre tall er plassert der fra før. Dette kommer du frem til ved bruk av strek-ut-metoden. Dette er elementær sudoku-teknikk. Fordi hvert tall bare kan plasseres én gang i hver rad, kolonne og boks, kan du umiddelbart utelukke de cellene som tilhører rader eller kolonner der tallet 1 allerede er på plass. Etter å ha plassert tallet 1 nederst til høyre i den midterste boksen, kan du finne alle de andre stedene på brettet tallet 1 kan plasseres. Gjør dette nå.

9

Påskesudoku NY.indd 9

01.12.2020 19:17


Neste metode du skal lære, har jeg kalt forutseende strek-ut-metode. Plasser først tallet 3 i den nederste boksen til venstre, og gjør det samme i den midterste boksen ved bruk av vanlig strek-ut-metode. Se så nøye på boks-kolonnen til høyre.

Vi skal plassere 3-tallet i den øverste og den nederste boksen. Ved å streke ut stedene tallet 3 ikke kan stå, er det to celler igjen i hver av disse boksene. Men ser du nøyere på boksen øverst til høyre, gir denne viktig informasjon (se illustrasjon på neste side). Tallet 3 kan nemlig ikke stå i den midterste kolonnen i den boksen, fordi denne allerede er fylt inn. Det betyr at tallet 3 må stå i én av de to cellene til venstre. Denne kunnskapen bestemmer 3-tallets plassering i den nederste boksen. Vissheten om at tallet 3 må stå i den venstre kolonnen i den øverste boksen, gir nok kunnskap til å bruke strek-ut-metoden til å plassere tallet 3 i den midterste kolonnen i den nederste boksen.

10

Påskesudoku NY.indd 10

01.12.2020 19:17


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.