Page 1

NP 1-2-3 omslag:Layout 1

05-03-10

10:23

Side 1

Norsk på 1-2-3 er et begynnerkurs i norsk for studenter og voksne innvandrere. Her finner du et basisvokabular, nyttige uttrykk fra dagliglivet, mange muntlige øvelser og innføring i norsk grammatikk. Nye ord og grammatiske forklaringer er oversatt til engelsk, og lærerverket passer derfor både til undervisning i klasser og til selvstudium for dem som har noe kjennskap til engelsk fra før.

Lærerverket består av: • Tekstbok med arbeidsoppgaver, en kortfattet grammatikk og alfabetisk ordliste • Elev-cd med innleste tekster og uttaleøvinger • Lærer-cd-er med lytteøvinger, diktater og strukturøvinger • Nettsted med lærerressurs og interaktive oppgaver

3 2 1

Norsk på 1-2-3

Norsk på 1-2-3 is a beginner’s course in Norwegian for students and adult immigrants. It provides basic vocabulary, useful everyday expressions, extensive oral training and an introduction to Norwegian grammar. New vocabulary and grammatical explanations are translated into English, making it suitable both for class teaching and for self-study for those with some prior knowledge of the language.

Elisabeth Ellingsen • Kirsti Mac Donald

Norsk på 1–2–3

Elisabeth Ellingsen Kirsti Mac Donald

Norsk på


© CAPPELEN DAMM AS, Oslo 2010 «Det må ikke kopieres fra denne bok i strid med åndsverkloven og fotografiloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, Interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.» Grafisk formgiver: Ingunn Framgården Sats: Ingunn Framgården Omslagsdesign: Ingunn Framgården Kart: John Arne Eidsmo Forlagsredaktør: Liv Veum Seljevold Repro: RenessanseMedia AS Trykk: Livonia Print SIA, Latvia 2010 2. utgave 1. opplag ISBN 978-82-02-32210-6 www.norskpa123.cappelendamm.no www.cappelendamm.no Strekillustrasjoner: Atle Hansson: 19 v, 23 v, 31, 34, 79, 90 øv, 90 nv, 90 nh, 102, 113, 127 Greg Seal: 19 m, 19 h, 23 m, 23 h, 37, 40, 49, 67, 68, 90 øm, 90 øh, 90 nv, 103, 113 h, 117, 122, 126 Ingunn Framgården: 14 n, 29 ø, 47 mh, 59 n, 67 n, 89 n, 93, 101, 123, 124, 133 Foto: Samfoto: 14, 28, 59, 61, 77, 99, 121, 131, 142 h, 153 øv, 155 Scanpix: 11, 12, 19, 20, 22, 27, 37, 42, 47, 48, 51, 67, 69, 80, 89, 91, 102, 115, 125, 126, 132, 134, 141, 143 v, 145, 153 marg, 154, 156 Luth & Co, Choice: 111 Ingunn Framgården: 122 n, 123 ø


Forord Norsk på 1-2-3 er en innføring i norsk for studenter og voksne innvandrere med et annet morsmål enn norsk. Det er tilrettelagt for alle som behersker noe engelsk. Læreverket har rask progresjon. I denne nye utgaven er innholdet omfattende revidert og endret. Norsk på 1-2-3 kan brukes på nivå A1 og A2 i læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, først og fremst for spor 3 og sterke deltakere på spor 2. Læreverket egner seg også til selvstudium. Norsk på 1-2-3 består av • tekstbok med oppgaver • elev-cd

• •

lærer-cd-er nettside for elever og lærere

Tekstbok med oppgaver Tekstboka inneholder dialoger, fortellende tekster, muntlige og skriftlige oppgaver, grammatiske forklaringer, uttaleøvelser og ordliste med bøyninger og oversettelser til engelsk. Nye grammatiske strukturer presenteres i hvert kapittel. Oppgavene bearbeider vokabular og strukturer som brukes i tekstene. Alle kapitlene avslutter med nyttige uttrykk, oversatt til engelsk. Boka er rikt illustrert. Cd-er Elev-cd-en inneholder tekstene i læreboka slik at elevene kan høre språket brukt i naturlig tale. • Lærer-cd-ene inneholder struktur- og lytteøvelser til hvert kapittel. Læreren finner tekstene til disse på nettsiden. •

www.norskpa123.cappelendamm.no • På nettsiden finner elevene supplerende interaktive øvelser i vokabular og grammatikk. • Mange av øvelsene inneholder lyd slik at elevene kan trene på forståelse og uttale. • Læreren finner her tekstene og oppgavene til alle øvelsene på lærer-cd-ene. • Fasit til skriftlige øvelser i tekstboka finnes også her. En minigrammatikk på norsk og engelsk er plassert bak i tekstboka. For mer omfattende grammatiske forklaringer og flere øvelser henviser vi til • Kirsti Mac Donald: Praktisk norsk 2, Cappelen Damm • Kirsti Mac Donald: Norsk grammatikk, Cappelen Damm Lykke til med Norsk på 1-2-3! Elisabeth Ellingsen

Kirsti Mac Donald

3


Preface Norsk på 1-2-3 is an introduction to Norwegian for students and adult immigrants with a native language other than Norwegian. It is intended for those with some command of English. The book has a steep progression. In this edition the content has been comprehensively revised and renewed. Norsk på 1-2-3 can be used for level A1 and A2 in the curriculum for Norwegian and Social Studies for adult immigrants, primarily for track 3 and strong students on track 2. The book is also suitable for self-study. Norsk på 1-2-3 consists of • textbook with tasks • student CD

• •

teacher CDs website for students and teachers

Textbook with tasks The textbook contains dialogues, narrative texts, oral and written tasks, explanations of grammar, pronunciation practises and a glossary with inflexions and English translations. New grammatical structures are presented in each chapter. The tasks work over the vocabulary and structures used in the texts. Every chapter ends with useful phrases, translated into English. The book is extensively illustrated. CDs • The student CD contains the texts from the textbook, so that students can hear the language used in natural speech. • The teacher CDs contain structural and listening practices to each chapter. The teacher will find transcriptions of these on the web site. www.norskpa123.cappelendamm.no • On the web site students will find additional interactive tasks focusing on vocabulary and grammar. • Many tasks include sound so that students can practise comprehension and pronunciation. • Here the teacher will find the texts and tasks used in the listening practices on the teacher CDs. • The key to textbook’s written practices are also to be found here. A mini-grammar in Norwegian and English is found at the back of the textbook. For more in-depth grammatical explanations and more practices, see the following books: • Kirsti MacDonald: Praktisk norsk 2, Cappelen Damm • Kirsti MacDonald: Norsk grammatikk, Cappelen Damm Good luck with Norsk på 1-2-3!

4

Elisabeth Ellingsen

Kirsti MacDonald


Innhold / Contents Emner/Subjects Kapittel 1 Hei! Presentasjon Land, språk Stave navn Chapter 1 Hi! Presentation Country, language Spelling names

Grammatikk/Grammar 10 Spørsmål og svar Presens Personlige pronomen 10 Questions and answers Present tense Personal pronouns

Kapittel 2 Hvordan går det? Hilse Spørre om noe Fortelle hvordan man har det Planer

Framtid Modalverb: skal og vil Infinitiv Ordstilling i helsetninger

Chapter 2 How are you? Greeting Asking for something Saying how you are Plans

Future Modal verbs: skal og vil Infinitive Word order in main clauses

Kapittel 3 I byen Ønsker, planer Tidspunkter. Dager Klær Gjøre avtaler

18

18

26 Modalverb: må og kan Pronomen, objektsform Preposisjoner Ubestemt artikkel

Chapter 3 In town Wishes, plans Times. Days Clothes Making appointments

26 Modal verbs: må and kan Pronouns, objective form Prepositions Indefinite article

5


Kapittel 4 På kafé Uttrykke seg på kafé Mat og drikke Fortelle hva man har gjort

4

Chapter 4 At the café Expressing yourself at the café Food and drink Talking about what you’ve done Kapittel 5 Adresse og telefonnummer Personalia Fylle ut skjema Snakke i telefonen Oppgi ulike nummer Stedfesting

5

Chapter 5 Address and telephone number Personal data Complete a form Speaking on the phone Giving different numbers Expressing place

Kapittel 6 Mat og drikke Matvarer. Priser Beskrivelser Farger Gå på besøk

6

Chapter 6 Food and drink Foodstuffs. Prices Descriptions Colours Visiting

6

36 Presens perfektum Substantiv, flertall Tall 0–12 36 Present perfective tense Nouns, plural Numbers 0–12 46 Tall 13 – 1 000 000 000 Substantiv, bestemt form Pronomen: den, det Genitiv Stedsadverb Leddsetninger med at og om 46 Numbers 13 – 1 000 000 000 Nouns, definite article Pron. den, det Genitive nouns, adverbs of place Subordinate clauses with at and om 58 Adjektiv, i kjønn og tall Mye, mange

58 Adjectives, in gender and number Mye, mange


7

Kapittel 7 En vanlig dag Klokka, tider på døgnet Daglige aktiviteter Fortid Chapter 7 An ordinary day Hours, times of the day Daily activities The past Kapittel 8 Hva slags jobb? Yrker, jobberfaring CV, jobbønsker Måneder Årstider

8

Chapter 8 What kind of job? Professions, work experience CV. Work options Months Seasons

66 Preteritum Refleksive verb

66 Past tense Reflexive verbs

76 Spørrende leddsetninger Ordstilling i leddsetninger Sammensatte ord For – siden og om i tidsuttrykk 76 Interrogative subordinate clauses Word order i subordinate clauses Compound words For – siden and om in expressions of time

Kapittel 9 Familieliv Familierelasjoner Sivil status Uttrykke følelser

Uregelmessige substantiv Possessiver

Chapter 9 Family life Family relations Civil status Expressing feelings

Irregular nouns Possessives

9

88

88

7


Kapittel 10 Med én fot i hvert land Norgeskart, geografi Vær, klima Sjekke inn på hotell Fritidsaktiviteter

10

Chapter 10 With a foot in both countries Map of Norway, geography Weather, climate Checking in at the hotel Leisure activities Kapittel 11 Hvordan er formen? Kropp og helse Sykdom Handle klær Beskrivelse

11

Chapter 11 How are you? Body and health Illness Shopping Description Kapittel 12 Bolig Boligtyper Økonomi Sammenlikninger Plassering av ting

12

Chapter 12 Housing Types of housing Economy Comparisons Placing things

8

98 Ordenstall Leddsetninger med da/når Possessiver: sin Om + årstider 98 Numerals Subordinate clauses da/når Possessives; sin Om + seasons 110 Som-setninger Adjektiv i bestemt form Synes/tror

110 Clauses with som Adjectives after definite article Synes/tror

120 Komparativ Superlativ Preposisjonsuttrykk Derfor/fordi 120 Comparative Superlative Prepositional phrases Derfor/fordi


Kapittel 13 På farten Transportmidler Spørre om veien Forklare veien Lokal kultur

13

Chapter 13 On the move Forms of transport Asking for directions Giving directions Local culture Kapittel 14 Skole og universitet Skolesystemet i Norge Studier og jobbmuligheter Livet før og nå

14

Chapter 14 School and university The school system in Norway Studies and job opportunities Life before and now

15

Kapittel 15 Fest og høytid Noen høytider og fridager Familiebegivenheter

130 Preposisjonsuttrykk Annen Både – og / begge

130 Prepositional phrases Annen Både – og/begge

140 Svarord: ja/jo Verb med -s Preteritum perfektum Preteritum futurum 140 Answer words; ja/jo Verbs with -s Past perfective Future in the past 152 Passiv

Chapter 15 High days and holidays Some special days Family occasions

152 Passive

Ordliste norsk – engelsk Glossary Norwegian – English

162 162

Grammatikk Grammar

178 178

9


3 2 1 Hei!

Vi arbeider med:

We will be working with:

Tema Presentere seg Land. Språk Stave navn

Theme Presenting yourself Countries. Languages Spelling names

Grammatikk Spørsmål og svar Verb i presens Personlige pronomen

Grammar Questions and answers Verbs in the present tense Personal pronouns

10


1 Hei! a Hva heter du? Marek: Hei! Jeg heter Marek. Hva heter du? Gloria: Jeg heter Gloria. Jeg kommer fra Filippinene. Hvor kommer du fra? Marek: Jeg kommer fra Polen. Han heter Marek. Han kommer fra Polen. Hun heter Gloria, og hun kommer fra Filippinene.

grammatikk Hva heter du? Hvor kommer du fra? Hvor bor du?

Jeg heter Marek. Jeg kommer fra Polen. Jeg bor i Norge.

Jeg heter Marek. Jeg kommer fra Polen. N책 bor jeg i Norge.

samtale Hva heter du? Hvor kommer du fra? Hvor bor du n책? Hva heter hun/han? Hvor kommer hun/han fra? Fortell om Pablo og Hong. Lag samtale mellom dem. Pablo fra Brasil bor i Bergen

Hong fra Vietnam bor i Stavanger

11


1 Hei!

grammatikk Pronomen og verb i presens Jeg snakker norsk. Du snakker norsk. Han snakker norsk. Hun snakker norsk. Vi snakker norsk. Dere snakker norsk. De snakker norsk.

b Snakker du norsk? Jens: Marek og Gloria: Jens: Marek og Gloria:

Hva gjør dere? Vi går på norskkurs. Snakker dere norsk? Ja, vi snakker litt norsk.

Marek og Gloria går på norskkurs. De snakker litt norsk.

Se s. 184 og 193. See p. 184 and 193.

samtale Hva heter dere/de? Hvor kommer dere/de fra? Snakker dere/de norsk? Hva gjør du/dere/de? Snakker du/dere/de norsk?

12


1 Hei! c

I klassen

Lærer: Marek: Lærer: Marek: Lærer: Marek: Lærer: Gloria:

Lærer:

Nå snakker dere litt norsk. Ja, vi snakker norsk i klassen. Hva snakker du hjemme? Polsk. Snakker du russisk også? Nei, ikke russisk, men jeg forstår litt tysk. Hvilke språk snakker du, Gloria? Jeg snakker filipino og engelsk – og espan… Hvordan sier du español på norsk? Spansk.

Gloria: Carlos: Lærer: Carlos: Lærer: Alle: Lærer: Gloria: Lærer: Gloria: Lærer:

Jeg snakker filipino, engelsk og spansk. Jeg snakker også spansk! Flott! Og hvor kommer du fra? Fra Argentina. Hvem snakker norsk nå? Vi! Flott! Hva betyr flott? Det betyr fint, bra. Forstår du? Ja, jeg tror det. Flott!

samtale Hvor snakker Marek norsk? Snakker Marek russisk? Hvem snakker spansk? Hvilke språk snakker Gloria? Hva betyr flott? Land og språk i klassen. Kommer du fra …? Snakker du …? Forstår du ...? Hvilke språk snakker dere i …?

fakta Noen land og offisielle språk Land

Språk

Land

Språk

Norge Polen Latvia Japan Sudan England Spania Estland Kongo Iran

norsk polsk latvisk japansk arabisk engelsk spansk estisk fransk persisk

Frankrike Kina India Irak Kenya Belgia Brasil Afghanistan Irland Sveits

fransk kinesisk hindi, engelsk arabisk, kurdisk swahili, engelsk nederlandsk, fransk, tysk portugisisk pashto, persisk irsk, engelsk tysk, fransk, italiensk

13


1 Hei!

grammatikk Verb Infinitiv hete komme snakke være gjøre

Presens heter kommer snakker er gjør

Infinitiv forstå si bety gå tro

Presens forstår sier betyr går tror

Spørsmål med spørreord Hvem kommer fra Filippinene? Hvordan sier du England på norsk? Hvilke språk snakker dere?

– – – –

Spørsmål uten spørreord Snakker dere norsk? Kommer Marek fra Latvia? Er Gloria fra Filippinene? Forstår du norsk?

Svar Ja, litt. Nei, fra Polen. Ja. Ja, litt.

Forstår du?

Ja, jeg tror det. Nei, jeg forstår ikke.

Snakker du spansk?

Nei, jeg snakker ikke spansk. Ja, jeg snakker spansk og fransk.

Hva heter du? Kristyna Lehman. Hvordan staver du det? K - r - i - s - t - y - n - a L - e - h - m - a - n.

samtale Hva heter du? Hvordan staver du det?

14


1 Hei!

uttale Alfabetet a b c p q r

d s

e t

f u

g v

h w

i x

j y

k z

l æ

m ø

n å

o

Oppgaver til a 1 Fyll ut Hei, __________ kommer du __________ ? __________ kommer fra Marokko. __________ ______________ du? Jeg heter Ahmed. Hvor __________ __________ nå? Nå bor jeg i Drammen. Hvor kommer Ahmed __________? __________ kommer fra Marokko. Hvor bor han nå? Nå bor __________ i Drammen. 2 Fyll ut Hvor ________________ __________ __________ , Sonia? Jeg kommer fra Bosnia. Hvor __________ __________ nå? Jeg bor i Oslo. __________ _______________ Sonia _________ ? Hun kommer __________ Bosnia. __________ __________ __________ ? Nå bor hun i Oslo.

Oppgaver til b 3 Fyll ut: hun - han - vi - dere - de Marek

__________

du og jeg

__________

Marek og Gloria

__________

du og Marek

__________

Gloria

__________

Marek og jeg

__________

15


1 Hei! 4 Fyll ut Hvor kommer du fra?

_________ kommer fra England.

Hvor kommer dere fra?

_________ kommer fra Sudan.

Hvor kommer _________ fra?

Vi kommer fra Japan.

Hvor kommer Gloria fra?

_________ kommer fra Filippinene.

Hvor kommer _________ fra?

Jeg kommer fra Spania.

Hvor kommer Marek fra?

_________ kommer fra Polen.

Hva gjør Gloria og Marek?

_________ går på norskkurs.

Snakker Gloria og Marek norsk?

Ja, _________ ________________ litt norsk.

5 Verb Jeg _______________ Jim. Jeg ________________ fra USA. Jeg ________ i Norge nå. Hva ___________ dere? Vi ___________ på norskkurs. Vi _________________ norsk.

Oppgaver til c 6 Spørsmål og svar. Sett strek Hvor kommer Gloria fra?

Vi snakker norsk.

Hvor kommer dere fra?

Nei, fra Filippinene.

Hva gjør dere?

Ja, litt.

Kommer Gloria fra Italia?

Vi kommer fra Latvia.

Forstår dere norsk?

Fra Filippinene.

7 Spørsmål ____________ heter du?

Carla.

____________ kommer du fra?

Fra Korsika.

________________ _____________ snakker du?

Italiensk og fransk.

16


1 Hei! _________________ sier du Hei! på italiensk?

Ciao!

8 Spørsmål ________________________________________? Jeg heter James. ________________________________________? Jeg kommer fra Kenya. ________________________________________? Ja, jeg snakker engelsk og swahili. ________________________________________? Nei, jeg snakker ikke fransk. ________________________________________? Ja, jeg forstår litt norsk. 9 Spørsmål ________________________________________? Vi kommer fra Irak. ________________________________________? Ja, vi snakker arabisk. ________________________________________? Nå bor vi i Trondheim. ________________________________________? Vi går på norskkurs. 10 Skriv Jeg ___________________________________________________________________. ______________________________________________________________________.

☺ Flere oppgaver på www.norskpa123.cappelendamm.no

Nyttige uttrykk

Useful expressions

Hva heter computer på norsk? Hvordan sier du español på norsk? Hva betyr flott?

What’s computer in Norwegian? How do you say español in Norwegian? What does flott mean?

(Forstår hun russisk?) Ja, jeg tror det. Nei, jeg tror ikke det.

Yes, I think so. No, I don’t think so.

17


4 3 12 Hvordan går det? Vi arbeider med:

We will be working with:

Tema Hilse Spørre om noe Fortelle hvordan du har det Fortelle hvor du skal, og hva du skal gjøre

Theme Greeting Asking for something Saying how you are Telling where you’re going and what you’re going to do

Grammatikk Framtid Modalverb: skal og vil Ordstilling

18

Grammar Future Modal verbs: skal og vil Word Order


4

2 Hvordan går det? a

Hvordan går det?

– Hei. – Hei. Hvordan går det? – Bra. Og med deg? – Bare bra, takk. – Hei, Lise. Hvordan har du det? – Ganske bra, men jeg er forkjølet. – Stakkars deg. God bedring!

Hvordan har du det?

Ikke så bra. Jeg er syk i dag.

Fint. Jeg er frisk og i god form.

Ikke så verst, men jeg er litt trøtt.

19


2 Hvordan går det?

samtale A A B B A B

Hei! / Morn. / Hallo. B Hei! / Morn. / Hallo. Hvordan går det? Bra. / Fint. / Ganske bra. / Ikke så verst. Og med deg? / Hva med deg? / Hvordan har du det? Bra. / Fint. / Ganske bra. / Ikke så verst, men jeg er ... Stakkars deg. God bedring! A Takk skal du ha.

b Gruer du deg? Ivar: Carlos: Ivar: Carlos: Ivar: Carlos: Ivar: Carlos: Ivar: Carlos: Ivar: Carlos:

God morgen, Carlos. Morn, Ivar! Hvordan har du det? Har du mye å gjøre? Huff, ja. Jeg leser mye. Jeg har eksamen snart. Gruer du deg? Hva betyr Gruer du deg? Det betyr Er du nervøs? Ja, litt. Lykke til! Det går sikkert bra. Jeg håper det. Ha det bra. Ha det!

c Hvor skal du? Marek: Gloria: Marek: Gloria: Marek: Gloria: Marek:

Hei, Gloria. Hvor skal du? Jeg skal til byen. Vil du bli med? Ja, gjerne. Hva skal du gjøre i byen? Jeg skal kjøpe klær. Kjøpe klær? Å nei! Hva vil du gjøre? Jeg vil ikke kjøpe klær. Jeg vil bare se på folk. Gloria: Ok. Jeg kjøper klær, og du ser på folk. Etterpå spiser vi lunsj. Marek: En god idé. Du er genial. Gloria: Jeg vet det.

20


2 Hvordan går det?

samtale Hva gjør Carlos? Hvorfor er han nervøs? Hvor skal Gloria? Hva skal hun gjøre der? Vil Marek bli med? Hva vil han gjøre? Hva skal de gjøre etterpå?

grammatikk Framtid Vi kan bruke modalverb (alene) eller modalverb + infinitiv: We can use the modal verb (alone) or the modal verb + infinitive Hun Hun Han Han

skal skal vil vil

til byen. klær. kjøpe se

kjøpe ikke bare

(skal = plan) klær. på folk.

(vil = ønske)

Vi kan også bruke presens: Etterpå spiser vi lunsj. Ordstilling 2 spiser spiser bor

Vi Etterpå Nå

vi jeg

lunsj lunsj. i Norge.

etterpå.

Verbet står på plass nummer 2. The verb takes second position. Plassering av adverb Han vil ikke Han vil bare De snakker ikke

kjøpe se norsk.

klær. på folk.

uttale lang a: kort a:

bare takk

bra skal

fra snakker

hva stakkars

har

21


2 Hvordan går det?

samtale Se på uttrykkene i rammene og spør hverandre: Hvor skal du? Hva skal du gjøre? til byen hjem på kafé på norskkurs i kiosken

kjøpe avis kjøpe klær se på tv spise lunsj lese og snakke norsk

Lag samtale mellom A og B. A

Elena Smirnova Skal på norskkurs Er forkjølet Bor på studenthjem Kommer fra St. Petersburg Skal reise hjem etter norskkurset

B

Torstein Johannessen Studerer økonomi. Skal ha eksamen Er nervøs Bor sammen med en venn Kommer fra Tromsø Skal reise til USA etter eksamen

Oppgaver til a 1 Skriv A ________________ går det?

B Bare ___________ , takk.

2 Skriv A Hvordan _________ du det?

B __________ så verst, men jeg ______ forkjølet.

A Stakkars deg. God ____________________!

22

B ____________ skal du ha.


2 Hvordan går det? 3 Hvordan har de det?

Han _________________. Hun _________________. Han _________________.

Oppgaver til b 4 Lag en dialog mellom A og B A:

B:

__________________________________? Ganske bra. Leser du mye?

_________________________________.

__________________________________? Ja, jeg er litt nervøs. __________________________________! Takk skal du ha. 5 Lag setninger i presens (se på tv)

Han ___________________________________________________

(drikke kaffe)

Hun ___________________________________________________

(sove)

Hun ___________________________________________________

(spise middag)

De ____________________________________________________

6 Svar Hvorfor er Carlos nervøs? _______________________________________________ Hva gjør han?

_______________________________________________

Hva gjør du nå?

_______________________________________________

Hvor kommer Carlos fra?

_______________________________________________

Hvor kommer du fra?

_______________________________________________

23


2 Hvordan går det? Oppgaver til c 7 Infinitiv eller presens? snakke eller snakker

______________________ du norsk? Ja, jeg ______________________ norsk og litt spansk.

kjøpe eller kjøper

Han vil ikke ______________________ klær. Han ______________________ mat og en avis.

stave eller staver

Hvordan ______________________ du det? Skal jeg ______________________ det?

spise eller spiser

Vil du ______________________ nå? Vi kjøper mat, og etterpå ______________________ vi.

8 Lag setninger Eksempel: norsk studerer nå hun Hun studerer norsk nå. Nå studerer hun norsk. har

eksamen

han

Studerer hun norsk nå?

snart

Han __________________________________________________________________. Snart _________________________________________________________________. Har __________________________________________________________________? etterpå

spiser

lunsj

de

Spiser ________________________________________________________________? De ___________________________________________________________________. Etterpå _______________________________________________________________. han

ikke

vil

klær

kjøpe

Han __________________________________________________________________. Vil ___________________________________________________________________?

24


2 Hvordan går det? han

bare

folk

se på

vil

Han __________________________________________________________________. Vil ___________________________________________________________________? 9 Fortsett setningene Hvordan ______________________________________________________________? Hvor _________________________________________________________________? Hva skal ______________________________________________________________? Vil du ________________________________________________________________? 10 Skriv Fortell. Hvor skal du i dag? Hva skal du gjøre? ☺ Flere oppgaver på www.norskpa123.cappelendamm.no

Nyttige uttrykk Å hilse: Hvordan går det? Hvordan har du det? Å si adjø: Hei! Ha det (bra). Adjø.

Bare bra. Ikke så verst. Jeg har mye å gjøre. Å oppmuntre: God bedring! Lykke til! Det går sikkert bra.

Useful expressions Greeting: How’s it going? How are you? Saying goodbye: Bye! Goodbye.

Very well, thanks. Not so bad. I’ve plenty to do. Encouraging: Get well soon! Good luck! It will be alright.

25


5 234 I byen

Vi arbeider med:

We will be working with:

Tema Ønsker, planer Tider. Dager Gjøre avtaler

Theme Wishes, plans Times. Days. Making appointments

Grammatikk Modalverb: kan og må Pronomen, objektsform Preposisjoner Ubestemt artikkel

Grammar Modal verbs: kan and må Pronouns, objective form Prepositions Indefinite article

26

Norsk på 1- 2 - 3  
Norsk på 1- 2 - 3  

Norsk på 1-2-3