Lesley Gibbes Jazz vil bli politihund

Page 1BOK VIL BLI POLITIHUND

1


Til Rodney, Austin, Georgia og Mike (Jazz). L.G. Til Millie. S.M.K.

2


3


Lesley Gibbs Originalens tittel: Fizz and the Police Dog Tryouts Oversatt av Carina Westberg, MNO Copyright © Text, Lesley Gibbs 2016 Copyright © Illustrations, Stephen Michael King 2016 Norsk utgave: © CAPPELEN DAMM AS, 2017 ISBN 978-82-02-52973-4 1. utgave, 1. opplag 2017 Illustrasjoner: Stephen Michael King Omslagsdesign og materiedesign: Stephen Michael King og Trish Hayes Sats: Cappelen Damm AS Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2017 Satt i Berkeley Oldstyle Book og trykt på 100 g Munken Premium Cream 1,5. Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no


vil bli

POLITIHUND US ILL

AV

LESLEY

GI BB ES

TRA

SJO

NE

PH STE

V R A

EN

AEL

G N I K

H MIC

OVERSATT AV CARINA WESTBERG, MNO


Benny

Pjusken

Lusken

Betjent Brysk

Jazz ’ mor

Bella Bruno

6

Cindi


Rex

Jazz ’ far

Jazz

Tom Villanger

Amadeus 7Kapittel 1

Jeg vil bli politihund. . . . . . . . . . . . 11

Kapittel 2 Annonsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Kapittel 3 Opptaksprøvene. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Kapittel 4

Her kommer Amadeus. . . . . . . . . 33

Kapittel 5 Bjeffeprøven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Kapittel 6 Skremmeprøven. . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Kapittel 7 Den siste prøven.. . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Kapittel 8 Dette må være en drøm. . . . . . . . 73


Med en spesiell takk til Margaret Connolly, Sue Flockhart, Erica Wagner, Stephen Michael King og Trish Hayes. L.G.


Jeg vil bli pol itihund


«

eg er ingen liten valp lenger!» ropte Jazz til verden. «Jeg er voksen og vil

skaffe meg jobb.» Jazz visste nøyaktig hva han ønsket å arbeide med. «Jeg vil bli politihund,» sa han og stakk brystet fram. Det ville være det perfekte yrket for Jazz. Politihunder var modige: Jazz var modig. Politihunder var kloke: Jazz var klok. Politihunder var raske: Jazz var superrask. Han var den raskeste hunden på Soldal hundepensjonat.

12


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.