Kjendiskjæreste

Page 1

KirstiKristoffersen Kjendiskjæreste

©CAPPELENDAMMAS,Oslo2022 ISBN978-82-02-73663-7 1.utgave,1.opplag2022 Omslagsdesign:MagnusRiise Sats:Type-itAS,Trondheim2022 Trykkoginnbinding:LivoniaPrint,Latvia2022 Materialetidennepublikasjoneneromfattetavåndsverklovensbestemmelser. UtensærskiltavtalemedCappelenDammASerenhvereksemplarfremstilling ogtilgjengeliggjøringbaretillattidenutstrekningdeterhjemletilovellertillatt gjennomavtalemedKopinor,interesseorganforrettighetshaveretilåndsverk. Utnyttelseistridmedlovelleravtalekanmedføreerstatningsansvarog inndragning,ogkanstraffesmedbøterellerfengsel. www.cappelendamm.no

5

Kapittel1

Påfredagensittervihjemmeisofaen,mamma,pappa ogjeg,ogspisertacoogserpå AftenmedAlfie somvi alltidgjør.Selvomtacoennestenikkesmakernoenting, greierjegåfånedsmå,småbiter.Heltsidendendagen danyhetenomtalentshowetblesluppet,erdetsomom kroppenminhargåttinnienslagszombiemodus.Jeg blirikkesulten.Hjertetmittbankerentenveldigfort ellerskikkeligsakte,førdethopperoveretslagogsetter oppfartenigjen.Ogdeterenslagskonstantsummingi hodetmitt,somdistraherermegitimeneogholdermeg våkenomnatta.Jegmåtamegsammen!Jegmåbegynne

Dettarganskenøyaktigtredagerførabsoluttallesnakkerom Nordensnyeidol.Reklameneer overalt nå,det gårikkeanåscrollepåInstagramelleråpneennettsideellersenoepåTVutenatMathiasserrettikamera ogvidereutpåmeg,somserpåhamoglurerpåhvor jegdattav.Plakateravdeandredeltakerneharbegynt åpoppeoppogså,jegharsettdempåbusstoppogpå kjøpesenteret.Deblirpresentertpåsammemåtesom Mathias,mednavnsomDitteogBenjaminogLinus, meningenavplakateneerinærhetensåstoresomden avMathiasutenforKiwi.

åværenormaligjen,latesomingenting,menjegvetikke hvordan.

Dadeharsattsegnedisofaen,drarLarsKristianhåndagjennomdetskinnendeblankehåretsitt, ogChrissyglisermedkritthvitetennertilprogramleder Alfie,somsitterbaketskrivebord.

6

–DeteratvirettogslettskalfinneNordensaller

LarsKristianerenganskehøylyttoglittkleinfyrsom gåriskinnjakkeogstøvlermedhæl,ogsomofteerpåTV. Mammaelskerham.Nåvinkerhantilpublikummettil AftenmedAlfie,ogrettbakhamerChrissy.Hjertetmitt bankerfortigjen.IkkefordijegerforelskaiChrissymer, menfordihankanskjeskalfortellenoesomhandlerom Mathias.

–Velkommenhit,selvesteLarsKristianogChrissy! sierAlfie.Nyapplausfrasalen.Såhenvenderhansegtil LarsKristian.

–Forrigegangduvarher,vardetsommanagerfor Desire,gruppasomakkuratnågjørdetveldigbraivåre naboland!Ogdu,Chrissy,erogsåentilbakevendende gjestmedmangejerniilden.Menikvelderdereherfor åsnakkeomnoeheltannet.Taentittpådette,sierAlfie direkteinnikamera,ogenaltforvelkjentmelodikommerpå,sammenmedraskebildersomjegharsettkanskjetusengangerdensisteuka.ReklamentilMathias. Jegrekkerbareåsehamietliteglimtdennegangen,før klippeterferdigogdetklappesistudioigjen.

–Se,dererLarsKristian,siermammaoggriperfjernkontrollenforåskruopplyden.

–Fortellnå,LarsKristian,sierprogramlederen.–Vi harblittterrorisertmeddissereklameneenstundnå,hva erdetegentligsomskjer?

–Detsomer greia,da,begynnerLarsKristian.

–Menlamegsnakkeferdig!Derforhardetjomye merforsegåbyggestjernerpåtversavlandegrenser, ikkesant,idagensstrømmehverdag.Detgirmermening forossalleatviskaldelepådetvihar,gjørehverandre godeogbyggenoeher sammen,ikkesant!Ogdettror jegviskalklare,viharnoen sinnssykt godekidsmedoss, sierLarsKristian.

7

–Dereharaltsåreistlandogstrandrundt,ogutenforlandegrenseneogså,somviskjønner,foråfinneden nestestoretenåringsartisten,sierAlfie.

største,kulesteogmesttalentfulleartistmellom12og18 år!Konseptetheter…holdderefast!Detheter StarFactory,ogherskalviskapesuperstjerneravnoen heeelt rå talenter,sierhanogdrarigangapplausennokengang.

–Ja,detviser,da,eratdeteret gap imarkedetfor skikkeliggodetenåringsartister.SepåMarcus&Martinus.SepåIsacElliotogZaraLarsson.Sepå JustinBieber,fordensaksskyld,ikkesant,hvahardetilfelles? Jo,atdebleoppdaget sinnssykt tidlig.LarsKristiangestikulerer.

–Ogduerprogramleder,sierAlfiehenvendttilChrissy.

–Ja,fordetteeretnordiskkonsept.Hvorfordet?spør Alfie.

Publikumler,Alfieogså,someriferdmedåavbryte ham.

–Altså,sepåNorge,ikkesant,sepåSverige,påDanmarkogFinland,viharallehatttalentkonkurranseri bøtterogspannogsaumfartallekrokerfordetmeste somfinnesavtalent,sierLarsKristian.

–Sådetviønsker,da,eråfinnenettoppdissefolka, kanskjetilogmedførdeharoppdagetatdetermusikk devirkeligvildrivemed,ogsåpresenteredebesteav demforheleNorden.

ChrissyogLarsKristiansitterfremdelesistolenda

–Detskalvifåhøremerometterpausen!sierAlfie,og Aften-studioeterstattesmedpotetgullreklame.Detplingeritelefonen,meldingfraEmma.«SerdupåAften? Fantduutomhundanskevenninnadiermed?»

Chrissysmilermedhvitetennerogtrekkerpustenforå svarenoe,menhanbliravbruttførhanrekkeråsinoe somhelst.

Førstegangjegsåreklamen,varhjemmehosEmma, ogjegsaatjegtroddejegsåeijentejeghaddeblittkjent medisommer.Mendetvarbareforådekkeoverhvor sjokkertogutaforjegbleavsynetavMathias.

8

Jegklikkerskjermentilsvart.Ogsåpåigjen,meldinga lysermotmeg.Svart.Påigjen.Hvisjeggårinnpåden, serhunatjegharlest.JegåpnerInstagramistedet.Toav jenteneiklassenmin,JuliaogJasmina,harlagtuthver sinstorymedsammeTV-utsikt.«OMGGGGGGdette blirsåkuuult»,harJuliaskrevetoveretlittblurrybilde avTV-skjermenmedLarsKristiansgigantiskeglis.JasminaharlagtutenboomerangsomviserTV-enogJulias storesmilisofaenvedsidenavhenne.«Eisomventerpå nyheteromMATHIAS»,stårdet,medmasselatter-emojierogforelska-emojierunder.Jegsvelger.Selvfølgelig. Deterikkebarejegsomharsett«HeleNorgesdrømmegutt»utenforKiwi.Ikkebarejegsomdøretternyheter omham. Aften begynnerigjen. påplasshermeddetstørste,ogforsåvidtførste,nordisketalentkonseptetnoensinne–entalentkonkurranse fortenåringerfraheleNorden.Syndmeddenaldersgrensen,ellershaddejegogsåmeldtmegpå,sierAlfieog publikumlersompåkommando.

–Velkommentilbake,viharLarsKristianogChrissy

Mammaogpappalerogså.Jeghaddenestenglemtat defortsatterher,såfokuserterjegpååhøreordentlig påhvaLarsKristianharåkommemed.

–Ogdetfinnesenvirkeligstorstjerneblantdisse? spørAlfie,hanhøresutsomomhanikkehelttrorpå det.MenLarsKristianlarsegikkemerkemeddet,han nærmestboblerover.

–Ogvinneren,da,hvasittervedkommendeigjenmed nåralterferdigutpåhøsten?sierAlfie.

–Ja,18erdenøvrealdersgrensen,ogvitrorvirkelig atviharfunnetengjengmedordentligstjernepotensial, altså,sierLarsKristian.

–Gjettom,da!Herfinnesdetmange!Viharnoen skikkelige stars fraNorge,altså,detmåjegbaresi,en ungherremannblantannet,somjegmistenkerkommer tilåværeenordentlig dreamboy forveldigmangeder ute,sierLarsKristianogblunkerrettinnikamera.Publikumhoierogplystrer.

–Yes!Detvigjorde,da,varågånoenrunderi hvertlandforåsporeoppdevirkeliggodetalentene,somvihentetinntilauditions.Medensåpass ung crowd erdetsyktviktig,da,atdesomikkegår viderefraauditions,skalfåslippeåbli shamet på TV,sierLarsKristian,ogutløserennyrundemed applaus.

–Fullpakke,da!Visnakkerplatekontrakt,visnakkerturné,visnakkerlåter,visnakkeralbum,visnakker management,sierLarsKristianogholderoppénogén fingerforhveravtingenehanramseropp.

–Såauditionsrundeneeralleredeunnagjort?

–Ogikkeminst,visnakker fans,sierhanoglenerseg

9

DetmåværeMathiashanmener. HeleNorgesdrømmegutt.

–Daerdetikkeannetåsiennatviglederosstildette drarigangomenuke,sierhanistedet.

JegåpnermeldingafraEmmaisenga.Hunharsendten tilogså:«Høresutsometkultshow?!»medenstjerneøydemoji.Sender«Sorry,hattmobilenpårommet»,tilbake.Vetikkeomhuntrorpåden.«Menkultshowja!! Skikkeligspennende.»

Daapplausenhargittseg,tarChrissyordetogsierat hangledersegskikkeligtilåværeprogramlederforen så fresh gjeng.Mendetersomomhanharblittlitenog usynligderisofaen,forAlfiespørhamikkeomnoemer ellerfølgeroppkommentarenhans.

–Trorjeggårogleggermeg,sierjegogfakerengjesp. –Allerede?sierpappaoghøresbekymretutistemmen.

fornøydtilbakeistolenmensapplausenoverdøverdet Alfieprøveråsi.

10

–Minedamerogherrer!LARSKRISTIAN!CHRISSY! Ogapplausenvarerogvarer.

–Harværtsåinnmaritrøttidetsiste,jugerjeg.Det stemmerikkeidetheletatt,tvertimotfårjegaldrifred frahodetmittpåhøygir.

Jegkanjobaresidet.BaretilEmma.Atjegkjenner hansomhengerovermangemeterpåveggenvedKiwi. HansomskalbliHeleNorgesdrømmegutt,sånnplutselig.Jegbegynneråskrive.«Nei,detvarikkehenne.Men jegmåfortelledegnoe…Deteregentlighanguttenjeg kjenner.HanpåplakatenvedKiwi?Jegvarsammenmed hamisommer.»

–Jøss,detblirspennende,da!siermammabegeistret vedsidenavmeg,ogjegskvettertiligjen.

Emmasvarermedengang.«Sjuktkultomdukjenner noensomermedder,da!»

Mensåserjegformegallespørsmålene.FraEmma, fraJuliaogJasminaogalleandresomfårmedseg showet,ogmammaogpappa,liksom?Damåjegsitil alleatdetblesluttfordi…fordihvada?Fordijegtenkte detbleforvanskeligmedavstandenogsånt.Jegskulle barevisst.Deter dette somervanskelig.Oghvaskaljeg siom StarFactory ?Skaljegjugeogsiatjegvissteom det,ellerikke?«Jeghaddeenkjæresteisommer,ogdet visersegathanharjugdtilmegheletida»,liksom.Rimeligflaut.Dessutenkanjegikkeringetilhamengang. Hanharstengtmegutefralivetsittmedvilje.Foråbli en star. Jegsletteralltekstenjegrakkåskrive.Senderistedet: «Nei,detvarikkehennelikevel,jegsåvisstfeil».

–Hmm,sierjeg.

12

Detkostermegnestenaltjegharavviljestyrke,åikkese oppdaEmmaogjeggårgjennomsentrum.Deterkveld, ogavalletingervipåveihjemtilSagen,hvorhanog kompisenehanshenger.DeharinvitertEmma,ogselv omingenharytretnoeønskeomat jeg skalkomme,er jegogsåpåvei.

Kapittel2

–Detdertalentshowet,sierEmmaforklarende,og veivermedpekefingerenoppmotMathias.

OgidetvigårforbiKiwi,kanjegliksomkjenne Mathiassineøynepåmeg,frahøytderoppepåveggen.Detersomomøynenehansfølgermeg.Nåharhan hengtderiovereiuke.Emmafnyser.

–Altså,detsålittkultutførst,mennåsomliksom alle snakkeromdet,trorjegikkeatjeggidder,sierhun. –Åh. –Skaldu?Sepå?Hunsnursegmotmeg,jegseropp motMathiasoglatersomomjegikkeerinteressertidet

–Jeggidderihvertfallikkeåsepådetnyeshowet, sierhun.

Hunbråstopperogpekeropppåplakaten.Jegstopper vedsidenavhenne.

VimåringepåtregangerførSagenåpnerdørainntil kjellerenihusetderhanbor.

heletatt,ikkebryrmegomhvemhaner,heleNorges drømmeguttsomhengerderogvåkeroveross.

–Kanikke.Skalværehosbestemor,jugerjeg.

–Halla,sierhanogEmmagirhamenklem. –Koselig!sierEmmaogholderhamfast.Hanlener segliksommotskulderenhennes,istedetformotkinnet,ogmegserhanbarefortpåførhansnurryggentil oggårinnovermotetromdetkommerhøyelyderfra. Stemmerogmusikkognoemer.Vifølgeretterham.

–Halla,gutta,sierEmmaogkasterpåhåretidøråpningen.Jegblirståenderettbakhenneogløftehånda littkeitetemotdefiresomsitterderinne.DeterSagen, somegentligheterSander,somborher.Hansitterytterst ienganskeslittskinnsofa,medenspillkonsollihendene. Emmasettersegvedsidenavham,tettinntil.Bortover isofaensitterAbdi,PerHenrik–somallebarekaller Pelle–ogTobias,hangåriklassenvår.Tobiasvirker

13

–Kanskje.Erjolittgøyåsehvasomergreia.Nettopp fordiallesnakkeromdet,sierjeg.

–Okei.Kanskjeduharrett.Vildukommetilmegpå lørdag,da?Såkanvisedetsammen? Jegblirumiddelbartsvettihendene.Jegkanjoikkese på StarFactory sammenmedEmma.Ikkenårjegikke vethvajeggårtil,hvormyeellerliteMathiasermed, oghvasomfaktiskeropplegget.Tenkhvisjegreagerer akkuratsomsistogblirheltrar?Ellerendaverre,besvimer?Jegkanikkestolepåmegselvnårdetkommertil dette.Jeg må sedetalene.

–Åh.Igjen?Okei,sierEmmaogfortsetterågå. –Kom,Sagenborrettherborte.

Jegsvarerikkepåden.Bestemortrengerikkeåviteat Mathiasogjegikkeharnoekontakt.Oghunkommer ikketilåfortellenoeomhamtilforeldrenemineheller, detfølerjegmeggansketryggpå.

overrasketoveråseossher,menretterfortblikkettilbaketilskjermenigjen.Deterikkeegentligenskjerm, menenhvitveggogenprojektorsomfyllernestenhele veggenmedbilderfrabilspilletdeholderpåmed.Skjermenerdeltifire,ogallespillertydeligvismothverandre.

Guttenespiller.Ogspiller.Detskjerikkenoeannet,i kanskje20minutter,ennatdesittermedhversinkonsoll ogglanermotveggenmedfireruter.Delagerhøyelyder entendetaperellervinner.JegskotterbortpåEmma. HunsitterklistretinntilSagen,jublernårhanjubler,og sier«highfive!»nårhanvinner.Nårbegyntehunåinteresseresegforgaming?Jegtaroppmobilenogserat bestemorharsendtmegmelding.«Jøss.MathiaspåTV? Klemfrabestemor»,stårdet.

Såklart.NåsomreklamenegårpåTVogikkebare påinternett,ogLarsKristianharsnakketom StarFactory hosAlfieogsikkertpåaltavmorgenprogrammer ogradioprogrammer,harselvfølgeligbestemorogsåfått detmedsegtilslutt.

«Ja,deterganskekult!Klem»,skriverjegtilbake. «Såspennende!Hilshamsåmyeogsitvitvi»,skriver bestemormedfemtomleropp.

Detplingeritelefonenminigjen.Deteretvarselfra Instagram;Mathiasharlagtutetnyttbilde.Tommelen minskjelverdajegåpnerdet.Detertobilderisamme post,detførsteavdetsommåværeetmusikkstudiomed masseinstrumenterogmikrofoneroghøyttalere.Bilde nummertoerenselfie,Mathiasstårbakdenenemikro-

14

fonenogsmilerlittskjevt,hanharhodetelefonerpåog serrettikamera.Hårethanserbustete,akkuratsånn jeglikerdetbest.Jegklarerikkelaværeåsmile.«Workinghardorhardlyworking??»harhanskrevetunder. Jegscreenshotterbeggebildene,ogblirsittendeogsepå dem.Aldriharhanfølteslengerborte.Dererhan,iet kultmusikkstudioogklarforTV,hansomallesnakker om.Oghersitterjeg,ienstussligkjellerpåbygdauten åværeinvitert.Jegtrykkermeginnpåprofilenhans,og stusseroverantallfølgereMathiashar.Detharjoikke vokstnoesidenisommer?Erdetvirkeligingensomhar funnetframtilham,etterallreklamen?Deterkjemperart.

Den følelsenkjennerjegjo.Ogdetstikkertilisidenavåtenke påMathiasigjen,ogpåhvavivillegjorthvishanhadde værther.

? Tyde-

15

Ellerkanskjeikke,nårjegkommerpåathanselvfølgeligharprivatprofil.Menhvorforskriverhanplutselig påengelsk?HarhanblittsomChrissyallerede ligvis.NåsomhaneriferdmedåfåfansiheleNorden,skalhantaselfiesoggjøresegklartilåbliordentlig kjendis.Dentankengjørmegtrist.Jegleggertelefonen nediveskamiigjen,ogsermegrundtikjellerstua.For bareethalvtårsidenhaddedetkanskjeværtheltsykt spennendeåværehjemmehosSagen,somerbådeeldre ennossogenavdemestpopulære.Mennåerdetliksomikkenoeveddettejegsyneserspesieltkult.Sitte ogsepåandresomspiller?Jegvillehellerværthjemme ogsortertinnholdetisokkeskuffenmin.Jegserbortpå Emmaigjen.Hunkasterpåhåretogprøveråsekulut, menjeggjennomskuerhenne.Gjetterathunharsommerfuglerpåstørrelsemedkråkerimagenakkuratnå, hvishunvirkeligerskikkeligforelskaiSagen.

Davigårhjemover,ogjegsierhadettilEmmaikryssethvorhunblirhentaavfarensin,kjennerjegmeg

–Nei,herreguuud,jegkanikkespille,jegerliksom kjempedårlig!sierhunmedfjolletestemme,ogjegkjennerirritasjonenbobleinnimeg.Hvorformåhungjøre segtilsånn?

–Okei,sierhanoglenersegtilbake.

TenkerpåMathiasfortsatt.«Komigjena,Karoline», villehansagt,«ikketenkformye».Såjegprøveråikke tenkepåatjegsitterikjellerstuameddepopulæregutta, elleratjegikkekanspilletogsikkertkommertilådrite megut.Forhvaharveldetåsi?Mathiaserdeteneste sombetyrnoe.Oghanerikkeher.

–Blimedduògda,Emma,sierjeg.OgSagenrekker hennespørrendekonsollenhanharihånda.

–Engangtil!sierjegogfårspilleigjen. Jegtapernokengang,menTobiassieratdetvarlike førjegtokigjenPelle.

Jegristerpåhodet.

Vispillerflereganger,Tobiasogjegbytterpå,ogetter hvertblirjegogsåganskegod.Engangvinnervitilog medoverAbdi.Allejubler,jegler.

–Vilduprøve?spørTobias,ogrekkermegkonsollen.

16

–Ikkeidetheletatt,sierjeg,oghanbegynneråle.Da lerEmmaogså.

Ogsåerviigang.Jegerskikkeligræva,ogfleregangerunderveisbarespinnerbilenminrundtellerkrasjer iveggen,ogdeandreleravmegdajegkjørerovermålstrekenethalvtminuttetterdem.

–Eller,forresten,sierjegogtardenfrahendenehans.

–Neivel,sierjeg. –Erduklar?spørSagen.

gladoglettinnvendig.Forenlitenstundglemtejeghele Mathias.Mennåkommeraltskyllendeovermegigjen. StarFactory harpremierepålørdag–deterbarenoen smådagertil.

Daprogrammetendeligbegynner,harjegsittetklari etkvarter.Nårvarforrigegangjegfaktisksattogventet pånoesomskullegåpåTV?KanskjedajegsåpåBarne-TVsomliten.Noesiermegatjegikkeeraleneom åventespentikveld.Aviseneharskrevetomhvordan programmetharpremiereliktiheleNorden,ogatdeter «knyttetstorspenningtildettenyekonseptetsomskal gjøreetforsøkpååsamleNordenrundtTV-apparatene istrømmingenstid».Også,endelig,begynnerdet.

18

IntroenserutsomåpningentilenHollywood-film, medvoldsommusikkmedfiolinerogtrompeter,førde spilleravklippsomliknerlittpådefrareklamenfor

Kapittel3

Dalørdagenendeligkommer,våknerjegoppogblirnestenoverraskaoveratdagenfaktiskerher.Mensånner detjo,tidagårogsånårdetfølessomomdenstårstille. Mammaogpappaskalpåmiddagtiletvennepar.Jeg harsagtatEmmakommerhit,ogdeharkjøptinnpizza ogbrusoggodteriogaltdemenerviharlystpå.Deter ikkeførdehargåttutdøraisekstida,atdetslårmegat jegmåspisehelepizzaenselv,sådeikkeskalfånoenmistankeomatjegharværtherheltalene.Plussstoredeler avpotetgulletoggodterietogbrusen.

Viderefortellerhanathanhartreprogramlederkollegaermedseg,som akkuratnå sierdesammeåpningsordeneiSverige,DanmarkogFinland,ogvipskommer alledissetreogsåtilsynepåskjermen,somnåerdelti firelangerektanglermedhversinprogramlederifargesprakendeantrekk.Ikorroperde:«Velkommentil Star Factory !»

Chrissystårmidtpåenstorscenesomutenomhamer helttom,ogsnakkerrettikamera.

–Hversendingharettema,hverdeltakerskalsynge enlåtsomerlinkettildettetemaet,ogdeterdereder hjemmesomstemmerpåderesfavoritter,uavhengigav land.Motsluttenavhversendingmådeltakerenmed færreststemmerreisehjem.Tilsluttvilviståigjenmed tonordisketalentersomskalkjempemothverandreien stjernespekket,fantastiskfinale!Hvemvilståigjensom tidenesførstevinnerav StarFactory? Kuntidavilvise.

Hvemvilblidinfavoritt?Laossblibedrekjentmeddem alle!

–HverlørdagframoverskaltalentenefraheleNordenkonkurreremothverandreidirektesendteshows, sierstemmentilChrissyoverbildeneavmasseulikeungdommersomsyngerpåaudition.

19

showet,medmangedeltakerefortetterhverandre.Så fortatjegikkekanseMathias,menkanskjehanerder.

Så, StarFactory-logoenmedstorebokstaver,somkommernærmereognærmereførdeneksplodererogblirtil mangesmåstjernersomdrysseroverskjermen.

–KjæreNorge,velkommenskalderevære!sierhan entusiastiskogslårutmedarmene.

AkkuratsomLarsKristiansai

Aften-programmet, hardedroppetåhamedmasseauditionstilfolksom uansettikkekommermediprogrammet.Allevinåfår

Også,akkuratdajegnestenharglemthvorforjegsitterogserpåiutgangspunktet,dajegakkuratharsenket skuldreneogkosermegskikkelig,dadukkerMathias opppåskjermen.

Deharspartdetbestetilslutt.Heltklart.Deandre deltakernefraNorgeeralleredepresenterte,mennå kommer«HeleNorgesdrømmegutt»seilendeinnfra sidelinja,ogjegfårheltpusteproblemeravåtenkepå hvordanhanserutforalledehundretusenvissomsitterogserpåhamakkuratnå.Forhanerheltfantastisk kjekk.Hanersolbrunogharlanglugg,akkuratsompå plakatene,ogharpåenkritthvitT-skjortemedolajakke utenpå.Kameraetzoomerinnpåham,liksomislow motioninnmotansiktethanshelttildettilsluttfyller

StarFactory sparerikkepåtalenteneiallfall,herdras detpåfraførstestund,ogjegfårgåsehudflereganger. EijentefraDanmarksomheterDitte,erskikkeliggod. HungårrettpåenBeyoncé-låtogsyngerdensjuktbra, ogliksomflyterbortovergulvetiøvingsrommetsamtidigsomhunsynger.Iintervjuetmedhenneetterpåfortellerhunathunogsådrivermedballett.Selvfølgelig.

se,eralleredemed,ogvifølgerdemgjennomdeførste ukenemedprøverogforberedelserialledefirelandene. Detfunker,jegkjenneratjegalleredeerinteressertide ulikedeltakerneoghvemdeer.Ellererjeginteresserti demkunfordiMathiasskalhengerundtdemigudvet hvorlangtid?Oghvorblirdetavham?Programmetjobberseggjennommøtermedbådejenterogguttersomer bådeveldigsmåogganskegamle,ogjegtenkeratdeter litturettferdigattolv-åringerskalkonkurreremed18åringer.MendaalledeltakernefraSverigeersamletpå Liseberg,serdetidetminsteuttilatdehardetveldig hyggeligsammen.

20

21

MathiasserutsomenfilmstjernefraenDisney-film, samtidigsomhanogsåserganskemyeutsomdenfyren jegblekjentmedpåenlittslitencampingplassisommer.

Såklipperderaskttilathansitterutendørs,medsola iøynene.Jegfårenmerkeligfølelseavdéjàvu,jeghar settdettefør,ogisammesekundsomdetzoomeslittut ogChrissykommertilsynevedsidenavham,serjeg hvordeer.PåHersjøen!Dettemåværedetdespilteinn isommer.Dajegstodbakkameraetpåvenstresideder ogikkeskjønteetpøkk.

Hjertetmittstopper.

–Tja,hvavilduvite,da?sierMathiasmedetsmil. –Vivilvitealt!sierChrissy,førhanserinnikamera ogblunker. Mathiaslerlittnervøstogløfterhåndaforåstryke luggenvekkfraansiktet.Shit,såfinhaner.Ogendelig fårjegvitehvadesnakketomforankameradendagen.

Degårrettpåsang.Mathiashigh-fiverenfyrsomsitterbaketpiano,ogdahanbegynneråspille,begynner Mathiasetterhvertåsynge.Enlåtjegikkekan,mensom jegvetjegharhørtfør.Uansettsåhøresdetheltsinnssyktfintut.Hanlukkerøynenemenshansynger,konsentrerersegogleverseginnilåten,ogselvomjeghar hørthamsyngemangeganger,hardetaldriværtsånn. Liksompåordentlig?Detteerdethan egentlig kan? Wow.

ChrissyogMathiassmiler,dollarsmilenesine,instasmilene,rettinnikamera.

heleskjermenoghanserrettinnikameramedetstort smil.

–Mathias,Mathias,Mathias,kanduikkefortellelitt omdegselv,a?spørChrissy.

Mathiasfortellerlittomsegselvoghvorhankommer fraogathanlikerfotballogsånt,ikkenoenyttogingen overraskelser.

–Hvahardudrevetmedisommer,da?vilprogramleder-Chrissyvite.

–Dagjenstårjobaredetallerviktigstespørsmålet, egentlig,sierprogramlederen.

–Nope,sierhanfort,–ingenkjæreste. –Hørtederedet,allesammen?Single asfuuuuck,sier Chrissyoglageretsånt Skrik-ansikt,hvorhanleggeren håndpåhvertkinnoggaper.Såskifterdetovertilnoe annetiprogrammet,ogetparminuttersenereerdetferdig. Jegblirsittendelamslåttogsepådeførstereklamene,før jegbliroppmerksompåatmobilenminlyseroppognoe tarplasspåskjermen.DeterTwitter-følgere.Detraser innmedfølgerepå@MathiasLund,ogvarsleromathan harblittnevntiTwitter-meldinger.Påflerespråk,serdet uttil.ÉnkveldpåTV,ogMathiasharalleredegjortseg bemerketiheleNorden.Jegskyndermeginniappenog

–Camping?!Erdetnoefett,da?spørChrissyogsnur segogliksomspeiderutoverHerligeHersjøenbakham.

–Ja,faktisk.Faktisksåhardetværtskikkeligkult, sierMathiasogsmiler.Ogdaserjegdet,detførsteekte smilethanharservertgjennomhelesendinga.Blirvarm innimeg.Ogserhanikkelittforbikameraet,littbaktil høyreforseg,derjegstodakkuratdahansadet?

–Hardukjæreste? Mathiasserførstnedibordetførhanløfterblikket igjenogsmilerlittsånnpåtatt.

–Nei,isommersåharjegegentligværtallermesther, påcampingen,sierMathias.

22

–Men,gråterdu?

Men,ventlitt,dettevarjosammedagsomjegfikk husarrestetteratMathiasogjegsnekossutpånatta utenåsiifra.Såteknisksettvardetikkeenløgn.Men likevel.Jegskullegittsåmyeforåvitehvahantenkte.

23

–Gjørjeg?sierjegogløfterhåndatilkinnet.Deter vått. –Jeghaddefaktisktenktåfortsetteåværesurpådeg, mennårdugriner,såkanjegjoikkedet,sierNorahog sukker.

skruravallevarsler.Jegorkerikkeålesehvaalleandre synesomhamheltennå.

MathiassattaltsåpåHersjøenisommerogsaathan ikkehaddekjæreste.Visstehanallerededaatviikke skulleværesammenettersommeren?Kanskjedetvar planlagtsånnheletida,athanskulleværesingelpåTV? Detforklarerhvorforhanreagertesåvoldsomtpåatjeg tilfeldigvisdukketoppakkuratdadeskullespilleinn dette.

–Shit,detvarvisstaltformørkther,sierhun.Deter fintåsehenne,hunharklippetkrøllenesinelittkortere, dedanserrundthodethennes,oghunserrettpåmeg medstore,bruneøyne.

Bådederogdaogakkuratnå.SitterMathiasogsåogser påsegselvikveld?Hvatenkerhannårhanserklippet fraHersjøen–tenkerhanlittpåmeg?

–Karoline,hallo,Karoline?hørerjeg,menseringenting. –Hallo,jegerher,sierjeg,ogderkommerNorahtil syne.

Jegrekkerikkeåfunderemerførmobilenringer.FaceTime,deterNorah.Norah!Herregud,viharikkesnakketsammenpåflereuker.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.