Jul på Himmelfjell hotell

Page 1

JulpåHimmelfjellhotell

JulpåHimmelfjell hotell

KjerstiHerlandJohnsen

©CAPPELENDAMMAS,Oslo,2022

ISBN978-82-02-76711-2

1.utgave,1.opplag2022

Omslagsdesign:MiriamEdmunds Sats:Type-itAS,Trondheim

Trykkoginnbinding:LivoniaPrint,Latvia2022

Materialetidennepublikasjoneneromfattetavåndsverklovensbestemmelser. UtensærskiltavtalemedCappelenDammASerenhvereksemplarfremstilling ogtilgjengeliggjøringbaretillattidenutstrekningdeterhjemletilovellertillatt gjennomavtalemedKopinor,interesseorganforrettighetshaveretilåndsverk.

Utnyttelseistridmedlovelleravtalekanmedføreerstatningsansvarog inndragning,ogkanstraffesmedbøterellerfengsel.

www.cappelendamm.no

OnedayasIsatmusing,sadandlonelywithoutafriend, avoicecametomefromoutofthegloomsaying, ‘Cheerup.Thingscouldbeworse.’ SoIcheeredupandsureenough–thingsgotworse. joanhowardmaurer

Enhverløsningpåetproblemeretnyttproblem. johannwolfgangvongoethe

Tilmamma

Skred

Idethunhørerdenførstesvakebuldringen,vethunatde hargjortsittlivsstørste–ogkanskjesiste–tabbe.

Førsthørerhundetbare.Såserhundet.Snøskredeteret hvittflaksomkommermotdem,sprekkeroppimindre hviteflak,etedderkoppnettsomblirbredereogbredere etterhvertsomdetskyterfartnedoverfjellsiden.

Idetsomfølessomenevighet,blirhunståendesomforsteinet.Såhørerhunropene.Giovanni,sherpaenPertema,de andreigruppen.Prebenerførstifølget,hunklarerikkeå hørehvahansier.Førdelautfrabasen,sahanatdetvar trygt,athanhaddekontroll.Detvarbarenoenminutter siden.Ognåkommerskredet.Detgårsåfort.Huntenker atnoenkommertilådø.Hunvetbareikkehvemdeter. Menhunerikkeredd.Ikkeennå.

Denhvitesnøenerdetvakrestehunharsett.Denerdet mestskremmendehunharsett.Denersomettogsom kommermothennei120kilometeritimen.Deneretvilt dyrsomlengeharsovetifjelletognåerrasendeforat detharblittvekket.Deneretuhyre,enyeti–nei,englitrende,hvitdrageerden.Plutseligerhunikkeforsteinetlenger,kroppenvåkner,hunvilløpe.Mengrunnenblirborte underhenne,denpulveriseres.Idetdragenfårfattihenne ogløfterhenne,sveverhunførstpåpustendens.Sådanser

9

denmedhenne,envilldans,rundtogrundt,detgårraskereograskere.

Detersnøogispåallekanter,hunharingenkontroll,hun kanikkepuste,deterenmalstrøm,hunskrusnedoveri snømassene,låsesfast,dyttesunder.Såeraltplutselighelt stille.

Erhundød?Hunserstrimeravlys.Hunharikkevondt. Hunfryserikke.Menhunkanikkebevegebeina,deer somstøptfast.Hunprøverhendene,deeroppevedansiktet,hunkanskyvedemnoencentimeterhvervei.Såerhun ikkedødlikevel.

Rommethunklareråskapevedåbevegehendene,erlite. Sprekkenefyllesigjenavsnø,oglysetforsvinner.Nåerdet tungtåtrekkeværet,hunfårforliteluft.Lungenebegynneråverke.Hvaeropp?Hvaerned?tenkerhun.Hvor dyptliggerjeg?Hvormangeminutterharjegigjen?Vardet slikdetskulleende?Detblirmørkt.

1.desember

IngridBergsettersegbråttoppisengen.Deterden sammedrømmensomalltid.Igjenogigjenoppsøkerden henne.Buldringen.Denhvitedragen.Snøenpåallekanter.Ropene.Deandresombleborte.Mørket,mangelenpå luft,panikken.Smerten.Ivirkelighetenhaddedenkommet senere,etteratdehaddegravdhenneutoghunvåknetpå sykehuset.

Deterikkemyehunhuskerfradeførstetimeneog dagene,mendetskarpelyset,dehvitkledde,travlemenneskene,smertenogblodet,altblodet–detkommerhunaldri tilåglemme.

Hunfårkontrolloverpusten.Hunerikkedernå.Ikke undersnøen,ikkepåsykehuset.Hunerisengensinpå Himmelfjellhotell.Rundthenneerdetmørkt,oghuner alene. *

Ingridbegynteåklatrealleredesomliten.Førstpåknausenenærhotelletderhunvoksteopp,såibergveggene.Det varnoeinnihennesomdrevhennevidere,stadigbrattere ogstadighøyere.Folkhaddeundretsegoveratmormoren, MorBorghild,lothenneholdepå– særligetterdetsom skjeddemedforeldrene! Menderhaddebestemorenalltid værtheltrolig. Ingriderfødttilåklatre,haddehunsagt. Ånektehenneåklatrevilleværesomånektefjellvåken åfly.

11

FolketpåHimmelfjellhaddealltidværtklatrere;Mor BorghildhaddefortaltatbådehunselvogIngridsmor Engelinehaddeværtifjellveggenfrabarnsbeinav,selvom dethaddeværtuvanligforkvinnerpådentiden.Sådet sisteMorBorghildville,varåhindreIngridiåutfoldeseg. SomeninnrømmelsetilallmennfornufthaddehunlikevelsørgetforatIngridbegyntepåklatrekurs,lærtesikringograppelleringogbruktehjelm,fantklatrekamerater oggjordedetsomskulletilforatklatringenskullebliså tryggsommulig.MenIngridhaddealltidkjentatbestemorengjordedettemerforåstilnefolkesnakketennfordi huntroddeatvillklatringenutgjordenoenreellfare.Mor BorghildstoltepåIngrid.Ingridhaddealltidstoltpåseg selvogså,føltsegsikker.Hunkjentefjellet,hunfølteifingrenehvorhunskullegripe,hunvisstealltidhvorhunskulle settefotennestegang.

Ogetterhvertvarklatringenblittlivethennes.Hun haddesøktsegutiverden,tilnyeutfordringer,ogalltid kjentsegtrygg,nestenusårbar.

Menså,ifjor,varlivetblittendretiløpetavnoenminutterderoppeidetasiatiskehøyfjellet.Bildenestrømmet gjennomhennesometsnøskred,somskredetdehadde opplevdiHimalaya.Prebenssvikt,defatalekonsekvensene–hunvillealdrikommeoverdet,oghverganghun tenktepådet,vardetsomomhunigjenvarfangetunder metervismedsnøogstrevdemedåpuste.

Hunlotdetvarmevannetskylleoverhodeogkropp,sang medpålåtasomstrømmetfraradioenpåbadet.«Every DayIsChristmasWithYou».Detvarførstesøndagi advent,ogjulesangenevarblittspiltiflereukerallerede. Sjampo,skylle,sjampoigjen.Forenluksusdetvaråkunne tasegendaglig,varmdusj.Lanattensmarerittrennenedi sluket.Ingridhaddeværtpånokekspedisjonertilvirkelig åsetteprispåinnendørslivetskomfort.Rene,tørrehåndklær.Varmtvann.Varmtbadegulv.Velduftendedusjsåpe.

«Candycanekisses.Withyou!»Detvarnestensåhun

12

glemteathunikkekunnesynge.Huntokbalsamihendene oglotdemgligjennomdetlangeogkrølletehåretforåfå haspåflokene.«Whywaitformistletoe?Idon’tneedan excuse.»

Hunskruddeavvannetogstraktehåndenutetterhåndkleet.Enstakketstundhaddedetvarmevannetogden skranglete,herligemusikkenførthennetilbaketilentidda livetvaretheltannet,daIngridvarenheltannen.Entidda hunhaddeelsketdennesangenogdensomhaddesunget denforhenne,selvomhanhellerikkekunnesynge:«Every DayIsChristmasWithYou!»

Hunstansetlitt,trakkhåndkleetrundtseg.Kjenteat hunblekald.Kroppenstrammetseg;dengjordegjernedet nårdenhusket.

Hunskruddeavradioenogkledderasktpåseg,smurte ansiktetoghendeneinnmedenfetkrem.Etternoen intenseminuttermedfønerenvarhårettørtnoktilåkunne stappesinnienlue.Ingridsåsegispeilet,detsammespeiletsomhaddehengtvedsidenavdørensålengehunkunne huske.SombarnhaddehunboddsammenmedMorBorghildheridirektørleilighetenpåHimmelfjellhotell,«Privaten»,somhotellfolkenekalteden.NåvardetIngridsom disponerteden.BestemorenhaddeinsistertpådetdaIngridkomhjemforåovertaledelsenavhotellet.Selvhadde MorBorghildflyttetinnienmindreleilighetisammeetasje,«Kårstua».Stabenellersboddeiannekset,medunntak avhusøkonomenogkokka,somhaddeegneromihovedbygningen,ogvaktmesteren,somhaddeenslagsungkarsleilighetikjelleren.

Ingridtokpåsegsnørestøvlerogulljakke,løpnedtrappenetilresepsjonenoggikkmedlangeoghurtigeskrittut foråmøtelyset.Hunhaddetidtilenraskturførhunskulle innigjenogtafattpådagensarbeid.

HunnøtsynetavsoloppgangenpåHimmelfjell.Derosa strålenetrengtegjennomettyntskylagogsattefjelltopperogtrærisilhuett.TrehundrekilometerfraOsloogen

13

timeskjøringfraMjøsa,gjennomdalførerogoppbratte fjellveier,låhotelletnærtregrensa.Detvokstebarebjørk ogfuruheroppe,ingensværegrantrærsomibakkenenedovermotDalen.Destobedrebleutsikten.Fargenepåhimmelenskiftetustanselig,ogselvefasongenpåfjellmassivet foranhennesåuttilåendresegmedlyset.

DetknasteunderstøvlenedaIngridkryssetlyngenmot ura.Lavetogmosenpåbakkenvardekketavfrostsom glitretidettidligemorgenlyset.Debærenesomvarblitt hengendeigjenpåblåbær-ogtyttebærlyngen,varinnkapsletiettyntislagogsåutsomkunstgjenstander,merforseggjorteogdelikatefranaturenssideennnoendekoret menneskekunnehaskapt.

Detvaruvantatdetvarsåbartidesember,mentrossen kaldhøstvardetkommetlitesnøsålangtiår.Baretinden høyt,høytderoppevardekketavisnendehvitt.Dengigantiskespissenstraktesegmothimmelen.Avogtilkunne manikkesetoppenfordidengikkoppiskyene,somen gudebolighøythevetovermenneskeverdenen.Detvarikke rartdenhaddefåttnavnetHimmelnutenogvarforbundet medmangemyteroghistorier.

IsøkketnedenforHimmelnutenlådenfrosneStyggfossen,blåhvitogmonumental.

Solensmeltetseggjennomskylaget,oglysetskiftetfarge, blevarmere.Ingridlukketøyneneoglotsolstrålenevarme ansiktet,kjentedemgiliv.Fleredyrogfuglervarbegyntå våknenå.Enlitenflokkmedlavskrikerfløyforbihennefra toppenavenbjørk.Hunvissteatdesøktemotkjøkkeninngangen,derdetkunnevankebrødsmulerfrahotellstaben,selvomkokkavarskeptisktildesmåkråkefuglene, somhunkalte«ulykkesfugler».Eturettferdignavn,var det.Ulykkerskyldtesdaikkefugler.Lavskrikenevarsøte ogmorsommemedpågangsmotetsittogdenuvørnefrisyren.

Hunsåsegrundt.Varmanheldig,kunnemannoen dagerfåøyepåflokkermedvillreinifjellsidene.Men dennemorgenenvardetingenåse.

14

Solensteg,oglysetblehvitere,glitteretskarpere.Det varikkemangetimenevintersolenkomtilåholdeseg overhorisonten,førdenigjenvilleblivarmereifargenogsøvnigsitakkforidagoggånediethavav rødtogoransje.Såvilleskumringenliggeifargerikestriperoverhorisonten,førdetalleredeisekstidenvillebli nattigjen–enlang,mørkogkaldvinternattifjelleti Norge.

Men–Ingridtrakkpustendypt–detskulleskjemyepå Himmelfjellførdentid.Detvarikkebarelavskrikasom haddesittåordne.TimenemellomsoloppgangogsolnedgangrommetmyeogsåforIngridBergogstabenpåHimmelfjellhotell:Julennærmetsegmedstormskritt,ogde skulleforberedejulegjestenesankomstogprøveutrettene somskulleserveresirestauranten.Iløpetavfåukervillede finneutomaltdetdehaddejobbetfordesistemånedene, virkeligkunnelykkes.

Ingridsnuddebråttoggikktilbakeoverlyngenmot hotellet,somdominertefjellsletten.Sammehvorvelkjent denstorebygningenvar,sluttetHimmelfjellhotellaldriå imponerehenne.Høytogbredt,solidogbrunbeisetvar det,medhvitevinduskarmerogutskjæringeridragestil. IhundrevisavårhaddefamilienBergholdttilvedfotenav høyfjellet.I130avdemhaddededrevethotell.På1200 metershøyde,derkjøreveientoksluttogoppstigningentil Himmelnutenbegynte,haddeHimmelfjellhotellståtthelt sidendeallerførsteturistenesattesinfotifjellheimenpå 1800-tallet.

Gjennomårtienehaddehotelletvokst,ogdetvarblitt reistfleretilbyggogannekserisammestilsomhovedbygget.Dermedhaddedenåflereleiligheterogfamilieromi tilleggtiltjueromogtosuiterihovedbygget.Utvidelsene varfintløst,syntesIngrid.Byggestilenskulleværetradisjonellpåetstedsomdette.Herhaddemanikkenoenavde styggepåbyggenesommankunnesepåenkeltehøyfjellshoteller.Nei,dettevarfamiliedrevneHimmelfjellhotell,og

15

MorBorghildhaddesørgetforatmanholdtpådenoriginalestilen.

Denstoreplassenforanhotelletvardekketavgrus.En bredtrappmedramperpåbeggesiderledetopptilinngangsdøren,somvardekketavetoverbyggogflankert medstoresmijernslykter.

Oppoverietasjenevardetfremdelesmangeromsom varmørkeoghaddegardinenetrukketfor.Ikkeallegjestenehaddeståttoppennå,ogdetvarlangtfrafulltbelegg heller.Meniførsteetasjelystedetivinduene.Dervarstabenigang.KokkaMajaSeterhaddesannsynligvisståttpå kjøkkenetsidenrundtfem. Morgenstundhargullimunn varetavhennesfavorittordtak.Nårdeandreansattekom innpåkjøkkenetrundthalvsju,stoMajagjerneklarmed nybakterundstykker.Hunvilleharukketåtømmeoppvaskmaskinenogfylledenpånytt,velteetsaltkar,kasteen klypesaltoverskulderenforåunngåulykker,dekkebordet fordeandreansatte,tennedetførstelysetiadventsstaken oglagekaffe.Ognåsomsolenvarheltoppeinitiden,ville hunalleredeværegodtigangmedforberedelsenetilkveldensmiddag.

Detvarriktig, tenkteIngrid. Detvarriktigavmegåvende tilbakehit. Detvarikkesåenkeltsomathunvar glad for detvalgethunhaddetatt,idengradhunhaddehattet valg.Tildetinnebarbeslutningenomåovertahotelldriften formangebekymringer,formyearbeid,formyeusikkerhet.Mennoevoksteihennehverganghunbetraktethotellet,enspiretilnoesomkanskjekunnekallestilfredshet. Detvarnoemeddetågåut,sesegomogvendetilbake. Avogtilpådissemorgenturenekunnehunfinneenindre rosomstoistilmeddenglitrende,kaldestillhetenrundt henne.

Menroenvartesjeldenlenge.Ogidagvardensærdeles kortvarig.ForalleredeførIngridhaddenåddinngangsdøren,skarethøytskrikgjennomstillheten.

16

–Mus!Mus!DetgamlekjøkkenbordetknaketunderMaja Setersanseligevekt.Kokkastomedkraftigebeinisolide husskomidtoppådenruteteduken.–Fådenvekk!Fåden vekk!Osskanikkehamuspåkjøkkenet!

–Mus?Hvorerden?Ingridhaddegåttretttilkjøkkeninngangendahunhørteropene,ognåstohunidøråpningenogsåpådenvettskremtekokka.

–Denløprettforanmegdajegskullebortogskrupå stekeovnen!ropteMaja.–Ja,densåpåmegmedstore, rødeøyne…Ogsåforsvantdeninnunderkomfyren!Den vardiger!Etskikkeligbeist!Deterfaktiskmuligatdetvar enrotte.

Kokkapustettungtogholdtsegforbrystet.–Ossburde tattetparavungatilGråpusopphit,fortsattehunførIngridrakkåsvare.

–Daosshaddekatt,vardetheltfrittformusogandre udyrher.

Ingridvarikkeheltsikkerpåomkatterpåkjøkkenethellervilleværeheltitrådmedforskriftomnæringsmiddelhygiene,menorketikkeåtadendiskusjonennå.

–Jegsynesmusenersøt.Denlikersegher.

DetvarførstnåIngridsåatHusseinogsåvarpåkjøkkenet.Seksåringensattpåbenkeninnerstvedvinduetog smiltemothennemedtomanglendefortenner.Hunså granskendepåham.

–Hardusettmusenfør,Hussein?

–Ja,denheterSpeedy,fordenersårask.Denlikerbrød. Ogost.

Ingridsålengepåham.

–DuharikkematetSpeedy,harduvel?

–Nei,tanteIngrid!Husseinsårasktvekk.

–Dumåikkematemusene,vetdu.Majavilikkehadem påkjøkkenet.

Hunholdtpååleggetil: Nårkattenerborte,danser Majapåbordet,menklarteådyseg.

*
17

–Nei,detskaldetværesikkertogvisstatjegikkevil, løddetfrakjøkkenbordet.–Deterlivsfarlig!Hardereikke hørtommusepest?Ossmåhafeller!Ellerkatter!Ellergift! Elleraltsammen!Nå!

–Hvaerdetsomskjer?

IkjøkkendørenstoAishaNoormedetforvirretuttrykki detvakreansiktet.Aishavarellersinnbegrepetavkontroll ogorden.Detlange,glattehåretvarsamletienspennei nakken,oghunvariførtsvartebukser,hvitbluseogmarineblåblazer.Aishavarferskirollensomhusøkonompå Himmelfjellhotell,denførsteIngridhaddeansattdahun tokoversomdirektør.

AishaogsønnenHusseinhaddekommettilNorgepå vårpartenoghaddeflyttetinnpåhotelletitidetilskolestart dennehøsten.Ingridvargladforathunhaddekunnettilby AishaogHusseindennemuligheten.Mennoenveldedighet vardetikke.Syrisk-jordanskeAishahaddestrålendereferanserfratidligerejobber,hunhaddeutdannelse,snakket godtengelskoghaddelanghotellerfaring.Etterbarenoen månederilandetpratetbådeAishaogHusseinflytende norskogså.Husseinsfar,Mohammed,varfraSyria,men boddefortideniJordan.

–Hussein,hardugjortnoegaltigjen?Oghvorforstår fruMajapåbordet?spurteAisha.

FørMajarakkårope«mus»påny,varHusseinborte hossinmorogboretansiktetinniblazerenhennes.–Fru MajavildrepeSpeedy!snufsethan.–Barefordihaner raskoglikerost!

*

Dasituasjonenpåkjøkkenetvarunderkontrolligjen –etteratAishahaddetattmedsegHusseininnpåkontoret,MajaSeterhaddeklatretnedfrabordet,ogmusen etterflereminutterikkehaddegjorttegntilåvisesegigjen –skjenketIngridsegetstortkrusmedkaffe.Nåskullehun finneMorBorghild.

PådennetidenvilleIngridsbestemor,avtroppendehotell-

18

direktørBorghildBerg,væreferdigmedinspeksjonsrunden somhungikkhvermorgen.Ingridkunnesehenneforseg derhunstrøkpekefingerenoverlisterogrekkverk.Dekom tilåværestøvfrieidagogså,slikdehaddeværthverdagide femtiåreneBorghildhaddehattansvaret,medetmuligunntakavnoenkaotiskeukerpå1980-tallet.Borghildpleideå hilsepådeansattepåkjøkkenetmensIngridselvvarutepå tur.Såtokhunmedsegenkoppkaffeinnibiblioteketog Ingridsåalltidfremtilåsettesegsammenmedhenne.

IngridhaddevokstoppmedMorBorghild;hunvarklippenihennesliv.Borghildvarblittenketidlig,daIngrids morfarChristiandødeavhjerteinfarktbarefemtiårgammel.DahaddeBorghildogChristianalleredeværtgifti nestentrettiår,ogdrevethotelletsammeniovertjue.BorghildfortsattehotelldriftensammenmeddatterenEngeline ogsvigersønnenMarius–Ingridsforeldre.

Menulykkenrammetigjen,daIngridvartreårgammel. NoenfååretterChristiansbrådød,omkombådeEngeline ogMariusienbilulykke,iformavenutforkjøringpåvei hjemfraensommerfest.Ingenforklaringogingenandre bilerinvolvert.Vardetetøyeblikksuoppmerksomhet,et dyrsomvarkommetiveienfordem?Detvissteingen. MidtisorgenvarBorghildblittsittendeigjenmedansvaretbådeforhotelldriftenogforentreåring,ienalderav femtitre.

DeretterhaddeBorghilddrevethotelletaleneitrettiår. Ingridbeundretbestemorenistadigstørregradettersom huninnsåhvorstoreutfordringerdetådriveethotellbød på.MorBorghildhaddetattvarepåHimmelfjellstradisjonersomfamiliehotell,ogsamtidiglagttilretteforskiturer,fjellvandringer,toppturer,fosseklatringogfjellklatring ogalledeandreaktivitetenesomterrengetinnbødtil.Mor Borghildhaddeståttsomenpåle.

Dethaddeværtoppturerognedturer.Konkurransefra størrehoteller,svingningerigjestetall,behovforutbyggingogutbedringer,byråkratiskeutfordringerogskiftende økonomiskekonjunkturer.AlthaddeMorBorghildhatt

19

ansvaretfor.Fremtilnå–daIngridvarkommethjemfor åtaoverstafettpinnen.

HvermorgensidenIngridkomtilbakefrautlandet, haddehunogbestemorenhattsittdagligemøteibiblioteketetterfrokost.Debruktedissestundenetilågågjennom praktiskespørsmålogdiskuterehåndteringenavsmåog storekriser.Ogidenkategorienhørtemusentil:Skadedyr påhotellet var faktiskkrise,sammehvorroligIngridhadde anstrengtsegforåfremståderinnepåkjøkkenet.Mattilsynetville ikke blisærligimponertovermuselortikrokene.

DørengikkigjenbakIngridmedetknirk,ogselvom inngangspartietvarvakkertjulepyntetmedgranbarog levendelys,sukketIngridderhunpasserteresepsjoneni retningavbiblioteket.Hunsmiltemotdennyejentasom stobakresepsjonsdisken,mentankenevaropptattmed praktiskegjøremål.HunmåttehuskeåbeAlfredoljedørhengslene.Ellerkanskjevardetlikelettågjøredetselv. Det,ogsåsjekkedeplankeneikjellerveggensomkanskje varråtne.Listenoveroppgavervilleuansettingenendeta. Detvarsåmyeåpassepå,såmangetingsomkunnegå galtpåethotell.Somomikkedetfysiskevedlikeholdetvar krevendenok,måttemanogsåsørgeforatnettsidenvar oppdatert,atbookingsystemetfunket,ogallerhelstpresenteresegpåenstiligmåteisosialemedier.Manhadde ansvaretforatstabenmøtteoppiriktigantallogtilriktigtid,atmatbestillingenevarfornuftige,athygienereglenebleoverholdt.Ogsåvardetaltdetmanikkekunne råmed.Stengteveier.Strømbrudd.Sykdom.Forholdsom holdtfolkborte.

Isinemørkestestunderfryktethundetjo,detteukontrollerbare.Atnoeskulleskjesomlåutenforhenneskontroll,noesomfikkgjestenetilåsviktedem,slikathun måttekasteinnhåndkleetogselgehotelletutavfamilienforådekkedenikkeubetydeligegjelden.Detvar fleresomgjernevillekjøpeHimmelfjellhotell,detvisste hunjo.Hotellkjedenesomhaddeetablertsegifjelldalene desisteårene,ogsomistadigstørregraddominertedet

20

norskehotellmarkedet,haddeværtikontaktmeddem, nestenutenunntak.Menprisantydningenedehaddekommetmed,haddeværtlatterliglave.

Ingridhaddeuansettikketenktågisegsålett.Nårhun førsthaddebestemtsegforåovertahotelldriften,gjorde hundetfulltoghelt.Innsatsenvarhøyogfallhøydentilsvarende.

Hunåpnetdørentilbiblioteketogfantsinmormorien avdestoreørelappstolenevedpeisen.

–Determuseår,ja.JegharsnakketmedBjørnaromdet,sa MorBorghildoglafrasegenstorbokpåbordetvedsiden avseg,etavverkeneomområdetshistoriesomhunvarså opptattav.

–Mor.Bjørnarerenutstoppetbjørn,saIngrid.Hun sattesegistolenvedsidenavbestemorens,lahåndensin overhennesogkikketopppådenstorebamsensomsto vedsidenavpeisenmedåpenkjeftogstivelabber.Høyog mørkstirretBjørnartilbakepådemutenordogmedfast blikk.

–Ja,jegvetdadet,fortsattebestemorenogrettetpåkardiganen.

–Trordujegerblittheltåreforkalket?Hunsåskarptpå Ingrid.

–Bjørnarerdenenestesomharværtpåhotelletlenger ennjegselv,detvetdujo.Menhanholdersegbedre.Han sierdessutenathanharsettverre.Idetstoremuseåret 1961,foreksempel,vardetsåmangemuspåhotelletat katteneikkeklarteåholdedemunna.Ja,detvartilogmed noenherinneibiblioteketoggnagdepåfotenhans.Bare se,dukansemerketderipelsen.

Ingridkikketbortpåbestemorenigjenogsådetfunklei øynenehennes.Å,hunspøkte!Takkogpris!Ingridmåtte le.Hunhaddeboddsåmangeårborteathunnestenhadde glemtbestemorensunderfundigesansforhumor.Nei,Mor Borghildvarnokikkeblittheltsurreteennå.MenIngrid troddenokatbestemorenfaktiskveksletnoenordmedden

21

utstoppedebjørneninyogne.Ja,hunvarikkeengangsikkerpåatdenikkesvarte.

–Oghvordangårdetmedforberedelseneellers?spurte bestemorenogstrøkenhåndoverdethvite,pentoppsatte håret.–Nåerdetikkemangedagertilvennenedinekommer?

Vel,MorBorghildhaddenokfortsattminstlikegod kontrolloverforberedelsenesomhunselvhadde,tenkte Ingrid.Menbestemorengjordeetpoengavathunselvnå variferdmedåtretilbake,ogatdetvarIngridsomvarden nyedirektørenpåHimmelfjellhotell,medaltansvaretdet innebar.Ogdetvar mye ansvar.Detvarikkeutengrunnat Ingridhadderømtfradetengangitiden.Nedfrafjelletog inntilbyenogetterhvertopppåandrefjell,verdenrundt.

Mentidspunktetkjentesriktignå.Bestemorenvarover åttiårgammel,ogIngridhaddebehovforennystart.

EtterdetsomhaddeskjeddiHimalaya,haddepresset værtstort,ogIngridhaddebareønsketsegbort.Bortfra Preben,bortfraoppmerksomheten,bortfraalleminnene og–ikkeminst–sålangtbortfradetinternasjonalefjellklatrermiljøetsommulig.Littparadoksalt,da,athundro tilbakehit,tilHimmelfjellhotell–medutsikttilHimmelnuten,somhunhaddebestegetsåmangegangeriungdommen,ogsomhunnå,trettitreårgammel,ikkevissteom hunnoengangkomtilåsettesinfotpåigjen.

MorBorghildhaddeengangsagttilhenneatdetviktigsteforenklatrereråværegodtilåglemme.Densom skalbestigefjell,måkunneglemmefrykten,glemmealle falleneogdeforfrosnefingreneogkrangleneoghindrene manikkekomforbi–ogprøveigjen.

Ogdetvarjoakkuratslikdetvar.Manmåttelæreseg åglemmesmertenforåkunnefortsette.Manmåttefinne gledenvedmestringen,skyvebortdetvanskelige,omigjen ogomigjen.Ogdethaddehungjort.Helttildetskjedde noesomvarumuligåglemme.

Ingridløftetblikket.Bestemorenhaddespurtomnoe.

22

Nåmåttehunskjerpeseg.Samlesegomdetsomskjedde herognå.

–Forberedelsene…Joda,degårsingang.Ikveldskal vismakepåpinnekjøttet.Hvisikkemusaharspistdetopp, da.Viønskerjoåviteatdetblirheltsomdetskalværefør viservererdettilgjestene,saIngrid.–Trordudetslåran, forresten?spurtehunbestemoren.

–Detviljegdatro!Folkvilhasolidtradisjonsmatnår dekommeropphit.

–Jeghuskeratvipleideåserverekjøttkakerdajegvar liten,saIngrid.–Ogsåvardetmyeribbeogmedisterkakertiljul.Ogpølser.

MorBorghildsmiltebredt.–Duelsketpølser!Ogribba varpopulær,såklart.Igamledagervardettradisjonåha møljefestenavdageneførjulaften.

–Møljefest?Hvaerdet?

–Jo,pådentidenkokteviribbaførvistekteden,og servertekraften, mølja,sammenmedmøljebrød.Detvar herlig!Ogsåhaddevirakfiskenavjuledagene.Detkunne kanskjeværenoeåprøvepåturistenedine?Rakfiskskal manværegansketøffforåhaiseg!

Ingridløftetøyenbrynene.–Jegvetikkeheltomjegtar sjansenpådet.Kanmanikkedøavforgiftningomman gjørdetfeil?

Borghildlo.

–Majagjørikkefeil,kanduskjønne.Ogdethøresuansettutsomomderetoharkontrollovermenyen.

Borghildstrøksegovermagen.Hunhaddealltidvært nøyepååholdefiguren,ogselvnåihøytfremskredenalder haddehunbareenlitenantydningtilenvalkoverlinningenpåtweedskjørtet.

–Detblirmyeprøvespisingpåossfremover,da,smilte hun.–MedallekakenetilMajaitillegg.Ikkeatdeterså farligmeddeg,Ingrid.Fettetleggersegikkepådeguansett. Dubulerikkeutnoested.Menviandremåpasselittpå, vetdu.

Ingridtokseginstinktivttillivet.Bestemorenprøvde

23

bareågihenneenkompliment,menanteikkehvorhardt develmenteordenetraff.FordettevardenenetingenIngridaldrihaddesnakketmedbestemorenom.Hunmåttese bort.Nei,detvarikkenoesombulteuthverkenhereller derpåIngrid.Ogdetkomsikkertaldritilåblidetheller. *

Tidenmellomfrokostoglunsjhaddehunsattavtilå arbeidepåkontoret,menhunhaddevanskermedåkonsentreresegomdenlangegjøremålslisten,somomfattet budsjetterogmenyerogfakturasystemerogmeldingerfra Skatteetaten.Hunkjenterastløshetenkriblegjennomseg, ogblikketgledstadigutavvinduetpådetvakreterrenget.Vardetnåvirkeligslikhunskullelevefremover?Det hunsatteslikprispåvedHimmelfjell–itilleggtilhotellet ogbestemoren,såklart–varførstogfremstnaturen.Det krevendeterrenget,lysetifjellet.Årstidsskiftningene,den friskeluften.Menhersatthunmestepartenavtideninnendørsoggloddepådataskjermen.

Detlåikorteneathunskullebidramederfaringensin somfjellklatrerogså.Hunvarsåpasskjentsomklatrerog ekspedisjonslederatdetvilleværeinteressantformange åtreffehenneoghøsteavhenneserfaring,kanskjefåha hennesomfjellførerpåturerinærområdetellerhørehenne holdeforedrag,somvennenogrådgiverenVegardVang haddeforeslått.Temahelger.Inspirasjonfornæringslivsfolk.Detvarpengerislikt!

Joda,mendeskullebarevissthvordanhunhaddedet, tenktehun.Hvemvillehenteinspirasjonfraenfjellklatrer somvarblittreddforhøyder?

HunhaddeakkurattattsegsammenogloggetinniMerverdiavgiftsregisteretdatelefonenringte.DetvarAisha.

–Jegsånoemerkeligoppepåloftet,sahun.–Jegtror detkanværehussopp.

–Ånei!utbrøtIngrid.–Mus,hussopp.Hvablirdet neste?

24

Hunstøttethodetihånden.Vardetidetheletattmulig ågjennomføredet–prosjektetmedårevitaliserehotellet ogføredetinnidennyetid?Ellerhaddehuntattsegvann overhodet?

Hunfikklysttilbareådrafrahelegreia.Sitilbestemorenatdetbleformye,atdemåtteselgehotellet.

Menhunkunneikkedet.Hunkunneikkegioppnå.

–JegserpådetsammenmedAlfred,sahuntilhusøkonomen.

Prøvlitttil,saenstemmeihodethennes. Holdut,finn fotfeste,taettrinntil.