Jeg håper det går bra med meg

Page 1

Ole-PetterVaaten Jeghåperdetgårbramedmeg

enannenflik

detførstejeghuskererenbrunskjenk

medglassvinduersomvarslipt

tiletbildeavenelghundsomgjørmotenelgokse

inneiskapetvardetetgultlys

somfarmorkunneskruavogpå

nårhunåpnetdøreneiromjulen

stodetenskålmedhjemmelagetmarsipanderinne somhunholdtfrem

jegspistemandelenimidtenførst

langsomtslikatdenskullevarelenge

mensfarfarsattiethjørne

rullettobakkmeddegrovehendene

ienstue

lagetavmarsipanogsigaretter

detgulelyset

straktesegsåvidtutpågulvet

detvarikkeetlyslagetforåleseaviser

ellerreparerehulliulltrøyer

detlysetfantespåkjøkkenet

somvarendyptallerkenmedrødgrøt

menendagsafaratduhaddereist

duharfinkåpapå

detsnørogensortdrosjestårigården

venterpådeg

hvorforharduinneskoenepå

nårdetersåkaldtute

dusieringenting

5

baresmilerogholderskålamedmarsipanfrem

detlyseriøynenepåelghunden

oksenharreistsegpåtobein

jegerenharløftetgeværet

onklerogtanterklemmermeg

jeggråterannerledesennetterskrubbsår elghundenriverogbiteriskinnoghår

jegerenlardenholdepå,betrakterdethele

medengråpustframunnen

snøenfallerfradenlilleflikenavhimmel

somhørertiloverdettehuset

jegnekteråtroatdennegråhimmelenergudsin jegvilhaenannenflik

hunvargammelsierde

farfarsugerdetsisteutavsigaretten

spyttertobakkogslim

selvomhanstrengttatterborte forlengst

6

hesjetråd

psykologenminkommerfraengård

hunharetbildeavdenpåkontoret

visnakkerikkesåmyeomden

jegmistenkerhenneforikkeåvitesåmyeomgårdsdrift

hunvilhellersnakkeomproblemenemine

såjeghengerdetbrune,våtehøyet

påenblankståltråd

hunharspentopp

7

tidenstårstilleiforholdtilsegselv

jegsåurmakerenpåkjøpesenteretidag

hanersnarthundreår

stomedenposeframeny

midtblantallemenneskenesomhastetforbi

lengesådetutsomomhanhaddestoppa

mensåbegyntehanågåigjen

saktereenntiden

jegmåforholdemegtil

somikkekjennertannhjuleneshemmeligheter

hvordandegriperihverandre

hvisker,tikkerogtisker

omfugleneoverglasstaket

somsnartskalbyggesegrede

kvinneniparfymeavdelingen

somharetforholdpåsi

ogungdommeneihamburgerrestauranten meddeblodrødeleppene

somsakteblirsmale

deterbareetspørsmål

omtid

8

grunna

jegstårivrimmelenavmenneskerpåenpub

finnerliksomikkehelttonen

begynnervelbareåblilittgammel

ingentingerliksomskikkeliggøylenger

nattaermørkereennjegkanhuske

fjordenerpådetlavestesidennittenførtién

deterlikeførallesvanergårpågrunn

mensjegsjanglerhjemoverlangsvannet derspissesteinerstikkeropppågrunna

spørutidensvartefjorden

omdenkanfølemeg

9

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.