Utdrag Skomakeren

Page 1

Skomakeren

BøkeneomherrMussenden:

KLOKKEMAKEREN,2009

NØKKELMAKEREN,2014

REGNMAKEREN,2019

SKOMAKEREN,2023

Skomakeren

GertNygårdshaug
Roman

1.

Detvarfredagskveld,envakkerogmildaftenibegynnelsenavjuni,ogMathildeogMelkiorMussenden, beggeisinbestealder,såvidtpassertfemti,kroppenelettlubne,dogikkeovervektige,dehaddesom vanligvarpåfredagskvelderinntattMathildesvelkomponerteduegryte,medbryst,lår,leveroghjerte,nennsomtkrydretmedbasilikumogtimian,servertmeden safrangyldenbyggrisotto,tildettehaddedeinntatten lykkeligflaskerødvin.Detsomskiltedennefredagskveldenfraandrefredagskvelderderetfastrituale skullefølgesheltfremtilMathildesseng,varatherr Mussendendennekveldenhaddespeddpåmedetpar glassgeneveretterrødvinen,hvilketgjordeathannå stoidypetankerpåbadetderhanklargjordesegfor tureninntilMathildesrosasoveromoghennesseng, derhunutålmodigventetpåsinektemann.

Etteråhasåpetinnoggrundigvasketsineedlere deler,ogmenshanlothårfønerentørkesegblehan ståendeforanspeiletidypetanker;såpassdypevar herrMussendenstankerdennekvelden,athanskvatt tildahanhørtedetkraftigeGlimsteck-uretnedei

5

stuenslåelleveslaget,etterfulgtavkling-klangogdingdongfrade49andreveggurenesomprydetveggene idemussendenskestuer,hanskvatttil,menmaktetå reetableredensterketankenhanhaddebåretpåetter middagen,etterdetoglassenemedgenever:Settat Tidenikkevarlinær,fraenfortid,viaennåtid,tilen fremtid,mensnirkletsegfremibuerogslynger,tilog medloddrett?

Kommerdu,Melk?hanhørteMathildesutålmodigestemmeinnepåsoverommet;Kommersnart,mor, svartehan,jegstreverbaremednoensureoppstøt;Ta enavpilleneidenguleeskentilvenstreihyllenpåskapet;Trordudethjelper?oppstøteneerganskekraftige nå,mor;Duskulleikkehadrukketdeglassenemed genever;Nei,kanskjedet.

Detvarselvfølgeligingensureoppstøt,detvarbare dennetanken.Hanbleståendemeddenvarmeluftenfrafønerenmotunderlivetutenåenseden,det vartankenpåatTidenikkevarlineær,menkanskje atdetogsåfantesenvertikalTidpådenlineæreaksen somgjordehamopprømt,direkteoppstemt,hanønsketikkeslippeensliktanke,hanønsketåforfølgeden, menvilledensvinne,fortapesegnånårhanhvertøyeblikkskulleinnpåMathildesrom,oppihennesseng?

villedenfysiskenytelsen,denintimesammensmeltingenjagedennetankenbort?HerrMussendenbestemtesegforåtviholdepådethanhaddetenktunder denforeståendeakten,ikkeslippedissetankene,for etterpååutforskedeimplikasjonerenikke-lineærTid kunneha,noehansomurmakeroftehaddegrublet på,mensomikkehaddeførttilnoenkonklusjon.Nå mentehanåkunneaneatdentidligerediffusetåke-

6

skyen,ugjennomtrengelig,ugripeligkunnehaenløsning.

Duvarvisstikkeheltmed,Melk,komdetfraMathildeenhalvtimesenere;Detvardissesureoppstøtene,svartehan;Trorduatdufårsove?undrethun;Jeg harikketenkåsoveriktigenda,jegsettermegnedei stuenenstund,sågirdetsegsikkert;Gjørdet,far,men nåviljegsove;Godnatt,mor;Godnatt.

Etteråhaiførtsegenslåbrok,trippetherrMussendenletttilbensivrignedtrappentildenstørstestuen, derhanskjenketsegnoketliteglassgeneverogsatte segigodstolenderhanhaddeutsynmotveggenhvor Glimsteck-urethang,etmesterverkavurmakerkunst, ogmensdesterkedråpenebidrotilattankenekunne utfoldeseg,repetertehandethanvisste:Athan,sammenmedflereandreavinnbyggerneilandsbyenhadde fjerne,vageminneromenTidsomikkefantespåden lineæreaksendebefantsegpånå,ikkebefantsegi fortiden;hvorkomdadisseminnenefra?fraenparallellTid,mentehansgodevenn,presten,somvelvillig kunnetolkeenparallellTidinniDeHelligeSkrifters ogevighetensbehageligemysterium;herrMussenden delteikkedenåndeligekonklusjonen,menansåen parallellTidsomenplausibelforklaringpådesvake minnenefraenfortidsomumulighaddekunnetvære derpådereslineæreakse.Minnenevarsomnoehan haddehørtkaltes dejavu,noegjenkjennbart,menlikevelfremmed,somomdenTidsboblendebefantseg inå,kollidertemedTidsbobleridenparallelleTiden derogsåvirkeligheten,selvelandskapetvarannerledes.Mendensterketankensomhaddeblomstretopp ihametterduegryten,vinenoggeneverenkunnealtså

7

rommenoeendastørre,nemligatTidenkunnebevege segibuerogsirkler,bådevertikaltoghorisontalt.

HerrMussendenkikketpåveggenderurenehang, nåtikketdesegfremmottolvslaget,ikkesynkront, hvertavurenehaddesinegenTid,menfellesforalle, tenkteherrMussenden,varatdegirossenforståelse avdenlineæreTiden,menlotdetseggjøreåkonstruereeturverksomogsåtokhøydeforenTidsom bevegetsegisirklerogtilogmedvertikalt?OghvordanskulleenslikTidkunneuttrykkes?detkunneikke værenoenvanligtallskive,skulleurviserneståloddrett?stikkeutfraklokkehuset?hvakunneavlesespå enslikviser?umulig;herrMussendenlukketøynene ogtenkte,menfantikkenoesvar.DetåkunnevisualisereenvertikalTid,franedtilopp,ellerfranedog kanskjelittpåskråttopp,maktetikkehansbeskjedne urmakerhjerneakkuratda,hangjespet,menaktetikke ågislipppådissetankene;kanskjevardetslik,tenkte han,atvimenneskerikkemaktetåforestilleossden dimensjonenenikke-lineærTidbefantsegi,vivarsom skriftpåettodimensjonaltpapirark,uteavstandtilå skjønnedybde,konturererogrom.

Hanreistesegfrastolenoggikkborttilvinduet, juninattenvarlys,oghankunneseplommetreeti hagen,hankunneskimterekkeneavhusderlandsbyensnyeinnbyggerebodde,hankunneskimtedefrodigeåkrenederkornaksenebarbudomoverdådig grøde,slikdethaddeværtdesisteårenedaklimaet bådeherilandsbyenogrestenavverdenvarblitt varmereogregnskurenekomhyppigere,dekomhyppigereher,menvarfraværendeisydligereland,tilfortvilelseformenneskenesomboddeder.

8

Settat,tenkteherrMussendenutmotjuninatten, settnåatTidenvirkeligkunnegåibuerogsirkler,at denpåenmåtegjentokseg,damåttedetisåfallbetyat livetmåtteværeenuendeligmengderepetisjoner,slett ingenubehageligtanke.Ikkeførhanhaddetenktdette, såfikkhanøyepåenplanetoppepådensafirblånattehimmelen,detmåtteværeVenus,mentehan,dahan rentfagligikkevarukjentmedfirmamentetsplaneter ogstjerner.Javel,tenktehan,hvordanopplevesTiden påVenus?ellerpåenannenplanetmedstørreeller mindretyngdekraftennherpåJorden?Isittyrkesom urmakervarherrMussendenfulltklaroveratTiden varrelativ,altsådenlineære,denkjenteTiden,derforvaretlegemes,planetstyngdekraftavgjørendefor hvordanTidenbleoppfattet.Eninnbyggerpåenkjempeplanetville,omhankomtilJorden,oppleveatTiden gikkfrykteligfortherhososs,slikmåttedetvære.Nå varherrMussendenstankerpåveibortfradethan opprinneligønsketåutforske,nemligvertikal,buetog sirkelformetTid,hangjespetigjen,ogskjønteathan komtilkortinatt;menskullehanikkedrodleviderepå dette?hantrengteensparringspartner,muligenshans godevennpresten?somoftebevegetsegihøyeresfærerderTidenvarlåstfastinoesomogsåvaruutgrunnelig,nemligevigheten,menhvavarevigheten?Vardet entilstandutenTid?

Hanbleståendeendaenstundvedvinduetgrublendeoverfenomenetevighet,betraktetenfluesom fløyrundtikarmen;tenkteatogsåfluerharenopplevelseavTid,menheltannerledesennvår.Omdenne fluennåkommerogsettersegpåarmenmin,tenkte han,ogjegforsøkeråklasketilden–hvilketjegikke

9

vilgjøre,dajegikkeharnoeimotdennefluen–så vildenisinTidsehåndenminkommemotsegveldig sakte,såpasssakteatdenfintrekkeråstikkeav,fori fluenesTidervimenneskerumåteligtrege,vårebevegelserseige,uttværetoglangsomme.

Stueneiurmakerenshjembleigjenhjemsøktaven kakofoniavkling-klangogding-dongdade50veggureneslotolvslaget.HerrMussendenvarkommethalvveisopptrappenpåveitilsittegetsoverom,men stansetbrått,vissteatietvakuum,ietfullstendigtomt romutenreferansepunkterkunneingenTideksistere, menvaretvakuumdetsammesomevigheten?

2.

UrmakerMelkiorMussenden,avvennerkaltMelk, ogMathilde,kaltMatte–dahunundervistenettoppi dettevedlandsbyensskole–haddedekketetfrokostbordpåuteplassenunderplommetreetdennelørdags morgenen.Detvarenslørete,mildsolpåhimmelen ogdetdampetfrakornåkreneettersomnattenhadde frembraktenlitenskur.

Gadesureoppstøteneseginatt?spurtehun,du virketuvanligtamisengen;Detvarvelegentligikke sureoppstøt,svartehan;Hvavardetda;Enkubbefull avgjenstridigkvist;Ogdennekubbenkalleskanskje TidenmedstorT?hunkjentesinmann;Detkanjeg ikkebenekte;Dugrublerformye,far;Deterblittslik etteratdufikkmeginnidennefilosofiklubben;

Detkanværesuntågruble,nikkethun;Mendisse kvisteneerikkeletteåhanskesmed;Dafårdugruble påenklereting;Detfinnesingenenkletinghverkeni filosofienellerTiden.Slikgikksmåpratenvedfrokostbordetdennemorgenen,mensdeavogtilkikketpå fuglelivetifrukttrærneutenfor.

EkteparetMussendenshusvargammelt,megetgammelt.Flerehundreår,ogvardetenestesomstoigjen

11

etterenherregårdfra1500-talletsomsterktforfallenvarblittrevetpåbegynnelsenav1800-tallet.Ifordumstidhaddevisstnokhusetværttjenerbolig,menvar nåvakkertrestaurertogvedlikeholdtavfleregenerasjonermussendenskeurmakere;detvarbyggetiflettverkogmur,vakkerttildekketavklatreeføy,hortensia oghumlesomomkransetvinduenebådeiførsteog andreetasje.Husetvarromslig,tostuer,enstorog enlittmindre,samtkjøkkenogetarbeidsromsomvar urmakerMussendensverksted.MelkiorMussendenvar femtegenerasjonsurmakermedveggursomspesiale, menogsålommeur,formellomalleveggureneihusets stuer,hangisinelenkeretutallstilletikkendelommeur hviseiereforlengstvarhengåtttilstøvogaske.

Rundthusetvardetenvelholdtogromslighage, medgrønnsak-ogurtebedpåbaksidenhvortomten vendtemotnordoghvorennaturstenmurskjermet eiendommenmotdefrodigekornåkrenesomomga denlillelandsbyenpåallekanter.Påmotsattside,forsidenavhuset,vardetblomsterbedogfrukttrærsom akkuratnå,påforsommeren,varifullblomst,ogen hellegangførtetilenidyllisksitteplassunderetplommetre,medhvitmaltestolerogbord,derMathildeog Melkiorsattognøtsinmorgenkaffe,skjenketismå porselenskopper.

Mussendenshusvardetenestesombefantseget stykkeutenforlandsbyen,detlånoenhundremeter unna,ogfraekteparetspostkasseogport,beggedeler avtre,grønnmalt,slyngetenidylliskgrusveikranset avhagtorn,villroserogbuskmuresegfremtillandsbyenstorgoghovedgate.Landsbyenvarikkestor,foret parårsidenteltedenbarelittoverfirehundreinnbyg-

12

geremedsmåttogstort,mennåvardetteinnbyggertalletplutseligblittfordoblet,datørke-ogkrigsrammede flyktningersøkteoppholdilandsbyen,oghervarde blittønsketvelkommen.

Detmådetkunnerøpes,atdettevarenmegetspesielllandsby,bådenårdetgjaldtbeliggenhetogikke minstinnbyggernessynpåtilværelsen;denlåganske avsidestililandet,langtinneidypeskoger,ognær vårStoreNaboiøst.Selvelandsbyenlåmidtietsmåkupertterreng,ogsomnevnt,omgittavbølgendeog frodigekornåkrereietogdrevetavlandsbyenskornkollektiv.Detheltspesiellemedlandsbyensbeliggenhet,varatderkornåkrenestartetinordkomdeten storelv,nærmestenflod,mendennemektigeelven splittetsegitoløpsomhverforsegslyngetsegien vidbue,denenemotøst,denandremotvest,førdisse elveløpeneigjenmøttesnoenkilometersydforbyen. Slikkandethevdesatkornåkrenemedlandsbyenmidt i,varenganskestorøy,oginntillandsbyengikkdet bareénfarbarvei,dadetforflereårtiersidenvarblitt byggetensolidstenbrooverdetvestreelveløpet.

Detatlandsbyenlåsåpassisolerttil,godtavskjermetfraverdensstøyogståk,kunneværeårsakentil atinnbyggernelevdeidettilfeldigbesøkendeutenfra kalteenretrotilværelse,avslappet,medetflegmatisk forholdtilmoderneteknologiogalskensduppeditter, hervarfasttelefonenstadigibrukogradiomerlyttettilenndetsomkomutavTV-apparatene.Denne livsstilensmittetogsåoverpådeunge,forselvomde reistetildestorebyeneogtoksegutdannelse,vendte sågodtsomalletilbakeogvidereførtegjernedetyrket foreldrenehaddehatt.SlikogsåmedekteparetMus-

13

sendenssønnMelvin;hanvarsnartferdigmedutdannelseninnenkronomatologiogvilleetterhvertkomme tilbakeogvidereføresinfarsentusiasmeforTidens mangeuttrykksformer,bådetekniskeogfilosofiske.

Jegtrorjegtarmegenspaserturinntilbyen,mor,sa herrMussenden;Gjørdet,jegharnoenprøverjegmå rette;Erdetnoedutrengerderinne?Kanskjeenpose almueboller;Detskaljeghuske.Urmakerenreisteseg frabordetogtokmedsegfrokostbrettetinn.

EnhalvtimesenereforlotherrMussendenhuset, kledtisingråtweeddressmedfiskebensmønster,vest ogmedsittsværtkostbareBreguetlommeurilenkei vestelommen,skoeneavbestemerkevarsemsketog medhvittåhette,bartenevartrimmetmedbartevoks oghåretholdtpåplassavendiskrépomade.Han gikkmedraskeskrittnedmotporten,hvorhanogså dennedagenbleståendeogskueutoverdenstoreslettensombefantsegmellomurmakerenshusoglandsbyen,enslettesomforbareetparårsidenhaddevært etfriområdemedparkbenker,boccia-baneogdiverse anordningerforuteaktiviteterbådeforbarn,ungdom ogvoksne.Nåvardetikkeslik;heledetteområdetvar erstattetmedfargerike,småhussomlåitrerekker, nennsomttilpassetterrenget;denenerekken,34hus –haddehantelt–låinntilgrusveiensomførtefrahans hageportoginntilbyen,denandrerekkenlåomtrent midtpåsletten,mensdentredjevarplassertiskråningenbakdestorekornsiloene,oppmotenkollemed eiketrærderdetvarvidutsiktoverbyenoglandskapetrundt.Idissehuseneboddelandsbyensnyeinnbyggere,deflestekomfrafjernelandogvarmørkei huden,samtligevarsomnevntblitttattgodtimotogde

14

flestedeltokilandsbyensarbeidogveogvel.Dehadde ogsåfåttsegtildeltenkornlottsåingenlednoennød.

HerrMussendenkjenteennærmestsildrendeglede vedsynetavalledevakretrehusene,maltiforskjellige farger,oghverthushaddeenganskeromslighageparsellforanellerbak,hvordetbledyrketdeforskjelligste rotfrukter,urteroggrønnsaker.Noenhaddeogsåsmå innhegningerderdetkakletfrahønsellerbreketfra geiterogsau;ogmidtiheledettefargegladelandskapetlødbarnelatterogskrålingfralandsbyensbarnehagesomvarblittflyttetfrasinegamlelokaler,utvidet ogfunnetsinperfekteplassher;pådennemåtenhadde landsbyenkunnettaimotnestenfirehundrenyeinnbyggere.

Hanplystretenmuntermelodi,dahanlukkethageportenbaksegogganskeroligbegynteåruslegrusveien innovermotbyen,fremdelesmedhagtorn,buskmure ogvillroserfrodigvoksendeiveikanten.Ihvormange forskjelligeTiderharjegvandrether?tenktehan,og harjegegentligblitteldregjennomdisseTidene?Igjen vartankenefranattentilbake;jegmåhagåttheri parallelleTider,mensamtligeavdissealtsålineære.For slikvardet,atavalleinnbyggerneilandsbyenvarherr MussendendensomklaresthaddebilderfraTiderda myevarannerledes.Såhanikkesegselvståendevedet gjerdeogmateokser,digrekjøttbergmedgamlebrødskalker?Jo,detgjordehannårhanfikketglimtinni enparallellTidsboble,hvilketskjeddeofte,nærmestnår hanselvønsketdet.MennoenvertikalTidsboblekunne hanikkehuske,hvordanvilleenslikvære?Varkanskje TidsboblenisegselvuttrykkforenvertikalTid?Han stansetoppogbleståendeoggrunne,muligensvarhan

15

fullstendigpåvillstråmeddenneTidensomkunnegå ibuer,sirkler,horisontaltogvertikalt;hanfikktaopp problemetmedprestennåranledningenbødseg.

Nåogdastansethanoghilstepånoenavdenyeinnbyggerne.Mangesnakkettidligereetspråksomhan haddevanskermedåskjønne,nåhaddedeflesteavde nyelærtseglandetsspråk,ibegynnelsenhaddedemed smiloggeberdergjortsegforståeligforhverandre.Da hannærmetsegdettolvtehusetregnetfrahanshageport,maltmørkeblått,stansethanoppetøyeblikkog sloavenlitenpassiarmedenavdeungemennene somboddeder;dehaddekommetlangveisfraogvar innlemmetirørleggerlauget;Hvordangårdetmedden nyeavløpsgrøftenfrarådhuset?hilstehanmuntert;Å, duvet,urmaker,veldigmyejordogsten,oglittlære; Leire ,rettetherrMussenden;Vifåttnyespaderav redskapsmannogbrorkjørerlitengravemaskin,veldigmoro;Kjørerhangravemaskin;Ja,veldigflink,stor hullhargravd.Debleståendeogsnakkeenlitenstund førhanvinketfarvelogspasertevidere.

Urmakerennåddehovedgatenilandsbyen,hvilket forsåvidtvarbyensenestestørregate,restenvar barepittoreskesmugoghellebelagtesmåstumpermellomhusene.Hannikketogsmiltetilhøyreogvenstre, fikknikk,smilogløftedehendertilbake,hankjente defleste.Påtorgetdergrønnsaks-ogfrukthandlere holdttil,blehanståendevedennyligoppsattliten bodmedetvakkert,nymaltskiltderdetsto SKOMAKER .Bodenhaddeenstor,åpengluggeutmottorget, ogbakdenne,vedetbordfulltavskomakerverktøy, satteneldremannmedgråttskjeggogkvikke,brune øyne.Forbareettårsiden,husketherrMussenden,satt

16

dennemannenkrumbøydoversinskopusserkasseher påtorget,etyrkehanhaddehattidetlandethankom fra,ogsomhanikkevillegiopp.Skopussingengikk overallforventning,ognåhaddehanforfremmetseg selvtilskomaker,ogvedvelvillighjelpfratømrer-og snekkerlaugetfåttsattoppdenneboden,ogdetvirket ikkesomhanmangletkunder;skomakerenvarblitten sværtpopulærmann.

HerrMussendenstansetvedbodenoghilste;Flikkerduskopålørdagerogså;Å,ja,duvetProfetenssko ikkevente;Profetenssko?undreturmakeren;Ja,Profetensskoveldigslitne,jegleggenyesålerogtrekke overgeiteskinn;HarProfetenværthermedskoene sine;Ja,forentimesiden,ogsåhengtehanoppplakat,skomakerenpektebortovermotplakattavlenved endenavtorget;Denmåjeglese,takkforpraten,skomaker;Barehygge.

Profetenvarbyensskriveknekt,forfatteravdet temmeligvoluminøseverketomlandsbyenshistorie, humretherrMussendenforsegselvdahanskrådde overtorvet.Hanmintesepisodenforetparårsiden daskriveknekten,ikleddsinkonesnattkjortel,ogmed viltvoksendehårogskjeggvarblittkanonisertsom profet.Dethaddenemligoppståttsterkegnisninger mellomnoenavdenyeinnbyggerne,derstridengjaldt grisehold,noenhaddeskaffetsegsmågriserieninnhegning,menandrementeatslikedyrvarureneog måtteholdesbortefralandsbyen.Urmakerenhadde påtattsegrollensommegleridennekonfliktenog innkaltedestridendepartertiletmøte.Derdeltok ogsåskriveknekten,ogmeddentykkebokenihånden, landsbyenskrønike,holdthanenlovtaleomgrisen,

17

bådesomvennogmat,ogutroptesegselvsomprofet,Profetenoveralleprofeter.Dettegikkrettinnhos tilhørernesombetraktetmannenmedærefrykt.Hans ordvardervedlandsbyenslov,ogdetteblesementert vedatskriveknektenoftelotsegseogbeundre,skridendeisinkonesvidekjortelrundtomilandsbyen.

Någikkdetrykteromatskriveknekten–somtidligerehaddeværtsværtskyogtilbaketrukketogmed etvartogfølsomtsinn–haddeopparbeidetsegsåpass storselvfølelseathanhaddeutgittendiktsamling.Og detvardetteherrMussendennåstooglesteompåplakattavlen. Kjæremedborgere ,stodet, Jegønskeralle velkommentilpoesiaftenpåvertshusetDetGyldneAks førstkommendesøndagkveldklokkennitten.Derskal jegleseframinnyligutkomnediktbok.HilsenProfeten. Sannelig,tenkteurmakeren,dettemåMathildeogjeg fåmedoss.

Skaldudit?hørtehanenstemmebakseg,detvar byenstannlegeassistent.Hunvarkjentforsinglødende litteræreinteresse,oghaddeledetflereboksirklersom Mathildehaddedeltatti,visstehan;Ja,detkunnevære interessantåsehvilkenskyvårProfetnåseilerpå;Han erenbegavetskribent,Melk;Ja,mendeterveletdrøyt skrittåbevegesegoverfrakrønikeskrivingtilpoesi; Hanharfåtttiltrotilsinegenpennetterathansmykket segmedprofettittelen,myekanvokseomenhartiltro tilsegselv,vetdu;Santnok;DufårhilseMatte,hun kommervelogsåimorgenkveld;Dettrorjegnok.

Flerekombortoglesteplakaten,ogherrMussendenbleståendeogprateganskelenge,førhangikk videretilbakerietoguteserveringender.Hankjøpte enlitenposealmuebollerforåtamedhjem,ogselv

18

omdetikkevarlengesidenhanhaddespistensolid frokost,lothansegfristeavetsmørbrødmednyrøkt harrsomhanbraktemedsegsammenmedenkanne tetiletbordutenfor,derhanigjennikketogsmiltetil flerekjente.Likeetterkomfiskehandleren,engodlynt mannmedkraftigehengebarterogsorgtungeøyne.De sorgtungeøynenementeurmakerenkunneskyldesfiskehandlerensinteresseogbekymringforlandetspolitikk;Jegserduharlattdegfristeavminnyrøkteharr, Melk;Ja,denfiskenernydelig;Jegtrorjeggjørdet samme,kanjegslåmegnedhosdeg;Ja,velkommen skalduvære,ogjegharnoktepåkannentilflerekopper;Takk.

Fiskehandlerenslosegnedvedurmakerensbord, ogetteratdebeggehaddelovpristsmørbrødetogda spesieltdennefisken,harr,somdetfantesrikeligavi elven,ogsomenfiskegladsøskenflokkfraetavhusene påslettentilstorgledeforsyntefiskehandlerenmed, kikketdennelengeutiluften,førhansa;Deternyheter,Melk,somjeglikersværtdårlig,duharvelikke hørtpåradioidetsiste;Jo,menjeglytterhelsttil musikk;Detvirkersomdetspissersegtil;Spisserseg til,hvamenerdu;JegtrorvårMektigeAllierteønskeråvisemusklerigjen;Hardeinvadertendaetland? undretherrMussenden,litegladfortemaet;Nei,men jegmeneråhøreenvisssabelrasling;Kanskjeduhører feil;Vifårhåpedet,Melk;Menuansettsablerogmuskler,sålevervifredeligogtilbaketrukkether;Santnok, urmaker,menforetpardagersidenbledetobservert enblåbilmedflyvåpenetslogopåpanseretnedeved broen;Hvahaddedenderågjøre;Nei,sidet,devar neppeuteforåfiskeharr;Detskalduikkeværeforsik-

19

kerpå,harrfisketkanværepopulærtogsåfordemilitære;Ja,ja,detfårværesomdetvil,mengledeliger detihvertfallatdettegnertilåblitoinnhøstningerav korniårogså;Kornlotterpåossalle,nikketherrMussendenfornøyd.

Deblesittendeogprateomdenrikegrødenåkrene rundtlandsbyenga,førurmakerentakketforselskapet,tokposenmedalmuebollerogruslethjemover; menkunnedetfinnesharrfiskeresomkomienblåbil medmilitærlogo?

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.