Utdrag Det nye rike

Page 1

Detnyeriket

Detnyeriket

Oversattav HenningKolstad

WilburSmith medMarkChadbourn

WilburSmithmedMarkChadbourn OriginalenstittelTheNewKingdom

OversattavHenningKolstad

Copyright©OrionMintaka(UK)Ltd.,2021

Norskutgave:

©CAPPELENDAMMAS,Oslo,2023

ISBN978-82-02-75800-4

Omslagsdesign:MiriamEdmunds

Omslagsillustrasjon:AdobeStock Sats:Type-itAS,Trondheim2023

Trykkoginnbinding:LivoniaPrint,Latvia2023

Satti10,2/14,4pkt.Sabonogtryktpå60gHolmenBookcream2,0.

Materialetidennepublikasjoneneromfattetavåndsverklovensbestemmelser. UtensærskiltavtalemedCappelenDammASerenhvereksemplarfremstilling ogtilgjengeliggjøringbaretillattidenutstrekningdeterhjemletilovellertillatt gjennomavtalemedKopinor,interesseorganforrettighetshaveretilåndsverk.

Utnyttelseistridmedlovelleravtalekanmedføreerstatningsansvarog inndragning,ogkanstraffesmedbøterellerfengsel.

www.cappelendamm.no

TilMokhiniso

Dulegetmitthjerteoggamegenhærstyrkeskrefter.

Takkforatdudrivermegtilåværeden besteforfatterenjegkan.

Kjæreleser,

Enavdemesttilfredsstillendeoverraskelseneikarrieren minvarsuksessenjegopplevdemed«Hapi»ogdevidere romaneneiserienfraoldtidensEgypt–«Taita»,«VismannenTaita»,«Nilenshemmelighet»,«Ørkengud»og «Farao».Daetforlaguttrykteønskeomåsamarbeide medmegogmedforfattereomåutforskeufortaltehistorieromTaita,blejegopprømtoverinteressenogdenpåfølgendemediedekningen,ogjegvarklartilåtaformeg oldtidensEgyptigjen.Jeglesteserienomigjen,oppdagetenåpningogkunnelevendeforestillemeghvaTaita gjorde.Detvaridenneåpningenmellom«Hapi»og«VismannenTaita»,der«Ørkengud»og«Farao»nåbefinner seg.DetvargodtåholdepåmedTaitaigjen.Enkeltehevderathanermittalterego(mendeterensakmellomTaita ogmeg).

Egypthaddealltidfascinertmeg,detvarkontinenteneskorsvei,grunnvollenforsivilisasjonenshistorie–alt skjeddeder.Hyksosinvasjonenvarenepokepregetavforvirringogkaos,derforkunnejeglafantasienfyllehullene idenperioden.

Noeavgledenvedåkommuniseremedfanserspørsmålenedestillermegpåsosialemedier.Devilvitesåmyemer omverdenenrundt«Hapi».Dajegbleferdigmedålese

9

Egypt-serienomigjen,skjøntejegatalledeseksbøkene haddekonsentrertsegsåsterktomTaitasjeg-beretning,og ominnsatsenhansforåbeskyttedetorikene,atjeghadde oversettenbiskikkelsesomskaptesegsinegensceneog kunnegietannetperspektivpådeneneståendeepoken.

DerehuskerkanskjeHui,denungebandittensomblir faraosbestevognkuskoglæreroppenhærtilågjenerobre tronenfraHuisegetfolk.Huishistorieløperparalleltmed Hapi-bokensunivers,ogjeghåperdereblirfornøydmed Taitasgjesteopptreden.Deterenberetningomhevn,for HuileggerskumleplanermotbrorenQen.Holdutkikk etterenavmineandreyndlingerfra«Hapi».Deterlagtut skjultegodbitertilgledeforminegamleognyelesere.Jeg håperderefårlikemyegledeavdennenyeseriensomjeg haddeavåpønskedenutogmedforfatteden.

Somalltid

WilburSmith

Detomennenetokseginnoverhøylandetundergudenesårvåkneblikk.Pååskammenflatetdetkarrige landskapetut,sølvgråttavmåneskinnogmeisletav skygger.Ensvalluftningblåstefraøst,mettetmedmilde dufterfradenfrodigevegetasjonenrundtNilen.

Dehaddeværtvennerheltfrabarnsbenav.Huivarden modigsteavdeto.Hanvarbarekleddienkiltsvøptrundt lendetogknyttetvedlivet,dendekketikkedeharde,sterke lemmene.ILahun,hjemstedetdehaddesneketsegvekk fravedsolnedgang,oppfattetmangehamfortsattsomet barn.Huilaskyldenpådetungdommeligeansiktet–litt forrundekinn,ingenbekymringsrynkerrundtøyneneeller ipannen.Etbarn!Hanvardasytten!Hanrynketpånesa. Deondetungeneskullesnartfåsehvorfeildetok.

«Serdudet?»saKykymeddirrendestemme.

Kallenavnethansbetydde«apekatt»,fordetvardethan liknet,medtynnearmersomnåddenestentilknærne,og etlitefjesmedstore,mørkeøyne.

Huitrykketenfingermotleppene.Hanhuketsegned, lahodetbakoverogsåpåstjernenesomgledoverhimmelen.Ja,gudenefulgtemed,detvarnoeallevisste.Han skalvundertyngdenavdefunklendeøynene.

Hanskullefåtilnoestortherilivet,omdehøyeremaktenevarvillige,oginattskullehantasittførstestegpå ferdentilevigære.

11

Någjalletdenigjen,dennifsebjeffingendehaddehørt påveiopphit,mennåvardennærmere.Hjertethamret.

Huispeidetlangsdenskarpetanngardenavsteinblokkerpåhøydenehvorhanhaddefulgtdegamleørkenvandrernessti,ogvidereutoverdebølgendesanddyneneivest. Iøstkunnehananedenglitrendestjernehimmelensgjenskinnifloden.

Detuvirkeligehyletbrøtløsigjen,nestenrettvedsiden avHuidennegangen,oghansprattopp.

«Hvavardet?»jamretKykystorøydoggrepHuiiskulderen.

Huifikkfremenlatterhanhåpethørtesberoligendeut. «Holddegsterk,minvenn.»

«Duhardrattosshitutiensomheten,langtfratrygghetendervibor,ognåsierduatjegikkeskalværeredd?» brastdetutavKyky.«Degamlemennenepåbenkeneved veggensieratdetspøkeriåsene.Detgårdemonerher oppe.»

HuibetisegforaktendaKykypektemedendirrende finger.Ensilhuettstegoppoverkammenavenbrunsteinknaus.Tohornstakkoppfrahodet.Detskintekaldti øynenesomstirretpådem.Denulykksaligebjeffingen gjalletigjen.

Kykyklemtehendenemotansiktet.«Å,Hui»,klynket han.«Duharsendtossrettifortapelsen.»

Huistivnet.Beinaskalv,menhanvilleholdestand,for detgjordestoreledere.

Silhuettenstegvidereoppoversteinkantentilmåneskinnetdrevmørketvekkfraden,ogdaholdtHuipåå segnesammenavlettelse.Hornenevarbarelange,spisse ører,ogdetsmalefjesetmedmandeløynehaddekatteak-

12

tigetrekk.Detvarenørkenkatt.Enslikhaddehanbare settenenestegangfør,menhanhaddehørtatdebjeffet somhunderistedetforåmaleellerfrese.

Huiknakksammenilatterogklasketsegpålårenefør hankastetensteinetterkattenogskremtedenvekk.

«Vierskyggeredde»,humrethan.

«Erdetsårart,da?»

«Detteerennattforstoreting.»

«Jegtrorhellerdeterennattdatoskerfårsomfortjent.»OppsetsigsparketKykyibakkensåsandasprutet. «Mertroligatviblirstrupeskåretoglagtigjensometetegildeforgribbene.»

Huikunneikkebenektedet.Menhanholdtenmunter toneforvennensskyld.

«Pipadifårenannenlåtnårvikommertilbakemeden gavefragudene.»

«Hvis vikommertilbake.»

«Oppmedmotet,Lilleapekatt!»saHuioglaarmen omvennensskuldre.«Laildentordneidittindre!Frai nattskaldufåetannetliv.»DahansåatKykyrynketpå nesa,komhanmedenrasktilføyelse:«Etbedreliv,kan duskjønne.Jentenevilknelefordegogtrygledegomåta dem.Ogdebøllenesomharplagetdeghelelivet,kommer tilåbukkeærbødig.Dublirenkongeblantmenn.Grip dennestunden.»

Kykyristetpåhodet.«Deterforfarlig.Vibørsnu.»

Huismilteforåskjulehvorfrustrerthanble.Hermåtte detmerovertalelsetil.

«Oggåglippavettroféavgrenseløsverdi?»Hankløv opppåensteinblokkogpektemotstjernene.«‘Enblendendeildsomgledoverhimmelen’–detvardetdengamle

13

ørkenvandrerensa.Derdenbrastenedpåmarken,ble sandtilglass,ogmidtietstortkraterlåensvartstein.Kasteinen,somdengamleørkenvandrerenkalteden.Ikkede Ka-steinenesomliggerigravkamrene.Nei,dettevaren steinfyltmedgudenesvesen.Ja,hansajotilmegatden haddetrolldomskraft.Noenmeneratdenkanfåenmann tilåflymedfugleneomhanberderettebønnene.Andre meneratdenvekkerfantomeravfolksomikkeslipperinn idødsriket–»

«Noenmener,noenmener.»Kykygikkutålmodigfrem ogtilbake.«Oghvorforfikkikkedengamleørkenvandrerennoengledeavdennetrolldommenselv?Fordidenble stjåletfraham,drattløsfradødefingresgrepmensalle somfulgtemedhambleslaktet.»Kykyløftethendenei været.«Stjåletavskatene!Tornskatene,deblodtørstigste banditteneiheleEgypt.Ognåvildustjelesteinentilbake fradem.Vanvidd.Fatterikkehvorforjeghørtepådeg.»

Huisnuddesegvekkoglotsomhanletteetterstien gjennomvirvaretavsteinogstøv.Kykyvarslitenogirritabelettermarsjen,mendetvarnoeidethansa.Huikunne ikkebenekteathanhaddefortrengtsineegnebetenkeligheter,ogatdenåflagretrundtimagensomenlitenfugl. Bakbråkjekkhetenvarhanklaroverrisikoen.Årøvefra enrøver,detvarénting.Åsnikeseginniskatenesleir ogstjeledetsombetyddeallermestfordem…ja,Kyky haddeforengangsskyldrett.Detvarvanvidd.

Holdhodetkaldt,tenkteHui. Duermodig.

Huiløftetblikketmothimmelenigjenogletteblant stjernebildenetilhanfantHorus’FireSønner–der,akkuratsomfarenhaddevisthamdahanvargutt.Rettesnoren hans.Måletilivet.Hanføltesegberoliget.

14
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.