Utdrag Demokratiet det er oss

Page 1

Demokratiet, deteross

Demokratiet, deteross

10sårbarheteriverdensbestefolkestyre

TilBestefar.Dinkampmottotalitærenazister, forvårfrihet,skalaldribliforgjeves

Innhold

Innledning ..................................

Hvaerdemokrati? ...........................

Detnorskedemokratietssårbarheter

1.Svakmaktkontroll ........................

2.Mektigemaktesløse .......................

3.Institusjonersomikkeertillitenverdig .......

4.Politiseringavforskning ...................

5.Tilsidesettingavspillereglerikriser ..........

6.Endeltvirkelighet ........................

7.Svekketlegitimitetforinternasjonaltsamarbeid

8.Politiskstyringavdetsivilesamfunnogkunsten

9.Eldrevelgere,mindrefremtidshåp ...........

10.Manglendedeltagelse ......................

Epilog:Tillit .................................

Takk ....................................... Referanser .................................. Noter ...................................... 9 13 39 55 71 80 91 105 119 135 146 157 176 199 201 208

Innledning

«Vierfolket,hvemerdere?»

RecepTayyipErdo˘gan.20.august20161

Mensdennebokenskrives,kjempesdetmotdemokratiet verdenover.Dommereblirbyttetmedvenner.Presseorganerblirpropagandaapparat.Universiteterblirverktøyfor åfremmeregjeringerssyn.Organisasjonersomkritiserer, blirstempletsomspioner.Minoriteterogkvinnersrettigheterblirofretforåsikremakt.Dennestillekrigenblir førtstrategisk,fraregjeringskontorer,avfolknoenhar stemtpå.Andrekrigerføresmedvåpen.RusslandsinvasjonavUkrainabliromtaltsomen«krigmellomautokrati ogdemokrati».Denangåralledemokratier.Somdetståri stortingsmeldingenomnorskstøttetilUkraina:«DeresforsvarskampmotRusslandsaggresjonersamtidigenkamp fordemokratiskeverdierogeuropeisksikkerhet.Derforer Ukrainasforsvarskampsentralogsåfornorskeinteresserog Norgessikkerhet.»2 Hvordanvibehandlervårtegetdemokrati,erderforogsåsikkerhets-oghandelspolitikk.

Deteralvornå.3

Viharikkerådtilåsløsemedvåre demokratiskeverdierellerlademværenoevipyntertaler med.Hvergangvitrårfeil,svekkerdetikkebarevårteget

9

demokrati,viblirogsåmersårbarefordestabiliseringutenfra.Joflereautokratiersomfinnesiverden,joskjørereer sikkerhetentiletablertedemokratier.

Ogvitrårfeil,sjeldenmedvilje,noengangerbareblirdet sånn.Iandrelandsnakkesdetgjerneomhvordanmanskal beskyttebefolkningenmotpolitikeresomønskeråbygge neddedemokratiskeinstitusjonene.INorgemåvisnakke omhvordanviskalbeskyttedemokratietvårtmotutilsiktedesvekkelser.Hvordanvikangjøredetsåvanskeligsom muligåblipremiertmedmaktommansompolitikerhar tenktåbrukedenmaktentilåtafraossrettigheterogfriheter.Vierikkeimmunemotdetautoritære.Norge,som liggerøverstpåTheEconomistsindemokratiindeks,har etsærligansvarforåforvaltedemokratietpåbestmulig måte.4

Meddennebokenhåperjegågjøreossmerbevisstpå desårbarhetenedemokratietvårtfaktiskhar.Menogsåå gjøreossbedreistandtilåkjempefordemokratietutenfor landetsgrenser.Bokenerengymtimeforendemokratisk muskelsomseruttilåværelittslapp.Enkritiskbefolkning somharengrunnleggendeforståelseforhvademokratier oghvilkepolitiskegjerningersomkanundergravedet,er denbestedemokratiberedskapenvikanholdeossmed.Den forståelsenerdetogsåviktigatpolitikernehar.

Bokenerblitttilettersamtalermedfolksomharposisjoneridemokratietsbyggesteiner:Domstolen,militærmakten,valgtepolitikere,pressen,detsivilesamfunn,minoritetsbefolkningen,ungdomspartieneogdetuavhengigeakademia.Jegharogsåfåttintervjuetremodigemennesker medstemmerettsomvillefortellehvorfordeikkebruker den.Iutgangspunktetvardettetenktåværeenintervjubok,derulikeaktører,somikraftavsinposisjonpåhver

10

sinmåterepresentereretfundamentidemokratiet,kunne fortellehvadeeruroligefor.Ettertjueintervjuervistedet segatallevarbekymretfordesammesårbarhetene.Interessantnoksåforsvarssjefendesammeutfordringenefordet norskedemokratietsomKristoffer,hanjeggikkibarnehagenmediEgersundogsomikkebrukerstemmeretten.De toigjendeltebekymringermedjusprofessorerogdemsom kanskjeskaltaoverstyringenavlandetnårdeblirgamle nok.Derforendtebokenoppmedåhandleomnettopp dissesårbarhetene.

Visomleveriliberaledemokratier,erimindretalliverden.Deterbarevisomkansørgeforatdetstyresettetbestår.Demokratiet,deteross.Medallevårefeilogmangler.

Ogvikanforvaltedetsomvivil.Vikanladetskureog gå.Detgårjogreitliksom.Men«greit»kankosteossbåde trygghetenogfriheten.Åliggeøverstpådemokratiindeksen forplikter.Nårvitrårfeil,erdetetsignalomatdemokratiskeprinsippererrelative.Foråsitereenfrisørjegengang gikktil,mensomsluttetforåtamasterimalerikonservering:

«Viselgerikkegreither.Viselgerbarefabulous.»5

Hvaerdemokrati?

Krigenmotdemokratiet

Åbyggenedetdemokratieretaktivtvalgpolitikeretar. Daabortrettigheter,ytringsfrihetogdomstolenesfrihetble redusertiPolenmellom2015og2023,vardetikkesomet resultatavenfolkeligbevegelse.Detskjeddefordidetliberaledemokratietsomstyreformstoiveienformaktsyken hosPiS,Partietforlov-ogrettferdighet.

Aspirerendeautokraterharvelutprøvdemetoderforå skalkerettighetslukene.Detgjelderåsettefolkoppmot hverandre,etablereytreellerindrefienderogåskapemistrotilinstitusjonersomerderforåbeskyttenettoppfolks rettigheter.Hvorforangårdetteoss?Fordivårtstyresetter entrusselmotautokratier.Atnoenlandfinnerfellesskap irettsstat,fripresse,ytringsfrihetogmenneskerettigheter, utfordrerdemsomikkegjørdet.Derforerdetåvelgedemokratisomstyresettnoesomisegselvgjørosssårbare.Det erikkeutengrunnatendemokratiskstyreformerdefinert somennasjonalsikkerhetsinteresseisikkerhetsloven.Deter isegselvetvernmotkrig,urooghandelskaos.

TidenførRusslandsinvasjonavUkrainaernågamledager.2015,daalliertelandpåvårtegetkontinentbegynte

13

årasenedoverpådemokratiindeksene,er«forhistorisk».

«Før»varentiddermankunnekjøpelojalitetfrautviklingslandmedbistand.Denvalutaenharfaltraskereenn kronenitaktmedøktekinesiskeinvesteringeridetglobale sør.Etterretningstjenestenstrusselvurderingfor2024sier detklokkeklart:«Russiskeogkinesiskemakthaveredeler ambisjonenomåredusereVestensinnflytelseidetinternasjonalesystemetogetablereenverdensordenderliberale verdiersomdemokratiogytringsfrihetikkeerstyrende. Samarbeidetmellomautoritærestaterøker.Deninternasjonalerettsordenensvekkes,ogverdenrusteropp.»1

Nåmåvistålsetteossforennyverdensorden.Hvordan«vi»ruster«oss»,handleromhvordanvisetterossi standtilåivaretademokratiethjemmeogså,foråverneom detute.Undermineringenogdestabiliseringenavdemokrati skjerikkebareinnadiland,menogsåmotinternasjonale institusjonersomsikrerfellesspilleregler.

Jegharsettdemokratietsfienderiaksjon.Jegharsettdem iEuroparådetnårdestemmermotresolusjonerforkvinners rettigheter,organisasjonsfrihet,pressefrihetogrettferdighet fordommere.Jegharsettdemforeslåresolusjonersomskal forby fakenews,mensintensjoneneråfinneetvirkemiddel foråfengslejournalistersomskriver badnews omdem.

Ogjegharhørtdet.DeterikkemeningenåbliheltOlof Palmeher,menjeghørtedetiUSA.Jeghørtedetdajegmøtte enavvalgkamporganisatoreneforDonaldTrump,BorisEpshteyn,underenmiddag.Jeggratulertehammedvalget(!) oglurtepåhvordanhanhaddefåttenavUSAsrikesterealitystjernertilåblipresident.Dasahannoejegtrorjeghuskerganskeordrett:«Detersålettåvinnevalg.Jegskjønner ikkeatikkefleregjørdet.Manmåbaregjørefolkreddeog begeistret,ogutnyttebeggefølelsene.»Mensdenneboken

14

skrives,liggerDonaldTrumpantilåblirepublikanernespresidentkandidatmotvalgeti2024,samtidigsomhanertiltalt foråforsøkeåomgjørevalgethantaptei2020.

DetvarikkebareUSAsdemokratisombleangrepet understormingenavKongressen6.januar2021.Dakunne manhørelatterbrølfraBeijingtilMinsk.Statsledernesom lederanimarsjenbortfrademokratiet,fikketnyttargument.Hvisverdensstørsteogeldstedemokratifungererså dårligatbefolkningenstormerKongressen,erdetstyresettet noeåtrakteetter?

Kampfordemokratiuteerkampfordemokratihjemme

Skalpolitikereiandrelandtaansvarnåretdemokratibyggesnedavdemokratiskvalgtepolitikere?Folkharjostemt demfrem.

Norgeharfaktiskforpliktetsegtilåtadetansvaret.Stortingetharvedtattatnorskeinteresseriutenrikspolitikken omfatteråsikreflestmuligdemokratieriverden.EUhar gjortdetsamme.Iartikkel2iLisboatraktatenformuleres fellesverdierformedlemslandene,somdemokrati,rettsstat ogdemokratiskeprosesser.HvisEUikkeforetarsegnoe overforlandsomstyrerpåtversavverdiene,vilunionen undergravesineegneverdier.HvisEUikkeklareråbeskyttebefolkningensdemokratiskerettigheterilandsom byggerdemned,kanmanrisikereatmedlemslandeneikke anserhverandresstyresettsomkompetente.Hvismanikke harrespektforhverandre,erdetikkenoenfellesgrunn forutviklingavpolitikk.Medenfundamentalmistillitog fraværavfellesspillereglervilgrunnlagetforunionenfor-

15

svinne.ItilleggvilEUmistelegitimitet.Forhvaervitsen medåhadetskrevetetstedatmedlemslandeneskalfølge grunnleggendedemokratiskespilleregler,nårdetikkeskjer ogEUikkegjørnoemeddetsomhareffekt?

Nårsystemenesomblelagetigår,ikkeløserproblemene idag,mådelandenesomeravhengigavenregelstyrtverdensorden,væresystemetsfremstekritikere.Overlaterman kritikkavkorrupsjoniFNogEUtildemsomønskerå byggeneddagensverdensorden,tapervisomønskeråbevareden.Hvisdemokratiikkeevneråreddedemokrati,er vimaktesløseoverforalternativestyresett.

Erdetettlandsomerdisponibeltforåværereklameplakatfordemokratisomstyringsform,såerdetNorge.Siden 1814,davibleselvstendigeogvedtokdetsomdableansett somEuropasmestdemokratiskeforfatning,2 harvitronet høytpådemokrati-indekser.Nåerviøverst.Derformåvi væreossvårtansvarbevisst.

Idennebokenviljegvisesituasjonerdernorskepolitikere vikerfradedemokratiskeverdienesomvirkeligkjennetegneross,ogbeskrivesårbarhetenesomkommerutavslike handlinger.

Eksempelviserviegentligetlandderpolitikereikketilleggerforskerepolitiskeintensjoner.Vihaddebareenministermedansvarforvalgsomikkefikkdettilåsesånnut.

Jegharskrevetdennebokenihåpomåunngåatdemokratietsvekkesfordiviikkeerbevisstpåhvorsårbartdet kanvære.Ogdenertilforågjøreossbedreistandtil medtroverdighetåbeandrelandbevaredet.Etforsvar fordemokratietbyggesbestpåforhånd,gjennomatflest muligblirholdtansvarligforsinrolleidemokratiet,ogat flestmuliggjenkjennerhvasomkantruedet,førskadener skjedd.

16

Hvaerdemokrati?

DetågjøresomRusslandoverforUkraina,invadereen suverenstat,erogsåetåpenbartangreppådemokrati somstyresett.Mendemokratiertruesavmerenninvasjoner.Nårantalldemokratieriverdenreduseres,skjerdet somregelikkegjennomangreputenfra.Detskjerinnenfra, vedatpolitikerebyggerneddemokratietdeervalgttilå lede.

Mensdennebokenskrives,bor8prosentavverdensbefolkningietliberaltdemokrati.40prosentborietland medautokratiskstyresett.3 Antalldemokratieriverdener på1986-nivå.4 Damurenfalt,såfremtidenutsomet stedderaltskulleblibedre.Merfrihet,mervelstand,mer demokrati.PolitikkenvarsomRagnarHovlandsforteller iromanen Sveveovervatna.Hansomsattvedetbord påKaffistovamedkjøttkakesmakikjeftenogsåfremtiden kommerullendemotsegsomenfullhøyvogn.Detluktet fettoggodtgressavden,ogdetvarbådekløverogplenty avtimoteiogensprellendegrønngrashoppesattpåkanten medenlitenklarinett.Detsåbraut.Detgjørdetikkelenger nå.Detforegårdiskusjoneromhvorvidtdendemokratiske reduksjonenegentligerreell,hvismanmålerdemokratii antallgjennomførtevalg.Detsomergrunnlagetformin bekymring,erdenhøystreellesituasjonenatlandsomhar værtdemokratiske,fallerpådemokratiskeindekserfordi ledernederesbyggerdetned.

Demokratierdenstyreformensomovertidtilbyrmest frihet,stabilitetoglønnsomhetforflestmulig.Detbetyr ikkeatetdemokratiskstyresettergarantistenforvelstand, effektivitet,sosialrooglangtmindre«theendofhistory».5

17

Menstyresettettilbyrinstitusjonersomivaretarrepresentativitetogforutsigbareprosesser,beslutningerogdommer slikatdetermuligåhatillittildemovertid,uavhengig avhvilkenideologisomvantfremiforrigevalg.Styresettet løserikkealleproblemerumiddelbart,menharbedreforutsetningforågjøredetovertid.Demokratier,medallesine svakheter,verdensbestestyresett.

Grunnlovenvårskalværeetvernmotmaktmisbruk,mot politikeresomprøveråbyggeneddemokratiet.Menden kreverogsåatpolitikerneaktivttaransvarforåtryggedet.

Nårparagraf2beskriverat«dennegrunnlovaskaltryggje demokratiet,rettsstatenogmenneskerettane»,6 betyrdet atpolitikerneikkebareskalhandleitrådmedrettsstatsprinsipper,menneskerettigheterogdemokratiet,menogså aktivthandleforåbevaredetforfremtiden.

Foråkunnekjempefordemokratietmåmanvitehva detegentligermanskalforsvare.Deulikedemokratiforståelsenekanforenkletdelesinnivalgdemokrati,liberalt demokrati,deltagerdemokrati,deliberativtdemokratiog egalitærtdemokrati.Kortoppsummertvektleggervalgdemokratifrieogrettferdigeflerpartivalg.Defireandredemokratiforståelsenehargjernemedvalgdemokratisomen grunnleggendesideveddemokratiet,menfremheverandre dimensjonerveddetpolitiskesystemetitillegg.Liberalt demokrativektleggerbeskyttelseavsivilerettigheter,rettsstatogbegrensningerspesieltpåregjeringenforåforhindre maktmisbruk.Deltagerdemokrativektleggerpolitiskdeltagelsegjennomulikekanaler,ogsåutovervalg,ogsivilsamfunnetsinnflytelsepåpolitikken.Deliberativtdemokrati vektleggerfrioffentligsamtaleogmeningsbrytning.Egalitærtdemokrativektleggerpolitisklikhetmellomborgere.7 Dennebokensdefinisjonpådemokratitarutgangspunkti

18

detliberaledemokratietogdeandredemokrati-aksenesom byggesteinerfordet.

Denminstpresisemåtenåmåleetdemokratipåeromdet bliravholdtvalgellerikke.Etlandkangjennomførevalg utenåværedemokratisk.Valgkanværerigget,dekanvære gjenstandforutilbørligpress,dekanforegåilandmedlite skillemellompartiogstat,dekanværeavholdtutenreell konkurranseellerutenmulighetfordebattvedinnskrenketorganisasjons-ogpressefrihet,ellermenneskerkanvære hindretfraåstemme.

Foratetlandskalværedemokratisk,måvalgutgjøreen reellmetodeforåbytteutlederskap.Resultatetavdeavholdtevalgenemåværeatdesomvelgerneharstemtpå,styrerlandet.Valgenemåværefrieogrettferdige,politikerne mårespektereuavhengigedomstoleroggrunnloven.Det måfinnesenrettsstatogenreellbeskyttelsemotovergrep framyndighetene.Ietdemokratimådetfinnesytrings-og pressefrihet,ogvelgernemåhalikmulighettilåsettesegi standtilåtareellevalg.

Derforerdetforeksempelvanskeligåargumenterefor atlandsomholdersegmedenliten,høytutdanneteliteog enstorforekomstavanalfabetisme,kanværefulltoghelt demokratiske.Fordelingavmulighetererderforendemokratiskhandling.Demokratiskekjennetegnsomytringsfrihetogorganisasjonsfrihetkanisegselvskapeenstørre sannsynlighetforvekstfremmendeinnovasjon.8 Åfordele tilgangtilfellesressurseroglikretttilhelseogutdanning setterflestmuligistandtilåtadelidemokratiet.Menåta altdetteinniendefinisjonavetstyresettgjørdennærmest umuligåmåle,ogdermedverdiløs.9

Foratendefinisjonskalhanoennytte,børdenforklare sammenhengenmellomrepresentativitetogdemokrati,iva-

19

retagelseavrettsstatsprinsippet,vernommenneskerettigheterogminoritetsbeskyttelse.Ådefineredemokratier enegensportinnenstatsvitenskapen.Detfinnestjukke, smale,institusjonelle,substansielle,dikotomeogkontinuerligedefinisjonerpådemokrati.Jegermerdentjukketypen, ogunderskaljegforklarehvorfor.

Grenserfordemokrati

Somrepresentanterfordesmaledemokratidefinisjonene finnerviforskernePeterSchumpeterogRobertDahl. Schumpetersminimalistiskedefinisjonavdemokratisomet styresettsomavholdervalgmedkonkurranseogdeltagelse, tareksempelvisikkeoppisegreguleringavmåtendeutøver maktensinpå.10 Dersommanserpådemokratisomtilgang tilfrievalg,vilhansdefinisjonomfatteRusslandogVenezuela,dervalginstituttetoverlevde,mendemokratietirealitetenerdødt.11

Dahldefinererdemokratisom«etpolitisksystemsomer komplettansvarligforallesineborgere».12 Hanmenerdet såogsierenutopi,menbruker«polyarki»somenrealistiskstandardpåhvordanetstyresettkanmåles.IfølgeDahl mådisseforutsetningeneværetilstedeforatetstyresettkan kallespolyarki:

1.Politiskebeslutningerfattesavvalgtepersoner

2.Frieogrettferdigevalg

3.Retttilåstemme

4.Retttilåstilletilvalg

5.Ytringsfrihet

20

6.Pressefrihetogtilgangtilalternativekilder 7.Organisasjonsfrihet13

Mendettedekkerikkemindretallsvern,ogviserhellerikke sammenhengenmellomenuavhengigrettsstatogdemokrati.Hvisendemokratidefinisjonikkesiernoeomflertalletsansvarforåsikremindretalletsrettigheter,vilenstat fortsattkunnekallesdemokratiskselvomdetforegåren systematisknedbyggingavmindretallsvernogrettigheter, innskrenkingavdomstolersfrihetogpressefrihet.Sådetblir litt,ja,tynt.

ForskerneTomGinsburgogAzizHuqfraUniversityof Chicagoharkonkretiserthvilkeegenskaperetstyresettmå haforåfortjenetittelen«liberaltkonstitusjoneltdemokrati».Deresdefinisjonillustrerermerpresisthvilkenform fordemokratilandsombyggernedrettsstat,presseog organisasjonsfrihet,eritilbakegangfra:Etfritt,rettferdig ogdemokratiskvalgsystem,derdentapendeavgirmakt, ytringsfrihetogforsamlingsfrihet,ogstabiliteten,forutsigbarhetenogintegritetenavloverogjuridiskeinstitusjoner, dekketunderbegrepet«rettsstat»,somtillaterengasjement utenfryktforrepresalierellertvang.14

Etliberaltdemokratikontrollerermaktogsettergrenserfor etvalgtstyresomvilønskeåbyggeneddemokratiet.En sliknedbyggingsprosessgårskrittvis,ogplutseligkandet likevelværeforsentforetnyttstyreåreetablereinstitusjonene,somiutgangspunktetvarderforåforsvarerettigheteneogfrihetenetilbefolkningen.DetnyestyretiPolen skalnåforsøkeågjenoppbyggedemokratietetternesten tiårmeddemokratiskreduksjon.Detkanblivanskelig. Deterderforpolitiskstyrtdemokratisktilbakegangerden

21

størstetrusselenmotdemokratietsoverlevelseivårtid.Det virker.

Alledemokratiskestatererikkeperfektedemokratier, utenatdetgjørdemtildiktaturer.StatsviterneDavidCollierogStevenLevitskyskriveromhvorvidtdetgirmeningå setteadjektivforandemokrati.Deåpnerforatdetmåvære muligågraderedemokratier,utenåtilleggedemsåmange adjektiveratdetappesforinnhold.

Menettadjektiverdetumuligåsetteforandemokrati: illiberalt.Detgirikkemening.Åkallenoeetilliberalt demokratiersomåværesultenogmett.Begrepet«illiberaltdemokrati»ersærligoftebruktavViktorOrbán foråbeskrivestyreformeniUngarnsiden2014.Ientale påensommerleirforstudenteri2019definererhanilliberaltdemokratisometdemokratisomsetterkollektivet foranindividet.Italensierhanatetreeltdemokratiikke kanfinnesutenåspringeutfraenfølelseavnasjonalisme ogreligion,ogatdetliberaledemokratietmedsittsynpå personligerettighetersomseksuellorienteringoginternasjonaleverdierikkeernoereeltdemokrati.15 Aspirerende autokraterkanikkeselvfåbestemmehvadetdedrivermed, skalkalles.

EtliberaltkonstitusjoneltdemokratisomdefinertavGinsburgogHuqbeskriverdemokratietsometstyresettsomer avhengigavenpolitiskuavhengigrettsstat.Etfungerende demokratiforutsetterpådennemåtenatdeterliberalt,forståttsomimotsetningtilautokratisk.Nårmanstillerkrav tilmaktreguleringiendefinisjon,blirdemokratietsomstyreformgjenkjennelig,noesomgjørdetenklereåidentifisere politiskeinngrepsomredusererdet.Hvergangduleserordet «demokrati»idenneboken,erdetdettedetbetyr.Deterdet denstillekrigenmotdemokratiethandlerom.

22

Nårbeslutningererfattetavfolkevalgte,erdevårebeslutninger.Omviikkeerfornøydmedpolitikerne,kanvikaste demvednestevalg.Vifårinnblikkiomdegjørengodeller dårligjobbgjennomfripresseogtilgangtilbeslutningsgrunnlagetderes.

Grunnlovenskalbegrensepolitikernesådeikkefatter vedtaksomgårpåtversavvåregrunnleggenderettigheter. Deneretvernmotautokrati,settergrenserformaktogsørgerforatenflertallsgrupperingikkekangisegselvrettigheterpåbekostningavmindretallet.Alleskalkunnefåprøvd sinsakfordomstolen,ikkebaredesomharrådtildet.Iet demokratikanfrivilligeorganisasjonerogaksjonisterjobbe forsinsak,ogsåomdeermotmakthaverne,utenrestriksjoner.Universiteterkandriveundervisningogforskningfritt frapolitiskinnblanding.

Landsomharetsliktstyresett,harstørresjanseforåfordeleressurserrettferdig,fordialleharmulighettilåpåvirke hvordandeblirfordelt.Detgjørdetmindresannsynligå utviklesosialuroogborgerkrig.Styresetteterøkonomisk gunstig,oginvesteringeroghandelblirtryggere.Demokratiskelandgårsjeldneretilkrigmothverandre.Stabiliteten bidrartilatdetblirlettereågjøreinvesteringerogdrive handel,derforerdetøkonomiskgunstigåværeetdemokrati.Deterriktignokikkefunnetendirektekausaleffekt mellomdemokratiskstyresettogøkonomiskvekst,utenå tahøydeforandrefaktorersomkanpåvirke.Dersomman tarhøydeforvariasjoneroghistoriskutvikling,harblant andredenamerikanskestatsviterenJohnGerringargumentertforatdemokratilønnersegpålangsikt.16 Forskeren

23

DaronAcemogulerenavdemsomharfunnetnoksamvarianstilåtituleresinartikkelfra2005«Democracydoes causegrowth».17 Dersomdemokratiskelandhandlermed hverandreogfølgersammespilleregler,ogforholdersegtil desammemenneskerettigheteneogrettsstatsmekanismene, erdetlettereåhatillittildenmanhandlermed,oginvesteringeneblirforutsigbare.Pengerogfolkhardettilfellesat deeravhengigavtillitforåfullbyrdesittpotensial.Penger eravhengigavetsettmedreglerogverdiersomikkebareer vedtatt,meninternalisertavhelesamfunnet.Regleneeren delavetnaturlighandlingsmønsterognårdeblirbrutt,er detikkebareulovlig,menogsåbruddpådenallmenneopplevelsenavforskjellenpårettoggalt.Demokratiskkapitalismeskillerpolitiskmaktfravelstand.18 Maktenliggeri folketsrepresentanter.Deterderforkorrupsjonerforbudt, ødeleggendeogfarlig.Korrupsjongjøratbeslutningerertil salgspåbekostningavfolkevalgtmakt.

Fordelenmedetdemokratieratdetermuligåkaste politikeresomførerenuansvarligellerskadeligøkonomisk politikk.Tilsvarendegjelderdersometflertallavvelgerne meneratdensittenderegjeringenerforlitehandlekraftigi møtemedklimaproblemet,foreksempel.Deterderforrart ålesediskusjoneromhvorvidtdemokratieterfortregttilå løsedetteproblemet.Forskjellenpåetdemokratiogautokratierjoatdetermuligåkastepolitikeremanikkemener jobberriktigellerrasktnok.Dersomenautokratharlovet åredusereklimafiendtligvirksomhetivalgkampenogikke innfrir,blirdetvanskeligere.

Ietlandsomikkehardemokrati,stillerdetsegannerledes.Dereraltuforutsigbart.Domstolenerfordemsomhar pengerellerkjennernoenmedmakt.Ytringsfrihetenerfor demsomerenigmedmakthaverne.Fengseleretstedfor

24

journalisterogdemonstranter,ikkekorruptehvitsnippkriminelle.Presseneretverktøyforpropagandaframyndighetene.Forsvarogpolitikontrollererbefolkningen.Valgskal pyntepålegitimitetentildemsomhartattmakten.Handel ertilfordemsomtøyerreglene.OgHøyesterettgodkjenner vedtaksomtjenermakthavereistedetforfolket.

Demokratisktilbakegang

Styresettsomeridemokratisktilbakegang,vilbrukeeksisterendelovverkogrammeverkfordemokratiforåbygge nedinstitusjonene.19 Demokratisktilbakegangerensakte prosessderinstitusjonerogrettigheterbliraktivtredusert avdemsomvilhamermakt,somoppleveratfolketsvilje ståriveienforderesegen.Ofteerdetdemokratiskvalgte lederesomsnurskutabortfraendemokratisklei.Demokratiersynkerikkeavsegselv.Dekjøresisenkmedvitende ogvilje,hjulpetavallesomikkegjordealtdekunneforå hindredet.Demokratierdørikkeavsegselv.Deblirdrept. Depolitiskeellerjuridiskeendringenekanhverforsegse uttilåværedemokratiske,menmåletogresultateteratde oppløserdemokratiet.

Statersfallpådemokratiskeindekserharværtforsøktbeskrevetogforklartlenge.Fenomeneterikkenytt,allebølger avdemokratiseringharblittfulgtaventrendavregimeskift imotsattretning.20 Demokratietkanmistedemokratiske kjennetegnutenheltåbrytesammen,ogdetkanpågålenge førdegjørdet.Derforerdetvanskeligåståimot.Vedhvilkenrettsstatsinnskrenkningellervedhvilkenbegrensning påfripresseskalmantatilgatene?

25

Flereuttrykkharblittbruktforånavngidenneprosessen, som«backlash»,«demokratisksammenbrudd»,«demokratiskfallitt»,«de-demokratisering»,«tapavdemokratisk kvalitet»,«re-konsolidering».21 Påengelskbrukesgjerne uttrykket democraticbacksliding omprosessen.NancyBermeohardefinertdetsom«enstatsledetelimineringav demokratiskeinstitusjonersombærereteksisterendedemokrati».22

Slikeinstitusjonervileksempelvisværekonstitusjonelle domstoler,fripresseogytringsfrihet,reglerforvalgogpartifinansiering.Politikernebrukerisliketilfellerselverammeverketfordemokratitilåforklevirksomhetensinsom legitim.Dethetforeksempelikke«lovmotfripresse» daPiS,Partietforlovogrettferdighet,iPoleninnførteen medieskattpåuavhengigpressesomvarsåhøyatdetirealitetenbarevardenstatseideogpartikontrollertepressensom kunneopprettholdesinvirksomhet.DetnyttigemedBermeosdefinisjoneratdenpekerdirektepåhvemsomutfører nedbyggingen.

Uttrykket«backsliding»,åsklibakover,kangiinntrykk avatdeternoesomskjerufrivillig.Detstemmerikke.23

Demokratisktilbakegangerpolitiskstyrtovenfra.Det erikkenoennaturkatastrofe.Åbyggenedetdemokrati erførstogfremstnoeenkeltepolitikerevil,ikkefolket. Deterikkevidereutbredtåtatilgateneforåkjempe motfripresse,enuavhengigrettsstatellermindretallsvern.24 Demokratisktilbakegangerentrinnvisnedbrytning avstruktureneavoggrunnlagetforliberaltkonstitusjonelt demokrati,ogsamtidigrettigheter,friheteroginstitusjoner.25

26

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.