Hvis jeg var statsminister

Page 1
© CAPPELEN DAMM AS, Oslo 2022 ISBN 978-82-02-73246-2 1 utgave, 1 opplag 2022 Illustrasjoner: Ella K Okstad Omslagsdesign: Ella K Okstad Sats: Elisabeth Vold Bjone Satt med Filson Pro Book og trykt på 150 g Munken Lynx Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2022 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel

wwwcappelendammnoHvis jeg var statsminister,

oene mine hver dag k s t t i or v fa ed

tt m å g ville jeg ha

Og

e n i l for o tau p et ha m dde vært tra


Jeg ville ha tatt

trikken

frem og tilbake

t

t ore t on k il

a r t s k e n e

bare fordi jeg kunne, g n ga

trikk og fordi jeg er så glad i å kjøre


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.