Helena Bross Hei, HELLO!

Page 1


KLASSEN MIN FRANK

VIKTOR

K LIVE

SIRI

MARTIN

ALICE

MAJA

Hei, hello_materie.indd 2

LINUS

EDVIN

OSCAR

ELIN

28.10.15 12.16


N

ANDRE BARN PÅ SKOLEN

ALEX

JONAS

Klassen min SVERRE

E PÅ VOKSN N L SKO E

PETER

HELSESØSTER

Hei, hello_materie.indd 3

REKTOR

GYMLÆRER

JOHN

ANNA

28.10.15 12.16


Helena Bross Originalens tittel: Hej, Hello! Tekst: © Helena Bross, 2015 Illustrasjoner: © Christel Rönns, 2015 Oversatt av Lise Männikkö First published by Bonnier Carlsen Bokförlag, Stockholm, Sweden, 2015. Published in the Norwegian language by agreement with Bonnier Group Agency, Stockholm, Sweden. Norsk utgave: © CAPPELEN DAMM AS, 2015 ISBN 978-82-02-49552-7 1. utgave, 1. opplag 2015 Design: Christel Rönns Sats: Cappelen Damm AS Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2015 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

Hei, hello_materie.indd 4

28.10.15 12.16


HELENA BROSS

Hei,

HELLO! Oversatt av Lise Männikkö

Hei, hello_materie.indd 5

28.10.15 12.16


Hei, hello_materie.indd 6

28.10.15 12.16


Siri kjeder seg. Det er lørdag, og det regner ute. – Ring til Live! sier mamma.

7

Hei, hello_materie.indd 7

28.10.15 12.16


– Hei, Live! sier Siri. – Skal vi leke? – Det går ikke, sier Live. – Søskenbarna mine er her.

8

Hei, hello_materie.indd 8

28.10.15 12.16


– Hvorfor har ikke jeg noen søskenbarn! sier Siri.

Hei, hello_materie.indd 9

28.10.15 12.16


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.