Page 1




Til Christian og Leif Henning

© CAPPELEN DAMM AS, Oslo 2017 ISBN 978-82-02-52116-5 1. utgave, 1. opplag 2017 Illustrasjoner: Mari Kanstad Johnsen Omslagsillustrasjon: Mari Kanstad Johnsen Sats: Elisabeth Vold Bjone Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2017 Repro: Narayana Press, Danmark 2017 Satt i 12/16 pkt. Helvetica Neue og trykt på 150 g Arctic Volume Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

www.cappelendamm.no


HILDE MATRE LARSEN • MARI KANSTAD JOHNSEN (ILL.)

Gutt og Jente graver


Gutt og Jente leker ute. Solen skinner. Fluene flyr. Spadene spar.


– Se! En gravemaskin! roper Jente. – Oi, den var stor og fin! roper Gutt. Hva skal de gjøre med den?


– Vi graver et STORT hull, sier Jente. – Jeg vil først! sier Gutt. – Nei, jeg! sier Jente. Gutt og Jente krangler.


Nå er de ferdige med å krangle. Nå er de enige. Jente så gravemaskinen først. Da får Jente grave først.