Gudny Ingebjørg Hagen Fest og feiring God vesak!

Page 1


h a C u g f e o i r g er vesak n o u C


til m inn e

om

at B udd ha b le født.Gudny Ingebjørg Hagen

Malgorzata Piotrowska

Fest og feiring

GOD VESAK!


Toktok Fest og feiring God vesak! © Cappelen Damm AS 2016 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Utgitt med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Illustrasjoner: Malgorzata Piotrowska Prinsippdesign: Cecilie Ellefsen Sats/ombrekking: Cappelen Damm AS Omslagsfoto/illustrasjon: Malgorzata Piotrowska Forlagsredaktør: Ane Ramm Fagkonsulent: Beate Børresen Trykk og innbinding: Livonia Print Sia, Latvia, 2016 1. utgave 1. opplag 2016 Boka inngår i Toktok Fest og feiring. ISBN 978-82-02-54840-7 toktok.cdu.no


Gudny Ingebjørg Hagen

Malgorzata Piotrowska

Fest og feiring

GOD VESAK!I første etasje i den gule gården bor Cuong sammen med mamma, pappa og storesøster Chau. Når det er fullmåne i mai måned, feirer de vesak til minne om Buddha som ble født for omtrent 2500 år siden. For noen dager siden var det vesakfest i tempelet. Da satt de stille med et lite, levende lys i hånden mens munkene fortalte om Buddha. Deretter gikk de fram og øste vann over statuen av det lille buddhabarnet. Det var høytidelig og fint. Etterpå var det film, leker og god mat. I dag skal de på den store vesakfesten utenfor byen og feire enda mer!


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.