Fra en russisk skrivemaskin

Page 1

Fraenrussisk skrivemaskin

KristianKlausen
Roman

©CAPPELENDAMMAS,Oslo,2023

ISBN978-82-02-77229-1

1.utgave,1.opplag2023

Omslagsdesign:ElisabethVoldBjone

Omslagsfoto:©Shutterstock/BeatriceSirinuntananon

Sats:Type-itAS,Trondheim2023

Trykkoginnbinding:LivoniaPrint,Latvia2023

Materialetidennepublikasjoneneromfattetavåndsverklovensbestemmelser. UtensærskiltavtalemedCappelenDammASerenhvereksemplarfremstilling ogtilgjengeliggjøringbaretillattidenutstrekningdeterhjemletilovellertillatt gjennomavtalemedKopinor,interesseorganforrettighetshaveretilåndsverk.

Utnyttelseistridmedlovelleravtalekanmedføreerstatningsansvarog inndragning,ogkanstraffesmedbøterellerfengsel.

www.cappelendamm.no

BareiRusslanderpoesivirkeligrespektert, mankanblidreptforåskriveden.

OsipMandelstam

Jegserformegatdekikketensistegangoppmot månenpånattehimmelen.Poeterognovellister,romanforfattere,komponisterogbilledkunstnere.Kanskjesto noenavdemunderklarestjernerdenkveldendeble arrestert,elleridetidligemorgentimene,etteråhablitt førtutienluftegårdforåbliskuttinakken.Tiltross foratdetvarminjobbåovervåkedemogimangetilfellerødeleggederesliv,varjegikkeupåvirketavderes kunst.Tvertimot–sidenjegelsketdiktning,malerier ogmusikk,kunnejegfotfølgekunstnereogforutsideres handlingerbedreennenuvitendekosakkellerendum bolsjevik.Ikkemisforstå:Jegtroddefulltogfastpåvår sakogvisjon.Jeghaddeintetimotåutførefolketsoppdragmednidkjærarbeidslyst.Noentroratetmenneske somharutførtetdrap,blirmerketforlivetogvandrervideresomenfølelseskaldzombiesomknaptsover omnattenogdrikkeromdagenforåbæredet.Overdrevethumanistisktull,kapitalistiskføleri.Jegharkjent drapsmenn.Bødler.Soldater.Jeghardrukketmeddem, innidesmåtimer,ogdeterikkedrapenevidiskuterer, menmusikk,jenter,fotball,ishockey,sjakk,vårefedre ogmødre,barndommensgateroglandsbyer.Bareinni-

7

mellomstreifervibortiubehageligetingvimåttegjørei engittsituasjon,noenvivarmedpåålynsjeienbefridd byutenforOdessa,enrømtkrigsfangeviskjøtunderen vandringlangsDon,menvisnakkeromdetslikenlærer minnesenvanskeligskoleklasse,ellerentømrerhusker ethushanbygdeiforblåstpolarkuldeiArkhangelsk.

Jeghardrepttimenneskersomjegvetom,niavdem tyskere,fireavdemiStalingrad.Denenebandtjeghenderogføtterpå,ogminløytnantlothamståenstundog venteogskjelveavkuldeogdødsangstførhangameg deforløsendeordogjegskjøthamibakhodetmedtjenestepistolen.Detvarlengesidenjeghaddebruktden, jegvisstefralagførerskolenatpistolergjøretfriskthopp nårdebliravfyrt,såjegpressethardtimotmedbegge henderforådemperekylen.Denesteukenevarjegplagd avengjenstridigvannblemmepåinnsidenavpekefingeren.Etterkrigenvarjegmedoggeleideenmajorsom haddeforrådtlandet,defåmeternefraventecellaikjellerenunderLubjankaogframtilretterstedet,derhanfalt påkneetparmeterforanmurveggen.Foranhamskrånetsementgulvetnedmotetlitesluk,ogenvannslangelå kveiletbortiethjørne,dennebruktevitilåspyleblodog hjernemassenedisluketetterpå.Jegtenkerpådetteinnimellom.Menikkesåoftesombløtekapitalist-psykologerskullelikeåtro.Jegfortrengerdethellerikke.Det erder,somendelavetmangfoldigarbeidgjennomet hendelsesriktliv.Detlivetsomnåharførtmegtilskrivemaskinenienbyiutkantenavhistorien.

Jeghaddevelikkebegyntåskrive,detkanjeginnrømme,omdetikkehaddedukketoppvissesprekker imittverdensbildeogminselvforståelse.Dessutenskriverjegvelavsammegrunnsommangeavdeforfatterne jegovervåket,skrev.Deerkjente,ikkesomenfiloso-

8

fiskabstraksjon,mennoepresserendekonkret,ventende utenfordøraderesklokkatreomnatta,atderestidsnart varover.Slikerdetmedmeg,jegskjøntedetendeligog ugjenkalleligigår,dajegmøtteJurijutenforKaféGlobus.

Dahanforlotmeg,visstebådehanogjegatvisa do svidanija tilhverandreforsistegang,jeghaddegått overformangegrenser,ogjeggikkoppoverKonnerudgataoginnomDanielsentobakk,somliggerrettunder leilighetenmin,ogkjøptemittfavorittmerkeSouthState, ogtoktrappeneopptiliandreetasjeoginntilskrivemaskinenistua.IkkekanjeghenvendemegtilDordiheller lenger,ogminfuglAleksandrerfløyet,ogjegleggermin MakarovPMpåskrivebordetvedsidenavmeg,medfullt magasin,iskrivendestundharjegennåikkebestemtmeg foromdenskalpekeutoverellerinnover.

Ogsåsetterjegpapiretivalsenogbegynneråhamrei vei,fortidaerknapp,ogdetførstebildetjegfåropp,er avenmåneskivepånattehimmelenoverRussland,den gangenfolkennåsaRussland,i1921,dajegblefødt, ibyenmeddemangenavn,SanktPetersburgellerPetrograd,somstraksskullefåsittnåværende,Leningradi Sovjetunionen.

Da,kamerat;visjonenav Luna,somvardettepapirarketsfamlendeinnledendeholdepunkt,hengersammen mednoejegsåformegiforbindelsemeddenførstepoetenhvislivkryssetminvirksomhet,ikkedirekte,men adkjødetsomvei,ogdetvarforfatterenAnnaAkhmatovasførsteektemann,poetenNikolajGumiljov,somble arresterti1921oganklagetfordetvanlige,statsfiendtligeaktiviteter,ogdømttildøden.

DetsiesatLeninlotsegpåvirkeavhanskommende enkesbønnogsnuddeogprøvdeåfåhambenådet,

9

menatkontraordrenikkerakkframitide.Kanskjeer detbareetrykte.AtGumiljov,tynn,ukarismatisk,med drømmendefjerneøynepåarkivfotoetjegsenerestuderte,bleskuttsammenmedenrekkeandre,spiller ingensærligrolleiminvisjon–athansikkertstooppstiltskuldervedskuldermedflerfoldigepenneknekterog andreopprørsketyper–jegserhamalltidformegalene medblikketrettetoppoverfengselsmuren,motdetkosmoshanstraksskullebliendelav.Hanvissteathan skulleutavdetteliv,atkommandoordet streljat (skyt!) bakhamvardetendeligepunktumetterhanssisteverselinje.

Detmåhaståttskrevetmyerartistjernenedennatten,forminegenskjebnekrysserdenneeksekusjonspelotongen,detharjegsenerefunnetut,jegblefødtpå formiddagensammedato,26.august,ogvissteselvsagt ikkeatjegskulleovervåkedennepoetensetterlattepå sluttenav1950-tallet;hanssønn,LevGumiljov,ogLevs mor,denstandhaftigeogmodigeAnnaAkhmatova,som bleenavSovjetunionensmestfolkekjæreoganerkjente diktere,mendetteliggerennålangtfram,relativtsett,fra minfødsel,ognåalleredeetstykkebakoveritøyelighetenselement:TID.

JegskriverpåmaskinenherileiligheteniKonnerudgata.Konnerudgata10,oppgangD,foråværenøyaktig, andreetasje,medutsiktmotmuseumsparkenmedsine vidstrakteplener,korslagtegrusstier,fullvoksnelønnetrærogsinbronsestatueavkomponistenJohanHalvorsen.

Ha!Detvarellersnoeavdetførstesomsjokkerte megdajeghaddeinnlosjertmegakkurather,ogkikket utavvinduetmotparken.Hva?tenktejeg.Stårdeten statueavsaligStalinidennenorskeprovinsbyen?Rank

10

ogalvorlig,denkortetettekroppenskåretoversamme lest,medikkesåulikbart,ogklærnelignetdelittgrove feltjakkeneogbuksenesomJosefVissarionovitsjlikte åtuslerundti.Menvednærmereettersyndenhøstdagenfornoenmånedersiden,dajeggikkminførsteslentreturgjennomparkenogstansetiettermiddagsskyggen foranstatuen,lestejegpågranittsteinenunderfyrens godtskoddeføtternavnetpådennorskekomponisten, etnavnsomikkesamegnoesomhelst.

JegspurteDordiengang,dajegstoogrøkteensigarettogpekteutavvinduetmotparken,hvemerhan, forresten,ogdafortaltehunathanblantannethadde komponertkjenningsmelodientilØnskekonserten,et programjegfaktiskalleredeenstundhaddelyttettilpå radioenistua.

Jegserpåhamnåfraleiligheten,nårviskriverden9. desember1971,dernedestårhan,etteretlangvarigsnøfall, UncleJoe,somRooseveltkalteham,medsnøpå topplokketogfrostdekkendeheleansiktetogrimibartensomenjulenisse.Ensånnvinternattsomdensom erspåddomnoentimer,determeldtmersnøennnoen ganghittiliår,lestejegiDrammensTidende,minusåtte vardetpåstokkenidagtidlig,denneførsteogenesteav minejulemånederietannetland,ensånnvinternattsom vinåharivente,fårmegtilåtenkepåfedrelandskrigen, ogenspesifikknattenannendesembermåned,dajegsto uteunderåpenhimmel,omgittavsnøpåallekanter.Ha detklartfordeg:JegelsketRussland.JegelsketSovjetunionen.Hvergangjegsåflagget,denblodrødefargen ibanneret,ogsigdenoghammeren,hvergangjegsået fotoavStalin,ellerjeglestebokstaveneCCCP,sjablongmaltpåenstridsvognellertrykketpåenpropagandaplakat,sangdetimeg.Detvarenvinternattsominatt,

11

meddrivendevind,snøflinger,dødskulde.Dødoveralt. Ventendeibakkensomminer,svevendesommåkerfra luftasomartilleri.Hardunoenganglempetenungsivil kvinnesomhartråkketpåenmine,innienvarebil?Uten beinoghode?Mennoensang.Russiskedrikkeviser.Som foråvisefiendenatvihaddeovertaket,visynger,kom ogtaosshvisderetør,barevent.

Menjegbrukerikketidogpapirnåpååbeskrivedem jegplaffetnediStalingradsomungmann,knapttjue år,treavdemfralangavstandmedrifle,ellerdefangenesomsenerekollapsetpåsinmarsjtilenfangeleir ogfikkenkuleinakkenførdebleslengtnediengrøft.

Dumåhuskepå:Tyskernevarikkemennesker.Dendag idagfølerjegdetpåsammevis.Lamegbrukeetbilde: Noenåretterkrigen,ientrangleilighetiførsteetasje avenbygårdiMoskva,varvienstundplagetavrotter, despisteisolasjonenigulvet,detygdeigamlebøkerog klær,Veraogjegogguttenelåisengenevåreoghørte demkravleiveggene,ogjeggikktilinnkjøpavtokraftigerottefeller.Denestedagenevarfangstenupåklagelig.

Enellertorotterperdag.Etteratseks–sjurotterhadde fåttsinerappovernakken,ogjeghaddebåretfellaned motenbekkbakbygårdennoenganger,ogåpnetdenog sluppetpassasjereneutavkabinen,varproblemetløst, ogselvomanalogienpåingenmåteeroriginal(lade profesjonelleforfattere,somharmertidigjenennmeg, brukesinedagerogtimerpååfinneoriginalemetaforer), prøverjegbareåfortelledegatjegføltedetpåakkurat sammemåtedajegskjøttyskerei1943.Heltdetsamme.

Dersomjegoppdagerentysker,selvidag,fårjeglysttil åfinneettauoghengehaminærmestelyktestolpe.

ÅtalivharalltidværtenhverdagsligognødvendighandlingiSovjetunionen.Åværeistandtilåfjerne

12

uhumskheterframatusjkaRossijaselskedeoverflate,det handletomåbyggeendrøm,noenmågjøregrovarbeidet.SelvLeninvarklarpådetpunktet.OgStalin?Gud bedre.Dettekanværevanskeligåtainnoverseg,og jeghøressikkertkyniskut,menvent,dukjennermeg ikke:Jegelskerkunst.Poesi.Pianokonserter!Jegmå holdetårenetilbakemedmaktnårjeghøreråpningen avMozarts20.klaverkonsert.Dutrordetikkenå,fordi jegerlitttøffogkjekkipratenioppstarten,menjeger etnervemenneske,harværtdethelelivet,erduklarover atjegaldrivillegreidålesenoenavfavorittdiktenemine høytietselskap,foreksempelendåpelleretbryllup, fordijegbrytersammenogbegynneråsippe?

Gjennomåovervåkedemsomskrevdetdekaltedikt iSovjet,lærtejegmyeompoesi.Jegharliggetpågulvetileiligheteroverpoeterogsettnedpådem,gjennomhullboretirosetteneoverlysekronenesomhang itaket,ogsettdemarbeideogskrive,hørtogiakttatt demgåisirklerrundtileilighetenmensdeproklamerte strofeneogprøvdesegframogrettetprotestdiktene sine,symboldiktene,dårligskjultkritikkavvårtregime. Jegharsettdemgjennomhulligulvet,sittetvedsiden avdempåkaféer,derdesattaleneogmumlet,eller møttelikesinnede.Forikkeåsnakkeomkvinneligepoeter,deresintimelivharjegdypkjennskaptil.Ålese deresfølsomme,spilllevendediktetteratdevardømt forstatsfiendtligheterogsendtifengsel,varbesynderligeopplevelser.Detfinspoeterogromanforfatteresom dessverrebefinnersegpåkirkegården,ellerertvangsinnlagtvedpsykiatriskeinstitusjonerderdedopesnedog lobotomeres,ellersomerfullstendignedbruttemenneskeretterlangefangeleiropphold,somjeggjennommin overvåkningharsettelske.Rettundermeg,dersomjeg

13

låietasjenoverdemogkikketgjennomhulletigulvet, ellerrettforanmeg,dersommittgodtskjultekikkhull varboretgjennomveggenfraleilighetenvedsidenav;jeg harsettdemforføre,gjøresinefavntak,kysse.

Fleredetaljerfårduikke,forjegerengodtoppdrattmann.MineforeldreiLeningradvarvelansette borgere,pappavarallmennpraktiserendelege,mamma sykepleier,ogjegvoksteoppiethjemderkunstialle formerbleverdsatt;farvarmusikkelskerogenhabil pianist,ogfrahamharjegminfølsomhetforlydbilder ogminkvalitetsbevissthet,ogmangeavminfarsfavorittkomponisterharjegovertatt,ogmyeavdetjeghar utvikletavmusikksmak–måjegerkjenne–ervidereført frahanspreferanser.HankunneikkefordraBrahms, StraussogWagner,hellerikkejeg.BachogHändelelsket han,jegditto.Engangforklartehanmeghvordanden sistelange,holdtetoneniMatteuspasjonengirfølelsen avåslippetaketilivet,etteralllidelsen,oghangjordeen skulderbevegelse,somomhanslappentungbøravseg. Førstnåimittfemtiendeårskjønnerjegdennebevegelsen.Ogframinmorstammergledenoverlesing.Etter revolusjonenmåttedebeggeleggebåndpåsegogikke visepasienterogmyndigheteratdehaddeslikeborgerligeinteresser.Utadvardebeggesamvittighetsfullehelsearbeidere,kuninnenforleilighetensfireveggervardet plasstilåfortsetteådyrkedeprivilegertesinteresser;pianospilling,sang,lesingavromanerogdiktsamlinger.

Jeghaddeenonkelsomvarbilledkunstnerogbilledhugger,oglukteneavoljemaling,fernissogterpentin, ferskthåndtertellernyligbrentblåleire,kaffeogsigaretter,ogutsiktenhansfrafjerdeetasjemotNevskijprospekt,lydenaventrikksomsuserforbinedepågatenog ringingenienbjelle,hanssamlingtobakkspiperieteget

14

stativoghermetikkboksermedblyanterogleirekniver ogståltrådslynger,utgjøretromibevissthetenmin.Hver gangjegharmedmalereogbilledhuggereågjøre,kjennerjegnærhettilminstakkarsistykkerbombedeonkel; heleatelieret,leilighetenogbygårdenhanlevdei,ble truffetunderbeleiringenavLeningradvinteren1943. Førhankomsålangt,lagdeonkelutelukkendestatskunst,derforfikkhanbeholdebådedenrelativtromslige leilighetenogloftsatelieretetterrevolusjonen.Hansspesialevarportretthoderogbysterileire,ellermaleriersom fremstiltescenerfraLeninsliv. AnkomstentilFinlandstasjonen lagdehanflereversjonerav.Førstenkorrekt, avLeninaleneitoget,deretterennødvendigforfalskning:medStalinståenderettbakham.Engangmåtte minonkelhentehjemigjenetmaleriavSovjetunionens grunnleggeroghansnærestøttespillere,ogmaleinnen blomsterpottederTrotskijhaddestått.

Disseminenæreslektningersåddefrøavkunstneriske interesserimeg,ogOlga,minungdomsulykkeligekjærlighet,lærtemeghvapoesivar,gjennomåsvikemegog velgeenannen,ogkastemeghodestupsutikunstformenesomtrøst.

Ettermilitærtjenesten,daviskrev1947ialmanakken, begyntejegmittstudiumtilbibliotekariMoskva,forjeg ønsketåsemegomiverden,ogminhjembyvarfortsattherjetetterkrigen.Jegelskermittfedrelandsjord, detsskoger,taigaer,tundraer,folkoghumor,detsjernbanerogsøletetorgogjødiskelandsbyer,detsdrikkerog matretter,devakrestekvinneneiverdenerrussiskeeller baltiske,detharjegalltidment,jegharkyssetbløtejentemunner,settanemiskhvithudkommetilsyneunder klærne,jegharværtvilligtilådøforSovjetunionen,men lameginnrømme:Erdetnoerusserekan,såerdetå

15

overvåke.Underutdannelsentilbibliotekarhaddenoen tydeligvismerketsegminegodeskussmålfrahæren, minemedaljerforheltemotistridogdetatjeghenrettetkrigsfangerutenåmukke,ogdadetnærmetsegtid foråhapraksisietbibliotek,fikkjegendagbesøkav tohyggeligekarerpådenlillestudenthybelenmin(med utsiktmotelvaJauza),ogdissefyrenesatteseg,denene påminbeskjednekrakkvedvinduet,denandrepåen kassemedminetoalettsakerogprivateartikler,ogsa: –MikhailPavlovitsjAlekhin!Slikekarersomdegkunne brukespåsåmangevis.Ogdasnakkerviometterretningen.Hvamentejegomdet,lurtede,kanskjeskulle jegprøve?Ja,ogomdetvistesegatdetikkevarnoefor meg,kunnejegalltidsgåtilbaketilbibliotekstudiene?

Jegføltemegsmigretogsaja,ogbleoverførttilskolenforetterretning.Minfritid–boendeienavverdens metropoler–bruktejegtilåspankulererundtikunstmuseene,oppsøkekonserthallene,spasereitimevisog betraktearkitektur,lesepoesi,romaner,leseklassikerne, lesedengodkjenteSovjet-litteraturen.Ogdenlitteraturensomikkevargodkjent.

JegtjenestegjordeethalvtåriLubjanka-fengseletsom endelavopplæringen,ogdettehandletvelogsåomatde påtoppenvillesehvajegsajatilogikke.Villejegvære vaktunderenhenrettelse?Greit.Villejegselvdeltaien henrettelseavendødsdømt?Joda.Mendetvarannerledes(ennmedtyskereiStalingrad)åladeetvåpenmed patronerogsedendødsdømte,enekterusser,stigeinni etrom,fåbindforøynene,blibakbundet,oghøreham sisinesisteord,imitttilfellemumlethannoeombarna, ogsåskytehammellomdetomusklenesomholderkranietoppe.

Mensåvardetgjort.Jegbleikkespurtomågjøre

16

noelignendeigjen,heldigvis.Ogjegvargladdajegble overførtigjen,dennegangentilethalvtårsopplæringi dehemmeligetjenestersarkiv,derjegfikkanledningtil åsettemeginnisakerogting,finnesaksmapper,forstådetbyråkratiske,tidviskodetesjargongspråket,og skrivemineegnerapporterbasertpåoppgaverjeg(og minemedstudenter)fikk.Finndeogderapporterog opplysninger.Lagensammenfattetrapportomdeogde saksforløpene.Iledigestunderfantjegrapportersom interessertemeg,foreksempelstrengthemmeligeogomfattendebeskrivelseravhvasomhaddeskjeddmedforfattereogkunstnere.Uansettvardetmapperomalle, ogsådesomvarinnenforkritthuset.Detvarmapper omLevTolstojogAntonTsjekhovogMaksimGorkij.PoeteneBuninogJesenin.Majakovskijskomplekse sak,hvorfortokhanlivetsitt?Arkivenegasinekodede svar.SåfantjegMandelstamogBabel.Mandelstam skrevpoesi,kortefortellingerogreiseskildringer,Babel varnovellist.Detstoreferertentelefonsamtale:Stalin hadde–etteratBabelvararrestertoghaddegjennomgåttdeførsteskjerpedeavhørene–ringttilforfatteren IljaEhrenburg,ogspurt:–DenneBabel,erhanengod forfatter?–Ja,vidunderlig,etavvåreallerstørstetalenter,saEhrenburg.–Synd,saStalinoglapå.

Underopplæringsarbeidetiarkivetkunnejegkjenne atslikeopplysningerberørteenstrengimeg.Jeghadde hemmeligesvartebørskjøpteutgaveravdeforbudte BabelogMandelstam,oglestedempåhybelenmedstor interesse;jegvarikkedum;jeggjemtederesverkerunder enplankeigulvet,derhaddejegogsådagbokami,som jegnoterteihverdag,noejegmedfåavbruddhargjort heltsiden1945.Jegerikkeitvilomathybelenminsikkertbleendevendtfleregangeriløpetavutdannelsen,

17
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.