Født i rett kropp

Page 1

Fødtirettkropp

LucaDalenEspseth

Fødtirettkropp

Entransmannsfortelling

©CAPPELENDAMMAS,Oslo2024

ForfatterharfåttstøttefraFrittOrdogNorskfaglitterærforfatter-og oversetterforeningtilåskrivemanuskriptettildenneboken.

ISBN978-82-02-76595-8 1.utgave,1.opplag2024

Omslagsdesign:MiriamEdmunds Omslagsfoto:LinaHindrum

Sats:Type-itAS

Trykkoginnbinding:LivoniaPrint,Latvia2024 Satti10/12,3pktSabonogtryktpå70gHolmenBookCream1,8.

Materialetidennepublikasjoneneromfattetavåndsverklovensbestemmelser. UtensærskiltavtalemedCappelenDammASerenhvereksemplarfremstilling ogtilgjengeliggjøringbaretillattidenutstrekningdeterhjemletilovellertillatt gjennomavtalemedKopinor,interesseorganforrettighetshaveretilåndsverk. Enhverbrukavheleellerdeleravutgivelsensominputellersomtreningskorpus igenerativemodellersomkanskapetekst,bilder,film,lydellerannetinnhold oguttrykk,erikketillattutensærskiltavtalemedrettighetshaverne.

Brukavutgivelsensmaterialeistridmedlovelleravtalekanføretil inndragning,erstatningsansvarogstraffiformavbøterellerfengsel.

www.cappelendamm.no

Takk

Tilallesomhargåttforanmegogallesomkommeretter. Minesøsken!

Takktilalledesmartetransfolkasomhardiskutertkjønn medmeg,ingentankeridennebokaerbaremine,deer våre.Uendeligtakktilallesomhardeltsinehistorierom livet,omtransfobiogRiksenmedmeg.Takle<3

EsbenEsther,dureddetlivetmitt!

Aleksander,Christine,ViljarogmangeandreiSkeivUngdom,FRIogPKI–meddereblejegaktivistogfikksamtidig enflokkåhørehjemmei.

TakktilLineoghenneskid,somengangså«Mannuten penis»påNRKogtenkteatjegburdefåprøveåskriveen bok.TakktilIna,somharværtenkritiskogheiendeleser ogredaktør.

Dennebokahaddehellerikkeblittnoeavutenstøttefra FrittOrdogNFFO.

Kjønnerengalakseogduerdenfinestestjerneniden,Ida. Utendeghaddealleordeneidennebokenværtstavetfeil ogståttivilkårligrekkefølge.DulesernåLucaflytende,og deterenbragd!

5

Nåtidslucaklarerikkeåtakkedeg,menfortidslucaogforhåpentligvisfremtidslucavil,ogsidenbøkerogsåfinnesi fremtidenoghandleromfortiden:Takk.

Kjærlighettildendelenavfamilienminjegfortsattharkontaktmed,ogtilminvalgtefamilie.

Graciasporelegirme.

Takktiltesto,duerdetbestejegvet.

TilBenjamin.Duermitttranshjerte.

Takk.

Innhold

Takk .........................................

Prolog .......................................

Kapittel1–Transforbegynnere ................

Kapittel2–Jegtroddejegkunneendreverden ....

Kapittel3–Kjønn,språkogsosialekonstruksjoner

Kapittel4–Enaktivistblirtil ..................

Kapittel5–Jegvarmannførdusåmegsomdet ..

Kapittel6–DekastrerteTobias.................

Kapittel7–Hvorforvilduikkeblikastrert? ......

Kapittel8–Kanmanblitransavformyeappelsin?

Kapittel9–Genitalie-fest ......................

Kapittel10–Hvilkengarderobebrukerdu? .......

Kapittel11–Ikkesitransfobi ...................

Kapittel12–Kancisfolkreisealene? .............

Kapittel13–Angrerdu? ........................

Kapittel14–Etargumentforlivet ...............

Kapittel15–YeetRiksen .......................

Kapittel16–Jegsa,yeetRiksen .................

Kapittel17–Kanvihelbredes? ..................

Kapittel18–Hvordanhardusex? ...............

Kapittel19–Trorikketransfolkpågameter? ......

5 9 14 46 49 61 79 81 113 118 157 161 164 184 188 209 211 284 312 325 335

Kapittel20–Fødtifeilkropp ...................

Kapittel21–Folkflestsitterikkeifengsel .........

Kapittel22–Baile .............................

Kapittel23–Tildegsomvurdererågjennomgå behandling..................................

Epilog........................................ 354 358 389 391 396

Prolog

Jegeren37årgammelmann.Imotsetningtildefleste andremenn,harjegaldriværtgutt.Dajegblefødttenkte alleatjegvarenjente,sådeførste20åreneavmittlivlevde jegsomdet.Etterjentefølgersomregelkvinne,ogførmann kommeroftegutt.Sånnbledetikkeformeg.

Imotsetningtildeflestemenn,harjegmåttetbeviseat jegermannforåfålovtilålevesomdet.Derandremenn bareharfåttsittkjønnutlevertvedfødsel,harjegmåttet kjempeformitt.Detharetterhvertblittmangekamper,og denkampensomharpregetmegmest,erkampenforåfå kjønnsbekreftendebehandling.

I2010stojegutenforRikshospitaletiOslo,deteneste stedetiNorgederjegkunnefåtestosteronpåblåresept. Påettrangtkontorinnerstidetsomføltessomverdens lengstegang,rakteendameihvitfrakkmegenbunke papirer.

«Hvorenigelleruenigerduifølgendepåstander: Jegklermegsomdetmotsattekjønnforåbliseksuelt opphisset.

Jegsetterprispååbytterolletildetmotsattekjønn.

Jegmistrivesmedåsitteogtisse.

Dethaddeværtbedreåikkeleveennålevesomkvinne. »

Såmangespørsmål.Såmangerare,krenkende,irrelevante,intimeogeklespørsmål.

Litevisstejegatdissespørsmålenebarevarenforsmak pådetjeghaddeivente,ikkebarepåRiksen,menoveralt

9

ilivet.Etevigkravomåskulleredegjørefor,forklareog forsvareminegenogandretranspersonerseksistens.

Nestetime,nybehandler,nyespørsmål.

«Hvormangeseksuellepartnereharduhatt?

Hvilketkjønnharduhattsexmed?

Ernoenifamiliendinhomofile?

Trorduandrevilletenkeatdineseksuellepreferanserer rare?

Harduseksuellefantasierderduerenmann?

Hvorgammelvarduførstegangdufikkorgasme?

Lektedumestmedgutterellerjentersombarn?

Hvilkelekerlektedumedsombarn?

Følteduforåkledegsomenguttførdufyltetolvår?

Haddeduennærrelasjonmeddinfaribarndommen?

Møterduandretranskjønnedepåfritiden? »

Fryktenforåsvarefeileraltoppslukende.Detteermin enesjanse,min eneste sjansetilåfådenhjelpenjegtrenger. Jegmåsvarerett.Svaredetsomoverbeviserdemomatjeg ermann.

Alledissespørsmålene,kravetomåværemannpåenviss måte,åskullesinoesammenhengende,santogekteomdet åværemann.Åmåttebevisefordemhvemjeger.Åskulle gjøredetvedåsvare«riktig»påspørsmålomsexlivetmitt oghvajeglektemedsombarn.

Desammespørsmåleneigjenogigjen.Kravetomåbevisehvemjeger,fremforåselvfåfinneutavhvemjegvar oghvemjegvillevære,ødelanoeinnimeg.Detødelameg, følelsenavselvetmitt,identitetenmin,meg.Detødelameg.

Følelsenavåhamistetsegselvpåveientilåfinnesegselv, beskriverdennorskeforfatterenogtransaktivistenTarald Steinperfektisindiktsamling Framandkar (2008):

10

ikkjeberreéingong

somiskriftestolen,vitneboksen

mådutømmedisjel menmangegonger

pånyogpåny

tilberrefiksjonen finstatt

Detkjennessomomjegerfiksjon.Atjegikkeerekte.Jeg erbareetsvarpåetspørsmål.Enhistoriesomtilfredsstiller densomspør.Hvablirigjennårmanalltidmåforsvareog forklaresegselvimøtemedverden?Deavosssomaldri bareblirspeilaogsett,menalltidutfordraogmistrodd, vienderoppmedidentiteterogselvforståelsersomdreier rundtoppgavenomåoverbevisedeandre.

Foråfålovtilåværemann,måttejegpresentereenhistoriesomoverbevistedamaihvitt,allelegenepåRikshospitaletoghelesamfunnetrundtmeg.

Iminhistorieharjegalltidværtmaskulin.Detgjørdet nemliglettereforandreåtropåatjegermann.Flereganger imittlivharjegsagt:«Somlitenlektejegmedbiler,heller enndukker.»Somomdetålekemedbilersomlitenhar noesomhelstmedkonseptet«mann»ågjøre.Omsåskulle værttilfelle,fantesikkemennfør1886,daCarlBenztok patentpåverdensførstebil.Sidenjegergenuintuinteressert ibiler,måttejegbrukeinternettforåfinneutakkuratdet. DafantjegogsåutatBerthaBenz,somvargiftmedCarl Benz,igrunnenvarhjernenbakbilenogbilenssuksess.

Omgiftekvinnerkunnetapatenteri1886,villekanskje BerthaBenzværtdensomfantoppbilen,ogkanskjedet ålikebilerdahaddeværtenveldigfemininogkvinnelig ting.

Dethaddeværtfint,såkunnejegnåsluppetålatesom omjegliktebilerdajegvarbarn.

DeterikkebarepåRikshospitaletjegharfåttslikespørsmål.Nårmanerannerledes,sliksomjeger,såfårmanofte

11

spørsmålfrahvemsomhelstomhvemmaneroghvorfor manersommaner.Desammespørsmålene,igjenogigjen.

«Erdufødtsånnellerblittsånn?»

«Hvordankanduværesikkerpåatduermann?»

«Hvahetdufør?»

«Hvordantokforeldrenedinedet?»

Deterslitsomtåskullebretteutlivetsittpådenmåten. Itilleggtilallespørsmåleneommegogminidentitet,kommeralledegenerellespørsmåleneomkjønn.

«Hvordankanviviteomkjønnsbekreftendebehandling fungerer?»

«Hvormangekjønntenkerduatdetfinnes?»

«Hvormangejuridiskekjønntenkerduvimåha?»

«Hvaskaldetståipassettilfolk?»

«Erdetdiskrimineringomjegnekteråsi‘hen’?»

Jegermann,jegermann,sammeomjegleserdensiste forskningenomkjønnsbekreftendebehandlingellerikke. Jegermann,ogsåomjegikkekannorskdiskrimineringslov,jegermannomjegikkevetnoesomhelstompronomen,verb,substantivogalledeandreordklassene.

Detersåslitsomtåmåttehaminst60studiepoengibåde medisin,biologi,kjønnsteori,jussogfilosofibareforåfå lovtilåeksistere.Transfolkfinnes.Vierheltekte,vanligemenneskersombarevillevesågodelivsomoverhodet mulig.Deterfaktiskurimeligåforventeatvialleskalvære kjønnseksperterelleratvialltidskalværeklaretilåtaen litendebattomkjønnmedallesomsynesdeteretspennende tema.Deterformyeåkreveavosssomenkeltmennesker.

Sånårjegfårdetsammespørsmåletforfemhundreogåttitredjegang,såtenkerjegikkelengeroversvaret.Ofte svarerjegbareforåtilfredsstilleetellerannetbehovhos andre,oftelyverjeg.Hvorformåjegalltidbretteutlivet mitt?Hvorforerdetsåselvsagtatallekankrevesvarfra megheletiden?Spillerdetvirkelignoenrolleomjegfantut atjegvarmannførelleretteratjegfylte18år?Hvaerdet minhistorieliksomskalfortelledegomverden?

12

Allespør,menaltforfålyttertilsvaret.Detfølessomom minoppgavepådenenesideneråbekrefteenidéommeg ogtransfolksomandrealleredehar,ogpådenandresiden åoverbevisedensomspør,omatjegerenmann,atjegvirkeligerdetkjønnetjegsierjeger.

Heletidenmåjegoverbeviseandreomhvemjeger.Hva somtilfredsstillerkravetforåværemann,variererfrasettingtilsetting.Jegtilpassermeg,slikvialletilpasseross omgivelseneskrav.

Såjeglagdeénhistorieforoffentligheten,énhistoriefor fremmedepåfest,énhistorieforlegene,énhistoriefor familienmin.Såoppdagetjegatjeghaddeglemtålageen historieformegselv.Dennebokaeretforsøkpååskape detrommettranspersoneraldrifår,etegetromderhvemvi er,ikkebareeretsvarpåetspørsmålelleretargumentfor egeneksistenselleretbevispåatvier«ekte»trans.

LegenpåRikshospitaletserpåetpunktbakhodetmitt ogsiermedheltflatstemme:

«Dusieratdinbrordødedaduvarsværtung.Tenker duatdetmanglerenmannidinfamilie,atdumåtahans plass?»

Selvfølgeligmanglerdetenmanniminfamilie.Hankan aldrierstattes.

Mendetmanglerogsåenplasstilmegiverden.

Kapittel1

Transforbegynnere

Detførsteskapet

Førstegangenjegkomutavskapet,varjeg13årgammel. Vihaddeværtklasse8biundertremåneder,ogungdomsskolenvaretfaktum.Itreårskulleviværestengtinnei dettehormonstinkendeklasserommet.Pådentidenblejeg forståttsomjenteavmineomgivelser,etfaktumjegsnart skulleblipinligklarover.Inaturfagstimenetterlangfri sprekkerjeg.Iovertoukerharjegbåretpådennehemmelighetensomfyllerhelemegmedboblendegledeogredsel.

Minførsteforelskelse.JegsnurmegmotMarteogsierlikefrem«jegerforelsketideg».

Detteerdetmankalleretsosialtselvmord.Detvillefaktiskværtutroligkleintogsåomjegbleforståttsomgutt. Mendenstoresensasjonenvarikkeselveforelskelseneller atjegfortalteomdenhøyt.Denstoresensasjonenvar atjegvarenjentesomhaddeforelsketmegienannen jente.

Jegfikkhøreatjegvarlesbisk,etordjegforsåvidt kunneogforsto,menkunhaddenegativeassosiasjonertil. Åværelesbiskvarnoeiboendedårlig.Selvomfilmen FuckingÅmål haddegåttpåkinotreårtidligere,såvarikke detnoktilatordetlesbiskklangfintellerengangnøytralti folksører.Lesbiskvarnoemer,ognoeannetennenenkel beskrivelseavjentersomforelskersegijenter.

15

Omduserbortifradenumiddelbaresjokkbølgensom gikkgjennomklasse8bogsårestenavelevenepåskolenidetpåfølgendefriminuttet,gikkdetbraåkomme ut.Nårjegsierbra,såmenerjegbrapådenskeive måten:brasomatjegfortsatthaddenoenvenner,ikke blemobbahverdag,barefikkjulingetpargangerog ellersfintklarteågåpåskolenutenåfåkonkrete,varige men.

Historieneomalledebittesmåmenenejegmåhafått,er vanskeligereåfortelle.Determyejegikkehusker.Mennår jegtenkertilbakepåmegselvsom13-åring,erdetmeden voldsomempatiogetbehovforåbeskytte.Fordetgikkjo faktiskikkebra.

I2001varjegdenenesteåpentskeivekiddenpåmin ungdomsskole.Iskrivendestundvetjegatdetiklassenmin alenegikkminstfireandreskeiveungdommer.Medandre orderfemavde24elevenesomenganggikki8b,idag åpneomatvierskeive.I2001varingenavdeandreåpne, ogdetvardetmangegodegrunnertil.

Noengangerharjegtattmegselviåværebitterforatde lotmegværealene,foratikkedeandreogsåkomut.Men såkommerjegpåatdetikkeerengjengskeive13-åringers ansvaråværeåpneomsinskeivhet.Deterengjengmed voksnelærereogetheltsamfunnsansvaråskapeetrom derdetåværeskeivermulig.Etteratjegkomut,såvelalle deskeiveungdommeneatdetrommetikkevarsærligstort, lystellervarmt.Jegvelgeråtroatviogsåidagsomvoksne kunneværtendaflereskeive.Selvomviskriver2023,erdet fortsattmangegodegrunnertilikkeåleveåpentsomskeiv iNorge.

Iniendeklasseskullevilæremeromseksualitet.Islutten avdetjeghuskersomennorsktime,tarminkontaktlærer megutpågangenogfortellermegatdeharbestemtatde ikkeskalhanoesærligomhomofiliidenforeståendeseksualitetsundervisningen.Devilvisstikkeatjegskalsinglesutsomdenenesteskeiveogoppleveatundervisningen

16

handlerommeg.Deterforåskånemegfrahetsognegative kommentarer.

Duvetdeepisodeneilivetdittsomduspilleravihodet igjenogigjen,bareatidenversjonenihodetditt,såhar dulagd20brasvareller20flottereplikkersomknuser motstanderenogsikrerdegseierenikampenomverdighet? Detteerenslikepisodeformeg.Duanerikkehvormange gangerjeghardrømtomåreisetilbakeitidogsettelæreren påplass.

Jegharfortalthistorienomdenneepisodenmangegangerimittliv,mendetvarførstdajegskulleskrivedenned idenneboka,atjeginnsåatdetteerenavmangehistorier fralivetmittsomjegunderspiller.Jegfortellerdetsomen littfestlighistorieomenhåpløslærersommangletkunnskapomskeivhet,ogsomforsøkteåskjermemegpåenlitt kleinmåte.Enhistoriesomcishetfolk1 skalleavpåden«ja, viharkommetlengernå,ogjegeriallefallenbedrealliert enndette,haha»-måten,mensskeiveleravdenpåensånn «såsøtedeernårdeprøver,takkforatduikketraumedumperpåhverkenmegellercishetfolkarundtoss»-måte.Men detteerenhistorieomgrovdiskrimineringogenskolesom kunhaddeplasstileleversomerheterofileogciskjønna.En historiesombeviserogunderstrekernoenekstremtviktige poenger.Poengersomfortsattersanneformangeskeive, særligtranspersoner.

Hvafortellerdennehistorienossomdenundervisningen omhomofilesomskullefinnested,mensomikkefantsted fordien(antatt)homofilplutseligvartilstede?

1 Cisheterenforkortelseforciskjønnetogheteroseksuell.Detbetyretmenneskesomerdetkjønnethanellerhunbletildeltetterfødsel,ogsomforelsker segidetsåkaltmotsattekjønnet.Altsådeflestekvinnerogmenniverden.Mer omdettelittsenereikapittelet.

17

1.Undervisningenomhomofilivaraldrimentågi homofilemerkunnskapomsegselv,sittlivogsin seksualitet.

2.Undervisningenomhomofilevarlagdforatde heterofileeleveneskullelæreom«deandre».

3. «Deandre»,idettetilfellethomofile,skullesnakkes ompåenmåtesomikkepassetseghvisenavdemvar tilstedeirommet.Detvaraltsåplanlagtatdetman skullesi,varsåpasskrenkendeognedlatendeatde mansnakketom,ikkeburdehøredet.

4.Lærernehaddesålitekunnskapomtematikkenatde ikketurteåbegisegutpådenforanenelevsomfaktisk tilhørtegruppendeskullesnakkeom.

5.Alledeandreeleveneiklassenbleantattåvære heterofile,påtrossavatjeghaddevistatdetkanfinnes skeive13-åringer.

6.Allelærernevarogsåantattheterofile.

Hverkenjegellerminemedeleverfikkaltsånoemerkunnskapomhomofili.Jegfikkikkevitenoerelevantommin seksualitet,omdetåværeenminoritetelleromminerettigheter.Deandreelevenefikkhelleringenverktøytilå jobbemedsineegnefordommer,tilåværeengodalliert formegellerlærehvordandesomgruppeermedpåå undertrykkeskeive.Deskeiveelevenesomkanskjeikke vissteatdevarskeive,fikkhelleringenhjelptilåfinneseg selv.

Ogikkeglematdetaldrivarsnakkomåsiettordom kjønn,kjønnsmangfold2 ogtranspersoner3 dengangen. Detvilærteomkjønn,varatkvinnerføritidableunder-

2 Kjønnsmangfoldrefererertildetmangfoldetavkjønnsomfinnesiverden.Vi eralleendelavdettemangfoldet,davialleharforskjelligkropp,følerforskjelligetingrundtkjønn,uttrykkerkjønnpåforskjelligemåterogfølgerkjønnsnormeneivarierendegrad.

3 Transpersonerrefererertildeavosssomeretannetkjønnenndetvibleregistrertsometterfødsel.

18

trykt,mennåhaddedetgåttover.Dekvinnenesomblir undertryktnå,blirdetav«deandre»,4 somidettetilfellet errasifiserte5 mennellermuslimskemenn.6

Fødtekspertellerblittekspert?

Jegharikkealltidværtentransekspert.Minkunnskapom kjønneropparbeidetgjennommangeårmedtidvishardt arbeid.Jegharflerfoldigestudiepoengikjønn,jegharlest detsomfinnesavnorskforskningogakademisketekster om(trans)kjønn,7 jegharskrevetenmastergradomtranspersoner,8 jegharsnakketmedmangehundretranspersoner,ogjegharlestkilometervismedteksterskrevetav transpersoner.Alletankerogideeridennebokaertenkt

4 «Deandre»kanrefereretilsåmangt,utifrahvilkenkontekstmaneri.Deter alltidsnakkomnoensombryternormenogerutenforetfelles«vi»,somkan væreheterofilt,ciskjønna,hvitt,norsk,kristent,nevrotypisk,funksjonsnormativt,ellerhvasomhelstannet.«Deandre»blirnestenalltidframstiltsombare énting.Manfårikkeværenorskogbrunsamtidig,manfårikkeværemuslim ogskeivsamtidig,manfårikkeværefunkisogtranssamtidig.Deterskrevet myebraomåværeskeivogåbliutsattforrasismesamtidig.Detvimangleri norskkonteksterrasifiserte,melaninrike,samiske,nasjonaleminoritetersom ertranskjønna,ogskriveromdet.Jeggledermegtildebøkenekommer.

5 Rasifiserteretbegrepsombetegnerdeavosssomblirutsattforsosialeprosessersomførertilatmanblirkategorisertsomen«rase».Altsådetåutsettesfor rasisme,menogsådeprosessenesomgjøratnoenforståssomatdetilhøreren gittgruppe.Begrepetforsøkeråfulltutanerkjenneat«rase»erensosialkonstruksjon,samtidigsomrasismeeretytterstreeltfenomen–somogsåinkluderernettoppdetåforstånoensomrasifisertgjennomdennerasifiseringen.

6 2001eråret9/11skjer,ogøkningenavislamofobiietterkantertilåtaogføle påinorskeklasserom.

7 Dissebøkeneernestenutelukkendeskrevetavcispersoner.Deterikkedårligi segselv,mendetformerforskningenderes,somharcispersonersombådesenderogmottaker.Ogdetsiernoeommarginaliseringenavtranspersoner.Hvorforharviikkeflerefremadstormendetranskjønnaakademikere?

8 Se«Kjønnog‘andre’kjønn.Etforslagtillesning:offentligediskurserskonsekvenserforu/muligheterifolksliv».

19

føravtransfolk,ogjegharderealleåtakkeforatjegkan tenke,leveogskrive.

Jegogandretransfolkharikkeautomatiskmerkunnskapomkjønnogtransheltavossselv.Vivokseroppi densammecisnormative9 verdensomalleandre,dernyansertogrelevantkunnskapomtransogkjønnikkeersærlig tilgjengelig.Detteerspesieltsantforfolkpåminalderog eldre.

Forosstranspersonervildetsiatviernoeviikkeengang vetateksisterer.Vimanglerselvdenmestgrunnleggende kunnskapenomvårtegetliv.Derciskjønnapersonerserfilmermedciskjønnapersonersomleverforskjelligelivdeter muligåkjennesegigjeni,såkanmangetranspersonergå nestenetheltlivutenåsenoensomlignerpåsegselvpå film.Alleeksempleneilærebøkene,allinformasjonenom pubertetenogseksualitetogkjønnsnormerpåskolenhandleromcispersoner.

Duharkanskjeikketenktoverdet,mensværtmyeav detviserforossatlivetskalbli,erbasertpåhvilkelivvi harsettibøker,påtvogrundtossgenerelt.Jegeraltsåikke fødtekspertpåtransogkjønn,deternoejegharblitt.Jeg harogsåmåttetlæremegalleordeneforkjønnviikkelærte påskolen.Omvisomertranskanlæreossaltdette,såkan ogsådesomikkeertrans,ogsålæredet.Erdetikkelittgodt åtenkepåatdetermuligålære?

Hvemkanjegredde?

Nårcispersonergjørnoetransfobtogfårbeskjedomdet, såskjerofteénavtoting.Entenblirdedefensiveogvil insisterepåatdetdesa/gjordeikkevartransfobt,ogatdet

9 Cisnormeneralledestrukturenesomfårciskjønntilåfremståsomønskelig, naturligoggitt,mensalleandreformerforkjønnseespåsom«annenrangs».

20

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.