Page 1

nr 8 – 2013

www.energica.no Energica-08-13..indd 1

06.05.13 12:39


Energica

Plakaten

www.energica.no for kurs, reiser og seminarer

Krystallhodeskallen Synergy Krystallhodeskaller opptrer ikke bare i spenningsbøker og eventyrfilmer som Indiana Jones og krystallhodeskallens rike, de finnes i virkeligheten også! Legender hos verdens urbefolkning som mayaene, aztekerne og de nordamerikanske indianerne forteller om 13 skaller av kvartskrystall fra atlantisk og lemurisk tid som er programmert med urgammel kunnskap om menneskets kosmiske opprinnelse og forbindelse til andre planeter. (Kvarts hevdes å kunne motta, lagre og flytte energi med tankeoverføring, og virke energiforsterkende.) På et tidspunkt i historien – når vår bevissthet er tilstrekkelig utviklet til å kunne lese dem – skal de 13 krystallhodeskallene føres sammen igjen og via kommunikasjon med oss bistå i fødselen av Den nye tid. Det sies at denne tiden er NÅ! Alle de 13 har navn og rommer ulike kvaliteter. Synergy er navnet på bergkrystallhodeskallen som vil være å treffe (!) i Oslo 29. og 30. juni gjennom klarsynte Sherry Whitfield Merrell. Synergy er opprinnelig fra Mikronesia (øygruppe i Stillehavet) og antas å være mer enn 1500 år gammel. Synergy står for enhet og skal ha en synergivirkning på alle som kommer i kontakt med den. Hovedbudskapet til Synergy er å hjelpe oss til å heve vår bevissthet til et nytt nivå, integrere kjærlighet og medfølelse, samt huske hvem vi egentlig er. Lørdag 29. juni kl. 12 og kl. 16: Foredrag 1 1/2 time Pris: kr 500,- / kr 450,- som Energica-medlem, kontant ved oppmøte. Oppgi ditt medlemsnummer i Energica. Lørdag 29. juni OG Søndag 30. juni Private sesjoner før, mellom og etter foredragene. 25 –30 min., 1–3 personer: 1 person: kr 600,- / kr 550,- som Energica-medlem 2 personer: kr 900,- (kr 450,-/person) / kr 800,- som Energica-medlem 3 personer: kr 1200,- (kr 400,-/person) / kr 1000,- som Energica-medlem Kontakt arrangør for timebestilling: post@solverket.no Oppgi ditt medlemsnr. i Energica. Sted lørdag: Grini Mølle, Grinidammen 10, 1359 Eiksmarka Sted søndag: Bærum. Kontakt arrangør!

M

ange, anført av Neale Donald Walsch, tar bølgen for Barbara Marx Hubbard. «Hvis denne boken hadde vært din eneste veileder til åndelig utvikling, ville den ha vært nok til å bringe deg helt hjem,» sier Joan Borysenko. «Hun fremlegger bevis for at den kraften som finnes i oss alle, kan bidra til en global utvikling når vi bare tar i bruk en bedre måte å ‹være› på,» sier Lynne McTaggart. Forfatteren er ikke talerør for noe trossystem, men formidler en form for åndelig dybde hun selv, basert på egne erfaringer, mener er nødvendig å nære og hjelpe frem i oss selv i tiden som ligger foran oss. Hun gir oss en trinnvis, praktisk instruks for en av mange mulige veier vi kan gå. Skal vi komme videre som art, modnes og vokse fra vold og terror, ja rett og slett overleve, må vi foreta en indre identitetsforandring, er hennes sentrale budskap, gå fra ego til essens, oppleve oss selv først som menneske, dernest som individ. Da må vi først få et forhold til oss selv som noe større enn det vi til nå har erfart oss som. Og det får vi hjelp til, vi blir møtt i denne prosessen av evolusjonen selv. En større sannhet er i ferd med å bryte gjennom i oss, sier Babara Marx Hubbard, men det er ikke så lett å oppfatte tegnene. Nettopp derfor har hun skrevet denne boken som en praktisk hjelp til å identifisere hva det er vi opplever og trenger å forstå for at vi skal stige frem som Det nye mennesket.

Nina Normann Ferguson redaksjonssjef

Arrangør: Solverket www.solverket.no post@solverket.no For mer informasjon om Synergy og Sherry Whitfield Merrel: www.crystalskulls.com/ ancient-crystal-skulls.html http://www.angelslove.net/ crystalskull/ Alle arrangementer vil foregå på engelsk.

Energica-08-13..indd 2

06.05.13 12:39

V


«Denne boken er en del av din utviklingsprosess, du har selv kallet den til deg.» Neale Donald Walsch

Barbara Marx Hubbard, høyt respektert visjonær, foredragsholder, forfatter og konsulent for politiske ledere, har mange begeistrede tilhengere. Blant annet Neale Donald Walsch, som kaller henne «en fakkel i skumringen» og hevder at denne boken er en del av din egen og hele menneskehetens prosess for å hente frem det «nye» universelle mennesket.

eikart til en bedre Vmorgendag

rg ene ica

Barbara Marx Hubbard, filosof og futurist av første klasse, kartlegger kursen for vår fremtid. Med utgangspunkt i hennes egen fengslende historie om personlig forvandling gir hun oss en kort, men fascinerende historie om vår art og den veien den har tatt. Og den veien vi nå har en mulighet til å velge for at det «nye» universelle mennesket skal kunne tre frem. I et forbløffende klart og enkelt språk evner hun å begeistre menneskehjerter over hele kloden med sin lysende innsikt i hvem vi har vært, hvem vi er og rg ene ica hvem vi kan bli. Kartlegger Kanskje rører hun kursen for vår også ved ditt hjerte? fremtid

Energica-08-13..indd 3

Bok og DVD

387,-

en

ergica

«Et must for alle som er interessert i vår fremtid!» Neale Donald Walsch 1 time og 15 minutter D Norsk tekst r VD ta n -do kume

06.05.13 12:39


morgen F ratiltidenes evigheten Vi befinner oss i en planetarisk fødselsopplevelse, en overgang fra egobasert tenkemåte til bevissthet om alt og alles guddommelige essens og at alt og alle i bunn og grunn er ett, sier Barbara Marx Hubbard. Av Kari Kahrs

Ut fra denne tankegangen sier det seg selv at vi påvirker og påvirkes av alt og alle, og at vi dermed kan ha umåtelig innflytelse både på vår egen tilværelse og verdens tilstand. Barbara Marx Hubbard har gjort seg sine tanker om hvordan dette kan skje. I Det nye mennesket formidler hun praktiske metoder for en bedre måte å «være» på.

Ut av den globale krisen Gjennom flere år har hun gjennom sitt virke opplevd at foregangssjeler vokser frem, spredt over alle kulturer, felter, fagområder, aldre og miljøer, og hun ser klart at forandringsprosessen i vår verden er blitt påskyndet. De globale krisene har intensivert så raskt at mange mener at vi gjennom klimaforandringer, global oppvarming, mangel på ressurser og vann, og ødeleggelse av jorden, havene og luften vi puster i, har nådd et punkt for uopprettelig sammenbrudd både i vår egen art og i andre arters systemer. «Hvorfor er det blitt slik? Hvis vi skulle definere én grunnleggende egenskap i menneskenaturen som har vært årsak til store deler av vår lidelse,» sier hun, «ville det være denne: Illusjonen om at vi er atskilt fra hverandre, fra naturen og fra ånden, den guddommelige, eller den universelle, skaperkraften.»

4

Vår generasjon er den første på jorden som er bevisst på at vi kan forårsake vår egen utryddelse, eller videreføre vår egen utvikling gjennom våre handlinger. Vår tid har gitt oss det sterkeste vekkesignalet menneskeheten noensinne har fått. Marx Hubbard sier vi står midt oppe i en global krise, eller i nye muligheter som kan drive oss mot fremveksten av noe helt nytt. Hvis vi kan lære å utvikle oss selv og samfunnssystemene våre, kan vi se for oss en fremtid fylt av umåtelige muligheter gjennom integrering av våre åndelige og sosiale, vitenskapelige og teknologiske evner. En fremtid som vil romme en utviklings- og skapelsesprosess vi kan ta aktivt del i ved bruk av evner vi før kun tilla guder.

Du betyr noe, du er en medskaper I Det nye mennesket viser Marx Hubbard oss en vei mot å bli mer medskapende. Ti progressive trinn, slik de utfoldet seg på hennes egen livsreise, leder oss til å foreta den grunnleggende forandringen i opplevelsen av oss selv fra ego til essens, fra det atskilte og avgrensede selvet til det egentlige, åndelige selvet, vår sanne natur. Hun beskriver hvordan vi kan overvinne den grunnleggende illusjonen om at vi er atskilt fra hverandre, fra naturen og fra ånden. Det er i oss selv vi rendyrker det neste stadiet i

vår utvikling som i fortiden kun har vært legemliggjort hos store mystikere og helgener, men som nå nærmer seg en slags ny norm hos millioner av mennesker. Samtidig som Det nye mennesket er en beskrivelse av Marx Hubbards personlige reise, fungerer boken som en veiledning mot å bli det hun har gitt betegnelsen det nye mennesket, som er det universelle mennesket, og det neste stadiet i vår arts utvikling. Hun beskriver reisen gjennom forskjellige stadier som hun har knyttet opp mot fasene i det biologiske menneskets utvikling – unnfangelse, svangerskap, spedbarnsalder, barndom, ungdom og voksen.

Det universelle mennesket Ifølge Marx Hubbard er det universelle mennesket et menneske i utvikling som ut fra sitt hjerte føler seg forent med hele tilværelsen, som våkner for impulsen til å uttrykke sin unike skaperkraft, en som opplever kosmos som en levende, innbyrdes forbundet intelligent virkelighet i kontinuerlig utvikling. Etter hvert vil universelle mennesker sammen skape en ny verden der den harmoniske integreringen av åndelige, sosiale, vitenskapelige og teknologiske evner manifesteres – det vil skje en modning som har som mål at vi i fellesskap skal utvikle

Bo kklub b e n E nergica

Energica-08-13..indd 4

06.05.13 12:39


«Dette er boken som gir svar på spørsmålet: ‹Hvordan kommer jeg meg fra der jeg befinner meg til dit jeg ønsker å være?› Og som også tar tak i spørsmålet: ‹Og hvordan kommer resten av verden seg dit?›» Neale Dondald Walsch, i bokens forord oss i pakt med naturen og samskape med ånden – både på vår jord og i det omliggende universet.

Veien videre

alle. Via noosfæren har vi mulighet til å opprette forbindelse med hverandre på tvers av alle landegrenser og maktstrukturer. Det er gjennom noosfæren vi kan sprenge eller skape verdener, ødelegge alt liv eller skape nye livsformer.

utvikle seg fra. På sikt vil noen fortsette å leve på jorden og modne homo sapiensˇ slektslinje. Andre vil velge å leve i rommet, forandre kroppen, bygge mange små verdener og reise omkring i kosmos ... Men uansett er vi ett.

Marx Hubbard mener vi ser mange tegn på vekst i vår tid, både i empati, åndelighet og skaperkraft. Samfunnsmessige nyvinninger og nye løsninger dukker opp på mange områder. «Det som kanskje på det aller mest grunnleggende har forandret verden,» sier hun, «er modningen av noosfæren, ‹jordens tenkelag›.» Her bringes all menneskelig kunnskap sammen og gjøres tilgjengelig for

«Den kriseperioden vi befinner oss i,» sier Marx Hubbard, «danner en mulighet for at det universelle mennesket skal fremstå, en mer utviklet art som har evnen til i fellesskap å drive frem en ny verdensomspennende sivilisasjon, den universelle menneskeheten.» Hun mener at homo sapiens er en overgangsgenerasjon som mange forskjellige arter vil

«Denne boken representerer en mulighet du selv har kallet til deg. Nå kan du lese det du er ment å lese. Du får vite det du er ment å vite. Det du alltid har visst – og som du nå er klar til å sette ut i livet. Med Det nye mennesket holder du i hånden oppskriften for å bli et universelt menneske.» Neale Donald Walsch i bokens forord.

rg ene ica

Bok og DVD

387,-

Barbara Marx Hubbard er foredragsholder, samfunnsreformator og forfatter. Hun foreleser over hele verden om planetarisk endring og menneskets videre utvikling. Hun har produsert den prisvinnende dokumentarserien Humanity Ascending: A New Way through Together. I 1984 fikk hun navnet sitt på nominasjonslisten over visepresidentkandidater i USA. Biografien hennes, The Mother of Invention: The Legacy of Barbara Marx Hubbard and the Future of YOU, er skrevet av Neale Donald Walsch, og hun har sitt eget ukentlige radioprogram på Hay House Radio. Marx Hubbard har fem barn og åtte barnebarn.

Spennende dokumentar om vår fremtid!

HOVEDBOKEN: Barbara Marx Hubbard: DET NYE MENNESKET

Oversatt av Kari Kahrs + VISIONS OF A UNIVERSAL HUMANITY (DVD) Myk innb. 190 s. Vanlig pris for pakken: kr 508,DIN PRIS FOR PAKKEN: kr 387,Bestillingsnr. 97170

Barbara Marx Hubbard og en lang rekke fremstående menn og kvinner presenterer sine positive visjoner for menneskeheten og planeten basert på de siste vitenskapelige, sosiale og åndelige nyvinninger. I løpet av det neste tiåret vil hele menneskeheten oppleve et kvantesprang inn i en ny bevissthet. Vi vil dag for dag våkne opp til en ny virkelighet. Denne filmen gir en god forståelse av hva som skjer og hvorfor.

B ok k l u b b e n En e r g i c a

Energica-08-13..indd 5

5

06.05.13 12:39


Praktiske råd for deg som har møtt veggen

Nede for full telling? Gått på en smell og havnet i kjelleren – og famler etter veien opp igjen? Her er trappen, eller rekkverket!

en

ergica

Viser vei ut av livskrisen!

Livets blomst, glassbolle Fyll bollen med frisk salat, frukt, bær eller kanskje blomsterhoder i vann – eller nyt synet av den vakre formen alene. I likhet med alle Livets blomst-produkter høyner bollens utforming og symbolet innbrent på undersiden energien i det du fyller bollen med. Den forhøyede energien overføres til den som forsyner seg av bollens innhold! Informasjonsbrosjyre følger med. Vaskes for hånd. Høyde: 12 cm. Diam.: 23 cm

LIVETS BLOMST, GLASSBOLLE

Vanlig pris: kr 420,DIN PRIS: kr 359,Bestillingsnr. 96925

Livets blomst, glassmugge.

Opp igjen! beskriver trinn for trinn hvordan du kommer deg på bena igjen når livskrisen er et faktum – og hvordan du kan forebygge den. Boken er også skrevet for deg som var i nærheten da det smalt, og for deg som trenger hjelp til bare å være til i en travel hverdag med stress og forventninger. Petter Wallace, NRK-produsent av blant annet Himmelblå, skriver optimistisk, varmt og rett på sak om sitt møte med veggen. Med Opp igjen! har han skrevet den boken han ønsket å lese, men ikke fant, da

6

krisen kom. Psykologen hans, Peder Kjøs, kjent fra KK, gir innspill fra profesjonelt hold, og Jørgen Skavlan, forfatterens fastlege, har skrevet bokens forord.

Muggen forsterker energien i det du måtte fylle den med, via sin unike form og Livets blomst-symbolet innbrent på undersiden. Den høye energien overføres til deg når du drikker av innholdet. Fyll muggen med kranvann og ha tilgang til kraftfullt drikke-vann hele dagen! Informasjonsbrosjyre følger med. Vaskes for hånd. Høyde: 21 cm. Rommer 1 liter.

LIVETS BLOMST, MUGGE

Vanlig pris: kr 550,DIN PRIS: kr 449,Bestillingsnr. 96917

Petter Wallace og Peder Kjøs: OPP IGJEN!

Hft. 212 s. Vanlig pris: kr 269,DIN PRIS: kr 235,Bestillingsnr. 93492

Bo kklub b e n E nergica

Energica-08-13..indd 6

06.05.13 12:39


L

Energica

Bazar

www.energica.no for flere varer

ivets blomst – livets opphav

Livets blomst, universets geometriske urmønster for alt liv, uttrykker den guddommelige energiens evige strøm gjennom alt og alle og regnes som et kraftfullt kosmisk healing- og meditasjonssymbol. Det er inngravert på gamle synagoger, templer, palasser og moskeer over hele verden.

ergica en

ergica en

Mugge med lokk

Glassbolle

en

ergica

Livets blomstsymbolet er innbrent på undersiden av glassbollen og muggen.

Livets blomst i gullfarget metallfolie på 8 klistremerker. Symbolet styrker energien i alt det eksponeres for. Mål: 3 x 3 cm.

LIVETS BLOMST 8 klistremerker DIN PRIS: kr 99,Bestillingsnr. 94052

B ok k l u b b e n En e r g i c a

Energica-08-13..indd 7

7

06.05.13 12:39


En åndelig fabel full av dyp lærdom.

M

L

ellom himmel og jord?

en

ergica

Ny åndelig roman av forfatteren av Skuret

I tempelriddernes fotspor Journalisten Adam Blackwood jakter på århundrets historie: En verdensberømt skotsk tempelridder-historiker har begått selvmord og etterlatt seg gåtefulle opplysninger om en hemmelig gjenstand skjult i det kjente Rosslyn-kapellet utenfor Edinburgh, som skal ha en forbindelse til tempelridderplasser over hele Europa, NordAfrika og Sør-Amerika. Samtidig, i Peru, avdekker antropologen Jess Silverton en av oldtidens mest umenneskelige sivilisasjoner, moche-folket, som kan vise seg å ha lagt grunnlaget for både jødedommen og buddhismen. Men er de bloddryppende ritualene fra den urgamle sivilisasjonen virkelig gjemt og glemt?

Tony Spencer, arrogant forretningsmann, faller i koma etter en hjerneblødning og svever mellom liv og død – eller er det mellom himmelen og jorden? Han «våkner» opp til et surrealistisk univers som speiler sider ved hans eget liv. Han møter mennesker han antar er projeksjoner fra hans egen underbevissthet og blir bokstavelig talt konfrontert med seg selv. Vil han innse at livet hans egentlig er et skjørt korthus bygget på en giftig grunn av ødelagte følelser? Og vil han finne det motet han trenger for å foreta et livsviktig valg som kan viske ut en blodig urett han forårsaket før han falt i koma?

8

Kanadieren William Paul Youngs første roman, Skuret (2011), begynte som utgivelse på eget forlag og endte som nr. 1 på bestselgerlisten i USA i 40 uker, og etterhvert i over 5 millioner solgte eksemplarer!

William Paul Young: VEIVALG

Oversatt av Ellen Ofte Jakobsen Hft. 282 s. Vanlig pris: kr 228,DIN PRIS: kr 199,Bestillingsnr. 96537

I England rystes London av en selvmordsbølge. Unge, rike, vellykkede mennesker blir funnet døde i en pøl av blod – med et smil om munnen. Både Adam og Jess er i livsfare når det viser seg at selvmordene, tempelridderne og moche-ritualene skjuler en gruoppvekkende hemmelighet – en hemmelighet som dreper!

Tom Knox: BABYLONRITUALET

Oversatt av Toini Knudtsen Hft. 448 s. DIN PRIS: kr 99,Bestillingsnr. 97576

Bo kklub b e n E nergica

Energica-08-13..indd 8

06.05.13 12:39


Bok nummer 2 i Neale Donald Walschs nye serie

L

ivet har en hensikt

98 % av verdens befolkning bruker 98 % av tiden sin på ting som er uvesentlige. De har glemt livets hensikt, mistet livets mening av syne. Neale Donald Walsch er tydelig i sin kritikk av hvordan vi har stelt oss her på jorden: «Rundt 108 milliarder mennesker har levd på denne planeten i historisk tid. Til tross for alle erfaringene alle disse menneskene har hatt, så har vi fortsatt ikke funnet ut hvordan vi kan leve sammen i harmoni. Heller ikke har vi forstått hvordan vi skal skape kraftfulle individuelle liv med iboende sterk og strålende mening og en fantastisk følelse av frydefull hensikt.» Som forkjemper for et nytt menneskesyn og fremveksten av en ny, fredfull verden, og som en av verdens fremste nålevende åndelige lærere, er han selvsagt ikke ute etter å refse, men etter å vise oss en vei ut av uføret. Livet har en mening og et innhold som alle har en lengsel etter å kjenne, men de fleste vet ikke helt hva det er. «Du er blitt fortalt at menneskehetens grunnleggende instinkt er å overleve,» sier Walsch, «men det er ikke slik. Når du husker hva som er ditt virkelige grunnleggende instinkt, vil du få et helt nytt fundament for å ta dine valg og beslutninger.» Livets sanne hensikt er innprentet i sjelen vår. På ett nivå vet vi hva det er vi søker, og det er derfor et spørsmål om å huske, ikke finne. I Det eneste som virkelig har betydning trekker Walsch glemselens slør til side og hjelper oss til å huske hva det er som er viktig, hva som er livets sanne hensikt, livets evige mening. Når minnene strømmer på, forstår vi hvor langt bort fra oss selv – fra livet – vi har vært, i altfor lang tid.

ergica en Neale Donald Walsch i Bergen i oktober www.walsch.no

Neale Donald Walsch: DET ENESTE SOM VIRKELIG HAR BETYDNING

Oversatt av: Per Henrik Gullfoss Innb. 240 s. Vanlig pris: kr 342,DIN PRIS: kr 299,Bestillingsnr. 95612 Neale Donald Walsch har nedtegnet sine samtaler med Gud i en lang rekke bøker. Nå er han tilbake med en ny bokserie for alle som er bekymret for fremtiden: Himmelske samtaler med menneskeheten.

Neale Donald Walsch: HIMMELSKE SAMTALER MED MENNESKEHETEN 1

Oversatt av Per Henrik Gullfoss Innb. 280 s. Vanlig pris: kr 349,DIN PRIS: kr 305,Bestillingsnr. 90845 B ok k l ub b e n En e r g i c a

Energica-08-13..indd 9

9

06.05.13 12:39


André Kirsebom har studert mediumskap på det velrenommerte Arthur Findlay College i England, og han har flere diplomer og sertifikater innen mediumskap og healing fra Spiritualists' National Union. www.aspirit.no

M

t

Bl na gi

Tu

• •

Med åndene i sikte Seanser i mørke rom, ukjente stemmer og ektoplasma, bankelyder og levitasjon? Er dette alt du forbinder med mediumskap, har du mye å lære! En mer kunnskapsrik lærer enn André Kirsebom er det vanskelig å tenke seg. Godkjent healer og sertifisert medium, spirituell prest og leder av Norsk Spiritualist Forening, nå har han skrevet en omfattende lærebok i mediumskap og klarsyn basert på dyptloddende teoretisk og praktisk kunnskap nedfelt gjennom mange års studier i inn- og utland foruten personlig erfaring med healing, sittinger, hypnoterapi, husrens og åndelig veiledning her til lands. André Kirsebom regnes i dag som landets fremst når det gjelder kontakt med åndeverdenen, og han hjelper nå i stor grad andre til å utvikle den samme evnen.

André Kirsebom: MEDIUMSKAP OG KLARSYN – I TEORI OG PRAKSIS

Kontakt med åndene

Den japanske have og Telefonen

André Kirsebom har lest inn to meditasjoner som egner seg godt sammen med hans egen lærebok Mediumskap og klarsyn – i teori og praksis.

To guidete meditasjoner av André Kirsebom som kan utvikle din evne til klarhørsel:

Den første, Benken, er en flott meditasjon for å få kontakt med åndeverden. Den andre, Å sitte i energien, hjelper deg til å bygge opp din energi og din egen kontakt med åndene. CD-en inneholder også to induksjoner som hjelper deg ned i transe.

• •

Telefonen lar deg ringe til den andre siden ved hjelp av en åndelig telefon og slik styrke din evne til kontakt med åndeverdenen. Med musikk av Tron Syversen.

D

André Kirsebom: DEN JAPANSKE HAVE OG TELEFONEN (CD) Spilletid: ca. 50 minutter DIN PRIS: kr 158,Bestillingsnr. 94904

• • •

Bo kklub ben E nergica

Energica-08-13..indd 10

Hft. 358 s. Vanlig pris: kr 350,DIN PRIS: kr 299,Bestillingsnr. 94839

10

• •

Den japanske have tar deg gjennom en have der du hører mange ulike lyder som hjelper deg til å åpne hørselssansen din.

Med musikk av Tron Syversen.

André Kirsebom: KONTAKT MED ÅNDENE (CD) Spilletid: ca. 58 minutter DIN PRIS: kr 158,Bestillingsnr. 94912

06.05.13 12:40


Energica Energica

Reise Reise

Energica

Bazar

Med Energica

en

ergica

15 dager dager ii 15 USA USA med fokus åndog fokus påpåånd ogenergi! energi!

til Indianernes rike ! Energica

Plakaten

Vandreturer i Sedonas magiske energilandskap.

BliBli med påpåenenunik Den fantastiske med unikrundreise rundreisei 4i 4stater stateri USA i USAtiltilindianernes Indianernesrike. riker. Den fantastiske naturen ogog dedesterke naturen sterkeenergiene energienepåpådedemange mangehellige helligeindianske indianskestedene stedenevivibesøker besøkervilvil gi gi deg healing følelse av at en bit av sjelen din endelig er kommet hjem. deg healingogogenfølelsen

Energica

Musikk

Energica

Bibliotek

Turen omfatter: Turen omfatter:

Tid: 21.09. Tid: 21.09– –5.10.2013 5.10.2013(Tur (Tur1)1) Tid: 5.10. ●●• Indianernes hellige sted Sedona i Arizona. Tid: 5.10– –19.10.2013 19.11.2013(Tur (Tur2)2) Indianernes hellige sted Sedona i Arizona. Pris: Kr 13.900,+ fly* Oslo–Phoenix t/r t/r natur med røde fjell hvor vi tilbringer Fantastisk Pris: Kr 13.900,-* + fly Oslo – Cancun Fantastisk natur med røde fjell hvor vi tilbringer kr kr 1000,er er fratrukket) 7 dager med vandringer ogog seremonier i magisk (Energica-rabatt 1000,fratrukket) 7 dager med vandringer seremonier i magisk (Energica-rabatt natur. energinatur. reiseleder forfor tilbud på på fly.fly. mange av av Sedonas attraksjoner innen ●●• Opplev *Kontakt reiseleder tilbud Opplev mange Sedonas attraksjoner innen *Kontakt normalt mellom kr kr 5–6000,kunst, kultur, musikk ogog alternativ shopping. Flypris normalt mellom 5-6000,kunst, kultur, musikk alternativ shopping. Flypris t/rt/r USA–Phoenix fra Oslo, Sandefjord, et et av av verdens største underverk nårnår vi vi FlyFly ●●• Opplev til USA - Phoenix fra Oslo, Sandefjord, Opplev verdens største underverk Trondheim, Bergen, Stavanger, ogog Kristiansand. besøker utrolige Grand Canyon. Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand. besøker utrolige Grand Canyon. med på på enen unik rundreise i Utah, Colorado ●●• BliBli med unik rundreise i Utah, Colorado Frist forfor påmelding: ogog New Mexico hvor vi besøker indianernes Frist påmelding: New Mexico hvor vi besøker indianernes snarest ogog senest 1. 1. juni 2013 hellige energisteder. snarest senest juni 2013 hellige energisteder. Monument Valley hvor mange western●●• Opplev Opplev Monument Valley hvor mange western gjelder forfor medlemmer** av av Energica ogog filmer er er innspilt, i en av naturen, verdens og ta Prisene Prisene gjelder medlemmer** Energica filmer innspiltogi ta dendelmagiske inkluderer: flotteste inkluderer: del i ensoloppganger. av verdens flotteste soloppganger. «Valley of of thethe Gods» hvor naturen ogog ●●• Opplev Opplev «Valley Gods» hvor naturen med minibuss i USA. ●●• AllAll transport energien tartar pusten frafra deg. transport med minibuss i USA. energien pusten deg. i dobbeltrom på på flotte hoteller. ●●• Overnatting Mesa Verde nasjonalpark med denden ●●• Opplev Overnatting i dobbeltrom flotte hoteller. Opplev Mesa Verde nasjonalpark med (Tillegg forfor enkeltrom) særegne klippebyen hvor anasaziene (fortidens (Tillegg enkeltrom) særegne klippebyen hvor Anasaziene (fortidens ●●• Trommereiser i energirik ogog vakker natur. indianere) bodde forfor tusenvis av av år år siden. Trommereiser i energirik vakker natur. indianere) bodde tusenvis siden. ogog undervisning under reisen. vakre Canyon de de Chelly som er er navajo●●• Opplev Guiding undervisning under reisen. Opplev vakre Canyon Chelly som Navajo ●●• Guiding regresjon forfor dem ●●• Personlig indianernes hellige sted. Personlig regresjon de som som ønsker ønsker det indianernes hellige sted. det, til dine tidligere indianske sjelsliv. hopi-indianernes reservat og hellige ●●• Opplev om dine tidligere indianske sjels liv. Opplev Hopi indianernes reservat og hellige energisted. energisted. EnEn kostnad på på ca.caUSD kostnad 150 150,dollari iinngangspenger inngangspenger og til ulike seremonier under reisen kommer i i og til ulike seremonier under reisen kommer Dette fårfår dudu ta ta deldel i: i: Dette tillegg. tillegg. ●●• Indianske seremonier med svettehytte Indianske seremonier med sweatlodge og (sweatlodge) og trommereiser. trommereiser. **Ønsker dudu å taogmed deg deg en reisekamerat, **Ønsker ta med en reisekamerat, ●●• Energihealing på på mange steder i unik natur Energihealing mange steder i unik natur på betaler ditt følge samme pris som deg. betaler ditt følge samme pris som deg. på indianernes indianernes hellige hellige kraftplasser. kraftplasser. ●●• Vandreturer hver morgen i Sedonas helt Vandreturer hver morgen i Sedonas helt Turen avholdes under forutsetning av av tilstrekkelig Turen avholdes under forutsetning tilstrekkelig spesielle canyons – i–kanskje verdens flotteste spesielle canyons i kanskje verdens flotteste antall påmeldte. antall påmeldte. natur? natur? ●●• Personlig regresjon tilbys dem ønsker å å få Personlig regresjon tilbys til som de som ønsker få vite mer om sine tidligere indianske sjelsliv. vite mer om sine tidligere indianske sjelsliv. ●●• Flotte musikkogog kulturopplevelser. Flotte musikkkulturopplevelser.

Fullstendig program og påmeldingsskjema:

Se våre nettsider: www.totalhelse.no

Total Helse Norge AS Postboks 21, 3671 Notodden Tlf. 41 02 56 29 - Epost: john@totalhelse.no

Circle trommedans ii Sedona. Sedona. CircleofofLife life –- trommedans

Opplev en fantastisk helikoptertur over Sedona.

Opplev Opplev etet av av verdens verdens underverker, underverker, Grand Grand Canyon. Canyon «En “En reise reise for for livet, livet, med med unike unike opplevelser opplevelser på på indre indre og og ytre ytre plan!» plan!” sier sier John reiseleder John Gursli, reiseleder og arrangør og mangeårig mangeårig arrangør av over av åndelige åndelige reiser reiser over hele hele verden. verden. John gjør Johnkanaliseringer, gjør kanalregresjoner, readinger iseringer, regresjoner, og er medisinsk readinger og er medisinsk intuitiv ogintuitiv klarsynt. og klarsynt. B okkl ub b e n

Energica-08-13..indd 11

John Gursli En e r g i c a 11

06.05.13 12:40


Energica

Bibliotek

www.energica.no for flere bøker ergica en

Bestselger!

Tove Kruse og Anita Salamonsen: ALTERNATIVE VEIER

Jan Pedersen og Lars Svensson: FUGLESANG (KOMPAKTUTGAVE)

Mange mennesker lever med alvorlig sykdom og mange velger alternative behandlingsformer. Fire menn og fire kvinner med diagnosen kreft, MS og ME forteller om sine eksepsjonelt gode sykdomsforløp knyttet til bruk av alternativ behandling.

En helt fantastisk fuglebok for hele familien. Her presenteres 150 av våre vanligste, vakreste og mest fargerike fugler i fantastiske fargebilder og med lyd!

Vanlig pris: kr 299,DIN PRIS: kr 262,Bestillingsnr. 97592

Vanlig pris: kr 375,DIN PRIS: kr 328,Bestillingsnr. 93336

Joralf Gjerstad: DE GODE GJERNINGER

Colin Fry: BUDSKAPET

Snåsamannen deler sine tanker og opplevelser rundt det å ha synske og helbredende evner. Budskapet er enkelt og allmenngyldig: «Det er ingen tvil, vi mennesker er skapt for å tjene det gode.»

Budskapet fra bestefaren som hadde krysset over, skulle forandre lille Colins liv for alltid. Nå gir han budskapet videre til deg. Tankevekkende budskap fra den andre siden!

Vanlig pris: kr 329,DIN PRIS: kr 249,Bestillingsnr. 88534

Vanlig pris: kr 349,DIN PRIS: kr 305,Bestillingsnr. 93310

ergica en

ergica en

69,-

ergica en

149,-

149,ergica en

69,Caroline Myss: DIN MAGISKE KRAFT DIN PRIS: kr 69,Bestillingsnr. 72140

12

Elgurén og Murenzi: DET ROLIGE HJERTET DIN PRIS: kr 149,Bestillingsnr. 81869

Sylvia Browne: TEMPLENE PÅ DEN ANDRE SIDEN DIN PRIS: kr 149,Bestillingsnr. 12641

Miriam Wicklund: SKJULT NÆRVÆR

Innb. 204 s. DIN PRIS: kr 69,Bestillingsnr. 90316

Bo kklub ben E nergica

Energica-08-13..indd 12

06.05.13 12:40


Møt sommeren med must fra Energica! Les mer om produktene på www.energica.no ergica en

225,-

ergica en

Holder energien høy!

en

ergica

Vekk med vond lukt på hotellrommet! ENERGIBÅND HVITT, M 19 CM Bestillingsnr. 90514

ergica en

225,ENERGIBÅND SORT, L 20,5 CM Bestillingsnr. 90522

ENERGIBÅND SORT, M 19 CM Bestillingsnr. 90506

ergica en

99,-

Bestillingsnr. 95752

en

ergica en

Hjelp til sommerhåret!

ergica en

229,Bestillingsnr. 93252

Energica-08-13..indd 13

ergica

Citronella og andre økologiske godsaker tar rotta på myggen!

ergica en

Stift for deg som ikke vil ha sprayflaske

ergica en

159,Bestillingsnr. 98525

ergica en

159,Bestillingsnr. 98533

06.05.13 12:40


ergica en

Parfyme «Etter hvert som du lærer mer om kundalini lærer du mer om deg selv.» Cyndi Dale har hjulpet tusener av klienter til en ny erkjennelse av hvem de er og hva deres livsoppgave består i.

K undalini – vekk den røde slangens kraft!

Intuitive Cyndi Dale hjelper deg til å forstå den mektige og komplekse kundalinienergien som ofte blir knyttet til vår åndelige livsoppgave.

Slik med

Velkomsttilbud Gjelder

Hovedboken Får du ti avbestille gebyr pe under 1 over 2 k hovedbo

Kun rene råvarer inngår i denne parfymen med en lett og mild blomsterduft.100% allergenfri. 50 ml.

BIOSUBLIME, PARFYME DIN PRIS: kr 279,Bestillingsnr. 93583

Avtalen Avslutte over, må

ergica en

Bodylotion

Kundeservice Åpent al kl. 09.00 Telefon: Energica E-post: S

rg ene ica

14

Bo kklub ben E nergica

Energica-08-13..indd 14

Betaling Benytt in bokpakk medlems gjelder.

Bestille Du kan b hovedbo døgnet. N får oppg Du kan o Husk å r siden. Ha du konta

Ved hjelp av pusteøvelser, mantraer og beretninger fra sin egen healingpraksis viser hun hvordan du får denne kraftfulle energien som ligger sovende nederst i ryggraden din til å stige i kroppen – og slik styrke livskraften og livsgleden!

Veien til større glede går gjennom din egen ryggrad!

Retur Ifølge lov ubeskadi må selv b i original belastet

For be 815 5 For En

Cyndi Dale: KUNDALINI

Oversatt av Reni Hagen Myk innb. 300 s. Vanlig pris: kr 353,DIN PRIS: kr 309,Bestillingsnr. 93781

Trekker lett inn i huden uten å virke fet og gir fuktighet til tørr hud. En mild blomsterduft basert på aromatiske oljer. Kun økologiske råvarer. 200 ml.

BIOSUBLIME, BODYLOTION DIN PRIS: kr 199,Bestillingsnr. 93591

06.05.13 12:40

ANSVARL REDAKSJ REDAKSJ DESIGN/ TRYKK: Å


Husk frimerke. Porto som brev.

Energica, 0055 Oslo A l l e henvend el s er 815 59 200 ev. w w w. energ ic a .no

Slik virker ditt medlemskap i Energica

Servicekupong 93492 Opp igjen!

Velkomsttilbud Gjelder kun ved første gangs innmelding.

93849 Det nye mennesket, 288,-

Hovedboken Får du tilsendt ca. hver tredje uke hvis du ikke avbestiller innen fristen. Porto og ekspedisjonsgebyr per pakke er: Hovedbok kr 21,-. Pakker under 1 kg kr 39,-. Pakker opptil 2 kg kr 79,- og over 2 kg kr 98,-. Bestilles det varer sammen med hovedboka, gjelder satsene per kg.

96917 Livets blomst, mugge

Retur Ifølge lov om angrefrist kan du returnere uleste/ ubeskadigede produkter innen 2 uker, men du må selv betale porto og produktet må returneres i originalemballasjen. Ufrankert retur vil bli belastet med kr 65,-. Avtalen Avsluttes medlemskapet før avtalt bindingstid er over, må du betale full pris for velkomstpakken. Betaling Benytt innbetalingskortet som ligger ved i hver bokpakke.Ved betaling på annen måte, oppgi ditt medlemsnummer og det kidnummer betalingen gjelder. Bestille/Avbestille Du kan bestille ekstraprodukter og avbestille hovedboken på vår ordretelefon 815 59 200, hele døgnet. Noter alltid ned kvitteringsnummeret du får oppgitt ved avbestilling. Du kan også gå inn på www.energica.no. Husk å registrere deg første gang du benytter siden. Ha alltid medlemsnummeret foran deg når du kontakter oss. Kundeservice Åpent alle hverdager mellom kl. 09.00 og 15.00 Telefon: 815 59 200, tastevalg 9 Energica, 0055 Oslo E-post: Se www.energica.no

For bestilling hele døgnet: 815 59 200 For Energica tast 5 ANSVARLIG UTGIVER: Cappelen Damm AS REDAKSJONSSJEF: Nina Normann Ferguson REDAKSJONSSEKRETÆR: Bia Settem DESIGN/LAYOUT: Elin Sollesnes TRYKK: Ålgård Offset

Kupongen må være oss i hende innen 10. juni 2013

96925 Livets blomst, glassbolle

94912 Kontakt med åndene (CD)

72140 Din magiske kraft

94847 Visions of a Universal

93252 Badger Argan hårolje

Humanity (DVD), 99,-

94839 Mediumskap og klarsyn

94052 Livets blomst 8 stickers

- I teori og praksis

90514 Energibånd i hvitt, medium 90506 Energibånd i sort, medium 90522 Energibånd i sort, large

96537 Veivalg

97592 Fuglesang

95752 Duftlys, Globe Trotter

97576 Babylonritualet

93336 Alternative veier

93781 Kundalini

95612 Det eneste som virkelig

88534 Budskapet

93583 Biosublime, parfyme

93310 De gode gjerninger

93591 Biosublime, bodylotion

81869 Det rolige hjertet

93302 Bokmerke med Alv

12641 Templene på den andre

95760 Hjemmelaget is

har betydning

90845 Himmelske samtaler med

menneskeheten 1

94904 Den japanske have og

Telefonen (CD)

siden

90316 Skjult nærvær

Nei takk! Jeg avbestiller hovedboken Best.nr. 97170

Det nye mennesket + Visions of a Universal Humanity

Navn:

Ved adresseendring vennligst benytt Postens adresseendringskort.

Adresse: Postnr./ -sted: Husk medlemsnummer (9 sifre): Mitt medlemsnummer

Bokmerke Bokmerke med nydelige siselerte blomster og med en alvecharm hengende på toppen. Høyde: 12,5 cm.

BOKMERKE MED ALV DIN PRIS: kr 129,Bestillingsnr. 93302

ergica en

129,KUPP

Energica-08-13..indd 15

06.05.13 12:40


Returadresse: Energica, Postboks 780 Sentrum, 0106 Oslo

Fristende oppskrifter på alle tenkelige varianter av hjemmelaget iskrem!

Hjemme-is! La deg friste av mer enn 170 oppskrifter på iskremer, paletas (meksikansk pinneis av fersk frukt og juice), semifreddo, parfaiter, sorbeter, iskrem på pinne, iskaker og godt tilbehør som sauser, strøssel og marengs! Lær å lage iskrem i ismaskin, og uten, og også iskrem uten egg og melkeprodukter. Svenske Elisabeth Johansson er konditor, flittig benyttet av matblader og med en lang rekke kokebøker bak seg. Hvorfor ikke overraske familie og venner med hjemmelaget is til sommeren!

en

ergica

Lag din egen is – lett og lekkert!

Elisabeth Johansson: HJEMMELAGET IS

Oversatt av Mette-Cathrine Jahr Innb. Ill. 156 s. Vanlig pris: kr 299,DIN PRIS: kr 262,Bestillingsnr. 95760

Energica-08-13..indd 16

06.05.13 12:40

Energica 08/13  

Medlemsblad nr 8/13 i Energica

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you