En hånd å holde i

Page 1

1.Merketforlivet 2.Ensmakavfrihet 3.Itoppenavmasta 4.Sålengelekenergod 5.Avsløringenstime 6.Lysimørket 7.Bakhøyemurer 8.Besegletskjebne 9.Tattavfossen 10.Gjensynsglede 11.Fuglibur 12.Påglattisen 13.Tvilogtroverdighet 14.Enmorskjærlighet 15.Olgapåpolitilegensventeværelse 16.Idjevelensklør 17.Skyggedronning 18.Enreddendeengel 19.Valptilbesvær 20.Derdeterhjerterom 21.Tilbarnetsbeste 22.Sorgenihjertetkaningense 23.Sjelefredivingeslag 24.Falskepremisser 25.Skumlehensikter 26.Noeforenhversmak 27.Enfølelseavsavn 28.Gøypålandet 29.Enhåndåholdei Nestebokisalgfra19.maitil29.juni2023.
FROSTROSE:

Enhåndåholdei

ElisabethHammer

29

©CAPPELENDAMMAS,Oslo,2023

ISBN978-82-02-77843-9 1.opplag2023

Omslagsillustrasjon:ElineMyklebustMadsen Omslagsdesign:TineWinsvold Forfatterfoto:ElineMyklebustMadsen Sats:Type-itAS,Trondheim,2023

Trykk:NørhavenA/S,Danmark,2023

Materialetidennepublikasjoneneromfattetavåndsverklovens bestemmelser.UtensærskiltavtalemedCappelenDammAS erenhvereksemplarfremstillingogtilgjengeliggjøringbare tillattidenutstrekningdeterhjemletilovellertillattgjennom avtalemedKopinor,interesseorganforrettighetshaveretil åndsverk.Utnyttelseistridmedlovelleravtalekanmedføre erstatningsansvaroginndragning,ogkanstraffesmedbøter ellerfengsel.

www.cappelendamm.no www.norskeserier.no

Personer:

AdelineEide– serienshovedperson

VidarEide– Adelinesektemann OlgaEide– Adelinesvenninne,ansatti Adelinesveveri

Petra– kokkeiFoyngården Ella– kokkeiFoyngården

5
StefanEide– Vidarsyngrebror,Olgasektemann MaivorEide– Vidarsyngresøster FruEide– Vidarsmor Laura– Adelineshusbestyrerinnepåsjøboden, mortilIsakoggiftmedTheobald Isak– Laurassønn,Adelineshalvbror TheobaldMeyer– Adelinesfilleonkel,gift medLaura Dora– Adelineshalvsøster,ansattiAdelines veveri

Norma– ansattiAdelinesveveri

Tova– ansattiAdelinesveveri Tulla– ansattiAdelinesveveri Dokka– ansattiAdelinesveveri

AdelinesvennogVidarsarbeidsgiver
Adelinesfarfar
Torbjørn– ansattiAdelinesveveri,giftmed Hansine Hansine– ansattiAdelinesveveri,datterav grossererLudvigsen,giftmedTorbjørn GrossererLudvigsen– rikogmektiggrosserer,
AnkerDisen–
MargarethDisen– Adelinesfarmor

Sliksluttetforrigebok:

Maivorhaddekastetlangt,ogdetvaretstykkeå løpe.Detbegynteogsååblimørkt,særliglangs bakken,oghunfantikkepinnenmedengang.

Selvomhunhuskethvorhunhaddekastetden, vardetvanskeligereåfinnedetnøyaktigestedet ennhunhaddetrodd.

–Erdetdenneduleteretter?

Maivorskvattogsnuddesegom.

Detstoenmannbakhenne,medpinnenihånden.Hanhaddeenbredbremmethattsomhan haddetrukketgodtnedipannen,oghunkunne ikkeseansiktethans.

–Ja,deterpinnentilRufsen,saMaivorog straktehåndenfremforåtaden.

–Duskalfåden,samannen.–Menførstvil jegatdublirmedmeg.

7

–Hvorda?spurteMaivor.

–Tiletstedhvorvikanværealene,samannenogholdthåndenfremforhenne.–Jeghar enhemmelighetåfortelledeg.

Maivornølteetøyeblikk,mendetvarnoeved mannensomgjordehennenysgjerrig.

–Jegkanikkeblilenge,sahunogtokhånden hans.

–Dettarikkelangtid,svartehanogtoket fastgrepomfingrenehennes.–Jeglover.

Kapittel1

Tønsberg,september1881

Detvarkveld,ogAdelinestovedvinduetipianosalongenogstirretut.Mørkethaddesenket seg,oghunhaddeenkrypendefølelseavatnoe varalvorliggalt.Akkurathvadetvar,klartehun ikkeåsettefingerenpå.Detvarmerengnagendefølelseavuro,somomondskapenlåog lurteiskyggene.

Doraogdetotjenestepikenehaddeakkurat gåtttilsengsforkvelden,menAdelineventet påVidar.Hunhaddeoverveidågåoppalene, menslodetfraseg.Såuroligsomhunfølte seg,villehunneppefåsoveuansett.Nåkunne hunhøreatVidarvariferdmedåpakkesammenderinne,oghunvargladfordet.Hun

9

haddeikkelysttilåværealenedennekvelden.

Hunsnuddesegbortfravinduet,sloarmene omsegoghutretsvakt.

DaVidarkomutfrakontoret,såhanundrendepåhenne.

–Hvaerdet?sahanoglaarmeneomhenne. Hunlentesegmothamogslapppustentungt ut.Varmenfrahalsenogbrystethansmotkinnet braktetrygghetentilbake.Likevelvarhunfortsattkald.

–Jegvetikke,svartehun.–Jegharbareen ubehageligfølelseavatviharnoefrykteligi vente.

–Etuvær?spurtehanogkastetettvilende blikkutavvinduet.

–Nei,jegtrorikkedeterværetsomplager meg,sahun.

–Kanskjedutenkerpåsanndrømmenom madameStrømme?fortsattehan.–Deterikke sårartnåsomkveldeneblirmørkereoghøsten erher.Mensålengeduholderdegunnabrygga, erdutrygg,lahantilogkyssethenneihåret.

–Ja,duharrett,svartehun.–Jegskalikke setteminebenpåbryggafranåav.Menjegtror

10

ikkedeterpågrunnavmadame.Jegharikke hatthenneitankeneidetheletattidetsiste.

–Erdetnoejegkangjøreforåjagebort uhyggen?spurtehanmyktogkyssethennelett påhalsen.Detsendteenvarmsitringgjennom henneogfikkhennetilåsmile.

–Jegkantenkemegflereting,svartehun.

–Kom,sågårvitilsengs,sahanoggrephåndenhennes.–Ogomdeterkaldtpåsoveværelset,kanvisikkertfinnepånoeforåfåioss varmen.

–Somåtenneiovnen?ertethun.

–Detogså,svartehansmilende.

Rabalderlåalleredeogsovinnepåkontoret. Etterathanogkattenblevenner,stodørenåpen slikatdetokunneoppsøkehverandreiløpetav nattenomdeønsketdet.DaAdelineogVidar passertedøren,løftethanikkepåetøyenbryn.

–Littavenvakthund,smilteAdeline.

–Duskalikkeundervurdereham,saVidar. –Hanhaddenokreagertomdetvarnoeå…

LengerkomhanikkeførRabaldersatteiå knurre.Adelinekikketinnpåkontoretogkunne seatdetglimtetidesvarteøynene.Hunden,som akkurathaddesettuttilåsovetungt,reisteseg

11

opp.Nåkomhanbyksendeutavdørenmens hanbjeffetavfullhals.Hanløpborttildørenut tilhallenoghoppetopppåden.

–Rolig,gutt,saVidaroggrephamihalsbåndet.DetkrevdealtVidarhaddeavkrefterå holdedenkraftigehundentilbake,menomsider roetRabalderseg.Fortsattknurrethan,dyptog rumlende,oghanstirretstivtpådøren.

–Deternoender,saAdeline.

–Deterbaremeg,hørtedeStefansifraden andresidenavdøren.

–Stefan?Vidaråpnetforham.Rabaldersto fortsattogknurret,menfalttilrostrakshan kjenteigjenStefan.Etteråhasnustpåham, snuddehundenomogluskettilbaketilkontoret.–Hvagjørduhersåsentpåkvelden?spurte Vidar.

Adelinekjenteuroenigjen.

Stefansansiktvarblektogøynenemørke.

–ErdetOlgaellerbarnet?spurtehunengstelig.

–Nei,saStefanogristetpåhodet.–Deter Maivor.Noenhartatthenne.

Kapittel2

Adelinekjenteetgrøssnedoverryggen,ogen vondvisshetbredtesegikroppen.

–Detvardettejegsanset,sahun.– Det var grunnentilatjegharføltmegsåunderligi kveld.

Vidarsålamslåttpåbroren.

–Hvamenerdumedatnoenhartatthenne? sahan.–Hvordanvetdudet?Kanskjehunbare harglemttiden,og…

–Nei,avbrøtStefan.–Alfredsådet.Hun gikkforåfinneenpinnehunvilletamedtilhunden,ogdahunikkekomutavskogenigjen,gikk Alfredtilbakeforåsehvorfordetdrøyde.

–Kanskjehungikksegvillimørket?saVidar.

–Nei,forAlfredsåathungikkinnoveriskogensammenmedenmannmedstorhatt.Akku-

13

ratsomdenmannenOlgasåvedbrønnenden dagen.HansomholdtøyemedMaivor,forklarteStefan.

–Menhanbletattavpolitiet,saAdeline. –Olgaidentifiserteham,ogdesattehamivaretekt.

–EllaogPetraerdrattforåsnakkemedpolitiet,saStefan.–Jegvetikkehvasomkanha skjedd,mendetfårvinoksvarpåetterhvert.Nå måvifinneMaivor.

Vidarnikkettilbrorenogsnuddesegmot Adeline.–Jegkommersnarttilbake,Adeline. Dubørkanskje…

–Ikketaleom,avbrøthun.–Jegskalutog lete,jegogså.

IetkortøyeblikksådetutsomomVidarville protestere,førhanresignerteognikketkort.

–Hvaerdetsomskjer?spurteDora,somkom nedtrappenidetdegikkutihallen.

–Kom,fåpådegklærne,såforklarerjegpå veien,saAdeline.

StefanogVidarløpiforveienmensAdeline fortalteDorahvasomvarskjedd.

–Vimåfinnehenne,Dora,saAdelinefortvilet.–Hunersåliten,og…

14

–Viskalfinnehenne,avbrøtDorabestemt. –Ognårvigjørdet,skaljegsørgeforatden motbydeligemannenangrerpåathanblefødt!

DadekominniFoyngårdenkorttidetter, vargårdsplassenfullavfolksomstoiklynger ogsnakketalvorligsammen.Noenhaddelykter,andrefakler.Allevarklaretilårykkeuti skogenoglete.Noenvargåttallerede,fikkde høre,blantannetfruEide.Adelineoverhørte hissigekommentareromhvamennenekunne tenkesegågjøremedhansomhaddebortført Maivor.Hunsåiansiktenederesatdemente hvertord,ogdeknyttedenevenerøpetatde nokogsåkunnegjørealvoravdetomdefikk klørneimannen.Normaltpleidehunåmene atvoldikkeløstenoesomhelst,menakkurat nå….

VidarogStefangikkstraksigangmedåorganiseremenneneilag,somskulleutiskogenfor ågåmanngard.Deblesendtavgårdesåsnart detvaravklart,ogVidarlaiveisammenmed dem.Stefanbleigjen.Hanskulleventepåpolitiet,somenkenehaddedrattforåhente.

–EllaogPetragirsegikkeførallepolitikonstablenepåkammeretersattinniletingen,sa

15

Dora,oghunhadderett.Dettokikkelangtid førenkenekomtilbakemedflerekonstabler. Stefansprangborttilmennene,mensAdelineog Doragikktilenkene.

–Burdeduværeheridintilstand?saEllada hunsåAdeline.–Duharikkegodtavenslikpåkjenning.

–Jegvilleengstetmegendameromjegskulle sittethjemme,svarteAdeline.–Hvasapolitiet?

–Dehaddesluppethamløs,saEllamed mørktblikk.–MannensomOlgaidentifiserte utfrajakkenhanbar.Hanpåstoathanhadde funnetdenpåveienoppfrabrygga,ogathan ikkehaddesattsinebenutenforFoyngårdenden dagen.

–Ogpolitiettroddepåham?spurteDoraog himletmedøynene.

–Desaatdetvardukketoppvitnerogså,som bekreftetatmannenhaddeværtpåbryggafra morgenenavoghelttilhangikkoppmotpolitistasjonenogblearrestert,fnøsPetra.–Detvar sikkertnoensvirebrødresomvarvilligetilåsi hvasomhelstforåhjelpeham.

–Jegharlattdemfåhørehvorinkompetente

16

deer,saElla.–Ogjegharfortaltdemrettutat detvilværederesskyldomnoeskjermedMaivor.Heldigvishaddedeskamvettnoktilåforstå atdehaddeforsømtseg,ogvifikkmedossalle ledigekonstablerforålete.

–Huff,vimågjørenoenåmedengang,vikan ikkebareståher,utbrøtPetraogsårundtseg. Gårdsplassenvariferdmedåtømmesforfolk somvarpåveimotskogenforålete.–Menjeg erreddjegikkeharnoeågjøreinneblanttrærne nårdetersåmørkt.Synetmitterikkehvadet var,ogjegkommerbaretilåsnublerundtog væretilbryfordeandre.

–Kom,Petra.Vitogårogkokerkaffetilletemannskapene,saElla.–Kanskjevikanlageen porsjonsuppeogså,såvihardetklartomnoen trengeråvarmesegiløpetavnatten.

–Hvaskal vi gjøre?spurteDoradaenkene gikktilsuppekjøkkenetoghunogAdelineble ståendeigjenalene.

Nåsomgårdsplassenvartømtforfolk,hadde Adelinelagtmerketilatenliten,lutryggetskikkelsestoigjenbortevedveggentilstallen.

–Jegtroratdeterbehovformegherute,sa Adeline.–KanskjedukangåopptilOlgaogse

17

hvordandetstårtilmedhenneogdenlille?Hun eraleneileilighetenogbekymrersegnokveldig forMaivor.

–Javisst,svarteDoraoglastraksivei.

Adelinegikkborttildenlilleskikkelsenved stallen.DetvarAlfred.Hanstoogpirketibakkenmedskotuppen,fortaptiegnetanker.

Adelinelahåndenpåskulderenhans,ogda hankikketopppåhenne,såhunathanhadde grått.

–Kanskjedubørgåinntildinmor,Alfred? spurteAdeline.–Deterikkemerduogjegkan gjøreakkuratnå,ogduersikkertkald. Hanristetpåhodet.

–Jegkanikke.IkkeførMaivorkommertilbake,sahangråtkvalt.–Jegvilleleteetter henne,menjegfikkikkelovavStefan.Hansaat jegbarekomtilågåiveien,ogatdeikkehadde tidtilåleteettermegogsåomjegskullerotemeg bort.Menjegkjennerskogen,ogjegvilleikke ha…

Stemmenbrast,ogAdelinetrakkhamforsiktiginntilsegoglothamfågråteut.

–Determinskyldathunerborte,hikstet Alfredsårt.

18

–Nei,Alfred.Deterdetikke,saAdelinebestemt.

–Jo,forjegskulleikkegåttfrahenne,sahan angrende.–Mendetvarsåkaldt,ogRufsenville hjem,og…og…

Hanbrastigråtigjen,ogAdelineklemteham endatettereinntilseg.

–Vifinnerhenne,Alfred,trøstethun.–Alt kommertilågåbra,skalduse,lahuntilog håpetinderligathunhaddedekningfordetløftet.–Hvisduvil,kandugåsammenmedmeg oglete?

–Ja,hikstetAlfredogløsrevsegfraAdelines armer.–Kanvigåmedengang?

–Detkanvi,svartehun.–HvorerRufsen?

–InneileilighetensammenmedOlga,svarte Alfred.–Skalhanværemed?

–Jegtrordet,svarteAdeline.–Kanskjehan fårfertenavhenne.Kandugåoppoghente ham?

MensAlfredsprangforåhenteRufsen,fant Adelinefremenlyktfrastallen.Denvarikke spesieltkraftig,menganoklystilatdekunnese hvordegikk.

SåsnartAlfredogRufsenkomut,drodesam-

19

mentilstedetderMaivorsistblesett.Detvar alleredenoenandrederforålete.Adelinetok medsegRufsenbortlikevel.Hunlothunden snusepåbakkenogkikketspentpåhamdahan lottilåværeferdig.MenRufsensattesegbare nedogkikketspørrendepåhenne.

–DumåfinneMaivor,saAlfredogsåbedendepåhunden.–FinneMaivor,gjentokhan daRufsenikkesåuttilåforståhvahanmente. Dethjalplite,forhundenblebaresittendeogså uttilåhamistetinteressenforaltsomskjedde rundtdem.

AdelinehørtemennsomroptepåMaivorinne iskogen,oghuninnsåsnartatdetneppevarnoe hun,AlfredogRufsenkunnebidramed.Om noenhaddebortførtMaivor,vardetogsåstor sannsynlighetforathunvarfraktetbort.Men hvor?

Adelineprøvdeålaværeåforestilleseghva enmannkunnefinnepåågjøremotMaivor,og hunblekvalmdahunmislyktes.Ommannen varuteetterdethunfryktet,villehannokprøve åfinneetskjermetsted,langtunnafolk,hvorde ikkevilleblisettellerhørt.

–Vetduomdeternoenhemmeligegjemme-

20

stederherinærheten?spurtehunAlfred.–Et stedderdukanværeundertakoghvoringen kansedeg?

Alfredbehøvdeikkeåtenkesegomlenge.

–Deterenhuleinneiskogen,derborte,sa hanogpekte.–Ogsåerdetetgammeltskjul nedevedsjøensomvilekeraterenborgnårvi erriddereogslåssmedtresverdenevåre.

Adelinevisstehvahansnakketom.Huleni skogenmåtteværederVidarogStefanlekte dadevarsmå,hunhusketatVidarhaddevist hennedenengang.BorgenmåtteværedenfalleferdigebygningenderDorahaddebodd,og hvorhunselvhaddeovernattetengangdahun fortsattvarEliasVinter.Sidenalleletemannskapenealleredevariskogen,visstehunhvavalget måttebli.

–Vigårtilborgenvedsjøenførst,bestemte hun,ogdelaiveimeddetsamme.

Detvarikkelangtågå,menropenefraskogenbakdemtonetut,ogAdelinefikkenfølelse avatdevaralene.Kanskjedetikkevarsålurt athun,medstormage,gikkalenemedetbarn ogenhundsomvarforlitentilåkunnebeskytte demomnødvendig.MendemåttefinneMai-

21

vor.Adelinesbrystsnørtesegsammenogtårene pressetpådahuntenktepåhvorredddenlille jentamåttevære.

–Hvorfortokhanhenne,trordu?spurte Alfredplutselig.

Adelinesåfortviletpåham.Forhvordan kunnehunforklaredetforetbarn?

–Jegvetikke,Alfred,svartehun.

–Kanskjehanikkehaddenoenvennerogville hanoenåsnakkemed?

–Ja,kanskje,svarteAdelinedystert.

–Dererborgen,saAlfredrettetterpå.Han pektepådetfalleferdigeskuretsomAdeline haddesettforseg.Hunholdtenfingeroppforan munnenforåsignaliseretilAlfredathanskulle værestille,oghansåskremtpåhenne.

–Venther,hvisketAdelineoggahambåndet tilRufsen.–Jegkommersnarttilbake.

Hungikkfremoversåstillehunklarte,med lyktenforanseg.Detvarheldigatdenikkelyste såsterkt,foromdetvarnoeniborgen,vardet viktigathunikkebleavslørt.Heletidengikk hunmedørenepåstilkogblikketfestetvekselvispåbakkenogpådetforfalneuthuset.Taket hadderastinn,mendeninnerstedelenavuthu-

22

setvarfortsattintakt.Mannenkunnehatatt medsegMaivorinndit,hvordevarskjermetfor vær,vindognysgjerrigeøyne.

Adelinehørteikkeannetennbølgenesomslo motstrandenetsteinkastunna.Omdetvarnoen iuthuset,gadeikkelydfraseg.Detkunnelikevelværenoender,somentenhaddeoppdaget henne,ellersombare…ikkelagdelyd.Hun kjentesegendameruvelogsvelgethardtforå holdegallennede.

Forsiktigtittethuninnavåpningen.Detvar ikkemuligåsenoesomhelst,likevelvisstehun detbare.Detføltestomtogforlatt.Detvar ingender.Hungikkuansettinn,forsikkerhets skyldogfikkbekreftetmistanken.Maivorog Alfredsborgvartom.

HungikkutigjenogroptepåAlfred.Han komforsiktigfrem,leiendepåRufsen.

–Hunvarikkeder,saAdeline.

–Hvagjørvinå?spurtehan.

–Jegvetikke,svartehunfortvilet.Hvertøyeblikksomgikk,gjordedetmindresannsynligat devillefinneMaivoruskadd,detvisstehun,og frustrasjonenvarnestenikketilåbære.Hun hvilteblikketpåRufsen,somhaddebegyntå

23

trekkeibåndet.Nesenvarplantetibakken,og handrotilhanfikkmedsegAlfred.

–Hanvildenneveien,saAlfredoggikknedovermotstranden.

Adelinefulgteetterdeto.Selvomhuninnerst inneikkehaddetropåatRufsenhaddefåttfertenavnoeannetennenmus,spiltedetingen rolle.Dehaddeingenbedrealternativ.

AlfredogRufsenbegynteåløpe,ogAdeline sletmedåholdefølgemeddem.Lysetfralykten hoppetoppogned,ogdetvarumuligåsehvor hunsatteføttene.Hunvarreddforåtråkkefeil, fordakunnehunfallemeddenstoremagen. HeldigvisstansetbådehundenogAlfredoppda denåddevannkanten,ogderbleRufsengående rundtiringetøyeblikkførhantriumferendeløftetnoeoppfrabakkenoggikkmotAlfredmed halenstoltiværet.

–Hvaerdet?undretAdelinedahunkomopp påsidenavAlfred.

Hanholdtfremetsilkebånd.

–TilhørerdetMaivor?

–Jegvetikke,svarteAlfred.–Detserheltnytt ut.

HangadettilAdeline,oghunholdtdetoppi

24

lyset.Detsånyttut,utenskrukkenesomoppsto nåretbåndhaddeværtknyttetrundthårilang tid.

Rufsenbegynteåpipeogtrakkibåndet. Alfredvarikkeforberedtogglapptaket.HundenlastrakspåspranghjemovermotFoyngården.

–Hanvilnokinnivarmenigjen,saAlfred mutt.–TilOlga.

Defulgteetterhundenogrundethjørnetpå nesetslikatdehaddeutsiktheltinntilFoyngården.AdelineslappikkeRufsenmedblikket… førhunfikkøyepånoeheltannet.Rettved strandennedenforFoyngården,såhuntosvarte skyggersombevegetseg.Denenevarengoddel høyereenndenandre.

Rufsenvarnestenfremmeveddetoogsattei åbjeffe.Detfikkdenminsteskyggentilåstanse. AdelineogAlfredbegynteåløpe.Førstvar ikkeAdelinesikkerpåhvadeså,mendettok ikkelangtidføretlitehåpbegynteåspire.Etter åhasetthvordandenlykkeligehundenhoppet opp,igjenogigjen,foråfåskyggensoppmerksomhet,vardetikkelengernoentvil.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.