Døden skal du lide

Page 1

HanneGellein

Dødenskaldulide

Materialetidennepublikasjoneneromfattetavåndsverklovensbestemmelser. UtensærskiltavtalemedCappelenDammASerenhvereksemplarfremstillingog tilgjengeliggjøringbaretillattidenutstrekningdeterhjemletilovellertillatt gjennomavtalemedKopinor,interesseorganforrettighetshaveretilåndsverk. Utnyttelseistridmedlovelleravtalekanmedføreerstatningsansvarog inndragning,ogkanstraffesmedbøterellerfengsel. www.cappelendamm.no

©CAPPELENDAMMAS,Oslo,2022 ISBN978-82-02-75300-9 1.utgave,1.opplag2022 Omslagsdesign:MiriamEdmunds Sats:Type-itAS,Trondheim2022 Trykkoginnbinding:LivoniaPrintSia,Latvia2022

I EnskallydeGudmerennmennesker. Apostlenesgjerninger5:29

Kapittel1

7

Klokkavarto,ogdetvarsaftrunde.

Detvarstillepåsykehjemmetnå.Deflesteduppetavetter denhalvvarmelunsjen.Ibakgrunnenvandretnoenhvileløsti gangenmedsubbendeskritt.Burdehansnu,sehvemdetvar? Trallastanset,ringeneforplantetsegidenrødevæska. Nei.Personenmåttebarefågå,dekomsegikkeut.Dørene varheldigvislåst.Fleregangerhaddehanlettetterdeeldre medhjertetihalsen.Gåttmålløstrundtmedenekkelredsel hvilendeoverseg.Hvemvisstehvordetokveien?Noengikk rettutpåmotorveienibarenattkjolen.Tynne,skjøreblåhvite beinisokkelesten.

Trallaskrangletnedoverdendunklegangen.Detenehjulet knirket,etterflereårskarlydeniørene.TorfinnMorkenfestetblikketilinoleumsgulvetmenshanstøttetsegpådetvelkjentehåndtaket.Lysstoffrøreneitaketblereflektertigulvet, gjenskinnetvarubehagelig.Hanvartrøtt,ogkroppenvarseig. Trallaskjentesvakttilvenstre,hanstrammetkjernemuskulaturenogskjøvforsiktigmotsattvei.Ingenbråbevegelser,da villeinnholdetvelte.18glassmedsaft.Rød,klissete,sukkerholdighusholdningssaft.Ubehagetkrøpoppgjennomspiserøretbarevedsynet.

Torfinnbanketpådøra.Ingensvarte,hangikklikevelinn.

Dettevaruvanlig.Etullentubehagspredteseg,Torfinn klarteikkeåsettefingerenpåhvorfor.Ettertiårpåsykehjemmetgikkdetmestepåautopilot.Kanskjevardettidspunktet, ellersåvardetenukjentlukt.Denstummendestillhetenlå sometlokkoverkorridoren.Ikkeenlydfratassendeføtternå, ingensmellidører.

8

Avdelingavirketekstrastilleimørket.Alledeandremåtte hagåtttillunsj.Forsiktigplassertehansafttrallamotveggen. Dahviningenfrahjuletstilnet,lyttethan.Detvarstillesomi graven.

Toglass.Eneromvardetikkeallesomfikk.Detvaren skam.Verdensrikestelandplassertedemsomhaddebygddet sammelandet,påtosengsrom.

Takknemligeblikk,etstødigtørkrundtmunnen.Ivinduskarmenstokoppenefragårsdagenskaffe.Medvantebevegelsersamlethandemsammen,kostetbortsmulenepåduken. Rommenemåtteværeryddige,endyktigsykepleiertoksegtid tildetlilleekstra.Etsmil,ogsåvarhantilbakeigangen.Der stansethan,såsegrundt.

Trallastoimørket.

Dethendteofteatnoensloavlyset.Stortsettslodedet meningsløstavogpå.Blåneonblinksomskremtedeandre, gjerningsmannensomikkevisstehvahangjorde.Iendenav korridorenskråddelysetgjennometsmaltvindusomvendte utmotgårdsplassen.Tuntreetvaietkraftig.Ifemtiårhadde detståttder,plantetunderåpningenavsykehjemmet.Heggenhaddevokstsegvidogbred,påtunethaddedetlitekonkurranseomlyset.Treetsomkommeddeførstevårtegnene –alleredefør17.maibegyntedeførstebladeneåspringeut. Davaietdetnorskeflaggetstoltivindenmedbygdasombakteppe.Nåslosnoraensomtogtaktfastmotflaggstanga.Han betraktetdenrytmiskebevegelsen.Vindenøktepå.

Lydenkomfradagligstua.Derskulledetikkeværenoenpå dennetiden.Medforsiktigeskrittgikkhanmotdenmørklagte stuen,dahanvarhalvveis,brøtnoestillheten.Torfinnstanset forålytte.Dervarlydenigjen.

Nei.Hanvarlederpåsykehjemmetogenerfarensykepleier. Haddejobbetpåsykehusogiakuttmottak.Detvarumuligfor hamåkommeinnpåpauserommetogværereddforstillhet. Torfinngikkistedethurtignedovergangenmedmyke skritt.Halvveistilendenstansethanforålytte.Etstykke unna,kamuflertavlydenfraventilasjonsanlegget,lødentynn stemme.Ordenelotsegikkefange.Hanforsøkteåkonsentrereseg,menhørselenvarikkedetdenenganghaddevært. Redselenbegynteåkravleoverryggen,likevelfortsattehan. Iendenavgangenstansethanilysetsomkomutenfra.Blikket gikkutmottuntreetigjen,greinenesvaietivinden.

Monotontgjentokdenenstrofe.Ensang,kanskje.Torfinn pressetsegtilågåvidere,lydenavsålenehansbleforsterket avmurveggene.Noenhaddetrukketfordetungerødegardinene.Gangpåganghaddehanbedtstyretomåskifteutdet gammeldagseinteriøret.Alltidhaddehanfåttkontantnei. «Hallo?»

Detvarjonoender.Menhvor?Øyneneventeseggradvistil

9

Bestemtdrohanhåndaoverpanna,svettenlåtykkigjen påhåndbaken.Torfinnrettetsegopp,gikkovergulvetmed bestemteskritt.Stemmensvartemedåsyngehøyere,raskere. «Hallo?»

Fare,farekrigsmann,dødenskaldulide. Melodienpressetsegframtildithansto,tonenhaddeen svakvibrato.

Enskjørstemmevoksteirommet.

Noevargalt.Nølendesattehanhøyrefotbakdenandrefor åsnuseg.Skullehangåoghenteenavdeandre?

Torfinnrettetoppryggen,såsegrundt.Vardetflereher? «Alma,slonoenandreavlyset?»

TorfinnhørteingenlyderutenomAlmashurtigepust.Den spinkleskikkelsenkrøketsegsammenpågulvet.Denbleke, forstorehudenlåoverdemørkeøyenhulene,øynenevaroppspilt.Overdenbenetekroppenhangenflekketelysnattkjole, fraentiddaAlmahaddeværtfyldigere.Lykkeligere.

mørket.BakTV-enskimtethannoelyst.Hvitehårtusterstakk oppbakskjermen.

«MenAlma,da,deterjomeg.Torfinn!Deteringenfare,» sahanogsattesegroligpåhuk.Detvarviktigåkommened påhennesnivå.

Almaristetfrenetiskpåhodettilsvar.

Enskjelvendefingerutirommettilsvar.Torfinnlotblikketglisakterundtidentommestuen.Detdunklelysetskapte langeskygger.Hanmyste,synteshansåenbevegelseidet andrehjørnet.Stonoenogtittetpåham?

Torfinnbøydesegnedmothenne.

Tannløsegommerstotretdengamlebarnereglenutenstans. Fare,farekrigsmann,dødenskaldulide.

10

«Du,du,»stotretAlma. «Ja,determeg,»smiltehantilbake.«Deteringenfareher.» «Fare,farekrigsmann,»sahunspakt,denskrøpeligehånda sanksakte. «Kom,Alma.Såhjelperjegdegopp.Hvorforsloduav lyset?»

Storereddeøynesåopppåham,dentynnehvitekroppen pressetsegmotveggen.

«Alma,sitterduher?»sukketTorfinn.

Hansmilteforsiktig,Almastirretskremttilbake. «Dukjennerdameg!Kom,såfølgerjegdegtilrommetditt. DeterlengetilDagsrevyen.»

Redselengrepham,mestsannsynligutengrunn.Demåtte gåderifra.Medetblikkmotdenandresidenavrommetgrep hanhenneforsiktigogløftethennevarsomtopp.

Pannahennesvarhardmotskuldra.Detspedehodet bevegdeseghakkete.Hulkenemotbrystetvarsometbarns.

Kapittel2

SiljeAndersenvåknetbråttdaalarmenringtehissig.Hadde hunegentligrukketåsove?Hodetkjentesikkebra,detpresset bakøynene.Håndasloutmottelefonen,sveipetirritertbort bråket. Ennydag. Ennydrittdag.

Ietkortminuttvurdertehunådroppeåståopp.Væreher hjemme,istedetforådrapåSt.Olavshospital.Sitteisofaen ijoggebukser,slippeågårundtihvituniformunderneonlys oglatesommanfungerte.

Mendetvarjomandag.Undervisningavmedisinstudenter heledagen.Ivrigemedisinstudentersomikkeklarteåholde spørsmåleneinne.Hunliktesegbestalenepålabenmedanalyserogcelleprøver.Fortidengjordefolkhenneutilpass.Timene medundervisningslethenneut.Siljehaddegjortettidvis desperatforsøkpååslippe.Tilslutthaddehunbarefåtten korte-posttilbakefrasjefensin.OverlegeOttarThorvaldsen haddeklippetutenparagraffraHelsepersonelloven. Undervisningsplikt. Detbetyddenei. Hunløftetlittpårullegardina,lysetfikkhennetilåknipe igjenøynene.Snø.Allerede.Detvarjobarenovember.Mot12

villigreistehunsegogfantnoenklærsomlåhenslengtihjørnet.T-skjortakjølteneddensvetteryggen.Hunlahåndapå dørklinka,hvavardethunhaddedrømt?Mørkebilderflimretietvagtkaos,minnersomhjernenforsøkteprosessere. Siljevillejoikkehuske.Barefåhvilefragamlehendelsersom pressetsegframpånattanårhunikkelengergjordemotstand.

Nåbegyntehunvirkeligåvåkne.Hvavardetsomforegikk?Såkaldtkunnedetikkeblibarepåennatt,selvidette kaldetrehusetpåMøllenberg.Undrendegikkhuntilbakepå stua. Detvarfortsattmørktute.Startenpåenlangmørketid.En iskaldtrekkdrooverskulderen,Siljesnuddeseg.Der.Detene vinduetmotbakgårdenstoåpent.Hunvarsikkerpåathun haddestengtdetigår.Nåvarbeggehaspeneav,ogvinduet

13

Detvarderforhunstortsettsovhjemme.Villeikkeat Erlendskullesehenneslik.Forholdetvarnytt,hvordanville hantaklehennesuroligesøvnogevigenatteredsel? DegangeneErlendsovover,låhunvåkenhelenattaogstirretitaket. Siljelukketdøratilsoverommetoggjespet.Påtidemed kaffe,dethjalpalltid.Etternoenskrittstansethun.Detvar noesomvarannerledespåstua.Dettoklitttidførhunforstohvadetvar.Dahunpustetsakteut,komdetfrostrøykut avmunnenhennes.Rommetvariskaldt.Stuavarfremmedog ugjestmild.Detvarikkesånnhunhaddeforlattden.

Håndatokpåvarmeovnenunderstuevinduet.Kald.Denpå kjøkkenetogså.Beggevarskruddpåmaks.Kjøleskapetvirket ikke,ikkelysetheller.Damåttedetværesikringen.Siljegikk hutrendeinnpåbadetforlittvarme,mendervardetogså mørktogkaldt.Hungrepenullgenserogdropåsegdenførste buksahunfant.

Hunfrøs.Varnaken.Alenederoppepåfjellet. Alenemedham.Detsvartesombredtesegirommetitakt medspritensombleskyltned.Detvarbareåvente.Detkom tilåsmelle. Ogderoppepåfjellet,ikuldeogsnøfokk,smaltdet. Dørasomstoåpen,slomotveggenivinden.Snøføykasom kominn,lasegpågulvetogsmeltet.

Hanhastetutmedbestemteskrittogfantetstørreet.En langgrein.Tokvekkallekvistenesåaltsomvarigjenvaren sylskarppisk.

Mørkhimmel,kunstiglysmotdrivendesnø. Dugårutoghenterdetriset.

Uroenspredtesegifingrene,Siljeblunketmedtårefylte øyne.Forsøkteåjagevekkminnetsomtrengtesegpå.

Siljebleståendeheltparalysert.

Dugårut,hørerdu!

Denskarseginnidenkaldehudenpåbaken.Pånyttog pånytt.Gjordealtmyevondere.Værsåsnillogslutt.Smerteneskarinnikroppen,boretsegvidereinnisjela.Siljeflyttet blikketfrasnøstormenderute,deroppeinord,tildenharde håndamedkvisten.Skullehunrømme?Hankomtilåkjøre etterhennemedscooter.Jagehenne.Nakenogutenskoimørket.Detvarlangtåspringetilfolk,flerekilometer.

Hunblestående.Lukketøynene,tokimotdehardeslagene. Dagenetterkomhantilåværeigodthumør.

Siljeristetpåhodet.Nei,jegvilikke.Ikkesendmegutisnøstormenutenklær,utensko.

Andersgikkisteden.

Detvarsåjævlavondt.

skledsakteframogtilbakeivinden.Noensnøfillerpressetseg innogsmeltetsaktepåtregulvet.Vindendrevnedovertaket, revoppvinduetsådetslomotytterveggen.

14

15

Siljekomtilsegselvpågulvet.Denkaldevindenstrømmet nedpåhenne.Hunreistesegkjapt,måttelukkevinduet. Stengehaspene.Fåbortminnene.

Smertenforsvantikke.Nåvardenvekttillivavetåpent vindupåMøllenberg.

Blikketgikkoverleiligheten,hviltepåkjenteting.Sofaen, Macen,dengamlelampahunhaddearvet.Hunvarhernå. Siljereisteseg,minneneforsvant.

Værsåsnill,sluttåslå.

Siljetrakkpusten,drohendeneoverdevåtekinnene.Jo,han varborte.

Hunhaddegjortdetslutt,detvarjoover.

Skullehunklareåundervise,måttehunhakaffe.Skulle hunfåisegkaffe,måtteleilighetenhastrøm.Besluttsomtgikk hunmotytterdøra.Idetgamletrehusetvarsikringsskapetute igangen.Utleierhaddeikkeoppdatertdetelektriskeanlegget pålenge.Ingenboddeherlengenoktilåbrysegomsikringer somgåriutide. Siljetokavsikkerhetslenkaoglåsteoppdøra. Derstansethun. Pådørmattalånoemørkt.Siljesåikkehvadetvar.Var det…? Detvarenkatt.Meningenioppgangenhaddekatt,detvar ikke… Siljelahåndaovermunnenforikkeåhyle.Denbrunspragletekattalåpentsammenkrølletpådørmatta.Potenefram, halenlagtsirligrundtkroppen.

SiljeflyttetfrahamognedhittilTrondheim.Andershadde kommetetter,villehahennetilbake.Trygletogtruet.Etterat hunvarsletsjefenhans,haddedetblittstille.Jobbenvardet enesteAndersbryddesegom.Dethaddegåttetårnå.Hadde hunklartdet?

Menhodet.

Hodetvarvridddenandreveien,nakkenvarlang.Øynene plirtetomtmothenne.Mellomkvassetennerstakkentunge ut.Denvarblå.

«Å,beklager,»stotretdenungeekstravakta.

«Detgårfint.Kom.»

Forhvertskrittknitretdetavslørendeundersålenehans.Torfinnstansetogsåopp,overtretoppeneskimtethanspissen avmånen.Detblekelysetpressetseginnmellomgrantrærne, utenatskogenblelysere.Delangeskyggenegjordealtmer uoversiktlig.Detvaruhyggeligheritussmørket.

Hvorvarhun?Øynenesaumforskogen.Denråluftasnek segpåinnsidenavjakkeermene.Detvarblittminusgrader, hunkomikketilåoverlevelenge.Fleremeteroverhamfikk vindendettilåsuseitretoppene.Noeknakkrettbakham,han snuddeseg.Enkvist.Detkunstigelysetfraenlommelyktskar iøynene,Torfinnbleumiddelbartblendet.

Torfinnsnuddesegoggikkmotskogen.Detvarbarede to.HanogCaroline.Noenmåtteværeigjenpåavdelingen mensdelette.DetbleDagrun,denhalvsuresekstiåringensom haddegåttnattevaktdesistetrettiårene.Detpassethamgodt, hanhaddealdrilikthenne.

Kapittel3

Denbråkuldensåtidligpåhøstenhaddelagtskogenbak sykehjemmetmørkoguvanligtom.Altvarfrossentogstille.

«Trorduhunerher?» «Mulig.»

17

Hunsvarteikke,baresåpåhammedstorrespektiblikket. Torfinnvarvirkeligurolignå.Dettevarhansansvar.Han øktefarta,Carolinekomtrippendeetter. «Alma?Almaaa?» Ingensvarte. Øynenesøktemottrestammene,barkenvarlysmotdet stummendemørket.Enfugllettetetsted.Haddehungåttned motmotorveien?Torfinnforsøkteåristebortkulda,trakklua lengerned.AlmaLienhaddeikkeklærtilåværeherutelenge. Daknakkdetiengreinetstykkeinnidengamleskogen. «Erduher,Alma?»

«Hjemtilderhunvoksteopp.Almaerpåveihjemtilsin mor.Førhunmistetspråket,sahunatmorenventethenne hjemfraskolen.Athunikkekunneværehermer,morenble bekymret.»

«Ah,såutroligtrist.Tenkåhadetslik.»

«Menhvordankomhunsegut?»hvisketekstravakta. «Detharjegogsåtenktpåheltsidenvifantutathunvar borte.Erdetnoejeghargjortellerglemt?Sviktiminegodt gjennomarbeideterutiner?»

18

«Hjemtildetgamlehusetsitt?»

«Hvortrorduhunerpåvei?»

Hansånedpådenpeneekstravakta.Hvorgammelkunne hunvære?22?Øynenehennesvaroppsperret,defyldigeleppeneskalv.Torfinnnøtåværedensterke,uredde.Trøstende

Torfinnnikketsakte.Lotsusetfratrærneovertasamtalen. Hørtehannoenderinnemellomtrærne?Hansignaliserteat hunskulleslåavlykta.OmAlmasålysene,komhunikketil åforstå,barebliredd.

«Hjem,»sahanlavt.Betraktetdenspedekroppensomgikk tettvedsidenavham. Ung,naiv.Reddformørket.

Torfinnsåsegrundt.Detvarvanskeligåskimtekontureri dendunkleskogen.Rundttrestammenesmøgdetsegensvak

19

Carolinebegynteumiddelbartågåiretningmørket.Torfinn stoetøyeblikkognøtsynetavbakenhennessomgnissetmot uniformen,førhanfulgteetter.Degikknoenmetertil,devar omsluttetavskogennå.Tretoppenehaddesluktmånespissen, luktaavgammelskogogmoselåtett.

lahanenarmrundtskuldrahennesogklemtetil.Huntrakk seglittunna,Torfinnlothåndasklinedmotkorsryggenforå væresikkerpåathunoppfattetdenblygeflørten.

«Alma,dumåkommehjemnå!Deterforkaldtfordeg her,»roptehanmottrestammene.

Daekkoetfrastemmenstilnet,øktevindenpå.Detkomtil åbliendakaldere.Demåttefinnehennesnart.Bakhamnærmetenlyskjeglesegnølende.Joda.Carolinefulgteetter.

«Hvaerdet?»Stemmenhennesvarskingrende. «Hvamenerdu?»

«Hvorforstirrerdusånnpåmeg?»

«Jeg…»Torfinnsåforundretpåekstravaktasomrygget bakovermotmørket.Stirrer?Hvavardette?Carolinevarredd for…hammerennskogen.

Ekstravaktasåsegrundtmedskrekkslagneøyne,somet rådyrsomværetnoenpåjakt.Hvavarhunreddfor,egentlig? Detvarjobaremørket.Mørketogeiskrøpeligdame.Torfinn varikkeredd,tvertom.Enfølelseavstyrkebredteseg.Carolinekunneikkespringesinvei,hunmåttegåhernå.Denskjelvende,ungekroppentettinntilham.Leppenehansvartørre, hanfuktetdemsaktemedtunga.

Irritertsnuddehanryggentil.Rettetlyktanedmotstienog begynteågå.Hunfikkbareståheraleneogværeredd,da. Torfinnbryddesegikke.

«Viskalfinnehenne,»sahanhest.

GjennomdenstiveblafringeniGore-Texhørtedehenne: Bro,brobrille, klokkaringerelleve.

lyd.Stemmenvarskjelvende,ekkoetitrestammenegatonene enutenomjordiskklang.Etkraftigvindpustdrevlangsstien ogristethardtiallværsjakkene.

Keiserenstårpåsitthøyesteslott, såhvitsomenmann såsortsomenbrann. Fare,farekrigsmann, dødenskaldulide. Densomkommerallersist skalidensortegryte.

Siljelentesegmotdørkarmen,tittetinnpåetoverfyltkon-

Siljegikklettetgjennomkorridorenitredjeetasje.Endelig ferdigmeddagensundervisning.Studentenehaddetattimot denuventedepraktiskeoppgavenmedsjokk.Meningensa noe.Medisinstudentervarikkeavdenopprørsketypen.

Desmåkontorenelåtettinntilhverandrepåhverside. Noenavdørenehaddeetmerpersonligpregmedbarnetegningerogtørrvittigeavisutklipp.Deflestevarstatlignakne, utenannetennetenkeltnavneskilt.Medtittel,selvfølgelig. Detvarunderlighvordanlivetherhaddeenegenrytme,som allefulgteheltautomatisk.Tidenmellommorgenmøterog lunsjvarstille,deflestesattbøydoverarbeidsoppgavene.Mot lunsjtidertokvolumetsegopp,folkblerastløse.

Kapittel4

Summingenigangenetokaldrislutt.Etterhvertlærtemanseg åstengelydeneute.Robottraller,ansatte,studenterogportører.Altpasserteibakgrunnen,bletilenutydelighvitmasse. Gangenepåpatologenvarbådesmalereogstillere,avsondretfrarestenavSt.Olavs.Hervardetingenbehovforåtrille pasienter.Obduksjonslabeneiførsteetasjevarskjermetfra omverdenen,detfrostedeglassetgaetdustlys,forsterketinntrykketavatPatologiskavdelingvarenegenverden.

Menikkehan.

21

«Ja,Andersen.Duhartidtilåståderoghenge?»

«Avdekkefeilmedisinering?»

Detblekeansiktettiloverlegenvarbekymret,øyenbrynene trakksegmothverandre.Foransegholdthanoppetark,men hanlesteikke.Mørkeringerhaddevokstframunderøynene, hudenvargrå.Likevelvardetutenkeligåspørrehvordanhan haddedet.RoligvredThorvaldsenhodetmothenne,tittet overbrillene.

Derringenhaddevært.

«Høresinteressantut.»

«Erpasientendød,ermanveltemmeligsikkerpåatvedkommendeerfeilmedisinert.Nøyaktigdosetrengermanvel kanskjeikkeåvite?»

tor.Papirbunkenevarhøyeogmange,bøkerlåoppslåttmed Post-it-lappermeduleseligskrift.OverlegeOttarThorvaldsensattdyptkonsentrert,lentesegtungtbakovermotstolryggen.Dehengsletebeinakryssethverandrerettoverknærne. Sakteskjøvhanoppbrilleneførhanstøttethakaigjen.Silje fulgtehåndahansmedblikket,stansetvedsøkketpåfingeren.

Siljeløftetoppposenmedtobrødskiver. «Lunsj?» «Jaså?»sahanforundret.«Erdetdentidenallerede?» «Desierså.Noenytt?»sahunognikketmotpapirene. «Tja.Enamerikanskartikkelomforekomstavmedikamentforgiftning.Demeneråhafunnetensikreremåteå bestemmedosepådersommantarmedikamentstatusenviss tidetterdødsfall.»

«Deterdet.Selvomvivetmyeavdettefrafør.Sånøyaktig trorjegaldrivifårdetheller.Oghvaskulledetegentligvære godtfor?»

«Nja.»Siljetvilte.«Mendersom…»

22

Meddebestementeoverlegensinfasteplass,denhanhadde hattimangeår.Tilhøyreforinngangen,lengstunnadenhektiskekødannelsenforandisken.Thorvaldsenreistesegoghektetlegefrakkenavhengeren.

23

«Dukanleseartikkelenselv,Silje.Såkanvidiskutere etterpå.Laossgå,føralledebesteplasseneikantinaertatt.»

«Mhm?»

«Joda,»sahunstille.«Jeg…»

«Forresten,detvarsant.Jegskullehasnakketmeddegom noe.»

Thorvaldsentokavsegbrilleneogsåintenstpåhenne. «Hør.Dufikkenrøffstartherpåavdelingen,jegerredd foratdetpregerdegfortsatt.Debarna,deterikkevanligmed slikesaker.Jeghåperdukanforstådet.Detåkommeigang medobduksjonerkanværeakkuratdetdutrenger.»

Siljevisstehvahanville.Hunbegynteågåmotdøra. «Nårerduklartilåværemedpåobduksjonerigjen?Det hargåttetårnå.»

Siljenikketbare.Detvarikkeromforåfortelleathunfortsattsåansiktenepåbarna.BlikkettilThorvaldsenhviltetålmodigpåhenne.Dahunikkesvarte,fortsattehan:«Jeghar denperfektesakenfordeg.Dugårselvfølgeligsammenmed meg,vistarterobduksjonenimorgentidlig.»

Overlegenbladdeskjødesløstipapirbunkenpåbenken,fant ikkedethanletteetter.Siljesåmattpåhamderhanskrittet bestemtovergulvetmotarkivsystemetpåmotsattvegg.Alti hennemotsattesegådeltapåobduksjon.

Siljesnuddesegogsvartemotvillig;«Jo,deterkanskjepå tide.» «Jegvilikketvingedeg,Silje.»Thorvaldsensåbekymretut. «Menfordinegenskyld.Dukanikkebaresitteforanmikroskopet.Dumåtilbakeisalenigjen.»

«Rutine.Ifølgeprosedyreneblirdetobduksjonnårnoe uforutsettskjer.Finneenkonkretdødsårsak,dersomdetblir opprettetsakmotsykehjemmet.Ogdetkanjegtenkemegat detblir.Detmåihvertfallundersøkesomdetharskjeddnoe feil.Hererepikrisenfratilsynslegensomutstedtedødsattesten,dr.Strand.Fokusblirhypotermi.»

«Ah,seher,ja.AlmaLien.92år.Dødeforrigeukeav hypotermiogutmattelse.Mestsannsynlig.Hunvarbeboerpå MoveienSykehjem,avdelingfordemente.Haddekommetseg utsentpåkveldenogforsvant.Ansattelettelengeetterhenne, menhunbleikkefunnetførpåmorgenkvisten.Mestsannsynligfrossetihjel.» «Hvorforkommerhunhit?»

«Vikanbenyttedittkontor,regnerjegmed?»

Torfinnkjenteirritasjonenstige.StyrelederVidarStenman tråkketovernoengrenser,kalle ham inntilmøtepåhanseget kontor. «Selvfølgelig,»mumlethan.

VidarStenmanåpnetdørainntilkontoretogbyddeham innmedarmen.Torfinnsåirritertpågesten.Detvarjohan somvarsykehjemsleder.Stenmantroddehanbestemte,men hanordnetjobaremedøkonomien.Torfinnvardensom gjordedenvirkeligejobben.Tilrettelaforalle,bådeansatteog pasienter.Hanhaddealleitankeneheletiden.Hvemtrengte legetilsyn,hvemhaddehvilkeallergier,hvilkeansattetrengte, ogikkeminst skullefå,velferdspermisjon.Sliketing.

25

«Torfinn,hardunoenminutter?»

Hanflyttetblikketoppframedisinenepåbenkenogbort påmannenidøråpningen.Skjorte,penbukseogslips.Den nystrøknelyseblåskjortaogdetdyreslipsetmarkerteetskille mellomham,styrelederen,ogdem,sykepleierne.Torfinnsatte oppgitttilbakemedikamenteskeneihyllaognikket.Detvar ingensomventetpåmedisinerlikevel,pasientenevaruvitende oglikeglade.

Kapittel5

Detvarhansombestemtedet.Torfinnhaddekontrollpåalt

Torfinnklarteikkeåtolkeblikkethans.Stenmansårartpå ham,hvavardethanegentligville?

over.Foråsidetslik,nå

Dahanskullesettesegikontorstolensin,blehanforbigåttavStenman,somfrekkogfreidigkastetsegnediden bestestolen.Hansstol.Torfinnstrammetkjeveneforikkeåsi noe. Endagskullehantaham.Menikkeidag. «Hvabringersådentravlestyrelederenhitned?Vilduha littkaffe,forresten?»

Torfinnfnøs. «Hvasadu,Torfinn?» «Jegsaingenting.»

Torfinnlotblikkethengepåhåndasomvisteveiinntilhans egetkontor.Demansjettknappenevardyre.Stenmanhadde nokaldrijobbetfornoeihelesittliv.Mennsomhamfikkkastetaltetterseg.Bådedamerogpenger.Trengteikkeåjobbe ogstreve.Hanhaddenokaldritørketavføring,han,medde manikyrertehendeneder.

«Neitakk,Torfinn.Detblirmyekaffefortiden,»sahan avvisende.

var detenminnestund.Ethelligpusteromfordepårørendesådekunneminnessinedøde.

Somlederpåsykehjemmetvarhanenviktigbrikkeimangesliv. OghvagjordeVidarStenman?Flyttetpenger.

«Ånei,beklager.Styrelederenmåikketroatjegfnyserav ham.Jegharlittsnue.Porselensblomstenderborteblomstrer, jegerreddjegerlittallergisk.Kjennerduikkedendeiligeduften?»Torfinnpressetframetsmiloggikkinn.

26

framedikamentromtilplanterogandakter.Forikkeåsnakke omhvormyebedreminnestundenehaddeblittetterathantok

«Jegsyntesdufnøs,harjeggjortnoegalt?»

Denrettferdigeharomsorgforsinbuskap,mendenugudeligeshjerteerhardt. «Torfinn?» «Hva?»

«Ogfortsattjobberdupågulvet?»

Dum?Hvamentehan?SattVidarStenmanherihansstol ogkaltehamdum?Torfinnflyttetblikketutpåtuntreet.De tynnegrenenebøydeavforvinden,mentreetstostøtt.Han trakkpusten.

«VårkjæreumisteligeAlma.Gudværemedhenne.Den 27

«Hvamenerdu?»

«Tiår.»

Noesånedlatende. Pågulvet. Torfinnvurdertehamen stundførhansvarte.

«Avvik.Økturopådemensavdelinga,AlmaLiensomklarte åkommesegutogfrøsihjel.Sykehjemmetharstortpresspå seg,deterlangeventelister.Itilleggerdetmangealvorligsyke påavdelingene,flereenntidligere.Størrearbeidspress,ønske ommerressurser.Kanskjeerdetdettesomskaperuroogryktespredningblantdeansatte.Jegvetikke.»

«Hvorlengehardujobbethernå,Torfinn?»

«Ja,jegsynesdetermegetviktig.Jegerfortsattsykepleier,ogdetåfåhjelpeetmedmenneskeiytterstenøder sværtgivende.Somlederønskerjegåværenærdeeldre,ta deliarbeidshverdagentilminekolleger.Hvordanvetjeghvor skoentrykkeromjegikkebrukerdenselv?»

VidarStenmannikket.«Ja,deansatteerfornøydemeddeg, Torfinn,dufårmangegodeord.Kanskjeertaktikkendinikke sådum.»

«Jegsaatdetsisteårethardetværtendeluroher.Uønskete hendelser.Deansatteharuttryktbekymring.Detharblitten delprat.»

Torfinnblevarmihelekroppenogflyttetsegutilpassfram ogtilbakepåstolen.Hvavissteveldenderblårussenompleie aveldre?Hantenktebarelønnsomhet.Pengerinn,pengerut. Deeldrebetaltemånedsleieforromogstellsomvarlangt underpari.

«Vimågågjennomsikkerhetenpåavdelingeneengangtil. Rutiner,prosedyrer,samtdefysiskehindreneiformavdører ogutgangsmuligheter.Dettemåikkeskjeigjen,»sastyrelederenbestemt. «Selvfølgeligikke,»nikketTorfinn.

28

Torfinnholdtblikketfestetpådefoldetehendenesinesom låifanget.Nåsåhansakteopppåstyrelederen.Hvilkerykter?Snakketdeomham?

«Vierforfåansattetilåfølgedemopp,selvomjegtarmin tørnpåavdelingene.Foråklareågidemdenomsorgende trenger,ja, fortjener,såtrengerviflerefolk.Deeldretrengerå aktiviseres,ikkebareholdesnoenlundereneogtrygge.Låste dørererikkenok.»

«Uroenharøktfordideeldreerdårligerenårdeendeligfår plasspåsykehjem.Deborhjemmeforlenge,utenoppfølging ogstell.»

«Oghvaskalvigjøremeddenøkteuroen?Hardu,somer ensådyktigsykepleier,noengodeforslag?»

hendelsenholdermegfortsattvåkenomnatta.Kunnejeggjort noeforåforhindredet?Dørenevarlåst,rutineneerpåplass. Likevelklarteviikkeåpassepåhenne.Hvilkenskjebne,fryse ihjelalenederiskogen.»

VidarStenmanlyttetalvorligtilhanserfarneord.Etlitehåp bletent,kanskjevardetmuligheterforåbedreforholdenepå sykehjemmet?

Nåvillestyrelederenleggesegoppidriftaherpåhjemmet også.Hankjentepulsenslå.Dettevaruholdbart.

«Kald,masseprodusertmat.Detvetduikkeholdermål,» avbrøtTorfinnogreisteseg.

«Duharrettiatdeeldreerdårligerenårdeendeligfårplass. Ventelisteneerlange.Demåned.»

«Settdegned,Torfinn.Duvetlikegodtsomjegatvimå finneløsningermeddesparsommeressursenevihar.»

Torfinnlukketbådeøyneogører.Settdegned?!Somom hanvarenhundmankunnetråkkepåoghersemed.Han måtteutherfra.TorfinnhørteStenmanprate,menbegynte bareågå. «Jegbeklager,mennåmåjegtilbaketilarbeidet.De eldreventerpåmeg.Nordsetharikkeblittsteltennå,og snarterdetlunsj.Styrelederenvilvelikkeatdeeldreskal sulte?»

Torfinnbetraktetdetvelpleideansiktethans.Dettoksegvel ikkeutforstyretåhalangeventelister.DetvarVidarStenmansomhaddebesluttetååpneoppfortomannsrom.Torfinn haddeselvfølgeligværtimot.

«Flereansatteogennyavdeling.Såskalduseatduløser beggeproblemene.Bådeventelisteroguro.»

«Defårjomat.»

«Hva?Detmenerduikke.Åstengekjøkkenetergalskap, materdenenestegledendissemenneskenehar.»

«Torfinn?Vierjoikkeferdige.»

Ikkeferdige?Hanvarsåferdigsommankunneblimedden

«Jegerheltenigmeddeg,Torfinn,»sukketStenman.«Men deterdetdessverreikkepengertilibudsjettet.Dettevetdu. Styretmåeffektiviseredriftenytterligere,budsjettetersprengt. Jegmislikeråsidette,menénløsningeråleggenedkjøkkenet.»

29

Lederensålengepåham,nikket.Torfinnventetforventningsfullt.

VidarStenmansåundrendepåham.Torfinnvurderterynkenmellomøyenbrynene.

«Saligeerdesomerfattigeiånden,forhimmeriketer deres,»sahanhøytogtydelig,medetvelplasserttrykkpå hvertord.

Hansåsegikketilbakedadørasmaltigjentilhansegetkontor.

BlårussenhørtevelsjeldenGudsord.

derfyren.Torfinnhaddeviktigeretingåutføre.Hansnudde segogløftetfingeren.

Kapittel6

Haddekvinnenværtlykkeligellerlivreddidesistetimene avsittliv?Reddforåhakommetbortimørketellerlykkelig forendeligåhasluppetunna?

Luktalåtykkineseborene.Ventilasjonsanleggetiobduksjonssalenvarkraftig,menklarteikkeåtabortdensøtligeeimen avråttenkropp.AlmaLienhaddestivnetifosterstilling.De haddefunnethennemedoverkroppenkrøketinnundereirot. IfølgeThorvaldsenvardetettegnpåhypotermi.Desomfryserihjel,søkermothulromellerluneplasser,mestsannsynlig påinstinkt.Demåtteventetilhuntintemedååpnehenne.

Siljegrøssetvedtankenpåhvordandetsåutinnepåenkelte sykehjem.Ennåkjentehundenvamleluktaavoverkoktmat, 31

Siljesånedpåstålbenken.Denstakkarsgamledamenvar såtynnogskrøpelig,nestensometskjelett.Blåligpergamenthudtrukketoverbeingrind.Hunsvelget,drodetykkehanskenegodtpåførhuntoketvarsomt,menfast,takihodet hennes.Skallenhaddetynnegråhårsomlåbakoverutenå dekkeissen.Detvarlettåseetterhodeskader.Ingenytreskaderpåhodeellerkropp.Blåmerkerpåbeggebenaogarmene, mestsannsynligetterfall.Eldre,ogspesieltdemente,varustø ogfaltlett.Siljebetraktetdelukketeøyneneideinnsunkne øyenhulene.

«Riktig,riktig.»

«Ja,Andersen?Hvatenkervi?»

Siljeblerykketutavminnene,lanedkvinnenshodeoggikk etskritttilbake. «Medvisåmenerdumeg?»

«Vel.AlmaLien,92år.Sværtslank,litemuskelmasse,som forventetutfraalder.Storebloduttredelserpåhøyresideav arm,hofteoglåretterfall.Omfangettyderpåathunhargått påblodfortynnende.Forstørretmilt,måseesnærmerepåetter viharfåttåpnet.»

sykdomogavføringsomhaddesattseginesadahunsomung medisinstudenttokekstravakterpåsykehjem.Alledegamle somsattensommeihversinstol.Rettvedsidenavhverandre, utenevnetilåkommunisere.DaSiljegikkutderifradensiste vaktapåsensommeren,lovtehunsegselvathunaldriskulle settesinebenpåetsykehjemmer.

Thorvaldsennikketogkommedoppmuntrendebrumming. «Liteoppsiktsvekkendefunn.Tattibetraktningforventet helsetilstandutfraalder.Ogikkeminstlengdepåsykehjemsopphold.»

Siljetenktesegom.

«Dødsårsakervelsåenkeltsomhjertestansetterutmattelse ognedkjøling.Huntålteikkepåkjenningen.» «Ja,deternokenlogiskslutning.» «Ja.» 32

«Ogvedførsteøyekastvildusidødsårsaker…»Thorvaldsentyggetfortsattuaffisertpåeplet.

Thorvaldsenlentesegtilbakemotbenkenpålangsidenav rommet.Kummenevartomme,dekunneførsttautorganeneimorgen.Hanhentetframetgrøntepleogtoketjafs. Siljekjentekvalmenstigevarmikroppen,lydenavnoensom spiste,varuutholdelig.Hunsåned.

«Menvivetjoikkebakgrunnen?Sånnegentlig?»

«Hvamenerdu?»

«Fullstendiggjennomgang,negleavskraptilDNA-testing, medikamentstatusogunødvendigemålinger.Grunnundersøkelsenekunneværtgjortpåhalvetiden.»

«Ikkealtermistenkelig,Silje.Dessutenerdetnyetidernå, viharfåttpåleggfraøvreholdomåinnskrenkeprøveroganalyser.Jegharikkesåmyejegskullesagtlenger.»

«Såhvorforhardudasattigangensågrundigobduksjon?» undretThorvaldsen.

«Ja,menikkeallekommerhit.Dekommervelhitaven grunn.» «Joda.Menikkeallegrunnererlikegode.Detvilduforståetterhvertsomdufårmererfaring.Manutviklerennviss magefølelse.»

«Gittbakgrunnenfordødsfallet,ja.»

«Oghvaommagefølelsenminsieratdettedødsfalleterdet noemistenkeligmed?»

«Hvordanda?Funnenetilsvarerhelsehistorikken.» «Menhvorforstakkhunav?Midtpånatta?»

«Neeii…»Thorvaldsendropådet,«dementegjørjoslikt, deforstårikke.Mestsannsynligvisstehunikkeengangatdet

33

Detblepinligstilleirommet,Thorvaldsenrettetsegoppog slengteirritertepleskrottenisøppelbøtta.«Så.Vimånedmed garden,væremindremistenksomme.Menhvemkanklandre deg,egentlig,etterdenstartendufikkherpåavdelingen.Jeg forståratdusynesdødsfallervanskelig,ja,tiltidermeningsløst.Mendødenerendelavlivet.Detskjer.»

«Sådumeneraltsåatmyeavjobbenvarunødvendig?»

«Hvisdetvarsåunødvendig,hvorforlotdumegfortsette?» Thorvaldsensmilte.«Touché!Vel,ansvarliggjøringerden bestelæring.»

varnatt.Dessuten,deterikkeenjobbforenpatolog.Viser på hva somfaktiskharskjedd.Ikkehvorfor.»

Varhunblittheltparanoid?Blikketgikknedigulvet.Det varnokengrunntilatThorvaldsenhaddegitthennedenne saken.Hanvisstehvordanhunhaddedet.

DaSiljekastetetblikkpåklokka,såhunatdenbarevar halvtre.Hjem?

«Hunvar92.»

Siljesukket.«Dukanharett.Mendetkanogsåjeg.Alma Lienburdeikkehaliggether.»

«Ja,ja,Silje.»Overlegensåvarmtnedpåhenne.«Nåerdu igangigjen.Duermegetgrundig,detskalduha.Idennejobbenerdet,somviallevet,sværtviktig.Jegforeslåratdutar tidligettermiddagidag.Gåhjemogslappav.Detervelfortjent.»

«Jo.»

«Detgårfint,jegkanbegynnepårapporten.»

«Gåhjem,Silje.Komdegutidenfriskehøstlufta,supinn noeannetennformalininoentimer.Rapportenskriverdui morgen.»

DadørenetilLaboratoriesenteretgledigjenbakhenne,måtte hunmotvilliggiThorvaldsenrett.Denskarpeluftakjølnet hudenogklarnettankene.Himmelenvarsåskinnendeblåat detskariøynene.Siljedrodenfriskehøstluftahardtgjennom nesegangen.Kroppensomalltidvartung,kjenteslettere. Noengangerslappmørkettaket.Korteøyeblikkhvorden svartesekkensomvardrattnedoverhodet,forsvant.Siljeså opp.Destoretrærneiparkenhaddeguleblader.Beinaflyttetsegpåasfaltsomfortsattvarbar.DaSiljerundethjørnet, skintesolapåeføyenpåveggen.Bladeneklamretsegtilden livløsemurbygningen,degnistretrødt.Detvarennydeligdag.

34

Hunmystemotsykkelstativet.Midtpårekkastohennes slitteDBS-sykkel,likegammelsomhenneselv.Hunslengte veskaikorgaogbøydesegforoverforålåseopp.

Siljerettetsegopp.Noevarannerledes.

Haddedetbegyntigjen?

Hundrohåndautavskinnhanskenogrykketforsiktigi sykkellåsen.Låst.Såforundretpåkodelåsen.Barehunkunne koden.Hunparkertedaalltidmedbakhjuletisykkelstativet. Nåstosykkelenmedframhjuletinn.Hunkløddesegnedenforøret,strøkbortethårstrå.Haddehunparkertannerledes imorges? Nei. Hvafaen.Siljesåsegrundt.Høstenføltesmedettsåannerledes,mertruende.Blikketvandretoverbilenesomstoparkert langsveien.PåFinalebanenlektebarnaihøstsola.Verdenvirkettilsynelatendevennlig.