Casper André Lugg Nymånedagene

Page 1nymånedageneCasper André Lugg

nymånedagene


Tidligere utgitt: Lite rekviem, 2011 Dagene er som gress, 2015

© CAPPELEN DAMM AS 2016 ISBN 978-82-02-52586-6 1. utgave, 1. opplag 2016 Omslagsdesign: Elisabeth Vold Bjone Foto: © Parinya Feungchan/Shutterstock Sats: Type-it AS, Trondheim 2016 Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2016 Satt i 12/16,6 pkt. LyonText og trykt på 115 g Munken print cream. Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no


Pity us by the sea on the sands so briefly – Samuel Menashe1lysgrenserstrå – evangelium det finnes en forsiktighetsgrad i lyset rundt de nedbøyde stråklyngene i snøen nesten hudlige i sin offerlyse varme

9


øyeblikket er her I vi står hverandre akkurat så nær at vi berører hverandres tomhet som i en skog der lyset så vidt slipper igjennom løvverket

jordstenglene kryper over føttene blomstrer ved anklene

10