Page 1


I DENNE BOKA HAR VI SAMLET: Kafé Haletippen, 2001 Tutomaten, 2008 Prikkesyken, 2010

© CAPPELEN DAMM AS 2016 Omslag og illustrasjoner: Per Dybvig Design: Elisabeth Vold Bjone Repro: Narayana Press, Danmark 2016 Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2016 Papir: 150 g Arctic Volume Skrift: Sabon 15/19 ISBN 978-82-02-51020-6 1. opplag 2016 www.cappelendamm.no Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.


BJØRN F. RØRVIK TEGNINGER AV PER DYBVIGB J Ø R N F. R Ø RV I K I L L U S T R A S J O N E R AV P E R DY B V I G


nn dag da Reven satt foran hiet sitt og bladde i et album, album, kom kom den den retthalede Grisungen forbi. retthalede –– Hva Hva er erdet detfor foreieibok? bok?spurte spurteGrisungen. Grisungen. –– Det Det er erhalefjærsamlingen halefjærsamlingenmin, min,sa saReven Revenstolt. stolt.––SeSeher, her,jeg jeghar har to stykker, den ene er er til til og og med med ganske ganske sjelden. sjelden. Reven viste var fjær fjærfra fratoto forReven vistefram framboka boka med med halefjær. halefjær. Det var skjellige: Høne og og rarrar høne. forskjellige: Høne høne. –– Høne Høneog ograr rarhøne, høne,sasaGrisungen, Grisungen,––har hardu dubare barededetotoder? der?Den Den som heter rar høne ser forresten ut som vanlig vanlig skjærefjær. skjærefjær. Reven ble fornærmet. du ikke ikke syns syns de de er ernoe noefine, fine,såsåtrenger trengerdu duikke ikkeå åsesepåpå – Hvis du dem, sa han, og lukket albumet. Grisungen angret seg med en gang. en fin fin samling, samling, sa sa han. han.––Men Menden denererkanskje kanskjeikke ikkesåså – Det er en stor. Du har plass til flere fjær, mener jeg. DuReven har plass til flere Reven sukket. Sant å hadde si hadsukket. Santfjær, å si mener hadde jeg. Grisungen rett. Albumet de Grisungen rett. Albumet veldig mange tomme sider. hadde veldig mange tomme sider. – Å samle halefjær er en en vanskelig vanskelig hobby, hobby, klagde klagde Reven. Reven. –– Du Du må ikke tro at fuglene må fuglene bare bare kommer kommerbort borttil tildeg degog oggir girdeg degenenfjær. fjær.


Grisungen klødde seg litt på trynet. – Jeg så noen fugler i dag som hadde veldig fine halefjær, sa han. – Hvor var det, da? spurte Reven. – I den gamle eika, borte på jordet, sa Grisungen. – Sitter de på de nederste greinene? ville Reven vite. – De sitter både nederst og øverst, og øverst og nederst, sa Grisungen. – Sånn som de pleier å gjøre, når de sitter i trær. – Noen sitter altså nederst, mumlet Reven, – vent litt ...


Reven forsvant inn i hiet sitt og kom ut igjen med ei pølseklype. – Hva er DET for noe? spurte Grisungen. – En klyper, sa Reven, – en klyper som jeg fant nede ved bekken. Den er sikkert til å fange fisk med. Man bare stikker den ned i vannet, sånn, og når fisken kommer forbi, så klyper man den fast. Grisungen så på klyperen. Han syntes den så farlig ut, men Reven forklarte at en klyper var det beste redskap, når man skulle samle halefjær.