Bjørn F. Rørvik Bukkene Bruse begynner på skolen

Page 1
© CAPPELEN DAMM AS, Oslo 2017 ISBN 978-82-02-52777-8 1. utgave, 1. opplag 2017 Omslag og illustrasjoner: Gry Moursund Sats: Gry Moursund Repro: Narayana Press, Danmark 2017 Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2017 Satt i 12 pkt. Baskerville Semibold og trykt på 150 g Munken Pure

Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

www.cappelendamm.nose. tre bukker som het bukkene Bru Det vafåtr tenet bregavng olen. om at de måtte begynne på sk De hadde

– Hvorfor det? spurte den minste. – For at vi skal lære å lese og skri-ive, sa den mellomste. – Og re-e-e-gne med pluss og minus, sa den største. – Det gidder i hvert fall ikke jeg! sa den minste. – Alle må gå på skolen nå for tida, forklarte den største bukken.Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.