Barnehagequiz 2 - Bruk hodet!

Page 1

© CAPPELEN DAMM AS, Oslo 2022 ISBN 9788202766283 1. utgave, 1. opplag 2022 Illustrasjoner: Maria Irén Hellen-Heath Omslagsdesign og sats: Guro Teigen Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia, 2022 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

SILJE GRØTVEDT BRUK HODET!

4 INNHOLD Hvilken farge? 1 ........................................... 9 Svar – Hvilken farge? 1 .......................................... 10 Foran eller bak (på kroppen) ....................... 11 Svar – Foran eller bak (på kroppen) ....................... 12 Hva er det motsatte? 1 ............................... 13 Svar – Hva er det motsatte? 1 ............................... 14 Hva er størst? 1 .......................................... 15 Svar – Hva er størst? 1 .......................................... 16 Former ....................................................... 17 Svar – Former ....................................................... 18 Hva skal ut? 1 .............................................19 Svar – Hva skal ut? 1 ............................................. 20 Én mer 1 ..................................................... 21 Svar – Én mer 1 .................................................... 22 Påkledning ................................................ 23 Svar – Påkledning .................................................24 Hva skal ut? 2 ............................................ 25 Svar – Hva skal ut? 2 ............................................. 26 Hva er mest penger? ................................. 27 Svar – Hva er mest penger? .................................. 28 Følelser 1 ................................................... 29 Svar – Følelser 1 ................................................... 30

5 Hva er minst? 1 .......................................... 31 Svar – Hva er minst? 1 .......................................... 32 Nødssituasjoner og førstehjelp ................. 33 Svar – Nødssituasjoner og førstehjelp ................... 36 Etter og før ................................................ 37 Svar – Etter og før ................................................. 38 Hva gjør de på jobben sin? 1 ...................... 39 Svar – Hva gjør de på jobben sin? 1 ...................... 40 Sorter søpla! 1 ........................................... 41 Svar – Sorter søpla! 1 ............................................42 Hva er det motsatte? 2 .............................. 43 Svar – Hva er det motsatte? 2 .............................. 44 Tell fingrene .............................................. 45 Svar – Tell fingrene .............................................. 46 Hvilken farge? 2 ......................................... 47 Svar – Hvilken farge? 2 ......................................... 48 Hva skal ut? 3 ............................................ 49 Svar – Hva skal ut? 3 ............................................. 50 Hva er flest frukter? .................................... 51 Svar – Hva er flest frukter? .................................... 52 Hva skal ut? 4 ............................................ 53 Svar – Hva skal ut? 4 ............................................. 54

6 Sorter søpla! 2 ............................................55 Svar – Sorter søpla! 2 ............................................ 56 Brann ........................................................ 57 Svar – Brann .........................................................60 Hva er lengst tid? ....................................... 61 Svar – Hva er lengst tid? ....................................... 62 Hva gjør de på jobben sin? 2 ...................... 63 Svar – Hva gjør de på jobben sin? 2 ...................... 64 I trafikken .................................................. 65 Svar – I trafikken ................................................... 66 Hvor er lekebilen?...................................... 67 Svar – Hvor er lekebilen? ....................................... 68 Hva er størst? 2 ......................................... 69 Svar – Hva er størst? 2 .......................................... 70 Hva skal ut? 5 ............................................. 71 Svar – Hva skal ut? 5 ............................................. 72 Én mer 2 .................................................... 73 Svar – Én mer 2 .................................................... 74 Ukedager .................................................. 75 Svar – Ukedager ................................................... 76 Hva er det motsatte? 3 .............................. 77 Svar – Hva er det motsatte? 3 ............................... 78

7 Hva er minst? 2 ......................................... 79 Svar – Hva er minst? 2 ......................................... 80 Hva gjør de på jobben sin? 3 ...................... 81 Svar – Hva gjør de på jobben sin? 3 ....................... 82 Sorter søpla! 3 ........................................... 83 Svar – Sorter søpla! 3 ........................................... 84 Terningen .................................................. 85 Svar – Terningen ................................................... 86 Hva skal ut? 6 ............................................ 87 Svar – Hva skal ut? 6 .............................................88 Hva er flest dyr? ........................................ 89 Svar – Hva er flest dyr? ......................................... 90 Følelser 2 ...................................................91 Svar – Følelser 2 .................................................. 94

Hvilken farge? 1

1. Hvilken farge har himmelen om dagen, hvis det ikke er skyer?

5. Hvilken farge får du hvis du blander rød og blå maling?

4. Hvilken farge har fruktkjøttet (det du kan spise) til en ananas?

2. Hvilken farge har veggene til en låve?

9

3. Hvilken farge får du hvis du blander gul og rød maling?

10 1. Blå 2. Rød 3. Oransje 4. Gul 5. Lilla SVAR: Hvilken farge? 1

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.