Arne Svingen Verdens farligste gjeng: På dypt vann

Page 1


2


3


© CAPPELEN DAMM AS 2017 ISBN 978-82-02-51583-6 1. utgave, 1. opplag 2017 Illustrasjoner: Ida Larmo Omslag: Ida Larmo Sats: Cappelen Damm AS Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2017 Satt i 14/18 pkt. Sabon og trykt på 130g Arctic Volume. Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

www.cappelendamm.no www.arnesvingen.no

4


Arne Svingen

Illustrert av Ida Larmo

5


Arne Svingen

6


7


Fryktet av fiender helt til husene på andre siden av ve ien. Har et blikk som kan dre pe, eller i hvert fall skade litt . Regner med å bli leiem ­ order som voksen. Spiser middag klokka fem.

hånda. Er i t r te t e r p s d e Født m ykker som t s m fe t s in m v fryktet a ens vokter. g o k S . e r g n y t t er li Robin Hood, Minner litt om ne. Regner r læ k a fr t t e s t r bo gger som y b s p p o r k li b å med kker. Spiser e n s r e ll E . n e s k o v m. middag klokka fe 8


Veldig god på å overraske motstanderen. Og seg selv. Spytter som en sjømann. Farlig med skjold. Ikke fullt så farlig med våpen. Regner med å bli diktator som voksen. Eller sykepleier. Spiser middag klokka fem.

Hugger til nesten b med replikker som ite Skal ald r hodet av folk . ri få seg Regner k j æ reste. med å b l i rockeklu bb. Elle utkaster på rb Spiser m iddag sj aker. okkerend klokka s e seint: ju. 9Du synes kanskje matteprøver og mas om å rydde på rommet ditt er det verste som kan skje deg. Da vet du ingenting! Det finnes nemlig folk som har forvillet seg . Noen har til og med inn i kommet seg helt fram til UHYGGENS BORG. De har angret bittert. Enkelte tror at dette bare er et skogholt bak søppelkassene. Så feil kan man ta. Her holder nemlig vi til: Verdens farligste gjeng. Vi lager suppeskåler av kraniet ditt! Vi henger deg opp etter tåneglene! Vi kiler deg meg veldig myke fjær under føttene til du kreperer av latter! Dette gjelder særlig Verdens dårligste gjeng – eller Grusomme gutters gjeng, som de selv kaller seg. Trioen holder til i en rusten Ford bak lekeplassen og drømmer om å overta UHYGGENS BORG. Det kommer aldri til å skje!

Ondskapens skog

11


12


13


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.