Alle mennesker er ikke like mye verdt

Page 1

Allemennesker erikkelikemyeverdt

Allemennesker erikkelikemyeverdt

LindisHurum

©CAPPELENDAMMAS,Oslo2023

ISBN978-82-02-77144-7

1.utgave,1.opplag2023

Allenavnpåpasientererendret.Inoenavhistorieneerogsåandrepersonlige oggeografiskedetaljerendret.AminaogSarahpås.75er,itilleggtilatde harfåttandrenavn,hellerikkeknyttettiletlandellersted.Historienedereser relevanteforallelandderkvinnerikkehartilgangpåtryggabort.

Omslagsdesign:MiriamEdmunds

Sats:Type-itAS,Trondheim2023

Trykkoginnbinding:LivoniaPrint,Latvia2023

Satti11,05/15,6pkt.Sabonogtryktpå80gHolmenBookCream1,8.

Materialetidennepublikasjoneneromfattetavåndsverklovensbestemmelser. UtensærskiltavtalemedCappelenDammASerenhvereksemplarfremstilling ogtilgjengeliggjøringbaretillattidenutstrekningdeterhjemletilovellertillatt gjennomavtalemedKopinor,interesseorganforrettighetshaveretilåndsverk.

Utnyttelseistridmedlovelleravtalekanmedføreerstatningsansvarog inndragning,ogkanstraffesmedbøterellerfengsel.

www.cappelendamm.no

INNHOLD ForordavMortenRostrup ................. Deandresliv ............................. Mimuna BrevfraNigeria ............................ Mittliv .................................. Joshua BrevfraSør-Sudan .......................... Glemteliv................................ Rebecca BrevfraSør-Sudan .......................... Ensomtliv ............................... Hila BrevfraAfghanistan ........................ 7 21 26 31 40 46 53 59 63
Kvinneliv ................................ AminaogSarah Brevomillegalabort. ....................... Pandemiliv ............................... Abraham BrevfraSudan ............................. Ondskapsfulleliv ......................... Grace BrevfraMiddelhavet ........................ Middelhavsliv ............................ Judeline BrevfraHaiti .............................. Generalsekretærliv ........................ Maryam BrevfraMoria,Hellas ....................... Alleliverikkelikemyeverdt ............... Ettliv ................................... Glemtekriser ............................. Noter ................................... 67 75 83 90 98 107 113 121 128 134 139 148 149 159

FORORD

Snøfokketslomotbilendervikjørtepådenbrede motorveiengjennomdetflatelandskapet.Åkrene vardelvisdekketavsnø.Nesteningenkjørtei sammeretningsomoss,menmotosskomflerebiler fullastetmedmenneskerogbagasje.Koffertervar stabletpåtaketogstappetinnderdetvarplassi baksetet.TeametvarpåveitilKharkivimidtenav mars2022.EnkrighaddebruttutiEuropa,ogen kriseviforeløpigikkesådimensjoneneav,utspilte segraskt.

Etteråhapassertfleremilitæresjekkpunkterpå veienkunneviendeligkjøreinniselvebyen.Ukrainas neststørsteby.Vihaddehørtatrundthalvparten avbefolkningenpå1,5millionerhaddeflyktet.Restenvarigjen,mengatenevarsååsitomme.Ingen butikkervaråpne,ingenmenneskerspaserterundt.

Noenfåbilerogambulanserkjørteforbi.Bygninger

7

varsønderskutte.Bortsettfrastadigulingfraflyalarmerogdrønnfraartilleriangrep,noenfjerne,andre sværtnære,varbyenlivløs.Frontlinjenvarikkelangt unna. Nokengangvarjegpåveiinnienkrigssone.Hva fikkmegtilåreisepåendaetnyttoppdragforLeger UtenGrenser?ÅretførhaddejegværtiborgerkrigsherjedeJemen.Engodvennogkollegaavmeghadde etteroppdragetiJemenspurtomjegikkesnartburde gimeg.Haddejegikkeholdtpålengenok?Jegvar tilbøyeligtilåværeenig.Menimøtemedpasientene iKharkivetpardagersenereskjøntejegnokengang hvorforjegfaktiskvarder.Jegforstohvorfornoen avossstadigreiserut,kryssergrenserforåværetil stede,direkteognærtsammenmedmenneskerutsatt forkriser,krigogkatastrofer.Spesieltdemedmenneskeneverdenharglemt.Avsammegrunnmåvi skrivedennepamfletten,foråsettesøkelyspånettoppdeglemtekriseneogmenneskenesomrammesav dem.

MenkrigeniUkrainarepresenterervelingenglemt krise?Vikanjofølgekonfliktenminuttforminutt, dagfordag.Journalisterrapportererliveogovergår hverandreidramatiskeberetninger.Detteerdessuten enkrigiEuropa,ikkelangtfraNorge.Krigensofreer hvite.Majoritetsnordmennidentifisererseglettmed

8

dem.Ogfryktenforatkrigenskalutviklesegtilå omfatteflereland,harskaptenurohosmange.Krigenfårogsåstoregeopolitiskekonsekvenser.Økonomienerammes,prisenestiger,matvareforsyningentil storebefolkningsgrupperertruet.Lokalsosialuroi mangelandkanoppstå.

Determangesomvilbidra.Norgeåpnergrensene fortusenvisavflyktningerfraUkraina.EUaktiverer enmekanismesombetydeligforenklerprosessenforå fåasyl.Samtidigdruknerandremenneskerpåflukti Middelhavet,ogmureneiFestningEuropaforsterkes. Desomflykterfrakrigersomerlengerunna,møter stengtedører.Dissemenneskeneer«deandre».De glemtekrisene.

VibesøkerfleresykehusiKharkivforåhøreomde harbehovforhjelp.Landetharetgodtutviklethelsevesen,ogbortsettfralitentilgangpåmedisinerog utstyrklarerdesegbra.Vitarkontaktmednettverk avfrivilligesomhjelperdenstoredelenavbefolkningensomharsøkttilfluktikjellereogundergrunnsstasjoner.Derfinnervibehovsomofteglemmes.Jeg besøktemangekjelleresomvaromgjorttiltilfluktsrom.Detvarmørkeromunderboligblokkene,uten vinduer,medstilleståendeluft.Tusenvishaddesøkt trygghetenpåT-banestasjonerlangtunderbakken.

Menneskerlåtettitettpåmadrasser,noeninnei

9

telt,noeninneiT-banevognene.Småsamfunnhadde dannetsegunderjorden.Samholdetvarsterkt,stemningenalvorlig.Hvahaddeskjeddmedlivetderes? Mangevartraumatiserte.Dehaddeopplevdathjemmenederesvarblittødelagt,noenhaddesettsinenærmesteblidrept,barnhaddemarerittogvarreddefor åsove.

IdeflestevæpnendekonflikterkonsentrererLeger UtenGrensersegomflyktningerogmenneskersom blirskadetikamphandlinger.Menitilleggerenstor gruppemenneskerekstrasårbare:menneskermedlite ressurser,eldre,funksjonshemmede,menneskermed kroniskesykdommerogmedpsykiskeproblemer. DettevarspesielttydeligiUkraina,iKharkivhvorjeg var.Mangeavdisseharikkemidlerellerinitiativtil åflykte,ogblirigjen.Defårikkefulgtoppsinemedisinskeproblemer,degåretterhverttomformedisiner, ogsykdommenekanutviklesegtilåblimerogmer alvorlige.Detteerenglemtkriseienavdemestkjente kriseneiverdenidag.

ILegerUtenGrenserserviatdetersværtnødvendigåretteoppmerksomhetenmotmenneskeskjebner somlettblirglemtogoversett,fordinårenkriseerute avfolksbevissthet,blirkonsekvenseneendastørre. IskyggenavkrigeniUkrainalidermillioneravmenneskeriandrekriserverdenharlukketøynenefor.

10

Hvorforklarerviikkeåholdehjertetogøyneneåpne forallesomlideriverden?

EnepisodeunderborgerkrigeniLibyai2011fikk megtilåreflektereovernettoppdet.Borgerkrigen raste,ogenkollegafraLegerUtenGrenserogjeg sattienfalleferdiglandroverpåenørkenvei.Regimet haddesålangtikkeønsketvårtilstedeværelse,ogvi tokossderforinnilandetulovlig.Bakrattetsattdet ensmugler;ingenandrehaddemotellerkunnskaptil åhjelpeossovergrensen.

Seneresmugletvikirurgisketeaminnilandetog hardtskaddepasienterut.JegbleiLibyatilsluttenav maidavibleevakuertpågrunnavflereangrepmot sykehusetderviarbeidet.

Åretetterdrojegtilbake.NATOhaddeintervenert, oberstGaddafivarstyrtet,landetvarsplittetoppi områderkontrollertavforskjelligestammerogmilitsgrupper.Jegmøtteigjenenavopprørsledernejeg haddetruffetforrigegang.Hanspurtehvorforjeg,en norsklege,haddearbeidetilandetunderkrigen.Var jegenpolitiskaktivistsomstøttetopprøretmotGaddafi?Tjentejegmassepengerpådettefarefulleoppdraget?Ellervarjegspionelleretterretningsagent?

Vihaddetattenpauseienslagskafépåreisen inntilbyenZintan,ogjegforklartehamkjerneni dethumanitærearbeidet.Følelsenavåmåttehandle, gjørenoe,nårduselvvariensværtprivilegertsitua-

11

sjon,menlikevelikkevillelukkeøyneneforandre menneskerslidelseselvomdevarlangtborte.Han forstodtankegangen,mensa,sommangeandrejeg harmøttiulikekriser,atforhamvarsikkerhetentil familien,ja,heleslektenhans,detviktigste.Hanfortalteogsåomstammenhanvarendelavogsomhan følteetansvarfor.Hansmålvaråkjempeforåskape trygghetogenbedrefremtidforbarnaogrestenav familien.

Jegforstodhamgodt.Nårvåreksistenstrues,betyr denærmestemest.Detliggerselvsagtdyptivårnatur åvillebeskytteegenfamilie.Vårempatierselektiv. Vigreierbareåforholdeosstiletbegrensetantall menneskersomkomplekseindivider.Kanskjebare omkring150–200personer.Blirdetflere,tyrvitilstereotyperogforenklinger.Vierogsåmertilbøyelige tilåhaempatimedmenneskersomlignerossselv ellerdelervåretniskeellernasjonalebakgrunn.Behovetforåtilhøreengruppeogbliakseptertiden stårsterkt.Detgirossidentitet.Vihavnerderforlett iensituasjonhvorviskillerklartmellom«oss»og «deandre».«Deandre»eroftelangtborte,dekanha enannenhudfarge,enannenreligion,enannenkultur.Vikanderforumiddelbartopplevedemsomsvært annerledes,ogdeterlettåtenkeatderesskjebneikke angåross.

Menidagtrengermanikkegeografisknærhetfor

12

åkommunisereogopplevemeningsfellesskap.Stammerkandannespåtversavlandegrenserviasosiale medier,limtsammenavfellesideologi,tro,konspirasjonsteorierellerfellesutenforskap.

Vimenneskerertilbøyeligetilåværemestoppmerksommepånegativinformasjon,ogviserat konflikter,truslerogfarerfårbetydeligmeroppmerksomhetinyhetsmedieneennnyhetermedpositive vinklinger.Pådennemåtenforsterkesletterefiendebilderogfordommer.Menneskersomsøkermakt, kanbevisstbyggeopptrusselbilderforåøkesininnflytelse.Sosialemediererspesieltgodtegnettilslik manipulasjonogpolarisering.

Etterminmeningleverviientidderideenomat mankunharansvarforsegogsine,stårsterktogså blantmangeledere.Detblåsernasjonalistiskevinder somseruttilårivemangemedseg.Avstandentil menneskerutenforfamilien,stammenellerdesomtilhørerandregrupper,seruttilåøke.Kjennermani tilleggenfølelseavutrygghetogfrykt,forsterkestendensen.

Nårvårtilbøyelighettilselektivempatiblirsatti systementennasjonaltellerinternasjonaltvedhjelp avrealpolitikk,offentligevedtakogmaktstrukturer,kandetføretilpolitiskeavgjørelsersomgårpå tversavinternasjonalekonvensjoner.Somvitnerom etempatiskhierarkihvorikkeallemenneskererlike

13

myeverdt.Sombekrefteratdetgodeikkealltidvinner. ForfatterenVigdisHjorthskriveriforordettilStéphaneHesselspamflett Blisint! atviinnerstinne skammerossoveråhadetsåbra.Viskammeross muligens,ubevisstellerbevisst,overånestenhvertår toppevelstandslistentilFNsamtidigsomvitålerså inderligveldenurettsomrammerdetjuenederstepå sammeliste.Ogskamerdenmestfortærendefølelsenvikanha.Derforholdervidetikkeut,ogviføder skammenstvilling:hovmodet.«Detteermitt,dette harjegfortjentogjegvilikkedele.»VigdisHjorths ordtreffermeg.

Menviharikkefortjentnoesomhelst,viharbare hattflakssomerfødtpådenriktigesidenavgrensen,herhvorhumlasuser,vannetrennerrentutav springenogfortaueneervarmetoppihandlegatene omvinteren.Mangehumanitærekriserogmenneskenesomleveridem,forblirglemtåretterår,fordivi velgerbortdetubehagelige.Deterforstrevsomt.Vi harnokmedvårt.Vitenkeratdettemånoenandre tasegav,forilengdenorkerviikkeåtainnoveross hvordypturettferdigdeter.Detholderatvihørerom detpånyheteneogvippser100kronertildenorganisasjonensomakkuratsendteenSMSmedbønn omstøtte.Deterdyptmenneskelig.Sentralafrikanere

14

somleverienavverdensmestglemtekriser,hadde gjortdetsammeomdehaddekunnet.

Mendetermuligforossmenneskeråoverstyrevår hangtilåføleossberettigettildegodenevihar,og helsthjelpedemsomerlikestossselv.Åjobbefor

LegerUtenGrensergirmengdetreningiakkuratdet. Derforerdethumanitærearbeidetsåviktigeåverne om,fordetrepresentererdengrunnleggendemedmenneskelighetviallefortjeneråblimøttmed–det atvialleerdelavenfelleshumanitethvorhvertmenneskeharsammeukrenkeligeverdi.

FørjegreisteinntilKharkivhaddejegværtnoen dageribyenVinnytsia,somliggerlangtfrafrontlinjen.Viønsketåkommeikontaktmedukrainske psykologerforåhjelpedeinterntfordrevnemenneskenesomvarinnombyenpåveitilsikkerhetiandre land,mangeavdemhaddetraumer.Detvardajeg møttepsykologenOlena.Øynenehennesvarblanke. HunhaddefamilieidenbeleiredebyenMariupolog vissteliteomhvordandetstodtilmeddem.Olena fortalteathunikkehaddeoverskuddtilåarbeidenå.

Førkrigenhaddehunjobbetsomkliniskpsykologog behandletklientermedpersonligeproblemer.«Pasientenekommerikkelenger»,fortaltehun.Problemenedehaddeførkrigen,fortonersegnåsåsmå.Hun

15

fortsatte:«Detergodtåmøtedere.Dereersårolige, dereharikkedetstressetogdebekymringenevilever under.Detatdereerher,virkerberoligendepåoss.»

Idetmedisinskehumanitærearbeidetdreierdetseg ikkebareomdenkonkretehjelpensomgisiformav medisinerogbehandling,menatmenneskerfraandre landfaktiskertilstedesammenmeddemsomoppleverkrisen.Detkangihåp,roogenfølelseavtrygghet. Deteretkonkretmenneskeliguttrykkforatvibryr oss.Vierdersommedmennesker,direkteognært. Viharikkeglemtdem.Dekanlikevelværeglemtav andre,kanskjedeflesteandre.Derforerdetsåviktig forossåfortelleomdetviser,ogomnødvendigskrike detut.

Deteridirektemøtemedenkeltmenneskernårjeg erutepåoppdragatjeginnserdereskompleksitet, deresglederogsorger,tankerogoppfatninger,og deresambivalensogdrømmer.JegmøterenhøygravidkvinnesomtrengerkeisersnittiKongo.Jegmøter etsultendebarniSør-Sudan,ellerenungmannsom harfåttenskuddskadeibrystetiSyria.Jegmøteren kvinnemedetkomplisertbeinbruddetterjordskjelvet iHaiti.EllereneldremannmedennummenhetsfølelseihelekroppensomenpsykiskreaksjonettertsunamieniIndonesia.Jegserenungkvinnesomskjelver avredselpåenundergrunnsstasjoniKharkiv.

16

Menneskemøterbryternedstereotypiskeforestillingerogfordommer.Ansikttilansiktervialleendel avetnaturligfellesskap,denstørstestammenavalle: menneskeheten.Mendetkreveratviervilligetilåvirkelig se:seossselvidenandre.

Uansetthvoriverdenjeger,erenkeltmøtetmellomenhelsearbeiderogenpasientuniktogbygger pådesammeprinsippene,nemligtrygghetogtillit. Dethandleromåhelbredeoglindreuansettreligiøs ellerpolitisktilknytning.Uansettkjønnoghudfarge ogsosialposisjon.Uansettomdestøtterdeneneeller andrepartenienpågåendekonflikt.Detteerkjernen ihumanitærmedisin.

Nårjegoppleverdissemøtene,stillerjegikkelengerspørsmålomhvorforjegnokengangerder jeger.

Menhvordanskalviformidlevårtbudskap?Hvordanskalvinåfram?LindisHurum,mangeårigfeltarbeiderognågeneralsekretæriLegerUtenGrenser, harmerennmangeandreopplevdalleavskygningeravmenneskershandlinger,frakjærligomtankeog omsorgtilgrusomatferd.Hunharsettbetydningen detharformenneskeråføleverdighetogblimøtt medrespekt.Hunharogsåetstørreperspektiv.Hvem ermakthaverne?Hvemeransvarlig?Hvakan vi som enkeltmenneskergjøreienverdensomersåurettfer-

17

digogbrutalforsåmange?Hvorliggerhåpet?Og, noejegselvharreflektertmyeover,erdetmuligfor personersomLindisogmegselvsomharsettrealiteteneogmøttvåremedmenneskerunderumenneskeligeforhold,åfortsetteålevevårtlividetsamfunnet somopprinneligfostretoss?Allesomvelgeråreiseut medLegerUtenGrenser,gjøretlivsforandrendevalg, fordiingenerheltdensammenårdekommertilbake tilNorge.Vårtperspektivgjøratviogsåstårifarefor åmistemotetogblidystopiske.

Jegharsterktropåatvimåværevilligetilåhøreom kriserogkonflikterforikkeåglemmevåremedmenneskersomleveridem.Vimåreagere,vimåsifra,vi måutfordremakthavere,blisinte,stillespørsmålog aldrigiopp.

Dennelillebokaeretforsøkpååståimotmørket ogavmaktensomboriossalle,ogetkampskriftfor menneskeverd.SamletoghverforsegforsøkerLindis Hurumogflereavvårefeltarbeideresomskriverfra sineoppdrag,åsinoeomglemtepasienter,omlikegyldighet,empatiskhierarkiogkampenmellomgodt ogondt.Hvavivelgerågjøreimøtemedandremenneskerslidelse,eravgjørendeforhvemviønskerå være.

18

Jeghåperdissesidenevilberøre–ogderforopprøre degtiltydeligogaktivtengasjement.

MortenRostrup,lege,feltarbeiderogstifteravLeger UtenGrenseriNorgei1996.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.