Leiden City Guide 2022

Page 1

Leiden City Guide De stadsgids van Leiden, vol tips en inspiratie.


MAAK KENNIS MET LEIDEN WETENSCHAPSHOOFDSTAD VAN EUROPA De kracht van Leiden In 2022 is Leiden een jaar lang Europese hoofdstad van de wetenschap. Niet voor niets, want kennis hoort bij Leiden, stad met de oudste universiteit van Nederland. Toen, nu en in de toekomst is het de plek waar innovatie, wetenschap en talent samenkomt. Waar partijen gezamenlijk investeren in de kenniseconomie. Een stad van kennis & cultuur voor bewoners, bezoekers, bedrijven en talenten. Maak kennis met Leiden. Een stad van ontdekkingen.

2


Stad van Ontdekkingen

Dat is Leiden

Er is hier veel te ontdekken, zien en beleven. Met haar rijke historie, musea, theaters, gezellige binnenstad, monumenten, winkels, restaurants, cafés en de universiteit zal niemand zich vervelen. Of je hier nu bent voor een paar dagen of langer, in Leiden ontdek je het fijne leven. Jouw ontdekkingstocht begint bij de VVV. Of je nu op zoek bent naar een goed restaurant, wilt weten wat er allemaal te doen is komend weekend of een Rembrandtwandeling wilt maken, je vindt het bij de VVV. De VVV is vlakbij station Leiden Centraal gevestigd. Hier kun je terecht met al je vragen over de stad. Ook vind je hier de city map, stadswandelingen en vele tips voor één of meerdere dagen in stad en regio. Liever digitaal je weg door Leiden zoeken? Ga dan naar leiden.nl VVV Leiden Stationsweg 26 T. +31 71516 60 00 E: info@vvvleiden.nl

Openingstijden* Ma - Vr 8.00 - 18.00 uur Za 10.00 - 16.00 uur Zo 11.00 - 15.00 uur *De tijden kunnen varieren, kijk online voor de actuele tijden

De Leiden City Guide is een uitgave van Leiden&Partners, in samenwerking met Centrummanagement Leiden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een systeem of worden overgezet in wat voor vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgever Leiden&Partners Ontwerp & realisatie Campaigns&Results Drukwerk Drukkerij De Bink © 2022

3


EG TW AA

RSEW S ENAA WAS

EG

EG RW GE UR

TR RS TE ES GE

E WASSEN AARSEWEG

RIJN SB UR GE RW EG

R I JN

U SB WE ER RG

O ENAAR WASS

EF RE

SEWEG

12

WASSENAARSEWEG

SC

HU T

G SEWE

F RTDREE

D RT IFO ND SA

IFO SAND

WASSEN AAR

SC HI PH

WASSEN AARSEWE G

12

G

EEF DR I US B IN AL

12

TE RS VE

LD

SC

HU T

ALB

Lei F REE

D RT IFO ND SA

EF RE S

TA TIO NS

G WE

1

NG EL

EG

TE RS V

SD

AW

U INI

M

WEG D AR WI N

RG .T JA L

NWEG DARWI

UW

EG W

20

EG

EG

M OR

SW

SW

M OR

EG

OR SW EG M

HAAG WEG

n rij

M

HA AG W

OR SW EG

HAAG WE G

KAIS

n

ns

rij

s te e

Heren/Doezastraat Beestenmarkt Cultuurkwartier

G

G

N HILLLAA CHURC

F

NB UR R APE

ijn

E

PA

38

Bioscoop | Cinema Lido Bioscoop | Cinema Trianon Bioscoop |R Cinema Kijkhuis

GRAC HT NV EST

37

L GE IN

36

22 STERRENWACHT L AAN ES W IT T

35

NBURG RAP E

34

5e BINNE

33

RG R AP ENB U

32

B U RG RAP EN

31

21

CH UR CH

IL LLA AN

4

D

30

EG

4 EL SING

C

Haarlemmerstraat Hartje Leiden De Bree Pieterskwartier

29

2 STE D OEL E N

TT E

B

LYL AA N

WI

A

n

LE

AN

17 18

DO CT OR

AAN HIL LL URC CH

16

28

R G BW L ANGE HAA

G WE AG HA

LA HILL URC CH

15

27

RACHT AZENG GROENH

N206

N AA

jn

14

26

SI

G

G

YL EL RL O CT

Ri

13

25

AN LA LY LE

F EE

12

24

R O CT DO

DR OF SH EN EV ST

11

23

35

BR E ES T

7 WE RS MO

DO

10

25 WE AG HA

ITT E

GE L TE SI N

9

22

W

WIT

EN S H O F DREEF

8

G WE

DE SCHIEKA

S T EV

7

HA AG

E

RIJN EN

6

RL

M

N O ORDEIND

T

5

21

EL NG

4

DO CT O

20

NOORDEINDE PLEIN

N

3

W EG

Koornbrug EG SW OR M Morspoort Academiegebouw Leidse Sterrewacht Leidse Schouwburg Stadsgehoorzaal Leiden Theater Ins Blau Gebr. De Nobel Scheltema Leiden Columbus Watersport Bootjes en Broodjes Rederij Rembrandt Leiden Canal Cruises Rederij van Hulst Leidse Rederij Rondvaart Leiden Leiden Water Tours AA YL EL

IJK SE

19

NDTSTR AA

2

Naturalis Rijksmuseum van Oudheden National Museum of Antiquities Museum Volkenkunde Hortus botanicus Leiden N206 Rijksmuseum Boerhaave Museum De Lakenhal JapanmuseumD OSieboldHuis CT O RL E AA Molenmuseum DeLY LValk N De Valk Windmill Museum Erfgoed Leiden | Leiden Heritage Leiden American Pilgrim Museum Leids Wevershuis The Leiden Weaver’s House CORPUS ‘reis door de mens’ CORPUS ‘journey through the human body’ Young Rembrandt Studio Young Rembrandt School Pieterskerk De Burcht Hooglandse Kerk Stadhuis | City Hall

AP

RSW OBO

HA AG WE G

HA AG S

ES

CH O

U

galgewater

R EM BRA

1

RL

30 29

GALGEWAT ER

Rijn

N

TEEG

CT O

A AT

F

WE DD ES

L

DO

R TS T AA AG

BEESTENMARKT

36

K OR T G ALGE WATE R

ELY

AA

EG

AT T RA MS

MORSSTRA AT

EG R SW MO

RL TO DOC

W W

HT AC

N AR

SIN T

ANLAAN PLESM

PRINSE SS KADE E-

O CH

PLESMANLAAN

T STEENS TRAA

GE L RSS IN MO

S SE AG

3

1 N PLESMANLAA

HA

mors singe l

LAAN

1e BIN N ENVEST GR

PLESMAN

LUMC NNE T BIN ACH 2e STGR VE

ARKT

OL W EG

PL ES MA NLAA N

TURFM

AN LAAN PL ESM

N206 N206

SC HP H

PLE SM ANL A AN

R IJN

SB

UR GE RSI

P LESM A N L AAN

AN LA E LY

M ED

E ND

DRE EF IFO RT

A44

SAND

WASS ENAA RSEWEG

N206

wit te

s in g

el

WI T TE S I NG EL


Index

GS E TG

AN LA

Museum

Universiteit | University

OIM E

ERL

G WE

GO OI M EE R

RTE ES

EZ WI J GE RL A AN

A AN

OE

WI L LE MD

Winkelroutes | Shopping routes

GO

Theater | Theatre Parkeren | Parking

HAARLEMM ERWEG

kvaa rt

G SIN

G NSWE

EL SING HERE N

H U LPWERFB RUG

NSIN GEL HERE

IN GE

ZIJ LS

ngel

z ij

l s in

ge l

l si zi j

RACH T ORAN JEG

LEIN

HT WAARD GRAC

ORAN JEGRA CHT

G

EL

STRAA T

LAKE NP

ra ch t he re ng

LANG ESTRA AT

LEIN

LAKE NP

HEREN GRACH T

GRAC HT

ZIJ LS IN G EL

KALVERMARKT LANG E

STRAAT

ORAN JEGR AC HT

GRAC HT

UITERS TE-

TESTRAA T

VESTE STR WA AATA R DG

RACH TVES

GE

L

LANGE

A NT

N LA A

et

er

ud s e s i ng e l wo

HOG E RI JN D I K J ZOETERWOUDSESINGEL

RIJNSTRAAT RIJNSTRAAT

PLA

HOGE RIJNDIJK

H OGE RI JN DIJK

zo et

W ER ET

er

O

u ds es i ng e l wo

GORTESTRAAT

HOGE RIJNDIJK

AN LA GE TA

BURGGR AVENLA AN

SE

EL

N PLA

EN LAAN

GRACHT

PLANTAGE

LEVENDAAL

P L ANT SOEN

KALVER-

MID DEL

LANG ES T RAAT

ORAN J EG

RACH UITE T RSTE GRA CHT KRAAIERSTRAAT

GO RTES TRAAT

HOGEWOERD

4e BINNENVEST-G E GRACHT

P LANTSOEN

IN

IN LS

BURG GR AV

UD

HA ENSC LA M M

O P L ANTS EN

P L ANTAGE

GORTESTRAAT

Z IJ

ZOETERWOUDSE SINGEL

O W

4e B IN NENVE ST-

LEVENDAAL

zo

Z

R IJNST RAA T

GORTES TRAAT

EL

UTRECHTSE VEER

ERD

HOGEWOERD

LEVE NDAAL

PLANTSOE N

o

LS ZIJ

UTRECHTSE VEER

RE GE 4e BINNENVESTGRACHT

L EVEN DAA L

LAGE RIJ N DI

L

OORT

KLOKP

AANSKT PELIKMAR TRAA T

L A NG

t

STEG R.

RAC HT

g rHaOOcIGh

MID DE L STE GRA CHT

RA AT

LANG EST

R IJNSTR AAT

ORANJEBOOMSTR.

KR AA IE RS TR AAT

ESTRAA T

T ELW EG

STRAM AT IDD

V ESTE

h e re n GRACH T

GRAC HEIRE T NGHRA CHT

HOO

ST. JORISSTEEG

T

ET

H EREN

VE STES TRAA T

TE G J E R AC H T

M ID DEL STE GRA CH

H U LPWE RF R B UG

STRAAT ZANDS TRAAT

OL VOLM

UITE H O O GLANDSE RSTEK ER KGRACHT GR AC H

MID D EL S T EG R.

HT

HOO IGR AC

TWEEL ING

PAPEGA AISBOLWER K

EN ACHT KLGR OK POORT

PE LI KAANSTRA AT

GSTR AAT DONK ERSTEEG

HOO

UI TE RS

HT AC GR

G SI N SE

EL

RG BU

RA

ST

HE RE N

AT

L EN AV GR

N AA

5

AT

H ER

HE RE N

ENST RAAT

STR AA T

UD O

WEG HA NS ENS C LAM M

28

o ud e r

LAGE RIJNDIJK

HAVEN

NIEUWE RIJN

HOGE WO

L AGE RI J N DIJ K

OOS TERK ERKS TRAAT

NIEUWE RIJN

LEVENDAAL

LAGE RI JNDIJ K

ZUIDSING

KERKSTEEG

T

HEREN

GSTRAA T TWEELIN

E LE M AR

HOO IGR A C HT

ST. JOR ISST E EG

JN

HERENSINGEL

RAAT

ADE HAVENK

UTRECH TSE VEER

N DA A

ER

ORANJEBOOMSTR.

NEST EEG

NIEUWE RIJN

HOG L E WOE RD

Station Lammenschans

AAT

ERK ER KST R AA

HOGE WOERD

ET

STR AAT

W E RI

O

R EN

GR OE

VERV ERST

RIJN

11

NSTR

G EL

31

ZUIDSINGEL

IR. DR IESSE

OOST

30

RSTR. LEMME

E OUD

U TRECHTSE VEER LEV E

ARKT

HE

HAAR

P L ANTSO EN

haar lemm ertre HAARLEMMERWE G G EE

HO O GLA NDS E K ERKG RACH T

M ID DEL W

MAR KT

PRINS ESS KADE E-

ZANDS T RAAT

VOLM OL GRAC ENHT

ST

EN

UW

O VR

S TIL

NIEUW E BEE MARKT STEN-

PAPEGAA BOLWERKIS-

GE L

BU RG ER SIN

R IJ NS

E MA RE

GST RAAT DONK ER STEEG -

1e BINN ENVEST GR

EEG

ST EN

UW

S T I LL

HOO

NIEUW E BEE MARKT STEN-

SC HP HO LW EG

VR O

TURF

JE

ET

AT

KOOILAAN

OUDE SINGE L

HERENGRACHT

RA

HOUTMARKT

HAVEN

OUDE HERENGRACHT

ST

HOUTMARKT

GARENM

Z

EL I NG RES MA

RIJN

NIEU

4e BINN EN VESTGRACHT

PLA NTSO E N

OUDE HERENGRACH T

IJN

G

T STRAA EVAAR KOR

G

H EREN GRA CHT

n

ER

N IE UW E R IJN

T CH

RAERWOUDSESINGEL ZOET

HOUTMARKT

r ij

UW

AAT

KERK STEEG-

JAN VAN HOUTKADE

E ER

HOUTMARKT

N

e

A TR ES

AN

KOOILAAN

KOOILA AN

L

EU NI

uw

H

IE

HERE NSIN

RA AT

GRAC HT

32

DRUCKERSTR.

GREVENSTR AAT

W

n ie

E BR

G E BRU

ST E E N S C

HOEFSLTE RV AE ATNDA A L

L

10

G

WE RIJ N

RAAMSTEEG

27 G

HOE F STRA AT

T

LANG

TE S ING EL

NIE U

LANG E

KAASMARKT

16

AT

R UU

VERV ERS T

OUDE ADE VES HAVE NK T

11

EEG

RK

A AT

Huigpark

31

RFSTR ER WE VAN D

E NERSGST BU TEE G

18

HOG E WOE RD

N DA A

N E RI J

IE SSo u d e r i j n E N ST RAAT

A RM TE BO

G

L EVE

ZOET ERW OUDSESINGE L

JN

T AA

KT

WIT

15

Van der Werfpark

TRAAT D O EZAS

STRA AT VAA R VLIET KORE

GARENMAR

BO ISO TKA DE

O UD

T ERFSTRAA

IR. D R

G RO

HER EN SI NGE L

RSTR. LEMME

E OUD

N- EG OR TE KOUG S BR

STEENSCHUUR

VLIET

9

17

R ST

U IE N

n

IJN

HAAR

SING EL

el

OUDE V EST

G

G

BRU

rij

ER

EN B URGNG A R AP ENB G UR G

UR HU

EE BR

E NG

e

IE UW

S LD S TR RA N ETVE ZO N AT

OUD E S INGE L

T HAARLEMMER STRAA

RI WE NIEU

EE ST AN

HT

OUDO EUVE DEST SINGEL

JAN VOSSENSTEE

M RS

13

W

J AN V AN H OU TK ADE

EL

S ER

AA

LA

HERENSTEEG N

w

GEL

17 EEG WST NIEU

eu

W IT TE S I NG

G

G

VISMA RK T

T

ni

AT RSTRA KAISE

RAAT

E

TK A DE

EE

EE

A AK NM D EG AN E M STE

TH CA

AT

H RAC KG

RA P

VLI ET BOI SO

ST

F

A TR ES s c

EL

SIN

el

R AA MST EE G

9

G RU

R RSKE

T

sBRt eE e n

TE

si ng

WIT TE

EF

AS T R IN

GEL

ma res ing

LANGE GRACH T

t

W VAN DER

KAASMARKT

RK KE G RS EE T E ST P IE O O R CH

10

L AAN

wi t t e

DI

B 14

EG KSTE

K AR S T EEN S C

STERRENWAC HT

PI E TE

G

URG

G NBUR RAPE

D OSEINZGAST

VLIET

AAT

W IT

R SE RS T

21

M TER BO

NB RAPE

h u AT ur

STE ENSCHUUR

BUR G

BR EE ST RA

KERKHO

PIETERS

KLO

E LAN G

B URG

S TR

A AT

19B

20

T GRACH ENVEST 5e BINN BRUG

N

RN E G O TE KOU GS BR

4

STE E

T AA

ZO N

EL NG

R AP EN

TE SI

EN

WIT

E EG WS T NI EU

R AP

STEEG

13

D E V EL

EG TE GS UR

TR

GEL E SIN

15

EG G HEREN STEE

c

ur

WITT

DE

D KSTE KLO

C 18

DOELEN

23

LA NG EB

JN

AA LM AR KT

M

2

S EE BR

SCHIEKA

OF

RUG EB NG LA

RIJN EN

14

SKERKH

PIETER

K ER G RS K EE TE R ST PI E OO CH

16

OU

STI LLE RI

33

N

M

CLARENSTEEG

HartebrugI JN kerk DER

jn o u d e ri

35

OOL

G

T HA R LE MM E RSTR AA

SCH

EE ST

IJ WE R NIEU

AN

Mare-

TRA AT E RFSkerk ER W

ENKERK VROUWRSTEEG KOO

ARAKT

STRAAT

T RACH PAPENG

T

M RS AA

5

oud e ves

OUDE VE ST

36

LANGE BRUG

T URG VI SMA R K RAP ENB

G

T EE EF S

URG

G RU

ACH GR

DI

R A P E NB

ATAAT

B

OUDE SIN GEL

OUDE VEST

22

RE E MA NG LA

A

BOO MM

BRE E

7

G EE A ST RS RIN KE A TH MA EN CA N DE GZENGRACHT A EA OENTH GRM S

32

Politie

LANGE MARE

ES TR

NDT STR

W IT LA TE N SI GE

E NOORDTEIND

REM BRA

24BRE

EL NG

E RK RSK

TE E G O LS

T RAC H A PEN G

SC HO

PIE TE

R

AA 34 LM AR K

EG

NOORDEINDE PLEIN

RIJN

LANGEGR ACHT

MARE

37

EGG WU

R IJN

LA NG EG RAC

I NG EL

D VA N

APO THE KER SDI JK

L

HER EN

26O UDE VEST

LA AGNIENGE SINT TENSTR AAT

MM AAT W EERRSFTRSTA R VA N DE R AT

GE

3e BINNENVESTGR.

CAECILIAS TRAAT

ARL E

IN

MARESIN

DRUCK ERSTR.

S TI LL E

MARE

T

KORTE

GALGEWATER

W E D D ESTE

R ij n

TRAAT

HA

MARE

galgewater

ARK

NIEUWE

A

AALM

CILIA STRAA T

OUD E S

AT

KORT GALGEWATER

OUDE VEST

CAE

CLARE N STEE G

28

LAMMERMARKT

6

el

MARE S

MARESINGEL

LA NGE G RA CHT

25

st

ma res ing

e rsing el

GRE VENSTR A

IJK

29

urg

G

RSD

ARK T

BEESTENMARKT

sb

MARKTSTEEG

34

19 38

GE LA N

EKE

LAMMERMARKT

OUDE SINGEL

LA N AGNI ETEGE SI NTMOR SSTRAAT NSTRA AT NKERK VROUWESTEEG KOOR

AT

8 ou de ve

GE L

F

JAN VOSSENSTEE

RAAT

MST NAR

NW

ER

NEN T BIN RACH O2UeD E S INGE L TG V ES AT STRA T OUGD AA E VEST TA SIN

L ANGE M ARE

CAEC ILIA T S RAAT

LE

AT STEENSTRA

23

IN

rijn

MARES I N GEL

E NG

G WE

E

33

ER S TRA

M AR

HT AC

MO

NS BU RG ER S

WIJGERLAAN

I RES MA

LD

KOR TE M ARE

MM

R IJ

3

5

LE

H EK ERASP DOIJTH K

hu

IN GE L

SC HU TT ER SV E

Leiden

morss ingel OUD E V EST

GO OI ME ER

EG

OL W SC HI PH LD

LA NGE GR ACHT

MA RKTSTEEG

G

G EL RSSIN MO

IL IA S TRA AT

HAA R

24

MARE S SV E

3e BINN EN VESTG R.

27

6

OUDE VEST

OMM

TT ER

STA TIO NS

LAMMERMARKT 26

O U DE S INGEL

EG OW

haarlemmert

e r sin g e l NIEU WE

LAMMERMARKT

P OT

SC HU

MARE SINGE L

8

C AEC

EG

E

N

WILLEM DE Z

EG

ER F

NG

ns L bu rg

L AA

N KOOILAA

NW

ri j

GER

Passantenhaven | Pass through Marina

AN LA

KOO ILAA N

LE

NS BU RG ER SI

HAA RLE MMERW

EG RW GE UR

LD

R IJ

MO

WIJ

Rondvaart | Boat tour

Fietsenstalling | Bike parking

N

SB RIJN

Leiden Centraal

VE

iden

MD EZ

re kv a a r t

HA ARLEM

WI L LE

JGE RLAA N

KOOILAA

MERW EG

G WE ER RG BU NS RIJ

O LW

EG

Politiebureau | Police station

WILL EM DE Z W I

Parkeergarage | Parking garage

L EN AV GR

N AA


inhoud

Stad van Ontdekkingen

3

Stadsplattegrond Leiden

4

Inhoudsopgave

6

TienTips voor een avondje uit

20

Het water op!

8

Cultuurstad Leiden

22

Leiden, hofjesstad

Leidse Hofjesconcerten

18 18

Columbus Watersport

9

Leidse Schouwburg & Stadsgehoorzaal

23

De Leidse Rederij

9

Theater Ins Blau

23

Bioscopen Leiden

24

Alles op loopafstand

10

De Leidse Loper

10

Science Route

10

Leidse Virtual Reality Experience

25

Rembrandt Route

11

Escape from Wonderland

25

Hofjes Route

11

Tips van Susan

26

Pilgrims Route

11

Horeca in Leiden

29

Gilde Leiden

11

Stadsbrouwhuis

30

DoeTips

25

Leiden, museumstad

12

Brownies&downieS Leiden

31

Familie TopTien

14

Brasserie de Poort

32

De Jonge Rembrandt in Leiden

16

De tuin van de smid

32

Rembrandt Route

16

Casual Dining bij Hudson Leiden

33

Young Rembrandt Studio

17

Sabor

34

Young Rembrandt School

17

Meneer Jansen

34

6


Oerlemans Kinderschoenen

52

Boekhandel Kooyker

52

Jeugdboekhandel Silvester

52

INDEX Poetry Books

52

De Zilverfabriek

53

Leiden made

53

Wonderful Nature

53

Just Meet

35

Bluesome

53

8 Best places to go

36

Terpen Tijn art supplies

53

BFF

38

De Leidse markt

55

Lemmy’s

38

Onontdekt winkelen in Leiden

56

Van Goyen Jeneverhuis

39

Dagje Leiden vriendinnen TopTien

58

Visrestaurant Crabbetje

40

Overnachten in Leiden

60

Leidsch Beleg

40

Boutique Hotel d’Oude Morsch Een Streek van Verrassingen

61 62

IJs van Matthijs

41

De Pizzabakkers Herenstraat

41

Oegstgeest

64

Passion Food

41

Katwijk

64

Pipa Streetfood Bar

42

Noordwijk

65

Lab071

42

Warmond

66

Scarlatti

43

Wassenaar & Voorschoten

67

Restaurant La Diva

43

Driftwood Distillery

68

TopTips voor mannen

44

BizonBikeCompany

69

46

Stoomtrein Katwijk Leiden

69

48

Verita’s Visit Holland

69

6 City Hotspots Winkelen in Leiden Top5 cadeau Tip

50

Jut & Juul Lifestyle for Kids

53

Leiden bereikbaar INQAR HuurMij Leiden

70 70

7


Het water op! Leiden heeft, na Amsterdam, het meeste water binnen haar poorten stromen. De historische binnenstad van Leiden heeft in totaal 28 kilometer aan grachten en singels. Om al die grachten en singels over te kunnen steken heb je bruggen nodig. De Leidse binnenstad telt er meer dan 88. Vanaf het water ziet de historische stad er heel anders uit. De Leidse rederijen hebben een breed aanbod in rondvaarten en arrangementen, zelf een bootje huren kan ook.

28 kilometer grachten en singels

De Leidse grachten voeren langs de musea, de Leidse hofjes en vele historische gebouwen met prachtige gevels. Daarnaast zijn er op vele plekken nabij de grachten eet- en drinkgelegenheden. Vaak met het terras direct aan het water. Leiden is ook een prima vertrekpunt voor mooie dagtochten in de omgeving. De Kaag en het Braassemermeer liggen om de hoek en plaatsen als Katwijk op vaarafstand. Neem in de zomer eens de watertaxi van Venetievanhetwesten.nl van Katwijk naar Leiden en v.v.

8


Columbus Watersport Ga jij mee op ontdekking met Columbus Watersport in Leiden? Vaar gemakkelijk zelf met een boot door het historische centrum van Leiden, of laat je verrassen door onze schippers met een privé vaartocht op onze luxe open rondvaartboot. Al onze boten worden elektrisch aangedreven, goed voor het milieu, maar ook lekker stil.

columbuswatersport.nl

De Leidse Rederij Je vaart met een stijlvolle waterbus door de schilderachtige grachten en langs de groene singels van ‘Oudt Leyden’. Een ervaren schipper vertelt je op een leuke wijze over de pracht en praal van het Leidse verleden. Zesmaal daags vanaf 10.30 uur vertrekt de boot voor een uur varen. De rederij bevindt zich op vijf minuten lopen vanaf Centraal Station. Havenkantoor – Apothekersdijk 5 leidserederij.nl

9


Alles op loopafstand

Ontdek monumentenstad Leiden

Leiden heeft veel bijzondere bezienswaardigheden, van hofjes tot molens en van kerken tot stadspoorten. Met bijna 3.000 monumenten is Leiden de derde monumentenstad van Nederland! De afstanden binnen de singels zijn klein, zodat een wandeling langs de hotspots en monumenten zeker de moeite waard is.

Haal meer uit je bezoek aan Leiden en koop één van de stadswandelingen bij de VVV. De Leidse Loper Dé wandeling die je laat kennismaken met de mooiste plekjes van Leiden. Historische monumenten en bijzondere doorkijkjes zijn vaak moeilijk te vinden. De Leidse Loper biedt uitkomst. Vanaf € 4,95 10

stadswandeling Leiden

DE LEIDSE LOPER

Science Route Deze route verbindt de binnenstad met het Leiden Bio Science Park. Illustraties en verhalen laten het spoor van de Leidse wetenschap zien. De Science Route is in 2022 gratis af te halen bij VVV Leiden ter viering van ‘Leiden European City of Science’ (op=op).


Rembrandt Route

stadswandeling Leiden

Uitlegbenieuwd symbolen Ook zo naar hoe Rembrandt de eerste 25 jaar van zijn leven doorbracht in Leiden? Alle historische Rembrandtlocaties worden in de Rembrandt Route met elkaar verbonden. Zo leidt de wandeling onder andere langs de geboorteplek van Rembrandt, het atelier van leermeester Jacob van Swanenburg en de Latijnse School waar Rembrandt vanaf zijn tiende naar school ging. € 6,95

REMBRANDT ROUTE

A44

wandelingen den

ond in tad van ngen.

de ‘founding fathers’ van de Verenigde den en werkten tussen 1609 en 1620 Pilgrims Route is de ideale basis voor elijke wandeling door historisch Leiden zienswaardigheden, rijkelijk voorzien ondverhalen, talloze anekdotes en

en van de voorvaderen van en ontdek de t van een aantal iken die zij 400 eiden meenamen r Amerika. ervaar zelf hoe in de Gouden

VIN PRO

L CIA

EW

EG

EG PROVINCIALEW

EM WILL

W DE Z

IJGER

LAAN

KOOILAAN

n rijkelijk grondverhalen, ruim 20 meer dan 40 n het ideale onvergetelijke risch Leiden. KOOILAAN

© 2019 Leiden Marketing, 1e druk.

KOOILAAN

NSINGEL

Uitgever Leiden Marketing

LAGE RIJNDIJK

LAGE RIJ NDIJK

LAGE RIJNDIJK

oude rijn

Speciaal voor deze wandeling heeft Leiden Marketing de ‘Leidse AR Rembrandt Route’ app ontwikkeld. Een Augmented Reality app waarbij stadsgids Onno Blom op zeven locaties op bijzondere wijze aanvullende informatie geeft. Door een AR-‘hotspot’ op je telefoon te selecteren, navigeert de app je moeiteloos door de stad. Eenmaal op de AR-locatie gearriveerd kun je met je telefoon op ontdekkingstocht door de geschiedenis van Rembrandt & de Gouden Eeuw in Leiden, Stad van Ontdekkingen. De Leidse AR Rembrandt Route-app is gratis te downloaden in de Apple Store of in de Google Play Store.

Redactie Leiden Marketing, Museum De Lakenhal oude rijn

Vormgeving Campaigns&Results nieuwe

K

HOGE RIJNDIJK

HOGE

rijn

RIJNDIJK HOGE RIJNDIJK

AVENLA AN BURGGR

R GE HO

KAN AALW

EG

DIJK IJN RIJNDIJK

oude

HOGE

AALWEG

rijn

N206

HOGE

KAN

Fotografie Kees Hummel, Marc de Haan,

In de voetsporen Leiden van Rembrandt

HO GE RIJ ND IJK

RIJNDI

JK

haar 35 hofjes een echte hofjesstad. ndeling langs hofjes uit alle tijden iddeleeuwen en de 17e eeuw tot aan e tijdperk eind 19e eeuw - ontstaat beeld van de rijke schakering en eidse hofjes. Inclusief informatie over toegankelijk zijn voor publiek.

Erfgoed Leiden en Omstreken, Matthijs de Rijk, Laure Etienne, e.a.

Coverbeeld Zelfportret, Rembrandt, ca. 1628, Collectie Rijksmuseum.

KANAALWEG

N DER VA

WILLEM

WEG MADE

A4

MADEWEG

N VA

DER

WILLEM

Een drietal locaties bevindt zich aan de overkant van het water. De tekst in deze route geeft daar extra informatie over.

WILLE M

VAN

DER

MA DEWEG

Pagina 21: Frits van Oostrom, Nederlands historisch letterkundige

N11

Met dank aan Erfgoed Leiden en Omstreken,

25

1

Museum De Lakenhal, e.a. 24

3

4

Contact Leiden Marketing, info@leidenmarketing.nl

2

5

per is een bijzondere rondwandeling Deze wandeling is dé wandeling nnismaken met de mooiste plekjes eel historische monumenten en oorkijkjes zijn doorgaans moeilijk te eidse Loper biedt uitkomst en geeft duidelijk overzicht van deze plekjes.

7

N206

6

Leiden, waar Rembrandt het licht zag. 8

23 22Niets uit deze Alle rechten voorbehouden. uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een systeem of worden

14

13

12

20 in welke vorm dan ook overgezet 21 (elektronisch, fotokopie of anderszins) 18

19

15

10

Een bijzondere stadswandeling langs de hoogtepunten van Rembrandt & de Gouden Eeuw.

Leiden is niet alleen de stad waar Rembrandt van HOFJES PILGRIMS ROUTE ROUTE Rijn het licht zag. Het is ook de stad waar de Pilgrims, de ‘founding fathers’ van Amerika, tussen 1609 en 1620 in vrijheid konden wonen en werken. Zij woonden in een van de 35 hofjes die Leiden rijk is. Naast de Rembrandt Route is er ook een Pilgrims Route, Hofjes Route en De Leidse Loper beschikbaar. Deze symbolen geven aan op welke locaties deze routes elkaar kruisen.

zonder toestemming van de uitgever.

17Deze uitgave is met de grootst mogelijke

16

zorg samengesteld. Wij hebben ons best gedaan om van alle afbeeldingen de rechtmatige eigenaar te achterhalen en hier te vermelden met de daarbij behorende credits. De redactie, noch de uitgever kan aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolkomenheden.

Benieuwd geworden? De wandelingen zijn verkrijgbaar bij de VVV Leiden.

met Augmented Reality op historische locaties

1 uur en 50 minuten stadswandeling

stadswandeling Leiden

HOFJES WANDELING

Hofjes Route

N206

A4

Leiden telt 35 hofjes, vrijwel allemaal in de binnenstad. Deze hofjes zijn stuk voor stuk idyllische plekjes, waar het stadsrumoer is buitengesloten en waar het lijkt alsof de tijd heeft stilgestaan. Vanaf € 3,50 N206

N206

N11

OEG STG EES TE

RW VE GE

WA

T AA RSSTR

TWEG RAA

ND ERW EG

RLAAN

NS BU RG ER W EG

GS OE

TG ER ST EE

Pilgrims Route AAN

ER L

IME

RIJ

EWEG

WI

LL E MD EZ WIJ GER LA

AN

R SBU RIJN EG RW GE SC HIP HOL W

TWEELINGSTR AAT

RFBRUG

H U L PWE

INGEL

HERENS

ZI JLS IN

GEL

KALVERMARKT

ge l

l s in

L A NG ESTRA AT

acht

LANGESTR AAT

EGRACHT

zij

G

EL

LANG ESTRA AT

ORANJ

LAKENPLEI N

PELIKAANSTRAA T

GRAC HT

RIJNSTRAAT

RD

LEVENDAAL

GORTESTRAAT

HT AC

HOGEWOERD

PL ANTAGE

LEVENDAAL

N PL A

nieuwe HOGE RIJNDIJK

HOGE RIJNDIJK

N LAA

te

oud s e s i ng el rw

HO GE R

UDS

Gilde Leiden

ENST RAAT

N AA

AA T TR

EN S HER

AN

LAMM

A VIJF MEIL

LA EN

ENSC HAN SWE G

AV GR RG BU

VRIJHEIDSLAAN

IJK

N206

AN

RIJND HOGE

KA NAA

LWE G

rijn

H ER

NL

IJNDIJK

VE GRA BURG

oude

R HOGE

N HILLLAA CHURC

KAN AA LW EG

R EN STR AAT

DIJK IJN

EL NG

WEG HANS ENSC L A MM

ESI

HE

IJN DI JK

R GE HO

O

ETERW

jn

rijn

K

HOGE RIJNDIJK

GRACHT

OE P L ANTS N

Z

O

EG ALW

S DE

DE SITTERLAAN

KANA

ERLAAN ITT

CHURCHILLLAAN

A4

G ALWE

EM WILL

ND VA

G WE DE MA ER

ME NS CH AN SW EG

KANA

KANA

ALWE

G

rijn

-sc

hie

ka

na

al

G

EWE

LAM

N VA

KANA

WIL

G ALWE

DE

R MAD

LEM

CHURCHILLL

AA N

EG

LW

EG

CR

YN ESTE ON

VAN

LWEG

ILLE M

NAA

DER

MAD EW

EG

KANAA

KA

W

Kor te Vliet

Ontdek het schilderachtige Leiden met een enthousiaste stadsgids. Van 1 april tot 1 november dagelijks vanaf de VVV. In de wintermaanden alleen op vrijdag t/m zondag. Iedere zondag vertrek vanaf het Burchtplein. Voor verdere informatie zie gildeleiden.nl LAM ME NS CH AN SW

Ri

HOGE R IJNDIJ

TAGE

GORTESTRAAT

4e BINNENVEST-

4e BINNENVESTGRACHT

n

N

GR

rij

UTRECHTSE VEER

BURGGR AVENLA A

ORANJEBOOMSTR.

LEVENDAAL

RE GE

PLANTSOEN

de

IN

ZOETERWOUDSESINGEL

ZANDS T RAAT

KLOKP OORT

LWEG

OIGRAC HT

DEL STEG R.

MIDDE

HO

M ID

UITERS TE-

herengr

VESTESTR AAT

AT

HERENGRAC HT

HERENGRAC HT

LSTE GRA CHT

VESTESTRA

MID DE

HOO IGRA CHT

UITER STE G RAC HT

HOGEWOE

AA L

LS

NIEUWE RIJN

RIJNSTRAAT

END

JAN VAN HOUTKADE

ZOETERWOUDSESINGE L

LAGE RIJNDIJK

ou

ZIJ

UTRECHTSE VEER

KRAAIERSTRAAT

LEV

HOEFSTRAAT

KAD E

NDIJK

RAAT

Benieuwd geworden? De wandelingen zijn o.a. verkrijgbaar bij VVV Leiden.

NIEUWE RIJN

HOGE WOER D

ORANJEGRA CHT

art

MARE

DONKERSTEEG

STILLE

HOOGS TRAAT

GL ANDSE KE RKGRACHT

HOO

JE

TURFMAR KT PRINSESSEKADE

EG

TE NS UWE VRO

BO ISO T

TE S ING EL

OOS T ER K ERKS T

WAARDGRAC HT

HAARLEMMERWEG

PAPEGAAISBOLWERK

BEESTENMARKT

NIEUWE

VOLMOLEN GRACHT -

RGER SING EL

IJNSBU G LWE SCH PHO

NVESTG RAC 1e BINNE

EG

MO RS W

HAAG WE G

RSW EG MO

AT

ET

AT RSTRA EVAA KOR

HAAGW EG

RA

KOOILAAN

KT

rijn

AR

AN

WIT

ST

ZUIDSINGEL

KERKSTEEG

N IE U WE R IJ N

VLIET

EL SING

Erfgoed Leiden en omstreken

W

IJN

LAGE RIJ

HAVENKADE

IJN

HERENGRACHT

e

TE

LA HILL URC CH

12

N

uw

RM TE BO

W IT

ARKT GARENM

VLIET

jn

RAAT D O EZAST

Ri

Van der Werfpark

RAAMSTEEG

l

SING EL

ER

GAN

STEENSCHUUR

13 singe

WITTE

ER OUD

IR. DR IESSE NSTR AAT

G

BRUG

AT RSTRA KAISE

NVESTGRACHT

RAPENB URG

G

NI

E LANG

L

BUR

IE UW

LAGE RIJNDIJK

oude rijn Naast de Pilgrims Route is er ook een Rembrandt Route, een Hofjes Route en De Leidse Loper beschikbaar. Deze symbolen geven aan op welke locaties deze routes elkaar kruisen.

EMMERSTR. HAARL

Museum Het Leids Weverhuis

E RIJN

GR OENESTEE G

EU

nie

T RAA

AT

EL

RAAT

HAVEN

NO R T E EG KO G S U BR T ES BRE

HERENSTEEG

EEG WST NIEU

sc

5e BINNE

TE SINGE

A

F EE DR OF SH EN

P EN

RAAT

EG STE BURG

RUG EB LANG

ST RA

HOUTMARKT

JN E RI

AT

ELD

VE RV ERST

OUDE HERENGRACHT

G STEE AN

T

SINGE L

KAASMARKT

ijn

W NIEU

SM AAR M

RA

G

WIT

s te e n

LA ELY

RA

ERFST

OUD

oude r

NSIN G

HERENSINGEL

HOUTMARKT

KERS

E NMA ND G MA T E E S

ZONNEV

ur

AN

wi tte

AAT WERFSTR VAN DER

HAARLEMMERSTRAAT

VISMARKT

G

BURG

GEL

RL

EV ST

STERRENWAC HTL A

Sterrewacht

G

T ES BRE

ST E E

T ACH KGR

O OL

G RU

RAPEN

O CT DO N

EE

K ER S K TEEG S P IETER R CHOO

OF

Pieterskerk

9

10

hu

GEL SIN MARE

SCH

RSKER

CAT G

PIETERSKERKH

8

EEG KLOKST

HERE

OUDE

OUDE VEST

ER W VAN D

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 23 in een De Burcht opgeslagen systeem of worden overgezet in welke22 vorm dan ook (elektronisch, fotokopie of anderszins) zonder toestemming van de uitgever. Deze uitgave is Stadhuis Hooglandse 18 met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Kerk 19 21 van alle Wij hebben ons best gedaan 20 om Leiden Americaneigenaar te afbeeldingen de rechtmatige 16 Pilgrim Museum achterhalen en hier te vermelden met de daarbij behorende credits. De redactie, noch de15 uitgever kan aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van eventuele 14en/of onvolkomenheden. onjuistheden AS T H ARIN

17

7

NBUR RAPE

E SIN WITT

ENS H O F DREEF

CHIEKADE

S T EV

S RIJN EN

HOUTSTRAAT

Hortus botanicus Leiden

JN

AA LM AR KT

DIEFS

Rijksmuseum van Oudheden

STEEG DOELEN

langs de hoogtepunten. 11 Universiteitsbibliotheek

STI LLE RI

ES TRAA T

T EE

Leiden is niet alleen de HOFJES stad waar de Pilgrims ROUTE tussen 1609 en 1621 in vrijheid konden wonen en werken. Het is ook de stad waar Rembrandt van Rijn in 1606 het licht zag.

REMBRANDT ROUTE

LANG EGRA CH

DRUCKERSTR.

PI E T E

PAPENGRACHT

Ontdek de Pilgrimhistorie van Leiden: een bijzondere stadswandeling

LA NG EB

maresingel

GEL

OUDE V EST

GREVENSTRA AT

BR E

6

ACHT AZENGR

CLARENSTEEG

Hartebrugkerk

KT

STRAAT

LANGE BRUG

URG RAPENB

EL NG

GROENH

MA R

K-

24

RAPENBURG

5

VROUWENKER KOORSTEEG

ARE

BR E E

Japanmuseum SieboldHuis

LANGE SINT AGNIETENSTR AAT

AT

OUDE S IN

EM

E NOORDEIND

EG AGW HA

1 uur en 45 minuten stadswandeling

GEL

Marekerk

NG

BOOM

4

EG S L IK S T E T RAAT R E M BRANDTS

SI

LEMME

RSTRA

STEEG

AN

WIT TE

Rijksmuseum Boerhaave

LA

WED D E

A YL EL

EG GW HAA

CAECILIAST RAAT

JAN VOSSENSTEEG

LYL

EG SW MOR

HAAR

LANGE MARE

LE

3 NOORDEINDE PLEIN

L

OUDE SIN

OUDE VEST

ASTRA AT

APO THE KER SDI JK

GALGEWATER

GRACH T

Contact Leiden Marketing, oude vest info@leidenmarketing.nl

OUDE VEST

CAE CILI

galgewater

Rijn DO CTOR

Politie

25

OUDE SINGEL

LANGE

OUDE VE ST

KORT GALGEWATER

EG SW

MARESINGE L

LANGEGR ACHT

MARE

1

BEESTENMARKT

EL

3e BINNENVESTGR.

Omstreken, Museum De Lakenhal, Pieterskerk Leiden, e.a.

LAMMERMARKT

Museum De Lakenhal

MARE

T MSTRAA

NG

Met dank aan Erfgoed Leiden en

LAMMERMARKT

T TSTRAA AGAA

MARE SI

MARESINGEL

e rsingel

MARKTSTEEG

NAR

TOR R MO

n

urg

KORTE

AT STEENSTRA

GEL RSSIN MO

HT

SINT

N

rij

sb

NIEUWE

morssingel

2

LELY LA AN

GEL

RF

Molenmuseum De Valk

MORSSTRAAT

DOCT OR

rijn

NWE

NT BINNE CH 2 e GRA T V ES

Museum Volkenkunde

N206

HAARLEMMERWEG

EG W

GE RSIN

MOLE

R

EG

AA

Vormgeving Campaigns&Results Fotografie Kees Hummel e.a.

RIJN SBUR

ANLAAN PLESM

PLESMANLAAN

DOC

EG W W

EG

KOOILAAN

STA TIO NS

Morspoort

er is een bijzondere rondwandeling Deze wandeling is dé wandeling nismaken met de mooiste plekjes eel historische monumenten en orkijkjes zijn doorgaans moeilijk te dse Loper biedt uitkomst en geeft duidelijk overzicht van deze plekjes.

W

De Pilgrims Route toont de historische locaties van Leiden waar de Pilgrims in de 17e eeuw leefden, voordat zij met het schip de ‘Mayflower’ naar Amerika voeren in 1620. € 6,95

Uitgever Leiden Marketing Redactie Lucien Geelhoed, Susan Suèr en Marlijn Kok

UT TE RS VE L

D

NWEG DARWI

S AG HA

haarlemmertrekva

D

SCH

W W OU

LE C IA

LAAN

Dit boekje is met al zijn rijkelijk geïllustreerde achtergrondverhalen, talloze anekdotes en ruim twintig deelkaarten rond de meer dan veertig bezienswaardigheden het ideale vertrekpunt voor een onvergetelijke wandeling door historisch Leiden. N KOOILAA

SC HU TT ER SV EL

LUMC

Naturalis Biodiversity Center

PLESMAN LAAN

N PLESMANLAA

GER ZWIJ

WIJGERLAAN

© 2020 Leiden Marketing, 2e druk.

van de Pilgrims Leiden Centraal Leiden

A4

N11

CH ES

WILLEM DE Z

In de voetsporen

EF RTDRE IFO ND SA

A44

VIN PRO

EG CIALEW PROVIN

E EM D WILL

EG

EEF DR US INI A LB

G

haar 35 hofjes een echte hofjesstad. deling langs hofjes uit alle tijden N206 ddeleeuwen en de 17e eeuw tot aan e tijdperk eind 19e eeuw - ontstaat beeld van de rijke schakering en idse hofjes. Inclusief informatie over oegankelijk zijn voor publiek.

AN LA

zoe

EG

ST. JORISSTEEG

ENAARSEW WASS

WASSENAARSEWEG

IFORTDREEF SAND

WASSENAARSEW EG

GO OI ME ER

G WE ER RG BU NS

WASS ENAA RS

Corpus

HA AG SE SC HO U

Treed in de voetsporen van de Pilgrims, de illustere voorvaderen van de Verenigde Staten, en ontdek de verrassende herkomst van een aantal gewoonten en gebruiken die zij 400 jaar geleden vanuit Leiden meenamen op de Mayflower naar Amerika. Ga terug in de tijd en ervaar zelf hoe hun leefomgeving er in de Gouden Eeuw uitzag.

GO O

n

n

NTSOEN

ndwandeling in de voetsporen van e grootmeester uit de Gouden andt van Rijn. Het was in Leiden dat terlijk en figuurlijk het licht zag. De naar verbleef de eerste 25 jaren van eiden en legde hier de basis voor kkende artistieke carrière.

G WE

R IJ N SB UR GE RW EG

P LA

RST TE ES EGE

Wandel rond in Leiden, Stad van Ontdekkingen.

WAR

MO

EG AT W RA

RIJ

END

ERWEG

T

OEGSTGEEST

EG

RS

NDE RMO

PILGRIMS ROUTE W AT

wandelingenA44 den

STE EE NG

EG

stadswandeling Leiden LE ID SE ST RA

RIJ

RW

EG

GOOIM EE

rzijde

IL CH UR CH

LL A

AN

N206

O VO

RSC

T HO

EG ERW

Kor te Vliet

VOO

WEG OTER RSCH

rij n-s

ch

iek

an

aa

l

N206

N11

11


Peter Hilz fotografie

Leiden museumstad Leidse musea Geen andere stad in Nederland heeft zo veel bijzondere musea op loopafstand van elkaar. Ze bieden een groot aanbod van natuur, kunst en cultuur. Exposities, workshops en evenementen brengen deze speciale collecties tot leven. In de weekenden en vakanties worden kinderen getrakteerd op spannende en speelse activiteiten. Zie leiden.nl/musea voor alle actuele tentoonstellingen en activiteiten. Haal bij de VVV de gratis museumfolder met een overzicht van de huidige tentoonstellingen.

12


Rijksmuseum Boerhaave

Japanmuseum SieboldHuis

Wat zijn de belangrijkste ontdekkingen uit onze Nederlandse wetenschapsgeschiedenis?

In dit historisch Hollands huis vind je het mooiste uit Japan: prenten, lakwerk, keramiek, en honderden andere schatten.

Museum De Lakenhal

Rijksmuseum van Oudheden

Het museum voor beeldende kunst, geschiedenis en kunstnijverheid van de stad Leiden.

Kom genieten van de archeologische rijkdommen en intrigerende cultuur van de oude Egyptenaren, Romeinen en Grieken, het oude Nabije Oosten en het vroege Nederland.

Museum Volkenkunde Al sinds 1837 verzamelt het Leidse Museum Volkenkunde het cultureel erfgoed van de wereld.

Naturalis Biodiversity Center Zien, doen en beleven: in het nieuwe Naturalis dompelt jong en oud zich onder in de wonderlijke wereld die natuur heet.

Molenmuseum De Valk In de viertalige publieksfilm wordt aan de hand van prachtige opnames bij de Leidse molens het verhaal over de ontwikkeling en de werking van molens verteld.

Leiden American Pilgrim Museum Krijg een beeld van hoe de Pilgrims in Leiden leefden. Hier is de geschiedenis van hun Leidse periode (1608-1620) te vinden.

Erfgoed Leiden en omstreken 16 kilometer, 3.000 dozen archeologisch materiaal en informatie over 2.850 monumenten.

Hortus botanicus Leiden Vier eeuwen lang verzamelen, verzorgen en bestuderen hebben een schitterende tuin voortgebracht met uiteenlopende uitheemse, onbekende gewassen.

CORPUS ‘reis door de mens’ Maak in het 5D-harttheater een duizeling­ wekkende ‘reis’ als rood bloedlichaampje. Verbaas je over je eigen fantastische lichaam!

Leids Wevershuis Het museum vertelt over de lakenindustrie, de grafische industrie en de conservenindustrie. Er wordt geweven op het antieke weefgetouw.

Universitaire Bibliotheken Leiden De tentoonstellingsruimte is te vinden in het entreegebied van de bibliotheek aan de Witte Singel.

leiden.nl/musea 13


familie TopTien De TopTien familie favorieten van Dorien

Dorien woont in de regio en komt graag naar de stad. Voor zichzelf, maar ook voor haar dochters. Deze leuke tips kan zij je geven.

1

Silvester Boeken

3

Silvester is het adres als je op zoek bent naar kinder- en jeugdboeken. Van liedjesboeken voor de allerkleinsten tot literatuur voor jongvolwassenen!

2

Oerlemans Schoenen Zijn je kinderen toe aan nieuwe schoenen? Oerlemans heeft een zeer ruime keuze in verschillende maten, merken, breedtes en kleuren. Daarnaast kun je hier ook als ouder goed terecht voor mooie schoenen.

14

WE Fashion WE Fashion is niet alleen een ideale winkel om voor volwassenen mode te shoppen, maar heeft ook een ruim assortiment kinderkleding. Een goede winkel dus om in één keer te slagen!

4

Lila Speelgoed Een verborgen parel in onze stad! Voor originele kleine cadeautjes voor kinderen ga ik altijd naar kinderwinkel Lila, waar je een groot assortiment duurzaam en educatief speelgoed aantreft.


7

Jut & Juul Jut & Juul is een baby- en kinderwinkel met bekendheid ver buiten Leiden! De perfecte winkel voor de inrichting van een babykamer of het vinden van kraamcadeautjes.

8

Tokkelientje Voor kinderen tot 12 jaar is Tokkelientje hét adres voor kleding, met ieder seizoen weer een nieuwe collectie. Zo vind je hier altijd weer de laatste kindermode.

5

Terpen Tijn

9

Rondom het centrum vind je het Singelpark, ruim 6 km aan wandelroute door parken en groen. Met (educatieve) speeltuinen en gezellige horeca onderweg.

Wil je gezellig met je kinderen je creativiteit de vrije loop laten? Bij Terpen Tijn vind je alle benodigdheden om mee te schilderen of tekenen. Wordt jouw kind de nieuwe Rembrandt?

6

Gelateria Maxims Bij een dagje shoppen met het gezin hoort natuurlijk ook een ijsje. Gelateria Maxims heeft elke dag 30 verschillende smaken ijs, waarvan je aan de Nieuwe Rijn kunt genieten.

Singelpark

10

Bakkerij van Maanen Even toe aan een rustmomentje tijdens het shoppen? Van Maanen is niet alleen een bakker, maar heeft ook een gezellig ‘bakery cafe’ met speelhoek voor de kinderen. 15


Leiden, waar Rembrandt het licht zag De Jonge Rembrandt in Leiden Op 15 juli werd Rembrandt in 1606 als negende kind van een molenaar in Leiden geboren aan de Weddesteeg. Op deze locatie staat het Rembrandtbeeld en is via de Rembrandt Route te zien hoe zijn leefomgeving in de 17e eeuw eruitzag. Rembrandt groeide op in redelijke welvaart en ontwikkelde zich in het begin van deze Gouden Eeuw tot groot kunstenaar. Zowel geïnspireerd door Lucas van Leyden, als opgejut door stads- en leeftijdsgenoot Jan Lievens, die behalve een vriend ook een concurrent van hem was, ontwikkelde hij zijn talent, leerde het vak en experimenteerde met nieuwe technieken en grondstoffen. Terwijl zijn kennis van de schilderkunst groter werd, begon hij ook met het lesgeven aan anderen. Na jaren van experimenteren en lesgeven, groeide Rembrandt uit tot een internationale schildermeester. Amsterdam is vaak de plek waarmee hij geassocieerd stadswandeling Leiden wordt, maar in Leiden ontwikkelde de ‘Jonge Rembrandt’ zichMeer de eerste 25 stadswandelingen REMBRANDT ROUTE in Leiden jaar van zijn leven. A44

achterzijde

OEGSTGEES

TE

W

GOOIM EERLAAN N

EE R L AA

OIM

GO

GO OI ME ER TWEELINGSTRAAT

T RAAT

H U L PWERFBR UG

ZANDS

KLOKP OORT

HERENSINGEL

e s i ng l

PELIKAANSTRAA T

KALVERMARKT

ZI JLSINGEL

Redactie Leiden Marketing, Museum De Laken

z i jl

LANG ESTRAAT

ORANJEGRACHT

GRAC HT

T

G L A N D SE K ERKGRACHT

HOO

OIGRACH

DE L STEGR.

MIDDELWEG

HO

MID

VESTESTRAAT

herengracht

LANGESTRA AT

UITERSTE-

ACH T

EGR

HT

HERENGRACHT

VESTESTRAAT

RACHT

HERENGRACHT

LS ZIJ

HOGEWOERD

PLANTAGE

LEVENDAAL

PLA

Vormgeving Campaigns&Results

IN

nieuwe HOGE RIJNDIJK

HOGE RIJNDIJK

HOGE

N TAGELAAN

rijn

RIJNDIJK HOGE RIJNDIJK

GORTESTRAAT

4e BINNENVEST-

GRACHT

AN

DIJK IJN

WEG HANS

KAN

HI CHURC

ENST RAAT

N AA

rijn

H ER

RIJNDIJK

ENL

oude

HOGE

LLLAAN

RAV

AALWEG

KAN

ST

RA

RIJNDI

AT

HOGE

JK

HEREN

AN

ENLA AV

BURGGR

N206

Leiden is met haar 35 hofjes een echte hofjesstad. Met deze wandeling langs hofjes uit alle tijden van de late middeleeuwen en de 17e eeuw tot aan het industriële tijdperk eind 19e eeuw - ontstaat een prachtig beeld van de rijke schakering en variatie aan Leidse hofjes. Inclusief informatie over welke hofjes toegankelijk zijn voor publiek. LAM MENSCHANSWEG

N

Fotografie Kees Hummel, Marc de Haan, Erfgoed Leiden en Omstreken, Matthijs de Rijk, Laure Etienne, e.a.

In de voetsporen Leiden van Rembrandt

R GE HO

INGEL

ENSC LAMM

OETERWOUDSES

oud s e s i nge l rw

HO GE RIJ ND IJK

BURGG

VRIJHEIDSLAAN

VIJF MEILAA

Uitgever Leiden Marketing

EL

MID DEL ST

ORANJEGRACHT

LEVENDAAL

Rembrandt Route N206

© 2019 Leiden Marketing, 1e druk.

G

UITE RSTE GRA C

ST. JORISSTEEG

ORANJEBOOMSTR.

LA HILL URC CH

VLIET

SINGEL

R EN STR AAT

EG

UTRECHTSE VEER

HOGEWOE RD

OE P LANTS N

Z

HE

EW

NIEUWE RIJN

UTRECHTSE VEER

GORTESTRAAT

zoete

AAT

GARENMARKT

D O EZASTR

TE

HOFJES WANDELING

L CIA

LAGE RIJNDIJK

RKST RAAT

LANGESTRAAT

HOOIG

AT RSTRA EVAA KOR

W IT

stadswandeling Leiden

NIEUWE RIJN

LEVENDAAL

GEREGRACHT 4e BINNENVESTGRACHT PLANTSOEN

ZOETERWOUDSESINGE L

Rijn

WE R I JN

HOGEWOE RD

END A AL

KRAAIERSTRAAT

BRUG

NIEU

LEV

LAGE RIJ NDIJK

oude rijn

RIJNSTRAAT

LANGE

IJN

HOEFSTRAAT JAN VAN HOUTKADE

VIN PRO

EG PROVINCIALEW

LAAN

LAGE RIJNDIJK

O OS TERK E

EG

BEESTENMARKT

HAARLEMMERWEG

haarlemmertrekvaart

T

Van der Werfpark

DE

RAAT

HAVEN

KERKSTEEG

RIJNSTRAAT

RK

rijn

ER

GANG

STEENSCHUUR

BOIS OTK A TE SIN GEL

ERST

HAVENKADE

ZUIDSINGEL

AT

G

BURGGR

N

RAAT

URG

VLIET

Rijn

Erfgoed Leiden en omstreken WIT

RA AT

AALW

IJNSBURGERSINGEL 1e BINNENVE STGR AC

NIEUWE

TURFMARKT

PRINSESSEKADE

EG

TE

SCHPHOLWEG

EG

STILLE

ES CH O U

HA AG S

HAAGW

HOOGSTRAAT

ST

T BO

I

RAPENB

G

12

N

BREE

A M nieuwe ER

EEG WST NIEU

EG

BRUG

BUR

RAAMSTEEG

SINGEL

ST

rijn

LANGE

PE N

AT

F EE DR OF SH EN

STRA KAISER

NVESTGRACHT

EV ST

RA

13 singel

WITTE

W

oude

N

AT RA

E RIJ

ZONNEVELDSTRAAT

ur

AN

wi tte

EU

IJGER

HERENSINGEL

IR. DRI ESSE NSTRA

GR OENESTEE

G

IE UW

VERV

RIJN

KAASMARKT

ijn

TEEG BURGS

NOR T E E KO G S U BR

OUDE

Museum Het Leids Weverhuis

E RIJN OUD

oude r

VISMARK T

ST BREE

NSTEEG

W NIEU

sc

E SINGEL

5e BINNE

WITT

s te e n

HERENSTEEG

A LA

HAAGW

RS

AARSMA M

W DE Z

Dit boekje is met al zijn rijkelijk geïllustreerde achtergrondverhalen, talloze anekdotes en ruim 20 deelkaarten rond de meer dan 40 bezienswaardigheden het ideale vertrekpunt voor een onvergetelijke wandeling door historisch Leiden. EL

HAARLEMMERST RAAT

MARE

VROUWENS G RU

MORSWEG

A KE

SINGEL

HAARLEMMERSTR.

HERENGRACHT

GEL

MORSWEG

ARE

URG RAPENB

RAPENBURG

E SIN WITT

SCHIEKADE

LELY

rijn

EM

RIJN EN

WEG

NG LA

G

T

STE E

ACHT

RACH

OOL

DOCTOR

STERRENWAC HTLA

Sterrewacht

EG

EM WILL

IJGERLAAN

HERENSING

DRUCKERSTR.

SCH

PAPENG

GR ERK RSK

L GE

ENS H O F DREEF

9

GREVENSTRA AT

E AS T

S KERK S TEEG PIETER CHOOR

Pieterskerk

OUDE

OUDE VEST

ER WERFSTRAAT

AAT WERFSTR VAN DER

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 23 in eenDesysteem Burcht opgeslagen of worden 22 dan ook (elekovergezet in welke vorm tronisch, fotokopie of anderszins) zonder Stadhuis toestemming van de uitgever. Deze uitgave is Hooglandse 16de grootst 18 met mogelijke zorg samengesteld. Kerk 19 21 van alle 20 om Wij hebben ons best gedaan Leiden American eigenaar te afbeeldingen de rechtmatige 15 Pilgrim Museum achterhalen en hier te vermelden met de daarbij behorende credits. De redactie, noch de uitgever kan aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van eventuele 14en/of onvolkomenheden. onjuistheden MANDE STEEG

17 PIETERSKERKHOF

8

EG

KLOKSTE

hu

RIJN

AA LM AR KT

M CATHARIN N

T EEG DIEFS

7

HOUTSTRAAT

N

STILLE

BR EES TRAAT LAN GE B

Rijksmuseum van Oudheden

JAN VOSSENSTEEG

STRAAT

LANGE BRUG

E EG

VAN D

HOUTMARKT

BREE

6

LANGE MARE

5

ST DOELEN

LANG EGRA CHT

NGEL

OUDE V EST

OUDE HERENGRACHT

Japanmuseum SieboldHuis

Hortus botanicus Leiden

OUDE SI

CLARENSTEEG

HOUTMARKT

E NOORDEIND

RAP ENBURG

S T EV

JKS E

MARE

MARE

4

GROENHAZENGRACHT

1 uur en 45 minuten stadswandeling

LANGEG RACHT

Politie

GEL

Marekerk

24

langs de hoogtepunten. 10 11 Universiteitsbibliotheek

ACHT

OUDE SIN

VROUWENKERKKOORSTEEG

Hartebrugkerk

PI E T E

N

MARKTSTEEG

WITTE SI

N

maresingel

NGEL

EG

G WE AG HA

LELYLAA

MARESINGE L

LANGEGR

Rijksmuseum Boerhaave LANGE SINT AGNIETENSTRAAT

RAPENBURG

GW HAA

REMBRANDTSTRAAT

AN

OM MED I

Treed in de voetsporen van de Pilgrims, de illustere voorvaderen van de Verenigde Staten, en ontdek de verrassende herkomst van een aantal gewoonten en gebruiken die zij 400 jaar geleden vanuit Leiden meenamen op de Mayflower naar Amerika. Ga terug in de tijd en ervaar zelf hoe hun leefomgeving er in de Gouden Eeuw uitzag.

AN LA

EL

3e BINNENVESTGR.

Omstreken, Museum De Lakenhal, Pieterskerk Leiden, e.a. Contact Leiden Marketing, oude vest info@leidenmarketing.nl

OUDE VEST

CAECILIASTRAAT

HAARLEMMERSTRAAT

STEEG

YLA EL

EG MORSW

DOCTOR

NG

Met dank aan Erfgoed Leiden en

LAMMERMARKT

25

OUDE VEST

CAE CILIA STRAA T

APO THE KER SDI JK

BOOM MA RKT

Ontdek de Pilgrimhistorie van Leiden: een bijzondere stadswandeling

N206

MARE SI

MARESINGEL

e rs i n g e l

Museum De Lakenhal

OUDE SINGEL

KORTE

WED D E

NOORDEINDE PLEIN

L

EG

urg

NIEUWE

LYL

W

GEL

sb

LAMMERMARKT

1

OUDE VEST

LE

JKS E

rijn

Molenmuseum De Valk

AATSTRAAT AG

BEESTENMARKT

GALGEWATER

KOOILAAN

SINT

galgewater

3

MARESI

NGEL RSSI MO

STEENSTRAAT

AAT STR NARM

2

Rijn

HAARLEMMERWEG

EG W

ERSIN

HT

MORSSTRAAT

KORT GALGEWATER

EG RSW MO

DOCTOR

RLA AN

Uitgever Leiden Marketing Redactie Lucien Geelhoed, Susan Suer en Marlijn Kok Vormgeving Campaigns&Results Fotografie Kees Hummel e.a.

RIJNSBURG

MOLENWERF

R

BINNEN2e V ESTGRACHT

morssingel

Museum Volkenkunde

TOR

ED I

De Pilgrims, de ‘founding fathers’ van de Verenigde Staten, woonden en werkten tussen 1609 en 1620 in Leiden. De Pilgrims Route is de ideale basis voor een onvergetelijke wandeling door historisch Leiden langs vele bezienswaardigheden, rijkelijk voorzien van achtergrondverhalen, talloze anekdotes en illustraties.

WIJ GE

© 2018 Leiden Marketing, 1e druk.

TT ER SV EL D

STA TIO NS

ANLAAN PLESM PLESMANLAAN

N

KOOILAAN

LUMC

Naturalis Biodiversity Center

LAAN

N PLESMANLAA

AA

KOOILAAN

SC HU

van de Pilgrims Leiden Centraal Leiden D

PLESMAN

EG

DOC

M

MD EZ

WILLEM DE Z W

In de voetsporen

DIFORTDREEF

SCHU TT ER SV EL

NWEG DARWI

W W OU CH

Morspoort

EG W W

JE

EEF DR US INI

SAN

ES GS HAA

OM

LLE

SC HIPHOLWEG

ALB

A44

LAKENPLEIN

WI

EG ERW

EG

PAPEGAAISBOLWERK

ENAARSEWEG WASS

WASSENAARSEWEG

RG RIJNSBU

AW

VOLMOLENGRACHT

WASSENAARSEWEG

IFORTDREEF SAND

LM

DONKERSTEEG

ARSEWEG

G WE ER RG BU NS RIJ

TJA

ET

EG AW

G.

WAARDGRACHT

G WE

LM TJA

EU R

NTSOEN

RTE ES

R G. EU

GE NI

De Leidse Loper is een bijzondere rondwandeling door Leiden. Deze wandeling is dé wandeling die je laat kennismaken met de mooiste plekjes van Leiden. Veel historische monumenten en bijzondere doorkijkjes zijn doorgaans moeilijk te vinden. De Leidse Loper biedt uitkomst en geeft een mooi en duidelijk overzicht van deze plekjes.

P LA

E TG

NI GE

WASSENA

Corpus

IN

Leiden is met haar 35 hofjes een echte hofjesstad. Met deze wandeling langs hofjes uit alle tijden van de late middeleeuwen en de 17e eeuw tot aan N206 het industriële tijdperk eind 19e eeuw - ontstaat een prachtig beeld van de rijke schakering en variatie aan Leidse hofjes. Inclusief informatie over welke hofjes toegankelijk zijn voor publiek.

stadswandeling Leiden

ZOETERWOUDSESINGEL

GS OE

N206

IN

Een unieke rondwandeling in de voetsporen van de beroemdste grootmeester uit de Gouden Eeuw: Rembrandt van Rijn. Het was in Leiden dat Rembrandt letterlijk en figuurlijk het licht zag. De geboren Leienaar verbleef de eerste 25 jaren van zijn leven in Leiden en legde hier de basis voor zijn indrukwekkende artistieke carrière.

N206

In de voetsporen van de Rembrandt

stadswandeling Leiden

DE LEIDSE LOPER

Wandel rond in Leiden, Stad van Ontdekkingen.

AVENLA AN

NDERWEG

EG

AT W

RA

WARMO

NS BU RG ER W EG

RIJN SB UR GE RW EG

REMBRANDT ROUTE

HOFJES WANDELING

A44

ERWEG

RIJ

RAATWEG

STERST

ENDEGEE

stadswandeling Leiden

OEGSTGEEST

T

EG

PILGRIMS ROUTE EG W AT

RS

RW

WARMONDER

AT

GEVERSSTRA

ESTE

RIJNGE

EG

stadswandeling Leiden

LE ID SE ST RA

Meer stadswandelingenA44 in Leiden

Coverbeeld Zelfportret, Rembrandt, ca. 162 Collectie Rijksmuseum.

KANAALWEG

DE

DE SITTERLAAN

SITTERLAAN

CHURCHILLLAAN

N DER VA

WILLEM

WEG MADE

A4

KANAALWEG

Korte Vliet

LAM ME NS CH AN SW E

G

anaal

KANAALWEG

rijn-schiek

MADEWEG

N VA

DER

WILLEM

KANAALWEG

CHURCHILLLAA

LAM ME NS CH AN SW

EG

N

CH

AN LA ILL CH UR

ORSCHO

Korte Vliet

anaal

rijn-schiek

N206

MA DEWEG

DER

VAN

ESTEYN ON

WILLE M

CR

VO

Pagina 21: Frits van Oostrom, Nederlands historisch letterkundige

KANAALWEG

KANAALWEG

TERWEG

N206

VOORSCHOTERWEG

N11

Met dank aan Erfgoed Leiden en Omstreken Museum De Lakenhal, e.a.

25

1

24

4

3

Contact Leiden Marketing, info@leidenmarketing.nl

2

stadswandeling Leiden

Treed in het voetspoor van de Jonge Rembrandt en loop met hem door de 17e eeuw. Alle Jonge Rembrandt highlights zijn te vinden in de Rembrandt Route, te koop bij VVV Leiden (€ 6,95). DE LEIDSE LOPER

A44

De Leidse Loper is een bijzondere rondwandeling door Leiden. Deze wandeling is dé wandeling die je laat kennismaken met de mooiste plekjes van Leiden. Veel historische monumenten en bijzondere doorkijkjes zijn doorgaans moeilijk te vinden. De Leidse Loper biedt uitkomst en geeft een mooi en duidelijk overzicht van deze plekjes.

5 7

N206

6

Leiden, waar Rembrandt het licht zag. 8

met Augmented Reality op historische locaties

1 uur en 50 minuten stadswandeling

16 N206

23 22Niets uit deze Alle rechten voorbehouden. uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een systeem of worden

14

13

12

10

Een bijzondere stadswandeling langs de hoogtepunten van Rembrandt & de Gouden Eeuw.

19

15 16

20 in welke vorm dan ook overgezet 21 (elektronisch, fotokopie of anderszins) 18

zonder toestemming van de uitgever.

17Deze uitgave is met de grootst mogelijke

zorg samengesteld. Wij hebben ons best gedaan om van alle afbeeldingen de rechtmatige eigenaar te achterhalen en hier te vermelden met de daarbij behorende credits. De redactie, noch de uitgever kan aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolkomenheden.


Young Rembrandt Studio

Rembrandt video experience

Stap in de voetsporen van Rembrandt! De Young Rembrandt Studio is gevestigd in het 17e eeuwse pand van Rembrandts eerste leermeester, Jacob van Swanenburgh. In dit pand leerde Rembrandt drie jaar lang schilderen. In Leiden groeide hij de eerste 25 jaar van zijn leven uit tot een groot kunstenaar en leermeester. Ontdek zijn leven in Leiden tijdens de indrukwekkende 7 minuten durende 3D videoprojectie, bezoek gratis de Young Rembrandt Studio!

Langebrug 89, Leiden. leiden.nl/youngrembrandtstudio

Young Rembrandt School

Laat je schetsen bij de Latijnse School!

Vanaf zijn tiende ging Rembrandt van Rijn naar de Latijnse School, van 1616 - 1620. De Latijnse School was de voorloper van het huidige gymnasium en was bedoeld als vooropleiding voor de universiteit. Er werd alleen in Latijn gesproken en les gegeven. Hier leerde Rembrandt ook voor het eerst schetsen. Hij volgde er tekenlessen van Henricus Rieverlinck, zijn eerste tekenleraar. Het prachtige gebouw is helaas niet te bezoeken. Wel bevindt zich op de begane grond de ‘Young Rembrandt School’. Bezoekers kunnen zich hier - als ze naar binnen kijken - door de meester zélf laten schetsen! De van jou gemaakte schets is gratis te downloaden op de website.

Lokhorststraat 16 leiden.nl/latijnseschool 17


Leiden, hofjesstad Wie van verborgen plekken houdt, maakt zeker een wandeling langs de idyllische hofjes van Leiden. Hier vind je, ver van het rumoer van de stad, binnentuinen vol groen en bloemen, omzoomd met kleine huizen. Verspreid over de stad zijn er zo’n 35 hofjes te ontdekken. De oudste hofjes bestaan al meer dan 500 jaar. Ze zijn gebouwd op de kleine stukken grond die in de (toen al) volgebouwde stad Leiden waren overgebleven. Elk hofje telt minstens twaalf huisjes. De hofjes zijn een voorbeeld van hoe de sociale zorg in de middeleeuwen vorm kreeg. De arme ouden van dagen mochten er gratis wonen en kregen vaak ook nog brood, vlees, bier, hemden en schoenen toegestopt. In ruil daarvoor moesten ze zich netjes en dankbaar gedragen. Er hing destijds dan ook een sfeer van rust en netheid. En dat voel je nu nog steeds.

ng Leiden

stadswandeli

DELING HOFJES WAN

De Hofjes Route is te koop in de VVV.

Leidse Hofjesconcerten De Leidse Hofjesconcerten is een jaarlijks muziekevenement tijdens Pinksteren met meer dan 150 concerten in de historische hofjes en op andere historische locaties in Leiden. Klassiek, jazz, volksmuziek, pop en een volledig kinderprogramma. Voor een gedetailleerd programma en informatie over kaartverkoop ga je naar leidsehofjesconcerten.nl of haal het programma bij VVV Leiden.

18


Ontdek de verborgen plekken

19


Guido’s TopTien voor een avondje uit Guido Marchena is als Cultuurmakelaar in Leiden een bekend gezicht in de cultuurwereld en iedere week in de theaters en musea van Leiden te vinden. In deze top 10 geeft hij tips voor een avondje uit in Leiden.

1

2

Bioscopen Blockbusters en kijkhuisfilms, Leiden heeft maar liefst drie bioscopen. In november ga ik zelf altijd naar het Int. Leids Film Festival. De programmeurs van dit festival hebben een geweldig oog voor must see films.

Theaters De Stadsgehoorzaal, Leidse Schouwburg en Theater Ins Blau hebben een jaarrond programma met toneel, cabaret en muziek. Er zit dus altijd een voorstelling voor jou tussen.

20

Tips Leidsch avo 3

Scheltema en Gebr. De Nobel In het Cultuurkwartier van Leiden vind je Gebr. De Nobel en Scheltema naast elkaar. Voor een concert of culturele voorstelling ben je hier op het juiste adres!

.


6

Detour Op zoek naar designer merken? Loop dan langs bij Detour Menswear. Je vindt hier vooral bijzondere fashionmerken uit Italië en Nederland.

7

voor een ndje uit 4

Driss

Voor dames is MyStyle in de Doezastraat een echte aanrader! Deze boutiquewinkel helpt je met het vinden van de perfecte kledingcombinaties die helemaal bij jou passen.

8

Douglas Wil je jouw outfit voor een avond in de Nobel afmaken met een lekker luchtje? Mannen en vrouwen kunnen daarvoor terecht bij Douglas op de Haarlemmerstraat.

Backstage by Dani Backstage By Dani biedt dames een vernieuwde, frisse kijk op de modewereld. Door de snel wisselende collecties kun je hier terecht voor steeds weer de laatste trends.

9

Engelenbak Geen gezelliger start van een avondje uit is om voorafgaand aan een voorstelling uit eten te gaan. De Engelenbak heeft een speciaal theatermenu, zodat je heerlijk dineert én op tijd bij je voorstelling bent.

Geen mode, maar stijl! Dat is het motto van herenzaak Driss. Dit is echt de perfecte winkel als je op zoek bent naar een bijzondere outfit voor een avond uit.

5

MyStyle

10

Tabú Wat is er leuker dan je avondje in de Stadsgehoorzaal af te sluiten met een heerlijke cocktail? Tabú heeft misschien wel de lekkerste cocktails van de stad en een heerlijk zonnig terras.

21


Cultuurstad Leiden Theater, muziek, tentoonstellingen, lezingen; er is genoeg te beleven in Leiden! Leiden kent verschillende theaters, met allemaal een ander karakter en sfeer. Zo is de Leidse Schouwburg de oudste schouwburg van Nederland (1705) en staat bekend vanwege de intieme sfeer en de prachtige ambiance. In dit theater wordt ieder jaar het Leids Cabaret Festival georganiseerd, waar aanstormend talent de eerste stappen in hun kleinkunstcarrière zetten. Daarnaast vind je in de binnenstad de in 1890 gebouwde Stadsgehoorzaal, geroemd vanwege de geweldige akoestiek en uitstraling. Op de Haagweg is het Theater Ins Blau gevestigd, dat bezoekers eigenzinnige voorstellingen toont van nieuwe en gevestigde makers. Ook voor muziekliefhebbers heeft Leiden veel te bieden. Gebr. de Nobel is het poppodium van de stad, met een programma met een breed spectrum aan genres en stijlen. Tegenover De Nobel is Scheltema gevestigd, een cultureel centrum met onder andere workshops, performances, lezingen en concerten. Wil je een avondje stappen? De Wibar is in korte tijd uitgegroeid tot een populaire club in de stad. Daarnaast vinden er in Leiden het hele jaar door evenementen en festivals plaats. Zo zijn de Leidse hofjes het decor van de Hofjesconcerten, vindt in juli het festival Werfpop plaats en staat de stad in november, tijdens het Leiden Internation Film Festival, in het teken van bijzondere films. Tijdens de wintermaanden wordt de Leidse binnenstad omgetoverd tot een sprookje tijdens de Winter Wonder Weken, met onder meer een drijvende ijsbaan en een gezellige kerstmarkt Een overzicht van alle evenementen in Leiden vind je op:

leiden.nl/uitagenda

22


Beleef theater voor iedereen! Leidse Schouwburg & Stadsgehoorzaal

Verhalen samen brengen. Dat is waar we voor staan. Geïnspireerd worden door dans, toneel, cabaret, (klassieke) muziek, congressen en evenementen. Voor jong en oud, voor durvers en dromers! Leidse Schouwburg, Oude Vest 43 Stadsgehoorzaal, Breestraat 60 leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.nl

Theater Ins Blau Een intiem theater dat de verhalen uit de samenleving toont via dans-, toneel-, muziektheater- en jeugdtheatervoorstellingen van jonge en gerenommeerde makers. Haagweg 6 theaterinsblau.nl

23


Bioscopen Leiden Films uit de hele wereld in drie onafhankelijke lokale bioscopen. Leiden is trots op haar drie onafhankelijke bioscopen, geen onderdeel van grote ketens maar één lokaal bedrijf: Bioscopen Leiden. Het Trianon Theater aan de Breestraat is een klassiek filmtheater uit 1927, het Lido Theater aan de Beestenmarkt vertoont de laatste blockbusters en in het Kijkhuis aan het Vrouwenkerkhof beleef je arthouse van over de hele wereld. Twee gloednieuwe bioscopen zijn in ontwikkeling! Blijf op de hoogte via social media (@bioscopenleiden) en de website.

Trianon Kijkhuis Lido Breestraat 31 bioscopenleiden.nl

24

Vrouwenkerksteeg 10

Steenstraat 39


De leukste Outdoor Escape Game In Leiden Wil je er samen op uit om iets leuks te ondernemen? Speel dan een outdoor escape game! Je hebt de keuze tussen Magic Portal en Operation Mindfall, maar een reguliere escaperoom kan natuurlijk ook altijd. Bijvoorbeeld Goeie Mie, de Leidsche gifmengster. Verzamel je team en ga de uitdaging aan!

DoeTips!

Sint Aagtenstraat 10 - 12 escaperoom071.nl

Leidse Virtual Reality Experience

Zit het weer tegen en willen jullie er toch op uit? Bezoek een andere wereld met Virtual Reality. Zwem met walvissen. Vecht met monsters. Voer een dino, schiet een reuzencatapult. Bewonder de wereld in vogelvlucht. In het Virtuorium kan alles! Er is er altijd wat te doen, voor jong en oud.

Breestraat 51 virtuorium.nl

25


Tips van Susan

Top 5 favorieten voor een culinair dagje Leiden met kookboekauteur Susan Aretz

Susan Aretz is kookboekauteur en foodie in hart & nieren. Als Leidse heeft ze ook in haar eigen stad zo haar favoriete foodadresjes. Maar dat zijn er zo veel dat haar top 5 eigenlijk meteen een top 10 werd. susanaretz

Instagram

ontbijt susanaretz

1

26

2

koffie

Mamie Gourmande

Borgman & Borgman

Liefst zou ik hier iedere dag mijn ontbijt kopen. Ik haal er voor thuis graag brood & croissants, maar voor on the go zijn hun belegde stokbroodjes ook geweldig!

Dit is al jaren een favoriete plek, ik schreef er zelfs een deel van mijn tweede boek. Kun je geen genoeg krijgen van hun koffie, dan kun je die ook kopen voor thuis.

Paco Ciao

30ml

Heb ik de tijd dan begin ik heel graag mijn dag hier met een uitgebreid ontbijtje. Daarnaast ben ik dol op de verse sappen die op de kaart staan, mijn favoriet is dan toch wel het Detox sapje.

Een nieuwe favoriet. Zó stoer als je als jonge ondernemer zo’n toffe zaak begint. Maar bovendien is de koffie hier heerlijk!


4

borreltijd

City Hall

Als het mooi weer is strijk ik hier graag neer op het zonnige terras en bestel een paar lekkere antipasti. Zeker als je samen met je kind(eren) de stad in bent is dit een heerlijke en ruime plek. Wil je daarna nog een hapje eten dan hoef je eigenlijk niet meer weg.

Jeanpagne Rond borreltijd kies ik hier graag een mooi glas wijn uit de uitgebreide wijnkaart, om als het goed weer is hier op het terras van te genieten. Liefst samen met wat borrelhapjes natuurlijk, die hier weer even net anders dan anders zijn. Santé!

3

lunch

5

diner

Stadslokaal Burgerzaken

La Diva

Voor verrassende broodjes is dit al jaren een van mijn favoriete plekjes om te lunchen. Overigens kun je hier de hele dag terecht, want ook de avondkaart is altijd fijn!

Ook dit is al Jaren een all time favorite als we wat te vieren hebben. Chef Frank weet ons iedere keer weer te verrassen. We moeten er eigenlijk maar weer eens gauw naar toe…

Waag

Just Meet

Heeft wat mij betreft de mooiste serre van de stad en bij mooi weer is er een lekker terras aan het water.

En tot slot het favoriete restaurant van onze dochter, mede ook omdat ze altijd mee de keuken in mag om haar eigen toetje te maken. Wij komen er graag vanwege de uitgebreide ginkaart en het fantastische personeel. 27


18

5

12

9 17

10 13

14

20

8 1 19

11

2

7

6

28

16

15


1

Stadsbrouwhuis

2

Brownies&downieS Leiden

3

Brasserie de Poort

4

De tuin van de smid

5

Casual Dining at Hudson Leiden

6

Sabor

7

Meneer Jansen

8

Just Meet

9

BFF

10

Lemmy’s

11

Van Goyen Jeneverhuis

12

Seafood Restaurant Crabbetje

13

Leidsch Beleg

14

IJS van Matthijs

15

De Pizzabakkers Herenstraat

16

Passion Food

17

Pipa Streetfood Bar

18

Lab071

19

Scarlatti

20

Restaurant La Diva

3

Horeca in Leiden Begin je dag met een vers ontbijtje of heerlijke brunch en ervaar hoe de stad ontwaakt. Zin in een uitgebreide lunch of borrel? De terrasboten zijn een echte aanrader. Maar ook op de gezellige pleinen, in knusse straatjes en binnen in prachtige monumentale gebouwen kun je de sfeer van Leiden ervaren. Van een snelle hap tot luxe diner. Lekker eten doe je in Leiden.

29


Stadsbrouwhuis Al sinds 2016 is het Stadsbrouwhuis dé plek in Leiden voor de beste speciaalbieren op dertig wisseltaps. Alsof dat niet genoeg is zijn er ook nog meer dan 300 bieren van fles en blik om uit te kiezen. Door de uitgebreide menukaart met wisselende seizoensgerechten hoef je ook nooit op een lege maag te drinken. In 2022 breidt het Stadsbrouwhuis uit met Gelagkamer ‘De Wakende Haan’, waar je keuze wordt uitgebreid met nog eens 30 taps!

1

30

Aalmarkt 1 stadsbrouwhuis.nl


Brownies&downieS Leiden Ons motto ‘Puur is perfect’

Brownies&downieS Leiden vind je in een prachtig pand, gelegen in het centrum van Leiden met een fijne binnentuin in de Catherinahof. Brownies&downieS staat voor puur. Puur in al haar facetten. Onze medewerkers zijn oprecht, enthousiast en puur. Maar ook de producten waarmee wij onze heerlijke lunchgerechten bereiden, beschouwen wij als puur. De combinatie van pure, bijzondere medewerkers en ambachtelijke gerechten om je vingers bij af te likken, maakt een bezoekje aan Brownies&downieS tot een ware beleving. Puur genieten dus.

2

Aalmarkt 11 browniesanddowniesleiden.nl

31


Brasserie de Poort Brasserie de Poort is de perfecte plek om neer te ploffen na een mooie wandeling door het Singelpark of tijdens een bezoek aan de stad. In deze historische stadspoort kun je genieten van goede koffie, verse sappen, lunch, borrel en diner met een ruime keuze aan gerechtjes om te delen. We love to share!

Haven 100 poort.nl

3

De tuin van de smid De tuin van de smid ligt in de groene oase van polderpark Cronesteyn in Leiden. Hier kun je dagelijks terecht voor heerlijke biologische koffie, gebak, een stevige lunch of borrel. Omringd door boerderijdieren lijken de stadse beslommeringen even heel ver weg. De tuin is ook te huur voor vergaderingen of feesten. Polderpad 8

4 detuinvandesmid.nl

32


5

Casual Dining bij Hudson Leiden Tasty Food with an American Bite!

Hudson Leiden is gevestigd aan de Nieuwe Beestenmarkt, vlakbij het centrum van Leiden. Denk aan meterslange Chesterfield banken, houten wanden met skulls en stalen frames. Het casual dining restaurant neemt je mee op een culinaire trip dwars door de USA met food classics zoals de Lazy Sunday Nacho’s, Smashing Salmon, Smokey Beefwrap, Steaks, Skewers en de beroemde Hudson Burgers. De riante bar leent zich perfect voor een Gin Tonic of Hudson cocktail met een lekkere bite. Vlak naast het restaurant vind je sinds 2019 Hudson Coffee, een lunch & bakery concept. Hier kunnen locals terecht voor hun fresh brewed coffee’s, zoetigheden van de eigen bakkerij en lekkere lunchgerechten. Met liefde wordt je Mexican Mackarel, Philly Cheese of Steak Sandwich als take away lunch voor je ingepakt. Parkeren kun je op steenworp afstand bij parkeergarage Lammermarkt of meer aan met je sloep bij één van de omliggende aanlegsteigers en kom genieten van het zonnetje op het terras. Nieuwe Beestenmarkt 15-21 restauranthudson.nl

33


6

Sabor

Proef, geniet & deel bij Sabor In restaurant Sabor staat uw beleving centraal. Een klassiek menu op basis van een voor-, hoofd-, nagerecht is niet de standaard. Onze shared dining gerechten zijn van een ideaal formaat om lekker samen te delen. Liever uw eigen menu samenstellen, dat kan natuurlijk ook, onze gerechten knallen altijd van smaak. Deze beleving dient uiteraard begeleid te worden door een goed glas wijn of een van onze cocktails. Onze wijnkaart is een ontmoeting van traditie en innovatie, met een keuze voor wijnen die verrassen, net als onze gerechten. Wij willen u een warm en luxueus gevoel geven.

Kloksteeg 13 sabor-leiden.nl

7

Meneer Jansen Meneer Jansen is de gezelligste plek om een biertje te doen in hartje Leiden. Al sinds 1982 verwelkomen wij onze gasten met koffie, appeltaart en speciaalbier. We kijken uit op de historische Koornbeursbrug en het statige stadhuis. Strijk neer op het heerlijke terras aan de gracht of neem plaats aan de bar. Welkom! Nieuwe Rijn 21 cafemeneerjansen.nl

34


Samen, ontmoeten, ontspannen, kwaliteit, duurzaam, gezellig, lekker, stoer, eerlijk... 8

Just Meet Een restaurant met een naam die speels verwijst naar ontmoeten en vlees. Een restaurant waar gasten zich kunnen ontspannen onder het genot van een mooi glas wijn en waar zij genieten van een goed en eerlijk stuk vlees. Natuurlijk staat er daarnaast voor iedere smaak iets lekkers op de kaart. Alles voor een vriendelijke, eerlijke prijs en voor iedereen toegankelijk. Wij werken alleen met dagverse producten van de markt en het seizoen. Onze leveranciers werken duurzaam met oog voor dierenwelzijn en ons milieu. We geven vanzelfsprekend de voorkeur aan biologische producten. We kiezen voor producten van eigen bodem, zoals onze overheerlijke kazen, maar ook uit andere delen van de wereld, zoals het Black Angus rund uit Noord Amerika. Dan onze specialiteit, de uitgebreide Gin-kaart. Een verzameling van Gins in allerlei blends waarmee we de heerlijkste aperitieven serveren. Natuurlijk mag in een ‘studentenstad’ het bier niet ontbreken. Wij serveren u een biertje van zeer goede afkomst, niet te chique, maar zeker niet te gewoon. Breestraat 18 just-meet.nl

35


1

Ri

jns

Leiden Centraal

bu

2

rg

se

sin

ge

l

3 Molenmuseum De Valk

Museum Volkenkunde

Langegra

cht

weg

ions

Stat

Museum De Lakenhal Oude Sin

Kort R

apenb urg

gel

Rijksmuseum Boerhaave Ap

oth

eke

rsd

ijk

Aa

lm

De Burcht

t Bo

kt

ar

m er

t

aa

36

tr

Hortus botanicus

s ee

g

4

6

Br

ru

eb

ng

g

nstee

Doele

t

5 La

g nbur

Rape

Rijksmuseum van Oudheden

ark

Pieterskerk

7


BEST PLACES TO GO Maresingel

Herensingel

1

2

Stationsweg 7 grandcafevanbuuren.nl

Klokp

oort

Stationsweg 41 freddysgastrobar.nl

Oude V

est

Pelik

aanst

raat

Haven

3

ade

Havenk Oude

4

ngrac h

t

at

Nieuwe Rijn 19 einstein.nu

Rosé all day!

we R

ijn

1

7

kstra

6

Here

ht

erker

Breestraat 49 aperitivoleiden.nl

Nieu

Doelensteeg 8 pakhuisleiden.nl

Oost

cht tegr a Mid dels

Mid

Hoo igra c

del w

eg

Stationsweg 1 debruineboon.nl

5

Ankerpark

Rijn

Hogewoerd Botermarkt 20 www.buddhas.nl

Levendaal

2

3

4

5

6

11 MINUTES ROSÉ (0,75L)

7

30.-


9

B ij G a stro b a r B F F d ra a i t a l l es o m pro e v e n e n b e l e v i n g . G e re c hte n o m ze l f van te g e n i e te n o f om te d e l e n , e e n h e e r l ij k gl a s w i j n , m o o ie b i e re n va n o . a . B ro u w e r ij Jo p e n , exc lu s ie v e w h is k y e n r u m , co c k ta i l s , d i v e r s e s o o r te n ko f f i e en t h e e m e t ta a r t j e s e n n o g v e e l me e r l e k ke r s . Tot s n e l b i j G a stro b a r B F F v o o r j e lu n c h , b o rre l of d i n e r. Mo r s straat 25

w w w. bf f l e i d e n . n l .

10

Lemmy's Bier & Whiskycafe is al ruim 25 jaar HÉT Biercafe van Leiden. 14 wisseltaps. Ruim 250 bieren op blik en fles. Heerlijke borrelhappen. En mooie Single Malt Whiskies voor de liefhebbers. Ons team staat altijd klaar om je de juiste bieren te laten proeven. Proost!

38

Morsstraat 24 - 2312 BM Leiden - www.biercafe.nl


De mooiste collectie jenevers en likeuren van Leiden 11

Van Goyen Jeneverhuis In het voormalige huis waar de 16e eeuwse Leidse meesterschilder Jan van Goyen zijn kinderjaren doorbracht, vindt u Van Goyen Jeneverhuis. Daterend uit het jaar 1809 kent Van Goyen Jeneverhuis een rijke geschiedenis en mag het zich eervol het oudste café van Leiden noemen. Met een breed assortiment van meer dan tachtig soorten jenever dienen wij officieel als het enige jeneverhuis van Leiden, de stad waar de wortels liggen van dit trotse Nederlandse product. Schoolsteeg 4 jeneverhuis.nl

39


12

Visrestaurant Crabbetje Oesters staan bekend om hun parels en om hun fantastische smaak. Leiden heeft met visrestaurant Crabbetje zo’n oester in huis: een verborgen pareltje waar de smaak van de zee centraal staat. De specialiteit is de Chefs Proeverij, met dagverse vis op verschillende manieren bereid. Sint Aagtenstraat 5 visrestaurantcrabbetje.nl

Leidsch Beleg Wil je weten waar de locals het liefst lunchen? Kom dan de rijkst belegde broodjes van Leiden proeven! Geniet op onze terrasboot in één van de Leidse grachten van het uitgebreide en betaalbare menu. Leidsch Beleg is al ruim tien jaar een begrip in Leiden. Deze wil je niet missen! Turfmarkt 12 leidschbeleg.nl

40

13


15

De Pizzabakkers Herenstraat

Een heel gezellig buurtrestaurant gelegen aan het Singelpark. Kom langs met kinderen, vrienden of grote groepen! Herenstraat 1 depizzabakkers.nl/vestigingen/ leiden-herenstraat/

14

IJs van Matthijs IJs van Matthijs maakt vers gedraaid prijswinnend ijs! Ook voor een heerlijke kop koffie met wat lekkers. Of kies voor verse poffertjes met diverse toppings! Haarlemmerstraat 64 ijsvanmatthijs.nl

16

Passion Food Passion Food staat voor huisgemaakt, met liefde, gezond, vers en gevarieerd. Dé plek in Leiden om een kookworkshop of cursus te volgen. We verzorgen catering en private dining geheel naar wens en op maat. Kom langs voor koffie, taart, lunch en de dagverse afhaalmaaltijden en ontdek de veelzijdigheid van Passion Food! Herenstraat 43e passion-food.nl

41


17

Pipa Streetfood Bar Pipa Streetfood Bar is het nieuwste Streetfood restaurant in Leiden! We creëren een wereldreis voor onze gasten waarin ze de smaak van Bangkok, Peru en Japan in één avond kunnen beleven gecombineerd met een heerlijke cocktail. Er is een groot terras met uitzicht op de historische Morspoort. Morsstraat 60 pipastreetfood.nl

Lab071 Gevestigd in een voormalig patho­ logisch anatomisch laboratorium. Onze koks zullen je verbazen met inspirerende en nieuwe manieren waarop zij onze smaakvolle groente­ gerechten bereiden. Dit betekent natuurlijk niet dat wij helemaal geen vlees- of visgerechten serveren, onze focus ligt alleen op het gebruik van groenten.

Poelweteringpad 5 18 lab071.nl


Scarlatti Een heerlijke salade, borrel, lunch of diner. Bij Scarlatti is voor ieder wat wils. Op het terras zit je in hartje centrum, aan het water en in de zon.

Stille Mare 4 19 scarlatti-leiden.nl

20

Restaurant La Diva In deze charmante pijpenla kookt chef-kok Frank Hakkenberg iedere dag een vast menu van vier tot zes gangen. Verrassende en originele gerechten die door de bediening onder leiding van Kim Hakkenberg begeleid worden met een heerlijk glas wijn. Kortom, alle ingrediënten voor een culinair avondje uit. Noordeinde 23 restaurantladiva.nl

43


indebuurt.nl

De Leidse Top 8 voor mannen van Nilles Nilles Raken organiseert vele evenementen in de Leidse binnenstad. Wil je weten welke cafés en winkels je als man echt niet mag missen? Nilles zet ze in deze top 8 graag op een rij.

1

mode

Suitsupply

Scotch & Soda

Heb je een nieuwe chique outfit nodig? Suitsupply heeft voor jou de perfecte nette herenkleding tegen een betaalbare prijs.

In een monumentaal pand aan de Aalmarkt is Scotch & Soda gevestigd, met moderne mode uit ons eigen land.

2 Bas de Wit Voor de nieuwste herenmode van topmerken als Cavallaro, Profuomo en Lacoste moet je echt een kijkje nemen bij Bas de Wit Mode.

44

3

4 Coef COEF Men is een unieke modewinkel voor mannen. Met een combinatie van fashion, sneakers en lifestyle artikelen. Mijn adres voor kleding van internationale merken die net even anders zijn.


8 TopTips voor mannen 5

borreltijd

7

diner

Het Stadsbrouwhuis

El Gaucho

Het Stadsbrouwhuis heeft een bar van meer dan 10 meter lang met eindeloos variërende huisbieren. Iedere week proef je hier weer iets nieuws!

Een avondje uit eten met vrienden? Dan is El Gaucho een echte aanrader! Dit Argentijnse restaurant laat je genieten van het lekkerste vlees en mooiste wijnen in een gezellige sfeer.

6 Lemmy’s Biercafé Een van mijn favoriete plekken om gezellig met vrienden een speciaalbiertje te drinken. Bij Lemmy’s vind je altijd weer een nieuw biertje en probeer ook eens een van de whisky’s.

8 Loetje Loetje is het bekende restaurant voor heerlijke biefstuk. Ook vegetariërs kunnen hier nu terecht voor een heerlijke 3D-geprinte, plantaardige biefstuk.

45


Stadscafé Van der Werff vormt de toegangspoort naar de oude binnenstad en is niet voor niets HET stadscafé van Leiden. Het is dé plek waar jong en oud samenkomt, alle dagen van de week en bijna alle uren van de dag. Het is Leiden in het klein: bruisend, gezellig en toegankelijk. Steenstraat 2 | 071 513 03 35 www.stadscafevanderwerff.nl

WATERLUST DE KAAGSOCIËTEIT

STADSCAFÉ VAN DER WERFF

Aan de prachtige Kagerplassen is het heerlijk vertoeven bij Waterlust de Kaagsociëteit. Je legt er makkelijk de boot aan voor een heerlijke lunch, diner of borrel. Er is altijd wel reden voor een feestje en Waterlust biedt daar, met uitzicht over de Kagerplassen, de perfecte locatie voor. Sweilandpolder 8 | 071 501 82 22 www.waterlustdekaag.nl

In het historische stadhuis midden in het levendige hart van Leiden zit Trattoria Italiana City Hall. De Italiaanse keuken staat bekend om haar authentieke eenvoud en toch betekent het maken van een goed Italiaans gerecht een hele dag in de keuken staan. Wij staan er iedere dag, de hele dag; met die kenmerkende Italiaanse passie voor lekker eten en drinken. Stadhuisplein 3 | 071 514 40 55 www.restaurantcityhall.nl

RESTAURANT CITYHALL


RESTAURANT THE BISHOP

In het 110 jaar oude historisch pand van The Bishop, pal naast de Hooglandse kerk, geniet je van vakmanschap en sfeer. De gerechten? Flamboyant én zelfverzekerd, gedurfd en puur met een ruig randje, maar ook klassiek; zoals Mozart met een twist. Deze zaak bruist!

Feel the spirit of Tabú! Voel je vrij, vrolijk en sexy tijdens een warme, kleurrijke en culinaire reis door Latijns-Amerika. Geniet van onze authentieke gerechten, gewaagde combinaties, smaakvolle barbites, cocktails, Latin spirits en de lekkerste muziek. Rembrandtstraat 27 | 071 512 17 19 www.tabu.nl

RESTAURANT LOT & DE WALVIS

dehorecagroep.nl

Middelweg 7-9 | 071 763 03 70 www.thebishop.nl

RESTAURANT TABÚ

Ik ben Lot. Samen met mijn busje de Walvis reisde ik de hele wereld over, het is mijn trouwste reismaatje die me overal naartoe bracht. Na deze fantástische wereldreis, ben ik neergestreken in de oude haven van Leiden. Bij Lot & de Walvis kom je voor de lekkerste ontbijtjes, een uitgebreide lunch of een heerlijk diner. Haven 1 | 071 763 03 83 www.lotendewalvis.nl

47


9 4

8

3 6

7

10

2

48

5

1


1

Jut & Juul Lifestyle for Kids

2

Oerlemans Kinderschoenen

3

Kooyker Bookshop

4

Silvester Children’s Bookshop

5

INDEX Poetry Books

6

De Zilverfabriek

7

Wonderful Nature

8

Leiden Made

9

Bluesome

10

Terpen Tijn Art Supplies

Winkelen in Leiden Leiden is finalist van de verkiezing ‘beste binnenstad van Nederland’! Niet zonder reden, want in het bruisende centrum vind je een breed en verrassend aanbod aan winkels. Van grote, bekende ketens tot aan kleine speciaalzaken, boetiekjes en antiekzaakjes.

Ontdek sfeervolle steegjes, historische wijken, gezellige terrassen en levendige winkelstraten. Vind die broek waar je al lang naar zoekt, proef heerlijke delicatessen op de markt of koop een bijzonder cadeautje. Trakteer jezelf op een dagje Leiden!

49


Top 5 cadeau Tips

Marta Klement is een van de bedenkers van Liever in Leiden, een initiatief dat laat zien wat de binnenstad allemaal te bieden heeft. Dit zijn haar 5 leukste cadeautips.

1

Leiden Made

3

De Winkel van Leiden biedt een mix van woondecoratie en originele cadeaus voor alle leeftijden. Je vindt hier het originele cadeautje dat net iets anders is dan anders.

4

Unieke cadeaus vind je bij Leiden Made in de Hooglandse Kerksteeg. Wat deze winkel zo bijzonder maakt is dat je hier uitsluitend lokale cadeaus vindt, leuk dus om mee terug naar huis te nemen!

2

Wonderful Nature Wil je iemand verrassen met leuke accessoires voor in huis? Neem dan zeker een kijkje bij Wonderful Nature, waar je allerlei producten vindt die geïnspireerd zijn door de natuur.

50

De Winkel van Leiden

Trakteerkaart De Leidse cadeaukaart is bij meer dan 100 ondernemers in te wisselen. Gebruik je het voor een lunch, rondvaart of cadeautje in één van de vele winkels? Echt leuk om cadeau te doen…of zelf te krijgen! Verkrijgbaar bij VVV Leiden.

5

VVV Leiden Aan Stationsweg 26 vind je de VVV, ook wel de Leiden Store genoemd, met typisch Leidse cadeaus om weg te geven of als souvenir.


Dé plek in Leiden voor bijzondere items voor in de baby- en kinderkamer.

1

Jut & Juul Lifestyle for Kids Bij Jut & Juul Lifestyle for Kids kun je terecht voor fijne kraamcadeaus, biologische verzorgingsproducten, grote collectie knuffels, mooie kleding, boeken en duurzaam speelgoed. Kom je gezellig langs? We zijn open van dinsdag tot en met zaterdag. Bezoek onze webshop om een voorproefje te krijgen van onze fijne items.

Nieuwe Rijn 58 jutenjuul.nl

51


Oerlemans Kinderschoenen

2

De ruimste keus in schoenen in diverse breedtematen t/m maat 46 vindt u bij Oerlemans. Hogewoerd 31 oerlemanskinderschoenen.nl

4

Jeugdboekhandel Silvester Een winkel vol verhalen: van babyboek tot kinderatlas, van spannend leesboek tot poëzie. Kom lezen! Rapenburg 17 silvester-leiden.nl

Boekhandel Kooyker 3 De leukste boekhandel van Leiden! Een relaxte winkel waar je op je gemak een boek uit kunt zoeken. Heb je een vraag? Onze medewerkers weten megaveel van boeken. Regelmatig komen schrijvers langs voor een interview of lezing. Kijk hiervoor op de socials. Breestraat 89 libris.nl/kooyker

E IND

X Poetry B

oo

"It

is

n' ta

52

hid

ing

ette Jean . It is a fi nding place" -

place

rs on

Leiden

❦ 071 737 0073 info@indexpoetry.nl www.indexpoetry.nl

5

INDEX Poetry Books

s

Herenstraat 83d

k

te in W

De breedste selectie van poëzie in Europa. Bloemlezingen, cadeaus, tweetalige edities en goede koffie! Herenstraat 83d indexpoetry.nl


6

De Zilverfabriek In ons gezellige atelier maken wij met veel passie de mooiste sieraden. Pieterskerk-Choorsteeg 17 dezilverfabriek.nl

7

Leiden Made Unieke lokale cadeautjes shop je hier. Een winkel van 5 Leidse Makers. Alles is lokaal en handgemaakt. Daarmee koop je iets speciaals, een product met een verhaal. We verkopen o.a. nougat, sieraden, keramiek, babykleertjes en accessoires. Hooglandse Kerksteeg 10 linktr.ee/LeidenMade

8

Wonderful Nature Wonderful Nature is dé verwonderwinkel van Leiden. Een winkel in natuurlijke woonaccessoires. Van vlinders tot mineralen en van fossielen tot unieke planten. Onze collectie is breed én geen dag hetzelfde. Kom bij ons langs en struin heerlijk door onze winkel. Laat je verrassen door onze bijzondere producten! Breestraat 114C wonderfulnature.nl

53


9

Bluesome Deze gezellige winkel heeft een leuke mix van twee kledingmerken. Het Nederlandse label YAYA, aangevuld met Soyaconcept. Huiselijkheid, vriendelijkheid en gezellig­ heid staan centraal en we helpen je graag bij het maken van de juiste keuze voor een outfit die bij je past. We werken hier met veel plezier om je een prettige shopervaring te bezorgen.

Haarlemmerstraat 207 bluesome.nl

10

Terpen Tijn art supplies Sinds 1991 is Terpen Tijn dé speciaalzaak voor kunstschilder- en tekenmaterialen in Leiden, met alle grote merken in huis. Daarnaast kun je er terecht voor boetseermaterialen, wissellijsten en passe-partoutkarton. Ook vind je er een bijzondere collectie handgemaakt papier uit Azië. Stap er eens binnen en laat je verrassen!

Nieuwe Rijn 57 terpentijn-leiden.nl

54


Op de markt De Leidse markt, een beleving op zich

De Leidse markt is uniek in zijn soort. Al vele honderden jaren wordt de markt op de kades van de Nieuwe Rijn gehouden. Nog steeds is de markt – die tegenwoordig op woensdag en zaterdag plaatsvindt – het bruisende middelpunt van de stad. Natuurlijk kom je hier voor verse groente en fruit, maar ook vind je hier een fleurig bosje bloemen of een nieuwe outfit. Daarnaast koop je op de markt heerlijke ecologische producten die in de Leidse regio worden gemaakt. Ben je tijdens het struinen over de markt toe aan een pauze? Achter de marktkramen vind je terrasboten waar je in een gezellige sfeer kunt genieten van een heerlijk hapje en drankje.

55


Sfeervolle steegjes authentieke winkels Naast winkelstraten met bekende ketens vind je in Leiden vele steegjes met verrassende speciaalzaken, lokale winkels en boetiekjes. Ben je op zoek naar een authentiek cadeau, wil je een bijzonder item voor je interieur of gewoon rondneuzen door leuke winkeltjes? Neem dan zeker een kijkje bij deze onontdekte parels!

56


Pieterskwartier Tussen het Rapenburg en de Breestraat vind je het historische Pieterskwartier. In dit academische centrum van de stad zoeken vele studenten iedere middag de gezellige cafés en restaurants op. Daarnaast zijn in het Pieterskwartier allerlei unieke boetiekjes gevestigd, waar je leuke accessoires koopt. Het gebied rondom de middeleeuwse Pieterskerk is het bezoeken waard!

Burgsteeg Heb je net de Leidse markt bezocht en ben je onderweg naar de Leidse Burcht? Neem dan vooral een kijkje in de sfeervolle Burgsteeg. In deze steeg slaag je voor bijna alles: van vintage sieraden tot een hippe outfit die je nergens anders vindt. Daarnaast zijn in de Burgsteeg winkels gevestigd met leuke accessoires voor in huis.

Heren- en Doezastraat Ooit was het een gracht, nu is het ‘een dorp in de stad’. Vele Leidenaren gaan voor dagelijkse boodschappen naar de Heren- en Doezastraat vanwege de winkels met lokale producten. Ook steeds meer bezoekers weten hun weg te vinden naar deze winkelstraten voor de vele speciaalzaakjes: van poëzieboekwinkel tot leuke kledingzaken. Ben je geslaagd met shoppen? Dan loop je zo door naar het rustige Van der Werfpark. 57


Top 10 dagje Leiden met vriendinnen

Dagje Leiden Top 10 van Marleen Marleen Hogendoorn schrijft over alles wat met winkelen in Leiden te maken heeft en is daardoor perfect op de hoogte van de nieuwste winkels in de stad. Benieuwd welke winkels je voor een dagje shoppen niet mag missen? Je vindt ze in deze top 10!

1

Antraciet Zo’n leuke winkel op de Nieuwe Rijn. Je vindt er mooie kleding, heel elegant en tijdloos. Ze verkopen er ook schoenen, accessoires en spullen voor in huis.

58

2

Own&Club Ook een winkel waar ik graag kom. Mooie sneakers, bijzondere accessoires. En natuurlijk de kleding: hippe items, maar ook basics van hele goede kwaliteit. De vrouwen die er werken zijn altijd in voor een gezellig praatje.

3

Maf Voor goed advies moet je bij Maf zijn. Ze adviseren je kleding die goed bij je staat, maar anders dan wat je gewend bent te dragen. Je komt er eigenlijk altijd wel wat leuks tegen!

.


6

Modejacht Tweedehands en vintage kleding koop ik graag, het is veel beter voor onze wereld. Leiden heeft veel tweedehands winkels, deze is een aanrader. ‘Life is too short to wear boring clothes’ is het motto van Modejacht, daar sluit ik me bij aan!

7

Lot en de Walvis Even ontsnappen aan de drukte en toe aan een heerlijke lunch of diner? Lot & de Walvis is een goede tip. Je zit er lekker in de zon met mooi uitzicht op de haven van Leiden.

8

4

5

Na een dagje winkelen is niets lekkerder dan een bijzonder wijntje! Proeflokaal 1574 is de ‘wijnhuiskamer’ van de stad, met een uitgebreide wijn- en dinerkaart. Ze adviseren je goed, dus geen nood als je keuzestress hebt.

Naturals by San Naturals by San is gevestigd in een hele gezellige steeg. Je vindt er mooie spullen voor in huis. Ik ben fan van de amberblokjes. De items zijn fairtrade en komen uit de hele wereld. Ook heeft San wat kleding in de winkel.

My Style Als ik een presentatie heb, kom ik hier graag voor een mooie outfit. Helma adviseert als de beste, ze komt dan zomaar met een leuk bloesje aanlopen. De mooie merken van MyStyle passen bij elke vrouw. En er staat altijd lekkere koffie klaar.

Proeflokaal 1574

9

High Tea Rondvaart Boek een rondvaart bij Bootjes en Broodjes met aan boord lekkere hapjes en drankjes in alle smaken.

10

Goeie Mie Voor de gin-liefhebber is de Goeie Mieexperience een echte aanrader: in een uur tijd leer je alles over de geschiedenis van Goeie Mie. En waarom gin van jenever afstamt en hoe dit ooit als medicijn in Leiden werd uitgevonden. 59


Overnachten in Leiden Een dagje Leiden is al snel te kort, daar kom je vanzelf achter! Met 13 musea, een breed aanbod winkels, vele evenementen en een verrassende streek kun je dagenlang eropuit. Maak je ontdekking compleet en boek een overnachting in een chique boutiquehotel, een knusse bed & breakfast of een modern ‘experience’ of wellness hotel. Voor ieder wat wils om heerlijk weg te dromen. leiden.nl/overnachten

60


Boutique Hotel d’Oude Morsch Boutique Hotel d’Oude Morsch is gevestigd in het voormalige wachtgebouw van de kazerne. Gelegen aan een stadspark, bij molen de Put en naast de historische Morspoort. Alle 18 kamers zijn verschillend en bieden een unieke sfeer. Park de Put 1 boutiquehoteldeoudemorsch.nl

Eén dagje Leiden is veel te kort! 61


Een Streek van Verrassingen Wie langer blijft, kan ook de Leidse regio ontdekken! Een Streek van Verrassingen waar veel te doen is. Op nog geen tien kilometer ligt de Noordzee. Badplaatsen als Katwijk en Wassenaar zijn eenvoudig te bereiken per fiets, bus of auto. In de zomer vaart een bootpendel van Leiden naar Katwijk en terug. Idyllische dorpen als Oegstgeest, Voorschoten en Leiderdorp omringen de stad met ieder een eigen rijke, mooie historie. In de VVV Leiden zijn verschillende fietsroutes te krijgen waarmee je de regio kunt ontdekken. Van polder tot bloemenvelden en van molens tot plassen.

streekvanverrassingen.nl

fietsnetwerk.nl/leidseommelanden

62


Foto: Sybylle Kroon

Leiden Leiderdorp Oegstgeest Voorschoten Wassenaar Katwijk

Leiden, de Stad van Ontdekkingen heeft een Streek van Verrassingen, met een zee aan ruimte.

63


Kom nog eens ‘terug’ naar Oegstgeest! Om te winkelen, lekker te lunchen, wandelen, heerlijk te dineren of misschien wel om te wonen. Er zijn leuke en interessante fiets- en wandelroutes, zoals de Boerhaave fiets- en wandelroute. Oegstgeest is Schrijversdorp en in de maand oktober zijn er veel activiteiten rondom Jan Wolkers, hij is in Oegstgeest geboren en opgegroeid.

terugnaaroegstgeest.nl

Kom tot rust aan de Katwijkse kust Zet je telefoon uit en kom tot rust. Katwijk heeft alles in huis voor een ontspannen dagje aan zee of een relaxte strandvakantie. Geniet van het vrije uitzicht en de schone lucht. In de duinen is het heerlijk wandelen of fietsen. Laat je aan het einde van de dag verwennen in een van de restaurants op of vlakbij het strand. Winkels en cultuur liggen binnen handbereik. Wat wil je nog meer?

ditiskatwijk.nl


Enjoy Noordwijk

Gelukkig ben je bij de zee

Natuurschoon. Eindeloze duinen, brede stranden. Ontelbare fiets- en wandelpaden, de kleurenpracht van de bollenvelden. De karakteristieke boulevards, hotels en restaurants van allure en talrijke culturele evenementen. Met bovendien bewezen heilzame effecten van een verblijf in Noordwijk die het welzijn bevorderen en het immuunsysteem versterken. Een plek om tot jezelf te komen, te ontspannen en te genieten. Noordwijk, een verademing. noordwijk.info

65


Lekker even de stad uit!

Loop door het bos rond Huys te Warmont Beleef de idyllische Kagerplassen Stap in de voetsporen van Jan Steen Ga op fietssafari door de polders Geniet van de terrasjes en restaurants

66


Beleef het betere buiten

Wassenaar & Voorschoten

Wassenaar en Voorschoten liggen vlak bij Leiden. Twee dorpen omgeven door weelderige groene velden, landgoederen en kastelen. Als u graag buiten bent, zijn de koninklijke ‘Horsten’ een prachtig park om te wandelen of fietsen. Wassenaar heeft een fantastisch strand. Wandel of fiets langs magnifieke ‘Landgoederenroute’. Wandel in Voorschoten langs de Voorstraat met charmante historische gebouwen en bezoek zeker ook kasteel Duivenvoorde. Met de fiets ontdek je vanuit Leiden beide dorpen prima via enkele routes (zie de VVV). Ontdek het hier allemaal:

Wassenaar-Voorschoten.info

67


Een echte parel vinden is altijd een verrassing Driftwood Distillery Wat ben ik blij dat we per toeval langs de distilleerderij kwamen! Als ware liefhebber vond ik het geweldig om zo dicht bij huis een distilleerderij aan te treffen, ook al had ik geen idee wie ze waren en wat ze deden. Maar echte parels komen altijd als een verrassing en dat is misschien ook de beste manier om te omschrijven wat Tim en Hannah hier hebben. Driftwood is een unieke, ambachtelijke distilleerderij die op afspraak voor het publiek geopend is. Alles wordt ter plekke gedaan, van distillatie en bottelen tot de etikettering. Iedere fles wordt met zorg, passie en enthousiasme gemaakt. Dit werkt aanstekelijk, of je nou een doorgewinterde gindrinker of een beginneling bent. Hannah streeft ernaar om een onvergetelijke ginervaring te creëren. Dit bezoek zit vol verrassingen, van de bekroonde gins tot de in het oog springende etiketten en verhalen!

Wassenaarseweg 75 Katwijk aan Zee driftwooddistillery.nl 68


BizonBikeCompany Leiden en omgeving ervaren op de fiets? Dat kan, met de ‘bizon’dere’ fietsen van BizonBikeCompany. Je kunt deze fietsen huren, maar wij verzorgen ook leuke fietstours door Leiden (v.a. 10 pers). Zo’n fietstour is bv. ook weer goed te combineren met een vaartocht met onze BizonSloep. Informeer naar de mogelijkheden.

Meelfabriekplein 1 Leiden bizonbikecompany.com

Stoomtrein Katwijk Leiden Ontdek, kijk, ruik en geniet van de sfeer van vroeger. Bij de Stoomtrein Katwijk Leiden beleef je het! J. Pellenbargweg 1 Valkenburg ZH

stoomtreinkatwijkleiden.nl

Verita’s Visit Holland Word jij de held van het Leidens Ontzet? Of win jij fietsend langs oer-Hollandse iconen het Leiden sing-a-long festival? Van stad naar platteland, te land en te water; in de groepsuitjes en teambuilding events van Verita’s Visit Holland smul je van lokale producten en verhalen. Puur persoonlijk, heerlijk Hollands en lekker lokaal Leids. #socialwithalocal #hollandbybike.

veritasvisit.nl Regio

69


INQAR HuurMij Leiden Leiden en haar prachtige omgeving verkennen? Huur dan je auto bij HuurMij!

Pesthuislaan 8 huurmij.nl

Leiden Bereikbaar Leiden is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanaf Leiden Centraal Station loop je zo de binnenstad in. Op Leiden Centraal bevindt zich ook het busstation, bewaakte fietsenstallingen en een taxistandplaats. Raadpleeg 9292.nl of arriva.nl voor de dienst-regeling. VVV Leiden heeft een Arriva OV Servicepunt. Leiden heeft een autoluwe binnenstad. Parkeergarage Garenmarkt is goed bereikbaar vanaf de A4 en Parkeergarage Lammermarkt vanaf de A44. Deze ondergrondse garage is de diepste parkeergarage van West-Europa. Vanuit deze parkeergarages sta je zo in het centrum. Vanaf Parkeerterrein Haagweg rijden gratis shuttlebussen naar het centrum. Meer informatie: leiden.nl/parkerenindestad Leiden is een echte fietsstad en goed bereikbaar. Parkeer in het centrum gratis in de Waagstalling, met ingangen aan de Breestraat en de Aalmarkt. Deze stalling heeft plaats voor 880 fietsen, toezicht aanwezig.


De meest complete

Zoek op leiden.nl/uitagenda en bekijk wat er allemaal te doen is in Leiden! Theater, muziek, tentoonstellingen, lezingen: er is genoeg te beleven. feb

15jul

sep

Leids Cabaret Festival

Young Rembrandt Festival

Nacht van Ontdekkingen

nov

nov- jan

jan - dec

Leiden Int. Film Festival

Winter Wonder Weken

leiden.nl/uitagenda

Alle museumtentoonstellingen

71


VVV Leiden VVV Leiden is te vinden aan de Stationsweg 26, nabij Leiden Centraal. 071 516 60 00 info@vvvleiden.nl /OntdekLeiden

@stadvanontdekkingen

@OntdekLeiden

stadvanontdekkingen

@stadvanontdekkingen

@stadvanontdekkingen