Page 1

The Walking Library

abibli oteca camiĂąante


A biblioteca camiñante | The walking library | COMPOSTELAs 2019

04

Introdución | Introduction

06

Análise | Research Proxectos | Projects

14

Anastasia Shabalova

22

Anna Astahova

38

Ekaterina Mishenko

48

Marina Gorlova

54

Docentes | Faculty

03


Introdución | Introduction A BIBLIOTECA ANDANTE COMPOSTELAs é un laboratorio de arquitectura que traballa desde 2010, onde arquitectos e estudantes de distintas culturas xúntanse no verán para facer propostas de mellora do patrimonio de Galicia pero con unha dimensión social. Este ano COMPOSTELAs 2019 desenrolouse no mes de xullo con a participación de estudantes e arquitectos de diversos países -Rusia, Perú, México, Nova York, Arxentina, California, Croacia e República Dominicana- este ano os temas de traballo do programa COMPOSTELAs foron en torno a o Camiño, ou máis en concreto en torno a os camiñantes e como mellorar a súa percepción e a súa vivencia non só física si no tamén cultural no seu andar, entendendo o Camiño como unha experiencia cultural e social. Despois de un análises da vivencia do Camiño na procura de entender mellor as necesidades dos peregrinos, unha primeira conclusión e que non esta suficientemente cuberta os tempos mortos cando o camiñante chega a unha vila para descansar e precisa de ter opcións distintas de entretemento e ocio cultural a segunda conclusión de esta análises e que

as necesidades son variables por estacións e que as propostas que puideramos facer deberían considerar a necesidade de flexibilidade e de temporalidade. Ante esta dupla demanda de ocio cultural e temporalidade, creemos que unha serie de estruturas lixeiras a o longo do camiño onde poder atopar libros para ler no lugar ou levar consigo ata outro posto podería completar a experiencia cultural do Camiño, ase mesmo estes postos de lectura deberían ser lugar de encontro onde ademais de libros habería outros servizos básicos como un ponte onde poder ler en calma, ou cargar a batería de un telefono, ou deixar mensaxes para outros camiñantes retrasados. Con estas premisas dous grupos de traballo fixeron propostas diferentes pero sempre con a intención de mellorar o entorno desde un punto de vista realista tanto en canto a súa funcionalidade como na súa materialidade e economía. Carlos Seoane Fundación Compostela Arquitectura


A biblioteca camiĂąante | The walking library | COMPOSTELAs 2019 THE WALKING LIBRARY COMPOSTELAs is an architecture laboratory that has been working since 2010, where architects and students from different cultures come together in the summer to make proposals for improving Galicia`s heritage but with a social dimension. This year COMPOSTELAs 2019 was held in July with the participation of students and architects from different countries - Russia, Peru, Mexico, New York, Argentina, California, Croatia and the Dominican Republic - this year the work topics of the COMPOSTELAs program were around to the Way, or more specifically about the walkers and how to improve their perception and their experience not only physical but also cultural in their walk, understanding the Way as a cultural and social experience. After an analysis of the experience of the Way in search of a better understanding of the needs of the pilgrims, a first conclusion is that it is not sufficiently covered in the dead when the traveler arrives at a village to rest and needs to have different options for entertainment and cultural leisure. the second conclusion of this analysis is that the needs are variable

by seasons and that the proposals we could make should consider the need for flexibility and temporality. In the face of this dual demand for cultural leisure and temporality, we believe that a number of light structures along the way where finding books to read in place or taking them to another location could complete the cultural experience of the Way, even these reading positions should be a meeting place where besides books there would be other basic services such as a bridge where you can read quietly, or charge the battery of a phone, or leave messages for other backpackers. With these premises two working groups made different proposals but always with the intention of improving the environment from a realistic point of view, both in terms of their functionality, as well as their materiality and economy. Carlos Seoane Compostela Arquitectura Foundation

05


O lugar | Location

Aínda que o obxectivo das propostas e que na súa flexibilidade temporal tamén contemplara a súa flexibilidade de ubicación, para facilitar unha concreción das propostas o programa decidiu establecer un lugar físico común onde materializar os deseños, e con ese motivo escolleuse o Monte do Gozo xusto no entorno da capela que sería a última parada dos peregrinos antes de chegar a Santiago.

O lugar | Monte do Gozo

A capela | The Chapel and pilgrims print

Although the purpose of the proposals and in their temporal flexibility also contemplated their flexibility of location, to facilitate a concretization of the proposals the program decided to establish a common physical place where the designs materialize, and for that reason the Monte del Gozo was chosen just in the around the chapel that would be the pilgrims` last stop before arriving in Santiago.


A biblioteca camiñante | The walking library | COMPOSTELAs 2019

O sitio para crear un prototipo da biblioteca camiñante e un espazo próximo ao Monte do Gozo. Está situado no entorno da capela de San Marcos e está delimitado por un peche de pedra que serve tamén de lugar para descansar aos peregrinos.

The site for creating a prototype of the Walking library represents a space near Monte do Gozo. It is situated by San Marcos chapel and is bounded by a fence that also serves as a resting place for pilgrims coming to the stop.

O lugar | The space for creating a Walking library

07


AnĂĄlise | Research | Camino de Santiago

Os peregrinos poden levar e deixar libros en diferentes puntos situados ao longo do CamiĂąo de Santiago, a certa distancia uns dos outros. Pilgrims can take and leave books in different points situated along Camino de Santiago, at a certain distance from each other.

Mapa | Posibles lugares para as bibliotecas camiĂąantes Map | Possible locations for walking libraries


A biblioteca camiñante | The walking library | COMPOSTELAs 2019

Peregrinos de todo o mundo fan o Camiño. As bibliotecas ambulantes deberían incluír libros nos idiomas máis populares. Pilgrims from all around the world walk along Camino. Walking libraries may include books in a few most popular languages.

Different cultures at Camino de Santiago

O número de persoas que camiñan polo Camiño está en constante crecemento, e tamén aumenta o interese dos peregrinos por levar libros e atopar elementos de interese cultural no Camiño. Number of people walking along Camino is constantly growing - so might grow pilgrims’ interest in taking books in walking libraries.

Peregrinos a Santiago nos derradeiros 15 anos Pilgrimage to Santiago in last 15 years

09


Materiais e estruturas | Materials and structures Enfoques locais tradicionais: madeira e pedra Traditional local approaches: wood and stone

Madeira | Estruturas tradicionais Wood | Traditional structures

Pedra | Diferentes escalas Stone | Different scales

Madeira | Mobles plegables Wood | Folding furniture

Madeira | Deixando entrar a luz e o aire Wood | Letting light and air in

Pedra | Manifestaciรณn da estrutura interna Stone | Manifestation of the internal structure


A biblioteca camiñante | The walking library | COMPOSTELAs 2019 Enfoques modernos: lixeireza, portabilidade e xeración de enerxía Modern approaches: lightness, portability and power generation

Madeira | Construcións modernas Timber | Modern constructions

Novos materiais | Estruturas do pavillón New materials | Pavilion structures

Enerxías renovables | Paneles solares e téxtiles de recolección de Renewable energy |Solar panels and Energy-harvesting textiles

11


Experiencia | Experience

Pavillóns de bibliotecas de todo o mundo

Library pavilions around the world

Aínda estáse a inventar novas formas de almacenar e ler libros: en pavillóns especialmente deseñados ou en bibliotecas emerxentes organizadas en calquera lugar posible.

People are still inventing new ways to store and read books - in specially designed pavilions or in pop-up libraries organised in any possible location.

Espazos temporais para bibliotecas

Pop-up libraries

Nova Zelandia | New Zealand

EUA | USA

EUA | USA

España | Spain


A biblioteca camiñante | The walking library | COMPOSTELAs 2019

Pavillóns de biblioteca

Library pavilions

UK

Canada

Venice biennale

South Korea

13


Anastasia Shabalova | Biblioteca Camiñante

Anastasia Shabalova Moscow, Russia MArchI | BA Universidad Politecnica de Madrid | Escuela Tecnica Superior de la Arquitectura | programa de intercambio Project name: Biblioteca Camiñante Brief description of the idea: I was super inspired by all the nature in Galicia: it’s such a green and pure region, so I didn’t want to close the library as a box without any air, I wanted to make it work as much outside, as inside. Also one of the main ideas was to make stairs — just as a continuation of Camino — you need to climb up a bit to take a book you want, it’s not that easy to get. And on top of this construction these is a view point, so you can rest there with an amazing view. The density of nature around was a part of a project too. You can feel it

everywhere — ‘walls’ have their rhyme, so you feel that you’re in shelter, but also outside. Bookshelves and seats inside the library have this rhyme too. I wanted to make people feel as they get into the small forest — forest of books. One of the most important requires was to make library flexible, and I found almost impossible to make a single model for all the stops on Camino de Santiago. So I made a prototype — one-floor part, that can be duplicated, triplicated and so on. For example, we were making a proposal on the site called Monte

do Gozo, that has trees around, so we couldn’t make a construction really high. I used there 2 prototypes and a viewpoint, but in the open spaces it could reach five, six or even seven floors of shelves with books.


A biblioteca camiñante | The walking library | COMPOSTELAs 2019

Deseños | Planta

Breve descrición da proposta: Inspireime en toda a natureza en Galicia: polo que a proposta non quere pechar a biblioteca como caixa senón que quería facela traballar tanto por fóra como por dentro, como un espazo, non como un obxecto. Unha das ideas principais son as escaleiras — como unha continuación do Camiño - hai que subir un pouco para coller o libro que queiras, non é tan sinxelo de conseguir, precisa de un esforzo. E na parte superior desta construción hai un punto de vista, polo que podes descansar alí e tamén desfrutar da visión da natureza.

A densidade da natureza arredor tamén formaba parte do proxecto. Pode sentilo en todas partes: as “paredes”; teñen a súa rima, polo que sentes que estás ao abrigo, pero tamén fóra. Os andeis e asentos da biblioteca tamén teñen esta rima. Quería facer que a xente se sentise ao entrar como en un pequeno bosque – o bosque dos libros. Un dos requirimentos máis importantes foi flexibilizar o deseño pero pareceume moi difícil facer un modelo único para todas as paradas do Camiño de Santiago. Entón fixen un prototipo – un prototipo

Drawings l Plan

que pode ter alturas distintas, podería ser unha solución de un piso, pero que se pode duplicar, triplicar, etc. Por exemplo, na proposta no Monte do Gozo, que ten árbores ao redor, poderíase facer unha construción mais elevada, e este lugar poderíase empregar dous pisos e un miradoiro, pero en paradas onde estiveran en espazos abertos podía chegar a cinco, andares de estantes con libros.

15


Anastasia Shabalova | Biblioteca CamiĂąante

3D modelo | Biblioteca camiĂąante 3D model Bibilioteca Caminante


A biblioteca camiĂąante | The walking library | COMPOSTELAs 2019

17


Anastasia Shabalova | Biblioteca CamiĂąante

DeseĂąos | Fachada Drawings l Facade


A biblioteca camiñante | The walking library | COMPOSTELAs 2019

Deseños | Sección Drawings l Section

19


Anastasia Shabalova | Biblioteca Camiñante

Infografía | Axonometría Rendering l Axonometry


A biblioteca camiñante | The walking library | COMPOSTELAs 2019

Infografía | Fachada Rendering l Facade

21


Anna Astahova | El Camino walking library

Anna Astahova Moscow, Russia

MARCH Architecture School | BA2 Moscow State University by Lomonisov| Geography faculty | Specialist Project name: El Camino walking library Brief description of the idea: Made of thin wooden slats and raised above the ground, the library is ephemeral and permeable. It wants to exist and does not to exist at the same time. Like surrounding trees it lets the rays of light in. The light of the library is the light of knowledge. To imitate horreo, the library chamber transmits air, protecting books from moisture. And what is the most important, being a part of El Camino de Santiago, the library lets people pass through it, becoming a little part of their experience. The library location draws up new spatial typologies for the site. The first

is a tiny square in front of the entrance where two input streams merge. The second is the space of the library itself, a gallery with circular movement. And the third is a back garden where people can read in silence. When the library is dismantled for the winter, it leaves a small sculpture - its stone staircase.


A biblioteca camiñante | The walking library | COMPOSTELAs 2019 Breve descrición da proposta: Feito de láminas finas de madeira e levantado sobre o chan, a biblioteca é efémera e permeable. Quere existir e non existe ao mesmo tempo. Como as árbores circundantes, deixa os raios de luz. A luz da biblioteca é a luz do coñecemento. Para imitar horror, a cámara da biblioteca transmite aire, protexendo os libros da humidade. E o que é máis importante, ao ser parte do “El Camino de Santiago”, a biblioteca permite que a xente a atravese en liberdade, converténdose nunha pequena parte da súa experiencia do Camiño.

A localización da biblioteca elabora novas tipoloxías espaciais para o sitio. O primeiro é un pequeno cadrado diante da entrada onde se fusionan dous fluxos de entrada. O segundo é o espazo da propia biblioteca, unha galería con movemento circular. E o terceiro é un xardín traseiro onde a xente pode ler en silencio. Cando a biblioteca fora preciso desmantela antes da chegada do temporal, deixa entón unha pequena escultura: a súa escaleira de pedra, marcando a súa presencia.

Deseños | Planta Photo | Inspiration

23


Anna Astahova | El Camino walking library

Bosquexo | Planta do lugar Sketch | Plan of the site


A biblioteca camiĂąante | The walking library | COMPOSTELAs 2019

Bosquexo | Planta do lugar Photo | Site

25


Anna Astahova | El Camino walking library


A biblioteca camiñante | The walking library | COMPOSTELAs 2019

Bosquexo | Primeiro bosquexo da biblioteca Sketch | First sketch of library

27


Anna Astahova | El Camino walking library

DeseĂąos | Fachada e Planta Drawings | Facade and Plan


A biblioteca camiĂąante | The walking library | COMPOSTELAs 2019

Vista | Vista do interior Rendering | Inside view

29


Anna Astahova | El Camino walking library

InfografĂ­a | Fachada

Rendering | Facade


A biblioteca camiĂąante | The walking library | COMPOSTELAs 2019

31


Anna Astahova | El Camino walking library

DeseĂąos | ConstrucciĂłn Drawings | Construction prinsipal


A biblioteca camiĂąante | The walking library | COMPOSTELAs 2019

Maqueta | Fachada Model | Facade

33


Anna Astahova | El Camino walking library

Rendering | Inside view and facade of alternative structure

InfografĂ­a | Vista interior e fachada de unha alternativa


A biblioteca camiĂąante | The walking library | COMPOSTELAs 2019

35


Anna Astahova | El Camino walking library

Deseño | Vista axonométrica de duas opcions Drawing | IIsometric view of two options


A biblioteca camiĂąante | The walking library | COMPOSTELAs 2019

37


Ekaterina Mishchenko | Walking library

Ekaterina Mishchenko Moscow, Russia

MARCH Architecture School | BA1 Moscow State Institute of International Relations (MGIMO University) | Bachelor in Economics Project name: Walking library Brief description of the idea: This project is about the site itself — a space bounded by a fence, with a church and trees. These trees form a room: the canopy serves as a roof, their trunks — as columns. There is light coming from the ceiling, and the shadows of branches are constantly moving on the floor. And this room has two windows — space between tree trunks opening views on the landscape. Keeping all these impressions, the library space attracts people inside this natural room and lets them be part of the place.

The library is almost transparent: it is a platform following the landscape and giving people a seating place. It is divided in two parts that match the two “windows” between trees with landscape views. One of them serves for keeping books, the other — for people to stay. The space for books consists of boxes - minimum units for keeping books that serve as building material. Stacked together, they form the library itself and provide a place for seating — to read or have a rest contemplating the landscape.

This structure is flexible as it may be assembled in different ways matching a particular location.


A biblioteca camiñante | The walking library | COMPOSTELAs 2019 Breve descrición da proposta: Este proxecto trata sobre o propio lugar , un espazo delimitado por unha cerca, cunha igrexa e árbores. Estas árbores forman un cuarto: as súas ramas serven de tellado e os seus troncos — como columnas. Hai luz que vén do teito e as sombras das ramas móvense constantemente no chan. E este volume proposto ten dúas fiestras: o espazo entre os troncos das árbores abrindo vistas sobre a paisaxe. Mantendo todas estas impresións, o espazo da biblioteca atrae a xente dentro desta sala natural e permítelles formar parte do lugar.

Foto da paisaxe | Luz entre as árbores

A biblioteca é case transparente: é unha plataforma seguindo a paisaxe e dándolle ás persoas un lugar onde sentar e onde ler. A proposta divídese en dúas partes que coinciden coas dúas “fiestras” entre árbores con vistas á paisaxe. Un deles serve para gardar libros, o outro — para que a xente quede. O espazo para libros está composto por caixas: unidades mínimas para gardar os libros que sirvan a o mesmo tempo como material de construción. Acondicionados, forman a propia bibli-

oteca e forman un lugar onde sentarse: para ler ou descansar contemplando a paisaxe. Esta estrutura é flexible, xa que pode ser ensamblada de diferentes formas que se corresponden cun os distintos lugares do Camiño.

Photo of landscape | Trees light

39


Ekaterina Mishchenko | Walking library

Bosquexo | A biblioteca como parte do lugar Sketch | Library as a part of the site


A biblioteca camiñante | The walking library | COMPOSTELAs 2019

Bosquexo | Vista dende a biblioteca Sketch | View out of the library

41


Ekaterina Mishchenko | Walking library

Model tridimensional | Vista frontal 3D model | Front view


A biblioteca camiĂąante | The walking library | COMPOSTELAs 2019

43


A biblioteca camiĂąante | The walking library | COMPOSTELAs 2019

045


A biblioteca camiĂąante | The walking library | COMPOSTELAs 2019

47


Marina Gorlova | Walking library

Marina Gorlova Moscow, Russia

MARCH Architecture School | BA1 Project name: Walking library Brief description of the idea: After seeing a piece of a destroyed wall on the territory of the last pilgrim stop, given to us for designing, a bookshelf rose in my imagination and I decided to make a structure around the shelf. The idea of an opened, light form, which is perceived as a butterfly and does not dominate the surrounding landscape. The roof has automatic hinges and can be fold at night. Structure flexibility, possibility to make the bookshelf shorter or longer. Single module. You can put several library modules together, thus obtaining a kind of gallery.


A biblioteca camiñante | The walking library | COMPOSTELAs 2019

Breve descrición da proposta: Despois de ver un anaco dunha parede destruída, no lugar da última parada dos peregrinos, pareceume que aquel burato podería ser un anel e decidín facer unha estrutura ao redor da estantería. A idea da proposta e unha forma aberta e lixeira, que se percibe como unha bolboreta e non domina a paisaxe circundante. A cobertura ten bisagras automáticas e pode ser dobrado pola noite para pechala. Flexibilidade de estrutura, posibilidade de facer que a estantería sexa máis curta ou máis longa. Módulo único. Pódense xuntar varios módulos, obtendo así unha especie de galería de libros mais longa. Sketch | First idea of the library

Bosquexo | Primeira idea da biblioteca

49


Marina Gorlova | Walking library

DeseĂąos | Fachada, planta, vista principal Drawings | Facade, plan, front view


A biblioteca camiñante | The walking library | COMPOSTELAs 2019

Maqueta | A biblioteca camiñante Model | Walking library

51


Marina Gorlova | Walking library


A biblioteca camiĂąante | The walking library | COMPOSTELAs 2019

53


Guest critics

JOAQUIM ALMEIDA

PABLO GALLEGO

Doctor Architect at University of Coimbra (2009). Graduated at FAUP (1991). Started professional practice as associate architect in CINCLUS (1991) as a coordinator of design project team. Professor of Construction in Darq-FCTUC (1991-2009).

Pablo Gallego Picard Dr Architect, photographer and filmmaker, he graduated at ETSAM in 1994. Doctor in 2014, he is currently professor at ETSAC–UDC, and at the CA Compostela summer workshop. Master of Science at the Columbia

Professor of Theory and Design Studio in Darq-FCTUC (since 2009). Founded erja-arquitectos office (1998) with professional practice in urban design, private houses and public equipment and wined several prizes in architecture competition for public builidings.

University in the year 2000. Recipient of the William Kinne Fellows Award, 1st prize Europan 8 at Coimbra and for the Museum of Neandertal in Asturias, he has recently been finalist at the Spanish Biennial, Enor Prize and Fad Prize.

Member of Docomomo International with participations as Lecturer conference in Docomomo International Conference.

Co-director of the art&architecture magazine O-monographs, he has exhibited his work at different museums, art and architecture biennales.


A biblioteca camiñante | The walking library | COMPOSTELAs 2019

EDITE ROSA

MARIA SIEIRA

Doctor Architect at UPC (2006). Graduated at FAUP (1991). Started professional practice in Álvaro Siza office (1991) as a coordinator of design project team (Marco de Canavezes Church and Aveiro University Library, among others). Professor of Design Studio at University of Lusíada (19942012). Professor of Theory and Design Studio in University of Lusófona of Oporto (since 2012) and University of Beira Interior (since 2018).

Maria Sieira was born in Santiago de Compostela, Spain, where she still teaches architecture in the summer program Compostela Architecture. She moved to the United States at age 14 and currently lives in New York City.

Founded erja-arquitectos office (1998) with professional practice in urban design, private houses and public equipments and wined several prizes in architecture competition for public equipments. Maintains collaboration with Álvaro Siza as associate office. Member of iForm-DPA-ETSAB and Docomomo International with participations as Lecturer conference in Docomomo International Conference. CA2RE scientific board since 2016 and founder of CA2RE+ consortium (2018), research by design.

Ms. Sieira, teaches in the graduate architecture program at Pratt Institute, where she coordinated the housing studio for the past ten years. She also taught at the University of Missouri, Columbia, and worked in the office of Peter Eisenman Architects (on the Cidade da Cultura project). Ms. Sieira studied both architecture and theater as an undergraduate at Yale University, a pursuit that led to an interest in “architecture narratives.” She developed and taught a seminar on film and architecture (architects making space with moving images), with which she further explored this theme of architecture narratives. She has a Master of Architecture from the University of Pennsylvania and is a registered architect in New York State.

55


Docentes | Faculty

GONZALO BENAVIDES

TATIANA BERGER

ANNA KIPARIS

Gonzalo Benavides founded his Lima based architectural studio in 1998 and has since developed and built architectural, urban and interior design projects in Lima and throughout Peru. As Faculty member of the Pontificia Universidad Católica del Peru, he teaches design studio, participates as guest professor and is director of the international workshop Limapolis 2017. Furthermore, he currently participates in urban innovations in a collaborative and multidisciplinary way seeking a better relation between the city and its natural and built environment.

Tatiana Berger has a B.A. in Architecture from the University of California, Berkeley and a master’s degree from Princeton University. Ms.Berger worked with Portuguese architect Alvaro Siza in Porto, Richard Meier in New York and with Baumschlager Eberle in Austria.

Anna has master’s in architecture and Urbanism by the MARCH School of Architecture, Moscow, and her BA – Architecture by the March I (Moscow Architectural Institute), Russia.

Ms.Berger is a full time faculty member at NewSchool of Architecture and Design in San Diego, where she teaches courses in Architectural awnd Urban Theory, Graduate Design Studio, Graduate Thesis Research, and Neuroscience and Architecture. She has also taught at the Boston Architectural College (2007-2013), at Wentworth Institute of Technology and at Roger Williams University. She has been a visiting critic at several institutions, including the ETH in Zurich, the Porto School of Architecture, the Moscow Architectural Institute, City College of New York, Princeton University, and the GSD at Harvard University.

Since 2015 Anna has been teaching at MARCH (PS), Moscow where she is BA first year Tutor.


A biblioteca camiñante | The walking library | COMPOSTELAs 2019

MARIA POKROVSKAYA

MARCO RAMPULLA

CARLOS SEOANE

Maria has the master’s degree Programs in Architecture & Urbanism (MAU) the master’s degree programs in Arts & Philosophy.

During his studies at university he worked for the architects Soneira, Luciani, Zanoni, and for his father, achitect Antonio Rampulla on different projects, works and several National Architecture competitions .

Mr. Seoane has a bachelor’s degree in Architecture from the University of Santiago (1987), and a master’s degree from Columbia University (1991). Mr. Seoane is now the Associate Professor at the School of Architecture in Coruña University and in 2010, Carlos Seoane became the director of the Compostela Architecture Foundation and the CA institute, focused on developing international architectural programs in Galicia, such as the COMPOSTELAs summer program.

2015 – 2018, Lecturer and curator, author of annual programs and summer intensives of the Moscow Architectural School MARCH (Undergraduate and bachelor’s degrees Programs). Founder and Producer of International Online Arts Education Platform Artclever.

From the year 1994 to the year 2006 he worked with Portuguese architect Alvaro Siza as the coordinator of different projects and works such as The Faculty of Communication Sciences of Santiago de Compostela; The Caixa Galicia-Pontevedra Foundation; The Southern Municipal building of Rosario in Argentina; and The Sportscenter of Ornella De Llobregat in Barcelona, among others. Currently living in Córdoba, he now works as an Assistant professor of the Architectural Design chair at Universidad Católica de Córdoba and on different works and projects in his own firm.

His professional work has also been recognized with the Iberian Lledó Award in 2018, the FAD award in 2016, he has also received the Juana de Vega Award 2010 and in 2005, 2015 and 2017 Mr. Seoane was awarded also with the COAG Award. In addition, Mr. Seoane has published several books, including: “Siza by Siza”, “Souto de Moura - Metro de Oporto” and articles in magazines such as: “Casabella”, “Pasajes” and “Obradoiro”. 57


The Walking Library

abibli oteca camiĂąante

Profile for Fundacion Compostela Arquitectura

The Walking Library_COMPOSTELAs_2019  

Proposals for a walking library for El Camino

The Walking Library_COMPOSTELAs_2019  

Proposals for a walking library for El Camino

Advertisement