Page 1

Raharenki OK Perintä Oy:n asiakaslehti 2/2011

Pienistä virroista...

OK Perintä hoitaa myös riitaisia saatavia

sivu 3

Soliditet auttaa asiakkuuksien hallinnassa sivu 4


Pääkirjoitus

O

lemme viime kuukausina saaneet lukea toistuvasti siitä kuinka Eurooppa Yhdysvaltain ohella kamppailee talousongelmiensa kanssa. Suomella on ollut keskusteluissa iso rooli, kun se ei ole hyväksynyt Kreikan tukipakettia ilman turvaavia vakuuksia. Talouden ymmärtäjien joukossa on jopa väläytelty koko euroalueen hajoamisen mahdollisuutta. Kuluva syksy ja loppuvuosi kohdataan odottavissa tunnelmissa. Ratkaisut joihin kriisimaiden pelastamisessa päädytään, ovat isoja ja ne tulevat vaikuttamaan tavalla tai toisella myös meihin suomalaisiin. Täällä OK Perinnässä olemme tehneet viime vuosina paljon töitä asiakastyytyväisyyden eteen. Perintäprosessejamme ja toimintamallejamme kehitetään päivittäin. Uuden osin käyttöönotetun toiminnanohjausjärjestelmämme myötä olemme jo saaneet nauttia hedelmiä työmme tuloksista. Osaltaan uusi järjestelmämme on ollut yhtenä tekijänä sille, että henkilökuntamme palkkiomittarinakin oleva perinnän onnistuminen on kohentunut tuntuvasti kuluvana vuonna. Syitä positiiviseen kehitykseen löytyy muitakin ja yhtä ainoaa on vaikeaa tuoda esiin. Yhtenä suurimmista näen innostuneen ja ennakkoluulottoman henkilöstömme, joka on ollut ja on valmis kyseenalaistamaan omia toimintatapojaan samalla asiakkaittemme tarpeita kuunnellen. Teiltä asiakkaamme olemme saaneet paljon ajatuksia siitä, miltä tulevaisuuden perintätoimijan tulee näyttää ja uskon siihen, että tätä kautta pystymme tarjoamaan teille tulevaisuudessakin yhä tehokkaampia perintäpalveluja kuten myös uusia innovaatioita. Liikevaihdollisesti sekä tuloksellisesti mitattuna OK Perinnän ensimmäiset kahdeksan kuukautta ovat sujuneet odotusten mukaisesti. Kehityksen jatkuessa tulemme tänäkin vuonna vahvistamaan haastaja-asemaamme kolmanneksi suurimpana perintätoimijana Suomessa. Koko perintäala elää tällä hetkellä odottavissa tunnelmissa myös lainsäädännön kehityksen suhteen. Oikeusministeriö asetti maaliskuussa työryhmän valmistelemaan EU:n uudistetun maksuviivästysdirektiivin täytäntöönpanoa ja perintälain uudistamista. Työryhmän tulee laatia ehdotuksensa tämän vuoden aikana hallituksen esityksen muotoon. Toivottavaa on, että luotonantajatkin saavat äänensä työryhmässä kuulumaan. Odotamme, että saamme käyttöömme uudistetun lain, jonka avulla voidaan välttää maksumoraalin löystyminen ja taata mahdollisimman kustannustehokkaat sekä oikeudenmukaiset perintämenetelmät, katsotaan asiaa sitten velkojan tai velallisasiakkaan näkökulmasta. Miellyttävää syksyä. Sami Vesto liiketoimintajohtaja

2 Raharenki 2/2011


Riitatilanteissa velkojat kääntyvät usein asianajo- tai lakiasiaintoimistojen puoleen. OK Perinnän asiakkaat voivat jättää myös riitaisat asiat perintätoimistonsa hoidettavaksi.

OK Perintä hoitaa myös

OK Perintä Oy:n lakimies, OTK Olli Rinne.

riitaisia saatavia T

oisinaan velallinen riitauttaa velkomisasian ja saattaa ilmoittaa tästä vasta maksukehotuksen saatuaan tai saatavan jo siirryttyä perintäyhtiön perittäväksi. Tällaisessa tilanteessa tarvitaan kokeneen lakimiehen apua, jotta perinnän menestymisen mahdollisuudet kartoitetaan riittävän perusteellisesti ja selvitetään velkojan mahdollinen oikeusturva vakuutusyhtiöstä. ”OK Perinnän lakimiehet hoitavat riitaisia saatavia ja tekevät sen suhteellisen vähin kustannuksin, joten asiakkaidemme ei tarvitse riita-asioissa kääntyä asianajo- tai lakiasiaintoimiston puoleen. Usein asiat hoituvat neuvottelemalla osapuolten kanssa. Ellei asiakkaamme tavoittelemaa sovintoratkaisua saavuteta, keskustelemme asiakkaamme kanssa siitä, mikä vaihtoehto on hänelle tarkoituksenmukaisin. Meillä on käytössämme asiakkaidemme vapaaehtoisen perinnän aikana kertynyt tieto yksittäisestä saatavasta, mikä helpottaa merkittävästi jatkotoimenpiteiden harkitsemista. Saatava voidaan joko kirjata luottotappioksi tai jatkaa perintää oikeusteitse riita-asiana”, kertoo OK Perinnän lakimies, OTK Olli Rinne.

OK Perintä ottaa hoitaakseen myös jo valmiiksi riitaisia saatavia. ”Näistäkin saatavista aika monet hoidetaan neuvottelemalla. Harkitsemme tarkkaan missä tilanteessa suosittelemme asiakkaallemme riitaoikeudenkäynnin aloittamista, koska prosessit ovat pitkiä ja kalliita. Lisäksi niihin liittyy jonkinasteinen tappion mahdollisuus”, Olli Rinne sanoo. ”Annamme aina vastapuolelle aikaa ja mahdollisuuden kertoa oma näkemyksensä. OK Perinnän toimintatapaan kuuluu kertoa asiakkaalleen kaikki jutun voittoa tai häviämistä puoltavat seikat ja antaa oma suositus jatkotoimista. Asiakas eli velkoja kuitenkin viimekädessä itse päättää, miten asiassa edetään.” Onnistumisprosentti yli 90 Aina neuvottelu ja sopiminen eivät onnistu ja perintäprosessi etenee käräjäoikeuteen. ”Suosituksemme on, että oikeuteen lähdetään vain, jos jutun voittaminen näyttää todennäköiseltä ja oikeudenkäynti on järkevässä suhteessa asiakkaan liiketoimintaan nähden. Yleensä asiakkaamme noudattavat suositustamme”, Olli Rinne sanoo. Rinteen käräjille viemistä jutuista viimeisen vuoden aikana vel-

kojan kannalta myönteinen päätös on annettu usein. Onnistumisprosentti on yli 90. Toistuva riitely on merkki virheellisistä toimintatavoista Jos asiakkaat jatkuvasti riitauttavat laskujaan, yrityksen kannattaa paneutua miettimään toimintatapojaan ja asiakkuuksiaan. ”Jos yrityksen toiminta, palvelu ja tuotteet ovat moitteettomia ja reklamaatiot käsitellään asianmukaisesti ja avoimesti riitajuttuja ei pitäisi olla kovin paljon. Jos saatavista joudutaan jatkuvasti riitelemään, yrityksen kannattaa tarkistaa toimintatapansa ja sopimusehtonsa vaikka kääntymällä käyttämänsä perintäyhtiön lakimiehen puoleen. Tavallisesti kysymys on jonkin yksittäisen sopimuskohdan kirjoittamisesta selkokielelle”, Olli Rinne neuvoo. OK Perintä räätälöi tarvittaessa asiakkailleen tai asiakkaidensa toimialaa edustaville edunvalvojille, yhdistyksille ja liitoille perintää koskevaa ja sopimusoikeudellista koulutusta. Koulutuksen tavoitteena on minimoida riitaiset saatavat ja saada asiakkaan liiketoiminta sujumaan hyvin.

3


Soliditet auttaa

asiakkuuksien hallinnassa Soliditet tarjoaa luottotieto- ja liikeinformaatiopalveluja asiakkaidensa liiketoimintapäätösten tueksi. Soliditetin luottotietotoiminta on viime vuosina laajentunut yritysluottotietopalveluista kattamaan myös henkilöluottotiedot. Samalla ulkoisen liikeinformaation merkitys asiakkuuksien hallinnassa on kasvanut.

Luottotappioiden minimoimiseksi kuluttajaluottoja myöntävien yritysten on järkevää tarkistaa luototettavan henkilön luottokelpoisuus. Se on perusteltua aina, mutta sen merkitys korostuu taloudellisesti epävakaana aikana. Vaikka asian pitäisi olla liikeelämän toimijoille itsestään selvyys, sitä se ei aina näyttäisi olevan. Soliditetin liiketoimintajohtaja Vesa Kalapuro sanoo tietävänsä tapauksia, joissa luottoa on myönnetty henkilölle, jota ei ole olemassa ja onpa joku onnistunut hankkimaan luottokortin koiralleenkin. ”Nämä ovat tietysti ääritapauksia, mutta tällaistakin sattuu”, Kalapuro toteaa.

L

Positiivinen versus negatiivinen luottotieto Yhtenä lääkkeenä yksityisten henkilöiden ylivelkaantumiselle ja maksuvaikeuksiin joutumiselle on esitetty positiivista luottorekisteriä, joka Luottomiehet-Kreditmännen ry:n aloitteesta saatiin kesäkuussa 2011 hallitusohjelmaan toimenpidekirjauksena muodossa ”Selvitetään positiivisen luottorekisterin järjestämistä”. Positiivisella luottorekisterillä tarkoitetaan kuluttajahenkilöiden voimassa olevia luottoja ja niiden maksutapaa ja se olisi tarkoitettu luoton antajien käyttöön. ”Esitys on herättänyt aika paljon vastustusta. Suomalaiset haluavat

4 Raharenki 2/2011

Tuotamme tietoa riskienhallintaan mutta myös asiakkuuksien hallintaan ja yritysten markkinoinnin käyttöön. VESA KALAPURO

pitää tiukasti yksityisasianaan, millaisia velkoja heillä on ja kuka niitä on myöntänyt”, Kalapuro toteaa. Myös kuluttaja- ja tietosuojaviranomaiset näyttäisivät ottaneen asiaan kielteisen kannan. Koska Suomessa ei ole käytössä positiivista luottotietorekisteriä, luoton antajien on tyytyminen luottopäätöksiä tehdessään kuluttajien negatiivisiin tietoihin, eli tiedossa oleviin maksuhäiriöihin. Henkilötietojen käsittely tapahtuu Soliditetissa hyvän luottotietotavan mukaisesti ja yritys noudattaa tietojen käsittelyssä ja luovuttamisessa ehdottomasti tietosuojalainsäädäntöä. ”Soliditetin rekisterissä on noin 330 000 henkilöä, joilla on maksuhäiriöitä tai luottotietomerkintöjä”, Kalapuro sanoo. ”Joskus voi olla hyvä myös selvittää, onko luotonhakija vastuuhenkilönä luottokelvottomas-

sa yrityksessä. On tapauksia, joissa henkilön omat luottotiedot ovat kunnossa, mutta hän on omistajana yrityksessä, joka on maksuvaikeuksissa. Luotonantajalle tämä tieto voi olla merkityksellinen.” Lisäarvoa asiakkuuksien hallintaan Soliditet tarjoaa yritys- ja henkilöluottotietopalvelujen ohella myös liikeinformaatiopalveluja, joiden taustalla ovat yrityksen omat tiedonkeruu- ja käsittelyprosessit. ”Tuotamme tietoa riskienhallintaan mutta myös asiakkuuksien hallintaan ja yritysten markkinoinnin käyttöön”, Kalapuro sanoo. Yhden näkökulman asiakkuuksien arviointiin antaa Soliditetin Bric-kuluttajaluokitus, joka tarkastelee tilastollisesti kuluttajia ”korttelitasolla”. Sen avulla saa kuvan kuluttaja-asiakaskannan rakenteesta asuinympäristön perusteella. Bric-muuttujia ovat kuluttajien ostovoima, koulutustaso, elämänvaihe, asuinaluetyyppi, asunnon omistussuhde, asuntotyyppi ja maksuhäiriöriski. Bric-luokitus perustuu Tilastokeskuksen Ruututietokannan sekä Soliditetin henkilöluottotietorekisterin ja yritysrekisterin tietoihin. Maantieteellisesti Bric-kuluttajaluokitus antaa erittäin täsmällistä tietoa, mikä tehostaa markkinointia. ”Tilastolliset testit osoittavat, että myös maksuhäiriöriski on merkittävästi


Soliditet on osa Bisnode-konsernia, joka on Euroopan johtava luottotieto- ja yritysinformaatioalan toimija. Konsernin emoyhtiö on Bisnode Ab, jonka omistavat Tukholman pörssissä noteerattu pääomasijoittaja Ratos Ab (70 %) ja Bonnier Ab (30 %).

Vesa Kalapuro

riippuvainen Bric-muuttujista, joten luokitusta voidaan käyttää lisäksi yhtenä luottotappioriskin arvioinnin työkaluna”, Kalapuro sanoo. Yritysten myyntityössä Vesa Kalapuro suosittelee asioiden tekemistä etupainotteisesti. ”On järkevämpää kartoittaa ensin kenelle halutaan myydä kuin huomata vasta tilauksen saatuaan, että asiakkaalle ei voidakaan myöntää luottoa. Silloin syntyy kiusallinen tilanne puolin ja toisin. Myyjän aikaa

on tuhlattu ja hän on menettänyt kasvonsa asiakkaan edessä. Bad williä on aiheutettu joka suuntaan.” Soliditet voi auttaa myös erilaisten räätälöityjen scoringmallien rakentamisessa. Ne ovat tilastollisin menetelmin luotuja malleja, jotka ennustavat asiakkuuksiin liittyviä riskejä tai toisaalta lisämyynnin mahdollisuuksia. Mallien muuttujina voidaan käyttää yrityksen omia asiakas- ja tuotetietoja sekä tietoja ulkoisista lähteistä.

Näitä saadaan muun muassa Soliditetin henkilöluottorekisteristä tai yritysrekisteristä sekä Väestörekisterikeskuksesta, jonka tietoja Soliditet operaattorina välittää. Myös Bric-kuluttajaluokituksen muuttujia voidaan käyttää ”pehmeinä” muuttujina malleissa. ”Kaiken kaikkiaan Soliditetilla on kattava tuotevalikoima niin asiakkuuksien kuin luottoriskien hallintaan oli kyse sitten yritystiedoista tai kuluttajatiedoista”, Vesa Kalapuro toteaa.

5


Fixura tarjoaa vaihtoehdon sijoittajille ja lainan tarvitsijoille Runsas vuosi sitten perustettu vertaislainoja myöntävä Fixura Oy on toimialansa edelläkävijä Suomessa. Fixuran asiakkaina lainanottaja ja lainanantaja saavat itse sopia keskenään koroista ja muista ehdoista.

Jeanette Samuelsson ja Simon Sandvik perustivat Fixura Oy:n kiinnostuksesta sijoitusalaan ja halusta löytää uusi sijoitustuote. Fixura toimii kotisivujensa välityksellä. Sivuilla kohtaavat ihmiset, jotka tarvitsevat lainaa ja ne, jotka haluavat rahaa lainata.

”Halusimme kehittää tuotteen, jossa sijoittaja saa kuukausittain tuottoa sijoitukselleen. Aikaisemmin vuokraasunnot ovat olleet siinä melkeinpä ainut tapa. Samaan aikaan näimme suuren tarpeen vaihtoehtoisille lainoille”, kertoo Simon Sandvik. Fixura on toiminut nyt runsaan vuoden ja kaikki on mennyt perustajien odotuksiakin paremmin. Kaikkiaan yritys on

välittänyt lainaa 1,3 miljoonaa euroa. Noin 9 000 henkilöä on hakenut lainaa ja 500 henkilöä on sijoittanut rahojaan. Keskimääräinen lainasumma on 2 000 euroa. Maksuaika on keskimäärin 2,5 vuotta ja korko 24,5 prosenttia. Koron lisäksi lainanottaja maksaa avausmaksun, vuosittaisen välityspalkkion ja hoitopalkkion Fixuralle. Sijoitusasiakkaat maksavat välityspalkkion siinä tapauksessa, jos lainan kokonaissumma on alle 20 000 euroa. Kaikenlaisia asiakkaita ”Tyypillistä lainanottajaa ei voi määritellä, koska ihmiset ja heidän elämäntilanteensa ovat todella erilaisia. Ne, jotka sijoittavat meidän kauttamme, ovat luonnollisesti sellaisia, jotka ovat ehtineet kerätä pääomaa eli yleensä keski-ikäisiä tai vanhempia henkilöitä”, Sandvik sanoo. Lainanottajat ja lainanantajat saavat keskenään sopia lainan koroista ja muista ehdoista Fixuran toimiessa lähinnä välittäjänä. Yrityksellä on silti ehto, että koron on liikuttava 6 ja 32 prosentin välillä. ”Korko ei saa olla liian alhainen, sillä sijoittamisessa on luonnollisesti aina tiettyjä riskejä. Toisaalta haluamme myös suojella epätoivoisia ihmisiä siltä, etteivät he suostuisi kohtuuttomiin ehtoihin ja siksi meillä on korkokatto”, Samuelsson sanoo. Fixura analysoi tarkasti jokaisen lainanottajan maksukyvyn. Niille, joilla on maksuhäiriömerkintöjä, ei lainaa myönnetä. Silti kaikkia lainaeriä ei makseta sovittuna aikana. Fixura onkin alusta lähtien tehnyt tiivistä yhteistyötä

Jeanette Samuelssonin ja Simon Sandvikin yritys Fixura tekee tiivistä yhteistyötä OK Perinnän kanssa. Yritys on toiminut reilun vuoden ja alun menestys on ylittänyt odotukset.

6 Raharenki 2/2011


Tietojen turvattu käsittely

”Halusimme kehittää tuotteen, jossa sijoittaja saa kuukausittain tuottoa sijoitukselleen.” SIMON SANDVIK

OK Perinnän kanssa. Noin kolmasosa kuukausimaksuista menee perintään. ”Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön OK Perinnän kanssa ja olemme saaneet heiltä monta hyvää neuvoa. Sitä paitsi tulokset ovat olleet hyviä, sillä kolmen kuukauden perinnän jälkeen keskimäärin vain 15 prosenttia alkuperäisistä lainamaksuista on vielä maksamatta”, kertoo Samuelsson. Uusi toimiala Simon Sandvik ja Jeanette Samuelsson keksivät Fixuran konseptin ennen kuin tiesivät, että muutkin ovat keksineet saman. Suomen markkinoilla on nyt toinenkin alan toimija, mutta Yhdysvalloissa tämän tyyppinen lainajärjestelmä on jo suurta bisnestä. Koska toimiala on vielä uusi ja tuntematon, monet sekoittavat Fixuran pikavippiyrityksiin. ”On tärkeää korostaa, että toimimme eri tavalla. Teemme tarkkoja analyysejä jokaisen lainanottajan takaisinmaksukyvystä, emmekä myönnä lainaa alle 21-vuotiaille. Toinen suuri eromme pikavippiyrityksiin verrattuna on se, että välitämme rahat sijoittajilta, jotka saavat pääomalleen tuottoa.”

OK

Perinnässä asiakkaiden tietoja käsitellään ja säilytetään ehdottoman luottamuksellisesti. Tämä koskee niin toimeksiantaja-asiakkaiden kuin velallisasiakkaidenkin tietoja. Asiakkaiden tietosuojasta ei tingitä missään tilanteessa. Puhelinperintä on perintätapana tehokas, koska perintäkäsittelijä pääsee neuvottelemaan velallisasiakkaan kanssa velan lyhentämisestä henkilökohtaisesti. Näiden keskustelujen aikana velalliset kertovat usein perintäkäsittelijälle hyvinkin avoimesti elämäntilanteestaan ja maksukyvystään. Usein perintätoimiston tietoon tulee tätä kautta laajasti velallisen yksityiseen liittyviä, jopa arkaluontoisia asioita. ”Meillä on hyvin tiukka ohjeistus siitä, miten keskusteluissa esiin tullutta tietoa käsittelemme ja luovutamme. Pidämme ehdottomasti kiinni asiakkaiden yksityisyyden suojasta ja noudatamme tietosuojalainsäädäntöä”, sanoo OK Perinnän markkinointijohtaja Kennet Kronman. Sama tiukka linja koskee tietysti myös toimeksiantaja-asiakkaiden tietoja. ”Yritykset, jotka antavat meille toimeksiantoja, voivat olla varmoja, että heidän antamansa tiedot pysyvät luottamuksellisina”, Kronman painottaa. ”Meillä on vaitiolovelvollisuus, kuten lääkäreillä tai pankkiireilla, joten emme ilman lupaa kerro edes sitä, kuka on toimeksiantaja-asiakkaamme”, Kronman täsmentää. Tiedot myös fyysisesti suojattu Sähköinen tietojenkäsittely aiheuttaa tietyn tyyppisiä tietoturvauhkia, jotka ovat tuttuja kaikille luottamuksellisia tietoja käsitteleville yrityksille. OK Perinnän ICT-päällikkö Jukka Ketolan mukaan OK Perinnän tiedostot on suojattu parhaalla mahdollisella tavalla. Hakkerointi on tehty niin mahdottomaksi kuin se suinkin nykyaikaisilla suojauksilla on mahdollista. ”Hakkerointia suuremmaksi uhkaksi näkisin jonkin ulkopuolelta tulevan fyysisen uhan, kuten ilkivallan tai tulipalon”, Ketola sanoo. Tällaisiakin uhkia vastaan OK Perinnässä on varauduttu hyvin. Yrityksen päätietokoneet sijaitsevat turvallisuudeltaan huippuluokkaa edustavissa, aiemmin armeijan väestösuojana toimineissa, murto- ja palosuojatuissa tiloissa. ”Laitekaappejamme valvotaan sekä automaattisilla valvontajärjestelmillä että valvomohenkilökunnan toimesta. Tiedostojen varmuuskopiointi on tietysti myös hoidettu asianmukaisella tavalla. Laitteiden ylikuumenemisen ja tulipalon varalta on omat hälytysjärjestelmänsä”, Ketola luettelee. ”Myös kulkua tiloihin, joissa päätietokoneet ovat, on rajoitettu. Edes omalla henkilökunnallamme ei muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ole pääsyä tietokonehuoneeseen.”

Simon Sandvik on aikaisemmin työskennellyt automyyjänä ja Jeanette Samuelsson kiinteistövälittäjänä, joten kummallakaan ei ole aikaisempaa kokemusta rahoitussektorilta. ”Ehkä kykenemme ajattelemaan luovemmin, kun mielemme ei ole sidottu vanhoihin käsityksiin. Olemme kehittäneet sellaisen tuotteen, jota itse haluaisimme käyttää.”

”OK Perinnässä tietojen käsittely on turvattu”, sanoo ICT-päällikkö Jukka Ketola.

7


OK Perinnästä Suomen Nuorkauppakamarit ry:n yhteistyökumppani OK Perintä toimii tällä hetkellä yhtenä Suomen Nuorkauppakamarit ry:n viidestä pääyhteistyökumppanista. OK Perinnän tarkoituksena on rakentaa monivuotinen ja kehittyvä JCI-kumppanuus, joka tukee OK Perinnän liiketoimintatavoitteita ja tuottaa yritykselle uusia asiakkuuksia. Junior Chamber International, JCI, ruotsiksi Juniorhandelskammare on kansainvälinen jäsentensä kehittymis- ja johtamiskouluttautumisjärjestö ja kontaktiverkosto. Nuorkauppakamari kehittää nuorten aikuisten johtamistaitoa, sosiaalista vastuuta, yrittäjyyttä ja kansainvälisyyttä. 
 Nuorkauppakamari on tarkoitettu kaikille alle 40-vuotiaille itsensä kehittämisestä ja kouluttamisesta kiinnostuneille ihmisille. Suomen Nuorkauppakamarit ry on perustettu vuonna 1957 ja siihen kuuluu nykyään 73 paikallista nuorkauppakamaria eri puolilta Suomea. Jäseniä yhdistyksellä on noin 2 500 ja yhdessä kunniajäsenten, koejäsenten ja senaattoreiden kanssa se muodostaa noin 5 000 nuorkauppakamarilaisen aktiivisen verkoston. Kaikkiaan JCI:llä on maailmanlaajuisesti 5 500 nuorkauppakamaria 120 maassa. ”Rakennamme yhteistyöverkostomme siten, että yhdeltä toimialalta mukana on aina yksi yritys kerrallaan. Tämä on sekä yhteistyökumppaniemme että

nuorkauppakamarien etu”, sanoo Suomen Nuorkauppakamarit ry:n kansallinen puheenjohtaja, Opasmedia Oy:n toimitusjohtaja Mika Tuomainen. Tätä logiikkaa myötäilee myös jäsenistön valinta nuorkauppakamareihin. Saman toimialan edustajia ei yhteen kamariin mahdu kovin montaa kerrallaan. Järjestöllä on myös jäseneksihakumenettely, johon liittyy koejäsenyys. Koejäsenaikana testataan, onko jäseneksi pyrkivä riittävän motivoitunut kehittämään itseään Nuorkauppakamarin oppimis- ja kehittämisjärjestelmissä. ”Koulutamme ensisijaisesti järjestön jäseniä, mutta olemme nyt virittämässä yhteistyötä kauppakamarien kanssa ja tulemme tarjoamaan omia koulutusohjelmiamme myös yhteistyökumppaniemme henkilöstölle”, Tuomainen kertoo. Ainutlaatuinen järjestö Mika Tuomainen on itse ehtinyt vajaassa kymmenessä vuodessa paitsi kehittää johtajantaitojaan järjestön jäsenenä myös saavuttaa senaattorin arvon ja nousta järjestön kansalliseksi puheenjohtajaksi. Vuonna 2006 hänet valittiin Euroopan nuorkauppakamareiden parhaaksi puheenjohtajaksi. Samalla Tuomainen on kehittänyt johtamaansa Opasmediaa, tiedonhakumediaa, jota käyttää kuukausittain yli kaksi miljoonaa suomalaista. ”Ei ole olemassa mitään muuta järjestöä, joka yhdistää henkilökohtaisen kehittymisen, johtajuuden kehittämisen, liiketoimintapohjaisen verkostoitumisen ja maailmanlaajuisen kansainvälistymisen samalla tavalla kuin JCI”, Tuomainen sanoo. Hän painottaa erityisesti kansainvälistymisen merkitystä. ”Verkostoituminen on helppoa kansainvälisissä JCI-tapahtumissa. Toki oma aktiivisuus ratkaisee, mutta järjestö tarjoaa siihen ainutlaatuiset puitteet.”

Maailman parasta nuorkauppakamaritoimintaa Mika Tuomaisen mukaan kansainvälisesti mitattuna Suomi ja Japani edustavat maailman tasokkainta nuorkauppakamaritoimintaa. ”Olemme pärjänneet hyvin, kun ottaa huomioon, että Japanissa on 40 000 nuorkauppakamarilaista ja taso maailmalla on todella kova”, Tuomainen toteaa. Tampereen Nuorkauppakamari, jossa hän itse on jäsenenä, on muun muassa valittu kaksi kertaa maailman parhaaksi nuorkauppakamariksi. ”Nuorkauppakamaritoiminnassa mukanaolo tarjoaa paljon mahdollisuuksia niin jäsenille kuin yhteistyökumppaneille”, Tuomainen toteaa.

”Nuorkauppakamaritoiminnassa mukanaolo tarjoaa paljon mahdollisuuksia niin jäsenille kuin yhteistyökumppaneille.” MIKA TUOMAINEN

Raharenki on OK Perinnän asiakaslehti Julkaisija OK Perintä Oy Päätoimittaja Marina Johansson, puh. 043 820 0921 Toimitus ja taitto 8

Viestintätoimisto Elettaria Seuraava lehti ilmestyy keväällä 2012. Lehden tilaukset, osoitteenmuutokset ja palaute toimitukselle osoitteeseen raharenki@okperinta.fi OK Perintä Oy puh. 030 603 5600, VAASA Tiilitehtaankatu 7 A, 65100 Vaasa, HELSINKI Televisiokatu 3, 00240 Helsinki, TAMPERE Rautatienkatu 26 B, 33100 Tampere, TURKU Tierankatu 4 B, 20520 Turku.

Raharenki 2/2011

Raharenki  

OK Perinnän asiakaslehti