Page 1

1

TOIMINTAKERTOMUS 2013


2

Sisältö

2 LAKEA-KONSERNI LYHYESTI 3 TOIMINTAKERTOMUS 2013 4

LAKEA-KONSERNI LYHYESTI

Ohjausryhmätyöskentely vakiintuneeksi toimintamalliksi Rakennuttamisessa kehitetty Lakea-konsepteja Isännöinti kasvoi ja vahvisti toimintojaan Tulevaisuuden näkymät Matalaenergiatutkimus osoitti asukkaiden toiminnan merkityksen Tulevaisuuden asumistarpeiden kartoitus käynnistyi Asuntoalan vaikuttamistyötä jatkettiin

9

akkaiden rakennuskohteissa. Merkittäviä tytäryhtiöitä on neljä: Lakea Isännöinti Oy, Lakea Kiinteistöt Oy, Lakea Kiinteistökehitys Oy ja Lakea Asunnot Oy. Lakea Isännöinti Oy vastaa isännöinnistä ja vuokraustoiminnasta. Lakea Kiinteistöt Oy:n ja Lakea Kiinteistökehitys Oy:n omistuksessa on valtion tuella rakennettuja vuok-

YHTIÖN JOHTO

ratalokohteita. Lakea Asunnot Oy omistaa rajoituksista vapaita vuokra-asuntoja.

YHTIÖN TOIMINTA Vuonna 2013 valmistunut tuotanto Vuonna 2013 suunnitteilla ja rakenteilla olevat kohteet

Lakea Oy:n omistaa 15 kuntaa. Yhtiön asiakkaina on muun muassa kuntia, asunto-osakeyhtiöitä ja yksityisiä palveluntuottajia. Lakean rakennuttamis-, toimitila- ja asuntopalvelut ulottuvat koko Suomeen.

Vuoden 2013 ulkopuolinen rakennuttaminen Rahoitus Yhtiön tunnusluvut

Osakkaat Yhtiökokoukset Ehdotus yhtiökokoukselleks Tilintarkastajat Henkilökuntaelle

Yhtiön toimitusjohtajalle myönnettiin vuoden 2014 alussa rakennusalan innovaatiopalkinto merkittävästä energiatehokkuuden, puurakentamisen ja asumisen rahoitusmuotojen kehittämistyöstä. Toimitusjohtaja Keijo Ullakko totesi saamansa innovaatiopalkinnon olleen tunnustus koko Lakean organisaatiolle pitkäjänteisestä työstä asumisen ja rakennuttamisen kehittäjänä.

11 EMOYHTIÖ TULOSLASKELMA 11 KONSERNI TULOSLASKELMA 12 EMOYHTIÖ TASE 13 KONSERNI TASE Tekstit: Huvikummun viesti

Layout : C2 Advertising

Kansikuva: T. Hissa / Kuva Metsäkalliosta. Kohde on Lakean ensimmäinen Omaksi-kohde.

Paino: Arkmedia

Toukokuussa järjestettiin Seinäjoella Lakea Oy:n omistajayhteisöille seminaari, jossa kerrottiin yhtiön ajankohtaisista asioista ja kehityshankkeista.

kuva: Päivi Karvinen

8

Lakea Oy toimii rakennuttajana sekä konsernin omassa asuntotuotannossa että ulkopuolisten asi-

kuva: Päivi Karvinen

6 7

Lakea-konsernin toimialaan kuuluvat rakennuttaminen, isännöinti ja vuokraustoiminta. Emoyhtiö


3

TOIMINTAKERTOMUS 2013 Lakea Oy:n vuosi 2013 oli toiminnan vakauttamisen aikaa. Yhtiön

Näillä kehityshankkeilla yhtiö saavutti yhden asettamistaan visioista

38. toimintavuosi oli kasvusta huolimatta jälleen taloudellisesti erittäin

olla yksi Suomen merkittävimpiä rakennusalan toimijoita. Yhtiön toi-

voitokas. Rakennuttaminen laajeni Jyväskylän lisäksi Kuopioon, Ou-

mitusjohtajalle myönnettiin vuoden 2014 alussa innovaatiopalkinto

luun, Hämeenlinnaan ja Turkuun.

merkittävästä energiatehokkuuden, puurakentamisen ja asumisen rahoitusmuotojen kehittämistyöstä.

Kesällä lanseerattiin uusi rahoitusmuoto, Lakea Omaksi-asunnot, joka herätti heti laajaa kiinnostusta. Ensimmäisten Omaksi –kohteiden rakentaminen aloitettiin Vaasassa. Toinen merkittävä asia oli Suomen suurimman puurakenteisen tilaelementeistä rakennettavan kerrostalon rakentaminen Seinäjoelle. Hanke onnistui hyvin ja tyytyväiset asukkaat muuttivat uusiin asuntoihin joulukuun lopussa. Toisen puukerrostalon rakennustyöt aloitettiin vuoden lopulla Turussa.

Lakean puurakentaminen perustuu teolliseen rakentamiseen, jonka avulla varmistetaan laadun tasaisuus. Puurakenteiset tilaelementit eli moduulit valmistetaan kuivissa tehdasolosuhteissa. Kuva Stora Enson Hartolan tehtaalta.

kuva: Päivi Karvinen

Lintuviita 2:n puumoduulit asennettiin kuivan sään aikana syksyllä 2013. Ensimmäisen kohteen kokemuksia on hyödynnetty kehittämällä moduulirakentamisen prosessia edelleen Turun ja Jyväskylän hankkeissa.

kuva: Keijo Ullakko

kuva: Päivi Karvinen

Lakean ensimmäinen puukerrostalo toteutettiin vuoden 2013 aikana Seinäjoelle. Lintuviita 2:n talo on ensimmäinen 6-kerroksinen puutalo Suomessa. CLT-tekniikkaan perustuva puumoduulirakentaminen puolittaa perinteisen rakentamisen toimitusajan.

kuva: Lakea

Arkkitehti, SAFA Sini Kotilainen käynnisti Lakean tulevaisuuden asumisen tutkimushankkeen, jonka etenemistä hän kävi esittelemässä omistajayhteisölle suunnatussa seminaarissa toukokuussa.


Ohjausryhmätyöskentely

vakiintuneeksi

toimintamalliksi Jo vuonna 2009 aloitettua rakenteen muutosta ja

Asuntotuotannon laadun vakioimiseksi ja yhden-

Tulevaisuuden näkymät

mukaistamiseksi on solmittu yhteistyösopimukset LVISA-suunnittelusta ja energiatehokkuuslasken-

Konsernin ja emoyhtiön liiketoiminnan volyymin

nasta alan yritysten kanssa.

odotetaan kasvavan ja kannattavuuden pysyvän

hallinnon kehittämistä jatkettiin. Ohjausryhmä-

hyvällä tasolla.

työskentely on vakiintunut osaksi yhtiön hallintoa

Lakean rakennuttamistoiminnassa on käytössä

ja päätöksenteon valmistelua. Ohjausryhmään

tietojärjestelmien jatkuvan kehittämisen mene-

Lakea pyrkii myös jatkossa etsimään aktiivisesti

kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi eri tulosyksiköi-

telmä. Sen avulla varmistetaan tehokkaampi ko-

uusia asuntotuotannon mahdollisuuksia. Kasvun

den vastuuhenkilöt ja hallintopäällikkö. Toimin-

konaisuuksien hallinta.

haasteina ovat rahoituksen saatavuus ja korkota-

tayksiköitä ovat talous, rakennuttaminen ja isännöinti.

son kehitys sekä vakuuksien riittävyys. Tietojärjestelmien kehitystyön ja uudistamisen tuloksena on otettu käyttöön vanhasta Share-

Valtion talouspoliittiset linjaukset kevään kehys-

Vuoden 2013 aikana tarkasteltiin yhtiön strategiaa

Point-järjestelmästä täysin uudistettu Lakea

riihessä eivät tuoneet vuodelle 2014 lisämah-

ja päivitettiin aiemmat tavoitteet. Samalla tarken-

intranet sekä Lakea extranet. Asiakkuuksien ja

dollisuuksia tuotannon käynnistämiseksi, mutta

nettiin eri prosessien toimivuutta.

hankkeiden hallintajärjestelmä (CRM) on päivitetty

Omaksi-asuntomalli antaa Lakealle kilpailijoita

vastaamaan paremmin tämän hetken tietoteknisiä

paremmat mahdollisuudet kohtuuhintaisen asun-

tarpeita.

totuotannon käynnistämiseen myös jatkossa.

Resurssipulaa todettiin olevan taloushallinnossa ja rakennuttamisessa. Tätä on hoidettu osittain ulkoistamalla toimintoja ja käyttämällä määräaikaista työvoimaa. Vuoden 2014 aikana täydennetään henkilöstöä muun muassa palkkaamalla controller kehittämään sisäistä laskentaa. Rakennuttamisessa kehitetty Lakea-konsepteja

Lakealla on hyvä asuntorakentamisen tonttiva-

Ensimmäinen puukerrostalo onnistui hyvin ja herätti suurta huomiota.

ranto. Tontteja on sekä varauksissa että omassa omistuksessa. Varanto kattaa noin 3 – 4 vuoden rakentamistarpeen. Suunnittelussa on vuoden vaiheessa noin 1 200 asuntoa käsittävät kohteet. Pääosa uudisrakennuskohteista käynnistetään valtion takaamalla lainalla Omaksi –rahoituksella.

Yhtiön ISO 9001 ohjaus- ja laatujärjestelmän toinen auditointi toteutettiin marraskuun 2013 aikana ja hyväksyttiin ilman poikkeamia.

Isännöinti kasvoi ja vahvisti toimintojaan

Rakennuttamisessa on tuotekehitetty Lakea puu-

ISA –auktorisoidun Lakea Isännöinti Oy:n asiak-

kerrostalo-, Lakea Palvelutalo- ja Lakea Betoni-

kaana oli vuoden lopussa 181 asunto- ja kiinteis-

kerrostalokonsepti. Ensimmäinen puukerrostalo

töyhtiötä .

onnistui hyvin ja herätti suurta huomiota niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Vuokravälityspalvelun piirissä oli vuoden vaihteessa yhteensä 1 484 asuntoa, joista Lakean asuntoja

Rakennuttamisen prosessien kehittämisessä on

oli 1 138 ja YH Kodit Oy:n asuntoja 346. Lakea-kon-

toimintavuonna keskitytty erityisesti hankkeiden

sernin vuokra-asuntojen käyttöaste vuonna 2013

alkuvaiheiden ja urakkasopimusten asiakirjojen

oli edellisvuoden tavoin hyvällä tasolla, 96,5 %.

kehittämiseen. Myös rakennuttamisen, isännöinnin ja vuokravälityksen yhteistyötä on tiivistetty

Vuoden aikana hankittiin Tampuuri –kiinteistöhal-

entisestään.

lintajärjestelmä.

Asuntorakentamisen tonttivaranto kattaa noin 3 – 4 vuoden rakentamistarpeen. Suunnittelussa on vuoden vaiheessa noin 1 200 asuntoa käsittävät kohteet.


Matalaenergiatutkimus osoitti asukkaiden

Asuntoalan vaikuttamistyötä jatkettiin

5

toiminnan merkityksen Lakean toimitusjohtaja on toiminut RAKLIn Vaasan ammattikorkeakoulu (VAMK) jatkaa tutki-

Asunnot-johtoryhmässä, joka valmistelee asun-

musta maa- ja aurinkoenergian hyödyntämisestä

torakentamista koskevia lausuntoja ja esityksiä

matalaenergiakerrostalojen rakentamisessa Tei-

valtiovallalle. Toimitusjohtaja valittiin edelleen

rinkatu 1 A ja 1 B:n vuokrataloissa. Tutkimuksessa

kaksivuotiskaudeksi RAKLIn Asunnot–johtoryh-

selvitetään, miten aurinkoenergian hyödyntämi-

mään ja kutsuttiin myös Elinkeinoelämän Keskus-

nen vaikuttaa asumiskustannuksiin sekä koko ta-

liitto EK:n aluejohtokuntaan.

lon käytön aikana muodostuviin energiakulutuksen kustannuksiin.

Kohtuuhintaisille asunnoille on entistä suurempi tarve Suomen kasvukeskuksissa. Näiden rakenta-

Hankkeessa tutkitaan myös maa- ja aurinkoenergi-

mista jarruttaa tällä hetkellä valtion korkotuki- ja

an toimivuutta eri vuodenaikoina ja kerrostalojen

muiden säännöstön jälkeenjääneisyys sekä epä-

lämmityseristystason kasvun vaikutusta raken-

varmuus valtiovallan tulevista päätöksistä.

nusten energiatehokkuuteen. Vertailevissa tuloksissa ilmeni yllättäen, että myö-

Kohtuuhintaisille asunnoille on entistä suurempi tarve.

hemmin rakennettu ja paremmin eristetty talo, kulutti energiaa enemmän. Syynä oli asukkaiden runsas vedenkäyttö. Johtopäätöksenä voitiin todeta, että asukkaiden valistamisella saadaan lisäeristämistä suurempi hyöty energian käytössä. Tulevaisuuden asumistarpeiden kartoitus

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA

käynnistyi

myönsi Lakean seitsemälle kiinteistölle vapautuksen rajoituksista. Kohteiden hyödyntämistä uusien

Vuoden 2013 alussa Lakea käynnisti yhdessä

vuokra-asuntojen rakentamisen vakuutena estää

Tampereen Teknisen Yliopiston kanssa tutkimuk-

kuitenkin se, ettei ARA vapauttanut Lakea Asun-

sen asumisen ja asuntoalueiden kehittämiseksi.

not Oy:tä yleishyödyllisyysstatuksesta. Näin varoja ei voida siirtää Lakea Oy:n käyttöön, eikä niitä

Tavoitteena on luoda kaavoitukseen ja asun-

voida hyödyntää uusien asuntojen tuotannossa.

tosuunnitteluun ohjeistusta, jossa otetaan huo-

Lakea on hakenut muutosta ko. päätökseen.

mioon tulevaisuuden asumistarpeet. Työ valmistuu vuoden 2014 aikana ja esimerkkikohteeksi on

ARAn tukemien palvelutalojen osalta rajoittavana

valittu Kokkolan rakennettava asuinkortteli.

tekijänä on valtionosuutena myönnettävän määrärahan niukkuus. Hakijoita on tuen saajiin nähden

Tutkimustyön toteuttaa arkkitehti SAFA Sini Ko-

moninkertainen määrä. Lakealla on näitä kohteita

tilainen yhteistyössä professori, arkkitehti SAFA

käynnistymässä kymmenen eri puolille Suomea.

Markku Hedmanin kanssa.

Aloittamista jarruttaa myös kaavoituksen hitaus sekä kaavoista ja rakennusluvista tehdyt valitukset.


6

YHTIÖN JOHTO LAKEA OY Toimitusjohtaja Keijo Ullakko

LAKEA KIINTEISTÖT OY JA LAKEA KIINTEISTÖKEHITYS OY Toimitusjohtaja Keijo Ullakko

Hallituksen jäsenet Jorma Rasinmäki, hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen jäsenet

Jan Finne, hallituksen jäsen

Keijo Ullakko, pj.

Antti Isotalus, hallituksen jäsen

Arja-Sisko Koskela

Paavo Latva-Rasku, hallituksen jäsen

Timo Mantila

Seppo Pirttikoski, hallituksen jäsen

Olavi Linjamäki

Keijo Ullakko, toimitusjohtaja Tilintarkastaja Tilintarkastaja

PricewaterhouseCoopers Oy

PricewaterhouseCoopers Oy

päävastuullisena tilintarkastajana Kari Rantala,

päävastuullisena tilintarkastajana Kari Rantala,

KHT, JHTT.

KHT, JHTT.

LAKEA ISÄNNÖINTI OY

LAKEA ASUNNOT OY

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja

Keijo Ullakko

Keijo Ullakko

Hallituksen jäsenet

Hallituksen jäsenet

Keijo Ullakko, pj.

Keijo Ullakko, pj.

Arja-Sisko Koskela

Arja-Sisko Koskela

Riitta Maunula

Olavi Linjamäki Timo Mantila

Tilintarkastaja Kari Rantala KHT ja Mikko Sillman KHT

Tilintarkastaja

Varatilintarkastaja

PricewaterhouseCoopers Oy

Mika Rantanen KHT

päävastuullisena tilintarkastajana Kari Rantala, KHT, JHTT.


7

YHTIÖN TOIMINTA Vuonna 2013 suunnitteilla ja rakenteilla olevat kohteet

Vuonna 2013 valmistunut tuotanto

HANKKEEN NIMI

KAUPUNKI / KUNTA

PÄÄKÄYTTÖTARKOITUS

VALMISTUMISPÄIVÄ

ASUNTOJA

HUONEISTOALA

HANKKEEN NIMI

KAUPUNKI / KUNTA

PÄÄKÄYTTÖTARKOITUS

VALMISTUMISPÄIVÄ

ASUNTOJA

HUONEISTOALA

330 Lakea Kiinteistöt Oy / Pölkintie

Jyväskylä

Asuinrakennukset (Vuokraus)

30.8.2013

93

4 420,50

Lakea Kiinteistöt Oy / Lehtoniementie 114

Kuopio

Asuinrakennukset (Vuokraus)

29.8.2014

89

4 164,00

394 Lakea Kiinteistöt Oy / Naavakuja 4

Kauhajoki

Hoitoalan rakennukset

4.3.2013

14

694,50

Kiinteistö Oy Oulun Iskontie

Oulu

Hoitoalan rakennukset

8.8.2014

15

719,00

242 As Oy Seinäjoen Puroviisikko

Seinäjoki

Asuinrakennukset (Myynti)

31.1.2013

7

727,50

Lakea Kiinteistöt Oy / Tervasviita 6 A

Seinäjoki

Asuinrakennukset (Vuokraus)

28.2.2014

32

2 756,00

285 Lakea Kiinteistöt Oy / Tervasviita 6 B

Seinäjoki

Asuinrakennukset (Vuokraus)

29.11.2013

20

Lakea Kiinteistöt Oy / Leimakirveentie 8

Seinäjoki

Asuinrakennukset (Vuokraus)

30.7.2014

12

528,00

621 Lakea Kiinteistöt Oy / Lintuviita 2

Seinäjoki

Asuinrakennukset (Vuokraus)

31.12.2013

50

2 450,00

Lakea Kiinteistöt Oy / kuntoutusyksikkö Aalto

Seinäjoki

Hoitoalan rakennukset

30.5.2014

15

718,00

284 Lakea Kiinteistöt Oy / Kyrönmaan Ryhmäkoti

Vaasa

Hoitoalan rakennukset

29.7.2013

15

752,00

Kiinteistö Oy Turun Palvelukoti

Turku

Hoitoalan rakennukset

29.4.2014

54

2 031,00

Asunto Oy Vaasan Pulterikuja Bostads Ab

Vaasa

Asuinrakennukset (Lakean Omaksi-asunto)

28.11.2014

36

1 753,00

Asunto Oy Vaasan Graniittikuja Bostads Ab

Vaasa

Asuinrakennukset (Lakean Omaksi-asunto)

28.11.2014

40

2 114,00

Asunto Oy Vaasan Suviportti Bostads Ab

Vaasa

Asuinrakennukset (Myynti)

30.6.2014

51

2 632,50

Kiinteistö Oy Hämeenlinnan Laaniitynkatu

Hämeenlinna

Hoitoalan rakennukset

18.6.2014

15

719,00

Kiinteistö Oy Hämeenlinnan Hultinkatu

Hämeenlinna

Hoitoalan rakennukset

29.8.2014

42

1 653,00

Kiinteistö Oy Hämeenlinnan Vaneritehtaantie

Hämeenlinna

Hoitoalan rakennukset

28.11.2014

15

723,50

perustettava As Oy Jyväskylän Puukuokka 1

Jyväskylä

Asuinrakennukset (Lakean Omaksi-asunto)

28.11.2014

58

3 583,50

Kiinteistö Oy Kuopion Savolankoti

Kuopio

Hoitoalan rakennukset

30.1.2015

26

1 817,50

Lakea Kiinteistöt Oy / Lapuan palvelukoti

Lapua

Hoitoalan rakennukset

30.6.2015

60

2 765,00

Kiinteistö Oy Oulun Riistatie

Oulu

Hoitoalan rakennukset

29.8.2014

26

1 235,00

perustettava Kiinteistö Oy Oulun Voikukkatie

Oulu

Hoitoalan rakennukset

31.12.2014

15

719,00

Kiinteistö Oy Oulun Tuiskutie

Oulu

Hoitoalan rakennukset

30.1.2015

40

1 900,00

perustettava Kiinteistö Oy Oulun Mäkituvantie

Oulu

Hoitoalan rakennukset

29.5.2015

15

719,00

Lakea Kiinteistöt Oy / Kultavuorenkatu 31

Seinäjoki

Hoitoalan rakennukset

28.11.2014

15

842,00

Kiinteistö Oy Vaasan Lakeankulma

Vaasa

Asuinrakennukset (Vuokraus)

18.12.2015

80


8 Vuoden 2013 ulkopuolinen rakennuttaminen Arvioitu valmistumispäivä

Asuntoja

Hoitoalan rakennukset

28.6.2013

35

Seinäjoki

Liikenteen rakennukset

15.1.2013

Koy Seinäjoen Äspeeärrä peruskorjaus

Seinäjoki

Toimistorakennukset

Kiinteistö Oy Äijälän päiväkoti

Kauhajoki

Opetusrakennukset

Majaniemen leirikeskus, Majoitusrakennus

Kauhajoki

Kokoontumisrakennukset

19.6.2014

387,00

SeAMK Oy Laboratoriorakennus

Seinäjoki

Opetusrakennukset

30.8.2015

1 692,00

Kaupunki / kunta

Pääkäyttötarkoitus

Jalasjärven Seudun Vanh.kotiyhd./Kotiportti

Jalasjärvi

Seipark Oy P-Frami

Liiketiloja

Huoneistoala

Valmistumispäivä

Hankkeen nimi

1 949,00

16

31.5.2013

1 616,50

Rahoitus Vuonna 2013 valmistuneet kohteet on rahoitettu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) hyväksymillä ja valtion takaamilla korkotukilainoilla sekä muulla pankkilainalla.

Yhtiön tunnusluvut Konserni

Emoyhtiö

TUNNUSLUVUT

2013

2012

2011

2013

2012

2011

Liikevaihto

11 448 252,66

11 500 141,27

8 211 188,84

5 735 562,71

6 263 917,13

3 503 046,94

Liikevoitto

2 863 368,34

1 982 459,96

1 569 119,57

1 210 049,74

656 555,68

309 501,12

Tilikauden voitto

1 242 430,47

400 633,04

176 720,88

979 469,75

678 948,97

256 967,56

Liikevoitto -%

25,0 %

17,2 %

19,1 %

21,1 %

10,5 %

8,8 %

Tilikauden voitto -%

10,9 %

3,5 %

2,2 %

17,1 %

10,8 %

7,3 %

Oman pääoman tuotto

14,2 %

5,1 %

5,4 %

25,2 %

19,0 %

6,9 %

Omavaraisuusaste

7,9 %

9,2 %

9,5 %

29,0 %

30,3 %

27,9 %


9

Osakkaat OSAKAS

MÄÄRÄ

%

Seinäjoen kaupunki

20

osaketta

21,74 %

Vaasan kaupunki

16

osaketta

17,39 %

Lapuan kaupunki

14

osaketta

15,21 %

Kokkolan kaupunki

12

osaketta

13,04 %

Alavuden kaupunki

4

osaketta

4,35 %

Ilmajoen kunta

4

osaketta

4,35 %

Kurikan kaupunki

4

osaketta

4,35 %

Nivalan kaupunki

4

osaketta

4,35 %

Kauhajoen kaupunki

4

osaketta

4,35 %

Isonkyrön kunta

4

osaketta

4,35 %

Henkilöstön sitouttamiseksi yrityksen kehittämiseen on vuoden aikana otettu

Pietarsaaren kaupunki

2

osaketta

2,16 %

henkilöstölle. Henkilöstön viihtyvyyttä on lisätty myös hankkimalla vapaa-ajan

Alajärven kaupunki

1

osake

1,09 %

Kauhavan kaupunki

1

osake

1,09 %

Sievin kunta

1

osake

1,09 %

Teuvan kunta

1

osake

1,09 %

YHTEENSÄ

92

osaketta

Yhtiökokoukset Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 16.4.2013. Ehdotus yhtiökokoukselle Osinkoa jaetaan 2 000,00 eur per osake eli yhteensä 184 000,00 euroa. Loppuosa tilikauden voitosta 979 469,75 euroa eli 795 469,75 euroa siirretään

Osakkeiden nettolukumäärä on 92 kpl ja niitä on vain yksi laji. Osakkeisiin kohdistuu yhtiöjärjestyksen mukaan lunastuslauseke ja suostumuslauseke.

käyttörahastoon. Tilintarkastajat Yhtiön tilejä ja hallintoa tarkastamaan on valittu tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Kari Rantala, KHT, JHTT. Henkilökunta Yhtiön ja koko konsernin palveluksessa on vuoden 2013 aikana ollut keskimäärin 24 henkilöä, edellisvuonna 23 henkilöä.

käyttöön palkitsemisjärjestelmä, jossa tulospalkkiot maksetaan eläkesäästöinä käyttöön loma-asunto Leviltä.


10 HENKILÖKUNTA Nimi

Tehtävä

YLEISHALLINTO

Nimi

Tehtävä

ISÄNNÖINTI

Keijo Ullakko

toimitusjohtaja

Olavi Linjamäki

johtava isännöitsijä

Leena Wiltshear

johdon assistentti

Pasi Oksanen

isännöitsijä

Riitta Maunula

hallintopäällikkö

Brita Korkia-aho

vuokravälittäjä

Britta Tuppurainen

kiinteistöassistentti, Jyväskylä (18.11.2013 alkaen)

Eila Kultti

isännöitsijä, Vaasa

Mari Summanen

isännöitsijä, Vaasa

Kim Dahlbacka

kirjanpitäjä/vuokravälittäjä

Erja Matikainen

kirjanpitäjä, Vaasa (1.4.2013 alkaen)

Antti Klemetti

isännöitsijä, Vaasa (1.12.2013 alkaen,äitiyslomasijainen)

TALOUSHALLINTO Arja-Sisko Koskela

talousjohtaja

Kaisa Västi

pääkirjanpitäjä

Sari Karvinen

kirjanpitäjä

Tarja Partanen

isännöitsijä, Kokkola

Terhi Vormisto

kirjanpitäjä

Marleena Tilus

kiinteistösihteeri, Kokkola

Helinä Leppäaho

kirjanpitäjä (äitiyslomalla 1.12. alkaen)

Sari Peltola

kirjanpitäjä (äitiyslomasijainen)

TEKNIIKKA Timo Mantila

tekninen johtaja

Saara Ala-Luhtala

projekti-insinööri (31.12.2013 saakka)

Juho Koivisto

projekti-insinööri (11.12.2013 alkaen)

Oiva Nyrhilä

tekninen rakennuttaja

Eija Korkeala

rakennuttaja-assistentti

Jouni Liimatainen

aluepäällikkö, Jyväskylä

Hannu Rajamäki

projektipäällikkö, Vaasa (1.5.2013 alkaen)

Ari Nyman

projekti-insinööri, Vaasa


11 EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA

LIIKEVAIHTO LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot

KONSERNI TULOSLASKELMA 2013/1 - 2013/12 Toteutunut 5 735 562,71

2012/1 - 2012/12 Toteutunut 6 263 917,13

5 735 562,71

6 263 917,13

-414,63

-1 005,30

Materiaalit ja palvelut

Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut

2 946 998,55

-115 118,57

73 529,14

201 376,34

146 611,47

Ostot tilikauden aikana

3 428 809,44

-115 118,57

73 529,14

Ulkopuoliset palvelut

242 730,97

146 611,47

1 144 336,03

1 034 729,03

1 157 755,14

1 049 135,56

254 124,78

170 502,51

Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut

251 817,07

167 881,47

Eläkekulut

45 048,79

48 048,05

Muut henkilösivukulut

2 945 363,55

4 417 797,71

79 644,58

63 557,56

Poistot ja arvonalennukset

Muille

* VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

* VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA

865 232,58

Liiketoiminnan muut kulut

4 606 700,73

3 735 187,92

1 210 049,74

656 555,68

* LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

2 863 368,34

1 982 459,96

8 252,20

8 244,20

Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot 215 088,26

221 409,18

1 667,76

1 838,00

Korko- ja muut rahoituskulut Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta Rahoitustuotot ja -kulut

139 050,69

96 682,99

85 957,53

134 808,39

1 296 007,27

791 364,07

0

98 000,00

1 296 007,27

889 364,07

* VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

8 252,20

8 244,20

79 890,99

147 850,15

1 287 716,88

1 572 313,07

10 370,54

-32 521,57

-1 189 203,15

-1 448 740,29

1 674 165,19

533 719,67

0

0

1 674 165,19

533 719,67

Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut

Satunnaiset tuotot

969 258,57

1 125 000,88

Korkokulut ja muut rahoituskulut

*Rahoitustuotot ja -kulut

Aineell. ja aineett. hyödykkeistä

1 500 090,21

Muut korko-ja rahoitustuotot

Muilta

48 672,69 4 917 260,81

Liiketoiminnan muut kulut

Rahoitustuotot ja -kulut

Saman konsernin yrityksiltä

45 711,35 3 003 107,56

Poistot ja arvonalennukset

Liiketoiminnan muut kulut

Tuotot muista sijoituksista

0

1 417 903,89

Muut henkilösivukulut

* LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

-5 817,46

Varastojen muutos

Eläkekulut

Liiketoiminnan muut kulut

11 500 141,27

Henkilöstökulut

Henkilösivukulut

Aineell. ja aineett. hyödykkeistä

11 448 252,66

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 417 903,89

Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot

Liiketoiminnan muut tuotot

2012/1 - 2012/12 Toteutunut

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana

LIIKEVAIHTO

2013/1 - 2013/12 Toteutunut

* VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA

Tilinpäätössiirrot *Tuloverot Tilikauden verot *** TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

Tuloverot 316 537,52

210 415,10

979 469,75

678 948,97

Laskennallisen verovelan muutos Vähemmistöosuudet *** TILIKAUDEN VOITTO

437 913,21

281 314,95

-6 187,85

-149 104,32

-9,36

-876

1 242 430,47

400 633,04


12 EMOYHTIÖN TASE

EMOYHTIÖ TASE 2013/12 Toteutunut

2012/12 Toteutunut

2013/12 Toteutunut

VASTAAVAA

VASTATTAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

OMA PÄÄOMA

Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

36 081,42

39 836,06

2012/12 Toteutunut

Osakepääoma

232 099,41

232 099,41

Käyttörahasto

3 158 319,48

2 479 370,51

121 153,20

133 498,49

Tilikauden voitto(tappio)

157 234,62

173 334,55

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

202 160,26

132 443,52

VIERAS PÄÄOMA

331 154,72

333 800,00

Pitkäaikainen

533 314,98

466 243,52

979 469,75

678 948,97

4 369 888,64

3 390 418,89

4 604 251,93

3 238 836,91

584 605,88

648 166,03

116 298,11

57 690,57

5 305 155,92

3 944 693,51

2 789 634,38

1 318 786,08

Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet

Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä

856 071,00

904 862,20

Saamiset saman konsernin yrityksiltä

3 923 496,00

2 194 280,00

194 228,65

276 128,65

Osuudet omistusyhteysyrityksissä Muut osakkeet ja osuudet

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Muut pitkäaikaiset velat

Lyhytaikainen

543 876,51

282 760,51

5 517 672,16

3 658 031,36

Saadut ennakot

6 208 221,76

4 297 609,43

Ostovelat

Lainat rahoituslaitoksilta

Siirtovelat VAIHTUVAT VASTAAVAT

Velat saman konsernin yrityksille

Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Muut lyhytaikaiset velat 3 234 881,37

3 014 216,54

3 234 881,37

3 014 216,54

Myyntisaamiset

643 929,48

354 029,97

Lainasaamiset

573 901,68

1 113 136,52

3 008,04

1 191,70

104 342,80

168 297,32

436 568,24

424 603,26

1 440 115,48

1 295 151,53

1 230 229,12

1 287 936,68

6 003 898,06

4 495 966,57

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

11 309 053,98

8 440 660,08

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

15 678 942,62

11 831 078,97

Lyhytaikaiset saamiset

Siirtosaamiset

1 626 072,61

131 634,18

Saamiset konserniyhtiöt

2 108 885,81

2 603 147,64

4 952 789,58

4 201 948,31

Rahat ja pankkisaamiset

1 283 049,91

317 304,69

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

9 470 720,86

7 533 469,54

15 678 942,62

11 831 078,97

VASTAAVAA YHTEENSÄ


13 KONSERNI TASE

KONSERNI TASE 2013/12 Toteutunut

2012/12 Toteutunut

2013/12 Toteutunut

VASTAAVAA

VASTATTAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

OMA PÄÄOMA

Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot

Aineelliset hyödykkeet Maa-ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

177 269,74

197 325,44

Osakepääoma

232 099,41

232 099,41

36 081,42

39 836,06

Käyttörahasto

3 158 319,48

2 479 370,51

20 035,12

23 990,89

Edellisten tilikausien voitto

2 393 164,10

2 671 529,26

121 153,20

133 498,49

Tilikauden voitto(tappio)

1 242 430,47

400 633,04

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

7 026 013,46

5 783 632,22

VÄHEMMISTÖOSUUDET

2 225 498,74

2 408 435,96

516 817,74

432 662,25

98 625 896,02

74 923 872,15

97 762 950,35

74 063 935,84

746 647,56

802 245,74

116 298,11

57 690,57

9 501 887,18

6 134 982,76

4 103 019,90

2 510 830,90

107 533 622,30

81 645 017,39

5 278 119,69

4 305 694,27

81 901 340,39

64 261 497,28 VIERAS PÄÄOMA

990 912,40

677 171,13

19 011 994,54

12 043 545,01

351 255,28

357 109,70

881 694,94

683 996,40

Osuudet omistusyhteysyrityksiltä

335 318,43

398 735,89

Saadut ennakot

Muut sijoitukset

546 376,51

285 260,51

Muut pitkäaikaiset velat

108 592 586,98

82 526 339,23

Keskeneräiset rakennukset Muut aineelliset hyödykkeet

Laskennallinen verovelka

Pitkäaikainen Sijoitukset

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

Lainat rahoituslaitoksilta

Lyhytaikainen VAIHTUVAT VASTAAVAT

Lainat rahoituslaitoksilta

Vaihto-omaisuus

Saadut ennakot

Muu vaihto-omaisuus

64 426,85

3 014 216,54

Ostovelat

2 528 984,90

825 973,72

3 234 881,37

3 014 216,54

Siirtovelat

835 762,49

813 783,64

3 378 613,81

3 405 980,59

Myyntisaamiset

834 088,07

553 326,18

Lainasaamiset

579 901,68

1 113 162,92

Siirtosaamiset

1 803 050,07

1 120 751,30

Muut saamiset

161 573,99

153 972,44

Laskennallinen verosaaminen

555 111,09

464 767,75

Rahat ja pankkisaamiset

2 134 919,89

737 048,98

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

9 303 526,16

7 157 246,11

117 896 113,14

89 683 585,34

VASTAAVAA YHTEENSÄ

95 509,39

3 234 881,37

Muut lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset saamiset

2012/12 Toteutunut

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

1 938 610,50

1 919 967,65

108 644 600,94

81 491 517,16

117 896 113,14

89 683 585,34


14


15


Koulukatu 22,

Rauhankatu 19,

Kustaa Aadolfinkatu 1,

Kauppakatu 18 B 10,

vaihde: 040 172 1111

PL 32, 60101 SEINÄJOKI

65100 VAASA

67100 KOKKOLA

40100 JYVÄSKYLÄ

faksi: (06) 414 2244 info@lakea.fi sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@lakea.fi

Lakea toimintakertomus 2013  

Lakea, toimintakertomus