Page 1

25

ส่ วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาในช่ วงสามปี วิสัยทัศน์ การพัฒนาขององค์ การบริหารส่ วนตำาบลพระแท่ น "เป็ นองค์การบริ หารส่วนตำาบลที่มีการบริ หารจัดการที่ดีเพื่อให้เกิดความคุม้ ค่าและมี ประสิ ทธิ ภาพสูงสุดในการให้บริ การประชาชนอย่างยัง่ ยืน" ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท้ องถิ่นขององค์ การบริหารส่ วนตำาบลพระแท่ น องค์การบริ หารส่วนตำาบลพระแท่นได้กาำ หนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาในช่วงปี พ.ศ.2557 - 2559 ที่ สนับสนุนและเชื่อมโยงกัน 7 ด้าน โดยได้เรี ยงลำาดับความสำาคัญของยุทธศาสตร์ การพัฒนา ดังต่อไปนี้ ลำาดับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ งแวดล้อม ลำาดับที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิ ทธิ ภาพระบบการผลิตสิ นค้า ผลิตภัณฑ์ดา้ น การเกษตรและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ลำาดับที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ลำาดับที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี ลำาดับที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริ หาร ขบวนการส่ งเสริ มประชาธิ ปไตย และการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน ลำาดับที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และศิลปวัฒนธรรม ลำาดับที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านระบบโครงสร้ างพืน้ ฐานและสิ่ งแวดล้ อม ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและปรับปรุ งระบบคมนาคม การขนส่ ง การสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ ำ ย แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและส่ งเสริ มการบริ หารจัดการด้านขยะมูลฝอย สิ่ งปฏิกลู น้าเสี การจัดการสิ่ งแวดล้อม และมลพิษต่าง ๆ แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและปรับปรุ งอาคาร สถานที่ทาำ ประโยชน์สาธารณะ และพัฒนา สภาพความเป็ นอยูใ่ นชุมชน แนวทางการพัฒนาที่ 4 สร้างจิตสำานึกในการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน รักษา และบำาบัดฟื้ นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม


แนวทางการพัฒนาที่ 5 แผนพัฒนาสามปี อบต.พระแท่น

ส่ งเสริ มและปรับปรุ งภูมิทศั น์ในชุมชน 26

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านประสิทธิภาพระบบการผลิตสิ นค้ า ผลิตภัณฑ์ ด้านการเกษตรและการพัฒนา ด้ านเศรษฐกิจ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่ งเสริ มให้ความรู ้แก่เกษตรกร โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานการ ใช้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มสหกรณ์/เกษตรกร เพื่อเพิ่ม ช่องทางการค้า/ตลาดกลางสิ นค้าการเกษตร ำ ่อการเกษตรให้มีประสิ ทธิ ภาพ แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาระบบชลประทานและแหล่งน้าเพื แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่ งเสริ มสนับสนุนการพัฒนาอาชีพและการให้ความรู ้ดา้ นอาชีพแก่ ประชาชน แนวทางการพัฒนาที่ 5 ส่ งเสริ มการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง 3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านสังคมและคุณภาพชีวติ ของประชาชน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่ งเสริ มสนับสนุนงานด้านสาธารณสุ ข สุ ขภาวะชุมชน และสุ ขภาพ อนามัยของประชาชน แนวทางการพัฒนาที่ 2 ป้ องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ ระบาดของยาเสพติด แนวทางการพัฒนาที่ 3 สนับสนุนและส่ งเสริ มสวัสดิภาพและสวัสดิการแบบองค์รวมแก่ผสู ้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ ผูป้ ่ วยเอดส์ กลุ่มเด็ก กลุ่มเยาวชน และกลุ่มด้อยโอกาส แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่ งเสริ มสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ แนวทางการพัฒนาที่ 5 ส่ งเสริ มสนับสนุนและอำานวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน 4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการบริหารกิจการบ้ านเมืองทีด่ ี ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่ งเสริ มสนับสนุนการดำาเนินงานให้มีประสิ ทธิ ภาพและให้เกิดประโยชน์ สุขแก่ประชาชน แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาระบบการบริ หารจัดการขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเพื่อให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจ แนวทางการพัฒนาที่ 3 บริ หารองค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพและเกิดความคุม้ ค่า แนวทางการพัฒนาที่ 4 เร่ งรัดการลดขั้นตอนการปฏิบตั ิราชการ สู่การปฏิบตั ิโดยแท้จริ ง แนวทางการพัฒนาที่ 5 ทบทวนการดำาเนินงานให้สอดคล้องกับภารกิจ แนวทางการพัฒนาที่ 6 อำานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน


แนวทางการพัฒนาที่ 7 แนวทางการพัฒนาที่ 8 แผนพัฒนาสามปี อบต.พระแท่น

เร่ งรัดการติดตาม ประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ ปรับปรุ งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ อสารที่ทนั สมัย 27

แนวทางการพัฒนาที่ 9

วางมาตรการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตประพฤติมิชอบในวง ราชการ 5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการเมืองการบริหาร ขบวนการส่ งเสริมประชาธิปไตย และการมีส่วนร่ วม ของ ทุกภาคส่ วน ประกอบด้ วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและปรับปรุ งการจัดเก็บรายได้ แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาบุคลากรทุกระดับในการทำางานและการให้บริ การแก่ประชาชน แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาเครื่ องมือเครื่ องใช้และสถานที่ปฏิบตั ิงาน แนวทางการพัฒนาที่ 4 อุดหนุนงบประมาณให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามอำานาจหน้าที่และ ตามที่ร้องขอ แนวทางการพัฒนาที่ 5 ส่ งเสริ มสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้ดา้ นประชาธิ ปไตยผ่าน สื่ อต่าง ๆ แนวทางการพัฒนาที่ 6 ส่ งเสริ มสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของประชาชน/ภาคส่ วนอื่น ๆ กับ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น 6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการศึกษา การกีฬา และศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่ งเสริ มสนับสนุนการศึกษาและกระบวนการเรี ยนรู ้ท้ งั ในและนอกระบบ แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่ งเสริ มสนับสนุนและพัฒนาด้านการกีฬา แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่ งเสริ มสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวันสำาคัญ 7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านส่ งเสริมการท่ องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่ งเสริ มสนับสนุน อนุรักษ์และพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่ งเสริ มและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่และบุคลากรการท่องเที่ยว วิสัยทัศน์ จังหวัดกาญจนบุรี “เป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีความเป็ นเลิศด้านการเกษตรอุตสาหกรรมและการค้า ผ่านแดน” ประเด็นยุทธศาสตร์ จังหวัดกาญจนบุรี 1. ส่ งเสริ มการเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์


2. พัฒนาประสิ ทธิภาพระบบการผลิตสิ นค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย 3. ส่ งเสริ มและพัฒนาการค้าผ่านแดน แผนพัฒนาสามปี อบต.พระแท่น

กรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ข้ อที่ 1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา 1. การส่ งเสริ มอาชีพ 2. การส่ งเสริ มการลงทุน 3. การพาณิ ชยกรรม 4. การท่องเที่ยว 5. การคมนาคมและการขนส่ ง 6. การส่ งเสริ มสนับสนุนและบำารุ งรักษาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 7. การผังเมือง ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ข้ อที่ 2 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านสั งคม แนวทางการพัฒนา 1. งานสวัสดิการสังคม - การสังคมสงเคราะห์ พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผูด้ อ้ ยโอกาส 2. การพัฒนาและส่ งเสริ มการกีฬาและนันทนาการ - การพัฒนาส่งเสริ มบุคลากรและการกีฬา - การจัดให้มีสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ 3. การศึกษาตลอดชีวิต - การจัดการศึกษาในระบบ - การจัดการศึกษานอกระบบ - การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 4. การสาธารณสุข - ส่ งเสริ มสุขภาพ - การรักษาพยาบาล - การป้ องกันและควบคุมโรค - การฟื้ นฟูสมรรถภาพ 5. การป้ องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด และเฝ้ าระวังอย่างยัง่ ยืน

28


6. การส่ งเสริ มเครื อข่ายทางสังคมและสถาบันครอบครัว 7. การรักษาความสงบเรี ยบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 8. การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย แผนพัฒนาสามปี อบต.พระแท่น

29

9. การส่ งเสริ มประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิ ทธิ เสรี ภาพ ของประชาชน และส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วม ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ข้ อที่ 3 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม แนวทางการพัฒนา 1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การคุม้ ครองดูแลและบำารุ งรักษาป่ า 2. การจัดการสิ่ งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 3. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 4. เสริ มสร้างความเข้าใจให้ประชาชนเห็นคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่ งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ข้ อที่ 4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนา 1. การส่ งเสริ มและสนับสนุนการดำาเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรมและจริ ยธรรม 2. การปกป้ อง คุม้ ครอง ควบคุม ดูแล รักษา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ พิพิธภัณฑสถาน แห่ งชาติ 3. ส่ งเสริ มและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 4. ส่ งเสริ มและสนับสนุนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ชาติไทย นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้ องถิน่ จากการบริ หารงานที่ผา่ นมาโดยใช้แนวทางการบริ หารงานโดยหลักธรรมาภิบาล (หลักการ บริ หารจัดการที่ดี) มีดงั นี้ หลักธรรมาภิบาล หมายถึง แนวทางในการจัดระเบียบเพื่อให้สงั คมของประเทศทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชนและภาคประชาชน สามารถอยูร่ ่ วมกันได้อย่างสงบสุ ข และตั้งอยูใ่ นความถูกต้องเป็ น ธรรม ตามหลักพื้นฐานการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนี้ 1. หลักนิติธรรม (The Rule of Law) หลักนิติธรรม หมายถึง การปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ โดยถือว่า เป็ นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอำาเภอใจ หรื ออำานาจของตัวบุคคล จะต้องคำานึงถึงความเป็ นธรรม และความยุติธรรม รวมทั้งมีความรัดกุมและรวดเร็ วด้วย 2. หลักคุณธรรม (Morality)


หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมัน่ ในความถูกต้อง ดีงาม การส่ งเสริ มให้บุคลากรพัฒนา ตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์ จริ งใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินยั ประกอบอาชีพ สุ จริ ต เป็ นนิสยั ประจำาชาติ แผนพัฒนาสามปี อบต.พระแท่น

30

3. หลักความโปร่ งใส (Accountability) หลักความโปร่ งใส หมายถึง ความโปร่ งใส พอเทียบได้วา่ มีความหมายตรงข้ามหรื อเกือบตรง ข้ามกับการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ โดยที่เรื่ องทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้มีความหมายในเชิงลบและความน่าสะพรึ งกลัง แฝงอยู่ ความโปร่ งใสเป็ นคำาศัพท์ที่ให้แง่มุมในเชิงบวกและให้ความสนใจในเชิงสงบสุ ข ประชาชนเข้าถึง ข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและเข้าใจง่าย และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องอย่างชัดเจน ในการนี้ เพื่อเป็ นสิ ริมงคลแก่บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานให้มีความโปร่ งใส ขออัญเชิญพระราชกระแสรับสัง่ ใน องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่ได้ทรงมีพระราชกระแสรับสั ง่ ได้แก่ ผูท้ ี่มี ความสุ จริ ตและบริ สุทธิ์ใจแม้จะมีความรู้นอ้ ยก็ยอ่ มทำาประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผูท้ ี่มีความรู ้มาก แต่ไม่ความสุ จริ ต ไม่มีความบริ สุทธิ์ใจ 4. หลักการมีส่วนร่ วม (Participation) หลักการมีส่วนร่ วม หมายถึง การให้โอกาสให้บุคลากรหรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่ วม ทางการบริ หารจัดการ เกี่ยวกับการตัดสิ นใจในเรื่ องต่าง ๆ เช่น เป็ นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และหรื อคณะทำางานโดยให้ขอ้ มูล ความคิดเห็น แนะนำา ปรึ กษา ร่ วมวางวางแผน และร่ วมปฏิบตั ิ 5. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิ ทธิ และหน้าที่ ความสำานึกในความรับผิด ชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาการบริ หารจัดการ การกระตือรื อร้นในการแก้ปัญหา และเคารพในความคิด เห็นที่แตกต่าง รวมทั้งความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสี ยจากการกระทำาของตนเอง 6. หลักความคุ้มค่ า (Cost - effectiveness or Economy) หลักความคุม้ ค่า หมายถึง การบริ หารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจาำ กัด เพื่อให้เกิดประโยชน์ สู งสุ ดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด ใช้วสั ดุอุปกรณ์อย่างคุม้ ค่า และรักษา ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยงั่ ยืน ส่ งผลให้องค์การบริ หารส่วนตำาบลพระแท่นประสบความสำาเร็ จและได้รับรางวัลหลายปี ติดต่อ กันและผลคะแนนตัวชี้วดั ขององค์การบริ หารส่ วนตำาบลติดอันดับตลอดมา ทำาให้องค์การบริ หารส่ วนตำาบล พระแท่นเป็ นองค์การบริ หารส่วนตำาบลต้นแบบในเรื่ องของการบริ หารจัดการ และได้นาำ ความรู ้และ ประสบการณ์หลักการบริ หารไปเผยแพร่ ให้กบั องค์กรอื่น ๆ ทัว่ ทุกภาค อีกทั้งยังได้รับแต่งตั้งจากกรมส่ ง เสริ มการปกครองท้องถิ่นให้เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการบริ หาร ดังนั้น จากการบริ หารนี้ จะขอใช้ความรู ้และ


ประสบการณ์ที่มีมาสานงานต่อก่อให้เกิดความเจริ ญใหม่ ให้ตาำ บลพระแท่นมีความเจริ ญได้อย่างมัน่ คงใน ทุก ๆ ด้าน ไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่ ำ 1. ด้านโครงสร้างของตำาบล ถนน ไฟฟ้ า น้าประปา 2. ด้านรายได้และอาชีพ แผนพัฒนาสามปี อบต.พระแท่น 31 3. ด้านสิ่ งแวดล้อม 4. ด้านการกีฬาและสุขภาพอนามัย 5. ด้านการเรี ยนรู้และการศึกษา จารี ตประเพณี ทอ้ งถิ่น 6. ด้านการเมืองและสังคม อีกทั้งบุคลากรในองค์กรได้มุ่งเน้นการมีส่วนร่ วมกับชุมชน และมุ่งเน้นการแก้ปัญหาชุมชน และการพัฒนาแบบการมีส่วนร่ วมของชุมชนและองค์กรภายในและภายนอก โดยคาดหวังว่าจะใช้งบประมาณมาจัดทำาโครงการให้ได้รับประโยชน์โดยรวมและได้รับการ แก้ไขปั ญหาและการพัฒนาตำาบลให้คุม้ ค่าต่อการใช้งบประมาณในการจัดทำาโครงการได้อย่างสู งสุ ด อีกทั้งจะสร้างหน่วยงานและบุคลากรในองค์กรให้มีการบริ หารงานอย่างทัว่ ถึง โดยจะนำาพา ตำาบลพระแท่นให้อยูใ่ นระดับแนวหน้าขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต่อไป ดังนั้น การจะทำางานตามที่แถลงนโยบายเหล่านี้ ให้ประสบความสำาเร็ จจะต้องมีการทำางานและ สร้างการมีส่วนร่ วมด้วยกันทั้ง 4 ส่วน ดังนี้ 1. สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตำาบลพระแท่นทุกท่าน 2. บุคลากรทุกท่าน ถือว่าเป็ นเครื่ องมือสำาคัญต่อผูบ้ ริ หาร 3. ผูน้ าำ ท้องถิ่นทุกท่าน เช่น กำานัน ผูใ้ หญ่บา้ น 4. ประชาชน และทุกภาคส่วน โดยผูบ้ ริ หารจะต้องใช้กลยุทธ์ตามความรู ้ที่มีอยูม่ าบริ หารจัดการให้ประสบความสำาเร็ จ ดังนั้น หลังจากการเปิ ดสภาต่อไปนี้ คณะทำางานในส่ วนสำาคัญที่จะทำาให้การบริ หารงานขับเคลื่อนก็คงเข้าใจจุดมุ่ง หมายและนโยบายของผูบ้ ริ หาร และขอฝากให้สมาชิกทุกท่านศึกษาในเรื่ องบทบาทหน้าที่ของตนให้เข้าใจ และบุคลากรขององค์กรก็ตอ้ งเข้าใจระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้อยูใ่ นกรอบและทำางานได้อย่างคล่องตัวต่อ ไป

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you