เอกสารแนบท้ายประกาศรายไตรมาส

Page 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้รบั การคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจําไตรมาสที่ ๔ / ๒๕๖๐

( กันยายน ๒๕๖๐ )

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกระบี่ กรมส่งเสริมการเกษตร ลําดับที่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขประจําตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ

รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง

จํานวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง วันที่ เลขที่

เหตุผลสนับสนุน

1

3819900018289 ร้าน ส วิวัฒน์การไฟฟ้า

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวัสดุอื่น ๆ ๗ รายการ

4,916.00 ๒๖ ก.ย ๖๐ ขบ ๑๓/๒๕๖๐

1

2

813535000133 หจก. กระบี่ยางทอง

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๑ รายการ

4,990.00 ๒๖ ก.ย ๖๐ ขบ ๑๔/๒๕๖๐

1

3

992001557444 หสม.เอส ไซต์ เซอร์วิส

จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์

๓ รายการ

4,980.00 9/26/1960 ขบ ๑๕/๒๕๖๐

1

4

3810100208948 ร้านกระบี่ คลินิก แอร์

จ้างซ่อมยานพาหนะฯ

๓ รายการ

4,950.00 9/22/1960 ขบ ๑๖/๒๕๖๐

1

5

1101401827290 นายบัญญพนต์ บุญพุกคะนะ

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สนง. ๔ รายการ

4,100.00 9/22/1960 ขบ ๑๗/๒๕๖๐

1

รวมเงินทั้งสิ้น

23,936.00

เหตุผลสนับสนุน : ๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง ๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑


รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้รบั การคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจําไตรมาสที่ ๑ – ๔ / ๒๕๖๑ ( ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ ) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกระบี่ กรมส่งเสริมการเกษตร ลําดับที่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ประกอบการ

รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง

จํานวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง

เหตุผลสนับสนุน

1

เลขประจําตัวประชาชน 3320700079400 นายทองใบ เสมอใจ

จ้างซ่อมยานพาหนะ ๒ คัน ๕ รายการ

วันที่ เลขที่ 2,700.00 11/7/1960 ขบ ๑/๒๕๖๑

2

3900700495823

ร้านมหาราชเครื่องเขียน

วัสดุสํานักงาน ๓ รายการ

3,585.00 11/27/1960 ขบ ๒/๒๕๖๑

1

3

3900700495823

ร้านมหาราชเครื่องเขียน

จ้างถ่ายเอกสารใช้ฝึกอบรมเกษตรกร

1,200.00 12/6/1960 ขบ ๓/๒๕๖๑

1

4

3901100324158

ร้านเลิศชัยเครื่องใช้สำนักงาน

ซื้อวัสดุฝึกอบรมเกษตรกร ๒ รายการ

800.00 12/8/1960 ขบ ๔/๒๕๖๑

1

5

3901100324158

ร้านเลิศชัยเครื่องใช้สำนักงาน

จ้างถ่ายเอกสารใช้ฝึกอบรมเกษตรกรแกนนำ

400.00 12/8/1960 ขบ ๕/๒๕๖๑

1

6

992001557444

หสม.เอส ไซต์ เซอร์วิส

จัดซื้อวัสดุฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ๗ รายการ

3,915.00 12/8/1960 ขบ ๖/๒๕๖๑

1

7

3901100324158

ร้านเลิศชัยเครื่องใช้สำนักงาน

จ้างถ่ายเอกสารใช้ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่

360.00 12/8/1960 ขบ ๗/๒๕๖๑

1

8

3901100324158

ร้านเลิศชัยเครื่องใช้สำนักงาน

420.00

1/8/1961 ขบ ๘/๒๕๖๑

1

9

815560002626

บริษัท กระบี่การพิมพ์ จำกัด

ซื้อวัสดุจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ๔ รายการ จ้างทำวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) ๕ รายการ

850.00 1/11/1961 ขบ ๙/๒๕๖๑

1

1,587.35 1/22/1961 ขบ ๑๐/๒๕๖๑

1

4,610.00 3/22/1961 ขบ ๑๑/๒๕๖๑

1

10 815546000182

บริษัท โตโยต้าอันดามัน กระบีจํากัด จ้างซ่อมยานพาหนะ ทะเบียน กฉ ๖๕๑๖

11 3810400268849

ร้านเรือนดอกไม้

กระบี่ ซื้อวัสดุฝึกอบรมเกษตรกร ๑๐ รายการ

1


12 3810100208948

ร้านกระบี่ คลินิค แอร์

13 3810100014957

นางร่อฝี่หย้า สีหมาด

14 3810100208948

ร้านกระบี่ คลินิค แอร์

15 3900700495823

ร้านมหาราชเครื่องเขียน

16 3810400268849

ร้านเรือนดอกไม้

รายการ ซื้อวัสดุฝึกอบรมเกษตรกร จำนวน ๗ รายการ

17 815560002626

บริษัท กระบี่การพิมพ์ จำกัด

จ้างทำวัสดุสำนักงาน(ตรายาง) ๕ รายการ

18 3900700495823

ร้านมหาราชเครื่องเขียน

สั่งซื้อวัสดุฝึกอบรมเกษตรกร ๓ รายการ

19 3810400268849

ร้านเรือนดอกไม้

20 3909800349002

ร้านศรีตรังกระจกโค้ง

21 815546000182

บริษัท โตโยต้าอันดามัน กระบี่ จํากัด

22 105484000083 23 105484000083 24 105484000083 25 105484000083 26 105484000083 27 105484000083

บริษัท กระบี่จังหวัดพาณิชย์ จํากัด บริษัท กระบี่จังหวัดพาณิชย์ จํบริากัษดัท กระบี่จังหวัดพาณิชย์ จํากัด บริษัท กระบี่จังหวัดพาณิชย์ จํากัด บริษัท กระบี่จังหวัดพาณิชย์ จํบริากัษดัท กระบี่จังหวัดพาณิชย์ จํากัด

จ้างซ่อมยานพาหนะ ทะเบียน ม.๑๒๐๐ กระบี จัดซื้อ่ วัสดุการเกษตร ๑ รายการ จ้างซ่อมยานพาหนะทะเบียน๘๐-๓๘๘๘ กระบี ซื้อวัส่ดุฝึกอบรมเกษตรกร จำนวน ๓

3,200.00

4/9/1961 ขบ ๑๒/๒๕๖๑

1

3,000.00 5/17/1961 ขบ ๑๓/๒๕๖๑

1

700.00 6/20/1961 ขบ ๑๔/๒๕๖๑

1

1,750.00 7/10/1961 ขบ ๑๕/๒๕๖๑

1

1,750.00 7/10/1961 ขบ ๑๖/๒๕๖๑

1

750.00

8/2/1961

1

1,450.00

ขบ ๑๖.๑/ ๒๕๖๑ 8/6/1961 ขบ ๑๗/๒๕๖๑

วัสดุฝึกอบรมเกษตรกร จำนวน ๕ รายการ

1,450.00

8/6/1961 ขบ ๑๘/๒๕๖๑

1

จ้างซ่อมยานพาหนะทะเบียน กข ๑๘๔๕ กระบี่ จ้างซ่อมยานพาหนะทะเบียน กฉ ๖๕๑๖ กระบี่ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ต.ค.๖๐

4,494.00

8/3/1961 ขบ ๑๙/๒๕๖๑

1

1,587.35 9/25/1961 ขบ ๒๐/๒๕๖๑

1 1

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น พ.ย.๖๐

oil ๑ / ๒๕๖๑ 15,525.10 10/31/1960 ๐il ๒ / ๒๕๖๑

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ธ.ค.๖๐

6,547.20 11/23/1960 ๐il ๓ / ๒๕๖๑

1

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ม.ค.๖๑

12,033.02 12/25/1960 ๐il ๔ / ๒๕๖๑

1

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ก.พ.๖๑

8,569.30 1/29/1961 ๐il ๕ / ๒๕๖๑

1

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น มี.ค.๖๑

10,640.80 ๒ ต.ค.๖๐

1

12,777.95

2/28/1961 ๐il ๖ / ๒๕๖๑

1

1


28 105484000083

บริษัท กระบี่จังหวัดพาณิชย์ จํบริากัษดัท กระบี่จังหวัดพาณิชย์

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เม.ย.๖๑

จํากัษดัท กระบี่จังหวัดพาณิชย์ บริ จํบริากัษดัท กระบี่จังหวัดพาณิชย์

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น มิ.ย.๖๑

20,983.25

4/30/1961 ๐il ๘/ ๒๕๖๑

1

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ก.ค.๖๑

15,568.40

4/30/1961 ๐il ๘/ ๒๕๖๑

1

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส.ค.๖๑

21,014.54

4/30/1961 ๐il ๘/ ๒๕๖๑

1

33 105484000083

จํบริากัษดัท กระบี่จังหวัดพาณิชย์ จํบริากัษดัท กระบี่จังหวัดพาณิชย์

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ก.ย.๖๑

14,930.33

4/30/1961 ๐il ๘/ ๒๕๖๑

1

34 3810500232811

จํนางลำดวน ากัด

เกสรินทร์

จ้างทำความสะอาดอาคารฯ

36,000.00 10/12/1960 ลจ. ๑/๒๕๖๑

1

35 3810100380791

นายสุริยา

ใจตรง

จ้างทำงานงานบริการทั่วไป

36,000.00 10/12/1960 ลจ. ๒/๒๕๖๑

1

36 5810101037523

นายประจบ

แจ้งวัง

จ้างดูแลรักษาความปลอดภัย (กลางวัน)

36,000.00 10/12/1960 ลจ. ๓/๒๕๖๑

1

37 3820400192796

นางประพิมพ์ใจ วงศ์เลี้ยง

36,000.00 10/12/1960 ลจ. ๔/๒๕๖๑

1

38 3810100607486

นางมาริษา

ด้วงน้อย

จ้างดูแลโรงเรือนผลิตเห็ดและเรือนเพาะชำ ไม้ จ้าผงดูลแลบำรุงรักษาอุทยานบัว

36,000.00 10/12/1960 ลจ. ๕/๒๕๖๑

1

39 3440400184223

นายไพเวส

จุมพลน้อย

จ้างดูแลบำรุงรักษาอุทยานสมุนไพร

36,000.00 10/12/1960 ลจ. ๖/๒๕๖๑

1

40 3810100062269

นายสมนึก

เดชมาก

จ้างดูแลและขยายพันธุ์พืชผัก

36,000.00 10/12/1960 ลจ. ๗/๒๕๖๑

1

41 1800100048944

นายประกิจ

สายวารี

จ้างดูแลบำรุงรักษาแปลงเศรษฐกิจพอเพียง

36,000.00 10/12/1960 ลจ. ๘/๒๕๖๑

1

42 3810100063001

นายกนก

เพชรพัว

จ้างดูแลบำรุงรักษาแปลงหน้าวัว

36,000.00 10/12/1960 ลจ. ๙/๒๕๖๑

1

43 3810100223475

นางสาวสายชล สุคนธรัตน์

จ้างดูแลบำรุงรักษาอุทยานไม้หอม

36,000.00 10/12/1960 ลจ. ๑๐/ ๒๕๖๑

1

44 3801300382471

นางนิสา

จ้างดูแลบำรุงรักษาแปลงสับปะรดสี

36,000.00 10/12/1960 ลจ. ๑๑/ ๒๕๖๑

1

29 105484000083 30 105484000083 31 105484000083 32 105484000083

สาระแสน

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น พ.ค.๖๑

14,491.60

3/28/1961 ๐il ๗/ ๒๕๖๑

1

8,288.40 4/30/1961 ๐il ๘/ ๒๕๖๑

1


45 3810100098221

นายทวี

นุดหนุด

จ้างดูแลบำรุงรักษาแปลงกล้วยไม้

36,000.00 10/12/1960 ลจ. ๑๒/ ๒๕๖๑

1

46 1819900051379

นางพรทิพย์

ซุ้ยขาว

จ้างดูแลบำรุงรักษาแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

36,000.00 10/12/1960 ลจ. ๑๓/ ๒๕๖๑

1

47 3810100062790

นายชัยรัตน์

บุตรกริม

นายธวัชชัย

วรรณทอง

36,000.00 10/12/1960 ลจ. ๑๔/ 36,000.00 10/12/1960 ๒๕๖๑ ลจ. ๑๕/

1

48 1841500109747

จ้างดูแลบำรุงรักษาและขยายพันธุ์ไม้ผลไม้ จ้ยืานงดูต้นแลบำรุงรักษาแปลงแม่พันธุ์สมุนไพรและผัก

49 1810100180816

นายณรงค์

นราพงศ์

12,000.00 10/12/1960 ๒๕๖๑ ลจ. ๑๖/ ๒๕๖๑

1

50 1841500014703

นายธนิสร

ซุ้ยขาว

จ้างดูแลบำรุงรักษาแปลงทุเรียน ลำใยและพืช อื่นๆ

36,000.00 10/12/1960 ลจ. ๑๗/ ๒๕๖๑

1

51 2800901038627

นายชาญณรงค์ ชูกรณ์

จ้างดูแลรักษาความปลอดภัย (กลางวัน)

36,000.00 10/12/1960 ลจ. ๑๘/ ๒๕๖๑

1

52 1801200135459

นายภัคเกษม

เรืองอ่อน

30,000.00 10/12/1960 ลจ.๑๙/๒๕๖๑

1

53 1810100114424

นายนัฐพงศ์

สายนุ้ย

จ้างดูแลบำรุงรักษาแปลงลองกอง อินท จ้ผาลั างดูมแฯลบำรุงรักษาแปลงไม้ดอกไม้ประดับ

36,000.00 10/12/1960 ลจ. ๒๐/๒๕๖๑

1

54 3810100223513

นางสาววิภาณี สุคนธรัตน์

จ้างดูแลบำรุงรักษาแปลงปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน

36,000.00 10/12/1960 ลจ.๒๑/๒๕๖๑

1

55 1819900008520

นายอุดมศักดิ์

คงประสพ

จ้างดูแลรักษาแปลงดาหลาและธรรมรักษา

36,000.00 10/12/1960 ลจ.๒๒/๒๕๖๑

1

56 1839900512147

นายปิยะวัฒน์

ถาวงศ์กลาง

จ้างดูแลบำรุงรักษาแปลงมังคุดและแปลงไม้ผล แบบผสมผสาน

18,000.00 12/25/1960 ลจ. ๒๓/

1

จ้างดูแลรักษาและขับรถยนต์ราชการ

14,043.40

57 3810100717178

นายบรรเลง

อุปลา

พื้นบ้าน จ้างดูแลบำรุงรักษาแปลงมังคุดและแปลงไม้ผล แบบผสมผสาน

บริเวณหน้าป้ายศูนย์ฯและสองข้างถนนทางเข้าออกศูนย์

1

๒๕๖๑ 2/5/1961 ลจ. ๒๔/ ๒๕๖๑

1


58 3801200470238

นายเกษม

เข็มขาว

จ้างดูแลบำรุงรักษาแปลงไม้ดอก-ไม้ประดับ อาคารฝึกอบรมและหอพัก

59 3800900286587

นายสุทัศน์ ราชพล

ดูแลบํารุงรักษาแปลงลองกอง อินทผาลัมฯ

60 3810100717178

นายบรรเลง

อุปลา

61 3810500232811 62 3810100380791

นางลำดวน นายสุริยา

63 5810101037523

นายประจบ

6,000.00 2/28/1961 ลจ. ๒๕/

1

๒๕๖๑ 1

จ้างดูแลรักษาและขับรถยนต์ราชการ

6,000.00 2/28/1961 ลจ. ๒๖/ 51,000.00 3/30/1961 ๒๕๖๑ ลจ. ๒๗/

เกสรินทร์ ใจตรง

จ้างทำความสะอาดอาคารฯ จ้างทำงานงานบริการทั่วไป

36,000.00 36,000.00

3/30/1961 ๒๕๖๑ ลจ. ๒๘/ 3/30/1961 ๒๕๖๑ ลจ. ๒๙/ ๒๕๖๑

1 1

แจ้งวัง

จ้างดูแลรักษาความปลอดภัย (กลางวัน)

36,000.00

3/30/1961 ลจ. ๓๐/ ๒๕๖๑

1

64 2800901038627

นายชาญณรงค์ ชูกรณ์

จ้างดูแลรักษาความปลอดภัย (กลางวัน)

1

65 3820400192796

นางประพิมพ์ใจ วงศ์เลี้ยง

66 3800900286587

นายสุทัศน์

จ้างดูแลโรงเรือนผลิตเห็ดและเรือนเพาะชำ ไม้ ล ารุงรักษาแปลงลองกอง อินทผาลัมฯ ดูแผลบํ

24,000.00 3/30/1961 ลจ. ๓๑/ ๒๕๖๑ 36,000.00 3/30/1961 ลจ. ๓๒/ 36,000.00 3/30/1961 ๒๕๖๑ ลจ. ๓๓/

ราชพล

1

1 1

๒๕๖๑ 67 1839900512147

นายปิยะวัฒน์

ถาวงศ์กลาง

จ้างดูแลบำรุงรักษาแปลงมังคุดและแปลงไม้ ผลแบบผสมผสาน

36,000.00

3/30/1961 ลจ. ๓๔/ ๒๕๖๑

1

68 1841500014703

นายธนิสร

ซุ้ยขาว

จ้างดูแลบำรุงรักษาแปลงทุเรียน ลำใยและพืช อื่นๆ

36,000.00

1

จ้างดูแลบำรุงรักษาแปลงหน้าวัว

36,000.00

สาระแสน

จ้างดูแลบำรุงรักษาแปลงสับปะรดสี

36,000.00

3/30/1961 ลจ. ๓๕/ ๒๕๖๑ 3/30/1961 ลจ. ๓๖/ 3/30/1961 ๒๕๖๑ ลจ. ๓๗/

69 3810100063001

นายกนก

เพชรพัว

70 3801300382471

นางนิสา

71 3810100098221

นายทวี

นุดหนุด

จ้างดูแลบำรุงรักษาแปลงกล้วยไม้

36,000.00

1

นางพรทิพย์

ซุ้ยขาว

จ้างดูแลบำรุงรักษาแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

36,000.00

3/30/1961 ๒๕๖๑ ลจ. ๓๘/ 3/30/1961 ๒๕๖๑ ลจ. ๓๙/

72 1819900051379

๒๕๖๑

1 1 1


73 3440400184223

นายไพเวส

74 3810100223475

จุมพลน้อย

จ้างดูแลบำรุงรักษาอุทยานสมุนไพร

36,000.00

นางสาวสายชล สุคนธรัตน์

จ้างดูแลบำรุงรักษาอุทยานไม้หอม

36,000.00

75 3810100607486

นางมาริษา

ด้วงน้อย

จ้างดูแลบำรุงรักษาอุทยานบัว

18,000.00

76 3801200470238

นายเกษม

เข็มขาว

จ้างดูแลบำรุงรักษาแปลงไม้ดอก-ไม้ประดับ อาคารฝึกอบรมและหอพัก

77 1810100114424

นายนัฐพงศ์

สายนุ้ย

78 3810100062269

นายสมนึก

เดชมาก

จ้างดูแลบำรุงรักษาแปลงไม้ดอกไม้ประดับ บริเวณหน้าป้ายศูนย์ฯและสองข้างถนนทางเข้าออกศู ย์ จ้างดูแนลและขยายพั นธุ์พืชผัก

79 3810100062790

นายชัยรัตน์

บุตรกริม

80 3810100223513

นางสาววิภาณี

สุคนธรัตน์

จ้างดูแลบำรุงรักษาและขยายพันธุ์ไม้ผลไม้ ยืจ้านงดู ต้นแลบำรุงรักษาแปลงปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน

3/30/1961 ลจ. ๔๐/ 3/30/1961 ๒๕๖๑ ลจ. ๔๑/

1

๒๕๖๑ 3/30/1961 ลจ. ๔๒/ 36,000.00 3/30/1961 ๒๕๖๑ ลจ. ๔๓/ ๒๕๖๑

1

36,000.00

3/30/1961 ลจ. ๔๔/ ๒๕๖๑

1

3/30/1961 ลจ. ๔๕/ ๒๕๖๑ 8,347.74 3/30/1961 ลจ. ๔๖/ 36,000.00 3/30/1961 ๒๕๖๑ ลจ. ๔๗/

1

36,000.00

1 1

1 1

๒๕๖๑ 81 1841500109747

นายธวัชชัย

วรรณทอง

จ้างดูแลบำรุงรักษาแปลงแม่พันธุ์สมุนไพร และผักพื้นบ้าน

36,000.00

3/30/1961 ลจ. ๔๘/ ๒๕๖๑

1

82 1800100048944

นายประกิจ

สายวารี

จ้างดูแลบำรุงรักษาแปลงแม่พันธุ์สมุนไพร

24,000.00

1

83 1819900008520

นายอุดมศักดิ์

คงประสพ

จ้างดูแลรักษาแปลงดาหลาและธรรมรักษา

36,000.00

84 1920100028128

นางสาวอดวงพร ชูเพชร

24,000.00

85 1810100186212

นายสุริยา

ใจตรง

จ้างดูแลบำรุงรักษาและขยายพันธุ์ไม้ผลไม้ ยืจ้านงดู ต้นแลบำรุงรักษาแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

3/30/1961 ลจ. ๔๙/ ๒๕๖๑ 3/30/1961 ลจ. ๕๐/ 5/31/1961 ๒๕๖๑ ลจ. ๕๑/

1

86 1810100165126

นายบุญฤทธิ์

จันทรมุณี

จ้างดูแลบำรุงรักษาแปลงแม่พันธุ์สมุนไพร

87 3810100220387

นางหย่าหมิ้น

โสกกุล

จ้างดูแลรักษาลานกิจกรรมท่องเที่ยวเชิง เกษตร

6/28/1961 ๒๕๖๑ ลจ. ๕๒/ ๒๕๖๑ 12,000.00 7/31/1961 ลจ. ๕๓/ ๒๕๖๑ 12,000.00 7/31/1961 ลจ. ๕๔/ ๒๕๖๑ 18,000.00

1 1

1 1


88 1800100048944 89 3901100324158

นายประกิจ สายวารี ร้านเลิศชัยเครื่องใช้สำนักงาน

จ้างดูแลรักษาความปลอดภัยกลางคืน ซื้อวัสดุฝึกอบรมเกษตรกร ๒ รายการ

12,000.00 ๓๑ ก.ค.๖๑ ลจ.๕๕/๒๕๖๑ 1,390.00 3/26/1961 บิลเงินสด เลขที่ ๙,๑๑

รวมทั้งสิ้น 1,896,709.73 เหตุผลสนับสนุน : ๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง ๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้รบั การคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจําไตรมาสที่ ๑ – ๒ /๒๕๖๒

( ตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒ )

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกระบี่ กรมส่งเสริมการเกษตร

1 3


เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ลําดับที่ 1 2

เลขประจําตัว ประชาชน

จํานวนเงินรวม ชื่อผู้ประกอบการ

รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง

3810100638292 ร้านชัยไดนาโม โดย นายวิชัย ลิ่มคํา

จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ

3810100638292 ร้านมหาราชเครื่องเขียน

จ้างถ่ายเอกสารใช้ฝึกอบรมเกษตรกร

ที่จัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน วันที่

เลขที่

1,800.00 ๕ พ.ย. ๖๑ ขบ ๑/๒๕๖๒

1

2,730.00 ๑๒ พ.ย. ๖๑ ขบ ๒/๒๕๖๒

1

ทะเบียน ม.๑๒๐๐ กระบี่ ๕ รายการ

3

3810500297689 นายสมศักดิ์ ผาลิพัฒน์ (อู่ช่าง จ้างซ่อมแซมรถแทรคเตอร์ เล็ก) (คูโบต้า) และอุปกรณ์พ่วงท้าย

4,200.00 ๓๐ พ.ย. ๖๑ ขบ ๓/๒๕๖๒

1

4

3160400854191 ร้านคลองพระยาพานิช

ซื้อวัสดุจัดกิจกรรมเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิง เกษตรฯ จํานวน ๗ รายการ

4,000.00 ๒๖ ธ.ค. ๖๑ ขบ ๔ / ๒๕๖๒

1

5

3810100636753 ร้าน เจ อาร์ มีเดีย แอนด์ กราฟฟิก

จ้างป้ายประชาสัมพันธ์

10,000.00 12/26/1961 ขบ ๕ / ๒๕๖๒

1

6

3900700495823 ร้านมหาราชเครื่องเขียน

จ้างถ่ายเอกสารใช้ฝึกอบรมเกษตรกร

2,080.00 ๒๖ ธ.ค . ๖๑ ขบ ๗ / ๒๕๖๒

1

7

815546000689 บริษัท ยกตะวัน จํากัด

ซื้อน้ำมันหล่อลื่น/น้ํามันเครื่อง

1,680.00 ๒ ม.ค. ๖๒ ขบ ๗ / ๒๕๖๒

1

8

3810100208948 ร้านกระบี่ คลินิค แอร์

จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ

1,250.00 ๕ ก.พ. ๖๒ ขบ ๘ / ๒๕๖๒

1

1,160.00 ๑๘ มี.ค. ๖๒ ขบ ๙ / ๒๕๖๒

1

จัดกิจกรรมเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ทะเบียน ๘๐-๓๘๘๘ กระบี่ 9

1810400021472 ร้านไลท์เฮาส์ ปริ้นติ้ง แอนด์ สตูดิโอ

จ้างทำป้ายกิจกรรมแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง จํานวน ๒ รายการ


10

105546131828 บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ (สาขากระบี)่ ทะเบียน กข ๑๘๔๕ กระบี่

1,349.38 3/20/1962 ขบ ๑๐/๒๕๖๒

1

11

105484000083 บริษัท กระบี่จังหวัดพาณิชย์ จํากัด

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ต.ค.๖๑

14,385.84

๕ ต.ค. ๖๑

oil ๑ /๒๕๖๒

1

12

105484000083 บริษัท กระบี่จังหวัดพาณิชย์ จํากัด

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น พ.ย.๖๑

10,078.60

๕ ต.ค. ๖๑

oil ๑ /๒๕๖๒

1

13

815546000689 บริษัท ยกตะวัน จํากัด

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ธ.ค.๖๑

8,920.60 ๓๐ พ.ย.๖๑ oil ๓ /๒๕๖๒

1

14

815546000689 บริษัท ยกตะวัน จํากัด

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ม.ค.๖๒

16,768.60 ๓๐ พ.ย.๖๑ oil ๓ /๒๕๖๒

1

15

815546000689 บริษัท ยกตะวัน จํากัด

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ก.พ.๖๒

10,575.90 ๓๐ พ.ย.๖๑ oil ๓ /๒๕๖๒

1

16

815546000689 บริษัท ยกตะวัน จํากัด

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น มี.ค.๖๒

12,027.53 ๓๐ พ.ย.๖๑ oil ๓ /๒๕๖๒

1

17

3810100717178 นายบรรเลง

อุปลา

จ้างดูแลรักษาและขับรถยนต์ราชการ

51,000.00

10/5/1961 ลจ. ๑/๒๕๖๒

1

18

3810500232811 นางลำดวน

เกสรินทร์

จ้างทำความสะอาดอาคารฯ

36,000.00

10/5/1961 ลจ. ๒/๒๕๖๒

1

19

3810100380791 นายสุริยา

ใจตรง

จ้างทำงานงานบริการทั่วไป

36,000.00

10/5/1961 ลจ. ๓/๒๕๖๒

1

20

5810101037523 นายประจบ

แจ้งวัง

จ้างดูแลรักษาความปลอดภัย (กลางวัน)

36,000.00

10/5/1961 ลจ. ๔/๒๕๖๒

1

21

3820400192796 นางประพิมพ์ใจ วงศ์เลี้ยง

จ้างดูแลโรงเรือนผลิตเห็ด,เรือนเพาะชำไม้ผล

36,000.00

10/5/1961 ลจ. ๕/๒๕๖๒

1

22

1839900512147 นายปิยะวัฒน์

จ้างดูแลรักษาแปลงมังคุดและแปลงไม้ผล แบบผสมผสาน

36,000.00

10/5/1961 ลจ. ๖/๒๕๖๒

1

23

1841500014703 นายธนิสร

ซุ้ยขาว

จ้างดูแลรักษาแปลงทุเรียน ลำใยและพืชอื่นๆ

36,000.00

10/5/1961 ลจ. ๗/๒๕๖๒

1

24

3810100063001 นายกนก

เพชรพัว

จ้างดูแลรักษาแปลงหน้าวัว

36,000.00

10/5/1961 ลจ. ๘/๒๕๖๒

1

25

3801300382471 นางนิสา

สาระแสน

จ้างดูแลรักษาแปลงสับปะรดสี

36,000.00

10/5/1961 ลจ. ๙/๒๕๖๒

1

ถาวงศ์กลาง


26

3810100098221 นายทวี

นุดหนุด

จ้างดูแลรักษาแปลงกล้วยไม้

36,000.00

10/5/1961 ลจ. ๑๐/ ๒๕๖๒

1

27

1819900051379 นางพรทิพย์

ซุ้ยขาว

จ้างดูแลรักษาแปลงดาหลา,ธรรมรักษา

36,000.00

10/5/1961 ลจ.๑๑/๒๕๖๒

1

28

3440400184223 นายไพเวส

จุมพลน้อย

จ้างดูแลรักษาอุทยานสมุนไพร

36,000.00

10/5/1961 ลจ.๑๒ / ๒๕๖๒

1

29

3810100223475 นางสาวสายชล สุคนธรัตน์

จ้างดูแลรักษาอุทยานไม้หอม

36,000.00

10/5/1961 ลจ.๑๓/๒๕๖๒

1

30

3801200470238 นายเกษม

เข็มขาว

จ้างดูแลรักษาแปลงไม้ดอก-ไม้ประดับอาคาร ฝึกอบรมและหอพัก

36,000.00

10/5/1961 ลจ.๑๔/๒๕๖๒

1

31

1810100114424 นายนัฐพงศ์

สายนุ้ย

จ้างดูแลรักษาแปลงไม้ดอกไม้ประดับบริเวณ หน้าป้ายศูนย์ฯและสองข้างถนนทางเข้าออกศูนย์

36,000.00

10/5/1961 ลจ.๑๕/๒๕๖๒

1

32

3810100062269 นายสมนึก

เดชมาก

จ้างดูแลและขยายพันธุ์พืชผัก

36,000.00

10/5/1961 ลจ.๑๖/๒๕๖๒

1

33

3810100223513 นางสาววิภาณี

สุคนธรัตน์

จ้างดูแลรักษาแปลงปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน

36,000.00

10/5/1961 ลจ.๑๗/๒๕๖๒

1

34

1841500109747 นายธวัชชัย

วรรณทอง

จ้างดูแลรักษาแปลงเศรษฐกิจพอเพียง

36,000.00

10/5/1961 ลจ.๑๘/๒๕๖๒

1

35

1819900008520 นายอุดมศักดิ์

คงประสพ

จ้างดูแลรักษาแปลงแม่พันธุ์ผักพื้นบ้าน

36,000.00

10/5/1961 ลจ.๑๙/๒๕๖๒

1

36

1920100028128 นางสาวอดวงพร ชูเพชร

จ้างดูแลรักษาและขยายพันธุ์ไม้ผลไม้ยืนต้น

36,000.00

10/5/1961 ลจ.๒๐/๒๕๖๒

1

37

1810100186212 นายสุริยา

ใจตรง

จ้างดูแลรักษาแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

18,000.00

10/5/1961 ลจ.๒๑/๒๕๖๒

1

38

1810100165126 นายบุญฤทธิ์

จันทรมุณี

จ้างดูแลรักษาแปลงแม่พันธุ์สมุนไพร

21,130.32

10/5/1961 ลจ.๒๒/๒๕๖๒

1

39

3810100220387 นางหย่าหมิ้น

โสกกุล

จ้างดูแลรักษาลานกิจกรรมท่องเที่ยวเชิง เกษตร

18,000.00

10/5/1961 ลจ.๒๓/๒๕๖๒

1

40

1800100048944 นายประกิจ

สายวารี

จ้างดูแลรักษาความปลอดภัยกลางคืน

36,000.00

10/5/1961 ลจ.๒๔/๒๕๖๒

1


41

3430300005726 นางสาวละมัย

โสดา

จ้างดูแลรักษาแปลงลองกอง ,อินทผาลัม

9,652.04 11/8/1961 ลจ. ๒๕/ ๒๕๖๒

1

42

1810100171622 นายวิวัฒน์

สืบตัน

จ้างดูแลรักษาลานกิจกรรมท่องเที่ยวเชิง เกษตร

18,000.00 12/28/1961 ลจ. ๒๖/ ๒๕๖๒

1

43

1929900264215 นายสรณะ

แซ่เอี้ยว

จ้างดูแลบำรุงรักษาแปลงแม่พันธุ์สมุนไพร

12,000.00

1/29/1962 ลจ. ๒๗/ ๒๕๖๒

1

44

3810500283564 นางสาววีรญา

ตู้กังร่าเหม

จ้างดูแลบำรุงรักษาแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

12,000.00

1/29/1962 ลจ. ๒๘/ ๒๕๖๒

1

45

1801200135459 นายภัคเกษม

เรืองอ่อน

จ้างดูแลบำรุงรักษาแปลงลองกอง อินทผาลัม

9,391.18

๘ ก.พ. ๖๒ ลจ. ๒๙/ ๒๕๖๒

1

รวมทั้งสิ้น

992,179.99

เหตุผลสนับสนุน : ๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง ๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.