Issuu on Google+

Från idéer till framgångsrika företag

Välkommen!


Från idéer till framgångsrika företag

Dagens agenda Ca-tider: 15.15-16.30 16.30-17.00 17.00-17.30

Systematisk produktutveckling (Join) Mingel och macka Guide till [offentligt] stöd i produkt- och affärsutveckling (Almi, IUC)


Från idéer till framgångsrika företag

Finansiering och rådgivning för produktoch affärsutveckling - en guide till [offentliga]möjligheter i ditt projekts olika faser


Från idéer till framgångsrika företag

Djungel(e)n…


PRIVATPERSON

JURIDISK PERSON

KONCEPT

UTVECKLING

- Verifiera unikitet - Verifiera behov - Utvärdera olika affärsmodeller

- Affärsutveckling - Produktutveckling - Organisationsutveckling - ’Proof of Concept’

BIDRAG

IDÉ En tydlig beskrivning av idén

KOMMERSIALISERING

TILLVÄXT

- Lansera och etablera produkten på marknaden - Generera intäkter - ’Proof of Sales’

- Skala upp - Expandera - Break-even/Lönsamhet - Proof of Scale

ALMI Förstudiemedel

ALMI Innovationsbron ImR

ALMI /Tillväxtverket PUSS - Produktutveckling

ALMI Innovationsbron Verifieringsmedel

VINNOVA VINN NU

Almi / IUC Innovationscheckar

VINNOVA Forska & Väx VINNOVA VINN-Verifiering

INNOVATIONSKONTOR SYD

Sparbanksstiftelsen Skåne

LÅN

ALMI Innovationslån Branschsatsningar/statliga (Energimyndigheten, Skyltfonden m.m.)

ALMI/Tillväxtverket Internationaliseringscheck Statliga bidrag -Swedfund -Tillväxtverket -Sida -Nopef

ALMI Tillväxtlån/Exportlån

ALMI Mikrolån Banklån

ÄGARKAPITAL

”Family,

Friends & Fools”

FramtidsLyftet

ALMI Innovationsbron Ägarkapital

ALMI Invest / Sydsvensk Entreprenörsfond

ALMI Delfiner (affärsängelnätverk)

VC-bolag

Connect Skåne Affärsängelnätverk

Industrifonden

Övriga affärsängelnätverk

Fouriertransform


Från idéer till framgångsrika företag

Dagens fokus…


PRIVATPERSON

JURIDISK PERSON

KONCEPT

UTVECKLING

- Verifiera unikitet - Verifiera behov - Utvärdera olika affärsmodeller

- Affärsutveckling - Produktutveckling - Organisationsutveckling - ’Proof of Concept’

BIDRAG

IDÉ En tydlig beskrivning av idén

KOMMERSIALISERING - Lansera och etablera produkten på marknaden - Generera intäkter - ’Proof of Sales’

- Skala upp - Expandera - Break-even/Lönsamhet - Proof of Scale

ALMI Förstudiemedel

ALMI Innovationsbron ImR

ALMI /Tillväxtverket PUSS - Produktutveckling

ALMI Innovationsbron Verifieringsmedel

VINNOVA VINN NU

Almi / IUC Innovationscheckar

VINNOVA Forska & Väx VINNOVA VINN-Verifiering

INNOVATIONSKONTOR SYD

Sparbanksstiftelsen Skåne

LÅN

ALMI Innovationslån Branschsatsningar/statliga (Energimyndigheten, Skyltfonden m.m.)

TILLVÄXT

ALMI/Tillväxtverket Internationaliseringscheck Statliga bidrag -Swedfund -Tillväxtverket -Sida -Nopef

ALMI Tillväxtlån/Exportlån

ALMI Mikrolån Banklån

ÄGARKAPITAL

”Family,

Friends & Fools”

FramtidsLyftet

ALMI Innovationsbron Ägarkapital

ALMI Delfiner (affärsängelnätverk) Connect Skåne Affärsängelnätverk

Övriga affärsängelnätverk

ALMI Invest / Sydsvensk Entreprenörsfond

VC-bolag -Industrifonden -Fouriertransform


Från idéer till framgångsrika företag

Viktiga frågor: 1. Vem 2. Idén 3. Behovet


Från idéer till framgångsrika företag

Almi – utvecklingsbidrag • ALMI Förstudiemedel – i projektets tidiga faser -

Externa kostnader för verifiering och annan expertis Max 25-50 tkr ex. moms (2013) Privatpersoner (max 25 tkr) eller företag (max 50 tkr) Ansökningstid: ca 1-2 veckor Kontakta innovationsrådgivare på www.almi.se/skane

• ALMI IB Verifieringsmedel - Max 100 tkr exkl moms - T ex för analys av marknader, kundbehov, tekniska krav, immateriella och regulatoriska förhållanden, mm - För privatpersoner och företag - Kontakta investeringsansvarig (IM) på ALMI Innovationsbron AB


Från idéer till framgångsrika företag

Affärsutvecklingscheckar • Bidrag för produktutveckling (PUSS) & internationalisering (GLASS)* -

Checkar om 100 – 500 tkr; Företagen måste själva stå för minst hälften av de externa utvecklingskostnaderna PUSS: 500 tkr GLASS: 250 tkr

• Vem kan söka utvecklingsmedel? -

Minst 2 verksamma personer i företaget som vardera arbetar minst 50 procent; Omsättning minst på 1-2 mkr Positivt kassaflöde är ett krav

• Vad får pengarna användas till? • •

Externa tjänster för att utveckla en vara eller tjänst Exempel: Konsulttjänster, material till prototyper, marknadsundersökningar, projektanställningar

• Det går INTE att få pengar till •

Arbetsinsatser av företagets egen personal; Kompetensutbildning; Investeringar i realkapital; Patentansökningar; Marknadsföring

• Samarbete mellan Almi, IUC, Region Skåne och Tillväxtverket *PUSS? ProduktUtveckling i Skånska Småföretag *GLASS? Globalisering Av Skånska Småföretag.


Från idéer till framgångsrika företag

Almi – lån • ALMI Innovationslån – I utvecklingsfasen -

Externa kostnader för utveckling av bolagets erbjudandet; 100-500 tkr; Återbetalning 3-5 år; > 300 tkr kräver medfinans. (bank/egen insats) Ingen extern säkerhet; Räntan ca 10%

• ALMI Mikrolån – För företag med mindre kapitalbehov -

Lån upp till 100 procent av kapitalbehovet upp till 250 tkr

• ALMI Företagslån – För nya, små och medelstora företag! -

I stort sett inga begränsningar (< 250 anställda) Företagsinteckning/borgen Kräver i princip medfinansiär

• ALMI Tillväxtlån/Exportlån – För dig som säljer till utländska marknader! -

I stort sett inga begränsningar (< 250 anställda) SME som ska ut på den internationella marknaden 90 % av kapitalbehovet

• Ansökningstid: ca 1 månad


Från idéer till framgångsrika företag

Almi IB – ägarkapital • Insats mot Royalty (ImR) -

Förskotterade intäkter: 250 tkr Villkorat av ett royaltyavtal med konverteringsrätt Ex: säljaktiviteter för att nå första kund, kundkontakter, patentkostnader, produktutveckling och löner

• ALMI Innovationsbron Ägarkapital -

Minoritetsägare, 10 % - 49 % ägande Max 2,5 mkr

• Sydsvensk Entreprenörsfond -

Max 2,5 mkr uppåt; Kräver motfinansiering på motsvarande belopp

• Almi Delfiner -

Almi’s affärsängelnätverk Typiskt 500 tkr - 1 mkr

• Kontakta investeringsansvarig på ALMI Innovationsbron AB


Från idéer till framgångsrika företag

Vinnova utvecklingsbidrag • Vinnova VINN-Verifiering - Studenter inskrivna vid högskola och universitet, eller personer anställda vid universitet, högskola eller forskningsinstitut - Sista ansökningsdag våren 2013 är 28 februari 2013.

• Vinnova VINN NU - För nystartade företag (aktiebolag) som baserar sin verksamhet på utvecklingsresultat att förbereda sig inför efterföljande finansiering - 300 tkr / bolag - + efterföljande bidrag

• Vinnova Forska & Väx ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

AB minst 1 år före ansökningstidpunkten, max 250 anställda Erbjudande A: F&U-projekt på max 5 mkr (ny kunskap, typiskt 6-18 mån) Erbjudande B. Förstudie på max 500 tkr (förstudie eller mindre F&U-projekt) Förstudie, verifiering eller mindre forsknings- och utvecklingsprojekt Ansökan vår och höst


Från idéer till framgångsrika företag

Innovationskontor SYD (IKS) • Tidig finansiering (bidrag) för studenter & forskare i regionens lärosäten • Idén ska anses ha innovationshöjd & skalbarhet • Medel för rent operativt stöd direkt till projektet för att accelerera deras process mot marknaden

• IKS TEST - Upp till 15 tkr; syfte att göra en tidig bedömning om projektets innovationshöjd och skalbarhet • IKS ACCELERATOR - Upp till 300 tkr; syfte att hjälpa nybildade innovationsföretag att komma till marknad och att få verksamheten att lyfta • IKS VFT 0 & 1 - Verifieringsmedel om 50 tkr resp. 150 tkr


Från idéer till framgångsrika företag

Övriga finansieringsformer • CrowdFunding - FundedbyMe – Ägarkapital via många (passiva) investerare - Kickstarter – Förbeställningar via kunder - Framtidslyftet – Ägarkapital via många bidragsgivare • Bootstrapping/Lean startup - Finansiering via (små) egna medel och kundintäkter - Organisk tillväxt – ta ”steg för steg” - Håll nere de fasta kostnaderna • Venture Cup - Tävling i att skriva affärsplaner - Vinstmedel på 125 tkr


Från idéer till framgångsrika företag

Bilaga 1: För- och nackdelar Finansieringsalternativ

Fördelar

Nackdelar

Egen insats

-

Full kontroll

-

Eget risktagande

Bidrag

-

”Gratis” pengar

-

Behöver dokumentera/rapportera Kan bara användas för vissa aktiviteter Tar tid och kraft att söka Risk att man får åtaganden som inte är rätt strategiskt för företaget

Offentliga lån (ALMI)

-

Lättare att få lån beviljade, än via bank Flexibel långivare Inga borgensåtagande (mjuka lån)

-

Relativ hög ränta (≈10 %)

Privata lån (banker)

-

Relativt låg ränta

-

Svårt att få innan det finns kunder och intäkter i bolaget Kräver borgensåtagande eller företagsinteckning

Affärsänglar

-

Relativt snabb process Kan ge värdefull kompetens & nätverk Flexibla

-

Kan vara oerfarna investerare Oftast mindre summor Kan vara alltför detaljintresserade Risk för att ej ha kapital för framtida finansieringsbehov

Offentligt riskkapital

-

Villiga att gå in tidigare än privat riskkapital Inte samma formella ROI-krav

-

Kräver privat medfinansiär Begränsad tidshorisont för följdinvesteringar

Privat Riskkapital

-

Minskat risktagande Anonymt ägande Kapitalstarka för framtida finansieringsbehov

-

Risk att tappa kontrollen över företaget Lång process (DD)

Kunder

-

Bekräftar din affärsmodell Får igång intäkter & kassaflöde

-

Risk för en strategiskt felaktig affär, som ger intäkter, men inte tar dig i rätt riktning


Från idéer till framgångsrika företag

Rådgivning i produktutveckling Almi Innovation • Innovation = Nytt & nyttigt • Oberoende part som ger coaching, feedback & kontakter • Vi hanterar även Almi’s förstudiemedel, innovationslån och övriga bidrag till produktutveckling och internationalisering • Full sekretess enligt lag 1994:77 • Skicka in idébeskrivning på www.almi.se/skane/aktuellt


Från idéer till framgångsrika företag

Rådgivning i produktutveckling, forts. SVID (Stiftelsen Svensk Industridesign) - Driver designprojekt - Expandera: designcheckar och produktutveckling

• Ex: Idag så minskar marginalen på produktion av produkter. Ett sätt att fortsätta ha en bra lönsamhet är att koppla en tjänst till sin produkt. - Företag X säljer en produkt. Företaget vill utveckla en hyrservice kring produkten. Företaget vill utveckla kundlösningar där de erbjuder sin expertis i samband med produkten. - SVID: hjälper till med att finna rätt designer, ser till att arbetet mellan företag och designer fungerar väl, är med och utformar uppdraget och följer arbetet hela vägen. - SVID: står för 2/3 av kostnaden till designer och företaget betalar 1/3. - Typiskt projekt: ca 100 timmars designarbete


Från idéer till framgångsrika företag

Rådgivning i produktutveckling, forts. • SP -

Kostnadsfri rådgivning mot småföretag Kontakter Guide till finansieringsmöjligheter Kontakt: Börje Årnedal, SP Lund/Halmstad

• Privata aktörer • IUC, Jenny Bramell


Från idéer till framgångsrika företag

Smart Verksamhet - en hjälp att utveckla förbättringspotentialen i företaget


Från idéer till framgångsrika företag

Vill ni bli bättre på att jobba smart, effektivt och strategiskt med produktutveckling och den övergripande affärsutvecklingen?


Från idéer till framgångsrika företag


Från idéer till framgångsrika företag

Intresserad? Ta en broschyr, prata med oss, slå en signal! www.iuc-skane.se Jenny.bramell@iuc-skane.se 0709-62 91 50


Från idéer till framgångsrika företag

Frågor? johan.olsen@almi.se jenny.bramell@iuc-skane.se

jennika.gillnoltorp@skane.se


Finansiering och rådgivning