Page 1


ormand: Gaardejer J0rg. Poulsen, Ronninge, Lange~ skov, siden 1910. Medlem af Sagneraad og Me~ nighedsraad. Tidligere Form~nd: Gaardejer Rasm. Jensen 1900-1905 og Gaardejer J. Larsen til 1910. - Bestyrer: A. Nielsen, fodt 28. Januar 1885. Kom 1901 til Sinai og har senere v~ret paa Hautrup, Dier~ nisse og Herrestrup. Soldat. Derefter paa Langeskov til 1908. Paa Ladelund M~lkeriskole 1908-09 og der, n~st Bestyrer af Skolens Mejeri indtil November 1909, da Pladsen sam Bestyrer af Ronninge overtoges.

F

A. Nielsen, Bestyrer.

»Sinus«, Bismer og Silkeborg Balance. - Forvar~ mer og Pasteur fra Silkeborg og Ringkoler fra F. Chri~ stensen. - Alfa Laval og 1 Titan (T. A. 60) Centrifuge. - K~rne~lteren »Silke~ borg«. - Kedel fra Th. Th. Sabroe og Marshall Maskine. - Flodesyrningsbas~ sin. - Petroleum. - Nogle Aluminiumstransportspande. - Kul.

I ..E~ I gfg I ~ E ~ :<:~§ "l'"

Aar

Jf~

II~ ~~

1 )

tlSl

:<: :<:

1910-11 1911-12 1912-1::l

I

~~~',p

-

l"'~~~=5 ~o

1:14 2~'71152.., I 1 aO I 2~'8 50'oa 1'0 I 2;>0 49'?41 -

Jft g

I Blandingsosl 1000 kg

1

§

1

Skummet_

m",lksosl l000~

~

I

I

~

~~~

Jf

tlSls:;::

.:<: "le;:;

"il c

0

~

I ~

..E

1

I tlSl

~~~I:;:

- Jf

.•.. ~

=~ ",~ 1 '"e "le;::0 1-~~.- ;:; QJ

~

tu

Co

~

VI

0

l: 0

:<:

.c,

1913-14111.'01256 ',50,02' 1191~-15 1.31 I 25., 50':10I

Blandingsosl l000k~ Skummel. m", Ik sosl 1000 kg

_,I =--J -

-

1

') Regnskabsaaret

gaar Era '/10 til "/,0'

SANDERUM Postadresse:

ANDELSMEJERI

- Jernbanestation: Odense (I km). Mejerikreds: Odense AmI.

Odense.

Teleron: Odense 1440.


oprettedes 1910 (Arkitekt Mejeriet sen er so:erskilt og rummer 4

Jacobsen og Kontorchef Kyed). - Beboel. Vo:erelser. - 200 Leverand",rer med 1400 K",er. - Foruden Vandvo:erksvand anvendes ogsaa Vand fra en 50 m dyb Bmnd. - Der er 25 Medarbejdere foruden 11 Kuske. - Fedtenheder. - Flora danica. - Ostelagret afk",les fra K",lemaskine. - Rund 35 m h",j Skorsten. - Indvejet 4.H; Mill. kg, 16,000 kg Smm, produceret 110,500 kg Mo:elk til Ost, 9,875 kg Ost, 26.,; kg Mo:elk til 1 kg Sm"'r. - Regnskabsaaret gaar fra Maj til Maj. Proprieto:er K. R. af D., Elses. minde, Sanderum, Odense. Sognefoged. Formand for Dansk Kartoffeleksport og for A!S Odense K vo:egtorv. Repro:esentant i Fyns Land. mandsbank. Fodervo:ert for Fodringsfors",g med Svin (Fors",gslaboratoriet) o. s. fro - Bestyrer: N.]. Knudsen Propriet",r K. W. Brandt, R.afD., N. J. Knudsen Grauslund, Grauslund, f",dt den 11. Mejeriets Formand. Bestyrer. Marts 1878. Var f",rst paa Kildedyb, siden Elbodal og Nutiden. Haslev H"'jskole i 5 Maaneder. Studie. rejse i 5 Maaneder i Holland. - Elev paa Ladelund Mo:elkeriskole. Derno:est paa Thorslunde og Nyborg. Bestyrer paa Elbo:ek og fra Maj 1910 Bestyrer paa Sanderum.

FW Brandt, ormand:

»Sinus«, »Kosinus« og Silkeborg Balancevo:egt. - Magnus.Pasteuren - I Alfa Laval og 2 B. 5. W. Centrifuger, foruden en Slamcentrifuge. - Ko:erne. o:elteren »Hamlet«. - Kedel fra B. 5. W. - Stumpfmotor. - Kulsyre.K",lema::. skine (100,000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. - FI",desyrningsbassin }TIed hydrau. lisk L",fteapparat. - Flora danica Syrekasse. - Elektricitet fra Byens Vo:erk. Nogle Aluminiumstransportspande. - Tappemaskiner. - Skyllemaskiner. - Kul.

SKAMBY ANDELSMEJERI Oprettet 1888. -

Postadresse:

Jernbanestation: Skamby (3 km). - Telefon: Uggerslev 48. Mejerikreds: Odense Amt. .

Skamby. -

oprettedes 1888. Mejeriet Direktm Winkler). -

Ombygget 1912 (Arkitekt Christensen, So:erslev, og Beboelsen i Mejeribygningen rummer 7 Vo:erelser, heraf 3 for Personalet. - 90 Leverandmer med 730 K",er. - 15 m dyb Bmnd. De 3 Medarbejdere (Mejerske) l",nnes med 1200 Kr. - FI",deenheder. - Flora danica. - Ishuset rummer 600 m3 Is. - Rund 20 m h"'j Skorsten.


F'

ormand: Gaardejer Chr. Hansen, Ullerup, Skarn. by, siden 1907. Tidligere Forrn~nd: Gaardejer J. Lar. sen 1889-90, Gaardejer And. Knudsen til 1891, Gaardejer P. Olsen til1892, Gaardejer J.] ensen til1893, Gaardejer L. Chr. Jensen til 1897, Gaardejer J. Jensen til 1901 og Gaardejer ]erg. Andersen til 1907. - Be.

Gaardejer Chr. Hansen, Mejeriets Formand.

P. Chr Pederseo. Bestyrer.

styrer: P. Chr. Pedersen, . fedt 22. Marts 1879. Elev paa Dalurn M~lkeriskole 1903. Bestyrer paa N ~sby. hovedbroby 1903-08, og siden August 1908 Bestyrer paa Skarnby.

~

N

~~ ~ J: ~bt;

!j

l

I

1900 -01 1904-05 1908-09 1910-111

§

-'"

:E: "l._ E =.: C

0.0

V::s N

-.D

"l

:E: :E:

2'05 2'4. 2'2< 227

I

I

26 .• 26'0 259 25'3

bl}1~~~·~~I 1~~§1~1 ~r§I~8.~

I ~..o - ~ IBlandingsost 1000 kg lEe "l0 "l.-0 Skummet. E ~ :E: =.: I m., lk sost :E: lOUD kg ~:.j:

~ I ~ ~ :E: E =.: "l

0

-

0

<Jl

76'51 95'21 86'78 89'4"

-

-

--

-

'v~~

~

~~c

Got:

<Jl

E;::;

:E: :E:

::

=.:'

:;;:

-:E:

I Blaodingsos;1 JOOUkg Skummet'l m.,1 ksost 1000 kg

I 1911- 12 1912-13 1913-14 1914-15

2':l1 2'28

222 2'22

25'5 9031 25., 9052 25'3 H7'27

I

25., 8816

--

-

-

-

--

-

-

-

)Sinus«, Bismer og Balance. - Forvarrner, Pasteur og Ringkeler ding. - 1 Titan og 1 B. &. W. Centrifuge. K~rne~1teren )Hamlet Kede1 og Maskine fra H. Rasmussen &. Co. - Fledesyrningsbassin. citet. - Kul.

fra Kol. III«. Elektri.

I I


SKOVBY Oprettet

1886. -

Postadresse: Telefon;

ANDELSMEJERI

Bogense. - jernbanestation: Bogense 15. - Mejerikreds:

Bogense (3'5 km). Kassemose (2 km). Odense Amt.

oprettedes 1886. Ombygget 1911 (Arkitekt H. C. Andersen).Mejeriet S.:erskilt Beboelse, og i Mejeribygningen er der 3 V.:erelser. - 170 Leveranderer med 895 Keer. - Brenden er 31 m dyb. - De 3 Medarhejdere (Mejerske) lennes med 1300 Kr. - Fledeenheder. - Flora danica. - Ishuset rummer 175 m3 Is. - Rund 18 m h0j Skorsten.

P

ormand: Gaardejer P.}acobsen, Fjederlekken, Guld. bjerg, siden 1914. - Tidligere Form.:end: Sogne • . foged A. Rasmussen 1886-91, M0ller Chr. Andersen til1906, H usmand J. A. Lundsgaard til1912 og Gaard. ejer M. P. Madsen til 1914. - Bestyrer: J.:>rs Larsen, f0dt 30. Marts 1869. Var [erst ved Landbruget og kom i 20 Aars Alderen til S0rvad og var derefter paa forskjellige Mejerier. Var 1894-95 Elev paa Ladelund M.:elkeriskole og kom November 1895 til Skovby. For_ mand for Skovby' Skyttekreds i 10 Aar, for Forsam. lingshuset i 6 Aar, [or Foredragsforeningen i 4 Aar. Er Medlem af Skolekommissionen, i Bestyrelsen for Brugsforeningen og af den lokale Prisreguleringskom. mission. Revisor i et Par Foreninger.

Lars Larsen. Bestyrer.

»Sinus«, Bismer og Balancev.:egt (P. s.. L. P.) - Forvarmer, Pasteurer og Ringkeler fra P. s.. L. P. - Alfa Laval (1910) og Titan (T. A. 80) Centrifuge. - K.:erne.:elteren »Victoria«. -. Kedel Era Th. Th. Sabroe og Marshall Maskine. - Fl0desyrningsbassin - Petroleum. - Kul.


_

Jf

Blandingsost 1000 kg

=0

§

Skummet .. m",lksos! 1000 kg

~..o~'+::_t: ~ ~o

'"~~ ~ § ~

1891-921 1895-\)6 ] 899- 1900 11903-04 1907-08

2'07 2'70 3'J8 3 .•" 3'08

I 25'6 26. 26" 26'3

I

-

107·U" 122U [130'78 131.00 1

--

-

-

I

-

SKOVSGAARDE Oprettet 1887.- Postadresse:

1910-11 I 384 1911-12 3'1 1912-13 ~ 40 1913 -141311 1914-15 2'61

1145'J61 26. 132 JO 26 .• 130'7" 268 127',0 2(), 99'97 -

-

-

I

-

ANDELSMEJERI

- Jernbanestation: Nymark Mejerikreds' Odense Am!.

Nymark.

I 26.

(1 km). - Telefon: Hindevad

5.

1887. Ombygning 1906 (H. P. Philipsen). - Den s<er.rummer 8 V<erelser, hvoraf 2 for Personalet. - 210 Leve •. rand0rer med 1189 K0er. - 8 m dyb Bmnd. - Kloakvandet udnyttes til Over~ risling. - De 5 Medarbejdere 10nne.s med 3000 Kr., de 3 er paa egen Kost. Firkantet 20 m h0j Skorsten. oprettedes Mejeriet skilte Beboelse

»Sinus«, »Kosinus« og Balaneev<egt. - Forvarmer, Pasteurer og Fladk0lere. Titan Centrifuge. - Danske T0ndek<erner. - Kedel fra P. &. L. P. og Caroe &. Leth Maskine. - K01emaskine (25,000 V. E.) fra Atlas. - Fl0desyrnings~ bassin. - Syrekoger. - Elektrieitet. - Nogle Aluminiumstransportspande. Kul og Olie.


F

ormand:

P.

Propriet~r

Bjernsbo, Bjernsbogaard,

Nymark. - Tidligere For. m~nd: Gaardejer A .. C. Rasmussen, Gaardejer L. Larsen, Propriet~r T ejsen, Gaardejer N .H.Rask,Gaard. ejer M. Rasmussen, Proprie. t~r H. Hansen, Gaardejer H. P. Andersen, Propriet~r M. Hamann, Gaardejer P. Propriet~r P. Bjernsbo, N. P. Jensen, O. Petersen, Gaardejer H. Mejeriets Formand. Bestyrer. Chrestensen, Gaardejer L. Andersen og Gaardejer L. H. Clausen. - Bestyrer: N. P. Jensen, fedt 19. No. vember 1866. Begyndte Mejerigerningen 1885 paa Roerslev F~llesmejeri, og da dette nedlagdes, rejste J. med Bestyreren til Skovsgaarde og laantes saa ud som Vikar til Ballebjerg. Blev Bestyrer paa Skovsgaarde i Februar 1888. Har v~ret paa Askov Hejskole.

.....•.

bt

Aarl)

OIl'"

OIl

bt

"

N N.!! ,;; E=': 'NJ)

,;;

1887 1890-91 1894-95 1898-99 1902-03 1906-07

~

... '" ~ ~ -cc ...

•••

0'24 1.95 2.•, 297 296 3'9'

,;;

~i~s ~ "c8 ~t;~

JjNo E~

26'0 9." 27. 72 •• 26'1 89':13 26'5 111.90 25 .• 114'1. 26., 145"7

f,jO~ ,;;

~

Blandingsos! 1000 kg Skummet, mz:lksos! IO(}(} kit

-

-

-

-

-

-

--

1887. -

Pos!adresse:

1910-11 1911--12 1912-13 1913-14 1914-15

..2

u

~

-co ~ ~ ~ No:: f,j J:J E~

I,;;

4." 4'12 4'20 423 3'4.

25'6 25'6 24 .• 26'0 25'5

~i~"co ~t;::: OIl

Blandingsos! 1000 kg Skummet. f,jO.!! ,;; =.: m.,lksos! ,;; 1000 kg ".P

ENO V')e~

162"2 159'55 16796 170'03 126'85

""~

0'472 0'.67 0'567 0'200 O'aso

8'5. 25'.7 28.,. 4'50 12'65 ,

SKYDEBJERG Oprettet

-

Aarl)

."'~I~

~"tJ &.l ~ CJl~

ANDELSMEJERI

Aarup. - Jernbanestation: Aarup (2 km). - Telefon: Mejerlkreds: Odense Am!.

Aarup 82.

oprettedes 1887. Ombygget 1908 (Kolding). Mejeriet bygningen rummer 10 V ~relser, heri Personalets. -

- Beboelsen i Mejeri. 260 Leveranderer med 1300 Keer. - I M~lkebedemmelsesforening. - 50 m dyb Brend. - Kloakvan. det udnyttes til Overrisling. - De 4 Medarbejdere (Mejerske) lemnes med 1620 Kr. - Faktor 2. - Ostelagret afkeles fra Ishuset, der rum mer 122 mS Is. Firkantet 18 m hej Skorsten. Bismer, »Simplex« og Balance. - Forvarmer, Pasteurer og Ringkeler. Titan Centrifuger. - K~rne~1teren »Dan«. - Kedel fra Allerup og Caroc &. Leth. Maskine. - Tr~ostekar. - Fledesyrningsbassin. - Syretende. - Elektricitet. - KuL


ormand:

F

P.

Gaaardejer].

Nielsen, Gamby,

siden 1914. Tidligere Form<end: Gaardejer J0rg. Lunde 1887 -89, Gaardejer H. Petersen til 1891. Gaardmand M. K. Jensen til 1893, Gaardmand Jmg. Lunde og Gaardmand L. Rasmussen til1899, Gaard~ mand H. Kristoffersen til 1901, Propriet<er J. P. Niel~ Gaardejer J. P. Nielsen, Fr .. J. Johs. Nielsen, sen til 1905, Gaardmand Mej('riets Formand. Bestyrer. ChI'. Rasm ussen til 1907, Gaardmand J mg. J 0rgensen til 1910 og Gaardmand Peter Lauritsen til 1914. - Bestyrer: Fr.]' }ohs. Nielsen, f0dt 26. December 1867. - Val' fmst paa Aastruplund, senere paa Heden~Vantinge, Taanum og Ejby og Omegn. Gen~ nemgik et Kontrolkursus paa Ladelund, atter Heden~ Vantinge, men som Be~ styrer~ Vikar, Stenkilde og dern<est igen Heden= Vantinge, men nu som Bestyrer. Senere paa N0rre<Braaby og endelig paa Skydebjerg siden 1901.

I

I •.•"~~Oll~ ~"C

Aar ')

1887-88 1891-92 1895-96 1900 - 01 1!)03-04 1907-08 /

~

-cc

~ ~

~i~_

,. ,..9 ""~.D " /::<: E~ ::s 1.'8 1'51 1.8 2'b2 <>

31:1

3'01

~I

+:: :u ..• ~c ~~8 "'ijO 0 V)E~ ~ §

Oll

::s

4313 -275 27'7 54·3S '1.7'1 69'57 26'7 94'48 25.. 120 S9 2:'i'8 113731 1

I

I ~~:u!~ ~I

Blandingsos! 1000 kg Skummet"

Aar ')

m;elksost 1000 kg

_

...

-

-

-

1910-11 1911-12 1912-13 1!)13-14 1914~ 15

~bJ:IQ

~ ().()I ~~~:=1- ~t: I Blandingsos! 1000 kg ~tul ~t;s:: IV::l

ij.9 I == li ::sE =- f4 ::s ::s

1"i.1

3'63 361 3'63 375 :-1'62

I I

25'8 25·s 255 25., 250

§ I "i.1::s0.9=.;

E ij V) E _

1:3964 139.u7 1·11'16 145',17 11-l2.oo

Skumme!. I m<elksos! 1000 kg

::s

0'1651 0'330 0':,42 0'167 0'200

1.18 1.87 2'26

1.'8 2."


SPARRETORN' Oprettet 1884.-

Postadresse:

ANDELSMEJERI

Nerrt Aaby. - Jernbaneslation: Mejerikreds: Odense Amt.

Udby

(8 km). - Teleron:

Udby

7.

oprettedes 1884 som FGellesmejeri, men blev Andelsmejeri 1899 (Nis< Mejeriet sen Dall). - Beboelsen i Mejeribygningen rummer 11 VGerelser, heri Per< sonalets .. - 48 Levt;randmer med 470 K0er. - I MGelkebed0mmelsesforening . .- 6 m dyb Brand - De 2 Medarbejdere (Mejerske) 10nnes med 660 Kr. Fl0deenheder. - Syre fra Vejstrup<Hejk - Ishuset rummer 80 m3 Is. - Fir~ . kantet

16 m h0j Skorsten.

ormand: Forpagter R. Nielsen, Sparretorn, Nr. Aaby, siden 1912. Formand for Vend Herreds Landbo= forening siden 1910. FGelles< dommer for sVGere Hingste og Hoppeplage sid en 1912. Medlem af Planteavlsudval~ get for Fyns Stifr. Tidligere Formand: GaardfGester M H. Holmgaard 1899-1912 Forpagter R. Nielsen, Peder Madsen, - Bestyrer: Ped ~r Madsen, Bestyrer. Mejeriets Formand. f0dt 18. Januar 1873. Fik sin f0rste Uddannelse i路 Hjemmet hos Faderen, H0jskoleforstander J. Madsen, Janderup H0jskole. Senere paa Askov. Blev saa Landmand og virkede som saa< dan til 26 Aars Alderen. Kom saa til Bwderup, Bj0rnskilde, H yam og Aalestrup. Elev og senere Sm0rmejerist og Regnskabsf0rer paa Ladelund. Bestyrer paa Sparretorn siden November 1906. Formand for Foredragsforeningen i en Aar< rGekke.

P


•. u~ be

~~~ Aar')

1900-01 1904-05 1908-09 1910 -11

£;icE

Vl

:<:

-

11

1.21

25'6 25'3

ot

E~o 58

2

"ij..Q

1.1• 1.: 27

e.J

1-0

~ ~ I ~.~~ ~

:<: f,!;: 5:;:

1.

I.

_

I

-

49'92 50'03

_

.

~ I Blandingsost

~ _ ~

"i (5.2 :€

;;

:<:

1000 kg Sku,mmet .. rnzlb:ost 1000 kl(

-

-

-

-

-

0'030

-

Aarl)

1911-12 1912-13 1913-14 1914-15

be

~

,,-'" ~~t

..E

:<:5= :<:

:<:

-,," f,! f,!.8 1',1 1." 1.'0 1."

_ ::t b£"~~~ ~ ~

=~ u

f,!..Q

?-;)'1

258 25'9 25;;

Blandingsost/ 1000 kg

.;:: .•..• ~ '..!l(' ell C

tIJl

5 ~8 5:=

Vl

46 .•, 46'G8 5243 55'01

lidO.81

Skummet. m",lksost 1000 kl(

:<: = :<:

-

0'02;; 0'015 0'031 0'045

-

I

»Sinus«, Bismer og Balance. - Forvarmer, Pasteurer og Ringkelere fra P. &. L. P. - 1 Alfa Laval Centrifuge. - K~me~lteren »Victoria«. - Kedel fra Allerup og Marshall Maskine. - Fleden symes i Tender. - Petroleum. - Nogle Aluminiumstransportspande. - Kul.

STAALBl£K Oprettet 1900. -

Postadresse;

ANDELSMEJERI

- Jernbanestation: Martofte Mejerikreds: Odmse Amt.

Martofte.

(2 km). -

Telefon: Dalby 49.

oprettedes 1900 (P. &. L. P.) - Den s~rskilte Beboelse rummer 7 Mejeriet V~relser og desuden er der 3 i Mejeribygningen. - 86 Leveranderer med

700 Keer. 1600 Kr. -

19 m dyb Brend. - De 4 Medarbejdere (Mejerske) lennes med Fledeenheder. - Flora danica. - Ostelagret afkeles fra Kelemaski~nen. - 22 m hej Skorsten.


ormand: Sognefoged, Gaardejer N. Andersen, Martofte, siden 1912. Tidligere Formand: Forpagter P. Andersen 1900-1912. - Bestyrer: Chr. M. Andrea. sen, fedt 4. Januar 1881. Var ferst paa Ladby; senere paa Gandrup, Sigersted, Streby, Haabet, Truelsdal og F<£lleshaab. Elev paa Ladelund M<£lkeriskole 1906 -07. Derefter paa Munkebo.Origstrup og fra 1. November 1909 Bestyrer paa Staalb<£k.

F

'r:,) 1899-1900

I

1903-04 1907-01l 1910-11

~ ~i~:E ~t u~t'" ~ ~c8 =:~~,g ~ =:c5§ "'" OJ>

OJ>

~t:

""ijli

V)~o

:;;5'-' :;; :;;

0 .•, 1. 86 1.0• 2'03

5-

27.,

33.83

27'3 , 67.7 26., 7407 259 763•

~

.:;:

:;; ~

0'14,

I

O'~ij2

Oml

0.56\

I

OJ>

Blandingsost !OOO kg Skummet. mcelksost !OOO ki:

A.r')

8'.0 4088 24.6\ 3630

1911-12 1912-13 1913-14 1914-15

~~

"'"

~ ~ ~

"'"

Sol

OJ>

OJ> "

-" ~ ij.2 PdJ) :;;5;;: :;;

. 1-:: 1 ,P1':d I """'" Blandini:Sostl

5 ~8 -O.g 5 ~ ~ ;;:

::;.

Vl

26'0 25., 26.0 25.,

732:] 79'05 75.05 7~ .••

Skumm<!. m.,1ksost 1000 kg

:;;

I 2.00 2·'0 2"0 1 .0

0.648 0.6•, 567 0 050 0.

I

!

I I

43". 49.s> 4U·'6 538::

_I

»Sinus«, »Fix« og Silkeborg Balaneev<£gt. - Forvarmer, Pasteurer og Ringkeler fra P. &. L. P. - Titan (T. A. 60) Centrifuge. - K<£rne<£1teren »Vie. ioria«. - Kedel fra Th. Th. Sabroe. - Marshall Maskine. - Kulsyre.K0lemaskine (30,000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe &. Co. - Amerikansk Ostekar. - Fledesyrnings. bassin. - Petroleum. - Der bruges en Del Aluminiumstransportspande. - Kul.

SRRSLEV Oprettet

1887. -

Postadresse'

ANDELSMEJERI

Jullerup. - Jernbanestation: Jullerup Mejerikreds: Odense Amt.

(j km). -

Telefon:

S.,rslev 6.


oprettedes 1887. Ombygget 1908 (P. Mejeriet boelse rummer 4 V~relser; desuden Kontor. K0er.

-

&. L. P.) - Den s~rski1te Be~ - 178 Leverand0rer med 1264 udnyttes til Overrisling. - Del' er 3 Medarbejdere. - .Flora danica. - Rund 22 m h0j Skorsten.

Kloakvandet Fladeenheder.

ormand: Propriet~r J. P.Jergensen, Askeby, Julle< rup, siden 1911. Tidligere Form~nd; Gaardejer J. H. Jensen 1887-94 og Gaardejer H. Jespersen til 1911. - Bestyrer: N. Jeppesen, f0dt 3. Oktober 1873. Kom til Mejerigerningen 1889 og val' paa Ladelund M~lkeriskole 1896. Blev 1. J uni 1902 Bestyrer paa S~rslev.

P

»Sinus«, Bismer og Balancev~gt. - Forvarmer, Pasteur og Ringk01er fra P. &. L. P. - Alfa Laval Centrifuge. - K~rne~1teren »Victoria«. - Kedel fra P. &. L. P. - Alliance Maskine. - Kulsyre.K0Iema. skine (30,000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. - Ostekar. til Syren. - Elektricitet. - Kul.

N. Jeppesen, Bestyrer.

I • u-'"•• je1) . I ~~..:~_~ I ..c -'" "

..

U"1J

Aar 1)

Blandingsosl 1000 kg Skummet .. rnzlksost 1000 kg

~

~cg 1::<: l\I::; s~

1910-1114',0 E12 4·0~ 1912-13 391

iU::::t ..:i.;.,

"ii..o ::<:

I

25, -;)'6 25'6

I?- I

CS>OJ)

E

V)

~

Of)

co -00

~g ~ :.: --

::<:

1.s• I 1.., I.S2 -

I

~

I I

S0BJERG Oprettet

1886 -

Postadresse:

-

-

Aar I)

1D1R-14! 1914 -151 1915-16

. ,,-"'" ~ ["",,""J."

~~~ "ic§ ::<:

l\I;:

S"" ::<:

4'0' 3.,,, 3'76

~ bll ~::S

H Jj ::<:

Blandin/(sos! 1000 kg Skummet .. S rode::"iO.2 rnzlksost en S:? ::<: =.: 1000 kg I ::<: ~~~ <S> co

I 25'91 i 2~.0 2;)'6 I

1.s" 1.,,; 1.".

-

_

t:

I

..:.:: C

I

<I)

0'0241

I 00'158 206

-

14'7.

ANDELSMEJERI

Ejby. - Jernbanestation: Ejby (1 km). Mejerikreds: Odense Am!.

Telefon:

Eiby 44.

oprettedes 1886. Ombygget 1915 (Arkitekt H. C. Andersen, Baa< - Den s~rski1te Beboelse rummer 8 V~relser, heri Personalets. 160 Leveranderer med 960 K0er. - 21 m dyb Br0nd. - I M~lkebed0mmelses< forening. - Kloakvandet udnyttes til Overrisling. - De 3 Medarbeidere (Mej< erske) 10nnes med 1200 Kr. - Fl0deenheder. - Ishuset rummer 170 m3 Is. Rund 23 m h0j Skorsten.

Mejeriet ring).

» N etto«, Bismer og Balancev~gt. - Forvarmer, Pasteurer og Ringk0ler fra Kolding. - 1 B. &. W. og 1 Titan Centrifuge. - Kedel og Maskine fra Kolding. - F10desyrningsbassin. - Isoleret Tr~kasse til Syren. - Elektricitet. - En Del Aluminiumstransportspande. - Spandel0fter. - Kul.


F

ormand: Gaardejer N. Nielsen, Elmelunde, Ejby, siden 1911. Medlem af Mejeriets Bestyrelse i 7 Aar, Kasserer i 2 Aar og Formand i 6 Aar, Sogne~ raadsmedlem i 4 Aar. Tidligere Form.:end: Gaardfcester S. V. Madsen og Gaardfcester N. P. Christoffersen. Bestyrer: J. Hansen Jergensen, fedt 22. Januar 1875. Var ferst paa Dreslette, senere Bolmerod, Flemlese, . Skydebjerg og Guldbjerg. Elev paa Ladelund Mcelkeri~ skole. Bestyrer paa Heln.:es 1899-1902 og siden 6. Januar 1902 Bestyrer paa Sebjerg. Medlem af Skole~ kommissionen og Menighedsraadet i henhv. 3 og 6 Aar. I Mej~risttoreningens Bestyrelse (Odense Amt) i 2 Aar.

r:,)

Blandingsosl 1000 kg Skummet .. m~lksost 1000 kg

1886-87 1890--91 189·1-95 1898-99 1902-03 1906-07 1

I -5048 59·alO 26'8 95 ~2 2601 S9·MO 257 103'87 27'5 26 .•

-1

-

I

J.<

:;:

1910-111 1911-12 1912-13 1913-14 1914-15 1915--16

Hansen Jergensen. Bestyrer.

1-

Jf I ~ If ~Ollt:: 4J ~ ~b.tl ~t:~ ldco:= '"' SOOI-OO :;:~§ I ~..o </l ~ ~ ~ § ~~

Aar1)

J.

2'52 I 2'32 2046 260 2'71

~

\\~~:;::;..

:;:

Blandmgsost 1000 kg Skummet .. m",lksosl 1000 kg

:;::

1-

25'61' 9()061 257 88", ~ 25'6 9490-25'9 (l8"2 ._25." 10~"" -

I

,!

-

.-I

I

--


S0LLESTED Oprettet

1887. -

Postadresse:

ANDELSMEJERI

Glamsbjerg. - Jernbanestation: Glamsbjerg (~km). - Telefon: Mejerikreds: Odense Am!.

Glamsbjerg 58.

17. Juli 1887. Ombygget Begyndte 9 Va:relser, heri Personalets. -

1905. - Den sa:rskilte Beboelse rummer 119 Leveranderer med 800 Keer. - 6 m dyb Brand. - De 4 Medarbejdere lennes med 1800 Kr. - Fledeenheder. Flora danica. - Ostelagret afkeles fra Ishuset, der rummer 275 m3 Is. - Fir_ kantet 20 m hej Skorsten. ormand: Gaardejer Jrarg. Pedersen. Bukkerup, siden 1907. Tidligere Forma:nd: Gaardejer S. Ander_ sen 1887, Gaardejer H. Christoffersen til 1888, Gaardejer S. Andersen til 1890, Gaardejer Jerg. Pe; dersen til 1891, Gaardejer H. M. Esbjerg til 1892, Gaardejer M. Nielsen til Gaa,dejer J0'1;. Pedersen. P. Skorstensgaard. 1894, Gaardejer Chr. Pe; Mejeriets Formand. Bestyrer. dersen Nybro til 1896 og Gaardejer H. Iver Nielsen til 1907. - Bestyrer: P. Skorstensgaard. fedt 3. Marts 1879. Var ferst paa Mailing; senere paa Aakilde, Heden;Vantinge. Silkeborg og Jordlese. Elev paa Dalum Ma:lkeriskole. Pra:limina:reksamen. Bestyrer paa Sallinge fra 1. Maj 1904 og fra 1. Januar 1906 paa Sellested. I Bestyrelsen for Odense Amtkreds. Regnskabsferer for Brugsforeningen. Har haft La:rested for Mejersker og Mejerister. .

F


~~~

_ :: Bla'ndingsost ".;:: _ 11:: 1000 kg

.:s> Clll

~"r::

E ~ >1 -00 '" E ~ ~ §

:<:

"1'081/101887

1890-91 1 189~-95 11898-99 \1902-03 1906-07/

I 263 27., 26'5 258 25 .• 25'3

Skummet. m.,lksost 1000 kg

u:: . ~ ~." t; ~ ~

I 2" I

1910- 11 1911--12 1912-13 1913-142:H 1914-15

10'30 46 '0

5~ 65 65." 70'.8 77.~,

2'26 2." 219

I

~~~:c

= I '"

Ii ~.2 :<: E a.!J :<: '"

Aar 1)

l:lO

~::s

ClOl:

j;

~

bll

§

E ~ E-

_::

Blandingsost l()(x) leg

~

~'ti i=: "il0.2

Skummet. m.,lksost 1000 kg

:<: a :<:

I -

-

25., 82.0 25'5 83" 0.05 25., 8U'16 0'846 25884'320'864 25., 80',8 0'839

660, 65 '6 65'32 65"4

I

»Sinus«, Bismer og Balancev<egt. - Forvarmer og Ringk0ler Era P. 5.. L. P. Pasteurer fra Kolding. - Alfa Laval Centrifuger. - K<erne<elteren »Victoria<C Kedel Era Ludvigsen og Maskine Era Kolding. - Amerikanske Ostekar. Fl0den syrnes i T r<et0nder. - Flora danica~ T 0nden. - Elektricitet. - Restt0m< ningsapparat. -- Kul.

S0NDERS0 Oprettet 1887. -

Postadresse:

ANDELSMEJERI

Jernbanestation: Farstrup Mejerikreds: Odense Amt.

Odense.

-

(5 km). -

Telefon: Senderse

71.

oprettedes 1887. Ombygget 1893. - BeboeIsen i Mejeribygningen Mejeriet rummer 8 V<erelser. - 190 Leverand0rer med 1020 K0er. - Rwnden er 7 m dyb. - De 3 Medarbejdere 10nnes med 1260 Kr. - Fl0deenheder. - Flora danica. - Ishuset rummer 100 m3 Is. - Firkantet 14 m h0j Skorsten.


ormand: Proprieta-r H.]. Andersen, 0rritslevgaard. Tidligere Bestyrer af herva-rende Mejeri. Har va-ret Formand i 5 Aar. Amtrepra-sentant for Kreditforenin~ gen for Landejendomme. Tidligere Formand: Gaard~ ejer Niels Hansen, 0rritslev (9 Aar). - Bestyrer: H. P. Jensen, f0dt 17. April 1874. La-rte Mejeri paa Kummerup 1892. Paa Ladelund Ma-lkeriskole 1898. Var derefter paa Vithen, Moses Mejeri (Faaborg), Kra~ rup, Trifolium (Haslev). Bestyrer paa Sallinge 1901 -04 og siden 1. April 1904 paa S0nders0.

F

H. P. Jensen, Bestyrer.

Silkeborg Va-gte. - Forvarmer fra Silkeborg. Pasteurer fra Kolding. - Ringk0ler. - Alfa Laval Centrifuger. - Ka-rnea-lteren »Sil!<ebo·rg«. - Kedel og Maskine fra H. Rasmus~ sen &. Co. - F10desyrningsbassin. - Elektricitet. - Nogle Aluminiumstrans~ portspande. - KuI.

~

Aar

1907-08 1908- 09 ]909-10 19]0-11

I =~~~~ ..2"

tJJ

~c -'"i~ " = ~~,g I 8~ ::.:

2'03 30, 3'02 3·0r,

~i~- ~-'"" "'''0 -'" -"

Blandingsosl 1000 kg Skummet .. 'id0.S! ::.: ;: m",lkso,l 1000 kg :;: +:

bJl

s~o

VlS:::

2591113J 24'9 114'78 25'51117'87 25'5 12098

-

-

-

-

-

-

TALLERUP Oprettet 1888. - Postadresse:

,,-'""" ..2~ -'" ~" " bJl -,," ,

•.•

"'U

Aar

1911-12 1912-13 1913-14 1914-15

~

!l !l'Sl :;:S~

-''id.D " = ::.:

?~ 3'05 -;)'8 26'0 3'00 3'14 25'4 3'03 24'6

"""

~~~

-

'idO.S! S!lO (/)e:=: ::.: ;: ::.:

119'58 11455 118',<3 11686

m~lksost 1000 kg

-

-

-

-

-

-

-

ANDELSMEJERI

- Jernbanestation: Tommerup (0,1 km). Mejerikreds: Odense AmI.

Tommerup.

~ .- -'" Blandingsosl ~ 1000 kg ~t;~ Skummet ..

Telefon: Tommerup 56.


Den sa:rskilte Beboelse rummer 5 Va:relser. med 700 Keer. - 44 m dyb Brend. - Kloakvandet udnyttes til Overrisling. - De 3 Medarbejdere (Mejerske) lennes med 1300 Kr. - Faktor 2. - Ishuset rummer 148 m3 Is. - Firkantet 21 m Qej Skorsten. oprettedes Mejeriet 172 Leveranderer

1888. -

ormand: Gaardejer ]. Christensen, Fredensborg, Tommerup, siden 1895. Sogneraadsmedlem 1891 -97 og Medlem afKirkeudvalget 1901-12. Tidligere Forma:nd: Forpagter Jens Hansen 1888-89, Gaard. ejer H. J. Rasmussen til 1890 og Amtraadsmedlem. Gaardejer L. Christensen til 1895. - Bestyrer: Hans jorgensen, fedt 2. Juli 1882. Begyndte Mejerigernin. gen paa Tallerup i 1900. Var Sommeren 1907 paa Da. lum Ma:lkeriskole og kom November 1913 til Talle. rup som dettes Bestyrer.

P

»Sinus«, Bismer og Balanceva:gt. Pasteur og Ringkeler fra F. Christensen. ma:lkspasteuren »Magnus«. - Alfa Laval Danske TI:mdeka:rner. - Kedel fra Kolding steberi i Odense. - Fleden symes i Tender.

, tJ~1 ~

Blandingsost 1000 kg Skummet .. mzelksost 1000 kg

1894-95 1898-99 1902-03 1906-07 1910-11

~~~

Postadresse:

I ~

~::S=iE ~~ I ~::s 1911-121 1912-13 1913-14 1914-15

TARUP Oprettet 1889. -

Hans Jergensen.

Forvarmer, Bestyrer. Skummet. og Titan (T. A. 45) Centrifuge. og Maskine Era Frederiksgades Jern- Syrekasse. - Elektricitet. - Kul. Jf I Blandingsost

_

~ .D

2'371250<' 2'44 25.: 2'53 25.; 2." 25'0

~~~:;; Q

OJ)

E

ij8

VJ

E~

~

lid::s

1

,.!:I::'

t:; s:::

O.9

I

;:; ::s

1000 kg

I

Skummet. m",lksost 1000 kg

9334 g596 97'88 9701

ANDELSMEJERI jernbanestation: Aarslev (5 km). Mejerikreds: Odense Amt.

Aarslev.

-

Teleron: Daviode

40.

egyndte 1. November 1889. Ombygget (Nissen DaB og B. Beggild). Den sa:rskilte Beboelse har 8 Va:relser, desuden er der 2 i Mejeribygningen, herunder Kontor og Forsamlingssal. - 96 Leveranderer med 520 Keer - 10 m dyb Brend. - De 3 Medarbejdere (Mejerske) lennes med 1000 Kr. - Flede. enheder. - Flora danica. - Osten olies. - Ishuset rummer 190 m3 Is. - Fir. kantet 19 m h0j Skorsten.

B


F

ormand; Gaardejer Chr. Hansen, Ladefogedgaard, are, Aarslev, siden 1895. Kredsformand for Odense Amts Landboforening i S"m~ del' N .eraa Sogn. Medlem af Menighedsraadet. Tidli~ gere Form.end; Propriet.er Finderup 1889-930gGaard< ejer K. Larsen til 1895. Bestyrer: Harald Christen~ Harald Cbristensen Gaardejer ChI. Hansen sen, fedt 16. Juni 1880. Val' Bestyrer. Mejeriets Formand. ferst ved Landbruget og var 1900-01 paa Vraa Hejskole. Tog Plads som Svinepasser og Elev paa Berglum Klosters Mejeri. Var derefter paa forskellige Mejerier. Elev paa Ladelund M.el~ keriskole 1906-07. Bestyrer paa Sallinge 1 November 1908 og paa Tarup siden 1. Maj 1911. J

I

r:.)

_ Jf ~iJf:Z ..... ~

Blandingsost 1000 kg

~~搂 1=:<5路~ 8_ ~ =.:

Skummet. m",lksost 1000 kg

V)

1889-90 l'oj 27." 1136091 1893-9-1 1.'G 27., 47'16 1897-98 1 "8 1 258 53'3" 1901-02 1.37 259 . 5293 1905-06/1.60 25'8 '64'29 1909-10 1 liS 25'3 64'615 I

;;:

I

I

I

-1

2'90 6','ot . 7'30(2) 2'181 1, 路tlJ

.. 4J ~~~ Aar I)

11910-11

1911-12 1912-13 191~-1-! 1914-15

Jf

~

J:"'::s

ClD

I Ii ~搂

-" ~

"'il..o

;;: ~~ ""

8 ~8

IiO.S

88

V)

:: Blandingsost t 1000 kg

t: ~

~

=.:

;;:

;;:

11'7.1

25'1 161 25'3 1.68 24'7 11.67 / 24.;, I 1.62 24 1

I

_ ~ ~ ~:;: lS:I 01)

'3

;;:

/68'30 63 78j 167',3 67'68 91

65

0',78 I 0".81' 0'32:] 0'200 65

I

0.

1

Skummet, m",lksost 1000 kg

1876 18'24 2111 16.,9 20'21

1 J

0

-)


»Sinus«. »Kosinus« og Silkeborg Balancevcegt. - Forvarmer og Ringkalere fra Kolding. - Pasteurer fra F. Christensen. - 1 Titan og 1 Alfa Laval Centrifuge. - 2 danske Tandekcerner. - Kedel og Maskine fra H. Rasmussen &. Co. - Amerikansk Ostekar. - Fh"den syrnes i Tander. - Isoleret Trcekasse til Syren. - Elektricitet. - Kul.

THURUP Oprettet 1891.-

Postadresse:

ANDELSMEJERI

Jernbanestation: Assens (7 km). Mejerikreds: Odense AmI.

Thurup.

-

TeJefon: Assens 406.

oprettedes Mejeriet heri Personalets.

1891. - Beboelsen i Mejeribygningen rummer 7 V cerelser, - 116 Leverandarer med 600 Kaer. - Kilde. - Kloakvandet udnyttes til Overrisling. - De 3 Medarbejdere (Mejerske) lannes med 1200 Kr. aarlig. - Fladeenheder. - Flora danica. - Ostelagret afk01es fra Ishuset, del' rummer 300 mS Is. - Firkantet 16 m haj Skorsten. ormand: Gaardejer H. P. Petersen, Thurup, Aarup, siden 1909. Sogneraadsmedlem. Tidligere Formand: Sognefoged, Gaard-. ejer P. Hansen. - Bestyrer: Chr. Slimdergaard. fadt 9. Maj 1879. Val' farst paa Kauslunde. derncest paa Viuf. Soldat. Atter Kauslunde, Ladelund MJdkeri_ skole, Scerslev, Thyholm

P

Gaardejer H. P. Petersen, Mejeriets Formand.

Chr.

Sendergaard, Bestyrer.


og lkast. Vikar i Sydfyns Bestyrer paa Thurup.

I~~:: ~~s t..t

.,,-"

Aar I)

-"E ._" :;:

1908-09 ·1 1909-10 11~1 1910-11 I" 1.63 1911-12

k

~

!" -" ~li

:;:

~~~ ~ ~o "!10

<Jle;::

..

'r -;) 63. 25. 64'45 25 .• 64'61 26'1 61.23

M~lkebed0mmelsesforening

-

Oll

Blandingsost 1000 kg Skummet .. mrelksost 1000 kg

-"

.::

k

~'t;~

"ijO,g :;: :;:: :;:

-

-

0'3"0 0'401 0'384

I

-

og fra N ovem ber 1908-

. ,,-"

Aar ')

k

:;: e::;;

:;: :;:

1912 -13 1913 -14 1914-15

1.62 1.,. 1.69

~i~- -"-"

Oll

Oll

~~~ ~ c id ij.g -""'ijA""

r

25'7 25 .• 256

-.;::.

s..

-" ~ c

Blandingsost 1000 kg

~~8 "ijO,g :;: := :;:

Skummettf

61.13 0'301 663<l O2", 6492 31U

-

tl)a~

o

mrelksost 1000 kg

-

~

»Sinus«, »Simplex« og Balance. - Forvarmer, Fl0depasteur og Ringk0lere fra Rauer. - Skummetm~lkspasteur fra Kolding. - 2 B. &- W. Centri.f.Uger. K~me~lteren »Hamlet«. - Kedel fra Allerup og Marshall Maskine. - Fl0den symes i T0nder. - Elektricitet. - Kul.

TR0STRUP Oprettet 1890. -

KORUP ANDELSMEJERI

Postadresse: Korup. - jernbanestation: Korup (0.6 km). - Telefon: Bredbjerg 62 Mejerikreds: Odense Amt.

oprettedes 1890. - Beboelsen i Mejeribygningen rummer 8 V~relser, Mejeriet hvotaf 2 for Personalet. - 128 Leverand0rer med 650 K0er. - Der er en kvindelig Mejerielev, der faar ca. 200 Kr. i L0n, og desuden arbejder Bestyre~ rens 2 S0nner i Mejeriet. - Fl0deenheder. - Firkantet 16 m h0j Skorsten.


F

ormand: Gaardejer P. Petersen, S0bakkegaard, Korup. Formand for Kontrol. foreningen. Tidligere Formand: Gaardejer H. Rasmussen. - Bestyrer: D. Andersen, f0dt 7. August 1873. Overtog Bestyrerpladsen paa Tr0strup Korup i 1898. Blandingsost 1000 kg Skummet .. rnzlksost 1000 kg

1909-10 /1910-11 1911 -12

1.61 1.ao 1."

125.8 25'9 25.;

') Regnskabsaaret 2) Der anvendes

_

E VJ

1912-13 19J:l-14 H114-15

64'6' 53'69 5860 gaar fra November

::

t~2'" :; (gee ..::.ct;c ~g E8

25., 57'62 24 .• 59 :'. 24. 5851

"'ilO.~ ::;: =.; ::;:

')

Blandingsost! 1000 kg

I

Skummet. m<elksost 1000 kg

I[

I

I

I

_

-

~

til November.

ca. 900 kg Ma:lk claglig til Ostning.

Tallene er tJget fra DriftsstJtistiken. De 0vrige sparsomme Oplysninger cr alt, hvad der kunde fremskaffes, da Bestyreren absolut na:gtede at give nogen Oplysning.

»Sinus«, ')Fix« og Balancev<egt. - Forvarmer og Pasteurer fra P. &. L. P. Ringkelere. - 2 Alfa Laval Centrifuger. - 2 danske T0ndek<erner. - Kedel fra Kolding og Maskine fra Rasmussen &. Co. - Tr<eostekar. - Fl0den syrnes i Tr<et0nder. - Petroleum. - Restt0mningsapparat.

UBBERUD Oprettet

1890. -

Postadresse:

ANDELSMEJERI

jernbanestation: Holmstrup. Mejerikreds: Odense Am!.

Holmstrup.

-

-

Telefon: Blommenslyst

20.


oprettedes 1890. - Den sa;:rskilte Beboelse rummer 4 Va;:relser, des~ Mejeriet uden har Personalet 3 Va;:relser i Mejeribygningen. - 190 Leveranderer med 900 Keer. - Branden er 28 m dyb. - Kloakvandet udnyttes til Over, risling. - De 3 Medarbejdere lennes med 1300 Kr. - Faktor 2. - Syreva;:kker fra BJ. &. Tv. - Ishuset rummer 100 La;:s Is. - Firkantet 19 m hej Skorsten. ormand: Gaardejer Ole Esbjerg, Ubberud, Korup. Tidligere Forma;:nd: Gaardejer Chr. Poulsen, Spods~ bjerg (12 Aar) og Gaardejer Ole Granlund (6 Aar). - Bestyrer: K. A. Andersen, fedt 30. November 1878. La;:rte Mejeriet paa T rastrup. Paa Ladelund Ma;:lkeri~ skole 1905-:-06, derefter paa Kolding Andelsmejeri. Bestyrer paa Lumby 1906-12 og fra November 1912 paa Ubberud.

F

»Sinus«, Bismer og Balance. - Forvarmer, Pa~ steurer og Ringkeler fra P. &. L. P. - Alfa Laval Centrifuge. - Danske Tendeka;:mer. - Kedel fra Th. Th. Sabroe og Maskine fra H. Rasmussen &. Co. - Petroleum. - Kul.

K. A. Andersen, Bestyrer.

~..•"" ..• ""~ ~."

Aar I)

1910-11 1911-12 1912-13

_

l..o

C C

<Z

J.j

,,'"

" ".2 ::<:s::;; ::<: ::<:

2'.4 ?

-·44

2'.3

-~

:a ~"" ..• ~ c ;: ~~~ Ecg ,,0.2

""

"'''0 s- ::<: ~

25'2 100.,,, :l5.• 95'4" 25." 97'72

-.

Blandingsost 1000 kg Skummeb rnzlksost 1000 kg

-

-

. ~..•""

Aar I)

Jt~~ Pdij~

,,'"

::<:s'-' ::<: ::<:

1913-14 1914-15

2'53 2'4'

I "" "o~ 1::<: ~

~ ~ ..• "";: ~~~:a_~ ~ ,,§ /11 ~

s~

25'6 98'70 25 .• 97:75

,.:.::

VI

-

~

Blandingsost 1000 kg Skummet,. mcelksost 1000 kg

-

URUP ANDELSMEJERI Oprettet 1887. - Postadresse: Langeskov. - jernbanestation: Langeskov (3.8 km). - Telefon: Rynkeby 47. Mejerikreds: Odense Amt.

ejeriet 9prettedes 1887. Tilbyg~ing 1894. - Beboelsen i Mejeribygningen rummer 8 Va;:relser, heraf 2 for Personalet. - 115 Leveranderer med 550 K0er. - 12 m dyb Brand. - De 2 Medarbejdere 10nnes med 850 Kr. - Faktor 2. - Flora danica. - Ishuset rummer 200 La;:s Is. - Rund 22 m h0j Skorsten.

M

»Sinus«, »Kosinus« og Balanceva;:gt. - Forvarmer, Pasteurer og Ringk0ler fra Kolding. - Ka;:mea;:lteren »Victoria«. - Kedel fra Allerup og Caroc &. Leth Maskine. - Fleden symes i Tra;:t0nder. - Isoleret Kasse til Syren. - Elektri~ citet. - Olieseparator. - Vandvarmer. - Baderum. - Kul.


pormand:

Gaardejer K.

P. Kristensen Damgaard,

Urup, siden 1900. Tidli. gere Fbrma:nd: Gaardejer S. Hansen 1887-89, Gaard. ejer L. Larsen 1889-91, Gaardejer A.Jergensen 1891 -94, Gaardejer H. Hansen 1894-95, Gaardejer H. P. Hansen 1895-97, Gaard. ejer L. Johansen 1897-98, Gaardejer K. P. Kristensen, R. Petersen, Gaardejer P. M. Petersen, Mejeriets l' ormand. Destyrer. 1898-1900. Bestyrer: R. Petersen, fedt 8. Maj 1883. Begyndte Mejerigerningen 1903 paa Nerre Seby; derefter paa Skovby, Heden.Vantinge og Urup. Blev Bestyrer her 1. Maj 1911. Var 1906-07 Elev paa Ladelund Ma:lkeriskole.

Aar 1)

~I"

I 1894-93 1898-99 11902-031 1906-07

t.E~

I , " t:

1&.1"'0 ~ Cl.l)c

,,~~ S ~'" •.• '" ~ ~g ~O.9

/;)b

"" b.O

("I::J

~ ~~

~ Jj

-e;:

::<:

-I

1.17 26.6 44.ll'J 1.32 I 26.1i 48.7·j l.5(j 25.u 60.24 1.61 25.1 64.89

I

::s =

Vl eO

I

~

I

Blandinfost 1000 g Skummet .. m.,lksost 1000 kg

-

-

-

--

-

bt,

-

~

-

Aar I)

~

::<:

1910-11 1911-121 1914-15

t<

-" .E bll ~bll ""0 '"' """-" -"~ -" J.( :l "'~O ~~ "i10~ e"o ~13 ::<:e:: ::<: V')E~ ::s " ,,-"

~~~ ~~ H ~.S

I

-

I

1.81 25.2 71.42 1.76 23.4169.35 1.80 I 23.0 7t.ljl

I

-

-

I

B1andingsost lOUO kg Skummet .. m.,lksost 1000kg

I

I

-=-J


WEDELLSBORG Oprettet

1902.-

Postadresse:

ANDELSMEJERI

Jernbanestation: Ejby (9 km.). Mejerlkreds: Odense Amt.

Ejby. -

Telefon: Husby 14

1902 (Nissen Dall). - Ombygning 1916 (Kontorchef Johs. Kyed). Oprettet - Den sa:rskilte Beboelse rummer 8 Va:relser, og desuden er del' 2 Va:~ relser i Mejeribygningen. - 13 Leveranderer med 450 Keel'. - 45 m dyb Brend. - De 4 Medarbejdere lennes med 2000 Kr. - Fedtenheder. - Osten paraffineres. - Ostelageret afkeles fra Kelemaskinen. - 8 ~kantet 14 m hej Skorsten.

Formand:

Avlsforvalter Hartvig Olsen, W edells~ borg Avlsgaard, Ejby St., siden 1915. Tidligere For~ mand: J a:germester Skov, Tybrind, fra 1902-15. Bestyrer: N. C. H. Gren= lykke, f0dt 2. November 1884. Begyndte Mejeriger~ ningen paa Mesinge 1900 og derefter paa en Del By~ N. C. H. Grenlykke. Hartvig Olsen. og Andelsmejerier, bI. a. Bestyrer. Mejeriets Formand. som Ostemejerist paa T ri~ folium (Haslev), Bestyrer paa Va:rlese fra Maj 1910 til Mejeriets Salg Februar 1912. Bestyrer paa Wedellsborg siden August 1912.


»Sinus«, Bismer og Balance. - Forvarmer, L. P. - B. s.... W. Centrifuge. - Kedel fra P.

Pasteurer

s... L. P. -

og Kelere fra P. s... Maskine fra Kol.

ding. - Kulsyre.Kelemaskine (45000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. - Ameri. kanske Ostekar. Fleden symes i Tender. - Elektricitet. - Forskelligt Slags Bra:ndsel.

r: I~~~ I "",, " "Jl~

Aar 1) ,

" ~ " ~~~ "iJ.D ;;:: ~ ""

~ s=

, 1910-11 11912 -13 1913--14

~

..2 on

1.17 1.18 1.28

-

on Blandingsost 1000 kg "" "iJ0~ Skummet, m.,lksost 1000 kg

"on :;: ~ ~1'n~ ~ " ~~

~~8

V")E~

VEFLINGE Oprettet 1886.- Postadresse:

Q)~

~~,",1-

Aar 1)

~i

25.7 35.72 0.G21 25.3 36.67 0.744 25.9 38.20 0.810

-. -

-

Ot

Blandingsostl "" JlI" 1000 kg t ~ M I ~~~ o.+: =gf~ Jt ~ ~gfo ""~~~ " Skummet~ "iJ0~ 1) S ~ ;;::s= ~ SO ;;:: i m.,lksost i;;:: I 1000 kg

""

<J)

l-l

0

M

1914-1511.28 1915-16 1.20

26.5 38.72 0.824 24.4 41.67 0.856

-

I

-=J

ANDELSMEJERI

Jernbanestatlon: Vellinge (1 km). Mejerikreds: Odense Am!.

Vellinge. -

Telefon: Vellinge 19.

Oprettet 1886. - Ombygget 1909. - Beboelsen i Mejeribygningen rummer 9 Va:relser, hvoraf 2 for Personalet. - 204 Leveranderer med 1050 Keer.Brenden er 14 m dyb. - De 3 Medarbejdere lennes med 1600 Kr. - Flede. enheder. - Flora danica. - Firkantet 14 m hej Skorsten.

med

»Sintis«, Exact og Silkeborg Balance. - Forvarmer Undertra:k fra P. s... L. P. - Ringkelere. - B.

og Pasteurer,

I

begge

s... W. Centrifuge.


K~rnecelteren Victoria Nr. 11. - Kedel fra H. Rasmussen &. Co. og Alliance Maskine. - Kulsyre Kelemaskine (30.000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. - For. tinnede Kobberspande paa Hjul til Syren. - Syrekoger (P. &. L. P.). - Pe. troleum. - Kul.

Formand: Gaardejer Chr. Jensen, Gravergaarden. Veflinge, siden 1915. Sognefoged, Voldgiftsdom. mer, Vurderingsmand for Ejendomsskyld. Tidligere Formcend: Gaardejer C. Rasmussen 1886-88, Gaard. ejer C. PovIsen 1888-91, Gaardejer M. Nielsen 1891 -92, Gaardejer A. P. Rasmussen 1892-93, Temrer R. Rasmussen 1893-94, Gaardejer C. Poulsen 1894 -97, Gaardejer A. P. Rasmussen 1897-1900, For. pagter J. Christensen 1900-06, Proprietcer J. Han. sen 1906-15. - Bestyrer: Chr. Otzen, fedt 5. Au. gust 1867 i Ordrup. Begyndte Mejerigerningen 1883 Chr. Clzen, paa Ruggaard. Paa Tune Landboskole 1885-86 og Bestyrer. fra 1886-87. Fra 1. April 1887 Bestyrer paa Hej. gaard Fcellesmejeri og indtil Indkaldelsen til Militcertjenesten.路 Derefter (1. No. vember 1888 til I.Juni 1889) Bestyrer paa Tidselholt Mejeri og derefter paa Lasbro Mejeri. Fra 1. September 1890 til 1. Maj 1897 Bestyrer paa Bolmerod (de to ferste Aar hed det Nerre Hejrup), og fra 1. Maj 1897 Bestyrer paa Veflinge. - Fra 1910 Formand for Dansk Mejeriforening Odense Amtskreds. Bestyrelsesmedlem af D. M. F.s Ulykkesforsikring. I Forretningsudvalget for Fyns Landbosygeforening. Bestyrelsesmedlem af Danmarks Fjerkrceavlerforening i Odense Amtskreds.

r:,)

~~I ~ ~1-~,:

'"

l.-u

...:.::o.cc

1888 路路89 I 1.2212~.0 I ~6.841 Un 2/.1 ;>9.28 1894-95 1.91 27.4 69.9a 1898-9~)

1902-03 2.", 1906- 07 1910-11

Blandmgsost 1000kg Skummet .. m",lksost 1000kg

" ",1:-;: -" t: ~~::sCl.C t; ~ H ~~ ~ ~ E ~o IjO.8 '" EO~ ::s :::: ::SE:-;:::s i I :s I I

I

2.4a 2.90

I".'

I 75.~

I

-

-

26.n 92.8u 2!'i.9 1 111.2GI -

-

-

I

'" ~ I ~ ~ _., _ ~;; I ~~t ~ 2

-"'PdCo "''' ::s ~;:;

Aar 1)

E= :<:

1911-12 1912-13 1913-14 1914-15 1915-16

I

~

ell

~ 1'D..:t: G)Co ilI!g

~ 0.2

1J ~ ~ ::s I E~

::s ;:;; :<:

Blandingsost 1000kg

I Skummet$ m",lksost 1000kg

I

I

2.8a 2.m 2.84 2.87 2.98

26.1 1107.xa! 25.9 111.9a 26.1 1108.2a 25.9 110.20 2i'i.a (6.74

l

1

-

-

I

-

I

-

-

I

-=J


VESTER EGENSE ANDELSMEJERI Oprettet

1888.-

Postadressp: Bogense. - Jernbanestation: Mejerikreds: Odense Am!.

Bogense (7.:, km).

Oprettet 1 for

1888. - Beboelsen i Mejeribygningen rummer 5 Vcerelser, hvoraf Personalet. - 65 Leveranderer med 430 Keel'. - Mejersken lennes med 250 Kr. - Fledeenheder. - Flora danica. - Ingen Afkeling. - Firkantet 10 m hej Skorsten.

Formand: Gaardejer N. Nielsen, Egense, Bogense, siden 1915. - Tidligere Formcend: Gaardejer N. Nicolaisen 1888-89, Gaardejer H. Pedersen 18891900, Husmand K. Knudsen 1900-01, Gaardejer H. P. Hjceresen 1901-03, Husmand N. S. Kristiansen 1903-14, Gaardejer L. Rasmussen 1914-15. - Be. styrer: P. Kr. JlOrgensen, fedt 30. Decbr. 1879. Lcerte Mejeri paa St. Merlese, senere paa Vedde. Elev paa Ladelund Mcelkeriskole 1905-06. Detefter paa Hyl~ linge; blev i Maj 1909 Bestyrer paa Kcerbyholm og siden 1. J uni 1914 paa Vester Egense. P. Kr. Jargensen. Bestyrcr.

ÂťSinusÂŤ, Decimal og Silkeborg Balancevcegt. - Forvarmer Era P. &. L. P. Pasteurer fra Velund, Horsens, og Ringkelere. - 1 Alfa Laval Centrifuge. Danske Tendekcemer. - Kedel fra Caroc &. Leth og Maskine fra H. Ras~ mussen &. Co. - Fleden symes i Tdr. - Petroleum. - Halvdelen af Trans~ portspandene er af Aluminium. - Kul.


r:l) I

,,-"w••

~

.." -" "

••

..

..

l\~~

~ ~~ :<: :<:

:<: := :<:

0.6.3 0.67 0.7fJ 0.75

1

I

26.7 23.63 25.8 26.03 26.8 29.44 26.5128.88

-

-

-

-

1909. -

Postadresse:

.

,,-".. ~ ~~~ 't •• 2

-" " I'd1'd.2

Aar 1)

:<:s5 , 1911-12 1912-13 1913-14 1914-15

-" ijoD

:<: :<:

0.80 0.81 0.82 0.77

••

~i~S

~

~ijg

i

..:at:ti~ ijO.2

:<:

U')E~

26.0 30.60 25.·1 31.96 26.1 130.88 25.9 33.53

I

-

-

Blandingsost 1000kg Skumrnet .. m",lksost 1000k~

-

-

-

I

0RRITSLEV Oprettet

I

I

I

11898-99 1902-03 \1906-07 1910-11

Blandingsost 1000kg Skumrnet .• m",lksost 1000 kg

:a ~"~ cE •• ~ " S~o ~" -" ~ "'''0 ij-" 01 ijoD U')E~

.r."'t:S

-"

~

ANDELSMEJERI

Otterup. - Jernbanestation: Otterup Mejerikreds: Odense Amt.

(2 km). -

Telefon:

Otterup 74.

Oprettet nalets.

1909. - Den s~rskilte Beboelse rummer ·9 V ~relser, heri Perso< - 178 Leveranderer med 778 Keer. - 22 m dyb Brand. - Kloak< vandet udnyttes til Overrisling. - De 4 Medarbejdere (Mejerske) lennes med 1740 Kr. - Faktor 2. - Ostelageret afkeles fra Ishus, der rummer 600 m 3 Is. - Rund 22 m hej Skorsten.

»Sinus«, Bismer og Silkeborg Balance. - Forvarmer, Pasteurer og Ring< kelere. - B. &. W. Centrifuge. - K~rne~1teren » Victoria«. - Kedel fra Th. Th. Sabroe og Alliance Maskine. - Kulsyre Kelemaskine (30.000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. - Tr~ostekar. - Fledesyrningsbassin. - Elektricitet. - Kul.


pormand:

P.

Gaardejer

P. Landtved, 0rritslev, Otterup. Formand f. Brugsforeningen. Tidl. For_ mand: Gaardejer N. H. Pedersen. - Bestyrer: Gregers ]uul, fedt 26. Decbr. 1868. Lcerte Mejeri paa Oksbel. Paa Dalum Mcelkeriskole 1896. Derefter paa Ejby og Omegn,Aarslev (Slagelse) og Thurup. Siden Novbr. 1908 Bestyrer paa 0rritslev.

Gaardejer P. P. Landtved, Mejeriets Formand.

~I;:. I

Aar 1)

1909-10 1910-11 1911-12

:,~ ~ ~ Me

~ et) 4.I::s

=

(J ij.2 ::;;:e=.: M 151 ::;:: ::;;:

~~~:::: &

Oll

e ij§ e~

en

- ~

I :,.",,'"

Blandingsost

t 1000 kg J: (JO.2 Skummet. ::;:: =.: madksost ::;:: 1000 kg

00

~

~

VI

2.05 26.0 176.68 2.2!1 25.6 85.82 0.880 2.28 25.0 82.53 1.114

56.24 76.97

""

Aar 1)

G regers Juul, Bestyrer.

..e~

00

..." ~ MM.2 1=::;:: e~~i (J'" ::;;:

1912-1312.33 1913-14 2.36 1914-15 2.29

~t I Blandingsost ~i~ _:::: .... 1000 kg ~ ij8 ~O.§ eO~ ::;:: ;:: ~

en

I

Skummet. m",lksost 1000 kg

25.7 86.13 1.040 26.1 87.27 0.747 25.8 85.74 0.507

60.12 58.87 I

I) Regnskabsaaret

gaar fra Oktober

0RSTED Oprettet

1887. -

Postadresse:

~

til Oktober.

ANDELSMEJERI

Aarup. - Jernbanestation: Aarup (6 km). Mejerikreds: Odense Amt.

1887. - Ombygget 1899 (Nissen Dall). Oprettet ningen rummer 8 Vcerelser, .heri Personalets.

Telefon:

0rsted

Nr. 6.

-

Beboelsen i Mejeribyg156 Leveranderer med 900 Keer. - De 4 Medarbejdere (Mejerske) lennes med 1600 Kr. - Fledeenheder. - Ostelageret afkeles fra Ishus, der rummer 300 m 3 Is. - Firkantet 23 m hej Skorsten.

Bismer - Automatisk - Balancevcegt. Forvarmer og Pasteurer fra P. &. 1. P. - Ringkelere Era Kolding. - 2 Alfa Laval Centrifuger med Snekketrcek. - Kcemecelteren »Hamlet«. - Kedel fra Allerup og Maskine fra Kolding. - Amerikansk Ostekar. - Fleden symes i Tdr. - Elektricitet. - Kul.

I


Formand: Gaardejer 1. M. Andersen, siden 1914. Formand for Kontrolfor~ eningen i 10 Aar, Regn~ skabsf0rer i Brugsforenin~ gen i 4 Aar, Sogner~ads~ medlem i 4 Aar. BestyreI~ sesmedlem af Hojsp;en~ dingsv;erket Brande Molle. Taksationsmand for Udlaan afUmyndigesMidler o. s. fro Gaardejer L. M. Andersen, Gregers P. Hansen, Bestyrer: Gregers P.Han= l\'lejeriets formand. Destyrer. sen, fodt 26. Maj 1885. Var forst paa Vejstrup Heils, senere paa Bogense og Vester Aaby. Soldat. Derefter paa Gjestelev. Elev paa Ladelund M;elkeriskole og kom saa til Eng~ holm. Blev 1. November 1909 Bestyrer paa 0rsted.

. ~-'"00 ~ I ~ 00 - ~-'"~ -,,- J;: 2 -'" ~" on

I

'';::

~"tl k Clll~

,.:,c:

Aar I)

~

bll

~ ~:ยง :;: ~

lP Co

oJ:)

::i';

1888-89 1892-93 1896-97 HJOO-Ol 1904-0,) 1908-09

1.0 1.2 1.,; 1.7 2.2 2.1

26.sl 26.7 26.G -

i

2:i.G

1-0

~~~

I

~

Fllg

F:jO,g

=

E,., ::i';

-

-

::i';

-

-

--

-

-

-

-

Blandingsost 1000 kg Skummetll m.,lksost 1000 kg

-

--

~-'" I -'". ",'" 00 ~ I t.1't~ ~ 001=...._ ~t 1.t2 co=6ยง ~"tl

Aar I)

~

k

-" " ~ Id,g

F:j..c

E=

I

1910-11 1911-12 1912-13 1913-14 1914-15

I

::i';

::i';

2.38 2.5G 2.08 2.58 2.51

bll

I

lP

E

VJ

IdO

Id

.-

E;:: ::i'; ~

25.5 I 92AG I 0.330 0.515 0.51'1 2,).8 98.82 2,).1 96.80 0.G5'1

I 25.' 25.4 1".00 96.03

0."" I

Blandingsost 1000 kg Skunlmet .. m.,lksost 1000 kg

-

-

-=J


KASLUND Postadresse:

Aarup. -

Jernbanestation: Mejerikreds:

MEJERI Aarup (6 km). Odon,e AmI.

TeJefon:

Salbrovad 25.

aslund byggedes 1875 som Fadlesmejeri; det dreves f0l'st som egentlig Andelsmejeri. men allerede i 1876 begyndte man at kebe M<elk fra andl'e Level'and0l'er. - Det val' fel'st Vandmejel'i. - Fra 1895-1901 val' det bort. fol'pagtet til Mejerifol'pagter BI<edel; del'eftel' solgt til Mejeriejer Ladegaal'd, del' drev det til 1906, og dette Aar tilbagekebte Leverandererne Mejeriet og bortfol'pagtede det til den nuv<erende Forpagter.

K

Forpagter: Rasmus Hansen. fedt 7. September 1869. Kom 1888 som Elev paa Anhof Mejeri. del'efter til Lisbjerg. Lille Volstl'up (Flensborg) og Hannes. borg. Paa Ladelund M<elkel'iskole 1895-96. Bestyrer paa Rosvang og dereftel' Forpagter paa Kaslund. Beboelsen over Mejeribygningen rummer 8 V <e. relser. hel'i Pel'sonalets. - 41 Leverandel'er med 355 Keel'. Brenden el' 115 m dyb. De 2 Med. al'bejdere (Mejel'ske) lennes med 720 Kl'. - Oste. lagel'et afkeles fra Ishuset. del' rummer 150 L<es Is. - Rund 22 m h0j Skol'sten.

Rasmus Hansen. forpagter.


Forvarmer fra F. Christensen. -- Kogeren og Fledepasteuren fra P. &. 1. P. Ringkeler. - B. &. W. Centrifuge. - Dansk Tendek.rrne. - Kedel fra Stremmen, Randers, og Maskine fra Caroc &. Leth. - Runde Tr.rostekar. - Elektricitet. - Kul. - Sidste Aar indvejedes 1,125 Mill. kg M.rlk; der produceredes 43,012 kg Smer med et Forbrug af·26. Der ostedes godt 21,000 kg Ost af 272,000 kg M.rlk.

AAL YKKE MEJERI Oprettet

1895.-

Postadresse:

- Jernbanestation: Odense. Mejerikreds: Odense Am!.

Odense.

-

Telefon: Odense 472. -

1895 som Andelsmejeri, men Oprettet i Aarhus og ombyggedes samtidig.

kebtes 1904 af De forenede Mejerier - 105 Leveranderer med 700 Keer. I M.rlkebedemmelsesforening. 17 m dyb Brend og tillige benyttes Vand< v.rrkets Vand. - Der er 5 mandlige og 1 kvindelig Medarbejder foruden 5 Kuske. - Mejeripersonalet lennes med 3800 Kr. - Flora danica. - Firkantet 26 m hej Skorsten. - M.rlken og Mejeriprodukterne forhandles fra 12 Bu< tikker og 5 Vogne, og det· Smer, der ikke s.rlges i egne Butikker, s.rlges til andre Butikker. - Sidste Aar indvejedes 1,69 Mill. kg Sedm.rlk; der produ< ceredes 63,511 kg Smer med et Forbrug af 26,7.

Ejere: De forenede Mejerier, Aarhus. - Bestyrer: And. C. Andersen, fedt 26. September 1871. Var ferst paa Ladby og dern.rst paa Lille Viby som Bestyrer. Soldat. Paa Ladelund M.rlkeriskole 1893-94. - Derefter paa Aune som Bestyrer, senere paa »Odense og Omegn«, der efter Salget .rndrede Navn til Aalykke. ~

Bismer<, Decimal< og Balancev.rgt. - Regenerativ. - 2 Alfa Laval Cen< trifuger. - K.rrne.rIteren »Victoria«. - Kedel, Maskine og Kulsyrekelemaskine (50.000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. - Fledesyrningsbassin. Alum. Spande til Syrens Forplantning. - Gas og Elektricitet. - Kul.


AARUP Oprettet

1909. -

Postadresse:

MEJERI

Aarup. - Jernbanestation: Aarup (0,3 km). Mejerlkreds: Oden,e Amt.

Telefon:

Aarup 85.

O

prettet 1909. - Var fer Erholm og Sendergaarde Mejeri. - Den sGerskilte Beboelse rummer 8 VGerelser, heri Personalets. - 1 Leverander med 500 Keer. - 36 m dyb Brend. - De 3 Medarbejdere (Mejerske) lennes med 1140 Kr. - Flora danica. - Ostelageret keles fra Kelemaskine. - Rund 23 m hej Skorsten. - Sidste Aar indvejedes 1,17 Mill. kg SedmGelk; der produceredes 793 kg Smer med et Forbrug af 25,~, og der ostedes godt 19,000 kg Ost af c. 245,000 kg MGelk.

De forenede Mtljerier, Aarhus. Bestyrer: Chr. Andreas Vangsee, fedt 3. Juli 1863. - Var

Ejere:

ferst paa Harridslev og derefter paa forskellige andre Mejerier. - Blev 1. Maj 1886 Bestyrer paa Skalken_ drup. - Var Elev paa Dalum MGelkeriskoles ferste Kursus. Blev 1. Maj 1889 Bestyrer paa Vedde, derefter paa Sydstevns og var der i 13 Aar. Kom saa til De forenede Mejerier i Aarhus, dels som Bestyrer paa Aarup, dels som Konsulent. Har rejst som Konsulent i U dlandet. Chr. Andrea' Vang,ee,

J ac. N ielsens N ettovGegt. - Decimal og BalanceBe,tyrer. vGegt. - Forvarmer, Pasteur og Ringkeler fra P. &.. 1. P. ~ Alfa Laval Centrifuge. - Kedel fra P. &.. 1. P. - Frich Maskine. - Kulsyre Kelemaskine (30.000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. - Firkantede TrGeostekar. Fledesyrningsbassin med hydraulisk Lefteapparat. - Kul.


ALBANI Oprettet 19H. -

Postadresse:

MEJERI

- Jernbanestatlon: OJense. Mejerlkreds: Odense Am!.

Odense.

-

Telefon: Odense 2887.

1914 og ombygget Oprettet Kontor i Mejeribygningen.

1916. - Del' er 2 V~relser for Personalet samt - 33 Leveranderer. - Vandv~rks Vand. Medarbejderen og Butiksjomfruen lennes med 900 Kr. - Rund 16 m hej Skorsten. - M~lken s~lges, dels fra 2 Byvogne, dels fra Butik ved Mejeriet. Del' foreligger ikke noget Regnskab.

Ejere: Et Interessentskab. Bestyrer: Chr. Gebel, fedt 12. Juni 1887. Begyndte Mejerigerningen i 1903 paa Midtsj~llands H. Mejeri. Senere paa Simmerbelle, Sellested, Trifolium, Egeskov, Nibe og Hjedding. Gennemgaaet et 8 Maaneders Kursus paa Dalum M~lkeriskole og kom derefter til Nr. Jernlese og Kildev~ld; blev saa Vikar i Frederiksborg Amts Mejeristforening og fik derpaa Plads i Kebenhavn. Kom derefter til Grindslev og Esbjerg, hvorefter Pladsen som Bestyrer paa Albani overtoges. Chr. Gebel. Bestyrer.

Kedel fra Elektricitet

Decimalv~gte. - Pasteur Perfect. - Ringkeler. B. s.. W. Centrifuge. - » Victoria« K~rne~lter. Rasmussen s.. Co., Odense. - Elektromotor. - Fledetender. fi-a Byen. - Kul.

DALUM Oprettet 1900.-

LANDBRUGSSKOLES

Pos!adresse:

- Jernbanestation: H).lIese (l km). Mejerikreds: Odense AmI.

1I).lIese.

MEJERI TeJefon: Odense 1330.

O

prettedes 1900 som Dampm~lkeri, men val' fOl'inden drevet ved Hestekraft. - 1 Medarbejder. -- 7 Leveranderer med 110 Keel'. - 6 m dyb Brand. Flora Danica.

»Sinus«, Cosinus og Balancev~gt. - Forvarmer og Pasteurer fra Silke, borg. - Ringkeler fra Rauer. - 1 Titan (T. A. 45), 1 Alfa Laval og 1 B. s.. W. Centrifuge. - K~rne~1teren »Victoria«. - Kedel og Maskine fra H. Rasmussen s.. Co. - Kulsyrekelemaskine (25.000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. - Amerikansk Ostekar. Fleden syrnes i Tr~tender. Elektricitet. Nogle Alum. Transportspande. - Alum. Sedm~lks. og Skummetm~lkskar. - Syrekoger. Tappemaskine. - Proppemaskine. - Kul.


Ejer:

Dalum Landbrugsskole. - Bestyrer: HansBloch, fedt 8. Februar 1890. - Begyndte Uddannelsen ved Mejeribruget 1. Maj 1906 paa Andelsmejeriet Vorvadsbro ved 0stbirk og var der i 21/2 Aar til 1. November 1908; var senere paa Andelsmejeriet »)Lindevang« i 11/2 Aar og paa »)Begekilde« ved Hasselager i 11/2 Aar og endelig paa Linaa pro Laven 1/2 Aar, hvilken Plads han maatte fratr~de grundet paa Sygdom. - Paa Roskilde Hejskole og senere paa Dalum M~lkeriskole 1914-15. Blev Bestyrer paa Skolens Mejeri 1. November 1915. Hans Bloch. Bestyrer.

Jf

\\ v

~~t _ l:

I::

~

~IV::sOIl

~~§ ~ 15 ::;:

1911 1912 1913

::;:

0.4-1 26.6 12.21 13.% 0.14 I 26.2 13.75

I 0042 I 26.7

I

_ ~ I Blandingsos! 1000 kg

Blandingsos!

~~Jf :.::....~ ~ ~o =0 g

1000kg

Skummet" m",lksos!

<J)

1000kg

~

1914 1915

FRAUGDE:::Kl£RBY Oprette!

1909. -

Postadresse:

~E:3 ~

<;

;:::

i:

0.49 . 26.1 15.30 II 0.54 25.5 16.01 0.028

Skummet" m",lksos! 1000 kg

2.33

MEJERI

!,1arslev. - Jernbanestation: Marslev (2 km). Mejerikreds: Odense Am!.

Telefon:

~1arslev 61.


1909. - Beboelsen i Mejeribygningen rummer 7 V ~relser, heri Oprettet Personalets. - 40 Leveranderer med 300 Keer. - Medarbejderen lennes med 500 Kr. - Firkantet 20 m hej Skorsten. - Sidste Aar indvejedes 0,88 Mill. kg Sedm~lk; der produceredes ikke noget Smer, men der ostedes 29,758 kg Ost af c. 375,000 kg M~lk.

Ejere: De forenede Mfjerier, Aarhus. Bestyrer: Chr. Andersen, fedt 12. Sep~ tember 1883. - L~rte Mejeri paa Sel1ested, Thurup, Flemlese, Hejrup og Sydstevns. - Var 1903-04 Elev paa Ollerup Hejskole og 1904 paa Dalum M~lkeriskole. - Blev Bestyrer af Fraugde ~K~rby 1. J anuar 1916.

Jacob Nielsens V~gte. - Forv;rmer, Pasteurer og Ringkelere fra P. 5.1. P. - Alfa Laval Centrifuge. - Ingen K~rne. - Kedel fra Frich og Maskine (engelsk Fabrikat). - Tr~ostekar. - Petroleum. - Kul.

GLAMSBJERG Oprettet 1906.-

MEJERI

Postadresse: Glamsberg. - jernbanestation: Glamsbjerg TeJefon: Glamsbjerg 44. - Mejerikreds: Odense Am!.

(0.3km).

1906. - Den s~rskilte Beboelse rummer 10 V~relser, heri Perso~ Oprettet nalets. - 24 Leveranderer med c. 500 Keer. (Fra 1. Oktober 1915 er Leveranderantallet 46 med c. 700 Keer). - 64 m artesisk Boring. - De 4 Medarbejdere lennes med 2400 Kr. - Modersyre. - Ostelagret afkeles fra . Kelemaskine. - Firkantet 23 m hej Skorsten.


Ejer:j. Chr. Gormsen, f0dt 15. Marts 1872 i Thurup. Var f0rst paa Egerup (fra 1889) og siden paa Dreslette, Pederstrup, 0rsted og Ullerslev. - Paa Ladelund Ma:lkeriskole 1892 -93. - Bestyrer paa Gjestelev 1. November 1895-1. September 1896 og paa Sellested fra 1. September 1896-1. Januar 1906, da Glamsbjerg byggedes. »Sinus«, Decimal og Balance. Forvarmer, Pasteurer og Ringk0ler fra P. &. L. P. - 1 Titan og 1 B. &. W. Centrifuge. - Ka:mea:1teren »Victoria«. ]. Chr. Gormsen, - Kedel fra Th. Th. Sabroe og Marshall Maskine. Mejeriets Ejero - Kulsyrek0lemaskine (37.000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. - Amerikanske Ostekar. - Fl0den symes i T0nder. - Dobbelte Tender til Syren. - Elektricitet fra Byens Elektricitetsva:rk. - B0gespaaner som Bra:ndsel. _ Jt & bD

..::.lCen

+: •.• ~

Blandingsost 1000 kg

E ~8 E~

NO.9 ::;; ::;;

Skummet, m",lksost 1000 kg

~~~

V'J

r::

a

~~~:;: g ~o Jj Ile8

_ Jt ~ ::!:6 § ~

•.• G:@

BlandingsoSl1 1000 kg Skummet,. m",lksost 1000 kg

:=

I 1906-07 1907-08 1908-09 1909-10 1910-11

1.32 1.92 1.85 1.80 1.85

0.802 1.010

0.987 0.962 0.988

1911-12 1912-13 1913-14 191-1-15 1915-16

KERTEMINDE Oprettet 1897.-

1.80 1.30 1.30 1.30 1.651

-

-

0.909

-

0.632 0.628

-

0.6U 0.791

MEJERI

Postadresse: Kerteminde. - Jernbanestation: Kerteminde Telefon: Kerteminde 89. - Mejerikreds: Odense Amt.

(0.5 km). -

Oprettet 1897. - 18 Leveranderer med 550 Keer. - 6 m dyb Brend. De 2 Medarbejdere 10nnes med 11-1200 Kr. - Flora danica. - Oste. Jageret afk0les fra Ishus, der rummer 130 La:s Is. - Firkantet 17 m hej Skorsten. -- Sidste Regnskabsaar behandledes 1.31 Mill. kg Ma:lk; der produ. ceredes 41,457 kg Smer med et Forbrug af 25.93. - Desuden ostedes der af 630,700 kg Ma:lk.

I


Ejer: De forenede Mejerier paa Sj;;elland. - Besty. rer og Medejer: P. Friis, f. 27. Oktober 1858. Begyndte Mejerigerningen i 1885 paa Aldrup; var derefter paa Ladelunds Kontrolkursus og blev 1887 Bestyrer paa Kl0vergaard Mejeri i S0nderjylland og 1890 paa Tja:reby. Kom til Kerteminde November 1905. Medstifter af A/S »De forenede Mejerier paa Sja:lland«. »Simplex((, Bismer og Balance. - Forvarmer, Pasteur og Ringk0ler. - B. &. W. Centrifuge. P. Friis, Ka:rnea:lter. Kedel fra Th. Th. Sabroe. Maskine Be,tyrer og Medejer. fra Frederiksen, Odense. - Tra:ostekar. - F10det0n. der. - Gas og Elektricitet. - Kul og T ra:.

LANGESKOV Oprettet

MEJERI

1836. - Postadresse: Lange,kov. - Jernbanestation: Lange,kov (0,2 km). Telefon: Lange,kov -no - Mejerikreds: Oden,e Amt.

oprettedes 1. Maj 1896. - Beboelsen, Mejeriet rummer 13 Va:relser, hvoraf 4 for Personalet.

der er ovenover Mejeriet, - 90 Leverand0rer med 700 K0er. - Brenden er 4 m dyb. - De 4 Medarbejdere (Mejerske) 10nnes med 6000 Kr. Kostpenge. - Osten paraffineres. - Ostelagret afk0les Era Ishus, der rummer 210m3 Is.

+


Gaardejer Anders Bakkegaar< den, Langeskov, fedt 17. Juni 1867 i Ferritsslev. Var ved Landbruget tit det 20. Aar. La:rte Mejeriet paa Ferritslevs F. M. og var der 3/4 Aar. Gennemgik et Kur< sus for Landma;;nd paa Dalum Landbrugsskole i 1888 - 89. Mejeribestyrer P. Nielsen. Gaardejer And. Andersen. paa Tarup F. M. og der< Bestyrer. Mejeriets Ejer. na:st, da F. M. gik over tit A. M., Bestyrer paa dette i 5 Aar til November 1894. Bestyrede en Famite< ejendom tit 1896. Kebte og byggede Langeskov Mejeri i 1896 og har haft det siden da. Kebte Bakkegaarden i 1905. - Formand for Foreningen af De danske Mejeriejere og Mejeriforpagtere og for Fyns Andelskulindkebs< forening. I Bestyrelsen for Odense offentlige Slagterhuse og Eksportslagteri. Medlem af Osteeksportudvalget. - I Bestyrelsen for »Dalum La:rlinge«; i Legatudvalget for Dalum Landbrugsskole og Fyns Stifts patriotiske Selskab. Revisor for »Ma:lkeritidende« og Censor ved Dalum Ma:lkeriskole m. m. Bestyrer: P. Nielsen, fedt 23. September 1884 i Aunslev. Var ved Landbruget tit det 20. Aar. La:rte Mejeriet paa Ellinge Andelsmejeri i 2 Aar, var sen~re 2 Aar paa Vedelsborg Herregaardsmejeri og 1 Aar paa Brolykke Mejeri, Langeland. Overtog 1910 Bestyrerpladsen paa Langeskov Fa:llesmejeri. Ejer:

Andersen,

»Simplex«. - Bismer< og Balanceva:gt. - Forvarmer og Pasteurer fra Buaas. - Ringkelere. - Alfa Laval Centrifuger. - Ka:rnea:1teren »Silkeborgcc


Kedel fra Th. Th. Sabroe og Maskine fra H. Rasmussen &. Co., Odense. Amerikanske Ostekar. - Fledesyrningsbassin. - Elektricitet. - Kul.

bJJ

,,-'" ]~t

-" " ~~§ ;:;:: 1896-97 1900-01 1904-05 1908-09 1910-11

0.88 1.38 1.95

2.01 2.17

.~~ ~ ~o

_

Jf

0';::

~

=5 g

(/)~§ ~ 33.22 47.75 67.93 74.77 78.62

Blandingsost 1000 kg Skummet ..

- Postadresse:

1i ~.2

0.062 O.5-l-l 0.95-1 0.980 1.0-13

4.66 43.19 76.29 87.17 85.49

~

~

(I

b.C

=~ U;:s

;:;:: E:::!l ;:;:: ;:;::

§ m",lksos! ;:;:: 1000kg

MARSLEV Oprettet 1875.

::

~~t

~bl)s::

1911-12 1912-13 1913-14 1914 -15 1915-16

1.92 1.99 1.93 2.06

2.19

I -

I -

&etl

1875. - Ombygget. Oprettet heraf 4 for Personalet. -

I

Blandingsost 1000 kg

~lI'lC

e ~g "'ijO.9 Skummet" (/)E;:; ;:;::a m",lksos! ;:;:: 1000 kg

I

I 70.4611.02'J 68.49 64.88 71.77

I

1.020 1.041 1.118

85..16 1.311 I

78.12 80.75 82.95 94.73 127.03

MEJERI

Jernbanestation: MaTslev (3.8km). Mejerikreds: Odense Am!.

MaTslev. -

_::

~""'OJf :;: .•.• t

Telefon: MaTslev 8.

- Den sa:rskilte Beboelse rummer 13 Va:I;elser, 82 Leveranderer med 750 Keer. - 4 - 5 m dyb Brend. - De 6 Medarbejdere lennes med 2770 Kr. - Flora Danica. Osten paraffineres. - Ostelagret afkeles fra Ishus, der rummer 200 La:s Is. - Sidste Aar indvejedes godt 2 Mill. kg Ma:lk. Der ostes af godt 1 Mill. kg Ma:lk, tidligere Ejdam, Taffel, Dansk Schweizer og Chr. IX.s Ost, nu mere og mere Roqueforost, hvoraf der for Tiden laves over 100 Stk. daglig.


Ejer:

Marius Boel, fedt 5. Januar 1882. L~rte Mejeriet hjemme paa Faderens Gaard, Lisedal i Lyngby. Var Era Maj 1898- November 1900 paa Vithen; dern~st paa Haldum (1900-01). Paa Frederiksborg Hejskole. Herfra paa Kirkedal (Gramrode) og var der Ostemejerist i 21/2 Aar. Elev paa Ladelund M~lkeriskole 1904-05 og kom saa igen til Kirkedal indtil December samme Aar. Rejste saa til Holland og var der til Oktober 1909. Blev Bestyrer paa Legster F. M. og var der til Juli 1910. Forpagtede i November 1910 Osteriet paa Renbjerg F. M. Kebte 1911 »Tre Kroner(( og flyttede derfra til Marslev, hvor Marslev Mejeri kebtes i Februar 1915 af Mejeriejer G. Thomsen, der kebte Lejbelle. Solgte »Tre Kroner« til Mejeriejer Robert Hansen.

Maglekilde V~gte og Bismer. - Forvarmer og Pasteurer Era Buaas og P. &. L. P. - Ringkelere. - Alfa Laval Centrifuge. - K~rne~lteren »Vic~ toria(. - Kedel fra Th. Th. Sabroe og Marshall Maskine. - Amerikanske Ostekar. - Fleden syrnes i Tender. - Elektricitet.Kul.

MARSLEV SAMLERMEJERI Oprettet 1895.-

Postadresse:

- Jernbanestation: Mejerikreds: Odense Amt.

Marslev.

Marslev.

-

Telefon: Marslev 5.

oprettet 1895 (lng. Casse). - Den s~rskilte Beboelse rum mer 10 Mejeriet V~relser og desuden er der 3 V~relser for Personalet i Mejeribygningen. - 100 Leveranderer med 1150 Keer. - Brenden er 62 m dyb. - De 3 Med~ arbejdere lennes med 1600 Kr. - Skorstenen er 23 m hej. - Der indvejes c. 2 Mill. kg M~lk, der sendes til Kebenhavn.


Ejer: Det danske Madkekompagni, Kebenhavn. Bestyrer: P. Nielsen, fedt 13. November 1866. Uddannet paa Scerslev og Vejstrup Mejerier. Bestyrer paa Dreslette 1889-96 og Ejby og Omegns Mejeri 1896-1904. Bygget Begely og var der til 1905, og sid en da i D. M. K.s Tjeneste.

Sinusvcegt. - Forvarmer og Pasteurer fra P. &.. 1. P. - Saavel Flad- som Ringkelere. - Titan Centrifuge. - Kcemecelteren ÂťHamletÂŤ. - Kedel fra Titan P. Nielsen. og Maskine fra Tuxen &.. Hammerich. - Ammoniak~ Bestyrer. Kelemaskine fra Tuxen &.. Hammerich. - Trceostekar ligeledes amerikanske. - Fleden symes i Tender. - Elektricitet. - Kul.

MIDDELFART Oprettet

MEJERI

1896. - Postadresse: Middelfart. - Jernbanestation: Middelfart (I." km). Telefon: Middelfart Il2. - Mejerikreds: Odense Amt.

oprettedes 1896, men flyttedes 1902 og byggedes som et tidssvaMejeriet rende Mejeri (H. P. Philipsen). - Den scerskilte Beboelse rummmer 15 Vcerelser, Brand.-

heri Personalets. - 52 Leveranderer Der er 2 Medarbejdere (Mejerske)

med 425 Keer. - 6 m dyb og 3 Kuske, der lennes med


3600 Kr. Skorsten. kg Smer Skerost.

- Flora danica. - Ishuset路 rummer 140 m HIs. - 16 m hej, rund - Sidste Aar indvejedes 1 Mill. kg M;elk; del' produceredes 40,000 med et Forbrug af 25.5. - Del' laves lidt K;ernem;elks-, Flede: og Del' er god Byhandel fra 2 Butiker og 2 V ogne (om Sommeren 3 Vogne).

N. P. Christensen, fedt 5. Juli 1858. Val' ferst ved Landv;esenet og kom 1877 til Aunsegaard som Mejerielev. Soldat. Rejste til forskeIlige Meje: riel' for at sege Videreuddannelse og blev 1888 Bestyrer paa Skellingsted og val' del' i 4 Aar. Dern;est Bestyrer paa Gelsted og val' ligeledes del' i 4 Aar. Kebte saa Middelfart Mejeri. Bestyrelsesmedlem i 10 Aar af Middelfal't Haandv;erkerog Industriforening. Ejer:

Nettov;eg't fra Jac. Nielsen, Udvejningsv;egt fra N. P. Christensen. H. P. Philipsen og Balancesmerv;egt. - Forvarmer, l\1ejeriets Ejer. Pasteurer og Ringk01ere fra Kolding. - 1 Titan og 1 B. &. W. Centrifuge. - Danske Tendek;erner. - Kedel fra Lange og Ma: skine fra H. P. Philipsen. - Fleden syrnes i Tender. - Aluminiums- K01ere til Syl'en. - Gas. - Kul.

OTTERUP Oprettet 1909. -

MEJERI

Postadresse: Otterup. - Je;'nbanestation: Otterup (0." km). Mejerikreds: Odense Amt.

Telefon: Ottcrup 76.


1. November 1909 (Ejeren Begyndte over Mejeriet rummer 10 V.rrelser.

ledede selv Opferelsen). - Beboelsen - 48 Leveranderer med 8-900 Keer. - Bremden er 11 m dyb. - De 5 Medarbejdere lennes med 3000 Kr. Flora danica (haft den i 2 Aar). - Ostelageret afkeles ved Ishus, som rummer 350 m 3 Is. - Sidste Regnskabsaar indvejedes 2.41 Mill. kg M.rlk og der produceredes 73,700 kg Smer med et Forbrug af 25.9. - Der ostedes 130,354 kg Ost af 1.60 Mill. kg M.rlk.

Ejer: Et Aktieselskab, hvoraf Hans Pilegaard er Medaktion.rr samt Formand og Driftsleder. Hans Pilegaard f0dtes 1870. Begyndte Mejerigerningen paa Ringe Mejeri 1889, senere paa B0gelunde, Gr.rsted og Videmark. Derefter Bestyrer paa Boltinggaard, Stenstrup-Lunde og Tullebelle. Har drevet Otterup Mejeri siden November 1909. Ved Siden af Mejeriet drives et stmre Svinehold (c. 600 Svin). K0bte For_ aaret 1916 en Gaard i Otterup.

Hans Pilegaard, Driftsleder.

borg. - Kedel kanske Ostekar.

Oprettet 1894. -

Silkeborg V.rgte. - Forvarmer, Pasteur og Ringk0ler. - B. &. W. Centrifuge. - K.rrne.rlteren Silkefra H. Rasmussen &. Co. Marshall Maskine. - Ameri- Fl0den syrnes i T0nder. - Elektricitet. Kul.

Postadresse:

Jernbanestation: Odense (0.6 km). Mejerikreds: Odense Amt.

Odense. -

Telefon: Odense 707.

prettet 1894 som Andelsmejeri, men gik 1898 over til Aktieselskab (Arkitekt Jacobsen, Odense, og P. &. 1. P.). - Den s.rrskilte Beboelse rummer 5 V.rrelser. - 65 Leverand0rer. - Bmnden er 37 m dyb. - Der er 9 Medarbejdere, der 10nnes med 12,000 Kr. - Flora danica. - Skorstenen er 31 m h0j. - Der er 7 Butiker og 11 Vogne.

O

Netto - Decimal_ og Balancev.rgt. - Forvarmer, Pasteur og Ringk0ler fra P. &. 1. P. - Alfa Laval Centrifugei'. - K.rrne.rlteren ÂťVictoriaÂŤ. - Maskine fra Titan. - Svovlsyrling- K0leanl.rg fra Th. Th. Sabroe. - Amerikanske Ostekar. - Elektricitet. - Et Kondenseringsanl.rg er oprettet 1911. - Kul.


Ejer: Et Aktieselskab. Formand: Sagferer C. Jensen, Odense. - Direktar: Ludvig Glasser, [adt 27. September 1863. La:rte Mejeriet paa Lystrup, Haslev og Gjorslev (1882-84). Blev 1888 Bestyrer paa Taastrup Mejeri og siden 1894 paa Pasteur. _

::

~~~:::: ..:.::: .â&#x20AC;˘...s::t: ~ 0lJ 8 ~ g "ii 0 .9

bJl

Blandingsost 1000 kg

,,-'" ~."

en 8 ~

1894-95 1898-99 1902-03 1906- 07 1910--11

1.15 4.12 6.24 7.80 6.32

27.0 27.5 25.7 25.3 26.3

45.67 111.12 186.08 244.62 136.67

::;: ;:!

::E:

0.020 0.062 0.068 0.047 0.094

Skummet, m",lksost

::;:

1911-12 1912 -13 1913-14 1914-15

SKRILLINGEGAARDENS Oprettet

1912. -

Postadresse:

en 8 0

::;:8;:!

1000kg

Midde1fart. - jernbanestatlon: Mejerikreds: Odense Amt.

6.07 5.90 4.54 3.47

_

::

~

:::

~~ ~ :::: ~t '" ~" E "" ~g -'" -00

1-0

==!j ~~ !j.9

III

:@

M

26.5 165.00 26.4 171.98 27.3 116.25 27.0 70.65

Blandingsost 1000 kg Sk ummet â&#x20AC;˘. m",lksost

1000kg

-

MEJERI Middelfart.

-

Te1efon:

Middelfart

24.

oprettedes 1912. - Den sa:rskilte Beboelse rummer 4 Va:relser. Mejeriet 2 Leveranderer med 150 Kaer. - Vandva:rksvand. - Ingen Medarbej< dere. -

Syreva:kker fra Bl.

s.. Tv. - Ma:lken sa:lges til Kabenhavn.


Bestyrer: c. Serensen, fedt 8. September 1877. Val' ferst paa Hejmark og val' del' i 21/2 Aar. Elev paa Vestbirk Hejskole. Kom derefter til Skedeb~k, Fuglsang og Lundbjerg. Elev paa Ladelund M~lkeri". skole. Val' 2 Aar paa Kolding A. M. og dern~st Vikar i 11/2 Aar. Efter at have v~ret 2 Aar paa Margarinefabriken Alfa blev S. Bestyrer paa Skril. lingegaardens Mejeri 1. April 1913.

c.

Serensen, Bestyrer.

Decimalv~gte. - Universal og Ringkeler. Dania Centrifuge. - Komb. K~rne~lter. - Kedel Meller &. Jochumsen. Firkantet Tr~ostekar. Elektrisk Belysning. - Kul.

S0NDERBY Postadresse:

D

fbberup.

-

jernbanestation; Mejerikreds;

fra -

MEJERI Ebberup (1 km). Odense Amt.

Telefon:

Ebberup

l3.

en s~rskilte Beboelse rummer 6 V~relser, heraf 3 for Personalet. - 8 Leveranderer med 375 Keel'. - 9 m dyb Brand. - De 3 Medarbejdere (Mejerske) lennes med 1200 Kr. - Ostem~lken pasteuriseres til 70 a C. Ostelagret afkeles fra Kelemaskinen. - 16 m hej Skorsten.


Ejer;

Et Interessentskab bestaaende af: Fhv. Pro. priet~r j. D. Bauer, Odep.se, Forsegsleder N. Bech, Hjallese og Landbrugsl~rer N. Kja!rgaard Jensen, Hjallese; sidstn~vnte er Leder. - Bestyrer: Fr. L. Sorensen, fedt 28. April 1886. Uddannet paa SimmerbeIIe, Glamsbjerg og Egeskov. Paa Dalum M~lkeriskole 1911-12. Bestyrer af Skolens Mejeri 1. Maj 1912 - 1. November 1914 og siden da af Senderby

Mejeri.

»Sinus«, Bismer og Balancev~gt. - Forvarmer Fr. L. Serensen. med Snekke fra Paasch. - Pasteurer og Ringkelere Bestyrer. fra P. s.. L. P. - Alfa Laval Centrifuge. - K~rne. ~lteren »Victoria«. - Kedel fra Skive Jernsteberi og Maskinfabrik og Allerup Maskine. - Kulsyrekelemaskine (40.000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. - Fir. kantede Tr~ostekar. - Fleden syrnes i Tender. - Flora danica og FI. d. Tender. - Elektricitet. - Kul.

AADAL Oprettet 1887. -

Blandingsost 1000 kg Skummet~ m.rlksost lUOO kg

I

-16.22

I

ANDELSMEJERI

Postadresse: Jellinge. - Jernbanestation: Vejle (15 km). Mejerikreds: Vejleegnens.

Telefon: Sandvad 31.

O

prettet 1887. - Ombygget 1905 (Kolding). - Beboelsen i Mejeribygningen rummer 8 V~relser, hvoraf 2 for Personalet. - 2QO Leveranderer med 1580 Keer. - I M~lkebedemmelsesforening. - Brenden er 15 m dyb. De 4 Medarbejdere lennes med 2000 Kr. - Fledeenheder. - Flora danica. - Osten olies. - Smerret s~lges til Eksportforening. - Ishuset rummer 120 L~s Is. - Firkantet 19 m hej Skorsten. »Sinus«, Bismer og Silkeborg Balance. - Forvarmer fra Hegelund s.. Anker. - Pasteurer fra K<:>lding. - 2 B. s.. w. Centrifuger. - K~rne~lteren »Silkeborg«. Kedel og Maskine fra Kolding. - Tr~ostekar. - Flede. syrningsbassin. - Flora danica ·Tenden. - Elektricitet. - En Del Alum. Trans.


portspande. Centralvarme.

-

Resttemningsapparat. Kul.

r:J). 1897- !.JI) 1901-02 190,)-06 1909-10 HllO-ll

- ~~~ I~JfI~'-t=~ I~~ s~g t.~~

bll

""ij~.2

I:>':. e=!l ~ I::'::'

I

I

Olieseparator.

-

Vandvarmer.

Formand: Gaardejer Niels Mols, Bjerlev, Jelling, Bestyrelsesmedlem af Danish Dairies. Tidligere Forma:nd: Gaardejer Kr. Pedersen, Gaardejer J. Kr. Thomsen, Gaardejer P. Hauge og Sognefoged M. Andersen. Bestyrer: H. Chr. Hansen, fedt 10. Maj 1870. La:rte Mejeriet fra 1888 ferst paa Tobel og senere paa Grendal. - Blev 1. April 1893 Bestyrer paa Blaahej. Fra 1. November 1895 Bestyrer paa Thyregod og fra 1. November 1901 paa Aadal. Var 1899 Elev paa Ladelund Ma:lkeriskole. Medlem af Skolekommissionen. Formand for Forsamlingshuset. Suppleant i det stedlige Menighedsraad. Kommunal Revisor og Revisor i Sygekassen.

H. Chr. Hansen, Bestyrer.

]~t

-

CI')eO

,...

I

2,44 26.~ 92.73 3.22 26.2 122.67 3.58125.7 138.28 3.86 25.51149.82 4.14 24.8 164.54

:;: ""'"' "" ~ c "ijO.9

a::.::

::<:

Blandingsost 1000kg Skummet .. rnzlksost 1000kg

-

-

0.077 0.205 0.318 0.297

-

12.22 22.88 21.11

Aar

J)

4}"'C

~Jfl ~ ~i~~ ~~~"

...:.:: Wl

~

c

"ico

::<:

!l= e~

1911-12 3.97 1912-13 4.32 1913 -14 4.65 1914-1514.52 1915 -16 4.10

~

be G,I:::l

I ~"ij

'"' ~co ClfdO

Blandingsost 1000 kg Skumme!. m",lksost 1000 kg

"" ~ c "ijO.9

::.::a::.::

.D ::.::

V)E~

24.5 24.5 24.6 24.2 24.0

159.04 337 0. 1 173.52 0.308 186.73 0.292 184.5<10,46!! 168.34 0.544

I

25.20 31.35 20.05 31.82 43.65


AAGAARD Oprettet 1889.-

Postadresse:

Kolding.

ANDELSMEJERI - jernbanestation: Gravens (2 km). Mejerikreds: Sydjysk.

Telefon: Aagaard II.

1889. - Osteriet opfertes 1914 Oprettet bygningen rummer 9 V;erelser, hvoraf

(Kolding). - Beboelsen i Mejeri~ 3 for Personalet. - 110 Leveran~ derer med 850 Keer. - I M;eIkebedemmelsesforening. - 65 m dyb Brand . .- De 4 Medarbejdere Iennes med 1500 Kr. - Faktor 2. - Syre fra Vejstrup~ Heils. - Smerret s;eIges til Eksportforening. - Firkantet 19 m hej Skorsten.

pormand: Sogneraadsfor~ mand, Propriet;e~ J. Nielsen, Donsgaard pr. AI_ minde; Formand for Kolding Folkebank; N ;estfor_ mand for Kolding Svineslagteri; Formand i Pris_ reguleringskommissionen f. Vejle Amt. Tidligere Form;end: Propriet;er P. Terp (8 Aar); Propriet;er So~neraadsfm., Prop. J. Nielsen. J. J. Christiansen, N. Andersen (1 Aar) og Mejericts Formand. Bestyrer. Propriet;er J. Daugaard (4 Aar). - Bestyrer: J. J. Christiansen, fedt 8. November 1866. L;erte 1887 Mejeri paa ÂťKronjydenÂŤ, senere paa Ladelund og var paa M;elkeriskolen 1888-89. Kom derefter til 0ster Linnet i Senderjylland. Blev 10. Oktober 1891 Bestyrer paa Aagaard. - Bestyrelsesmedlem af Venstrev;elgerforeningen for Starup Sogn. Revisor i Dansk Mejeristforening. Forligsmand i Sydjysk Mejerikreds.


_ ~~~::

IS> tl.Ll

E VI

1889-90 1893 - 9·[ 1897 -98 H)()1-02 H)(),i-06

1901J - 10 <---.

I

Jf

..,::( ~

ij 8 "ii o.~ EO :l:: :: :l::

2.G2 27.0 96.06 2.n·1 27.5 106.79 3.81 27,4 140.21 ,i.on 26.6 191.06 .i.15 26.3 195.07 .i.l t 26.1 194.26 0.075

OIl

Blandinl:sost 1000 kg

1Li c

E

Skummet. ma-Iksos!

VI

1000 kg

I

10.91 9.63 15.0-t 14.20 8.45 .J.98

~ ~

\\~~ ••• b1l

1910-11 I 1lJll- 1'2* 1912-13 1913 -14 1914-15 1915-16

_

~o

u

~g § EO :l:: =

-

1

i

25.9 202.83 0.220 25.9 86.72 0.080 25.(; 96.75 0.079 25.7 100.59 0.033 25.3 95.G110.289 250 82.82 0388

. I

Blandinl:sost 1000 kl: Skummet_ m<elksost lOOO kg

12.37 9.16 5.09

2.39 20.88 2683

') Regnskabsaaret gaar fra November til November. *) Mejeriet deltes i Aagaard, Vester Nebel og Gravens Mejerier.

»Sinus«, Bismer og Balanceva:gt. - Forvarmer, Pasteurer og Ringkelere fra Kolding. - 1 Titan (T. A. 45) og 1 B. &. W. Centrifuge. - Ka:rnea:lteren »Hamlet«. - Kedel og Maskine fra Kolding. - Kulsyrekelemaskine (Nr. 12) fra Th. Th. Sabroe. - Firkantede Tra:ostekar. - Fledesyrningsbassin. - Flora danica Tenden. - Elektricitet. - Resttemningsapparat. - Olieseparator. Vandvarmer. - Delvis Centralvarme. - Kul.

AAST ANDELSMEJERI Oprettet 1890. -

Postadresse:

- Jernbanestation: Vandel (3,0km). Mejerikreds: Vejle og Omegn.

Vande!'

Telefon: Aas! \.

1890. - 1905 oma:ndret og Tilbygning (lng. Casse). - Beboelsen Oprettet i Mejeribygningen rummer 5 Va:relser, hvoraf 2 for Personalet. 148 Leveranderer med 900 Keer. - Kilde. - Kloakvandet udnyttes til Overris< ling. - De 2 Medarbejdere (Mejerske) lennes med 900 Kr. - Fledeenheder. - Flora danica. - Ishuset rummer 50 La:s Is. - Firkantet 16 m hej Skorsten.


Formand: Gaardejer P. Nielsen, Br<endegaard, Vandel; Sogneraadsmedlem. - Tidligere Form<end: Gaardejer N. Johansen; Gaardejer Johs. Nielsen; Gaardejer N. J. Nielsen; Gaardejer L. Gydesen; Gaardejer P. Nielsen; Gaardejer S0ndergaard; Gaardejer H. P. Christensen. - Bestyrer: M.Jensen. f0dt 16. Februar 1879. L<erte Mejeri paa Trelde 1894-95. Derefter paa Bredsten og Nutiden. Kontrolassistent i Nr. Alslev Kredsen i 1 Aar. Undermejerist paa »Frederieia«. Elev paa Ladelund M<elkeriskole 1902-03 og blev 1. November 1905 Bestyrer paa Blaah0j; overtog Bestyrerstillingen paa Aast 1. November 1909. Revisor i Brugsforeningen.

r:,)

bl>

\\ v..:t

"'"

Q)~O "'"

=gf~

~~§ :>:

1910-11 1911-12 1912--13

tB OJ) ]8 F;.D

"~~I".. 1_ ~ ~t:~ ~ g ~ 0 .9

E </)

E~

I

l.rm 2-1.7 1.77 I 25.0 1.98 2S.1

:E:

_

Blandingsost

~b.O

:E:

M. Jensen. Bestyrer.

a

:E:

68.59

~ ~o

Skummet .. m",lksost 1000kg

</)

~E8 ,...

1913-14 1914-15 1915-16

70.78 78.72

~

,.~.Q':;:

1000kg

2.10 1.86 1.80

24.9 24.5 24.5

84.49 75.95\ 72.60 1

I3Iandingsost 1000 kg

••

~6:=g

~

Skummet" m",lksost 1000 kg

i

"'0

-

-

I I

I

-

-

»Sinus«, ))Fix« og Balaneev<egt. - Regenerativ (P. &. L. P.). - Fladk0lere. - Alfa Laval Centrifuge. - K<erne<elteren »Silkeborg«. - Kedel fra Th. Th. Sabroe og Caroe &. Leth Maskine. - Kobberfortinnet Fl0desyrningsbassin. - Aluminiumsk0lere og Syrekasse til Syren. - Petroleum. - FIest Aluminiums Transportspande. Restt0mningsapparat. Olieseparator. Centralvarme. - Baderum. - Kul.

BAASTRUP Oprettet 1888. - Postadresse:

Hedensted.

ANDELSMEJERI

- Jernbanestation: Hedensted Mejerikreds: Sydjysk.

1888. - Osteri og Ishus senere. Oprettet rummer 5 V<ere!ser, hvoraf 2 for Personalet.

(5 km). -

Telefon: Clster Snede 45.

Beboelsen i Mejeribygningen - 13 Leverand0rer med 100 K0er. - Brenden er 12 m dyb. - Kloakvandet udnyttes til Overrisling. - Medarbejderen l0nnes med 200 Kr. - Afregnes efter V<egt. - Syre fra Mortensen, Kirkedal. - Sm0rret s<elges til Eksportforening. - Ostelageret afk0les fra Ishuset, der rummer 100 L<es Is. - Firkantet 16 m h0j Skorsten.


Formand: Amtsraadsmed. lem J. P. Jensen, Tofte. gaard, Gl. Sole fra 1912. Formand for Vejle Andels. slagteri, Vurderingsmand f. Ejendomsskyld. Medlem af Vejle Amts Repra:sentant. skab, Medlem af Skolekom. missionen og Forligskom. missionen samt Formand for Vejle Amts Folkeblads Be. Amtsraadsmedlem J. P. Jensen, N. M. Jensen, styrelse. Ridder af Danne. Mejeriets Formand. Bestyrer. broge. Tidligere For. ma:nd: Gaardejer J. P. Jensen 7 Aar, Gaardejer Chr. Serensen 4 Aar, Gaard. ejer And. Serensen 3 Aar, Gaardejer Jens Serensen 3 Aar, Gaardejer Seren Serensen 3 Aar, Gaardejer Claus Olesen 3 Aar, Gaardejer J. Christensen 3 Aar, Gaardejer M. Serensen 3 Aar. - Bestyrer: N. M. Jensen, fedt 17. Ok. tober 1886. Begyndte Mejerigerningen 1907 paa Svaleba:k; var derefter paa Gjerding, Thyregod, Grendal og atter Thyregod, derna:st paa Brande, for 3. Gang Thyregod og sluttelig paa Rask. Var 1913-14 Elev paa Ladelund Ma:lkeriskole og saa tilbage til Rask. Blev - efter i kort Tid at have va:ret Vikar - 1. Januar 1916 Bestyrer paa Baastrup.

»Sinus«, »Fix« og Balanceva:gt. - Forvarmer fra Rauer, Pasteurer og Ringkeler. - Alfa Laval Centrifuge. - Dansk Tendeka:rne. - Elektromotor. - Heureka.Kedel fra »Stremmen«. - Firkantede Tra:ostekar. - Fleden syrnes i Tender. - Petroleum. - Cinders.


~~~

Aar 1)

Fd

"~I~ I " -ij.2 = l s ~

:;:E=

:@

1888-89 1892-93 1896-97 1900-01 1904 - 05 11908-09

1.00 1.52 2.1G

I""

2.6D 3.13

tl.C

~

:;:

b1J

Blandingsost 1000 kg Skummet:l' m.,lksost 1000 kg

-'"'"' :z ~%~ -" " ~ c ~g "iJ0~ IV"lE" :;: '" :;:

2(j,1 38.4G 25.8 58.27 25.6 84.18 25.5 90.67 0.5-18 25.3 101.29 0.618 -?' 25.2 PO O? 0 .I_~

-

I

- . -I

54.75 61.76 72.50

I

Aar 1)

1910-11 1911-12 1912-13 1913-14 1014-15/ 1915-16

~"'O

"~I~ J:

e.c

~

Iii!:;: E~ ij I~ ....:.ceJ:l:::' 0

1.65 1.54 1.37 1.11 0.87 0.30

:::l

0:;

~

~ .D

25.1 25.2 25.0 24.D 25.1 24.D

1_ ~ I Blandingsost 1000 kg

I

:z .•..•~

l.~~

~ g> == (5 g ~ ~§ ~ §

Skummet. m~lksost 1000 kg

65.13Io.2D51 60.12 0.183 54.12 0.150 144.15 0.116 34.26 0.075 12.05 0.150

21.06 13.05 10.71

0

~

10.00

~

BARRIT ANDELSMEJERI Oprettet

1887. -

Postadresse:

Barrit. - Jernbanestation: Barrit v. St. Mejerikreds: Midtjysk.

1887. - Oma:ndret Oprettet rummer 9 Va:relser, hvoraf

TeJefon:

Hornsyld 23 x.

1908-09. - Beboelsen i Mejeribygningen 4: for Personalet. - 232 Leverand~rer med

1450 Keer. - Brenden er 6 m dyb. - Kloakvandet udnyttes til Overrisling. - De 4 Medarbejdere lennes med 2000 Kr. - Fledeenheder. - Syreva:kker fra Bl. &. Tv. - Osten olies. - Smerret sa:lges til Eksportforening. - Fir. kantet 20 m hej Skorsten.

Gaardejer Rs. Gramtange, Barrit, siden 1909. Suppb ant til Skatteraadet. - Tid. ligere Forma:nd: Gaardejer J. Laursen 1887-88, Gaard. ejer M. Thomsen 1888-89, Gaardejer H. Madsen 1889 -90, GaardejerJ. Enema:rke 1890-91, Gaardejer N. Thorborg 1891-93, Gaard. Gaardejer Rs. Serensen, H. C. Hansen, ejer O. Jensen. 1893-95, Mejeriets Formand. Bestyrer. Gaardejer M. Thomsen 1895 -96, Gaardejer J. Enema:rke 1896-97, Gaardejer J. Nielsen 1897-98, Gaard. ejer J. Kristoffersen 1898-99, Gaardejer K. Rejkja:r 1899-1900, Gaardejer P. 0stergaard Hansen 1900-02, Gaardejer K. J. Thygesen 1902-04, Gaardejer L. Jensen 1904-06, Gaardejer J. Hansen 1906-07, Gaardejer N. Thorborg 1907-09. - Bestyrer H. C. Hansen, fedt 22. November 1863. Begyndte Mejerigerningen 1887 paa, Endrup; senere paa Saaby, Godthaab (Skelsk0r), Formand:

Serensen,


»Vordingborg« og Stege Mejeri. Bestyrer Bestyrelsesmedlem af Venstrev~lgerforeningen Fors0gslaboratoriets H~dersdiplom.

tJaa Barrit siden 1. Novbr. 1890. Indehaver af for Barrit Sogn.

»Sinus«, Decimal og Balancev~gt. - Forvarmer, Pasteurer og Ringk0lere Era P. &... 1. P. - 3 Alfa Laval Centrifuger. - 2 » Victoria« K~rne~ltere. Kedel, Maskine og Kulsyre~ K0lemaskine (30,000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. Firkantede Tr~ostekar. - Kobberfortinnet Fl0desyrningsbassin. - Syrekoger. Petroleum. - Restt0mningsapparat, Olieseparator. - Vandvarmer. - Central= \'arme. - Kul.

Aar ')

.., ,.~ 1 =gf~ ~:3

~

1887 -88 1891-92 1895 96 1899--1900 11903-04 1907....:08

~~

"IOU

111}j

E~:E:

..,

- -""" :;::

'"'

"" ~~ ~ ~g 11°·~ E_ :E: ;:; :E: (p~o

1.11 128.0 51.901 0.0531 1.75 2(i.8 65.10 0.115 1.\)3 26.6 72.00 0.083 2.18 25.8 84.20 0.110 I 3,01 I 25.:1 118.30 0.128 3.72 250 148.20 0.15:;

I

Blandingsos! 1000 kg Skummet .. m.,lksos! 1000 kg

:-3.30 7.20 5.20 6.8(; 8.00 9.70

'·~I

1-'" Aar J)

.

!=01l~

I ~ c~.~

0

:E:E~

1910-11 1911·-12 1912-13 1913-14 1914-15 1915-16

4.10 4.00 4.2'J 4.3(; 4.14 3.(;8

't gf ~ -..c'"'

!

~

24.5 24.(; 24.3 24.8 24.3 24.2

I

.., Blandingsos! 1000 kg

..~~:z •.• ~~

•.• e.o CS> co

--

~

<Il

c:

E ~~o I11O.~ :E: = 0

V)

~

166.001 0.123 161.40 0.157 175.70 0.135 174.2010.103 169.00 0.18;, 150.34 O.Hl

Skummet .. m.,lksos! 1000 kg

7.50 10.50 10.90 6.90 12.40 12.00


BJ0RNKJRR Oprettet 1888.-

Posladresse:

ANDELSMEJERI

- Jernbanestalion: Hornsyld v. St. Mejerikreds: Midtjysk.

Hornsyld.

Telefon: Hornsyld

18.

oprettet 1888. - Delvis oma:ndret og ny Beboelse i 1908 (P. 0Mejeriet J,. P.). - Den sa:rskilte Beboelse rummer 7 Va:relser, desuden er der 1 Va:relse og Kontor i Mejeribygningen. - 260 Leveranderer med 1800 Keer. I Ma:lkebedemmelsesforening. - 2 Brande paa henholdsvis 2 a 3 og 9 m.s Dybde. Kloakvandet udnyttes til Overrisling. De 5 Medarbejdere (Mejerske) lennes med 2225 Kr. - Faktor 2. - Flora danica. - Osten olies. - Ostelageret afkeles fra Kelemaskinen. - Smerret sa:lges til Eksportfor. ening. - Firkantet 16 m hej Skorsten.

Formand: Propr., Kancelli. raad A. Lerche, Lang. ager, Hornsyld, sid en 1907. Sognefoged i 25 Aar, Be. styrelsesmedlem af Horsens Bank. Formand for Bjerre H erreds H estea vlerforening. Tidligere Forma:nd: Gaard. ejer N. Petersen 1888-89, Gaardejer Rs.Jacobsen 1889 -94, Proprieta:r A. Le.rche Proprietrer, Kancelliraad Lerche, K. 01gaard Clausen. 1894-95, Gaardejer Chr. Mejericts Formand. Bestyrer. Steenkja:r 1895-99, Gaard. eJer Chr. Kristoffersen 1899-1902, Gaardejer Eskild Hansen 1902-07. - Be. styrer: K. 0lgaard Clausen, fedt 25. December 1875. Begyndte Mejeriger. nmgen 1890 paa Sdr. Vilstrup F. M. Senere paa Bramdrupdam og Viuf. Soldat.


Derneest paa Madebjerggaard. Var 1896-97 paa Ladelund Meelkeriskole. Atter paa Madebjerggaard, den sidste Tid som Vikar. Derneest Vikar paa Uhrekilde, Brande og Enigheden (Randers). Bestyrer paa Hjarne Andelsmejeri 1. Marts 1899, paa Damgaard fra 1. Maj 1901 og siden 1. Maj 1911 paa Bjernkjeef. Revisor i Bjerre Herreds Telefonselskab. Bestyrelsesmedlem i den stedlige Sygeplejeforening.

r:1)

..

••

••

~ ,,"" " :E ~ ~"'t:S k ~~.x ""- c c" cE" '"'" "'c15 "" ~" ~ c """id.o ~ ~iltlo "id0~

.. ~~§ ;:;:

1.20 2.41 3.27 3.93 4.63 4.00

1889-90* 1893-94 1897-98 1901-02 1905-06 1909-10

S •..•::E:~

;:;:

26.6 25.9 25.7 25.6 24.9

[44.27 90.46 126.22 153.11 179.60 -160.24 0.146

Blandingsost 1000 kg Skummet .• m",lksost 1000 kg

Aar

"" ~i~""- ~" ~ c

1) .

,,""•• ~ ~~t cE '"' "'co C C " S~o ~ ~.g """ ~ U)E~ ::E:Sa "id.o ;:;: ;:;:

••

::::

"'"

"id0~

'";:;:

;:;:

Blandingsost 1000 kg Skummet, m",lksost 1000 kg

I

9.71 9.42 10.43 11.89 -

1910-11 1911-12 1912-13 1913-14 1914-15 1915-16

4.10 3.99 4.29 4.36 4.14 4.35

24.5 24.6 24.3 24.8 24.2 24.8

166.71 162.06 176.09 174.98 169.95 172.38

-

0.095 0.164 0.181 0.090 0.174

-

-

18.0f)

-»Sinus«, Bismer og Balanceveegt. - Forvarmer fra Hegelund &. Anker. Fledepasteur og Ringkelere fra Rauer, Meelkekogeren (Forsegslaboratoriets Model) fra P. s.. L. P. - 1 Alfa Laval, 1 Titan (T. A. 45) og 1 B. &. W. Centrifuge. - Kedel fra P. &. L. P. - Caroe &. Leth Maskine. - Kulsyre. K01emaskine (30,000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. - Firkantede Treeostekar. Kobberfortinnet F10desyrningsbassin. - Isoleret Syrekasse og Aluminiumsspande til Syren. - Elektrieitet fra Byens Veerk. - Enkelte Aluminiumstransportspande. Restt0mningsapparat, Vandvarmer, Centralvarme, Brusebad. - Kul.

BLAAH0J Oprettet

1890. -

Mejeriet

Postadresse:

ANDELSMEJERI

Sender Omme. Mejerikreds:

Jernbanestatlon: Vejle og Omegn.

Brande (12 km). Telefon:

Blaahej 8.

oprettedes 1890. - Tilbygget 1912. - Beboelsen i Mejeribygningen rummer 6 Veerelser, hvoraf 2 for Personalet. - 160 Leveranderer med 900 Keer. - I Meelkebed0mmelsesforening. - 22 m dyb Brand. - Kloab vandet udnyttes til Overrisling. - De 2 M'edarbejdere lennes med 1000 Kr. (Bestyrerens Hustru er Mejerske). - Faktor 2. - Syre fra Jacobsen, Ulkeer. Ishuset rummer 130 Lees Is. - Firkantet 19 m hej Skorsten.


Formand: Kr. Mosegaard, Engeb~k, siden 1916. Med~ lem af Skolekommissionen. - Tidligere Form~nd: L. Therkildsen 1890-92, H. 0gelund 1892-94, O. Kj~r 1894-97, M. Thomsen 1897-99, L. Therkild~ sen 1899-1907, B. Kristensen 1907-09, H. P. Mel~ ler 1909-11, R. A. Rasmussen 1911-16. - Bestyrer: N. Pedersen, f. 18. August 1883. Begyndte Mejeri~ gerningen . paa Vallingered, kom senere til 0rsted og Phenix. Soldat. Var Vinteren 1906-07 paa Valle~ kilde Hejskole og derefter paa Juelsminde, Stadil og Sellested. Var 1909 paa Dalum M~lkeriskole og fra 1. November 1909 Bestyrer paa Blaahej. Revisor i den stedlige Sygekasse, Brugsforeningen og Haand~ v~rkerforeningen.

. ",--" "'''' ~ tJ)

._~ l. <2..

=~~§ ~~ ~ 1) 4./;:s

.;

::s

1910-11 1911-12 1912-13

1.58

N. Pedersen, Bestyrer.

'"

Jf .~~

~bl)

s ij8 VJ

E;:;

1,S7

24.8 25.3

63.77 61.97

1.73

25.0 69.os

-

~t;~

Blandingsost ~ 1000 kg

""ijO.~

::s ;::; ::s

~~~ ~ ~o

Skummet. m",lksost 1000 kg

VJ ~

1913-14 191-1 - 15 1915-16

1.86 1.82 1.s9

25.2

25.4 25.1

_ ~ +:_tl

BlandingsOSI\ 1000 kg Skummet~ m",lksost 1000 kg

=0 g

§ ~

§ ::s

I

I

~r:~= -=--.J = I 62.81

-

»Sinus«, Bismer og Balancev~gt. - Forvarmer, Pasteur og Ringkeler fra H. B. Jensen, Universal fra Buaas. - Titan (T. A. 60) Centrifuge. - K~rne~ ~lteren »Victoria«(. - Kedel fra Th. Th. Sabroe og Alliance Maskine. - Fle~ den syrnes i Tender. - Aluminiums~ Kelere og isoleret Kasse til Syren. Petroleum. - Nogle Aluminiums~Transportspande. - Resttemningsapparat. Vandvarmer, Centralvarme, Baderum. - Terv.


BRAMDRUPDAM Oprettet 1887.-

ANDELSMEJERI

Postadresse: Kolding. - Jernbanestation: Bramdrup v. St. (Kolding 4 km). Telefon: Bramdrup 16. - Mejerikreds: Sydjysk.

1887. Oprettet Mejeribygningen

Tilbygget 1904. - Ny Skorsten 1910. - Beboelsen i rummer 13 V.erelser, hvoraf 4 for Personalet. - 230 Leveranderer med 1562 Keer.' - I M.elkebedemmeIsesforening. - Kilde. Kloakvandet udnyttes til Overrisling. - De 6 Medarbejdere Iennes med 2500 Kr. (Desuden er der 5 Kuske). - Faktor 2. - Syre fra Hansen, Vejstrup~ HeiIs. - Ostelageret keles fra Ishus, der rummer 400 L.es Is. - Smerret s.eIges til Eksportforening. - Rund 22 m hej Skorsten.

Formand: Gaardejer H. Ravn, Dons, Alminde. Tidligere Formand: Gaard~ ejer Chr. Christensen. Bestyrer: K. M. Bojsen, fedt 7. September 1871. Be~ gyndte Mejerigerningen paa KongaadaI og derefter paa Aarrehus. Paa Ladelund M.elkeriskole 1889-90. Kom saa til Darum og Lade~ K. M. Bojsen, Gaardejer H. Ravn, Iundgaard. Blev 1. Maj 189i Bestyrer. Mejeriets Formand. Bestyrer paa Endrup og 1. Juni 1898 paa Bramdrupdam. Formand for Foredragsforeningen, for Sygeplejeforeningen og i Menighedsraadet.


Jt

_

~~~:;: eo a ij8

~

(g

t:

-00

Vl _ 0 1~ t: •..•

I'"

1887 -88 1891-92 1895-96 1899 -1900 1903-04 1907 -08

26.0 81.11 26.7 11734 26.0 131.88 26A 178.78 26.5 191.82

t:

= == i

_

Blandingsost 1000 kg

~~Jf:;::

-

~

=6 g § ~ §

~ ~o

Skummet. m",lksost 1000 kg

-

Jf

Vl ~

1910-11 1911-12 1912-13 1913 --14 1914--15 1915---;16

26.0 25.7 26.2 26.3 26.1 25.1

196.18 184.12 199.00 197.06 174.10 143.04

::;:

Blandingsost 1000 kg Skummet .. m",lksost

1000kg

0.633 0.630 0.539 0.550 0.509 0.714 I II

I

»Sinus«, »Simplex« og, Balanceva::gt. - Forvarmer, Pasteurer og Ringke~ lere fra P. &. 1. P. - 3 Alfa Laval Centrifuger. - 2 Ka::rnea::ltere Dan. Kedel fra Kolding og Caroc &. Leth Maskine. - Amerikanske Ostekar. Fleden syrnes i Tender. - Elektricitet. - Resttemningsapparat. - Oliesepara~ tor. - Vandvarmer. - Delvis Centralvarme. - KuI. - Stor ByhandeI.

BRANDE Oprettet 1899. -

Postadresse:

ANDELSMEJERI

Jernbanestation: Brande v. St. Mejerikreds: Vejle og Omego.

Brande. -

Telefon: Brande 12.

Oprettet 1899 (P. &. 1. P.). - Ny Skorsten 1915. - Beboelsen i Mejeri~ bygningen rummer 6 Va::reIser og Butik; Personalet har 2 af Va::reIserne. - 164 Leveranderer med 1025 Keer. - Brenden er 7 m dyb. - De 3 Med~ arbejdere lennes med 900 Kr. - Fledeenheder. - Flora danica. - Smerret sa::lges til Eksportforening. - Rund 23 m hej Skorsten.


pormand:

Gaardejer].

Vium

M.

Krog,' Arevad-

gaard. - Tidligere Form~nd: Bankdirektm L. P. Lauritsen, Gaardejer A. P. Nielsen, Bankdirekter L. P. Lauritsen, Gaardejer M. Sendergaard. - Bestyrer Anthon Jensen, fedt 10. September 1878. Begyndte Mejerigerningen 1894 paa Meballe, derefter Gaardejer J. M. Vium Krog, paa Tvingstrup, Thyholm, Mejeriets Formand. Bredsten, T aarnum, Bredsten og 0dsted. Ryslinge Hejskole og derefter Aadal. 1902-03. AHer Aadal og senere »Ekspres«. Blev paa Brande.

r:,)

00

:.""C -"

,,-"•..• 00"

~

<E

~i~-+: -"-"•..• 1000 00

00

B1andingsost kg -" ~ c Skummet::< "ijO.2 m;:elksost ::<: 1000kg ::<:

-"" "~ S~8 V)aS ~~§ "ij.D ::<:

- c c

1898-99 1902-03 1906-07 1910-11 1911-12

0.15 1.32 1.50 1.98 1.85

25.2 24.2 24.4 25.2 77.21 24.9 72.41

1

I

-

-

-

-

Ladelund M~lkeriskole 1. Maj 1905 Bestyrer

~

00

,,-"

Aar 1)

a

::<:

Anthon Jensen, Bestyrer.

lJ""O •.•• -" 00" C C

~~§ ::<:

1912-13 1913-14 1914-15 1915-16

<E

2.08 2.20 2.16 2.01

00

-""ij.D " "~ ::<:

24.8 25.1 25.0 24.8

"00

~~~

"'co

El\jO V')eS:

81.36 85.80 183.70 75.40

-

00

Blandingsost 1000kg. Skummet, "ijO.2 m;:elksost ::<: 1000kg ::<:

-"

:;::

~t;~

"'"

a

-

-

_..~

»Sinus«, »Simplex« og Balancev~gt. - Forvarmer fra P. s.. L. P. Pasteurer fra Silkeborg og Kolding. - Ring- og Fladkeler fra Kolding. - 1 Alfa Laval og 1 B. 5. W. Centrifuge. - Kedel og Maskine fra Kolding. Kulsyrekelemaskine (30.000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. - Fleden syrnes i Tender. - Syrekasse. - Elektricitet. - Enkelte Aluminiums Transportspande. - Resttemningsapparat. - Olieseparator. - Vandvarmer. - Centralvarme. Baderum. - Kul og Tmv. - Stor Byhandel.

BREDSTEN Oprettet 1887. -

ANDELSMEJERI

Postadresse: Vejle. - Jernbanestation: Haraldskj;:er (3 km). Mejerikreds: Vejle og Omegn.

Telefon: Bredsten 26.

1887. - Den s~rskilte Beboelse rummer 4 V~relser, Oprettet ningen er 4 V~relser. - 156 Leverandmer med 1350 Keer. bedemmelsesforening.

-

3 Brande

paa henholdsvis

i Mejeribyg. - I M~lke2, 50 og 50 m's Dybde.


- De 3 Medarbejdere (Mejerske) - Kloakvandet udnyttes til Overrisling. hmnes med 1500 Kr. - Fledeenheder. - Flora danica. - Smerret sa:lges til Eksportforening. - Rund 25 m hej Skorsten.

Formand: Gaardejer N. Steffen Serensen, Bredsten, Vejle, siden 1910 og i Bestyrelsen siden 1900. Formand for Vejle og Omegns Mejeriforening siden 1907, for Vejle og Omegns Smereksportforening siden Oprettelsen i 1914, for Ma:lkebedemmelsesforeningen, for ForsikringsGaardejer N. Steffen Serensen, Henr. v. Pape, raadet for Mund_ og KloveMejeriets Formand. Bestyrer. syge for Vejle Amt; Revisor Danske Mejeriforeningers Fa:llesorganisation; Suppleant i Smernoteringsudvalget; Na:stformand i Bredsten Sogneraad. - Tidligere Formand: Fhv. Gaardejer Seren Hansen 1887-1910. - Bestyrer: Henr. v: Pape, fedt 10. Februar 1863. Var i Mellerl~re i 2 Aar og ved Landva:senet i 3 Aar og derefter i Skomagerla:re i 11/2 Aar. Begyndte Mejerigerningen 18.84 paa Christianscial Fa:llesmejeri; derefter paa Brendum. Var 1886-88 Bestyrer paa Christiansdal og siden 1. November 1888 Bestyrer paa Bredsten. Var i 1888 paa Kontrolkursus paa Ladelund Ma:lkeriskole. Har Forsegslaboratoriets Ha:dersdiplom. Fast Dommer ved Forsegslaboratoriets Smerudstillinger.


_ J: :.~~:;:;_~ •• ~" E "" ij8 -'" iiO.9 Vl E ~ ::;:: ;:;

::;:

1887 -88 1891-92 1895-96 1899 -1900 1903-04 1907-08

0.87 1.31 2.06 2.62 3.2-' 3.81

29.5 29.75 27.0 47.25 26.0 76.37 . 27.0 97.10 25.6 128.Q.l 25.4 149.71 -

') Regnskabsaaret

_ J:

Blandingsos! tOOOkg Sk ummel. m.,lksos! 1000 kg

-

-

gaar fra November

.-:lJ:.;:

~

~t;~ E ij g ii a .9

Blandingsos! 1000 kg

~CQ Vl

1910-11 1911-12 1912-13 1913-14 1914-15

3.66 3.48 3.80 4.05 3.9-1

E~

145.45 135.09 149.16 158.87 157.]4

25.1 25.4 25.] 25.2 25.1

::;:: ;:;

::;:

Skumme!' m.,lksos! 1000 kg

-

-

-

-

-

-

-

I til November.

»Sinus«, Bismer og Balanceva:gt. - Regenerativ, Fladkeler fra Kolding. - 2 Alfa Laval Centrifuger. - Kedel og Maskine fra Kolding. - Kulsyre~ kelemaskine (30.000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. - Kobberfortinnet Fledesyr~ ningsbassin. - Flora danica Tenden. - Nogle Aluminiums Transportspande. Resttemningsapparat. - Olieseparator. - Vandvarmer. - Baderum. -- Kul. - Syrningsanla:g for den skummede Ma:lk.

BREDAL ANDELSMEJERI Oprettet 1916. -

Postadresse:

Vejle. - Jernbanestation: Vejle (7 km). MeJerikreds: Vejle og Omegn.

Telefon: Bredal 24.

oprettedes 1. Januar 1916 (Arkitekt Jergensen, Bredsten, Statskon~ M ejeriet sulenten samt Kolding og P. &.. L. P.). - Den sa:rskilte Beboelse rummer 7 Va:relser, men desuden har Personalet 2 Va:relser i Mejeribygningen. 136 Leveranderer med 960 Keel'. - 40 m dyb Brand. - De 2 Medarbejdere (ennes med 1000 Kr. - Fledeenheder. - Syre fra Kirkedal. - Medlem af Smereksportforening. - Rund 25 m hej Skorsten.


pormand: Gaardejer Chr. Madsen. Breda!' Skatteraadsformand, BestyreIsesmedlem af Bjerre og Hatting' Herreders Sparekasse og af Vejle Amts Landboforening, Formand for Vejle Hejskoleforening og -for' Venstrev<eIgerforeningerne for Vejle Amts 3. VaIgkreds. - Bestyrer: ]. Schou, f0dt Gaardejer Chr. Madsen. J. Schou. 17. Januar 1888. Begyndte Mejeriets Formand. Bestyrer. Mejerigerningen paa Kors_ Iund; senere paa Thyregod, Gr0ndaI, Skive, Vejle AndeIsmejeri, Langelund 1 og Jelling. Vikar i 1 /2 Aar for Vejle Amts Mejeristforening. Blev 1. September 1912 Bestyrer paa Baastrup og. 1. Januar 1916 paa Breda!' Var 1909 Elev paa Ladelund M<elkeriskole.

Ind- og Udvejningsv<egt fra P. &. L. P. - Regenerativ samt 1 Flede_ pasteur, 1 Ring- og 1 Fladk0ler. - 2 Alfa Laval Centrifuger. - K<erne<elteren ÂťVictoriaÂŤ. - Kedel fra Th. Th. Sabroe og Alliance Maskine. - KuIsyrek0lemaskine .(Nr. 5) fra Th. Th. Sabroe. - Tr<eostekar. - Fl0desyrningsbassin. Kobberk0lere til Syrem<elken. - Elektricitet. - Restt0mningsapparat. - Olieseparator. - Vandvarmer. - Baderum. - Kul. - Syrningsanl<eg for Skummet~ mrelken.

BROV AD ANDELSMEJERI Oprettet

1888. -

Postadresse:

Fredericia. - Jernbanestation: Mejerikreds: Sydjysk.

oprettedes 1888. Mejeriet (Arkitekt Jespersen). og Medesal,

Personalet

-

Taulov (6 km). -

Telefon:

Ercits0 18.

Br<endte 1910 og opf0rtes paany samme Aar Beboelsen i Mejeribygningen rummer 10 V<erelser har 3 V<erelser. - 166 Leverand0rer med 856 Keer.


- Kildev<eld. - Kloakvandet udnyttes til Overrisling. - De 3 Medarbejdele (Mejerske) l0nnes med 1400 Kr. - Faktor 2. - Flora danica. - Osten pa. raffineres delvis. - Ostelagret afk0les fra Ishus, der rummer 90 L<es Is. Firkantet 22 m h0j Skorsten.

Gaardejer H. P. Lassen, Errits0, fra 1. Januar 1915. - Tidligere pormand:

Form<end: Gaardejer H. Holt, Gaardejer P. M011er, Gaardejer N. Jensen, Forp. Nielsen Holm, Gaardejer N. N. Lassen, Sognefoged, Gaardejer J. Gydesen, Forp. Nielsen Holm. - Bestyrer: J. A. Holgersen, f0dt 12. Gaardejer H. P. Lassen, J. A. Holgersen, April 1869. Begyndte Meje. Mejeriets Formand. Bestyrer. rigerningen paa J uelsminde; senere paa H0jrup. Paa Ladelund M<elkeriskole 1898-99. Dern<est paa Sol. yang og Kv<erndrup. Blev 1. Maj 1902 Bestyrer paa Brovad. Bestyrelses. medlem i den stedlige Hj<elpekasse, Kommunalrevisor.

»Sinus«, Bismer og Balancev<egt. - Forvarmer og Pasteurer fra Silkeborg. Ringk0ler fra Kolding. - 1 Alfa Laval og 1 Titan (T. A. 60) Centrifuge. K<erne<elteren »Silkeborg«. - Kedel fra Mj0lner, Maskine og Elektro. motor fra Kolding. - Amerikanske Ostekar. - Fl0desyrningsbassin. - ~lora danica T0nde med Aluminiums Spande. - ·Elektricitet. Restt0mnings. apparat. - Olieseparator. - Vandvarmer. - Centralvarme. - Baderum. - Kul.


.~-'"••

~ .. ~~§ ~."

Aar I)

-'- "

" k

C C

1889-90 1893-94 11897-98 1901-02 11905-06 1909-10

"

••

:;::

C

k

Vl

::>::

1.60 1.78 1.91 26.8 1.67 25.7 2.06 25.9 2.47* -

') Regnskabsaaret

50<

EMg "ijo.>? E •.•::>:: ::::

"ij..o -'"

::>::,

- -"-'" ~i~ ~c "'co -'"

<2 ••

:.:

-

-

-

-

71.54 0.164 72.96 0.125 79.85 0.117

-

-

Blandingsost 1000 kg SkummetJ' m.,lksost 1000 kg

11.88 9.57 9.10

-

gaar fra November

*) Mejeriet ·br.:endte M.:elkerier.

18. April

B0RKOP

•• . ~-'" .. ~ <2~ ••

-'"

~."

Aar 1)

1910-11 1911-12 1912-13 1913-14 1914-15 1915-16

-

k

C C

~ c

~~§ "ij..o ::>:: :.: 2.55 2.38 2.45 2.48 2.37 2.28

-'"

k

..

~ _ Jf ~~~ ., _ :: "'cg ::0 51 ~Mo

I

Blandingsost 1000 kg Skummet. m.,lksost 1000 kg

E •.•~ § ::>::

25.7 100.57 0.064 25.6 92.98 0.023 26.0 94.91 0.028 26.2 95.49 0.012 25.3 93.89 0.057 24.9 8689 0.090

5.80 1.98 2.15 0.88 4.18 11.15

til November.

og M.:elken behandledes

indtil

4. Oktober

paa andre

ANDELSMEJERI

Oprettet omkring 1883.- Postadresse: Berkop. - Jernbanestation: TeJefon: Berkop 32. - Mejerikreds: Sydjysk.

Berkop

(v. St.).

oprettedes omkring 1883 som Fa:llesmejeri, Mejeriet som Andelsmejeri. - Beboelsen i Mejeribygningen

men begyndte 1891 rummer 8 Va:relser, hvoraf 4 for Personalet. - 220 Leveranderer med 1160 Keer. - I Ma:lke. bedemmelsesforening. - 4 a 5 m dyb Brand. - 4 a 5 Medarbejdere, der lennes med 2300 Kr. - Faktor 2. - Syre fra Bl. &. Tv. - Ishuset rummer 110 La:s Is. - Firkantet 25 m hej Skorsten.

Formand: Meller Chr. Petersen, Brendsted Melle, Berkop. - Tidligere For. ma:nd: Proprieta:r Elmquist, Gaardejer P. Petersen, Sognefoged, Gaardejer N. P. Serensen, Proprieta:r Elmquist, Landbrugskandidat A. Madsen, Gaard. ejer Palle Henriksen. Bestyrer: P. Jacobsen, fedt 11. August 1874.

I


Begyndte Mejerigerningen paa Fuglevig, derefter paa Vorvadsbro og Berkop og siden 1900 Bestyrer der.

4J~

~

""'

Aar

:. -O:J <E4.I:::s"" bLlJ:: M :l 0 =: ~ ~

1)

~~::s

~.o

5:8 ~

1901-02 1905-06 1909-10 1910 -11 1911-12

2.56\26.1 3.2(; 25.G 3.GG\ 25.7 3.96 25.6 390 25.7

_ ~~~

Jt

:p .•.• ~

E ij8 "i0.2 50 ~ :::: ill ""

</l

-'"

~

~

C

:8

Ullerslev.

_

Blandingsost 1000 kg .Sk ummet:l m",lksost 1000 kg

96.16 0.181 123.60 0.156 139.14 0.156 151.0G 0.132 148.73 0.149

10.55 10.33 9.41 7.57 7.83

Fuglekilde.

~~~ lSjlJJJ

5 ~g 5;:;

V)

1912-131 1913 -l-! 1914-15 1915-16

148.66 1-t7.23 25.3 141.99 25.1 131.60

• . ?_;) n

Jt

~ .•..t; s: M 0.2 ~ :; ~ ~

Blandingsostl 1000 kg

'Il

0.153 0.132 0.'''' 0.140

Skummet, m",lksost 1000 kg

8.58 ~.53 I.;;

8.50

I I I

»Sinus«, »Simplex« og Balancev<egt. Forvarmer, Pasteurer og Ring< keler fra Kolding. - 3 Alfa Laval Cen~rifuger. - 2 K <erne<eltere )~Silkeborg«. - Kedel fra H. B. Jensen og Caroc &. Leth Maskine. - Firkantede Tr<eoste< kar. - Kobberfortinnet Fledesyrningsbassin. - Syretende. - Elektricitet. Resttemningsapparat. - Olieseparator. - Vandvarmer. - Kul.

DALEKILDE Oprettet 1890.-

M

Postadresse:

ANDELSMEJERI

- Jernbanestation: Randbal Mejerikreds: Vejle og Omegn.

Randbal.

(1,9 km).

-

TeJefon: Randbal

16.

ejeriet oprettet 1890. Beboelsen senere; den rummer 5 V<erelser, heri Personalets. - 148 Leveranderer med 625 Keer. - Kildev<eld. -- Kloab vandet udnyttes ved Overrisling. - De 2 Medarbejdere (Mejerske) lennes med 900 Kr. - Faktor 2. - Flora danica. - Firkantet 19 m hej Skorsten.


pormand: Gaardejer Mads Petersen, Bindeballe, si~ den 1913. Repr.:esentant for og Taksator i Kreditfor~ eningen for Jylland. - Tid. ligere Form.:end: Gaardejer J. P. Nissen 1890-91, Gaard~ ejer J. J. Jensen 1891-93, Gaardejer S. Olesen 189394, Boelsmand M. P. Madsen 1894-95, Gaardejer M. Gaardejer Mads Petersen, N. Christensen, Pedersen 1895-96, Gaard~ Mejeriets Formand. Bestyrer. ejer C. Olesen 1896-97, Boelsmand J. Skov 1897-98, Forpagter O. Christensen 1898-99, Gaardejer P. Pedersen 1899-1900, Gaardejer 1-1. M. Pedersen 1900-02, Gaardejer P. Pedersen 1902-06, Gaardejer J. P. Jespersen 1906-09, L.:erer M. Andersen 1909-12, Propriet.:er J. Bentzen 1912-13. - Bestyrer: N. Christensen, fedt 3. December 1881. Begyndte Mejerigerningen paa Give; senere paa Helund. Bording, Silkeborg, Ans og Vorvadsbro. Ladelund M.:elkeriskole 1907. Efter nogen Tids Vikariat Bestyrer paa Dalekilde i 1907. Bestyrelsesmedlem af l\'eru p Skyttekreds.

.

bll

~

I

Aar 1)

11910-11 /1911-12 1912-13

~-'" "." ~

:: ~ ~

$.I

~

:= j;

~~~

!l

~

11.27 I U7 1.70

_

~~~:p

bll

&

Q,I:l

E V)

I

1000 kg

.9

Skummet. m",lksost 1000 kg

..::.:: In

E:::

~

ij g 'i 0

25.7 48.21 25.G 57.1G 24.8 68.30

. ,,-'"

bll

Blandingsost

::

•• ~ r:

b.D

a ~

I

"." ~

= ao~

~~§ :E:

1913-14 1914-15 1915-16

_ ~ ~:::;: &

E V)

tll)

~~

E:::

:E:

ij g 'i 0

:: Blandingsost ~ 1000 kg c

.9

a

:E:

Skummet. m",lksost 1000 kg

1.81 24.9 72.21 1.57 23:9 65.30 1.5G 24.6 62.83

Silkeborg, Decimal og Balancev.:egt. - Forvarmer og 1 Pasteur fra P. &. L. P. - 1 Pasteur fra Silkeborg. - Ringkeler. - 1 Alfa Laval og 1 B. &. W. Centrifuge. - Danske Tendek.:erner. - Kedel fra Th. Th. Sabroe. - Mar. shall Maskine. - Fleden syrnes i Tender. - Aluminiums Kelere til Syren. Petroleum. - Omtrent Halvdelen af Transportspandene er Aluminiumsspande. Olieseparator. - Vandvarmer. - Centralvarme. - Kul.


DRENDERUP Oprettet

1888.-

1888. Oprettet Personalets. -

ANDELSMEJERI

Postadresse: Vamdrup. - Jernbanestation: 0dis-Bramdrup Telefon: 0dis 5. - Mejerikreds: Sydjysk.

(1.5 km).

i Mejeribygningen rummer 8 V<erelser, heri med 1240 K0er. - I M<elkebed0mmel~ sesforening. - 2 Br0nde paa henholdsvis 8 og 3 m.s Dybde. - 4 a 5 Med~ arbejdere, der l0nnes med 1500 Kr. - Fl0deenheder. ~ Syre fra Vejstrup~ Heils. - Sm0rret s<elges til Eksportforening. - Ishuset rummer 140 L<es Is. Firkantet 17 m h0j Skorsten. Beboelsen

129 Leverand0rer

Formand: Propriet<er J. Kjazrsgaard, Bramdrup~ gaard. Tidligere Form<end: Propriet<ererne O. Dahl, P. Seest og M. Schytt. - Be~ styrer: J. Cl. Schmidt, f0dt 10. Februar 1873. Begyndte Mejerigerningen paa Von~ sild i 1888 og var derefter paa Godthaab. Paa Lade~ lund M<elkeriskole 1891Propriet<l'r J. Kjzrsgaard, J. CI. Schmidt, 92. Kom saa til Karens Mejeriets Formand. . Restyrer. Minde og blev derpaa For~ s0gsmedhj<elper ved Fors0gslaboratoriets M<elkerifors0g paa Fyn indtil 1898, kun med Afbrydelse af Soldatertjeneste. Efter nogle Maaneders Rejse til vel~ drevne M<elkerier blev S. Bestyrer paa Drenderup 1. November 1898. For~ mand for Sygeplejeforeningen, Revisor i Sognets Sparekasse, Brugsforeningen og Foredragsforeningen. Har v<eret Sogneraadsmedlem.


367 " u'""" u"o ~ '" ""u

u

",::

I-ol

~~

~

1i.D

::2

1896-97 1900-01 1904-05 1908-09 1910-11

u

I

1.82 2.52 2.67 3.07 3.12

:;::

B1andingsost 1000 !<g '"iio.~ Skummet .• m",lksost :;:: 1000 kg

•.-n:Jf....

Is) ~o

..e "" -~~§ ~~ '" =~ E ~O (/) EO

Aar 1)

-

= i

27.8 65.02 0.152 26.8 93.89 0.11~ 26.1 101.75 25.51120.22 25.9 120.26 -

-

li'l "

.;il'·e -c§

Aar 1)

f< f<;.::

~ 1i.D

2.78 3.0-1 3.5-J 3.35 292

26.2 25.9 25.6 25.6 24.9

:;::E~:;::

1911-12 1912-13 1913-14 1914-15 1915-16

\\~~ I-le.o

"' S ..•..-:

Blandingsost 1000 kg Skummet. m",lksost 1000 kg

QJ

~ ~g ~O.~ :;:: = ... i

(/) EO

105.66 116.86 137.3~ 130.73 0.275 116.26 0.796

I

-

19.89 63.56

Regnskabsaaret gaar fra November til November. Har solgt en Del Fl0de fra 1905-14. 1)

Bismer, »Simplex« og Balaneevcegt. - Forvarmer, Pasteurer og Ring~ kelere fra Kolding. - 2 B. &. W. Centrifuger. - Kcernecelteren »Hamlet«. Kedel fra Kolding. - Maskine fra Caroe &. Leth. - Firkantede Trceostekar. Kobberfortinnet Fledesyrningsbassin. - Elektricitet. - Enkelte Aluminiums~ Transportspande. - Resttemningsapparat. - Olieseparator. - Vandvarmer. Delvis Centralvarme. - Baderlim. - Kul.

EGTVED Opl'ettet 1888. -

Postadl'esse:

Egtved.

ANDELSMEJERI - Jel'nbanestation: Mejel'ikl'eds: Sydjysk.

Egtved

(0.3 km). -

Telefon: Aagaard

4.

Oprettet 1888. - Omcendret 1913. - Beboelsen i Mejeribygningen rummer 6 Vcerelser, hvoraf 2 for Personalet. - 270 Leveranderer med 1400 Keer. - 2 Brende, henholdsvis 6 og 31 m dybe. - De 3 Medarbejdere lennes med 1300 Kr. - Fledeenheder. - Syre fra Vejstrup ~Heils. - Smerret sceIges til Eksportforening. - Ishuset rummer 150 Lces Is. - Firkantet 17 m hej Skorsten.


Formand:

Propriet.er].

Warming, Belling, Ko!' ding. Tidligere Form.end: Gaardejer Rasmus Eriksen, Propriet.er Ravn, Gaardejer J. Hansen, Propriet.er Se. cher, Gaardejer Th. Raelsen. - Bestyrer: H. P. Serensen, fedt 2. Februar 1871. Be. gyndte Mejerigerningen paa Void by Mejeri i 1891. Sol. Proprietzr J. Warming, H. P. Serensen, dat. 1894-95 paa Lade. Mejeriets Formand. Bestyrer. lund M.elkeriskole. Der. efter paa Stauning, Kildev.eld og Hjerring. Blev 1899 Bestyrer paa Dalekilde og fra 1. Oktober 1902 paa Egtved. Bestyrelsesmedlem af Egtved Foredrags. forening (en Tid Formand), af Egtved Sygekasse, af Skytteforeningen og Syge. plejeforeningen.· .

1:,) 1002- 03 1906-07 11910-11 1911-12

S ~8

s;:?

26.0 ~~:~

• u-'"~ -'" ""u C c u",

J,o

~b1l Vl

CL

_ :: Blandingsost +: 1000 kg ~t;~ "ii O.!2 Skummet, :.:: :;; m",lksost :.:: 1000 kg

••~~

I -

-

=

140.69

1

26.0 134.70 -

I

M M.!2

:'::s5 :.::

~

_

..E

b1l

~

k

tJ::s

].<:>

~ ~:::;: &/)1)

E Vl

~ t

ijg s;:; :.:: :;;

""

3.74

Skummet. m",lksost 1000 kg

;:;: 1

1912-13 1913-14 1914-15 1915-16

Blandingsost 1000 kg

~t;c ~O.9

I 25.6 145.83

-

4.15 25.7 161.15 05 157.83 4. 1 25.5 3.86 25.1 1152.06 -

I I

=

~

I

»Sinus«, »Simplex«, Bismer og Balancev.egt. - Forvarmer, Pasteurer og Ringkeler fra Kolding. - Alfa Laval og B. &. W. Centrifuge. - K.erne.elteren ) Hamlet«. - Kedel og Maskine fra Kolding. - Fledesyrningsbassin. - Alu. miniums~Spande og Syrekasse til Syren. - Elektricitet. - En Del Aluminiums. Transportspande. - Resttemningsapparat. - Olieseparator, Vandvarmer. - Kul.

ELBODAL ANDELSMEJERI Oprettet 1892. -

Postadresse: Pjed,ted. - Jernbanestatlon: Pjed,ted (v. St.). Telefon: Bredstrup 7. - Mejerikreds: Sydjy,k.

1892 i Pjedsted Oprettet torchef Kyed, Arkitekt skilte Beboelse rummer

Spang. - Flyttet 1912 til Pjedsted Station (Kon. Jespersen, Kolding, samt P. &.. L P.). - Den s.er' 9 V.erelser; desuden er der Personalets 3 V.erelser og


1 Kontor i Mejeribygningen. - 125 Leverand0rer med 1200 K0er. - Kilde. - Kloakvandet udnyttes til Overrisling. - De 4 Medhja:lpere (Mejerske) l0n. nes med 1400 Kr. - Fl0deenheder. Flora danica. Rund 23 m h0j Skorsten.

Proprieta:r S. Kring, Kja:rsgaard, Kong.

Formand:

sted. Sognefoged, Medlem af Menighedsraadet og Hja:lpekassen. Repra:sen. tant i Sparekassen for Fre. dericia og Omegn. - Tid. ligere Forma:nd: Gaardejer Th. Andersen, Gaardejer H. Aamand, Gaardejer J0rg. Andersen, Godsejer Bay, A. K. Grauslund, Propriet<er S. Kring, Fallerupgaard, Gaardejer B. Bestyrer. Mejeriets Formand. Jensen, Gaardejer H. Bahl. bro, Gaardejer P. Bundgaard. - Bestyrer: ·A. K. Grauslund, f0dt 27. Septem. ber 1869. Begyndte Mejerigerningen paa Trelde i 1888. Senere paa Dmsbro, Esbenhus og Trelde. Soldat. B1ev 24. August 1892 Bestyrer paa Elbodal. For. mand for Bredstrup Brugsforening, Bestyrelsesmedlem af Pjedsted Sygepleje. forening, af Sognets Venstreva:lgerforening, af det Blaa Kors for Bredstrup, og Revisor i Fredericia Venstreva:lger. Organisation.

»Sinus«, Decimal. og Balanceva:gt. - Buaas Universal. - 2 Ringk0lere fra P. s.. L. P. - 2 Titan (T. A. 45) Centrifuger. - Ka:rnea:lteren Silkeborg. - Kedel fra Kolding. - Caroc s.. Leth Maskine samt Elektromotor. Kul.


syre-Kelemaskine (50.000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. - F1edesyrningsbassin. Aluminiums-Spande til Syren. - Elektricitet. - Enkelte Aluminiums-Transportspande. - Resttemningsapparat. - Olieseparator. - Vandvarmer. - Centralvarme, Badeanstalt og W. C. - Kul.

I

Blandingsos! 1000 kg Skummet", moelksos! 1000 kg

Blandingsos! 1000kg Skummet<>' moelksos! 1000 kg

Aar J)

25.8 29.27 26.8 61.28 25.9 78.14 25.8 100.53 25.1 109.61 25.1 121.681

1892-93 1896-97 1900-01 1 1904-05 11908-09 1910-11

1911-12 1912-13 1913-14 1914-15 1915-16

1

Postadresse:

1887. Oprettet 7 V<erelser og

113.94 123.91 127.45 124.81 124.09

-

=

I

I I

-

I

I

ENIGHEDEN Oprettet 1887.-

25.6 25.4 25.6 25.2 24.5

ANDELSMEJRI

- Jernbanestatlon: Mejerikreds: Sydjysk.

Taps.

Taps

(O,t km). -

Te1efon: Taps 6.â&#x20AC;˘ 1

Om<endret 1915. - Beboelsen i Mejeribygningen rummer' den i 1915 nyopferte Bygning 1 V<erelse. - 88 Leveran< derer med 850 Keer. 5 m dyb Brand. - De 3 Medarbejdere faar 1100 Kr. i Len. - Faktor 2. - Syre fra Vejstrup- Heils. Firkantet 16 m hej Skorsten.


pormand: Proprietcer O. ]. Brandorff, Kransbjerg. gaard, Fovslet. Sogneraads. medlem og Bestyrelsesmed. lem i Kolding Sydbaner. Tidligere Formand: Pro. prietcer H. Juhl. - Bestyrer: P. Christensen, f0dt 30. November 1879. Begyndte Mejerigerningen 1895 paa Vedde. Senere paa Tersl0se, P. Christensen, Propriet ••r O. J. Brandorff, Skjellebjerg, Enigheden Bestyrer. Mejeriets f ormand. (Taps) og Hellested. Blev 1. Maj 1903 Bestyr~r paa 0rslev. Val' 1907 Elev paa Dalum Mcelkeriskole, og overtog 1. November 1907 Bestyrerstillingen paa Enigheden. Sogneraads. medlem; i Bestyre1sen for Taps Husflidsskoler; Kasserer i Brugsforeningen. _

::

Blandingsost 1000 kg Skurnmet_ ;;: m••lksost :;: 1000 kg

_

~~~ :: •..t ~ ~g ~ O.~ '" E ~

1899-1900 1903-04 11907~08 1910-11 1911-12

1.87 2.12 2.31 2.18 2.0·1

27.2 26.2 25.8

} 2)

') Rcgnskabsaaret 2) Solgt Flede.

~

~~::.: I =78.99 gaar fra November

tiI

'';::•.. ~ ~

V') s::

E ~g "i0.::: '" EO 1 '<' ==

-

1912-13 1913--14 1914-15 1915-16

68.57 80.&~

::

~~~ ~ elJ

I

} 2) 25.3 24.9

79.77 85.27 80.00 77.94

""

:@

Blandingsost 1000 kg Sk ummet .. m••lksost 1000 kg

-

I -

I 0.2~51

ovember.

»Bismer((, »Simplex« og Balancevcegt. - Forvarmer, Pasteurer og Ring. k0lere fra Kolding. - 2 Alfa Laval Centrifuger. - Kcernecelteren »Dan«. Kedel fra Kolding og Caroc &. Leth Maskine. - Ammoniab K01emaskine (25.000 V. E.) fra Atlas. - Firkantede Trceostekar. - Kobberfortinnet Fl0de. syrningsbassin. - Syret0nde. - Elektricitet. - Nogle Aluminiums.Transport. spande. - Olieseparator. - Vandvarmer. - Centralvarme. - Kul.

FICARIA Oprettet

1906. -

Postadresse:

ANDELSMEJERI

Vejle. - Jernbanestation: Mejerikreds: Sydjysk.

Vejle (0.3 km). -

1906 (Kolding). - Beboelsen i Mejeribygningen Oprettet ser, hvoraf 3 for Personalet. -' 60 Leverand0rer Bmnden

43 m dyb.

-

De 5 Medarbejdere

(Mejerske)

TeJefon:

Vejle 335.

rummer 7 Vcerel. med 800 K0er. 10nnes med 2000 Kr.


lennes Desuden Fledeenheder.

de 7 Kuske og 4 Ekspeditrieer direkte af Mejeriet. - Syre fra BI. &. Tv. - Rund 32 m hej Skorsten.

Formand: Sognefoged Bundgaard, Hover, Vejle. Tidligere Formand: Forpagter Hansen, Tirsb<rk. Bestyrer: H. C. Hansen, fedt 3/3 1877. Begyndte Mejeri~ gerningen paa Dejringe, derefter paa Aakilde, Svend~ borg M<rlkeforsyning, Sipperup og Herrested. 1899 Elev paa Ladelund M<rlkeriskole, 1902 statsunder~ stettet Rejser. Vikar paa Gjestelev og Nybelle. Blev 1. Maj 1900 Bestyrer paa Fuglsang og 1. N o~ vem ber 1908 paa Fiearia. Bestyrelsesmedlem i Danske Bymejeriers F<rllesorganisation. H. C. Hansen, Bestyrer.

ÂťBismer og Balaneev<rgt. - Forvarmer og Pa~ steurer fra P. &. 1. P. - Ringkelere Ira Kolding. 1 Silkeborg K<rrne<rIter. - Kedel fra Meller &. Joeumsen og Caroe &. Leth Maskine. - Ammoniak-Kelem:askine (40.000 V. E.) fra Atlas. - Amerikanske Ostekar. - Fled en syrnes i Tender. - Syreskab. - Gas. - Enkeite Alumi~ niums - Transportspande. - Resttemningsapparat. - Vandvarmer. - KuI. Skummetm<rlken afkeles. - Stort Bysalg: 7 Detailvogne, 4 Butiker og 10 U dsalgssteder.


_

Blandingsost 1000 kg Skummet â&#x20AC;˘. m.,lksost 1000 kg

1905-06 1909-10 1910-11 1911-12

74.19 85.79 67.20 48.65

1) Regnskabsaaret

0.110 0.008 0.002 0.091

44.99 4.27 0.07 2.15

gaar Era November

~~~ &Oll

e ~g

</)

1912-13 1913-14 1914-15 1915-16

E;::

32.44 39.51 41.98 40Al

Jf

Blandingsost 1000 kg Sk "'ijO.!2 ummet" ::;: m.,lksost ::;: 1000 kg ::

t

+-

~VJC

a

0.069 0.050 0.125

3.45 .3.32 7.11

til November.

2) Kan ikke opgives paa Grund af stort Bysalg.

FRLLESLYKKE Oprettet

1901. -

Postadresse:

ANDELSMEJERI

Berkop. - Jernbanestatlon: Berkop (3,7 km). Mejerlkreds: Vejle og Omegn.

-.: TeJefon:

Gaarslev 27.

1901. - Beboelsen i Mejeribygningen rummer 5 V<erelser, Perso~ har 2. - 40 Leverand0rer med 225 Keer. - 7-8 m dyb Brand. - Kloakvandet udnyttes til Overrisling. - De 2 Medarbejdere (Mejerske) lennes med. 400 Kr. Faktor 2. - Syre fra Vejstrup. Heils. Ishuset rummer 30 L<es Is. - 17 m hej Skorsten. - Der arbejdes ikke om Sendagen.

Oprettet nalet

V<egte fra Jac. Nielsen, Buaas, )BismerÂŤ og Balancev<egt. ~ Pasteur og Ringke1er fra Kolding. Alfa Laval Centrifuge. Tendek<erne. - Kedel fra Ludvigsen. - Marshall Maskine. Tr<eostekar. - Elektricitet. - Vandvarmer. - Kul.

Forvarmer, Dansk Firkantede


Formand; Gaardejer Niels Klemmensen, Lundbjerg. - Tidligere Form.: Gaard~ ejer P. S. Steffensen. - Be~ styrer: S. Chr. Mindedahl, fadt 16. Juli 1873. Be~ gyndte Mejerigerningen paa Bramdrupdam, senere paa Aalund, Sabotg, Ejby, Rajle, Grene, Skovlund og Ba~ strup. Assistent ved For~ sagslaboratoriet i 14 Mdr. Overtog Stillingen som Be~ den 1. Maj 1901.

Gaardejer P. S. Steffensen, fhv. Formand.

Fadleslykke

r:,} I

1901-02 1905- 06 11909-10 1911-12 1

_

S. Chr, Mindedahl, Bestyrer.

_

:: Blandingsost ~ 1000 kg S E ~8 !lO.S! kummet, </) EO"" == m.,lksost ~ c. ~ 1000 kg

::

Blandingsost 1000 kg Skummet .. m.,lksost ::E: 1000 kg

~i~ :;:: ..t

.~::.,

~ ~g ~ 0 ,g </)

0.44 0.G4 0.7(; 1

053

E;:;

::E:

:=

25.5 25.0 24.94 25.2 28.72 25.3 20.83

1912-13 1913-14 1914-15 1915-16

26.95 27.06 25.27 24.86

25.5 25.7 25.5 24.8

i

GAMMELBY Postadresse:

0.014

1

') Regnskabsaaret路 gaar Era April til April. Der ostes kun om Sommeren og ialt c. 15.000 kg aarlig, svarende

Oprettet 1888. -

.,!(t;~

~b.C

Stouby.

til lOOO-llOO

kg Ost.

ANDELSMEJERI

- Jernbanestatlon: Daugaard Mejerikreds: Midtjysk.

(9,0 km).

-

Telefon: Stouby 3.

1888, - Beboe1se 1905. - Beboe1sen i Mejeribygningen rummer 8 Va:relser, hvoraf 3 for Personalet. - 215 Leverandarer med 1600 Kaer.

Oprettet

- 3 m dyb Bmnd. - Kloakvandet udnyttes til Overrisling. - De 4 Medar~ bejdere (Mejerske) lannes med 2000 Kr. - Faktor 2. - Flora danica. - Osten olies. - Oste1ageret afkales fra Kalemaskinen. - 20 m haj Skorsten.

Va:gte fra P. &. L. P. - Balanceva:gt, Forvarmer og Pasteurer fra P. &. L. P. - Ringkalere. - 2 Alfa Laval Centrifuger. - Ka:rnea:lteren Victoria. Ke.de1 fra Ludvigsen, Struer. - Caroc &. Leth Maskine. - Kulsyre ~Kalema~


skine (55.000 V. E.) fra Atlas. Tender. - Handy og Syrekoger. Vandvarmer, Badev;erelse. - Kul.

Firkantede Tr;eostekar. - Fleden symes i - Petroleum. - Resttemningsapparat. -

Formand: Gaardejer Chr. Christensen, Sellerupgaard, siden 1. April 1916. - Tidligere Form;end: Gaardejer J. Bech var Byggeudvalgets Formand, Gaardejer H. Jensen 1888-90, Th. Rejkj;er 1890-92, Gaardejer M. Mortensen 1892-94, Gaardejer J. Jensen 1894-96, Gaardejer M. Brandt 1896-98, Gaardejer . Serensen 1898-1900, Gaardejer Johs. Meller 1900-02, Forpagter N. Frederiksen 1902-04, Gaardejer Andr. Klein 190,,/:-08,Gaardejer A. Laursen 1908 -09, Gaardejer K. Therkildsen 1909-10, Gaardejer L. Munk 1910-11, Gaardejer J. Rasmussen 1911-14, And. Rasmussen, Gaard~jer O. Thorborg 1914-16. - Bestyrer: And. Bestyrer. Rasmussen, fedt 6. September 1872. Begyndte Mejerigerningen paa Vester Aaby i 1888. Elev paa Ryslinge Hejskole 1889-90. Derefter paa Gislev. Elev paa Dalum M;elkeriskole 1891. En kort Tid Vikar paa Taastebjerg og paa Ullerslev. Blev 1. September 1893 Bestyrer paa Karsholte; 1. April 1895 paa Hindsholm H. M.; den 1. Maj 1896 paa Ladby og fra 1. April 1901 paa Gammelby. Formand for Skyttekredsenr for den stedlige Venstrev;elgerforening og for Sygekassen. N;estformand og Repr;esentant for Vejle Amts Skytteforening. I Bestyrelsen for Sparekassen.


~ I to ~~. -:=

t.E

tJ.Q

U::s

:: 15 N

&

E </l

~

EO

1!0'~ :E:

ij8

1.3'1 1.88 2.08 2.86 3.20 3.11

-

-

-

-

Jf t

Blandingsost 1000 kg

=

Skummet. m.,lksost 1000kg

J::

VI

-:@

:E:

1888-89 1892-93 1896-97 1900 -01 1904-05 1908 -09

400

tlJ)

-

-

-

-

-

24.9 134.29 0.535

-

<---. ') Regnskabsaaret

,,-"••

j~t

~ ~.g :E:

1910-11 1911-12 1912-13 1913-14 1914-15 1915-161

s==

:E:

~ ~

1_+:

I bJ3

'to

~~

U::s

Is>

-" ~

E

1!,D

:E:

3.60 3.70 3.73 4.00 3.91

</l

tII:l

ij8 E;:;

Jf I Blandingsost k

t; ~ 1!0.~ :E: == ~

I

:E:

2?0 1142,.2410.3751 2::>.214~.97 00407 25.3 .1-1;:>'.12 O.·15G 1 25.6 154.60 O.~O(j 25.5 151.601 O.m 3.6~ 25.0 1141.38 0.716

1000 kg

Skummet. m.,lksost

1000kg -

-

,:::~~ .~

I

gaar fra April til April.

GIVE ANDELSMEJERI Oprettet 1898.-. Postadresse:

Jernbanestatlon: Give (v. St.). Mejerikreds: Vejle Omegns.

Give. -

Telefon: Give 57.

1898. - Ombygget Oprettet 8 Va:relser, hvoraf 3 for

1912. - Beboelsen i Mejeribygningen rummer Personalet. - 273 Leveranderer med 1300 Keer. - I Ma:lkebedemmelsesforening. - 3 m dyb Brand. - De 3 Medarbejdere (Mejerske) lennes med 1100 Kr. - Faktor 2. - Flora danica. - Rund 19 m hej Skorsten.

»Sinus«, Bismer og Balanceva:gt. - Forvarmer og Pasteurer fra Buaas. Ringkeler fra Kolding. - 2 Alfa Laval og 1 B. s... W. Centrifuge. - 2 dan< ske Tendeka:mer. - Kedel fra Th. Th. Sabroe. - Caroc s... Leth Maskine. Kulsyre< Kelemaskine (30,000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. - Fleden symes i


Tender. - Elektricitet. - Nogle Aluminiums>Transportspande. ningsapparat. - Olieseparator. - Vandvarmer. - Baderum. varme. - Kul, Terv og Tree. Formand:

Gaardejer

- Resttem. Delvis Central.

H.

Elias Nielsen,

Give, siden 1912. Formand i Fo. derstofforeningen. - Tidli. gere Formeend: J. Christen> sen 1898-1900, MellerJen. sen 1900-02, J. Schou 1902-03, N. P. Thomsen 1903-04, Kr. Andersen 1904-05, H. Meller 1905 -1907, A. H. Sendergaard G.ardejer H. Elias Nielsen. O. R. Serensen, 1907 -09, J. Christensen Mejcriets Formand. Bestyrer. 1909-12. - Bestyrer: O. R. S0rensen, fedt 30. Juni 1875. Begyndte Mejerigerningen i 1893 paa Se. vind. Senere paa Hjarup, Vejstrup.Heils, Endrup og Smidstrup. Vikar paa Hjarne. Blev 1. November 1899 Bestyrer paa Blaa~ej og siden 1. November 1905 paa Give. I Bestyrelsen af Give Brugsforening.

r:,) 1900-01 1903-04

11907 - 08

r

1909 -10 1910-11

•• ;: ~"'"

..~ J::~ "...••

~'"C •••

_ "'" c c

~~§ ::;: 11.89 2,43

2.~

3.28 3.48

"'" ::;:

"ij.D

--

~

:::::

~~~ ~ ~~g EO•...~O.2 ::;: :::: :@

</)

25.5 73.82 25.8 94.23 25.1 116.59 25.8 129.20 25.4 137.10

1) Regnskabsaaret

-

-

-

-

-

-

gaar fra Oktober

GIVSKUD Oprettet 1889.-

Blandingsost 1000kg Skummet .. m.,lksost 1000 kg

Postadresse:

-

••

Aar ')

1911-12 1912-13 1913-14 1914-15 1915-16

~~§ ::;: 3.18 3.49 3.77

3.53 3.24

~~~ ::_ t bfl ~ C E ij:iS - 0 .~

~

"'" w

::;: 25.6 25.1 25.4 25.3 25.0

</)

Blandingsost 1000 kg

III

E::: ~ a ::;:I

134.591 137.10 146.52 139.92 124.80 -

I

Skummet" m.,lksost 1000kg

-

~

til Oktober.

ANDELSMEJERI

- jernbanestation: Jellinge Mejerikreds: Vejle og Omegns.

Jellinge.

_ :: I

;:

~~~ J:: •• ~" "ij.D

~~s::

(8,5 km). -

Telefon: Givskud 4. -

]889. - Ombygget 1909-11 (P. &. L. P.). - Beboelsen i Mejeri. Oprettet bygningen rummer 6 Veerelser, heraf 1 for Personalet. - 190 Leveran. defer med 820 Keer. - I Meelkebedemmelsesforening. - 5 m dyb Brend. Kloakvandet udnyttes til Overrisling. - De 2 Medarbejdere (Mejerske) lennes med 850 Kr. - Faktor 2. - Flora danica. - Smerret seelges tiI Eksportfor> ening. - Ishuset rummer 60 Lees Is. - Rund 22 m hej Skorsten.

I


Formand: Gaardejer 50. ren M.Jensen, Skolding, fra 1. November 1916. Tidligere Form~nd: Gaard. ejer H. P. Jergensen, Gaard. ejer Chr. Johnsen, Husm. J. Therkildsen, Gaardejer S. M. Jensen, Gaardejer M. Grost, Gaardejer S. M. Jen. sen, Gaardejer M. Grost, Gaardejer K. Nielsen. J. P. Hansen, Gaardejer Seren M. Jensen. Bestyrer: J. P. Hansen, fedt M;ejeriets Formand. Bestyrer. 11. April 1879. Begyndte Mejerigerningen paa Jellinge i 1898. Var derefter paa Nerreby. I 1902-03 Elev paa Ladelund M~lkeriskole. Kom saa til Haastrup, Bjerring og Skovlund. Blev 1. Juli 1905 Bestyrer paa Givskud. Formand for Sygekassen, Sparekassen og Sygeplejeforeningen, Revisor i Brugsforeningen.

r:,)

. ,,'"""

"."

w

1=~~~ g,"~ "" E::

~

c2 ~ 2'" -.J:J' ~

:>:

1909-10* 1910-11 1911-121 1912-13

1.71 1.90 1.74 1.89

25.2 25.0 24.7 24.8

t:.I b.Cl ~ ~"~"" I ~-g, ..• ..• ~c ~o E ~o 'iijO .~ E;:: :<: ~ \tl

</)

67.841 76.11 70.25 76.20

. ,,'"

Blandingsost 1000 kg Skummet,

ma:lksost 1000 kg

-

-

-

-

-

1913-14 1914-15 1915-16

1

') Regnskabsaaret * 11 Maaneder.

gaar [ra Oktober

1)

til Oktober.

-

w C C

c2 "" •.•

" w

" 'iij..o

~~§ :<: ~ 2.00 1.76 1.75

24.5 24.7 24.4

I

~~~I;:: ~:: _

~

""

..• """ "."

Aar

Jf

~ ~o

....:.:: <.n s:

E

'iijO.~

</)

f,l0

EO :<: ::::

~

83.68 71.27 71.00

~

-

I31andingsost

1000 kg

Skummet ..

ma:lksost 1000 kg

-

I


»Sinus«, Bismer og Balanceva:gt. - Forvarmer, Pasteurer og Ringkeler fra P. &. L. P. - 1 Alfa Laval og 1 B. &. W. Centrifuge. - Ka:mea:lteren Silkeborg. - Kedel fra Th. Th. Sabroe og Marshall Maskine. - Fleden symes i Tender. - Aluminiums.Kelere og Syrekasse til Syren. - Petroleum. Resttemningsapparat. - Olieseparator. - Vandvarmer. - Centralvarme. - Kul.

GLUD ANDELSMEJERI Oprettet

188~. -

Postadresse:

Horsens. - Jernbanestation: Horsens (14,0 km). Mejerikreds: Midtjysk.

Telefon:

Glud IS. -

23. Maj 1884 som Fa:llesmejeri. Andelsmejeri Oprettet bygget Here Gange. - Beboelsen i Mejeribygningen

1. Maj 1894. Til. rummer 7 Va:relser. hvoraf 2 for Personalet. - 138 Leveranderer med 780 Keel'. - 9 m dyb Bl'0nd. - De 3 Medarbejdere (Fruen er Mejerske) lennes med 1300 Kr. Fl0deenheder. - Syre fra Vestergaard. - Osten olies. Ostelageret afkeles fra Ishus. del' rummer 200 La:s Is. - Smerret sa:lges til Eksportforening. Firkantet 16 m hej Skorsten. .

. "' ...• ~l~ ~ ~.£ == M

~

Skurnmet_

1.2~ 1.57

1.86

2.08 2.Q7

I

48.09 59.20 73.75 24.8 83.7~ 0.112 24.9 82.89 0.105

_

bLl ~::::1

:Zea :z :z

mrelksost 1000kg

1900-01 1904-03 1908-09 1910-11 1911-12

Jt I Blandingsost

ell

Blandingsost 1000kg

~

~.JO

1912-13 1913 -1-1 191-1-15 1915-16

2.16 2.05 2.00 1.S2

~ ~ ~ IS) Oil

a ~g e;:;

Vl

2~.6·187,O1 20.6 79.40 25.1 178.61 24.2 73.61

'.c _ ~ ~

Vl C

"i0.!2

:<::

a

:z

I 0.120 I 0.089 0.189 0.lS0

1000 kg

Skummet .. mrelksost 1000kg

-

= II

13.95


Formand: Gaardejer R. Winther, 0strup Mark Horsens, siden 1912. Vurderingsmand for Ejen~ domsskyld. Medlem af Skolekommissionen. - Tidli~ gere Forma:nd: Gaardejer Chr. Nielsen 1894-97, Gaardejer N. Th. Hougaard 1897-1900, Gaardejer P. Stork Hansen 1900-01, Gaardejer H. A. Hansen 1901--02, Gaardejer Hans Hansen 1902-03, Gaard~ ejer Jerg. O. Krag 1903-04, Gaardejer H. Laursen 1904-07, Gaardejer A. N. Due 1907-12. - Bestyrer: K. B. Madsen, fedt 9. Juli 1880. Begyndte Mejerigemingen 1897 paa Tallerup. Soldat. Var saa K. B. Madsen, paa Longelse~Fuglsbelle og Sellested. Paa Ollerup Bestyrer. Hejskole 1902-03, atter paa Tallerup og saa paa Ladelund Ma:lkeriskole 1903-04. Kom derfra til Ejby og Kaslund. Blev 1. November 1905 Bestyrer paa Glud. ÂťSinusÂŤ, Bismer og Balanceva:gt. - Forvarmer og Fledepasteur fra Rauer, Skummetma:lks~Pasteur fra P. &. L. P. - 2 Ringkelere fra Hegelund og Anker. - 2 Titan (T. A. 30) Centrifuger. - Ka:mea:1teren Victoria. - Kedel fra Hou~ meller. - Caroc &. Leth Maskine. - Firkantede Tra:ostekar. - Fleden symes i Tender. - Petroleum. - Enkelte Aluminiums~Transportspande. - Resttem= ningsapparat. - Olieseparator. - Vandvarmer. - Delvis Centralvarme. - Kul.

GODTHAAB Oprettet

1886. -

Postadresse:

ANDELSMEJERI

Vonsild. - Jernbanestation: Vonsild (0,2 km). Mejerikreds: Sydjysk.

Telefon:

Vonsild 23. -


Oprettet 1886 (Niels Pedersen, Ladelund). - Beboelsen bygget D~n sa:rskilte Beboelse rummer 8 Va:relser, og Personalet har 3 i Mejeribygningen. - 93 Leverand0rer med 1000 K0er .. - 2 Bwnde 7 m. - De 3 Medarbejd~re l0nnes med 1200 Kr. - Faktor 2. Veistrup~Heils. - Ishuset rummer 275 m 3 Is. - Firkantet 19 m h0j

1889. Va:relser paa hver Syre fra Skorsten.

pormand: Partikul., Sog~ neraadsformand M. J. Mugger, Vonsild, siden Op~ rettelsen. Formand for Von~ sild Brugsforening og for Va:rgeraadet. Medlem af Bestyrelsen af sydjyske Mejeriforeninger. - Besty~ rer: P. Gj0rfsvang, f0dt 9. Juni 1871. Begyndte Mejeri~ gerningen paa Ladelund~ ogneraadsformand M. J. Hugger, P. Gjer!svang, gaard; derefter paa Span~ Mejeriets Formand. Bcstyrer. detgaard og 0sby ~Grarup. Soldat. Var saa paa Brodal og Dybdal. Kom saa atter til Nordslesvig og var der paa Mejlby, derefter paa Outrup. Blev 1. November 1894 Bestyrer paa N0rre Nebel og fra 1. November 1901 Bestyrer paa Godthaab. Formand for Forsamlingshuset og Bestyrelsesmedlem af Foredragsforeningen. OJ)

OJ)

~~~

Aar 1)

~

""ii ~.8

4J

~

~ 1;

~.

~E;;;~

I 2.41 1912-13

2.33 2.51

I -

-

tu)

~

~l~~1;;~ E ~ 0 ""ii 0 .8

~

~bJ)~

enE~~;;;

189.74 86.90 94.34

I

~ 0.180 0.084 0.058

:. :. ~:: -B -'"" ~ " ~ gf 0 '1j.£J

Blandingsos! 1000 kg Skummet .. m",lksos! 1000 kg

OJ)

~ 1913-14 1914-15 1915-16

en ~

_ :: ., _ :: §

=0 § ~ § ~

191.78 2.43 2.2-1 2,).3 86.29 1;).08 1.99 _;).2 'r

I~-

Blandingsos! 1000 kg Skummet .. m",lksos! 1000 kg

O.l1G 0.317

»Sinus«, »Simplex« og Silkeborg Balanceva:gt. Forvarmer,' Pasteur og Ringk0ler fra Kolding. - 1 Pasteur fra Buaas. - Ka:rnea:lteren »Dan«. Kedel fra Kolding og Caroe s.. Leth Maskine. - Firkantede Tra:ostekar. Kobberfortinnet Fl0desyrningsbassin. - Flora danica T 0nden. - Elektricitet.Enkelte Aluminiums~Transportspande. - Olieseparator. - Vandvarmer. - Del~ vis Centralvarme. - Baderum. - Kul.


GRAVENS Oprettet 191I. -

Postadresse:

ANDELSMEJERI

Jernbanestation: Gravens (v. St.). Mejerikreds: Sydjysk.

Gravens. -

Telefon: Aagaard 51.

- Den sa:rskilte Beboelse rummer 7 V~relser. 2 for Personalet. - 48 Leveranderer med 500 Keer. - I M~Ike. bed0mmelsesforening. - Kloakvandet udnyttes til Overrisling. - De 2 Med. arbejdere Iennes med 1000 Kr. - Faktor 2. -;- Syre fra Bl. &. Tv. - Osten olies. - Ostelageret afkeles fra Ishus, der rum mer 150 L~s Is. - Smerret s~lges til Eksportforening. - Rund 22 m. hej Skorsten.

Oprettet hvoraf

1911 (Kolding).

Formand:

Gaardejer

].

Kyed, Hesselballe, Gra. Yens, siden Mejeriets Op. rettelse. Medlem af Sogne. raadet; i Bankraadet for Kolding Folkebank og i Bestyrelsen for Sparekassen. Bestyrer: M. Nielsen, fedt 28. Marts 1878. Begyndte Mejerigerningen 1899 paa Rosvang, senere 0kilde, Gaardejer ]. Kyed, M. Nielsen, Vattrup, Megelkilde, Baa. Mejeriets Formand. Bestyrer. strup, Elling-Ejer og Hor. sens Mejeri. Var 1903 paa Dalum M~lkeriskole. Blev 1. Oktober styrer paa Enghauge og siden 1. November 1911 paa Gravens.


Blandingsost 1000 kg Skummet .. m",lksost 1000 kg

1911-12 1912 -13

25.5 44.24 0.187 25.5 47.97 0.345

13.87 27.05

Q)

~o

e;:;

<Jl

1913-14 1914-15

1.39 1.33

25.2 52."'

Jf

Blandmgsostl 1000 kg ot) Skummet~ ~ ~ ;;: a m",lksost ;;: 1000 kg

_

• .,,~ Ole ~ 0

<:

=

~

§

I

0.>1; 24.9 51.48 0.3871

23.>1 32.52

I I

»Sinus«, »Simplex« og Balancevcegt. - Regenerativ, Pasteurer og Ring~ kelere fra Kolding. - Titan (T. A. 45) Centrifuge. - Kcernecelteren »Ham~ let«. - Kedel og Maskine fra Kolding. - Amerikanske Ostekar. - Kobber~ fortinnet Fledesyrningsbassin. - Syrekasse. - Elektricitet. - Resttemnings~ apparat. - Olieseparator. - Vandvarmer. - Kul. - Skummetmcelken afkeles.

GR0NDAL Oprettet 1888. -

Postadresse:

ANDELSMEJERI

- jernbanestatlon: Gadbjerg Mejerlkreds: Vejle Omegns.

Gadbjerg.

(4 km).

-

Telefon: Gadbjerg 2.

Oprettet 1888. - Tilbygget 1899. - Ombygget 1909. - Den scerskilte Be~ boelse rummer 7 V cerelser, hvoraf 3 for Personalet; desuden Kontor i Mejeri~ bygningen. - 265 Leveranderer med 1600 Keer. - Kilde. - Kloakvandet udnyttes til Overrisling. - De 4 Medarbejdere (Mejerske) lennes med 1700 Kr. - Fledeenheder. - Flora danica. - Smerret scelges til Eksportforening. Firkantet 19 m hej Skorsten.


Formand: Gaardejer P. Thomsen Bech, Gad. bjerg, siden 1915. - Tid. ligere Form<rnd:L<rrerRavn 1888-90, Gaardejer H. H. V. Jensen 1890-91, Gaard. ejer Kr. Kristiansen 189192, Gaardejer J. Nielsen" 1892-93, Gaardejer M. H. Pederse~ 1893-94, Gaard. ejer N. Mikkelsen 1894Gaardejer P. Thomsen Bech, A. P. Andersen. 95, Gaardejer N. Schou Mejeriets Formand. Bestyrer. 1895-97, Gaardejer A. H. Jensen 1897-98, Gaardejer N. P. Nielsen 1898-99, Gaardejer J. H. Jensen 1899-1901, Gaardejer P. Olesen 1901-04, Gaardejer P. Jensen 1904-06, Gaardejer Kr. Hansen 1906-07, Sognefoged P. Th. Pedersen 1907-09, Sogne. raadsformand P. L. Jensen 1909-10, Gaardejer J. P. Jensen 1910-12, Gaard. ejer H. Horsted 1912-15. - Bestyrer: A. P. Andersen, fedt 24. November 1869. - Begyndte Mejerigerningen 1889 paa Aastruplund; senere paa Sten. magle. Paa Ladelund M<rlkeriskole 1892-93. Derefter paa Snejbjerg og blev 1. November 1894 Bestyrer paa Grenda!' I Bestyrelsen for Vejleegnens Meje. ristforening og for Vejle Amts Mejeristforening. Sogneraadsmedlem.

. "~l -'~" ~ I

u"'O

Aar I)

1888-89 1892-93 1896-97 1900-01 1904-05 1908-09

..::t

t: ~U:s bAI

CI( c

IiC :;;Id;;; IioD S~:;;

OI

0.15 1.14 1.30 2.49 3.35 4.36

26.6 27.5 27.1 25.8 25.4 25.2

"be 1."'O...::t

- ~I ::::_ :;

Blandingsos! 1000kg

SCo

~0 g

Skummet:<

lS:I ell

",!!!8 I m.,lksos! I c,.... :;; § :;; 1000 kg

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

I I~

,,-'"be

~"'t:I '"'

Aar 1)

--'" be" CC Id~ S._

:;;

1910-11 1911-12 1912-13 1913-14 1914-15 1915-16

~

..B be -'"" oD~ ~ !i

:;;

4.11 25.0 3.95 25.0 3.88 25.3 4.30 25.0 4.00 25.0 3.82 " 24.9

be Blandingsos! "be S -: 1000kg ~~...::.: -'" ~ c "'co Skummet .. SldO IiO.g (/)E~ m.,lksos! :;; 1000kg

-" ~

164.68 158.05 152.73 171.47 159.23 151.58

0.131 0.056 0.101 0.147

-

-

10.47

I

»Sinus«, »)IdeaI« og Balancev<rgt.- Forvarmer fra Kolding. - Pasteurer og Ringkelere fra P. 5- L. P. - 2 Alfa Laval Centrifuger og 1 Titan (T. A. 60) Centrifuge. - Kedel fra Th. Th. Sabroe og Marshall Maskine. - KuI. syre.Kelemaskine (30,000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. - Firkantede Tr<roste. kar. - Kobberfortinnet Fledesyrningsbassin. - Petroleum. - Enkelte Alumi. niums.Transportspande. - Resttemningsapparat. - Vandvarmer. - Oliesepa. rator. - Centralvarme. - Bade. - Kul (lidt Tr<r og Tmv).


HAMLET Oprettet

1888. -

Postadresse:

Horsens.

ANDELSMEJERI - Jernbanestation: Mejerikreds: Midtjysk.

Horsens

(10.5 km). -

Telefon:

Skjold 6.

1888. Oprettet 825 Koer. bejdcre. -

Beboelsen er i Mejeribygningen. - 102 Leverandol'er med Kloakvandet udnyttes til Overrisling. - Der er 3 Medal'Flodeenheder. - Egen Syre. - Smorret s.:elges til Eksportfol'ening. Rund 22 m hoj Skorsten.

Propriet.:er P. H. Hansen, Frisenlund, Horsens, siden November 1914. - Del' Formand n.:esten hvel't Aar. - BestYl'el': J. BliJnlokke Adamsen, fodt 20. Maj 1883. Varved Landv.:esenet indtil det 20. Aar. Val' paa Vejstrup Hojskole 1902-03. Begyndte Mejerigerningen paa T rustrup. Soldat. Derefter paa· Kirkedal. Ladelund M.:elkeriskole 1907-08. Smormejerist paa Gjesing F. ·M. Bestyrer paa Allingaabro F. M 1. Maj 1909 til 1. Juli 1910 og sid en 1. November 1910 paa Hamlet. Revisor i Brugsforeningen og Bestyrelses~ medlem af Foredragsforeningen. Formand: Glud, er skiftet

J.

ll"nl"kke Adamsen, Bestyrer.

»Sinus«, Bismer og Balance. - Forvarmer fra Ra·uer. - Pasteurer fra P. &. L. P. - Ringkolere. - Alfa Laval og Titan (T. A. 45) Centrifuge. K.:erne.:elteren Silkeborg. - Kedel fra Kolding og Maskine fra Alliance. Firkantede Tr.:eostekar. - Floden syrnes i Yonder. - Petroleum. - Resttomningsapparat. - Vandvarmer. - Centralvarme. - Kul.


r:1)

"..>< ~"'O

~

OIl

.2

I-<

OIl"

OIl

..>< " ~

~~§

oD

:E: :E:

1892-93 1896- 97 1900-01 1904-05 1908-09 1910-11

1.21 1.42 1.83 2.18 2.0-! 2.03

--

I

- -"-"

OIl

-~~ M' "

..><

26.4 265 26.6 25.6 25.2 25.3

"OIl

~~~

•..

:;:

..>< ~ c

~~g ens;:;; MO.~ :E:

i

45.15 51.68 68.9-! 84.93 81.01 80,48

Blandingsost 1000 kg Skummet .. m",lksost 1000 kg

-

'-

-

-

HATTING Oprettet

1888. -

Postadresse:

4.55 4.85 6.08 5.54 4.04 5.24

Aar

1)

1911-12 1912-13 1913-14 1914-15 1915-16

. ,,-" - ~~ J:~~ E I ~ OIl

""0 ~ OIl"

..><

- -"-"•..

OIl

~~..:..::"OIl

b..O

:;:

1=:0 ..>< ~ ~

MO'~ Ji~8 ~~§ MoD :E: E •..• :s ~ :E: 2.06 2.10 2.04 1.95 1.75

25.3 24.8 25.0

80.9-! 84.72 81.12

I"''

-

24.5 70.86 0.129 25.'

Blandingsost 1000 kg Skummet$ m",lksost 1000 kg

4.2-1 4.12 4.38 6.12

:J

ANDELSMEJERI

Hatting. - Jernbanestation: Mejerikreds: Midtjysk.

Hatting v. St. -

Telefon:

Hatting

1.

1888. - Ombygget Oprettet sa:rskilte Beboelse rum mer

1911 (Arkitekt Hansen, Vestbirk). - Den 7 Va:relser og i Mejeribygningen er del' 2 Va:relser og Butik. - 164 Leveranderer med 1277 Keel'. - Brenden er 9 m dyb. - Del' er 4 Medarbejdere, del' lennes med 1700 Kr. (Ekspeditricen len< nes direkte af Mejeriet). - Faktor 2. - Syre fra Vejstrup <Heils. - Oste< lageret afkeles fra Keleanla:get. - Rund 22 m hej Skorsten.

»Sinus«, Bismer og »Balance«. - Forvarme'r, Pasteurer og Fladkeler fra P. &. L. P. - 2 Alfa Laval Centrifuger. - Kedel fra P. s.. L. P. - Maskine Era Kolding. - Kulsyre <Kelemaskine (40.000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. - T ra:oste<


kar. - F10desyrningsbassin. - 'Syrekrukker (P. &. L. P.). - Petroleum. Oliesepara. Enkelte Aluminiums. Transportspande. - Resttemningsapparat. tor. - Vandvarmer. - Delvis Centralvarme. Baderum. - Kul.

Formand: Gaardejer A. Smidstrup, Hatting, fra 1913. Formand for Hatting Foderstofforening, for Vand;' syn og for Hesteforsikring. I Bestyrelsen for Hor. sens Hesteavlerforening. - Tidligere Forma:nd: Sogne. foged, Gaardejer O. Hansen 1888-94, Gaardejer L. Steffensen 1894-1903, M011eejer Korgaard 1903-12, . Gaardejer Winther 1912-13. - Bestyrer: C. F. E. Larsen, fedt 12. April 1886 paa Marslev Mejeri. Be. gyndte Mejerigerningen 1903 paa V bnsild og var derefter paa Vamdrup, Jels.Gmnneba:k (S0nderjyl. land). Var 1906-07 paa Ladelund Ma:lkeriskole. Sol. C. F. E. Larsen, dat. Var 3/4 Aar paa Senderby Mejeri og bestyrede Bestyrer. saa Dra:by 0lbryggeri efter Faderens Ded. Blev 1. Juni 1909 til 1. Januar 1911 Bestyrer paa Holeby F. M.; fra 1. 1911 paa Vester N~bel og sid en 1. November 1912 paa Hatting.

-

bIJ

Aar 1)

1896-97 1900-01

1'004-1908-09 1910-11

05

bi>

Blandingsost ",-'" ~ :c -'" 1000 kg ~~~ -'" ~'" ~~ " ~ " E~o !i0.!< Skummet::l -'"!i.o -" " V)~ยง m.,lksost ~~ยง ~ ~ := 1000 kg ~ ~ ~""c:l '"' -'" bi>'"

2.51 2.75 2.(;7 3.35 3.57

~

bi>

26.!) 92.68 0.156 26.1 104.00 0.160 25.9 96.37 0.236 25.6 128.94 0.26,1 25.3 138.57 0.277

11.19* 12.32 11.85 16.48 18.85

o. Blandingsost ",-'" ~ ~~~ :a ~-:'" 1000 kg -'" ~~ -\\!\\!~"!< ""!i.o '" "~ ~~8 !i0.!< Skummct, V)aS m.,lksost ~E:= ~ ~ ~ 1000 kg ~ bi>

4)"'0 k

I-l

Aar 1)

1911-12 1~12-13 1913-14 1914-15 1915-16

-'"

bIJ'"

3.44 3.73 3.79 3.43 2.m)

~

bi>

25.7 25.1 25.3 25.1 25.1

133.87 144.42 145.44 131.57 115.90

21.93 21.41

0.334 0.507 0.307 0.533 0.393

1

47.38 I

~

1) Reghskabsaaret gaar Era November til November. *) De angivne Maengder er Salgsmaengder.

HEDENSTED

ANDELSMEJERI

Oprettet 1888. - Postadresse: Hedensted. - Jernbanestation: Telefon: Hedensted 47. - Mejerikreds: Midtjysk.

Hedensted

v. St.

Oprettet 1888. - pen sa:rskilte Beboelse, der opfertes 1915-16 (Arkitekt Jespersen, Fredericia), rummer 7 Va:relser. I Mejeribygningen er der 2 Va:relser for Personalet. - 184 Leveranderer med 1200 Keer. - I Ma:lke. bed0mmelsesforening. - 9 m dyb Bmnd. - De 4 Medarbejdere (Mejerske) l0nnes med 1800 Kr. - Fledeenheder. - Flora danica. - Osten gnides med Olie. - Ishuset rummer 50 La:s Is. - Firkantet 17 m hej Skorsten.


Formand: Gaardejer S. Serensen, Rimmerslund, Hedensted, siden 1915. Tidligere Forma:nd: Gaard. ejer Lars Hansen 1888-91, ]895-1898 og 1902-1912, Gaardejer P. Jensen 189193, Sognefoged, Gaardejer P. Jacobsen 1893-95 og ]898-1901, Gaardejer Jac. Jacobsen 1912-14, Gaard. H. M. Hansen, Gaardejer S. Serensen, ejer N. Jensen 1914-15. Mejeriets Formand. Bestyrer. Bestyrer: H. M. Hansen, f",dt 11. Oktober 1861. Begyndte Mejerigerningen 1884 paa Hestlundsgaards F. M. og var der i 2 Aar. Var derefter 4 Aar ved Landbruget og kom 1890 til Egtved og smere til Baaring. Var Bestyrer 11/2 Aar og var saa paa Lade. lund Ma:lkeriskole 1892-93. Atter ved Landbruget og var derefter 1894-98 Bestyrer paa Dalekilde og sid en 1. Maj 1898 paa Hedensted. Har Fors"'gs. laboratoriets Diplom. I Bestyrelsen for Horsensegnens Mejeristforening, for Forsamlingshuset og Foredragsforeningen. Formand for Bogsamlingen og for Venstreva:lgerforeningen for H edensted.

»Sinus«, »Exact« og Silkeborg Balanceva:gt. - Forvarmer og FI",de. Pasteur fra Rauer, Kogeren fra Hegelund 5.. Anker og Ringk01eren fra P. 5.. L. P. - 2 Alfa Laval Centrifuger. - 2 Silkeborg Ka:rnea:ltere. - Kedel fra Frich


og Maskine fra Caroe &. Leth. Elektrieitet. - Resttemningsapparat. rum. - Kul.

1-

. ,,-'"'"

-

"."bJ:l~"

~

Aar 1)

~~E=~.2 ~

1901-02 1905-06 '909 10 1 1910-11 1911-12

12.35

I

306 36G 3.78 3.70

I I

OIl

~

5. Marts

-

25A

HJARN0 Begyndte

Blandingsost 1000kg Skummet .. mrelksost 1000 kg

-'"

"" :;:: "'"' ..E~ OJ) I ~~._:i ~ c ~ 2 G) Co -'" ~ 'i..o ~ fdg ~O." ::;: E_ :;; =92.6n 25.3 121.:u 25.0 146A4 24.6 153.30 24.8 142.57 -

1830. -

Postadresse:

Tr<£ostekar. - Fleden symes i Tender. - Vandvarmer. - Centralvarme. - Bade-

-

I

-

. ,,-'"

OIl

Aar I)

~~t -

C C

~ ~ 2

3.n7 4.23 3.80 345

1-0 (tl

co

.••• 0lJ

.,!l(

Vl

t::

-';;;..c "

E ~o 1;;;0.:2 '" E '" :;; :=

25.0 25.0 24.7 24.3

15700 168.23 152.1n -

~~~ ~ ~ 1912-13 1913-1-! 1914-15 1915-16

" I --'" OIl'"'

'-O~:;:: tlll

OIl

-

~

139A6

0.130

I

Blandingsost 1000 kg Skummet .. m",lksost 1000 kg

-

-

:J

ANDELSMEJERI - Jernbanestatlon: Mejerikreds: Midtjysk.

Horsens.

Horsens

(20 km). Hjarne

Havn (I km).

Begyndte 5. Marts 1890. - Ombygget 1914-15 (Arkitekt Jergensen, Horsens og P. &. L. P.). - Den s<£rskilte Beboelse rummer 3 V<£relser. 32 Leveranderer med 212 Keer. - 3 Bmnde henholdsvis 5, 5 og 8 m dybe. - Bestyrereris Hustru er Medhj<£lperske. - Fledee·nheder. - Osten paraffineres. - Smerret s<£lges til Eksportforening. - Ishuset rummer 75 m 3 Is. Firkantet 16 m hej Skorsten.


pormand: Gaardejer Chr. P. Nielsen, Hjarne, Horsens. - Tidligere For< m~nd: O. Hansen (17 Aar), J. Petersen (4 Aar), J. S. Jensen (1 Aar), A. Simonsen (4 Aar). - Bestyrer M. Helligse. _

::

~~~:;:_t: lP bll ..!>C E ~ g Iij 0.2 lI'I

V')

1902-03 1906-07 1910-11 1911-12

0.45 0.51

0.57 0.57

I

Blandingsost 1000 kg

~~~

~

~ 0

..,.

- -

<Co :@

::::

V')

--

1912 -13 1913-14 191-l-15 1915-16

22.49 25.3 22.44

~

24.8 25.\ 25.3 24.5

I

::

Blandingsost 1000 kg

=0

:=§

Skumrn~b m.,lksost 1000 kg

'';::_ t:

~ ~o

Skummet, m.,lksost 1000 kg

_

g ~

<Co:@

25.79 26.29 23.93 I1j 23.5-1 O.o~

1.30

1.23

I ~.~~ I

»Sinus«, Decimal og »Balance«.'Forvarnier, Pasteur og Ringkeler. B. &. W. Centrifuge. - Dansk Tendek~rne. - Kedel fra Frederikshavns Jern< steberi og Maskine fra Frich. - Firkantet Ostekar. - Fleden syrnes i Tender. Olie til Belysning. - Kul.

H0JEN Oprettet

\891. -

Postadresse:

ANDELSMEJERI

Vejle. - Jernbanestation: Vejle (7 km). Mejerikreds: Vejle og Omegn.

TeJefon: Hejen 9.

Delvis nyt Inventar 1911 (P. &. ·P. 1.). rummer 8 V~relser, hvoraf 2 for Personalet. - 144 Leveranderer med 1050 Keer. - I M~lkebedemmelsesforening. - 2 gravede Brende it 8 m og 1 artesisk paa 47 m. - Kloakvandet udnyttes til Overrisling. - De 3 Medarbejdere (Mejerske) lennes med 1400 Kr. - Fab tor 2. - Syrev~kker fra Bl. &. Tv. - Smerret s~Iges til Eksportforening. Firkantet 19 m hej Skorsten. 1. September 1891. Begyndte Beboelsen i Mejeribygningen

-


Formand: Proprieta:r A. Jessen, Hejen, Vejle. Be~ styrelsesmedlem af Andelsbanken i Vejle, For~ mand for Brugsforeningen og Forsamlingshuset, Re~ visor i Vejle og Omegns Eksportforening. - Tidligere Forma:nd: Proprieta:r N. Winkel, Gaardejer P. Ren~ ning, Husmand N. Lynggaard, Gaardejer M. Olesen. Bestyrer: P. A. Hansen, f0dt 17. Oktober 1868. La:rte paa Ferritslev F. M. i 1883, derefter paa Bir~ kendegaard, atter Ferritslev og blev saa dettes Besty~ rer; senere Bestyrer paa Taarup F. M. Paa Ladelund Ma:lkeriskole 1888-89. Soldat. Kom saa til det nu nedlagde Grejsdal Mejeri og blev 1. September 1891 Bestyrer paa det nyoprettede H0jen Mejeri. I Be~ styrelsen for Vejleegnens Mejeristforening.

1:1)

be

• ~.>: ~-o ~ .>: bC ~

""ijcg

d§:<:

1891-92 1895-96 1899-1900 1903-04 1907-08 1910-11

~ ~~

<£ bC .>: ~ "jd.D

:<:

bC .>: Blaodingsosl s.. 1000 kg "" ~ c Skummet"jdO.£ m",lksosl :<: :<: 1000 kg

~i~ -~ ~

<l

cg

~il4o

~"'O

Aar 1)

a

E~

19.72 50.25 1.35126.8 1.77 26.1 66.77 2.26 25.3 89.50 2.72 25.6 106.15 2.90 I 25.2 115.23 OA9

-

-

-

-

9.00 6.99 14.00 11.61 4.39

Bestyrer.

~J!I~ i;

ell... ~ c (5 .j,(

P. A. Hansen,

:<: t'!:;

I

~V:::leJl

1911-12 1912-13 1913-14 1914-15 1915-16

2.77 2.89 3.15 3.01 3.00

-

:p

~ii§

~ '"' "jd .D

VlE~

25.4· 25.0 25.1 25.1 24.6

108.55 115.44 125.17 119.80 117.00

E:@ :<:

bC

.>: Blaodiogsosl s.. 1000 kg "" ~ c Skummet$ "jd0,g m",lksosl :<: 1000 kg

~i~ -~ i

0.364 0.280 0.087 0.192 0.180

1

9.16 12.89 8.96 8.56

':J

»Sinus«, Decimal og Balanceva:gt. - Forvarmer, Pasteurer og Ringk0ler fra P. &. 1. P. - 2 Alfa Laval Centrifuger. - Ka:rnea:lteren »Victoria«. Kedel fra Ludvigsen og Maskine fra Frich. - Kulsyre~K0lemaskine (30,000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. - Runde Tra:ostekar. - Kobberfortinnet Bassin til Fl0desyrningen. - Aluminiums~ Kelere til Syrema:lken. - Elektricitet. Vandvarmer. - Kul.

ISAGER Oprettet

1888. -

ANDELSMEJERI

Postadresse: Juelsminde. - Jernbanestation: Juelsminde Telefon: Hornsyld 156x. - Mejerikreds: Midljysk.

(5., km).

Begyndte 10. August 1888. - Den sa:rskilte Beboelse rummer 5 Va:relser og Personalet har '2. - 90 Leverand0rer med 650 Keel'. - 25 m dyb Bmnd. - Kloakvandet udnyttes til Overrisling.· - De 3 Medarbejdere kvindelig Mejerielev - 10nnes med 820 Kr. - Fledeenheder. - I Eksport~ forening. - Ishuset rummer 70 m 3 Is. - Firkantet 25 m h0j Skorsten.


Formand:

Gaardejer

Birger Jensen, Juelsminde,

siden

1915. - Tidligere Formoend: H. J0rgensen, 1902 -07, H. Sejersen 1907-1912, O. R0jkjoer 1912-15. Bestyrer: P. Madsen, f0dt 5. December 1888. Loerte 1904 Mejerigemingen paa Vorvadsbro; senere Gyl< linge, Saaby og Lykkesholm. Soldat. Derefter paa Aldrup og atter Lykkesholm. Var 1911-12 paa Ry H0jskole og kom derfra atter til Vorvadsbro. Var 1913-14 paa Dalum Moelkeriskole. Vikar paa Is< ager i 2 Aar, senere Lykkesholm og saa atter Isager. Blev 1. November 1915 Bestyrer paa sidstnoevnte Mejeri.

P. Madsen, Bestyrer.

r:,)

:: I;:. v~ ~ ~

I - Jf I Blandingsosl 1000 kg 9d ~.~ ;::.D I E ij g "i 0.9 Skummet~ ~ E= EO •.. = i: ~~ ~ "" ~ I m.,lksosl 1000kg

..::t:Ollc

1891 - 921 0.D2 1 1895 - 96 1.1G 1899 - 1900 0.75 1903 - 0-1 0.D8 1907 - 08/1.7(; 1910-11 1.71 I

tll)

U:::s

~~~:;::

&C!:

oW ~ ~lI'lC

Vl

26.4 34.51 27.1 42.76 26.6 27.70'26.1 37.49 ~?SI67.68 20.4 61.08

-

I

-

-

--

otJ

t,~~ Aar 1)

~ ~

g

I ~

e.t

~~ ~

~

2

~

~~=~ ~

~.D

I Blandin/(sosl :z .•... ~ 1000 kg

/_:: Vl

~o ~

=0

§

§ ~ =-

:2

1911-1211.G7 1912 -13 1.so 1913-1-1 1.7D 25.5 69.70 191-1- 15 1.50 25.1 63.2·1 1915-16 1.5G 2-1.G 63.36 0.11S

~~:~~6:~~ I =

Skummet"

m.,lksosl 1000 kg

=

6~3 ~

I I I

»)Sinus«, Decimal< og Silkeborg Balance. - Forvarmer, Pasteur og Ringk01er fra P. &. L. P. - 1 Alfa Laval og 1 B. &. W. Centrifuge. - KoemeoeIteren ») Vic~ toria« med Remtroek. - Kedel fra Th. Th. Sabroe og Caroe &. Leth Maskine. - Amerikanske Ostekar. - Fl0den symes i T0nder. - Petroleum. - Nogle Aluminiums<Transportspande. - Kul og Troe.


JELLINGE Oprettet

1887. -

Postadresse:

ANDELSMEJERI

Jellinge. - Jernbanestation: Jellinge v. St. Mejerikreds: 'Vejle og Omegn.

1887. - Tilbygning 1907. Oprettet Vaerelser, hvoraf 4 for Personalet. -

Telefon:

Jellinge Z.

Beboelse rummer 11 med 2200 K0er. - I Maelkebed0mmelsesforening. En Br0nd paa 9 og en paa 50 m.s Dybde. - De 5 Medarbejdere - og en Ekspeditrice - 10nnes med 2000 Kr. - Faktor 2. - Syre fra Kirkedal. - Ostelageret afk0les fra Ishuset, der rummer 500 Laes Is. - Rund 28 m h0j Skorsten.

pormand:

Den

saerskilte

306 Leverand0rer

Proprietaer Wis= Anesminde, Jellinge, siden 1905. Tidligere Formaend: Gaardejer C. S. Ejsing 1887-89, Gaardejer G. H. S0rensen 1889-91 og 1897-1902, GaardejerJoh. P. Markussen 1891-94, Gaardejer Anth. Kr.Jensen 1894-97 og 1902 -05. - Bestyrer:]. Chr.]en= Proprietrer Wistoft. J. Chr. Jensen, sen, f0dt 11. Marts 1879. Bestyrer. Mejeriet, Formand. Laerte Mejeriet 1896 paa Hanherred; senere paa Kirkedal og Thorstoft. 1900-01 Elev paa Ladelund Mael~ keriskole. Kom derfra til Saaby og Kirkedal, og blev 1. Maj 1903 Bestyrer . paa Lihmskov og fra 1. April 1905 paa Jellinge. Medlem af Sogneraadet.

toft, Haughus,


••

4J

Jf

~~~ _ s:;

N ~ 0

co

=~J5 llJ

=<: E § ::;:

1909-10 1910-11 1911--12 1912-13

I

~

J:

C

~

::;:

25.0 25.4 25.4

I

_ ~~Jf:;: &

tl.O

E ~8 V>

E;::

_

Jf

Blandingsost 1000 kg Sk 'i 0 .9 ummet~ =<: m",lksost :E: 1000 kg

~

& OJ)

In s::

E ~o E

a

213.87 229.-14 0.280 203.40 0.182 214.32 0.208

Jf

~~Jf :.::_ t

.... t

..:.::

-00

§ ~

V>

<Il

C

§ .=<:.

Blandingsost 1000 kg

S

kummet.. mrelksos! 1000 kg

24.8 238.20 0.2-15 25..1 214.0-1 0.1381 24.9 198.4°1 - I

1913-14 1914-15 1915-16

»Sinus«, Bismer, »Fix« og Balancev<egt. - Forvarmer, Pasteur og Ring' keJier fra P. &. L. P. - 3 Alfa Laval Centrifuger. - 2 Victoria K<erne<eltere. Kedel fra Th. Th. Sabroe og Marshall Maskine. - Firkantet Tr<eostekar. Kobberfortinnet Fledesyrningsbassin. - Elektricitet. - Enkelte Aluminiums' Transportspande. - Resttemningsapparat. - Olieseparator. - Vandvarmer. Baderum. - Kul, T0rv og Tr<e.

KILDEDYB Oprettet 1886. -

Postadresse:

Kolding.

1886. - Tilbygning Oprettet 12 V<erelser, hvoraf 2 for

ANDELSMEJERI

- jernbanestation: Mejerikreds: Sydjysk.

Eltong

(2 km).

-

Telefon: Nr. Bjer! 13.

1892. - Beboelsen i Mejeribygningen rummer Personalet. - 76 Leveranderer med 642 Keer. - Kilde. - Kloakvandet udnyttes til Overrisling. - De 3 Medarbejdere faar 1400 Kr. i Len. - Faktor 2. - Egen Syre. - Osten olies. - Firkantet 16 m hej Skorsten.


pormand: Gaardejer]. H0jer, Nr. Bjert, Kolding. I Bestyrelsen for Brugsforeningen og det stedlige T elefonselskab. - Tidligere Form.end: Gaardejer H. Petersen; Propriet.er A. P. Frederiksen; Propriet.er J. Nielsen; Propriet.er C. Bille; Gaardejer Chr. Han: sen; Propriet.er H. P. Lorentzen; Propriet.er O. Pe: tersen. - Bestyrer: J. Brask, fedt 16. Juni 1865. Begyndte Mejerigerningen 1885 paa Faster Mejeri. Senere paa Bedstrup og Tranekj.er. Elev paa Lade: lund Landbrugsskole. Var 1887-90 Bestyrer paa Sk.erum. Sommeren 1890 Elev paa Ladelund M.elke: ]. Ilrask. riskole og blev 1. November 1890 Bestyrer paa Bestyrer. Kildedyb. Var i 1903 i Norge, 1907 i Holland (Mejerikongressen i Haag) og samtidig i Belgien og Tyskland. Formand og Kasserer for Vejle Am~s Mejeristforening; Formand for Dansk Mejeristforenings Kapital: og Livrenteforsikring og for den stedlige Foredragsforening. Revisor i Brugsforeningen og Kasserer i T elefonselskabet.

_ +:

~~~ ~ ~o Vl ~

1886 1890 1894-95 1898 -99 1902-03 1906-07

28.!l 1.03 27.!l 1.74 27.0 1.!l3 27.0 2.15 26.!l 2.05 26.G

g -

::

i: §

=~ ~ §

:.::

Blandingsost 1000 kg Skummct .. m.,lksost

1000kg

O.IG

1

64.05 71.!l.J 80.35 76.35

0.120 0.158 0.153 0.21'1

8.58 11.09 10.78 17.53

. ,,-"••..

,,'" Aar 1)

== ~~

~~§ :.::

1910-1112.14 1911-12 2.00 1912-13 2.11 1914-15 2.03 1915-16 1.82

~

~

GJ

bJ:l

~ "'0 ~ & OIl

U::s

:= _ ~ In

e ~ g 1d 0

~ 1) :.::

26.1 26.2 26.0 25.9 25.1

_;:

~

Vl

5;:;

:E

Blandingsost

1000 kg

C

.2

:=:.::

180.321 0.155 75.16 0.192 84.(03 0.158 77.00 70.22 0.400

Skummet .. m.,lksost 1000kg

11.11 14.25 11.41 16.70 29.89

I

Decimal, Bismer og Balancev.egt. - Forvarmer, Pasteur, Ring: og Flad: keler fra Kolding. - Alfa Laval Centrifuge. - K.erne.elteren »Hamlet«. Kedel fra Kolding og Maskine fra Caroc s.. Leth. - Kulsyre:Kelemaskine (25.000 V. E.) [ra Th. Th. Sabroe s.. Co. - Firkantede Tr.eostekar. - Fleden syrnes i Tender. - Aluminiumskelere i Kasse til Syrem.elken. - Elektricitet. Enkelte Alum. T ransportspande. - Resttemningsapparat. - Olieseparator. Vandvarmer. Centralvarme. - Baderum. - Kul.

II


KILDEV RLD ANDELSMEJERI Oprettet

1885. -

Postadresse:

Taulov

- Jernbanestation: Taulov Mejerikreds: Sydjysk.

(2 km). -

Telefon:

Fredcricia

I.

1885 (N. Petersen, Ladelund). Oprettet rummer 3 Va:relser. - 190 Leveranderer 째

Kloakvandet

udnyttes til Overrisling. Flora danica. - Ishuset

Beboelsen i Mejeribygningen med 1300 Keer. - Kilde. Der er 3 Medarbejdere. - Faktor 2. rummer 120 La:s Is.

Formand: P. Buhl }uste= sen, Hejrupgaard, Taulov St. - Bestyrer:]. Brogaard, fedt 15. November 1856. Var Vinteren 1874 -75 paa Vallekilde Hejskole og i 1876 paa Dragbjerggaard Landbrugsskole. La:rte Mejeriet paa Ladelund i 1882, senere paa Gra:dsted F. M. og der], Brogaard, P. Buh! Justesen, efter til Stadil for at drive Bestyrer. Mejeriets Formand. et Fa:llesmejeri. Overtog 1. Maj 1889 Bestyrerpladsen paa Kildeva:ld. Var 1889 Elev paa Ladelund Ma:[keriskole. Har i Tidens Leb haft mange Tillidshverv, men har nu trukket sig tilbage fra offentlig Virksomhed.


,,-'""

"tl~ b1J"

~~ ~

~=I -':<;" 0

2

"ij .D

E

i

1898- 99 1902 -03 1905-06 IDI0-11 1911 -12

"bIJ

bIJ

-

~11~

bIJ

-'"

:;:: k

~"

-'" ~" S~g "ijO.S

V)aS :<;

i

Rlandingsost 1000 kg Skummet:< m",lksost 1000 kg

=1

-

.8l I 1107.28 .·13 26.3 92.3n ) ..12/26.2 92.26 .03 25.!l111646 0.127 83 25.8 109.50 0.068

1

Postadresse:

Raarup.

oprettet 1887. Mejeriet Silkeborg Maskinfabrik).

~

-~g ~~:=

~ E

E~

1912-131 1913-14 1914 -15 1915 -16

3.04 3.26 3.31 3.2G

~~~ S ~~~ -'" ~~ "~O "ijO.S E~o "bIJ

bj)

"ij.D

:<;

(/)E~

25.7 26.0 25.8 24.8

118.16 0.071 12-1.91 0.080 128.00 0.066 131.41 0.097

1

:<; ;,:; :<;

Blandingsost 1000 kg Skummet:: m",lksost 1000 kg

-

-

=J

- Forvarmer, Pasteurer og Ringk01ere. - 1 Alfa K~rne~1teren »Hamlet«. - Kedel fra Kolding Ostekar. - Fledebassin. - Elektricitet. - Kul.

KIRKEDAL Oprettet 1887. -

Aar 1)

-

»Simplex« og Balaricev~gt. Laval og 1 Titan Centrifuge. og Marshall Maskine. - Runde

bIJ

v~1 ~

j~~

ANDELSMEJERI

- Jerribanestation: Gramrode Mejerikreds: Midtjysk.

(3 km). -

TeIefon: Raarup 231.

Ombygget 1912 (Arkitekt Jespersen, Fredericia, - Den s~rski1te Beboelse rummer 10 V~relser og i Mejeribygningen er der 3. - 287 Leveranderer med 1600 Keer. - I M~lkebedemmelsesforening. - Bf0nden er 47 m dyb. - Kloakvandet ud< nyttes til Overrisling. - De 6 Medarbejdere (Mejerske) lennes med 3500 Kr. - Fledeenheder. - Egen Syre. - .Osten paraffineres delvis. -- Ostelagret af~ keles fra K01eanl~get. - J Smereksportforening. - Firkantet 20 m h0j Skorsten.


Formand: Propriet~r H. H. Bichel, Lundb~k, Raa. rup, siden 1912. - Tidligere Form~nd: Gaard. ejer R. Jensen; Gaardejer R. Ravnsborg; Gaardejer R. Stenkj~r; Gaardejer M. Rasmussen; Gaardejer B. Petersen; Gaardejer H. J. Hansen; atter Gaardejer M. Rasmussen; Gaardejer J. Hansen; Folketingsmand, Gaardejer J. Jensen, Kleis; Gaardejer A. C. Hansen; Gaardejer Chr. Rasmussen. - Bestyrer: j. F. M orten= sen, fedt 3. Juni 1862. Begyndte Mejerigerningen 1882 paa Ladelundgaard, senere Brerup og Aalb~k. Bestyrer paa Nettrupgaard F. M. og blev 1. Maj J. F. Mor!ensen. 1887 Bestyrer paa Kirkedal. Var 1887 (Foraaret) paa Bestyrer. et 1 Maaneders Kursus i Kontrollering og Kontrol., beregning paa Forsegslaboratoriet i 'Kebenhavn og under Docent Fjords Le. delse. Kirkedal var » L~rested« 1903-07.

.

,,-'"•• ~ ,,"" ~ <E ••

Aar I)

1887-88 1891-92 1895-·96 1899-1900 1903-04 1907-08

.. ..." ~= ~~§

-'" " -cc

'iloD ::E: ::E:

0.87 1.71 2.31 2.99 3.77 4.04

I ..

~~~ S_t

4> ~

811!8 8°

Vl

~

"'1

V,l

c

'il0,2 ::E: =

:s

27.6 31.61 27.8 61.89 26.9 87.91 26..1 108.79 0.669 25.6 135.79 0.920 24.8 180.52 0.996

Blandingsos! 1000 kg Skummet_ . m.,lksos! 1000 kg

5.75 9.31 7.72 43.90 84.74 78.61

,,-'"••

..... " It'''O

Aar 1)

1910-11 1911-12 1912-13 1913 -14 1914-15 1915-16

$.I

-cc

~~§

••

~

<E ••

... u

= ~

'iloD ::E: ::E:

4.37 4.30 4.56 4.56 4.26 3.82

- ~-'c" ~ic~••• -" :;:: w

Sij8 'il0~ V)sS ::E: ::

24.4 1164.09 24.9 1156.00 24.3 169.98 25.1 163.84 24.7 152.42 24.21136.71

::E:

1.031 1.215 1.228 1.162 1.412 1.3671

Blandingsos! 1000 kg Skummet .. m.,lksos! 1000 kg

85.92 94.05 91.7(; 87.59 116.19 110.23

Silkeborg.Bismer og Silkeborg Balancev~gt. - Forvarmer fra Rauer, Pa. steurer fra Silkeborg og Ringkeler fra Rauer. - 3 Alfa Laval Centrifuger. 2 Silkeborg K~rne~ltere. - Kedel fra Meller &. Jochumsen og Maskine fra Th. Th. Sabroe. - Kulsyre.Kelemaskine (42.000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. 3 amerikanske Ostehr. - Kobberfortinnet Fledesyrningsbassin. - Elektricitet. - Omtrent Halvdelen af Transportspandene er af Aluminium. - Resttem. ningsapparat. Olieseparator. - Vandvarmer. - Centralvarme. Bade. rum. - Kul.


KLAKRING

ANDELSMEJERI

Oprettet 1888.- Postadresse: Klakring - Jernbanestation: Klakring (1.5 km). Telefan: Juelsminde 111y. - Mejerikreds: Midtjydsk.

Fa:llesmejeri og oprettedes vistnok 1888. - Ombygget 1903. VarDenf0rstsa:rskilte Beboelse rummer 8 Va:relser, Personalet har 2 og i Mejeribygningen er 4-5 m dere 10nnes olies.

er der Kontor. - 125 Leverand0rer med 1000 K0er. - Bmnden dyb. - Kloakvandet udnyttes til Overrisling. - De 3 Medarbejmed 1500 Kr. - Fl0deenheder. -- Syre fra Bl. og Tv. - Osten - I Sm0reksportforening. - Firkantet 19 m h0j Skorsten.

Formand: Gaardejer ]oh. Petersen, Klakring, siden 1915.- Tidligere Forma:nd: Gaardejer N. P. Hansen 1898-99, Gaardejer J0rgen Thorborg ~899-1900, Gaardejer S. Misser 1900 -1901, Gaardejer Rasm. Petersen 1901-1905, Boels_ mand J. Stenh0j 1905-06, Gaardejer A. Hinriksen Gaardejer Joh. Petersen. And. Madsen, 1906-1907, Gaardejer Chr. Mejeriets Formand. Bestyrer. S0rensen 1907-08, Gaardejer Joh. 0stergaard 1908-1909, Forpagter 1. Dodensig 1909-1912, Boelsmand Rs. Thorborg 1912-13, Gaardejer C. Friis Vesterby, 1913-1915.Bestyrer: And. Madsen, f0dt 5. Januar 1869. La:rte Mejerigerning paa 0rs0, senere paa Thisted og Tillitze. Var 1898 Elev paa Ladelund Ma:lkeriskole. Der-


fra atter til Thisted, men som Vikar i nogle Maaneder, blev Bestyrer paa Klakring. Bestyrelsesmedlem og Regnskabsf0rer eningen, Revisor.i Sparekasen.

1:,) I I

bt

,~c

-" - on" c c

~~§ :;::

1903-0.J. 1907-08 1910 11 1 1911-12 -

1.", 1.77 1.8G 1.84

_ Jf I Blandingsost w "bt J': bJJ ~~..:t: '';:~ i: 1000 kg ~co -"" ~ w 5~0 ~ 0 g Skummct .. '"ij.D C/')E~ :;::§ I m<elksost :;:: 26.0 25.5 25.1 25.2

55.88 67.3G 71.14 6988

:;::

100U kg

0.0471 0.081 0.060 0.070

3.11 5.41· 4.58 4 GO

I

I

,,!lJ

Aar I)

1912-13 1913 -14 1914-15 1915-16

v""d ~~;::

1. Januar 1899 for' Brugsfor-

_ Jf "bt :.;:~ ~ Jft I ,.EU:::s " en ~~~

Blandingsost! 10UOkg

l-<

:;::5:2 ~= '"ii.D :;::

5,,0 ~ O.S </)5;:;

1.87 I 24.2 2.01 252 2.10 25.0 1.05 24.5

72.4U 75.20 79.02 74.58

~ a

0

~

I

l-..

~co

:;::

Skummet .. m<elksost 1000 kg

;;;

:;::

I

O.OGO O.().l(; 0.115 0.225

I

.

4.50 2.80 7.67 13.35

»Sinus«, Ideal og Silkeborg Balancev<egt. - Forvarmer fra Rauer. Pasteurer fra Hegelund &. Anker og Ringk0lere fra P. &. L. P. - 2 Alfa Laval Centrifuger. - K<erne<eIteren Viktoria. - Kedel fra Houm011er og Maskine fra Frich. - Kulsyre K01emaskine (Nr. 11) fra Th. Th. Sabroe. T r<eostekar. - Kobberfortinnet Fl0desyrningsbassin. - Syrekasse med Handy Krukker. - Petroleum. - En Del Alum. - T ransportspande. - Restt0mningsapparat. - Vandvarmer. - Kul.

KOLDING Oprettet

1888. -

Postadresse: Telefon:

ANDELSMEJERI

Sonder Landevej, Kolding. - Jernbanestation: Kolding 153. - Mejerikreds: Sydjysk.

Kolding

v. St.

I I

I


., prettet 1888 paa Parce1vej i Kolding. Det nuv~rende flyttedes i 1915 (Arkitekt Jespersen og F~llesindkebet). Beboe1sen i Mejeribygningen rummer 15 V~re1ser (og Butik), hvoraf 4 for Personalet. - 160 Leveran,dmer med 1500. Keer. - I M~lkebedemme1sesforening. - 2 Bmnde, henholdsvis paa 61 og 100 m's Dybde. - Foruden 2 Ekspeditricer og 10 Bykuske er der 5 Medhj~lpere, der lennes med 3000 Kr. - Fledeenheder. Syre fra Vejstrup-Heils. - Rund 26 m hej Skorsten.

O

Formand: Propriet~r M. Thomsen, Langholtgaard, Seest, sid en 1912. - Tidligere Form~nd: Propriet~r P. Meller 1888-89 og 1900 -1912, H. Meller 1889-92, R. Buch 1892-·93, Skovgaard 1893-1900. - Bestyrer: V. KjiErsgaard, fedt 18. April 1878. Begyndte Mejerigerningen i 1898 paa V. Kj<ersgaard, Propriet<er M. Thomsen, Midtsj~llands H. Mejeri. Mej'hiets For1mand. Bestyrer. Var derefter Elev paa Ladelund M~lkeriskole i 1900-01. Soldat. Var senere paa Vildbjerg, VejstrupHeils og Yarde Mejeri. Blev 1. November 1905 Bestyrer paa Vejrup, 1. Maj 1908 paa Yarde Ande1smejeri og 1. Maj 1915 paa Kolding Ande1smejeri.

['J 1904-05 / 1908-09 1910 -11 1911-12

j

_ It ~~:: ~ ~o V)

~

g ~':::: ~

2.85 3.56 3.68 3.41

-

I) Regnskabsaaret

;:: .•... it =0 § "":@

35.49} 2) .37.01

Blandingso,t 1000 kg Skummet .. m",lksost

~~~

E ~8 V)

1000kg -

-

1912-13 1913-14 1914-15 1915 -16

3.29 3.36 3.51 3.45

E;::

_ It ;::_

t:

Blandingsost 1000 kg

;;:

S~ummet" m",lksost

~ 0 .g I

~

:s

35,81) 38.50 2) 92.77 128.13 ~

1000kg -

I

-

=

gaar fra Maj til Maj.

2) Faa Grund af Eksport af Fl0de, det store Bysalg, K0b af Sm0r o. lign. er Kg. Sm0r kun tilna:rmelsesvis.

Silkeborg, »Cosinus« og Balancev~gt. - Regenerativ og 2 Pasteurer fra Kolding. - 1 Titan (T. A. 80) og 1 B. &. W. Centrifuge. - K~rne~lteren »Hamlet«. Kede1 og Maskine fra Kolding. Kulsyre _ Kelemaskine (80.000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. - Fleden syrnes i Alum. Bassin. - Flora danica Tenden. - Elektricitet. - Resttemningsapparat. - Slam centrifuge. 01ieseparator. - Vandvarmer. - Bad og W. C. - Kul.

I


KRAGELUND Oprettet

1908. -

Postadresse:

ANDELSMEJERI

Lesning. - Jernbanestation: Lesning (4 km). Mejerikreds: Horsens og Omegn.

Telefon:

IOster Snede 4.

1908 og begyndt 1. Januar 1909. - Den sa:rskilte Beboelse rum~ Oprettet mer 6 Va:relser og Personalet har 2 Va:relser i Mejeribygningen. - 90 Leverand0rer med 700 K0er. - I Ma:lkebed0mmelsesforening. - 6 m dyb Bmnd. Kloakvandet udnyttes til Overrisling. De 3 Medarbejdere (Mejerske) l0nnes med 1000 Kr .. - Afregning efter Va:gt. - Flora danica .. - Osten paraffineres delvis. - Ostelagret afk0les fra Ishuset, der rummer 100 La:s Is. - I Sm0reksportforening. - Rund 22 m h0j Skorsten. - Meje~ riet arbcjder ikke om S0ndagen. Formand: Gaardejer Hans Petersen, Kragelund, L0sning. - Tidligere For~ ma:nd: Gaardejer O. Jen~ sen, Gaardejer St. Petersen, Gaardejer M. Therkildsen, Gaardejer Fr. S0rensen. ~ Bestyrer: Fr. Schak, ~0dt 26. August 1877. Begyndte Mejerigerningen 1893 paa Korsholm, derefter paa Fr. Schak, Gaardejer Hans Petersen, Sunds, Endelave og Lyb â&#x20AC;˘ Bestyrer. Mejeriets Formand. kens Pmve. Blev 1. Okto~ ber Bestyrer paa Hedens Haab; 1. November 1901 paa Gludsted og 1. Jan. 1909 paa Kragelund. Var 1903-04 Elev paa Ladelund Ma:lkeriskole. I Be~ styrelsen for Horsens og Omegns Mejeristforening; Kommunal~Revisor og Revisor i forskellige Foreninger. Forligsmand for Midtjysk Mejeristkreds.


r:,)

.

bIJ

,,-0,,-'" -'"

-

k

bIJ"

c c

bIJ

" ~

~~§ r;j.D :z :z

1909-10 1910-11 1911-12 1912-13

-'"

1.72 1.78 1.69 1.8~

~i~-~ ~"-'•.." bIJ

k

..2

k

~co =rdO

V')E~

-'" ~ c

r;jO.!2

:z B:z

Blandingsost 1000 kg Skummet. m<.elksost 1000 kg

I 2;).1 2~.5166.071 69.07

17.78 24.31 21.06 19.66

0.2621 0.323 25.0 66.45 0.319 24.8 72.17 0.317

. ,,-'" ~ I bIJ

Aar 1)

"-0

k

-'Il" """ 1l.!2 :ZEB _

~ C

~

b.Q

~ ~

u ~...

~

(5)

r;j.D

:z :z

1913-14 1914-15 1915-16

1

1.86 1.73 1049

I

~

e.c

~g cii EO s::

~

72 75

24.91 . I 24.7 68.07

1-

Jf

0,C •.•

~

~

~

<Il

-00

Blandingsost 1000 kg Skummet" m",lksost 1000kg

I~ ::~ I

0.300 0.330 24.6 58.62 0.292

23.39 25.01 23.87

1

I

',>Sinus«, Bismer og Balancev~gt. - Forvarmer, Pasteur og Ringkeler fra B. &. W. - 2 B. &. W. Centrifuger. - K~rne~lteren »Victoria« med Rem< tr~k. - Kedel fra Th. Th. Sabroe og Marshall Maskine. - Firkantede Tr~< ostekar. - Fledesyrningsbassin. - Flora Danica Tenden. - Resttemnin,gs< apparat. - Olieseparator. - Vandvarmer. - Centralvarme. - Baderum. - Kul.

KRONGAARD Oprettet 1910. -

Postadresse:

ANDELSMEJERI

- Jernbanestation: Mejerlkreds: Midtjysk.

Lasning.

Lasning

v. St. -

Telefon: Lasning 31.

1898 som F~llesmejeri og begyndte 1. Maj 1910 som Andels< da det samtidig ombyggedes (Arkitekt Hansen, Vest9irk, og P. &. L. P.). - Den s~rskilte Beboelse rummer 8 V~relser, hvoraf 3 for Personalet. - 204 Leveranderer med 1200 Keer. - 6 m dyb Bmnd. - For< uden Ekspeditricen er der 3 Medarbejdere, der lennes med 1400 Kr. (Eksp. 240 Kr.). - Fledeenheder. - Flora danica. - Osten olies. - I Sml2Jreksport< forening. - Ishuset rummer 50 mS Is. - Firkantet 17 m hej Skorsten.

Oprettedes mejeri,


Forpagter H. Lesning Proestegaard, Lesning, siden Mejeriet oprettedes. - Be. styrer: A. Chr. Ovesen, fedt 21. Septbr. 1886. Begyndte Mejerigerningen 1903 paa Gislev, senere paa Kirkeby. Soldat. Atter Gislev, nu som Ostemejerist. Var Vinteren 1908-09 paa Vestbirk Hej. A. Chr. O\'es ,n, Forpagter H. Rasmussen, skole og kom derfra til Se. Bestyrer. Mejeriets Formand. boek. I 1909-10paa Dalum Moelkeriskole. Var nogen Tid paa Kirkedal og blev 1. Maj 1910 Bestyrer paa Krongaard, som da gik over til Andelsmejeri. Formand for Elektricitetsvoerket og for Sygekassen. Revisor i Brugsforeningen. Formand:

• Rasmussen,

"I"

Blandingsost

ji~ ~

1000kg

Skummet,. m",lksost

-

1.18 2.40 22~ 2.42

25.3 24.7 24.n 24.8

~ ~~ ~..o ::;: ""

1913-14 1914-15 1915-16

47.06 97.29 89.82 0.023 96.62 0.Ofi6

ClJ)

~:::s

::;:E~';::

1000kg

1909-10* 1910-11 1911-12 1912-13

C '.':

~:~~ I ~~:~ 2.70

_:: +=

~~~

~

Blandingsos;1 1000 kg

=Ot: g Skummet", rd v;E~'::;: § m"'lksost/ ::;: .1000 kg ~ ~o rd0

~i~:~1 g:~~~ I = I

24.7 105.4n~0.312 I

3.::J

I ') Regnskabsaaret gaar fra November * Et halvt Aar (fra 1. Maj).

til November.

»Sinus«, Bismer og Balancevoegt. - Forvarmer, Pasteurer og Ringkeler fra P. &. L. P. - 2 Alfa Laval Centrifuger. - Koerneoelteren »Victoria«. Kedel fra Th. Th. Sabroe og Maskine fra Caroc &. Leth. - Firkantede Troe. ostekar. - Syrekoger »Konstant«. - Elektricitet. - Resttemningsapparat. Olieseparator. Vandvarmer. Baderum. KuI. - Syrningsanloeg for skummet Moelk paatoenkes.

LANDBOMEJERIET Oprettet 1897.-

Mejeriet ricia, rummer

Postadresse:

jernbanestation: Frederieia (0,5 km). Mejerikreds: Sydjysk.

Frederieia. -

Telefon: Fredericia 359.

hed oprindelig Boekkevoeld, men da det 1897 flyttedes til Frede. fik det sit nuvoerende Navn. Beboelsen i Mejeribygningen 7 Voerelser. - 90 Leverand0rer med 750 Keer. - 12 m dyb Bmnd;


desuden Vandvcel'ksvand. - Fol'uden 6 Kuske, del' lennes af Mejeriet, el' del' 3 Medarbejdere, del' lennes med 1300 Kr. Afregning efter Vcegt. Flora danica. - Firkantet 19 m hej Skorsten.

Proprietcer M. Thuesen, Egum, Frede~

pormand:

rICla. Medlem af Sogne~ raadet, Vurderingsmand i Brandforsikringen, J ordbo~ nitetsmand, Medlem af Me~ nighedsraadet og af Skob kommissionen. - Tidligere Formcend: Proprietcer N. Marcussen, Propl'ietcer P. Thuesen. - Bestyrer: N. Propriet<er M. Thuesen, N. O. Nielsen, O. Nielsen, f0dt 21. Maj Mcjeriets Formand. Bestyrer. 1876. Begyndte Mejeriger~ ningen 1894 paa Stenstrup~Lunde; derefter paa Ringe, Thorskilde, Skovly og N.onnebjerg. Val' i 1900 paa Dalum Mcelkeriskole. Val' Vikar paa Vapthore og kom derefter til 0stofte og derfra til Horsens Fcellesmejeri. Blev 1. Ob tober 1904 Bestyrer paa Hals og 1. Oktober 1910 paa Landbomejeriet.

ÂťSinusÂŤ, Decimal og Balancevcegt. - Forvarmer og 1 Pasteur fra P: &. L. P.; 1 Pasteur fra Buaas. - Alfa Laval Centrifuge. - 2 danske Tendekcerner. Kedel fra Bruun &. Sen. - Maskine fra Kolding. - Ammoniab Kelemaskine


(20.000 V. E.) fra Atlas. - Elektricitet og Gas.

r: Aar

I

"id cl" -""' ::d '2

I)

I

:: l,~t

C 0

1-::

~. ..E t:.e

c

== ~ I&bll s Co

1898-9911.12) H102-03 1.3n 11906 - 07 1.60 1910 --11 1.8\J 1911'-12 11.82 /

'" ~

2)

32.80 39.96 40.57 45.55 44.04

') Regnskabsaaret

2) Forbruget

ยง

~_..o

- 0 "x""c 1 ~

0

'2

::s

-

Skummet, m",lksost lOUD kg

I I

Oprettet sten).

-

-

gaar fra November

opgives

ikke paa Grund

LANGELUND Oprettet 1888. -

-

Postadresse:

-

Jf

Flora

t.

Aar 1)

::ss-~::s ~

1912-13 1913-14 1914-15 1915-16

1

1.84 1.83 1.80

I}

2)

_

::

'"

_0

::s -~

c,...

-11.\J3 45.471 44.4\J -

I

Blandingsost

m",lksost 1000 kg

-

~

til November. af Bysalget.

ANDELSMEJERI

Jernbanestation: Farre (11.3 km) Mejerikreds: Vejle og Omegn.

Filskov. -

danica Tenden.

1~1.~I ~ 11~l:I~<5.js~o:~~~.

Blandingsost 1000 kg

~.ijJf :Z_t

::s ::s

1

- Fleden symes i Tender. VandvaJ.:mer. - Kul.

Telefon: Grenbjerg

5.

1888. - Ombygget 1916 (Kolding og Bygmester Jergensen, Bred: - Den sa:rskiIte Beboelse rummer 7 Va:relser; Kontor i Mejeri: bygningen. - 225 Leveranderer med 1350 Keer. - I Ma:lkebedemmelses: forening. 12 m dyb Brand. - De 2 Medarbejdere lennes med 1150 Kr. Fledeenheder. - Rund 25 m hej Skorsten.


Formand: Gaardejer Jens Kr. S0rensen fra 1. N o~ vember 1916. - Tidligere Forma:nd: . Gaardejer A. Vestergaard 1888 - 1891, Gaardejer Kr. Rahba:k 1891 -92, Gaardejer J. Kr. S0~ rensen 1892-94 og 1896 -1901 og 1903-10, Gaard~ ejer H. Andersen 1894-95, Gaardejer J. Hansen 1895 P. Kristensen, Gaardejer lens Kr. Serensen, -96, Gaardejer Iver N iel~ Mejeriets Formand. Bestyrer sen 1901-03, Gaardejer B. Jensen 1910-12, Gaardejer J. Kra:gsig 1912-13, Gaardejer N. Vindbjerg 1913-15, Gaardejer M. Kja:ldsen i 1916, Gaardejer Kr. Skovbjerg i 1916. - Bestyrer: P. Kristensen, f0dt 18. Juli 1862. La:rte paa Skjern Mejeri i 1887 og var derefter paa Hjedding og Borup. Blev 1888 Bestyrer paa Lange~ lund, da dette Mejeri oprettedes. Regnskabsf0rer for Sparekassen, Medlem af Menighedsraadet, Formand for Sygeplejeforeningen og Forsamlingshuset. Med~ lem af Sko1ekommissionen, Kasserer for Mejeriet og Foderstofforeningen.

r:,)

dJ:: ~

~1'..~ .2

-......,c

\\~.: ~b1l

+:

'"'

..¥t;~

~ ij.2

~' 1)

E ~ g ~ o.~

::;: E~

'"

'" E;:;

oe.

1888-89 1892-93 1896-97 1900-01 1190-J.-O,) 1908-09

_ :: bb

dJ::s

I 0.97 0.86 I 0.98 1.95 2.44 2.65

::;:

oe.

-

II 32.4·1 36.50 37.57 25.1 76.78 25.1 97.01 25.1 105.61

a

::;:

-' -

'"'

Blandingsost 1000 kg Skummet .. m",lksos! 1000kg

-

c.o

]

2

~.o

::;:

1910-11 1911-12 1912-13 1913-1-J. 1914-15 1915 -16

_

~

Jf

~ ~ ~ +: .•..•~ ~ gfo g V) I'd § M .:.:::

:::':5 EM::;:;:

25.1 1115.911 25.3 111.60 25.2 127.~1 25.1 133.68 24.91 122.81 24.81115.9~

-_ -

Blandingsost 1000 kg Skummet .. mrelksost 1000 kg

-~

I

Silkeborg Va:gte og Bismer. Universal og Fladk0ler. -' 1 Titan og 1 Alfa Laval Centrifuge. - Ka:rnea:lteren »Silkeborg«. - Kedel fra Th. Th. Sabroe og Caroe &. Leth Maskine. - Ku1syre~K0lemaskine fra Th. Th. Sabroe. - Petroleum. - T0rv. - Syrningsanla:g for Skummet~a:lk.


LANGKlÂŁR Oprettet â&#x20AC;˘

1888. -

Postadresse:

Oprettet 1 for

ANDELSMEJERI

Brande. - Jernbanestation: Brande (3" km). Mejerikreds: Vejle og Omegn.

Telefon:

Brande 33.

1888. - Beboelsen i Mejeribygningen rummer 5 V.:erelser, Personalet. - 40 Leveranderer med 286 Keer. - Brenden dyb. - Kloakvandet udnyttes til Overrisling. - De 2 Medarbejdere rerens Hustru er Mejerske) lennes med 600 Kr .. - Faktor 2. - Flora - Osten olies. - Medlem af Smereksportforening. - Firkantet 16 Skorsten.

Henning Andersen, Be,tyrer.

hvoraf er 6 m (Besty< danica. m hej

Formand: Gaardejer R.]. Rasmussen, Hyvildgaard, Brande, siden 1912. - Tidligere Form.:end: M. J. Krogh 1888-89, S. Petersen Grarup 1889-90 og 1893-96 og 1902-06, K. Madsen Nyholm 189091, H. P. Knudsen 1891-93, K. K. Petersen 189697 og 1898-99, Th. Jensen 1897-98, M. Villumsen 1899-1900, And. Nielsen 1900-02 og 1906-12. Bestyrer: Henning Andersen, fedt 4. September 1886. Begyndte Mejerigerningen 1904 paa Megelkilde; senere Begeballe, Baastrup og Rask. Ollerup Hej< skole 1908-09. Derefter paa Oxbel og Hjedding. Var 1912-13 paa Dalum M.:elkeriskole og derpaa atter til Oxbel. Vikar for Dansk Mejeristforening da Pladsen som Bestyrer paa Langk.:er overtoges.

V.:egte fra Jac. Nielsen. - Forvarmer fra F. Christensen, Pasteurer fra Kolding og Buaas, Ringkeler fra P. &. L. P. - Alfa Laval Centrifuger. Dansk Tendek.:erne. - Kedel fra P. &. L. P. og Marshall Maskine. - Kulsyre<


Kelemaskine (15.000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. - Firkantede Tra::ostekar. Fleden symes i Tender. - Aluminiums - Kelere til Syrema::lken. - Elektricitet. - Nogle Aluminiums_Transportspande. - Olieseparator. - Vandvarmer. Centralvarme. - Baderum. - Kul og T erv.

r:l)

btJ

• v-"~ v"

-" -

btJV C C

~

OJ)

~ ='

.~~ ~OJ)

~ "" a ~g ~ ~~ c ._ ].0 VJE::: :t:

1909 -10 1911-121 1912-13

t.

I 0.65 0.68 0.76

<Co

25.6 25.17 25.1 27.28 25.4 29.75

.-

1_

Jl

~

""

I~O'~ .xt;~

:t: =.: :t:

=_

Postadresse:

1. April Begyndte Va::relser, hvoraf

E ~8

Skummd .. m",lksost 1000 kg

I

LILLEBl£LT Oprettet \902.-

_ J: I Blandingsostl •~J:'z~ t: ~~ 1000 kg lP 0.0

Blanding50st 1000 kg

-

1913-14 1914-15 1915-16

0.80 0.7\ 0.70

~

<Co

=:E:

25.4 31.51 25.7 27.57,..25.3 27.83 0.270

Skummet. m",lksost 1000 kg

I

-

I

';-nn 2~

ANDELSMEJERI

- jernbanestation: Mejerikreds: Sydjysk.

Taulov.

-;; 0.2

VJ CO",

Taulov

(3 km). -

Telefon: Taulov

17.

1902 (Kolding). - Den sa::rskilte Beboelse rummer 7 2 for Personalet. 135 Leveranderer med 650 Keer. - Brenden er 40 m dyb. - Kloakvandet udnyttes til Overrisling. - De 3 Medarbejdere lennes med 1200 Kr. - Faktor 2. - Flora danica. - Ishuset rummer 100 La::s Is. - Rund 19 m hej Skorsten.

I


Gaardejer H. Odder. sted, Taulov. Medlem af Menighedsraadet. - Tidli. gere Form<:end: Gaardejer H. P. B. Hansen, Proprie. t<:er Nielsen, Gaardejer J. Nielsen, Gaardejer Chr. Rasmussen, Gaardejer H. J. Jorgensen, Gaardejer S. Sorensen, Propriet<:er N iel. Gaardejer H. P. B. Hansen, J. J. Ladekji!er, sen. - Bestyrer: J. J. Lade. Mejericts Formand. Bestyrer. kji£r, fodt 2. Oktober 1869. Begyndte Mejerigerningen 1890 paa Skjern; senere paa Treklover, Soborg og Hjedding. Blev 1897 Bestyrer paa Bolling og overtog 1. November 1907 Stillingen paa Lilleb<:eIt. Har Forsogslaboratoriets H<:edersdiplom. Formand for Brugsforeningen og Revisor i Sygeplejeforeningen. Formand:

P. B. Hansen,

_ Jf

Blandingsost

1000kg

~~~

Skummet .. mi!elksost 1000 kg

1907-08 1910-11 1911-12 1912-13

1

(J)

1913-14 1914-15 1915-16

1.58 25.2 62.61 1.80 I 2~.0 71.67 1.75 r 2;).8 67.61 1.80 24.8 71.69 1

:z •.• ~

1.92 1.87 1.75

=0

g ~g ~ == ~~"":i::

~ ~o

I Blandingsost 1000 kg I

Skummet,. mi!elksost

1000kg

25.0 75.32 24.0 75.12 23.6 71.52

»Sinus«, »Fix« og Silkeborg Balance. - Forvarmer, Pasteurer og Ring. k0ler fra Kolding. - 2 Alfa Laval Centrifuger. - 2 danske Tondek<:erner. Kedel fra Koldipg og Marshall Maskine. - Floden syrnes i Tonder. - Syre. krukker og Kasse. - Elektricitet. - Enkelte Aluminiums< Transportspande. Resttomningsapparat. - Olieseparator. - Vandvarmer. - KuI. Der arbejdes ikke om Sondagen.

LIHMSKOV Oprettet 18~9. -

Postadresse:

ANDELSMEJERI

- Jernbanestation: Lihmskov Mejerikreds: Vejle og Omegn.

Lihmskov.

(2 km). -

Telefon: Smaaki!er 15.

1889. - DeItes 1909. - Den s<:erskilte Beboelse, der opfortes 1913, Oprettet indeholder 7 V<:erelser, og den gamle Beboelse er endnu i Mejeribyg. ningen.

-

82 Leverandorer

med 525 Koer. -

Bronden

er 5 m dyb. -

Kloak.


vandet udnyttes til Overrisling. - De 2 Medarbejdere lemnes med 900 Kr. f'lodeenheder, - Flora danica. - Medlem af Smoreksportforening. - Ishuset rummer 100 L~s Is. - Firkantet 16 m hoj Skorsten.

pormand: . Propriet~r A, Knudsen, Abildgaard. Tidligere Form~nd: Gaardejer N. Jonassen, Propriet~r Knudsen, Gaardejer J. Madsen, Gaardejer P. Knudsen, Gaardejer G. Lind, Gaardejer H. J. Hansen, Gaardejer G. Lind, Gaardejer A. Knudsen, - Besty_ rer: Gudm. S0rensen, fodt Pr0prietrer A. Knudsen, Gudm. Sorensen, 16, Marts 1888. Begyndte Bestyrer. Mejeriets Formand. Mejerigerningen pa.a Vejen og var der 31/2 Aar. Senere paa Sorgenfri og Kronborg. Var 1909-10 paa Ollerup Hojskole og 1910 paa Dalum M~lkeriskole. Derefter paa Sande= rum og Kronborg. Blev 1. Maj 1912 Bestyrer paa Lihmskov. I Bestyrelsen for Brugsforeningen.

ÂťSinusÂŤ, Udvejningsv~gt fra P. &. L. P. samt Balancev~gt. - Regenerativ fra P. &. L. P. - 2 Alfa Laval Centrifuger. - Danske Tondek~rner. Kedel fra Moller &. Jochumsen og Marshall Maskine. - Tr~ostekar. - Floden syrnes i Tonder. - Petroleum. -- Enkelte Aluminiums-TransjJortspande. Resttomningsapparat. - Vandvarmer. - Delvis Centralvarme. - Kul. - Syrningsanl~g for Skummetm~lk.


~.

I "''''"• ,,~I~ I ~-c~""" •..•..• e.c Aar 1)

I ~:E:~~~ I ~~..o8 E~:E: :E:I 1.35 1.35 1.33 1.4(j

1909-10 1910-11 1911-12 1912-13

Ie

OIl

S ~ ~" "'" ~~ ~g ilO.~ E.... :E:

i

V)~o

2,).3152.58 25.1 53.8& 25.1 53.11 23.0 58.55

-

-

Blandingsost !OOO kg Skummet. m",lksost 1000kg

-

OIl

Aar 1)

"",,,

"'"

l-<

OIl"

::;:

1913-14 1914-15 1915-16

~

-~~§ ~~ il..o u""C

1.51 1.38 1.33

~

tl.C

,.::,( '"' "~

:E:

I

4J l::t

l."'O..::t:

I

-

'';: _

OIl ...,:(

~

•..Co _ "OIl /"'"

[.;5

~ ~ ~g ~Oa

e ...• :E: i

25.3 59.73 25.0 54.96 24.7 53.63 0.250

Blandingsost 1000 kg Skummet. m",lksost 1000 kg

23.91

I

I

I) Regnskabsaaret Der fabrikeres

gaar fra November Ostemasse.

LINDVED Opl'ettedes

1906. -

til November.

Postadl'esse:

1906, da det Oprettedes P. L. P.). - Den

ANDELSMEJERI

Vejle. - jel'nbanestatlon: Vejle (10,8 km). Telefon: Mejel'ikl'eds: Vejle og Omegn.

Lindved 20.

udskiltes fra Ulk~r (Arkitekt Hansen, 0stbirk, og s~rskilte Beboelse rummer 7 V~relser og der er Kontor i Mejeribygningen. - 132 Leveranderer med 1200 Keer. - I M~lke: bedemmelsesforening. - Brenden er 78 m dyb. - Kloakvandet udnyttes til Overrisling. - De 4 Medarbejdere (Mejerske) lennes med 1600 Kr. - Flede:. enheder. - Syrev~kker fra Bl. &. Tv. og Kirkedal. - Osten olies. - Oste: lageret afkeles fra Keleanl~get. - Rund 22 m hej Skorsten. &.


Formand: Gaardejer Hans Sorensen, Pedersborggaard, Sindbjerg, sid en Mejeriets Oprettelse. - Bestyrer: N. D. J. Ravn, fedt 6. August 1877. Begyndte Mejerigerningen 1896 paa Tamdrup og var senere paa Hejen og Hjerlunde. Soldat. Derefter paa Vesterlykke og Enigheden (Randers). Var 1902-03 paa Ladelund MaJkeriskole og kom derfra til Godthaab (Aarhus) og Grejsdal. Blev 1. November 1906 Bestyrer paa Lindved. Formand for Forsamlingsbygningen, Revisor i Brugsforeningen, Tillidsmand i Mejeriernes Ulykkesforsikring og i Bestyrelsen for Vejle og Omegns Mejeristforening.

r:l) I

1906-07 1910-11 1911-12 1912-13

N. D. J. Ravn. Bestyrer.

~

Blandingsost

1000kg

~

Skummet .. m",lksost

3.02 3.07 3.16

25.0 2-1.6 2-1.5 2-1.7

113.29 122.17 122.88 126.78

0.165 0.074 0.430 0.315

12.10 5.00

33.00 24.00

1-0

"i!.D

~

1000kg

I 2.84

-.

0.0

v::s ..;.::

1913 -14 1914-15 1915 -16

3.53 3.14 2.77

•• ~ ~bL t/)

~

Jf

Jf:;:: ~t;~ ~ 0 .s: l-<

E ~g

0 ""

_~<;.:S

=

2-1.4 1-!3.92 0.160 24.5 127.80 0.360

Blandingsost 1000 kg Skummet .. m",lksost

1000kg 11.65 26.00

24.0 1114.1110.2~

»Sinus«, Bismer og Balancev~gt. - Forvarmer, Pasteurer og Ringkelere Era P. &. L. P. - 2 B. 5- W. Centrifuger. - K~rne~lteren »Victoria« og 1 lille Silkeborg K~rne~lter. - Kedel Era Th. Th. Sabroe og Marshall Maskine. - Kulsyre_Kelemaskine (30.000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. - Amerikansk Ostekar. - Kobberfortinnet Fledesyrningsbassin. - Aluminiums ~Kelere og Syrekasse. - Elektricitet. - Enkelte Aluminiums_Transportspande. - Resttemningsapparat. - Olieseparator. - Varidvarmer. - Baderum. - Kul.

M0GELKILD EAN D ELSMEJERI Oprettet 1888. -

Postadresse:

1888. Oprettet ningen rummer

Daugaard.

- Jernbanestatlon: Daugaard Melerikreds: J\1idtjysk.

(3.5 km). -

Telefon: Daugaard 33.

Ishus og Osteri bygget senere. - Beboelsen i Mejeribyg~ 8 V~relser, hvoraf 3 for Personalet. - 135 Leveranderer med 1000 Keer. - Kilde. - Kloakvandet udnyttes delvis til Overrisling. De 3 Medarbejqere lennes med 1400 Kr. Faktor 2. Flora danica. Osten olies. - Ishuset rummer 100 L~s Is. - Firkantet 20 m hej Skorsten.


Formand: Gaardejer Hans Frederiksen, Birkeballe. gaard, Daugaard, 1896-98, 1905 -07 og siden 1914. Medlem af Menighedsraa. det. - Tidligere Form<end: Amtsraadsmedlem, Gaard. ejer P. Nielsen 1888-92 og 1898-99, Propriet<er Ant. Bertelsen 1892-93, Gaard. ejer Ahlman 1893-94, P. Dammand, Gaardejcr Hans Frederiksen, Melleejer A. Kristensen 1894 Mejeriets Formand. Bestyrer. -96 og 1907-10, Gaard" eJer M. Laursen 1899-1901, Gaardejer J. Knudsen 1901-03, Gaardejer J. Jensen 1903-05, Propriet<er Lunding 1910-14. - Bestyrer: P. Dammand, fedt 11. November 1868. Begyndte Mejerigerningen 1888 paa Megelkilde; senere paa Gammelby og Kirkedal. Var 1893-94 paa Ladelund M<elkeriskole. Blev derpaa Bestyrer paa Greve. Overtog 1. November 1896 Bestyreq)ladsen paa sit ferste L<erested »Megelkilde«. Revisor i Mejeristforeningens Ulykkes. forsikring og Repr<esentant for samme. I Bestyrelsen for Foredragsforeningen.

r:

~~~

Aar ')

-

I

c c

~~§

t

11909-10 1911-12 1912-13

. ,,-'"

ll

... J3 bD ~ 2 '"il.D

:<: :<:

2.85 r2.!ln 3.10

_ ~ gfo </)

Jf

0;: •.. ~

~~~

::

0

§

g ~ '§ _ •••• "" ~

~

2~.!l 11-1.52 OABS 2;).21118.-12 0.585 25.7 118.52 0.728 1

Blandingsost 1000 kg Skummet .. m",lksost 1000kg

to ~ ~

l-<

:<:

1

t. ~:: oS ~ co bJ)

'"il.D

1913-14 3.29 1914-15 3.40 1915-16 3.28

Jf

_

CD ll.I;j

1-

:z .•..•~ I

~

Vi ~ g ~

- ~ ""

II)

0

C 0

== ~

25.6 126.91 0.616 132.851OA33 25.21128.78. 0.739 25A

I

I

Blandingsost! 1000 kg Skummct~ m",lksost 1000kg -

I

-=---1I -


»Sinus«, »Ideal« og »Balance«. - Forvarmer, Pasteurer og Ringkolere fra P. &. L. P. - 2 Alfa Laval Centrifuger. - Ka:rnea:lteren » Victoria«. Kedel fra Kolding og Maskine fra Moller &. Jochumsen. - Tra:ostekar. Petroleum. - Resttomningsapparat. - Vandvarmer. - Delvis Centralvarme. - Kul.

N0RUP

ANDELSMEJERI

Oprettet 1909.~ Postadresse: Vejle. - Jernbanestatlon: Telefon: Bredslen 40. - Mejerikreds:

Vejle (15 km) Randbel Vejle og Omegn.

Sl. (6 km).

Oprettet 1909 (Bygmester Jorgensen, Bredsten, og P. &. L. P.). - Den sa:u skilte Beboelse rummer 7 Va:relser, hvoraf Personalet har 2. - 70 Leve. randorer med 561 Koer. - • BmJ;lden er 43 m dyb. - Kloakvandet udnyttes til Overrisling. - De 2 Medarbejdere (Fru R. gor af og til Tjeneste som Mejerske) lonnes med 800 Kr. - Flodeenheder. - Syreva:kker fra Bl. &. Tv. Ostema:lken pasteuriseres. - Medlem af Smoreksportforening. - Ishuset rummer 120 La:s Is. - Rund 22 m hoj Skorsten.

I

$.;

~

OQ

4)

=: li

1909-10 1910-11 1911-12 1912-13

I I

OJ)

E en ~

1<

:;:

_ Jf Jf :.;::.•..~ ijg ~o.~

~ ~

""'::S

I

0

Blandingsost 1000 kg

i: ~

Vl C

= i

:;:

~ -

25.8154.50 25.5 55.00 25.5 52.86 25.5 56.95

1) Regnskabsaaret

~

-

gaar fra November

Der produceres nogen Ost ikke i Hovedregnskabet.

..:t:

en C

E ~g r;;O.5? en E ~ ::;: :;:

Skummet:< madksosl 1000 kg

-

Jf BlandingSOSl1 i~ _:.;:: .... t 1000 kg Sk

a

1913-14 1914-15 1915-16

57.071 54.63

-

55.46

-

I

-

ummel, m",lksosl 1000 kg

men Regnskabet

I

-=-J -

-

til November.

til en Del af Andelshaverne.

I

indgaar


Gaardejer Ras. HimmeItved~ gaard, Lihmskov. - Tidli~ gere Formand: Gaardejer J. Madsen. - Bestyrer: C. Rllhe, f0dt·23. April 1876. Begyndte 1892 Mejeriger~ ningen paa S0lund; senere paa Nordenskov. SoIdat. Atter paa S0lund og der. efter paa Skj0rring, Hostrup Gaardcjer Ras. Maller. C. Ruhe, og Billund. Blev 1. April Mejeriets formand. Bestyrer. 1898 Bestyrer paa Aast og 1. November 1909 paa det nyopf0rte N mup. Var 1900 paa Ladelund M~Ikeri~ skole. Formand for Vejleegnens Mejeristforening. pormand:

Meller,

»Sinus«, »Ideal« og Balancev~gt. - Regenerativ (P. &. L. P.). - 1 Ring og 1 Fladk0ler. - K~rne~Iteren » Victoria((. - Kedel fra Th. Th. Sabroe og Marshall Maskine. - Firkantede Tr~ostekar. - Fl0desyrningsbassin. - Syre~ koger. - Elektricitet. - En Del AILlminiLlms~Transportspande. - Restt0m~ ningsapparat. - Olieseparator. - Vandvarmer. - Baderum. - Kul.

SANDALHOLM Oprettet 1886. -

Postadresse:

ANDELSMEJERI

- jernbanestation: Tarring ({ km). Telefon: Vonge H Mejerikreds: Vejle og Omegn.

Tarring.


1,886.- Ombygget Oprettet byggedes 1914, rummer

1898, 1907. - Den s~rskilte Beboelse, der 7 V ~relser. Desuden er der 3 V ~relser for samt Kontor. - 216 Leverand0rer med 1200

Personalet i Mejeribygningen, K0er. - I M~lkebed0mmelsesforening. - Brenden er 39 m dyb. - Kloab vandet udnyttes til Overrisling. - De 3 Medarbejdere (Fru J. er Mejerske) l0nnes med 1300 Kr. - Fl0deenheder. - Syre fra Vejstrup~Heils. - Medlem af Sm0reksportforening. - Firkantet 17 m h0j Skorsten.

Formand: Gaardejer And. Melgaard, Vonge, siden 1915. Tidligere For~ m~nd: A. M .Jespersen 1886 -87, Math. Kjeldsen 1887 -88, Chr. Riis 1888-89, Fr. Hansen 1889-90, C. Madsen 1890-93, S. Frand~ sen 1893-96, J. Pedersen 1896-98, J. Christensen 1898-1900, J. Laursen 1900 -01, J. Jensen 1901-02,

Gaardejer And. Melgaard, Mejeriets Formand.

J. Jensen, Bestyrer.

Chr. Hansen 1902-04, J. . M. Jensen 1904-05, H. Petersen 1905-06, J. P. M0lgaard 1906-07, J. L. Jensen 1907-10, C. Petersen 1910-11, N. J. Nielsen 1911-12, G. Bendik. sen 1912-13, H. Andersen 1913-14, S. Olsen 1914-15. - Bestyrer: ]. Jensen, f0dt 4. April 1864. Begyndte 1887 Mejerigerningen paa Thorslunde. Soldat. Ladelund M~lkeriskole 1888-89. Derefter paa Aunede, Dannemarre, Alfaholm, Hallebygaard, Birkendegaard, Sandalholm og Faareb~k. Vikar i 2 Aar. Blev 1. November 1897 Bestyrer paa Sandalholm.

/:,)

I

.

tJ:

,,-0,,-'"~

~

<2 "" -"",,"" ""ij-'"" ~~~

-'"

~

Fd~

:;:E~I:;: 1886-87 1890 - 91 1894-·95 1898-99 1902 -03 1906-07

Blandingsost 1000kg ~ VI MO._ Skummet,. m",lksost :;: lOUO kl( :@

I g~

~~~ ~ ~o

=

- ~2 V)

.,,-'"""~ ,,-0

:E~~

E-

-

52 0. 0.841 -1.05 1.58 26.1 60.40 2.16 25.0 87.06 2.56 24.8 104.27

-

I

-

Aar I)

1910-11 1911-12 1912-13 1913-14 1914 -15 1915-16

~ <2 ""

""" ~~~

~ ~co -'"" ~ ~~§ ~~§ id'" :;: :;:

-'" tJ:" -cc

3.16 3,06 3.19 3.48 3.22 3.08

24.2 24.5 24.6 24.6 24.4 2~.4

'';;:_ ;:

BlandiTos;1 1000 g

~0 g :;: 5

_

::

Skummet" m",lksost 1000kg

:;:

129.62 - I 119.49 129.92 140.71 131.48 123.75 0.084

I

I

1

') Regnskabsaaret

gaar fra November

I

-

~

til November.

Der laves kun Ost i c. 3 Sommermaaneder; hver Segnedag v~sentligst Skuminetm~lks. Ost. Intet Regnskab.

af 12-1300

kg M~lk;

»Sinus«, »)Fix« og Balaneev~gt. - Forvarmer, Pasteur og Ringk0ler fra Kolding. - 2 Alfa Laval Centrifuger. - K~rne~1teren ))Silkeborg«. - Kedel fra Kolding og Maskine fra Caroe 5.. Leth. - Kulsyre ~K0lemaskine (30.000


V. E.) fra Th. Th. Sabroe. - Kobberfortinnet Fledesyrningsbassin. - Flora danica Tenden. - Elektricitet. Enkelte Aluminiums. Transportspande. Olieseparator. - Vandvarmer. - Baderum. - Kul.

SKIBET ANDELSMEJERI F~llesmejeri Val'1906oprindelig (Kolding). - Den

og hed da Stenager. - Oprettet som Andelsmejeri s~rskilte Beboelse rummer 5 V~relser, hvoraf 2 for Personalet. 128 Leveranderer med 667 Keer. - Brenden er 4-5 m dyb. - Kloakvandet udnyttes til Overrisling. - De 2 Medarbejdere lennes med 900 Kr. - Faktor 2. - Flora danica. - Ishuset rummer 60 L~s Is. Rund 20 m hej Skorsten.

Formand: Gaardejer Andr. Lund, Slelde, Skibet. - Tidligere Form~nd: Gaardejer P. Stenager, Gaardejer P. Bejskj~r, Gaardejer H. Hansen, Gaard. ejer N. S. Nielsen, Gaardejer N. Serensen, Gaardejer N. Chr. Nielsen, Gaard. ejer J. P. Nielsen, Gaardejer And. Munk, Gaardejer S. Serensen, Gaardejer Th. Schou. - Bestyrer: Vi/h. josephsen, fedt 21. Juni 1878. Begyndte Mejeri. gerningen 1897 paa 01stedbro; senere paa Egedal, Oudrup, og Lindbjerg. Val' 1900 Elev paa Ladelund M~lkeriskole og kom derfra ferst til Aaholm og derpaa til Brokhej og 0dsted og blev 1. November 1906 Bestyrer paa Skibet. Kommunal.Revisor, Revisor i Sygeplejeforeningen og Forsamlingshuset .. _ ~~~:.;::

~ gf Vl ~

1906-07 1910-11 1911-12 1912-13

1.611.76

1.55 1.72

;: Blandingsost .•..~ 1000 kg g Skummet .. § m~lksost :;::: 1000 kg

70861

=

24.8 25.2 61.73 [ 24.8 69.13 -

I) Regnskabsaaret

~

gaar fra November

~~~I:;:_t:

" ~ I ~5 ij g

J:

=0 § ~ 0

tIJ

:::.B t'j

:;:::

1913-14 1914-15 1915-16

1.81 1.64

1.53

e.o

Vl

E;::

24.7 73.52 24.5166.&~ 23.8 .64.25

_

BJandingsost/ 1000 kg Skurnmet. :;::: :;; maolksost :;::: 1000 kg

,...!:(

;:

s::

I

=1

= I

III

~ 0.:::

til Noyember.

* Fledesalg. )Sinus«, Simplex og Silkeborg Balancev~gt. - Forvarmer, Pasteur og Ringkeler fra Kolding. - 1 Titan (T. A. 45) og 1 B. &. W. Centrifuge. K~rne~lteren »Hamlet«. - Kedel fra Kolding og Maskine fra Caroc &. Leth. - Fledesyrningsbassin. - Aluminiums.Kelere og Syrekasse til Syrem~lken. Petroleum. - Nogle Aluminiums<Transportspande. - Resttemningsapparat. Olieseparator. - Vandvarmer. - Badev~relse. - Kul.


SMIDSTRUP Oprettet

1888. -

Postadresse:

ANDELSMEJERI

Berkop. - jernbanestation: Berkop (7.5 km). Mejerikreds: Sydjysk.

Telefon:

Smidstrop 10.

1888. - Oma:ndret 1913. - Beboelsen i Mejeribygningen rummer Oprettet 10 Va:relser, hvoraf 3 for Personalet. - 160 Leveranderer med 1200 Keer. - I Ma:lkebedemmelsesforening. - 31 m dyb Brend. - Kloakvandet udnyttes tiI Overrisling. - De 4 Medarbejdere Iennes med 2500 Kr. Fledeenheder. - Flora danica og Vejstrup_HeiIs. - Rund 23 m hej Skorsten.

Formand: Gaardejer G. Thomsen, siden 1915. Tidligere Forma:nd: Gaardejer H. Kved 1888-92, Gaardejer M. Serensen 1892 - 94, Gaardejer H. Holt 1894 - 98, Proprieta:r N. Christensen 1898 - 1900, Gaardejer H. Hansen 1900 -02, Gaardejer P. J. Petersen 1902-04, Gaardejer Gaardejer G. Thomsen. N. Larsen, Chr. Hansen 1904 - 06, Mejericts Formand. Bestyrer. Gaardejer H. Schoenborg 1906-07, Gaardejer K. M. Henriksen 1907-12, Gaardejer Kja:r Serensen 1912-15. - Bestyrer: N. Larsen, fedt 16. Januar 1870. Begyndte Mejerigerningen 1888 paa Ladby. Paa Ryslinge Hejskole. Blev 1890 Bestyrer paa Taastebjerg og 1. November 1898 paa Smidstrup.


r: Aar I)

~I ~~:¥I ,,4.1~ lU"'O

:::

~

t ...E

~p

2

"id

.0

i\::<:

1888 - S9 1.88 1892-~)~ I 2.~8 1896-9/ 2.(,8 3.16 1900-01 19tH - 05 3.01 1905-09 1 3.23

I

_ Jf I :;::~ ~ I r;jO I la ~g :<: § =:<: ~

b.Q

~

28.0 28.~ 26./ 26.~ 26.6 24.8

b.Q

~'"O~

(S)

I

~o

...< ~

65.001 74.19 100.10 131.35 1112.331 129.45

C 0

Blandingsost 1000kg Sk ummet, m",lksost 1000kg

"lU

Jfl t ~c;"

v""C ~ tlOc

Aar I)

V::s

tlll

~ ij.~ =..0

:<:=~I~

I~

Jf I Blandingsost

,.,," = i1 is :" r;j0 .S!I ""'" VJ

= ~ 1:<: ::: :<:

Skummet, m",lksost 1000kg

I

-

-

-

-

-

-

-

_.

-

-

1910 -11 1911-12 1912-13 1913 -14 1914-15 1915-16

3.38 3.21 3.5.' 3.60 3.50 3.17

25.1 25.5 25.2 25.3 24.8 24.0

133.12 124.82 139.20 141.55 140.76 129.15 0.371

-

-

29.38

»Sinus«, Bismer og Balancev~gt. - Rl'Hregenerativ og Pasteurer fra Kol~ ding. - 1 Ring~ og 1 Fladkeler. - Titan (T. A. 80) Centrifuge. - K~me~ ~lteren »Hamlet«. - Kedel fra Th. Th. Sabroe og Maskine fra Kolding. Kulsyre ~Kelemaskine (30.000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. - Firkantede Tr~~ ostekar. - Fleden symes i Bassin. - Flora danica Tenden. - Elektricitet. Enkelte Aluminiums~Transportspande. - Resttemningsapparat. - Olieseparator. - Vandvarmer. - Centralvarme (delvis). - Baderum. - Kul. - Syrnings~ anl~g for Skummetm~lken.

SOLE ANDELSMEJERI Oprettet

1908. - Postadresse: Hedensted. - Jernbanestation: Hedensteci (5 km). Te1efon: ester Snede 12. - Mejerikreds: Vejle og Omegn .

..-

••

egyndte 1. November 1908 (P. G.. L. P.). - Den s~rskilte Beboelse rum~ mer 6 V~relser og Personalet har 2 V~relser i Mejeribygningen. - 95 Leveranderer med 825 Keer. - 9 m dyb Brand. - Kloakvandet udnyttes til

B


Overrisling. - De 3 Medarbejdere (Mejerske) lennes med 1000 Kr. - Flede< enheder. - Flora danica. - Ostelagret afkeles fra Ishus, der rummer 100 Lees Is. - Medlem af Smmeksportforening. - Rund 19 m h0j Skorsten.

pormand: Gaardejer Chr. Christensen, Engelund, Hedensted. Tidligere Formand: Gaardejer Th. N iclsen. - Bestyrer: K. K. Lindved, f0dt 24. Decbr. 1885. Begyndte Mejeriger< ningen 1904 paa Klovborg. Derefter paa Lykkens Pr0ve, Fausing, Ullerslev og Br0< rup. Soldat. Blev 1. Novbr. 1908 Bestyrer paa det ny~ oprettede Sole.

Gaardejer Chr. Christensen, Mejeriets Formand.

;:, .£ ""

:sS;:; :s

:s

S!dg V> SO ,...

25.1 25.3 24.8 25.0

65.29 65.24 77.67 76.19

_

~~~

"" ~ ~ H H.g -" " -'"fd""

Aar 1) I

1908-09 1909 -10 1910-11 1911-12

,,-'""" ~"'O ~ -'" """

1.65 1.68 1.93 193

IS> ~

.:

Blandingsost 1000 kg IjO.!2 Skummet. :s :::; m",lksost 1000 kg l:

Aar 1)

~

0.159 0.221 0.297 0.325

11.14 12.30 22.65 22.91

_ Jf Blandinfsost ;:, "" :z .•...~ 1000 g "" ~~~ =~t:: -'.£" ~ ~ ~o =0 g Skummet .. " ~ !d!d.!2 Ij"" V> ~ g ~ == m",lksost :s S;:;

l,~t

:p .•.• ~

~...,

K. K. Lind ved. Bestyrer.

:s :s

1912-13 1913-14 1914-15 1915-16

2.10 2.11 1.93 1.86

I

25.0 25.1 24.9 24.4

,...

83.10 83.72 77.22 75.74

~

0.326 0.089 0.136 0.165

1000 kg 22.17 5.75 10.45 10.98

I 1)

Regnskabsaaret

gaar fra November

til November.

»Sinus«, »Fix« og Balancev.rgt. - Forvarmer, Pasteurer og Ringkelere fra P. &. 1. P. - 2 B. &. W. Centrifuger. - Kedel fra Th. Th. Sahroe og Marshall Maskine. - Amerikanske Ostekar. - Kobberfortinnet Fledesyrnings< bassin. - Aluminiums <Kelere og Syrekasse til Syrem.rlken. - Petroleum. En Del Aluminiums<Transportspande. - Resttemningsapparat. - Olieseparator. Vandvarmer. - Centralvarme. - Baderum. - Kul. Der arbejdes ikke om Sendagen.

SPANGKILDE Oprettet 1886.-

V

ANDELSMEJERI

Postadresse: Stenderup. - Jernbanestation: Hedensted (3,8 km), Stenderup (3,8 km). Te1efon: 01sted 6. - Mejerlkreds: Midtjysk.

ar oprindelig F.rllesmejeri og oprettedes som saadant 29. November 1886. Overgik 1888 til Andelsmejeri. I 1908 byggedes Ishus; om.rndret 1909 og i 1915 anskaffedes Keleanl.rg. - Den s.rrskilte Beboelse rummer 5 V.rrel<


ser og i Mejeribygningen har Personalet 1. - 75 Leveranderer med 600 - I Madkebedemmelsesforening. - 2 Brande paa henholdsvis 4 og Dybde .. - Kloakvandet udnyttes til Overrisling. - De 3 Medarbejdere nes med 1000 Kr. - Fledeenheder. - Syreva:kker fra BI. &. Tv. paraffineres delvis. - Ostelagret afkeles fra Ishus, der rummer 80 La:s Medlem af SmerekspoHforening. - Firkantet 19 m hej Skorsten.

Keer. 5 m's lenOsten Is. -

Formand: Gaardejer Jac. Jacobsen, St. Dalby, fra 1.Januar 1916. Vurderingsmand for Ejendomsskyld. Tidligere Forma:nd: Sognefoged M. Hansen Marts 1888 til September 1888, Gaardejer H. Serensen 1888 -94, Gaardejer A. Darling 1894-95, Proprieta:r Abildgaard 1895-97, Gaardejer H. J. Klrerke. Gaardejer Jac. Jacobsen. H. Serensen 1897-98, ProBestyrer. Mejeriets formand. prieta:r L. Hansen 18981902, Gaardejer Jac. Jacobsen 1902-06, Sognefoged H. Hansen 1906-14, Proprieta:r Kja:r 1914-16. - Bestyrer: H. j..Kla:rke, fedt 9. Marts 1881. Begyndte Mejerigerningen 1897 paa Tvingstrup og var der i 3 Aar. Kom saa til Skanderup. Elev paa Ladelund Ma:lkeriskole 1901-02. Atter Skanderup, Lunde, Erindlev og atter Lunde. Elev paa Pahlmanns Handelsakademi og derefter paa Barrit. Blev 1. Maj 1907 Bestyrer paa Spangkilde. Revisor i Brugsforeningen.


423

_ :it . ,,-'" ~ "." ~ .E ~l~ ~t; ~ -" M~,g " -'"" "~ J3 M8 "ijO,g :is,,;;: "ij-'" bll

4J

tlll·-

Iol

bll

Aar ')

-'" bll"

:is :is

1888-8921 0.28 1892-93 0.94 11896-97 1.44 1900 - 01 1.35 /1904-05 1.55 1908-09 1.54 1910-11 11.65

I 27.7 27.8

E •..• :is ~

Blandingsost 1000kg Skummet ..

I

J

bll

Aar 1)

m::elksost

1000 kg

I)

tOm 33.94 27.1 53.09 bil 26.8 50.3-1 '0 58.23 C/l 25.6 5~89 25.5

bll

~~t' -

)

6.07 '0 4.52 C/l 12.61 8.55

:. ~~t .E =:iSE= ~= -'"ij-'" "" "~ M M.2

1911-12 1912-13 1913-133 1913-14 1914-15' 1915-16

:is :is

1.63 1.63 1.15 1.66 1.51 1.27

" := Jf ~~Jf ~ _ ~

S ~g ~O.2 EO :is =

V)

•..•

:@

Blandingsost 1000 kg Skummeto m",lksost 1000 kg

25.3 25.0 14.65 25.1 16.05 ~ 25.6 63.24 12.69 25.5 57.75 24.8 49.751 0.220 18.0-1 18:J

43=" 'I.;; J

a

') Regnskabsaaret gaar fra November til November. - 2) 2. November-2. 3) 2. Marts-I. November. - .) 2. November-I. Januar.

16")a Marts. -

»Sinus«, Decimal og Balancev~gt. - Forvarmer og 2 Pasteurer samt Ringk0lere fra P. s... L. P~ - Til Ost og Syrem~lk anvendes ),Triumph«. K~rne~1teren »Victoria«. - Kede1 fra Th. Th. Sabroe. - Marshall Maskine. - Kulsyre~K0lemaskine (24.000 V. E.) fra Atlas. - Firkantede Tr~ostekar. Fl0den syrnes i T0nder. - Syrekoger (P. 8- 1. P.). - Petroleum. Rest~ t0mningsapparat. - Olieseparator. - Vandvarmer. - Kul.

STENDERUP Oprettet

1888. -

Postadresse:

ANDELSMEJERI

Stenderup. - jernbanestation: Mejerikreds: Midtiysk.

Stenderup

v. St. -

Te1efon:

Stenderup 6.

Oprettet 1888. - Om~ndret 1911 og 1913 (P. s... 1. P.). - Beboe1sen i Mejeribygningen rummer 9 V~re1ser, hvoraf 2 for Personalet. - 64 Le~ veranderer med 720 K0er. - I M~lkebed0mme1sesforening. 11 m dyb Bmnd. - Kloakvandet udnyttes til Overrisling. - De 3 Medarbejdere (Mej~


erske og delvis Fru H.) lennnes med 1300 Kr. - Fledeenheder. danica og Syre fra Kirkedal. - Osten olies. - Ostelagret afkeles mas kine. - Firkantet 22 m hej Skorsten.

Flora fra Kele-

Formand: Proprieta:r 1. C. Denche, Nr. Aldum. Tidligere Forma:nd: T egl_ va:rksejer P. Rousthej, Sognefoged, Proprieta:r J. Ther_ kildsen, Proprieta:r Th. Andersen, Gaardejer Kr. Paaske, atter Proprieta:r Th. Andersen, Gaardejer M. J. Madsen, Proprieta:r H. I. Hansen, Proprieta:r Nielsen, ]. Hansen, Propriet",r I. C. Denehc, Melleejer I. P. Israelsen. Bestyrer. Mejerids Formand. Bestyrer: ]. Hansen, fedt 7. Februar 1872. Begyndte Mejerigerningen 1893 paa Baunsba:k. Paa Ladelund Ma:lkeriskole 1894-95. Derfra paa Isager og senere Klakring og Oudrupgaard; blev Vikar og 1. November 1898 Bestyrer paa sidstna:vnte Mejeri. Blev 1. Maj 1904 Bestyrer paa Stenderup. I Bestyrelsen for H orsensegnens Mejeristforening. Stenderup var nogle Aar »Statsla:rested«, medens .Hansen var Bestyrer.

r:l) 18!JO-91 1894-95 1898-99 1902-03 1906-07 1910-11

U bO:= Jf ~~~ .: t: ~ E ij 8 ""ii 0 .9 V)

E;::

28.0 49.33 26.6 26.2 26.4 25.8

54.49 58.68 60.50 74.74 78.45

::;;

~

BJandingsost 1000 kg Skummet. m",lksost ::;; 1000 kg

~

5.38 5.32 5.53

~ ~

Jf

rg

_

::

Blandingsost\ 1000 kg Skummet" m",lksost 1000 kg

+: .•.• ~

~l a =0.2 ~o ~ = ::;;!l ~ ~ "":E:

:=

10.54

Cl.C

V)

1911-12 1912-13 1913-14 1914-15 1915-16

= -

I~~::~ 66.61

- I ?2.14 25.0 I ;>6.71

=

-

0.240

I

23.14 26.04 20.89 25.56 25.55

»Sinus«, Ideal og Balanceva:gt. - Forvarmer og Pasteur fra Hegelund &. Anker. - Ringkeler fra Rauer. - 2 B. s.. W. Centrifuger. - Ka:rnea:lteren ~Victoria«. - Kedel fra Houmeller og Maskine fra Frich. - Kulsyre-Kelemaskine (25.000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. - Firkantede Tra:ostekar. Kobberfortinnet Fledesyrningsbassin. - Syrekoger og Flora danica Tenden. Petroleum. - Nogle Aluminiums-Transportspande. - Resttemningsapparat. Vandvarmer. - Centralvarme. - Kul.

I


S0LUND Oprettet

1887. -

Postadresse:

ANDELSMEJERI

Berkop. - Jernbanestation: Berkop (3,1 km). Mejerikreds: Sydjysk.

Telefon;

Gaarslev 13.

1887. - I 1900 gik en Del Leverand0rer fra Oprettet Mejeri, Fc.elleslykke. - Beboelsen i Mejeribygningen

og dannede et andet rummer 6 Vc.erelser, hvoraf 2 for Personalet. 114 Leverand0rer med 600 K0er. - I Mc.elke. bedemmelsesforening. - 6 m dyb Brand. - Kloakvandet udnyttes til Over. risling. - De 2 Medarbejdere lennes med 800 Kr. - Fledeenheder. - Flora danica og Vejstrup.Heils. - Ishuset rummer 50 Lc.es Is. - Firkantet 15 m hej Skorsten.

Formand': Gaardejer H. Chr. Bc.eksted, Lundgaard, siden 1914. - Tidligere Formc.end: Gaardejer M. Knudsen 1887-92, Gaardejer J. Serensen 1892-95, Gaardejer P. H. IlIum 1895-97, Gaard~jer M. Seren. sen 1897-99,' Gaardejer P. S. Steffensen 1899-1900, Gaardejer M. Pedersen 1900-02, Gaardejer ]ergen Gertsen 1902-04, Gaardejer M. Serensen 1904-06, Gaardejer J. P. Qvist 1906-08, Gaardejer K. M. Knudsen 1908-10, Gaardejer S. P. Pedersen 191012, Sognefoged H. P. Serensen 1912-14. - Bestyrer: K. M. Andersen, fedt 2. Marts 1884. Begyndte K. M. Andersen. Mejerigerningen 1899 paa Vildbjerg Mejeri og var Bestyrer. der i 2 Aar. Dernc.est paa Brande, Timring, Rind, Gjerrild, St. Merl0se og Aagaard. Elev paa Ladelund Mc.elkeriskole 1909-10; derefter paa ÂťVejleÂŤ i 2 Aar. Mc.elkedommer i Sydjysk Mc.elkebedemmelses. forening og blev 1. Maj 1913 Bestyrer paa Selund. Bestyrelsesmedlem og Revisor i Brugsforeningen.


r:,) 1895-96 1904-05

'908 09 1 1910-11 1911-12

,,-'"

~

fij..c

::;:E~ ::;: 1.20 I 1.43 1.G2 1.w I 1.5G

27.0 25.8 25.4 25.8 26.2

~~~

Skummet. m",lksosl

I

~

bl)

1912-13 1913-14 1914 -15 1915-16

1.GO 1.47

1.29 1.20

25.9 25.8 25.7 25.2

BlandingSOSI

-'" ~i~~_~

~]e~8~os H E;:; ::;:

~~§ ::;: ::;:

1000kg

4-*.15 54.98 0.050 63.52 0.0-10 65.13 0.032 59.05

..,

~

""

1000kg

()J)

I\! I\!.!<

. ,,-'"

BI.ndingsosl

"" i~~ ~ -!=: c ~ 2

V)

:@

1000kg

Skummet", m",lksost

1000kg

I 61,H I 0.010 56.51 49.40 47.0G

-

I --

»)Monark«, »)Fix« og Balancev<egt. - Forvarmere og Ringk0lere fra P. 5.. L. P. - Pasteurer fra Kolding. - Alfa Laval Centrifuger. - K<eme<elteren Silkeborg. - Kedel fra Kolding og Maskine fra Caroc 5.. Leth. - Runde T r<eostekar. - Fl0den symes i T0nder. - Syrekrukker. - Elektricitet. Restt0mningsapparat. Olieseparator. Vandvarmer. Delvis Central. varme. - Baderum. - Kul.

S0NDAGSHVILE Oprettet 1904. -

Postadresse:

- Jernbanestatlon: Berkop (7 km). Mejerlkreds: Vejle og Omegn.

Berkop.

1904 (Kolding). Oprettet desuden er der Sal og

ANDELSMEJERI Telefon: Smidslrup 27.

- Den s<erskilte Beboelse rum mer 5 V<erelser; Kontor i Mejeribygningen. - 16 m dyb Bmnd. - Kloakvandet udnyttes til Overrisling. - De 2 Medarbejdele (Mejerske) l0nnes med 900 Kr. aarlig.· - Fl0deenheder. - Flora danica. - Ishuset rum. mer 100 L<es Is. - Rund 20 m h0j Skorsten. - Arbejder ikke om S0ndagen.


Formand: Gaardejer N. Bjerre. Smidstrup. Berkop. Tillidsmand for Mejeriernes Ulykkesforsikring, Formand for det stedlige Missionshus, Medlem af Skolekommissionen og Suppleant til Menigheds. raadet. - Tidligere Form~nd: Gaardejer P. Hollesen, Gaardejer P. Mortensen. - Bestyrer: G. N. F. Andersen. fedt 4. Oktober 1879. Begyndte Mejerigerningen 1901 paa Frihedsminde; senere paa Grumstrup. Blev 1904 Bestyrer paa Holdgaard. senere paa Store Binderup og 1. Marts 1909 paa Sendagshvile. Var 1900 paa Elleb~k Hejskole. G. N. F. Andersen. Bestyrer.

Blandingsost 1000kg Skummet,. mrelksost 1000kg

25.:> 45.311 25.2 57.13 25.'1

1904-05 1908-09 11910-11 1911-12

25.4

I

-

-

I

~~:~~ = I

Aar 1)

~~~I ;;;:: ~=I

~ ~

j

eJ)

g ~ 2 '"il

..0

e~ ;;;::

1912-13 1913-14 1914-15 1915-16

r

1.56 1.59 1.52 1.51

25.8 25.2 25.1 24.6

~~ ~

_ :: .;: •.. ~

~

..:.::: <Il C

E

V'J

b!l

~g E~

~O.~ ::E: :;:

Blandingsost 1000 kg Sk ummet",

m~lksost

;;;:: 1000kg

6Lt5 61.57 60.01 60.01

»Sinus«, »Fix« og Balancev~gt. - Forvarmer, Pasteurer og Ringkelere fra Kolding. - 2 Alfa Laval Centrifuger. - 2 danske Tendek~rner. - Kedel fra Kolding og Maskine fra Caroe &. Leth. Firkantede Tr~ostekar. Fleden syrnes i Tender. - Aluminiums. Kelere til Syrem~lken. - Elektrieitet. - Resttemningsapparat. - Vandvarmer. - Kul &. Br~nde.

S0NDER

OMME ANDELSMEJERI

Oprettet 1907. - Postadresse: Sender Omme. - jernbanestation: Grindsted Telefon: Sender Omme Central. - Mejerikreds: Vejle og Omegn.

(9 km).

Oprettet 1907. - Beboelsen i Mejeribygningen rummer 8 V~relser, hvoraf 2 for Personalet. - 140 Leveranderer med 680 Keer. - Brenden er 14 m dyb. - Kloakvandet udnyttes til OverrisIing. - De 2 Medarbejdere (Fru T. er Mejerske) lennes med 600 Kr. Fledeenheder. Rund 24 m hej Skorsten.


Formand:

Sognefoged]ens

Kr. Madsen, Skovsende, Sdr. Omme, siden 1914. Tidligere Formoend: Gaard. ejer Th. Pedersen 1907-10, Gaa~dejer H. M. Kresten. sen 1910-12, Gaardejer P. Rasmussen 1912 - 14. Bestyrer: Niels Thomsen, fedt 13. Maj 1887. Be. gyndte Mejerigerningen i Niels Thomsen, Sognefoged Jens Kr. Madsen, 1904 paa Megelkilde. Senere l'1.ejeriets Formand. Bestyrer. paa Haabet og Brendum. og derefter til Danalyst Elev paa Ladelund Moelkeriskole 1908-09 hus. Blev 1. November 1913 Bestyrer paa Sender Omme.

r:,)

I

1908-09 1909 -10 1910-11 1911-12

Iv ~ v-"

-0

l-.o

-" ~v

~ I

..E

<lJ ....:.i:

tltl ~ '"'

~ ~ ~ ~ OJ)

l: co

1- ~ I ·z .•.. ~

~

<n

-00

~ ij.~ M..o Vi ~ g ~ ~E:: ::;: -~ ::;:

I

1.08 1.11 1.2~ I 1.07

25.3 -1-2.551 26.0 -1-2.48/ 25.6/48.10 25.8 41.16

l:

:=

i

-

I

Blandingsos! 1000 kg Skummet,. m;elksost 1000kg

v~

~

l.-o :;

Aar 1)

..::.::Olls:: ~ c: 0

I

~

<.2<lJ:Jor.

::;:~= '"ii.D E:@ ::;:

..::.::~

~

Blandingsost 1000kg Skummet,. E ~g HO'~ m;elksost (f)$:O::?:: ::: --I 1000 kg ~~J:1: ~ tot

-"

::; .•...b -:.c:: c:: VI

i

I

-

-

1912-13 1913-14 1914-15 1915-16

1.21 1.30 1.20 1.21

I I

25.6 1-1-7.00 'r - 47.06 -;).~ 25.·' 1-1-6.83 25.2 47.25 -

I I

-

-

~

»Sinus«, »Simplex« og Balancevoegt. - Forvarmer og Fledepasteur P. &. 1. P. - Kogeren fra Buaas. - Ringkeler. - B. &. W. Centrifuge. Koerneoelteren »Silkeborg«. Kedel, Maskine og Kulsyre. Kelemaskine

fra fra


Th. Th. Sabroe. - Egetr~st(imder til Fleden. - Elektricitet. miniums-Transportspande. - Terv. - Kartoffelkoger.

S0NDER Oprettet

STENDERUP

-

En Del Alu-

ANDELSMEJERI

189~. - Postadresse: Varmark. - jernbanestation: Varmark Telefon: Sdr. Stenderup 31. - Mejerikreds: Sydjysk.

(0,2

km). -

1894 (Arkitekt Gunther, Ing. Dencker og Kolding). - Beboelsen Oprettet i Mejeribygningen rummer 7 V~relser, hvoraf 2 for Personalet. 76 Leveranderer med 9.00 Keel'. - 4 m dyb Brand. - De 3 Medarbejdere (Frk. K. er Mejerske) lennes med 1100 Kr. - Faktor 2. - Syrev~kker fra BI. & Tv. - Ishuset rummer 200 L~s Is. - Firkantet 22 m hej Skorsten.

pormand: Propriet~r ]uhl, Lykkesgaard, Varmark, siden 1. Januar 1916. Tidligere Form~nd: Propriet~r P. Brodersen, Propriet~r A. Petersen, Propriet~r E. Christiansen. - Bestyrer: S. Kolind, fedt 24. Marts 1870. Begyndte Mejerigerningen 1888 paa Klevergaard; derefter paa Granfeld. Soldat. Kom saa atter paa Klevergaard og blev 1. Januar 1892 Bestyrer samme Steds. 1. Maj 1894 Bestyrer paa Kathrinebjerg; da dette nedlagdes, overtoges Bestyrerpladsen paa Sdr. Stenderup, som lige val' opfeJrt (1. Maj 1894). Medlem af Skolekommissionen og Revisor i Li vsforsikringsselskabet Âť KoldinghusÂŤ.

S. Kolind, Bestyrer.


r:.) 1909-10 1910-11 1911-12 1912 -13

OIl • u-'" u'" ~ u -'" OIl

- C C

~~§ :;::

~

OIl

-'" _u

~

-'" ~ c (JO.8

:;::

26.1 I ~.;1 _._5 I 25.8 2.11 2.08

-

uOll

.E OIl ~~..lt u ::l -'(J.D " ~ "'C~ Ello V')E~

~ ':;::"

88.48 85.85 26.2 78.3-1 26.2 78.30

Blandingsost 1000 kg Skummet. mrelksost 1000 kl(

0.108 0.080 0.080 0.102

-

I

(P.~ u-'"

OIl

~

J:

Aar 1)

-

C C

Illl,g :;::E=

~ 1:: (J.D

:;:: ~

1913-14 1914- 15 1915-16

2.10 2.15 1.98

u tl.D

OIl

~~~

_ Jt

Blandingsostl 1000 kg § Skumm,t, :;:: ;§ mrelksost ~ 1000 kg .: .•..~

J5~g ~0

-

& Co

26.0 179.57 0.104\ 25.5 83.08 0.116 25.3 76.21 0.305

-

-

I I

1:J

Indvejningsv~gt fra Jac. Nielsen, »Bismer« og Balance. - Forvarmer, Pasteurer og Ringkelere fra Kolding. 1 B. G.. W. og 1 Titan (T. A. 45) Centrifuge. K~rne~lteren »Victoria«. - Kedel og Maskine fra Caroc G.. Leth. - Runde Tr~ostekar. - Kobberfortinnet Fledesyrningsbassin. - Alu. miniums. Kelere til Syrem~lken. - Elektricitet. - Vandvarmer. - Kul.

THYREGOD Oprettet 1888. -

Begyndte boelsen

Postadresse:

ANDELSMEJERI

- jernbanestation: Thyregod Mejerikreds: Vejle og Omegn.

Thyregod.

v. St. -

Telefon: Thyregod

8.

1888. - Tilbygget fIere Gange, sidst Beboelsen i 1912. - Be. i Mejeribygningen rummer 6 V~relser, hvoraf 2 for Personalet. 225 Leveranderer med 1000 Keer. - Brenden er 25 m dyb. - Kloakvandet udnyttes til Overrisling. - De 3 Medarbejdere og Ekspeditricen lennes med 1700 Kr. - Fledeenheder. - Flora danica. - Osten paraffine res delvis. Medlem af Smereksportforening. - Ishuset rummer 500 m 3 Is. - Rund 24 m hej Skorsten (1915).


Formand: Gaardejer N. Sondergaard, Linaa, fra 1. November 1916. For. mand for Brande Thyregod Landboforening, i Bestyrel. sen for de samvirkende jyske Landboforeninger .og Vejle OmegnsAndels.Svine. slagteri. - Bestyrer: Th.An= dersen Marienlund, fedt 10. December 1874. Begyndte Th. Andersen Marienlund, Gaardejer N. Sendergaard. Mejerigerningen 1891 paa Meieriets Formand. Bestyrer. Svanholm og var der i 2 Aar. Senere paa Ulkeer, atter Svanholm. Soldat. Kom saa igen til Ulkeer og der. efter til Aastruplund og Gjern. Var 1901 paa Ladelund Meelkeriskole. Overtog 1. November 1901 Bestyrerpladsen paa Thyregod. Bestyrelsesmedlem og Kas. serer i Sygekassen, Regnskabsferer i Foderstofforeningen, Revisor i Brugsfor. eningen, for Elektricitetsveerket, Sygeplejeforeningen og Forsamlingshuset.

_

::

~~~+::_t: ~ gpo en ~

=0

§ ~

1906-07 1909-10 1910 11 1 1911-12 -

2.56 2-1.6 2.99 25.3 3.15125.1 2.90 24.li

103.14 117.98 125.09 117.29

g

§ :;::

0.070 0.072 0.167 0.102

co

Blandingsost 1000 kg Skummet .. m",Iksost 1000kg

11 GJ~

~~§ ~ 15 :;::

1912-13 1913-14 191-1-15 1915-16

3.22 3.45 3.19 2.93

_

•.••

~!n~~ gr :;::

I 24.9

,,~::

~ gfo en

'Z

:: ~

=8 §.

~§ ~

§

:;::

128.3110.208 24.8 138.Q7[0.128 25.1 126.2.1 0.378 24.0 118.32 0.410

Blandingsost/

1000kg

Skummet" m",lksost 1000kg

IOOQ

3~

»Sinus«, Bismer og Balanceveegt. - Forvarmer og 1 Pasteur fra Kol. ding. - 1 Pasteur og Ringkeler fra H. B. Jensen. - 3 B. &. W. Centrifuger. - 2 danske Tendekeerner. - Kedel fra Poulsen, Esbjerg, og Maskine fra Jensen, Vejle. - Firkantede T reeostekar. - Fleden syrnes i Tender. - Syre. kasse. - Elektricitet. - Ogsaa Aluminiums.Transportspande. - Resttemnings. apparat. - Olieseparator. - Vandvarmer. - Delvis Centralvarme. - Baderum. - Kul, Terv, Tree og Grankvas.

I I I


TRELDE Oprettet 1888.-

Postadresse:

ANDELSMEJERI - Jernbanestation: Mejerikreds: Sydjysk.

Frederida.

1888 (Kolding). - Beboelsen Oprettet ser, hvoraf 2 for Personalet. -

(7 km). -

Telefon: Trelde 4.

i Mejeribygningen rummer 6 Leveranderer med 380 Keer. - De 2 Medarbejdere (Mejerske) l,mnes med 700 Kr. danica. - Ishuset rummer 100 L~s Is. - Firkantet 16 Skorsten. 7'()

dyb Brand. 2. - Flora

Fredericia

V~rel. - 4 m Faktor m hej

For~~nd: ~aa~dejer]. P. Laugesen, Trelde, Frede. rlCla. - Tldhgere Form~nd: H. Ladegaard, L~. rer Sket, N. M. Degn, Chr. Jensen, M. J. Ousen, N. Dahl, J. S. Aamand, P. Frank, S. Ladegaard, S. H. Serensen, J. M. Jensen, P. Jensen, K. Grauslund, N. P. Kvist. - Bestyrer: ]. C. Nielsen, fedt 11. Marts 1878. Begyndte Mejerigerningen 1897 paa B~kmarksbro; var senere paa Haastrup og Trelde. 1900-01 paa Vestbirk Hejskole. Fra 1. Januar 1902 Bestyrer paa T relde. ]. C. Nielsen, Bestyrer.

ÂťSinusÂŤ, Decimal. og Balancev~gt. - Forvarmer og Pasteurer fra P. &. 1. P. - Ringkeler. - Alfa Laval Centrifuge. - Dansk Tendek~rne. - Kedel fra Frich og Maskine fra Blem, Bornholm. - Amerikansk Ostekar. - Fleden syrnes i Tender. - Syretende. - Petroleum. - Vandvarmer. - Kul.


r:1U~1 ~ I :;: Aar J)

~"'O ~ ..::..:Cllt: Co"':':

H

II::;

E~

1900-01 1904-05 1908-09 1910-11 1911-12 --

0.82 0.95 1.06 1.09 1.01

t.E

bJ::

QJ:3

I "ii:;:

$-I

.0

- ~..,

~~8

V')E~

Blandingsost 1000kg "ii0.~ Skummet" m",lksost :;: 1000kg

Aar 1)

~

25.9 31.35 -25.6 36.68 25.1 41.41 2.5.3 42.68 0.082 25.6 138.74 0.152

Postadresse:

bll

7.84 11.83

~-g,~ I u~1

:;:: w

" .., ~ c

UHREKILDE Oprettet 1890. -

. - ~"..,

bll

ubll

~~..x

H :;:

ij ;::0

~

"bll ~bll

$-I

E~

1912 -13 1913-14 1914-15 1915-16

.".., ez ;c "'C8 ==11.0 Ji!'lo c_

:;:

0.98 0.97 0.89 0.90

25.7 25.7 25.1 25.0

37.50 37.26 35.20 35.53

:;:

$-I

.., ~ c

"ii0,g ::E

~

0.145 0.025 0.100 0.144

I

Blandinllsost 1000kg Skumrneb m",lksost 1000kg

11.10 2.67

:J

10.24

ANDELSMEJERI

- Jernbanestation: Brande (4 km). Mejerlkreds: Vejle og Omegn.

Brande.

Telefon: Brande 16.

1890. Oprettet. ningen rummer

Ombygget 1904 (Kolding). - Beboe1sen i Mejeribyg~ 7 V<ere1ser, hvoraf 2 for Personalet. - 150 Leveranderer med 1000 Keer. - Brenden er 25 m dyb. - Kloakvandet udnyttes til Over~ risling. - De 3 Medarbejdere (Fru L. er Mejerske) lennes med 1000 Kr. Faktor 3. - Flora danica. - Ishuset rummer 130 Les Is. - Rund 20 m hej Skorsten. BlandingsoSl

Blandinllsost

Skummet"

Skummet .. m",lksost

1000kg

1000kg

mll.'lksost

1000kg

1000 kll 1902-03 1906-07 1910-11 1911-12

25.2 53.30 24.9 70.01 24.8 79.52 24.8175.56

1912-13 1913 -14 1914 -15 1915 -16

25.0 25.0 25.4 24.7

83.91 86.71 80.0li路1 76.78 -


Gaardejer N. Formand: Kr. Nergaard, Uhre, Brande. V <ergeraadsmedlem og T aksationsmand for Kreditforeningen for jyske Landejendomme. - Tidligere Formand: Gaardejer P. Jensen. - Bestyrer: H. K. Frode Lassen, fodt 20. Januar 1870. Begyndte Mejerigerningen 1892 paa Gaardcjer P. Jensen, H. K. Frode Lassen, Stauning Mejeri. Derefter Mejeriets fhv. Formand. Bestyrer. paa Bjornkj<er, Horns Her_ red, og Hojmark. Blev 1. Maj 1897 Bestyrer paa Fevejle. 1898-99 paa Ladelund M<elkeriskole. Derefter paa Gylling, Stenshoj og Kongaadal. Blev 1900 Bestyrer paa Langkj<er og 1. Marts 1908 paa Uhrekilde. Revisor i Brande Bank og i Brugsforeningen. Formand for Gymnastikforeningen og Forsamlingshuset. »Sinus«. »Simplex« og Balancev<egt. - Forvarmer. Pasteurer og Ringkolere fra Kolding. - Alfa Laval og B. s.. W. Centrifuge. - Kedel fra Jensen s.. Olsen, Esbjerg. - Marshall Maskine. - Floden syrnes i Tonder. - Aluminiums- Kolere og Flora danica Tonden. - Elektricitet. - Ogsaa AluminiumsTransportspande. - Resttomningsapparat. - Olieseparator. - Vandvarmer. Centralvarme. - ,Baderum. - Torv og lidt Kul.

ULKJl£R ANDELSMEJERI Oprettet

1884. -

Post;ldresse:

Vejle. - Jernbanestation: Vejle (II km). Mejerikreds: Vejle og Omegn.

TeJefon:

Lindved 18.


1884 som F~llesmejeri, men begyndte allerede 1885 som Oprettet mejeri. - Ombygget 1906 (Kolding). - Den s~rski1te Beboelse

Andelsrummer 7 V ~relser og i Mejeribygningen er der 1 V ~relse. - 172 Leveranderer med 1180 Keer. - I M~lkebed0mmelsesforening. - 2 Brende, henholdsvis 6 og 9 m dybe. - Kloakv'andet udnyttes til Overrisling. - De 4 Medarbejdere lennes med 1500 Kr. - Fledeenheder. - Egen Syre (+ Flora danica). Osten olies. - Medlem af Smereksportforening. - Rund 22 m hej Skorsten.

pormand: Sognefoged, Gaardejer N. K. 50gaard, Grejs, Vejle. L~gdsmand, Formand for Brugsforeningen, N ~stformand i Repr~sentantskabet for Vejle og Omegns Eksportforening, Vurderingsmand i den aIm. Brandforsikring. - Tidligere Form~nd: L~rer Serensen, Gaardejer S. i\L Jacobsen, Sognefoged N. K. Segaard, Christensen, Sognefoged N. Bestyrer. Mejeriets Formand. Christensen, Gaardejer Chr. Jacobsen. _. Bestyrer: M. Jacobsen, fedt 13. December 1864 i Gram i Senderjylland. Begyndte Mejerigerningen 1887 paa Tobel; senere paa Hatting og Stenderup. Var 1890 paa Ladelund M~lkeriskole. Derefter paa Stenderup og Aneskilde. Var 1 Aar i England som Bestyrer. Paa Ladelund Mejeri. Blev saa Bestyrer paa Senderskov Melles F~llesmejeri og 1897 paa Ulkj~r.

r:l) 1898-99 1902-03 1906-07 1910-11 1911-12

tol

u....¥ v'"'C l-l

.:. 0

-"'to~I'tto fd s: 0 ~ it :8 l\!..:;

E~

"Oll

~~~

"'cg

"1.1.<l ~l\!o

:<:

1.93 25.9 2.79 25.5 2.80 24.8 3.15 24.4 3.09 25.0

') Regnskabsaaret

E_

74.50 111.03 112.39 128.82 122.81

- -"-'to"

Blandingsost ]000 kg -'" ~ c Skummet. "1.10.8 :<: ~ m.,lksost ]000 kg :z

l-l

-

-

4.32 5.72 7.70 10.88 23.85

gaar Era November

For Perioden 1885-1898 Revisor er dede.

to "' .,,-'" Il.i~:a-'" ~ -:"c -'" Oll" C c J<21~cO t: ~o l\! l\!.8 -..0 "1.10.8 "."

Aar 1)

k

:<:E= :<:

1912 -13 1913 -14 1914-15 1915-16

3 ]8 3.44 3.14 3.03

~

-

eJ)

~

V)E~

24.3 24.1 23.8 23.~)

:<: =:8

130.30 141.81 130.13 124.28 0.3li8

--

Blandingsost 1000 kg Skummet. m;elksost ]000 kg

19.37 13.53 24.82 30.4';

I

til November.

flndes der ingen Regnskaber,

da saaveI Formand

som

»Sinus(, Bismer og Balance. - Forvarmer og Pasteurer fra Kolding. Ringkelere fra P. 5. L. P. - 2 Titan (T. A. 45) Centrifuger. - K~rne~1teren » Victoria«. Kedel fra Th. Th. Sabroe. - Caroc 5. Leth Maskine. - Kulsyre-Kelemaskine (30.000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. - Firkantede Tr~()stekar. - Fleden syrnes i Tender. - Elektricitet. - Ogsaa Aluminiums-Transportspande. - Resttemningsapparat. - Olieseparator. - Vandvarmer. - Kul.


VEJLE ANDELSMEJERI Oprettet

1906. -

Postadresse:

Vejle. - Jernbanestation: Mejerikreds: Sydjysk.

Vejle. -

Telefon:

Vejle 510.

Oprettet 1. Januar 1906 (Arkitekt Chr. Hansen, Vejle og Kolding). - Be. boe1sen i Mejeribygningen rummer 7 V~re1ser. - 394 Leveranderer med 1700 Keer. - I M~lkebedemmelsesforening. - Brenden er 31 m dyb; des. uden bruges Vandv~rksvand. - Der er 5 Kuske og 4 Ekspeditrieer. - Flede. enheder. - Syrev~kker fra Bl. &. Tv. - Rund 33 m hej Skorsten.

l. C. Stoltz, Restyrer.

pormand: Gaardejer, Sognefoged I. P. S0rensen, N r. Vilstrup, Vejle. Tidligere Form~nd: Meller Hansen, Gaardejer I. P. S",rensen, Sogne. raadsformand, Gaardejer I. Christensen. - Bestyrer: I. C. Stoltz, fedt 8. November. 1875. Begyndte Mejerigerningen i 1892 paa Esbern Snare; derefter paa Korslund og Viruplund. Soldat. Var derefter paa Sigerslev, Espe, Skovby og Esbjerg. Var 1902 -03 paa Lade1und M~lkeriskole. Blev derpaa Kon. trolassistent paa Fyen i 2 Aar. Overtog efter et 4. aarigt Ophold i Amerika Bestyrerplads~n paa He1. singers M~lke. Forsyning. Blev 1. Januar 1910 Ferstemejerist og 1. Maj Bestyrer paa Vejle.

»Sinus«, Silkeborg, Bismer og Balaneev~gt. - Forvarmer fra Hege1und &. Aneker. -- Pasteurer fra P. &. L. ]? - Fladkelere fra Kolding. - 2 Alfa Laval og 2 B. &. W. Centrifuger. - K~rne~1teren »Silkeborg«. - Kedel fra Frederikshavns Maskinfabrik og Maskine fra Caroe &. Leth. - Kulsyre.Kele. maskine (60.000 V. E.) fra Atlas. - Kobberfortinnet Fledesyrningsbassin. -


Aluminiums.Spande Olieseparator. 9 Udsalg.

til Syremcelken. Vandvarmer.

- Elektricitet. - Resttamningsapparat. Kul. 5 Detailvogne, 3 Butiker

Blandingsosl 1000 kg Skummet:<

E

m.,lksosl 1000 kg

1906 -07 1910-11 1911-12 1912-13

5.00 6.06

5.86 6.40

I -

') Regnskabsaaret

* 1. Januar

V>

1913-14 1914-15 1915-16

1=

_

:: Blandingsost ',= ~ :: 11000 kg ~ <Il C !l0.S! Skummel, ::;:: m.,lksosl ::;:: 1000 kg

~-:!~ ec

(p

=

6.71 5.97 3.97* -

og

ij8

a

E:::

=

126~.991 160.78 -

I ga~r Era November

til November.

1916 gik 'M;:elken Era c. 700 K0er Era, hovedsagentlig

tit det nyoprettede

Breda!'

VEJSTRUP~HEILS Oprettet 1888. -

ANDELSMEJERI

Postadresse: Sj"lund. - Jernbanestation: Sj"lund (1,5 km) Kj.,r M"lle J-loldepl. (0,4 km). Telefon: Vejslrup 19. - Mejerikreds: Sydjysk.

1888 (Arkitekt Fussing, Kolding). - Beboelsen, der tilbyggedes 1912, rummer 10 V cerelser, hvoraf 2 for Personalet. - 215 Leverandarer med 1300 Kaer. -- I Mcelkebed0mmelsesforening. - 1 Kilde og en 31 m dyb Brand. - De 4 Medarbejdere (Mejerske) lannes med 1500 Kr. - Flade' Begyndte

enheder.

-

Egen Syre. der forhandles. - Medlem af Eksportforening. huset rummer 180 Lces Is. -- Rund 23 m haj Skorsten.

-

Is,


Propriet~r Kn. Hejlsgaard, Hejis St. - Tidligere For. m~nd: M0ller H. Dall, Propriet~r, Landstingsmand Chr. Ravn. Bestyrer: H. C. Hansen, f0dt 14. Januar 1868. Var f0rst ved Landv~snet og begyndte Mejerigerningen 1886 paa Madebjerggaard; derefter til H. C. Hansen. Propriet~r Kn. Andersen. Vejstrup.Heils. Soidat. At. Bestyrct. Mejcriets Formand. terVejstrup.HeiIs.1892-93 paa Ladelund M~Ikeriskoie og kom saa igen til Vejstrup.Heils 1. April 1893, men denne Gang som Bestyrer. Mejeriet har v~ret »L~rested«. Har Fors0gs. Iaboratoriets H~dersdiplom. Dommer ved Fors0gsiaboratoriet. Formand:

Andersen,

. ,,-"

OIl

Vl

:;:

0.2G

1,g6

!if -

Blandingsost 1000 kg

a

Skummet, m",lksost 1000 kg

~tl~ "ij 0 .2 E ~ 1 :;:

.

,,-"•• ~~t

&llO

~~§

1887 -88 1888-89 1892 - 93 1896--97 1900-01 1904-05 1908-09

_

• ~~., E ~:5

""0 -" OIl" C C

I 26.1 28.4

1,7G

3.fi7

27.2 26.8 26.0 26.0

3.87

25.4

2.5~ 3.05

') Regnskabsaaret

I

:;:

9.87

-

50.75 64.81 94.85 117.00 140.72 152.08

-

~~§ :;:

1'910-11 1911--12 1912-13 1913-14 1914-15 1915-16

gaar fra November

I 1915-16 antages blive 34.000 kg Ost.

- c c

cler at ville

_

~ ~

-

-" "ij.D :;:

25.8 25.8 3.6~ 25.6 3.70 25.fi 3.57 25.5 25.0 3.31 3.70 3.56

~~~

Jf

:+:: •• ~

~ ~g =0 § E~ ~ § :;:

Vl

142.50 137.41 142.02 143.57 139.24 130.76

0.529

Blandingsost 1000 kg Skummet" m",lksost 1000 kg

-

til November. blive ostet

af 425.000 kg M~lk

og Uclbyttet

at

»Sinus«, Bismer og Balancev~gt. - Forvarmer, Pasteurer, Ring. samt Fladk0ler fra Kolding. - 3 B. &. W. Centrifuger. - 2 K~rne~ltere »Danc(. - Kedel fra Kolding og Alliance Maskine. - Firkantet Tr~ostekar. - FI0den syrnes i T0nder. - Eget System ved Syrens Forplantning. - Elektricitet. Olieseparator. - Vandvarmerkedel. - Badev~relse. - Kul.

VESTERL YKK·E ANDELSMEJERI Oprettet 1887. -

Postadresse:

- Jernbanestation: Mejerikreds: Sydjysk.

Bj",rt.

Ilj",rt v. St. -

Telefon: Ilj",rt 32.

1887. - Den s~rskilte Beboelse, der opf0rtes 1902, Oprettet V~relser; desuden er der 4 V~relser i Mejeribygningen. rand0rer

med 1200 K0er. -

Kilde. -

De 3 Medarbejdere

rummer 8 158 Leve. og 1 Ekspeditrice


10nnes med 1400 Kr. -

Faktor 2. - Syrevcekker 16 m h0j Skorsten.

Forma~d:

fra Bl. &.. Tv. -

Firkantet

Fhv. Proprietcer

L. Lmd, Dbmd., Tofte. gaard, Bjcert. Revisor i den lokale Sparekasse og For. mand for Sygekassen. Har vceret Mejeriets Formand i over 25 Aar. - Tidligere Formcend: Gaardejer P. Pe. tersen, Gaardejer N. J uhl, Gaardejer P. Vesterby og Gaardejer J. Bogh. - Be. M. P. Bach, Fhv. Proprie!",r L. Lind. styrer: M. P. Bach, f0dt Bestyrer. Mejeriets Formand. 2. April 1863. Begyndte Mejerigerningen 1883 paa R0de Vejrm011egaard. Derefter paa Vamdrup og blev senere dets Bestyrer. Soldat. Bes0gte saa forskellige Mejerier i ca. 1/2 Aar og blev 1. Maj 1887 Bestyrer paa det nyoprettede Vesterlykke. Fotmand . for de samvirkende For~0gsostninger og for Hjcelpekassen, Kommunal.Regn~ skabsf0rer, Revisor i Dansk Mejeristforenings Kapital. og Livrenteforsikring.

»Sinus«, Bismer, »Fix« og Balance. - Forvarmer, Pasteurer og Ring. k0lere Era Kolding. - 2 B. &.. W. Centrifuger. - 2 Kcerneceltere »Dan«. Kedel og Maskine fra Kolding. - Kulsyre.K0lemaskine (30.000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. - Firkantede Trceostekar. - Kobberfortinnet Fl0desyrnings. bassin. - Elektricitet. - Olieseparator. - Vandvarmer. - Centralvarme Ostelagret. - Kul.


OIl

j.... ..~:: ~ ~ ~ ... Sij8 ~o.§ "ij.D"'Eo:;:= :;: ~ ~ 4.1;'

1887 ... 881 1891-92 1895-96 1899-1900 1903-04 1907-08

kbtl

-'"

27.2151.09 27.4 69.91 26.4

I

93.81

-

26.21110.05

-

25.6 122A3

-

25.9 129.96

-

..u:: J:...

Blandingsost 1000 kg Skummet" m",lksost 1000 kg

4.l

l:Ill

~ E ~ ~.g i..c

:;: E~

'"

19io-11 1911-12 1912-13 1913-14 1914-15 1915-16

VESTER (VESTERM0LLE) Oprettet 1887. -

"'C'"

== ~~

3.29 3.01

""

'"

:;::

be

-

.•.•

~

Blandingsost 1000 kg

C

E ~g "'ijO.g '" E~ :;: :: ~!IJ

-I

:;:

126.44 I 25.81 25.6 115.68

~:~~ I ~~:~ 3.16 25.8 3.05

_ :: ~ ~::

~

-

In~:~~ == I 121.09 120.18

--

Skummet_

m",lksost 1000 kg

-

== 13.00

ANDELSMEJERI

Postadresse: Thyregod. - jernbanestation: Thyregod Mejerikreds: Vejle og Omegn.

(4 krill. -

TeJefon: Vester 13.

Oprettet 1887 og hed da Vesterm011e. - Flyttedes 1915 (Arkitekt Hansen, Vestbirk, og H. B. Jensens EftE.) og fik da Navnet Vester. -:' Den s.:erskilte Beboelse rummer 8 V.:erelser, hvoraf 1 for Personalet. - 52 Leve~ randerer med 450 K0er. - 31 m dyb Br0nd. - Kloakvandet udnyttes til Overrisling. - Medarbejderen 10nnes med 500 Kr. - F10deenheder. - Syre~ v.:ekker fra Bl. &. Tv. - Der ostes af pasteuriseret M.:elk. - Medlem af Smer~ eksportforening. - Rund 22 m h0j Skorsten.

II


Driften af Vester M011e Andelsmejeri paabegyndtes d. 2. November 1887 med J. Kr. Jensen, Vester M0IIe, som Formand, hvilken Stilling han be~ kla:dte til 1. Januar 1889. Derefter fungerede som Forma:nd: Gaardejer M. Kristensen H0gh 1889-90, Gaardejer L. Chr. Christensen 1890-91, Gaard~ ejer M. Kristensen H0gh 1891-93, Gaardejer N. P. Pedersen 1893-94, Gaardejer Berthel Lauesen 1894 - 96, Gaardejer J. Chr. Skovsb0l 1896 - 98, Gaardejer P. Staustrup 1898-99, Gaardejer Rasmus Jensen 1899-1901, Gaard~ ejer Jens Jensen 1901-03, Gaardejer N. M. Nielsen 1903-05, Gaardejer M. Kristensen H0gh 1905-12, Gaardejer J. Laursen Jensen 1912-15. Mejeriet nedlagt 1915. - Mejeriet fortsa:tter Driften under Navnet »Vester Mejeri«. Formand: N. Madsen, Lindet pr. Thyregod. - Bestyrer: P.}. 0sterlund, f0dt 2. Juni 1871. Begyndte Mejerigerningen paa H0jen Mejeri i 1894. Kom der~ efter til Marienlund og Slotsbjergby. Var 1898 - 99 paa Ladelund Ma:lkeri~ skole; atter paa Marienlund og blev 1. Maj 1900 Bestyrer paa Vesterm011e. Revisor i Brugsforeningen. "Blandingsost :p .•.• t: 1000 kg

v _ Jf ~-olf :.;:: ....t E gf == a g § ~ § ::s

_ ~~~ E </)

1887-88 1892-93 1896-97 1900-01 1904-05 1908- 09

27.6 26.7 26.8 26.1 26.1 25.0

~o g § ::s §

Co ~

1847 27.70 28.95 32.60 4339 64.32

::s

Skummet"

0

in",lksost 1000kg

</)

1910-11 1911-12 1912-13 1913-14 1914-15 1915-16

25.0 25.1 25.2 25.1 25.2 25.0

~

66.19 61.37 69.16 72.44 67.16 43.04

Blandingsost 1000 kg Skummet, m",lksost

1000kg 1.56 1.14 1.69

1.09 1.53 2.43

-»Silkeborg«, Bismer og Balance. Universalpasteur. - ,Saave! Flad~ som Ringk0ler. - Ka:'rnea:Iteren »Silkeborg«. - Kedel fra Th. Th. Sabroe og Caroc s.. Leth Maskine. - Kulsyre~ K0lemaskine (20.000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. - Runde Ostekar. - Kobberfortinnet Fl0desyrningsbassin. - Syren ~yrnes i Tra:t0nde. - Petroleum. - Nogle Aluminiums~ Transportspande. Restt0mningsapparat. - Olieseparator. - Vandvarmer. Baderum. - Cen~ tralvarme. - Kartoffelkoger. - Kul og lidt Bra:nde. - Syrningsanla:g for Skummetma:lk.


VESTER NEBEL ANDELSMEJERI Oprettet

191I. -

Postadresse: Telefon:

Kolding. - Jernbanestation: Vester Neb:! 11. - Mejerikreds:

Ko1ding (11 km) Gravens (4,7 km). Sydjysk;

Oprettet skilte

1911 (Bygmester Knudsen, Aagaard, og P. &. L. P.). Beboelse rummer 8 V;:erelser, hvoraf Personalet har 2. veranderer med 650 Keer. - 2 Brende, henholdsvis 37 og 32 m Kloakvandet udnyttes til Overrisling. - De 2 Medarbejdere lennes Kr. - Fledeenheder. - Vejstrup. Heils Syre. - Rund 22 m hej pormand: Gaardejer P. Lauesen, N erballegaard, Vester Nebel. Repr;:esentant for Aagaard Sparekasse. Bestyrer: P. Gasbjerg, fedt 24. Juli 1882. Begyndte Mejerigerningen paa Thyre. god i 1899. Derefter paa Aadal. Paa Grundtvigs Hej. skole Vinteren 1902-03 og derfra til Lihmskov, Bred. Gaardejer P. Laucsen, sten og Jelling. Paa Lade. M.ejeriets Formand. lund M;:elkeriskole 190607. Kom saa til Begelund og Damgaard. Bestyrer ::>aa og blev 1. November 1912 Bestyrer paa Vester Nebel.

Den s;:er. 116 Le. dybe. med 700 Skorsten.

P. Gasbjerg, Bestyrer.


443 :oc:::= bJl

~~~

1)

:. ..E

bJl

:=Il Il.g gfa " " liloD •.••H

:;;E5 :;; :;;

I

~ 191119121913-

12 13 14

1.54 1.76 1.85

25.9 26.0 25.4

...•bJl

~~~

Blandingsost 1000 kg Skummet,. ~O.~ :;;::::m",lksost ~ 1000 kg

~I "

,~ , , J; •

+: _.~

~ ~g EO

if)

rl

59.35 67.33 72.17

-

-

-

-

Aar 1)

=gfg

Il Il;::

]8 Iil oD

:;;E~ :;; 1914-15 1915-16

1.76

25.0

"

:::: ~

Blandingsost 1000 kg Skummet, :::: m",lksost ~ 1000 kg

~o

:;;

~~~ - _ t ~ ~g ~O.g if)

_rl

70.17

-

-

-

~

»Sinus«, Udvejningsv;egt fra P. 5.. L. P., Balancev;egt. - Forvarmer, Pa~ steurer og Ringkolere fra P. 5.. L. P. - Alfa Laval Centrifuge. - K;erne~ ;elteren ») Victoria((. - Kedel fra Th. Th. Sabroe og Maskine fra Caroc 5.. Leth. - Kulsyre ~Kolemaskine (30.000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. - Kobber~ fortinnet Flodesyrningsbassin. - Syrekoger. - Elektricitet. - Ogsaa Alumi~ niums ~T ransportspande. - Resttomningsapparat. - Olieseparator. - Vand~ varmer. - Kul.

VIUF ANDELSMEJERI Oprettet 1889. -

Postadresse:

jernbanestation: Alminde (0.6km). Mejerlkreds: Sydjysk.

Viuf. -

Telefon: Alminde 10. .

Oprettet 1889. - I 1915 opfortes nyt Osteri og der anskaffedes delvis nye Maskiner. Beboelsen i Mejeribygningen rummer 8 V;erelser, hvoraf 2 for Personalet. - 140 Leverandorer med 1050 Koer. - I M;elkebedommelses~ forening. - 35 m dyb Bmnd. - De 3 Medarbejdere lonnes med 1200 Kr. - Faktor 2. - Flora danica. - Osten olies. - Medlem af Smoreksportfore~ ning. - Firkantet 19 m hoj Skorsten.


Gaardejer N. Lind, Mosevraa, Almind.

Formand:

- Tidligere Form.:end: Sog. nefoged N. T erp, Gaardejer N. P. Krogh, Gaardejer S. Skouenborg, Gaardejer H. Madsen, Gaardejer H. S. Hansen. - Bestyrer: ]. Pe= tersen, fedt 6.· November 1864. Begyndte Mejeriger. ningen 1886 paa Bramdrup. Gaardejer N. Lind, J. Petersen, dam. Derefter paa Dren. Mejeriets Formand. 8estyrer. derup. Elev paa Dalum M.:elkeriskole og blev derfra Bestyrer paa Viuf i 1889. Formand lingshuset og Venstrev.:elgerforeningen. Kommunal Revisor.

bll

,,-" Aar 1)

l."'tj '"' -" bll"

-cc

~~,g

c:-=

2.09 2.37 2.48 3.12 2.95

N

'8-'"

~ ~

1897-98 1901-02 1905-06 1909-102 1910-11

bll

" ~

-"

~i~- -"-" ~~8 </)E:2 "id0.9 ~i

bll

~

.E

:.;:

81andinfsost 1000 g Skummet, rnzlksost 1000 kg

'"'

-"~c

27.3 76.42 0.167 26.4 89.fi3 0.168 26.0 95.18 0.174 25.9 119.42 0.195 25.9 113.28 0.2..?6

-

. ,,-"

bll

Aar 1)

toE~

~~~

~~...:(

~ co

(.I)

~

1911-12 1912-13 1913-14 1914-15 1915--16

2.77 2.91 3.01 2.86 2.60

}

~ 181andingSost! 1000 kg k HO 0 S ummetl' fldg E •.• ~ § m.,lksos! ~ 1000 kg

""Ol)

OIl

e He g J.1 'i..c ~ M;:: E'" ~

_

.';:_ ::

..:.::

VI

=I

0.289 0.261 112.96 0.177 25.4 111.32 0.331 24.9 102.63 0.596 106

3

1 111.64 ."

I

-

-

-38.78

Decimal, »Fix« og Silkeborg Balancev.:egt. - Forvarmer, Pasteurer og Ringkelere fra Kolding. - 2 Alfa Laval Centrifuger. - K.:erne.:elteren »Dan«. - KedeI og Maskine fra Kolding. - Kulsyre.Kelemaskine (40.000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. - Tr.:eostekar. - Kobberfortinnet Fledesyrningsbassin. Flora danica Tenden. - Elektricitet. - Resttemningsapparat. - Olieseparator. - Vandvarmer. - Baderum. - Kul.

0DSTED Oprettet

1888. - Postadresse:

Vejle. -

ANDELSMEJERI Jernbanestation: Vingsted Melle (1,0 km). Mejerlkreds: Sydjysk.

Telefon: 0dsted 12.

Oprettet 1888. - Ishus 1902. - Elektricitet 1904. - Ny Skorsten 1912. Ombygning af Mejeriet 1912. - Den s.:erskilte BeboeIse rummer 7 V.:e~ reIser. - I Mejeribygningen er der Kontor og Butik. - 304 Leveranderer


med 2100 Keer. - De 2 Bwnde er henholdsvis 3 og 8 m dybe. - De 5 Medarbejdere (Mejerske) lemnes med 2600 Kr. - Faktor 2. - Syre fra Vej~ strup~Heils. - Ishuset rum mer 250 Lees Is. - Rund 28 m hej Skorsten.

pormand: Gaardejer P. Petersen, Christiansdal, Rug~ sted, Vejle, siden 1916. For'mand for Brugsfore~ ningen. - Tidligere Formeend: Gaardejer J. Ander~ sen 1888-90, Gaardejer H. P. Andersen 1890-91, Gaardejer S. P. Serensen J 891-94, Gaardejer Chr. Laursen 1894-99, Gaardejer 1. N. Buhl 1899-1900, Gaardejer Kr. Andersen 1900-03, Gaardejer 1. N i~ colaisen 1903-05, Gaardejer N. Jergensen 1905-09, Gaardejer P. Hejer 1909-16. - Bestyrer: Th. Bach, fedt 31. Januar 1882. 13egyndte Mejerigerningen i 1899 paa Elinelund. Kom derefter paa Redsbeek. Var 1905-06 paa Ladelund Meelkeriskole og kom derfra til Farre og 0dsted. Efter 10 Maaneders For~ leb overtoges Pladsen som Bestyrer paa sidstneevnte Mejeri I Bestyrelsen for Amnitsbel Skytteforening. '"

CJ"::'::

Aar 1)

tt

'id.c

2.20 2.00 2.90 3.96 5.06 6.11

:;:

28.3 29.0 26.7 26.1 25.7 25.3

Jf

..~.: s ~ Blandingsos! 1000 kg

~'"if"C~I<Ett [=~~,g ~ 2 "if_I""t:~ ~o S째 :;: :::: Si

1888-89 1892-93 1896-97 1900-01 1904-05 1908-09

~

5 </)

'id0.S:

.... i

79.65 89.80 108.19 151.51 199.50 241.20/0.125

Skummet .. m",lksos! 1000 kg

-

-

Aar I)

~

_ "I~~I" =~ i~ ti

~

~ ".S: :;:~::::

~

~.c

Si' :;:

1910-11 1911-12 1912-13 1913-14 1914-15 1915-16

Th. Bach, Bestyrer.

6.25 5.7(; 6.37 6.76 (i.50 6.20

I 25.3

I

25.6 25.5 25.6 25.0 24.8

~

_ J1. Blandingsost

i~ := ... ~

5" g </)~o

-""~C ~ O.S: ::::

246.3a 224.52 247.40 261.23 253.00 247.44

0.18-1 0.199 219 0. 1 0.220 0.345

,,- :;: i

-

I

10UOkg Skummet .. m",lksos! 1000 kg -

-

I

~


»Sinus«, Bismer og Balancev<egt. - Forvarmer og 1 Pasteur fra Kolding. - 1 Pasteur fra Buaas og Ringkeler fra P. s.. L. P. - 3 Alfa Laval Centri~ fuger. - 2 danske Tendek<erner. - Kedel fra P. s.. L. P. og Marshall Ma~ skine. - Amerikanske Ostekar. - Handy. - Elektricitet. - Enkelte Alumini~ ums~Transportspande. - Resttemningsapparat. - Olieseparator. - Vandvarmer. - Kul.

0LSTEDBRO Oprettet

1888. -

Postadresse:

Lesning.

ANDELSMEJERI

- Jernbanestation: Horsens Mejerikreds: Midtjysk.

(7 km). -

TeJefon:

Lesning

12 b.

1888. - Ombygget 1913 (Arkitekt Jespersen). Oprettet Beboelse rummer 7 V<erelser. Personalet har 2. --: 80

- Den s<erskilte Leveranderer med 600 Keer. - Kilde. - De 3 Medarbejdere (Mejerske) lennes med 1100 Kr. - Fledeenhede.r. - Flora danica. - Osten olies. - Ishuset rummer 100 L<es Is. - Firkantet 16 m hej Skorsten.

r:1)

.

Cll

,,-'" ~ """ ~ cE

-'" Cll" C C

Cll

~~§ ~:E:~..o~ :E:

1887-88 1891-92 1895-96 1900-01 1904-05 1908-09

0.32 1.41 1.66 1.78 2.26 2.75

27.4 27.9 27.2 26.8 26.0 -

~ ~" ~ II E~"&,-'" ~c ij8 -'" "Cll

Cll

V')

0

E_

11.82 50.48 79 60. 65.981 85.88 106.08

1jO."

~i -

-

Blandingsost 1000 kg Skummet,. m",lksost 1000 kg -

9.12 6.78 7.07 5.67 7,48

Cll

,,-'"

:''''0 ~

Aar 1)

~

t.E

1_ tlJJ

Jt

~~~

~

••••

(S) bl)

~

III

~

I Blandingsost 1000 kg

II E ij 8 1j 0." I E;; I:E: =.: ~~§ ~ :E: I ~

-'" Cll" -cc

v... ~

C

</)

:E:

1910-1112.86 1911-12 2.66 1912-13 3.01 1913-14 3.84 1914-15 3.84 1.61 1915-16

-

25.0 24.5 24.9 24.7 24.7

114.63 106.13 121.00 153.35 154.06 65.36 0.152

I

I

I

Skummet. 111",lksost 1000 kg

10.12 11.81 8.m 7.65 14.83 12.1:1


Gaardejer Hans Formand: M0nster, Bottrup. - Tid. ligere Formcend: Moller Berthelsen, Gaardejer Jul. Broch. Gaardejer M. Kja:r, Gaardejer J. Hermansen. Gaardejer O.Jensen, Gaard~ ejer Berthelsen, Gaardejer J. Johansen, Gaardejer M. Petersen, Gaardejer J. Lund, Gaardejer Alfr. Berthelsen. Gaardejer Hans Menster, Th. V. Roslyng, - Bestyrer: Th. V. Roslyng, Mejeriets Formand. Restyrer. fodt 19. Januar 1886. Be. gyndte Meje:-igerningen 1901 paa Rodding; derefter paa Jebjerg, Silkeborg, Aagaard, Bofferhoj, Gylling og atter Bofferhoj. Var 1907-08 paa Ladelund Mcelkeriskole og kom derfra til Visborggaard. Vikar et halvt Aar og kom cler. efter til Hedensted. Efter 11/2 Aars Mcelkedommervirksomhed overtoges 1. November 1912 Bestyrerstillingen paa 0lstedbro.

»)Sinus«, Bismer og Silkeborg Balancev~gt. - Forvarmer og 1 Pasteur fra Rauer, den anden Pasteur og Ringkoler fra P. & L. P. - 2 B. & W. Cen. trifuger. - Kcernecelteren »)Victoria«~ - Kedel fra Frich og Maskine fra Caroc & Leth. - Trceostekar. - Floden syrnes i Tonder. - Flora danica Tonden. Petroleum. - En Del Aluminiums.Transportspande. - Resttomningsapparat. Olieseparator. - Vandvarmer. - Kul.

FREDERICIA

MEJERI

Oprettet 1894-95. - Postadresse: Fredericia. - Jernbanestation: Fredericia (0.5 km). Telefon: Fredericia 129. - Mejerikreds: Sydjysk.

1894-95. - Bortforpagtet 1. Januar 1915 og samtidig ombygget Oprettet (Arkitekt Jespersen). - Den scerskilte Beboelse rummer 7 Vcerelser, des. uden er der 5 Vcerelser for Personalet i Mejeribygningen. - 104 Leverandorer med 600 Koer. - Bronden er 25 m dyb. - De 4 Medarbejdere - desuden er der 7 Kuske og 2 Ekspeditricer - (Mejerske) lonnes med 3500 Kr. - Af. regning efter Vcegt. - H. C. Hansens Syre. - Ishuset nedlagt. - Firkantet 16 m hoj Skorsten.


A vlsbruger H. P. Honore, Fredericia,

pormand:

siden 1912. I Bestyre1sen for reformert M enigheds~ raad og i Kirkeraadet. Tidligere Form<end: Keb~ mand J. c. Hejrup, Keb~ mand Chr. Lund, Kebmand J. M. Jergensen. - Forpag~ tel': L.]uel]ensen, fedt 30. Januar 1869. Begyndte Avlsbruger H. P. Honore, L. Juel Jensen, Mejerigerningen 1891 paa Mejeriets Formand. Forpagter. Vester Aaby. Senere paa Humble (1893-95). Elev paa Dalum M<elkeriskole 1893. Bcstyrer paa Lye og Grendal (1895-1905). Den 1. November ] 905 Bestyrer paa Fredericia og overtog 1. Januar 1915 Mejeriet i Forpagtning. Sf

t, ~ t: I)

~

c.cc

~

..2 ~ '1I::s

I::;:: ~.E =.: I ~ I :;:: :;:: "'ijco

..:.:::1-0

-..0

lS( 15 189 8 190 2 HIO 6 191 0

191 1

I ~ ~..: .-:.:::.•...Jtt

I

OG3j 135 1.18

I

I j ~:~~ 2.08

-

-

~ 1) Regnskabsaaret:

Rlandingsost 1000 kg -00 Skummet" ~':;:: =.: m., Ik sost :;:: 1000 kg

e (5)

Vl

tlJl Co ~0

~

E~

-

-

I

I

-

-

I

'" r:

-

--

I I

I

-

I Kalenderaaret.

-

-

-

.

Jtl • ~~ t I ~C)::sClO

"be ~~~

..:.:::etc:

Aar I)

"co EfodO

ideo ~ ":;::~;.:: 'il..o c~

1912 1913 1914 1915 1916

I

V)E~

I:;::

-201 2.09 2.05 1.9-1 1.72 I I

I

-

_

Jf

:2

§

:;::I

--

--

-

-

1000 kg Skummet" m.,lksost 1000 kg -

-

1=33.78 I

I Blandingsost

~ ~ ~ ~0 0

-

I

I

-=J

»Sinus«, Bismer og Balancev<egt. - »Universal« og Fladkeler fra Buaas. B. 5.. W. Centrifuge. - Kede1 fra Mjelner. - Elektromotor . .....:.Kulsyre~


Kelemaskine (44.000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. - Kobberfortinnet Fledesyr~ ningsbassin. - Syrekrukker. - Elektricitet. - Resttemningsapparat. - Bade~ rum. - Kul, Tr~ og Kokes. - Stor Byhandel fra 6 a 7 Vogne og Butikker.

B0GBALLE· Oprettedes

MEJERI

1884.·· Postadresse: Uldum. - Jernbanestation: Lesning (5.4 km). Telefon: Lesning 21. - Mejerikreds: Horsens og Omegn.

oprette.t 1884 som F~lIesmejeri. - Beboelsen Vistnok rummer 8 V~relser, hvoraf 2 for Personalet. - 105

i Mejeribygningen Leveranderer med 800 Keer. - 5 m dyb Brand. - De 3 Medarbejdere lennes med 1400 Kr. Flora danica. - Ishuset rummer 90 L~s Is. - Firkantet 14 m hej Skorsten. - I 1914-15 er indvejet 2.70 Mill. kg M~lk; der blev produceret 106.254 kg Smer. Der produceredes Ost af 250.000 kg M~lk og Udbyttet er 18.000 kg.

Vill. C. Krogh, fedt 17. Maj 1864. Begyndte Mejerigerningen i 1884 paa Ox bel ; senere paa Brarup. Blev 1886 Bestyrer paa Odgaards Mejeri. Soldat. Kom derefter som Bestyrer paa Roslev og senere paa Ljerring. Kebte Begballe 1. Maj 1899. Der herer Landbrug til Mejeriet. Ejer:

»Sinus«. - Udvejningsv~gt fra P. &. 1. P. »Balance«. - Forvarmer fra Stalknecht. - Pasteurer Era H. B. Jensens Eftf. - Ringkelere fra P. &. 1. P. - 2 Alfa Laval Centrifuger. - 2 danske·Tende~ k~rner. - Kedel fra Ludvigsen og Maskine fra Frich. - Firkantede Tr~ostekar. - Fleden syrnes i Tender. leum. - Centralvarme. - K'ul.

Vii!. C. Krogh, Mejeriets Ejer.


FILSKOV MEJERI Oprettet

1908. -

Postadresse:

Filskov - jernbanestation: Filskov (0.:, km). Mejerikreds: Vejle og Omegn.,

Telefon:

Filskov 7.

Begyndte

1. August 1908. - Tildels nymonteret 1916. - Den seerskilte Be. boelse rummer 8 Veerelser, hvoraf 2 for Personalet. - 70 Leveranderer med 400 Keer. - 7 m dyb Brand. - Kloakvandet udnyttes ved Overrisling. - Der er 2 Medarbejdere. - Flora danica. - Ostelageret afkeles fra Ishus. Medlem af Sm0reksportforening. - Ishuset rummer 100 mil. Is. - Rund 22 m hej Skorsten.

Ejer: H. Christensen, fedt 1879. Fra 1900-09 Be. styrer paa Lindknud. Byggede og oprettede Fil. skov i 1908 og har siden 1909 bestyret dette. For. mand for Filskov Borger. og Haandveerkerforening, for Filskov Lokalforening til Indkeb af FoderstoH'er. Medlem af Sogneraadet.

H. Christensen, Mejeriets Ejer.

»Sinus«, Decimal. og Balanceveegt. - Forvar. mer og Pasteurer fra H. B. Jensens Eftf. - Ring. k0ler fra Rauer. - Titan (T. A. 45) Centrifuge. Keerneeelteren »Silkeborg«. - Kedel fra Frederiks< havn og Caroc &. Leth Maskine. - Firkantede Tree. ostekar. - Fledet0nder. - Petroleum. - Terv.


bJl •• ..:< ~"'O '"' ..:< bJl"

Aar 1)

-

;:,

~ ~

1913-14 1914-15

-

bJl ..:<

"bJl :;::H .E bJl ~~~ ..:< ~ ~ ~" ~~ ..:<" ~~ ~ij8 IiiO.~ ~ ~.~ ~ :::: ~E:::: Iii.o f,/)E~

~

I 0870 1252134.541 0.803 25 2 31.88

0.100 I 0 200

bJl

Blandingsost 1000kg

Aar 1)

Skummet"

mrelksost 1000 kg

8.00 16.00

\1915-161

1883. -

1883 Oprettet Hestekraft.

Postadresse:

bJl

;:,

Blandingsostl 1000 kg Skummet:l' mrelksost 1000kg

"bJl S ~ .E bJl ~~~ ~t:~ ..:< " ~~ "'''0 IiiO.~ E~o Iii.o rJ)eS;

-" " ~~§ ~ ~

SV ANHOLM Oprettet

"..:<

]~t

~i

0.791125.0 131.631 0.250

I

2:J

MEJERI

Jelling. - Jernbanestation: Vejle (15 km). Mejerikreds: Vejle og Omegn.

Telefon:

I1ved 2.

som F~llesmejeri; det blev ferst drevet i kort Tid med Senere er Ostelager og Ishus tilbygget. - Der er 105 Leve~ randerer med 1300 Keer. - 33 m dyb Brend. - Kloakvandet udnyttes til Overrisling. - De 4 Medarbejdere lennes med 4500 Kr. - Flora danica. Der ostes af pasteuriseret M~lk. - Ostelagret afkeles fra Kelemaskine. Firkantet 20 m hej Skorsten. - Der behandles c. 3.4 Mill. kg M~lk med et Forbrug af 248. Der produceres c. 120.000 kg Smer; c. 1 Mill. kg M~lk be~ handles dels til Ost, dels til Ostemasse, ialt c. 85.000 kg.

I


]. M. Smedegaard. - Bestyrer: F. Jensen fedt 5. Januar 1886. Begyndte Mejeri< gerningen i 1900 paa Karlslunde. Senere paa Vej< strup<Heils, Kerteminde og Begely. I 1906-07 Elev paa Ollerup Hejskole. Atter paa Karlslunde, men denne Gang som Bestyrer. Var 1910-11 paa Lade< lund M<elke~iskole. Derfra til Maltb<ek og 0lholm og kom Maj 1913 til Svanholm som Bestyrer. Forpagter:

Amdi,

»Sinus«, Bismer og Balancev<egt. - U niversal< pasteurer. - 1 Fladkeler (Silkeborg) og 1 Ringkeler (P. & L. P.). - 1 Titan (T. A. 60) og 1 Alfa Laval Centrifuge. - K<erne<elteren »Silkeborg((. - Kedel fra Meller & Jochumsen og Maskine fra Frich. - Kulsyre<Kelemaskine (15.000 V. E.) fra Th. Th. Sa< broe. - Firkantede Tr<eostekar. - Fleden syrnes i Bassiner. - Aluminiums< Kelere til Syrem<elken. - Petroleum. - Resttemningsapparat. - Baderum. Kul. - Syrningsanl<eg for Skummetm<elken. F. Jensen Amdi, 8estyrer.

ULDUM Oprettet

Postadresse:

Uldum. - Jernbanestation: Mejerikreds: Midtjysk.

llJdum

v. St. -

Telefon:

Uldum

24.

1906. - Der lejes Beboelse, men der findes et V <erelse for Perso< foruden Kontor i Mejeribygningen. - 134 Leveranderer med 850 - De 2 Medarbejdere lennes med 800 Kr. - Syre fra Kirkedal. 19 m he} Skorsten. - Der behandles c. 2.2 Mill. kg M<elk og k<ernes 164.250 kg Smer med et Forbrug af 25.

Oprettet nalet Keer. Rund

1906. -

MEJERI


Ejere: De forenede Mejerier, Aarhus. - Formand: Forpagter Chr. Nyborg, Uldum. - Bestyrer: N. Rasmussen, f0dt 13. August 1880. Begyndte Mejeri. gerningen i 1900 paa Mosevang. Senere paa Korinth, Linaa, Dmsbro, B0gekilde og Gjedding. Var 1901 paa Ladelund Ma;:lkeriskole. Blev 1. Oktober 1909 Bestyrer paa Stoutrup og 1. November 1910 paa Hvorupgaard. Efter at have va;:ret Vikar i omtrent 1 Aar overtoges 1. November 1915 Bestyrerpladsen paa U1dum. N. Rasmussen,

»Sinus«, Decimal og Balanceva;:gt. - Forvarmer, Bestyrer. Pasteurer og Ringk0lere fra P. 5. L. P. - 2 Alfa Laval Centrifuger. - Ka;:rnea;:lteren »Victoria«. - Kedel fra Th. Th. Sabroe. - Maskine fra Frich. - Firkantede Tra;:ostekar. - Elektricitet. - Restt0m. ningsapparat. - Vandvarmer. - Delvis Centralvarme. - Kul.

VE]LE MRLKEFORSYNING Oprettet

1906. -

Postadresse:

Greooegade. Vejle. - Jernbanestation: Mejerikreds: Vejle og Omegn.

Vejle v. St. -

Telefon:

Vejle 136.

O

prettet 1906. - Den sa;:rskilte Beboelse rummer 7 Va;:relser, hvoraf 3 for Personalet. - 70 Leverandmer med 600 K0er. - Bmnden er 12 m dyb. - De 3 Medarbejdere 10nnes med 1000 Kr. - Flora danica. - Syreva;:kker fra Bl. 5. Tv. - Medlem af Sm0reksportforening. - Ishuset rummer 125 La;:s Is. - Rund 31 m h0j Skorsten. - Det er et udpra;:get Handelsmejeri og der forhandles fra 4 Butiker og 4 Detailvogne samt 5 Udsalg. - Der be. handles godt 1.5 Mill. kg Ma;:lk, og der sa;:lges en stor Del Fl0de. - Sm0r. ma;:ngden kan ikke opgives.

Ejer: paa 01 paa Bestyrer

F. Moltke Nielsen, f0dt 3. Oktober

1879. Begyndte Mejerigerningen Sdr. Kongerslev og var senere paa Skelund og Bmrup. Var 1900Ladelund Ma;:lkeriskole og kom derfra til Vejle M. Forsyning som og startede 1906 sit· eget Mejeri.

»Sinus«, Decimal. og Balanceva;:gt. - Universalpasteuren. - Ringk0ler fra Rauer. - Alfa Laval Centrifuger. - Ka;:rnea;:lteren »Dan«. - Kedel fra Va~de Jernst0beri. - Marshall Maskine. - Fl0den syrnes i T0nder. - Gas. belysning. - Restt0mningsapparat. - Vandvarl11er. - Baderum. - Kul.


0LHOLM Opreltet 1906.-

Postadresse:

MEJERI

- Jernbanestation: 0Iholm Mejerikreds: Vejle og Omcgn.

0lholm.

v. St. -

Telefon: 01holm 6.

Oprettet 1906 som F<ellesmejeri. - Beboelsen i Mejeribygningen rummer 9 V<erelser, hvoraf 2 for Personalet. - 55 Leveranderer med 600 Keer. Brenden er 6 m dyb. - Kloakvandet udnyttes til Overrisling. - De 2 Med~ arbejdere lemnes med 1600 Kr. - Flora danica. - Osten olies. - Ostelageret afkeles fra Ismaskinen. - Rund 22 m h0j Skorsten.

M. Sterup, f0dt 17. Oktober 1864. Begyndte ved selv at kebe M<elk i sin Fedeby, Skallerup haft forskellige Mejerier. Overtog 0lholm i 1913. Ejer:

I

Q)0l:

1I(j)~;:'

(1)'"'0

~

Aar J)

'"'

bllV

~

u

b.O

~~.s! =] ::;:;E=-:

1\\"'0..::(M l-o

~~8

~

VlE~

::;:;,

/,913-141 191-1-15/

1.41 1.42

24A 24.5

155.00

56.00

I

_ Jf ." ~ ::

~ 0.2

::;:; =-:

I Blandingsosl 1000 kg I

Skummet" m",lksost

I

-

~~~ ~

Aar 1)

I

-

"I"~

b1l~

QJ

~

"ii c 0 ~ ~ ::;:;~~

::;:; 1000 kg

0.350 0.300

~

~.o

::;:;

1915-16

her i 1888 Har sid en

Yirksomheden ved Hjerring.

1.20

I Vl ~~

I 24.2

I

I"

Blandingsost 1000 kg Skummet .• m",Iksost 1000 kg

~ ~

"~~ G; e.o ..::( t: ~ E cS< -00

45.50 I

~

~

::;:;

0.400

I

40.00

I --

»Sinus«, Bismer og Balancev<egt. - Forvarmer fra Buaas. - Pasteurer og Ringkelere. - Alfa Laval Centrifuge. - K<erne<elteren »Silkeborg«(. - Kedel fra H. B. Jensens Eftf. og Caroc s.. Leth Maskine. - Ammoniab Kelemaskine (15.000 V. E.) fra Tuxen s.. Hammerich. - Firkantede Tr<eostekar. - Fleden


syrnes i Bassin. - Syrekasse~ - Elektricitet. varmer. - Centralvarme. - Kul.

KOLDING Oprettet

1908. -

Postadresse: Telefon:

-

Resttemningsapparat.

-

Vand.

BYMEJERI

Laasbygade. Kolding. - Jernbanestation: Kolding 151. - Mejerikreds: Sydjysk.

Kolding (I km).

1908 Oprettet Leverand0rer lennes

(Kolding). - Der er 4 V<erelser i Mejeribygningen. 16 med 350 K0er. - Vandv<erksvand. - De 2 Medarbejdere med 800 Kr. - Desuden 5 Kuske og 1 Ekspeditrice. - Isen kebes. Rund 22 m hej Skorsten.

Ejer: c. Hovgaaard, fedt 28. Juni 1870. Begyndte Mejerigerningen paa Vrejlev Kloster og var se. nere paa Hadsund og Skelund. Overtog 1893 »Vang« og havde dette i 8 Aar. Havde derefter forskellige Livsstillinger og overtog 1908 Kolding Bymejeri sammen med forhv. Mejeriejer Munch. - Bestyrer: P. G. Pedersen, fedt 11. December 1885. Begyndte Mejerigerningen 1902 paa Dalekilde, senere paa Egt. ved, N. Nissum, Hjerm og Faarevejle. Marinesoldat. Var derefter paa Esbjerg M. F. og Fjordsminde. Var i 1909 - 10 paa Antvorskov Hejskole. Derpaa til Aspgaard og Stadil og kom saa 1910-11 paa Ladelund M<elkeriskole. Derfra til Tillitze og F<elles. haab og blev saa Vikar i en Del af Aaret 1914. 1914 Bestyrerpladsen paa Kolding Bymejeri.

C.' Hovgaard. Mejeriets Ejer.

Simplex og Decimalv<egte. - Forvarmer og Pasteurer fra F. Christensen. Ring. og Fladkeler fra Kolding. 1 Alfa Laval Centrifuge. - K<erne. <elteren »Dan«. - Kedel fra Ludvigsen. - Maskine fra Frich. - Firkantede Tr<eostekar. - Fleden syrnes i Tender. - Aluminiums.Spande til Syrem<elken. - Elektricitet. - Olieseparator. - Vandvarmer. - Kul.


AAHOLM Oprettet

1884.-

Postadresse:

ANDELSMEJERI

- Jernbanestation: Odder (0.4 km). - Telefon: Odder 54. Mejerikreds: Aarhus og Omegn.

Odder.

Begyndte 4. Juni 1884. - Ombygget 1904 og 1914. - Beboelsen i Mejeri'< bygningen rum mer 10 Va::relser, hvoraf 4 for Personalet. - 165 Leveran" darer med 1310 K0er. - 15 m dyb Br0nd. - Kloakvandet udnyttes tit Overrisling. - Oe·4 Medarbejdere (Mejerske) 10nnes med 1600 Kr. - Fl0de" enheder. - Flora danica. - Ostelageret afk0les fra K0lemaskinen. - Rund 28 m h0j Skorsten.

]. P. Nielsen. Bestyrer.

Formand: Gaardejer S. Jensen, Balle" Skovgaard, Odder, siden 1914. - Tidligere Forma::nd: Gaard'< ejer N. Jacobsen 1884 - 85, Gaardejer N. Munk 1885 -86, Gaardejer, Obm. J. Nielsen 1886-94, Gaardejer N. Jacobsen 1894 - 99, Landstingsmand, Gaardejer J. Mortensen 1899-1904, Gaardejer A .. Vorgaard 1904-14. - Bestyrer:]. P. Nielsen, f0dt 7. Februar 1868. Var f0rst ved Landbruget indtil 1890 og var i Vinteren 1887-88 paa.. Abed H0j'" skole og i Sommeren 1889 Soldat. Begyndte Mejeri" gerningen 1890 paa M0balle; senere paa Tvingstrup. Var 1896-97 paa Ladelund Ma::lkeriskole og blev saa Bestyrer paa N0vling, men blev allerede Aaret Bestyrer paa Aaholm.

»Sinus«, Bismer og Balanceva::gt. - Forvarmer, Pasteurer og Ringk0lere fra P. & L. P. - Alfa Laval Centrifuger. - Ka::rnea::lteren »Victoria((. -


Kedel fra Th. Th. Sabroe og Frich Maskine. - KulsywKeIemaskine (60.000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. - Firkantede Trceostekar. - Fleden symes i for< tin net ~berbassin. - Syrekoger. - Elektricitet. - Kul.

r:l) 1889-90 1893-94 1897-98 1901-02 /1905-06

1909-10

~~I ~

j~~ ~ C t: ~

ClO ::l

~ 1J51 "id 1> E~o Ei ::;:: V')E~

1.74 1.68 2.62 3.J4 3.14 3.94

_ ~ I Blandingsost 1000 kg "'"~ c Sk "id0 I ummel. ::;:: =- ma:lksost

~--g,~ ~'"' +: "co

_ ::

0

Aar 1)

::;:: 1000 kg

28.5 59.'19 0.286 28.0 60.01 0.181 26.6 93.40 0.259 25.2 121.97 0.339 24.8 121.79 0.212 25.2 150.0J 0.230

17.88 13.04 16.30 21.49 13.30 14.45

'"' ~ ~~~ cE~ '"'~ '"'~ ~ ~.~ ::;::E= "id.D

-"'"

C C

"'" H

;;:

;;:

1910-11 1911-12 1912-13 1913-14 1914-15 1915-16

4.07 3.80 4.01 3.97 3.66 3.25

I

24.7 24.8 24.5 25.0 24.2 23.6

[-·z .•.•~t I Blandingsost 1000 kg "'"~ 0 c I Sk § ~ ~ mcelksost

t.~~ ., c:> '"' C Vi ~

-

I

159.0{j 147.43 157.67 151.47 143.80 127.76

0

;;:

0.205 0.210 0.225

0.'" 0.2J8 0.158

ummet,.

1000 kg 12.91 13.20 15.36 11.30 11.31

~

AALE ANDELSMEJERI Oprettet 1889. -

Postadresse:

Jernbanestation: Rask Melle (3.8km). Mejerlkreds: Midtjysk.

Aale. -

Telefon: AaIe 2.

Oprindelig Fcellesmejeri paa Bjerregaard. - Oprettet som Andelsmejeri 1889. - Ombygget 1905 og 1915 (Arkitekt Lind, Skive). - Beboelsen i Mejeribygningen rum mer 10 Vcerelser, hvoraf 3 for Personalet. - 113 Leve< rand0rer med 960 Keer. - I Mcelkebedemmelsesforening. - 43 m dyb Brend. - De 4 Medarbejdere (Mejerske) lennes med 1900 Kr. - Faktor 3. - Flora danica. - Ostelageret afkeles fra Kelemaskinen. - Medlem af Smereksport-. forening. - Firkantet 15 m hej Skorsten.


Thule Thulesen, Lillebjerg, Aale, siden 1916. Mejeriets Kasserer. - Tidligere Form<end:

Formand:

Kr. Jensen Bjerregaard, Gaardbestyrer Ole Troelsen, Lykkebjerg, 1890-1916. - Bestyrer: P.}oh. Nielsen, f0dt 21. Januar 1880. Kom 19 Aar gammel til M<elkeribruget og var inden den Tid ved .Landbruget. Har v<eret paa Kronborg (Lunderskov), Munkebo og St. Merl0se. Ladelund M<elkeriskole. Kontrol. assistent i Haastrup i 2 Aar og blev dern<est Vikar for Vejle Amts Mejeristforening. Var Bestyrer paa Korsholm fra 1. December 1907 til 1. November 1913 og siden da paa Aale.

P. Joh. Nielsen, Bcstyrer.

.

Aar ')

bll

bll

,,-'" ~ ,,'" ~ J: bll bll" --'" c c -'" " " ~ ~~~ 'i;j'<:> ::;: ::;:

"bll

:z ~

~~...:.: -'"-" ~c "'co 'i;jO.S1

£~§!::;: § ~

I

1890- 91 11.09126.7 40.76 0.042 1894 - 95 1.70 26.8 63.09 0.092 2.00 25A 78.22 0.234 1898 -99 1902-03 2.52124.3 103.29 0.266 2.56 22.9 110.60 379 1906-07 0. 1 2.75 22.5 120.48 0.462 1910-11

Blandin!(sost 1000 kg Skummet. m",Iksost 1000kg

-

-

bll

Aar ')

1911-12 1912-13 1913 -14 1914-15 1915-16

-

bll

.,,-'" ~ ,,'" ~ J: OJ; bll" --'" c c -'" " "~ ~~~ !j.<:> ::;: ::;:

£~§!"ijO.S1 ::;: =.: ::;:

2.76 2.98 2.98 2.91 2.65

119.41 130.81 130.01 127.27 114.34

22.6 22.3 22.6 22.7 23.0

-'" -.;: ~~~ -'" -" ~c "bll

"""

"'co

0.685 0.648 0.357 0.536 0.493

Blandingsost 1000 kg Skummet. m~lksost 1000kg

-

-

-

--

»Sinus«, Bismer og Silkeborg Balancev<egt. - Regenerativ og Flede. pasteur (Kolding). - Ringk0ler (Rauer). - 2 Alfa Laval Centrifuger. K<erne<elteren »Hamlet«. - Kedel, Maskine og Kulsyre. Kelemaskine fra Th. Th. Sabroe. - Fledebassin. - Elektricitet. -En Del Aluminiums.Transport.


spande og nogle med Kobberbund (P. &. L. P.). Stadil Isknuser. - Syrningsanl~g for Skummetm~lk

AASTRUPLUND Oprettet

1888.-

Oprettet 1888. 3 for Personalet. - 25 m dyb Brand. arbejdere lennes med maskinen. - Medlem

-

Resttemningsapparat. (Kolding). - Fyrrebr~nde.

ANDELSMEJERI

Postadresse: Br.,dstrup. - Jernbanestation: Br.,dstrllp Telefon: Aastrllplllnd 6. - Mejerikreds: Midtjysk.

(3,8 km).

Beboe1sen i Mejeribygningen rummer 9 V~relser~ hvoraf - 280 Leveranderer. - I M~lkebedemme1sesforening. - Kloakvandet udnyttes ved Overrisling. - De 5 Med4350 Kr. - Fledeenheder. - Oste1ageret afkeles fra Keleaf Smereksportforening. - Firkantet 15 m hej Skorsten.

Formand: Gaardejer M. Mikkelsen, Haarup pr. Br~dstrup, fra 1908. Folketingsmand, Amtsraads_ medlem og Formand for Thyrsting Vrads Herreds Landboforening. - Tidligere Form~nd: Propriet~r Petersen, Aastrupgaard, 1888-1908, med U ndtage1se af 2 Aar, da Gaardejer A. Laursen og Gaardejer P. Andersen var Form~nd. - Bestyrer: J. Christensen, fedt 25. Juli 1866. Mejerie1ev paa Heden - Vantinge 1889-91, derefter Bestyrer sammesteds til November 1894, men var dog i denne Tid paa Dalum M~lkeriskole og nogle Mejerier for at uddannes yderligere. Blev 1894 Bestyrer paa Nerre Lynde1se og fra 1. Maj 1901 paa Aastruplund. Formand for Horsens Egnens Mejeristforening.

J. Christensen, Bestyrer.


r:,)

I ...•.v""C ~"~'-l .E~ ~ ...•" ~ C C v •.••

~~§

i

1888 -90 1892-93 1896-97 1900-01 1904-05 1908-09

!J.D

:<: :<:

~.OO ?

2.15 2.41 4.12 5.28 4.88

~

~i~~ ~"~ Ef.lo !JO.2 :<: i

"'co

..••~ c

V)E~

IT

_/.9 71.90 27.2 79.01 26.2 91.92 26.0 150.06 26.1 202.36 25.3 192.90

-

-

-

Blandingsosl 1000 kg Skummet ..

I Aar ')

ma::lksost

- c c

1910-·11 1911-12 1912-13 1913-14 1914-15 1915-16

~

I

't...• ~ ~

f.lf.l.2 !J.D

1:<: Ei

1000kg 21.65 19.89 13.56 18.15 17.49 34.46

v •.•• eo

Qj-o ""

•.•• ~v

5.00 4.68 5.28 5.55

4.95 4.48

:<:

v

'""'O}f

""M &~O

I +: ~ -

•.•• 1-0

...,v

~Vl\::::

-

2?.4 11~4.051 2b.9

=:s

E «0 IliO.2 EO ::i:

VJ

1/4.05

25.9 200.52 25.71214.53 25.5 192.18 25.3 175.04

-

-

Blandingsost 1000 kg Skummet, mrelksost 1000kg

60.59 72.11 48.02 37.23

-

44.32 5~

»Sinus«, Bismer og Balancev~gt. - Skummetm~lks - Pasteur fra P. &. 1. P. - Regenerativ og Fladk0ler fra P. &. 1. P. - 3 Alfa Laval Centrifuger med Snekketr~k. - 2 »Victoria«_K~rne~ltere. - Kedel Era P. &. 1. P. Marshall Maskine. - Kulsyre-K01emaskine (60.000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. - Firkantede Tr~ostekar. - Aluminiumsbassin til Fl0den. - Elektricitet. Kul. - Syrningsanl~g for Skummetm~lk.

ALBION Oprettet 1888. -

Oprettet birk).

Postadresse:

Lund,

ANDELSMEJERI IOstj. - jernbanestation: Mejerikreds: Midtjysk.

Lund (I km). -

Telefon: Lund 9.

1. November 1888. - Ombygget 1914 (Arkitekt A. Hansen, Vest- Den s~rskilte Beboelse rummer 6 V~relser og desuden har Personalet 2 V~relser i Mejeribygningen. - 165 Leverand0rer med 1300 K0er. - I M~lkebed0mmelsesforening. - 5 it 6 m dyb Brand. - Der er 4 Medarbejdere (Mejerske). - F10deenheder. - Egen Syre. - Ostelageret aEk0les fra K0lemaskinen. - Firkantet 19 m h0j Skorsten.


Gaardejer N. Laurasminde, Vrending, siden 1890. For. ligsm<egler, Skatteraadsmed. lem; i Bestyrelsen for Hor. sens Andelssvineslagteri og Horsens - T erring Banen. Tidligere Formand: P. An. dreasen 1888-90. - Be. styrer: P. L. Petersen, fedt 4. Juli 1878. Begyndte P. L. Petersen, Gaardejer N. Jensen, Mejerigerningen 1896 paa Bestyrer. Mejeriets Formand. Sevind; senere paa Skovby og atter Sevind. Marinesoldat. Atter Skovby og derefter paa Rolfsted. Paa Ladelund M<elkeriskole 1902-03 og derpaa Kontrolassistent i 2 Aar. Somme. ren 1905 paa Vejle M<elkeforsyning og saa M<elkedommer i Midtjysk Mejeri. forening. Blev 1. Maj 1907 Bestyrer paa 0stbirk og paa Albion siden 1. Maj 1910. Formand:

Jensen,

~~:: ~ ~o V)

1903-04 1907-08 1910-11 1911-12

24.7 24.7

~ ~

_

_ :: Blandingsost ~ •.. ~ 1000 kg =0 § Skummet,. ~ § mcelksost :>: 1000kg

~ ~o Vi ~ 8

~~

1912-13 1913--14 1914-15 1915-16

I

.:: Blandingsost 1000 kg g Skummet .. ::: m",lksost :@ 1000 kg

i:.~'::-;:....~

24.6 24.6 24.6

=0 ~ "'"

=1=

134.5910.131 24.1 124.52 0.186

I

13.50

»Sinus«, Bismer og Balaneev<egt. - Forvarmer, Pasteurer og Ringkelere. - 1 Alfa Laval og 1 B. &. W. Centrifuge. - K<erne<elteren »Vietoria«. - Ke. del fra Kolding. - Caroe &. Leth Maskine. - Kulsyre.Kelemaskine (40.000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. - Firkantede Tr<eostekar. - Fleden syrnes 1 Bassin. - Aluminiums. Spande til Syrem<elken. - Petroleum. -- Kul.

ALDRUP Oprettet

1885. -

Postadresse:

ANDELSMEJERI

Heroing. - Jernbanestation: Heroing Mejerikreds: A.rhus og Omegn.

(oj, km). -

Telefon:

R.unholt

10.

1885. - Den s<erskilte Beboelse rum mer 7 V<erelser, hvoraf 2 for Oprettet Personalet. - 122 Leveranderer med 900 Keer. - 6 m dyb Brend. De 3 Medarbejdere syre. - Ishuset

(Mejerske) lennes med 1200 Kr. - Faktor 2. - Moder. rummer 160 m3 Is. - Firkantet 16 m hej Skorsten.


Formand: Gaardejer N. Basse, Blegind pro Her. ning, sid en 1913. - I Ti. dens Leb har der v;eret mange Form;end. - Kas. serer siden Mejeriets Op. rettelse: Sogn'efoged, Gaard. ejer, Dannebrogsmd. Rasm. Jensen, Blegind pro Heming .. - Bestyrer: j. Vald. Peder= sen, fedt 25. Februar 1870. Gaardejer N, Basse, J. Vald. Pedersen, Gik efter Konfirmationen Mejeriets formand. Bestyrer. paa Forts;ettelseskursus i 2 Vintre, og arbejdede derefter i nogle Aar ved Landbruget. Soldat. - Kom i 1893 til Hylleslevholm, derefter paa Brundby. Var Vinteren 1895-96 paa Ladelund M;elkeriskole, og var saa paa forskellige Mejerier. Blev 1. Maj 1899 Bestyrer paa Aldrup.

. ,,-'"

""

"." ~

Aar I)

1885-852 1889-90 1893-94 1897-98 1901-02 /1905-06 1909-10

-'" -

Cll" C C

~

-

-'"""

::<:

i

~~~ :;: -" ~c -'"" ~ " ~ijg -'"iiO.2 ii

-E

Cll

" ".2 ::<:S=': ::<: ::<:

"'"

oD

0.29 1.63 1.74 209 2.31 2.57 2.37

-

(/)e~

-

-

-

26.6 26.1 25.4 25.4 24.6

65.44 80.08 90.81 100.92 91.13

-

-

-

-

Blandingsosl 1000 kg Skummeb m",lksost 1000 kg

-

--

. ,,-'"

Cll

Aar 1)

1910-11 1911-12 1912 -13 1913-14 1914 -15 1915-16

~~t

~ -E ""

_ :: I Blandingsosl 1000 kg

,,"" ~~..:.:: :;: _ ::

-'" ~ c -'"" oD ~ " "'co OJ .21 S"o V)S;=: ::<: =.: ::<:S=': ii ::<: ::<: ::<: ""ij ~.~

2.54 2.53 2.6'1 2.89 2.65 2.45

25.0 25.1 250 24.8 24.8 23.7

100.3.,10.386 100.00 0.245 104.80 0.220 116.12 0.052 107.42 0.061 102.921 0.126 1

Sk ummet. m",lksost 1000 kg -

.-

::J


Bismer og Silkeborg-Va:gte. - Forvarmer og Fledepasteur fra Th. Th. Sabroe. - Kogeren fra Buaas. - Ringkelere fra Rauer. - 2 Alfa Laval Centrifuger. - Ka:mea:lteren »Victoria«. - Kedel fra Th. Th. Sabroe. - Maskine fra Frich. - Firkantede Tra:ostekar . ....:.Fleden symes i Tender. - Petroleum. -

Nogle Aluminiums-Transportspande.

ALH0] Oprettet

1887. -

Postadresse:

-

Kul.

ANDELSMEJERI

Stilling. - jernbanestation: Stilling Mejerikreds: Aarhus og Omcgn.

v. St. -

Telefon:

Stilling

5.

1887. - Beboelse 1912. - Skal ombygges 1917. - Den sa:rskilte Oprettet Beboelse rummer 7 Va:relser og Personalet har 3 i Mejeribygningen. 275 Leveranderer med 1600 Keer. - 3 Bmnde paa c. 9 m.s Dybde. - Kloak_ vandet udnyttes ved Overrisling. - De 5 Medarbejdere lennes med 2800 Kr. - Faktor 2. - Flora danica. - Ostelageret afkeles fra Ishus. - Firkantet 16 m hej Skorsten .

u.x 00' Aar J)

~

:€Eil~

~

- ~"""'"' ido.5? :€ i

00

~

="".-~g I ~-..02 ~"'C

be

"00

~~..¥

:;::

"" ~ c

~ij8 V)E~

1898-99 12.04126.5 76.79 0.111 1902 - 03 2.37 25.4 92.22 0.196 1906-07 2.86 25.2 111.34 1910-11 3.33124.9 132.14 0.785 1911-12 3.11 25.5 12'0.51 0.621

_.

1

Blandingsost 1000kg Skummet. m",lksost 1000kg

-

-

-

.,,~I t ~ I

ll.I"l:l

Aar J)

=~CI~ ~ ",g E,-::€ :€

1912-13 1913-14 1914-15 1915-16

3.39 3.47 3.54 3.23

..E

OJJ

"jj..o2

- ""'"' "" ~" ~C

00

"00 i:"'C..:z:

"'~§ ~" E_

:;::

"jjo.5? :;: =.;

:€

25.3 . 132.61 0.591 25.2 128.56 0.089 25.4 136.33 0.659 0.921

Blandingsost 1000kg Skummeb m",lksost 1000kg

-

:J 17.75

75.04


Formand: Husmand R. P. Rasmussen, Gram, Stil. ling, sid en 1913. - Tidligere Forma:nd: La:rer Mikkelsen, Gaardejer P. Jensen, Gaardejer A. Nielsen, Gaardejer S. Nielsen, Gaardejer J. A. Enevoldsen, Gaardejer A. Nielsen (igen) 1894-96, Gaardejer N. Jensen 1896-97, Ga'ardejer M. Sandmand 1897-99, Gaardejer P. Petersen 1899-1910, Gaardejer Chr. Christensen 1910-13. - Bestyre·r: Viggo Nielsen, fedt 4. Februar 1879. Begyndte Mejerigerningen paa Hedensted i 1897. Senere paa Klejtrup og Ljerring. Blev 1. Maj 1901 Bestyrer paa Kallestrup og siden Viggo Nielsen. 1. Maj 1905 paa Alhej. Forlader Stillingen 1. Maj Bestyrer. 1917 for at overtage en Gaard i Stilling. Var 1904-05 paa Ladelund Ma:lkeriskole. Er Medindehaver af Firmaet Carl Meller &. Co. i Aarhus.

»Sinus«, Bismer og Silkeborg Balanceva:gt. - Forvarmer fra Buaas. Pasteurer, Ringk0ler fra Fr. Christensen. - 1 Titan (T. A. 80) Centrifuge. -' Ka:rnea:lteren »Silkeborg«. -- Caroc &. Leth Kedel og Meller &. Jochumsen Maskine. - Kulsyre.Kalemaskine (40.000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. - Tra:. ostekar. - Fladetander. - Elektricitet. - Nogle Aluminiums.Transportspande. - Vandvarmer. - Delvis Centralvarme. - Kul.

ALKEN ANDELSMEJERI Oprettet

1893. -

Postadresse:

Aiken. - Jernbanestatlon: Aiken (v. St.) Mejerikreds: Aathus og Omegn.

Telefon:

Skanderborg 128 a.


o

prettet 1893. - Den seerskilte Beboelse rummer 4 Veerelser, og desuden har Personalet 3 Veerelser i Mejeribygningen. - 137 Leverand0rer med 930 K0er. - 12 m dyb Bmnd. - De tre Medarbejdere (Mejerske) 10nnes med 1100 Kr. - Faktor 2. - Flora danica. - Ishuset rummer 100 Lees Is. - Firkantet 18 m h0j Skorsten.

pormand: Sogn"efoged J. Jakobsen, Bjedstrupgaard, Aiken, sid en 1897. Har tidligere veeret Formand. - Tidligere Formand: H. Hansen, AIken. - Be. styrer: N. Handberg, f0dt 14. November 1870. Be. gyndte Mejerigerningen paa Viskum Gaard, derefter paa Karlskilde. Bestyrer paa Keersgaard Mejeri. Sob dat. Elev paa Vallekilde H0jskole 1892-93. Atter paa Viskum, men som Bestyrer, ogsaa af det ud. vendige Mejeri (Kreaturernes R0gt og Pleje). Der. efter paa Preestbro. Elev paa Ladelund Meelkeriskole Sommeren 1898. Kom November 1898 til AIken Mejeri som Bestyrer. Giftede sig 1900 med AIken Mejeris tidligere Bestyrerinde, den tidligere Rejse. mejerske for det kg!. danske Landhusholdningsselskab d0de August 1909. Er Mejeriets Kasserer, kommunal Brugsforeningen.

J. Jakobsen. Mcjeriets Formand.

Caroline Hansen, der Revisor og Revisor for

Silkeborg Veegte. - For. varmer fra Kolding. - Pa. steurer fra Buaas og K0lere fra P. s... L. P. - 2 Alfa Laval Centrifuger. - Keer. neeelteren »Silkeborg«. Kedel fra Frich og Marshall Maskine. - Firkantede Tree. ostekar. - Fl0den syrnes iT reebassin. - Isoleret Tree. kasse til Syremeelken. Petroleum. - Nogle Alu. miniums • Transportspande. - Vandvarmer. - Ku!.

N. Handberg, Bestyrer.


Blandingsost

_

G

Skummet,. mrelksost

-?6?'- 1-?866 .

271 46.37 253 61.65 ?~_?21/;)·06 2;).3 80.34 0.107 25.1 80.16 0.180

4.56 7.03 8.62 6.88 6.33")

1) Regnskabsaaret gaar fra November ") Desuden 7.248 kg Kasein .

PJll

1 ~

.I

1000kg

1893-94 1897- 98 1901-02 1905 06 1909-10 1910-11

Blandingsost 1000 kg

::

r..-d~ .;: .....t c E ~ g I Pd () .g (/) E S :E: ;:

1000kg

1911-12 1912-13 1913-H 1\.)14-15 1915 -16

25.2 25.2 25,4 24.0 25.0

73.83 80.25 80.00 75.04 72.85

Vl

Skummd .. m~lksost

~

1000kg

0.120 0.08fJ

800 6.86

0.0(;3

4.60

0.136 0.218 1

11.02 17.07

til November.

.ALR0 ANDELSMEJERI Oprettet

1889. -

Postadresse:

1889. Oprettet Personalet. De 2 Medarbejdere

Harsens. - Jernbanestatlon: Harsens Mejerlkreds: Aarhus og Omegn.

(U

km). -

Telefon:

Alr0

±.

Beboelse rummer 4 V~relser, hvoraf 2 for med 370 Keer. - 6 m dyb Bmnd. (Mejerske) lennes med 6-700 Kr. - Faktor 2. - Fir. kantet 15 m hej Skorsten. Den s~rskilte

40 Leveranderer

Formand: Gaardejer Mikkel Gjedettsen, AIm, Horsens, siden 1913. - Tid. ligere Formand: Gaardejer S. Serensen 1889 -1913. - Bestyrer: A/b. Larsen, fedt 2. Januar 1884. Var Vinteren 1901-02 paa Vraa Hejskole og derefter paa S~sing og 0ster Vraa og flere Mejerier, sidst paa Stenderup. Blev 1. Oktober 1911 Bestyrer paa AIm. Var 1908-09 paa Ladelund M~lke. riskole. Var paa Delingsfererkursus paa Askov Hejskole i 1903 og paa Rys. linge Hejskole i 1906. Har v~ret Formand for AIm Gymnastib og Skytte. forening i 3 Aar. .

.

OJ)

~-'" ~-g.t Aar

1)

-

C C

~~:§ ~

I

1889 - 90 0,451 27.8 16.16 26.0 37.45 1911-12/0.077 1912-13 1.004 25.9 38.71

Jf I ~

Blandingsost lOUO k~ Skummet .. mrelksost lOUO kg

~~ t .,!;Ctllll:

~ ~ V::l

~ ~.~ 1== ..0 ~ E;:

Id

:<: ~

1913-14 1914-15 1915-16

_

Jf

~~ ~:;:: t ~tic ~g "id0,9

~Otl

Is '"

:<: ;: :<:

E~

0.982 26.0 137,49 (0.040) 0.921 25,4 36.25 (0.010) 0.830 24.0 I 33.08 0.036 I

BlandingSostl 1000 kg

Skummet.

ma:lksost

1000kg 1.20

I I

!~ ~

V ~gte fra P. &. L P. - Forvarmer, Pasteurer· og Ringkelere fra P. &. L P. - Alfa Laval Centrifuge . ....:..K~rne~lteren »Victoria((. - Kedel fra Th. Th. Sabroe og Alliance Maskine. - Svovlsyrling. Rundt Tr~ostekar. - Fledetender. - Petroleum. - Kul.

Kelemaskine.

-


ANESKILDE Oprettet

1888. -

Postadresse:

ANDELSMEJERI

Hinncrup. - Jernbanestation: Hinnerup Mejerikreds: Aarhus og Omegn.

(3 km).

-

Telefon:

Seften

9.

1888. Oprettet ningen rum mer

Om~ndret 1908 (Kolding). - Beboelsen i Mejeribyg. 9 V~relser, hvoraf 2 for Personalet. - 87 Leverandorer med 590 Koer. - 3.5 m dyb Brond. - Kloakvandet udnyttes delvis til Over. risling. - De to Medarbejdere lonnes med 1100 Kr. - Flodeenheder. Flora danica. - Ishuset rummer 180 m3 Is. - Firkantet 14 m hoj Skorsten.

Gaardrjcr J. P. Kaae, Mejeriets Forrnand.

Formand: Gaardejer J. P. Kaae, Soften, Hinnerup, siden 1910. Tidligere Form~nd: N. Overgaard, M. Pedersen, N. Prip, R. Overgaard. Bestyrer : Chr. M. Damlund, fodt 21. April 1875. Begyndte Mej. erigerningen i 1897. Har v~ret paa Damgaard. Naur. bjerg og Hedelykke. Elev Chr. paa Ladelund M~lkeriskole Vinteren 1901-02 og der. Bestyrer paa Aneskilde Era 1. November

M. Damlund. Bestyrer.

Buaas og Silkeborg V~gte. - Forvarmer og Pasteurer fra Kolding. Ringkoler. - Alfa Laval Centrifuge. - K~rne~lteren ÂťHamletÂŤ. - Kedel og Maskine fra Frich. - .Flodetonder. - Aluminiums.Spande i isoleret Tr~kasse til Syren. - Petroleum. - Nogle Aluminiums.Transportspande. - Kul.


bL

"v~

'11""0

2~

~

'11

I

Q.t

\\""t:l~

'"

,,0;: ::s := ::s

Blandingsost 1000 kg Skummet", m.,lksost 1000 kg

--

-

~

~

.•••

I-i

=~§ Jdlll~~C =~§

~";:I~.o J3~g E:=::s ~~ ::s

."Iar I)

HJ1O-11 1911 -12 1912--13

I

1.57 1.fi:;

I

l.im

_.

25,7160.'161 ;~.2 5~.HO _;).7 6:>.24

-

I

-

-

ASSEDRUP Oprettet

1889. -

Postadresse:

~~! ~ Aar 1)

~~~ ~ gf ~ ~.2 ;::.0 ::SE=': ~ ::Sl 1.75 1.60

1913-14 1914-15 1915-16

25.4 25.3 24.6

Us

"'" ~~~

"co Erto

V')E~

_

Jf

.;:;~ ;;

I Blandingsostl 1000 kg

~0 g i ~I

68.521 0.041 62.67/ 0.040 59.45 0.038

Skummet", ~Ooli'sk;t

I

30H 2.% 2.82

ANDELSMEJERI

Assedrup. - Jernbanestation: Assedrup (0.3 km). Mejerikreds: Aa.hus og Omegn.

TeJefon:

Assedrup 12.

Oprettet 2 for

1889. - BeboeIsen i Mejeribygningen rummer 6 V~reIser, hvoraf Personalet. - 30 Leverand0rer med 413 K0er. - 3 m dyb Bmnd. - De 2 Medarbejdere (Bestyrerens Hustru passer Sm0rret) 10nnes med 600 Kr. - Faktor 3. - Ishuset rummer 150 m3 Is. - Firkantet 22 m h0j Skorsten.

['J 1907 -08 1910-11 1911-12 1912 -13

OJ: a.J~ ~""O ~ ~ et:t: c 0

"i

I

I I

OJ:

~ ~ o.c U::s .::i J"o

::s "::: I ""i!.0 E~ ::s 1.05 1.10 1.o~ 1.11

25.2 24.7 24.8 24.6

Blandingsost 1000 kg Skummel. m.,lksosl 1000 kg

~~~ ~"-'" c "cg -'"~ ~~~ ""i!0~ ::s ~ "OJ:

41.721 44.36 42.30 45.21

~

I

w

-

1

-

-

I

-

. ,,-'"

bL

Aar I)

~

bL

-'" -E -"c c -'" '"" J.! '" -'"~ S~g ~0.8 ~ij1 Fdll VieS ::s =.: E:= ::s "."

W

~i~-

W

::s

1913-14 1914-15 1915 - 16

::s

I

1.16 24.H 146.43 1.12 24 .• 0.H4 123.0 40.55

146.00

Blandinfsost 10UO g Skummet .. m.,lksosl 1000 kg

-

-

-

-

I

-=J


Formand: Gaardejer Rich. Tiki0b, Assedrup, siden 1914.- Tidligere Form~nd: Gaardejer S. P. Serensen under Mejeriets Startning, Gaardejer J. Jensen 188991, Gaardejer R. Nielsen 1891- 93, Gaardejer J. P: Jensen 1893-95, Gaardejer J0rg. Andersen 1895 -97, Gaardejer S. Nielsen Gaardejer Rich. Tiki0b, N. Th. Christensen, 1897-98, Gaardejer S. Ras_ Mejeriets Formand. Bestyrer. mussen 1898-1900, Gaard_ ejer R. Christensen 1900-02, Gaardejer S. Nielsen 1902-08, Gaardejer J. Andersen 1908-14. - Bestyrer N. Th. Christensen, f0dt 19. August 1882. Val' ferst ved Landbruget og kom 1. Januar 1901 til M~lkeribruget og har v~ret paa Marienlund, Aarslev, Stj~rnholm, Gjesing, Kj~ldsdam og Nederholm. Val' Vinteren 1903-04 paa Klank H0jskole og Vinteren 1905-06 paa Ladelund M~lkeriskole. Blev 1. November 1907 Bestyrer paa Assedrup Mejeri. .

»Sinus«, Bismer og Nettov~gt. - Universal-Ringk0ler fra Dybro, Aar- . hus. - Alfa Laval Centrifuge med Snekketr~k. - K~rne~lteren » Victoria«(. - Kedel og Maskine fra Frich. - Fleden syrnes i T0nder. - AluminiumsRedskaber til Syrens Forplantning. - Elektricitet. - Nogle AluminiumsT ransportspande. - Kul.

BALSKILDE Oprettet 1886. -

Postadresse:

ANDELSMEJERI

Jernbanestation: Mailing (4 km). Mejerikreds: Aarhus og Omegn.

Mailing. -

Telefon: L0jeok"r

13.


Oprettet 1886. - Den sorrskilte Beboelse rummer 6 Vorrelser, hvoraf 2 for Persopalet. - 100 Leveranderer med 700 Keer. - En Brand paa 9 og en paa 16 m's Dybde. - De 3 Medarbejdere lennes med 1200 Kr. - Flede. enheder. - Ostelageret ligger opad Ishuset, der rummer 50 m3 Is. - Fir. kan:tet 16 m hej Skorsten.

Gaardejer P. Lejenkorr pro Assedrup. - Lorrer A. Pe. tersen var ferste Formand. Af andre norvnes: N. Han. sen, Sv. Svendsen, Rs. Nielsen, Balle og Rs. N iel. sen, Pederstrup, S. Jensen, J. Jensen, J. Chr. T roelsen, Andr. Hejsgaard samt den nuvorrende Formand, der 2 Martin. Andersen, Gaardejer P. J cosen, Gange tidligere har vorret Restyrer. Mejeriets Formand. Formand. - Bestyrer; Mar~ tin Andersen, fedt 4. November 1880. Var ferst ved Landvorsenet og be. gyndte Mejerigerningen 1. Maj 1897 paa Ernstminde Mejeri, derefter til Lon. gelse Fuglsbelle og Dreslette. Var Vinteren 1901-02 paa Ladelund Morlkeri. skole og kom derefter til Skrebelev. Soldat. Tilbage til Dreslette, senere Ejby og Omegn og blev 1. Juni 1906 Bestyrer paa Fedeeen Stryne, og siden 1. Maj 1912 Bestyrer paa Balskilde. pormand:

Jensen,

I)

. ,,-"•• <2~ •• ~i~- ~~-"••'"' ..~ -" ~ "cg -" ~ c

-""'"C loA

:>:

:;:

"

C

E=:>:

191213/2.12 1913- 14 2.21

::>

r;jO,g r;j..o ~~;:;:>: :>: i

Fd.9

i

24.7182.90 I 0.1221 24.8 86.10 0.090

Blandingsost 1000kg Skummet .. m<elksost 1000 kg

-

Aar t)

/1914-151 1915-16

~:tl~

l.-n t b.Oc "id c 0

~

J::~:s eo

Ei I r;j:>:

:>: f,l ==

~

w ..0

-" ~ ~i~--""" ~~ ~c

••

e~g r;jO.2

(/)E~

:>:

I

=:>:

2.00 124.4179.81 0.070 , 1.84 24.0 76.83 0.107

Blandingsost 1000kg Skummet .. mzlksost 1000kg

-

»Sinus« og Silkeborg Vorgte. - Pasteurer fra Hegelund s.. Anker og Ringkelere fra F. Christensen. - 2 Alfa Laval Centrifuger med Snekketrork. - Korrneorlter fra Hegelund s.. Anker. - Kedel fra Th. Th. Sabroe. - Ma. skine fra Came s.. Leth. - Firkantede T rorostekar. - Fledesyrningsbassin fra Kolding. - Elektrieitet fra Elektrieitetsvorrket »0stjylland«. - Kul samt lidt Brornde.


BAUNSKILDE Oprettet 1887.-

Postadresse:

ANDELSMEJERI

- Jernbanestation: Faarvang (3.8 km). - Telefon: Faarvang 12a. Mejerlkreds: Silkeborj; og Omegn.

Faarvang.

Oprettet 1887. - Beboelsen i Mejeribygningen rummer 7 Va:relser, hvoraf 2 for Personalet. - 74 Leveranderer med 600 Keer. - Kloakvandet udnyttes ved Overrisling. - De 2 Medarbejdere (Mejerske) lennes med 650 Kr. - Afregning efter Va:gt. - Flora danica. - Firkantet 18 m hej Skorsten.

Formand: Gaardejer Sehested Jakobsen, T vilum, Faarvang. Medlem af Sogneraadet. - Tidligere Forma:nd: L. Frandsen i 121/2 Aar og L. Pedersen i 121/2 Aar. - Bestyrer: Hans Ilum Petersen, fedt· 2. Januar 1878. Begyndte Mejerigerningen 1. Maj 1901 paa Linaa; senere paa Vinkel, Rind, Thor og Serup. Elev paa Ladelund Ma:lkeriskole 1907-08 og i 1909 paa Handelsskole i Odense. Blev 1. November 1909 Bestyrer paa Baunskilde. Regnskabsferer Brugsforeningen, Tillidsmand i Mejeriemes og Landbrugets Ulykkesforsikring og i Bestyrelsen for Sygekassen.

Hans Ilum Petersen, Bestyrer.

Forvarmere og Pasteurer med Snekketra:k fra Silkeborg. - Ringkelere. Alfa Laval Centrifuge med Snekketra:k. - Ka:mea:lteren »Silkeborg«. Kedel fra Th. Th. Sabroe og Marshall Maskine. - Runde Tra:ostekar. Fleden symes i Tender. - Petroleum. - Nogle Aluminiums-Transportspande. - Kul.


r:,) 1909-10 1910-11 1911-12 1912-13

~

Blandingsos!

1000kg

tJ

25.1 24.9 25.1 24.9

I I --

~ ~~

::

.••• ~

~

~

~

VI

~..o

1913-14 191-l-15 1915-16

a

bLl

BAVNSBl£K Oprettet

(/) ~ 0

m~lksost 1000 kg

2-1.6 58.30 00571 25.1 54.00 0.079 2-1.7 45.36 0.081

(3.80) (528) (5.39)

~

--

:::

1888. -

Postadresse:

ANDELSMEJERI

Hundslund. Mejerikreds:

-

jernbanestatlon: Mid!iysk.

Hundslund

(2.0 km).

Den s~rski1te Beboelse rummer 5 V~relser cler 3. - 80 Leveranclerer mecl 525 Keer. 32 m clyb Brencl. - De 2 Meclarbejclere (Bestyrerens Hustru lennes mecl 800 Kr. - Flecleenhecler. - Ostelageret afkeles fra rummer. 110m 3 Is. - Firkantet. 15 m hej Skorsten.

1905-06 1909-10 1910-11 1911-12

I

~:5 "id0 .~ Skummet ..

::;: -~ '" i

1888. Oprettet bygningen er

Aar I)

BlandingSos!1 1000 kg

C

1

1

r:

Jf

l:lQ

~ ~

Skummet,. mCElksost 1000 kg

I

_

~

I ~I" 1,11' ., ~ ~ ::;:~;: "i;.D ~

"

0

E~

0.71 0.94 1.09 1.05

/'"

~

::;:

-

"'" ~"" "'''0 E~o

.;:

• '"0",

'"

bll '"

~

-" ~"

(;jO.!:

V')E~ ::;:

~

25.4 /27.92 25.5 36.66 0.045 25.4/42,59 0.086 25.9 4Q.66 0.067

I

I ~-c,,'""'"

Bla~dingsos! 1000kg Skummet .. m.,lksos! 1000 kg

Aar I)

-

1912-131 1913 -14 1914-151 1915-16

bll

~

..E '" ~ ~.!: ~ 2 ::;:E=':"i;.D

-,," '"

bll"

::;: ::;:

1.07 1.22 1.24 1.09

I 25.4 26.0 I

I-

og i Mejeri. - Kilcle og er Mejerske) Ishuset, cler

Blandingsos! 1000 kg Skummc!, m.,lksos! 1000 kg

" '" "-oJ!:: E'""0 ~o I'"i;O.!: " ~" VJ EO ::;: l-ol:l.Q

...

42.26 46.86 25.2 49.25 24.6 44.20

bll

.•.•

1-0 11I

=i

0.050 0.062 102 0. 1 0.090

I

3.60 7.10 6.80

I


Formand: Gaardejer S. Jensen, Svinballe, Hundslund, fra 1898. I Bestyre1sen for Menighedsraadet'og H undslunds Sparekasse. Tidligere Form;end: Gaardejer O. A. Olsen 1888-90, Gaardejer A. K. Andersen 1890-91, Gaardejer P. Steffensen 1891-92, Gaardejer Jerg. Serensen 1892-94, J. P. Mogensen.Slott, Gaardejer S. Jensen, Gaardejer S. Sendergaard Bestyrer. Mejeriets Formand. 1894-95, ·Gaardejer A. K. Andersen 1895-96, Gaardejer S. -P. Drikkj;er 1896-97, Gaardejer O. A. Olsen 1897-98. - Bestyrer:]. P. Mogensen = Slott, fedt 28. April 1877. Begyndte Mejerigerningen i 1893 paa Hedensted og var der i 21/2 Aar. Senere paa Tillitze og Horsens M;elkeforsyning. Soldat. Derefter paa Legstrup og Thorup. Paa M;elkeriskole 1904. - Kom saa til Vesterk;er .og har siden 1. April 1906 v;eret paa Bavnsb;ek. .

»Sinus«, »Ideal« og Balancev;egt. - Forvarmer, Pasteurer og Ringkelere fra P. &. L. P. - Alfa Laval Centrifuge. - K;erne;elteren »Victoria«. - Kede1 fra Meller &. Jochumsen og Maskine fra Nedde1und &. Jochumsen. - Firkantede Tr;eostekar. - Fleden syrnes i Tender. - Aluminiums-Spande i isoleret Tr;ekasse. - Elektricitet fra St;erkstremsv;erk. - Nogle Aluminiums~Transportspande. - Kul.

BEDER ANDELSMEJERI Oprettet 1886. -

Postadresse:

Jernbanestation: Beder (0 .• km). Mejerikreds: Aarhus og Omegn. Beder. -

Telefon: Beder 10.

1886. - Beboe1sen i Mejeribygningen rummer 6 V;erelser, hvoraf 2 for Personalet. - 100 Leveranderer med 600 Keer. - 9 m dyb Brend.

Oprettet

Der er 3 Medarbejdere (Mejerske). - Faktor 2. - Flora danica. rummer 100 L;es Is. Firkantet 14 m hej Skorsten.

-

Ishuset


V. Be. der St. - Tidligere For. m~nd: J. M. Fogh, H. B. Christiansen, M. Jensen, Fr. Rasmussen, S. P. Pe. tersen. Disse har virket skiftevis 2 Aar ad Gangen. Den nuv~rende fungerer paa 4de Aar. - Bestyrer: B. Petersen, fedt 8. Maj 1876. Paa Ladelund M~l. keriskole Vinteren 1905Bestyrer paa Beder. Formand:

Skovfoged

Lindby, Emmalyst,

Skovfoged V. Lindby, Mejeriets Formand.

r~21~-.:~ _

Blandingsos!

1000kg

Skummet,. mrelksost

1.58 1.36 1.67

I

2-!.9 25.0 25.2

1) Regnskabsaaret

I

-

-

I

-

I

-

gaar fra November

J!

E ~ g. ~ O.g E~ ~

a

V'J

1000kg

1910-11 1911-12 1912-13

B. Petersen, Bestyrer.

::;:

1913-14 1914-15 1915-16

1.68 1.58 1.54

1

I

24.8 65.72 24.5 62.32 24.0 61.59

-

Blandingsost

1000 kg Skummet .. m<elksost

1000kg

-

~

til November.

»Sinus«, Bismer og Balancev~gt. - Forvarmer, Pasteur og Ringkeler. Alfa Laval Centrifuge. - K~rne~lteren » Victoria«. - Kedel fra Ludvigsen, Struer, og Caroc &.. Leth Maskine. - Fledetender. - Elektricitet. - KuI.


BOGENH0J Oprettet 1~93.-

Postadresse:

- jernbanestation: Hinnerup Mejerikreds: Aarhus og Omegn.

Hinnerup.

23. April 1893. Oprettet hvoraf 1 for Personalet. Brend. -

ANDELSMEJERI

De 2 Medarbejdere Flora danica.

(9., km). - Telefon: Sparring 37.

Beboelsen i Mejeribygningcn rummer 5 V.:erelser. - 75 Leverand0rer med 525 K0er. - 6 m dyb 10nnes med 600 Kr. - Afregning efter V.:egt. - Firkantet 14 m h0j Skorsten.

Formand: Gaardejer A. C. Andersen, Sp0rring, Hinne< rup. fra 1. December 1916. - Tidligere Form.:end: J. Grundahl 1907-08, N ids Kristensen 1908-11, B. Rasmussen 1911-12, P. M01ler Nielsen 1912-14, Ole Nielsen 1914-16. - Bestyrer: K. Serensen, f0dt i Vithen Sogn, Aarhus Amt, den 7. Februar 1879. Besk.:eftiget ved Landbruget til 1. November 1897; derefter paa forskellige Mejerier: Esbenhus pro Hjortsh0j, Boulstrup, Nimtofte pro Ryomgaard, Boulstrup, Balskilde pro Mailing og Mailing. Fra 1. November '1904 til 1. April 1905 paa Ladelund. Kom atter til Boulstrup, derfra til Kongstrup ved Laurbjerg indtil 1. November 1907, da han overtog Pladsen som Bestyrer paa Bogenhaj.

K. Sorensen, Bestyrer.

»Monark«, Decimal- og Balancev.:egt. - Forvarmer, Pasteurer og Ringkaler. - Alfa Laval Centrifuge. - K.:erne.:elteren »Dan«. - Kedel fra Frederikshavns Maskinfabrik og M. C. Dreyer Maskine. - Kulsyre _K0lemaskine (Nr. 8) fra Th. Th. Sabroe. - Amerikansk Ostekar. - Petroleum. - KuI.


I

I

I Aar J)

1-0

~ v .>:

-cc

iij Pd.2

I:>: 1909-10 1910-11 1911-12 1912-13

OD ~ ~

p;j.D

:>:

E~

1.10 1.3-1 1.27 1.3~

OD

~

v.>:OD ~""C

.>: OD v

I

I

Blandingsost 1000 kg "'co .>: ~ c Skummet" "ijO.!2 ~~g mc:elksost E ••• :>: ~ 1000 k~ VOD ''''.>: ~OD

2~.51 ~3.20 2;).4 ;)2.59 9_;J.t - 49.60 9 2-::>.6 ;)~.35

1-

:a _ -:v

-

-

-

-

BORUMLUND

-

Aar I)

OD .>:

OD • v.>: v-o ~ .>: OJ: v C C

~~~ 't ~ ~s::o

.>: ~

1.39 1.20 1.06

25.5 54.56 26.4 45.21 25.8 41.17

-

~

vOD

:;::

OD

.>:

.•..•

~

c

c~o "ij°1 12.D IJ)E;:: :>: ~ :>: :>:

~~§

1913-14 1914-15 1915-16

-

I

Blandingsost 1000kg Skummeb m",lksost 1000kg

I

I

J

ANDELSMEJERI

Oprettet 1887. _. Postadresse: Mundelstrup. - Jernbanestation: Mundelstrup Telefon: Borum 6. - Mejerikreds: Aarhus og Omegn.

(4.6 km).

1887. Oprettet har Personalet

Den sa::rskilte Beboelse rummer 6 Va::relser og desuden 2 Va::relser i Mejeribygningen. - 136 Leverand0rer med 800 K0er. - Bmnden er 9 m dyb. - Kloakvandet udnyttes ved Overrisling. - De 3 Medarbejdere (Mejerske) 10nnes med 1400 Kr. - Der afregnes efter Va::gt. - Flora danica. - Ishuset rummer 210 mS Is. - Firkantet 16 m h0t Skorsten.

Maglekilde_ og Silkeborg.;:Va::gte, Sm0rva::gt fra Tscherning, Hinnerup. Pasteur fra Th. Th. Sabroe og Ringk01er fra Fr. Christensen. - Titan Centri_ fuger. - Ka::rnea::lteren »Silkeborg«. - Kedel fra Frich og Marshall Maskine. - F10det0nder. - Elektricitet. - Kul.


Formand: Gaardejer Laurs Hvidkji£r, Borum, Mundel_ strup, siden 1912. Sogneraadsmedlem og i Bestyrelsen for den stedlige Sparekasse. - Tidligere Formi£nd: Gaardejer H. Pallesen 1887-88, Skovfoged Mikkelsen 1888-94, Gaardejer J. Serensen 1894-98, Gaardejer Chr. M. Rasmussen 1898-1910, Sogneraadsformand, Gaardejer P. Pedersen 1910-12. - Bestyrer: ]. P. Petersen, fedt 24. Juli 1867. Var ferst ved Landvi£senet, dels i Hjemmet og dels som Elev under det kg!' danske Landhusholdningsselskab paa Seholm og Glamsbjerg. Kom 1887 til Slyngborg Fi£Ilesmejeri J. og var der i 3 Aar, Soldat. Var Bestyrer i 3 Aar paa Julianeholm og 11/2 Aar paa Romalt. Blev 1895 Bestyrer paa Borumlund. Har bekli£dt forskellige kommunale _

.~::

'"

~ ~ 0

~

VJ ~

1000kg

8 ~ ==

Skummet_ m",lksost

_.

I

0.90 26.2 1.08126'" 1.13 26" 1.'15 26.2 1.68 25.5 1.70 25.8

<O:@

34.37 40.57 42.92 55.07 65.53 65.87

1

g

0.3-10

0.292 0.2,18 0.26·1 0.636 0.214

BOULSTRUP Oprettet

1886. -

Postadresse:

..E eJ) ~-,; .J>2 ~

1000kg 21.28 1829 16.55 16 GO' 15.20 14.30

Bestyrer.

~ I ~"TJJf ~ -:: .•..~Jf

BI.ndingsost

~

- -

1887-88 1891-92 1894-95 1898 -99 1902-03 1906-07

::

c5

P. Petersen,

~ V)

~o HO

E~

=0 g H·~

<0

1910--11 1911-12 1912-13 1913-14 1914 -15 1915 16

~ ~

1.78 25.0 71.39 1.89125.1 72.96 1.83 25.1 69.78 2.06 25.1 81.50 1.85 25.0 71.69 1.76 24.9167.78

0.162 0,183 0.269 0103 0.096 0.116

Blandingsost 1000 kg Skummet .. Ik m~ sost

1000kg 10.16 12.28 17.8(; 6.15 6.42

7.62

ANDELSMEJERI

Boulstrup. - Jernbanestation: Boulstrup (l km). Mejerikreds: A.rhus og Omegn.

Telefon:

Boulstrup 10.


1886. - Ombygget 1906. - Den s~rski1te Beboelse rummer 7 Oprettet V~relser og desuden har Personalet 2 V~relser i Mejeribygningen. - 135 Leverand0ter med 1070 Keer. - Kloakvandet udnyttes ved Overrisling. - De 3 Medarbejdere lennes med c. 1400 Kr. - Fledeenheder. - Flora danica. Medlem af Sm0teksportforening. - Rund 22 m hej Skorsten.

Formand: Gaardejer P. Rasmussen, Spettrup, Hou, siden 1913. - Iidligere Form~nd: L~rer Kaaber 1886 - 90, Gaardejer Jac. Eriksen 1890-1894, Gaardejer R. Hessellund 1894-99, Gaardejer P. Rasmussen 1899-1901, Gaardejer J ac. Eriksen 1901-03, Gaardejer J. Rasmussen 1903 Gaardejer P. Rasmussen, N. Serensen, -13. - Bestyrer: N. 5.0= Mejeriets Formand. Bestyrer. rensen, fedt 26. Febr. 1875. Var ferst ved Landv~senet og samtidig i Almueskole. Begyndte 1. November 1890 Mejerigerningen paa Boulstrup, senere Begekilde, Ebstrup og Esbenhus, og kom 1. August 1898 til Boulstrup som Bestyrer. Var 1896 paa Dalum M~lkeriskole og 1897 Marinesoldat.

I

-".""Jf~ Aar 1)

:::

~~

01 .:.t.

~ ~

OIl

~i~:;::

•..t:

~ 2 ~ ~g ~O.~ I ~~§ 'id.J:J"'E°:E;= :E; •..• ~

:E;

11896-97 1900-01 1 1904 05 1 1908-09 1910-11

1.65 1.87 2.36 2.9.'> 2.87 I

26.5 62.211 24.8 75.50 24.6 96.13 25.4 115.~8 25.0 1114.141

-

Blandingsost 1000kg Skummet .. m",lksost 1000kl(

_

Jf

~

"" s::

~~~:.:::_~ <S)

et

E ~ g - 0.2 '" E;:; ~ =.: :E;

1911-12 1912-13 1913-14 1914-15 1915-16

25.2 25.0 25.0 25.0 24.5

105.22 -112.95 _. 110.80 0034 105.-130.247 9-!.31Io.m

I Blandingsost/ 1000 kg I

Skummct" m",lksost 1000kg

I

J

37.10

»Sinus«, Bismer og Balancev~gt. - Forvarmer, Pasteurer og Ringkelere. - Alfa Laval Centrifuger. - K~rnea:lteren »Hamlet({. - Kedel fra Frich. Elektromotor fra Thrige. - Kulsyre-Kelemaskine (20.000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. - Amerikansk Ostekar. - Fledebassin. - Syrekoger. - Elektricitet. Nogle Aluminiums-Transportspande. - Kul.


479

BROKH0J Oprettet

ANDELSMEJERI

1882.- Postadresse: Skanderborg. - jernbanestatlon: Moejerikreds: Aarbus og Omegn.

Skanderborg

(5., km).

1882 Oprettet og dern~st

og forpagtedes indtil 1887, forst af Mejeriforpagter Lerche af Mejeriforpagter Vorm. - Overgik 1887 tiI Andelsmejeri. - Beboelsen i Mejeribygningen rummer 7 V~relser, hvoraf 2 for PersonaIet. 54 Leverandmer med 540 Koer. - Bmnden er 19 m dyb. - KIoakvandet udnyttes ved OverrisIing. - De 3 Medarbejdere (Bestyrerens Hustru er Mejer~ ske) Iemnes med 2300 Kr. - Faktor 2. - Ishuset rummer 85 m 3 Is. - Fir~ kantet 15 m hoj Skorsten.

pormand: P. Vinter, Hem~0stergaard, Skanderborg. Hal' v~ret i SkoIekommissionen, Sogneraadsmed~ Iem, Hestetaksationen m. m. - Tidligere Formand: S. P. Iversen, Vrold. Formand for Brugsforeningen, Medlem af Skolekommissionen, BestyrelsesmedIem. i Landbosparekassen m. m. - Bestyrer: Mejeriejer L. Eriksen. Biografi: se EngIandsgaard.

))Monark«, »Fix( og Balancev~gt. - Silkeborg Pasteur og Ringkoler. - B. &. W. Centrifuge. K~rne~lteren ))SiIkeborg«. - Kedel fra P. &. L. P. og Caroc &. Leth Maskine. - Petroleum. - Rog~ forbr~nder. -- Kul.

L. Eriksen, Bestyrer.


1:1) 1908-091 1911-12 HH2-13

t. ~ ~ ~ ~o ~ IjO V")

E~

1.23 24.8 49.59 1.27 I 24.6 51.'19 1.25 24.3 51.24

_ :t I Blandingsos! 1000 kg :p

;::0 g Ij.-

::E:

;:;:

I

:;::

1913-1411.41 1914-15 1.39 1915-16 1.39

1887. -

Postadresse:

"ijO.!< :;::

~

Blandingsos!

1000kg

Skummet ... rn~lksost

1000kg

24.7 57.20 24.9 55.92 24.0 57.92

1

BROLUND Oprettet

..>: ~ ~

~~ยง :;::

50St

1000 kg

=1

OIl

..>:

~~~

Skummet. \k ma::

- - ~~

OIl

โ€ข ~..>:

+' ~

ANDELSMEJERI

Hads!en. - Jernbanestation: Lerbjerg (3 km). Mejerikreds: Aarhus og Omegn.

Telefon:

Lyngaa 10.

1887. - Beboelse i 1910-11. Denne Oprettet desuden har Personalet 2 i Mejeribygningen. -

rummer 7 V;erelser, men 62 Leveranderer med 700 Keer. - 2 Brande paa 12 m. - Kloakvandet udnyttes til Overrisling. - De 3 Medarbejdere lennes med 1500 Kr. - Faktor 2. - Flora danica. - Oste. lageret aEkeles Era Ishuset, der rummer 125 L;es Is. - Firkantet 17 m hej Skorsten.

r:,)

llIandingsos!

B\andingsos!

1000kg

1000kg

Skummet ..

Skummet", m<elksost

m..elksost

1000kg

1000kg

1~11 /1911-12 HJ12 -13

1.H4 25.5 68.99 O.H43 1.H\ 25.3 69.50 0.957 208 25.2 76.65 1.012

_. -

1913-14 1914-15' 1915-16

I

') Regnskabsaaret

gaar fra November

til November.

2.06 1.75 1.58

25.1 78.37 0.771 24.9 169.45 0.679 24.5 62.29 0.775

56.14. 51.10 59.37


pormand: Gaardejer Ant. Rasmussen, Rysserhej, Lyngaa, Hadsten, siden 1910. - Tidligere For< ma:nd: Gaardejer J. Jensen 1888-98, Gaardejer R. Pedersen 1898-1910. - Bestyrer: Chr. Mortensen, fedt 7. November 1879. Lerte Mejeriet i 1897 og var fmst paa J ebjerg. Var 1902 paa Ladelund Ma:l< keriskole. Derefter paa Snedsted og Damsgaards Melle. Bestyrer paa Vis sing 1903-12 og siden 1. November 1912 paa Brolund.

Gaardejer Ant. Rasmussen,

Silkeborg< V a:gte. - Forvarmer og Pasteurer fra Mejeriets Formand. Fr. Christensen. - Ringkeler. - 2 Alfa Laval Cen< trifuger. - Ka:mea:lteren ÂťSilkeborgÂŤ. - Kedel fra Houmeller og Maskine fra Jochumsen. - Tra:ostekar. '- Fleden symes i Tender. - Aluminiums<Kelere til Syrema:lken. - Elektricitet. - Nogle Aluminiums<Transportspande. - Kul.

BRRDSTRUP Oprettet 1908.-

Postadresse:

Br:rdstrup.

ANDELSMEJERI'

- Jernbanestation: Bra:dstrup v. St. Mejerikreds: Midtjysk.

Telefon: Bra:dstrup 41.

Sommeren 1908 (Arkitekt Hansen, Vestbirk, og Statskonsulenten). Oprettet - Den sa:rskilte Beboelse bestaar af 2 Lejligheder paa tilsammen 16 Va:relser;

heraf har en gift Mejerist

den ene Lejlighed

paa 5 Va:relser

og det


evrige Personale 2 V.:erelser. - 140 Leveranderer med 800 Keer. - I M.:elke. bedemmelsesforening. - En 68 m dyb artesisk Brand, men da VanJet er meget jernholdig. er der siden gravet en Brand paa 19 m; her er Vandet godt. - Kloakvandet udnyttes ved Overrisling. - De 4 Medarbejdere lennes med ialt 3100 Kr. - Flora danica. - Der laves Ost af pasteuriseret M.:elk. Ostelageret afkeles fra Kelemaskinen. - Medlem af Smereksportforening. Rund 26 m hej Skorsten. Formand: Gaardejer Rasm.]ensen, Br.:edslrup, sid en 1914. Meddirekter for Banken for Br.:edstrup og Omegn. Formand for Ring-Fevling Foderstofforret. ning. Har i 2 Perioder v.:eret Sogneraadsmedlem og i 6 Aar Sogneraadets Formand. I Bestyrelsen for Ring-Fevling Sparekasse og Thyrsting og Vrads Her. reds Landboforening; Formand for Br.:edstrup Skytte. forening og Thyrsting og Vrads Herreds Forsvars. bradres Forening og nu dens l£resmedlem m. m. Tidligere Formand: Propriet.:er J. c. Lassen 190814. - Bestyrer: Aug. Uth, fedt 22. November 1875. Aug. Uth, L.:erte paa Fuglede; senere paa Egedal og Aagaard. Bestyrer. Har v.:eret paa Ollerup Hejskole og Dalum M.:elkeri. skole. Bestyrer 1899-1901 paa Trelde, 190]-08 paa Rask Melle og siden November 1908 paa Br.:edstrup.

r:,),

I

_

Blandingsost Skummet •. m",lksost

V'l

1000kg

1908-09 1909-10 1910-11 1911-12

249 70.49 0.·197 25.4 78.92 0.550 25.2 80.15 0,680 25.1 72.15 0.569

28.65 35.87 4892 43.48

Jf

~il!' :;:_ :; E ~g g

1000kg

E~

~o .:s ::

::<:

1912-13 1913-14 1914-15 1915-16

24.9 25.0 24.9 24.8

80.01 8-.19 73.58 67.79

0.6-16 0.398 0.591 0.466

--

Blandingsost 1000 kg Skummet .• mc:elksost

1000kg 40.46 38.79 52.24 42.92

I

»Sinus«, »Ideal« og Balancev.:egt. - Pasteurer samt Ring. og Fladkeler fra P. &. L. P. - Alfa Laval Centrifuge. - K.:erne.:elteren "Victoria«. - Kedel fra Th. Th. Sabroe og Marshall Maskine. - Kulsyre.Kelemaskine (25.000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. - Firkantede Tr.:eostekar. - Fledebassin. - Elektricitet. Nogle Aluminiums.Transportspande. - Kul. - Syrningsanl.:eg for Skummet. m.:elk. - Drejelige Ostehylder (Patent A. Uth).


Bl£KKELUND Oprettet

1885. -

ANDELSMEJERI.

Postadresse: Hundslund. - Jernbanestation: Mejerikreds: .'I1idtjysk.

Oldrup

v. St.

17. Juni Begyndte P. &. L. P.). -

1885. - Ombygget 1914 (Arkitekt Fussing, Horsens, og Beboelsen i Mejeribygningen rummer 8 V~relser, hvoraf 3 for Personalet. - 71 Leveranderer med 658 Keer. - Kilde. - De 3 Med. arbejdere (Mejerske) lennes med 1200 Kr. - Faktor 2. - Syre fra Kirkedal og Flora danica. - Ostelageret afkeles fra Kelemaskinen. - Rund 22 m hej Skorsten. Formand: Gaardejer N. C. Pedersen, Elk~rgaard, siden 1915. I Bestyrelsen for Hads Herreds Spare~ og Laanekasse. Revisor i Brugsforeningen. - Tidb gere Form~nd: L~rer J. Rasmussen 1885-95, Pro. priet~r G. v. Lowzow 1895 -97, L~rer J. Rasmussen 1897-99, Amtsraadsmed. Gaardejer N. C. Pedersen, Ebbe Olsen, lem, Gaardejer R. P. Ras. Mejericts Formand. Bestyrer. mussen 1899-1900, L~rer Pedersen 1900-02, Forpagter J. Yding 1902-07, Amtsraadsmedlem, Gaardejer R. P. Rasmussen 1907-10, Gaardejer S. Pedersen 1910-14, Gaardejer J. M. Jensen 1914-15. - Bestyrer: Ebbe Olsen, fedt 13. December 1886. V~ret paa Forts~ttelsesskolen »Bruunsminde« i 2 Vinterhalvaar. Kom 1903 til Toksv~rd; senere paa Boeslunde, Duebjerg, atter Toksv~rd, D. M. C. i Ke~


benhavn, Brarup og Ba:kkelund. Var Vintrene Askov udvidede Folkeh0jskole og paa Ladelund Bestyrer paa Ba:kkelund 1. Juni 1911. Formand

""I' I -;;;"01= -E""I~ •. v~

~"'"0tllc~

Aar 1)

1897-98 1901-02 1905- 06 1909 --10 1910-11

fra

'"'

V:::l

:;::~;: ~.D E~:;::

I I

j .7(; 1.77 1.67 1.!l3 2.01

v

bll

~ tlI:l ~"O..>:

0';::

- """ ..>: 1-.0

..>: ~ "

E"o ~g -;;;O.!2 E_

V)

:;:: i

Blandingsost 1000kg Skummet" m",lksost 1000kg

23.7168.21 25.9 68.3!l 25.2 65.75 0088 25.5179.16 0.143, 2-1.!l 80.Q7 0.168

-

1908 - 09 og 1909 -1 0 paa Ma:lkeriskole 1910-11. Blev for Oldrup Forbrugsforening.

~~ "" • ..>:

~

""

Aar I)

..>: "" u

-" "

~~§ :;::

1911-1211.89125.0 1912 -13 2.01 1913-14 1.93 1914 -15 1.80 1915-16, 1.68

I

~ I

~

e.o

2

f,j.D :;::

24.6 25.1 24.3 23.8

~~~

U""

~

Co

IJi~g E_

:.:::

..>: ""l.o _u

-'" ~" :;:: '= :;::

f,jO~

74.78 0.137 81.241 0.115 76.42 69.84 0.098 , 70.551 0.110

»Sinus«, Bismer og Balanceva:gt. - Forvarmer, Pasteurer P. s... L. P. Alfa Laval og B. s.. W. Centrifuger. -

Blandingsost 1000kg Skummet:<

m~lksost 10UOkg

-

I

-

~

og Ringk0lere Ka:mea:lteren

» Victoria«.

- Kedel fra Kolding og Maskine fra Frich. - Kulsyre_K0lemaskine (40.000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. - Amerikanske Ostekar. - Fl0den symes i T0nder. - Elektricitet. - Nogle Aluminiums- Transportspande. - Kul.

B0GEKILDE Oprettet 1897. -

Postadresse:

1897. Oprettet 7 Va:relser,

ANDELSMEJERI

- Jernbanestation: Hasselager Mejerikreds: Aarhlls og Omegn.

Has.elager.

v. St. -

Telefon: Hasselager

8.

- Ombygget 1907. - Beboelsen i Mejeribygningen rummer hvoraf 2 for Personalet. - 130 Leverand0rer med 870 K0er. - 50 m dyb Brand. - Kloakvandet udnyttes ved Overrisling. - 3 Med~ arbejdere. - Faktor 2. - Flora danica. - Ostelageret afkeles fra Ishus:


Formand: Gaardejer Th. Riis, Kattrup, Hasselager, siden 1911. - Tidligere Form;:end: M. P. Knudsen, S. P. Madsen, H. Olesen, S. Andersen. - Be~ styrer: N. Henriksen, fedt 15. Marts 1866. Har v;:eret paa Storgaard, Vesten~ skov, Tovskov Melle, Skrave og andre. Bestyrer paa Skrave 1890-95. Eb samen fra Ladelund M;:elkeriskole 1896. Bestyrer par HoIsted 1896-1900 og siden 1. November 1900 paa Begekilde.

r:,)

. ,,-'"

OJ>

,,-0 "

== ~~

_:z .•..::t I Blandingsost 1000 kg s: E ~g I"iiO'~ I Skummet. (/) E ~ ::E: ;:;: m<rlksost ~~~

&

~~:§

e.c

;2

1897-98 1901-02 1905-06 1909-10 1910-11

69.00

1.83 1.85

39.16

Blandingsost 1000 kg Skummet" m",lksost 1000 kg

II')

;2

1.79

2.03 2.12

..x

1000 kg

1911-12 1912-13 1913-14 1914-15 1915-16

56.'19 82.89 87.51

85.12 92.88 93.64 8885 85.34

»Sinus« og Balaneev;:egte. - Forvarmer, Pasteurer og Ringkelere fra Kolding. - 2 Alfa Laval Centrifuger. - K;:erne;:elteren »Dan«. - Kedel fra Frieh og Caroe &. Leth Maskine. - Amerikanske Ostekar. - Fledetender. Flora daniea Tenden. - Elektrieite.t. - KuL

EGEDAL Oprettet

1886. -

Postadresse:

ANDELSMEJERI

Horsens. - Jernbanestation: Horsens (3 km). Mejerlkreds: Midtjysk.

Telefon:

Hansted 1I.


O

prettet 1886. - Ombygget 1908. - Den s~rskilte Beboe1se rummer 4 V~re1ser. - 130 Leveranderer med 1150 Keer. - I M~lkebedemme1sesforening. - Kilde. - Kloakvandet udnyttes ved Overrisling. - Der er 4 Medarbejdere. Fledeenheder. - Egen Syre. - Medlem af Smereksport_ forening. - Rund 25 m her Skorsten.

FOl'mand: Sognefoged Anton Christensen, Egebjerg, Horsens, sid en 1913. Tidligere Form~nd: t~rer Hansen 1886-88, Gaardejer S. Jensen 1888-89 og 1892- 98, Gaardejer M. Jensen 1889-90, Gaardejer S. Andersen 1890-91 og 1899-1913, Gaardejer A. Therkelsen 1891-92 og Sognefoged Anton Christensen, N. P. Christiansen, Gaardejer K. E. Karlsen Mejeriets Formand. Bcstyrer. 1898-99. - Bestyrer: N. P. Christiansen, fedt 26. Marts 1870. Begyndte Mejerigerningen 1. November 1888 og senere uddannet paa forskellige Mejerier. Var paa Dalum M~lkeri_ skole 1895 og blev 1. Maj 1899 Bestyrer paa EgedaJ.

Aar J)

0:)":<

'"

~

l'dlld·£

c

:<:E=': ~ :<:

1886-87 1890-91 1894-95 1898-99 1902-03 1906-07

L---.

aJ t:L

I ="'"~ ~ I "-.!<-1)'~" I '~"' '' " 1:"0 0.7.5

I 1.24

1..59 1.63 1.9G I 2.77

EftlO

"'E;:;

-

...'"

:z: •.• ..• ~ c

~"

'"ijO.9

:<: =.: :<:

28.4 27.1 26.2 26.6 60.54 24.9 77.94 0.263 25.0 108.73 0.299

Blandingsost 1000 kg Skummet. m.,lksost 1000 kg

-

22.35

-

,,'"••

~""O

Aar 1)

etl~i~I:2_~

... "," j -..a: a _"

'"'

C

~~§

~::l

" :<: :<:

1910-11 1911 - 12 1912 -13 1913-14 1914-15

2.83 2.84 2.93 2.94 2.63

24.7 25.1 24.7 24.8 24.6

~s::~~VlC

~o

"'ijO.2

'" EO- :<:

i:=

113.82 0.202 112.60 0.282 117.76 0.362

Blandingsost 1000 kg Skummet .. m~lksost 1000 kg -

-

Ar'" -=JI

117 106.10 0.257

-

»Sinus«, Bismer og Silkeborg Balancev~gt. - Forvarmer fra Rauer, Pasteurer fra P. s.. L. P. - Ringk0lere. - Alfa Laval Centrifuge. - K~rne~lteren ) Victoria((. - Kede1 fra Th. Th. Sabroe og Marshall Maskine. Kulsyre-Kelemaskine (40.000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. - Fleden syrnes Tender. - Pe·troleum. - Nogle Aluminiums-Transportspande. - Kul.


EJSTRUP ANDELSMEJERI Oprettet 1908.- Postadresse:

- Jernbanestation: Mejerikreds: Midtjysk.

Ejstrup.

I3ryrup (17 km). -

Telefon: Fjstrup 6.

O

prettet 1908: - Den s~rskilte Beboelse rummer 4 V~relser. 120 Le~ verand0rer med 750 K0er. - 3 m dyb Bwnd. - Kloakvandet udnyttes ved Overrisling. - De 3 Medarbejdere (Bestyrerens Hustru er Mejerske) 10nnes med 1000 Kr. - F10deprocent. - Syre. fra Pingel. - Ishuset rummer 80 L~s Is. - Rund 22 m h0j Skorsten.

Formand: Gaardejer Jens Jeppesen, Kejlstrup pro N. Snede. Formand for Ejstrup Andelsmejeri siden 1. November 1909. Formand for Ky~gavlfor~ eningen. I Bestyrelsen for Hj~lpekassen. Vurderingsmand for Ejendomsskyld. Tidligere Formand: Gaardejer S0ren Thygersen. Storgaard. Formand· for Byggeudv.alget og det f0fste Aar Mejeriet begyndte sin Virksomhed. Bestyrer: O. C. M. Lauritzen, f0dt 22. Marts 1876. Begyndte Mejerigerningen i 1893 paa Haraldsted. Var paa Ladelund M~lkeriskole i 1896. Har v~ret paa S~rslev. Hosager pro Holstebro og Hurup Mejerier. Bestyrer paa Arnborg 1902-06 og paa Smedeb~k 1906-08. Kom derefter 1. No~ vember 1908 til Ejstrup, da dette Mejeri oprettedes.

O. C. M. Lauritzen, Bestyrer.

»Sinus«, Bismer og Balancev~gt. - Forvarmer, Pasteurer og Ringk0lere fra P. 5.. L. P. - 2 B. &. W. Centrifuger. - K~rne~lteren »Victoria«. Kedel fra Th. Th. Sabroe og, Marshall Maskine. - Fl0desyrningsbassin. Elektricitet. - Kul og T0rv.


488

r:1)

• v-""" v-o ~ -" ""v

~

-""" Blandingsost 1000 kg

~~~:z

<2v ""=

.•..~

-" " 11..0~ E EO 11°.2 ~~~ :l:: ~ :l:: ;::i :l:: ~ ~o

-"

~

Vl

~

Skummet" mrelksost

1<0

VJ

I

Aar

1)

1000 kg

~

• v-""" v-o ~ -" ""v

<2v ""=

_

:If' Blanding,ostl

~~ ~

:z .•.. ~

(S,l O!I

~

~ E ij 8 11° .21 -" ~ ~.::! " :l::E::;: ~..o E;:: :l:: ::;: :l:: Vl

VJ

:l::

s:::

lOuD kg

Skummet, m",lk,o'l :l:: 1000 kg

-"

I

I

11908- 09 1909-10 11910-11 1911--12

1.03 1.10 1.29 1.32

25.3 'r -D.:>25.4 25.3

1) Regnskabsaaret

-10.17 43.09 47.18 52.06

-

-

-

I

1912-13 1913-1-1 1914-15 1915-16

-

gaar fra November

1.41 1.52 1.45 1.31

I I

25.0 24.9 25.6 25.4

55.57 59.93 63 55. 51.93

1

-

='1 -

I

til November.

U

ELLING::EJER ANDELSMEJERI Oprettet 1886.-

Postadresse:

Elling, Horsens. - Jernbanestation: Midtjysk.

Stenbjerg (4 km).

Mejerikreds:

1886 af hugget Granitsten. I 1911 opfertes est for Mejeriet en og solid Bestyrerbolig, kaldet »Lykkebo«, og den gamle Beboeise i Mejeriet omdannedes ved Indl~g af Keleanl~g til Kele- og Osterum, samt Kontor og Badev~reIse. - Den s~rskiIte Beboeise rummer 6 V~relser og i Mejeribygningen har Personalet 2 V~reIser. 120 Leveranderer med 850 Keer. - 5 m dyb Brand. - Kloakvandet udnyttes ved Overrisling. - De 3 Medarbejdere (Mejerske) lennes nied· 1050 Kr. - Faktor 2. - Flora danica. - Ostelageret afkeles fra K0lemaskine. - Medlem af Smereksportforening. Rund 22 m hej Skorsten.

Oprettet smuk


Gaardejer N. ]oh. Pedersen, Bjedstrup,

Formand:

Skanderborg. Tidligere Sogneraadsformand (1905-11), Medlem af Menighedsraa_ det, V oldgiftsmand i Tvistigheder angaaende Handel med Husdyr, Sognevurderingsmand i aim. Brandforsikring for Landbygninger, Bestyrelsesmedlem af Vejle Th. Rasmussen, Gaardejer N. Joh. Pedersen, Amts a::ldre Brandkasse for Bestyrer. Mejeriets Formand. Lesere og for den lokale Foderstofforening, Kasserer [or H usflidsforeningen, J ordboniteringsmand for Ousted= Taaning Kommune, Bestyrelsesmedlem i Elektricitetsselskabet 0stjylland, Formand for Foredragsforeningen og Revisor i et Par andre Lokalforeninger. Har va::ret Mejeriets Formand i 9 Aar. Der har tidligere va::ret 12 For~ ma::nd. - Bestyrer: Th. Rasmussen, fedt 6. Oktober 1877. Begyndte Mejeri~ gerningen paa Elling~Ejer 1. November 1897. Var Vinteren 1902-03 paa Ladelund Ma::lkerisko1e. Blev 1. November 1904 Bestyrer paa Elling ~Ejer.

~~Jf

_

Jf

+: .•.• i)

=0 § § ~ §

~ ~o en ~

1888-89 1892-93 1896- 97 1 1900-01 190-1-05 1908-09

Jf

Blandingsos! 1000 kg Skummet .. m..,lksos!

:E: :E:

:;:: 1000kg'

-12.89 26.8 48.67 26.3 4111 25.7 57.88 0.120 25.7167.11 ,0.13-1 25.1 85.13 0.137

~

~{; J:iJ ~ll,I:J tlll ~ ~.g ~ 1) :E: E =.;!!

...:.l: t:J)

1910-11 1911-12 1912-13 1913-14 1914-15 1915-16

2.29 2.24 2.41 2.5-1 2.41 2.14

_ Jf I Blandingsost ~~Jf ...:t+: •• ~ 1000 kg e ~g fijO.!2 Skummct ..

~

OJ.

en E ~

Vl

C

I

:E: =.;

:;::

24.9

I 91.75 0.047 I

24.6 24.8 25.1 24.5

89.45 0.094 97.50 0.102 101.62/ 0.057 95.60 0.118 86.69 0.175

I 25.0

m..,lksos!

1000kg 2.94 5.80 7.32 5.09 6.58 11.9~

1

»Sinus«, »Ideal« og Balanceva::gt. - Forvarmer fra P. &. L. P. - Pa~ steurer fra Rauer og Ringkelere fra Kolding. - 1 Alfa Laval og 1 B. &. W. Centrifuge. - Kombineret Ka::detra::kska::rne fra Heg.elund &. Anker. - Kede1 fra Th. Th. Sabroe. - Frich Maskine. - Kulsyre~Kelemaskine (22.000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. - Ostekar. - Fledetender. - Elektricitet. - En Del Aluminiums~ Transportspande. - Kul.


ENDELA VE ANDELSMEJERI Oprettet 1889.-

Postadresse: Horsens. - Jernbanestation: Mejerikreds: Midtjysk.

Horsens

(30,4km).

Mejeriet,

der oprettedes 1889, dreves de ferste Aar som Fcdlesmejeri, der. efter nogle Aar i Midten af Halvfemserne som Andelsmejeri, men for. pagtedes saa ud, for endelig i 1915 atter at blive rent Andelsmejeri. - Be. boelsen i Mejeribygningen rummer 6 V~relser, hvoraf 2 for Personalet. - 60 Leveranderer med 350 Keer. - 7 m dyb. Brand. - De 2 Medarbejdere len. nes med 570 Kr. - Afregning efter V ~gt. - Isbatteri, der rummer 100 L~s Is.

Gaardejer ]0r= gen ]uul, Endelave pro Horsens. Bestyrer: L. Hansen = Zederkof, fedt 23. Formand:

Gaardejer Jergen Juul. M~jeriets Formand.

April 1887. Begyndte Meje~ rigerningen 1. Maj 1902. Har v~ret paa Hejskole og M~lkeriskole. Blev 1. No~ vember 1913 Bestyrer paa Virkelyst og siden 10. De~ cember 1915 paa Endelave, der hidindtil havde v~ret bortforpagtet.

L. Hansen Zederkof, Bestyrer. #

ÂťSinusÂŤ, Decimal og Balancev~gt (P. &. L. P.). - Perfectpasteur og Ringkeler. - Alfa Laval Centrifuge. - Dansk T endek~rne. - Kedel fra K. Axelsen, Svendborg, og Marshall Maskine. - Tr~~Fledetender. - Flora da~ nica Tenden. - Petroleumslamper. - Kul.


~ " ,,-" ~~~ ~~~ cE ~ "'CO - C C -"" ~ ~ ~,9 Ii.o E~o Oll

"Oll

Oll

Aar 1)

:;:E::: :;:

V)E~

:;:

- -"-"

Oll

~

:;:

~I

Blandingsost 1000 kg Skummet .. ma:lksost JOIlO kg

'"' -" ~ c liO,9 :;:

Oll

=~,. ~=, I " ·

Aar 1)

-:c -"•.• ..•~c

~ 2 Ii.o

E~

:;:

-"

"Oll

~~~

"'co E~o

(/)as: liO,g :;: ~ I

1915-16

I 0.894124.9135.871

I

-

I

-

-

I

I

-

-

I

I

I

Blandingsost 1000 kg Skummet:> ma:lksost 1000 kg

-=J

TaIIene er beregnede. ') Regnskabsaaret gaar Era 11. December ti! 10. December.

ENGESHOLM Oprettet 1885. -

Postadresse:

ANDELSMEJERI

- Jernbanestation: Horning v. St. Mejerikreds: Aarhus og Omegn.

Horning.

Telefon: Horning

19.

1885 (Arkitekt og Statskonsulenten). - Beboelsen i Mejeribyg. Oprettet ningen rummer 9 V<erelser, hvoraf 3 for Personalet. - 102 Leveranderer med 618 K0er. - 17 m dyb Bmnd. - Kloakvandet udnyttes ved Overrisling-. - De 3 Medarbejdere l0nnes med 1000 Kr. - Faktor 2. - Osten olies. Ostelageret afk0les fra Ishus, der rummer 79 m3 Is. - Firkantet 20 m h0j Skorsten. Blandingsost 1000kg Skummet .. m~lksost 1000kg

1909 -10 1910-11 1911-12 1912-13

25.3 25.3 25.1 25.5

63.80 64.51 66.61 63.38

0.233 0.102 0.156 0.203

Blandingsost lOUO kg Skummet .. m~lksost 1000kg

1913-14 1914-15 1915-16

1.85 1.71 1.47

25.5 70,32 0.070 24.8 66.25 0.154 24.3 57.DO 0.286


Gaardejer P. Nydamsgaard, Hmning, siden 1915. Har flere andre Tillidshverv. Af tidligere Formcend ncev~ nes Kancelliraad J. Dam ved Mejeriets Oprettelse og i flere Aar, Gaardejer P. Hougaard, forhenvcerende Mejeribestyrer, Gaardejer N. Meller og Gaardejer, Gaardeier P. Meller, T. C. Thomsen. Sparekassedirekter 1. P. Mcjedets Formand. Bestyrer. C. Laursen (1909-15). Bestyrer: T. C. Thomsen, redt 23. April 1874. - Var ved Landbruget till. November 1896 og blev saa Mcelkerielev paa Kildedyb indtil 1. November 1899. Ladelund Mcelkeriskole 1899-1900. Derncest paa Vamdrup og Dor~ theasminde. Blev 1. Maj 1902 Bestyrer paa Torp Andelsmejeri og siden 1. Maj 1907 paa Engesholm. I Bestyrelsen for Aarhus Amts Mejeristforening og Tillidsmand for Mejeriernes og Landbrugets Ulykkesforsikring. Formand:

M011er,

»Sinus«, Bismer og Balancevcegt. - »Triumf«~Pasteuren. - 1 Alfa Laval og 1 B. s.. W. Centrifuge. - Kcernecelteren »Victoria«. - Kedel fra Frich og Caroc s.. Leth Maskine. - Der vil blive indlagt Kelemaskine i Foraaret 1917. - Firkantede Trceostekar. - Trcetender til FIelden. - Flora danica Tenden. - Elektricitet. - Nogle Aluminiums~Transportspande. - Normalt Kul, men nu Tmv.

ENGHAUGE Oprettet

18-6. -

Postadresse:

ANDELSMEJERI

Hovedgaard. Mejerikreds:

-

Jernbanestation: Midtjysk.

1886. - Har vceret bortforpagtet Oprettet er over Mejeriet, rummer 7 V cerelser,

Hovedgaard

(1.5 km).

fra 1906-16. - Beboelsen, def hvoraf Personalet har 2; desuden en stor Sal. - 55 Leveranderer med '400 Keer. - 6 m dyb Brand. - De 2 Medarbejdere lennes med 900 Kr. - Afregning efter V cegt. - Firkantet 14 m hej Skorsten.


Formand: Propriet~r, Landbrugskandidat E. H. Lund, Eriksholm, Hovedgaard. - Der har ialt v~ret 9 Form~nd. - Bestyrer: Theger Laursen, f0dt 26. Sep~ tember 1887. Begyndte Mejerigerningen paa Aale 1. November 1905; dern~st paa Korterup. Soldat. Vikar paa N0rre Snede og derefter paa N0rre Nebel (som F0rstemejerist) og 0kilde. Paa Ladelund 1911 -12. Paa Thorslunde Mejeri. Tog 1912 Fyrb0der~ eksamen i Maribo. Bestyrer af Enghauge siden 1913.

Theger Laursen,

»Sinus« og Decimalv~gte. - Indsat 2 nye Silke~ Bcstyrer. borg~Apparater. - Ringk0ler. - Alfa Laval Centri~ fuge. - K~rne~lteren »Victoria«. - Kedel fra Th. Th. Sabroe og Maskine fra M011er &. Jochumsen. - Tr~ostekar. - Petroleum. - Nogle Aluminiums~ Transportspande. - Tr~ og Kul som Br~ndsel.

r:l)

I

. ,,"" ~~ ~ I ~~~ - ~~ Blandingsost 1000 kg -~~§ ~~ ~g m<clksost ""

~

2

"ij..c

I

1903 -04 1907-08 1910-11 1911-12

"ec

k

00"

::;;:

1..w 1.38 2.22 1.27

I

00

ec

"-,,

::;;:

-

-

/S) 1=:0

~

~

-

-

""

""

Skummet

"ijO,g

:::

::;;:

::;;:

0.137 0.222 0.126

...

~

Aar

1)

1000 kg

I

9.55 16.10 9.15

001 bll~

~~~

-.= .•.. ~

~

0..:;,

bll

-c§ ~ 2 ~~;.:: ""ii..c E:::::;;:

,,~bt

'"' bl)..:.t:

1.38 1.36 1.30 1.26

--

_

00 ~ll)

CS)co ::;<Il§ ~O;::; E~ ::;;: ::;

~~g

::;;:

1912-13 1913-14 1914-15 1915-16

IZ

::;;:

I 25.8152.&8 I

25.9 26.0 25.5

0.137 52.0tl 0.135 49.Ci3 0.129 48.63 0.125

Blandingsost 1000 kg Skummet ..

m",lksost 1000 kg 9.52 9.40 9.25 9.10

~

I

I


ENGHOLM Oprettet

1888.-

Postadresse:

ANDELSMEJERI

Hinnerup. - Jernbanestation: Hinnerup (3.5 km). - Telefon: Grundf"r 15. Mejerikreds: Aarhus og Omegn.

1888. - Beboelsen ovenover 2 for Personalet. - 97 Leveranderer

Mejeriet rummer 6 Vcerelser, hvoraf med 713 Keer. - 11 m dyb Brend. Kloakvandet udnyttes ved Overri~;ling. - Der er 3 Medarbejdere. - Fledeenheder. - Flora danica. - Firkantet 19 m hej Skorsten.

Oprettet

M. Poulsen. Bestyrcr.

Formand: Forpagter H. Jensen, Grundfer Prcestegaard, Hinnerup, siden 1916. I Bestyrelsen for Brugsforeningen. - Tidligere Formcend: Sognefoged Th. Nielsen, Forpagter Fr. Dahl, N. Kr. Nielsen 1901-10, N. Meller 1910-12, J. Nielsen 1912-15, L. Nielsen 1915-16. - Bestyrer: M. Poulsen, fedt 20. September 1867. Var paa Viby Hejskole 1886 -87 og Ladelund Mcelkeriskole 1888-89. Har vceret paa N onnebjerg og Hatting og hos Mejeriejer Winkel i Viborg. Har bestyret Ladelund Mcelkeriskoles Mejeri og Aadum. Kom 1. August 1906 til Engholm. Sogneraadskasserer, Formand for Foredragsforeningen, Menighedsraadsmedl., Revisor i Brugsforeningen m. m.

»Sinus«, »Fix« og J3alancevcegt. - Forvarmer og Pasteurer fra Kolding. Ringkeler. - 2 Alfa Laval Centrifuger. - Kcernecelteren »Hamlet«. - Kedel fra Ludvigsen og Alliance _Maskine. - T rceostekar. - Fledebassin. - Petroleum (Elektrisk skal indlcegges i ncer Fremtid). - Nogle AluminiumsT ransportspande. - Kul.


I

~ I S cg

bll

".>: ~"tl w .>: bll" - e e

"bll ;:.~~

~!)l)

!! !!.~ ~"i..D2 "'E::: '"

Aar J)

en ~o

E~

'"

11898--99 I 11902-0312.32 11906-07 1910-11 1911-12

1.90

2.53 1.91 1.83

r

25.2175.02 25.2 91.61 25.3 99.46 2;).0 76.30 24.8 73.87

_:;:~::t I Blandin~sost 1000 kg .>: ~ e

"i!0

0

i

§ '"

1883. -

Postadresse:

Sk

ummelm",lksost 1000 kg

-

0.133 0.406 0.526 0.51~ 0.401

FARRE Oprettet

I

Aar J)

I ~::I~ ",!!::: I ~'1J ~ ,.::,( eLl C

~ bll <J:s

"i! e

.>: " "ij.o

0

Ei

bll

"01:

~~..¥

~co

Ji~§

'"

1.85 25.1 173.82 1.99 25.3 78.2~ l.G7 I 24.8 67.13 1.61 24.5 65.91

1912-13 '1913-14 1914-15 1915 -16

.>: Blandin~sostl l-< 1000 kg "i!O.~ Skummet .. m",lksost ;;: 1000 kg "Z

...!ICt;i:

'"

'"

O.·m

-

0.444 0.065 0.121

26.29 6.25 8.62

I

-

ANDELSMEJERI

Sporup. - Jernbanestation: Sporup Mejerikreds: Aarhus og Omegn.

(1.0 km). -

Telefon:

Farre 8.

Oprettet 1883 som Fa:llesmejeri, men gik 1906 over til Ande1smejeri. Det ombyggedes 1893 af Brdr. Jensen. - Beboelsen i Mejeribygningen rummer 8 Va:relser, hvoraf 3 for Personalet. 110 Leveranderer med 800 Keer. - 15 m dyb Brand. - Kloakvandet udnyttes ved Overrisling. - Der er 3 Medarbejdere. - Afregning efter Va:gt. - Flora danica. - Firkantet 16 m hej Skorsten.

u~ ~"U

bll ~

bll

;:.

J?

8~g

=OI:el~o

"ar J)

~ ~~ ~ 1) :;::E:: :;::

V')E~

:;::

1905-06 1909-10 1910-11 1911-12

_.

I

2.12 2.14 2.01 192

.>: Blandingsost "'" 1000 kg "i!0.~ Skummet .. :;:: ::: m",lksost :;:: 1000 kg

"bll :;:: ;:.~~ ~" .>:~e

tit

81.86 82.75 0.312 78.99 0.266 74.53 0.290

25.7 25.6 25.1 25.5 I

-

-

"::1 ..E~ =~ij~e I ~" 1) ~"'C

Aar 1)

1912-13 1913-14 1914-15 1915 -16

'" 25.4 24.9 24.7 24.4

81.46 0.428 79.98 75,07 0.150 73.53 0.362

bll

"'E:: :;:: 2.10 1.99 1.88 1.83

bll

.>: Blandin~sostl "bll • .".>: 1000 kg Z " .>:~" ~ e "'eg Skummet .. Jj!!o "i!0~ m",lksost E~ :;:: 1000 kg

bLl

~

0

"bll

i

-

~

I I


Gaardejer N. Chr. Pedersen. Toustrup Formand: M~rk. Laasby, siden 1. November 1916. - Tid. ligere Forma:nd: Gaardejer N. 0stergaard, Gaardejer A. Pedersen. Gaardejer S. Pallesen, Gaardejer 1. Chr. Thomsen. - Bestyrer: L. M. Laursen, f0dt 30. Juli 1876. Begyndte Mejerigerningen paa Korsvej; der. efter paa Snertinge og Godthaab (Aarhus). Siden l. Maj 1902 Bestyrer paa Farre.

Silkeborg Va:gte. - Forvarmer og Pasteurer fra Th. Th. Sabroe. - Ringk01er. - Alfa Laval Centri. fuge. - Ka:rnea:lteren ÂťSilkeborgÂŤ. - Kedel fra Frich og ubekendt Maskine. - Firkantede Tra:ostekar. - Fortinnet Kobberbassin til Fl0den. - Aluminiums ~Redskaber til Syrens Behandling. - Elektricitet fra H0jspa:ndingsva:rk. - Nogle Aluminiums~Transportspande. - T0rv, Olie og Kul som Bra:ndsel. L. M. Laursen, Bestyrer.

FLEMMING Oprettet

190~. -

Postadresse:

1904 Oprettet 6 Va:relser

Flemminl;.

AN'DELSMEJERI

- Jernbanestation: Flemmillg Mejerikreds: Midtjysk,

v. St. -

Telefon:

Hornborg

12.

(Konsulent C. V. Birk). - Den sa:rskilte Beboelse rummer og i Mejeribygningen er der 2. 196 Leverand0rer med 1750 K0er. - 41 m dyb Bmnd. - Kloakvandet udnyttes til Overrisling. De 5 Medarbejdere 10nnes med 3000 Kr. - Faktor 2. - Flora danica. - En Del af Osten paraffineres. - Ostelageret afk01es fra K0lemaskine. - Medlem af Sm0reksportforening. - Rund 22 m h0j Skorsten.


Formand:

Karetmager

Ths.

Laursen, Honum

Mark, Rask Molle St., siden 1914. N ~stformand og Kasserer i Sogneraadet, Medlem af Skolekommissionen. N~st~ formand i Menighedsraa. det. - Tidligere Formand: Gaardejer P. Grimstrup 1904 -14. Bestyrer: S. Kr. Serensen. fodt 23. Februar s. Kr. Serensen, Karetmager Ths. Laursen, 1879. Arbejdede ved Land. Bestyrer. Mejeriets Formand. bruget indtil 1898 og kom saa til Spangkilde. Derefter paa forskellige Mejerier. Var 1907 paa Ladelund M~lkeriskole. Blev 1. November 1908 Bestyrer paa Baastrup og 1. November 1912 paa Flemming. • u-"••

u"" w -" •• u C C

~~~ :;:: 1904-0.) 1908-00 1910-11 1911-12

I 2.18 4.18 4A2 -1.29

~ ~

OIl

Jt 2 i A ;;:

25.0 24.5 25.:) 25.1

~

~~

1_:z .•..~Jf

S ~o =0

V)

~g ~ == I i

~.••. ~~ ~ ~ 11.D

:;::

1000kg

c -

I 97.00/ OAf/91 162.9-10.807 170.57 0.632 168.00 0.767

~

Blandingsost 1000 kg Skummet" m.elksost

§

1912-13 1913 - 14 1914 -15 1915 -16

I

~ ~tILlJf

~

E ~§ VJ S;:;

_

:: Blandingsostl

:z .•.. t

~

In s::

1000 kg

"'ijO.9

Skummet"

:;:: ;:;

mrelksost 1000 kg

:;::

I 25.0 183.171'0.616 I 25.1 184.G6 0.274 25.0 173.50 0.399 24.31157.12 0.417

43.75 19.(;1 28.52 34.67

I

I

I

»Sinus«. Buaas og Balancev~gt. - Forvarmer og Flodepasteurer fra P. -& L. P. - Kogeren og Ringkoler fra Rauer. - 1 B. &. W. og 2 Titan (T. A. 45) Centrifuger. - K~rne~1teren »Silkeborg«. - Kedel fra Bornholms Maskinfabrik. - Maskine fra Caroe &. Leth. - Kulsyre.Kolemaskine (50.000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. - Firkantede Tr~ostckar. - Aluminiums~ Bassin til FIaden. - »Thermo«. - Egetr~stande til Syren. - Elektrieitet. - Nogle Aluminiums ~T ransportspande. - Kul.

GANGSTED Oprettet

o

1905. -

ANDELSMEJERI

Postadresse: Hovcdga.lI'd. Telefon: Gangstcd +. -

- Jernbanestation: Thorupvoldc Mejerikreds: Midtjysk.

(2,8 km).

prettet 1905. - (Statskonsulenten). - Den s~rski1te Beboelse rummer 7 V~relser, hvoraf 2 for Persona let. - 67 Leveranderer med 600 Koer. I M;elkebedommelsesforening. - 25 m dyb Bmnd. - Kloakvandet udnyttes


ved Overrisling. - 2 it 3 Medarbejdere, der lennes med 1100 Kr. - Flede. enheder. Flora danica. Medlem af Smereksportforening. Ishuset rummer 150 Les Is. - Rund 22 m hej Skorsten.

pormand: Gaardejer S. Son dergaa rd, T endrupgaard, Hundslund. Formand for Sondrup Planteskole og Odderkredsens Venstreva::lgerforening. I Bestyrel. sen for Dansk Andelskulforretning, Midtjysk Smereksportforening og Mejeri. forening og endelig ogsaa for H orsens • Odder Banen. - Tidligere Formand: Gaardejer Chr. Bagger (1/2 Aar). - Bestyrer: D. Clausen, fedt 19. April 1881. Har 91/2 Aars Uddannelse, deraf 1/2 Aar som Vikar i Vejle Amts Mejerist. forening; har va::ret paa Engesholm, T revad, Sydlolland, Thorslunde og Enig. hed (Randers). Gennemgaaet Ladelund Ma::lkeriskole. Blev 1. Juli 1907 Be. styrer paa Ga'ngsted. _ ~~~

E </)

1905 -06 1909 -10 1910-11 1911-12

=0 § ~

~o ~

50.28 25.45 49,38 2525 50.65 25.45 52.0~

J1

_

BJandingsost 1000 kg g Skummet .• § m.,lksos! ::;: 1000 kg

.If

Blandinesost

::;: :::

1000 kg Skummet.. m.,lksos! 1000 kg

~ i~I~ t; ~ E ij g 'i 0 .2

+: .•...t

</)

1912-13 1913-14 1914-15 1915-16

25.38 25.18 25.18 2-1.57

E;:;

5704 59.55

60043 55,94

::;: I

_I

7.39 280

1U8 2221

)Sinus«, Bismer og Silkeborg Balaneeva::gt. - Forvarmer, Pasteurer og Ringkelere fra P. &. L. P. - Alfa Laval og B. &. W. Centrifuge. - Kedel fra Th. Th. Sabroe og Caroe &. Leth Maskint. - Firkantet Tra::ostekar. Elektrieitet. - Nogle Aluminiums. T ransportspande. - Kul.


GEDVED Oprettet 1887.-

Postadresse:

ANDELSMEJERI

Horsens. - Jernbanestation: Horsens (10 km). - TeJefon: Gedved 3. Mejerikreds: Midtjysk.

1887. - Ombygget Oprettet sa:rskilte Beboelse rummer

1897 (Arkitekt Hansen, Vestbirk). - Den 7 Va:relser, Personalet har 3. - 117 Leveran~

derer med 1000 Keer. - I Ma:lkebedemmelsesforening. vandet udnyttes· til Overrisling. - De 3 Medarbejdere Kr. - Fledeenheder. - Syreva:kker fra Bl. &. Tv. fra Kelemaskine. - Medlem' af Smereksportforening. Skorsten.

- Kilde. - Kloab lennes med 11-1200 Ostelageret afkeles - Firkantet 12 m hej

Formand: Godsejer Holm, Lillerup, Horsens, siden 1908. - Tidligere For~ ma:nd: Seminarieforstander Bejsen 1887-96, Proprieta:r Meller 1896-1901, Gaardejer A. Hansen 1901-05, Gaardejer C. Hartz 1905-08. - Bestyrer: Laurs P. Pedersen, fedt 26. Februar 1873. - Var ferst ved Landbruget og i 1891 paa Vrigsted Hejskole. Kom i 1894 i Mejerila:re paa 0stbirk. Soldat i 1896. Paa Ladelund Ma:lkeriskole 1898-99. Blev 1. Maj 1900 Bestyrer paa Lihmskov og fra 1. Maj 1903 paa Gedved. ,,-" I-" ~" ~ e l.'"O

Aar

1)

-

~

I-!

C C

lfd

1:<:Ei

1903-04 1907-08 1910 11 1 1911-12 -

1.66 2.03 2.37 2.27

_

~

<2 ~

" " rd..c

-"

M

:<: 25.5 24.5 24.6 25.2

1) Regnskabsaaret

~~~:=_~ ..¥

lS>~

:: Blandingsost 1000 kg

<Ill:;

E fd8 rd0.~ en E::> :<: ::::

Skummet .. m~lksost

-

:z

64.63 81.05 95.22 88.54

-

-

0.161 0.106 0.120

-

k

Aar

1)

1000 kg

-

gaar Era November

1912-13 1913-14 1914-15 1915-16 til November.

~ e.c I • ~

, l.-c,,-"~ J? -" ~" C C ..::I.

()::1

~ ~.g 1:<:Ei

2.39 2.40 2.62 2.20

I-!

rd..c

:<:

-

Jf Blandinfost

~ +: e.JJ ...::.:: 't;; ~ E co -00 en ~ ~ ~ §

&

I-!

:<:

24.7 95.05 0.183 24.6 99.5-1 0.084 24.0 103.66 0.248 24.4 89.17 0.269

1000 g Skummet..

m",lksost 1000 kg

16.17


»Sinus«, »Fix« og Silkeborg Balancev;egt. - Forvarmer og Pasteurer fra Rauer. - Ringkeler. - Alfa Laval Centrifuger. - K;erne;elteren "Victoria«. Kedel fra Frich og Marshall Maskine. Kulsyre.Kelemaskine (32.000 V. E.) fra Atlas. - Fleden syrnes i Tender. -- Syrekasse. - Elektricitet. - Nogle Aluminiums. T ransportspande. - Kul.

GJERN ANDELSMEJERI Oprettet

1883. -

Postadresse:

Gjern. Mejerikreds:

Jernbanestation: Gjern v, St. Silkeborg og Omegn.

Telefon:

Gjern II.

1883. - Den s;erskilte Beboelse rummer 11 V;erelser. - 185 Le. Oprettet veranderer med 1400 Keer. - Kloakvandet udnyttes ved Overrisling. De 3 Medarbejdere (Mejerske) lennes med 1550 Kr. lageret afkeles fra Ishuset, der rummer 700 m 3 Is. Skorsten.

~ I _:: Blandingsost/ 1000 kg I ~ l> E ~:5 r;; 0 .!2 Skum1kmet.

Blandingsost

I

Aar 1)

I /1912-13 1913-14

-

----

1000kg

...E

OIl

Skummet,. m~lksost 1000kg

u

~

25,51 24,8

I)" Regnskabsaaret

Faktor 2. - Oste. Firkantet 24 m hej

gaar fra November

M

:is

I til

~ ~ ~ (S) M

Vl

E. ~

:: ~

:E:

.•.• ~ <II

c:

:=:is

HJ14 - 1512,&~ I 25,8 114,801 O.5H 1915-16 2,u~ 25,8 102.0~ OA37

~1<:e 50St

1000 kg

I

360~

29.13

I


Gaardejer Mads Dalsgaard, Gjern. Tidligere Formcend: Gaardejer Smen Nielsen og Gaardejer P. Sehested. - Bestyrer: Chr. M. Jakobsen, fedt 7. Ok< tober 1878. Val' 1902-06 Bestyrer paa Munklinde, fra 1906-13 paa Ege1und og siden ·1913 paa Gjern. Gaardejer Mads J ohansen~ Hal' haft Lcerested for isMejeriets Formand. landske Mejersker i 4 Aar (under det islandske Landbrugsse1skab i Reykjavik). Gange paa Stipendierejse. Formand:

Johansen,

Chr. M. Jakobsen, Bestyrer.

Buaas Vcegte. - Silkeborg Forvarmer. - Pasteurer med Undertrcek. Ringkeler. - 2 Alfa Laval CentrifugeI'. - Kcernecelteren »)Silkeborg«. - Frich Kede1 og Alliance Maskine. - Amerikansk Ostekar. - Fledebassin. - Petroleum. - Kul.

GJESING SKOVLY ANDELSMEJERI Oprettet

1895. - Postadresse: Skanderborg. -. jernbanestation: Hovedgaard TeJefon: Gjesing 7. - Mejerikreds: Aarhus og Omrgn.

1895. - Ishus 1908. - Beboe1sen i Mejeribygningen Oprettet Vcerelser, hvoraf 2 for Personalet. - 120 Leverand0rer med -

11 m dyb

Bl'0nd. -

Kloakvandet

udnyttes

vcd Overrisling.

-

(7 km).

rummer 6 1000 Keel'. De 3 Med-


arbejdere (Mejerske) lennes med 1200 Kr. - Fl0deen. heder. - Syre fra AIken. Osten paraffineres. -- Is. huset rummer 130 m3 Is. Firkantet 22 m h0j Skorsten.

Formand: Gaardejer, Sog' nefoged N. Sorensen, Kongsh0jgaard, Skander. borg, siden 1913. Repr<e. Gaardejer R. Jensen. Sognefoged N. Serensen, sentant for Mejeriernes F<el. Mejeriets Formand. fhv. Formand. lesindk0b. - Tidligere For. m<end: Forpagter Nielsen 1895-98 og Gaardejer R. Jensen 1898-1913. Bestyrer: O. Pedersen = Lund, f0dt 28. August 1870. Begyndte Mejerigerningen i 1890 paa Aldrup Mejeri efter forud at have be. segt T estrup Hejskole. Kom senere til Baunedal, Duebjerg og Karensminde. Vikar paa Skovsgaarde. Bestyrer paa Randlev 1896-99 og fra.1. November 1899 paa Gjesing Skovly.

»Sinus«, Bismer og Balancev<egt. - Forvaimer og Pasteurer fra Hegelund &. Anker. - Ringk0lere. - 2 Alfa Laval Centrifuger. - K<erne<elteren »Ham. let« 3. - Kedel og Maskine fra Frich. - Ammoniak. K0lemaskine (10.000 V. E.). - Tr~ostekar. - Fl0den syrnes i Tender. - Kul.

O. Pedersen ~Lund, Bestyrcr.

.

Blandingsost

,,-0,,-'"~

""

~

Aar I)

::: ao

I~!!

lillt

'189S_"

1902 - 03 1906-07 1910-11 1911-12

2.03 2.4~ 2.39 2.25

BlandingsoSl1

1000kg

1000kg

~

23.5 24.9 25.3 24.9 2-1.9

Skummet:f m",lksosl

Skummet .. m",lksosl

1000kg

1000kg

64.09 0100 80.88

0.1·10

95.09 0.090 91.73 0.130 89.61 0.190

7.00 10.00 7.00 10.00 15.00

1912-13 1913 -14 191-1-15 1915-16

229 2.41 2.21 2.23 1

25.0 252 25.1 2-1.2

90.59 9-1.42 82.1-t 91.21

0.220 0.120 0.120 0.130

16.00 8.00 800 10.00

I


GLUDSTED Oprettet

1897. -

Postadresse:

ANDELSMEJERI

Nr. Snede. - jernbanestation: Bryrup (14 km). Mejerikreds: Midtjysk.

1897. - Ombygget Oprettet V~relser, i Mejeribygningen

1914. 2 for 400 Keer. - I M~lkebedemmelsesforening. 600 Kr. - Fledeenheder. - Syre fra forening. - Ishuset rummer 150 m 3

Telefon:

Nr. Snede 3.

- Den s~rskilte Beboelse. rummer 6 Personalet. - 132 Leveranderer med - De 2 Medarbejdere lennes med Kirkedal. - Medlem af Smel'eksport. Is. - Firkantet 12 m hej Skorsten.

Formand: Gaardejer S0ren Mikkelsen, Lille Bred. lund, Bryrup. Sogneraadsmedlem. Tidligere Form~nd: Gaardejer Chr. Rasmussen og Gaardejer Jerg. St~rmose. - Bestyrer: S. M. Jensen, fedt 18. Juni 1884. L~rte Mejeri paa Skovlund i 1900. Val' paa Ladelund M~lkeriskole 1907-08. Derefter paa Ryaa, Hammershej og Korsholm. Privat Vikar 1909-11 og fra 1. November 1911 Bestyrer paa Gludsted. Formand for Brugsforeningen og Medlem af Menighedsraadet. s.

M.

Jensen.

»Sinus«, Bismer og Balaneev~gt. - Forvarmer Bestyrer. og Pasteurer fra Buaas. - Ringkeler. - 2 Alfa Laval Centrifuger. - K~me~Iteren »Silkeborg,«. - Kedel fra Th. Th. Sabroe og Caroe &. Leth Maskine. - Fleden symes i Tender. - Aluminiums. Kar til Syren. - Petroleum. - Nogle Aluminiums.Transportspande.·Terv og Tr~.


I A.r I)

I I

1906-07 1910-11 1911-12 1912 -13

~ ~~I ~=

~-o Z ~ OIls:: '"ij t: 0

~

'"

~

~

~

"co ~ E~o :i: "j,j.D Vl~o c~ E:@ :i:

[ 1.02\ 0.95 1.05 1.031

1-0

25.7139.45 25.5 37.-11 25.2 41.72 25.-1 140.13

1888. -

-

-"""

".:

Blandingsost 1000 kg Skummet .. m.,lksost 1000 kg

l-o

-" -" ~ c "ijO.!:

:i:

i

-

-

-

-

I I

-

I -"- c"'",,-"""~ ~""C

A.r I)

l-o

~ ~.!:

:i:E5

::<:

1913-14 1914- 15 1915-16

1.2'1 1.17 1.04

~ ~ 2

~OJ>

~~~

OJ>

-""j,j.D

eij8 V)

::<:

- - -"""~

路z l-o -" ~ c "j,jO.!:

:i: -

-

i

B1.ndmgsost ' 1000 kg Skummet,,: m.,lksost 1000 kg -

-

-

I

GYLLING

ANDELSMEJERI

Postadresse:

a;:

25.4148.64 25.8 45.42 25.3 40.93

I

~.

Oprettet

OJ>

~~~

Gylling. - Jernbanestation: I2lrting (5 km). Mejerikreds: A.rhus og Omegn.

Telefon:

Gylling 7.

1888. Oprettet (1700?) K0er.

Beboelsen er i Mejeribygningen. - 165 Leverandl2lrer med - Bmndene er henholdsvis 9 og 16 m dybe. - Kloab vandet udnyttes ved Overrisling. - De 5 Medarbejdere (Mejerske) 10nnes med 2200 Kr. - Fedtenheder. - Der ostes af pasteuriseret M~lk. - Ostelageret afk0les delvis fra Ishus, der rummer 200 m 8 Is. - Medlem af Sm0reksportforening. - Firkantet 17 m hej Skorsten.

pormand: Gaardejer raadsformand. I Gylling Sparekasse. Gaardejer J. Hansen 1 Aar. - Bestyrer:

And. Hansen, Gylling Skov, Gylling, i 11 Aar. SogneBestyrelsen for Ha<;1s Herreds Sparekasse. Formand for - Tidligere Form~nd: Gaardejer K. Rasmussen 3 Aar, 2 Aar, Ritmester Castenskjold 12 Aar, Gaardejer J. Jensen Rs. Klausen, fedt 29. August 1878. Begyndte Mejeriger<


ningen 1. Maj 1893 (R0nne). Har v;eret M;elkeriskole i 1901. efter 1. Maj 1903 paa

paa Humble; senere paa Kirkeby, Gylling og Central paa Vestbirk og Askov H0jskoler, samt paa Dalum Blev 1. September 1901 Bestyrer paa Sk;ers0 og der. Vorvadsbro, og siden 1. November 1906 paa Gylling.

Blandingsost

Blandingsost

Skummet,. m<Elksost

Skummct· maelksost ]000 kg

1000kg

1000kg

]000 kg

1900--01 1904-0.5

1

'908 00

1910-11 1 1911-12 -

I

3.74 4.35 I 4.66 4.n 4.-18 I

25.0 25.0 24.8 24.9 25.3

jU9.26 0.] 14 172.98 0.255 186.81 0.272 188.90 0.]631 1176.2710.263

1912-13 1913-14 19U-15 1915-16

24.8 25.5 1 25.2 123.8

119-L78 0.237 183.-15 0.106 172.13 0.328 160.48 0,431

-

1

~~:~~

31.90

I

»Sinus«, Bismer og Balaneev;egt. - Universalpasteur samt Ring. og Lau. renee. K0ler. - 2 Alfa Laval og 1 B. &. W. Centrifuge. - K;erne;elteren »Silkeborg«. - Kede1 fra Frieh og Caroe &. Leth Maskine. - 2 amerikanske Ostekar. - Fl0debassin. - Flora daniea T0nden. - Elektrieitet. - Nogle Alu. miniums.Transportspande. - Kul.

HAARBY Oprettet 1906. -

ANDELSMEJERI

IPostadresse: Skanderborg. - Jernbanestation: Mejerikreds: Aarhus og Omegn.

Skandrrborg

(7 km).

,I


1906. - Beboe1sen i Mejeribygningen rummer 7 V;:ere1ser, hvoraf Personalet. - 84 Leveranderer med 500 Keer. - 47 m dyb Bmnd. - Kloakvandet udnyttes til Overrisling. _. De 2 Medarbejdere (Fru K. er Mejerske) lennes med 1000 Kr. - Faktor 2. - Flora danica. - Ishuset rum_ mer 50 m 3 Is. - Rund 22 m. hej Skorsten.

Oprettet 2 for

Formand: Gaardejer]. Ernstsen, fra Mejeriets Oprette1se 1. Maj 1906 til 1. Maj 1910 og fra 1. Maj 1914. Revisor i Haarby Brugsforening. I Bestyre1sen for Skanderborg Landboforening og for Skanderborg Svineslagteri. Repr;:esentant i De danske Mejeriers F;:ellesindkeb og Maskinfabrik. Formand i Skanderborgkredsens Venstrev;:elgerforening. - Tidligere Formand: Gaardejer Lorenz Kristiansen fra 1. Maj 1910 til 1. Maj 1914. - Bestyrer: N. C. P. Kryl, fedt 5. Maj 1874. Begyndte Mejerigerningen paa Seb;:ek i 1894. Var paa 1adelund M;:elkeriskole 1896-97. Senere paa Ebstrup, Refsn;:es, Kalundborg, 0kilde, Kjellerup, Kolindsund, Hammerum og Landbomejeriet i Frede_ ricia. Blev 1903 Bestyrer paa Baunsb;:ek og siden 1906 paa Haarby. Kasserer i Haarby Brugsforening. Revisor i Venge Sogns Sygekasse.

bL

[:

,<, "i ~~ ...::.c

1)

11914-

Cl.Cl:

:8E~

15\

Ii. U::l

~ ~ :8

~~~

-... ~~...

E~

:8 ~

bL

"'bL

I

-

. ",'"

1000 kg

Skummet" m",lksost 1000 kg

I

30.30

- - ...••

bL

Blandingsost

$wi

-'"

~~8 V)~o MO.~

I 1.2fI 24.91,50.90

') Regnskabsaaret

'':::

Aar 1)

Blandingsost

1000 kg ~1b~ -"~~ ~ '" - ~~ MoD -"'" ~ "'~o MO.~ Skummd .. ~~§ :;: ~~§ :8 a m"'lksost :;: :;: 1000 kg ]~t:

<2

-

bll

11915-1611.13124.8143.80

"'bL

I

-

I

28.26

gaar fra 1. Maj til 1. November.

»)Simplex«, »)Fix« og Silkeborg_Balancev;:egt. - Forvarmer, Pasteurer og Ringkelere fra Kolding. - 2 Alfa Laval Centrifuger. - K;:erne;:eIteren »)Hamlet« 3. - Kede1 fra Ludvigsen og Maskine fra Caroc 5- Leth. - Firkantede Tr;:eostekar. - Handy Krukker. - Elektricitet. - Kul.

HALDUM Oprettet

1887. - Postadresse: Telefon: Hinnerup

1887. - Ombygget Oprettet rummer 8 V;:erelser, hvoraf

ANDELSMEJERI Hinnerup. - jernbanestation: Hinnerup' (2 km). 52. - Mejerlkreds: Aarhus og Omegn.

1912 (P. 5- 1. P.). - Den s;:erskiIte Beboelse 3 for Personalet. - 63 Leveranderer med 500

Keer. - 2 m dyb Bmnd. - Kloakvandet udnyttes til Overrisling. Medarbejdere (Mejerske) lennes med 1100 Kr. - Fledeenheder. nica. - Firkantet 16 m hej Skorsten.

- De 3 Flora da-


Formand: Gaardejer H. I. Jensen, Haar, siden 1916. - Tidligere Forma:nd: Gaardejer E. Nielsen 1896 1904, Gaardejer L. E. Laursen 1904-11, Gaardejer P. Smed Rasmussen 1911-16. - Bestyrer: Niels Christensen, fedt 1879. Begyndte Mejerigerningen paa Snejbjerg i 1899; senere paa Jebjerg. Soldat. Derefter paa Mosevang og Jebjerg. Paa Ladelund Ma:lkeriskole 1904 og atter paa Mosevang. Vikar paa Marienlund; derefter i Sommeren 1906 paa »Skive« og senere paa I:alIing og Jebjerg. Blev 1. Oktober 1907 Bestyrer paa Kirkeby (Roslev) og fra 1. Maj 1912 paa Haldum.

~ ~

c.o

~ 2 "ii.o

:<:

1911-12 1912-13 1913 -14

~~Jf

_

E ~8 =0 Vl

E;:;

Jf

+= .•.• ~

~

g §

:<:

25.2 55.00 0.400 25.0 55.10 0.500 25.2 56.80 0.224

Niels Christensen, Bestyrer.

_ Jf ~~Jf :: ....~

Blandingsost 1000 kg Skummet .. m",lksost 1000 kg

E ~o =0 § Vl ~

1914-15 1915-16

1.49 1.39

§ ~ § :<:

24.4 59.85 0.296 24.3 54.07 0.472

Blandingsostl 1000 kg Skummetof m",lkso~t 1000 kg

-

I I

»Sinus«, Bismer og P. &. L. P. Balanceva:gt. - »Heimdal« Forvarmer og Pasteur. - Ringkeler. - Titan-Centrifuge. Ka:rnea:Iteren »Victoria((. Kedel fra Th. Th. Sabroe. - Maskine fra Frich. Kulsyre~Kelemaskine (10.000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. - Fleden syrnes i Bassin. - »Lux«Lys. - KuI.


HORSENS Oprettet 1906.-

Postadresse:

ANDELSMEJERI

Horsens.- Jernbanestation: Mejerikreds: Horsens.

Horsens.-

Telefon:

Horsens542.

1. November 1906 (Arkitekt Jergensen, Harsens) og paa Byhandel; DetailomsGetningen er c. 300.000 Kr. aarlig. - Den sGerskilte Beboelse rummer 6 VGerelser og Mejeribygningen 4. 160 Leveranderer med 1600 K0er. - 36 m dyb Bmnd. - De 5 Medarbejdere l0nnes med 6000 Kr., iberegnet Kost og Logi, men ingen af Personalet faar Kosten hos Bestyreren. - Afregning efter VGegt. - Rund 35 m h0j Skorsten. er anlagt Mejeriet sGerlig beregnet

Formand:

GaardejerJ.

P.

Andersen, Uth, Horsens, siden 1911. - Tidligere FormGend: Gaardejer J. P. S0rensen 1906-07, Sognefoged, Gaardejer M. Hansen 1907-09, Sogneraadsform., Gaardejer R. P. Rasmussen 1909-11. - Bestyrer: J. Christensen, f0dt 7. Januar 1877. LGerte MGelkeribruget Gaardejer J. P. Andersen, J. Christensen, paa forskellige Mejerier og Mejeriets formand. Bestyrer. var paa Ladelund MGelkeriskole i Vinteren 1899-1900. Bestyrer paa Skovstrup 1. Maj 1900 - 1. Juni 1907 og siden da paa Horsens Andelsmejeri. Bestyrelsesmedlem af Forsamlingsbygningen ÂťHejmdalÂŤ i Horsens, af Horsens Landbrugsforening og af de danske Bymejeriers FGellesorganisation.


~ ..E "" ...:r:: 'i..o

I E~~ J!'

:E:

I

U::l

l-l

1906-07 1910-11 1911-12 H112-13

_.

1.80

3.10 3.30 :l.ll

'r _.:J.9 'r 25..1 25.1 _;).0

I

(tl 011

s::o

V'l

_

Jf

1-9:l..00

§ :E:

Jf

~ ~ J!'

...:r::

E ~ S;::

:E:

s: O.~

I'" ~ :; I g 'i

1

~§ ~

_

(tl 011

Blandingsost

'" ~'" s:::; 1000 kg -00 Skummet.t ...:r::

m<£lksost

</)

1000 kg

-

95.00 87.00 I 89.00

-

gaar fra November

1913-14 1914 ·15 1915-16

3.30 3.25 3.00

25.0

25.' 25.1

86.00

187.00 71\.00

I

Oprettet 1908. -

-

I

til November.

)Sinus«, Bismer og Balancev~gt. - Regenerativ fra P. s.. 1. k0Iere. - Alfa Laval Centrifuge. - Danske T0ndek~rner. - Kedel fra M0Iler s.. Jochumsen. - Sabroes Kulsyre~K0lemaskine Nr. 8. - Aluminiums~Redskaber til Syrens Forplantning. - Elektricitet. Syrningsanl~g for Skummetm~lk.

HORSKILDE

;:;

:E:

,

') Regnskabsaaret

'"

Blandingsost lOOO kg Skummet:f m<elksost 1000 kg

J

P. - Ring~ og Maskine Fl0debassin. - Kul. -

ANDELSME]ERI

Postadresse: Toustrup. - jernbanestation: Toustrup Mejerikreds: Silkeborg og Omegn.

(3" km).

-

Telefon: Sorring

12.

1908 (T0mrermester J. K. Jensen, Dallerup og Silkeborg). - Beboelsen Oprettet i Mejeribygningen rummer 7 V~relser, hvoraf 3 for Personalet. - 138 Leverand0rer med 890 K0er. - 54 m dyb Bmnd. - Kloakvandet udnyttes ved Overrisling. - De 3 Medarbejdere (Mejerske) 10nnes med 900 Kr. Afregning efter V~gt. - Syre fra Vestergaard. - Rund 25 m h0j Skorsten.


Formand: Sogneraadsformand, Gaardejer Jens K. Jensen, Dallerup, Toustrup, siden Oprettelsen. - Bestyrer: Jarg. Pedersen, fedt 1. Januar 1884. Be~ gyndte Mejerigerningen i 1900. Paa Mejeriskole 1906 - 07. Bestyrer paa Horskilde 1. November 1908.

r:J)

Jf I J:~

:,~ t

~Ollc

~ ij.2 ~ E=':

~ 1908--09 1909-10 11910-11 1911 - 12

2.00 2.12 2.20 2.22

en

CJ_

I

==..§ f<

I

t. ~

-

Jf ~VJC :;: ....Jft I Blandingsost 1000 kg

G)1:l.1

E V)

~8

-0.2

E;:; .!:!

~

=.:

"- ~

I

24.8183.81 0.128 25.2 83.0-1 0.127 25.0 86.691 0.108 23.3 86.71 O_HI

. ~-"'"

~""O

Skummeb m",lksost 1000kg

Au 1)

-

1912-13 1913-14 1914-15 1915-16/

-

~

~

-"-" '" "~ 1.! 1.!-5:! ~E=':

~

2.45 2.44 2.22 1.86

J::

Oll

~

2

~..o

~

_ :if ~:if ~ ....~

~

~

~o

(/)

=0

~§ ~

§ §

~

I Blandingsost 1000 kg

I

Skummet __ mrelksost 1000 kg

25.0 196_8510.147

25.2

95.51 0.077

24.8 88.96 0.100 24.8 7355 0.069

-

-

.1-;;; ~

"

I

»Sinus«, »Reform«, »Fix« og Silkeborg Balancev<£gt. - Forvarmer, Pa~ steurer og Ringkelere fra F. Christensen. - B. &. W. Centrifuge. - K<£rne~ <£lteren »Silkeborg«. - Kedel og Maskine fra Frich. - Kulsyre <Kelemaskine (30.000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. - Firkantede Tr<£ostekar. - Fledesyrnings< bassin. Elektricitet. Nogle Aluminiums ~Transportspande. Kul og under Krigen delvis Tr<£.

HYLKE ANDELSMEJERI Oprettet 1893. -

Postadresse:

- Jernbanestation: Mejerikreds; Midtiysk.

Hylke.

Hylke

(1 km) -

Telefon; Hylke

17.


1893. - Beboelsen i Mejeribygningen rummer 6 V<erelser, hvoraf Oprettet 2 for Personalet. '110 Leverand0rer med 800 K0er. 15 m dyb Bmnd.

- De' 3 Medarbejdere l0nnes med 1100 Kr. - Fl0deenheder. Medlem af Smereksportforening. - Firkantet 15 m h0j Skorsten.

Formand: Gaardejer M. Mikkelsen, Baadstrup, Hylke, siden 1911. - Tidligere Form<end: Partikulier R. Jacobsen 1893-1903, Sognefoged S. Mikkelsen 1903-1908, Gaardejer Johs. S0rensen 1908-11. - Bestyrer: N. Nielsen Rerb<£k, f0dt 19. August 1870. Paa Fjellerad H0jskole 1884-85 og 1888-89. Paa St0vring H0jskole 1886-87 Og 1889-90. Begyndte Mejerigerningen 1. No< vember 1890 paa Arden Andelsmejeri; senere paa S0vind og paa Hylke, f0rst som Mejerist November 1895 - November 1897 og blev 1. November 1898 Bestyrer her.

1_ ::

Blandingsost

1000kg

Skummt't

m",lksost

Vl

1000kg

1895-96 1898-99 1902-03 1906-07 1910-11

1.33 1.60 l.G8 2.00 2.04

259 26.2 25.6 25.4 25.2

1911-12 1912~13 1913-14 1914-15 1915-16

47.99 55.89 65.'1(; 77.22 81.21

1-': ~

~-ii': ~ :JC E ~ g "'ij 0.2 ~- "" ~

& b.O

..

1.96 2.67 2.23 2.10 1.90

25.3 25.3 253 24.2 24.8.

~ 0

lI)

.,.

;:;

I

Blandingsost

1000kg

Skummet" m",lksost 1000kg

77.32 8571 87.88 86.75 77.19

»Sinus«, Decimal og Balancev<egt. - Forvarmer fra Kolding, Pasteurer fra Hegelund s.. Anker og Ringk01ere fra P. s.. L. P. 1 Alfa Laval og 1 Titan Centrifuge. - K<erne<elteren »Silkeborg«. - Kedel Era Houm01Ier og Maskine fra Kolding. - Kulsyre< K0lemaskine (30.000 V. E.) fra Th. Th. Sa< broe. Fl0debassin. - Petroleum. - Kul.

KATRINEDAL Oprettet

1888. _. Postadresse:

ANDELSMEJERI

Bryrup. - Jernbanestation: Bryrup (3.3 km). Mejerikreds: Silkeborg og Omegn.

TeJefon:

Velling 5.

1888. - Ombygget 1915-16 (Arkitekt Jespersen). - Den s<erskilte Oprettet Beboelse rummer 9 V<ereIser og desuden er der 2 i Mejeribygningen. Personalet har 4 V<erelser. - 275 Leverand0rer med 1550 K0er. - I M<elke< bed0mmelsesforening. - 53 m dyb Bmnd. - De 4 Medarbejdere (Mejerske) l0nnes med 2000 Kr. Faktor 2. - Flora danica. - Rund 22 m h0j Skorsten.


pormand: Proprietcer S. Laursen, Salten, siden 1906. - Tidligere Formcend: Gaardejer Seren Andersen, Gaardejer E. P. Fuglsang, Skovfoged Andersen, Ant. Nielsen 1895 - 1906. Bestyrer: ]ohs. Schou, fedt 24. December 1875. Lcerte Mejeri paa Bakkevceld, Hja~ rup og Vamdrup. Bestyrer Propriet<I:r S. Laursen, paa T orp 1899-1902 og Mejeriets Formand. sid en da (25. April) 1902 Katrinedal Andelsmejeri.

r:1) 11910-11 11911--12 1912-13

_

Blandingsost 1000 kg § Skummet,. § mrelksost ::;: 1000 kl'

:z .•.. ~

~ ~8

~O

Vl

8;:;

24.7 135.'12 24.8 126.79 24.6 141.·19

~

.

Jt

~~~

bJJ

,,-0,,-'"w Aar I)

==~ ~~ ~.S? ::;:8;::;

::;:

1913-1413.72 1914-15 3A2 1915-16 3.00

Johs. Srhou, Bestyrer.

_ Jt ~~Jt ., _ i; E ~ g == 0.2 Vl

8;:;

24.(; 151.13 24.9 137.30 24.7 141.21

~

;::; ::;:

Blandingsost 1000 kg Skummet,. m",lksost 1000 kg

I

Silkeborg~Vcegte og Bismer. - »Universal« og Ringkeler Era Silkeborg. 3 Alfa Laval Centrifuger. - Kcernecelteren »Silkeborg«. - Kedel fra Kol~ ding og Alliance~Maskine. - Kulsyre~Kelemaskine (25.000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. - Dobbeltvcegget Fledebassin. - Elektricitet. - Nogle Aluminiums~ Transportspande. - Kul og Kvas. - W. C. - Syrningsanlceg for Skummetmcelk.


KILDEV ANG ANDELSMEJERI Oprettet

1885. -

Postadresse:

Maarslet. - jernbanestatlon: Maarslet Mejerikreds: Aarhus og Omegn.

(0.1 km). -

Telefon:

Maarslet 8.

Ombygget 1910 (Fabrikant Anker). - Den seerskilte Be~ 7 Veerelser, hvoraf 3 for Personalet. - 105 Leveranderer med· 800 Keer. - 37 m dyb Brand. - Der er 3 Medarbejdere (Mejerske), der lennes med 1200 Kr. - Faktor 2. - Flora danica. - Ishuset rummer 90 Lees Is. - Firkantet 17 m hej Skorsten. 1885. Oprettet boelse rummer

Sognefoged P. P. Poulsen. Mejeriets Formand.

Bestyrer

paa Kildevang

,

Formand: Sognefoged P. P .. Poulsen, Maarslet. Tidligere Formeend: J. Ras~ mussen, P. Hansen, P. Dan, M. Poulsen, A. Borgbjerg. Bestyrer: L. Bomholt, fedt 1889. Begyndte Mejeri~ gerningen 1905 paa Kjelle~ rup Mejeri. Paa Dalum Meelkeriskole 1912-1913. Derefter paa Sdr. Vinge og Bestyrer paa »Granly« 1913. Siden 1. November 1916 Andelsmejeri.

L. l3omholt. Destyrer.

»Sinus«, Bismer og Silkeborg~Balance. - Forvarmer og Pasteurer fra Th. Th. Sabroe. - Ringkeler. - B. &. W. og Titan Centrifuger. - Keerneeelteren »Hamlet«. - Kedel fra Th. Th. Sabroe og Frich Maskine. - Fledetende. Elektricitet. - Kul.


OIl

.~~ s ~

a..

btl

~ ~g

'" eO....

_

0lJ

Blandingsost 1000 kg

~o.~ ~ = ~ m",lksost

25.8 25.0 25.3 89.06 24.8 100.241

1) Regnskabsaaret

1913-14 1914-15 1915-16

gaar Era November

Postadresse:

2.53 2.15 1.87

25.6 24.9

~

98.76 86.39/ 75.46

:<:

1000 kg

Skummet" rnreIk sost

1000 kg

_. -

-

KJl£LDSDAM Oprettet 1884.-

5 :=·-1§ ~

==

0

~o c.n E ~

1000 kg'

-

I-l

~ Ef

~~:~~I =

1909-10 1910-11 1911--12 1912-13

.... :: IBlandingsost

.~~::

Skummet ..

til November.

ANDELSMEJERI

Odder. - Jernbanestation: Odder (5.5km). Mejerikreds: Aarhus og Omegn.

TeJefon: Rerth 3.

begyndte 14. August 1884. - Ombygget 1909 (Arkitekt Driften Vestbirk). - Beboelsen i Mejeribygningen rum mer 9 V;erelser,

Hansen, hvoraf 4 for Personalet. - 125 Leveranderer med 1400 Keer. - I M;elkebedemmelses. forening. - De 4 Medarbejdere lennes med 1600 Kr. aarlig. - Fledeenheder. Rund 25 m hej Skorsten.

. ~"'"

OIl

~."

Aar

1)

M

J:~

:<;

1894 - 95 1898-99 1902-03 1906-07 1910-11

en

~ Ae ~ !l.!2 "id ~e= :<:

"'" C OIl C ~ •..•

2.03 2.26 2.93 3.19 3.66

I ~~'"O:::: ~ 1-=0..... ::gt: ~o

",!liS !l ;.:; e •..• ~ ~

26.6/76.18 25.9 87.06 24.3 120.23 24.2 130.13 24.3 149.59

0.279 0.104 0.220 0.184 0.256

I . ~"'"

Blandingsost

OIl

1000 kg

~."

Skummet .. m~lksost

Au

16.98 6.93 13.59 12.05 15.71

1911 -12 1912-13 1913-14 1914-15 1915-16

1)

"'" -

M

OIl ~ C C

~ !l1 e",

~

1000 kg

3.66 3.72 4.00 3.65 3.49

OIl M

<2

OIl

~"

.~~:E

kb..C lS> S::O

gaar Era Maj til Maj.

.•.•QJ <Il s::

"idA

e!lO "id0.!2 '" eO•... ~ ~ =

24.8 24.5 24.7 24.4 23.6

0./03 0.401 0.321 0.334 0.391

"'"

M

:<;

146.12 150.18 160.28 148.43 146.27 1

') Regnskabsaaret

-:

~

Blandingsost

1000 kg Skummet· m",lksost . 1000 kg 22.11 26.12

22~ 24.28 30.04

I


Formand: Gaardejer S",ren Frandsen, Saxild, Odder, sid en 1909. - Tidligere Form<.end: Gaardejer P. Beeh, Gaardejer N. Rasmussen, Propriet<.er P. N. Seeher, Gaardejer J. Madsen, Gaardejer Rasm. Christensen, Gaardejer P. Askgaard. Bestyrer: N. M. Nielsen, f0dt 15. September 1880. N. M. Nielsen. Gaardejer Seren Frandsen. Begyndte Mejerigerningen Bestyrer. Mejeriets Formand. 1896 paa Mosevang. Senere paa Aastruph0j og B0gekilde. Marinesoldat. Atter B0gekilde; derefter Korsvej. Var Vinteren 1902-03 paa Ollerup H0jskole og Sommeren 1903 paa Dalum M<.elkeriskole og kom saa paa 0rb<.ek (Grenaa). Blev 1. Februar 1906 Bestyrer paa Assedrup og blev derefter antaget til at bestyre Dalum Andelsmejeri, men modtog ikk~ Pladsen, da Kj<.eldsdam blev foretrukket. Kom her 1. November 1907. »Sinus«, »Simplex« og Silkeborg< Balaneev<.egt. - »Heimdah' Forvarmer ogPasteurer. - Ringk0lere. - 2 Alfa Laval og 1 B. &. W. Centrifuge. K<.erne<.eIteren >;Victoria«. - Kedel fra Houm011er og Caroe &. Leth Maskine. - Fl0debassiner. - Syrekogeren »Konstant«. - Elektrieitet. - Nogle Aluminiums-Transportspande. - Kul.

KLOVBORG Oprettet

1898. -

Postadresse:

Horsens.

ANDELSMEJERI

- Jernbanestatlon: Rask Melle (10 km). Mejerikreds: Midtjysk.

Telefon:

Klovborg

3.


1904. - Beboelsen i Mejeribygningen Tummer Oprettet 1898. - Tilbygning 7 V<erelser, hvoraf 2 for Personalet. - 196 Leveranderer med 1100 Keer. - Brenden er 12 m dyb. - KlOakvandet udnyttes ved Overrisling. De 3 Medarbejdere (Mejerske) lennes med 1200 Kr. -' Fledeenheder. - Syre fra Vestergaard. - Firkantet 15 m hej Skorsten.

pormand: Gaardejer Jeppe Stoustrup, siden 1909. Formand for Hesteavlerfor~ eningen. - Tidligere For~ m<end: Gaardejer Chr. N y~ gaard 1898-1906, Sogne~ foged H. Olsen 1906-09. - Bestyrer: Martin Jensen, fedt 13.]uli 1868. Begyndte Mejerigerning~n i 1888 paa Kamstrup, senere Vallinge~ Gaardejer ]eppe Stollstrup, Martin Jensen, red, Landmandslyst, Dor~ Mejeriets Formand. Restyrer. theasminde, Terring, Gj0f~ lev, Hallelev, Havreholm, Brenderslev F. M., Albion, Korsholm, Katrineholm, T vingstrup, Barrit, Langager og Vigen. Blev 1. November 1899 Bestyrer paa Klovborg.

_

,~Ji" bll ~

~

E 0/)

cg

~;:;

~

-00

1~

I

1910-11 1911-12 1912-,.13

2.50 2.40 2.49

24.5 24.9 25.3

Ji[~

Blandingsost

§

Skllmmet, m",lksost 1000 kg

~

:;:

-

102.23 96.3~ 98.64

_

1000 kg

-

-

_.

-

-

~ ~ ~

~ ~ §; == (/) E ~ ~

1913-14 1914 -- 15 1915-16

I

I) Regnskabsaaret

gaar fra

2.57 2.30 2.08

25.4 24.9 24.4

101.02 92.45 I 84.14

Jf I Blandingsost t:

1000 kg

(5.9 ::

Skummet~ m~lksost

:;:

1000 kg

+:: .•..•

--

-

-

I

-

overnber.

»Sinus«, »Fix« og Balancev<egt. - Forvarmer og Pasteurer fra P. &. L. P. Ringkelere. - 2 Alfa Laval Centrifuger. - K<erne<elteren »Victoria«. Kedel fra Th. Th. Sabroe og Marshall Maskine. - Kulsyre~Kelemaskine (22.000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe . .:.- Fledebassin. - Petroleum. - Kul.


KORSHOLM Oprettet

1857. -

Postadresse:

1887. Oprettet V<erelser, hvoraf

ANDELSMEJERI

Hinnerup. - jernbanestation: Hinnerup (3 km). Mejerikreds: Aarhus og Omegn.

Ombygget 1907. - Den 3 for Personalet. - 161 De 5 Medarbejdere 10nnes med 2500 Kr. Ostelageret afk0les fra K0lemaskinen. -

TeJefon:

foldby

12.

s<erskilte Beboelse rummer 12 Leverand0rer med 1400 K0er. Fl0deenheder. - Flora danica. Rund 21 m h0j Skorsten.

Formand: Gaardejer Th. Mathiesen, Tinning, Hinne. rup. Sogneraadsformand og Skyldraadsmedlem. Tidligere Form<end: Gaardejer Baastrup, Gaardejer Fr. S. Riis, Gaardejer R. O. Jensen, Gaardejer Jens Mor. tensen. - Bestyrer: H. Jensen Frost, f0dt 16. No. vember 1883. Begyndte Mejerigerningen i 1900. Paa Dalum M<elkeriskole Sommeren 1904. Var 1910-11 F0rstemejerist i Osteafdelingen paa Trifolium, Maribo, og blev 1. Maj 1911 Bestyrer paa Korsholm.

H. Jensen Frost,

»Sinus«, Bismer og Balancev<egt. - Forvarmer Bestyrcr. og Pasteurer fra Silkeborg. - Ringk0lere. - 2 Titan Centrifuger. - K<erne<elteren »Silkeborg((. -- Kedel, Maskine og ~ulsyre. K0lemaskine (40.000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. - Tr<eostekar. - Fl0debassin. - Flora danica T 0nden. - Petroleum. - Kul.


r: I)

11910- 11 12 1911 1 1912 - - 13

OJ>

Oll

~~~ ~

-

.:<

~i~ -" ~c "'co ..•• ::

~.tl.Q

1-0

-" - "8-<>~ V'lE;:: ~ !'od.g El'jO IjO.!2 :<:-c:= :<: i :<: :<: ..:.:: bD ~

"

.:<

~

Blandingsost 1000 kg Skummet .• m",lksost 1000 kg

3.'19 25.51134.85 1.650 3.2;'3 25.2 125.1." 1.299 3.50 25.2 132.31 1.452

KORSKILDE Oprettet

1892. Oprettet Leveranderer

1892. -

-

96.74 84.64 90.61

. ,,~j I i; ~I:

Aar 1)

bll

"'0

1

Z ...:t

:<:c=ll'j -i:<:

1913-141 1914-15 1915-16

Oll "Oll ~"'O..:.::

.:< k

-"c: =~cl~::l ~~o IjO.!2 ~ ~.:2 - 1) E •••

3.57 3.30 3.03

I"'CO--

<I'l

Ild0

:<:

i

25.21137.52 0.783 24.3 132.'19 1.000 24.0 115.67 1.393

Blandingsost 1000 kg Skummet. m",lksost 1000 kg

99.52

ANDELSMEJERI

Postadresse: MaIling. - Jernbanestation: Mejerikreds: Aarhus og Omegn.

MaIling (3 km).

Beboelsen i Mejeribygningen rummer 4 med 455 Keer. - Brenden er 2.5 m dyb. udnyttes ved Overrisling. - De 3 Medarbejdere (Fru H. Tiden) lennes med 700 Kr. - Fledeenheder. - Firkantet 18

Va:relser. - 77 - Kloakvandet er Mejerske for m hej' Skorsten.

»Simplex«, Bismer og Balanceva:gt. - Forvarmer, Pasteurer og Ring. k0lere. - Alfa Laval Centrifuge. - Ka:rnea:lteren »Silkeborg«. - Kedel fra Frich og Maskine fra Dreyer. - Fledebassin. - Elektricitet. - Nogle Alumi. niums.Transportspande~ - Kul.

I


pormand: Gaardejer Sejer Sejersen, Elmose, Mal. ling, sid en 19'12. Formand j~ , for MaIling Sogns Heste. ,-;:)~, . forsikring, i Bestyrelsen for . Fa:Ilesindkebet af Land. I"" brugsmaskiner og for Land. boforeningen, Eksportfore. ~~ ningen, dansk Ande1s Ged. ningsfabrik og dansk Andels Cementfabrik, Vurderings. H. Chr. Holgersen, Gaardejer Sejer Sejersen. mand for Brandkassen. Bestyrer. Mejeriets Formand. Tidligere Forma:nd: Sogne. foged, Dbmd., Gaardejer Chr. Pedersen 1892-94, Forpagter R. Pedersen 1894-96, Snedker J. Rasmussen 1896-98, Murermester N. Hansen 18981900, Gaardejer E. Danielsen 1900-04, Gaardejer N. Kristensen 1904-06, Gaardejer S. Sejersen 1906-08, Gaardejer J. Pedersen 1908-12. - Bestyrer: H. Chr. Holgersen, fedt 26. September 1866. Bestyrer paa Korskilde Oktober 1898. Me.dlem af Menighedsraadet og Formand for Forsamlingshuset.

;*r..~~

\

~

.z "" IV::

~ j; f<

:;:: 1892-93 1896-97 1900-01 1904-05 11908-09 1910-11

Jf

I':'~~8l' :::~:: J

-

1000 kg

E "ijO.!< '" E:=: :;::

Skummet. m",lksost

Cl.(l

~

lI)

a:;::

0.56 1.01 1.20

1.u

252 25.0 24.9 24.9

20.99 39.81 47.84 49.65

0.169 0.219 0.122 0.125

.~1'::: ~ ~ ~o

12.04 7.82 4.35 4.17

=6 g

'"~~ ~ ยง :;::

1000kg

0.45 0.42

'"

..

_ l'

Blandingsost

l:

~

~

1911-12 1912-13 1913-14 1914-15 1915-16

1.15 1.26 1.26 1.16 1.03

" .

Blandingsost

1000kg

Skummet .. m",lksost

1000kg

25.0 45.71 0.129 24,9 50.61 0.128 24.7 50.99 0.019 24.4 47.44 23.0 44.88

I

KORSVEJ ANDELSMEJERI Oprettet

1893. -

Postadresse:

Laasby. - Jernbanestation: Laasby (4 km). Mejerikreds: A.rhus og Omegn.

1893. - Ombygget 1907 (Nissen Dall). Oprettet bygningen rummer 5 Va:relser. - 240 Leveranderer

Telefon: โ€ข

Laasby 7.

Beboelsen i Mejeri. med 1540 Keer. 2 Bnmde, hver paa 20 m's Dybde. - Kloakvandet udnyttes til Overrisling. - De 4 Medarbejdere lennes med 1900 Kr. - Afregning efter Va:gt . . Syreva:kker fra Bl. &. Tv. - Firkantet 20 m hej Skorsten.


Gaardejer Kr. Sarensen. Mejeriets Formand.

L. Lauritzen. fhv. Bestyrer.

H. P. Hansen, nay. Bestyrer.

Formand: Gaardejer Kr. Sorensen, Ersholt, Laasby, siden J 900. Amtsraads. medlem, Sogneraadsformand. - Tidligere Formand: Godsejer J. Laursen 1893-1900. - Fhv. Bestyrer: L. Lauritzen, f0dt 19. April 1865 paa Kloster. gaarden i Humlum. L~rte Mejerigerningen 1883 paa Feldborg F. M. K0bte 1. April 1884 Laasby F. M. og ejede dette til 1893. Idette Aar oprettedes Korsvej ved Sammenslutning af Andelsmejeriet paa Kalbygaard og Lauritzens Mejeri i Laasby. L. er ivrig Skytte og har gjort et stort Arbejde i Skytte. sagens Tjeneste. Var i Sogneraadet 1902-12 og valgtes saa ind i Skatteraadet. Nuv~rende Bestyrer: H. 'Po Hansen, f0dt 26. Februar 1878. Begyndte Mejerigerningen 1. Novemb,er 1897 paa ÂťTvedeÂŤ; derefter paa Fugleb~k og V. Aaby. Soldat. Kom saa til Jydstrup og var Elev paa Ladelund M~lkeri. skole i 1904; kom derfra til H0rup Mejeri. Blev 1. November 1904 Bestyrer paa Hinge og siden 1. November 1916 paa Korsvej.


:. eo I ~~~" _:: . ;:: .•.• t:

t.E

~l E E;:: ~g ~O.g :>: := ~

</)

:>:

Blandingsosl 1000 kg Skummet::: m",lksosl 1000 kg

~

:.'

t.o

~ 2 "'ij.D

:>:

I

18Y2- 93 1896 - 97 1900-01 1904- 05 11908-09 1910-11

3.23 4.69 6.17 6.97 4.39 4.75

I

25.7 26.0 25.9 25A 25.0 25.0

120.991 165.14 223.17 256.20 163.68 180.3-1

1911-12 .1912-131 1913-14 1914-15 1915-16

25.0 24.9 24.9 24.8 25.0

~~.:

1-::" . .;: .••• ~

·6

~o en ~ ~

=0 g ~ ~ :>:

161.09 176.55 186.85 175.22 147.64

0.387 0.439 0.157 0.214 0.205

Blandingsost 1000 kg Skummet" ma:lksost 1000 kg

9.88 12.75

1:J

»Sinus«, »Fix« og Balanceveegt. - Forvarmer, Pasteurer og Ringk0lere. Alfa Laval Centrifuger. - Keerneeeiteren »Silkeborg«. - Kedel og Maskine fra Frich. - Kulsyre<K0lemaskine (40.000 V. E.) fra Atlas. - Fl0debassin. Elektricitet. - Kul og Tree som Breendsel.

KJl£RHOLM Oprettet 1885. -

ANDELSMEJERI

Postadresse: Falling. - Jernbanestation: Mejerikreds: Aarhus og Omegn.

Oprettet 1885. - Ombygget 1907 (P. &. L. P.). rummer 9 Veerelser, hvoraf 3 for Personalet. 1200 Keer. - Kilde. - Der er 4 Medarbejdere Medlem af Sm0reksportforening. - Rund

I

Falling (0.1 km).

- Den seerskilte Beboelse 148 Leveranderer med (Mejerske). - Faktor 2. 24 m h0j Skorsten.


Formand: Gaardejer JfiJrgen Jensen, Falling. - Tid. ligere Forma:nd: Gaardejer H. Jensen, Gaardejer A. Rasmussen, Gaardejer H. Hansen, Gaardejer J. M. J0rgensen. - Bestyrer:]. Olsen, f0dt 1873. Be. gyndte Mejerigerningen paa Gylling; senere Enighed (Randers). Var 1895-96 paa Ladelund Ma:lkeriskole; derefter paa Bindslev og blev 1. Maj 1898 Bestyrer paa 0rs0, 1. Maj 1900 paa Kvissel og fra 1. Maj 1911 paa Kja:rholm.

J. Olsen.

»Sinus«, Maglekild.e og P. &. L. P. Balanceva:gt. Forvarmer og Pasteurer fra Kolding. - Ringh~lere. - Alfa Laval Centrifuge. - Ka:rnea:lteren » Victoria«. - Kedel fra P. &. L. P. - Maskine fra Kolding. - Kulsyre.K0lemaskine fra Th. Th. Sabroe. - Fl0de. bassin. - Aluminiums. Spande og isoleret Tra:kasse til Syren. - Elektricitet. - Restt0mningsapparat. - Kul. Bestyrer.

~rge~ ~~ ~

Vl

_ :: :;::.•.. ~

=o.~

~ a

::;:

Blandingsost 1000 kg

_

::

~~e.o :: I::..::.:: -'" J:~

tp

E

Skummet_

m",lksost 1000kg

Vl

ij g ~ 0.9

e ~ ::;: a

::;:

Blandingsost 1000 kg Skummet .. m",lksost 1000kg

I

1907-08 1910-11 1911-12 1912-13 --

3.70 125.4 144.42 3.75 25.2 147.27 3.53 25.6 136.65 3.63 24.9 144.69 I

') Regnskabsaaret

-

-

-

3.52 3.20 2.87

-

25.5 136.43 24.5 129.59 23.7 119.09 0.375

-

-

gaar fra November

LADEGAARDENES Oprettet

1913-14 1914-15 1915-16

I

I

til November.

ANDELSMEJERI

1906. - Postadresse: Skanderborg. - Jernbanestatlon: Skanderborg Telefon: Skanderborg 108. - Mejerlkreds: Aarhus og Omegn.

(2 km).

prettet 1906. - Blev Andelsmejeri 1916. - Beboelsen i Mejeribygningen rum mer 7 Va:relser, hvoraf 2 for Personalet. - 10 Leverand0rer med 300 K0er. - Kilde. - De 2 Medarbejdere 10nnes med 840 Kr. - Flo~a danica. - Ishuset rummer 170 m 3 Is. - Rund 16 m h0j Skorsten.

O


Formand:

Propriet.:er

S.

Jensen, fra 1916.

Proprietrer S. Jensen, Mejeriets Formand.

styrede Marselisborg Ladegaardenes Mejeri.

Be. styrelsesmedlem af Skander. borg Hesteavlsforening. Tidligere Formand: Proprie. t.:er P. Sorensen 1906-16. - Bestyrer:Jes Chr.Jessen, fodt 1880. Begyndte Mejeri. gerningcn paa Ladelund. gaards Mejeri og var senere paa dennes M.:elkeriskole (1898-99). Har v.:eret paa Brorup og Vamdrup. Be. Mej eri 1903 - 1906 og bestyrer

Jes Chr. Jessen, Bestyrer.

Decimal og Balancev.:egt. - Forvarmer og Pasteurer fra Kolding. - 2 Ringkolere. - Alfa Laval Centrifuge. - Kedel fra Th. Th. Sabroe og MagIe. kilde Maskine. - Flodetonder. - Flora danica Tonden. - Elektricitet. - Kul.

LADING Oprettet 1885. -

ANDELSMEJERI

Postadresse: Mundelstrup. - Jernbanestation: Munde1strup (6.~ km). Telefon: Lading 3. - Mejerikreds: Aarhus og Omegn.

1885. - Beboelsen i Mejeribygningen rummer 8 V.:erelser, hvoraf Oprettet 3 for Personalet. 168 Leverandorer med 1200 Koer. - I M.:elke. bedommelsesforening. 2200 Kr. -

- 40 m dyb Brond. - De 4 Medarbejdere lonnes Flodeenheder. - Firkantet 22 m hoj Skorsten.

med


- Tidligere ForFormand: Forpagter K. Kristensen, Tyholm Pr<estegaard. m<end: Gaardejer H. P. Petersen, Forpagter P. Rasmussen, Sogneraadsformand, Gaardejer S. A. Laursen, Boelsmand J. N. Nielsen, Gaardejer F. Stilling, Forpagter Gottsche, Gaardejer N: P. Jergensen, Gaardejer J. M. Serensen, Gaardejer J. Pind, Gaardejer A. Serensen, Gaardejer N. Nielsen. Bestyrer: S. P. Meller, fedt 8. April 1868. Begyndte Mejerigerningen i 1889 paa Hjarup. Derefter paa Bobjerg, Branderup, Raaballe og Egen i Senderjylland; senere paa Vemmelev og Lille Egede. Blev 8. August 1896 Bestyrer paa Hellevad i Senderjylland og sid en 1. November 1901 paa Lading. Var Sommeren 1896 paa Ladelund M<elkeriskole. Sogneraadsmedlem og Medlem af Skolekommissionen. Forvarmer, Pasteurer og Ringkelere. - B. &. W. Centrifuge. <elteren >1Silkeborg(. - Maskine fra Frich og Kulsyre-Kelemaskine Th. Sabroe. - Tr<eostekar. - Elektricitet. - Tr<e og Kul.

LINAA Oprettet 1888.- Postadresse:

-

K<ernefra Th.

ANDELSMEJERI

jernbanestalion: Laven (3.5km). Mejerikreds: Silkeborg og Omegn.

Laven. -

1888. - Ombygget 1913 (Silkeborg). - Den Oprettet rummer 4 og i Mejeribygningen er der 2 V <erelser for

Telefon: Mollerup

I.

s<erskilte Beboelse Personalet. - 170 Leveranderer med 1000 Keer. - 2 Brende paa henholdsvis 20 og 5 m's Dybde. - Kloakvandet udnyttes til Overrisling. - De 4 Medarbejdere (Fru J. er Mejerske) lennes med 1360 Kr. - Faktor 2. - Rund 25 m hej Skorsten.


Formand: Gaardejer N. J. Munch, Mollerup Ny. gaard, Laven, sid en 1911. Tidligere Form<end: Gaard. ejer L. M. Thyk<er 188890, L<erer J. Larsen 189094, M0IIer P. Jensen 1894 -96, Gaardejer A. R. H0gh 1896- 1906, Gaardejer J. Jensen 1906-07, Gaardejer Th. Rasmussen 1907-09, Caardeier N. ]. Munch. Jens H. Jensen, Gaardejer N. J. Munch Mejeriets Formand. Bestyrer .. 1909 -- 10, Gaardejer N. Jensen 1910-11. - Bestyrer: Jens H. Jensen, f0dt ~. November 1885. Be. gyndte Mejerigerningen i 1901 paa S0kilde. Blev 1905 Mejerist paa Linaa ·og 1. Juni 1909 Bestyrer paa saJ;l1me Mejeri.

r:,)

1905 - 06 1909-10 1910-11 1911-12

u~1

J:~GJ::set:l

Fd ~.~ ::;:: -:::: c~

:: 1)

3.22 2.79 2.94 2.86

25.8 25.5 25.5 25.2

~"'C

~

....::.::o,cc

~

;<;

u.., ~~~

..,

'z

_u'""

I-j

~c ~c8 '"" !l0.>? ~Fdo E_ ::;:: ;:: ::;::

124.47 107.76 0.327 114.20 0.129 111.69 0.219

Blandingsost 1000 kg Skummet" mrelksost

btl

tJ...2:

Aar ')

1000 kg

-

-

1912-13 1913 -14 1914-15 1915-16

....::.:: ClOl: 0

"id

~

t ~V::s bt

l."'O

c

..::(

E~

;<;

;<;~;::

3.07 2.89 2.56 2.30

•.•

r;j.D

- -".., Blandingsost 1000 kg

u.., :=

~~...:.c

"co E~o V')E~

'"" '"" ~c !l0.>? J,.j

;<; ;:: ::;::

25.5 119.75 0.214 25.2 113.16 0.192 24.9 101.47 0.248 24.8 90.77 0.279

Skummet .. rnzlksost

1000 kg

18.78

Silkeborg V<egte. - Forvarmer, Pasteurer og Ringk0lere fra Silkeborg. Alfa Laval Centrifuge. K<erne<elteren »Silkeborg«. Kedel fra Th. Th.


Sabroe. - Maskine fra Frich. - Kulsyre-Kelemaskine (30.000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. - Amerikanske Ostekar. - Fledebassin. - Elektricitet. - Nogle A uminiums-Transportspande. - Tree og Kul som Breendsel.

LISBJERG ANDELSMEJERI Oprettet

1887. -

Postadresse:

Lystrup. - Jernbanestation: Lystrup (6 km). Mejerikreds: Aarhus og Omegn.

Te1efon:

Lisbjerg 25.

1887. - Beboelsen i Mejeribygningen rummer 6 Veerelser, hvoraf路 Personalet. 165 Leveranderer med 1200 Keer. - Brenden er 23- m dyb. - Kloakvandet udnyttes til Overrisling. De 3 Medarbejdere lennes med 1500 Kr. - Faktor 2. - Flora danica. - Firkantet 16 m hej Skorsten.

Oprettet 2 for

pormand:

Gaardejer,

Sognefoged

Lars Jensen.

Lisbjerg.

Lystrup

St.,

siden

1908. Regnskabsferer siden 1904. - Tidligere Formeend: Gaardejer P. Pedersen 1887-89, Gaardejer P. Jensen 1889-90, Gaardejer J. Holm 189094, Leerer J. Beekgaard 1894-1902, Gaardejer A. K. Baltsersen 1902-04, Gaardejer J. P. Jensen 1904-06, Gaardejer R. Nielsen 1906-08. - Bestyrer: H. Friis, fedt 1885. Begyndte Mejerigerningen i 1900 paa Hejdal. Var 1909 -10 paa Ladelund Meelkeriskole og derfra paa Viruplund. Bestyrede Tune Mejeri fra 1. April 1911 - 1. November 1914 og blev derefter Bestyrer paa Lisbjerg.


tl:

Blandingsost 1000 kg Skummet. m:dksost 1000 kg

28.4 6717 27.3 67.35 27.1 86.88 25.9 92.65 25.1 8907 0.359 24.8 102.31 0.102

1 89-90 1 3-94 1897-98 1901-02 11905-06 1909-10

"~ff:; be S ~8

~

.•.• ~

l-o

....

V') eO

1910-11 1911-12 1912-13 1913-14 1914-15 1915-16

25.2 25.2 25.1 25.5 25.6 25.3

~O.2= ::;:

~

Blandingsost 1000kg Skummet .. ma:lksost 1000 kg

124.8510.608 130.07 0.605 114.31 0.705 122.81 0.952 122.10 114.01 O.O&q

= I -=J

Silkeborg, Buaas og Balaneeva:gt. - Forv'!rmer og Pasteurer fra Buaas. Ringkaler. 1 B. &. W. og 1 Titan (T. A. 45) Centrifuge. - Ka:rne< a:lteren »Silkeborg«. - Kedel fra Th. Th. Sabroe, Maskine fra Caroe &. Leth. - Kulsyre<Kalemaskine fra Th. Th. Sabroe. - Tra:ostekar. - Fladebassin. Flora daniea T and en. - Elektrieitet. - Caseintareri. - Kul.

LYKKEDAL ANDELSMEJERI Oprettet

1909. -

Postadresse:

Ormslcv. - Jernbanestation: Ormslev v. St. Mejerikreds: Aarhus og Omegn.

Telefon:

Ormslev H.

Begyndte 1. Maj 1909 (Murermester Laursen, Aarhus). - Den sa:rskilte Be< boeIse rummer 8 Va:reIser og Kontor, hvoraf 2 Va:reIser for Personalet. - 106 Leveranderer med 700 Kaer. - 70 m dyb Brand. - Kloakvandet udnyttes ved Overrisling. - De 3 Medarbejdere (Fru D. er Mejerske) lannes med 1100 Kr. - Fladeenheder. - Syreva:kker fra Bl. &. Jv. - Ostelageret afkale::. fra Kalemaskinen. - Rund 25 m haj Skorsten.


Gaardejer L. Andersen, »Skovlide«, Heming, sid en Maj 1916.Tidligere Formand: Gaardejer Seren Serensen fra Mejeriets Oprettelse til Maj 1916. - Bestyrer:. P. ]. Dige, fedt 15. ]uli 1865. Begyndte Mejerigemingen i 1888 paa Sjelle; senere Enighed, Lindelse, Edslev Gaardejcr L. Andersen, P. ]. Dige. og Esbenhus. Blev 1. AuMejeriets Formand. Bestyrer. gust 1893 Bestyrer paa Hylleslevholm, 1. Maj 1900 paa Edslev og sid en 1. Maj 1909 oprettede Lykkedal. Repr<esentant i Andelsanstalten »T ryg«. Formand:

.~:::: ~?o

en ~

1909-10 1910-11 1911-12 1912-13

24.5 24.7

_

::

~

=6 g

§ ~

67.80 73.35 68.11 77.68

§

::;:

.,,-'"'"

Blandingsost

1000kg

Skummet,.

Aar 1)

m<Elksost

1000kg 1913-14 1914-15 1915-16

~~~

_

~

::;:-:@ ~= r;j.D ::;: (ld -

0

2.02 1.89 1.68

Jf

Blandingsost 1000 kg Sk E ij8 '"ijO.9: ummet,. (J) .E ;:: ::;: ;:: m",lksost ~~~:;:4oIt

~ -

1.0

IS)

I 24.4

to

~

Vl

C

::;: 1000kg

83.02 0.038 23.6 79.46 0.052 23.1 71.12 0.057

-

I

:J

»Sinus((, »Fix« og Silkeborg Balancev<egt. - Forvarmer, Pasteurer og Ringkelere fra P. &. 1. P. - 2 B. &. W. Centrifuger. - K<eme<elteren »Vic_ toria((. - Kedel og Kulsyre - Kelemaskine (30.000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. - Marshall Maskine. - Tr<eostekar. - Fledebassin. - Syrekasse af egen Konstruktion. - Enkelte Aluminiums- T ransportspande. - Resttemningsapparat. - Olieseparator .. - Offentlig Badeanstalt. Kul.

LYSTRUP ANDELSMEJERI Oprettet 1889. -

Postadresse:

Lystrup. - jernbanestation: Lystrup v. St. Mejerlkreds: Aarhus og Omegn.

Telefl!n: Elsted 17.

prettet 1889. - Ombygget 1912. - Den s<erskilte Beboelse rummer 7 V<erelser, hvoraf 2 for Personalet. - 77 Leveranderer med 600 Keer. 11 m dyb Brend. - Kloakvandet udnyttes ved Overrisling. - De 2 Medarbejdere lennes med 1000 Kr. - Fledeenheder. - Flora danica. - Ishuset rummer 60 L<es Is. - Firkantet 16 m hej Skorsten.

O


Gaardejer A.I Formand: Jacobsen, Kirstinelund pro Lystrup, sid en 1909. Mejeriets Kasserer. I Besty. relsen for Aarhus og Om. egns Mejeriforening samt Medlem af dennes Bette. udstillings. Udvalg. Sogne. raadsmedlem og Medlem af Vo:ergeraadet. - Tidligere Formo:end: Gaardejer N. P. Serensen. G.arde;er A. J. Jacobsen, 1 Bomholt Andersen 2 /2 Aar, Bestyrer. Mejeriets Formand. Gaardejer M. Hjortshej 3 Aar, Gaardejer Rasm. Mogensen 1 Aar, Gaardejer S. Nielsen 1/2 Aar, Gaard. ejer N. Andersen 1893-94 og 1897-1908, Gaardejer And. Jacobsen 190809. - Bestyrer: P. Serensen, fedt 21. April 1869. Var ferst ved Landbruget og Vinteren 1887-88 paa Ask Hejskole. Kom 1. April 1888 til Bo:ekkelund, derno:est paa Boulstrup, Spangkilde, Bramdrupdam og Fo:elleslykke (Gjelsted). Blev 1. Maj 1892 Bestyrer paa Torsegaard Fo:ellesmejeri; senere paa Haldum og 0dum. Fra 1. Maj 1896 Bestyrer' paa Lystrup. Formand og Kasserer i Sygekassen, Medlem af Skolekommissionen og Prisreguleringskommissione'D..

»Sinus«, Bismer og Silkeborg Balaneevo:egt. - Forvarmer fra F. Christensen. Pasteurer fra Kolding og Ringkeler. - B. &. W. Centrifuge med Snekke. tro:ek. - Ko:erneo:elteren »Silkeborg«. - Kedel fra Th. Th. Sabroe. - Caroe &. Leth Maskine. - Firkantet Tro:eostekar. - Fledetender. - Aluminiums.Kelere til Syremo:elken. - Elektrieitet. - Kulafharpning.


r:l) 1903-0.1 1906-07 1909-10 1910-11 1911-12

Blandingsost 1000 kg Skummet" m",lksost lOOO kg

I 1.16 I 25.5 1.15 24.4

Blandingsost

1000 kg

Skummet .. m",lksost 1000kg

1912-13 1913-l-l 1914-15 2~.66} • 1915-161

45.49 46.66 1.39 25.0 5.1.91 1.50 I 25.0 58.58 0.375 1.47 25.2 5.1.75 0.818 1

.19.10 20.13 •

24.8 59.26 0.873 25.2 55.40 0.304 25.0 57.80 24.3 56.77

f

4;).35

~

1

MALLIN'G ANDELSMEJERI Oprettet 1889. -

Postadresse:

- Jernbanestation: Mailing v. St. Mejerikreds: Aarhus og Omegn.

Telefon: Mailing 17.

Malling.

1889. Oprettet Personalet, der

Den s<erskilte Beboelse rummer 7 V<erelser, hvoraf desuden har 2 V<erelser i Mejeribygningen. - 120 randerer med 1000 K0er. - De 3 Medarbejdere (Mejerske) 10nnes med Kr. - F10deenheder. - Medlem af Sm0reksportforening. - Firkantet h0j Skorsten.

Aar J)

." Il ~-:5-: .,," ..e" ."~

-'- "

tJ ~1'n~ .•.._ t:." eLl

~ co

':'::

~

~

C C

</)

1902-03 1906-07 11910-11 1911-12

c

~ ~.2 -'" ~ E ~o l"idO.2 EO.... ~ ::: ~E;:: "ij"'" i ~ ~ i Of')

1.no 2.!l0 2.91 2.91

I

25.0 75.981 25.8 112.52 25.2 115.41 25.1 1115.611 -

Blandingsost 1000kg Skummd .. m",lksost 1000kg

-

--

'·"1~. ··"T " Jf

Aar J)

I "idij.2 ~ E;:: ~b.O~

~

3.00 2.74 2.61

~tl.O

Blandingsost

..:tt;~

H"H, =: 1; IE ij8 "ijO.2 Skummet. ~ E;:: =<: ;:: I m"'lksost =<: =<: 1000 kg </)

1912-1312.03123.0 1913-14 191.1-15 1915-16

1_ Jf

Il

tJ::s

1 for Leve. 1200 19 m

I11l." 1 -

25.1 116.51 2-1.5 109.66 2-t.2 105.49

--

-

-

-

-


Gaardejer, Landbrugsla:rer K. J. Skou, Formand: Kristensminde, MaIling. - Tidligere Forma:nd: Jens Kristensen, 0vli Kristiansen, Niels Rasmussen, H. P. Larsen, E. Serensen og H. P. Hansen. - Be< styrer: Th. N. Thomsen, fedt 21. November 1879. Begyndte Mejerigerningen i 1899 paa Gerding. Der< efter paa Enghave. Soldat. Senere paa Gerding igen og Aalba:k. Val' Vinteren 1906-07 paa Ladelund Ma:lkeriskole og derfra til Kauslunde, Gamborg og Aagaard. Blev Ma:lkedommer i Sydjysk Ma:lkebe< demmelsesforening og Vikar i Vejle Amt~ Mejerist< forening. Blev 1. Novbr. 1910 Bestyrer paa MaIling. Bestyrelsesmedlem i MaIling tIaandva:rker< og Borger< forening, Revisor i MaIling Brugsforening og Formand egns Aktiebageri.

Th. N. Thomsen. Bestyrer.

»Simplex«, Bismer og Balanceva:gt. - Universalpasteur og Ringkeler. 2 Alfa Laval Centrifuger. - Ka:rnea:1teren »Victoria«. - Kedel fra H. C. Ludvigsen. - Marshall Maskine. - Kulsyre<Kelemaskine (30.000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. - Fledebassin. - Elektricitet. - Kul.

MARIENLUND Oprettet 1892. -

Postadresse:

ANDELSMEJERI

- jernbanestation: Galten (0.4 km). Mejerikreds: Aarhus og Omegn.

Galten.

Telefon: Galten 10.


1892. - Bra::ndte Oprettet Va::relser; Personalet har

1911. Den sa::rskilte Beboelse rummer 5 2 Va::relser. 180 Leverandmer med 1224 Keer. - Brenden er 15 m dyb. - De 3 Medarbejdere lennes med 1640 Kr. Fledeenheder. - Flora danica. - Firkantet 20 m hej Skorsten.

Formand: Husejer O. Porse, Galten, sid en 1896. Formand for Hever og Omegns La.ndboforening og Bestyrelsesmedlem af Galten Sogns Sparekasse. Tidligere Formand: La::rer L. Serensen 1894-96. Bestyrer: Sigurd Aaes, fedt 15. Marts 1877. Begyndte Mejerigerningen November Husejer O. Porse. Sigurd Aaes, 1894 paa Hejdal; var der. Mejeriets Formand. Bestyrer. efter paa Skovlund, Red. kja::rsbro og Gjel. Var Vinteren 1898-99 paa Frederiksborg Hejskole. Der. efter paa Egedal. Var Vinteren 1902-03 paa Ladelund Ma::lkeriskole og kom derfra til Baaring. Blev Reservevikar for Dansk Mejeristforening og vikarierede paa 10 forskellige Mejerier. Blev April 1905 Bestyrer paa Hejrup Fa::lles. mej,eri, 1. N ovember 190~ paa Helgena::s og fra November 1913 paa Marienlund.

1:,)

I .u-o,,-'"••

-~~§ ~~ s..

-'" e<"

I

11909-10 1910 -11 ~ 1911 -12 1912-13

<E ••

"

"i,j-"

I

V')

IdO E ~ 11d'~

25.51128.26 25.4136.59 25.4 r30.68 25.8 144.22

. ,,-'"••

1_+: •.. Jtt I Blandingsosl 1000 kg

~ E ~o =0

-'" w

:E: :E:

3.30 3.48 3.33 3.69

~~~

g ;; :E:

0.382 0.398 0.261 0.218

SkummetmreIk sost 1000 kg

27.34 28.46( 18.64f 15.54

- ~~ "",, w

Aar 1)

-'" eD"

~~§

~

<E

"

-'" w

"i,j-"

:E: :E:

1913-14 1914-15 1915-16

3.77 3.35 3.14

..

••

" - -'" ~~~ ~ ~co -'" -" ~~ "i,jO~ be

~~g E_

Blandingsosl 1000 kg Skummet .. m.,lksosl :E: '" 1000 kg :E: ''';:

s..

25.5 145.561 0.281 24.8 133.42 0.180 24.2 127.90 0.220

,

20.08 12.88 19.19

1

»Monark«, »Fix« og Silkeborg Balanceva::gt. - Forvarmer, Pasteurer og Ringkelere. - Titan Centrifuge. - Ka::rnea::lteren »Silkeborg«. - Kedel fra Th. Th. Sabroe og Frich Maskine. - Kulsyre.Kelemaskine (30.000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. - Tra::ostekar. - Fledebassin. - Aluminiums.Transportspande og isoleret T ra::tende til Syr~n. - Kul.


MARSKENDAL Oprettet

1878. -

Postadresse:

ANDELSMEJERI

Ry. - Jernbanestation: Ry (6 km). Mejerikreds: Aarhus og Omegn.

Telefon:

Fiirgaarde H.

Oprettet 1878 som Is. og Vandmejeri; senere benytttedes en Maglekilde. Centrifuge med Hestekraft; udvidet og opfmt paa sin nuv<erende Plads 1884; delvis omforandret 1905; nyt Ishus i 1904. - Beboelsen i Mejeribyg. ningen rummer 5 V<erelser, hvoraf 2 for Personalet. - 56 Leveranderer med 500 Keer. - De 2 Brende er hver 6 m dybe. - Kloakvandet leber c. 900 Fod i 6" Rer og benyttes sammen med andet Vand til Overrisling af en Eng. - De 3 Medarbejdere (Mejerske) lennes med 880 Kr. - Faktor 2. Flora danica. "- Ostelageret afkeles fra Ishus, der rummer 125 m 3 Is. Firkantet 16 m hej Skorsten.

Formand: Gaardejer Johs. S0rensen, Nygaarde pro Ry, fra 1914. Landv<esens. kommiss<er,] ordboniterings. mand, Sogneraadsformand 1900-09, Vurderingsmand til Ejendomsskyld fra 1904. - Tid!. Form<end: Gaard. ejer O. Jensen (4 Aar), Gaardejer Kr. Munck Pe. dersen (2 Aar), Gaardejer Chr. Andersen. Gaardejer Johs. Serensen. Johs. Smensen 1890-94 Mejeriets Formand. Bestyrer. (nuv<erende Form.), Gaard â&#x20AC;˘ .ejer L. Jacobsen 1894-1904, Gaardejer R. J. Rasmussen 1904-14. - Bestyrer: Chr. Andersen, fedt 27. Januar 1861. Besk<eftiget ved Landbruget indtil V<ernepligten. "En Vinter paa Viby Hejskole. Begyndte Mejerigerningen paa


Marskendal og var senere paa Birkely; derefter paa Dalum M~lkeriskole i 1890 og var senere paa Virupgaard og Hallebygaard. Blev 1893 Bestyrer paa MarskendaI. Formand for Forsamlingshuset, Tillidsmand i Mejeriernes og Landbrugets Ulykkesforsikring, Revisor i Ry Station og Omegns Spare~ og Laanekasse.

r:1)

. ,,-'"'" ~l~

Blandingsos! 1000 kg Skummet<l mc:elksost 1000 kg

~~~ :2

11900-01 11904-05 1908-09 1910-11 1911-12

1

1.004 1.231 0.982 1.085 1.06!)

26.5 25.2 25.0 24.8 25.2

37.86 48.80 39.11 43.57 42.06

13.45 14,05

8.8.~

Blandingsos! 1000 kg Skummet .. m",lksos! 1000 kg

1912-13 1913-14 1914-15 1915-16

1.100 1.0!)8 1.036 0.927

26.6 42.54 25.5 42.50 25.4 40.44 24.8 37.05

10.80 4.51

6.07

1

1

Silkeborg ~gte. - Forvarmer, Pasteurer og Ringkelere. - Alfa Laval Centrifuge med Snekketr~k. - K~rne~Iteren ÂťSilkeborg((. - Kedel fra Th. Th. Sabroe og Caroe &. Leth Maskine. - Runde Tr~ostekar. - Aluminiums~ Spande til Syren. - Petroleum, men er indtegnet til Elektrieitet. - Nogle Aluminiums~Transportspande. - Kul og Grankvas.

MOSEV ANG ANDELSMEJERI Oprettet

1884,.-

Postadresse:

- Jernbanestation: Harley (0.2km). - Telefon: Mejerikreds: Aarhus og Omegn.

Harley.

Harley 1.


1884. - Andelsmejeri Oprettet Harlev St. - Den s;erskilte

i 1893. - Ombygget 1909 og flyttet til Beboelse rummer 7 V;erelser, hvoraf 3 for Personalet. - 140 Leveranderer med 1000 Keer. - I M;elkebedemmelsesfor~ ening. - Kilde. - De 3 Medarbejdere Iennes med 1400 Kr. - Fledeenheder. Ostelageret afkeles fra K0lemaskinen. - Rund 22 m hej Skorsten.

Formand: Gaardejer N. P. Lundgaard, Herslevbole, Skovby St. Sognefoged og Sogneraadsformand. - Tid~ Iigere Form;end: Gaardejer A. Christensen 1893 - 99, Gaardejer N. P. Lundgaard 1899 - 1910, Amtsraads~ medlem, Gaardejer P. Kri~ stensen 1910-13. - Be~ styrer: Kn. Kr. Jeppesen. Kn. Kr. Jeppesen, Gaardejer N. P. Lundgaard. fedt 8. Juni 1879. Gaaet Mejeriets Formand. Bestyrer. i Almueskole. Tjente ved Landbruget til 1899. Soidat. Begyndte Mejerigerningen paa Biersted i 1899; senere paa Rejle. Var 1904- 05 paa Ladelund M;elkeriskole; derefter paa Kirkeby og Korsvej. Blev 1. November 1910 Bestyrer paa Mosevang.

r:l) 1909-10 1910-11

2.18 2.36 12 2.45 1912-13 2.78

E

_ Jf •~Jf" ~ ~ ~o Vl ~

=6 g

§ ~

25.0 87.29 24.9 94.50 24.9 97.93 25.0 111.49

-

§ ::;:

~

Blandingsost

1000 kg

'" ••

Skummet .. m",lksost

==.J; 1<

::;:

1000 kg -

-

OIl ~.

1913-14 1914-15 1915-16

2.54 2.36 2.18

_ Jf I Blandingsost .~Jf" -'" t: ~~I 1000 kg E i;8 p;O.S Skummet. :;; OIl Vl

E;:;

::;: ?-

::;:

24.91100.85 24.5 96.30 24.5 88.87 0.059

m",lksost

1000 kg

4.21

»Sinus«, »Exact« og Silkeborg Balancev;egt. - Forvarmer og Pasteurer fra Kolding. - Ringkeler fra P. &. L. P. - 2 B. &. W. Centrifuger. - K;erne~ ;elteren »Silkeborg«. - Kedel fra Th. Th. Sabroe og Maskine fra Kolding. Kulsyre. Kelemaskine (30.000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. - Fledebassin. Elektricitet. - Kul.


M0BALLE Oprettet

1888. -

Postadresse: .

ANDELSMEJERI

Hovedgaard. - Jernbanestation: Hovedgaard (3 km). Mejerikreds: Midtjysk.

Telefon;

Kattrup 10.

1888. - Beboe1sen i Mejeribygningen (over Mejeriet) rummer Oprettet V~relser, hvoraf 2 for Personalet. - 60 Leveranderer med 500 Keer.

8 -

5 m dyb Brend.

- De 2 M~darbejdere (Mejerske) lennes med 800 Kr. Faktor 2. - Syrev~kker fra Bl. &. Tv. - Medlem af Smereksportforening. Ishuset rum mer 100 m 3 Is. - Firkantet 19 m hej Skorsten.

Formand: Gaardejer P. Christensen, Overby. gaard, Hovedgaard, siden 1915. Rejseinspekter for路 jysk Landhypotekforening. - Tidligere Form~nd: Sog. nefoged, Gaardejer H. Chri. stensen 1888-89, 1890-91 og 1900-01, Gaardejer R. P. Jensen 1889-90, Pro. priet~r Ulrichsen 1891-96, M. P. Lund, Gaardejer P. Christensen, Gaardejer P. Winther 1896 Mejeriets Formand. Bestyrer. -97, Gaardejer Chr. Rich. ter 1897-98 og 1903-06; L~rer Mortensen 1898-1900, Propriet~r C. Chri. stensen 1901-03, Gaardejer P. Jacobsen 1906-09, Propriet~r Meller 190911, Gaardejer J. Jacobsen 1911-13, Gaardejer P. Henriksen 1913-14, Pro. priet~r Overgaard 1914-15. - Bestyrer: M. P. Lund, fedt 16. August 1882. Har v~ret ved M~lkeribruget sid en November 1898. Var' Sommeren 1907 paa Dalum M~lkeriskole og sid en 1. November 1907 Bestyrer paa Meballe.


at •

v"'"

~l~ ~ ~.~

;:;::ei

1900-01 1904-05

\1908-09 1910-11 1911-12

1.03 1.43 1.7G

1.7G 1.GO

_ Jt .~Jt:;: ~ ~ bJJ ..:i t: ~ e ~g M o.~ Vl

bL

Blandingsost 1000 kg

~~~ ~ c

Skummet, m",lksost ;:;:: 1000 kg

e;:: ;:;:: ;;;

26.5 38.71 26.1 54.84 25.4 69.13 25.4 69.20 25.4 66.GO

0.035 0.030

bL

~

v"'"

~

10UO kg ~i~~...b Blandingsostl "'"

0.0

g ~]

-

~fJ8 ~O.~

;:;::~§ ro ;:;:: ;:;::

1912-13 1913-14 1914-15 1915-16

1.7,1 1.75 1.21

1.03

Vle=>;:;::;::

25.1 169.55 25.5 69.D3 24.0 24.3

147.87 41.73

~

Skummet .. ma:lksost 1000 kg

0.012 0.087

I

ANDELSMEJERI

Oprettet 1885.- Postadresse: Torrild pro Odder. - Jernbanestation: Telefon: Torrild 11. - Mejerikreds: Aarhus og Omegn.

1885. Oprettet Mejeribygningen

I

:J ==

»Sinus«, Jac. Nielsens og Silkeborg Balancev.:egt. - Forvarmer og Flode' pasteurer fra P. &. 1. P. - Kogeren fra Rauer. - Ringkoler fra P. &. 1. P. 1 Titan (T. A. 45) Centrifuge. - K.:erne.:elteren »Silkeborg«. - Kedel fra Th. Th. Sabroe. - Frich Maskine. - Flodetonder. - Syrekoger (Rauer) og Handy. - Petroleum. - Enkelte Aluminiums,Transportspande. - Kul.

NEDERHOLM

I

Hovedgaard.

Ombygget 1913 (Arkitekt Lind, Skive). - Beboelsen i rum mer 8 V.:erelser, hvoraf 3 for Personalet. - 94 Leve. randorer med 780 Koer. - 12 m dyb Brond. - Kloakvandet udnyttes ved Overrisling. - De 3 Medarbejdere (Mejerske) 10nnes med 1250 Kr. - F1ode' enheder. - Flora danica. - Ostem.:elken pasteuriseres »svagt«. - Ostelageret afkoles fra Kolemaskinen. - Medlem af Smoreksportforening. - Rund 25 m . hoj Skorsten.


Gaardejer Alfi· Formand: Mikkelsen, Marielyst, Odder, sid en 1907. - Tid< ligere Form~nd: A. Mik< kelsen 1885-95, A. Ny< gaard 1895-97, H. Ander< sen 1897-98, R. P. Alroe 1898-1900 og 1905-07, Jerg. Mikkelsen 1900-02, H. C. Hansen 1902-05. Bestyrer: H. P. Larsen, fedt Gaardejer Alfr. Mikkelsen, H. P. Larsen. 13. Oktbr. 1878. Begyndte Mejeriets Formand. Bestyrer. Mejerigerningen 1895 paa Hastrup. Dalum M~lkeriskole 1900. Derefter paa Sparretorn, Oksbell, Midt< sj~lland og Hjerring. Bestyrer paa N ederholm sid en 1. Maj 1905.

r:1) 1896-97 1900-01 1904-05 1908-09 HJ10-11

.

-

Blandingsost 1000 kg ,...!( s::: Skummet •. "iJ0.S m",lksost :E: 1000 kg

~~Jf:;::_t ~ ~o S ~o

"iJoD :E:S;: :E: :E:

'" SO

1.60 26 2 1.79 1 25.7 . 2.18 25.3 1.93 [24.7 2.02 24.8

61.12 69.85 84.18 78.12 81.76

') Regnskabsaaret

.

__ Jf

otJ

,,"" "." ~ ..E otJ "" Oll" ~~ """ ~ ~ lid flj.2

...

VI

Aar 1)

= ~

0.2-10 0.126 0.179 0.118 0.056

15.98 8.43 11.93 9.08 4.33

1911-12 1912-13 1913-14 1914-15 1915-16

otJ

;:;

Jf

,,"" "." ~ ..E otJ ~~Jf -- _ ~ "" oc" ~~ """ ~ ~ E ~8 ~O.2

-

HoD :E: :E:

~~§ 2.06 2.12 2.29 2.17 1.99

24.9 24.8 25.1 24.4 24.2

llJ

:-:

...

= ~

'" SO

:E:

82.96 85.01 91.19 88.75 81.94

0.056 0.072 0.042 0.093 0.423

Blandingsost 1000 kg Skummet, mrelksost 1000 kg

4.52 5.56 3.29 7.16 35.86

gaar fra Maj til Maj.

»Sinus«, »Cosinus« og Silkeborg< Balancev~gt, - Regener.tt:iv og Flad< keler fra Kolding. - 2 B. &. W. Centrifuger. - K~rne~1teren »Hamlet 111«. - Kedel og Maskine fra Kolding. - Kulsyre<Kelemaskine (35.000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. - Fleden syrnes i Bassin. - Elektricitetsv~rk. - Nogle Alu< miniums <T ransportspande. - Kul.

NONNEBJERG

ANDELSMEJERI

Oprettet 1896. - Postadresse'; Skanderborg. - Jernbanestatlon: Skanderborg Telefon; Skanderborg 38. - Mejerikreds; Aarhus og Omegn.

1896. - Ombygget 1906. Oprettet V~relser, hvoraf 3 for Personalet.

v. St.

- Den s~rski1te Beboelse rummer 9 - 100 Leveranderer med 800 Keer.De 3 Medarbejdere lennes med 1400 Kr. - Faktor 2. - Flora danica. - Der ostes af pasteuriseret M~lk. - Firkantet 20 m hej Skorsten.


pormand: Proprieta:r Chr. Christensen, Vester Melle, Skanderborg, siden Maj 1916. - Tidligere For< ma:nd: Branddirekter, Gaardejer Ole Lund, Proprie< ta:r C. F. Levsehall, Proprieta:r Aa. Svendsen, Gaard< ejer R. P. Randlev. - Bestyrer: C. Pedersen, fedt 1872. La:rte Mejeri fra 1889. Bestyrer af Vedba:k Mejeri (Hobro) og siden 1. Maj 1906 af Nonnebjerg.

»Sinus«, »Ideal« og Balaneeva:gt. - Regenera< tiv »Perfeet«. - Ringkeler. - Titan <Centrifuge. Ka:rnea:lteren »Vietoria«. - Frieh Kedel og Caroe &. Leth Maskine. - Kulsyre<Kelemaskine fra Th. Th. Sabroe. - Fledebassin. - Elektrieitet. - ~ul.

r:,)

C. Pedersen. Bestyrer.

bJJ

B1andingsos!

v

Skummet .. m.,lksos!

2.87 3.68 2.98 2.62 2.50

26.3 25.7 24.9 24.9 24.5

101.47 0.038 134.19 0128 92.90 104.72 0.078 99.03 0.148

-

-

~

1912-13 1913 -14 1914-15 1915-16

2.66 2.67 2.50 2.03

24.5 24.5 24.1 24.5

Blandingsos!

~

1000 kg

~ ij8 ~O.~ E;:; ;i:; =.: :<:

Skummetlll m.,lksos!

V)

1000 kg 1897-98 1902-03 1906-07 1910-11 1911-12

0Il:-::

~ 6'n~

1000 kg

104.85 104.3-1 97.30 72.72

0.1351 0.079 0.195 0.320

1000 kg


NY SOLBJERG ANDELSMEJERI Oprettet 1905. - Postadresse: Heming. - Jernbanestation: Herning (7 km). Telefon: Solbjerg Landeen!ral 17. - Mejerikreds: Aarhus og Omegn.

1. Maj 1905. Oprettet Personalets. - 122

- Beboelsen over Mejeriet rummer 5 Leveranderer med 720 Keer. - 25 m De 3 Medarbejdere (Mejerske) lennes med 900 Kr. - Faktor syre. - Ishuset rummer 200 m 3 Is. - Firkantet 20 m hej

V;erelser, heri dyb Brend. 2. - Moder~ Skorsten.

Formand: Gaardejer S. P. Serensen, Onsted, Odder, siden 1911. - Tidligere For~ m;end: Fhv. Trafikminister J. J. Jensen Onsted 1905 -08, Gaardejer A. Bagger 1908-09, Gaardejer P. Si~ monsen 1909-1 0, Gaard~ ejer A. P. Fredenslund 1910 -11. - Bestyrer: H. Lund Andersen, fedt 31. Januar Gaardejer S. P. Serensen. H. Lund Andersen. 1878. Arbejdede hjemme Bestyrer. Mejeriets Formand. ved Landbruget til Novem~ ber 1895 og begyndte da Mejerigerningen 1"aa Midtlolland; senere paa Leven" holm og Nysted Landsogn. Soldat. Derefter paa Virkelyst og Gesten. Var i 1903 paa Ladelund M;elkeriskole og kom derfra til Nibe. Vikarierede 1. No" vember 1903 til 1. August 1904 paa forskellige Mejerier, og var til 1. Maj 1905 paa Hyam som Ferstemejerist. Overtog 1. Maj 1905 Bestyrerpladsen paa det nyoprettede Ny Solbjerg.


_ ~~~ (5)

eJ)

Jt

:p _ ~ ~

VI

E ~:3 11 0 .2 on ~ 0 .,.

~- .c.:z=

. 1905-06 1906- 07 1907 - 08 1908-09 11909-10 1910-11

0.85 1.61 1.65 1.78 1.81 1.92

25.0 24.6 24.5 24.7 24.6 24.5

33.74 65.40 66.93 71.65 72.93 76.30

Blandingsost 1000 kg

Blandingsost

Skummet. m",lksost

Skummet" m",lksost 1000 kg

1000kg

~

0.034 0.073 0.099 0.113 0.099 0.082

1000kg 1911-12 1912 -13 1913 -14 1914-15 1915-16

1.91 2.07 2.38 2.22 2.13

24.9 24.7 24.6 24.3 23.9

76.21 83.08 96.14 90.37 87.74

0.076 0.097 0.100 0.056 0.148

»Sinus«, Bismer og Silkeborg< Balanceva:gt. - Forvarmer, Pasteur og Ringkeler. - 2 Alfa Laval Centrifuger. - Ka:rnea:lteren »Silkeborg«. - K~del fra Houmeller og Caroc &. Leth Maskine. - T ra:ostekar. - Egetra:s <Fledetender. - Elektricitet. - Kul.

NR. SNEDE ANDELSMEJERI Oprettet 1912.-

1912. Oprettet Personalet. -

Postadresse: Nr. Snede. - Jernbanestation: Mejerikreds: Midtjysk.

Bryrup

(9.4 km).

Den sa:rskilte Beboelse rummer 8 Va:relser, hvoraf 2 for 160 Leveranderer med 700 Keer. - 47 m dyb Bremd. Kloakvandet udnyttes til Overrisling. De 2 Medarbejdere lennes med 850 Kr. - Faktor 2. - Flora danica. - Rund 25 m hej Skorsten.


Formand: Gaardejer Hans Serensen, Engholm, Nr. Snede. Bestyrelsesmedlem af Menighedsraadet; Formand for det gl. Mejeri i Nr. Snede; Formand for Indk0b af Kunstg0dning. - Bestyrer: Chr. Madsen, f0dt 27. Juni 1871. Begyndte Mejerigerningen i 1889 paa T0rring. Var 1896 Gaardejer Hans Serensen, Chr. Madsen, paa Dalum Mcelkeriskole. Mejeriets Formand. Bestyrer. Derefter paa Vamdrup Mejeri. Byggede Gludsted Fcellesmejeri i 1897 og overdrog det i 1899 til Andelshaverne, og bestyrede det til 1901, da den nuvcerende Stilling overtoges (1. November).

Aar 1)

I ~~~v~1 _

C

s:

'-t~~

~i~:E _ ~v

B1andingsost 1000 kg Skummet:: mrelksost 1000kg

""

Otl

::s

~ 1d~

E i:

I "id:;:1>

1912 - 1311.6.1 1913 -14 1.86

i 25.0 24.8

~co

.>: ~ c

C1d'"' "id0.2

V)E~

65.531 75.11

1

:;: ::: :;: -

-

-

-

I

I Aar 1)

11914-151 1915-16

'~'I"" ,~" I

~I,

..::.t:

tl.Cl C

CJ

_

"iij.£ =j :;: E::: ~ .:;:

-

:;::

~

e.o

_v ""

.>: J-l

.>: ~ c

E~g ~O.2 E~ :;: ::: :;:

V')

1.70 1.56 124.7/68.75/ 24.7 62.99,

-

.Blandingsost 1000 kg Skummeto: mrelksost 1000 kg

I

-=J

»Sinus«, »Ideal« og Balancevcegt. - Forvarmer og Pasteurer fra P. &. 1. P. - Ringk0ler. - 2 Alfa Laval Centrifuger: - ,Kcernecelteren »Victoria«. Kedel og Maskine fra Caroc &. Leth. - Kulsyre-K01emaskine (25.000 V. E.) fra Th. Th.Sabroe. - F10debassin. - Syrekoger. - Elektricitet. - Kul og Terv.

N0RREVANG Oprettet 1903. -

ANDELSMEJERI

Postadresse: Faarvang. - Jernbanestation: Mejerikreds: Midtjysk.

Faarvang

(1 km).

prettet 1903 (Arkitekt og Fabrikant). Beboelsen i Mejeribygningen rummer 7 V cerelser, hvoraf 2 for Personalet. 117 Leveranderer med 800 K0er. - 19 m dyb Brand. - Kloakvandet udnyttes ved Overrisling. De 3 Medarbejdere (Mejerske) l0nnes med 1260 Kr. - Faktor 2. - Flora danica. - Ostelageret afk0les fra Ishus, der rummer 270 m 3 Is. - Firkantet 12 m hej Skorsten.

O


Formand:

P.

Gaardejer

Gam, Horn, Faarvang, siden 1905. I Bestyrelsen for Hammel Slagteri og for Sparekassen. Revisor i Fo. derstofforeningen samt Brugsforeningen. Tid. ligere Formand: Gaardejer Jens P. Serensen 1903-05.Bestyrer: H. P.Jensen, fedt 25. April 1891. Begyndte H. P. Jensen. Mejerigerningen i 1908 paa Bestyrer. Dresbro og var derefter Derefter paa Streby. Var paa Dalum Mcdkeriskole til Torrild og blev 1. November 1915 Bestyrer paa

Gaardejer P. Garn. Mejeriets Formand.

paa Munkebo. Soldat. 1914-15. Kom derfra Nerrevang.

r:l)

E gf V)

1903-0-1 1907-08 1910-11 1911-12

E

~

0g § ~ ~ 0

==

:<:

I 1

....... :: :.= •.• ~

~~::

I

-

/68.20 93.30 0.026 98.00 0.027 0.027 191.00

131andingsost 1000 kg Skummet .. rn.,lksost 1000 kg

Jf

I:<:~::: ~

~

~

~ ~

t1C

~ ~§ ~ 2 "il.D E:@:<:

1912-13 1913-1-1 191-1-15 1915-16

2.55 2.48 2.30 2.22

~

~

~".;:

1-

t:

==

0

V)

E_:<::@

I I

Jf

6g ~ :::

E ~g ~

192.50 95.00 25.3j90.00 2-1.9 87.13 -

I

0.031 0.030 0.030 0.290

Blandingsost 1000 kg Skummd .. rn.,lksost 1000 kg

I I 2~0

I

»Sinus«, Bismer og Silkeborg Balancevcegt. - Forvarmer, Pasteurer og Ringkelere fra P. &. L. P. - 2 Alfa Laval Centrifuger. - Kcernecelteren


»Silkeborg«. - Kedel Era Th. Th. Sabroe og Marshall Maskine. - Amerikansk Ostekar. - Aluminiums. K0lere til Syren. - Omtrent Halvdelen af de an. vendte Transportspande er af Aluminium. - Kul.

RANDLEV Oprettet

1886 -

ANDELSMEJERI

Postadresse: Neder Randlev. - Jernbanestation Neder Randlev Telefon: Boulstrup 9. Mejerikreds: Aarhus og Omegn.

(1,0 km).

1886. - Ombygget Oprettet rummer 7 V<erelser, men

1905 (Kolding). - Den s<erskilte Beboelse desuden er der 1 i Mejeribygningen. - 90 Leverand0rer med 550 K0er. - 2 Bwnde paa 10 m's Dybde. - Kloakvandet udnyttes ved Overrisling." - De 3 Medarbejdere 10nnes med 1200 Kr. F10deenheder. - Flora danica. - Firkantet 17 m h0j Skorsten.

r:,)

Oll

I

~ •.• 0

0

~

•.•

:;:~'§ "id.D :;: :;:

1899-1900 1.23 1903-0~

1.44

1907-08

1.56

HHO-ll HJ11-12

1.66 1.45

I 25.2

4838 57.31 24.7 63.48 25.0

2~.8 24.8

~

B1anding,ost 1000 kg Skummet .. mCl"lksost 1000 kg

=~~ ~~ ~~-:

67.03

58.48

~iff :;:: •..~

2 ij g </)

1912-13 1913-14 1914-15 1915-16

1

24.7 25.0 24.5

23.3

~ 0

- ~

~ :;:

o.~ = :E:

61.26

0.094 I

64.2·1

I 59.451

0.102.

57.24

0.120 0.170

Blandingsost 1000 kg Skummet~ m",lksost 1000 kg


Formand:

Gaardejer

R.

Bredkj<£r, Randlev

pro Neder Randlev. Medlem af Sogneraadet og Na:stformand i Hads Herreds Landboforening. Tidligere Forma:nd: Gaardejer T. Rasmussen i 15 Aar, Sparekassedirekter A. N. Mortensen 5 Aar. - Bestyrer: M. Andersen, f0dt M. Andersen. Gaardejer R. Bredkjzr. 11. Maj 1872. Kom 1891 Bestyrer. Mejeriets f ormand. som Elev til T orrild Mejeri. Var Sommeren 1895 Elev paa Dalum Ma:lkeriskole. Var 1896-98 Kontrolassistent i Hads Herreds Kontrolforening og blev 1. November 1899 Bestyrer paa Randlev. Siden 1912 Ka:mner i Sogneraadet; Medlem af Menighedsraadet og i Bestyrelsen for det radikale Venstre i Odderkredsen.

»Sinus«, Bismer og Silkeborg Balaneeva:gt. - Forvarmer, Pasteurer og Ringk0ler fra Kolding. - Alfa Laval og B. 5.. W. Centrifuge. - Ka:rnea:lter fra Hegelund 5.. Anker. - Kedel fra Kolding og Caroe 5.. Leth Maskine. Kulsyre-K0lemaskine (40.000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. Egetra:st0nder til Fl0den. - Aluminiums-Spande til Syren. - Elektrieitet. - En Del Aluminiurns- T ransportspande. - Kul.

RASK ANDELSMEJERI Oprettet 1901. -

Postadresse: Rask Melle. - Jernbanestatlon: Rask Melle v. St. Telefon: Rask Melle 4. - Mejerikreds: Midtjysk.


lonnes med 900 Kr. - Faktor 3. - Oste1ageret afkoles fra Ishus, der rummer 100 m 3 Is. - Rund 11 m hoj Skorsten.

Formand: Proprietcer A. Serensen, Stensgaard, Ry, siden Mejeriets Oprette1se. Bestyrer: R. P. Rasmussen, fodt 31. August 1883. Kom 1. April 1898 til Korsvej og har senere vceret paa Marienlund, Vangsholm, atter Korsvej, Humble, MaIling og Snejbjerg. Marinesoldat. Atter Proprieta;:r A. Serensen, Snejbjerg, senere Hostrup. Mejeriets Formand. Blev 1. November 1908 Bestyrer paa Ry Ande1smejeri.

R. P. Rasmussen, Bestyrer.

Blandingsost 1000 kg Skummet,. m",lksost 1000 kg

1908-09 1909-10 1910-11 1911-12

25.7 46.52 25.8 43.76 25.2 45.66 25.3 41.39

Blandingsost 1000 kg SkummetÂŤ m",lksost 1000 kg

1912-13 1913-14 1914-15 1915-16

25.5 25.5 25.5 25.1

46.99 48.17 43.90 41.92


»Monark«, »Fix« og Silkeborg Ringkelere. - Titan Centrifuge. Maskine. - Amerikansk Ostekar. Bra:ndsel.

Balanceva:gt. - Forvarmer, Kedel fra Th. Th. Sabroe. Fledebassin. - Elektricitet.

Pasteurer og Marshall - Tra: som

SAABY ANDELSMEJERI Opreltet

1887. •

Postadresse:

estbirk.

- Jernbanestation: estbirk Mejerikreds: Midtjysk.

(3.5 km). -

Te1efon:

Saaby 12.

1887. - Ombygget Oprettet Va:relser, i Mejeribygningen

1913. - Den sa:rskilte· Beboelse rummer 6 2 for Personalet. - 66 Leveranderer med 650 Keer. - Kilde. - Kloakvandet udnyttes ved Overrisling. - De 2 Med. arbejdere l~mnes med 900 Kr. - Faktor 2. - Syre fra Kirkedal. - Oste. lageret afkeles fra Kelemaskinen. - Firkantet 16 m hej Skorsten.

:: I ~ I ~~ ~ J: e.c

~ 1d.~g -..0 ~ 2 ::;::E ::;:: =.: 8 ::;:: 1906-07 1910-11 1911-12 1912-13

11 :59125.1 1.6.1 2../.7 1.67 25.3 I 1.76 I 25.1

~ ~

~

~ VJ

--

_:: I Blandingsost +: _ t 1000 kg

Jf

=0 ._/g

~o 1d 0

1d E:2 ::;::

63.12 66.41 66.01 69.91 I

I

~ eJ::l

Skummet.

== ~ 1d ::;::

=.: mrelk sost ::;:: 1000kg

0.081 0.06n 0.077 0.055

-

on

1913 14 1914-15 1915-16

I ~~ :: I ...:t:'E _ ~ I Bl~ogJn~~ostl E ~g -0.21 Skummet .• E:21 ~ =.:::;:: mrelksost 1000 kg ~ ell

t.Il

I

~

VJ

1.8.1 I 25.2173.151 1.76 25.1 69.84 0.139 1,6J I 25.0 1 63.9J

I

I - I

::J --

I


Gaardejer Claus Formand: Vestergaard, Yding pro Skanderborg, siden 1906.Tidligere Formo:end: Pro~ prieto:er A. Keller 1900-01, Gaardejer Leth J0rgensen 1901-03, Forpagter J. Ja~ cobsen 1903-04, Gaardejer S. J0rgensen 1904- 05, Gaardejer A. Levisen 1905 -06. - Bestyrer: M. Born. Gaardejer Claus Vestergaard. holt, f0dt 25. April 1879. Mejeriets Formand. Begyndte Mejerigerningen paa Lisbjerg. Var 1900-01 paa Ladelund Mo:elkeriskole Bestyrer paa Saaby.

M. Bomholt, Bestyrer.

Vo:egte fra H. P. Philipsen, P. &.' L. P. samt Balance. - Forvarmer og Pasteurer fra Rauer. - Ringk0ler fra Hegelund &. Anker. - 2 Alfa Laval Centrifuger. - Ko:erneo:elteren Âť VictoriaÂŤ. - Kedel fra Th. Th. Sabroe og Caroc &. Leth Maskine. - Kulsyre~K0lemaskine (25.000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. - Tro:eostekar. - Fl0det0nder. - Petroleum. - Kul.

SILKEBORG Oprettet

1899. -

Postadresse:

Silkeborg. Mejerikreds:

ANDELSMEJERI Jernbanestation: Silkeborg. Silkeborg og Omegn.

Telefon:

Silkeborg 201.


1899. - Den s.erskilte Beboelse rum mer 6 V.erelser. Oprettet verand0rer med 1900 K0er. - 2 16 m dybe Bmnde. - De bejdere

(Mejerske)

l0nnes med 2800 Kr. - Faktor 2. 8- Tv. - Firkantet 22 m h0j Skorsten.

370 Le. 6 Medar.

Syrev.ekker

fra Bl.

Gaardejer M. Birch, N0rskovlund pr. Funder, siden 1915. - Tid. pormand:

ligere Form.end: Forhenv. Mejeribestyrer Skorstens. gaard 1900-01, Boelsmand S. Nielsen 1901-03, Sogne. foged A. Rydal 1903-04, Gaardejer J. Bechman 1904 -05, Gaardejer M. Valbj0rn 1905-06, Propriet.er N eu~ Chr. Johs. Christensen Bach. Gaardejer M. Birch, kirch 1906-07, Gaardejer Bestyrer. Mejeriets Formand. P. Poulsen 1907-08, L.erer Korsgaard 1908-09, Gaardejer P. Poulsen 1909-12, Gaardejer Gr. Christen. sen 1912-15. - Bestyrer: Chr. ]ohs. Christensen Bach, f0dt 5. August 1883. Begyndte Mejerigerningen 1. April 1902 paa T vis. Var paa Dalum M.elkeri. skole 1907. Derefter paa Herrested og blev 1. Maj 1908 Bestyrer paa Ellinge og fra 1. November 1910 paa Silkeborg. _

1900-01 190-1-05 1908-09 1910-11 1911-12

I

26.6 25.5 25.7 26.2 26.0

94·.5~ 142.21 155A5 151.28 -

138.65

!if

Blandingsost 1000 kg Sk S ~g ~O.g ummet .• </l E;::: m",lksost :E: 1000 kg

Blandingsost 1000 kg Skummet, m",lksost 1000kg

~~~:'=..... t

lS1 b.t

,..:l(

VI C

i ;;:

1912-13 1913-1-1 191-1-15 1915-16

156.021 163.49 144.7i> 125.39

-

-

Silkeborg V.egte. - Forvarmer fra Buaas. - Silkeborg Pasteurer og P. 8- L. P. Ringk0lere. - 3 Alfa Laval Centrifuger. - K.erne.elteren »Silke= borg«. - Kedel fra Th. Th. Sabroe og Caroc 8- Leth Maskine. - Kulsyre. K0lemaskine (50.000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. - Kobberfortinnet F10debassin. - Elektricitet. - Aluminiums. Redskaber til Syrem.elken. - Fyrrekvas.


SKOVBY::NORD Oprettet

1905. -

Postadresse:

AN'DELSMEJERI

Skovby. - Jernbanestation: Skovby (0., km). Mejerikreds: Aarhus og Omegn.

Te1efon:

Skovby 7.

Begyndte 1. April 1905. - Beboelsen i Mejeribygningen rummer 5 Vcerelser, hvoraf 2 .for Personalet. - 57 Leveranderer med 650 Keer. - De 2 Medarbejdere lennes med 410 Kr. - Afregning efter Vcegt. - Flora danica. - Ishuset rummer 100 Lces Is. - Rund 18 m hej Skorsten.

Formand: Gaardejer P. . Hansen, Herskind 0stergaard pr. Skovby, siden 1911. - Tidligere Formand: Gaardejer And. Serensen 1905-11. - Bestyrer: N. P. Laursen, fedt 12. Juni 1880. Begyndte Mejeriger_ ningen 1896 paa Hejdal; derefter paa Gjel, Kjcerholm og atter Hejdal, ferst Gaardeier P. Hansen, som Mejerist og fra 1. NoMejeriets Formand. vember 1903 som Bestyrer. Den 1. April 1905 deltes Mejeriet og L. blev da rettede Skovby - Nord.

N. P. Laursen, Bestyrer.

»Sinus((, Maglekilde og Silkeborg Balancevcegt. - Forvarmer, Pasteurer og Ringkelere fra Fr. Christensen. Titan Centrifuge. Kcernecelteren »Silkeborg«. - Kedel fra Th. Th. Sabroe og Caroc & Leth Maskine. - Fir-


kantede Tra:ostekar. - Fladetander. tande til Syren. - Elektricitet. - Kul.

Jf

.~Jf ~ ~ =: d ยง en ~ ยง ~ ยง ~ ~ 0

~

1905-06 1909-10 1910-11 1911-12

I 1.00

I

1.06 1.43 1.G1

-

I

-

--

-

-

-

Jf

1000kg

.โ€ข~~

~

Skummet .. ma-Iksost

~ ~o

=: t; g

~ ~g

1000kg

I

-

-

I

-

-

HO=

~:E:

E_

1912-13 1913-14 1914-15 1915-16

1043

1.S9

!As 1.S9

~

I 24.6 57.72 24.6 63.84 24.8 57.89 24.7162.71

1

I

0.3S0 0.380 0.146 0.272

Blandingsost 1000 kg Skummet" rnzlksost 1000kg

25.81 29.16 12.1.; 22.64

gaar fra April til April.

SKOVKILDE Postadresse:

til De forenede Mejeriei", Aarhus.

ANDELSMEJERI

Skanderborg. - Jernbanestation: Stilling (-1 km). Mejerikreds: Aarhus og Omegn.

Telefon:

Virring 11.

1885. - Beboelsen i Mejeribygningen rummer 7 Va:relser, hvoraf Personalet. - 79 Leverandarer med 500 Kaer. - Kilde. - Kloab vandet udnyttes ved Overrisling. - De 2 Medarbejdere lannes med 800 Kr. - Faktor 2. - Der produceres Ost af pasteuriseret Ma:lk. - Ishuset rummer 170 La:s Is. - Firkantet 18 m h0j Skorsten.

Oprettet 2 for

I

I

') Regnskabsaaret

1885. -

og isoleret Tra:.

Blandingsost

I 1908-12 var Mejeriet bortforpagtet

Oprettet

A.luminiums.Spande


Gaardejer Hans Hansen, Virring Lykke~

Formand: gaard,

Skanderborg, siden Besty relsen for Foderstofforeningen, samt flere andre Tillidshverv. Tidligere Form~nd: Gaard= ejer A. P. Andersen 188587, Gaardejer J. P. Serensen 1887-89, Gaardejer J. P. Andersen 1889-91, Gaard~ Harald Petersen, Gaardejer Hans Hansen, ejer M. Kr. Nielsen 1891Bestyrer. Mejeriets Formand. 93, Gaardejer Chr. Hjorth Petersen 1893-95, Gaardejer A. P. Olsen 1895-97, Gaardejer Kr. P. Dam 1897-99, Gaardejer P. Olsen 1899-1901, Gaardejer A. P. Andersen 1901-08. - Bestyrer: Harald Petersen, f0dt 9. Oktober 1885. Begyndte Mejerigerningen paa Krummerup og kom saa til HoIsted og Vejen. Soldat. Derefter paa Lundsh0j og Gimlinge. Paa Dalum M~lkeriskole i 1908. Dern~st paa Bukke~ dal, Trifolium og Korsholm. Vikar i Aarhus ~Skanderborg Vikarforening og blev 1. Maj 1913 Bestyrer paa Skovkilde. Mejeriets Regnskabsf0rer. Formand for Foredragsforeningen. I Bestyrelsen for Brugsforeningen og Bogsamlingen.

1908. I

I I

. .,-"~~ 0: I-""."~~,g .." -"" "~

••

-" "be ...• '= ... ~~~ -" -" ~ "cg MO.S!c ~~o 5 •..• :;: ~

.£ ••

Aar 1)

1898-99 1905-06 1909-10 1910-11 1911-12

-cc

"ijA :<:5'" :<: :<: 1.99 1.88 2.15 2.35 2.21

25.5 25.7 25.3 25.3 26.0

78.27 73.29 84.85 0.068 93.0·1 84.62

-

,

1000 kg Skummet ... mzlksost

Aar 1)

1000 kg

-

-

-

...

" .,.".,-"~

Blandingsost

1912-13 1913-14 1914-15 1915-16

0:

u

-"Hcg " :<:~;:: 5", :<:

.£ ••

2.32 2.43 2.30 1.20

26.0 25.3 24.9 24.5

-" ~ "ijA :<: u

"

':':

Jf

o:-g,·~' r- ~ 5 ~2 "ij0,g

(p Co V)

Blandingsost

....::..:: l,I) ~

5;::; :;: '" :<:

89.24 95.66 85.10 44.94

0~30 0.210 0.223

I

1000 kg

Skummet-

m",lksost 1000 kg -

668

13.;;

14.30

I

-

»Sinus«, Jacob Nielsens og Silkeborg V~gte. - »Universah< og Ring~ k0lere. - Alfa Laval og B. &. W. Centrifuge. - Kedel fra Th. Th. Sabroe og Frich Maskine. - Tr~ostekar. - FI0det~nder. -- Elektricitet. - Kul.

SKOVLUND Oprettet

1886. -

Postadresse:

ANDELSMEJERI

Skovby. - Jernbanestatlon: Skovby (2 km). Mejerlkreds: Aarhus og Omegn.

TeJefon: Skovby 26.

1886. - Beboelsen i Mejeribygningen rummer 7 V~relser, Oprettet 2 for Personalet. - 120 Leveranderer med 710 Keer. - 22 m dyb -

hvoraf Bwnd. De 2 Medarbejdere faar 800 Kr. i L0n. - Faktor 2. - Flora qanica. Ishuset rummer 150 m 3 Is. - Firkantet 16 m hej Skorsten.


Gaardejer Hans Formand: J0rgensen, Frekj<ergaard, Skovby, i 12 Aar. Formand for H0jsp<endingsv<erket og Kredsformand for Ulykkes~ og Mund~ og Klovsyge~ forsikringen. Iidligere Form<end: Dyrl<ege Hege~ lund, R. P. Andersen, N. Larsen, Math. Sorensen. - . Bestyrer: K. E. Christensen, Gaardejcr Hans J ergensen, K. E. Christensen, f0dt 20. Februar 1872. Be~ b1.ejeriets Formand. B~styrer. gyndte Mejerigerningen i 1890 paa Brolund; senere paa Vissing og N r. N issum. Soldat. Bestyrer paa Vis~ sing 1895-1903, og siden 1. November 1903 Bestyrer paa Skovlund. Var 1899 til Kontrolkursus paa Ladelund. ,-

,r" I

Jf I ~ ~~i; ·~eo ~ ~tg ~ 2

::<: ~:§

"ij

~~~:;::

~

~o

Ji ~ S!

1-

Jf

~

=6 g ~

I Blandingsost 1000 kg

::<:

~ ~

Skummet. m;elksost 1000 kg

94.21 I I 25.31 25.2 89.10 0.2·14

---

25.2179.02 0.091 25.0 88.05 0.126

-

1907 - 08 2AO 1910-11 j 2.2;; 2.00 11911-12 1912-13 I 2.23 I

]wler

A

::<: ::<:

I

-'" "ijA" ::<:

1913-14 1914-15 1915-16

2.29 2.19 219

.. ~~ G>

-

""

~ ~

if- ~ '"~

E f,jO !l0." V)E~::€ ::

::<:

18~.88

25.'1 0.0241 24.9 81.78 0.060 24.\) 87.21 0.055

Blandingsost 1000 kg Skummet .. m;elksost 1000 kg

(1.60) (4.00) (3.65)

I

Silkeborg V<egte. - Silkeb~rg Regenerativ. - Ririgk01er til F10de, Flad~ til M<elk. - Alfa Laval og Titan (T. A. 60) Centrifuge. K<erne~


- Caroc &. Leth Kedel og Maskine. - Firkantede Tra-' a-Iteren ÂťSilkeborgÂŤ. ostekar. - Kobberfortinnet F10debassin. - Aluminiums' Redskaber til Syren. - Elektricitet fra H0jspa-ndingsva-rk. - Olieseparator. - Vandvarmer og Resb t0mningsapparat. - KuI. - Skummetma-lken afk0les om Sommeren til 160 C.

SKYTSBJERG ANDELSMEJERI o

rettet

1889. -

Postadresse:

1889. Oprettet har Personalet

Sporup. - Jernbanestation: Sporup (2 km). Mejerikreds: A.rhus og Omegn.

Te1efon:

Regen 15.

rummer 4 Va-relser og desuden - 72 Leverand0rer med 600 K0er. - 7-8 m dyb Bmnd. - Kloakvandet udnyttes ved Overrisling. - De 2 Medarbejdere (Best.s Hustru er Mejerske) l0nnes med 700 Kr. - Faktor 2. Flora danica. - Ostelageret afk0les fra Ishus. - 18 m h0j firkantet Skorsten. Den

sa-rskilte

Beboelse

1 Va-relse i Mejeribygningen.

Formand: siden Hougaard

Gaardejer M. Byriel, Lyngby, Sporup, 1915. - Tidligere Forma-nd: Gaardejer P. 1889-1902, Gaardejer M. Mathiasen 1902 -15. - Bestyrer: N. Kr. Thorsen, f0dt 14. August 1870. - Begyndte Mejerigerningen 1888 paa Lem. Bestyrede et Fa-llesmejeri 1890-93. Undermejerist 1893-96 paa Lj0fring. Blev Oktober 1896 Bestyrer paa Skytsbjerg. Silkeborg, Balanceva-gt. - Forvarmer fra Silke' borg. - Pasteurer fra Kolding. - Ringk0ler fra Ran' ders. - 2 Alfa Laval Centrifuger. - Ka-rnea-lteren

N. Kr. Thorsen, Bestyrer.


»Silkeborg«. Fladetemder. som Br~ndsel.

Kedel fra Frich og Flora danica Tanden.

r:,) 1902 - 03 1906-07 1910-11 1911-121

_ " ~]':;: ~ ~o V')

-

~

'-t

I ~ ~Jf ==] ~ ij8

=6 g

§ ~

1-

1164.781 67.85 64.28 62.82' I I

Postadresse:

~

~ Blandingsost ~ 1000 kg Skummet .. § mrelksost ;;:: 1000 kg

6.22

5.38 4.13

4.53

SMEDEBl£K Oprettet 1898. -

Marshall Maskine. Tr~ostekar.- Petroleum. - Dels Kul, dels Tarv

1< ;;::

1912-13 1913-1·1 1914-15 1915-16

Vl ~ ~ -

~

Jf

Blandingsost 1000 kg Skummet:, m",lksost 1000 kg

0.;:: .••• ~

~O.2

I""

oC<

= ~

I I

-/70.39 25.8 70.84 0.030 25.0 64.05 O.o~o 24.5 15.1.11 O.O~5

I

4.1.') 3.48

2.97 4.30 ----.J

ANDELSMEJERI

Jernbanestation: Mejerikreds: Midtjysk.

Nr. Snede. -

I

1_

CLl

Ikast (18.8 km). -

Telefon: Ejstrup t.

1898. - Flyttet 1913. - Beboelsen i Mejeribygningen Oprettet V~re1ser, hvoraf 1 for Personalet. - 50 Leverandarer med

rummer 8 300 Kaer. I M~lkebedamme1sesforening. - 9 m dyb Brand. - Kloakvandet udnyttes ved Overrisling. - Medarbejderen lannes med 250 Kr. - Faktor 2. - Flora danica. - Rund 19 m haj Skorsten.

I


pormand: Skovfoged B. Poulsen, Fruegaard pr. Nr. Snede, siden 1. November 1914. - Tidligere Formand: J. P. Jensen, Dyringhave pr. Nr. Snede, fra 1. November 1913 til 1. November 1914. Bestyrer: N. Tolstrup = Rasmussen, fedt 29. Marts 1883. Begyndte Mejerigemingen i 1898 paa Gludsted. Var 1907-08 paa Ladelund Moelkeriskole. Derefter paa J uulsminde og siden 1. November 1908 Bestyrer paa Smedeboek.

N. T olstrup - Rasmussen,

»Sinus«, Bismer og Silkeborg- Balance. - ForBestyrer. varmer og Pasteurer fra Jensen, Esbjerg. - Ringkeler. - Titan (T. A. 35) Centrifuge. - Koemeoelteren »Silkeborg«. - Kedel og Kulsyre-Kelemaskine (10.000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. - Caroc &. Leth Maskine. - Fleden symes i Tender. - Petroleum. - Nogle Aluminiums_ T ransportspande. - T erv og T roe som Broendsel.

r:,)

~

I

-

!j

VJ

::;::

1913 -14 1914-15

Jf

Blandingsost 1000 kg Skummet .. ;:;: m",lksosl ::;: 1000 kg

cE •• / ~ ~ ~ :;: _ t <lJ::s G) tul ~ lI'l t: ~ ~ E ij8 '"ijO.9

0.54 0.5-1

E:::: ::;::

1887. -

_ ~ +: .•.• ~

I'S;I Cl.Q

~

E VJ

Postadresse:

Vl

ij x 11 0 E <5 .,.

Blandingsosl 1000 kg

~

.2 :::

,... ""i

Skummel. m",lksosl 1000 kg

-I

24.9 21.67 24.9 21.71

STJERNHOLM Oprettet

~~~

ANDELSMEJERI

Harlev. - Jernbanestation: Harlev (5 km) Mejerikreds: Aarhus 01: Ome'!n.

Telefon:

Slorring

14.

Oprettet 1. Oktober 1887. - Ombygning 1910 (Statskonsulenten, Arkitekt Lind samt Konsulent Skov). - Beboelsen i Mejeribygningen rummer 7 Voerelser, hvoraf 2 for Personalet. - 115 Leveranderer med 700 Keer. 10 m dyb Brend. - De 3 Medarbejdere lennes med 800' Kr. - Afregning efter Voegt. - Rund 22 m hej Skorsten.


Gaardejer ]oh. Meller, Stjcer, Harlev, siden 1908. - Tidligere Formand:

Formcend: Gaardejer A. Petersen 1887-89, Gaardejer S. Jakobsen 1889-1894, Gaardejer J oh. M0ller 1894 -98, Gaardejer Ant. Jensen 1898-99, Gaardejer Rasm. Mathiasen 1899-1908. Bestyrer: Kn. Rende Hede= Gaardejer Joh. Maller. Kn. Rande Hedegaard. gaard, f0dt 20. Maj 1885.' Mejeriets Formand. Bestyrer. Begyndte Mejerigerningen 1. April 1900 paa Thorsager; siden paa T rustrup; Korskilde og 0ster Alling. Paa M0rke Folkeh0jskole Vinteren 1904-05 og derefter paa Lykkestrup. Paa Ladelund Mcelkeriskole Sommeren 1906 og forblev derefter paa Skolens Mejeri og blev Bestyrer der 1. September 1907 og siden 1. November 1908 Bestyrer og Kasserer for Stjernholm. Formand for Sygeplejeforeningen og Styrelses_ medlem for Andelskassen i Stjcer.

-

â&#x20AC;˘ ,,:: ~ ~"l',,~ ~ bll ...â&#x20AC;˘..~ t./:s

"id ~.g

~ ~

~ E ~..,.

.c. .c.

1887 -88 1891-92 1895-96 1899-1900 1903-04 1907-08

0.80 /27.1 0.95 26.7 1.23 26.2 1.50 26.6 1.85 25.7 2.14 25.5

_

::

~~~:= ....t

~t:J:l

E Vl

~<,f)C

ij8 ~o.~ E~ ~ =.;

129.70 35.33 46Jl7 56.33 71.55 83.81

~

_ -

_ !if Blandingsost ~~:: .....::.:: :;;~'" c~ 11000 kg g ~ 0 .S! Skummet .. E ~ ::s 5: mcelksost ~ 1000 kg

Blandingsost 1000 kg

~ et: E ~

Skurmet .. m", ksost 1000 kg

_ -

V)

1910-11 1911-12/ 1912-13 1913-14 1914-15 1915-16

25.4 25.3 25.5 25.5 25.2 25.0

73.78 70.96 76.33 77.80 72.38 62.50

0.028 0.088 0.078 0.036 0.049 0.129


- Forvarmer og Pasteurer med ),Sinus«, "Fix« og Silkeborg.Balaneevo:egt. Snekketro:ek fra Silkeborg. - Ringkeler fra Fr. Christensen. -2. 2 Alfa Laval Centrifuger. - Ko:erneo:elteren "Silkeborg«. - Kedel og Kulsyre.Kelemaskine (20.000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. - Caroe &. Leth Maskine. - Firkantede Tro:eostekar. - Egetro:es Fledetender. - Aluminiums.Kelere og Syretende til Syren. - Elektrieitet (220 Volt). - Kul.

S0Bl£K ANDELSMEJERI Oprettet 1888.-

Postadresse:

T0nning.

- Jernbanestation: T0nning Mejerikreds: Midtjysk.

(3 km). -

Telefon: Burgaarde 4.

1888. - Omo:endret 1903, 1910 og 1914. '-- Den so:erskilte Beboelse Oprettet rummer 14 Vo:erelser, heri Personalets. - 250 Leveranderer med 1750 Keer. - 5 m Medarbejdere dele af Osten lem

dyb Brand. - Kloakvandet udnyttes ved Overrisling. - De 6 (Mejerske) lennes med 2700 Kr. - Fledeenheder. - Tre Fjerde. pasteuriseres. - Ostelageret afkeles fra K0lemaskinen. - Med. af Smereksportforening. - Rund 30 m hej Skorsten.

[', '1888-89 1892-93 1896-97 1900-01 1904-05 1908-09

Blandingsost

1000kg

~

15.25 29.27 60.47

b.C

'i.D

:E:

1000kg

28.3 27.3 26.8 25.3 114.68 0.223 25.0 166.26 00420 24.6 195.35 0.819

~ I "", '"

~ 1:

Skummd .. mrelksost.

1910-11 1911-12 1912-13 1913-14 1914-15 1915-16

4.72 4.59

5.09 5.00 4.55 4.24

25.0 25.0 25.0 25.1 25.1 24.9

~~~ .••• _ Jt t: «IsCo =o~ C V)\ll!g ~ ~ s~ :E: ~

1190.18 1.320 182.24 1.319 200.80 1.045 197.45 0.371 176.35 1.083 161.08 1.219

Blandingsost

1000kg

Skummet .. mrelksost

1000kg 99.79 100.94 73.30 54.13 91.66 114.88


Formand: Gaardejer Iver Iversen, Burgaarde, fra 1910. Bekla:der £IereTillids. hverv. - Tidligere For. ma:nd (fra 1888-1900): Gaardejer N. P. Jensen, Gaardejer Schuls, Gaardejer Gervertsen, Gaardejer B. Jensen, Gaardejer R. ] ohan~ sen; fra 1900-10: Gaard. ejer P. Laursen. - Besty. Gaardejer rver Iversen, K. A. Rasmussen, rer: K. A. Rasmussen, f0dt Mejeriets Formand. Bestyrer. 7. April 1873. Begyndte Mejerigerningen 1890 paa Dortheasminde og var senere paa Aale, AIken, Esbenhus, Oldrup og atter Dortheasminde; blev 1. Januar 1900 Bestyrer af S0ba:k. Medlem af Sogneraadet. S0ba:k er »Lerested« .

»Sinus«, Bismer og Balanceva:gt. - Regenerativ. - Alfa Laval Centri. fuge. - Kedel fra Kolding og Maskine fra M011er s.. J ochumsen. - Kulsyre. K0lemaskine (50.000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. - Tra:ostekar. - Fl0debassin. - Elektricitet. - Kul. - Syrningsanla:g for Skummetmcdk.

S0KILDE Oprettet

1888.-

ANDELSMEJERI

Postadl'esse: Laven. - Jernbanestation: Ry (3 km). Mejerikreds: Aarhus og Omegn.

Telefon: Ry 16.


1888. - Beboe1sen i Mejeribygningen rummer 7 Va:relser, hvoraf Oprettet 3 for Personalet. - 186 Leveranderer med 1220 Keer. - Kilde. Kloakvandet 1500 Kr. -

udnyttes ved Overrisling. _. De 3 Medarbejdere lennes med Faktor 2. - Flora danica. - Ishuset rummer 100 La:s Is. Firkantet 14 m hej Skorsten.

, pormand: Gaardejer, Sog. neraadsformand Anton Damm, Riselund, Skander. borg, siden 1901. - Tid~ ligere Forma:nd: La:rer Balle 1888-89, Gaardejer Klint 1889-91, Kebmand O. Pe. tersen 1891-1901. - Be. styrer: M. P. A. Boesen, fedt 20. Maj 1867. Begyndte Mejerigemingen i 1884 paa Kvistrup. Blev 1887 Besty. rer paa Grumstrup og siden Sekilde Andelsmejeri.

Gaardejer Ant. Damm, Mejerids Formand.

--

.. '"" ~~ '"

lI~~

Aar

I)

""

-

C C

~~§

""

C

"'jjoD

:;: :;:

1900--01 1904-05 1908-09 1910-11 1911-12

_.

2.55 3.02 2.72 2.95 2.96

26.4 25.4 24.8 25.2 25.8

,,'"

-

•..'" Blandingsost 1000 kg

~ijg V)E~

"" -" ~ c r;jO.2

:;: =.:

:;:

95.66 117.27 110.46 115.37 113.31

0.431 0.313 0.115 0.098

Skummet .. rnzlksost

u...:.::

Aar

1)

1000 kg

-

-

Bestyrer.

I ~~ ~'" I ~

""

~~...:.:: :.;::

M. P. A. Boesen,

1912-13 1913-14 1914-15 1915-16

...:.c tl.Cc

.l':I'r;j c 0 :;:~c~

3.28 3.27 2.99 2.71

~

bll

dJ:s

I"" 1<l~ -

A

:;:

25.5 25.6 25.7 25.3

"'" "'co

~~...:.::

E1<lo V)E~

'';::

""

'" J.o

"" -" ~ c r;j~.2

:;: =.:

:;:

127.081 126.61 114.76 104.89

0.372 0.154 0.082 0.160

Blandingsost 1000 kg Skummet", mcelksost !OOO kg

-

-

:J

»Monark«, »Fix« og Silkeborg Balanceva:gt. - Pasteurer og Regenerativ fra Silkeborg. - 2 B. &. W. Centrifuger. - Kedel fra Th. Th. Sabroe. Caroc &. Leth Maskine. - Firkantede Tra:ostekar. - Fleden symes i Tender. - Petroleum. - Kul og Bra:nde.


S0VIND Oprettet

1884-.-

Postadresse:

ANDELSMEJERI

Sevind. - Jernbanestation: Mejerikreds: MidljYsk.

Sevind (0.3 km). -

Telefon:

Sevind 9.

O

prettet 1884. 1907 Ombygning. - Den sa:rskilte Beboelse rummer 3 Va:reIser. - I Mejeribygningen er der Kontor og Va:reIser for Persona. let. - 184 Leveranderer med 1460 Keer. - Ma:lkebedemmelse 1 Gang ugent. lig. - Vand fra et 360 m bortliggende Va:ld. - Der har va:ret forsegt Boring paa indtil 270 m, men der kom kun lidt og salt Vand. - De 4 Medarbejdere lennes med 1500 Kr. - Fledeenheder. - Syre fra Vestergaard. - Medlem af Smereksportforening. Ishuset rummer 315 m R Is. - Rund 22 m hej Skorsten.

Formand: Forpagter P. Jensen, 0rba:k, Sevind. - Der har tidligere va:ret 12 a 15 Forma:nd. - Be. styrer: J. H. Oxholm, fedt 14. Marts 1863 i Sender. jyIIand. Kom hjemmefra i 20 Aars Alderen og la:rte Mejeri paa Ladelund; var 21/2 Aar Mejerist hos Pro. prieta:r Bundsgaard og der. Forpagter P. Jensen, ]. H. Oxholm, efter Bestyrer paa Skrave Mejeriets formand. Bestyrer. F. M. i SenderjyIIand i 1 Aar. Derfra paa Ladelund Ma:lkeriskole. Blev 1. Maj 1888 Bestyrer paa Sevind.


_

Jf

:;:;.....~§t: I Blandingsost 1000 kg Il~~ ~~§~t: toE~~ i:: I ~~ ~ 1-=0<.11 Skummet::::

Blandingsost

~~~::~~ll000kg ..::( E ij g "i 0 .~ Skummet .. s;:: :;:: =.: m<elksost :;:: 1000kg G> Of)

<.II

Of)

~

G>S

.:;:: MS =.:

</)

1888 -89 1892-93 1896-97 1900-01 1904-05 1908 09 1 1910-11 1911-12

1.52 1.81 2.22 3.Q2 4.00 4.31 4.49 425

27.7 27.0 26.2 25.2 25.1 24.G 24.3 24.G

54.28 I 66.5.5 83.!l0 I 119.80 158.05 173.58 0.381 180.63 0.4~9 170.91 0.619

M

-.D

:;:: :;::

1912-13 1913-1-1

</)

~to M S;:::'"

M :;::

'-1

=.:

m<elk 'sost

:;::

1000kg

4.38 I 24.7 175.<171 0.58G , 'J' 1-9 .•.50 ~.•.7 / .82 0 .<189{16.1!l 14.50 ")

1914-15

3.671 24.7 146.07 1 O.~OO{15.50 0) 1Q.81 -

1915-16

3.'17

I 24.1 1-10.71 0.39~ {1~:~~ 2)

I

I

»Sinus«, »Simplex« og P. &. L. P. Balancev~gt. - Forvarmer fra P. &. L. P. - Pasteurer fra Buaas. - Ring. og Fladk0ler (Kolding). - Alfa Laval Centrifuge. - K~rne~1teren »Victoria((. - Kedel fra Kolding og Maskine fra M011er &. Jochumsen. - F10debassin. - Elektricitet. - Nogle Aluminiums. Transportspande. - Kul. - Syrningsanl~g for Skummetm~lk (3/4 af Ma:Jken leveres syrnet tilbage).

TAANING Oprettet

ANDELSMEJERI

1916. - Postadresse: Ska"Jerborg. - Jernbanestation: Sk.1nderborg (6.5 km.) Telefon: Skanderborg 4. - Mejerikreds: Aarhus og Omegn.

1916. Oprettet har Personalet

Den s~rskilte Beboelse rummer 6 V~relser, og desuden 2 V~relser i Mejeribygningen. - 71 Levejand0rer med 700 K0er. - 11 m dyb Bwnd. - De 3 Medarbejdere 10nnes med 1000 Kr. - Fl0deenheder. - Flora danica. - Rund 25 m h0j Skorsten.


Formand: Gaardejer And. Hansen, Horndrup pro Skanderborg. - Bestyrer: Jens O. Jacobsen, f0dt 25. November 1892. Begyndte Mejerigerningen paa Lang. ager. Varpaa Dalum Madke. riskole 1914-15. Derefter paa Borup Mejeri og siden 1. Ma j 1916 B.estyrer paa det nyoprettede Taaning Andelsmejeri.

Gaardejer And. Hansen, M~jeriets F ormand.

Jens O. Jacobsen. Bestyrer.

»Sinus«, »Bismer« og Balancev<egt. - Forvarmer, Pasteurer og Ring. k01ere fra P. &. L. P. - 2 Alfa Laval Centrifuger. - K<erne<elteren »Victoria«. - Kedel fra Th. Th. Sabroe og Alliance Maskine. - Kulsyre. K01emaskine (30.000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. - Tr<eostekar. - F10debassin. - Handy. Krukker. - Elektricitet. - Kul.

THEM ANDELSMEJERI Oprettet

1888. -

Postadresse:

1~88. Oprettet V<erelser, hvoraf -

8 m dyb

Bf0nd.

Salten. - Jernbanestatlon: Silkeborg (10 km). Mejerikreds: Silkeborg og Omegn.

TeJefon:

Them 4.

Ombygget 1912. - Den s<erskilte Beboelse rummer 6 2 for Personalet. - 250 Leverand0rer med 1500 Keer. - Kloakvandet udnyttes ved Overrisling. - De 3 Med.


arbejdere

l,mnes

med

1400 Kr, Firkantet

Faktor 2. - Syrev<ekker 17 m hej Skorsten.

fra B1. &. Tv. -

Formand: Gaardejer Rasm. Laursen, Rustrup, Silke. borg, siden 1903. I BestyreJsen af Brugsforeningen (dens Formand 1888-1908), Medlem af Them Sogns Sparekassebestyrelse, Medlem af Andelskulforret.· ningens Bestyrelse siden Oprettelsen og siden 1903 Medlem af Hovedbestyrelsen i F<ellesforeningen for Danmarks Brugsforeninger. - R. L. var Formand for Lysbro Mejeri fra 1889-99, da Mejeriet oplestes og en Del af Interessenterne gik til Silkeborg, Resten til Them. - Tidligere Form<end: L<erer J. Kr. Jensen 1888-89, Gaardejer L. Nielsen 1889-90, Gaardejer Lars P. Pedersen. R. Rasmussen 1890-92, Gaardejer Fr. Petersen 1892 Bestyrer. -93 og 1895-96 og 1900-02, Gaardejer O. Petersen 1893-95, Gaardejer L. P. Sarensen 1896-1900, Gaardejer P. Elling AugustNovember 1900, Gaardejer G. Jensen 1902-03. - Bestyrer: Lars P. Peder: sen, fedt 21. August 1877. Begyndte Mejerigerningen i 1898 paa Levring. Var paa Ladelund M<elkeriskole 1902 og derefter paa Nyraad, Bos og 0kilde. Blev 1. November 1906 Bestyrer paa Them.

.

Aar

1)

-

bll bll ,,-" w -" Blandingsos! "bll "';:: 1000 kg ,,'" ~ ..e bll .:~~ •• ~o -" ~~ " ~~ -"" w~ E1<Io Pd H.g 1;0.2 Skummet ..

-

-" oc"

::;: E;;;

::;:

1888-892 1892-93 1896-97 1900-01 1904-05 1908-09

0.28 0.35 0.83 2.09 3.29 3.40

I;,J:) ::;: -

-

V)E;:: -

-

25.9 80.74 25.5 140.69 25.0 135.63

-

;;;

::;:

::;:

-

--

.

'""

-

m",lksos! 1000 kg

-

-

-

-

-

Aar

1)

bll

,,-" ~ :z ~'" 1000 kg ,,'" ~ ..e bll -" -" ~~ Skummet .. ~~ I;,J:) " ~ "~8 I;O~ ~~:§ -"::;: alldo m",lksos! E~ ::;: :::

BLandingsost

~i~

-

-" oc"

::;:

1910-11 1911-12 1912-13 1913-14 1914-15 1915-16

3.62 3.36 3.41 3.71 3.31 3.15

::;:

25.6 25.7 25.4 25.0 25.3 24.9

141.04 129.79 132.36 145.62 129.45 125.73

-

0.043 0.080 0.105 0.106

1000 kg

3.02 8.41

~

»Sinus«, »Fix« og Silkeborg Balancev<egt. - Forvarmer, Pasteurer og Ringkelere fra Kolding. - 3 Alfa. Laval Centrifuger. - K<erne<elteren »Silke. borg«. - Kedel og Maskine fra Kolding. - Kulsyre.Kelemaskine (30.000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. - Firkantede Tr<eostekar. - Fleden syrnes i Tender. - Petroleum. - Nogle Aluminiums.Transportspande. - Kul og Tr<e.


THYRSTING Oprettet

1906. -

Postadresse:

ANDELSMEJERI

Br",dstrup. - jernbanestation: Mejerikreds: Midtjysk.

llr",dstrup

(6 km). -

Telefon:

Matrup 6.

O路

prettet 29. Marts 1906. Den s.rrskilte Beboelse rummer 7 V.rrelser, hvoraf 2 for Personalet. 56 Leveranderer med 400 Keer. - 9 m dyb Brend. - Kloakvandet udnyttes ved Overrisling. - De 2 Medarbejdere (Fru P. er Mejerske) lennes med 700 Kr. - Fledeenheder. - Syre fra Vestergaard. Ostelageret afkeles fra Kelemaskinen. - Medlem af Smereksportforening. Rund 25 m hej Skorsten.

Formand: Forpagter 1. P. M. Madsen, Thyrsting. gaard pro Briedstrup, sid en 1912. Sogneraadsmedlem.Tidligere Form.rnd: Gaard. ejer Seren Frederiksen og Gaardejer Chr. Olesen 1906 -12. - Bestyrer: P. Chr. Pedersen, fedt 10. Juli 1889. Begyndte Mejerigerningen i 1906 paa Viborg Andels. forpagter I. P. M. Madsen, P. Chr. Pedersen, mejeri; senere paa Aalestrup, Mejeriets Forrnand. Bestyrer. Karup og Redkj.rrsbro. Elev paa Hadsten Hejskole og dern.rst paa Redding Mejeri ved Viborg. Var 1912 -13 paa Ladelund M.rlkeriskole; derefter paa Enighed og Vikar; fra No. vember 1914 Bestyrer paa Thyrsting. Tillidsmand for Mejeriernes og Land. brugets Ulykkesforsikring. I Bestyrelsen for Sygekassen og Brugsforeningen. Maskinsynsmand for Thyrsting Kommune.


r:,)

Blandingsost

Blandingsost

Skummet" m~lksost

Skummet· mrelksost

1000kg

1000kg

1000kg

1906 -07 1910-11 11911-12 1912-13

25.5 19.95 0.112 24.G 33.34 0.3GG 24.8 25.95 0.233 25.3 31.39 0.299

12.61 27.11 17.81 14.5G

1000kg

1913-14 1914-15 1915 -16

0.9G 25.7 37.47 0.037 0.82 25.0 32.71 0.116 0.77 I 24.G 30.94 0.120 I

12.77 13.37 1~

»Sinus«, Bismer og Balancev~gt. - Forvarmer, Pasteurer og Ringb~lere fra P. &.. L. P. - 2 Alfa Laval Centrifuger. - K~rnea'lteren »Victoria«. Kedel fra P. &.. L. P. - Maskine fra Frich. - Kulsyre. Kolemaskine (20.000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. - Firkantede Tr~ostekar. - Floden syrnes i Bassin. - Petroleum. - For Tiden benyttes Br~nde som Br~ndsel.

TORP ANDELSMEJERI Oprettet

·1892. -

Postadresse:

0stbirk.

- jernbanestation: Mejerikreds: Midtiysk.

1892. - Den s~rskilte Beboelse Oprettet er der 1 V~relse i Mejeribygningen. - Kilde. (Mejerske)

Lundum

(3 km). -

Telefon:

Lundum

17.

rummer 5 V~relser og desuden 72 Leverandorer med 530 Koer. - 'Kloakvandet udnyttes ved Overrisling. - De 2 Medarbejdere lonnes med 720 Kr. - Faktor 2. - Flora danica. - Intet Ishus. Firkantet 7 m hoj Skorsten.


Melleejer An. dreas Andersen, Kollerup

Formand:

Melle, Lundum. Har v~ret Formand siden Mejeriets Oprettelse i 1892 og det var paa hans Initiativ, at Oprettelsen fandt Sted. Har Here Tillidshverv. - Besty. rer: ].]. Andersen, fedt 8. Oktober 1885. Begyndte Mejerigerningen i 1904 paa

B

Malleejer Andreas Andersen. Mejeriets form and.

M"

h

d

J. J.

Andersen.

rerup eJen og ar er. Bestyrer. . efter v~ret paa Aalund, Aadal og Grendal. Var 1911-12 paa Ladelund M~lkeriskole og kom der. fra til Berkop. Blev 1. September 1912 Vikar i Vejle Amts Mejeristforening og har siden 1. Maj 1914 v~ret Bestyrer paa Torp.

~~~

_ :: +: _ ~

(S;l Db

..,!o(

I Blandingsost ~i~ _:;: _::.~ 1000 kg S ~g ~o.g I Skummet", E;:: ::;;: ::;; m",lksost

Blandingsost 1000 kg

III l:

E ~ 8 ""ij 0 .2 Skummet .. E;:: ::;;: ::;; m",lksost ::;;: 1000 kg

C/)

1892--93 1896-97 1900-01 1904-05 1909-10 1910-11

0.58 0.75 0.85

1.01 1.25

1.30

26.3 26.3 25.9 25.2 24.8 24.6

C/)

::;;:

1911-12 1912-13 1913-14 1914-15 1915-16

22.13 28.50 32.69 39.94 50.34 52.73

24.7 24.7 24.7 24.3

23.8

51.191 56.76 63.10 59.86 54.79

1000 kg

-

-

-

-

»Sinus«,' Decimal. og Balancev~gt. - Forvarmer og Koger fra Rauer. Fledepasteur fra P. &. L. P. - Ringk0lere. 1 Alfa Laval Centrifuge. K~rne~lteren »Silkeborg((. - Kedel fra Houmeller og Marshall Maskine. Fleden syrnes i fortinnede Tender, der om Sommeren staar i rind en de Vand. - , Aluminiums.Kelere og Flora danica Tenden. Petroleum. Nogle Aluminiums •• Transportspande. - Kul.

TRANBJERG Oprettet 1888. -

Postadresse:

ANDELSMEJERI

- Jernbanestatlon: Tranbjerg v. St. Mejerikreds: Aarhus og Omegn.

Tranbjerg.

Telefon: Tranbjerg

16.

Oprettet 1888. - Ombygget 1910. - Beboelsen i Mejeribygningen rummer 7 V~relser, hvoraf 2 for Personalet. - 108 Leveranderer med 800 Keer. - Brenden er 50 m dyb. - De 3 Medarbejdere (Best. Hustru er Mejerske) lennes med 1000 Kr. - Afregning efter V ~gt. - Firkantet 19 m hej Skorsten.


Formand: Gaardejer, Sog~ neraadsmedl. Jens HfJjsgaard. Thestrup, Tranbjerg. - Tidligere Form.: Gaardejer P. Jensen 1895-1901, Gaardejer J. P. Jensen 1901 -07. De andre Form~nds N avne kan ikke opgives. Bestyrer: P. Wethemann Graversen. fedt 2. Novem_ ber 1876. Var ved LandP. Wethemann Graversen. Gaardejer Jens Hejsgaard. bruget til November 1894 Restyrer. Mejeriets Formand. og kom saa til M~lkeri_ bruget paa B~edb~k. Dern~st paa Testrup Folkehejskole og var Soldat 1898. Derefter til Hjerm og Tranbjerg. Var 1900-01 paa Ladelund M~lkeriskole og blev 1. Maj 1901 Bestyrer paa Tranbjerg.

Blandingsost 1000 kg Skummet .. m",lksost 1000 kg

18882 0.07 1892-93 0.98 1896-97 1.27 1900-01 11.69 11904-0095 2.0~ 1908l.75

28.0 26.0 25.6 24.8 24.9 24.6

2.39 37.43 49.40 62.28 0.3-14 81.45 0.334 70.45 0.193

24.99 23.83 13.78

""

~~~ ~ .â&#x20AC;˘... ~ ~ gfo ~ c: Vl

E V)

~o

Ii O.~

E;:; :<: ;:;:

:<:

1910-11 1911-12 1912-13 1913-14 1914-15 1915-16,

24.9 93.5610.3231 25.1 86.16 0.133 25.1 90.681 0.097 25.2 101.81 24.7 8~).99 24.5 85.05 0072

lliandingsost 1000 kg Skummet, mcelksost

1000kg 23.09 9,49

6.43


»Simplex«, Bismer og Silkeborg Balancev<egt. - Forvarmer fra Th. Th. Sabroe. - Pasteurer fra Kolding og Ringk0lere fra P. &. L. P. - Titan (T. A. 45) Centrifuge. - K<erne<elteren »Silkeborg«. - Kedel fra Th. Th. Sabroe og Frich Maskine. Ammoniab K0lemaskine (20.000 V. E.) fra Atlas. - Flodesyrningsbassin. - Elektricitet. - Kul.

TUN0 Oprettet

IH87. -

1887. Oprettet Mejeribygningen.

ANDELSMEJERI

Postadresse: Tuna, Aarhus. - Jernbanestation: Mejerikreds: Aarhus og Omegn.

Bygget - 46 melsesforening. - 9 m dyb Hustru. - Flodeenheder. -

Tuna Havn.

nyt Mejeri 1913 (Arkitekt Lind). - Beboelse i Leverandorer med 200 Koer. - I M<elkebedomBrond. - Ingen Medarbejdere, kun Bestyrerens Medlem af Smoreksportforening. - Rund 19 m hoj Skorsten.

Formand: Gaardejer, Landpost Johan Jergensen. Bestyrer: Aage Gadkjcer, fodt 1887. Kom i 1905 i L<ere paa Sob<ek; gennemgik et 8 Maaneders Kursus paa Ladelund M<elkeriskole 1912 --13 og var derefter paa Madebjerggaard og Stadil. Blev Bestyrer paa Tuno 1. November 1914.

Aage Gadkja:r. Bestyrer.

»Sinus«, Bismer og Silkeborg Balancev<egt. Forvarmer og Flodepasteur fra Kolding. - Skummetm<elkpasteur fra Silkeborg. - Titan (T. A. 45) Centrifuge. - K<erne<elteren »Silkeborg«. - Kedel fra


Kolding og Caroc &. Leth Maskine. Th. Th. Sabroe. - Egetrces-Flodetonder. T ransportspande. - Resttomningsapparat.

[,j I

1913-H ~-15

Jf "~~

~ gf

-

0

'" ~Eg -

=: (3

10.013124.8124.70 I -0.586 239 24.42

') Regnskabsaaret

-

Kulsyre - Kolemaskine (Baby) fra Petroleum. - Nogle Aluminiums- Kul.

Blandingsost 1000 kg Skummet_ m;elksost 1000 kg

~

g

~ :::

'"

-

~

I

gaar fra November

TVINGSTRUP

til November.

ANDELSMEJERI

Oprettet J884. _. Postadresse: Tvingstrup. - jernbanestation: Mejerikreds: Midtjysk.

1884. - Ombygget 1905 og 1915. Oprettet rum mer 4 V cerelser og i Mejeribygningen er

Tvingstrup.

-

Telefon: Serridslev 15.

Den scerskilte Beboel;;e der Kontor og 2 V cerelser for Mejeripersonalet. - 161 Leverandorer med 1400 Koer. - Kilde. - Kloab vandet udnyttes ved Overrisling. - De 4 Medarbejdere (Mejerske) lonnes med 1600 Kr. - Faktor 2. - Flora danica. - Rund 25 m hoj Skorsten.


Formand: Gaardejer N. J. Hansen, Fruenshave pro Hovedgaard, siden 1913. Bestyrelsesmedlem af Midt. jysk Mejeriforening. - Tid. ligere Form<end (fra 1884 -1900): M. Bork, J. Lau. ridsen, H. Fogt og Ole Poulsen; Hansen 1900-01, A. Pedersen 1901-02, M. Bojsen 1902-04, Ole Poul. P. J. Pedersen, Gaardejer N. J. Hansen, sen 1904-12, K. Petersen Mejeriets Formand. Bestyrer. 1912-13. - Bestyrer: P. J. Pedersen, fedt 16. Marts 1870. L<erte Mejerigerningen paa B<ekgaard 1890 -91 og har yderligere v<eret paa Damgaard, Marienborg, Ravnborg, Hoisted og Dortheasminde. Paa Ladelund M<elkeriskole Sommeren 1900 og Bestyrer paa Tvingstrup sid en November 1900. _

~~ ~

~

::

:;::.•.. ti

b.O

~

E~

~

e ~ 8 f;10

V')

1886-87 1890-91 1894-95 1898-99 11902-03 1906-07

1.61 1.01 2.20 2.52 3.17 3.87

-

-

-

1) Regnskabsaaret

-

c

VI

.!2 :::

;;::

-

68.Q.l 86.06 92.54 125.25 154.7°1

-

Blandingsost 1000 kg

~~ ~ Q

E ~8

Skummet. mrelksost 1000kg -

11.34

13.27 13.02 7.51

gaar fra November

0.0

<J)

1910-11 1911-12 1912-13 1913-14 1914 -15 1915-16

4.18 3.90 4.11 4.09 3.4~ 3.12

_ Jf

Blandingsost 1000 kg

:;::_ ~

,..!,(

"l

C

7J0 .~

Skummet .• m.,lksost

eO::;:; a ,.... :;;

-

162.47 151.2~ - 162.5-1 - 160.79 - 135.00 -~ 24.6 125.82 0.140 -

1000kg

I

7.91 9.47 11.20 8.34 11.00

til November.

»Sinus«, Bismer og Balancev<egt. - Forvarmer, Pasteurer og Ringkelere fra P. &. L. P. - 2 Alfa Laval Centrifuger. - K<erne<elteren » Victoria«. Kedel fra Vejen og Marshall Maskine. - Kulsyre.Kelemaskine (40.000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. - Runde Tr<eostekar. - Fleden syrnes i Tender. Aluminiums.Redskaber til Syren. Elektricitet. En Del Aluminiums. T ransportspande. - Kul.

T0RRING Oprettet

1887. -

Postadresse:

1887. Oprettet Personalet. -

ANDELSMEJERI

Tarring. - Jernbanestation: Tarring Mejerikreds: Midtjysk.

(2 km). -

TeJefon:

Tarring

36.

Den s<erskilte Beboelse rummer 8 V<erelser, hvoraf 2 for 253 Leveranderer med 1900 Keer. - I M<elkebedemmel. sesforening. - 16 m dyb Brend. - Kloakvandet udnyttes ved Overrisling. De 5 Medarbejdere (Mejerske) lennes med 3000 Kr. - Faktor 3. - Med. lem af Smereksportforening. - Firkantet 22 m hej Skorsten


Formand: Gaardejer Niels Jensen, Brejnbjerg, Ham< mer pr. T0rring, siden 1912. I Bestyrelsen for Midtjysk Sm0reksportforening, Sogneraadsmedlem og i Bestyrelsen for Andelssanatorieforeningen m. m. Tidligere Formand: i~rer J. N. Kruse 1887-1912. - Bestyrer: ]. A. Nielsen, f0dt 3. Oktober 1875. Begyndte Mejerigerningen 1900 paa Humble. Var 1904 paa Ladelund M~lkeriskole. Blev 1. November 1909 Bestyrer paa T 0rring.

)Sinus«,

Jac·. Nielsens

og Balancev~gt.

-

For<

J.

A. Nielsen, Bestyrer.

varmer, Pasteurer og Ringk0lere. - B. &. W. Centri< . fuger. - K~rne~lteren »Dan«. - Kedel fra Kolding og Caroc &. Leth Ma< skine. - Kulsyre< K0lemaskine (30.000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. - Fl0de< syrningsbassin. - Elektricitet. - Nogle Aluminiums <T ransportspande. - Kul.

r:,) I 1887-88 1891-92 1895~96 1899-1900 1903-04 1907-08

_

• ~ ~ '"

Jt

~

~~ ~tl~ -6 ~g '"iJ0.9 Vl 6;:: ::;: ::;:

::;:

_

Blandingsost

~~~:;:

1000kg

CSt

E ~8 6;::

Skummel. m.,lksosl

Vl

1000kg

40.90 55.03 70.60 25.7 109.54 25.4 143.08 0.133 25.2 166.33 0.Q95

e.o

1910-11 1911-12 1912-13 1913-14 1914-15 1915-16

4.58 4.31

4.76

~:~~ I 4.76

25.2 25.2 25.4 25.2 24.6 24.0

179.27 167.02 183.46 208.06 202.07 194.22

::

t:

1;; ~ ~ 0 .2 ::;: ::;:

~

::;:

0.056 0.057 0.076 0.036 0.073 0.105

Blandingsost 1000 kg Skummet,. m.,lksosl

1000kg

= ~

I) Regnskabsaaret gaar Era November og 19.052 kg Ma:lk.

til November.

-

I 1915-16

soIgt 10.965 kg FI0de

I


VESTERBRO Postadresse:

A.rhus.

-

ANDELSMEJERI

Jernbanestation: Mejerikreds:

VIDEMARK Oprettet

1887. -

Postadresse:

A.rhus (1.5 km). - Telefon: A.rhus og Omegn.

A.rhus 710 og 2936.

ANDELSMEJERI

H.mmel. - Jernbanestation: H.mmel (0.5 km). Telefon: Mejerikreds: A.rhus og Omegn.

Voldby 16.

23. Juli Oprettet Mejeribygningen

1887 (Forstander N. Pedersen, Ladelund). - Beboelsen i rummer 7 V Gerelser, hvoraf 3 for Personalet. 190 Leverand0rer med 1050 K0er. - 12 m dyb Bmnd. - Kloakvandet udnyttes ved Ov~rrisling. - De 3 Medarbejdere l0nnes med 1800 Kr. - Faktor 2. Flora danica. - Ishuset rummer 120 LGes Is. - Firkantet 16 m h0j Skorsten.

I tV." A.r 1)

~~I ~ ~

.,..:.:; ~s:: ""ij c 0

:E:~;:;

E~

1887-88 1891- 92 1895-96 1899 -1900 1903-04 1907-08

0.78 1.78 2.7,1 3.41 3.11 3.24

~ll.I::lbJl ...:z::

Ii""

"'"

I :E:

28.5 27.3 26.4 27.3 26.0 25.2

OIl

~ ~1b~ "'"S ~~ ~~ "'~OliO.S E~o V)E;:: :E: =.: ~Oll

:E:

27.46 65.20 103.78 124.90 124.03 128.57

-

BI.ndingsost 1000kg Skummet# m.rlksost 1000kg

-

-

Oll

A.r 1)

"'"

~

Oll~

~~ยง

~

o

bJl

2.91 2.81 2.79 3.10 2.72 226

"'-0

M tl)...:z::

_

_

w '"

"'ij..oV)~g~;.::

:E: :E:

1910-111 1911-12 1912-13 1913-14 1914-15 1915-16

~+= ~

- ~~ J(2~ I ~s::o=og .~"'"

~'U

25.5 25.5 25.2 25.5 25.3 24.7

--

:E: ~

114.10 110.20 110.70 121.57 107.50 91.45

-

-

-

BI.ndingsost 1000 kg Skummet .. m.,lksost 1000 kg

-

-

~


Gaardejer Kr. Formand: , Kristensen, Hammel Mark, siden 1901. Na:st< formand i Andelsslagteriet og Direktm i Banken i Hammel m. m. - Tidligere Forma:nd: La:rer Petersen, Voldby, 1887-90, Gaard< ejer Viirtz, Voldby, 1890 -1901. - Bestyrer: S. O. Serensen, fodt 1872. Be< S. 0, Sa-reuseu, Gaardejer XI. Kristensen, gyndte Mejerigerningen paa Bestyrer. Mejeriets Formand. Elbodal i 1893. Var Vinte< ren 1897-98 paa Ladelund Ma:lkeriskole og derefter paa Sallinge som styrer, senere paa Solund (1899) og siden 1. Maj 1902 paa Videmark.

Silkeborg<Va:gte. - Forvarmer fra P. &. 1. P. - Pasteurer fra Th. Th. Sabroe og Silkeborg. - Ringkolere fra Kolding. Alfa Laval Centrifuger. - Ka:rnea:1teren ÂťSilkeborgÂŤ. - Kedel fra Th. Th. Sabroe og Frich Maskine. - Firkantede Tra:ostekar. - Flodebassin af Kobber. - Kobber<Kolere og Handy<Krukker. - Elektricitet. - Nogle Aluminiums<Transportspande. Alfa<Olie som Bra:ndsel.

i

VIRKELYST ANDELSMEJERI Oprettet 1913. - Postadresse: Nr. Snede. - Jernbanestation: Ikast (15 km). TeIefon: St. N"rlund Central. - Mejerikreds: Hammerum Herred.


1913. - Beboelsen i Mejeribygningen rummer 4 Vcerelser, hvoraf 1 for Personalet. - 14 Leverand0rer med 120 K0er. - 6 m dyb Bmnd.

Oprettet

Kloakvandet udnyttes ved Overrisling. Faktor 2. - Syre fra Pingel. -

- Bestyrerens Hustru er Mejerske. Rund 19 m h0j Skorsten:

Formand: Iver Chr. Jen= sen, Store N0rlund. gaard, Nr. Snede. Sogne. raadsmedlem og Sognekas. serer. Stifter og Bestyrel. sesmedlem af Selskabet )'Hedebruget«(siden 1906). I Bestyrelsen for Brugsfor. eningen. Bestyrelsesfor. mand for Thoftlund. K01. kjcer Mergelselskab m. m.Iver Chr. Jensen. P. Kr. Jensen. Bestyrer: P. Kr.Jensen, f0dt Mejeriets formand. Bestyrer. 14. Maj 1886. Begyndte Mejerigerningen i 1906 paa Kirke.Hyllinge. Var paa Ladelund Mcelkeriskole 1911-12. Paa Hammerum og derefter Vikar i Hammerum Herreds Mejerist. forening 1912-15 og siden da Bestyrer paa Virkelyst.

I

Aar I)

I

~~::~ ~o tIl ~

H113-14 191-1-15

:: •... ~

=0

§ ~

I 0.2G 0.2G124.5/1021/ 24.4 10.73

-

Blandingsost 1000 kg

§

Skurnmet"

:s

m",lksost 1000 kg

§

I

"Sinus«, Jac. Nielsens og Silkeborg.Balancevcegt. - Forvarmer og Pa. steurer fra P. &.. L. P. - Ringk0ler fra Kolding. - Alfa Laval Centrifuge. Dansk T0ndekcerne. - Kedel fra Th. Th. Sabroe og Marshall Maskine. Kulsyre.K0lemaskine (10.000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. - Fl0den syrnes i T0nder. - Petroleum. - T0rv.


VITHEN Oprettet

1888. - Postadresse: Te1efon.: Vithen

ANDELSMEJERI Hinnerup. - Jernbanestation: Hinnerup 3. - Mejerikreds: Aarhus og Omegn.

(5.2 km).

prettet 1888. - Den s~rskilte Beboelse rummer 11 V~relser, hvoraf 4- for Personalet. - 85 Leverand0rer med 770 K0er. - Bmnden er 10 m dyb. - De 4 Medarbejdere (Mejerske) 10nnes med 1320 Kr. - Afregning efter V ~gt. Flora danica. - Lidt af Osten paraffineres. - Et lille Ishus, der s~rlig er til Ostelageret, rummer 20 m 3 Is. - Ishuset rummer 80 m 3 Is. Firkantet 16 ill h0j Skorsten.

O

FOl'mand: Gaardejer Rasm. Pedersen, Vithen, Hinne~ rup, siden 1908. - Tidli~ gere Form~nd: Gaardejer Chr. Hansen 1888-1896, Sognefoged, Gaardejer P. Nielsen 1896-1902, Gaard~ ejer J. Rasmussen 1902-08. - Bestyrer: K. J. Kristen: sen, f0dt 12. Juli 1873. Begyndte Mejerigerningen Gaardejer Rasm. Pedersen, 1. Maj 1890. Blev 1. No~ Mejeriets Formand. vember 1895 Bestyrer paa Blaah0j; derefter paa Aadum til 1899 og Stensh0j til ber 1907 paa Vithen.

K.

J.

Kristensen,

Bestyrer.


. ,,-'"

en

"." ~

== ao ~

~~§ :<;

1897-98 1901-02 1906-07 1910-11 1911-12

_

::

Blandingsost

Blandingsosl

~i~~.... ~ 1000 kg ~ ij8 ~O.~ I Skummet .. E;:; 1 ::;: =.; m",lksosl

1000kg

Skummet .. ma:::lksost" 1000 kg

V)

I

:<;

1.9-1 26.1 74.-17 2.30 25.6 87.75 1.316 2.52 25.0 89.63 1.216 2.20 24.9 85.'15 1.197 2.77 24.7 107.70 1.439

1000kg

93.1-1 48.99 } 87.50 2)

1912-13 1913 -1-1 1914-15 1915-16

2.36 2.46 2.26 2.21 I

25.0 24.8 24.5 24.1

88.37 94.74 91.10 84.64

1.3691 93.53 1.047 68.85 2) 0.969 1.231

I

6~:~~I

9~

»Simplex«, Bismer og Silkeborg. Balanceva:gt. - Forvarmer, Pasteurer og Ringk0lere fra Kolding. - 2 Alfa Laval Centrifuger: - Kedel fra Th. Th. Sabroe og Frich Maskine. ~ Firkantede Tra:ostekar. - FI0den symes i T0n. del'. - Petroleum. - N ormalt Kul, men ( T. T ra:.

VOEL ANDELSMEJERI Oprettet

Oprettet 2 for

1907. -

1907. -

Postadresse: Sminge. - Jernbanestation: Mejerikreds: Silkeborg og Omcgn.

Sminge

(3 km).

Beboelsen i Mejeribygningen rummer 6 Va:relser, hvoraf Personalet. - 128 Leverand0rer med 700 K0er. - 9 m dyb Bmnd. - Kloakvandet udnyttes ved Overrisling. - De 3 Medarbejdere (Mejerske) 10nnes med 1000 Kr. - Faktor 2. - Flora danica. - Rund 22 m h0j Skorsten.


Formand: Gaardejer Jens Jensen, Voel 0stergaard, siden Mejeriets Oprettelse. Var Formand for Linaa Mejeri 1906-07. Sogne. raadsmedlem i 6 Aar og Sogneraadsformand i 1 Aar, samt Here andre kommunale Tillidshverv. Bestyrer: M. P. Madsen, fedt 2. Fe. bruar 1879. Lerte Mejeri M. P. Madsen, Gaardejer Jens Jensen. paa Sekilde og har derneest Mejeriets Formand. Bestyrer. veeret paa Herfelge, Bege. kilde, Edslev, Bjerring, Fuglsang samt Redding. Var paa Ladelund Meelkeri. skole i Vinteren 1899-1900. Blev 1. November 1904 Bestyrer paa Granly og siden 1. November 1907 paa det nyoprettede Voel.

[.) /1907-08 1910-11 11911-12 1912-13

~Jtl~ t ~ :=g.s:: ~ olj."

~~~

~

1.61 1.63 1.44 , 1.63

Ob

8 "id-"

I~~ 0 g

:;::

_ Jt' Blandingsost :;:_ ~ 11000 kg == Skummet ..

~"'O~

~~o

Jj~8

-~

=-

:;::

OIl

Aar 1)

m",lksost 1000 kg

Jt

~ I u"lu"'" J3~='

~"'O ~

J,.,

bJ:l

e1)CJ

•• ""O~:= ~ ~~o~t)~ E ~o "id0.>!

"id ~.~ :£E=': :£

"id li :£

VlE;:;:;::

2.06 1.76 1.67

24.8 24.7 24.5

82.47 71.35 67.83

i

Blandingsost 1000 kg Skummet .. m.rlksost 1000 kg

I 24.8 24.9 24.9 24.8

6~.761 6:>.05 57.46 65.71

0.092 0.049 0.109

5.37 5.77 5.56 5.36

1913-14 1914 -15 1915-16

0.088 0.072 0.150

I

6.04 5.27

:J

»Sinus«, »Fix« og Silkeborg. Balanceveegt. - Forvarmer, Pasteurer og Ringkelere fra Fr. Christensen. - Alfa Laval Centrifuge. - KeerneeeIteren »Silkeborg«. - Kedel fra Th. Th. Sabroe. - Marshall Maskine. - Kulsyre~ K01emaskine fra Th. Th. Sabroe. - Tree. Fledebassin. - Elektricitet. - Nogle Aluminiums.Transportspande. - Kul.

VORV ADSBRO Oprettet

.t887. -

Postadresse:

- jernbanestation: 0stbirk Mejerikreds: Midtjysk.

(6 km). -

Telefon:

Vorladegaard

3.

1887. - Den seerskilte Beboelse rummer 9 Veerelser, 4 for Personalet; desuden er der' 2 Kontorer i Mejeribygningen. - 258 Leveranderer med 1504 Keer. - 2 Brande paa henholdsvis 37 og 5 m's Dybde. - Kloakvandet udnyttes ved Overrisling. - De 4 Medarbejdere

Opreitet hvoraf

17. Juni

estbirk.

ANDELSMEJERI


(Mejerske)

lennes

med 20 a 2100 Kr. - Faktor 2. - Medlem portforening. - Rund 28 m hej Skorsten .

af Smereks~

. Formand: Gaardejer, Sognefoged N. S. Nielsen, Voerladegaard, Skander~ borg, siden 1916. Medlem af Prisreguleringskommissionen. - Tidligere Form<end: Gaardejer H. Bertelsen 1887-88, Gaardejer N. Frandsen 1889-91 og 1898-1901 og 1904-09, Gaardejer Joh. Pedersen 1892-93, Gaardejer S. Nielsen 1894-95, Gaardejer A. Laursen 1896-97, Folketingsmand, Gaardejer J. Betker 1902-03, Gaardejer H. Krogh 1910-15. (Formandsvalget g<elder fra 1. Januar og slutter 31. December). - Bestyrer: A. Chr. M. P. C. Bjerge Kirkholm, fedt 13. Marts' 1877. Kom i Mejeril<ere 1. Maj 1893 paa Land~ mandshaab. Paa Ladelund M<elkeriskole 1895-96. Bestyrer paa Fremad 1898 -1903, paa Nervang 1903-06 og siden 1. November 1906 paa Vorvadsbro. Medlem af Menighedsraadet og Formand for V<ergeraadet.

r:.). 1887 - 88 1891- 92 1895 - 96 1 1899-1900 1903-04 1907 - 08

.• ~ Jf ~~~ - s:: s::

~ ~

~~§ Ii

e.c

2 A

:;:: I :;::

I

1.29 1.39 1.73 1.96 2.84 3.52

28.2/ 28.0 ~6.5 26.0 25.5 24.3

_ :: ~~Jf:= ~ E ff := § ~§ ~ § 0

a

Vl

:;::

45.861 49.11 65.29 75.18 0.364 111.37 144.07 0.481

Blandingsost 1000 kg Skummet .. m",lksos!

. ,,-"

eo

Aar

1)

1000kg 16.37 21.04 14.9'1 24.78 22.14 30.66

1910-111 1911 -12 1912-13 1913 -14 1914-15 1915-16

~~~ - s:: a

~~§ :;::

_ Jf ~-i5~:;:; •.. ~ E ~g ~O.~ (/) S;:: ~ :::: :;::

3.57 24.6 145.11 0.401 3.40 . 24.5 138.35 0.373 3.68 24.0 150.46 0.455 3.97 24.6 160.63 0.366 3.64 24.7 146.99 0.288 3.33 24.4 134.84 0.502

Blandingsost 1000 kg Skumrnct

m~lksost 1000 kg

33.70 25.31 32.66 24.(j} ~~.~~ ~

..

I I I

»Sinus«, Bismer og Silkeborg Balancev<egt. - Forvarmer fra Kolding. Fledepa3teur fra P. &. 1. P. - Kogeren fra Buaas. - Ringkelere fra P. &. L. P. - 1 Alfa Laval og 1 B. &. W. Centrifuge. - K<erne<elteren »Silkeborg«. -


Kedel fra Kolding og Caroc &. Leth Maskine. - Kulsyre.K0lemaskine (25.000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe. - Fl0debassin. - Syrekoger (P. &. L. P.). - Pe. troleum . .....:.Nogle Aluminiums ~T ransportspande. - Kul, Grantr<r og Spaaner.

0STBIRK Oprettet

1888.-

Postadresse:

ANDELSMEJERI

0stbirk. - Jernbanestation: Mejerikreds: Midtjysk.

0stbirk

(2 km). -

Telefon:

0stbirk

25.

Oprettet 1888. - Ishus 1902. - Beboelsen i Mejeribygningen rummer 8 V <rrelser, hvoraf 4 for Personalet. - 175 Leveranderer med 134QoK0er. - Kilde. - Kloakvandet udnyttes ved Overrisling. - De 4 Medarbejdere 10nnes med 1800 Kr. - Faktor 2. - Flora danica. - Ostelageret afk01es fra Ishus, der rummer 28 m 3 Is. - Firkantet 28 m h0j Skorsten.

,,-'"""

Blandill/(sost

1000kg

Skummet .. m",lksost

:''''0 '"'

::,. ,..9 ~~

Aar 1)

0.63 1.16 2.04

2.59 3.05 3.02

I 26.5

27.4 26.4 26.0 98.35 0.206 25.1 120.52 0.219 25.2 117.55 0.218

1910-11 1911-12 1912-13 1913-14 1914 -15 1915-16

I

3.19 3.18 3.38 3.50 3.19 3.09

_ :: Blandingsost +: â&#x20AC;˘.. t: 1000 kg Skummd~ ~ ::: m",lksost

E ~g =0.2

:;C:s=': :;c:

1000kg

1888-89 1892-93 1896-97 1900-01 1904--05 11908-09

~~~

V) ~ 0

~~

24.6 25.3 24.6 25.7 24.6 24.4

"":@

128.50' 0.231 124.90' 0.277 136.01 0.293 135.49 0.186 127.24 0.379 121.90 0.384

1000kg -

-

-=-J


Formand: Gaardejer Aase Jensen, Purup, Vestbirk. Formand for 0stbirk Lokal~ forening under Dansk An~ delsg0dningsforretning af 1916.- Tidligere Formcend: Gaardejer R. P. Aase (2 Aar), Gaardejer M. Peder~ sen (16 Aar), Gaardejer L. Lyngby (l Aar), Gaardejer J. Hjortsh0j (2 Aar), atter Gaardejer Aase Jensen. Rasm. Mortensen. Gaardejer M. Pedersen (4 Mejeriets Formand. Bestyrer. Aar), Gaardejer P. Jensen (1 Aar). - Bestyrer: Rasm. Mortensen, f0dt 14. August 1873. Lcerte udvendig Mcelkeri paa Thurebylille; derefter paa Rosenfeldt. Fodermester paa Trygge~ vcelde og Lids0. Lcerte derefter indvendig Mcelkeri paa Duebjerg og Sten~ magle. Var paa Ribe Mcelkeriskole 1897-98. Derefter paa Vejle M. Forsyning, 'Bukkedal og Kirkedal. Bestyrer paa Th yrsting 1902-04, Isager 1904-08' og siden 1. Maj 1908 paa 0stbirk. »Sinus«, Buaas og Balancevcegt (P. s.. L. P.). Ringk0lere Era P. s.. L. P. -:- 2 Alfa Laval Centrifuger. - Kcernecelteren »Victoria«. - Kedel fra Houm011er. - Der indlcegges Maskine fra Alliance. - Amerikanske Ostekar. - Aluminiums~ Bassin til FI0den. - Petroleum. - Nogle Aluminiums ~Trans~ portspande. - Kul.

BYGHOLM

MEJEB,I


1912 (Arkitekt Oprettet 34 m dyb Brend. -

Fussing). - 23 Leveranderer med 600 Keer. De 3 Medarbejdere lennes med 3280 Kr. (Kosten iberegnet). - Rund 22 ill hej Skorsten.

S. Arens, fedt 9. September 1868. Begyndte Mejerigerningen1888 paa Rosenkilde og har senere va:ret paa forskellige Mejerier. Blev 1894 Bestyrer paa Oudrupgaard og 0lstedbro 1898-1912. Kebte Ma:lken fra Bygholm i 1912 og senere fra andre Gaarde. Byggede Bygholm Mejeri i 1912. Ejer:

»5inus« og Decimalva:gte. - Pasteuriserer den sede Ma:lk. - Ringkeler. - B. &. W. Centrifuge. - Dansk Tendeka:rne. - Kedel fra Th. Th. Sabroe og Caroc &. Leth Maskine. - Kulsyre - Kelemaskine (25.000 V. E.) fra Atlas. - Egetra:s-Tender til Fleden. Kul. - Der sa:lges fra 5 Butiker og 7 Vogne.

S. Arens, Mejeriets Ejer.

[: 1912 1 1913-

;=.

""

-

I

13 14

" w= "" (J.J:l

C C

Pdfo:l~

:;:: E::: :;::

:;::

0.75

I 1.50

t.I

•..... ::~

eo/:::

J:: •• ~~~

I ""~~~"""

1)

I

I"" ~

E IljO (JO.~ c "co VJEo:;:: ==

-

1900 ~~.1 _::>.3 1 26.14

1) Regnskabsaaret

Postadresse:

I

-

gaar fra November

A.rhus.

-

1~i'.11~ • :;::lid ij ;.=0 E~

1000 kg

-

""

A.r 1)

ma::lksost

i

I

Bl.ndingsost 1000 kg Skummet ..

11914-151 1915-16

1.60 1.57

::

""

1lj.J:l

:;::

"""

~~...:.c

~~g V1E~

25.0 [24.351 22.62

I 25.3

Bl.ndingsost 1000 kg Skummet .• m<rlksost 1000 kg

:.:: """" "" -" ~ c ""

(JO.~

:;:: ;: :;::

-

-

I

til November.

Jernbanestation: A.rhus (I km). Mejeril<reds: A.rhus og' Omegn.

TeJefon: A.rhus 143<!.

-


FRIJSENBORG Oprettet

1900. -

Postadresse:

MEJERI

Hammel. - Jernbanestation: Hammel (O,s km). Mejerikreds: Aarhus og Omegn.

-

Telefon:

Hammel 33.

1900. Oprettet Vcerelser. -

- Beboelsen er tildels i Mejeribygningen og rummer 10 48 Leveranderer. - 12 m dyb Bwnd og Byvandsindlceg. De 4 Medarbejdere (som of test Mejerske) lennes med 2000 Kr. - Syre fra Bwrup. - Osten paraffineres. - Ostelageret afkeles fra Kelemaskinen. Firkantet 24 m hej Skorsten.

Ejere: Grosserer Jens Hansen, Aarhus og Mejeriejer L. M. Clausen, Hammel. - Mejeriet blev bygget i 1900 af Brdr. Jensen og kebtes 1. Maj 1911 af de nuvcerende Ejere. - Bestyrer: L. M. Clausen.

Silkeborg, Decimal og Balancevcegt. - Forvarmer, Pasteurer og Ring. kelere. - Alfa Laval og Titan Centrifuger. - Kcernecelteren »Silkeborg«. Kedel fra Th. Th. Sabroe og Caroc &. Leth Maskine. - Kulsyre.Kelemaskine fra Th. Th. Sabroe. - Fledebassin. - Elektricitet. - Mysepande og Myse. melle. - Som Brcendsel anvendes Kul, Tree, Terv, Grantop og Savsmuld.

GERSDORFFSLUNDS HERREGAARDS:: MEJERI Postadresse:

Hou. -

Jernbanestatlon: Mejerikreds:

Herregaardsmejeri. Gammelt Alfa Laval Centrifuger.

-

180 Keer. Dampmaskine.

Forpagter: O. Friis Beck. Tiltraadte Sine Andersen.

r:l) I 1913-141°.6652/-_1 1914-15 0.6992

Jf

Hou (I km). Aarhus Amt.

Telefon:

4 Medarbejdere - Kul.

Forpagtningen

<n

Blandingsost

~

i:

1-- I

Mejerske:

Blandingsost/ 1000 kg Skummet .. m~lksost 1000 kg

C

"ii 0 ~

(Mejerske).

1. Maj 1892. -

~i~ ~~.... t 1000 kg Skummet ..

~ co ~ II g E...

Hou 4.

m.,lksost 1000 kg

1- I I I-=J

6472

11915-161 0.

I


GJEDING Oprettet 1888.-

MEJERI

Postadresse: Mundelstrup. - jernbanestation: Mundelstrup Telefon: Gjeding 12. - Mejerikreds: A.rhus Amt.

(1.8 km). -

1888. - Den s<:erskilte Beboe1se rummer 6 V <:ere1ser; Personalet O prettet har 2. - 80 Leverandorer med 600 Koer. - 20 m dyb Brond. - Kloab vandet udnyttes ved Overrisling. - De 3 Medarbejdere (Fru Chr. er f. T. Mejerske) lonnes med 1500 Kr. - Flora danica. - Oste1ageret afkoles fra Ishuset. - Ishuset rummer 70 m 3 Is. - Firkantet 16 m hoj Skorsten.

Ejer: Mejeriaktieselskabet Vendsyssel styrer: M. Christensen .

."~j~ == ~." t: ..•..

A.r 1)

1906-07 1910-11 1911-12 1912 - 13

~c

~

t.r:

~

~~l!lfj13 ::E:E:;: ::E: ::E:

1.34 1.31 1.35 1.88

26.0 24.4 25.5 25.3

- ~'"""

M

"M "M ~co

''''", o~o

C/)e~

75.91 44.92 33.80 61.89

.;::

~~ fjO.~

'"

::E:

i

0.507 0.271 0.080 0.368

og De forenede

42.24 21.23 6.17 29.18

··r ~I

Blandingsost

1000 kg Skurnmct:< m",lksost lOUO kg

Mejerier,

'1.l

~"'O

A.r 1)

1913-14 1914- 15 1915-16

~

Cl)c

~

bJ:l

V:::l

Aarhus.

-

'"'"''" -.;:: ,'" '" "'~~ ~" "'~O E~o fj0l! ::E: "M " M

""ij~~

~J)

::E:E~

::E:

V"JE~

1.95 1.68 1.52

25.4 25.9 24.9

62.78 61.52 43.36

~

0.349 0.442 0.176

-

Be~

Blandingsost 1000 kg Skummet .. m~lksost 1000 kg

30.83 38.46 13.59

Decimal~ og Balancev<:egt. -;- Forvarmer og Pasteurer fra Th. Th. Sabroe. Ringkoler. - Alfa Laval Centrifuge. - Dansk Tondek<:erne. - Caroc &. Leth Kedel. Frich Maskine. - Flodetonder. Aluminiums~Kolere til Syrem<:elken. - Elektricitet. - Kul.


GODTHAAB Postadresse:

Aarhus.

-

jernbanestation: Mejerikreds:

Aarhus Aarhus

MEJERI (1 km). - Telefon: og Omcgn.

Aarhus

1015 og 593.

Beboelsen ugentlig

s~rskilt. - 25 m dyb Bremd. 12 it 13 Medarbejdere, der lemnes med Kr. 32,75 pro Mand. - Flora danica. - Ostelageret afk01es ved kold Luft fra K0lemaskinen. - Rund 30 m h0j Skorsten.

Ejer: A/S De forenede Mejerier, Aarhus. ;- Besty~ '. rer: S. Alleso, f0dt 12. Januar 1886. Var indtil 1908 ved Landv~senet og uddannedes saa paa Aa~ Iykke, Ringe og Herrested. Paa Dalum M~lkeriskole i 1910. Bestyrer paa Maal0v Mejeri 1912-13 og siden Bestyrer paa Godthaab.

Decimal, Bismer &. ÂťSilkeborgc(. - Silkeborg Balancev~gt. - Universal (Bergedorff). - Fladk01er. - Alfa Laval Centrifuge. - Rense ~Centrifuge. S. Alles", K~rne~lteren Silkeborg. Kedel, Maskine og Kub Bestyrer. syre~ K01emaskine (90.000 V. E.) fra Th. Th. Sabroe, men desudenen Caroc o&. Leth Maskine. - Fl0debassincr. - Elektricitet. Nogle Aluminiums~Transportspande. - 40 HK Elektromotor til K01emaski~ nen. - Kul.


.,,-" et

,,-0 ~

w

-c-

Aar J)

_

""

Cl.O~

~ ~~ :s

-"

fd ::;

1913-H 1914-15

OIl

~

JI

r*"JI I~ d I E ~ g fJ 0.9 V)

E~

~

Blandingsosl

:::

::e:

1000kg

Skummet$

m~lksost 1000 kg

2Z.2116?03! 0.0151 2/.G

lOD.G8

"JI c:: ~._0

E =.:

I -E~

eo

~

==:.. ~ U::l

I~

::e: ::e:

"P.JI

••••.•••••

.D

I

-

Co ~ 0

V)

E;::

-z _ Jf~ ~

<oI'l

Blandingsost 1000kg Skummet" m",lksosl 1000kg

t::

-00 ~ _

::e:

.:<:.

=.:

I

11915-1616.55127.51128.741

-

HINNERUP

I IrJ ::e:

~ -0 ~ ..:t Oll....

Aar 1)

-=---J'

FRLLESMEJERI

Oprettet 1912. - Postadresse: Hinncrup. - Jernbanestation: Hinncrup Telefon: Hinncrup 3. - Mejerikreds: Aarhus og Omcgn.

(G.2km).

prettet Efteraaret 1912. - Den sa:rskilte Beboe1se rummer 9 Va:re1ser og O . i Mejeribygningen er der 2 Va:relser for Personalet. - 20 Leverand0rer. - 19 m dyb Bmnd. - Der er 4 Medhja:lpere (2 i Mejeriet og 2 andre, naar der er sa:rlig travlt i Osteriet). - Flora danica. - Rund 22 m h0j Skorsten.

~

I

Aar I) Aar 1)

"" _ JII If~~ cE .~JI l=ij w.~ ~ ~ ~~g =ij (3.~I = ::s ::: ~

I 11913-14/ 1914 -15

z

OIl

c::

- :E: .::;

V)

E~

w

::;

Blandingsosl 1000kg Skum1kmet" m<e sost 1000kg

0.438/' 24,8 116.32/ 0.1911 0.3·J9 24.7 I 9.84 0077

1) Regnskabsaaret Desuden

I

gaar fra November til November. indk0btes sidste Regnskabsaar 65.971 kg Surost til Klosterostefabrikationen.


Ejer: Mejeriaktieselskabet Vendsyssel og De forenede Mfjerier, Aarhus. - Bestyrer: And. L. Andersen, fedt 18. Juli 1872. Begyndte Mejerigerningen i 1893 paa Grejsdal. Var 1896 paa Dalum Ma:lkeriskole. Bestyrede P. Serensens Mejeri i Vejle 1896-98, Aab strup 1898-99 og Vinkel. Rind 1899-1912. Siden November 1912 Bestyrer paa Hinnerup.

Monark, Decimal og Silkeborg Balanceva:gt. Forvarmeren »Triumf((. - Pasteurer og Ringkelere And. L. Andersen. fra P. &. 1. P. - B. &. W. Centrifuge. - Dansk Bestyrer. Tendeka:rne. - Kedel fra Ludvigsen. - Runde Oste~ kar. - Fledetender. Handy. - Elektricitet. - I Klosterostefabriken findes en Ostevalse og den af A. 1. Andersen konstruerede Formemaskine. - Kul.

HORSENS

MEJERI

Oprettet 1908. - Postadresse: Horsens. - Jernbanestation: Horsens (0.8 km). TeJefon: Horsens 324. - Mejerikreds: Aarhus Amt. •

1908. Oprettet Leveranderer lennes

med

-

Beboelsen i Mejeribygningen rummer 8 Va:relser. - 60 med 1000 Keer. - Artesisk Brand. - De 6 Medarbejdere 180 Kr. ugentlig. - Flora danica. - Der ostes af pasteuri~ seret Ma:lk.

Ejere: A/ S De forenede Mfjerier, Aarhus. - Be~ styrer: Aug. Faarvang, fedt 15. Juni 1870. Tog Pra:limina:reksamen 1887 og kom derefter til Flauen~ skjold; senere paa Kildeva:ld og Horsens Ma:lkefor~ syning. Bestyrer fra 1891 paa Spangkilde indtil 1897, da Horsens Mejeri forpagtedes indtil 1908. I samme Tidsrum dreves ogsaa Endelave Mejeri, Stensballe~ gaards Mejeri, Grumstrup og Halund samt Nr. Kon~ gerslev Mejeri (sammen med en Kompagnon). Op~ rettede i 1904 »Dania« i Altona, hvortil Flede send~ tes fra Mejerierne i og ved Horsens. I 1908 sam~ Aug. Faarvang, mensluttedes Forretningen med A/S De forenede Bestyrer. Mejerier, Aarhus. Formand for Bestyrelsen af Hor~ sens Venstreblad, Medlem af Venstres Hovedbestyrelse og Formand for Hor~ sens radikale Venstreforening. Har i 8 Aar va:ret Formand for Horsens Lig~ ningskommission. Oprettede 1902 Horsens Margarinefabrik, der nu er et


Aktieselskab, i hvis Bestyrelse og Forretningsudvalg Ejer af Dalsgaard, der drives ved Bestyrer.

F. har S<ede. Siden

1906

»Sinus«, Decimal_ og Balancev<egt. - Regenerativ og Fladkeler Era P. &. 1. P. - AI fa Laval Centrifuge. - K<erne<eIteren »Victoria«. - Kedel og Maskine Era Frich. - Kulsyre-Kelemaskine Nr. 10 Era Th. Th. Sabroe. - Tr<e_ ostekar. - Floden syrnes i Tr<ekar. Elektricitet. - KuI.

.: Blandingsost 1000 kg Skummet, mrelksost 1000 kg

~~~ ~ .•..t: G gfo ...x c VI

E ~o </l E~

HJ13 -14 1914-15

Oprettet

II

4.46 392

1885. -

'ido.s

:< =.: :<

25.8[124.591 0.817 25.0 122.96 0.329

1

Postadresse:

Horsens. - jernbanestation: Mejerikreds: Midtjysk.

Horsens.

-

Telefon:

Horsens

133.

1885 (Konsulent Sophus Opr~ttet nmgen rummer 15 V-a:relser. dyb

Brond. danica.

1=" E-16

Hansen m. fl.). - Beboelsen i Mejeribyg18 Leveranderer med 415 Koer. - 11 m De 5 Medarbejdere lonnes kontant med 6800 Kr. - Flora - Ishuset rummer 1.90 Tons Is. - Firkantet Skorsten.

Blandingsost 1000kg Skummet" m<elksost 1000kg

I 1.06/24.9121.20 I 0.008

1

BI,ndini:SOs;/ lOaD kg Sknmmeb m",lbo,t 111:1:1 k~:

I

I

I

I-I-I-=-J

Balancev<egte. - Forvarmer, Pasteurer, Regenerativ og Rir.gk0lere [r;! P. &. 1. P. - Alfa Laval og B. &. W. Centrifuger. - 2 danske T0:1dck:.r:r:1e:·. Kedel og Maskine fra Moller &. Jochumsen. - 2 firkantcde Tr:.r:a~tek.:r. Flodetender. - Gas. - Kul. .


HOVEDGAARD Oprettet

1914. -

MEJERI

Postadresse: Hovedgaard St. - jernbanestation: Telefon: Hovedgaard 9. - Mejerikreds: Aarhus

Hovedgaard Amt.

St. (0.8 km).

Oprettet 1914 (Arkitekt J0rgensen. Horsens). - Den sa::rskilte Beboelse rummer 9 Va::relser, hvoraf 3 for Personalet. - 31 Leverand0rer med 460 K0er. - 2 Bmnde, hver paa 9 m.s Dybde. - De 3 Medarbejdere 10nnes med 1500 Kr. - Flora danica. - Der ostes af pasteuriseret Ma::lk. - Ishuset rummer 50 La::s Is. - Rund 20 m h0j Skorsten. - Der behandles 1 Mill. kg Ma::lk aarlig, hvoraf del' produceres 28.000 kg Sm0r med et Forbrug af c. 26. Der ostes af c. 15.000 kg Ma::lk.

Ejer: Christen Lindberg, f0dt 17. Juli 1863. Har va::ret Bestyrer paa T vede 1896-99. Viktualie_ handler i Horsens indtil 1914, da Hovedgaard Mejeri oprettedes.

Âť)Sinus((. - Âť)Buaas(. - Balanceva::gt. - Forvarmer fra P. &. L. P. - Ringk0ler. - Alfa Laval Centrifuge. - Kedel fra Svendborg og Marshall M~skine. - Firkantet Tra::ostekar. - Fl0det0nder. - Elektricitet. - Tra:: og T0rv. Christen Lindberg, Mejeriets Ejer.


RATHLOUSDAL Postadresse:

Odder.

-

MEJERI

Jernbanestation: Odder (0.5 km). Mejerikreds: Aarhus og Omegn.

-

Telefon:

Odder

130.

B 10

eboelsen i Mejeribygningen rummer 8 Vcerelser, hvoraf 2 for Personalet. leverandmer med 400 K0er. - 2 Medarbejdere. - Ostelageret afk0les fra Ishus, der rummer 100 lces Is.

r:,) 1913 - 14/ 1914 -15

eJ:

u'" '" ."u ~""lj

l-t

OIl

~

<E

' ' 1' ~

-'"" =~ ~= co -" ~ lld.g" ~O =~O._§ ::<:s=;; fJ.o Vl SO ::<: ::: ::<: ~ :@ ::<: OIl

'"'

tILl

~

rn

0.8U91 2~.8 /28.39/ 0.76~ 2J.2 /19.76

Forvarmer, T 0ndekcerner. eitet. - Kul.

.•.•

0.0331 -

Blandingsost 1000 kg Skummet,. m~lksost 1000 kg

-

(,J~I ~ Aar 1)

- ~"O CI!lc :;

"i ~~

I <E~ ~." (,J::l

::<:S:= ::<: ::<: 11915-161

"."

t1h...x:

"'''0 fJO,.g S~o (/)E~

0.366/24.8 13.20 1

- -'"."~ '" -~"" ::<:

to

I 0.050 I

Pasteur og Ringk0lere. - Alfa laval Centrifuge. Kedel fra Houm011er og Caroe &. leth Maskine.

Blandingsost 1000 kg Skummet" m",lksost 1000 kg

-

Danske Elektri.


o

rummer 7 prettet 1913. - Beboelsen i Mcjeribygningen 1 for Personalet. - 7 Leverand0rer med 270 K0er. vcerket. - De 2 Medarbejdere (Ejerens Hustru er Mejerske) Kr. - Vestergaards Syre. - Ostemcelken pasteuriseres. Skorsten.

V cerelser, hvoraf Vand fra Vand. 10nnes med 600 Rund 22 m h0j

Anders Madsen, f0dt 28. April 1880. Begyndte Mejerigerningen paa Billund. Var paa Ladelund Mcelkeriskole 1903-04. Derefter paa Svend. borg Mcelkeforsyning 1904-06. Har vceret paa Lamdrup og Sceby Mejeri og Vejle M. F. Fra 1911-13 Medejer af Herninglund og siden Ejer af Silkeborg Mcelkeforsyning. Ejer:

»Simplex«, Decimal og Balancevcegt. - Pasteurer fra Silkeborg. - Ring. k0lere. - Alfa Laval Centrifuge. - Kcernecelteren »Silkeborg«. - Caroc &. Leth Maskine. - Kulsyre.K0lemaskine (22.000 V. E.). - Trceostekar. Fl0det0nder. - Elektricitet. - Kul.


SJELLE MEJERI Oprettet

1883. -

Postadresse:

Skovby. - jernbanestation: Mejerikreds: A.rhus

Sko\'by (4 kl)1) Amt.

Telefon:

Herskind 2'.

Oprettet 1883. - Den s~rskilte Beboelse rummer 9 V~relser, hvoraf 2 for Personalet. - 81 Leveranderer med (500?) Keer. - 16 m dyb Brond. Medarbejderen lennes med 360 Kr. - Syre fra Serritsley. - Ishuset rum. mer 70 L~s Is. - Rund 19 m hej Skorsten.

Ejere: AI S De forenede Mejerier, Aarhus. - Be. styrer: L. P. Kruse, fedt 6. Oktober 1863. Be. gyndte Mejerigerningen 1884 hos Stilling Andersen. Bestyrer paa Galten 1885-87. Soldat. Bestyrer paa Henne 1888-91, paa HoIsted 1891-96, paa Krage> rupgaards Osteri (Troeh) 1898-1901, paa Frijsenborg 1901-11 og paa Sjelle siden 1912.

»)Monark« og Deeimaly~gte. - Forvarrner og Pasteurer fr,l Th. Th. Sabroe. _. Ringkeler fra F. Christensen. Alfa Laval Centrifuge. - Dansk Tendeberne. Kedel fra Frieh og Maskine fra Caroe 5.. Leth. - Oyalt Tr~ostekar. - Elektrieitet. -

r: ~~~ IJ

v""

j~~

I

Aar 1)

0

11913 - lLt 1914~~

-,,"

/1.471

•- I J:: ~ C I ~ 1'."" ~

V

OIJ

--.D ~

OIJ

lSlCo

EMo E;:;

VI

2:).0 148.00 251 36.53

- ~~" OIJ

""

:;::

~

V

""""ii0~ ;;:;

~

I 0.181 I 0.082

Blandingsost 1000 kg Skummet •. m~lksost 1000 kg

-

L. P. Kruse, Bestyrer.

~~I ~ ~i~ ~" OIJ

tE

- l,"'O ~ Aar I)

== gfc

~ M~ E~

/1915-161

112

I

1

~

bJ:)

::s

""ii 13 ;;:;

~ ~~ ~ """"ii0~ ~ sij8 CJ')eS ;;:; '" ;;:;

25.4122. 83/0.024[

lllandingsost 1000 kg Skummet .. m<elksost

1000 kg -


SKAADE Oprettet

1897. -

Postadresse:

MEJERI

A.rhus H. - Jernbanestation: A.rhus Mejerikreds: A.rhus og Omegn.

(5 km).

-

Telefon:

A.rhus

U47.

Oprettet 1897. - Beboelsen i Mejeribygningen rummer 5 V~relser, hvoraf 2 for Pe.rsonalet. - 70 Leveranderer med 700 Keel'. - Kilde. - Med_ arbejderen lennes med 540 Kr. -- Firkal1t~t 19 m hej Skorsten.

Ejere: Mejeriaktieselskabet Vendsyssel og De for~ enede Mejerier, Aarhus. - Bestyrer: J. J. Serensen, fedt 3. December 1879. Begyndte Mejerigerningen 1890. Val' 1902 - 03 paa Ladelund M~lkeriskole. Bestyrer paa Hjedstrup 1909-10 og siden N ovem_ bel' 1910 paa Skaade.

].].

r:,) I 141 /19131914-15

»Sinus« og Decimalv~gte. - Fledepasteur fra Buaas og Koger fra Th. Th. Sabroe. - Ringkelere og Regenerativ. - Alfa Laval Centrifuge. - Kofoed &. Hauberg Kedel og Frich Maskine. - Elektricitet. - Kul.

Serensen, Bestyrcr.

~

bl:!

1_ J",' I Blandingsost

Sf

Blandingsost 1000 kg Skummet .. ;:::: m",lksost 1000 kg

~i~~ t; ~ E co "";;,,,0 c

~~..;.c: - .•...ti

E ~ g :ij 0.2 V)

EO:;::

V)

.... i

11915-1611.22/

-

~

g ~ :::

-.... '" i

I - 100031

1000 kg Skummet •... m~lksost 1000 kg


Profile for Finn Jensen

Danske Mejerier Bind 2 - anden del  

Denne bog er lagt op i forbindelse med Mejeriudstillingen på Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Estrup

Danske Mejerier Bind 2 - anden del  

Denne bog er lagt op i forbindelse med Mejeriudstillingen på Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Estrup

Profile for busfinn
Advertisement