Page 1


Welcome note

Dear Passengers, Welcome aboard Bulgaria Air!

Янко Георгиев, Изпълнителен директор Yanko Georgiev, Executive Director

Уважаеми пътници, Добре дошли на борда на България Ер!

Февруари, както неведнъж сме казвали, е най-ощетеният от месеците – не само откъм броя на дните. Декември си има Коледа и Нова година; януари – зимната ваканция и ските; март вече ни дава приятното усещане за настъпваща пролет. На този фон горкият февруари изглежда просто като 28 студени и скучни дни, които трябва някак да изтърпим. Но това е само привидно. Всъщност вторият месец на годината си има своите празници. В него е Свети Валентин, денят на влюбените, и древният български празник на Свети Трифон, патрона на виното и лозарите. Двата са на една и съща дата, 14 февруари, но за щастие не се налага да избирате – те се допълват чудесно един друг. Сега можете да ги прекарате в някои

от най-романтичните градове на Европа – просто се възползвайте от специалните изненади на Bulgaria Air за Деня на влюбените (стр. 10). Освен това най-краткият месец в годината предлага приказни възможности за пътуване – без тълпите и суматохата на декември и без неприличните цени на януари. Независимо какво искате – уютно убежище в планината, уикенд в бляскава европейска столица или кратко слънчево бягство от зимата – Bulgaria Air ще ви предложи изключителни цени за февруари. От вас се иска само да изберете посоката. Останалото ще свършим ние.

February, as we’ve often said, is the most disadvantaged month – and that not only because of the number of days in it. December has Christmas and the New Year, January – the winter vacation and skiing, March is the herald of spring. Against this background poor February looks simply like 28 cold and dull days, which we somehow have to live through. But this is only seemingly so. Actually the second month of the year has its holidays. It is the month of St. Valentine Day, the day of people in love, and of the ancient Bulgarian festival of Saint Tryphon, the patron of wine and winegrowers. Both fall on the same date, 14 February, but luckily you won’t have to choose – they complement each other perfectly. Now you can spend them in one of the most romantic cities in Europe – simply avail yourself of the special surprises of Bulgaria Air for St. Valentine’s Day (page 10). In addition, the shortest month of the year offers fantastic travel opportunities – without the crowds and bustle of December and without the indecent prices of January. Regardless of what you want - a cosy refuge in the mountains, a weekend in a beguiling European capital, or a brief sunny escape from winter – Bulgaria Air will offer you exceptional prices in February. All you have to do is pick the direction. We’ll take care of the rest.

And have a pleasant flight.

И приятен полет.

Februar y 2013

1


2 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy


Content February

11 | BUSINESS

43 | ANALYSIS

61 | SCIENCE

91 | TRAVEL

19 | Ние сме тук

56 | Рицар

64 | Игра на

96 | All You

Д-р Явор Дренски, изпълнителен директор на „Токуда Болница София”

Някога могъща военна машина, днес единствената мисия на Малтийския орден е да помага на хората

Борбата ни с глобалното затопляне е основана върху митове и откровени заблуди

Свети Валентин или Трифон Зарезан? И двете!

22 | We are Here because of the Patients, Not Vice Versa

58 | Knight without Armour

67 | The Hot and Cold Game

96 | Valentine’s Day or Tryphon Zarezan?

12 | Числа и лица Numbers & faces 28 | Смъртта на парите 32 | The Demise of Money 36 | Тухла в стената 40 | Another Brick in the Wall

44 | Тенденции Ups and Downs 46 | Философът, владетелят и светът 48 | The Philosopher, the Ruler and the World 51 | Портрет на философа като кинозвезда 53 | A Portrait of the Philosopher as a Movie Star

72 | Ахилесовите пети на планетата The Planet’s Achilles’ Heel 81 | Прогрес на дребно 84 | Progress on a Small Scale 86 | Шепотът на разума The Whisper of Reason

92 | Афиш Poster 102 | Как светецът си отряза носа 105 | How the Saint Cut off his Nose 94 | В куфара на Веселин Тодоров In the Suitcase of Vesselin Todorov 108 | Когато облеклото има значение 109 | When Attire Matters

ECONOMY

заради пациентите

POLITICS

без броня

TECHNOLOGY

топло и студено

LIFESTYLE

Need is Love Wine

Фотография на корицата: ИВАЙЛО ПЕТРОВ Cover photography: IVAYLO PETROV

Februar y 2013

3


THE INFLIGHT MAGAZINE Бордното списание на България Ер има средна месечна аудитория от над 100 000 души, или НАД МИЛИОН ЧИТАТЕЛИ ГОДИШНО The Inflight Magazine enjoys an average monthly audience of more than 100,000 people, or OVER A MILLION READERS PER YEAR

ГЛАВЕН РЕДАКТОР Константин Томов ktomov@bulgariaonair.bg РЕДАКТОР Ася Димитрова adimitrova@bulgariaonair.bg

EDITOR Assia Dimitrova adimitrova@bulgariaonair.bg

РЕДАКТОР АНГЛИЙСКИ Кърк Андерсън Дейвид Лийстръм

ENGLISH EDITOR Kirk Anderson David Leistrum

ПРЕВОДАЧИ СГС Консулт Албена Манафска

TRANSLATORS SGS Consult Albena Manafska

АВТОРИ Антон Стайков Бойко Василев Валери Ценков Драгомир Попов Емил Иванов Ивайло Петров Калин Ангелов Калин Николов Катя Атанасова Свобода Цекова Слава Аначкова-Цанкова Ясен Бориславов ДИЗАЙН

Във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения , обнародван в Държавен вестник, бр.87 от 05.11.2010 г., ви информираме, че едноличен собственик на дружеството издател на Bulgaria on Air The Inflight Magazine е „МСАТ Кейбъл“ ЕАД с ЕИК 103131746. Едноличен собственик на „М САТ Кейбъл“ е „Холдинг Варна“АД с ЕИК 103249584. „Холдинг Варна“ АД е публично дружество по Закона за публичното предлагане на ценни книжа и е под надзора на Комисията за финансов надзор.

EDITOR-IN-CHIEF Konstantin Tomov ktomov@bulgariaonair.bg

CONTRIBUTORS Аnton Staykov Boyko Vasilev Valeri Tsenkov Dragomir Popov Emil Ivanov Ivaylo Petrov Kalin Angelov Kalin Nikolov Katya Atanasova Svoboda Tsekova Slava Anachkova-Tsankova Yasen Borislavov DESIGN

РЕКЛАМЕН МЕНИДЖЪР Благовеста Креовска bkreovska@bulgariaonair.bg 0887 59 11 05

ADVERTISING MANAGER Blagovesta Kreovska bkreovska@bulgariaonair.bg (+359) 887 59 11 05

РЕКЛАМЕН КОНСУЛТАНТ Весела Мишева vmisheva@bulgariaonair.bg 0887 97 36 46

ADVERTISING CONSULTANT Vesela Misheva vmisheva@bulgariaonair.bg (+359) 887 97 36 46

ИЗДАТЕЛ България Он Ер Медиа груп ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР Виктория Миткова РЕДАКЦИОНЕН АДРЕС 1540 София, бул. Брюксел 1 office@bulgariaonair.bg тел.: 02 448 40 70 БАНКОВА СМЕТКА

PUBLISHER BULGARIA ON AIR MEDIA GROUP CEO Victoria Mitkova EDITORIAL ADDRESS 1540 Sofia, 1 Brussels Blvd. office@bulgariaonair.bg phone: (+359) 2 448 40 70 BANK ACCOUNT

IBAN: BG57 CECB 9790 1019 1023 03 BIC: CECBBGSF Банка „ЦКБ” АД – клон Варна ISSN 1314-2216 Цена в разпространителската мрежа: 4.50 лв.

4 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy

Никаква част от това списание не може да бъде възпроизвеждана без изричното писмено съгласие на издателя. Всички права запазени. Редакцията не носи отговорност за рекламните материали. / This publication may not be reproduced in part or in whole without the express written consent of the publisher. All rights reserved. The magazine assumes no responsibility for any advertising content.


Februar y 2013

5


АВТОРИ CONTRIBUTORS

Auto On Air Всичко, което трябва да знаете за автомобилите. • Видеотестове на нови модели. • Технологични новости. • Полезни съвети. • Автомобилна икономика.

www.autoonair.bg

АНТОН СТАЙКОВ е завършил Художествената академия, специалност живопис. В периода 1990-2003 работи в Израел като аниматор и дизайнер на панаирни палати. Има над 10 самостоятелни изложби в Тел Авив, Йерусалим, София, Пловдив и многобройни участия в общи проекти в САЩ, Франция, България, Израел (www.antonstaykov. com). Публикува статии за историята на комикса и художниците на пощенски марки. Инициатор на проекта Ерголям (www.ergoliam.com). ANTON STAYKOV graduated from the Academy of Arts, majoring in painting. During the period between 19902003 he worked in Israel as an animator and designer of exposition halls. He has had more than 10 exhibitions in Tel Aviv, Jerusalem, Sofia, Plovdiv and has participated numerous times in group projects in the USA, France, Bulgaria, and Israel (www.antonstaykov.com). He has published articles about the history of comics and postage stamp artists. He is the initiator of Ergoliam (www.ergoliam.com).

We love Autos 6 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy

СЛАВА АНАЧКОВА-ЦАНКОВА е здравен журналист вече 10 години, работила е в студентското радио „Алма Матер”, после в „радио НЕТ” и „Инфорадио. През последните шест години следи здравния сектор от страниците на финансовия седмичник „Банкеръ”. През 2009 е национален победител в първия конкурс за здравна журналистика, организиран от Европейската комисия. SLAVA ANACHKOVA-TSANKOVA has been a health sector journalist for 10 years and has worked at Alma Mater radio, Radio NET, and Inforadio. During the last six years she has been monitoring the healthcare sector from the pages of Banker, a financial weekly. In 2009, she was a national winner in the first healthcare journalists competition, organized by the European Commission.


Februar y 2013

7


8 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy


Ne ws PR

Атрактивни цени до Берлин: от 57 евро Насладете се на един от най-живите градове в Европа със специалните цени на Bulgaria Air. Можете да летите от София до Берлин само за 57 евро, а от Берлин до София – за 72 евро. Цената за двупосочен билет, независимо от пункта на тръгване, е 108 евро. Еднопосочният полет от Варна до Берлин е на цена

от 167 евро, а от Берлин до морската столица – 183 евро. Двупосочният билет, независимо коя е началната точка – Варна или Берлин – е 232 евро. Цената включва летищните такси. В зависимост от издателя на билета, може да бъде добавена и такса за издаването му. Местата са ограничени.

Attractive prices to Berlin: from 57 euros Enjoy one of the liveliest cities in Europe with the special prices of Bulgaria Air. Fly from Sofia to Berlin for just 57 euros, and from Berlin to Sofia – for 72 euros. The price of a return ticket, regardless of the point of departure, is 108 euros. The price of a one-way ticket from Varna to Berlin is 167 euros, and from Berlin to the Bulgarian seaside capital – 183 euros. The return ticket, regardless of the point of departure – Varna or Berlin – costs 232 euros. The price includes airport charges. Depending of the ticket issuer, an issuing fee may apply. Available seats are limited.

Februar y 2013

9


Bulgaria Air подписа договор за съвместно опериране със Cyprus Airways Националният превозвач България Ер и кипърската Cyprus Airways подписаха договор за съвместно опериране. Споразумението е в сила от 24 януари 2013. Чрез него всяка от авиокомпаниите ще може да предлага билети за полетите и на двете по направленията София – Ларнака и София – Пафос. Това ще увеличи възможностите за пътуване, ще улеснени издаването на билети и ще гарантира още по-добро обслужване за нашите клиенти.

В момента полетите от София до Ларнака и обратно са четири пъти седмично, с удобно часово разписание и с комфортните самолети Embraer и Airbus. От София до Пафос полетът се изпълнява всяка събота. Цените започват от 65 евро за еднопосочен билет и от 130 евро за двупосочен билет (в цената не са включени летищни и други такси).

Изненада за празника на влюбените Surprise for St. Valentine’s Day Екипът на Fly More – програмата за лоялни клиенти на Bulgaria Air – дава възможност на своите клиенти да си подарят пътуване за двама до един от градовете на любовта – Виена, Рим, Прага или Париж. Лоялните клиенти могат да вземат пакет – два двупосочни билета преди 5 февруари срещу точки и парично доплащане за съответната класа, за пътуване в периода 10-17 февруари. Повече информация за условията – на www.air.bg. The team of Fly More – the frequent flyer programme of Bulgaria Air – enables its clients to give away a trip for two to one of the cities of love – Vienna, Rome, Prague or Paris. Loyal clients can take a package – two roundtrip tickets before 5 February against a combination of points and money payment for the respective class, for travel from 10 to 17 February. More information about the conditions – at www.air.bg.

Bulgaria Air подкрепи Европейската купа по ски в Пампорово Bulgaria Air backs European Ski Cup in Pamporovo

Bulgaria Air signs joint operation agreement with Cyprus Airways The national carrier България Ер and Cyprus Airways signed a joint operation agreement which entered into force on 24 January 2013. By virtue of it, each of the airline companies will offer tickets for the flights of both on the routes Sofia – Larnaca and Sofia – Paphos. This will increase travel opportunities, facilitate ticket issuing and guarantee even better services for our clients.

10 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy

Currently Sofia – Larnaca return flights are operated four times a week, with a convenient timetable and comfortable Embraer and Airbus aircraft. The Sofia – Paphos flight is operated on Saturdays. Prices start from 65 euros for a one-way ticket and from 130 euros for a return ticket (the price does not include airport charges or other fees).

Националният превозвач на България е официален спонсор на най-атрактивното ски състезание в страната през тази година. За втора поредна година през януари родопският курорт Пампорово бе домакин на кръг от Европейската купа по ски в дисциплината гигантски слалом за жени. The Bulgarian national carrier is the official sponsor of the most attractive skiing competition in the country this year. For a second year running, in January the Rhodope mountain resort of Pamporovo hosted a round of the Europa Cup in the women’s giant slalom event.


Business Economy

28 |

СМЪРТТА НА ПАРИТЕ

THE DEMISE OF MONEY

19 |

ИНТЕРВЮ: Д-Р ЯВОР ДРЕНСКИ

36 |

ТУХЛА В СТЕНАТА

INTERVIEW: YAVOR DRENSKI M.D.

ANOTHER BRICK IN THE WALL Februar y 2013

11


ЧИСЛА И ЛИЦА

100

FIGURES & FACES

16 896

евро глоба дневно може да наложи Европейската комисия на България заради забавяния в синхронизирането на националното законодателство в областта на енергетиката с европейските директиви. Срокът за това изтече през 2011.

млн. лева от бюджета на МВР са отделени за закупуване на нова техника, съобщи министър Цветан Цветанов. От пролетта всички пътни полицаи например ще бъдат оборудвани с таблети, за да проверяват на място дали шофьорите имат платена застраховка „Гражданска отговорност”. Ще бъдат монтирани и над 300 нови пътни камери. EN

EN

euros a day could be the fine which the European Commission may impose on Bulgaria for delays in the synchronization of the national legislation in the field of energy with the European directives. The deadline expired in 2011.

million leva of the Interior Ministry budget have been allocated for the purchase of new technology, minister Tsvetan Tsveanov announced. As of this spring all traffic policemen, for example, will be equipped with tablets to check on the spot whether drivers have valid civil liability insurance. Over 300 new traffic cameras will also be installed.

23

години след основаването на Движението за права и свободи Ахмед Доган се оттегли от лидерския пост в партията. Той обяви решението си, след като 25-годишен мъж насочи към него газов пистолет по време на партийна конференция. За нов лидер на движението бе избран Лютви Местан. EN

years after the foundation of the Movement for Rights and Freedoms, Ahmed Dogan has stepped down as leader of the party. He announced his decision after a 25-year-old man pointed a gas pistol at him during the party conference. Lyutvi Mestan was elected as the new MRF leader.

14 226 000 000

евро е държавният дълг на България. Като съотношение спрямо Брутния вътрешен продукт (20.9%) това е вторият най-нисък показател в Европейския съюз след този на Естония (9.6%). Най-задлъжнели в съюза са Гърция (152.6% от БВП), Италия (127.3%) и Португалия (120.3%). EN

euros is the sovereign debt of Bulgaria. In relation to the Gross Domestic Product (20.9%) this is the second lowest indicator in the European Union after that of Estonia (9.6%). The most indebted countries in the EU are Greece (152.6% of GDP), Italy (127.3%) and Portugal (120.3%).

12 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy


Пенсионно осигуряване Животозастраховане здравно осигуряване общо застраховане www.saglasie.bg www.saglasielife.bg www.saglasie-ins.bg

Februar y 2013

13


14 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy


Business Media

Малкълм Фрийд / Malcolm Fried

Виктория Миткова / Victoria Mitkova

Bloomberg Television обяви сътрудничество с Bulgaria On Air ЛОНДОН И СОФИЯ, петък, 1 февруари 2013. Медийна група Bulgaria ON AIR и Bloomberg Television обявиха днес сключеното споразумение за предоставяне на съдържание. Каналът за глобални бизнес и финансови новини Bloomberg Television ще бъде първостепенен доставчик на видео- и телевизионно съдържание по тази тематика за Bulgaria ON AIR. Базираният в София телевизионен канал излъчва за цяла България. „За нас е удоволствие да участваме в това сътрудничество и да можем да предлагаме ежедневна подборка от оригинални видеоматериали, интервюта и репортажи на Bloomberg Television за зрителите и слушателите на Bulgaria ON AIR”, заяви Малкълм Фрийд, изпълнителен редактор на Bloomberg Television за Европа, Близкия изток и Африка. „Както световните лидери и хората, вземащи важните решения в бизнеса, разчитат на Bloomberg Television за достоверни, точни и актуални бизнес новини, така занапред и българоезичните зрители могат да се възползват от нашето съдържание, интервюта и репортажи”. „За малко повече от година eкипът на Bulgaria ON AIR спечели доверието на българската публика – добавя Виктория

Миткова, изпълнителен директор на медийната група. – Това признание идва заедно с голямата отговорност да поддържаме високото качество на съдържанието и програмата си. За нас е удоволствие, че за краткото време, откакто сме в ефир, получихме някои от най-престижните отличия както от средите на бизнеса у нас, така и на медийната гилдия в България. Вярваме, че чрез сътрудничеството с екипа на Bloomberg Television ще продължим да предлагаме на нашата публика актуални бизнес и финансови новини от най-високо качество”. Като част от споразумението, Bloomberg Television – която осигурява непрекъснато отразяване на компаниите, хората и идеите, които движат глобалните пазари – ще предоставя оригинални интервюта, новинарски репортажи и други програми, които ще се превеждат ежедневно на български за излъчване по Bulgaria ON AIR. Със студиа в Ню Йорк, Лондон и Хонконг, Bloomberg Television използва ресурсите на над 2400 медийни професионалисти от над 146 регионални бюра в 72 държави, за да предложи изчерпателно отразяване на бизнес, икономически и политически новини. Репортерите на Bulgaria ON AIR ще имат достъп и до международните офиси на Bloomberg

За Bulgaria ON AIR: Bulgaria ON AIR стартира на 9 септември 2011. Това е единственият български канал за бизнес и финансови новини и анализи, излъчващ за цялата територия на страната чрез кабел, сателит и предаватели. Телевизията е част от медийната група Bulgaria On Air, която включва още списанията THE INFLIGHT и GO On Air, радиостанцията Bulgaria On Air, интернет издание и мобилни платформи. Bulgaria ON AIR има лиценз за задължително дигитално разпространение. Медийната група е удостоявана с множество награди, включително на Българската Търговско-промишлена камара, Българската фондова борса (два пъти), Българската асоциация за допълнително пенсионно осигуряване, FIABCI – България. На международния фестивал Mediamixx през 2012 Bulgaria ON AIR получи две отличия: за най-умна инвестиция и за крос-медиа. За повече информация посетете www.bgonair.bg. За Bloomberg: Bloomberg е световният лидер в областта на бизнес и финансовите новини и информация. Най-силната страна на компанията – да доставя информация, новини и анализи чрез новаторски технологии, бързо и точно – е в сърцето на Bloomberg Professional service, която предоставя финансова информация в реално време до над 310 000 абонати по цял свят. Технологичните решения на Bloomberg позволяват на клиентите й да имат достъп до информация и данни и да ги интегрират, разпределят и управляват по-ефективно и ефикасно. Чрез Bloomberg Law, Bloomberg Government, Bloomberg New Energy Finance и Bloomberg BNA, компанията осигурява данни, новини и анализи за хората, вземащи решенията в индустрии извън финансовата. А новините на Bloomberg, доставяни чрез услугата Bloomberg Professional, чрез телевизията, радиостанции, мобилни платформи, интернет и две списания (Bloomberg Businessweek и Bloomberg Markets), покриват целия свят благодарение на над 2400 професионалисти в областта на новините и мултимедиата в 146 бюра в 72 държави. Базирана в Ню Йорк, Bloomberg има общо над 15 000 служители в 192 различни точки на света. За повече информация посетете www.bloomberg.com/tv

Februar y 2013

15


Bloomberg Television announces co-operation with Bulgaria ON AIR London and Sofia, Friday 1 February, 2013. Bulgaria ON AIR Media Group and Bloomberg Television today announce a content supply agreement. Global business and financial news channel Bloomberg Television will serve as the primary provider of business and financial news video and television content for Bulgaria ON AIR. The Bulgarian-language channel based in Sofia, broadcasts in Bulgarian throughout the country. “We’re pleased to enter into this cooperation and to be able to offer a daily selection of original Bloomberg Television videos, interviews and reports to Bulgaria ON AIR viewers and listeners,” says Malcolm Fried, Managing Editor for Bloomberg Television in Europe, the Middle East and Africa. “As global business decision makers and world leaders have come to rely on Bloomberg Television for trusted, accurate and up-to-date business news, Bulgarian-language viewers can now benefit from our content, interviews and reporting.” ViCtoria Mitkova, Managing Director of Bulgaria ON AIR TV adds, “For just over a year, the Bulgaria ON AIR team has gained

the confidence of Bulgarian audiences. This recognition comes with great responsibility to maintain a high quality to our content and programming. During the short time we’ve been on air, we’ve been delighted the industry has awarded us some of the most prestigious business and media prizes in Bulgaria. We believe our co-operation with Bloomberg Television will help us continue to offer our audiences the highest quality global, yet relevant, business and finance news.” As part of the agreement, Bloomberg Television, which provides continuous coverage of the companies, people and ideas that move markets, will provide original interviews, news reporting and other programming that will be translated into Bulgarian on a daily basis for Bulgaria ON AIR’s use. With studios in New York, London and Hong Kong, Bloomberg Television draws upon the resources of more than 2,400 media professionals in more than 146 bureaux in 72 countries to offer comprehensive coverage of business, economic and political news. Bulgaria ON AIR’s reporters will also have access to Bloomberg’s international offices.

Bloomberg L.P. e основана през 1981 от настоящия кмет на Ню Йорк Майкъл Блумбърг Bloomberg L.P. was founded in 1981 by Michael Bloomberg, currently Mayor of the New York City

About Bulgaria ON AIR: Bulgaria ON AIR launched on September 9th 2011. This is the only Bulgarian business and financial news and analyses channel, operating thought the Territory of Bulgaria, on cable and satellite and also terrestrial. The channel is part of the Bulgaria On Air Media Group, comprised of THE INFLIGHT magazine, GO On Air magazine, Bulgaria ON AIR radio station, internet site and mobile platforms. Bulgaria ON AIR has a must carry license. Bulgaria ON AIR has been awarded with multiple industry awards including the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry’s Annual Award for best coverage of the BCCI events; the Bulgarian Association for Supplementary Pension Security Award for best start-up; the Bulgarian Industrial Association’s IN-5 Competition, the FIABCI Bulgaria award for independent coverage of the property sector. During the Mediamix International media festival in 2012, Bulgaria ON AIR was rewarded with two prizes: Smart investment and Cross Media. Bulgaria ON AIR has been awarded twice by the Bulgarian Stock Exchange for professional coverage of the capital market in Bulgaria. For more information, please visit www.bgonair.bg About Bloomberg: Bloomberg, the global business and financial information and news leader, gives influential decision makers a critical edge by connecting them to a dynamic network of information, people and ideas. The company’s strength – delivering data, news and analytics through innovative technology, quickly and accurately – is at the core of the Bloomberg Professional service, which provides real time financial information to more than 310,000 subscribers globally. Bloomberg’s enterprise solutions build on the company’s core strength, leveraging technology to allow customers to access, integrate, distribute and manage data and information across organizations more efficiently and effectively. Through Bloomberg Law, Bloomberg Government, Bloomberg New Energy Finance and Bloomberg BNA, the company provides data, news and analytics to decision makers in industries beyond finance. And Bloomberg News, delivered through the Bloomberg Professional service, television, radio, mobile, the Internet and two magazines, Bloomberg Businessweek and Bloomberg Markets, covers the world with more than 2,400 news and multimedia professionals at 146 bureaus in 72 countries. Headquartered in New York, Bloomberg employs more than 15,000 people in 192 locations around the world. For more information, please visit www.bloomberg.com/tv

16 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy


Мълчалив референдум Silent referendum

Почти 80% от българите не пожелаха да гласуват по въпроса за бъдещето на ядрената енергетика

С 1 405 463

броят на участвалите в референдума. the number of citizens that have participated in the referendum.

20.22%

делът на участвалите в референдума от имащите право на глас. the final voter turnout in the referendum.

6 950 900

българските граждани с право на глас. the number of officially registered bulgarian voters.

4 345 450

гласувалите на последните парламентарни избори през 2009. the number of participants in the last parliamentary election in 2009.

851 757

гласувалите с „да” в референдума. the number of 'yes’ votes in the referendum.

амо 1.405 милиона от близо седемте милиона българи с право на глас участваха в референдума на 27 януари, който трябваше да отговори на въпроса „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждането на нова ядрена електроцентрала?”. От тях малко над 60% отговориха с „да”. Заради малкия брой гласували обаче резултатът от референдума няма задължителен характер. Вместо това предложението за построяване на нова АЕЦ трябва да бъде разгледано от парламента в тримесечен срок, което при ясната позиция на мнозинството срещу подобен проект изглежда като чисто протоколно изискване. „Подценихме българския народ. Този сериозен проблем не можаха да го решат експертите, не можаха да го решат и политиците, които прехвърлиха решението на суверена – народа. А суверенът елегантно им го върна и им заяви ясно, че политическата класа трябва да поеме своята отговорност”, коментира енергийният експерт проф. Атанас Тасев пред телевизия Bulgaria ON AIR. „В държави с традиции в този род допитвания референдумът обикновено е поставен в посока разширяване правомощията на правителството. А тук бе използван като опит да се оказва натиск върху правителството. Тази асиметрия породи и този резултат”, отбеляза Тасев в студиото на информационно-коментарното предаване „Денят ON AIR”. Според дипломата Илиян Василев ниската активност е била предопределена от твърде краткия срок за подготвяне на референдума – броени седмици, като се има предвид, че в Литва например сходно допитване бе подготвяно 8 месеца. Пред „Денят ON AIR” Василев правилно предвиди, че всички политически сили ще се опитат да представят резултатите от референдума като свой успех. Лидерът на лявата опозиция Сергей Станишев определи 60те процента гласове „Да” като вот на недоверие срещу правителството на Бойко Борисов. Действащият премиер пък разтълкува пасивността на близо 80 на сто от регистрираните избиратели като знак на доверие към политиката на неговия кабинет, който реши да прекрати проекта „Белене”.

Almost 80% of the Bulgarians declined to vote on the issue of the future of nuclear energy Only 1.405 million of the close to seven million Bulgarians entitled to vote took part in the referendum on 27 January, which had to provide an answer to the question “Should nuclear energy be developed in the Republic of Bulgaria through the construction of a new nuclear power plant?” Of these 1.405 million, just over 60% said “yes”. Due to the small number of voters, however, the result of the referendum will not be binding. Instead, the proposal for the construction of a new NPP will have to be discussed by parliament within three months, which, given the clear position of the majority against such a project, seems purely a matter of procedure. “We underestimated the Bulgarian people. This serious problem could not be solved by the experts, it could not be solved by the politicians either, who shifted the decision onto the sovereign – the people. And the sovereign elegantly returned it to them and stated clearly that the political class has to assume its responsibility,” energy expert Prof. Atanas Tassev commented before Bulgaria ON AIR TV. “In countries with traditions in this type of plebiscites, a referendum is usually posed with a view to expanding the powers of the government. Here it was used as an attempt to put pressure on the government. This asymmetry led to this result,” Prof. Tassev said in the studio of the daily overview programme The Day ON AIR. According to diplomat Ilian Vassilev, the low turnout was conditioned by the short term for the referendum’s preparation – just a few weeks, considering that it Lithuania, for example, a similar referendum took eight months to prepare. Before The Day ON AIR, Vassilev correctly predicted that all political forces would try and present the results of the referendum as a success for them. Left opposition leader Sergei Stanishev defined the 60 percent “yes” votes as a vote of no confidence for the government of Boyko Borissov. The incumbent premier, in turn, interpreted the passivity of close to 80% of the registered voters as a sign of confidence in the policy of his cabinet, which decided to terminate the Belene project.

„Денят ON AIR” е по телевизия Bulgaria ON AIR, всеки ден от 19:30 (повторение от 0:00). The Day ON AIR is on Bulgaria ON AIR TV, daily from 19:30 (rerun at 0:00).

Februar y 2013

17


18 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy


Business Cover Story

Ние сме тук заради пациентите, а не обратното Д-р Явор Дренски, изпълнителен директор на „Токуда Болница София”, пред Bulgaria On Air Текст СЛАВА АНАЧКОВА-Цанкова / Фотография ИВАЙЛО ПЕТРОВ

Д-р Дренски, болница „Токуда”, в която работите още от създаването є, навърши шест години. Какво показва равносметката? Можем да се похвалим със стабилно развитие и ръст около 10-15% всяка година. „Токуда” е първият избор за лечение на все повече хора, и освен това е предпочитано място за работа на много медицински специалисти, защото се чувстват сигурни за бъдещото си развитие. Лесно ли е за едно частно лечебно заведение да оперира на пазар, на който повечето му конкуренти са държавни? В здравеопазването е малко трудно да говорим за пазар. Лечението не е като да събереш две и две и да получиш четири. Разходите за лечението на пациенти с едно и също заболяване, но на различна възраст и с различен здравно-социален статус, не са еднакви. Това прави много трудно остойностяването на медицинските дейности. А докато държавните болници имат на кого да разчитат и от кого да получат финансова подкрепа в трудните моменти, частните разчитат единствено и изцяло на себе си. Но „Токуда” също работи със здравната каса, при това по почти всички клинични пътеки... Така е, около 70% от приходите ни идват от касата. Болница с мащабите на „Токуда” не може да си позволи да работи само с платени пациенти. А и това е в разрез с нашата философия, според която трябва да сме максимално достъпни и отворени за всички пациенти, независимо от тяхната религия, пол, възраст, социален статус. От тази гледна точка работата с касата е много важна и точно тя помага вратите ни наистина да са широко отворени. Кои са най-големите трудности, с които се сблъсквате като директор? От една страна, болницата трябва да бъде ръководена така, че да е стабилна, да се утвърждава и да продължава развитието си в икономическа среда с много турбуленции. Предизвикателство е и сблъсъкът с нормативната уредба, която в много случаи не е пригодена

за частни болници от мащаба на „Токуда”. Много ярък пример е забраната за финансиране на хемодиализа в частни структури, каквато съществуваше преди години. Въпреки това през 2007 ние открихме такова звено, започнахме разговори с касата и министерството и впоследствие убедихме институциите, че е необходима промяна. След нея вече се появиха много нови центрове по хемодиализа – което в крайна сметка е плюс за пациентите. Трудно се справяме и с намирането на допълнителни източници за финансиране на дейностите, които не се плащат изцяло от касата. Понятието „здравна реформа” днес звучи като мръсна дума за много българи. Като погледнете назад, можеха ли нещата да се случат по друг начин? Ситуацията днес щеше да изглежда съвсем различно, ако в сектора имаше приемственост. Реформата преди повече от десет години беше замислена с идея за развитие, но за съжаление във времето всяко следващо ръководство на здравната каса и министерството идваше със свои планове, отричайки дейността на предходното. Другата ни голяма грешка е, че се опитваме да намерим наш собствен модел за финансиране на болничната помощ, вместо да приложим онзи, който отдавна е утвърден и работи в Европа. Може би защото имаме горчив опит от прилагането на чужд опит, без той да е съобразен с българските специфики? На практика нямаме никакъв опит, защото не приложихме докрай системата, която беше предложена като най-добра за България в конкретния момент – а именно клиничните пътеки да бъдат преходен етап, докато не се създадат условия за въвеждането на далеч по-съвършената система на диагностично-свързаните групи. Тя е утвърдена и работи в почти цял свят, освен това е от полза както за болниците, така и за финансиращите институции. Бяхме на път да я въведем от началото на тази година, дори средствата за проекта бяха осигурени, но... отново стигнахме до приемствеността, защото новото ръководство на касата реши друго.

Februar y 2013

19


Къде се намира българското здравеопазване днес, сравнено с другите европейски държави? Въпреки че очакваме да е най-лошото, положението все пак не е чак толкова зле. На опашката сме, но не сме последни. Системите в Румъния, Македония, а отскоро и тази в Гърция, са много по-критикувани. Има показатели, какъвто е например обслужването на населението, по които изпреварваме развити държави като Великобритания. Ако там искате да ви прегледа кардиолог с направление от личния ви лекар, без да заплащате допълнително, трябва да чакате между четири и шест седмици. Тук по линия на здравното осигуряване можете да направите преглед в рамките на същия ден или най-късно на другия. Това е съществена разлика. Друг показател, който се следи в Англия, е от приемането на болния до диагностицирането му да не са минали повече от четири часа. При нас това се прави без никакво забавяне, а на четвъртия час пациентът отдавна отдавна е настанен в съответното отделение и вече се лекува. Къде се налага да наваксваме, за да се подобри качеството на медицинското обслужване? Трябва да побързаме с въвеждането на стандарти и признаването на добрите международни практики. Сега разполагаме с българска акредитационна система, но тя не отговаря на утвърденото по цял свят понятие за стандарти. Трябва да се стремим към интегрирането на международно признати системи, като например американската JCI. Тя задава ясни алгоритми за всяка болнична дейност – от постъпването на пациента до изписването му, от сядането на администратора на работното му място до тръгването му, от заявката за медикамент до доставката на закуска. И по този начин се контролира качеството. Сестрата например не може да се обърка и да даде два пъти по 200 милилитра от лекарството, защото системата няма да є позволи. При всяко раздаване на лекарства самоличността на пациента се удостоверява по минимум три показателя. Колкото до разходите, всичко опира до оптимизация на дейността. Известно е, че не може да се прави скенер на счупен пръст, защото е икономически необосновано. За младите лекари може би е много по-лесно, защото скенерът дава чудесна картина, но същата диагноза може да се постави и с физически преглед и рентгенова снимка. Едното струва 20 лева, а другото – 150. Какъв ще е ефектът от толкова дълго чаканото въвеждане на електронно здравеопазване? То би помогнало за по-добър контрол на средствата на макро ниво, защото във всеки момент здравната каса ще знае къде се намира пациентът и какво се случва с него, а така отклоняването на средства по клинични пътеки ще става по-трудно. Освен това ще намали разходите за поставяне на диагноза, защото информацията за предходни заболявания и терапии вече ще е налична. Ще бъде облекчение и за населението, защото хората лесно ще могат да следят здравно-осигурителния си статус, заболяванията, които са лекували, медикаментите, които са им били изписвани.

20 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy

Според някои експерти средствата за здравеопазване у нас са крайно недостатъчни, според други обаче проблемът е в липсата на контрол върху изразходването им. Къде е истината? Както винаги – някъде по средата. Факт е, че трябват допълнителни средства за финансиране на качествено здравеопзване в България. Истина е също, че контролът върху изразходването на парите не е добър. На първо място е необходимо да не се създават изкуствени ограничения и средствата наистина да следват пациента. След това би трябвало да се приложи съвременна система като диагностично-свързаните групи, защото те са не само метод за заплащане, но и средство за отчитане на дейности. И не на последно място важно е, когато приемат болен, медицинските екипи да не виждат в него пари. Целта им трябва да е да поставят точната диагноза и да предпишат правилното лечение, а не да се чудят по коя клинична пътека да го запишат, за да получат повече приходи. Но колегите не са виновни, защото точно това иска администрацията – в отчетите им да са включени клинични пътеки. Защо? Пациентът има заболяване, не клинична пътека! Освен това не съм сигурен, че управниците са наясно с основното предимство на диагностично-свързаните групи – че при тях предвиденият бюджет се изразходва адекватно и справедливо, без да бъде надхвърлян или да остават неоползотворени средства. Какви са очакванията ви за частния болничен сектор през следващата година? Тежко ще бъде, защото очевидно ръководството на касата иска да въведе друга система на отчетност и регулиране на разходите. Това не е непременно лошо, но дано да са избрали правилната система. Не е ясно как ще се развие икономиката като цяло. На пазара се появяват все повече частни структури – добра тенденция, стига да има регулация. Би трябвало, когато се открива частно лечебно заведение със 100 легла, например, други 100 да се закриват от държавния сектор, да се насочват другаде В противен случай медицинската помощ се концентрира само на едно място, както е в момента в София. Столицата разполага с предостатъчно кардиохирургии, докато в региона на Плевен няма нито една – а това е половин Северна България все пак. В дебатите около здравната реформа в края на миналата година се прокрадна идеята частните болници да работят три години без договор със здравната каса... Това определено не е добра идея. Частната инициатива по никакъв начин не бива да се спира, защото качественото лечение днес се извършва именно в частните заведения. Болница с мащабите и с многопрофилните дейности на „Токуда” в никакъв случай не би могла да се издържа сама три години. Ако трябваше да се появим на пазара при тези условия, щяхме да имаме само малки специализирани структури и болнички. И всеки инвеститор би си направил същата сметка – щом ще трябва да се издържам сам три години, няма да инвестирам много пари. Болницата ще се специализира само в най-печелившите дейности и ще приема твърде ограничен контингент от


„Готови сме да бъдем първата частна университетска болница в България”

хора –такива, за които не е проблем да си платят цялото лечение. С европейското членство на България у нас се зароди една нова форма на туризъм – медицински. Какви са мащабите на това явление и усеща ли се полза от него от големи структури като „Токуда”? Медицинският туризъм става все по-значимо явление навсякъде по света. „Токуда” отвори вратите си за чужди пациенти преди три години и оттогава през болницата са минали над десет хиляди. Това е принос не само за лечебното заведение, но и за цялата държава, защото плащайки лечението си при нас, пациентът оставя пари в българската икономика чрез данъците, които ние плащаме. Пък и неслучайно това се нарича медицински туризъм – повечето от болните, след като приключат лечението си, остават за още седмица или две за рехабилитация на българското Черноморие или в минералните ни курорти. При това със семействата си или с приятели. А това също са допълнителни приходи за нашата икономика. Друго проявление на медицинския туризъм е движението на лекарите. В момента работим с 10-15 чужди доктори, които идват да оперират при нас, като по този начин обучават нашите лекари. Наскоро пациент от Англия и хирург от Америка се срещнаха тук в българска операционна, защото това е най-удобният и евтин вариант за всички. Съществува и обратната тенденция – много знаещи и можещи доктори напускат страната. Усещате ли недостиг на квалифициран персонал? Причините за липсата на специалисти са две. Първо, много от младите колеги заминават в мига, в който завършат образованието си, защото светът сега е отворен. И второ, нуждата от различни специалности у нас не беше оценена подобаващо и държавата си позволи да пропилее няколко години, в които нямаше конкурси за специализации. И сега е изключително трудно да се намери патолог, например. Липсват онколози, съдови хирурзи, анестезиолози... Този проблем изисква държавна

регулация, защото специалист не се става за един ден – необходими са години. При сестрите положението е още по-страшно. Въпреки това „Токуда Болница София” не изпитва остра липса на специалисти, защото освен достойното заплащане, което получават, лекарите ни имат възможност да работят в добри условия и да повишават своята квалификация. „Токуда” е сред най-добре оборудваните болници у нас, планирате ли нови попълнения? Да. Една от големите инвестиции през 2013 ще е закупуването на нов ангиограф – последно достижение на науката в тази област. Подобна машина не съществува на Балканския полуостров. Планираме да купим и ядреномагнитен резонанс 3 Тесла от ново поколение. Разходите са наложителни, защото медицинската наука се развива динамично и за две-три години апаратурата остарява морално. Най-голямото предизвикателство пред нас обаче е в бъдеще „Токуда” да се превърне в първата частна университетска болница. Искаме студентите още от първия ден на обучението си да могат да видят как се работи тук и как се случват нещата в подобно лечебно заведение – по съвсем различен начин, отколкото в държавните болници. Всички сме чували за прочутата японска философия в автомобилостроенето. Има ли и японска философия в болничното дело? Идеята на създателя на болницата д-р Торао Токуда е пациентът действително да бъде в центъра на системата. А лекарите са в болницата, за да го обслужват. С две думи, ние сме обслужващ персонал. За тези думи в началото колегите бяха готови да ме линчуват. Защото нагласата на повечето лекари в България е диаметрално противоположна – те твърдят, че пациентите са в болницата заради тях. Истината всъщност е, че ако го няма пациента, няма да ни има и нас, лекарите. Вниманието и стремежът да осигуриш комфорт на страдащия човек – това е сърцевината на японския модел, която се опитваме да прилагаме и у нас. И мисля, че успяваме.

Februar y 2013

21


We Are Here Because of the Patients, Not Vice Versa Dr. Yavor Drenski, CEO of Tokuda Hospital Sofia, spoke with Bulgaria On Air Text Slava Anachkova / Photography Ivaylo Petrov

22 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy


Business Cover Story

D

r. Drenski, Tokuda Hospital, where you have worked since it was founded, has completed its sixth year. How would you take stock of all those years? We could boast of steady development and annual growth of about 10-15 percent. Tokuda is becoming the first choice place for treatment for a growing number of people and, additionally, it is a preferred place to work for many medical specialists because they feel secure in their future development. Is it easy for a private hospital to operate in a market where most of its competitors are publicly-owned? It is somewhat awkward to speak of a pure market in the field of healthcare. The treatment of a patient is not like adding two plus two to get four. The costs for the treatment of patients with one and the same illness depend on their age and social status. This makes the pricing of medical activities very difficult. While the publicly-owned hospitals can rely on receiving financial support in the hard times, private hospitals rely solely on themselves. But Tokuda works with the National Health Insurance Fund, too - including almost all clinical pathways at that… This is true, approximately 70% of our revenues come from the Fund. A hospital the size of Tokuda cannot allow itself to only work with patients who are paying out-of-pocket for their treatment. This is also contrary to our philosophy, according to which we desire to be as accessible and open as possible for all kinds of patients, regardless of their religion, sex, age, or social status. Looked at from this point of view, our work with the Health Fund is crucial and the Fund is the very reason why our doors really are wide open. What are the greatest hardships you are presently facing as a director? On one hand, the hospital needs to be managed in such a way as to become established and stable and to continue its development in this turbulent economic situation. Meeting the legal requirements is also a challenge because, in many cases, it does not specifically address private hospitals the size of Tokuda. A very blatant example is the ban on funding for hemodialysis in private facilities, as was the practice years ago. Despite that, in 2007 we opened such a unit. We began negotiations with the Health Fund and with the Ministry of

Health, and were able to convince the management that this change was necessary. Since then, many new centers for hemodialysis services have opened, which is ultimately a plus for the patients. We are facing difficulties in finding additional sources to fund operations which are not covered by the Health Fund in their entirety. The idea of “Health Reform” sounds like a dirty word to many Bulgarians. Looking back in retrospect, do you think the reform could have happened in a different way? The situation would have been very different if there were continuity in healthcare. The reform which began more than ten years ago was planned with development in mind, but, unfortunately, over the course of the years, every new management at the Health Fund and the Ministry of Health came with its own plans, renouncing the contribution of the former management. Another big mistake of ours was that we attempted to find our own model for funding hospital care, instead of applying the one that had long since been established and functioning in Europe.

where we are ahead of developed countries like the United Kingdom. In the UK, if you want an appointment with a cardiologist with a referral from your general practitioner, without additional payment, you would have to wait between four to six weeks. Here, you could make the same appointment through the healthcare insurance system on the same day or the next day at the latest. This is a significant difference. Another poor indicator in the UK is that the time period from a patient’s admission into the hospital and his being diagnosed must not exceed four hours. In Bulgaria there is no delay between admission and diagnosis; at the fourth hour the patient is already in some unit where his therapy has begun.

Perhaps the reason behind this was the bad experience we had with adopting foreign practices without adapting them to Bulgarian specifics? Practically speaking, we did not have any experience because we did not fully apply the plan that was proposed as the best solution for Bulgaria during that particular period – namely, the clinical pathways - as a transitory stage until the emergence of the necessary conditions for the implementation of a far more improved system of diagnostically-related groups. This system is established and works fine around the world; actually, it is beneficial to the hospitals, as well as to the financial institutions. We were about to introduce it at the onset of this year (the funds for the project had already been given), but it did not come about due to the lack of continuity. The new management of the Fund decided differently.

What do we need to do in order to catch up and improve the quality of medical services? We need to speed up with the implementation of standards related to the adoption of good international practices. We have a Bulgarian accreditation system, but it does not correspond to the internationally established concept of standards. We must work toward the integration of internationally recognized systems, such as the American JCI. It uses clear algorithms for every hospital operation – from the admission of the patient until his or her discharge, from the arrival of the administrator at his place of work until he checks out, from the ordering of a pill to the delivery of a snack. Thus, there is quality control. A nurse, for example, cannot make an error and administer a 200 ml dose of medicine twice, for the system will not allow her. During the administration of any medicine, the patient is identified by a minimum of three factors. As for costs, everything is a matter of the optimization of operations. It is a fact that a broken finger is not scanned because it is not cost-effective. It might be easier for younger physicians because a scanner provides an excellent image, but the same diagnosis can be made by a physical check and an x-ray. The radioscopy costs 5 leva, while the scanner costs 150 leva.

What is the situation of Bulgarian healthcare in comparison with practices in the other European countries? Although we expect the worst, the situation is not that bad in the end. We are lagging behind, but we are not the worst. The systems in Romania, Macedonia, and also in Greece recently, have been criticized much more. There are indicators, such as serving the population,

What do you expect the effect of the longawaited implementation of electronic healthcare will be? Electronic healthcare would help provide better control of the resources at a macro level because, at any given moment, the Health Fund will know where the patient is and what is happening with him and, thus, the diverting of funds via clinical pathways would become

Februar y 2013

23


much more difficult. Besides, we would also reduce the cost of diagnosis because the information about previous diseases and therapies would be immediately available to us. It would be a relief for the public because it would be easier for people to check their own healthcare status, as well as to look back at the diseases they were treated for and the medicines they were prescribed. According to some experts, the funds for health care in Bulgaria are extremely insufficient, yet according to others the problem is in the absence of control over their spending. What is the truth? As always, the truth is somewhere in between. It is a fact that we need additional resources to fund quality healthcare in Bulgaria. It is also true that there is not good control over the way that money is being spent. In the first place, it is necessary to evade the creation of artificial limitations and to enable the funds to truly follow the patient. Then we should apply a modern system, such as diagnostically-related groups, because they are not only a method of payment, but also a means to take account of the operations. Last but not least, the medical staff should not perceive the patient as a source of income, when they admit him. Their goal should be to diagnose him correctly and assign the right therapy, not to wonder which clinical pathway to place him on, in order to receive more money. But my colleagues are not to blame because this is precisely what the administration wants – they want the clinical pathways to feature in their reports. But why? The patient has an illness, not a clinical pathway! Besides, I am not sure that the politicians realize that the main advantage of diagnostically-related groups is that they ensure the adequate and just spending of the available budget, by preventing overspending or unutilized funds. What are your expectations regarding the private hospital sector during the next year? It will be a difficult year, because the management of the Health Fund wants to implement a different regulation and cost-accounting system. In general, the course of the economy is not clear. There are a growing number of private medical institutions on the market, which is a good trend, provided there is regulation. When a private medical institution opens with 100 beds, for example, another 100 beds from the public sector should disappear, or should be redirected to somewhere else. Otherwise medical services will be concentrated in one location, as is the situation right now in Sofia. The capital has more than enough cardiac surgery units at its disposal, while there is not a single one in Pleven, which cares for half of northern Bulgaria.

24 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy

“Tokuda opened its doors to foreign patients three years ago and more than ten thousand have been treated since” The debates regarding healthcare reform from the end of the last year hinted at an idea, namely, that private hospitals should work three years without a contract with the Health Insurance Fund… This is definitely not a good idea. Private initiative should not be limited in any way because modern, quality treatment is being provided precisely in those private institutions. A hospital the size of Tokuda, with that multitude of units, cannot rely on its own funding for three years. If we had to appear on the market under such conditions, we would have had small specialized units and hospitals. Any investor would reach the same conclusions – if I have to rely on self-funding for three years, I will not invest a lot of money. The hospital would have only specialized in the most profitable operations and would have admitted only a limited group of people – those that would not find it difficult to pay for their entire treatment. Bulgaria’s membership in the European Union gave birth to a new form of tourism – medical tourism. What is the magnitude of this phenomenon and has it benefited the big hospitals, such as Tokuda? – Medical tourism is a phenomenon of growing importance around the world. Tokuda opened its doors to foreign patients two or three years ago and more than ten thousand foreign patients have been treated by us since that time. This is an accomplishment not only for the hospital, but for the country as a whole as well because, by paying for their treatment in Tokuda, the patient leaves money in the Bulgarian economy through the taxes, which we pay. And this phenomenon is called medical tourism not by accident – after their therapy, most patients remain at the Bulgarian seaside or in our SPA resorts for rehabilitation for a week or two; some come with their families and friends. That is all additional revenue for our economy. Another manifestation of medical tourism is the migration of medical staff. At present, we work with 10-15 foreign physicians, who come to do surgeries and, thus, train our doctors. Recently, a patient from England and a surgeon from the US met here in a Bulgarian surgery unit because this was the most convenient and cheapest solution for all involved. Is there an opposite trend, i.e. that many knowledgeable and skilled physicians leave the country? Do you feel a shortage of trained staff? There are two reasons for the lack of specialists. First, many of my younger colleagues leave at the moment they complete their stud-

ies because the world is open to them now. Second, the need of various specialists in Bulgaria was not adequately assessed and the state wasted several years, when there were no specialization courses. Now it is extremely difficult for a hospital to find a pathologist, for example. There are not enough oncologists, vascular surgeons, anesthesiologists… This problem requires state regulation because one does not become a specialist in a day; it takes years to train one. The situation is even worse with nurses. Tokuda Hospital Sofia, however, does not suffer from an acute shortage of specialists because, in addition to the appropriate remuneration our medical specialists receive, they have the opportunity to work in a good environment and increase their qualifications. Tokuda is one of the hospitals with the best equipment in Bulgaria; do you plan to add something else? Yes. One of our biggest investments in 2013 will be the purchase of a new angiograph – the latest scientific development in that sphere. There is no such equipment on the entire Balkan Peninsula. We plan to purchase a new generation nuclear magnetic resonance scanner. These expenditures are necessary because medical science is developing dynamically and current equipment becomes morally outdated in a matter of two or three years. However, the biggest challenge for us is to make Tokuda the first private university hospital. We want the students to be able to see how people work here from their first day on campus – to see our internal routine, which is very different than that in the public hospitals. All of us have heard about the famous Japanese philosophy in automobile manufacturing. Is there a Japanese philosophy in hospital care? The concept of Dr. Torao Tokuda, the founder of the hospital, is for the patient to truly be at the center of the system; the physicians are in the hospital in order to serve him. In short, we are a serving staff. In the beginning, my colleagues wanted to lynch me for these words. That is because the attitude of the majority of physicians in Bulgaria is precisely the opposite; they hold that the patients are in the hospital because of them. Actually, the truth is that without the patient there would be no need for us, the doctors. The personal attention and the desire to provide comfort to the suffering person – this is the heart of the Japanese model, which we are trying to implement here. I think we have succeeded in this.


Februar y 2013

25


НОТАРИАЛНА КОНСУЛТАЦИЯ

Придобиване по давност Един от способите за придобиване на имот на законово основание е чрез продължителното му владение. В правото това е известно като придобиване по давност. Законодателят смята, че ако собственикът дълго време е бездействал и не е потърсил правна защита срещу третото лице, което владее имота му, то той не заслужава закрилата на закона. Придобивната давност е определен от закона срок, през който едно лице трябва да владее непрекъснато и необезпокоявано вещ или имот. След изтичане на този срок владелецът може да изрази воля да стане собственик на имота. „Владение на имот” е упражняване на фактическата власт върху имота с намерение той да се държи (или „свои”) като свой. „Своенето” се извършва чрез различни правни и фактически действия: ползване на имота и доходите от него, извършване на подобрения, защита на владението от трети лица, плащане на разноски за имота и др.

One of the methods of acquisition of property by just title, is through its continuous possession. In law, this is known as acquisition by prescription. The legislator assumes that if the owner has long failed to act and has not pursued a remedy against the third party who possesses his property, he does not deserve the protection of the law. Acquisitive prescription is a period defined by the law during which a person must be in uninterrupted and undisturbed possession of a corporeal, moveable or immovable. Upon the lapse of this period, the possessor may declare a will to become owner of the property. “Possession of a property” is the exercise of factual authority over the property (corpus) with the intent to hold it as one’s own (animus domini). “Holding a property as one’s own” is exercised by various acts in law and in fact: using the property and enjoying its fruits, making improvements, protecting the possession against third parties, paying expenses arising from the property, etc. “Detention” must be distinguished from “possession” because the detainer uses the property without an intention to hold it as his own,

26 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy

„Държанието” трябва да се разграничи от „владението”, тъй като държателят ползва имота без намерението да го свои – тоест чрез някакво друго договорно основание (наемателите например са държатели). С изтичане на предвидения давностен срок владелецът не придобива автома-

тично собствеността върху имота. Той първо трябва да изрази воля за придобиване. Позоваването на давност се прави по различен начин в зависимост от конкретната ситуация. Едната възможност е това да стане в съдебен спор за собствеността на имота – като основание на установителен или осъдителен иск за собственост, или като възражение срещу такива искове. Другата възможност е, когато собственикът поиска да се снабди с нотариален акт по обстоятелствена проверка. И в двата случая владелецът трябва да докаже, че е владял имота непрекъснато през целия срок. Допустими са писмени доказателства, свидетелски показания, експертиза. Според чл. 79 от Закона за собствеността давностният срок за придобиване на имот е 10 години. Ако владението е добросъвестно, правото на собственост се придобива с непрекъснато владение в продължение на 5 години. Според чл. 70 владелецът е добросъвестен, когато владее вещта на правно основание, годно да го направи собственик, без да знае, че праводателят му не е собственик или че предписаната от закона форма е била опорочена. Чл. 81 постановява, че при изгубване на владението в продължение на повече от шест месеца давността се прекъсва и с възстановяване на фактическата власт върху имота започна да тече отначало.

NOTARY CONSULTATION

Acquisition by Prescription i.e. on another contractual ground (e.g. tenants are detainers). Upon the lapse of the statutory prescription period, the possessor does not automatically acquire ownership of the property. He must first declare a will to acquire. Prescription is invoked in a manner specific to the particular situation. One option is to do so in litigation over the ownership of the property, as a cause for an action for a declaratory judgment or an action for performance regarding ownership, or as an opposition to such actions.

Росица Рашева Нотариус Минчо Даскалов Помощник Нотариус 1164 София, кв. Лозенец, ул. „Кръстьо Сарафов” 1 тел: 02/963 01 99; факс 02/865 10 09 e-mail: rasheva@bulinfo.net; notarasheva@gmail.com

The other option is when the owner wishes to obtain a notarial act under a circumstantial verification. In both cases, the possessor must prove that he has been in uninterrupted possession of the property throughout the period. Written evidence, witness testimony and expert examinations are admissible as means of proof. According to Article 79 of the Ownership Act, the prescription period for acquisition of a property is ten years. If possession is in good faith, the right of ownership is acquired after uninterrupted possession in the course of five years. According to Article 70, the possessor is in good faith if he possesses the corporeal object by just title, which would have qualified him as owner without being aware that his predecessor in title is not an owner, or that the form prescribed by the law has been vitiated. Article 81 states that prescription is interrupted when possession is lost for a period exceeding six months and recommences to run anew upon re-establishment of factual control over the property.


Повече пътници обслужиха летищата във Варна и Бургас през 2012 Повече пътници обслужиха през 2012 година летищата, които „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД управлява във Варна и Бургас. Преминалите 3.6 милиона пътници представляват ръст от близо 5% на годишна база. Основни пазари и за двете летища остават Германия и Русия. Най-динамичните месеци за летище Бургас отново бяха юли и август, когато летището обслужи по 700 000 пътници и това за поредна година го нареди на първо място по месечен трафик в страната. Най-много пътници са летели по дестинациите Москва, Прага и Лондон. Летище Варна започна да оперира в края на февруари, след рехабилитацията на пистата за излитане и кацане. Трите найпредпочитани дестинации от и до Варна през 2012 са Москва, София и Дюселдорф.

През 2012 година „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД работи по редица големи инвестиционни проекти. В обновената писта на летище Варна дружеството инвестира 40 милиона лева. През изминалата година активно се работеше и по строителството на новите пътнически терминали на двете летища – мащабен проект на стойност 150 милиона лева, чието изпълнение продължава и през 2013. Успоредно вървят и други големи проекти – за електроснабдяване, водоснабдяване и канализация, строителството на нови поддържащи сгради, подобрения в съществуващите терминали и други. Приблизително 1700 работници, основно от Варненския и Бургаския региони, бяха заети в различните строителни проекти на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД през 2012.

More passengers serviced by Varna and Burgas airports in 2012 More passengers were serviced in 2012 by the airports in Varna and Burgas, operated by Fraport Twin Star Airport Management AD. With a total of 3,6 million passengers handled the company reports a nearly 5 % growth compared to the previous year. Key markets at the airports in Varna and Burgas remain Germany and Russia. The most dynamic months for Burgas airport were again in July and August, when the airport handled 700,000 passengers per month and this resulted in another consecutive year when the airport was ranked first by monthly traffic in the country. Most of the passengers flew to Moscow, Prague and London. Varna airport resumed its operation on February 29th, after the successful completion of the major infrastructure project relating to the rehabilitation of the runway.

The three most preferred destinations starting their journey from and to the airport are Moscow, Sofia and Dusseldorf. In 2012 Fraport Twin Star Airport Management AD worked on a number of large investment projects. Varna airport started the year with a fully renovated runway in which rehabilitation the company invested 40 million levs. 2012 was very active in terms of construction of the new passenger terminals at both airports, which is in progress at the moment and is an investment around 150 million levs. Other major development projects were the power supply project, water supply, sewerage and drainage- a process that continues in the 2013; construction of new ancillary buildings; improvements to existing terminal buildings and others. Approximately 1,700 workers, mainly from Varna and Burgas regions, were involved in various construction projects in which Fraport Twin Star Airport Management AD invested at both airports in 2012. Februar y 2013

27


Смъртта на парите Дигиталните валути настъпват; бит-монетата поскъпна с 24% спрямо долара само за година. Ще сложи ли това край на цивилизацията ни? Текст ВАЛЕРИ ЦЕНКОВ / Фотография SHUTTERSTOCK

28 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy


Business currency

„Липсата на пари е коренът на всяко зло”, казвал Бърнард Шоу. Има доста начини да избегнеш злото, като се сдобиеш с пари: да ги спечелиш с упорит труд, да ги фалшифицираш, да ги намериш на улицата, да ги откраднеш. А ако си Сатоши Накамото, може и да ги изобретиш. Той направи точно това на 3 януари 2009, след като написа гениален алгоритъм и създаде новата дигитална валута, наречена bit-coin – от мерната единица за информация и английската дума за монета.

М

оже и да не сте чували за нея. Но бит-монетата e същинска революция в развитието на цивилизацията: чрез нея можете да купувате и продавате, без никой да разбере – тоест напълно анонимно. Бит-монетите се прехвърлят от една сметка в друга без участието на банките, компаниите за кредитни карти и без властите и контролните органи изобщо да имат представа кой на кого плаща. Системата разчита на peer-to-peer мрежите. Тя е реализираната мечта на „кибер-пънкарите” и – въпреки скептицизма на издания като Forbes, Wired и The Atlantic – завзема все повече нови територии. ЗА НОВИТЕ ПАРИ НАКАМОТО не е използвал хартия, нито злато или сребро – а само 31 001 реда код и кратко съобщение по интернет. Идеята му била да създаде нова валута, която да е имунизирана срещу алчността на банките и политиците и да се контролира единствено чрез софтуер. Още от началото на 90-те години киберпънкарите се опитваха да разработят независими дигитални пари, но без особен успех. През 1993 докторът по криптография Дейвид Чаум представи концепцията за е-cash, но тя се провали, защото всъщност бе зависима от съществуващите инфраструктури на правителството и компаниите за кредитни карти. Същата съдба сполетя и следващите опити (като bit Gold, RPOW, b-money). Всички досегашни виртуални пари бяха спъвани от едно и също: така наречения „проблем с двойната употреба”. Ако дигиталната валута е просто количество информация, какво би могло да попречи на хората, да копират тази информация и да я ползват отново и отново? За да се попречи на това, е нужна централна клирингова къща, която да регистрира счетоводно и в реално време всички транзакции. Тази централна счетоводна книга предотвратява измами, но същевременно изисква съществуването на специален орган, който да я администрира. При бит-монетата такъв орган не е нужен – счетоводната книга е достъпна свободно за всички. Накамото я нарича „блокираща верига”. Представете си група хора, които в реално време имат достъп до една и съща счетоводна книга чрез своите компютри. Счетоводната книга регистрира колко бит-монети има всеки участник в сесията в определен отрязък от време. Балансът на всяка сметка е публична информация – ако някой от участниците

иска да прехвърли пари към друга сметка, трябва да обяви транзакцията на всеки от другите участници. Така парите не могат да бъдат похарчени по два пъти, дори и да не съществуват физически. ИКОНОМИКАТА НА БИТ-МОНЕТИТЕ се състои от peer-to-peer мрежи на потребители – нещо като торенти, с тази разлика, че тук се правят транзакции, а не се обменя пиратско съдържание. Всеки участник в мрежата се регистрира и получава уникален адрес. Никой не участва с името си или с друг вид идентификация. Така всички транзакции стават публични, но не е ясно кой се крие зад тях. Участниците в създаването на дигиталните пари се наричат „миньори” (miners) – вероятно защото процесът е доста трудоемък. През предварително програмирани интервали сложен алгоритъм освобождава нови бит-монети в мрежата: 50 на всеки десет минути. Компютрите, снабдени със специалния софтуер Bitcoin Client, се конкурират да решават сложни криптографски загадки, които съдържат данни от няколко транзакции. Първият „миньор”, който разреши загадката се възнаграждава с 50 бит-монети. Трудността на всяка загадка се увеличава с увеличаване броя на „миньорите” и това позволява създаването на един блок от транзакции да става на всеки десет минути. Освен това размерът на всяко парично възнаграждение ще намалява наполовина на всеки 210 000 блока – най-напред от 50 на 25, след това на 12.5, после на 6.25... Максималният брой бит-монети, които могат да се получават по този начин, е 21 милиона – нито повече, нито по-малко. Според алгоритъма на Накамото това ще се случи през 2140 година (в момента, на четвъртата година от съществуването на системата, бит-монетите са 10.66 милиона, на стойност към 151 милиона долара). Този автоматизиран процес позволява паричната маса да се увеличава без намеса на надзорен или контролен орган като централна банка – и без риск от хиперинфлация. ХАРЧЕНЕТО НА ДИГИТАЛНИТЕ ПАРИ е сравнително просто, макар все още твърде малко търговци да ги приемат. Миналата година бе създадена специална система за онлайн разплащане BitPay, която вече има регистрирани над 1000 фирми и търговци, приемащи новата валута. В интернет има 44 „чейнджбюра”, където можете да обмените бит-монетите за реални

Februar y 2013

29


валути – долар, евро, британска лира. В началото курсът бе скромен – една бит-монета струваше около цент. През юни 2011 обменът вече бе при 29 долара за 1 BTC. В България има три официално обявени обменни адреса. Най-изгодният е на бул. Ал. Стамболийски 82, където cybersasho купува бит-монети по 19.81 и продава по 21.90 долара. Ето как изглежда бъдещето с новите дигитални пари. Влизате в магазина и на касата вадите своята счетоводна книга, зачертавате стария си паричен баланс и записвате отдолу сумата от 10 евро. Касиерът взема счетоводната книга на магазина, зачертава стария баланс и записва отгоре 10 евро. Не участват никакви материални пари, но вие осъществявате покупката си, а магазинът регистрира продажба. След записването на новите баланси системата остава непроменена и парите запазват своята стойност – без инфлация, дефлация и държавен контрол. Програмистът от Флорида Ласло Ханьеч осъществи първата реална покупка с бит-монети, плащайки 10000 за две пици от Papa John’s. Ласло изпратил бит-монетите на „миньор” от Англия, а той след това поръчал пиците през океана чрез своята кредитна карта. Фермерът от Масачузетс Дейвид Фостър приема бит-монети като разплащателно средство при покупката на вълнени чорапи. Програмистът Гавин Андресън си купил 10000 битмонети за 50 долара и създал сайта Bitcoin Faucet, където ги раздал ей така – просто заради идеята. ВЪПРЕКИ ЧЕ ПОПУЛЯРНОСТТА на новата дигитална валута расте постоянно (през миналата година курсът є поскъпна с 24.1%), загадката около нейния създател Сатоши Накамото става все по-дълбока. Никой не го е срещал, няма нито една негова снимка или материална следа. За да оповести идеята си, Накамото използва сайт и имейл адрес, които вече не съществуват. Единствените косвени улики за самоличността му идват от статиите му от 2009 и 2010, с които той популяризира идеята и помоли програмистите да му помогнат за усъвършенстване на кода. Тези статии са написани на безупречен английски – твърде безупречен за японец, като какъвто се представя Сатоши. В близо 80-те хиляди думи, публикувани от Накамото, има едва 7 печатни грешки. Освен това той използва британската транскрипция на думи като colour, favour, grey (вместо американската color, favor, gray. Освен това той говори за flat, а не за apartment, за math, а не maths. А текстовете му се появяват в мрежата винаги след 18.00 часа по Гринуич – тоест след края на работния ден във Великобритания. Заради това се подозира, че Накамото е всъщност англичанин, или дори няколко англичани – примерно цял екип от програмисти на Google, или пък експерти, наети от Националната служба за сигурност на САЩ. Има версия, че Сатоши Накамото е съкращение от имената на електронните гиган-

ти SAmsung, TOSHIba, NAKAmichi, and MOTOrola. Има дори версия, че създателят на дигиталната монета е фен на японските серии „Покемон”, чиито създател се казва Сатоши Тааджири, а първият продуцент на играта – Шиничи Такамото. ЕДВА ЛИ НЯКОГА ЩЕ НАУЧИМ ИСТИНАТА, защото от 18.22 часа по Гринуич на 26 април 2011 Сатоши Накамото не се е появявал никъде, не публикува и не отговаря на имейли. Парите му обаче продължават да превземат нови територии. Дори „конкурентите” на Сатоши – създателите на други дигитални пари – оценяват работата му. Ник Сабо, изобретателят на бит-златото, възхвалява бит-монетите като „забележителен принос към света”, а криптографът на RPOW Хал Фини предрече, че тези пари „ще променят света”. Дори Европейската централна банка публикува наскоро специално изследване на новите дигитални валути. Там между другото се твърди, че теоретичните корени на бит-монетата водят към австрийската икономическа школа, към фигури като Менгер, фон Мизес и Хайек, и към тяхната теория за бизнес циклите. Според тази теория кризите възникват в резултат на неефективната политика на централните банки, които намаляват лихвените проценти и насърчават отпускането на прекалено голям обем от кредити, заради които се стига до спекулативни икономически балони и намаляване на спестяванията. Финалното потвърждение за важността на битмонетата дойде на 12 декември миналата година, когато самият шеф на Федералния резерв Бен Бърнанке я нареди сред най-сериозните си грижи за бъдещето. БЛОГЪРЪТ ДЖЕЙСЪН КАЛАКАНИС определя новата валута като „най-опасния проект с отворен код за всички времена”. Причината: бит-монетата залага на карта многовековния монопол на централните банки върху емитирането на пари. В Китай – родината на фиатните пари – правителството вече забрани виртуалната валута на интернет-портала Tencent, след като нейната популярност започна да расте лавинообразно. Бит-монетите също вече не са нишов експеримент – всеки ден над 1 милион от тях сменят собственика си при размяна на дигитална музика, стоки, услуги. А те са само най-яркият пример. Проекти като OpenCoin, Open-UDC или Flowplac функционират отлично върху платформите за електронни пари. Същото важи за социалните мрежи като Hub Culture с нейните Ven-монети или Facebook с неговите „кредити”. Златото от ролевите игри като World of Warcraft вече не се използва само за закупуване на магически оръжия или вълшебни питиета, а и като разплащателно средство на обменните борси в мрежата. Годишният оборот на тези валути в момента надхвърля 6 милиарда долара. Според Еудард Кастранова, професор от Университета на Индиана, „виртуалните икономики на

Популярността на новата дигитална валута расте постоянно, но загадката около нейния създател става все по-дълбока.

30 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy


Business currency

някои ролеви игри вече са в състояние да се конкурират с икономиките на малки държави”. В това има логика. Вече успяха да дигитализираме почти всички културни продукти – книги, музика, филми. Но парите ни още функционират по древна схема, останала от времето на китайската династия Сун. „Ние сме в информационната ера, но парите ни продължават да живеят в древността”, казва Кей Пустчи от Аугсбургския университет. ПРИ ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ „ФИАТНИ” ПАРИ, които днес са основното ни разплащателно средство, здравето на финансовата система се крепи върху доверието. При бит-монетите на Накамото всичко се крепи върху криптираната проверка. Ако кодът не е сигурен и надежден, бит-монетите са обречени. Дан Камински, един от най-големите експерти в интернет сигурността и идол на хакерите, вече се опита да счупи кода на Накамото. Камински живее в Сиатъл и е близък приятел на шефовете на Microsoft и Cisco. През юли миналата година той се затворил у дома и се заел да разбие кода на бит-монетата. След внимателен анализ открил девет слаби места и разработил девет модела за пробив. Но всеки път, след като стигал до уязвимото място, там го очаквало съобщение с обезкуражаващия текст „Атаката е предотвратена”. Камински призна, че никога досега не е попадал на подобно нещо и не е допускал, че е възможно да се създаде толкова сигурен код. Оказва се, че Накамото е гениален програмист, познаващ до съвършенство програмния език С++. Освен това тайнственият създател на бит-монетата явно има задълбочени познания по икономика, криптография и Р2Р-мрежи. „Това е работа или на солиден екип от великолепни експерти, или на истински гений”, смята Камински.

темата D всъщност представлява бъдещето”, смята Нюуърт. А бит-монетата сякаш е създадена точно за този тип икономика – глобална, децентрализирана, без намеса на държавата. Тя позволява да се заобиколят услугите и рестрикциите на традиционните банки и финансови институции. МИНАЛАТА ГОДИНА THE FORBES ЗА ПЪРВИ ПЪТ публикува класация за най-богатите хора на земята в бит-монети. Един „миньор от Тенеси”, който работи под псевдонима KnightMB, е смятан за първия bitcoin-милионер с 371 000 монети, които в момента са на стойност 5.3 млн. долара. В момента най-богатият потребител на системата притежава 613 326 BTC, или 8.77 млн. долара. А прословутите две пици, които Ласло Ханьеч си купи през 2011, по днешния обменен курс биха му стрували 143 000 долара – най-скъпите пици за всички времена. „Не изпитвам никакви угризения”, коментира по този повод Ласло за списание Wired. „Пиците наистина бяха страхотни”. Лидерът на шведската Пиратска партия Рик Фалквинге обяви, че е обърнал всички свои спестявания и лични сметки само в бит-монети, а наскоро ЦРУ отправи специална покана към последния човек, общувал със Сатоши Накамото – Гавин Андресън – да изнесе лекция за новата валута в главната квартира в Ленгли. Тези хора не се съмняват, че бъдещето приMilen Bazinski - Kare Publichni prodajbi - 17.02.2012.pdf 1 12.9.2012 г. 10:44:27 ч. надлежи на дигиталните пари. А вие?

НАШУМЕЛИЯТ ЖУРНАЛИСТ РОБЪРТ НЮУЪРТ наскоро публикува във Foreign Policy статия, озаглавена „Сянката на суперсилата”. В нея той се опитва да реабилитира сивата икономика, цитирайки (за първи път) доста шокиращи числа. Според Нюуърт нелегалната икономика има годишен оборот от 10 трилиона долара (10 000 000 000 000!) – повече от сумираните икономики на Китай и Япония. Прогнозите на Международната организация за икономическо сътрудничество и развитие са, че до 2020 две трети от работещите в света ще бъдат част от „сивата икономика”, поради което се налага тя да бъде призната и реабилитирана. Предложението на Нюуърт е тя да се нарича Система D – от френската дума dеbrouillards, с която в Африка и Карибите наричат мотивираните и особено ефективни хора, които работят, без да се съобразяват със закони, норми, порядки. Нюуърт използва тази дума, за да характеризира „изобретателната икономика” (the ingenuity economy), икономиката на импровизацията, на умението да разчиташ сам на себе си – най-общо казано, икономиката „Направи си сам”. Нюуърт доказва, че без тази икономика нито Америка, нито Европейският съюз биха оцелели. В България знаем това най-добре, когато говорим как българите оцеляват „на магия” – извън държавата, извън данъчната система, извън пазара, извън легалната икономика. „Светът се нуждае от черния пазар и СисC

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Februar y 2013

31


The demise

of money Digital currencies are advancing; the bitcoin appreciated 24% against the dollar in just one year. Will this put an end to our civilization? By VALERI TSENKOV / Photography SHUTTERSTOCK

“The lack of money is the root of all evil”, George Bernard Shaw said. If so, then there are many ways to avoid evil by acquiring money: to earn it with hard work, to counterfeit it, to find it on the street, to steal it. And if you are Satoshi Nakamoto you can also invent it. He did exactly that on the 3rd of January, 2009, after writing a brilliant algorithm and creating the new digital currency, called bitcoin – from the unit of measurement for information and the word coin.

Y

ou may not have heard of it. But the bitcoin is a genuine revolution in the development of civilization: you can use it to buy and sell without anyone knowing – i.e. completely anonymously. Bitcoins are transferred between accounts without the involvement of banks, credit card companies or the authorities and controling bodies knowing who is paying whom. The system relies on peer-to-peer networks. It is the dream come true of “cypherpunks” and - despite the scepticism of publications such as Forbes, Wired and The Atlantic – continues to conquer more and more new territories. FOR THE NEW MONEY NAKAMOTO did not use paper, nor gold or silver – just a 31,001-line code and a short Internet message. His idea was to create a new currency that would be immune to the greed of banks and politicians and be controlled only by software. Ever since the early 1990s, cypherpunks have tried to develop autonomous digital money, but without much luck. In 1993, doctor of cryptography, David Chaum, presented his е-cash concept, but it failed because it was actually dependent on the existing infrastructures of the government and credit card companies. The same fate was shared by the next attempts (such as bit Gold, RPOW, b-money). All previous virtual money was hampered by the same thing: the so-called double-spending problem. If digital currency is simply a quantity of information, what is there to stop people from copying this information and using it again and again? To prevent this, a central clearing house is needed to register all account transactions in real time. This central ledger book prevents frauds, but at the same time requires a special body to administer it. With bitcoins, no such body is needed – the ledger is freely accessible to anyone. Nakamoto calls it block chain. Imagine a group of people who all have real-time access to the same financial ledger on their computers. The ledger records how many bitcoins each participant in the session has at a given time. The balance of each account is public information – and if one participant wants to transfer money to another account, he has to announce that transaction to all the other participants. This money cannot be spent twice, even if it does not exist physically.

32 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy

THE ECONOMY OF BITCOINS consists of peer-to-peer networks of users – something like torrents, the difference being that here, transactions are made instead of pirated content being exchanged. Every participant in the network is registered and given a unique address. Nobody takes part with his own name or other type of identification. Thus, all transactions are public, but it is unknown who is behind them. The participants in the creation of digital money are called miners – probably because the process is quite laborious. At pre-programmed intervals, a complex algorithm releases new bitcoins online: 50 every ten minutes. Computers equipped with the special Bitcoin Client software compete to solve complex cryptographic hash equations, which contain data from several transactions. The first miner to solve each riddle is awarded 50 bitcoins. The difficulty of each puzzle increases with the number of miners, and this allows a block of transactions to be created every ten minutes. In addition, the size of each block bounty would halve every 210,000 blocks - first from 50 bitcoins to 25, then from 25 to 12.5, then to 6.25 and so on. The maximum number of bitcoins that can be generated in this way is 21 million, neither more nor less. According to Nakamoto’s algorithm, this will happen in 2140 (currently, during the fourth year of the system’s existence, there are 10.66 million bitcoins, worth about 151 million dollars). This automated process allows money supply to increase without the intervention of a supervisory or controling body as a central bank – and without the risk of hyperinflation. SPENDING DIGITAL MONEY is relatively simple, although to date, only few merchants accept it. Last year, the special online payment system, BitPay, was created, which has already registered more than 1,000 companies and merchants accepting the new currency. There are 44 “currency exchange bureaus” on the Internet where you can exchange bitcoins for real currencies – dollars, euros, British pounds. In the beginnin,g the exchange rate was modest – one bitcoin cost around one cent. By June 2011, the exchange rate stood at 29 dollars for 1 BTC. In Bulgaria, there are three official exchange addresses. The most favourable one is located at 82 Alexander Stamboliiski Blvd., whereCybersasho buys bitcoins at 19.81 and sells at 21.90 dollars.


This is how the future with the new digital money looks. You enter a store, where at the cash desk you take out your ledger, cross out your old money balance and record the sum of 10 euros below it. The cashier takes the shop’s ledger, crosses out the old balance and records the sum of 10 euros on top. No material money is exchanged, but you make your purchase and the shop registers a sale. After the new balances have been recorded, the system remains unchanged and the money retains its value – without inflation, deflation or state control. Florida programmer Laszlo Hanyecz conducted the first real-world bitcoin transaction, paying 10,000 bitcoins for two pizzas from Papa John’s. Laszlo sent the bitcoins to a miner in England, who then called in a credit card order transAtlantically. A farmer in Massachusetts named David Forster began accepting bitcoins as payment for alpaca socks. Programmer Gavin Andresen bought 10,000 bitcoins for 50 dollars and created the Bitcoin Faucet site where he gave them away for free – just like that. ALTHOUGH THE POPULARITY of the new digital currency is constantly growing (last year its exchange rate rose by 24.1%) the mystery surrounding its creator, Satoshi Nakamoto, is deepening. Nobody has met him. Not a single photo or material trace of him is available. To announce his idea, Nakamoto used a site and email address which no longer exist. The only indirect evidence of his identity comes from his articles in 2009 and 2010, in which he promoted the idea and asked programmers to help him perfect the code. These articles are written in flawless English – too flawless for a Japanese, as Satoshi attests to be. In the nearly 80,000 words published by Nakamoto, there are only 7 misprints. Moreover, he uses the British English spelling of words like colour, favour, grey (instead of the American English color, favor, gray). In addition, he speaks of a flat, not an apartment, about maths, not math. And his texts always appeared on the net after 18.00 GMT – i.e. after the end of the working day in the UK. This is why Nakamoto is suspected to actually be an Englishman, or even several Englishmen – for example, a whole team of Google programmers or else experts hired by the US National Security Agency, NSA. One theory holds that Satoshi

Nakamoto is a contraction of the names of electronic giants SAmsung, TOSHIba, NAKAmichi, and MOTOrola. There are even theories that the creator of the digital coin is a fan of the Japanese series Pokemon, whose creator is Satoshi Tajiri, and the first producer of the game – Shinichi Takamoto.

The final confirmation of the importance of bitcoin came when Ben Bernanke ranked it among his most serious worries about the future

WE WILL MOST LIKELY NEVER LEARN THE TRUTH, because since 18.22 GMT on the 26th of April in 2011 Satoshi Nakamoto has not appeared anywhere. He does not publish and does not answer emails. His money, however, continues to conquer new territories. Even Satoshi’s “rivals” – the creators of other digital money – esteem his work. Nick Szabo, the inventor of bit-gold, praises bitcoins as “a remarkable contribution to the world”, and RPOW cryptographer Hal Finney predicted that this money “will change the world”. Even the European Central Bank recently published a special study of the new digital currencies which, among other things, claims that the roots of the bitcoin go back to the Austrian School of economics, to figures such as Menger, von Mises and Hayek, and to their theory of business cycles. According to this theory crises emerge as a result of the ineffective policy of central banks, which cut interest rates and encourage the allocation of too large a credit volume. This, in turn, leads to speculative economic bubbles and reduced savings. The final confirmation of the importance of bitcoins came on the 12th of last December, when Federal Reserve chief , Ben Bernanke, ranked it among his most serious worries about the future. BLOGGER, JASON CALACANIS, defines the new currency as “the most dangerous open-source project ever created”. The reason? The bitcoin puts at stake the centurieslong monopoly of the central banks on the issue of money. In China – the homeland of fiat money – the government has already banned the virtual currency of the Internet portal Tencent, after its popularity snowballed.

Februar y 2013

33


And the famous two pizzas which Laszlo Hanyecz bought in 2011? At today’s exchange rate, they would cost him 143,000 dollars – the most expensive pizzas of all time. Bitcoins are no longer a niche experiment either – every day, more than 1 million of them change hands in the exchange of digital music, goods and services. And these are just the most obvious examples. Projects such as OpenCoin, Open-UDC or Flowplac function perfectly on electronic money platforms. The same is true of social networks such as Hub Culture, with its Ven-coins, or Facebook with its “credits”. The gold from role-playing games like World of Warcraft is no longer used only to buy magic weapons or magic drinks, but also as a means of payment at exchange sites on the net. The annual turnover of these currencies currently exceeds six billion dollars. According to Edward Castronova, professor at Indiana University, “the virtual economies of some RPGs are already able to rival the economies of small countries”. This makes sense. We have already managed to digitalize almost all cultural products – books, music, films. But our money is still functioning according to an ancient scheme remaining from the time of the Chinese Song dynasty. “We are in the information era, but our money continues to live in antiquity,” says Key Pousttchi, from Augsburg University. WITH THE SO-CALLED “FIAT” MONEY, which today is our main means of payment, the health of the financial system rests on trust. With Nakamoto’s bitcoins, everything hinges on crypto proof. If the code is not secure and reliable, the bitcoins are doomed. Dan Kaminsky, one of the biggest Internet security experts and the idol of hackers, has already tried to break Nakamoto’s code. Kaminsky lives in Seattle, and is a close friend of Microsoft and Cisco executives. Last July, he shut himself inside his home and tried to break the bitcoin code. After careful analysis, he discovered nine weak spots and developed nine models to crack it. But every time he reached the vulnerable spot, he was met by a discouraging message from the designer, “Attack Removed”. Kaminsky admitted that he had never before come across something like this,, and never imagined that it was possible to create such a secure code. It turns out that Nakamoto is a world-class programmer, with a deep understanding of the C++ programming language. Besides this, the mysterious creator of the bitcoin clearly has a thorough knowledge of economics, cryptography and Р2Р-networking. “Either there’s a team of people who worked on this,” Kaminsky said, “or this guy is a genius.” THE MUCH TALKED ABOUT JOURNALIST, ROBERT NEUWIRTH, recently published an article in Foreign Policy

34 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy

titled ,“The Shadow Superpower”. In it ,he tries to rehabilitate the grey economy, citing (for the first time) quite shocking figures. According to Neuwirth, the illegal economy has an annual turnover of 10 trillion dollars (10,000,000,000,000!) – more than the economies of China and Japan put together. The projections of the International Organisation for Economic Co-operation and Development are that by 2020, twothirds of the workers of the world will be part of the “grey economy”, due to which it needs to be recognized and rehabilitated. Neuwirth proposes to call it System D – from the French word dеbrouillards, which in Africa and the Caribbean is used to describe particularly effective and motivated people who work without conforming to laws, norms, or regulations. Neuwirth uses the word to characterise “the ingenuity economy”, the economy of improvisation and self-reliance – generally speaking, the do-it-yourself, or DIY, economy. Neuwirth proves that without this economy, neither America nor the European Union would survive. We, in Bulgaria, know this only too well when we speak of how the Bulgarians survive as if “by magic” – outside the state, outside the tax system, outside the market, outside the legal economy. “The world needs the black market, and the System D actually represents the future,” Neuwirth believes. Thus, the bitcoin seems to be created exactly for this type of economy – global, decentralised, without state intervention. It allows the services and restrictions of traditional banks and financial institutions to be bypassed. LAST YEAR, FORBES published a ranking of the richest people on earth in bitcoins for the first time. One “miner from Tennessee”, working under the pseudonym, KnightMB, is considered the first bitcoin-millionaire with, 371,000 coins, which are currently worth 5.3 million dollars. Right now, the richest user of the system owns 613,326 BTC, or 8.77 million dollars. And the famous two pizzas which Laszlo Hanyecz bought in 2011? At today’s exchange, their rate would cost him 143,000 dollars – the most expensive pizzas of all time. “I feel no remorse,” Laszlo told Wired magazine in its interview. “The pizzas were really great.” The leader of the Swedish Pirate Party, Rick Falkvinge, announced that he had converted all his savings and personal accounts into bitcoins. And recently the CIA extended a special invitation to the last person who had been in contact with Satoshi Nakamoto – Gavin Andresen - to read a lecture on the new currency at the Langley headquarters. These people do not doubt that the future belongs to digital money. Do you?


Februar y 2013

35


ANOTHER

BRICK IN THE WALL

Ако не беше Голямата депресия, LEGO нямаше да съществува. А сегашната световна криза възроди компанията на датския дърводелец Оле Кристиансен Текст ЕМИЛ ИВАНОВ / Фотография LEGO

36 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy


Business Success Stories

З

наехте ли, че за да създадат първата си интернет търсачка през 1996, студентите Лари Пейдж и Сергей Брин използвали блокчета LEGO? Чрез тях те построили евтина кутия, в която да поставят нужните им 10 харддиска по 4GB. Днес многоцветните плочки продължават да бъдат на специална почит в Google – използват се в тестовете, с които компанията издирва потенциални таланти, а в нюйоркските є офиси има специални LEGO стаи, в които софтуерните проектанти презареждат творческите си сили.

Шейсет и четири години след продажбата на първата кутия LEGO блокчетата си остават много повече от обикновени играчки. Те се използват в училищата и университетите, за да обясняват принципите на математиката, науката и инженерството и дори да улесняват езиковите умения. Според канадския писател Дъглас Купланд тухличките LEGO са своеобразен език сами по себе си. Няколко поколения дизайнери, архитекти и новатори признават, че дължат вдъхновението си на играчките, при които няма правила и чрез които можете да построите всичко. Списъкът се простира от създателя на Flash Джонатан Гей през дизайнери на мебели и технологични играчки, та чак до моделиера Карл Лагерфелд. ОКАЗВА СЕ, ЧЕ АКО НЕ БЕШЕ ГОЛЯМАТА ДЕПРЕСИЯ, LEGO може би никога нямаше да бъде създадена. Тъй като хората в Дания спрели да купуват нови къщи, през 1932 дърводелецът Оле Кирк Кристиансен решил да се захване с производство на дървени играчки. Кръстил компанията с първите две букви от датските думи leg godt (играй добре), без да има представа, че на латински това съчетание означава „сглобявам”. LEGO произвежда първите си пластмасови блокчета през 1949 по дизайн на британец, но важната година е 1958, когато компанията патентова технологията, благодарение на която те пасват идеално едно на друго и се разглобяват също толкова лесно. Прецизното проектиране е от ключово значение, а точната формула се пази не по-малко ревниво от рецептата за Coca-Cola. Пластмасовите тухлички завладяват бързо Европа и Северна Америка. През следващите две десетилетия продажбите им растат непрекъснато, а през 80-те печалбите се удвояват на всеки пет години. По това време 70% от семействата с деца в Западна Европа имат LEGO в домовете си.

Една от гениалните идеи на семейство Кристиансен, което притежава компанията до днес, е плочките да останат съвместими помежду си – независимо през коя година и къде са произведени. Като цяло фирменото мото „Само най-доброто е достатъчно добро” не се оказва празни думи. За отливането на елементите компанията използва скъпи форми, повечето произведени в Германия, а пластмасата, която се употребява днес, е почти същата като преди 20 години. Въпреки че изнася част от производството си, LEGO не произвежда в Азия. В централата на компанията дори има уникална „Стая на срама”, където са изложени некачествени пиратски версии на продуктите LEGO – най-вече от китайски производители. Междувременно през 1968 компанията отваря първия развлекателен парк Legoland близо до централата си в Билунд. Той превръща иначе затънтената провинция в западната част на Дания в привлекателна туристическа дестинация, а близкото летище – във второто най-натоварено в страната. Следват още няколко парка във Великобритания, Калифорния и Германия, във всеки от които се използват около 50 млн. тухлички, за да се създадат копия на паметници и забележителности като Айфеловата кула и Операта в Сидни. Всеки парк събира по около милион и половина посетители годишно. ИЗПИТАНИЯТА ИДВАТ в средата на 90-те години, когато по-евтини имитатори наводняват пазара на играчки, а децата пренасочват вниманието си към видеоигрите. През 2003, в рамките на година, LEGO губи 30% от оборота си. Спадът продължава и през 2004, а загубите са рекордни. Когато заплахата от фалит става реална, за пръв път в историята компанията поверява управлението си на човек, който не е член на семейството. „Хиляди потребители ни пишеха – моля ви, не умирайте”, разказва новият главен изпълнителен директор Йорген Виг Кнудсторп. Оказва се, че проблемът на компанията идва не толкова от външната среда, колкото от самата нея – разпростирането на бизнеса є в прекалено много сфери става причина за загуби от по 1 млн. долара на ден. Паричният поток е като кислорода, бил първият урок на Кнудсторп към колегите му. „Никой от нас не е тук само за да диша. Но ако няма достатъчно кислород, ще умрем”, обяснил им той. Затова съкращенията и затварянето на заводи били неизбежни. Всички странични дейности, включително видеоигрите и развлекателните паркове, били продадени. Централната сграда в Дания била затворена, а мениджърите – преместени в близка фабрика.

Цифрите на LEGO 20 млрд. елемента LEGO се произвеждат всяка година (близо 2 млн. за час и 35 000 за минута). 0.002 мм е допустимото отклонение в прецизността при производството им. 18 елемента от произведени един милион не отговарят на стандартите за високо качество на компанията. 915 млн. са начините за комбинирането на шест плочки LEGO, според изчисленията на професор по математика. 5 пъти биха обиколили света плочките LEGO, продадени за една година, ако бъдат наредени една до друга. 62 плочки LEGO се падат на всеки човек на Земята. 440 млрд. елементи LEGO са произведени от 1949 досега. 2350 различни елемента присъстват в гамата на LEGO в 52 различни цвята. Заради разнообразието от цветове и украси броят на комбинациите надхвърля 7000. 7 комплекта LEGO се продават всяка секунда. 130 са държавите, в които се продава LEGO. Номер 1 сред пазарите на LEGO е Германия, следвана от САЩ. 1 млн. броя комплекти Lego Mindstorms Robotics Invention System са продадени в света от създаването им. Това е най-продаваният комплект в историята на LEGO.

Februar y 2013

37


Офисът на дизайнерите в Lego Designer's office at Lego

38 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy


По-голямата част от производството било изнесено в Мексико и Чехия. Драстичните мерки дадоха резултат – докато за повечето компании последната четвърт на 2008 бе кошмарна, затрудненията на LEGO бяха свързани с невъзможността да посрещне рекордното търсене. Годишните є продажби надхвърлиха 4 млрд. долара и я превърнаха в третия най-голям производител на играчки. ЕДНО ОТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА в историята на LEGO е възходът на компютърните игри, които все повече изсмукват пазарния дял на традиционните играчки. От 2006 досега времето, което децата прекарват онлайн, се е удвоило, показва проучване, поръчано от LEGO на калифорнийския Институт за бъдещето. Съвременните забавления бързо спечелиха интереса на децата, които започнаха да остаряват по-млади и вместо да играят за развлечение, го правят за победа. И въпреки че немалка част от възрастните продължават да обичат конструкторите LEGO (освен когато им се налага да ги събират из цялата къща) и формират 5% от потреблението им, компанията не забравя, че децата са тези, които имат най-голямо значение. „Те са фантастични малки същества – единствените истински честни хора на земята освен пияните”, осъзнава маркетинг директорът на LEGO Мадс Нипер. „Няма съмнение, че всичко, което вършим, се променя от дигиталната революция и ние не можем да я пренебрегнем, но вярваме, че това, което правим с ръцете си, е не по-малко важно”, убеден е Нипер. През 2011 LEGO пусна на пазара осем комплекта конструктори, вдъхновени от поредицата на Disney „Карибски пирати”. Появата им съвпадна с излизането на четвъртия филм. Британската софтуерна компания Traveller’s Tales пък разработи видео­игра, базирана на комплектите LEGO (тя държи световните права за разработване на видеоигри на LEGO до 2016). Идеята е, че децата ще гледат филма, ще се вдъхновят да го пресъздадат чрез блокчетата LEGO, а накрая ще се забавляват с видеоиграта. ВЕЧЕ НЯКОЛКО ПЪТИ LEGO действа по този начин. Компанията откупи от Lucasfilm лиценза за сглобяеми играчки, базирани на филмите „Междузвездни войни”, и сега произвежда десетки сложни игри с техните герои. За да ги допълва, Traveller’s Tales разработва нови видеоигри по същия сюжет.

Фабриката през 40-те Lego factory back in 1940s

От друга страна, един от фирмените сайтове – Design byME, предлага безплатен софтуер, който позволява на децата да проектират собствен LEGO замък, космически кораб или чудовище с огромни зъби, да изпратят проекта си, да получат блокчета по пощата и да го сглобят. През 1998 LEGO започна партньорство и с Масачузетския технологичен институт, което също є донесе невероятни резултати. Създаденият от съвместния проект комплект роботи LEGO Mindstorms се оказа най-успешната играчка в историята на LEGO, която дава възможност на децата да създават и програмират собствени интелигентни модели. Най-новият комплект от поредицата струва 350 долара, но цената вероятно си заслужава – от него могат да се построят 17 различни същества, които „говорят” с iPhone и iPad чрез Bluetooth връзка. Компанията показа модела на Международното изложение на потребителска електроника през януари в Лас Вегас. Построявайки някой от моделите, децата могат да използват устройствата на Apple като дистанционни или да създават прости програми, които се изпращат на роботите, за да контролират действията им. Комплектът има четири двигателя и пет различни сензора, но тухличките остават все така съвместими с предишните модели на LEGO. Всяка година децата по света посвещават по 5 млрд. часа на игрите с LEGO. Това, според маркетинг директора на компанията, е най-точното мерило за успеха на една концепция в бизнеса с играчки. Нищо чудно, че през 2012 LEGO обяви рекордни печалби.

Februar y 2013

39


Another Brick In the Wall If there hadn’t been a Great Depression, LEGO would not exist. And the current world crisis revived the company created by the Danish carpenter Ole Christiansen.

D

id you know that in order to create their first search engine in 1996, university students Larry Page and Sergey Brin used blocks of LEGO? They assembled them to build a cheap box in which to put the 10 4GB hard disks they needed for their project. Today the colourful blocks are still held in high respect in Google – they are used in the tests the company applies in its search for new talent, and its New York-based offices have special LEGO rooms where its software designers recharge their creative energy. Sixty-four years following the sale of the first LEGO box, the blocks are still much more than simple toys. They are used in schools and universities in the process of explaining the principles of mathematics, science and engineering, and even in the mastering of language skills. In fact, according to Canadian writer Douglas Coupland, LEGO bricks are a kind of a language themselves. Several generations of designers, architects and innovators admit they owe their inspiration to the toys that are played without rules and can help you build anything. The list goes from the Flash creator, Jonathan Gay, through furniture and technological gadget designers, to fashion designer Karl Lagerfeld. IT TURNS OUT THAT IF THERE HADN’T BEEN A GREAT DEPRESSION, LEGO may have never been established. Since people in Denmark stopped buying new houses, in 1932 carpenter Ole Kirk Christiansen decided to start making wooden toys. He named the company with the first two letters of the Danish words leg godt (play well), unaware of the fact that in Latin that phrase meant “I put together”.

40 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy

LEGO produced its first plastic blocks in 1949 using the design of a British man. But the important year was 1958, when the company patented the technology that made the blocks fit perfectly together and easy to dismantle. The precise design is of key significance, and the exact formula is kept as secretly as the Coca-Cola recipe. The plastic bricks conquered Europe and North America in no time. In the following two decades their sales continued to increase, and in the 1980s the profits of the company doubled every five years. Back then, 70% of the families with children in Western Europe had LEGO at home. One of the genius ideas of the Christiansen family (who has owned the company until recently) was to make the blocks compatible with one another – regardless of the year and factory of their production. It seems the company’s motto “Only the best is good enough” does not appear mere words. To cast the elements, the company uses expensive moulds, most of which are made in Germany, and the plastic it uses today is almost the same as the one used 20 years ago. Although LEGO outsourced part of its production, it does not manufacture in Asia. In the headquarters of the company there is even a “room of shame”, where low-quality pirate copies of LEGO products are exposed – mostly ones made by Chinese producers. Meanwhile, in 1968 the company opened its first entertainment park, Legoland, near its headquarters in Billund. It transformed the isolated western province of Denmark into an attractive tourist destination, and the nearby airport into the second busiest in the country. A few more parks followed in Great Britain, California and

Germany, each of which uses about 50,000,000 bricks for the construction of copies of monuments and sights such as the Eiffel Tower and the Sidney Opera House. These Legoland parks each attract some million and a half visitors every year. HARDSHIPS CAME in the middle of the 1990s, when cheaper imitators flooded the toy market and children gave their attention to video games. In 2003, within one year, LEGO lost 30% of its turnover. The decline continued in 2004 and its losses broke the records. When the danger of bankruptcy became real, for the first time in its history the company entrusted its management to a person who was not a member of the founding family. “Thousands of consumers wrote to us asking that we would not die”, Jorgen Vig Knudstorp, the new CEO, said. It turned out that the problem did not come from outside, but lay within the company – stretching its business in too many spheres made it lose 1 million dollars a day. Cash flow is like oxygen, Knudstorp told his colleagues in his first lesson. “No one of us is here just to breathe. But if there is not enough oxygen, we are going to die”, he explained. That is why redundancies and factory closures were inevitable. All secondary activities, including video games and entertainment parks, were sold out. The headquarters in Denmark were closed and the managers moved to a nearby factory. Much of the production was outsourced to Mexico and the Czech Republic. The drastic measures produced the desired result: while the last quarter of 2008 appeared a nightmare for most companies, LEGO found it difficult to meet the record demand. Its annual


Ипотечен кредит

ДОМ ЗА ТЕБ

Februar y 2013

41


sales went beyond 4 billion dollars and made it the third largest toy producer. ONE OF THE BIGGEST CHALLENGES in the history of LEGO is the rise of computer games which are quickly seizing the market share of traditional toys. Since 2006, the time children spend online has doubled, according to research LEGO commissioned to the California-based Institute for the Future. Modern day entertainment quickly gained the interest of children who began to get older younger and rather than play to entertain themselves, they play to win. And even though many adults continue to love LEGO toys (except when they need to pick them up off the floors of their houses) and account for 5% of their consumption, the company never forgets it is children who are the most important ones. “They are fantastic little creatures – the only really honest people on the planet apart from drunk ones”, says LEGO Marketing Director, Mads Nipper. “There is no doubt everything we do is changing because of the digital revolution and we cannot neglect that, but we believe what we do with our hands is equally important”, Nipper adds. In 2011, LEGO launched on the market eight sets inspired by Disney’s Caribbean Pirates and the move coincided with the release of the fourth film of the series. The British software company Traveller’s Tales developed a video game based on the LEGO sets (it holds the world rights to develop LEGO video games until 2016). The idea is that children will see the film, be inspired to re-create it with the LEGO blocks, and will finally play the video game. IT’S BEEN SEVERAL TIMES now that LEGO has followed this pattern. The company acquired

42 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy

from Lucasfilm the license to make sectional games based on the Star Wars series and now produces tens of complicated games with their characters. In order to complete them, Traveller’s Tales develops new video games with the same plot. On the other hand, one of the company’s websites, Design byME, offers free software which enables children to design their own LEGO castle, spaceship, or monster with enormous teeth, send in their design, get the blocks by mail, and assemble them. In 1998, LEGO started a partnership with the Massachusetts Institute of Technology, too, which brought incredible results. LEGO Mindstorms, the robotic set created by the joint project, turned out the most successful toy in the history of LEGO, enabling children to create and program their own intelligent models. The newest set of the series costs 350 dollars, but the toy is probably worth it – it allows you to build 17 different creatures which can “talk” to an iPhone or iPad through Bluetooth connection. The company showed the model at the International Exhibition of Consumer Electronics in Las Vegas last January. By building any of the models, children can use Apple devices as a remote control or create simple programs that can be sent to the robots to control their actions. The set has four motors and five different sensors, but the bricks remain as compatible as ever with LEGO previous models. Every year children around the world spend 5 billion hours playing with LEGO. This, according to the company’s marketing director, is the most accurate criteria for the success of a concept in the business with toys. No wonder in 2012 LEGO announced record-breaking profits.

LEGO numbers 20 billion LEGO elements are produced every year (almost 2 million per hour and 35,000 per minute). 0.002 mm is the admissible deviation in the process of their production. 18 elements out of a million produced, fail to meet the high quality standards of the company. 915 million combinations are possible when using six LEGO blocks, a mathematics professor calculated. 5 times around the world would go all LEGO blocks sold in one year if arranged next to each other. 62 LEGO blocks exist for each person on Earth. 440 billion LEGO elements have been produced since 1949. 2350 different elements of LEGO exist in 52 different colours. Due to the variety of colours and decorations the number of combinations exceeds 7000. 7 LEGO sets are sold every minute. 130 is the number of countries where LEGO is sold. Number 1 among the LEGO markets is Germany, followed by the USA. 1 million sets of Lego Mindstorms Robotics Invention System have been sold in the world since they were created. This is the best sold set in LEGO’s history.

Един от моделите на Карл Лагерфелд за новата пролетна колекция чанти на Chanel е вдъхновен от LEGO One of Karl Lagerfeld’s models for Chanel’s new spring handbag collection is inspired by LEGO


Analysis Politics

ФИЛОСОФЪТ, ВЛАДЕТЕЛЯТ И СВЕТЪТ

46 |

THE PHILOSOPHER, THE RULER AND THE WORLD

`51 |

ИНТЕРВЮ: БОЯН МАНЧЕВ

56 |

РИЦАР БЕЗ БРОНЯ

INTERVIEW: BOYAN MANCHEV

KNIGHT WITHOUT ARMOUR Februar y 2013

43


Тенденции

Ups & Downs България е сред десетте страни с най-бърз интернет в световен мащаб, показва актуалната класация на медийния гигант Bloomberg. Средната скорост на връзката у нас е 32.1 Mb в секунда. Само три страни на планетата имат осезаемо по-бърза връзка - Хонконг (54 Mb/сек), Южна Корея (48) и Япония (42). Освен с ниски данъци и евтина работна ръка, България привлича инвеститорите и с отличната си интернет връзка, отбелязва в коментара си Bloomberg.

Bulgaria is among the ten countries with the fastest Internet in the world, a current ranking of media giant Bloomberg shows. The average connection speed in Bulgaria is 32.1 Mb per second. Only three countries on the planet have a much faster connection – Hong Kong (54 Mb/sec), South Korea (48) and Japan (42). Besides with its low taxes and cheap labour, Bulgaria also attracts investors with its excellent Internet connection, Bloomberg commented.

Бившият футболен национал и кмет на град Сливен Йордан Лечков получи двугодишна ефективна присъда от Окръжния съд в Стара Загора. Лечков, понастоящем вицепрезидент на Българския футболен съюз, бе признат за виновен в сключването на неизгодни сделки за водния цикъл на Сливен като кмет и за отправяне на заплахи към регионален директор от НАП. Футболистът, прочул се с победния гол срещу Германия на световното първенство през 1994, може да обжалва в 15-дневен срок.

Former football national and mayor of the town of Sliven, Yordan Lechkov, has received a two-year effective sentence by the District Court in Stara Zagora. Lechkov, currently vice president of the Bulgarian Football Union, was found guilty of concluding unfavourable deals for the integrated water cycle project of Sliven as mayor and of threatening a National Revenue Agency regional director. The footballer, who gained fame by scoring the winning goal against Germany at the 1994 World Cup finals, can appeal the sentence within a 15-day term.

България е страната в Европа с най-голям дял на неактивните млади хора – тоест онези, които нито учат, нито работят. Данните са от международното изследване „Пиза”. То показва още, че до 15-годишна възраст българските ученици вече изостават с една година като усвоен материал от връстниците си в съседни страни като Сърбия и Гърция, и с цели три години спрямо страната с най-добра образователна система – Финландия. Общо ЕС губи над 153 млрд. евро годишно от неработещи и неучещи младежи.

Bulgaria is the country in Europe with the largest share of inactive young people – i.e. youth who neither study nor work. The findings are from the international survey PISA. It shows once again that by the age of 15, with regard to learned material Bulgarian pupils already lag one year behind their peers in neighbouring countries such as Serbia and Greece, and three years behind the country with the best education system – Finland. In total the EU loses over 153 billion euros annually from young people who are not working or studying.

44 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy


Februar y 2013

45


Философът, владетелят и светът

46 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy


Analysis In Focus

Мислителите на ХХІ век вече не искат да променят обществото – искат да го забавляват. Текст БОЙКО ВАСИЛЕВ / Фотография SHUTTERSTOCK

П

латон искал философите да управляват идеалната държава. А неговият ученик Аристотел се задоволил с това да управлява Александър Велики. Днес не знаем със сигурност дали младият цар на македоняните разбирал от силогизми. Но светът, който създал – светът на елинизма – надхвърлил мечтите на Аристотел. Елинската философия се разширила до границите на познатото, смесила се със зороастризма и египетските култове, възбудила юдаизма, докоснала хиндуизма и изградила мостове между културите. С други думи, словото се съюзило с меча и станало плът. Станало начин на живот.

ФИЛОСОФЪТ КАТО НАСТАВНИК на владетеля; те заедно променят света. Тази представа преминава през столетията, още от мита за Мерлин, който обучава крал Артур. Алкуин наставлява Карл Велики; Михаил Псел съветва няколко византийски императори – и плете интриги заедно с тях; Макиавели помага на флорентинската република и затова яде бой от завърналите се Медичи. Константин-Кирил Философ оглавява мисии: хазарската не успява, защото хазарите приемат юдаизма, но моравската мисия променя света със силата на славянската азбука. Понякога владетелят е и философ – но Лъв Шести Философ и Симеон Велики са редки птици. Макар и в различни тела обаче, князът и мъдрецът действат в сговор. Е, новото време ги разделя. Появяват се философите – революционери и строители на системи. Мор, Русо, Волтер, Лок, Монтескьо, Хегел и Карл Маркс чертаят бъдещето, често в опозиция на князете. Някои от предписанията работят, други се срутват в кървав провал. Авторите са величани, ругани, оправдавани – но утопията, че един системен мозък може да изгради съвършеното общество, възбуждайки масите, е мощна и дълготрайна. ГОЛЕМИТЕ ДРАМИ И ВОЙНИ на ХХ век компрометираха утопиите – а с тях и философите. И ето днес, когато новото време е заменено от още по-ново, те не градят системите, а ги подриват. Словенецът Славой Жижек, суперзвезда в съвременната философия, е автор на следното изказване: „Човечеството е ОК, но 99% от хората са скучни идиоти”. Това е постмодернизмът: той не създава смисъл, той руши смисъла; не обяснява, а шокира. Подобни изречения може да не носят житейска мъдрост, но стават за заглавие на вестникарска статия или за цитат в телевизионен репортаж. Днес философите са критици, иронизатори, скандални герои, медийни звезди, патрони на каузи, водачи на протест – но не инструктори на лидери или бунтовни строители на системи. Техните граждански позиции ги поставят в някаква политическа координатна система, осигуряват читатели на книгите и слушатели на лекциите им. Но не движат ръката на президентите и премиерите, камо ли да променят света.

ИНАЧЕ ПОЛИТИЧЕСКИ И ОБЩЕСТВЕНИ КАУЗИ – дал Господ. Юрген Хабермас спори с папата за светската държава. Петер Слотердайк казва, че днешната концепция за глобализация няма историческа перспектива. Рихард Прехт, с когото се запознах, още вярва в мулти-култи. Славой Жижек още почита Маркс, радикално критикувайки всичко и всички. Покойният Едуард Саид разобличаваше скритата омраза към арабите, покойният Жан Бодрияр – скритата тирания на телевизионните образи. Днешните философи харесват „Европа” и я защитават – и атакуват „войната” и „глобализацията”. Повечето са леви, с изключение на американските неоконсерватори /последователи на проф. Лео Строс/ и френските десничари /като Бернар Анри Леви и Андре Глюксман/, които са бивши леви. УМБЕРТО ЕКО НЕ ХАРЕСВА БЕРЛУСКОНИ, световната конспирация и обикновената тъпота. Бернар-Анри Леви харесва Изетбегович, съпротивата на Сараево и се явява в шоуто на американския комик Стивън Колбърт. Изведнъж Колбърт нарича Леви „философ”. „Което какво е?”, пита философът. „Ами ето, вижте се”, отвръща водещият, „отворена риза без копчета, разрошена коса, приличате на диригент”. Бернар Анри-Леви се смее. Не отрича. В днешно време, след като си се облякъл като философ, очевидно си такъв. И днес се случва философите да станат лидери, но само след като са изоставили науката. За покойния сръбски премиер Зоран Джинджич казваха, че бил от любимите ученици на Хабермас. Познавах Джинджич и мога да кажа обаче, че той беше толкова далеч от пасивното съзерцание, колкото сръбска плескавица от виенски тафелшпиц. Веднъж ми се оплака, че проблемът му бил да намери време за сън – трябвали му поне три часа. От философията беше запазил единствено умението да разбира другите, да влиза в роли и да говори свободно немски. За да управлява обаче, трябваше да забрави всичко останало. ЗАЩОТО ФИЛОСОФИТЕ СА ДИСИДЕНТИТЕ на постмодерния свят. Само дето те застават не толкова срещу политиците, колкото срещу медиите, субкултурата, забавлението, пошлостта и глупостта. И тук идва фаустовската сделка: философите трябва хем да се опълчат срещу всичко това, хем да го използват. Да участват по медиите, да се впишат в субкултурата, да забавляват. Затова разрошват косите, слагат отворени ризи без копчета – и тръгват по шоу програмите да омайват и шокират. „Философите обясняват по различен начин света”, казваше Маркс, „въпросът е той да бъде променен”. Днешните винаги ще ни учудят с някое парадоксално обяснение за света. Но не съм сигурен, че искат да го променят.

Februar y 2013

47


The Philosopher, the Ruler and the World The thinkers of the 21st century no longer want to change society – they want to entertain it By BOYKO VASILEV / Photography SHUTTERSTOCK

P

lato wanted philosophers to rule the ideal state. His student Aristotle was content with the rule of Alexander the Great. Today we don’t know for sure whether the young king of the Macedonians understood syllogisms. But the world he created – the Hellenistic world – surpassed the dreams of Aristotle. Hellenistic philosophy expanded to the boundaries of knowledge, mixed with Zoroastrianism and Egyptian cults, stirred Judaism, touched Hinduism and built bridges between the cultures. To put it differently, the word united with the sword and became flesh. It became a way of life. THE PHILOSOPHER AS THE MENTOR of the ruler; together they change the world. This idea runs through the centuries, ever since the myth of Merlin, who taught King Arthur. Alcuin tutored Charlemagne; Michael Psel counselled several Byzantine emperors – and plotted together with them; Machiavelli helped the Florentine Republic and experienced the wrath of the returning Medici. Constantine-Cyril the Philosopher led missions: the Khazar mission failed because the Khazars converted to Judaism, but the Moravian mission changed the world with the power of the Slavic alphabet. Sometimes the ruler is also a philosopher – but Leo VI the Wise and Simeon the Great are rare birds. Although in different bodies, the prince and sage act in unison. Well, the new time separates them. The philosophers appeared – revolutionaries and builders of systems. More, Rousseau, Voltaire, Locke, Montesquieu, Hegel and Karl Marx outlined the future, often in opposition with the princes. Some of the prescriptions work, others collapse in bloody failure. The authors are extolled, reviled, vindicated – but the utopia that a systematic brain can build the perfect society, stirring the masses, is powerful and lasting. THE BIG DRAMAS AND WARS of the 20th century compromised the utopias – and the philosophers with them. And today, now that the new time has been replaced by a

48 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy

still newer, they are not building systems, but undermining them. The Slovenian Slavoj Zizek, a superstar in contemporary philosophy, is the author of the following statement: “Humanity is ОК, but 99% of people are boring idiots.” That’s postmodernism: it does not create meaning, it destroys meaning; it does not explain, it shocks. Such sentences may not carry any wisdom, but they will do as the heading of a newspaper article or a quote in a television report. Philosophers today are critics, ironisers, outrageous heroes, media stars, patrons of causes, leaders of protests – but not instructors of leaders or rebel builders of systems. Their citizen positions place them in a kind of political coordination system, ensuring readers of their books and listeners of their lectures. But they do not guide the hand of presidents and premiers, let alone change the world. OTHERWISE POLITICAL AND PUBLIC CAUSES – there are plenty of them. Jurgen Habermas argues with the Pope about a secular state. Peter Sloterdijk claims that today’s concept of globalisation has no historical perspective. Richard Precht, whom I’ve met, still believes in multi-kulti. Slavoj Zizek still honours Marx, radically criticising everything and everybody. The late Edward Said denounced the hidden hatred of Arabs, the late Jean Baudrillard – the hidden tyranny of television images. Today’s philosophers like “Europe” and defend it – and attack “war” and “globalisation”. Most are leftist, with the exception of the American neo-con-

servatives (followers of Prof. Leo Strauss) and the French rightists (such as Bernard-Henri Levy and Andre Glucksmann) who are former leftists. UMBERTO ECO DOES NOT LIKE BERLUSCONI, world conspiracies and plain stupidity. Bernard-Henri Levy likes Izetbegovic, the Sarajevo resistance and appears on the show of American comic Stephen Colbert. Suddenly Colbert calls Levy a “philosopher”. “Meaning?” the philosopher asks. “Well, look at you yourself,” the showman replies, “open neck shirt, tousled hair, you look like a conductor.” Bernard-Henri Levy laughs. He does not deny it. In our day and age, if you are dressed like a philosopher, you clearly are one. It still happens today that philosophers become leaders, but only after they have abandoned science. The late Serbian premier Zoran Djindjic was said to be one of Habermas’ favourite students. I knew Djindjic and I can safely say that he was as far from passive contemplation as the Serbian Pljeskavica is from the Viennese Tafelspitz. He once confided to me that his problem was to find time to sleep – he needed at least three hours. From philosophy he had only retained the skill to understand others, to role play and to speak fluent German. In order to rule, however, he had to forget all the rest. BECAUSE PHILOSOPHERS ARE THE DISSIDENTS of the post-modern world. Except that they oppose not so much the politicians, as the media, subculture, entertainment, banality and stupidity. And here comes the Faustian bargain: philosophers have to oppose all this, yet at the same time make use of it. To participate in the media, to fit into the subculture, to entertain. That’s why they ruffle their hair, don open necked shirts – and appear on show programmes to charm and shock. “The philosophers have only interpreted the world, in various ways: the point, however, is to change it,” Marx said. Today’s philosophers will always surprise us with some paradoxical explanation of the world. But I’m not sure they want to change it.


The best European and Mediterranean cuisine, over 200 high quality wines

Sofia - 0890 555 111

Pamporovo - 0893 550 055

In Gloria Mar Restaurants you can have an exciting gourmet journey, while enjoying the luxurious and comfortable interiors of our saloons in SOFIA, PAMPOROVO, NESSEBAR and SAINT VLAS - Marina Dinevi, now with more affordable prices. We also provide you with a free transport from your hotel and back.

Saint Vlas - 0895 555 111

Nessebar - 0893 550 055

Free transportation from and to hotels to our clients! www.gloriamar-bg.com

Februar y 2013

49


50 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy


Портрет на философа като кинозвезда

С Боян Манчев, един от най-популярните съвременни български мислители, разговаряме за задачите и капаните на философията на ХХІ век Текст АНТОН СТАЙКОВ / Фотография СВОБОДА ЦЕКОВА

Februar y 2013

51


В

съзнанието си повечето от нас свързват понятието „философ” с образи от миналото – с мраморния бюст на Сократ, с увития в тога Волтер на Удон или с мрачните, непознати физиономии на мислителите отпреди век върху чернобелите фотографии. С Боян Манчев, един от най-популярните български мислители в световен мащаб, разговаряме за модерния образ на философа – и новите функции на философията.

БОЯН МАНЧЕВ (роден през 1970) е професор по философия в Нов български университет, гостуващ професор в Софийския университет и в центъра HZT към берлинския Университет по изкуствата. Бивш вицепрезидент на Международния колеж по философия в Париж. Изследванията му са най-вече в областта на онтологията, философията на изкуството и политическата философия. Автор на множество книги, сред които „Логика на политическото” (2012), „Miracolo” (2011), „L’alteration du monde: Pour une esthetique radicale” (2009), „Тялото – метаморфоза” (2007). Участник в няколко театрални проекта съвместно с Тим Етчълс, Ейдриън Хийтфийлд, Борис Шармац, Ани Васева.

Как изглежда философът в началото на XXI век? Според някои модерният мислител е не само наблюдател, но и активен манипулатор на социални процеси и практики в изкуството... Ще разкажа един анекдот. Преди няколко години в парижкия Palais de Tokyo имаше организирано събитие, наречено „24 часа Фуко”. Мишел Фуко, който почина от СПИН през 1984, беше – а и си остава до днес – една от най-влиятелните фигури на съвременната философия, вдъхновение за по-младите и със своя радикален критически скептицизъм, и мощната си социална роля. Фуко стана култова фигура на интелектуалната сцена през 60-те и 70-те. Той наложи нов образ на философа – нито брадат гръцки мъдрец, нито строг и елегантен немски академичен професор, а истински аудиторен лъв, пробиващ си път към катедрата през струпани касетофони, камери и възторжени студентки. Но Фуко бе и разгорещен философ в действие, който можеше да бъде видян на барикадите в Париж през 1968, на всяка открита трибуна и понякога дори в ареста или затвора...

станали образи-мода. Като че ли и младите философи, както младите творци, мислят доста върху своя моден look и професионален имидж – може би това е причината да нямат свой разпознаваем образ.

Сократ е ораторствал на местата, където са можели да го слушат най-много хора. Днес философията херметическа практика ли е? Не би трябвало да бъде. Този обрат, за който разказвам – социално-политическият обрат на епохата на 1968 – бе и обрат в иконографията на философа, очевидно симптоматичен за новата му социална роля. Парадоксът е, че образът на критически вдъхновител в следващите десетилетия прогресивно се трансформира в образ на нова интелектуална „култова фигура”. За да се върна към моя анекдот – на това събитие преди 8 години не видяхме особено характерни образи на млади философи, както не ги виждам и в десетките форуми по света, в които участвам. Затова пък претъпканото пространство на Palais de Tokyo беше пълно с двойници на Фуко, с неговия прословут образ: елегантен костюм с поло с висока яка, гола глава и строги очила с рогови рамки. Имитацията и вторичността са обзели днес света на образите. Критиката на 60-те години се превърна в лайфстайл, в шаренията на „революционните” блузки с щампи на Че Гевара или Маркс. Днес образът на Фуко, както образите на Антонен Арто или Хайнер Мюлер в театъра (очилата и пурата!), са

Има ли днес нов „основен философски въпрос”. Предмет на философията не са ли повече социалните, а не етичните страни на съвременния човек? Да. Основният въпрос на философията днес е въпросът за днес. Не злободневната мисъл за деня, а мисълта, която ни позволява да разберем критически днешния свят, за да можем да действаме в него, променяйки го, а не като затъваме в блатото на самолишаването от свят. Философия, която не е действие – действие с и на понятията, действие чрез идеите, е безмислена.

52 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy

Тоест за философите външният образ става толкова важен инструмент, колкото е за поп звездите? Философите на 60-те години излязоха от аудиториите или ги превърнаха в трибуни на свободната мисъл, в своего рода интелектуални, но и социални лаборатории. Днес мнозинството млади философи се завърнаха по университите и работят по тежки, солидни дисертации и по своя философски имидж. Разбира се, изключения винаги има. Не изключението от правилото, а правилото на изключението трябва да бъде водещо за философа. Философът трябва да има глас, автентично присъствие и следвателно образ. Нека опиша така моята интуиция за връзката на философа и образа: ако ви прилича на „философ”, съмнявайте се. Философът винаги трябва да се отнася с почит към неочакваното и непредставимото.

В полисите на древна Гърция философите са били гордост, а и богатство за островните градове, даже са ги разменяли като днешните футболисти. Каква е ролята и славата на философа в Европа. А в България? Отговорът произтича от казаното по-горе. Философът, ако търси признание, трябва да работи за един бъдещ свят, и дори, ако искате, за един бъдещ народ. Връзката между настояще, минало и бъдеще е задача не само на философа, но и на всеки творчески труд. Всеки освободен труд е творчески. Затова


Analysis In Focus

A Portrait of the Philosopher as a Movie Star Boyan Manchev, one of Bulgaria’s most popular contemporary thinkers, spoke with Bulgaria On Air about the tasks and the traps of philosophy in the 21st century Text ANTON STAYKOV / Photography SVOBODA TSEKOVA

I

n the minds of most people, the term “philosopher” is related to images from the past – from the marble bust of Socrates, to the toga-clad Voltaire of Houdon, or to the somber, unknown faces of thinkers from the past century in black and white photos. We spoke with Boyan Manchev, one of the most popular Bulgarian thinkers worldwide, about the contemporary image of the philosopher – and philosophy’s new functions. What is the image of the philosopher at the outset of the 21st century? According to some, the modern thinker is not only an observer of social processes and practices in the arts, but rather actively manipulates them... I will share an anecdote with you. A few years ago, the Parisian club Palais de Tokyo organized an event called ”24H Foucault”. Michel Foucault, who died of AIDS in 1984, was and still remains one of the most influential figures in modern philosophy, an inspiration for the younger generation with his radical, critical skepticism and his powerful social role. Foucault became a cult figure on the intellectual stage during the 1960s and 70s. He imposed a new image of the philosopher – neither a bearded Greek thinker, nor a strict and elegant German academician, but rather a real lion in the auditorium who makes his way to the podium through a crowd of tape recorders, cameras and enthusiastic female students. But Foucault was also a passionate philosopher in action, who could be seen on the Parisian barricades in 1968, on every open platform, and sometimes in jail or even in prison. Socrates spoke in places where he could be heard by the most people. Is philosophy today a hermetically sealed practice? It should not be such. The turnaround I was talking about – the social and political sea change of the period around 1968 – was also a turnaround in the iconography of the philosopher, obviously symptomatic in his new social role at the time. The paradox is that the image of the philosopher as a critical inspirer during the succeeding decades has progressively been transformed into the image of a new intellectual “cult figure.” Returning to my anecdote – at that event 8 years ago, we did not see particularly characteristic images of young philosophers; I do not see them in the scores of public forums around the world, in which I participate, either. On the other hand, the crowded space in Palais de Tokyo was full of Foucault lookalikes, in his famous image: a stylish suit with a turtleneck, bareheaded and stern, horn-rimmed glasses. Imitation and copycatting dominate the world of

images today. The criticism of the 1960s was transformed into a lifestyle, into brightly-coloured “revolutionary” t-shirts with the faces of Che Guevara or Marx. Now the image of Foucault, as well as the images of Antonin Artaud or Heiner Mueller in the theatre (with their spectacles and cigars), has become a trend-setting image. As if young philosophers, as well as young artists, think a lot about their fashion look and professional image – perhaps this is the reason why they do not have their own recognizable image. That means outward appearance has become of great importance to philosophers, like it is for pop stars? The philosophers of the 1960s went outside of the lecture halls or turned them into platforms of free thinking, into a type of intellectual and social laboratories. Today, the majority of young philosophers have returned to the universities and are working on weighty, solid dissertations and their own philosophical image. Of course, there will always be exceptions. A philosopher should be led not by the exceptions to a rule, but by the rule of exceptions. A philosopher must have his own voice, authentic presence and image. Let me describe my own insight into the relationship between a philosopher and an image: if someone looks like a philosopher, you had better doubt it. A philosopher should always approach the unexpected and unimaginable with respect. Is there a new “foundational philosophical question” today? It seems the subject of contemporary philosophy is focused on the social aspects more than the ethical aspects of modern man? Yes. The main question of philosophy today is the question about today. This is not thinking about the burning issue of the day, but the kind of thinking that allows us to understand the world of today in a critical way, in order to act and change it, not by sinking in the quicksand of our depriving ourselves of a world. Philosophy which is not an action - action with and because of the concepts, action through ideas - is devoid of sense. The philosophers of ancient Greece were a pride for their polis, as well as a wealth for the island cities; they were even traded between cities like present day football players. What is the role, the glory of being a philosopher in Europe? And what about in Bulgaria? The answer stems from what has been said above. If a philosopher is seeking recognition, he should work to see a future world and even, if you will, to see a future people. The

BOYAN MANCHEV (born in 1970) is a Professor of Philosophy at the New Bulgarian University, a visiting lecturer at the Sofia University and the HZT Centre at the Berlin University of the Arts, and the former Vice-President of the International College of Philosophy in Paris. His research is mainly in the realms of ontology, philosophy of art, and political philosophy. He has authored many books, among which Logic of the Political (2012), Miracolo (2011), L’alteration du monde: Pour une esthetique radicale (2009) and Body–Metamorphosis (2007). He has acted in several theater projects together with Tim Etchells, Adrian Heathfield, Boris Charmatz and Ani Vaseva.

Februar y 2013

53


трябва да мислим не как да се освободим от труда в утопичното царство на мързела и пасивната консумация, а как да освободим самия труд – така че той да е извор на удоволствие и действие. Ето това е философска – и политическа – задача, която стои пред всеки един от нас.

relationship between present, past, and future is a task not only for the philosopher, but for every creative work. Every free work is a creative one. Therefore, we should not think about how to free ourselves up from labor in some utopian kingdom of idleness and passive consumption, but how to liberate labor itself, in order to make it a source of pleasure and action. This is a philosophical, as well as a political task, which faces each one of us.

Изпълняваш две роли и в театъра – на теоретичен наблюдател и активен създател... За мен не става дума за дейност, същностно различна от философската. Своеобразието на театъра на Ани Васева, с която работих по текстовете на „Пиеса за умиране” и „Франкенщайн”, е, че не е претенциозен и досаден интелектуалничещ театър, каквито има предостатъчно из Европа, а философски театър в силния смисъл на думата – театър, който през радикални образи и безкомпромисни сценични действия навлиза в масиви на мисълта и желанието. Не театър, който философства, а театър, който мисли. Затова и ме изкуши да изляза от аудиториите в пространството на the fridge. Разкажи за градовете, в които се върти битието ти в последните години. Боян Манчев е градски човек, нали? В последните пет години обитавам и работя основно в карето Париж – София – Виена – Берлин, с различни конфигурации в зависимост от периода, с „почивки” в Утрехт и Амстердам. Извънредно – в Петербург, Токио, Пекин, Ню Йорк, Истанбул, Стокхолм, Порто, Милано, Цюрих, Хелзинки... В един момент библиотеката и гардеробът ми бяха разпръснати в пет жилища из Европа. Странно усещане – пристигаш на летището и мигновено влизаш в друг сетивен ритъм. Това неизбежно налага чувство за извънредност, в което бодърстване и умора, вдъхновение и изтощение стават неразличими. Тялото надскача себе си, и все пак се събира в усещането за дом и желанието за място. Колкото повече пътувам, толкова по-ясно усещам, че съсредоточеността на мисълта се нуждае от съсредоточаване на тялото в пространството. Вече отхвърлям три четвърти от поканите, които получавам. Но дори така минимумът, който приемам, поставя тялото на изпитание. Тази седмица поставих личен рекорд: в три поредни вечери прочетох три гост-лекции на три различни теми – понятието за съвременност, връзката на техника и дезорганизация и фантастичните утопии за тялото в романтическата философия – в три различни града – Париж, Берлин и София, на три различни езика – френски, английски и български. Вероятно неслучайно и последните ми три книги са на три различни езика: френски, италиански и български.

54 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy

You are playing two roles in the theatre – a theoretic observer and an active creator... I do not look at my acting as anything different from my occupation with philosophy. The uniqueness of the theatre of Ani Vaseva, with whom I worked on the scripts for Play about Dying and Frankenstein, is that her theatre is not like the pretentious and tedious, intellectualizing theatres, of which there are more than enough in Europe, but a philosophical theatre in the strong sense of that word – a theatre that penetrates into the realms of thought and desire by using radical images and uncompromising stage actions. Her theatre does not philosophize; it thinks. Therefore, she tempted me to step outside of my lecture halls and to enter the realms of the fridge.

Фланелка с образа на Мишел Фуко. Във Франция днес той е икона, съизмерима с Че Гевара A T-shirt with the face of Michel Foucault. In France he is an icon today, comparable to Che Guevara

Tell us about the cities where you have lived over the last several years. Boyan Manchev is an urbanite, isn’t he? During the last five years, my life and work have followed a course between Paris, Sofia, Vienna, and Berlin, with the route following different configurations depending on the period, with “vacations” in Utrecht and Amsterdam. I have also made short visits to Petersburg, Tokyo, Beijing, New York, Istanbul, Stockholm, Porto, Milan, Zurich, Helsinki, etc… At one point my library and wardrobe were scattered across five homes around Europe. It was a strange feeling – arriving at the airport and instantaneously encountering a different sensory rhythm. Inevitably this has led to a feeling of abnormality, where being awake or tired, inspired or exhausted has become indistinguishable. The body transcends itself and, nevertheless, gathers itself again in the sense of a home and the desire for a place. The more I travel, the more distinctly I feel that concentrated thought requires the concentration of the body in one place. Now I decline about three fourths of the invitations I receive, but even the minimum number I accept, put my body to the test. This week I marked a personal record: during the period of three evenings in a row, I read three visiting lectures on three different topics (the concept of modernity, the relationship between techniques and disorganization, and fictional utopias for the body in romantic philosophy) in three different cities (Paris, Berlin, and Sofia) and in three different languages (French, English, and Bulgarian). Perhaps it is no accident that my last three books were also written in three different languages: French, Italian, and Bulgarian.


Дългогодишен опит и традиция в пенсионното осигуряване. Посрещнете своето успешно бъдеще с нас!

С грижа за вас! 1000 София, ул. Стефан Караджа 2, тел.: 02/ 810 80 10, 981 17 74, факс: 02/ 810 80 20, e-mail: office@ccb-sila.com Februar y 2013 55 www.ccb-sila.com


Рицар без броня През вековете Малтийският орден е бил какво ли не - от братство на благородни лечители, през страшилище на моретата, до орден на изгнаници без собствен дом. Днес единствената му мисия е да помага на хората, без значение от религия и раса. Включително и в България Текст КОНСТАНТИН ТОМОВ / Фотография АРХИВ

П

осланик без територия, дипломат без заплата, рицар без оръжие – Негово превъзходителство Камило Дзуколи е вероятно най-интересният член на и без това пъстрата дипломатическа общност в София. Г-н Дзуколи е извънреден и пълномощен посланик в България на Суверенния Малтийски Хоспиталиерен орден на рицарите на Свети Йоан – най-древното християнско рицарско братство.

НА 15 ФЕВРУАРИ ОРДЕНЪТ ЧЕСТВА забележителен юбилей – 900 години от

56 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy

официалното му признаване (през 1113, със специална була на папа Паскал ІІ). Зад тези над девет столетия история се крие една от най-внушителните военни машини, познати на човека – неслучайно в средните векове корабите с осмоъгълния кръст на платната са всявали респект от Добруджанския бряг до Гибралтар. Но днес военната слава е само спомен. Малтийските рицари, наричани още хоспиталиери, са се върнали към корените си и са се посветили на същата цел, която в далечния ХІ век е събрала основателите на ордена в Амалфитанската


Februar y 2013

57


Knight Without Armour During the centuries, the Order of Malta has been many things – from a fraternity of noble healers, to a horror of the seas, and a company of homeless exiles. Today, its sole mission is to help people, regardless of religion or race, including in Bulgaria By KONSTANTIN TOMOV / Photography Archives

A

n ambassador without a territory, a diplomat without a salary, a knight without arms – His Excellency, Camillo Zuccoli, is probably the most interesting member of the colourful diplomatic community in Sofia. Mr. Zuccoli is the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Sovereign Military Hospitaller Order of Saint John of Jerusalem of Rhodes and of Malta in Bulgaria – the most ancient Christian brotherhood of knights.

ON THE 15TH OF FEBRUARY, THE ORDER CELEBRATES a remarkable jubilee – 900 years since its official recognition (in 1113, with a special papal bull of Pope Paschal II). These more than nine centuries of history hide one of the most impressive military machines known to man –not surprisingly, during the Middle Ages, ships sailing under the eight-pointed cross commanded respect from the coast of Dobroudja to Gibraltar. Today, the military glory is but a memory. The Knights of Malta, also known as Hospitallers, have returned to their roots and are committed to the same goal which, in the distant 11th century, gathered the founders of the Order in the Amalfitan hospital in Jerusalem: the desire to help the sick, the poor and the weak. This probably explains why the Hospitallers have survived to this day, while other brotherhoods – such as the Knights Templar or the Teutonic Order – have become only a memory or the plot of sensational novels. The Hospitaller fraternity was not built on the sword, but on charity. „Actually, during those early years in the Holy Land the military and humanitarian function of the Order were inseparable,” Ambassador Zuccoli says. The first Hospitallers gathered around the Amalfitan hospital in Jerusalem founded in 1048 (hence the name), and after the conquest of the Holy Land during the First Crusade in 1099, they finally became a military and religious order under its own charter. DURING THE NEXT CENTURIES, the Hospitallers, or Knights of St. John, established themselves as one of the most powerful military structures in Christian Europe – first in the Holy Land, then in Cyprus, Rhodes and finally in Malta. The heroic defence of the island by the Grand Master Jean de la Vallette against the Ottomans in 1565 not only gave the present-day Maltese capital its name, it also largely put en end to the Ottoman expansion in the Mediterranean. In more recent times, the power of the Order gradually declined, and in 1798, the Knights were dispersed from their island by Napoleon’s armies. For a time, they roamed in exile (including in Russia) before establishing their headquarters in Rome, where it still is. In parallel, another serious change took place – the Order’s military function was abandoned and the Knights reverted to charity and hospital work. Today, the Order of Malta, with its more than 13,500 members, 25,000 medical personnel and over 80,000 volunteers, is one of the biggest humanitarian organisation in the world. And thanks to its Bulgarian representation, opened in 2005, many Bulgarians now also benefit from its work. “We do what we can, in keeping with our modest possibilities,” Ambassador Zuccoli says. IN THE COUNTRIES WHERE IT HAS MANY members, the Order operates its own hospitals, sanatoriums and rescue services. In Bulgaria, it has only three members – Simeon Saxe-Coburg-Gotha, his wife, Margarita, and his son Kubrat. Simeon II is one of a mere handful of knights who are not Catholic. His father, Boris III, and his grandfather, Ferdinand, were also members. “Traditionally, we make an

58 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy

Посланик Дзуколи и българска делегация на аудиенция при папа Бенедикт ХVІ Ambassador Zuccoli and a Bulgarian delegation in an audience with Pope Benedict ХVІ

Великият канцлер на ордена Жан-Пиер Мазери и Великият магистър Фра Матю Фестинг на среща с Жозе Мануел Барозу The Order’s Grand Chancellor, Jean-Pierre Mazery, and Grand Master, Fra Matthew Festing, during meeting with Jose Manuel Barroso Дарение за сиропиталището в Лесичево Donation for the orphanage in Lesichevo


THE HISTORY 1048: The Blessed Gerard founded the Amalfitan hospital in Jerusalem. 1099: After the conquest of Jerusalem by the crusaders, the fraternity of the Hospitallers became an order of knights. 1113: A special papal bull of Pope Paschal II confirmed the sovereignty of the Order of St. John of Jerusalem. 1291: After the fall of

Acre the Hospitallers sought refuge on the island of Cyprus. 1310: The Knights captured the island of Rhodes from the Byzantines and settled there. 1523: The over 100,000-strong army of Sultan Suleiman І besieged Rhodes. After a six-month siege the 7,000 Knights surrendered and withdrew to Sicily. 1530: King Charles V of Spain gave the Order the

islands of Malta, Gozo and Comino. 1565: 6,000 Knights and Maltese peasants repulsed the powerful Ottoman fleet, led by the legendary Dragut (Turgut Reis). 1798: Malta was captured by Napoleon’s armies. The Order settled in St. Petersburg. 1834: The Order moved its headquarters to Rome. 2005: The Order of Malta opened its embassy in Sofia.

Втора зима орденът организира раздаване на храна за бедни и бездомни хора в София For second consecutive winter the Order is organizing distribution of food among poor and homeless people in Sofia

exception for the heads of the Christian monarchies, even if they are not Catholics,” Camillo Zuccoli explains. “Though the Order of Malta is Catholic, it does not ask the needy what religion they profess nor what their political views are,” the ambassador stresses. “Our work is absolutely neutral towards those who need help. This is why we are also represented in Muslim and other religion countries. In our hospital in Bethlehem, both Palestinians and Jews are treated, and in the same area nowadays some 20,000 Syrian refugees are assisted.” Today, the Order of Malta has embassies in 104 countries – the result of hard work during the last decades. In honour of the forthcoming 900th anniversary, all its ambassadors will receive an audience with Pope Benedict ХVІ. In Sofia, the Order will organise a special exhibition in the auditorium of Sofia University (March 11-29). THE ORDER OF MALTA HAS had diplomatic relations with Bulgaria since 1994, but the mission in Sofia was established much later, in 2005. The main credit for this goes to Camillo Zuccoli. Born in 1957, near Brescia, Zuccoli is a long-time international policy expert, former Deputy Secretary General of the European People’s Party and head of the office of the chairman of the Foreign Affairs Commission of the Italian parliament. His parliamentary work was actually the reason why he was invited to the Order: in 2003, he contributed to the speedy ratification of a bilateral agreement in the field of healthcare. The ratification of a document in Italy is no easy task: the two houses of parliament have similar powers, and if one changes even a single comma, the text has to be returned for reconsideration by the other as well (as Mussolini used to say, to govern Italy is not difficult – it is pointless). In the foreign affairs commission, Zuccoli dealt with Bulgaria, and when it was decided to open a mission of the Order in Sofia, he was the logical choice to take on its organisation. Since 2007, he is also ambassador – without pay, because the missions of the Order are voluntary. Zuccoli spends at least one week each month in Bulgaria. „IN BULGARIA, WE HAVE NO ASSOCIATION of members of the Order and our possibilities are modest,” the Ambassador explains. “We lack the funds to open our own hospital, but we can help many Bulgarian hospitals with equipment, ultrasound machines, ambulances with defibrillators, beds, food, clothes – things that seem insignificant, but when you don’t have them, they are direly missed.” In the last seven years, the Order of Malta has made more than 200 donations to various institutions – not only medical ones, but also orphanages and homes for the elderly – in over 80 settlements in Bulgaria. “We do not make financial donations, we donate mainly materials, equipment,” Zuccoli says. But when money is needed, the Order acts as a mediator and finds other outside donors. Such was the case with the specialised lung hospital in Iskrets, founded back in 1908, by King Ferdinand. “The hospital was completely rundown, with 100-year-old radiators and virtually no heating.” Thanks to Princess Maria Louisa, it was arranged for the Italian Nando Peretti foundation to pay for the hospital heating – 40,000 euros annually. And then the foundation in cooperation with the Embassy of the Order also secured the replacement of the heating system and the insulation of the building. „We must not try and exceed our means,” the ambassador says. “But it seems to me that with our small possibilities we are able to do quite a lot of things.” A result the former Hospitallers of Jerusalem would be proud of.

Februar y 2013

59


болница в Йерусалим – желанието да помагат на болните, бедните и слабите. Вероятно тъкмо там е обяснението защо хоспиталиерите са оцелели до денднешен, докато другите рицарски братства – като тамплиерите или тевтонския орден - са само спомен и сюжет на сензационни романи. В основата на хоспиталиерското братство е бил не мечът, а милосърдието. „Всъщност в онези ранни години в Светите земи военната и хуманитарната функция на ордена са били неразделни”, подчертава посланик Дзуколи. Първите хоспиталиери се събират около основаната през 1048 година Амалфитанска болница в Йерусалим (оттам и името), а след завладяването на Светите земи от Първия кръстоносен поход през 1099 те окончателно се превръщат в организиран военен и религиозен орден.

ИСТОРИЯТА 1048: Жерар Блажения основава Амалфитанската болница в Йерусалим. 1099: След завладяването на Йерусалим от кръстоносците братството на хоспиталиерите се превръща в рицарски орден. 1113: Със специална була папа Паскал ІІ признава суверенитета на Ордена на Свети Йоан от Йерусалим. 1291: След падането на Акра хоспиталиерите търсят убежище на остров Кипър. 1310: Рицарите завоюват остров Родос от византийците и се заселват там. 1396: Рицарите участват в битката при Никопол – последния християнски опит за отблъскване на османците от Балканите. 1523: Над 100-хилядна войска на османския султан Сюлейман І обсажда Родос. След шестмесечна обсада седемте хиляди рицари се предават и отпътуват за Сицилия. 1530: Испанският крал Карл V дарява на ордена островите Малта, Гозо и Комино. 1565: 6000 рицари и малтийски селяни отблъскват могъщата османска флота, предвождана от прочутия Драгут (Тургут Реис). 1798: Малта е превзета от наполеоновите войски. Орденът се установява в Санкт Петербург. 1834: Орденът премества щаба си в Рим. 2005: Малтийският орден открива посолството си в София.

ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ ВЕКОВЕ хоспиталиерите или йоанитите се утвърждават като една от най-могъщите военни структури на християнска Европа – първо в Светите земи, после в Кипър, Родос и накрая в Малта. Героичната отбрана на острова от Великия магистър Жан дьо ла Валет срещу османците през 1565 година не само дава името на днешната малтийска столица, но и до голяма степен слага край на османската експанзия в Средиземноморието. В по-ново време могъществото на ордена постепенно запада и през 1798 рицарите са прогонени от острова си от войските на Наполеон. Известно време се скитат в изгнание (включително в Русия), преди да установят щаб-квартирата си в Рим, където е и до ден-днешен. Успоредно настъпва и друга сериозна промяна – военната функция на ордена е изоставена и рицарите се връщат към милосърдието и болничната дейност. Днес Малтийският орден, със своите над 13 500 членове, 25 000 души медицински персонал и над 80 000 доброволци, е една от най-големите хуманитарни организации на планетата. А благодарение на българското представителство, открито през 2005, вече и немалко българи са облагодетелствани от дейността му. „Правим каквото можем, според скромните си възможности”, обяснява посланик Дзуколи. В СТРАНИТЕ, В КОИТО ИМА МНОГО членове, орденът поддържа собствени болници, санаториуми, спасителни служби. В България членовете му са само трима – Симеон Сакскобургготски, съпругата му Маргарита и синът му Кубрат. Симеон II е сред едва шепата приети рицари, които не са католици. Баща му Борис ІІІ и дядо му Фердинанд също са били членове. „По традиция правим изключение за главите на християнските монархии, дори да не са католици”, пояснява Камило Дзуколи. „Малтийският орден е католически, но той не пита нуждаещите се каква религия изповядват, нито какви са политическите им възгледи – подчертава посланикът. – Нашата дейност е абсолютно неутрална по отношение на онези, които имат нужда от помощ. Затова сме представени и в мюсюлмански, и в страни с други религии. В нашата болница във Витлеем се лекуват и палестинци, и евреи. В момента в региона подпомагаме и 20 000 бегълци от Сирия”. Днес Малтийският орден има посолства в 104 държави и представителства в

60 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy

ООН и нейните агенции – резултат на усилената работа през последните години. В чест на предстоящата 900-годишнина всички негови посланици ще получат аудиенция при папа Бенедикт ХVІ. В София орденът ще организира специална изложба в аулата на Софийския университет (11-29 март). МАЛТИЙСКИЯТ ОРДЕН ИМА дипломатически отношения с България от 1994, но мисията в София е установена доста по-скоро – през 2005. Камило Дзуколи е с основната заслуга за това. Роден през 1957 година край Бреша, Дзуколи е дългогодишен експерт по международна политика, бивш заместник-генерален секретар на Европейската народна партия и началник на кабинета на председателя на комисията по външни работи към италианския парламент. Тъкмо парламентарната му дейност е причината да бъде поканен в ордена: през 2003 година съдейства за ускорената ратификация на двустранно споразумение в областта на здравеопазването. Ратифицирането на документ в Италия не е лесна работа: двете камари на парламента са със сходни правомощия и ако едната промени дори една запетайка, текстът трябва да се върне за преразглеждане и от другата (Мусолини някога казвал: да управляваш Италия не е трудно – безсмислено е). В Комисията за външни работи Дзуколи се е занимавал с България, така че, когато е взето решението за откриване на мисия на ордена в София, логично го молят да се заеме с организацията. От 2007 той е и посланик – без заплата, защото мисиите на ордена са на доброволни начала. Дзуколи прекарва в България поне по една седмица всеки месец. „В БЪЛГАРИЯ НЯМАМЕ АСОЦИАЦИЯ на членове на ордена и възможностите ни са скромни – обяснява посланикът. – Нямаме средствата да открием своя болница, но можем да помогнем на много български болници с оборудване, ехографи, линейки с дефибрилатор, легла, храна, облекла – неща, които изглеждат незначителни, но когато ги няма, се усеща липсата им”. За изминалите седем години Малтийският орден е направил над 200 дарения на различни заведения – не само лечебни, но и сиропиталища, старчески домове – в 80 населени места у нас. „Не се занимаваме с финансови дарения, даряваме основно материали, апаратура”, пояснява Дзуколи. Но когато са нужни пари, орденът посредничи и намира други дарители отвън. Такъв бе случаят със специализираната пулмологична болница в Искрец, основана още през 1908 от цар Фердинанд. „Болницата беше развалина, с радиатори от преди сто години и на практика без отопление”. Благодарение на княгиня Мария Луиза италианската фондация „Перети” пое разноските за отопление на болницата – 40 000 евро годишно, а после в сътрудничество с посолството на ордена издейства и подмяната на отоплителната система и на изолацията на сградата. „Ние не бива да се опитваме да надскачаме боя си – обяснява посланикът. – Но ми се струва, че с нашите малки, скромни възможности успяваме да свършим доста неща”. Резултат, от който някогашните йерусалимски хоспиталиери биха се гордели.


Science Technology

86 |

Шепотът на разума

The whisper of reason

64 |

ИГРА НА ТОПЛО И СТУДЕНО

67 | THE

HOT AND COLD GAME

81 |

ПРОГРЕС НА ДРЕБНО

84 | PROGRESS

ON A SMALL SCALE Februar y 2013

61


62 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy


Science Ne ws

Нобелист разби мита за антиоксидантите

Nobel Prize winner shatters myth of antioxidants Някои хранителни добавки не само не намаляват, но дори увеличават риска от рак, твърди Джеймс Уотсън Хранителните добавки с антиоксиданти, толкова модерни в последните години, по-често причиняват рак, отколкото го предотвратяват. Революционното твърдение е на Джеймс Уотсън, Нобелов лауреат за медицина и един от съоткривателите на структурата на ДНК.

Some food supplements not only reduce, they even increase the risk of cancer, James Watson claims Food supplements with antioxidants, the fad of recent years, cause cancer more often than they prevent it. The revolutionary claim is made by James Watson, Novel Prize winner for medicine and a co-discoverer of the structure of DNA.

ПРОУЧВАНЕТО НА УОТСЪН не е първото в тази насока, но несъмнено е най-авторитетното. То потвърждава предишни резултати, според които по-голямата част от изкуствено синтезираните антиоксиданти по-скоро вредят, отколкото помагат. Изключение правят само хранителните добавки с витамин D, които като цяло са полезни. Онези с витамини А, Е и бета-каротин обаче не само не предпазват от ракови заболявания, но дори леко повишават риска да се разболеете.

WATSON’S RESEARCH is not the first in this field, but it is undoubtedly the most competent one. It confirms previous findings according to which the majority of artificially synthesized antioxidants do more harm than good. The only exception is made by supplements with vitamin D, which are generally useful. Those with vitamins A, E and beta-carotene, however, not only do not prevent cancer, they even slightly increase the risk of getting it.

СПОРЕД ДОМИНИРАЩОТО СХВАЩАНЕ антиоксидантите неутрализират в организма свободните кислородни радикали, смятани за причинители на много от раковите заболявания. Уотсън обаче твърди, че продължителните експерименти с антиоксиданти като бета-каротин, витамин А, витамин С и селен „не показват видима ефикасност в предотвратяването на рак на червата”, нито повишават дълголетието. „Боровинките трябва да се ядат, защото имат хубав вкус, а не защото консумацията им ще ви избави от рак”, пише Уотсън.

ACCORDING TO THE PREVALENT VIEW antioxidants in the body neutralize the free oxygen radicals that are considered to cause many cancer diseases. Watson claims however that prolonged trials with antioxidants such as beta-carotene, vitamin A, vitamin C and selenium “have shown no obvious effectiveness in preventing gastrointestinal cancer,” nor in lengthening mortality. “Blueberries best be eaten because they taste good, not because their consumption will lead to less cancer,” Watson argues.

ВМЕСТО НЕОБОСНОВАНИЯ АКЦЕНТ върху антиоксидантите човечеството трябва да инвестира в изследвания в областта на така наречената РНК-интерференция (RNAi). Това е система в живите клетки, която контролира кои гени са активни и кои – не. Уотсън смята, че са нужни 500 милиона до един милиард долара, за да бъде разработена ефикасна методология, която на практика би сложила край на повечето ракови заболявания. Проблемът е, че в момента няма откъде да се намерят тези средства, отбелязва професорът.

INSTEAD OF PLACING UNDUE EMPHASIS on antioxidants, humanity should invest in research on so-called RNA-interference (RNAi). This is a system inside living cells which controls the activity of genes. Watson considers that between 500 million and one billion dollars are needed to develop an effective methodology which would virtually put an end to most cancer diseases. The problem is that at present these funds are nowhere to be found, the professor says.

Нови снимки загатват за живот на Марс На Марс е имало идеални условия за съществуване на живот в миналото и може би ги има и днес, твърдят група планетолози въз основа на кадри от орбиталния апарат Mars Reconnaissance Orbiter. На снимките от кратера Маклафлин, с дълбочина 2.2 километра, са засечени въглеродни съединения, както и глина, каквато се образуват в присъствието на вода. Според учените това доказва убедително, че в миналото в марсианската почва са съществували добри условия за възникване на живот, и че може би те съществуват и до ден-днешен.

New photos hint at life on Mars There were ideal conditions for the existence of life on Mars in the past and maybe there still are, a group of palaeontologists claim on the basis of images from the Mars Reconnaissance Orbiter. On photos from the McLaughlin Crater, with a depth of 2.2 km, carbon compounds have been detected, as well as clay, the kind that is formed in the presence of water. According to scientists, this proves convincingly that good conditions for the emergence of life existed on Martian soil in the past, and that they possibly still do.

Februar y 2013

63


64 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy


Science Climate

ИГРА НА Топло И студено Борбата с глобалното затопляне е най-важната задача пред човечеството – но сегашната ни подготовка за нея се крепи върху поредица митове и откровени заблуди Текст КОНСТАНТИН ТОМОВ

Februar y 2013

65


Бьорн Ломборг доказва, че повечето твърдения на природозащитниците, свързани с климата, демографските кризи, енергийните ресурси и т.н., са преувеличени или откровено неточни.

Д

а се усъмниш в глобалното затопляне днес е все едно да разкажеш мръсен виц за папата в средновековна Испания. Само дето наказанието не е изгаряне, а нещо далеч по-икономично откъм парникови емисии. Примерно кариерата ти да приключи тихомълком, а къщата ти да бъде пребоядисана в розово от активисти на „Грийнпийс”, както стана с полярния изследовател Гарт Палтридж. Преди да сте хукнали към магазина за бои, нека уточним – тази статия не отрича глобалното затопляне. Него вече никой не го отрича. Още преди четири години няколко авторитетни геолози обявиха, че вече спокойно можем да говорим за нова геологична епоха – първата, моделирана не от природата, а от човека. Тази епоха, наречена антропоцен, е заменила холоцена още в средата на ХІХ век, с разгара на индустриалната революция. Така че вече няма никакво съмнение – глобалното затопляне не е мит, а съвсем реално явление, което може би сме осъзнали твърде късно. ЕДИНСТВЕНИЯТ ВЪПРОС Е ДАЛИ сега, след като преодоляхме времето на съмненията и тесногръдите отрицания, не сме отишли изведнъж в другата крайност – превръщайки промените в климата от обект на научна дискусия в основа на някаква нова, фанатична религия. „Глобалното затопляне вече не е научен спор, а по-скоро система от вярвания – писа по този повод Боб Бийтън, професор в Куийнслендския университет. – Тази система налага абсолютен конформизъм на мисълта, а истинската наука изисква тъкмо обратното”. Обяснението е съвсем просто – в последните години проблемът, който допреди това занимаваше само учените, изведнъж бе „похитен” от различните неправителствени организации... и от рекламните отдели на големите корпорации. Те може и да не разбират от наука, но идеално разбират публиката. Оттам идва и днешният поглед към темата: основан по-

66 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy

вече на емоции, отколкото на факти. Зеленото изведнъж се оказа последен писък на модата – и в политиката, и в бизнеса. С АКТИВНИТЕ СИ КАМПАНИИ хората като позабравения напоследък нобелов лауреат за мир Ал Гор успяха да превърнат борбата с глобалното затопляне в съвършен маркетингов инструмент. Днес „зелената идея” продава всичко – от хартиени пазарски торби до хибридните автомобили на Toyota. Даже компаниите с най-голям принос за парниковия ефект – като петролните гиганти Shell или British Petroleum – я направиха център на рекламните си стратегии. Естествено, това не променя и на косъм техния бизнес модел – BP например прие за свой нов девиз „Отвъд петрола” (Beyond petroleum), и успоредно с това вложи над 1.5 млрд. долара за разработване на така наречените „петролни шисти” в канадската провинция Албърта. Тези пясъци съдържат колосални запаси от петрол, но добиването му е изключително замърсяващ процес (125 кг вредни емисии за произведен барел при 29 кг за барел, добит по стандартния метод). Подобни факти обаче до голяма степен остават скрити под зелената мъгла от ефектни лозунги и демонстрации на загриженост. В резултат на което се появяват и съвсем нови митове за глобалното затопляне – като се започне от начините за борба с него и се свърши с дреболии като найлоновите торбички. ГЛАВНИЯТ МИТ: ЗА ЦЕНАТА. Промените в климата несъмнено са проблем, но решенията, които сме измислили за него, не са кой знае колко добре обмислени, твърди Бьорн Ломборг, професор в Copenhagen Business School. Преди няколко години датчанинът – дотогава убеден природозащитник – събрал екип от студенти, за да развенчае доводите на американския отрицател на глобалното затопляне Джулиън Саймън. За свое огромно учудване обаче Ломборг се убедил, че повечето факти, изнесени от Саймън, са съвсем точни. След това Бьорн обобщи резултатите от проучванията си в „Скептичният природозащитник” – книга, която разярените му опоненти бяха готови направо да хвърлят в кладата. В нея Ломборг доказва, че повечето твърдения на природозащитниците, свързани с климата, демографските кризи, енергийните ресурси, обезлесяването и т.н., са преувеличени или откровено неточни. Професорът не оспорва глобалното затопляне, но се пита дали правилно сме разбрали кои са приоритетите в борбата с него. Подобна позиция никак не е модна в момента, но датчанинът е сред малцината учени, готови да подкрепят думите си със солидни данни.


Science climate

The Game of

Hot and Cold The fight against global warming is the most important task facing humanity – but our current preparation for it is based on a series of myths and outright delusions By KONSTANTIN TOMOV

D

oubting global warming today is like telling a dirty joke about the pope in medieval Spain. The only difference is that you would be punished not by burning, but by something much more economic in terms of greenhouse emissions. For example, by having your career ended on the sly and your house repainted in pink by Greenpeace activists, as it happened with polar explorer Garth Paltridge. Before you rush to the paint shop, let’s make it clear: this article does not deny global warming. It is something nobody denies any longer. Four years ago, a few authoritative geologists announced we could now openly talk about a new geological stage – the first one modeled not by nature, but by the human race. This stage, called Anthropocene, replaced Holocene in the middle of the 19th century, in the height of the industrial revolution. Therefore, there is no longer any doubt– global warming is not a myth. It is a very real phenomenon that we may have become conscious of too late. THE ONLY QUESTION IS WHETHER now, after having overcome the time of doubts and narrow-minded negations, we’ve bent over backwards – transforming climate changes from a subject of scientific discussion into a new fanatic religion. “Global warming is no longer a scientific debate, it is rather a system of beliefs”, Bob Beaton, Queensland University professor, wrote. “This system imposes an absolute conformism of thought, and real science requires just the opposite.” The explanation is quite simple – in recent years the problem that used to bother only scientists in the past, was suddenly “ravished” by various nongovernment organizations… and by the advertising departments of big corporations. They may not be experts in science, but understand the audience precisely. This is where today’s view of the issue comes from: based more on emotions and less on facts. Green suddenly became the latest fashion - both in politics and business. DUE TO THEIR ACTIVE CAMPAIGNS, people such as the almost forgotten Nobel peace prize winner,Al Gore, managed to transform the fight against global warming into a perfect marketing tool. The “green idea” sells everything today – from paper shop bags to Toyota hybrid cars. Even the companies which have contributed most to the greenhouse effect – like oil giants Shell and British Petroleum, made it the centre of their advertising strategies. Of course, this doesn’t change their business model at all – BP, for example, adopted a new motto, “Beyond petroleum”, while investing more than 1.5 billion dollars in development of the

so called oil sands in the Canadian province of Alberta. These sands contain tremendous reserves of oil, but its production is an extremely polluting process (125 kg of harmful emissions per barrel produced, compared to 29 kg per barrel produced by the standard approach). However, facts like these remain hidden to a great extent under the green mist of effective slogans and demonstrations of concern. As a result, brand new myths about global warming emerge – starting with the ways it could be overcome and ending with a trifle like plastic bags. THE MAIN MYTH: ABOUT THE PRICE. Changes in the climate are undoubtedly a problem, but the solutions we’ve worked out are not carefully considered, according to Bjorn Lomborg, professor at the Copenhagen Business School. A few years ago the Dane, until that time a staunch environmentalist, gathered a team of students in order to depose the arguments of the American denier of global warming, Julian Simon. Much to his surprise, however, Lomborg became convinced that most of the facts Simon had presented were quite accurate. Then Bjorn summarized the results from his studies in “The Sceptical Environmentalist”, a book his furious opponents were ready to throw into the fire. Lomborg proved that most claims of the environmentalists related to climate, demographic crises, energy resources, deforestation, etc. were exaggerated or frankly inaccurate. The professor did not contest global warming, but wondered whether we understood correctly what the priorities were in the fight against it. Such a viewpoint is not trendy at all right now, but the Dane is among the few scientists ready to back his statements with solid data. He pointed out that the average life expectancy in the developing countries has doubled in the past century (from 31 to 65 years). Since the 1960s until today, the access of people from the Third World to food has increased 38%. And although as a whole the world population has grown twice, the share of ill-nourished people has decreased from 35 to 18%, and will fall below 12% until 2015. Food costs just a third of what it cost half a century ago. And since this is a result of the same factors that cause global warming as well, it is worth thinking before we start to fight against them. THE POLLUTION OF THE AIR seems to be under control, too, Lomborg underlined. He quoted generally acknowledged American data, according to which the SO2 concentration in the air has reduced by 82% since the 1960s, the concentration of carbon oxide has fallen 75%, nitric oxides in the atmosphere have decreased 38% since 1975, and so on.

Februar y 2013

67


Той напомня, че средната продължителност на живота в развиващите се страни се е удвоила пред последния век (от 31 на 65 години). От 60-те до днес достъпът на хората от Третия свят до храна е увеличен с 38 на сто и макар като цяло световното население да се е удвоило, делът на недохранените е спаднал от 35 на 18 на сто, а до 2015 вероятно ще падне под 12 на сто. Храната струва едва една трета от това, което е струвала преди половин век. И понеже това е резултат на същите фактори, които предизвикват и глобалното затопляне, струва си да се замислим, преди да се борим с тях. ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ВЪЗДУХА също изглежда овладяно, подчертава Ломборг, цитирайки общопризнати американски данни, според което концентрацията на серен диоксид във въздуха е намаляла с 82 на сто от 60-те години, на въглероден оксид – със 75 на сто, азотните оксиди в атмосферата са спаднали с 38 на сто от 1975, и така нататък. Но основният акцент в книгата е, че дори глобалното затопляне да се развива според най-мрачните прогнози, за човечеството пак ще е несравнимо по-евтино и лесно да се приспособи към него, отколкото да прилага планираните драконовски мерки за ограничаване на емисиите. По изчисления на Ломборг (потвърдени и от други учени) приспособяването към промените в климата ще струва около 5 трилиона долара през следващия един век. Драстичното ограничаване на емисиите, прокарано като политика с Протокола от Киото, ще струва между 107 и 274 трилиона -(в момента най-големият национален Брутен вътрешен продукт – на САЩ – едва надхвърля 10 трилиона). Това означава, че хората от развиващите се страни ще загубят около 75 на сто от очакваното нарастване на доходите си през следващия век. НА МОМЕНТИ ЛОМБОРГ ЗВУЧИ ТРЕВОЖНО – но не и наполовина толкова апокалиптично, колкото някои самозвани „природозащитници”. За всеки почтен и искрен борец срещу индустриалното замърсяване например ще се намерят поне двама, които откровено злоупотребяват с фактите, просто за да яхнат удобната „зелена вълна”. „Плашещите истории вече дълго време са неразделна част от темата за глобалното затопляне”, писа преди месец Ломборг в статия за Project Syndicate. „Разбираемо е, че коментаторите, разтревожени от глобалното затопляне и раздразнени от липсата на политическа загриженост и решение, виждат в преувеличенията единствения начин да привлекат внимание”. Ломборг напомня за предупрежденията, че ураганите ще удвоят и дори утроят мощта си за десетилетие (а всъщност общата ураганна активност през последните 6 години падна до най-ниските си нива от 70-те насам), че белите мечки ще спрат да се размножават най-късно през 2012 (но явно никой не е уведомил самите бели мечки), че

68 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy

затоплянето ще пренесе маларията в умерените пояси и ще я превърне в глобален бич (а на практика причинените от малария смъртни случаи са намалели с 25% за последното десетилетие). Последната капка в чашата на Ломборг очевидно е била една скорошна публикация в Newsweek, озаглавена „Краят на пастата”. Според авторите є глобалното затопляне доказано ще се отрази зле на култури като пшеницата и ще изстреля цената є до астрономически висоти. Поуката е, че ако искаме и занапред да ядем талятели, е добре да намалим въглеродните си емисии. Всъщност подобна прогноза е най-малкото съмнителна. Повишаването на температурите действително би повлияло негативно на някои култури – но освен него на реколтите влияят и множество други фактори. С всяко следващо десетилетие добивите непрекъснато нарастват заради подобряването на културите, по-съвършеното напояване, пестицидите и торовете (отделен въпрос е доколко полезни за здравето са последните). Самото насищане на атмосферата с СО2 действа стимулиращо – по някои калкулации то е повишило средните добиви с около 3 на сто за последните 30 години. Има обаче едно друго явление, което отчетливо повишава цените на зърното – и то е не източник, а следствие на глобалното затопляне. Става дума за така нашумелите напоследък биогорива. ПРЕЗ 90-ТЕ ГОДИНИ БИОГОРИВАТА бяха рекламирани като универсално решение за двата най-големи проблема на човечеството – замърсяването на околната среда и изчерпването на петролните залежи. Популярността им нарастна с удивителна скорост – в България вече има работещи мощности с капацитет стотици хиляди тонове годишно. Съществуват над 15 вида биогорива, но най-разпространени са основно два: биодизелът (метилови естери, произведени от маслодайни култури) и биоетанолът (алкохол, произведен чрез ферментация от захарна тръстика, захарно цвекло, пшеница или царевица). Главното им достойнство е, че изгарят по-чисто от петролните продукти и отделят по-малко вредни емисии. А отделените количества въглероден диоксид се компенсират от онзи СО2, който селскостопанските култури абсорбират при растежа си.

Всъщност общата ураганна активност през последните 6 години падна до най-ниските си нива от 70-те насам


Science climate

But the main point in the book is that even if global warming continues in accordance with the darkest forecasts, it will still be incomparably cheaper and easier for the human race to adapt to it rather than apply the planned draconian measures to restrict the emissions. According to Lomborg’s calculations (also confirmed by other scientists), adaptation to the climate changes will cost about 5 trillion dollars in the following one century. The drastic restriction of the emissions, set as a policy with the Kyoto Protocol, will cost between 107 and 274 trillion (at present, the world’s largest national gross domestic product, the US one, slightly exceeds 10 trillion). This means that people from the developing countries will lose about 75% of the expected growth of their income in the next century. OCCASIONALLY, LOMBORG SOUNDS ALARMING – but not even half as apocalyptic as some self-proclaimed “environmentalists”. For example, for every honest and loyal fighter against industrial pollution there are at least two who openly misuse the facts just for the sake of riding the conventient “green wave”. “Frightening stories have long been an integral part of the global warming issue”, Lomborg wrote for Project Syndicate a month ago. “It is understandable that pundits, worried about global warming and frustrated with the near-absence of political interest or solutions, see exaggeration as an easy way to garner attention.” Lomborg reminded about the warning that hurricanes would double and even triple their power in a decade (and in fact, total hurricane activity in the last 6 years has fallen to its lowest levels since the 1970s), that polar bears would stop reproducing themselves no later than 2012 (while, obviously, nobody informed the polar bears about that), that warming would transfer malaria to the temperate zones and make it a global curse (and in practice, malaria-caused deaths have decreased 25% in the last decade). The last drop in Lomborg’s glass seems to have been a recent publication in Newsweek entitled “The End of Pasta”. According to its authors, it is proven that global warming will have a negative effect on cultures like wheat and will send its price to record heights. The lesson is that in case we would want to keep eating tagliatelle in the future, we should cut our carbon emissions. In fact, a forecast of this kind is doubtful, to say the least. The increase of temperatures would have a negative effect on some cultures indeed – but there are also many other factors that affect the crops. Decade after decade, yields keep growing due to the improvement of the cultures, the better irrigation, the pesticides and fertilizers (how healthy the latter are is a different question). The CO2 saturation of the atmosphere itself has a stimulating effect – according to some calculations, it has increased the average yields by some 3% in the past 30 years. However, there is another phenomenon that definitely raises the prices of grain – and it isn’t a source, but a consequence of the global warming. It is the biofuels which have become very popular lately. BACK IN THE 1990s BIOFUELS WERE advertised as a universal solution to two of human’s biggest problems – environment pollution and depletion of the oil reserves. Their popularity increased with an amazing speed – in Bulgaria there are already operating facilities with a capacity of hundreds of thousands of tonnes a year. There are more than 15 types of biofuels, but two are the most common ones: biodiesel (methyl esters produced from oil-bearing cultures) and bioethanol (alcohol produced through fermentation of sugar cane, sugar beet, wheat or corn). Their main advantage is that they burn in a cleaner way than oil

The production of 1 litre of bioethanol from corn requires 3.7 to 5 litres of water – and this is only needed for the technological process, without considering the amount spent for irrigation of the corn

products and produce fewer harmful emissions. And the emitted carbon dioxide is compensated by the CO2 that agricultural plants absorb while they grow. According to some scientists, however, the entire philosophy of biofuels lies upon three completely wrong ideas: that they are a renewable source, economically profitable, and ecologically clean. In fact, “renewable” is only true for the plants biofuels are produced from. But the same does not refer to the natural resources necessary for the cultivation of these plants and mostly for the water. The production of 1 litre of bioethanol from corn requires 3.7 to 5 litres of water – and this is only needed for the technological process, without considering the amount spent for irrigation of the corn. Brazil which is the world’s largest biofuel producer uses mainly sugar cane as a resource. But since the only practical way to clear the ground once the crop is gathered is to burn the old plants, air pollution in the country sharply increased in recent years. And the plantations keep expanding – often at the expense of the Amazon jungle, one of climate’s most important regulators in a planetary scale. As to the “purity”, biofuels do emit less carbon dioxide and sulphur compounds than oil products. However, they emit more of other harmful emissions – for example, volatile organic compounds and nitric oxides. Besides, the cultivation of bio plants itself requires large amounts of fossil fuels – in the form of fertilizers, pesticides, and fuel for the agricultural machines. According to some calculations, cultivating corn requires 30% more energy than its biofuel production contains. And the quantity of grain needed to fill in the reservoir of a standard 4X4 jeep could feed a person for slightly more than one year. In fact, this is the most serious problem about biofuels – the raw material they use is a major one for the food industry as well. For example, since the USA introduced subsidies for the production of biofuels, the price of flour in Mexico increased by over 30% - mainly because the cheap and recently unlimited import of grain from the north is now expensive and restricted. WHAT IS THE CONCLUSION FROM ALL THAT? It is quite simple, in fact: we should stop accepting everything related to climate changes as granted – as if it is a postulate of a holy book. Global warming is an indisputable fact and a most serious problem of today. Let’s accept it as such and apply the best we can towards it – the scientific method, the method of doubting and trying. Eventually this is the method the human race used to put its world under control. And apparently, this is the only method it can use to retain it.

Februar y 2013

69


Според някои учени обаче цялата философия на биогоривата почива върху три напълно погрешни схващания: че става дума за възобновяем източник, че са изгодни от икономическа гледна точка и че са екологически чисти. Всъщност „възобновяеми” са само културите, от които се добиват биологичните горива. Но това не се отнася за природните ресурси, необходими за отглеждането на тези култури, и най-вече за водата. Производството на 1 литър биоетанол от царевица изисква 3.7 до 5 литра вода – и то само в технологичния процес, без да броим количеството, отишло за напояване на царевицата. Бразилия, която е най-големият световен производител на биогорива, използва за суровина предимно захарната тръстика. Но понеже след прибирането на реколтата единственият практичен начин да се разчистват терените е изгарянето на старите растения, замърсяването на въздуха в страната рязко скочи в последните години. А плантациите продължават да се разрастват – често за сметка на амазонската джунгла, един от най-важните регулатори на климата в планетарен мащаб. КОЛКОТО ДО „ЧИСТОТАТА”, действително биогоривата отделят по-малко въглероден диоксид и серни съединения от петропродуктите. За сметка на това обаче при тях се повишават други вредни емисии – примерно летливите органични съединения и азотните оксиди. Освен това за самото отглеждане на биокултури се използват големи количества изкопаеми горива – под формата на изкуствени торове, пестициди и гориво за селскостопанските машини. Според някои изчисления отглеждането на царевица изисква с 30 процента повече енергия, отколкото съдържа произведеното от нея биогориво. А количеството зърно, необходимо за напълването на резервоара на стандартен джип 4Х4, би могло да изхрани човек за

70 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy

малко повече от година. Всъщност точно това е и найсериозният проблем при биогоривата – че суровината за тях е основна и за хранителната индустрия. Откакто в САЩ например въведоха субсидии за производството на биогорива, цената на брашното в Мексико се повиши с над 30% – главно защото евтиният и неограничен доскоро внос на зърно от север вече е скъп и ограничен. КАКЪВ Е ИЗВОДЪТ ОТ ВСИЧКО ТОВА ЛИ? Всъщност съвсем прост: трябва да спрем да поглъщаме всичко, свързано с климатичните промени, на доверие – сякаш е постулат от свещена книга. Глобалното затопляне е неоспорим факт и най-сериозен проблем на нашето време. Нека да го приемем като такъв и да приложим към него най-доброто, на което сме способни – научния метод, тактиката на пробата и грешката, на съмнението и проверката. В крайна сметка това е методът, с който човекът овладя своя свят. И очевидно това е единственият метод, с който той е в състояние да го запази.

Производството на литър биоетанол от царевица изисква 3.7 до 5 литра вода - и то без да броим количеството, отишло за напояване на царевицата.


Februar y 2013

71


Ахилесовите пети на планетата The Planet’s Achilles’ Heel 12-те точки, в които първо и отчетливо ще усетим промените в климата The 12 areas where the climate change will be felt first and most clearly Текст КАЛИН АНГЕЛОВ / By Kalin Angelov Фотография/ Photography SHUTTERSTOCK

// Глобалното затопляне е факт. Но къде ще видим първите му разрушителни ефекти? 12-те най-уязвими места на планетата според анализите на центъра „Тиндал”. // Global warming is a fact, but where will we see its devastating effects first? Here are the planet’s 12 most vulnerable points according to the analysis of The Tyndall Centre. ОЗОНОВАТА ДУПКА. С повсеместните забрани на фреоновите газове този проблем сякаш отпадна, но затоплянето ще го възроди, защото при по-високи температури вредните химикали въздействат по-силно върху озона. Засега озоновата дупка се свързва само с Антарктида и Австралия, но ако промените в климата продължат, съвсем скоро могат да се отворят пролуки и над Европа, предупреждават учените. Разпадането на озоновия слой ще повиши в пъти риска от рак на кожата и ослепяване. The Hole in the Ozone. Keeping in mind the widespread bans on refrigeration gasses, the problem seems to have vanished, but global warming will revive it, because at higher temperatures the harmful chemicals have a stronger effect on the ozone layer. So far, the hole in the ozone is only associated with Antarctica and Australia, but scientists warn that if climate changes continue, gaps might soon appear over Europe also. The degradation of the ozone layer will increase the risk of skin cancer and blindness significantly.

питейна вода – 6% от общите световни запаси. Жизненоважно е тя да остане замръзнала. Ако средните годишни температури се покачат само с 3 градуса, ледът ще почне да се топи и безценната сладка вода ще се влее в солените океани. Ако температурите се покачат с 8 градуса, ледът ще се стопи само за година, което ще повиши нивото на световните океани със седем метра, и тогава трагедията с индонезийското цунами ще ни се стори наистина дреболия. Greenland’s ice. The ice sheet on Greenland, the largest island on Earth, contains 2.6 cubic kilometers of fresh water – 6% of the world’s total reserves. It is vital that it remains frozen. If average annual temperatures rise by just 3 degrees, the ice will begin to melt and the precious fresh water will flow into the salty oceans. If temperatures rise by 8 degrees, the ice will melt over a period of just one year, which will increase global sea levels by seven meters. That would make the Indonesian tsunami tragedy truly seem like a small thing.

ГРЕНЛАНДСКИЯТ ЛЕД. Леденият кожух на Гренландия, най-големия остров на Земята, съдържа 2.6 кубични километра

ТИБЕТ. Тибетското плато, което е четвърт от цялата територия на Китай, има решаващо значение за климата. Тъй като

72 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy

целогодишно е покрито с лед и сняг, то действа като гигантско огледало, отразявайки част от слънчевите лъчи обратно към космоса. Стопяването на тибетския сняг ще доведе до рязък скок в температурите в целия свят. Tibet. The Tibetan plateau, which makes up one quarter of China’s total area, is crucial to our climate. Its year-round covering of snow and ice acts like a giant mirror, reflecting some of the sun’s rays back into space. The melting of the Tibetan snow covering would lead to a sharp increase in worldwide temperatures. СОЛНИТЕ КЛАПАНИ. На границата между морета и океани с различна соленост обикновено се образува междинна зона, богата на кислород, която учените наричат „солен клапан”. Най-известната такава в света е Гибралтарският пролив, делящ Атлантика от Средиземно море. С повишаването на температурите и разместването на океанските течения тези клапани ще изчезнат, което ще доведе до почти светкавичната гибел на много екостистеми. В Средиземно море например поне половината животински видове няма да оцелеят.

Salinity Valves. On the border between seas and oceans of varying salinity, an intermediate zone rich in oxygen is usually formed. Scientists call this a salinity valve. The most famous one is the Strait of Gibraltar, which separates the Atlantic Ocean from the Mediterranean Sea. With rising temperatures and ocean currents shifting, these valves will disappear, leading to an almost lightning-fast destruction of many ecosystems. In the Mediterranean, for example, at least half the species will not survive. ГЪЛФСТРИЙМЪТ. Североатлантическото течение, част от което е Гълфстриймът, е едно от най-мощните океански течения на планетата. То функционира като конвейер – по-студената и плътна вода в северния Атлантик се спуска на дъното и се устремява към Екватора, а в обратна посока по повърхността се движи топла вода от Мексиканския залив. Това течение е от съдбовна важност за климата в Европа – то доставя до бреговете на Стария континент топлинна енергия, каквато не биха могли да произведат и 100 000 топлоелектрически централи. Глобалното затопляне обаче ще увеличи дъждовете в северния Алантик и лесно може да изключи целия „конвейер”. Процесът ще е бавен – поне няколко десетилетия – но резултатът ще е катастрофален. Без допълнителните 10 градуса към температурите Европа ще навлезе в нов ледников период.


Според най-актуалния модел за глобалното затопляне, до началото на ХХІІ век средните температури на планетата ще се повишат с около 4° C. Това би довело до засушаване в Африка, до спад в световната селскостопанска продукция (15 до 35 на сто) и до повишаване на морското равнище с 59 см, което ще остави под водата не само някои от най-големите градове (Ню Йорк, Лондон, Токио, Калкута и Карачи), но и цели държави (Виетнам, Бангладеш). According to the latest model about global warming, by the start of the 22nd century, the average temperatures on the planet will increase by some 4° C. That would result in a drought in Africa, drop in the world agricultural production (15 to 35%), and a rise of the sea level by 59 cm which would leave under water some of the largest cities (New York, London, Tokyo, Calcutta and Karachi) as well as whole countries (Vietnam, Bangladesh).

Ако жителите на САЩ заменят бутилираната минерална вода с чешмяна, това ще доведе до годишни икономии от над 8 милиарда долара и ще предотврати изхвърлянето на 60 милиона пластмасови бутилки всеки ден. If the people of the USA replace bottled mineral water with tap water, this will result in annual savings of over 8 billion dollars and will prevent the waste of 60 million plastic bottles every day.

За последния четвърт век областта на тропиците се е разширила с около 270 км на север и юг (което прави над 22 млн. квадратни километра) – толкова, колкото някои по-стари калкулации предвиждаха за целия ХХI век. For the past quarter of a century, the area of the tropics has expanded by nearly 270 km to the north and south (which makes more than 22 million square km) – as much as some older calculations predicted for the entire 21st century.

Според съвременните данни преди 65 милиона години, на границата между креда и терциер, планетата е била значително по-топла от сега (средно с 5° C до 8° C). От същия период датира и последното голямо изчезване на животински и растителни видове. According to modern data, 65 million years ago, at the border between Cretaceous and Tertiary, the planet was significantly warmer than it is today (on average by 5° C to 8° C). The last significant extinction of animal and plant species dates back to the same period.

За създаването на едно стандартно меню във веригите за бързо хранене (хамбургер, картофки и безалкохолна напитка) отиват над 5600 литра вода, включително за напояване на картофите и зърното за хляба, за отглеждане на добитъка и пр. The preparation of a standard menu in fast food restaurants (a hamburger, French fries and a soft drink) consumes more than 5,600 litres of water, including irrigation of the potatoes and the wheat for the bread, for breeding of the cattle, etc.

Само през следващите пет години отделеният от изгарянето на тропически гори CO2 ще e повече, отколкото съвкупните емисии на авиацията от братя Райт до днес. In the next five years alone, the CO2 emitted in the burning of tropical forests will be more than the total emissions caused by the aviation industry since the time of the Wright brothers.

Около 26 тона растителност са били необходими през каменовъгления период, за да разполагаме днес с единединствен литър бензин. About 26 tons of plants have been needed from the carboniferous period in order for us to have a single litre of petrol today.

Парниковите емисии от човешка дейност са около 26 гигатона годишно - съвсем малко в сравнение с над 770-те гигатона, отделяни в атмосферата от природни процеси като гниенето на растителността и храносмилането на животните. Но природните емисии се уравновесяват от погълнатите от растителността и фитопланктона количества СО2, докато човешките емисии се натрупват неумолимо. Greenhouse emissions resulting from human activities amount to 26 gigatons a year – a small amount compared to the over 770 gigatons emitted in the atmosphere by natural processes such as plants rotting and animals digestion. However, the natural emissions are balanced by the CO2 amounts swallowed by the plants and phytoplankton, whereas human emissions accumulate inexorably.

Един голям рок концерт поглъща толкова електроенергия, колкото 700 домакинства в продължение на цяла година. A big rock concert consumes as much electricity as 700 households do in the course of a year.

Februar y 2013

73


The Gulf Stream. The North Atlantic current, of which the Gulf Stream is a major part, is one of the strongest currents in the world. It functions as a conveyer belt – the colder and more dense water in the North Atlantic is lowered to the ocean floor and rushed to the Equator, while warm surface water moves in the opposite direction from the Gulf of Mexico. This current has great significance for the European climate; it brings heat to the shores of the Old Continent, which 100,000 power plants would not be able to produce. However, global warming will increase precipitation in the northern Atlantic and will easily “flip the off switch” on the whole conveyer. The process will be slow – over several decades at least – but the result will be disastrous. Without the additional 10 degrees of warmth from Caribbean waters, Europe will enter a new Ice Age. ТРОПИЧЕСКИТЕ УРАГАНИ. С най-зловеща слава си остава „Ел Ниньо”, който освен хилядите отнети човешки животи нанесе

74 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy

и колосални икономически щети, като се почне от тежка суша в Азия и Австралия и се свърши с разрушителните наводнения в Еквадор и Перу. Подобни урагани се появяват периодично по западната граница на Пасифика, с разлика между тях от две до седем години. Със затоплянето на климата обаче те ще стават не само по-свирепи, но и все по-чести. Последствията за земеделието ще са много сериозни – тежки суши в Индонезия, Филипините, Югоизточна Азия и Източна Австралия, а в северозападните райони на САЩ – поройни дъждове. Tropical Hurricanes. “El Nino” retains the most sinister fame which, in addition to claiming the lives of thousands, caused enormous economic damage ranging from severe drought in Asia and Australia to devastating floods in Ecuador and Peru. Such storms occur periodically along the western edge of the Pacific at a time interval of two to seven years. As a result of global warming, they will not only become

fiercer, but also more frequent. The consequences for agriculture will be very serious – severe droughts in Indonesia, the Philippines, Southeast Asia and eastern Australia, while the northwestern regions of the United States will experience torrential rains. АНТАРКТИЧЕСКИТЕ ЛЕДНИЦИ. Доскоро учените бяха убедени, че разтапянето на антарктическия лед, дебел на места повече от километър, не стои на дневен ред. През 2002 обаче от ледника Ларсен внезапно се отчупи гигантско парче, което се разпадна на безброй айсберги в океана. Само за месец седмият континент загуби 3 250 квадратни километра от площта си – почти колкото Монтанска област. Това се повтори през 2004 и 2011. Ако процесът продължи и антарктическият лед изчезне, нивото на моретата ще се вдигне с минимум 6 метра. Antarctic Glaciers. Until recently, scientists believed that the melting of the Antarctic ice, which

is more than a kilometer thick in places, was not on the daily agenda. In 2002, however, a gigantic piece of ice suddenly broke off the Larsen Ice Shelf and shattered into countless icebergs in the Ocean. In the space of just one month, the seventh continent lost 3,250 square kilometers – an area nearly the size of the state of Montana - of its surface area. This was repeated in 2004 and 2011. If the process continues and the Antarctic ice disappears, sea levels will rise by at least 6 meters. ПУСТИНЯТА САХАРА. Заемаща почти 9 млн. квадратни километра в Северна Африка, Сахара ще е една от първите жертви на глобалното затопляне. Увеличаването на валежите ще превърне граничните є зони в плодородни земи – положителен ефект от гледна точка на местните жители, но подчертано отрицателен за всички останали. Сухият сахарски прах, който ветровете пренасят към Атлантика, осигурява хранителни вещества


Science climate

се разруши и метанът да бъде освободен в океаните и атмосферата. По данни на Геологическото бюро на САЩ общите количества на метана в леда надхвърлят 10 трилиона тона, или двайсет пъти повече от запасите от природен газ на планетата. Метанът е един от най-силните парникови газове и освобождаването дори на част от тези количества може да ускори затоплянето на планетата с 25-30 процента. Methane Clathrates. Huge deposits of ice, saturated with methane gas (which scientists call methane clathrate) lay deep beneath the eternal Siberian ice and the ocean floor. At low temperatures, this strange compound is stable. But as temperatures rise, the crystal shell of the ice could break, thus releasing the methane gas into the oceans and the atmosphere. According to the U.S. Geological Bureau, the total quantity of methane in the ice exceeds 10 trillion tons, or twenty times more than natural gas reserves on the planet. Methane is one of the most potent greenhouse gases and even the release of just a part of such an amount could accelerate global warming by 25-30 percent.

за планктона – основата на океанската хранителна верига. Намаляването на миниатюрните ракообразни ще се отрази на всички други океански видове. Освен това планктонът усвоява въглероден диоксид (CO2) от атмосферата и така забавя парниковия ефект. Ако той намалее, затоплянето ще се ускори чувствително. Прахът от Сахара има и друга важна роля – той помага да се стабилизира атмосферата и предпазва от урагани. Ако пустинята се раззелени, това ще доведе до чести опустошителни бури в Карибския басейн, Централна Америка и югоизточната част на САЩ. The Sahara Desert. Occupying nearly 9 million square kilometers in Northern Africa, the Sahara desert will be one of the first victims of global warming. Increased precipitation will transform its border areas into fertile land - a positive impact in terms of local residents, but strongly negative for everyone else. The dry Saharan dust, which winds

carry to the Atlantic, provide nutrients for plankton - the foundation of the oceanic food chain. A reduction in the number of these tiny crustaceans would affect all other species in the ocean. In addition, plankton absorb carbon dioxide (CO2) from the atmosphere and, thus, slow the greenhouse effect. If they become fewer in number, warming will accelerate significantly. Dust from the Sahara has another important role - it helps to stabilize the atmosphere and prevents hurricanes. If the desert flourishes, this will lead to more frequent devastating storms in the Caribbean, Central America and the southeastern United States. МЕТАНОВИТЕ КЛАТРАТИ. Дълбоко под сибирския вечен лед и по океанското дъно лежат огромни залежи от наситен с газове лед, наричан от учените метанов клатрат. При ниски температури това странно съединение е стабилно. Но при повишаването на температурите кристалната решетка на леда може да

АМАЗОНСКАТА ДЖУНГЛА. С размери, надхвърлящи тези на Западна Европа, амазонската дъждовна гора е вероятно найбогатата и сложна екосистема на Земята. Затоплянето на климата неминуемо ще унижожи и нея, и милионите животински и растителни видове, които я обитават. Нещо повече, загиналите дървета при гниенето си ще отделят повече въглероден диоксид, отколкото е изхвърлен при цялото индустриално производство на планетата за ХХ век. The Amazon Rainforest. With dimensions greater than Western Europe, the Amazon rainforest is probably the most rich and complex ecosystem on Earth. Global warming will inevitably destroy it and also the millions of plant and animal species that inhabit it. Moreover, dead, rotting trees will emit more carbon dioxide than the entire world’s industrial production during the twentieth century. МУСОНИТЕ. Всяка пролет затоплянето на полуостров

Индустан води до големи температурни разлики по бреговете и до силни ветрове от морето към сушата, наречени мусони. После мусоните удрят Хималаите и се връщат обратно, създавайки система на ниско атмосферно налягане и съответно – поройни дъждове. Първоначално глобалното затопляне само ще засили мусоните. После обаче с увеличаването на облачността земята ще престане да се затопля толкова и ветровете ще отслабнат, което ще има фатални последствия върху земеделието в региона. Monsoons. Each spring, the warming of Hindustan leads to large temperature differences along the coasts and strong winds from the sea (head) ? towards the land which are called monsoons. After that, monsoons hit the Himalayas and return, forming a “field” of constant low air pressure – thus creating torrential rains. Initially, global warming will only exacerbate the monsoons, but with increasing cloudiness, the earth would cease to be so warm and the winds would weaken, which would have fatal consequences for agriculture in the region. ОКОЛОПОЛЮСНОТО ТЕЧЕНИЕ. Някои учени го смятат за най-важното течение на планетата. Всяка секунда то пренася 140 милиона кубически метра вода около Антарктида, но по-същественото е, че издига на повърхността огромни количества хранителни вещества от морското дъно, предимно мъртъв планктон. При затоплянето на климата обаче ще се увеличат дъждовете над полюсите, течението ще отслабне, а с него – и притокът на хранителни вещества, което може да се окаже фатално за живота в океаните. The Circumpolar Current. Some scientists consider it to be the most important current on the Planet. Every second it carries 140 million cubic meters of water around the Antarctic, but, more importantly, it raises large quantities of nutrients from the sea bed to the surface mostly dead plankton. With global warming, however, rain fall over the poles would increase, the current would diminish, and with it - the flow of nutrients, which could be fatal to life in the oceans.

Februar y 2013

75


Слънцето никога не ни изпраща фактура Това кратко и точно определение напълно обяснява защо фотоволтаичните инсталации на покривите на частни къщи и търговски сгради навлязоха с триумф в цяла Европа. С новосъздадената Българска фотоволтаична покривна програма този напълно успешен начин за производство на безплатна електроенергия идва и в България. Програмата започна с фотоволтаична система за детска градина в София, дарена от Solar & Benefit България. „Децата са бъдещето, чрез тях можем най-добре да реализираме нашата концепция за внимателно използване на природните ресурси. Сега всеки може да допринесе за това и България да остави чиста и здравословна околна среда на своите деца – а освен това да спести пари”, казва Юрген Михалчик, главен изпълнителен директор на международна компания в сектора на възобновяемата енергия. Експертите смятат, че цените на електроенергията ще се покачват с 5% годишно в цяла Европа. Така ползата от вашата фотоволтаична система ще е двойна – не само ще получавате преференциална цена над текущата за произведеното електричество, но и ще забравите за постоянно нарастващите сметки за ток. Юрген Михалчик е разработил тази програма заедно с колегите си от Solar & Benefit България. „Основна цел в избора на партньори и компоненти за тези сглобяеми „Включи & Работи” (Plug & Play) соларни пакети е да се гарантира най-добро качество и високо обслужване за повече от 20 години. Зад двата основни компонента – соларните модули и инверторите – стоят две международно признати швейцарски компании, ILB Helios и ABB, които са представени на местно ниво в България. Доставката и монтажът са също гарантирани в цялата страна от представители на ABB”, посочва Михалчик. Компанията предлага пълен пакет услуги – от финансиране, през подаване на заявление до окончателно свързване към електрическата мрежа. Така клиентите могат, без да се тревожат за поддръжка, да произвеждат електричество през следващите 20 – 30 години. Зеленият ток ще бъде субсидиран от българското правителство в продължение на 20 години. Само с 3 KW или 5 KW фотоволтаична система – еквивалент на 18 или 26 соларни панела и 20-30 квадратни метра покривна площ – едно четиричленно семейство може да задоволи нуждите си от енергия и да спомогне за опазване на околната среда.

Допълнителна информация и контакти може да намерите на www.roofprogrambg.com

76 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy

The Sun Never Sends Us an Invoice This brief and concise statement fully explains why photovoltaic installations on the roofs of private homes and commercial buildings triumphantly entered the whole of Europe. With the new Bulgarian Photovoltaic Roof Programme, this successful way to generate free electricity has also come to Bulgaria. The programme started with a PV system for a kindergarten in Sofia, donated by Solar & Benefit Bulgaria. “Children are the future. Through them we can best realize our concept of the careful use of natural resources. Everyone can now contribute to this, and Bulgaria can leave a clean and healthy environment to its children – besides also saving money,” says Juergen Michalzik, CEO of an international company in the renewable energy sector. Experts believe that electricity prices will grow by 5% annually in the whole of Europe. Thus the benefit of your PV system will double – not only will you get a preferential price above the current one for the produced energy, you will also forget about constantly increasing electricity bills. Juergen Michalzik developed this programme together with his colleagues from Solar & Benefit Bulgaria. “The main objective in the choice of partners and components for these prefabricated Plug & Play solar packages is to guarantee the best quality and high level of service for more than 20 years. Behind the two main components – solar modules and invertors – are two internationally renowned Swiss companies, ILB

Helios and ABB, which are represented locally in Bulgaria. Delivery and installation is also guaranteed throughout the country by representatives of ABB,” Michalzik says. The company offers a full package of services – from financing and filing applications, to the final connection to the grid. This will enable clients, without worrying about maintenance, to produce electricity in the next 20 - 30 years. Green electricity will be subsidized by the Bulgarian government for a period of 20 years. With just a 3 KW or 5 KW photovoltaic system - the equivalent of 18 or 26 solar panels and 20-30 square metres of roof area – a four-member family will be able to meet its energy needs and help to protect the environment. Additional information and contacts at www.roofprogrambg.com


Februar y 2013

77


Екологичен и енергоефективен дом

фантастика, която се превръща в норма Построяването на нов дом е дългосрочна инвестиция, която най-често е свързана с много компромиси, колебания и инвестирани средства. Още при първите стъпки, след възникването на идеята, трябва да се направи важен избор – от какъв материал да се изпълнят стените. Очевидна е необходимостта от обективни критерии, сигурни ориентири за намиране на вярната посока и добрата инвестиция. Вниманието трябва да бъде насочено както към суровините, от които се произвежда един строителен материал, така и към технологията на производство. Разбира се, за да живеем здравословно, уютно и в екологична жизнена среда, за да сме сигурни, че и в бъдеще ще е така, е необходимо да градим с мисъл за природата и средата, която ще ни заобикаля. Когато избираме с какъв строителен материал да изградим своя дом или да направим реконструкция, най-често обръщаме внимание на следните качества и характеристики на материала: носимоспособност; безопасност при пожар; хигиена, опазване на здравето и на околната среда; безопасна експлоатация; защита от шум; енергийна ефективност. При такива изисквания и стандарти много от класическите строителни материали постепенно губят в състезанието, за сметка на иновативните продукти и технологии. Пример за пробив в иновационните строителни материали са блокчетата YTONG, в които са комбинирани няколко качества, които не могат да бъдат надминати от никой друг строителен материал: • Екологичен – YTONG е природен продукт, които се произвежда от напълно естествени суровини – пясък, негасена вар, цимент, гипс и вода. Добивът на тези суровини не нарушава екологичното равновесие, обработват се в затворен призводствен цикъл с умерено използване на енергия. Сградите, построени с YTONG, се отопляват по-лесно и икономично, отделените емисии въглероден двуокис са по-малко и така допринасяте за опазването на околната среда. •Е нергийна ефективност – Блокчетата YTONG притежават ненадмината топлоизолационна способност и осигуряват всичко необходимо за фасадата на дома ви, като го правят независим от капризите на времето, цените на енергията и влиянието на околната среда. С новите YTONG extrA+ имате възможност да изградите еднослойна зидария с дебелина само 30 см и не само да покриете нормативните изисквания, но и да ги надминете. Няма да има нужда от допълнителна топлоизолация и така ще спестите средства, време и проблеми. • Допълнителната жилищна площ, която се печели, е съществено предимство. Дебелината на готовата външна стена от топлоизолационна зидария от YTONG extrA+ е само 32 см. За еднофамилна къща използваемата площ се увеличава

78 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy

с 1.5 до 4 квадратни метра на всеки 100 квадрата разгъната застроена площ. На практика това означава 10% по-голям хол или почти двойно по-широка луксозна баня. Не е трудно да се изчисли, че стойността на спечеленото пространство надхвърля цената на материалите, необходими за зидарията. • Стената „диша” – това означава, че абсорбира излишната влага от въздуха и я отдава обратно, когато влажността в помещението намалее. По този начин YTONG осигурява комфорт, стабилен микроклимат и здравословна жизнена среда през цялата година. • Стената спира огъня – YTONG е негорим и огнеустойчив строителен материал. При пожар еднослойната стена от YTONG не се деформира и не се разрушава, не пропуска топлината и предпазва от преминаване на огъня в съседни помещения. • Еднослойната стена от YTONG не старее – забелязвате как по някои изолирани

фасади след известно време се появяват пукнатини и се налага ново саниране на сградата. YTONG е съвременен материал, който се използва повече от 85 години. Практиката за този период показва, че материалът не старее, т.е. не се наблюдават съществени изменения в качествата му. Защитеният от преки въздействия материал има практически неограничена трайност във времето. Блокчетата YTONG се използват в Европа и по света вече повече от 85 години. Те са използвани за построяването на знакови обекти както в България, така и в Германия, Русия, Франция, Швейцария, Китай, Мексико и други страни. За проектантите, строителите и собствениците фасадите от YTONG означават различни неща. За първите това е изпитано, елегантно и работещо техническо решение. За вторите – чиста и спестяваща време технология, а за третите – безпроблемно ползване, повече жилищна площ и реална енергийна ефективност.


An Ecological and Energy-efficient Home – science fiction, becoming the norm Building a new home is a long-term investment, which is often tied to many compromises, hesitations and funds invested. At the very beginning, amongst all the decisions, an important choice needs to be made. What material should I use for the walls? Obviously, one needs objective criteria and reliable reference points to make the right choice and invest well. One has to pay attention to the raw materials used for the production of building materials, as well as to the technology used in their production. Of course, in order to live in a healthy, cozy and ecologically lively environment – and to ensure that things will be the same in the future – it is necessary to build with nature and the environment in mind. When we are choosing what construction materials to use in building our homes or renovating, most often we pay attention to the following qualities and characteristics of the materials: bearing capacity; fire safety; hygiene, health and environmental protection; safety functions; sound insulation and energy efficiency. With requirements and standards such as these, many classic construction materials are beginning to lose the competition to more innovative products and technologies. An example of a breakthrough in innovative building materials is YTONG blocks, which combine a number of qualities that cannot be surpassed by other building materials: • Ecological: YTONG is a natural product, which is produced from completely natural raw materials – sand, quicklime, cement, gypsum and water. Manufacturing with these raw materials does not

violate the ecological equilibrium; they are processed in a closed production cycle with only moderate energy consumption. The buildings constructed with YTONG are more easily and economically heated, causing less carbon dioxide emissions and, in this way, contribute to the preservation of the environment. •E nergy efficient: YTONG blocks have unsurpassed heat insulation capabilities and possess everything necessary for your home’s facade to not be affected by changes in weather, the price of energy and environmental influences. With YTONG extrA+ you have the possibility of constructing a one-layer, 30-cm-thick brickwork, which not only meets regulatory requirements, but surpasses them. You will not require additional heat insulation which will in turn save you money, time and problems. • The additional floor space which is gained, is an important advantage. The thickness of a completed external wall, constructed with YTONG extrA+ heat insulating masonry is only 32 cm. For a residential home the floor space is increased by from 1.5 to 4 square meters per every 100 m2 of gross floor area. This means a 10% larger living room or a luxury bathroom that is almost twice as large. It is not difficult to calculate that the cost of the space gained exceeds the price of the materials required for the masonry. • The wall “breathes”: meaning it absorbs the excess humidity from the air and returns it when the humidity in the interior is reduced. This way

YTONG provides comfort, a stable micro climate and a healthy living environment throughout the entire year. • The wall stops fire: YTONG is a non-flammable, fire-resistant building material. In case of fire, a one-layer YTONG wall is neither deformed nor destroyed, does not let the heat pass through and keeps the fire from spreading to other premises. • A one-layer YTONG wall does not age. You have likely noticed how cracks appear on some insulated walls in time and many buildings require new external insulation. YTONG is a modern material, which has been used for more than 85 years. Experience during this period shows that the material does not age, i.e. no essential changes in its qualities have been observed. The material, if protected from direct influence, has practically no limit to the duration of use. YTONG blocks have been used in Europe and around the world for more than 85 years now. They have been used for the construction of important buildings in Bulgaria, as well as in Germany, Russia, France, Switzerland, China, and Mexico among other countries. For architects, builders and owners, YTONG facades carry different significance. For the former, they are a tested, elegant and practical technical solution. For the second they are a clean, timesaving technology, while for the latter they mean safe usage, more floor space and real energy efficiency.

Februar y 2013

79


„Девня Цимент” води зелената вълна Devnya Cement is leading the Green Wave

И

зминаха девет месеца от старта на най-големия инвестиционен проект в България в последния четвърт век, на стойност около 160 млн. евро. С него „Италчементи Груп” затвърди ангажимента към дейността си в България чрез своите два завода - „Девня Цимент” край Варна и „Вулкан Цимент” в Димитровград. Като петия най-голям производител на цимент в света, „Италчементи” изгражда в Девня ултрамодерен и високотехнологичен проект с капацитет от 4000 тона на ден, или 1.5 милиона тона годишно. Това ще бъде най-голямото производствено съоръжение на „Италчементи Груп” в Европа, с най-модерните системи за контрол на околната среда и безопасността. Въвеждането на най-напредналите технологии в Девня се дължи основно на стремежа заводските съоръжения да се трансформират в по-зелени територии чрез намаляване на въглеродните емисии, както и да се окаже голямо дългосрочно въздействие по пътя към по-екологична икономика и промишленост. Проектът с продължителност 3 години ще замени съществуващия производствен процес и ще доведе до изграждането на нови инсталации (пещи, складови помещения, мелници и др.) в съответствие с найдобрите налични техники (Директива 96/61 EC). Това ще доведе до намаляване на емисиите въглероден диоксид, на потреблението на енергия и вода, и до генериране на нулеви отпадъци. Това е абсолютна печеливша ситуация - производителността и качеството на продукцията се увеличават, подобряват се безопасността и условията на труд, а в допълнение компанията ще допринесе за устойчивото развитие на местно ниво - новите инсталации ще бъдат в състояние да използват алтернативни горива, включително RDF (горива получени от отпадъци) и биомаса. „Девня Цимент АД” отбелязва 55-ия си юбилей като член на Глобалния договор на ООН и пионер във въвеждането на ISO 50001 Система за управление на енергията и Стандарта за емисиите на въглероден двуокис ISO 14064. Инвестицията в по-зелено производство на стойност 500 млн. лева е ново потвърждение за ангажимента на „Италчементи Груп” за непрекъснато проучване и прилагане на нови технологии, които намаляват съществуващата зависимост от въглеродни емисии и гарантират здравето на населението и опазването на околната среда.

80 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy

N

ine months have passed since the start of the largest investment project in Bulgaria for the last 25 years, worth approximately 160 million Euro. It is precisely this move that consolidates Italcementi Group’s commitment to its operations in Bulgaria through its two plants, Devnya Cement close to Varna and Vulkan Cement in Dimitrovgrad. As the 5th largest cement producer in the world, Italcementi is currently in the process of constructing an ultra-modern, high-tech facility with a production capacity of 4000 ton per day, equaling to 1.5 million tons annually. This will make it the largest production facility for Italcementi Group in Europe, with the most modern and up-to-date process, safety and environmental control systems. The introduction of top-of-the-line technologies in the Devnya plant is, first and foremost, aspiring to transform the plant facilities into a greener pasture by reducing its carbon footprint. The 3-year project will replace the current production process and construct new installations (kiln lines, storage facilities, mills etc.) in conformity with the Best Available Techniques (Council Directive 96/61EC) in the cement sector and in line with the European Environmental requirements and standards. In consequence, the countless economic and environmental benefits will include the significant reduction of CO2 and other emissions, reduction of energy and water consumption, improved overall energy efficiency and zero waste generation. It is an absolute win-win situation since, while becoming more environmentally sustainable, the overall productivity and quality of the production process will increase and the safety and workplace conditions for all employees will be considerably improved. In addition, the company will contribute to the sustainable development at the local level since the new installations will be able to utilize alternative fuels including RDF (refuse derived fuel) and biomass fuel. Devnya Cement is marking its 55-year anniversary as a new member of the UN Global Compact Network in Bulgaria and as pioneer in implementing the ISO 50001 Energy Management System and the Carbon Footprint Standard ISO 14064. BGN 500 million investment in a greener plant facility is a way to confirm Italcementi Group commitment to continual research and application of new technologies that reduce the existing carbon dependency and guarantee the health of the population and the environment.


Прогрес

на дребно

Батерии от дърво, велосипеди по 10 долара парчето и вълшебна стръв, на която рибата не устоява: малките открития, които могат да променят живота ни Текст КАЛИН АНГЕЛОВ / Фотография АРХИВ

Februar y 2013

81


Отминалата 2012 бе богата на гръмки заглавия в областта на науката и технологиите: физиците найпосле откриха бозона на Хигс – изплъзващата се „Божия частица”; NASA благополучно приземи марсохода Curiosity на Червената планета; микробиолозите и генетиците направиха огромни стъпки в разчитането на човешкия геном.

Но успоредно с грандиозните открития науката ни предостави и множество по-дребни, дори комични на пръв поглед, от които обаче спокойно могат да произтекат осезаеми промени в бита ни. Авторитетното британско издание The Economist припомни за някои от тях, а Bulgaria On Air допълнително ги преся до седем. КАРТОНЕНИ ВЕЛОСИПЕДИ. Някога създавани от дърво, постепенно колелата ни станаха стоманени, алуминиеви, а напоследък – дори от въглеродни влакна. Според един израелски изобретател на име Изхар Гафни обаче е крайно време да се върнем към корените. Гафни прави своите велосипеди дори не от дърво, а от най-обикновен картон. Благодарение на специфичния начин на прегъването му и на повърхностния слой смола обаче този картон е в състояние спокойно да понесе тежестта на 220-килограмов човек. Гумите са плътни (тоест не се пукат) и са изработени от рециклирани автомобилни гуми. От същия материал, колкото и да е странно, е и веригата, а педалите се правят от рециклирани пластмасови бутилки. Колелото на Гафни тежи едва 9 килограма (нормален велосипед обикновено е около 15), но най-забележителното нещо е цената му: около 10 долара. Ето колело, което никой няма да ви открадне. МУЗИКА ЗА ГЛУХИ. Всяко кисело старче ще ви каже, че днешната музика е твърде монотонна и твърде гръмка. Но се оказва, че и науката е на това мнение. Жоан Сера от Института за изследвания върху изкуствения интелект в Барселона направи мащаб-

Изхар Гафни със своя картонен велосипед Izhar Gafni with his cardboard bicycle

82 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy

но проучване, обхванало половин милион популярни песни от 1955 до 2010 година, и установи, че музиката ни става а) все по-опростена, и б) все по-шумна. Според данните на Сера още от 50-те години огромното множество песни почива само върху десетте най-популярни акорда, без особено разнообразие. Но в последните две десетилетия дори начините, по които тези акорди се комбинират, са намалели значително. За сметка на това средната гръмкост на песните от 2010 е с 9 децибела по-висока от тази през 1960. Затова най-добре си купете тапи за уши. Или третия концерт на Рахманинов. ВЪЛШЕБНА СТРЪВ. Изкуствените примамки за риболов не звучат като кой знае колко значима част от индустриалната ни цивилизация, но всъщност само в САЩ риболовците харчат за тях по 2 милиарда долара годишно – въпреки смущаващата липса на доказателства, че синтетичната стръв действа. Кийт Джоунс, който работи като изследовател за един от най-големите производители на такъми, се е заел да поправи това. След дълги проучвания той е създал примамки в максимално убедителни цветове (някои риби имат осем типа фотопигменти в очите, вместо жалките три при хората). Освен това те наподобяват съвсем точно естествените движения на истинската стръв. Но истинската революция идва с миризмата. Понеже миризмите се разнасят значително по-ефективно във вода, отколкото във въздух, повечето риби имат десетки и дори стотици хиляди пъти по-остро обоняние от хората. Примамките на Джоунс изпускат внимателно синтезираните миризми на истинската стръв – рачета, червеи и прочие. С две думи, рибата вече няма никакъв шанс. ОБАЖДАНЕ ДО ЦЕНТЪРА НА ГАЛАКТИКАТА. Физиците отдавна се питат дали неутриното – тази загадъчна, електрически неутрална субатомна частица – не може да се използва за съобщителни цели. Работата е там, че за разлика от фотоните неутриното преминава свободно и през най-плътната материя – през ядрото на Земята например. Изпратено с неутрино съобщение с лекота би достигнало от България до Австралия, без да са нужни сателити и ретранслатори. За него няма да има прегради и в широкия космос – можем да пратим вест до центъра на галактиката или дори до други галактики, недостъпни чрез електромагнитни вълни. Първата стъпка в неутриновата комуникация вече е факт, дело на учените от лабораторията „Ферми” край Чикаго. Те благополучно изпратиха съобщение чрез сноп неутрино от ускорителя на лабораторията


Science Inovation

към детектор, разположен на километър разстояние (и дълбоко под земята). За момента има само две дребни спънки пред масовото приложение на технологията. Първо, закодираните по двоичната система съобщения имат твърде скромния капацитет за пренос на данни от 0.1 бита в секунда. И второ, засега системата е далеч от компактните размери – ускорителят е с дължина няколко километра, а детекторът тежи 980 тона. ЕЛЕКТРОННО РАТАЙЧЕ. Това вероятно е краят на студентските бригади за бране на марули в Калифорния: двама инженери от Станфорд създадоха робот, способен съвсем сам да се грижи за салатените насаждения, да ги полива, да преценява кога са твърде нагъсто и да унищожава бурените (чрез концентрирани инжекции течен тор). Проектът им вече получи 3 милиона долара финансиране от един аграрен гигант. В завършен вид машината ще може и да бере готовите за пазара марули, а създателите є вече са насочили поглед и към царевицата. ДЪРВЕНИ БАТЕРИИ. Дори бегъл поглед към обичайния български пейзаж ще ви покаже колко популярна стана енергията от възобновяеми източници напоследък – вече навсякъде се срещат ветрогенератори и фотосоларни панели. Основният проблем при тях е, че енергията идва на пикове и отливи – тоест необходимо е произведеното при ярко слънце и силен вятър да се съхрани някак, за да се ползва, когато е нощ и затишие. А съхранението в батерии струва изключително скъпо. Но сега двама европейски учени – полякът Гжегож Милчарек и шведът Оле Инганас – твърдят,

че са открили решението. Те предлагат начин един от главните компоненти на батериите – техният катод – да се прави от изключително евтин материал: отпадъците от фабриките за хартия. Електролитът в батериите отдавна се произвежда от евтини материали. Но за катодите и анодите обикновено са нужни скъпи метали (никел, литий, цинк, олово). Катодът на Милчарек и Инганас се прави от лигнин – компонент на дървесината, който остава като отпаден продукт при производството на хартия. Обработен по определен начин, лигнинът функционера като идеалния катод. Остава само някой да измисли също толкова евтин анод – и сметките за зелено електричество ще спаднат драстично. ТАЙНАТА НА ПЯСЪЧНИТЕ КУЛИ. Всеки от нас някога (обикновено на 5 годинки) се е поддавал на изкушението да построи огромен пясъчен замък на плажа, само за да види как той рухва при първата вълна – или от собствената си тежест. Но за бъдните поколения има надежда, откакто това лято физикът Даниел Бон от Амстердамския университет се зае с проблема от научна гледна точка. След дълги проучвания Бон изнамери рецептата за съвършения замък. Оказа се, че е ключово пясъкът да е влажен, но не прекалено – една част вода на 100 части пясък. Сегашният рекорд за най-висок плажен замък е 12 метра, при ширина в основата 11 метра. Но д-р Бон твърди, че ако се ползва неговото съотношение, върху такава основа стабилно може да се издигне 33-метрова кула. Дали това откритие ще промени из основи битието ни, ще покаже само бъдещето.

Februar y 2013

83


Progress

on a Small Scale Wooden batteries, 10-dollar bicycles and a magical bait fish cannot resist, the small inventions that could change our lives Text KALIN ANGELOV / Photography ARCHIVE

84 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy


Science Inovation

T

he year 2012 in books was full of bold headlines regarding the fields of science and technology: physicists finally discovered the Higgs boson (the elusive “God particle”), NASA successfully landed the Mars rover Curiosity on the red planet, and microbiologists and geneticists made great strides forward in the decoding of the human genome. But together with those grand scientific accomplishments, science gave us many smaller (maybe even appearing comical at first) discoveries which could lead to tangible changes in our lives. The Economist, the authoritative British magazine, reminded us of some of them and Bulgaria On Air whittled their list down to seven. CARDBOARD BICYCLES. Originally created from wood, our bicycles gradually advanced to being constructed from steel, then aluminum and, more recently, from carbon fibers. According to an Israeli inventor, Izhar Gafni, however, it is high time we returned to our roots, in a manner. Yet Gafni doesn’t make his bicycles from wood, but rather from simple cardboard. Due to the specific manner by which it is folded and then covered with a layer of resin, this cardboard can easily handle a person weighing 220 kg. The tires are dense (i.e. they will not go flat) and are made of recycled automobile tires. As strange as it may seem, the chain is made from the same material, while the pedals are created from recycled plastic bottles. Gafni’s bicycle barely weighs 9 kilograms (a regular bicycle usually weighs around 15), but the most remarkable thing is its price: approximately 10 dollars. This is a bicycle no one will steal. MUSIC FOR DEAF PEOPLE. Any grumpy old man will tell you that modern music is too monotonous and too loud. But it turns out that science shares the same opinion. Joan Serra of the Artificial Intelligence Research Institute in Barcelona conducted a largescale research study, which covered half a million popular songs from 1995 to 2010 and discovered that our music is becoming a) ever more simplified and b) ever more noisy. According to Serra’s data, ever since the 1950s the majority of songs have been based on only the ten most popular chords, with not much variety. During the last two decades, however, even the ways these chords have been combined has been reduced significantly. In contrast, the average volume of songs from 2010 is 9 decibels higher than those from 1960. So you’d better get some earplugs. (Or Rachmaninoff’s Concerto 3.) MAGICAL BAIT. Artificial fish bait does not sound like a very significant part of our industrial civilization, but in the U.S. alone fishermen spend 2 billion dollars every year on such bait, despite the disturbing lack of evidence that synthetic bait actually works. Keith Jones, who works as a researcher for one of the biggest tackle manufacturers, has taken on the task to correct this. After lengthy research, he has created a bait with most convincing colors (some fish have eight types of photopigments in their eyes, compared to the mere three that humans have). This bait also precisely imitates the natural movements of live bait. But the real revolution comes in the area of scent. Because scent spreads more effectively in water than in air, most fish have a dozen or even a hundred times sharper sense of smell than people. Jones’s bait carefully releases the synthesized scents of real bait – crab, worm, etc. In other words, the fish don’t stand a chance. A CALL TO THE CENTER OF THE GALAXY. Physicists have long wondered whether the neutrino – that mystical, electrically neutral subatomic particle – would be useful for communication purposes. The thing is that, unlike photons, neutrinos can freely pass through even the densest matter – through the Earth’s core,

for example. A message sent with neutrinos would easily reach Australia from Bulgaria without the need of satellites or re-transmitters. Even in open space there would be no barriers for them – we could send a message to the center of the galaxy or even to other galaxies, which are unreachable by electromagnetic waves. The first step in neutrino communications is already a fact and the work of scientists in the Fermi Laboratory near Chicago. They successfully transmitted a message via a shaft of neutrinos from the laboratory accelerator towards a detector positioned one kilometer away (and deep under ground). Currently there are only two obstacles to the mass application of this technology. First of all, the messages coded by the binary system have the humble data transfer capacity of just 0.1 bytes per second. And, secondly, for the time being the system is far from compact in size – the accelerator is a couple kilometers in length and the detector weighs 980 tons. ELECTRONIC FARMHAND. This is probably the end of brigades of immigrants gathering lettuce in California; two Stratford engineers created a robot capable of taking care of lettuce crops completely on its own - watering them, deciding when they are too densely planted, as well as destroying weeds (via concentrated injections of liquid fertilizer). Their project has already received 3 million dollars in financing from an agricultural giant. In its final version, the machine will be able to gather the heads of lettuce readyfor-market. Its inventors are now moving their attention to corn. WOODEN BATTERIES. Even a passing glance at a typical Bulgarian landscape would be enough for you to understand how popular energy from renewable sources has become of late; you can see wind turbines and photovoltaic panels everywhere. The main problem with these is that the energy comes in ebbs and flows, i.e. it is necessary to be able to store what has been produced from the bright sun and the strong wind somehow, in order to be used when it is night and there is no wind. Storage in batteries is extremely expensive, but two European scientists (the Pole Grzegorz Milczarek and the Swede Olle Inganas) claim they have found an answer. They suggest a solution by which one of the battery’s main components, the cathode, be made from an extremely cheap material – the waste from paper factories. The electrolytes in the batteries have long been produced from cheap materials, but expensive materials (nickel, lithium, zinc, lead) are usually needed for the cathodes and anodes. Milczarek and Inganas’s cathode is made from lignin – a component of wood and waste product in the paper production process. If the lignin is processed in a specific way it functions as a perfect cathode. The only obstacle left to overcome before the cost of green electricity could be drastically decreased is for someone to come up with a similarly cheap anode. THE SECRET OF SAND TOWERS. Each of us, at least once as a youngster, has been enticed to build a sand castle on the beach only to see it collapse when the first wave came, or under its own weight. But at last, there is hope for future generations. Since last summer, physicist Daniel Bonn from the University of Amsterdam, undertook analyzing the issue from a scientific point of view. After lengthy investigations Bonn discovered the recipe for the perfect castle. It turns out that it is essential for the sand to be damp, but not too wet – one part water per 100 parts of sand. The current record height for a sand castle is 12 meters (with an 11-meter-wide base). Dr. Bonn further claims that, if his ratio is used, a 33-meter-high tower could safely be erected on the same base. Whether this discovery will change our daily life fundamentally, only the future will show.

Februar y 2013

85


Шепотът на разума The whisper of reason

Новата Skoda Octavia е поголяма, по-лека, по-икономична – и поне за малко ще ви накара да се чудите защо изобщо сте мислили за друга кола Текст КОНСТАНТИН ТОМОВ / Фотография SKODA

Размерът има значение – този леко просташки девиз видимо е обсебил автомобилния свят напоследък. Всяко ново поколение идва с по няколко сантиметра по-високо, по-дълго, по-широко от предишния модел. И също, благодарение на неумолимите европейски стандарти за емисиите, с по-малък двигател. Страх ни е да си помислим какво ни чака след 10 години – най-вероятно 12-местно MINI с моторче от кухненски миксер. В Skoda обаче са налучкали добрата страна на актуалните тенденции с новата си Octavia – просто като са откраднали водещия принцип на модните агенции: повече дължина, по-малко тегло (с цели 102 килограма). Третото поколение на модела дели една платформа с VW Golf, Audi A3 и Seat Leon, но с отчетливо увеличените си размери по-скоро хвърля лаком поглед към горния сегмент и към паничките на Ford Mondeo и Opel Insignia. Пространството за пътниците е нараснало забележимо, а същевременно Octavia предлага най-големия багажник в целия сегмент – 590 литра (повече от BMW серия 5 комби!). В БЪЛГАРИЯ SKODA ИМА един особен чар: притежателите й се чувстват като членове на секретно общество, единствени посветени в тайната, че някогашната социалистическа марка всъщност прави добри коли. Разбира се, след успеха на Octavia и възторжените отзиви за Yeti „тайната” вече е общоизвестна. Но това не разваля приятното чувство. Именно Octavia бе моделът, който създаде тази репутация на компанията от Млада Болеслав. Затова третото поколение се очакваше с наситен интерес – и с известно притеснение. След теста му можем да кажем, че първото е било оправдано, но не и второто. Третата Octavia идва с променен дизайн – не радикално, все пак говорим за Skoda – но достатъчно, за да я премести в друг клас животни. Нищо не е останало от предишния облик, чието послание бе най-вече „безобиден”. Новите, по-резки линии запазват дискрет-

86 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy

ност – никой няма да се обръща след вас на улицата. Но ще установите, че от ден на ден ги гледате с все по-приятно собственическо чувство. ОПИТЪТ НА OCTAVIA ДА ПРЕСКОЧИ няколко стъпала в йерархията не е свързан само с размерите є. Колата идва с несравнимо по-богато стандартно оборудване и с опции, които покриват всички най-нови достижения на технологията: система за автоматично паркиране, адаптивен темпомат, автоматично спиране при опасност... Особено ни допадна Lane Assist – хитра система, която следи външната линия на пътя и ако я доближите твърде, коригира леко волана. Практическият ефект е, че автомобилът може сам да взема завоите (макар че ако се изкушите да му прехвърлите тази работа, след няколко секунди строго ще ви предупреди да върнете ръцете си на волана). За да оправдаят девиза си Simply Clever, чехите са добавили още половин дузина дребни, но оригинални идеи в оборудването. Някои, като обръщащата се двустранна постелка в багажника (отгоре килим, отдолу гума), са наистина практични; други, като стъргалката за лед в капачката на резервоара – не чак толкова. КОЛКОТО ДО ДВИГАТЕЛИТЕ, Skoda продължава да пазарува в най-добрия магазин в Европа – този на концерна Volkswagen. Бензиновите версии започват от пестеливия и идеален за града 1.2 TSI (105 к.с), минават през пъргавия 1.4 TSI (140 к.с.) и стигат до върховия 1.8 TSI, който със 180-те си коня е всичко, което някога ще ви потрябва като динамика, но добавя близо 2 литра към разхода. Повече ни допадна двулитровият дизелов 2.0 TDI (150 к.с.), а в България несъмнено ще преуспее и 1.6 TDI – малко по-шумен и по-слаб, но пък предлагащ умилителните 3.16 литра за 100 км комбиниран разход. Откровено казано, която и версия да изберете, няма да ви разтупти сърцето. Но разумът ви ще е доволен, и още как.


НОВИНИ от Auto On Air NEWS from Auto On Air BMW M6 Gran Coupe бе сред най-атрактивните премиери в Детройт. Версията с 4 врати запазва аеродинамичния пакет от М6, както и усиленото използване на въглеродни влакна за понижаване на теглото. Двигателят е 4.4-литров V8 с максимална мощност от 560 конски сили, съчетан със 7-степенна M скоростна кутия с два съединителя. Ускорението от 0 до 100 км/ч отнема 4.2 секунди, максималната скорост е 305 км/ч. The BMW M6 Gran Coupe was among the most attractive debuts in Detroit. The four-door version retains the М6 aerodynamic package, as well as the intensive use of carbon fibres to reduce weight. The engine is a 4.4-litre V8 with maximum power of 560 hp, combined with a seven-speed dual-clutch M transmission. The acceleration from 0 to 100 km/h takes 4.2 seconds, maximum speed without limiter is 305 km/h.

The new Skoda Octavia is bigger, lighter, more economical – and for a while at least it will make you wonder why you ever thought about another car By KONSTANTIN TOMOV / Photography SKODA

Size matters – this somewhat vulgar slogan has obviously taken hold of the automobile world recently. Every new generation comes with a few centimetres higher, longer, wider than the previous model. And also, thanks to the unrelenting European emission standards, with a smaller engine. We dread to think what awaits us in ten years’ time – probably a 12-seat MINI with a kitchen mixer motor. At Skoda, however, they have hit on the right side of current trends with their new Octavia – simply by stealing the leading principle of fashion agencies: more length, less weight (by a full 102 kg). The third generation model shares a platform with VW Golf, Audi A3 and Seat Leon, but with its clearly increased size it casts a greedy glance at the upper segment and the doings of Ford Mondeo and Opel Insignia. Passenger space has grown visibly, and at the same time Octavia offers the biggest trunk in the whole segment – 590 litres (more than the BMW series 5 station wagon!). IN BULGARIA SKODA HOLDS a particular fascination: its owners feel like members of a secret society, the only ones initiated in sharing the secret that the former socialist brand actually makes good cars. Of course, after the success of Octavia and the enthusiastic response to Yeti “the secret” has become common knowledge. But it does not spoil the good feeling.

SKODA OCTAVIA 2.0 TDI 4-цилиндров турбодизелов двигател 1968 куб. см работен обем 6-степенна ръчна трансмисия 150 к. с. максимална мощност 320 Нм макс. въртящ момент 217 км/ч максимална скорост 8.5 секунди от 0 до 100 км/ч 4.1 литра среден разход на 100 км 106 г/kм емисии СО2 4-cylinder turbo-diesel engine 1,968 cubic cm working volume 6-speed manual transmission 150 hp maximum power 320 Hm maximum torque 217 km/h maximum speed 8.5 seconds from 0 to 100 km/h 4.1 liters average consumption per 100 km 106 g/km emissions СО2

Новото поколение на Maserati Quattroporte бе представено на автосалона в Детройт. Чувствително пораснал на размери, автомобилът предлага избор от два двигателя – 3-литров V6 с два турбокомпресора (максимална мощност 410 к.с.) и 3.8-литров V8 агрегат (530 конски сили, 4.7 секунди за ускорение от 0 до 100 км/ч и максимална скорост 307 км/ч). The new generation Maserati Quattroporte was presented at the Detroit Auto Show. Grown considerably in size, the car offers a choice of two engines – a 3-litre V6 with two turbochargers (max power 410 hp) and a 3.8-litre V8 (530 hp, 4.7 seconds acceleration 0-100 km/h, and maximum speed 307 km/h).

Toyota показа фейслифта на компактния си модел Auris. Новият Auris е по-динамичен, по-добре оборудван и по-икономичен. Проектиран специално за Европа, автомобилът ще се сглобява в заводите на Toyota Motor Manufacturing във Великобритания, заедно с Avensis. Toyota revealed the facelift of its compact Auris model, calling it “the first step in the product offensive of Toyota in the С-segment of the European car market”. The new Auris is more dynamic, better equipped and more economical. Designed specifically for Europe, the car will be assembled at the Toyota Motor Manufacturing plants in the UK, together with the Avensis. www.autoonair.bg

Februar y 2013

87


Octavia was the model which created this reputation of the company from Mlada Boleslav. Hence the third generation was expected with intense interest – and some worries. After testing it we can safely say that the first was justified, but not the second. The third Octavia comes with a changed design – not radically, we are talking Skoda after all – but enough to move it into another class of animal. Nothing remains from the previous appearance whose main message was “harmless”. The new, sharper lines remain discreet – you won’t turn any heads in the street. But you will find that with every passing day you are savouring them with a pleasant sense of possession. OCTAVIA’S ATTEMPT TO JUMP a few steps ahead in the hierarchy is not linked only with its size. The car comes with much richer standard equipment and options that cover all the latest technological achievements: automatic parking system, adaptive cruise control, automatic breaking function in case of danger... We especially like the Lane Assist – a smart system that follows the outside line of the lane and if you get too close, it slightly corrects the steering wheel. The practical effect is that the car can take curves by itself (although if you are tempted to relinquish this job, in a few seconds you will be sternly warned to get your hands back on the steering wheel). To justify their slogan, Simply Clever, the Czechs have added another half dozen small but original touches to the equipment. Some, like the two-sided trunk mat (carpet on one side, rubber on the other) are really practical, others such as the ice scraper inside the petrol cap – less so. AS TO THE ENGINES, Skoda continues to shop in the best store in Europe – that of the Volkswagen concern The petrol versions start from the economical and ideal for the city 1.2 TSI (105 hp), via the quick 1.4 TSI (140 hp) and reach the supreme 1.8 TSI, which, with its 180 hp, is all you’ll ever need by way of dynamics, but it raises fuel consumption by close to two litres. The 2-litre diesel 2.0 TDI (150 hp) appealed more to us, and the 1.6 TDI will no doubt also be a hit in Bulgaria – slightly more noisy and less powerful, but offering an amazing 3.16 litres per 100 km combined consumption. Frankly, whatever version you choose, it won’t make your heart flutter. But your reason will be more than satisfied.

88 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy


Посрещни новия сезон на специални цени с твоята кредитна или дебитна карта от ЦКБ

Februar y 2013

89


90 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy


Travel Lifestyle

96 |

ALL YOU NEED IS LOVE WINE

92 |

АФИШ

102 |

КАК СВЕТЕЦЪТ СИ ОТРЯЗА НОСА

POSTER

HOW THE SAINT CUT OFF HIS NOSE Februar y 2013

91


Събитията и нещата, за които ще се говори през февруари

РОК

КИНО

КЛАСИКА

СЛАШ // След концерта на Аксел Роуз през лятото България ще посрещне още един легендарен член на Guns N’ Roses – Сол Хъдсън, по-известен като Слаш. Виртуозът (65-и в класацията на списание Rolling Stone за най-великите китаристи на всички времена) издаде наскоро втория си солов албум, наречен Apocalyptic Love, и София ще е една от спирките на световното му турне по този повод. Съпровожда го интересният вокалист Майлс Кенеди.

НАРЪЧНИК НА ОПТИМИСТА // Романтичната комедия на режисьора Дейвид Ръсел получи признанието не само на зрителите, но и – нетипично за жанра – на критиката. Осемте номинации за „Оскар” са достатъчно доказателство. Действието се върти около Пат Солтано (Брадли Купър) – млад мъж с биполярно разстройство, който внезапно губи всичко – работата, дома и дори съпругата си. Робърт де Ниро прави поредната си страхотна поддържаща роля.

ДЖОШУА БЕЛ // Децата-чудо обикновено разочароват в зряла възраст. Американският цигулар Джошуа Бел, който едва на 14 години дебютира като солист при митичния Рикардо Мути във Филаделфия, е едно от ярките изключения. Носител на наградата „Грами” и директор на прочутия оркестър Academy of St. Martin in the Fields в Лондон, Бел пристига в София с не помалко прочутия си инструмент – един от шедьоврите на Страдивари.

4 февруари, зала „Фестивална“

По кината от 8 февруари

9 февруари, зала „България” EN

Rock

Cinema

Classical Music

Slash // Just a short time since Axl Rose’s concert, which took place during the summer, Bulgaria is ready to welcome another legendary member of Guns N’ Roses – Saul Hudson, better known as Slash. The virtuoso (65th on Rolling Stone’s ranking of the greatest guitarists of all time) has recently issued his second solo album, Apocalyptic Love, and Sofia will be one of the stops on his world tour to promote it. He will be accompanied by the remarkable vocalist Myles Kennedy.

Silver Linings Playbook // The romantic comedy directed by David O. Russell received recognition not only from the audience, but also from the critics, which is unusual for the genre. The eight Oscar nominations are proof enough. The action revolves around the work, home and even the wife of Pat Solitano (Bradley Cooper) – a young man with bipolar disorder, who suddenly loses everything. Robert De Niro plays yet another great supporting role.

Joshua Bell // Wunderkinds usually disappoint at a later age. American violinist Joshua Bell, who made his debut as a soloist with the mythical Riccardo Muti in Philadelphia when he was only 14 years old, is one of the prominent exceptions. He is a winner of a Grammy award and director of the famous orchestra from the Academy of St. Martin-in-the-Fields, London. Bell will arrive in Sofia with his famous instrument – a masterpiece by Stradivarius.

February 4, Festivalna Hall

In theaters February 8

February 9, Bulgaria Hall

92 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy


Events and things that will be discussed in February КЛУБОВЕ

КНИГИ

СПРАВОЧНИК

BEBE // Ако все още не сте планирали нищо за най-романтичната вечер в годината, добър вариант е софийският концерт на нашумялата напоследък испанска певица BEBE. Въпреки че най-новият є албум е по-скоро с рок-енд-рол и пънк звучене, обаятелната изпълнителка обещава на публиката по нещо за всеки вкус. Un pokito de rocanrol е записан в Париж и е продуциран от Рено Летанг, който стои зад имена като Manu Chao.

ЛЕДОВЕТЕ СЕ ТОПЯТ // Неочакваният герой на последния роман на Илия Троянов („Светът е голям и спасение дебне отвсякъде”) е глациолог, отчаян от неминуемата гибел на любимите си алпийски глетчери. Останал без занимание, той се качва на круизен кораб, за да обяснява на туристите чудесата на Антарктика. Троянов – български писател, който живее във Виена и пише на немски – и тук демонстрира познатото си словесно майсторство.

150 РАЗГАДАНИ ТАЙНИ НА БЕЗКРАЙНОСТТА // В това солидно издание са събрани 150 научни статии, които обясняват по достъпен и увлекателен начин всички възможни аспекти на безкрайното – от космоса и загадъчните енергии до религията, философията и теорията на вероятностите. Разшифровани са кодовете на фундаментални загадки и са дадени отговори на някои въпроси, които всеки ден си задаваме.

14 февруари, Sofia Live Club

Издателство „Сиела”

Издателство „Книгомания”

EN

Books

Guide

BEBE // If you have not yet planned anything for the most romantic evening of the year, a good option is the concert in Sofia by recently acclaimed Spanish singer BEBE. Even though her latest album has a rock and roll/punk sound, the charismatic singer promises the audience something for every taste. Un Poquito de Rock and Roll was recorded in Paris and produced by Renaud Letang, who also produced albums for names like Mau Chao.

Melting Ice // The unexpected protagonist in the latest novel by IlijaTrojanow (“The World is Big and Salvation Lurks Around the Corner”) is a glaciologist, frustrated by the inevitable demise of his favorite alpine glaciers. Left without a job, he boards a cruise ship in order to show tourists the wonders of Antarctica. Trojanow, a Bulgarian writer who lives in Vienna and writes in German, demonstrates his well-known glibness once again.

150 Secrets of Eternity // In this publication you will find 150 scientific articles that explain, in an accessible and engaging manner, all the aspects of infinity – from space and mysterious energy to religion, philosophy and the theory of probabilities. It solves fundamental mysteries and answers some of the questions that we ask ourselves every day.

February 14, Sofia Live Club

Ciela publishing house

Knigomania publishing house

Текст АСЯ ДИМИТРОВА / By ASSIA DIMITROVA

Clubs

Februar y 2013

93


АНТИПОДИ / ANTIPODES Въпреки минусовите температури Despite the negative temperatures, хиляди българи се потопиха в кориthousands of Bulgarians jumped into тата на реките за традиционното the rivers for the traditional catching of изваждане на кръста на Йордановден the cross on St. Jordan’s Day (January (6 януари). В същото време рекорд6). At the same time record heat sent 94 жеги THEподгониха INFLIGHT MAGA ZINEAustralians to the beaches. ните австралийците your complimentar y copy към плажовете.


Februar y 2013

95

Фотография БТА / ЕPA


All You Need is

Love Wine

96 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy


Tr avel Festivities

Ако някой ви каже, че 9 септември, денят на комунистическия преврат през 1944, е най-спорната дата в българската история, не му вярвайте. Далеч повече антагонизъм предизвиква уж безобидният 14 февруари, който в повечето западни страни е ден за сърчица, херувимчета и романтични вечери. В България обаче това честване на един позабравен раннохристиянски мъченик злополучно съвпада с традиционната дата на Трифон Зарезан – деня на лозарите и един от най-очарователните български празници въобще. В много краища на България той бележи - ни повече, ни по-малко края на зимата и съживяването на земята. Откакто Българската православна църква прие Грегорианския календар, официалното честване е на 1 февруари, но мнозина продължават да го празнуват на 14-и – отчасти от обич към традицията, отчасти напук на настъпващия западен агресор Валентин. Раздорът върви от години и дори се задълбочава – за наше голямо учудване, защото, честно казано, не виждаме причина едното да не се съчетае с другото. В крайна сметка, както казва Омар Хайам, щастието е просто нещо – за него са нужни „комат хляб, бутилка вино – и ти”.

If anyone tries to tell you that September 9th, the day of the Communist takeover in 1944, is the most controversial date on the Bulgarian calendar, do not believe him. The 14th of February causes far more antagonism here, despite being seemingly inoffensive and a day for hearts, cherubim, and romantic evenings in most western countries. In Bulgaria, the celebration of this nearly forgotten early Christian martyr unfortunately coincides with the day traditionally dedicated to Trifon Zarezan (St. Trifon the Pruner) – the day of winegrowers and one of the most charming Bulgarian holidays in general. In many places in Bulgari,a it still marks the end of winter and the earth’s rebirth. Since the Bulgarian Orthodox Church adopted the Gregorian calendar, the official celebration of the day is on February 1st, but many people continue to celebrate it on the 14th of February – partially because they want to continue the tradition, partially in defiance of St. Valentine, who is seen as an advancing western aggressor. The discord has been going on for years and is even becoming more aggravated – to our great astonishment because, honestly speaking, we do not see why both celebrations cannot get along together. After all, as Omar Khayyam has said, happiness is a simple thing; it only takes “a loaf of bread, a jug of wine, and thou.”

Februar y 2013

97


10 романтични и недотам факти за

Свети Валентин Едни го чакат с нетърпение, а други – с нескрит ужас.

С

вети Валентин е сред празниците, които предизвикват наймного разногласия. За всеки, който тръпне в очакване и е способен в продължение на месеци да планира изненада за любимия човек, ще се намери и един, който да повдигне презрително вежди и да обяви празника за корпоративен заговор на производителите на бонбони и сувенири. Не се наемаме да отсъдим кой е прав – ще трябва сами да прецените за себе си. За да ви улесним, подбрахме 10 недотам известни факта за най-романтичния от празниците. ОБИЧАИ. В Уелс една симпатична стара традиция устоява успешно на прилива от плюшени и пластмасови сърчица. На празника мъжете и до днес подаряват на жените ръчно изработени и украсени дървени лъжици. В миналото, когато дърводелството било

98 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy

престижен и печеливш занаят, родителите на девойката са преценявали по подаръка колко сръчен и перспективен е младежът. НАИСТИНА ЛЮБОВ. Макар и Шекспировата Жулиета да не е реална, най-известната любовна история в света се оказва вдъхновение за мнозина. Всяка година на 14 февруари в родната й Верона се получават над 1000 картички-валентинки, адресирани до нея. Ромео не е чак толкова търсен. ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО. Много хора се потискат, ако останат сами на празника. Други пък го използват в опити да предвидят с кого ще го изкарат следващата година. Според едно поверие ако жената види летяща червеношийка на Св. Валентин, ще се омъжи за моряк. Ако птицата е лястовица, ще има беден мъж, но ще


живее много щастливо, а ако хвъркатото е кадънка, съпругът й ще е милионер. Не се споменават други видове, но за всеки случай избягвайте клетките на лешояда и гарвана в зоопарка. Ако пък намерите ръкавица, знайте, че другата е у бъдещата ви половинка. КОНКУРЕНЦИЯ. Ако скъпото ви същество признае, че е купило подарък и за друг, не бързайте да го замеряте с най-близката чиния. Около 3% от хората купуват по нещо и на домашните си любимци - и дори им посвещават картички. ТОЧНА ПРОГНОЗА. Броят на семената в ябълка, която изядете на Свети Валентин, показва колко деца ще имате. Екипът ни проведе съвестно проучване по въпроса, в хода на което бяха пожертвани килограм ябълки. Резултатите показват, че ако искате помалко от шест хлапета, най-добре е да предпочетете прасковите. ПЕЧЕЛИВШИТЕ. След продавачите на цветя и картички, найголям повод за празник всъщност имат компаниите за презервативи. Според гиганта Durex продажбите около 14 февруари са с между 20 и 30% по-високи от всеки друг период в годината. Числата можеха и да са по-високи, но през март пък идва ред на значителния ръст в продажбата на тестове за бременност. ЯПОНСКА РАБОТА. Жителите на Страната на изгряващото слънце често стават невинна жертва на рекламната индустрия, когато решат да възприемат западни празници. В резултат на могъща маркетингова кампания на шоколадовите фабрики, днес традицията повелява на 14 февруари жените задължително да зарадват любимия с кутия шоколадови бонбони. За още по-голямо удовлетворение на индустрията, мъжете са принудени да върнат жеста на 14 март, познат като Белия ден. РЕАЛНОСТТА. Въпреки духовната извисеност на празника, не трябва да се пренебрегва и материалното. Според едно актуално изследване 53% от американките най-безмилостно биха зарязали любимия, ако се е разсеял и е забравил за подаръка им. Всъщност това май не се отнася само за тях. ШОКОЛАДЪТ. Основателят на империята за лакомства Cadbury Ричард Кадбъри представя първата специална "валентинска" кутия бонбони през 1868. По това време американските лекари масово препоръчват шоколада като средство за лекуване на разбито сърце. Според някои второто е следствие на първото, но да не изпадаме в ненужен цинизъм. LO-VE. Прословутият хипарски начин за изписване на думата, в който сричките са една под друга, е измислен от Робърт Индиана. Той е сред лидерите на арт поп движението в Ню Йорк през 60-те и 70-те години. През 1973 Държавната поща на САЩ слага надписа върху посветени на Свети Валентин пощенски марки и продава над 300 млн. от тях, на стойност 25 млн. долара. Индиана не получава и цент, понеже не се е сетил да запази авторски права върху дизайна. Но хипитата така или иначе са над тези неща.

Februar y 2013

99


10 romantic and not-so-romantic facts about St. Valentine Some eagerly anticipate it, while others wait for it with undisguised terror

S

t. Valentine’s Day is one of the holidays which stirs the greatest controversy. For every one person who anticipates it on tiptoes and is capable of planning how to surprise their loved one over a period of several months in advance, there is also someone, who will furrow his brows in disdain and will declare the holiday to be a corporate plot by the manufacturers of confectionary and souvenirs. We will not take it upon ourselves to decide who is right and who is wrong – you will have to judge that for yourselves. However, to make it easier for you, we picked 10 not-so-well-known facts about the most romantic holiday. CUSTOM. An attractive, old tradition in Wales has successfully resisted the influx of stuffed or plastic hearts. On this day, the men give the women hand-made, decorated wooden spoons as a holiday gift. In the past, when carpentry was a prestigious and profitable trade, the girl’s parents would assess the lad’s skills and resourcefulness according to the gift.

TRUE LOVE. Although Shakespeare’s Juliet is not a real person, the most famous love story in the world has become an inspiration for many. Every year on St. Valentine’s Day, more than 1000 valentine cards are sent to Juliet’s fictional birthplace in Verona. As for Romeo, he is not sought after nearly as much. PEEPING INTO THE FUTURE. Many people feel depressed if they find themselves alone on this holiday. Others, however, use it as a means to guess with whom they will spend the next year. Tradition says that if the woman sees a flying robin on St. Valentine’s Day, she will marry a sailor. If the bird is a swallow, she will have a poor husband, but will have a very happy life. But if the flying creature is a goldfinch, her husband will be a millionaire. Other species are not mentioned, but you should avoid vulture and raven cages at the zoo just in

100 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy

case. Yet, if you were to find a single glove, you should know that your future spouse has the other one. RIVALRY. If your darling admits to having bought a gift for somebody else, do not rush to grab the nearest plate to throw at him. About 3 percent of people buy something for their pets, too, and even get a card for them. ACCURATE FORECAST. The number of seeds in the apple you happen to eat on St. Valentine’s Day indicates how many children you will have. Our team has done thorough research, sacrificing a kilogram of apples along the way. The results show that if you want to have less than six children, you had better choose to eat a peach. THE WINNERS. After flower and card sellers, condom manufacturers actually have the greatest occasion to celebrate. According to the giant, Durex, sales are between 20 and 30 percent higher during the days surrounding St. Valentine’s Day than during any other period of the year. The figures might have been even higher if March wasn’t the month when preg-

nancy tests sales marked a significant increase of their own. THE JAPANESE WAY. The inhabitants of the Country of the Rising Sun often become innocent victims of the advertising industry when they decide to adopt western holidays. As a result of the powerful marketing campaign by chocolate factories, tradition today says that it is mandatory for the women to cheer up their loved ones with a box of chocolate candies. To the industry’s even greater satisfaction, the men are bound to return the favor on the 14th of March, known in Japan as White Day. REALITY. Despite the spiritual nobility of the holiday, we should not ignore the material aspect. According to current research, 53% of American women would dump their loved one with no remorse, if they have become distracted and forgotten their gifts. In fact, it seems that this is true not only for American women. CHOCOLATE. The founder of the Cadbury confectionary empire, Richard Cadbury, presented the first special “Valentine’s” box of chocolates back in 1868. At that time, it was a common practice among American physicians to prescribe chocolate as a means of treating a broken heart. According to some, however, a broken heart is a consequence of the chocolate, but we do not want to sink into unnecessary cynicism. LO-VE. The famous hippie way of writing the word love, where the halves are on top of each other, was invented by Robert Indiana. He was among the leaders of the pop art movement in New York during the 1960s and 70s. In 1973, the US Postal Service put the inscription on postage stamps dedicated to St. Valentine’s Day and sold more than 300 million of them, cashing in $25 million. Indiana did not get a cent, because it did not occur to him to protect his design with a copyright. But hippies are above those things anyway.


Ценността на средиземноморската диета Факт е, че днес средиземноморската диета е един от найизвестните хранителните навици, като е доказан максималният й принос за човешкото здраве. Освен това на повечето потребители е добре известна Средиземноморската хранителна пирамида, която е създадена през 1994 г. от Световната Здравна Организацията (СЗО), в сътрудничество с Училището по обществено здраве в Харвард (HSPH), в която важна позиция заема консумацията на житно зърнените храни, плодовете и зеленчуците, както и на другите пресни и натурални продукти. Зеленчуковите култури като част от средиземноморската диета Зеленчуците се произвеждат и консумират в продължение на векове в Средиземноморието, а места като остров Крит, са известни в Европа и останалия свят с дълговековната продукция на пресни, вкусни и особено качествени зеленчукови култури. Градинарските насаждения, и главно зеленчуците, като цяло предлагат значителни количества хранителни вещества и антиоксиданти, също така съдържат витамини, въглехидрати, фибри и други важни съставки. В рамките на доброто хранене и с пълна съгласуваност с приложението на Средиземноморската диета се включва консумацията на 5 порции плодове и зеленчуци дневно, както призовават експертите, като основна предпоставка за балансиран и здравословен начин на хранене. Испания, Гърция и Италия заемат челно място по консумация на плодове и зеленчуци, нещо което трябва да извършат и останалите народи от Стария континент, въпреки че за много от тях нещо такова все още изглежда особено трудно. Традиционно култивиране, пригодено към новите изисквания Може би най-известният център за зеленчукови култури, не само в Гърция, но и в целия европейски континент е на остров Крит. Въпреки, че все още производството на зеленчукови култури в Крит запазва до голяма степен непроменен своя традиционен характер, продуктите са експортно ориентирани и непрекъснато нарастващите нужди на международните пазари са създали нови изисквания по отношение на осигуряване на качеството и преди всичко безопасността на зеленчуците, които се произвеждат сега в напълно контролирана среда, сертифицирана във всички етапи на производствения процес и стандартизация. Същевременно, освен от положителното въздействие, което оказва върху потребителите и производителите, модернизацията на производството и използването на нови технологии и приложения, като например възможността за проследяване, което води до особено значителни ползи за природната среда, като производството на зеленчуци се осъществява по процедури,

w w w. v e g i t e r r a n e o . g r

които преди всичко щадят околната среда и земята, която, както е известно, производителите от Крит обичат и уважават толкова много от древността до днес. Също така е очевидно, че основната цел на европейските производители на зеленчуци, като тези, които се произвеждат на остров Крит, е да се изгради доверие между тях и крайните потребители. По този начин европейските зеленчуци се произвеждат при стриктно спазване не само на законодателството на ЕС - което е най-строгото в света, но и прилагайки най-високите международни стандарти (серията ISO) и протоколи (GLOBALGAP, BRC, IFS и др.), както по време на производството, така и по време на стандартизацията и доставката на продуктите до крайните пазари, достигайки една универсална система за качество, започваща от полето и стигаща до рафта. Освен това, основните фактори на хранителната верига (веригите на търговците на дребно - потребителите) все повече търсят съществуването на конкретни правила, които да гарантират високото и постоянно качество на храните, които се разпространяват и консумират, чрез прилагането на документираните и контролираните производствени процеси, правилното изпълнение на които се удостоверява от компетентните органи.

Предимството на Европейските зеленчуци Търговската конкуренция на европейските зеленчуци, произведени в Крит се разширява от година на година по международните пазари, като все повече и повече подобни продукти от трети страни стигат до пазарите на Европа, претендирайки за дял от продажбите. Както бе споменато, европейските зеленчукови култури в повечето случаи заемат челно място както по отношение на качеството, така и по отношение на безопасността. По въпроса за качеството трябва да се отбележи, че разстоянията и транспортирането на зеленчуците и другите пресни продукти в рамките на европейските граници се извършва свободно и бързо, а производителите разполагат с дългогодишен опит и традиции в производството на определени продукти, след като самите те, бащите и дядовците им са отглеждали в продължение на векове тези продукти в Крит и други производствени райони на Европа. По отношение на безопасността, нещата са напълно ясни, след като в цяла Европа се спазват конкретни, напълно признати и приети процедури за сертифициране на всички етапи на производството и стандартизация, с особено строги спецификации, които не са институционализирани и по този начин не се спазват при повечето случаи в трети страни. Следователно, въз основа на гореспоменатите данни, е видно, че европейските зеленчукови култури осигуряват огромно конкурентно предимство пред подобните им от трети страни премахвайки всички съмнения по отношение на стойността, качеството и безопасността.

Februar y 2013

101


Как светецът си отряза носа How the Saint Cut Off His Nose Трифон Зарезан от българската народна митология изглежда твърде различен от канонизирания от християнската църква мъченик Текст ЯСЕН БОРИСЛАВОВ / Фотография АРХИВ

102 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy


Tr avel Festivities

В

дните между 1 и 14 февруари у нас се отдава чест на виното. Причина за протяжността на периода е едно леко объркване в календара. По-рано винарският празник Трифон Зарезан се е празнувал в средата на февруари, когато е денят на св. Трифон по стар стил в църковния календар. След приемането на новия стил (Григорианския календар) в църковните служби към края на 60-те години лозарският празник се оказа отделен от църковния. Някои го празнуват на 1 февруари, други – на 14-и, а има и благочестиви граждани, които, вдъхновени от виното, сливат двете дати и прекарват в безметежно веселие и дните между тях. ВПРОЧЕМ, АКО ЧОВЕК ПОРАЗЧОПЛИ християнската обвивка на празника Трифон Зарезан, лесно ще открие в основата

му стари езически божества и ритуали. И с изненада ще установи, че християнският светец-закрилник на лозарите и винарите няма нищо общо с лозарството и винарството. В основата на този празник стои митът за Ликург, който прогонил от царството си бога на веселието и пиянството Дионис, поради което бил наказан от безсмъртните със слепота и безумие. Според църковното предание Св. мъченик Трифон е живял през III век в малоазийската област Фригия. Родителите му били дълбоко вярващи християни, поради което и синът бил изцяло посветен на вярата. Той имал лечителска дарба и успял да излекува дъщерята на император Гордиан (238-244 г.) от тежка душевна болест. Но при следващия император – Деций (249-251 г.) християните били подложени на преследване и Трифон бил убит, след като отказал да се върне към езичеството. Никъде в житието му не е казано нищо за лозя и вино. СВЕТЕЦЪТ-ЛОЗАР от българската народна митология явно е друга персона – и като биография, и още повече като душевност. В народните представи Трифон Зарезан не е никакъв мъченик, а кисел махмурлия, пострадал чрез собствената си ръка поради лошо възпитание. Според една широко разпространена по всички български краища легенда, на 40-ия ден след Рождество (тоест на Сретение господне) Богородица тръгнала с Младенеца към храма за очистителна молитва. По пътя срещнала Трифон, който отивал да си реже лозето. Тя го поздравила любезно, а той вместо да отговори възпитано, є се подиграл, че е “мома-копилана”. Богородица си продължила по пътя (в някои версии първо го проклела, защото в българската митология дори Божията майка кълне) и малко по-късно срещнала жената на Трифон. Казала є бързо да тича към лозето, защото мъжът є си е порязал носа. Поръчала є също да носи парцали, кълчища, вълна, яйца, мас и други материали за лепене и превързване. Когато пристигнала на лозето, Трифоница видяла, че мъжът є е жив и здрав. Тя му разказала за срещата си с Богородица, а Трифон сърдито є отговорил: “Аз да не съм пиян, че да си отрежа носа, аз режа ето така, а не така.” И в този миг наистина си го отрязал. Това е в общи линии образът на Трифон в българската народна

митология. Затова е Зарезан, а някъде го наричат и Чипия. ТУК ЛЕГЕНДАТА СВЪРШВА и етнолозите започват да човъркат нейните структурни и семантични пластове, за да открият, че изпод християнските одежди на персонажите се подават ехидните физиономии на герои от тракийската древност. Със своето недружелюбно поведение към Богородица Трифон напомня за един древен митологичен персонаж, който също като него пострадал от брадва в лозята чрез собствената си ръка. Това е Ликург – царят на тракийското племе едони. Той забранил на поданиците си да почитат бога на виното и веселието Дионис, разгонил неговите компаньонки и наредил да се изкоренят всички лозя. Заради което бил наказан от боговете със слепота и безумие. Веднъж в пристъп на ярост опитал да отсече някаква лоза, но си отсякъл краката, а според някои версии убил сина си. Легендата за Трифон Зарезан отчасти възпроизвежда древния мит с подменени персонажи. ТАЗИ ДВОЙНСТВЕНА ПРИРОДА на Свети Трифон е отразена и в българската иконография. Някои зографи от по-миналия век, въпреки че рисуват канонизирания от църквата светец, поставят в ръката му лозарски косер, а понякога леко деформират и носа му. Същинската причина за оплитането на християнски светци в сюжети от езическата древност е виното. В неговия български празник Трифон Зарезан не е трудно да се открие ехо от шумните дионисови мистерии, чествани някога по нашите земи на прага на пролетта. Според обичая на този ден мъжете отиват в лозята и всеки зарязва по три пръчки, а кютуците полива с вино. След молитва за здраве и берекет всички сядат на обща трапеза, задължително с прясна пита, тутманик, печена или пълнена кокошка, пържени яйца и много вино. После избират цар на лозята – обикновено този, който предната година е направил най-много вино. Предвождани от него, обикалят по къщите, благославят, ръсят с китка босилек и обилно се черпят. След това се събират в къщата на царя или на мегдана и там сред шеги и закачки дружно се веселят – докато имат сили.

Februar y 2013

103


AsterA BAnsko Hotel & sPA: tHe Perfect PlAce for A winter vAcAtion! Разположен в подножието на Пирин, само на 200 м от ски лифта. Проектиран в типичния за Банско стил, с просторни двойни стаи и апартаменти с гледка към планината. Звезден лукс за пълноценна почивка – модерен сПа център, уникален аквапарк, ски гардероб. Situated at the foot of Pirin Mountains, only 200 m away from the ski lift station. Designed in typical Bansko style, it offers spacious, single, fully furnished double rooms and apartments with a view to the mountain. Four-star luxury for a fulfilling stay – modern SPA center, unique аqua park, ski equipment.

Address: 8 Strazhite Str., Quarter of Gramadeto, 2770 Bansko, Bulgaria phone: +359 749 86 140 104 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy

е-mail: reservations@asterabansko.com; www.asterabansko.com


Tryphon Zarezan in Bulgarian folk mythology looks very different from the martyr canonized by the Christian church By YASEN BORISLAVOV / Photography ARCHIVES

In

the days between the 1st and 14th of February, tribute is paid to wine in Bulgaria. The reason for the lengthy period is a slight confusion in the calendar. In earlier times, the winegrowers festival Tryphon Zarezan was celebrated in mid-February, on the feast day of Saint Tryphon, according to the old-style (Julian) church calendar. After the adoption of the Gregorian calendar in church services around the end of the 1960s, the winegrowers festival was separated from the church holiday. Nowadays, some celebrate on the 1st, others on the 14th of February, while some ‘devout’ people, inspired by wine, merge the two dates and spend the days between them in blissful oblivion.

ACTUALLY, IF YOU PROBE into the Christian cover of the holiday Tryphon Zarezan, you will quickly discover old pagan deities and rituals at its core. And don’t be surprised to find that the Christian saint, the protector of winegrowers and winemakers, has nothing in common with winegrowing and winemaking. At the heart of the holiday is the myth of Lycurgus, who drove the God of drunken revelry ,Dionysus, out of his kingdom, for which he was punished by the immortals with blindness and madness. According to church legend, St. Martyr Tryphon lived in the 3rd century in the region of Phrygia in Asia Minor. His parents were deeply religious Christians, so their son was also completely devoted to their faith. He possessed the gift of healing and managed to cure the daughter of Emperor Gordian (238-244) of a severe mental illness. But under the next emperor – Decius (249-251), the Christians were subjected to persecution and Tryphon was killed after he refused to revert to paganism. Nowhere in his Vita is there any mention of vineyards or wine. THE WINEGROWER’S PATRON SAINT in Bulgarian folk mythology is clearly a different figure – both with regard to biography and even more in spirit. In the popular image, Tryphon Zarezan is no martyr at all, but a surly person with a hangover, who suffered by his own hand for being ill-bred. According to a widespread legend throughout Bulgaria, on the 40th day after Christmas (i.e. Candlemas) the Virgin Mary was going with the Infant to church for a cleansing prayer. On the way, she met Tryphon, who was going to prune the vines. She greeted him kindly, while he, instead of answering politely, jeered at her for having given birth to a bastard son. The Virgin Mary continued on her way (in some versions she first cursed him, because in Bulgarian mythology even the Mother of God curses) and a little later met Tryphon’s wife. She told her to hurry to the vineyard because her husband had cut his nose. She also

told her to take along rags, tow, wool, eggs, lard and other materials for gluing and dressing. When she got to the vineyard, Tryphon’s wife found her husband alive and well. She told him of her meeting with the Virgin Mary and Tryphon retorted: “It’s not like I was so drunk as to cut off my nose, I cut this way, and not that way.” And at that moment he did indeed cut it off. This, generally speaking, is the figure of Tryphon in Bulgarian folk mythology. That’s why he is called Zarezan (from cut) and in some parts of the country he is also known as Chipiya (snub-nosed). HERE THE LEGEND ENDS and ethnologists begin to probe its structural and semantic layers to discover that malicious faces of characters of Thracian antiquity peep out from under the Christian robes. With his unfriendly behaviour towards the Virgin Mary, Tryphon reminds of an ancient mythological figure who just like him suffered by an axe from his own hand in the vineyard. This was is Lycurgus, king of the Thracian tribe Edoni. He forbade his subjects to worship the God of wine and revelry, Dionysus, drove away his female companions and ordered all vineyards to be eradicated. ( A deed for which he was punished by the gods with blindness and madness.) Once, in a fit of rage, he tried to cut off a vine but cut off his foot instead, and according to some versions he killed his son. The legend of Tryphon Zarezan partly reproduces the ancient myth with substituted characters. THIS DUAL NATURE of St. Tryphon is also reflected in Bulgarian iconography. Some 19th century icon-painters, although they painted the saint canonized by the church, depicted him holding a pruning knife and sometimes also with a slightly deformed nose. The real reason for tangling up Christian saints in plots of pagan antiquity is the wine. The Bulgarian holiday Tryphon Zarezan echoes the noisy Dionysian Mysteries, celebrated once in our lands at the advent of spring. In keeping with custom, on this day the men go the vineyard to each prune three vines, and wine is poured over the stumps. After a prayer for health and a good harvest everybody sits down to table, from which freshly baked bread, cheese cake, a roasted or stuffed hen, fried eggs and plenty of wine must not be missing. Then the king of the vineyards is chosen – usually the person who made the most wine during the previous year. Led by him, they make the round of the houses, give their blessings, sprinkle water with a bunch of basil for health and treat themselves abundantly to wine. Then they gather at the house of the king or on the square where they celebrate, amid jest and banter, as long as they can stand on their feet.

Februar y 2013

105


В куфара на

Веселин Тодоров Веселин Тодоров е изпълнителен директор на издателство „Сиела” от 1998. Има магистърска степен по информатика от Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Член е на Управителния съвет на Асоциация за хармонизиране на правото, както и на Българската асоциация за информационни технологии. Нещата, които винаги го съпровождат на път: Samsung Galaxy Note. Kаквото и да ви говорят, размерът, поне при телефоните, има значение. Телефонът с най-големия екран позволява да се ползва и като таблет, което ми спестява носенето на още една джаджа. Guerlain Homme – парфюм и дезодорант. Нямам постоянна привързаност към някаква марка парфюми, този аромат просто ми харесва за момента. Универсално швейцарско ножче. Понякога е полезно, а и навява приятни спомени за момчешките години. Книги. В момента чета „Империята, Първият ден на света” от Беязът Акман. Много интересна и достоверна версия на историята на Мехмет Завоевателя, превзел Константинопол и превърнал Османската империя в най-голямата световна сила. Автомобил – Peugeot 4007. Не че го нося в багажа си, разбира се. Но обичам пътуването с кола, а сегашното ми Peugeot е съчетание на високо качество и сравнително приемлива цена.

106 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy

In the Suitcase of

Vesselin Todorov Vesselin Todorov has been Executive Director of Ciela Publishing since 1998. He has a Master’s degree in Informatics from Sofia University St. Kliment Ohridsky. He is a member of the Board of Directors of the Association for the Harmonisation of Law, as well as the Bulgarian Association of Information Technologies. Here are the things he always carries in his suitcase when travelling: Samsung Galaxy Note. No matter what they say, size does matter, when talking about phones. The phone with the biggest screen can be used as a tablet as well, which saves me carrying an additional gadget. Guerlain Homme – perfume and deodorant. I do not have a permanent attachment to any specific perfume brand; I just prefer this fragrance at present. A Swiss Army knife. Sometimes it comes in very handy. Besides, it brings back memories from my childhood. Books. At the moment I am reading Empire, the World’s First Day by Beyazit Akman. A very interesting and truthful version of the history of Mehmed the Conqueror, who conquered Constantinople and turned the Ottoman Empire into the world’s greatest power at the time. An automobile - Peugeot 4007. Not that I carry it in my luggage, of course, but I enjoy travelling by car and my current Peugeot is a combination of high quality and a relatively reasonable price.


Februar y 2013

107


Когато облеклото има значение When Attire Does Matter Текст КАТЯ АТАНАСОВА

Четири ключа към правилната подготовка за важна бизнес-среща

Four keys to the proper preparation for an important business meeting

С

R

каквото и да се занимавате, все ще ви се наложи някоя и друга бизнес-среща. Какъвто и да е личният ви стил, и колкото и да държите на него (и на любимата си розова риза, да речем), трябва да сте наясно, че бизнесът си е бизнес и не гледа с добро око на опитите за оригиналничене. За да се справите с изпитанието, преди въпросната среща трябва да си отговорите на четири въпроса: къде ще се проведе тя, какъв е сезонът, кои са участниците и какви са вашите агажименти в нея.

egardless of the nature of your business, you will have to conduct a business meeting or two at least. It should be perfectly clear to you that business is business and it does not look favourably upon attempts at eccentricity, regardless of your personal style and how much you cherish it (your favorite pink shirt, for example). In order to meet the challenge, you need to answer four questions before attending a business meeting: where will it be conducted, what season is it, who will participate, and what is your role in the meeting.

КЪДЕ. Когато сте се уговорили да се видите по бизнес на „ваша територия”, имате известно психологическо предимство. Освен това най-вероятно знаете къде точно ще седнете или ще застанете. Но срещите извън офиса, в непознатото, могат да поднесат неприятни изненади. Например ако се провеждат около стъклена маса – бъдете сигурни, че присъстващите ще обръщат повече внимание на обувките ви, отколкото на това, което казвате. Помислете предварително дали чантата ви изглежда достатъчно добре, защото може да се наложи да я сложите на много видно място. И нека не е в цвят лилав, колкото и артистично да ви се струва.

WHERE. When you have arranged to discuss business with someone on “your turf”, you have a certain psychological advantage. Besides, you will probably know exactly where you will be sitting or standing. But meetings outside the office, somewhere unfamiliar, could present unpleasant surprises. For example, if a meeting is conducted around a glass table, you can be certain that those present will pay much greater attention to your shoes than to what you are saying. Consider if your handbag looks good enough in advance, because it might be necessary for you to put it in a prominent place. And please, avoid the color violet no matter how artistic it might seem to you.

КОГА. Не може да сложите лека панамена шапка в късната есен, та дори да ви се струва, че тя ви кара да приличате на Хъмфри Богарт. Облекло, което не е съобразено със сезона, по правило създава лошо впечатление у хората, с които се надявате да имате бизнес. Откажете се от лена през зимата, дори и най-хубавият ви костюм да е от тази материята. И се снабдете с подходящо бизнес облекло за лятото, защото трийсетградусовите жеги съвсем не са извинение да се появите някъде по хавайска риза. За мъжете костюмът си остава задължителен, единственият допустим компромис е ризата с ръс ръкав, която не се вижда под сакото. Независимо от сезона избягвайте плетените дрехи и ботушите. Ако навън са преспи, просто вземете едни елегантни обувки и се преобуйте преди срещата.

WHEN. You cannot wear a light Panama hat in the late autumn, even if it makes you look like Humphrey Bogart. As a rule, attire that is not appropriate for the season makes a bad impression on the people with whom you are hoping to do business. Forget linen during the winter, even if your best suit is made from this material. Equip yourself with appropriate business clothing for the summer, too, because 30° C is absolutely no excuse to appear somewhere wearing a Hawaiian shirt. The suit remains the norm for men, meaning the only possible compromise is to wear a short sleeved shirt, which would not be seen under the jacket. Regardless of the season, avoid knitted clothes and boots. If there are snow-drifts outside, you should simply take a pair of stylish shoes with you and put them on before the meeting.

С КОГО. Няма универсални правила за бизнес-среща. Има значение дали ще разговаряте с банкери, с директора на операта или с представители на синдиката на строителите. Важно е с

108 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy

WITH WHOM. There are no universal rules for what is considered a business meeting. The important thing is whether you will be speaking with bankers, the director of the opera, or representatives of the construction workers’ union. It is important to wear apparel which will


Tr avel st yle

Време за мъже The Full Monty Според повечето HR консултанти подборът на подходящ костюм е първата и една от най-важните стъпки към успеха при интервю за работа. Както, впрочем, и в почти всички други случаи от живота. According to most HR consultants the choice of an appropriate suit is the first and one of the most important steps to success in a job interview. As, indeed, on almost all other occasions in life.

РЕВЕРИТЕ са определящи за вида на сакото, като актуалната тенденция е те да са сравнително тесни. Идеалната ширина е около 5 сантиметра. THE LAPELS determine the look of the jacket, fairly narrow ones being currently in vogue. The ideal width is around 5 cm.

РАЗМЕРЪТ: Основното за костюма е да пасва идеално на тялото ви. Независимо колко пари ще отделите, ако сакото и панталонът висят или неестетично ви пристягат, все едно сте ги хвърлили на вятъра. THE SIZE: The main thing for a suit is the perfect fit. Regardless of how much money you spend, if the jacket and trousers are loose or awfully tight, you might just as well have thrown it out the window.

КОПЧЕТАТА – експертите на авторитетното списание GQ съветват да избираме сака с по две. Този вариант пасва добре на всяка фигура, а ако копчетата са свалени понадолу, силуетът се удължава и изтънява видимо. THE BUTTONS – the experts of the prestigious GQ magazine advise you to choose a two button jacket. This style fits any figure, and if the buttons are taken further down the silhouette is elongated and looks slimmer.

ДЪЛЖИНАТА на сакото – може да сте забелязали, че напоследък дизайнерите я скъсяват забележимо. Това се отнася и за ръкавите, така че не се притеснявайте, ако в началото ви се струват неестествено отрязани. THE LENGTH of the jacket – you may have noticed that lately designers are greatly shortening it. The same goes for the sleeves, so don’t worry if they seem unnaturally cut at first.

ПАНТАЛОНИТЕ също трябва да са по-къси, като за целта може да направите лек подгъв на крачолите. Също така е желателно накрая те да са леко стеснени. THE TROUSERS too have to be shorter, which is easily achieved by taking them up a notch. They should also be tapering slightly at the bottom.

НЕ ПРЕКАЛЯВАЙТЕ с химическото чистене, то неизменно съсипва плата и придава износен вид на костюма. DON’T OVERDO the drycleaning, it invariably ruins the fabric and makes the suit look worn.

ПО ВРЕМЕ НА ПЪТУВАНЕ, ако костюмът ви се намачка и нямате подръка ютия, просто го закачете от вътрешната страна на вратата на банята и пуснете горещата вода от душа да тече силно десетина минути. От парата дрехите ви ще се опънат и

ще изглеждат като нови. WHILE TRAVELLING, if your suit gets creased and you don’t have an iron handy, simply hang it up inside your bathroom door and let the shower run at full heat for about 10 minutes. The steam will banish the creases and your clothes will look like new.

Februar y 2013

109


облеклото да подчертаете своята принадлежност към определен социален и професионален кръг, но в същото време не бива да „потискате” с него отсрещната страна. Някои бизнес-срещи позволяват известна свобода – дори до дънки – но за целта трябва да сте предварително убедени, че и човекът оттатък масата ще си я позволи. Ако се появите спортно-елегантни и срещу вас седне някой с вечерен костюм, това неминуемо ще се отрази на увереността ви. По правило костюмът е най-сигурният избор – и за мъжете, и за жените. С него сте застраховани от грешки, стига да се придържате към незаслепяващи цветове. КАКВО? Изборът на облекло зависи от задачите ви в предстоящата среда и от мястото ви в нейната йерархия. Не бива подчинените да изпъкват пред шефовете си; и обратно, ако вие сте главният преговарящ от ваша страна, добре е да се отличавате малко от останалите. Подсъзнателно хората възприемат като „главен” този от групата, който изпъква с облеклото и държанието си. Ако решенията се вземат не от най-авторитетно изглеждащия член на групата, отсрещната страна подсъзнателно ще възприеме, че с тях преговаря не много отговорно лице (което може да ги засегне) или, че главният преговарящ се влияе от мнението на екипа си (което ще разклати доверието във взетите от него решения). „Изпъкването” трябва да е забележимо, но в никакъв случай – фрапиращо. Най-лесно се постига за сметка на детайлите и аксесоарите.

Ла Скара София, на ул. „Проф. Крикор Азарян” 11, Студентски град до бл. 60 (тел. 0889369369) Банско, ул. „Найден Геров” 1, хотел „Маунтин Парадайс”3, до МОЛ Банско (тел. 0888369369). Случвало ли ви се да ви донесат недопечено пиле, или необратимо кремиран стек? Тези злощастни случайности често развалят блаженото изживяване, наречено скара. В столичния ресторант „Ла Скара” (с поделение и в Банско) са измислили оригинално средство срещу тях: просто тук можете да приготвите месото си сами. Самите маси крият в средата си по една внушителна скара, на която можете сами да метнете предварително маринованите меса, сирене халуми или зеленчуци. Понеже високотехнологичните скари не изискват мазнина, наоколо не пръска, а целият аромат от печенето се улавя от мощните аспиратори. Ако не сте в настроение за подобни подвизи, можете да седнете и на обикновена маса и да оставите готвача да се справи със стека ви. Менюто е космополитно – пици, паста, морски дарове, елегантни салати (като „Попай”, с червено цвекло, синьо сирене и пъдпъчи яйца), завъртени специалитети, но и простички изпитани предложения като домашно кьопоолу и патладжан с чесън, зехтин и цедено кисело мляко. Мястото има още един силен коз: напълно обзаведен детски кът на горния етаж.

110 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy

emphasize the specific social and professional circle you belong to, but at the same time, you should be careful not to “suppress” the other participants with your attire. Some business meetings allow for a certain liberty – even to wear jeans – but only if you are completely sure that the person sitting at the other end of the table will accept this. If you show up in casual business clothing, and you face someone with a formal suit, that will inevitably affect your confidence. As a rule, a suit is the safest choice – for men, as well as for women. It guarantees that you will not make an error, provided you stick to colours that don’t blind. WHAT ROLE. Choosing apparel depends on your tasks in the forthcoming meeting and on your place in its hierarchy. Subordinates should not stand out more than their bosses; on the contrary, if you are the main negotiator for your party, it is good to be clad in a manner that will distinguish you a bit from the rest. People instinctively perceive the leader of the group to be the one who stands out via his or her apparel and behavior. If the decisions are not made by the most-important-looking member of the group, the other party might involuntary sense that the person they are negotiating with does not occupy a very high position (which might offend them), or that the main negotiator is influenced by the opinion of his or her staff (which will shake their trust in the decisions made by this person). One must “stand out” in an unnoticeable way, and by no means make a show. The easiest way to achieve that is via small details and accessories.

La Skara Sofia, 11 Prof. Krikor Azaryan Str., Students Town, near bl. 60 (tel. 0889369369). Bansko, 1 Nayden Gerov Str., Mountain Paradise 3 hotel, near Mall Bansko (tel. 0888369369). Have you ever been served a half-baked chicken or an irreversibly cremated steak? Misadventures like these often spoil the blissful experience called “grill.” La Skara restaurant in Sofia (which also has a location in Bansko) has worked out a strange yet quite efficient way of preventing this from happening: they simply allow you to prepare your meat yourself. The grills are set in the middle of each table, which is where you will soon be grilling your own pickled meat, haloumi cheese or vegetables. There is no spitting grease because these high-technology grills use no fat, and powerful absorbing machines take away all the fragrances of the grilling. The process appears quite entertaining, but if you are not in the mood for such acts of heroism you can sit at an ordinary table and let the cook prepare your steak for you. The menu is cosmopolitan – there is pizza, pasta, sea fruit, elegant salads (such as the Popeye, with beets, blue cheese and quail’s eggs), sophisticated specialties, but also simple and delicious starters – such as home-made eggplant mash, and a fantastic appetizer made from eggplant with garlic, olive oil and squeezed yoghurt. The place has one more great advantage: a fully equipped children’s corner on the upper floor. Children can play there for hours.


Bar Flight 24 часа Live София, ул. Леге №15А тел.: 0877 776 776 Най-актуалното заведение в сърцето на София – Bar Flight, изненада своите верни почитатели, клиенти и всички ценители на изисканата кухня и забавлението от висока класа, с нова визия и нов статут. На 20 ноември с изискано парти, на което бяха поканени знаменитости от шоубизнеса, спорта и бизнеса, бе открит Bar Flight Live. Амбицията на заведението е то да бъде най-добрият образец в България на американския тип пиано барове. Всяка вечер на сцената на Bar Flight Live звучи жива музика, представяна от най-добрите музиканти, включително и поп фолк, но в нов аранжимент и с модерен саунд. Сряда вечер е отредена за специалните гости на Bar Flight Live. Сред изпълнителите са Кристина Димитрова, Орлин Горанов, Мария Илиева, Васил Найденов. Звезди могат да бъдат и гостите на пиано бара. Онези, които искат да се включат със своя глас, могат да се представят, като световни знаменитости в караокето, благодарение на 30-те видео монитора на Bar Flight Live. Интериорът е в стила на американските заведения от този тип. Мебелите са изработени по специална поръчка и изцяло с естествени материали – дърво, камък и стъкло. Цветовете са в топлата гама и създават усещане за уют, а бутиковите сепарета „Честър” придават стил и изисканост на заведението. Bar Flight Live предлага на своите гости уникално и богато меню от европейска кухня 24 часа в денонощието.

Bar Flight 24 Hours Live 15А Lege St., Sofia, Bulgaria phone: +359 877 776 776 The most famous spot in the heart of Sofia, Bar Flight, surprised its faithful fans and clients – as well as all connoisseurs of exquisite cuisine and high class entertainment – with its new look and status. November 20-th was the night of the Grand opening of Bar Flight Live. It was unveiled with an elegant party and famous guests from the worlds of show business, sports and business. The ambition of the establishment is to be the best example of American style piano bars in Bulgaria. Each night there is live music on Bar Flight Live’s stage, presented by the best musicians – performing different styles, including also pop folk, but with a new, modern sound. Wednesday night is dedicated to Bar Flight Live’s special guests. Kristina Dimitrova, Orlin Goranov, Maria Ilieva and Vassil Naidenov are among the performers. The guests can also become stars of the piano bar themselves. Those wishing to participate with their own voice will be able to present themselves as world-famous people via karaoke, thanks to Bar Flight Live’s 30 video screens. Its ultimate-class sound will even compete with the sound of its “bigger brother” – the famous Night Flight dance night club. The interior is designed in the same style of American piano bars. The furniture is made from completely natural materials – wood, stone and glass. The colors are warm and create an atmosphere of coziness, but there is also an exquisiteness with the boutiquestyle Chester sofas. The unique cuisine offers a rich menu of dishes available 24 hours for guests.

Januar y 2013

111


Brasserie София, ул. Райко Даскалов №3, в градината на ул. Ангел Кънчев и Солунска тел. 02/ 980 03 98 Brasserie напомня за елегантните ресторанти на Горен Манхатън и е перфектно място за бизнес обяд, вечеря с приятели, следобедно кафе и (или) късни коктейли. Закътаният вътрешен двор приканва към студено мохито, а стилният салон – към кулинарна екстраваганца. Заведението е носител на наградата на специализираното списание Бакхус в категорията Bar&Dinner за 2006 и 2007 година. Изборът от ястия е впечатляващ, а кухнята – интернационална. Можете да ги полеете с първокласни вина и напитки от цял свят.

Motto София, ул. Аксаков №18 тел. 02/ 987 27 23 Историята на всеки съвременен град е запечатана в забележителностите, които го характеризират на географската карта. Има и друга история, която често пъти е много по-любопитна и лична – онази, която пишат хората в заведения, превърнали се от години в градска легенда. Едно такова място винаги е съчетавало добрия вкус в музиката, храната и компанията, и от дълго време се е превърнало в култово и любимо за всеки, които иска да бъде част от интересната градска тълпа. Клуб Мото е градски пристан за всеки, който иска да бъде някой или да срещне интересни събеседници, да научи най-новите софийски клюки, да разбере всичко за хитова книга, филм или театрална постановка. Удоволствието от приятния разговор е допълнено от елегантното меню, добрата селекция от напитки и хубава музика - от онази, която не те ангажира непременно да влезеш в ритъм, а по-скоро отзвучава леко встрани, като хармоничен фон на преживяването. Спокойствието и уютът са превърнали Клуб Мото не само в предпочитано, но в задължително място за всеки, който иска да усети истинската атмосферата на София и да научи най-тайните й истории.

Spaghetti Company СЕРДИКА ЦЕНТЪР, бул. Ситняково №48 тел. 02/ 841 28 18 ЦУМ – етаж 1, тел: 02/ 926 0427 MALL OF SOFIA – бул. Ал. Стамболийски №101 Mall Bulgaria 102 ет 3 до кино Арена Работно време: понеделник - неделя от 10:00 до 00:00 ч. spaghetticompany@mail.bg Трите ключови думички на вече веригата заведения Spaghetti Company са: Pizza, Pasta, Modernista. Акцентът е върху италианска кухня, но се долавят и нотки от средиземноморската и френската класическа кулинария, а Modernista описва ърбън атмосфера и дизайн. Изчистения модерен стил и леката музика създават уют и спокойствие! В Spaghetti Company можете да се насладите на вкусна италианска кухня, специално подбрани вина, пефектно обслужване и приятна музика. Ресторантът е идеалното място за вашите делови и лични срещи.

112 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy

Brasserie 3 Raiko Daskalov Str., Sofia (in the public gardens adjoining Angel Kanchev and Solunska Str.), phone: +359 2/ 980 03 98 Brasserie is reminiscent of trendy upper Manhattan eateries and is the perfect place for a business lunch, dinner with friends, afternoon coffee and/or late night drinks. A cosy patio at the back tempts you into having an ice-cold Mojito cocktail, while the elegant salon invites you to partake in a culinary extravaganza. The establishment won the Bacchus magazine Bar&Dinner Award in 2006 and 2007. The cuisine is international and the choice of gourmet dishes is staggering. Wash them all down with first-class wines and spirits from around the world.

Motto 18 Aksakov Str., Sofia phone: +359 2/ 9 872723 The history of every modern city is hidden among the sights that make it stand out on the geographical map. And often there is another unique story that is quite peculiar and personal – the story told by people and places that have become legends within the city as the years go by. A place just like this, which has always combined good taste in music, food and company, quickly became the favorite place for everyone wishing to be part of the interesting, urban crowd. Club Motto is an urban “port in a storm” for everyone who wants to be somebody or to meet an interesting crowd, to learn the latest Sofia gossip, or hear everything about the latest best-selling book, box office hit or popular theater performance. The pleasure of a nice conversation is augmented by an elegant menu, good selection of drinks and nice music – the kind that doesn’t force you to get into the rhythm, but that simply creates a harmonious environment for your experience. The calmness and coziness of Club Motto have made it not only the most preferred spot, but also the place for everyone wishing to experience the real atmosphere of Sofia and to learn its most secret stories.

Spaghetti Company SERDIKA CENTER, 48 Sitnyakovo Blvd phone: +359 2/ 841 2818 TZUM – floor 1, phone: +359 2/ 926 0427 MALL OF SOFIA – 101 Al. Stamboliiski Blvd. Mall Bulgaria 102 floor 3 near Arena cinema Working time: Monday-Sunday 10:00 am – 12:00 pm spaghetticompany@mail.bg It is not possible to pass 6th of September Street and to remain indifferent to the appearance of this unusual restaurant. You will understand what makes it so unusual the minute you cross its threshold. Only one step and you forget about the busy turmoil of the city, and move into another reality that has a magic atmosphere and countless culinary propositions. Here you will find a pleasant combination of contemporary interior design, exquisite international cuisine and relaxing music. The restaurant also impresses with its delicate personal attitude towards the customer and the feeling of home comfort. All this makes Spaghetti Kitchen the most modern and desired place in Sofia.


Cinecitta Osteria Italiana София, кв. Бояна ул. „Кумата” №75г 0885 760160 www.cinecitta.bg Cinecitta Osteria Italiana предлага класическа италианска кухня, интерпретирана по съвременен начин, приготвена изцяло с италиански продукти и поднесена в артистична по италиански атмосфера – всичко онова, заради което тази храна е най-популярната в света. Философията на Cinecitta е да има винаги пресни, сезонни и изключително качествени продукти, незамразявани меса, риби и морски дарове. Да има класически ястия от италианската кухня, но и някои рецепти с авторски решения, да има достатъчно разнообразие, за да идвате често, без да ви омръзва. Един ден може да поръчате просто хрупкава пица, а за друг, по-специален повод да изберете омари. Екипът в кухнята на Cinecitta е от впечатляващи професионалисти с дългогодишен кулинарен опит в Италия, сред които и доайенът Романо Форнасиера. Винената листа на Cinecitta е най-пълната селекция на качествени италиански вина в България, всичко най-добро в съотношение цена-качество, както и емблематични вина, които ще ви предложи сомелиерът Доменико Фабиано. Cinecitta Osteria Italiana е в полите на Витоша, в красивата Бояна, на минути от Киноцентъра, заради което и носи името на прочутото италианско филмово студио.

Modera София кв. Изток ул. „Фредерик Жулио Кюри” №18 тел: 02/ 971 32 78 мобилен: 0884 255 558 На няколко минути от шумния център, ресторант „Модера” е точно това, което ви трябва, за да се откъснете за малко от забързаното ежедневие – приятна обстановка, добро обслужване и качествена храна. Тази комбинация прави ресторанта добра идея едновременно за бизнес обяд, семейна вечеря или пък частно парти с отбрани гости и добри приятели. Кухнята е с класически италиaнски акцент. Предлагат се както различни видове прясна паста, така и голямо разнообразие от рибни и местни деликатеси. Съчетанието от вкусната храна с чаша вино от богатия винен лист допълва приятното изживяване на гостите.

Cinecitta Osteria Italiana Sofia, Boyana suburb 75g Kumata Str., tel. +359 885 760160 www.cinecitta.bg Cinecitta Osteria Italiana offers a new take on classical Italian cuisine, prepared wholly with Italian products and served in an artistic Italian setting - all the reasons why this food is the most popular in the world. Cinecitta’s philosophy is to always use fresh, seasonal and extremely good quality products, fresh meat, fish and seafood. It offers classical Italian dishes, as well as some special recipes, and enough variety for you to frequent the place without getting tired of it. One day you can simply order crispy pizza, the next you can choose lobster for a more special occasion. The Cinecitta culinary team consists of impressive professionals with long experience in Italy, including doyen Romano Fornaciera. The Cinecitta wine list comprises the fullest selection of quality Italian wines in Bulgaria, the best possible value for money, as well as emblematic wines presented by sommelier Domenico Fabiano. Cinecitta Osteria Italiana is located at the foot of Mt. Vitosha in the lovely suburb of Boyana, just minutes away from the Cinema Centre – hence the name of the famous Italian film studio.

Modera Sofia Iztok district 18 Frederic Juliot Curie St. tel.: +359 2/ 971 32 78 mobile: -359 884 255 558 Only a few minutes away from the noise of downtown, the Modera restaurant is exactly what you need in order to turn off the bustle of daily life for a while – a pleasant atmosphere, good service and quality food. This combination makes the restaurant a good place for a business lunch, a family dinner or a private party with special guests and good friends. The cuisine has a classic Italian touch. It offers different types of fresh pasta, as well as a great variety of fish and meat delicacies. Combine a glass of wine from the rich wine selection with the delicious food in order to add to your already pleasant experience as our guest.

Januar y 2013

113


Restaurante Te Quiero ИЗКУШЕНИЕТО НА ИБЕРИЙСКАТА КУХНЯ София, бул. България 56А тел. 02/ 850 44 35 моб. тел.: 0888 04 04 04 www.tequiero.bg През последните години в световните класации водещите ресторанти са испанските. В класацията на „Сан Пелегрино – топ 10” за 2012 три от ресторантите са испански, печелейки призовете със завидна техника и философия за храната. Тази кухня се е прочула с традиционни и неустоими ястия като паеля, фидеуа и неповторимия вкус на хамон иберико бейота, завладял континенти. Сега и в София можете да опитате всичко това – в испанския ресторант „Te Quiero”. Екипът от готвачи на „Те Quiero” твори пред очите на гостите в открита кухня. Всички храни са автентични, продуктите са внесени директно от Испания – рибата, подправките, оризът, хамоните, вината. „Te Quiero” е едно от малкото места в България, където можете да се насладите на уникалните вкусове на антрекот и бон филе от „Black Angus” и Wagyu Kobe style Beef. Менюто, придружено от богата винена листа, ще задоволи напълно вашия изискан вкус. Ресторантът разполага със 70 седящи места и уникална лятна градина със 120 места. „Te Quiero” е предпочитано място за романтична среща, бизнес обяд или вечеря с приятели. В „Te Quiero” вие сте на гости при приятели.

Spaghetti kitchen София, ул. 6-и септември №9 Резервации тел.: 0890 5 66666 office@spaghetti-kitchen.com www.spaghetti-kitchen.com Няма как да преминете по улица „6-и септември” и да останете безразлични към вида на този наистина необикновен ресторант. Какво го прави такъв, ще разберете в момента, в който прекрачите прага му. С една-единствена крачка забравяте за работната суматоха на големия град и се пренасяте в един друг сюжет с вълшебна атмосфера и безброй кулинарни предложения. Тук ще откриете приятна комбинация от съвременен дизайн в обзавеждането, изискано меню с интернационална кухня и отпускаща музика. От месец ноември се открива и отопляема външна градина. Заведението впечатлява и с деликатно лично отношение към клиента и усещане за домашен уют. Всичко това превръща Spaghetti Kitchen в най-модерното и желано място в София.

114 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy

Restaurante Te Quiero THE TEMPTATION OF THE IBERIAN CUISINE 56A Bulgaria Blvd, Sofia, Bulgaria phone: +359 2/ 850 44 35 mobile: +359 888 04 04 04 www.tequiero.bg For the last years Spanish restaurants have been on top of international rankings. There are 3 Spanish restaurants in the 2012 edition of „San Pelegrino Top 10” winning the awards thanks to their exclusive technique and philosophy for food. This cuisine is world-known for its traditional and irresistible dishes such as the paella, fideuа and the unique flavor of the jamоn ibеrico bellota, which made a conquest of continents. Now you have the chance to taste all those masterpieces in Sofia in the Spanish restaurant „Te Quiero”. The team of chefs of „Te Quiero” create their dishes in an open air kitchen, just in front of the eyes of their gusts. All dishes are fully genuine and prepared of authentic ingredients imported directly from Spain – the fish, the spices, the rice, the jamons, the wines. „Te Quiero” is one of the few places that will let you enjoy the unique flavours of the entrecote and bon fillet of „Black Angus” and Wagyu Kobe style Beef. The menu accompanied by a rich wine list will fully satisfy your exquisite taste. The restaurant disposes of 70 seats and unique summer garden with 120 seats. „Te Quiero” is a privileged venue for a romantic rendezvous, business lunch or a dinner with friends. You’ve come to see friends instead of visiting a restaurant in „Te Quiero”.

Spaghetti kitchen 9, 6th of September Str., Sofia, Bulgaria Reservations: +359 890 5 66666 office@spaghetti-kitchen.com www.spaghetti-kitchen.com It is not possible to pass 6th of September Street and to remain indifferent to the appearance of this unusual restaurant. You will understand what makes it so unusual the minute you cross its threshold. Only one step and you forget about the busy turmoil of the city, and move into another reality that has a magic atmosphere and countless culinary propositions. Here you will find a pleasant combination of contemporary interior design, exquisite international cuisine and relaxing music. The restaurant also impresses with its delicate personal attitude towards the customer and the feeling of home comfort. All this makes Spaghetti Kitchen the most modern and desired place in Sofia.


Есте: висшата кухня вече и в България ул. Николай Хайтов №3 А тел.: 02/ 868 72 96 мобилен телефон: 0886 700 269 www.este-restaurant.com С нарастващите нужди на ценителите на истински качествената кухня в България се роди идеята за създаването на Есте – един ресторант, различен от всички останали. За осъществяването є бе привлечен Димитър Дамянов – готвач със завидна биография, черпил опит и вдъхновение в най-добрите ресторанти на планетата, включително копенхагенския Noma (номер 1 в света за 2010, 2011, 2012), испанския Arzak (номер 8 в света за 2012), прочутия The Fat Duck на Хестън Блументал, лондонския Savoy Grill Restaurant на също толкова знаменития Гордън Рамзи, Le Gavroche на Мишел Ру, английските Ritz London и Lowry Hotel и испанския Martine Beresategue. Авторският подход на Дамянов е да приготвя храната по новаторски, интересен и здравословен начин, като подбира най-качествените продукти от цял свят и ги съчетава с български билки и пресни диворастящи подправки. Избата съдържа подбрани вина от цял свят, съхранявани в подходящи помещения при идеална температура. Водеща във философията на Есте е кухнята, но интериорът също не остава по-назад във формулата за качество, класа и стил. Всеки детайл е старателно подбран и поръчан при най-добрите световни производители и творци. Другият стълб в концепцията на Есте е обслужването – тук всеки клиент би бил напълно удовлетворен.

Център по дентална медицина Свети Георги ул. Константин Иречек 20, София, България тел. 02/954 47 83, тел./факс 02/952 41 94 моб. тел.: 0886 129 213, 0898 526 082 e-mail: dc_st.george@abv.bg Ако имате два свободни дни в София, идете на зъболекар дори да смятате, че не ви е необходимо. Повечето българи, които живеят в чужбина, редовно се прибират с единствената цел да си лекуват зъбите в България, където стоматолозите не само се справят доста добре, но и за по-малко пари. В денталния център на д-р Цалов, специализирал ендодонтия, парадонтология и имплантология в Австрия, Италия, Швейцария и Франция, може да получите и козметични услуги. Една от възможностите е да си избелите зъбите по най-популярните в Европа технологии или просто да си направите профилактичен преглед. Новост в центъра е лечението с лазарен апарат без болка и без анестезия.

Este: Haute Cuisine Is Now in Bulgaria 3 А, Nikolay Haytov str. phone: 02/ 868 72 96 mobile phone: 0886 700 269 www.este-restaurant.com The increasing demands of connoisseurs for quality cuisine and good service combined with the absence of a restaurant that is able to meet those needs in Bulgaria gave birth to Este – a restaurant that is different from all others. In order to realize this dream, Este recruited the best chef in Bulgaria – Dimitar Damyanov, who draws from his experience in some of the best restaurants on the planet, including: Noma, Copenhagen (world‘s number one restaurant for 2010, 2011 and 2012), Arzak, Spain (world‘s number eight for 2012), The Fat Duck, UK (Heston Blumenthal’s restaurant and the number thirteen for 2012), Gordon Ramsay‘s Savoy Grill Restaurant, Ritz London, Le Gavroche (the restaurant of the famous Michel Roux), etc. Dimitar Damyanov’s unique approach is to prepare food in an innovative, interesting and healthy way. Our Chef selects the best quality products from all over the world and combines them with local herbs and fresh wild spices. A rich assortment of wines from all over the world is on hand, all of which are preserved in suitable rooms at ideal temperatures. Cuisine is the main focus of the Este philosophy, but our interior and atmosphere are also important parts of our recipe for quality, class and style. Each and every detail has been selected with precision and ordered from the best manufacturers and artists in the world. Customer service is at the heart of the philosophy and concept of Este restaurant. Here, each client will feel completely satisfied.

St. George Dental Services Centre 20 Konstantin Irechek Str., 1000 Sofia, Bulgaria phone: +359 2/ 954 47 83, phone/fax: +359 2/952 41 94 cell phone: +359 886 129 213, +359 898 526 082 e-mail: dc_st.george@abv.bg If you have a couple of days to spare in Sofia then you should visit a dentist – even if you don’t think you need to. The majority of Bulgarians who live abroad regularly return with the single aim of having their teeth taken care of in a country where the dentists not only perform a very decent job, but also charge a lot less. At Dr. Tsalov’s Dental Services Centre you can also have cosmetic treatments. Dr. Tsalov has studied endodontics, paradontology, and implantology in Austria, Italy, Switzerland and France. Therefore, you will have the opportunity to have your teeth whitened with the latest European technology, or simply have a check-up. Laser treatment, which is performed without anesthesia and is completely painless, is one of the centre’s more novel procedures.

Januar y 2013

115


Red Canapé is different. Just like you. Red Canapé Restaurant Graffit Gallery Hotel Varna, Bulgaria, 65 Knyaz Boris I blvd. Reservations: +359 882 005 005 www.redcanape.com

116 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy


ВАЖНО! ПРЕВОЗ НА БЕЗПЛАТЕН БАГАЖ ПО ПОЛЕТИТЕ НА БЪЛГАРИЯ ЕР НОВА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯ ЕР България Ер въвежда по линиите си нови правила за превоз на багаж за билети, издадени на/след 02 май 2011 г. Новата система, PIECE CONCEPT, се базира на броя, теглото и размерите на чекирания багаж. РЕГИСТРИРАН / ЧЕКИРАН БАГАЖ Всеки пътник има право да превози в багажниците на самолета безплатен багаж, както следва: 1. Общи правила – Международни и Вътрешни линии: Класа на обслужване

Норма на безплатен багаж

Бизнес класа

2 броя – макс. до 23 кг и до 158 см всеки

Икономическа класа

1 брой - макс. до 23 кг и до 158 см

2. Изключения: Златна карта на бонусната програма

Плюс 1 брой – макс. до 23 кг и до 158 см

За притежатели на кобрандирана карта „България Ер-ЦКБ”

Безплатна норма чекиран багаж – 2 броя до 23 кг всеки

За членове на програмата „ЦКБ Клуб”

Безплатна норма чекиран багаж – 2 броя до 23 кг всеки

Моряци

Плюс 1 брой – макс. до 23 кг и до 158 см

Бебета от 0-2 години

1 брой – макс. до 10 кг и до 115 см

Максималният размер е сумата от външните размери на дължината, височината и широчината на багажа - /l +h+w/.

Пътникът може да превозва и повече от безплатната норма багаж срещу допълнително заплащане. 3. Такси за свръхбагаж - Международни линии:

4. Такси за свръхбагаж - Вътрешни линии:

За по-тежък багаж - между 23 кг - 32 кг

EUR 50

За по-тежък багаж - между 23 кг - 32 кг

EUR 20

За по-обемист багаж - между 158 см – 203 см

EUR 70

За по-обемист багаж - между 158 см – 203 см

EUR 30

Допълнителна бройка - втори багаж до 23 кг x 158 см

EUR 50

Допълнителна бройка - втори багаж до 23 кг x 158 см

EUR 20

Допълнителна бройка – трети багаж до 23 кг x 158 см

EUR 100

Допълнителна бройка – трети багаж до 23 кг x 158 см

EUR 50

Багаж с тегло над 32 кг може да се превозва само като карго. 5. Специални категории багажи: Включва се в безплатната норма багаж, при условие че е до 23 кг и до 200 см. Счита се като брой багаж. Спортна екипировка

Домашни любимци в пътническата кабина /PETC/: Максимално тегло на животното и клетката – до 8 кг Максимални размери на клетката – 48 x 35 x 22 см

Изключение: - Международни полети: Един чифт ски на пътник – прилага се фиксирана такса от EUR 30. - Вътрешни полети: Един чифт ски на пътник - прилага се фиксирана такса от EUR 20. Не се включва в безплатната норма багаж. Заплаща се такса от EUR 50.

Приемат се само кучета и котки. Животни в багажника /AVIH/: Максимално тегло на животното и контейнера – 32 кг Максимални размери на контейнера – 110 x 80 x 76 см

Не се включва в безплатната норма багаж. Заплаща се такса от EUR 80.

РЪЧЕН / КАБИНЕН БАГАЖ: 1 брой – до 10 кг Размери - до 55 x 40 x 23 см, с максимален сбор от трите измерения до 115 см За смесени превози с участието на България Ер и други партньорски авиокомпании в маршрута могат да бъдат прилагани други условия за багаж.

Januar y 2013

117


ImPorTANT! CArrIAGE oF FrEE oF CHArGE BAGGAGE oN BULGArIA AIr FLIGHTS NEw BAggAgE PolICy oF BulgArIA AIr Bulgaria Air introduces its new rules for baggage carriage on its destinations for all tickets, issued on / after 02 May 2011. The new policy, PIECE CONCEPT, is based on the quantity, weight and dimensions of the checked-in baggage. CHECKED-IN BAGGAGE Each passenger has the right to transport in the aircraft free of charge baggage, as follows: 1. General Terms – International and Domestic Flights: Booking Class

Terms for free of charge baggage

Business Class

2 PC – up to 23 kg and 158 cm

Economy Class

1 PC - up to 23 kg and 158 cm

2. Exceptions: Gold Bonus Program Card

Plus 1 PC – up to 23 kg and 158 cm

Holders of Co-branded Card – Bulgaria Air-CCB

Free bag allowance – 2 PC up to 23 kg each

Members of CCB Club Programme

Free bag allowance – 2 PC up to 23 kg each

Marines

Plus 1 PC – up to 23 kg and 158 cm

Infants from 0-2 years old

1 PC – up to 10 kg and 115 cm

The maximum allowed size is the sum of the external length, height and width of the baggage /l+h+w/.

The passenger can transport more than the free of charge terms for an additional charge. 3. Extra Baggage Fees - International Flights:

4. Extra Baggage Fees - Domestic Flights:

Overweight /between 23 kg and 32 kg/

EUR 50

Overweight /between 23 kg and 32 kg/

EUR 20

Oversize /between 158 cm – 203 cm/

EUR 70

Oversize /between 158 cm - 203 cm/

EUR 30

EUR 50

Extra piece - second piece up to 23 kg x 158 cm

EUR 20

Extra piece - third piece up to 23 kg x 158 cm

EUR 50

Extra piece - second piece up to 23 kg x 158 cm Extra piece - third piece up to 23 kg x 158 cm

EUR 100

Baggage with weight of more than 32 kg is subject to Cargo transportation. 5. Special baggage items It is subject to free of charge carriage in case the baggage is up to 23 kg and to 200 cm. It is considered as a piece of baggage. Sports Equipment

Pets in the aircraft cabin /PETC/: Maximum weight of the pet and cage - up to 8 kg Maximum dimensions of the cage – 48 x 35 x 22 cm

Exception: - International Flights: Pair of skis for passenger – fixed fee of EUR 30 is applied. - Domestic Flights: Pair of skis for passenger – fixed fee of EUR 20 is applied. Not included in the free of charge baggage norm. Fee of EUR 50 is applied.

Only dogs and cats are allowed. Animal in the baggage compartment /AVIH/: Maximum weight of the animal and the container – 32 kg Maximum dimensions of the container –110 x 80 x 76 cm

Not included in the free of charge baggage norm. Fee of EUR 80 is applied.

HAND/CABIN BAGGAGE: 1 PC - up to 10 kg Dimensions – 55 x 40 x 23 cm, with maximum sum of all dimensions up to 115 cm For code-share flights with Bulgaria Air and other partner airlines in the route can be applied other baggage policies.

118 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy


НОВИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕВОЗ НА ДЕЦА

New Rules for Transporting Children

От 1 юли 2012 година авиокомпания България Ер променя правилата за превоз на непридружени деца

From the 1st of July 2012, Bulgaria Air is changing its rules regarding transporting unaccompanied children.

За НЕПРИДРУЖЕНО ДЕТЕ (UNACCOMPANIED MINOR - UM) се смята дете, което не е навършило 12 години и пътува без родител, настойник или друг пълнолетен придружител.

An unaccompanied minor (UM) is a child under 12 years old who is traveling without a parent, guardian or some other type of adult escort.

ПРИ УСЛУГАТА ПРЕВОЗ НА НЕПРИДРУЖЕНО ДЕТЕ (UM) служители поемат детето от изпращача на отправното летище, придружават го по време на всички летищни формалности и го предават на посрещача. Услугата е задължителна за деца на възраст от 3 до 5 години и възможна при поискване за деца с навършени 5 години. ФОРМУЛЯР – ИНФОРМАЦИЯ ОТ РОДИТЕЛ/НАСТОЙНИК: Задължителен документ, в който се вписва точна информация за детето, както и имената, адресите и телефони на изпращача и посрещача. ЕСКОРТ – Стюардеса, която пътува с детето и се грижи за него по време на полета. За да бъде осигурен ескорт, агентът, създател на резервацията на детето, внася SR UMNR с неговата възраст и рождена дата, както и информация за посрещача и изпращача – имена, телефон за връзка и пълен адрес. Запитването се прави поне седмица преди полета. В рамките на 3 дни служителите от отдел Спейс контрол дават отговор на молбата. При потвърждение Спейс Контрол запазва място на стюардесата на желания полет и уведомява агента, който създава MCO в резервацията на детето в размер на дължимата сума за тази услуга. ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ за потвърждаване на услугата UMNR включва три имена, възраст и рождена дата на детето; три имена, телефон за връзка и пълен адрес на посрещача и изпраща. •А виокомпания България Ер не приема непридружени деца, трансфериращи на летище София. Изключения се правят само при предоставени контакти на трансферния пункт. •Д еца до 3 години не се приемат за превоз без придружител. •Д еца, навършили 5 години, се приемат за превоз без придружител и се обслужват по реда за непридружени деца – UM. ЗАПЛАЩАНЕ ЗА ПРЕВОЗА на непридружени деца: •о т 3 до навършване на 5 години: за детето се заплаща пълната тарифа за възрастен пътник без детско намаление, плюс 50% от еднопосочната тарифа в М класа за стюардесата-придружител. Всички дължими летищни такси за маршрута по билета също се събират. Една стюардеса може да придружава две деца от едно семейство и в този случай за двете деца се заплаща една такса. • от 5 до 7 години: плаща се 100 % от тарифата за възрастен пътник. Допълнително се събира UM такса в размер на 40 евро на отсечка за международни полети и 20 евро за вътрешни линии. •о т 8 до 11 години: плаща се детски билет с приложимото по съответната тарифа детско намаление. Допълнително се събира такса UM в размер на 40 евро на международна отсечка и 20 евро за отсечка по вътрешни линии. • з а две деца от едно семейство – братя и сестри, които пътуват заедно, се плаща една UM такса за двете деца. •п о желание на родителите, деца от 12 до 18 години могат също да ползват услугата UM срещу заплащане на UM таксата.

The service “Transport of an unaccompanied minor” (UM) means that employees of Bulgaria Air receive the child from the person that escorts him or her to the departure airport, accompanies the child through all airport formalities, and hands him off to the person that will collect the child at the destination. The service is mandatory for children between their 3rd and 5th birthdays, and optional for children who have already turned 5 years old. Form – information from the parent/guardian: A mandatory document that contains accurate information about the child, as well as the full names, addresses and telephone numbers of the persons who will be escorting the child to the departure airport and from the destination airport. Escort – A flight attendant who travels with the child and cares for him or her during the flight. To provide an escort, Bulgaria Air requires the travel agent that books the flight for the child to submit SR UMNR with the child’s age and date of birth, as well as information about the person who will deliver the child to the departure airport, and the person who will collect him or her from the destination airport – their full names, telephone numbers and full addresses. This service should be requested at least one week prior to the flight. Staff members from the Space Control Department will reply to your inquiry within 3 business days. Upon confirmation, Space Control books a place for the flight attendant on the desired flight and informs the travel agent who issues an MCO on the child’s reservation in the amount of the sum payable for the service. The information that is necessary for the confirmation of the UMNR service includes the child’s full name, age and date of birth, as well as the full name, telephone number and complete address of the persons delivering the child to the departure airport and collecting him or her at the destination airport. • Bulgaria Air does not accept unaccompanied minors who transfer at Sofia Airport. Exceptions are made only when contact information has also been submitted for the persons who will take care of the child at the point of transfer. • Children under 3 years of age cannot travel unaccompanied. • Children who have turned 5 are permitted to travel unaccompanied and are served according to the rules for unaccompanied minors. The price for the Transport of Unaccompanied Minors service: • For children between their 3rd and 5th birthdays: the price is the full adult tariff without a children’s discount, plus 50% of the one-way tariff in M class for the escorting flight attendant. All applicable airport fees for the route of the flight are also collected. One flight attendant can escort two children from the same family simultaneously and, in that case, the customer pays one fee for both children. • Age 5-7: the customer pays 100% of the tariff for an adult passenger. A UM fee is also collected in the amount of 40 euros for international flights and 20 euros for domestic flights. • Age 8-11: the customer pays a children’s tariff (with the applicable child discount from the respective tariff). A UM fee shall also be collected in the amount of 40 euros for international flights and 20 euros for domestic routes. • For two children from one family – siblings traveling together – one UM fee is payable for both children. • Upon parental request, children aged between 12 and 18 years old may also make use of the UM service if the UM fee is paid.

Januar y 2013

119


ГОТОВИ ЗА ПОЛЕТ FIT TO FLY

Предлагаме ви няколко полезни съвета за това как да се чувствате добре по време на полета и след него. Изпълнявайте упражненията бавно и дишайте равномерно. These handy exercises enable you to stay in top form – both during and after the flight. Perform each move with steady, even breathing.

Ходила

Глезени

Колене

Рамене

Крака

Гръб и ръце

10 пъти Поставете петите на пода и повдигнете нагоре пръстите на краката. После опрете пода с пръсти и повдигнете петите.

15 пъти Правете кръгови движения първо с единия крак, а после с другия.

30 пъти Повдигнете единия крак, докато не усетите напрежение в бедрото.

5 пъти Поставете ръцете на бедрата и започнете да описвате кръгови движения с раменете.

10 пъти Наведете се леко напред. Обгърнете с ръце коленете и ги повдигнете на нивото на гърдите. Задръжте така 15 секунди.

15 пъти Поставете и двете стъпала на пода и стегнете корема. Навеждайте се напред, докато ръцете ви не опрат пръстите на краката.

Feet

Ankles

Knees

Shoulders

Legs

Back and arms

10 times Placing your heels on the floor, stretch your toes upwards. Then, keeping your toes on the floor, raise your heels upwards.

15 times Rotate your foot – first in one direction and then the other.

30 times Raise your legs, tensing the muscles in your thighs.

5 times With your hands on your thighs, rotate your shoulders in a circular motion.

10 times Bend forward slightly. Wrap your hands around one knee and raise it to your chest. Hold for 15 seconds. Repeat with the other knee.

15 times Place both feet flat to the floor and hold your stomach in. Bend forward, moving your hands down your legs.

EN

Да се лети не е страшно

По време на полет

•Статистиката сочи, че летенето със самолет е далеч по-безопасно от много други дейности

•Усещате болка в ушите? Запушете носа, затворете устата и започнете да преглъщате или да се опитвате да изкарате въздуха, без да отваряте уста. Дъвченето на дъвка също помага

•Екипажът на вашия самолет е висококвалифициран и с богат опит •Самолетите на България Ер са с безупречна поддръжка и могат да устоят на всякаква турболенция •Опитайте да се отпуснете – вдишвайте дълбоко през носа и задържайте въздуха няколко секунди, преди да го издишате

•Стимулирайте кръвообращението си, като се разходите по пътеката в самолета •Избягвайте да седите с кръстосани крака, защото това може да ограничи кръвообращението •Може да се почувствате по-удобно, ако свалите обувките •Пийте повече вода и по-малко алкохол, чай или кафе

Как да се приспособим побързо към часовите разлики •Опитайте се да настроите биологичния си часовник към времевата зона на бъдещата ви дестинация, като вечерта преди по лета си легнете един час по-рано или по-късно •Не прекалявайте с тежката храна и не пийте твърде много алкохол или кафе вечерта преди полета •Яжте богати на протеин храни в подходящи за новата часова зона отрязъци от денонощието •Когато пристигнете на избраната от вас дестинация, направете си кратка разходка •Прекарайте поне 30 минути на дневна светлина

EN

EN

EN

Relax!

During the flight

Reducing jetlag

•Statistics show that flying is much safer than many situations in daily lives

•Ear pain? Pinch your nose shut, close your mouth and swallow or blow out against your closed mouth. Alternatively, chew some gum

•Begin adjusting your body clock to the time zone of your destination the night before departure by going to bed earlier or later

•The crew in control of the plane is highly trained and experienced •Bulgaria Air aircraft are thoroughly maintained and designed to withstand various forms of turbulence •Try to relax – breathe in deeply through your nose, hold for three seconds before exhaling slowly

120 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy

•Stimulate your circulation by walking around the cabin and stretching

•Don’t consume too much food the night before you leave, or drink too much coffee or alcohol

•Avoid sitting with your legs crossed as this restricts circulation

•Eat protein-rich meals at times that are normal for your new time zone

•Removing your shoes may provide you with more comfort

•At your destination, take light exercise – such as a walk

•Drink plenty of water and not too much alcohol, tea or coffee

•Spend at least 30 minutes in daylight


УДОБСТВО И БЕЗОПАСНОСТ ВЪВ ВЪЗДУХА YOUR COMFORT AND SAFETY IN THE AIR Вашето здраве

Ако имате притеснения за здравето си, свързани с пътуването, и особено ако страдате от дихателни или сърдечно-съдови заболявания, посетете лекаря си преди заминаване. Аптеките могат да ви предложат лекарства без рецепта, но нашият съвет е винаги да се консултирате с лекар кои са най-подходящи за вас.

Вашият багаж

Избягвайте тежкия ръчен багаж. Носенето му може да претовари организма ви. Да седнеш в креслото уморен и задъхан, означава да започнеш пътуването си зле. В ръчния багаж носете само основното, което ще ви трябва по време на полета.

Срокът за явяване на летището

България Ер ви желае безопасен и удобен полет. Висококвалифицираните ни летци, стюардеси и стюарди са обучени да осигурят безопасността ви.Ето някои основни моменти от безопасността, с които може да се запознаете, докато почивате и се наслаждавате на полета на България Ер. Bulgaria Air wishes you a safe and comfortable journey. Our highly trained flightdeck and cabin crews are here to take care of your safety. While relaxing and enjoying Bulgaria Air’s inflight service, you may consider the basic points that follow. Пушенето

Пушенето в самолета е опасно. Забранено е на всички полети на България Ер. На кабинния екипаж е наредено да следи за изпълнението на забраната. Не пушете в тоалетните, които са оборудвани с датчици за дим.

Упътванията за безопасност

Преди заминаване и пристигане кабинният състав на България Ер ще ви запознае с правилата за безопасност в самолета. Упътването включва сведения за предпазните колани, кислородните маски, изходите, аварийното напускане на самолета, спасителните жилетки. Молим за вашето внимание по време на демонстрацията. Разгледайте инструкцията за безопасност в самолета, която е в джоба на седалката пред вас.

Опитайте се да пристигнете на летището рано. Оставете си достатъчно време за формалности, пазаруване и отвеждане към самолета. Времето за регистриране на пътниците е различно на различните летища и може да варира според дестинацията. Добре е да се информирате предварително за часа, в който трябва да сте на летището.

Кабинен екипаж

Вашата сигурност

При пристигане

Запознайте се с изискванията за сигурност и ги спазвайте. Не се съгласявайте да пренасяте чужд багаж. Не оставяйте багажа си без надзор. Слагайте ножове, ножици и остри предмети в куфара, който предавате за транспортиране в багажника на самолета. Ако са в ръчния ви багаж, летищните служби за сигурност ще ви забранят да ги качите в самолета.

Вашият ръчен багаж

Сложете тежките предмети под седалката пред вас, а леките – в багажните отделения над седалките. Не блокирайте с багаж пътя към аварийните изходи и пътеките между креслата. Отваряйте багажниците над седалките внимателно – ако съдържанието им е разместено по време на полета, при отваряне от тях може да паднат предмети.

Кабинният екипаж на България Ер се грижи да ви обслужва отлично и да осигурява безопасността по всяко време. Не се притеснявайте да повикате стюардесите и стюардите, като използвате разположения над креслото ви бутон, да споделяте коментарите си с тях и да ги уведомявате за потребностите си.

Пазете багажните си купони, за да намерите лесно багажа си. Отделете малко време, за да се аклиматизирате след пристигането си. EN

Your health

If you have any medical concerns about making a journey, or if you suffer from a respiratory or heart condition, see your doctor before traveling. There are over-the-counter medicines available, but we recommended always consult a doctor to determine which are suitable for you.

Your luggage

Try to travel light. Carrying heavy bags can cause considerable stress you may not be used to. Arriving at your sit exhausted and perspiring is not a good start to your journey. In your hand luggage, carry only essential items which you will genuinely need during the flight.

Your check in deadline

Arrive early at the airport. Give yourself plenty of time to От 6 ноември 2006г. в Европейския съюз са в сила нови мерки за сигурност, които ограничават количеството течности в ръчния багаж. Те трябва да са в самостоятелни опаковки до 100мл всяка и общо до 1л, поставени в самозапечатващ се прозрачен плик, който подлежи на проверка от служителите по сигурността. Ограниченията се отнасят за следните течности: вода, напитки, супи, сиропи, гримове, кремове, лосиони, гелове, парфюми, дезодоранти, спрейове, паста за зъби, пяна за бръснене и не включват медикаменти и бебешки храни за ползване по време на пътуването, но те подлежат на проверка. Списъкът посочва някои от забранените за пренос предмети, без да бъде изчерпателен. Моля консултирайте се с летищния персонал за по-пълна информация. From 6 November 2006 the European Union adopted new security rules that restrict the amount of liquids you can take through security checkpoints, in addition to other prohibited articles. These liquids must be in individual containers with a maximum capacity of 100 ml each, packed in one transparent, resealable plastic bag (with a capacity of no more than one litre). the restrictions apply to liquids such as water, drinks, soups, syrups, make-up, creams, lotions, gels, perfumes, deodorants, sprays, tooth paste and shaving foam. Liquid foods for babies and any medication a passenger may need during a flight are exempt from the above restrictions but must be presented at security checkpoints. This is not an exhaustive list. If in doubt, please, consult the airport staff who will be happy to provide you with more detailed information.

check in, shop and board. Check-in times vary from airport to airport and from destination to destination. Please, inform yourself well in advance to avoid delays/cancellations.

Your security

Do read and follow the security requirements. Do not agree to carry other people’s items with you. Never leave your luggage unattended. Store personal knives, scissors and other sharp objects safely inside your suitcase or hold luggage. If you do not, airport security staff will stop you taking them aboard in your cabin luggage.

Your hand luggage

Please store heavy items underneath the seat in front of you. Stow lighter items in the overhead luggage racks. Please ensure you do not block access to the emergency exits, and do not block the aisle. Please open the overhead lockers with caution: items there may have become disturbed and may fall onto the seats below.

Smoking

Smoking onboard is dangerous. All Bulgaria Air flights are non-smoking and cabin crew are under strict instructions to monitor observance. Please do not smoke in the lavatories; they are equipped with smoke sensors.

The safety briefing

Before departure and on approach, Bulgaria Air cabin crew will demonstrate the rules of safety on board our aircraft. The briefing includes information on your seatbelt, how to use your oxygen mask, how to locate exits, how to leave the aircraft in an emergency, and how to use your lifejacket. Please spare a moment to watch their demonstration. Please also consult the illustrated Safety on Board leaflet in the seat pocket in front of you.

Your cabin crew

The Bulgaria Air flight attendants are on board to provide you with top class inflight service and ensure your safety at all times. Please do not hesitate to use the overhead attendant call button and share comments or request service from your flight attendant.

At the destination airport

Have you luggage identification tags ready to help you find your luggage. Give yourself some time for initial acclimatisation with the weather and environment of your destination.

Уважаеми пътници, В съответствие с директива на Европейската комисия 68/2004 от 15 януари 2004г., в охраняемите зони на летищата и в ръчния багаж не бива да се слагат предмети, с които е възможно или изглежда възможно да се причини нараняване. сред забранените предмети са:

•в сякакви видове огнестрелно оръжие; •к атапулти и харпуни; •имитации на огнестрелно оръжие, в това число детски играчки; •оръжейни части, с изключение на уреди за телескопично виждане; •пожарогасители; •електрошокови уреди; •брадви, секири, сатъри, томахавки; •лъкове, къси копия; •в сякакви заострени метални

предмети, които могат да послужат за нараняване; •н ожове, независимо от предназначението им; •с аби, мечове; •бръсначи, скалпели; •ножици, с режеща част по-дълга от 6 см; •б ормашини, отвертки, клещи, чукове; •к ънки за лед; •в сички видове спортни стикове, бухалки, щеки и тояги;

•в сички видове оборудване за бойни спортове; •а муниции, гранати, мини, военни експлозиви; •д етонатори; •г аз и газови контейнери; •в сякакви пиротехнически средства; •х лор, парализиращи спрейове, сълзотворен газ; •терпентин, разредител и аерозолна боя; •н апитки с над 70% съдържание на алкохол;

Dear passengers, In keeping with European Commission Regulation № 68/2004 of 15 January 2004, any object capable, or appearing capable of causing injury should not be carried into the security restricted areas of the airports and into the aircraft’s cabins. These include, but are not limited to:

•all types of firearms; •c atapults and harpoons; •replica or imitation firearms, toy guns; •component parts of firearms (excluding telescopic sighting devices); •fire extinguishers; •s tun or shocking devices; •a xes, hatchets, meat cleavers; machetes; •arrows and darts; •any type of sharpened metal objects, which could cause injury;

•all types of knives; •s abers, swords; •open razors and blades, scalpels; •scissors with blades more than 6 cm in length; •drills, screwdrivers, crowbars, hammers; •ice skates; •any type of sport bats, clubs, sticks or paddles; •any martial arts equipment; •ammunition, grenades, mines, explosives

and explosive devices; •detonators; •gas and gas containers; •any pyrotechnics; •chlorine, disabling or incapacitating sprays, tear gas; •turpentine and paint thinner, aerosol spray paint; •alcoholic beverages exceeding 70% by volume.

Januar y 2013

121


THE FACE OF

CODESHARE PARTNERS Co-operative and marketing abetments with other airlines are an integral part of Bulgaria Air operating policy. Code sharing agreements enable travelers to take advantage of a greatly enhanced spectrum of global destinations with the minimum of procedural inconvenience.

Airbus A320-214 FBC, FBD, FBE

SOFIA – MOSCOW Both airlines operate codeshare flights between Bulgaria and Russia. VARNA/BOURGAS – MOSCOW Jointly operated services using Bulgaria Air aircraft and crew.

Airbus A319-112

SOFIA – PARIS Both parties operate and have a seat exchange programme.

FBA, FBB

Airbus A319-111 FBF

SOFIA – ROME Both parties operate and have a seat exchange programme. SOFIA – MILAN Jointly operated services using Bulgaria Air aircraft and crew.

Boeing 737-500

SOFIA – MADRID Jointly operated services using Bulgaria Air aircraft and crew.

LZ-BOR, LZ-BOP, LZ-BOQ, LZ-BOY

Boeing 737-400 Boeing 737-300 LZ-BOT, LZ-HVB, LZ-BOU, LZ-BOV, LZ-BOW, LZ-BOO

SOFIA – AMSTERDAM Jointly operated services using Bulgaria Air aircraft and crew.

SOFIA – KIEV Jointly operated services using Aerosvit aircraft and crew.

BAe 146-300 LZ-HBE, LZ-HBD, LZ-HBF, LZ-HBG

BAe 146-200 LZ-HBB, LZ-HBC, LZ-HBZ

SOFIA – WARSAW Jointly operated services using LOT aircraft and crew.

SOFIA – BUCHAREST Jointly operated services using Tarom aircraft and crew.

Embraer 190 LZ-SOF, LZ-VAR, LZ-BUR, LZ-PLO SOFIA – PRAGUE Jointly operated services using Bulgaria Air aircraft and crew.

Sofia – Paphos Sofia – Larnaca Jointly operated services using Bulgaria Air aircraft and crew.

122 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy


Januar y 2013

123


Дестинации Destinations

CODESHARE PARTNERS

SPA PARTNERS

INTERLINE PARTNERS:

Code share партньорството позволява на авиокомпаниите да предлагат на своите пътници повече полети до дадената дестинация при облекчена процедура за резервация, както на собствените полети, така и на полетите на партньора по маршрута.

Special prorate agreement е сред основните търговски договори, предоставящ на партньорските авиокомпании изключителната възможност да увеличат броя на предлаганите дестинации през даден пункт и да отговорят на търсенето на клиентите с приемливи цени.

Interline agreement позволява взаимното признаване на билетите и по този начин съществено допринася за това двете авиокомпании да могат да предлагат продукта на партньора по редовни линии.

The Code share partnership enables airlines to provide for their valuable customers more frequencies to each particular destination at facilitating booking procedure, on every own operated or marketing flight en route.

124 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy

The Special prorate agreement is among the basic commercial agreements, giving partner airlines a significant opportunity to enlarge number of global beyond destinations offered in response to customer demands at reasonable prices.

The Interline agreement permits the acceptance of each other's airtickets and that way contributes significantly both airlines to be able to offer customers reciprocally their product on schedule services.


Лететe до всяка точка на света с България Ер и партньори. Fly anywhere across the world with Bulgaria Air and partners. via Amsterdam

via Athens

via Beirut

via Berlin

via Brussels

via Bucharest

Januar y 2013

125


Лететe до всяка точка на света с България Ер и партньори.

126 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy

via Frankfurt

via Kiev

via Larnaca

via London

via Madrid

via Rome


Fly anywhere across the world with Bulgaria Air and partners. via Paris via Moscow

via Praga

via Milan

via Vienna

via Zurich

Januar y 2013

127


БЪЛГАРИЯ ЕР: Къде да ни намерите? BULGARIA AIR: Where to find us?

BRU

Belgium

62 rue Ravenstein 1000 Brussels LCA

Call Center Working hours: Monday – Sunday 08:00–20:00 local time

phone: +359 2 4020 400 e-mail: callFB@air.bg web: www.air.bg

Sofia Airport, Terminal 2 Departure Hall Working hours: Monday – Sunday 05:00–23:00 local time (every day, first to last flight of the day)

phone: +359 2 98 40 299 web: www.air.bg

2 Ivan Vazov Str. Working hours: Monday – Friday 08:30–18:30 local time

phone: +359 2 4020 340 fax: +359 2 935 90 49 e-mail: tickets1@air.bg web: www.air.bg

FRA BER

LON

AMS

1 3 Dondukov Blvd. Working hours: Monday – Friday 08:30–17:00 local time

phone: +359 2 4020 405 fax: +359 2 926 79 29 e-mail: tickets2@air.bg web: www.air.bg

Bourgas City Office 1, Alexandrovska Str. Working hours: Monday – Friday 08:30–17:00 local time

phone: +359 56 530 407 fax: +359 56 530 407 e-mail: boj@air.bg web: www.air.bg

Bourgas Bourgas Airport Terminal Departures, fl. 2 Monday – Friday 09:00–17:30 local time (two hours before each flight)

phone: +359 56 900 155 fax: +359 56 87 01 32 e-mail: boj@air.bg web: www.air.bg

Varna Varna Airport Monday – Friday 09:00–18:00 local time (two hours before each flight)

phone/fax: +359 52 50 10 39 e-mail: varna@air.bg web: www.air.bg

phone/fax: +359 52 65 11 01 e-mail: varna@air.bg web: www.air.bg

Shumen 10 Patleina Str. Working hours: Monday – Friday 08:30–17:00 local time

phone: +359 54 830 198 e-mail: shumen@air.bg web: www.air.bg

PAR

ROM MIL

TLV

The Netherlands

Greece Syntagma Sq. 3, Nikodimou Street 10557 Athens

phone: +312 03 16 19 45 fax: +312 03 16 19 99 e-mail: ticketdesk.spl@airagencies.nl web: www.air.bg

128 THE INFLIGHT MAGA ZINE your complimentar y copy

phone: +49 69 284 186 +49 69 283 669 fax: +49 69 291 245 e-mail: frankfurt@air.bg web: www.air.bg

114-115 Leipziger Str. 10117 Berlin

phone: +49 302 514 460 +49 302 514 405 fax: +49 302 513 330 e-mail: berlin@air.bg web: w ww.bulgarienfluege.de www.air.bg

United Kingdom

VIE

Kuznetskiy Most 3 Str. 119590 Moscow Moscow Sheremetyevo Airport Terminal F, fl.6, office 15

phone: +79 26 991 56 11 e-mail: svoapfb@mail.ru web: www.air.bg

Moscow Mosfilmovska 66 str. Fl.3, room 308

phone: +74 99 143 62 02 e-mail: moscow@air.bg web: www.air.bg

France

phone: +33 153 162 050 +33 153 163 251 fax: +33 1531 62 062 e-mail: paris@air.bg contact@airbulgarie.com web: www.air.bg

phone: +210 35 30 418 web: www.air.bg

Malpensa Airport

phone: +39 027486 63 98 fax: +39 02 585 871 26 e-mail: biglietteriamxp@itrhandling.it web: www.air.bg

Fiumicin Airport

phone: +39 06 6595 80 53 e-mail: biglietteriafco@itrhandling.it web: www.air.bg

Italy

Israel phone: +972 3 795 13 55 fax: +972 3 795 13 54 e-mail: annie@open-sky.co.il web: www.air.bg

Austria I.V.R. Reiseburo GmbH Intervega Reisen Tiefer Graben 9, A-1010 Wien

Town office: phone: +210 3228 113 fax: +210 3246 723 e-mail: bulgaria@goldstar.gr web: www.air.bg

Ticket Pod 1 Terminal 4 London Heathrow Airport Hounslow, Middlesex TW6 3FB phone: +44(0)208 74 59 833 e-mail: LHR@bulgaria-air.co.uk SITA: LONTOFB web: www.air.bg phone Sales Office: +79 62 999 23 637 phone Airport Offices: + 84 95 578 27 12 +79 26 991 36 37 e-mail: moscow@air.bg web: www.air.bg

Russia

23 Ben – Yehuda Str. Sun-Thu 09:00–17:00 Tel Aviv

ZRH Athens Airport Main Terminal Building Departure Hall

50 Guiollettstr. D-60325 Frankfurt (WestendSued) Frankfurt am Main

4 Rue Scribe 75009 Paris

Varna City office 55 Osmi Primorski Polk Blvd. Monday – Friday 09:00–20:00 local time Saturday 10:00–18:00 local time

Schiphol Airport Air Agencies Nederland Ticket Desk Terminal 3 ATH

MOW

phone: +357 225 881 82 fax: +357 223 766 06 e-mail: bulgariaair@louisgroup.com web: www.air.bg

Germany

Room 38; 2nd Floor Morley House 320 Regent Street London W1B 3BD Working hours: Monday – Friday 09:00–18:00 local time phone: +44(0)207 63 77 637 fax: +44(0)207 32 33 844 e-mail: londonoffice@air.bg

Ticket office Sofia, Bulgaria

Town office phone: +322 512 00 71/2 e-mail: bulgaria.air@skynet.be web: www.air.bg

Cyprus Louis Aviation 11 Lemesos Avenue 2112 Nicosia, P.O. Box 21301 1506 Nicosia

SOF BOJ VAR

Brussels National Airport Departure Hall, Opposite Row 1 phone: +322 753 20 16 e-mail: brussels@air.bg

Switzerland 8060, Zurich Airport – Terminal 1 P.O. BOX 2165

phone: +43 1 535 25 50 fax: +43 1 535 25 51, 535 25 52 e-mail: intervegareisen@aon.at web: w ww.intervega.at web: www.air.bg phone: +41 44 361 61 54 fax: +41 44 361 61 60 e-mail: zurich@air.bg web: w ww.air.bg

Bulgaria On Air - The Inflight Magazine - Feb 2013  
Bulgaria On Air - The Inflight Magazine - Feb 2013  

Bulgaria On Air - The Inflight Magazine - Feb 2013

Advertisement