Page 1

Biotechnologia na Uniwersytecie Rzeszowskim

Specjalność

Biotechnologia analityczna


Studia – Biotechnologia na URz

Współczesna biotechnologia jest nowoczesną, bardzo szybko rozwijającą się, interdyscyplinarną dziedziną nauki i gospodarki. Celem kształcenia na kierunku Biotechnologia jest wszechstronna edukacja studentów, dająca praktyczne i teoretyczne przygotowanie oraz możliwość podjęcia pracy w firmach biotechnologicznych i pokrewnych. Nasza oferta studiów inżynierskich I stopnia na kierunku Biotechnologia jest skierowana do absolwentów szkół średnich o profilu biologicznym, chemicznym, matematycznym i  fizycznym oraz abiturientów szkół średnich o profilu zawodowym.  Treści programowe realizowane w  trakcie studiów bazują na praktycznym wykorzystaniu najnowszych metod biologii eksperymentalnej w przemyśle biotechnologicznym i gałęziach pokrewnych (np. produkcji i analizie żywności), stąd też studia te mogą zainteresować abiturientów kierunków chemicznych, rolniczych i biologicznych.


Absolwenci międzywydziałowego kierunku Biotechnologia po zakończeniu siedmiu semestrów (3.5 roku) studiów I stopnia otrzymują dyplom inżyniera.

Absolwenci kierunku Biotechnologia posiadają wiedzę ogólną z zakresu nauk podstawowych: matematyki, fizyki, chemii, biofizyki, statystyki, informatyki, biochemii, biologii komórki, genetyki, mikrobiologii, fizjologii roślin i zwierząt, ochrony środowiska oraz wiedzę specjalistyczną z przedmiotów kierunkowych (zróżnicowanych w zależności od specjalności). Proces dydaktyczny na kierunku Biotechnologia wzbogacony jest o liczne zajęcia praktyczne-laboratoryjne. Interdyscyplinarne i wszechstronne wykształcenie umożliwi absolwentom kierunku Biotechnologia sprawne poruszanie się na rynku pracy w sektorach gospodarki będących na styku techniki i biologii eksperymentalnej. Absolwent biotechnologii przygotowany jest również do współpracy ze specjalistami z innych dziedzin nauki.


Projekt - Informacje ogólne Na Wydziale Biotechnologii realizowany jest obecnie projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, pod tytułem “Studenci Biotechnologii akceleratorem Gospodarki Opartej na Wiedzy”. Uczestnikami projektu są studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2009/2010. Wartość projektu: 2 573 548, 17 PLN. Okres realizacji: wrzesień 2009 - marzec 2013.

Celem projektu jest zwiększenie liczby studentów podejmujących studia na Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunku Biotechnologia poprzez podniesienie atrakcyjności kształcenia, lepsze przygotowanie studentów do pracy w jednostkach zaplecza naukowo-badawczego, przemysłu biotechnologicznego, farmaceutycznego, chemicznego, przemysłów pokrewnych, laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych oraz jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi.

Działania projektu obejmują: Zwiększenie naboru na kierunku Biotechnologia poprzez promocję oraz podejmowanie działań realizowanych w jego ramach. Z chwilą przyznania dofinansowania odnotowano wzrost ilości zrekrutownanych studentów w roku akademickim 2009/2010 w stosunku do roku akademickiego 2007/2008 o ponad 10%, oraz blisko 50% w odniesieniu do rekrutacji przeprowadzonej w roku akademickim 2008/2009 Opracowanie programu specjalności Biotechnologia analityczna trwającej od 5 do 7 semestru studiów I stopnia kierunku Biotechnologia . W ramach działania opracowano zakres treści programowych bloku przedmiotowego wraz z szczegółowymi tematami zajęć


Przedmiot Semestr 1 - zimowy Biologia roślin i zwierząt Technologia informacyjna Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw Matematyka Fizyka Chemia ogólna i nieorganiczna Grafika inżynierska Filozofia przyrody WF Suma godzin Suma punktów ECTS w semestrze Przedmiot Semestr 2 - letni Cytobiologia Technologia systemów informatycznych w biotechnologii Statystyka Chemia organiczna Chemia fizyczna Biofizyka Matematyka WF Suma godzin Suma punktów ECTS w semestrze Suma punktów ECTS w roku

Wymiar godzin zajęć Razem Wykłady Ćwiczenia 75 30 30 60 60 60 15 30 30 390

45 15 30 30 30 15 165

30 30 15 30 30 30 15 15 30 225

Zaliczenie

Punkty ECTS

Zal. Zal. Zal. Zal. Egz. Egz. Zal. Zal. Zal.

5 2 2 4 6 6 2 1 0 28

Wymiar godzin zajęć

Zaliczenie

Punkty ECTS

15

Zal.

4

30

Zal.

3

30 45 30 45 15 30 240

Zal. Egz. Zal. Egz. Egz. Zal.

5 6 4 7 3 0

Razem Wykłady Ćwiczenia 45

30

30 60 75 60 75 30 30 405

30 30 30 30 15 165

32 60


Przedmiot Semestr 3 - zimowy Lektorat j. angielskiego Techniki laboratoryjne w biotechnologii Wstęp do Biotechnologii Genetyka ogólna Mikrobiologia ogólna Biochemia Bioinformatyka Suma godzin Suma punktów ECTS w semestrze Przedmiot Semestr 4 - letni Biologia komórki Fizjologia zwierząt Biotechnologia w ochronie środowiska Fizjologia roślin Lektorat j. angielskiego Inżynieria genetyczna Podstawy Biotechnologii przemysłowej Suma godzin Suma punktów ECTS w semestrze Suma punktów ECTS w roku Przedmiot Semestr 5 - zimowy Biologia molekularna Enzymologia Inżynieria bioprocesowa Podstawy kultur tkankowych i komórkowych Biotechnologia białek Analiza instrumentalna Lektorat j. angielskiego Suma godzin Suma punktów ECTS w semestrze

Wymiar godzin zajęć Razem Wykłady Ćwiczenia 30 45 15 75 75 75 30 345

15 30 30 30 105

30 30 15 45 45 45 30 240

Zaliczenie

Punkty ECTS

Zal. Zal. Zal. Egz. Egz. Egz. Zal.

1 3 3 6 6 6 2 27

Wymiar godzin zajęć Razem Wykłady Ćwiczenia 75 75 60 60 30 60 60 420

30 30 30 30 30 30 180

45 45 30 30 30 30 30 240

Zaliczenie

Punkty ECTS

Egz. Egz. Zal. Egz. Zal. Zal. Egz.

6 7 4 6 1 4 5 33 60

Wymiar godzin zajęć Razem Wykłady Ćwiczenia

Zaliczenie

Punkty ECTS

60 60 60

30 30 30

30 30 30

Egz. Zal. Egz.

6 5 6

60

30

30

Egz.

6

60 30 30 360

30 15

30 15 30 195

Zal. Zal. Zal.

4 2 1

165

30


Przedmiot Semestr 6 - letni Podstawy diagnostyki molekularnej Bioinżynieria komórek eukariotycznych Cytogenetyka ogólna Immunologia Ekotoksykologia Parazytologia Seminarium Lektorat j. angielskiego Pracownia dyplomowa Suma godzin Suma punktów ECTS w semestrze Suma punktów ECTS w roku Przedmiot Semestr 7 - zimowy Markery genetyczne Endokrynologia Molekularna analiza mikrobiologiczna Prawo i etyka w biotechnologii Wykład monograficzny Seminarium Pracownia dyplomowa Suma godzin Suma punktów ECTS w semestrze Suma punktów ECTS w roku

Wymiar godzin zajęć Razem Wykłady Ćwiczenia 45 60 30 60 45 30 30 30 60 390

0 15 15 30 15 15 0 0 0 90

45 45 15 30 30 15 30 30 60 300

Zaliczenie

Punkty ECTS

Zal. Egz. Zal. Zal. Egz. Zal. Zal. Zal. Zal.

3 6 2 5 5 2 2 2 3 30 60

Wymiar godzin zajęć Razem Wykłady Ćwiczenia 30 30 30 30 30 30 60 240

15 15 15 15 30

60

15 15 15 15 30 60 150

Zaliczenie

Punkty ECTS

Zal. Zal. Egz. Zal. Zal. Zal. Zal.

3 3 4 3 3 2 12 30 30


Utworzenie programu stypendialnego dla najzdolniejszych studentów podejmujących po raz pierwszy w życiu studia (stypendia po 1000 zł). Na I roku stypendia motywacyjne otrzymało 40 studentów podejmujących studia po raz pierwszy w życiu, którzy zajęli pierwsze 40 miejsc na liście przyjętych (uzyskali największą liczbę punktów na świadectwie maturalnym z wybranych przedmiotów) na kierunek zamawiany. W kolejnych latach stypendia motywacyjne otrzymuje 50% studentów, którzy uzyskają najwyższą średnią ocen z egzaminów i zaliczeń (przedmioty, które nie kończą się egzaminem a są priorytetowe dla zamawianego kierunku) za poprzedni rok studiów, oraz w terminie zaliczą wszystkie przedmioty przewidziane w danym roku akademickim i  złożą w  wyznaczonym terminie indeks w Dziekanacie.

Podnoszenie atrakcyjności kształcenia poprzez:

Organizację szkolenia w wiodącej jednostce naukowej na terenie Polski (wakacyjny kurs 7 dniowy). Kurs został przeprowadzony przez Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu w dniach 25.07.2011-31.07.2011. Uczestnicy kursu otrzymali dyplomy ukończenia kursu specjalistycznego.

Utworzenie i wdrażanie programów wyrównawczych: zajęcia wyrównawcze z matematyki w wymiarze 30 godz. na pierwszym roku studiów (15 godzin w semestrze), zajęcia wyrównawcze z fizyki w wymiarze 90 godz. na pierwszym roku studiów (45 godzin w semestrze). W roku akademickim 2009/2010 w każdym z wymienionych zajęć wyrównawczych uczestniczyło 20 osób. Każdy z uczestników zajęć otrzymał pomoce dydaktyczne w postaci m.in. książek, notatników, kalkulatorów.

Organizację dodatkowych zajęć fakultatywnych. Działanie obejmuje prowadzenie od 1 do 6 semestru studiów zajęć o charakterze nadobowiązkowym dla najzdolniejszych studentów kierunku zamawianego. Zajęcia mają nie tylko urozmaicić program studiów ale także podnieść kwalifikacje zawodowe studentów. W każdym semestrze planuje się  przeprowadzić dwa kursy laboratoryjne (w wymiarze 30 godz/kurs). Zajęcia są prowadzone w grupach 12 osobowych. Student podczas każdego semestru może wybrać jeden z kursów. Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów z określonej dziedziny. Wszyscy uczestnicy otrzymają pomoce dydaktyczne w postaci podręczników specjalistycznych i materiałów biurowych.


Zajęcia dodatkowe 2009-2013 finansowane w ramach projektu

Studenci Kierunku Biotechnologia akceleratorem Gospodarki Opartej na Wiedzy Zajęcia fakultatywne (kursy podnoszące kwalifikacje) Biologia komórki drożdżowej Wprowadzenie do technik biologii eksperymentalnej Biologia wolnych rodników Wybrane problemy projektowania ergonomicznego maszyn Biologia komórki nowotworowej Farmakologia molekularna Techniki mikroskopii fluorescencyjnej Projektowanie oraz optymalizacja procesów w bioreaktorach Techniki chromatograficzne Techniki sekwencjonowania genomu Techniki syntezy organicznej oraz leków Techniki analizy RNA

Semestr 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6

Wymiar godzin 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Konkurs na dofinansowanie 10 projektów badawczych wykonywanych w ramach pracowni dyplomowej. Celem konkursu jest dofinansowanie realizacji 10 projektów badawczych, prac eksperymentalnych mających znaczenie dla gospodarki, wykonywanych w ramach pracowni dyplomowej przez studentów uczestniczących w projekcie: „Studenci kierunku Biotechnologia akceleratorem Gospodarki Opartej na Wiedzy”. Studenci otrzymujący wsparcie będą mogli wykorzystać je na realizację i rozwój własnych pomysłów badawczych podczas trwania studiów tj. na piątym i szóstym semestrze (w roku akademickim 2011/2012) oraz siódmym semestrze w roku akademickim 2012/2013.


W ramach zajęć realizowanych na kierunku Biotechnologia student zdobywa praktyczne umiejętności obsługi aparatury naukowo-badawczej oraz wykonywania i projektowania procedur badawczych. Student ma także możliwość rozwijania własnych zainteresowań oraz umiejętności w ramach działalności Koła Naukowego. Po zakończeniu studiów inżynierskich na kierunku Biotechnologia absolwent ma możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia na Uniwersytecie Rzeszowskim lub innych krajowych oraz europejskich uczelniach. Podczas studiów przedmioty zaliczane są w systemie ECTS (European Community Course Credit Transfer System) stosowanym w krajach Unii Europejskiej. System punktów ECTS umożliwia studentom kontynuację studiów oraz odbywanie staży w innych wyższych szkołach w naszym kraju (program MOST) i krajach Unii Europejskiej (SOCRATES/ERASMUS).


Studies – Biotechnology at URz Contemporary Biotechnology is a modern, fast-developing, interdisciplinary field of science and economy. The aim of teaching at the Biotechnology faculty is comprehensive education of students, which gives practical and theoretical knowledge and possibility to work for biotechnological or similar companies. Our offer of engineering first-cycle studies at Biotechnology is aimed at secondary schoolleavers whose specialty is biology, chemistry, mathematics or physics, and secondary technical school leavers. Content of courses during studies is based on practical usage of the newest methods of experimental biology in biotechnological industry and similar branches (e.g. production and analysis of food); therefore these studies may be interesting for those whose specialty at secondary school were chemistry, biology and agriculture.

Students of the Biotechnology faculty as an accelerator of Economy based on Knowledge Project co-financed by the European Union under the European Social Fund


Graduates of interdepartmental faculty of Biotechnology after seven semesters (3,5 years) of first-cycle studies get engineer degree.

Graduates of the Biotechnology faculty have general knowledge of primary sciences: mathematics, physics, chemistry, biophysics, statistics, informatics, biochemistry, biology of cell, genetics, microbiology, physiology of plants and animals, environmental protection and specialist knowledge of chosen subjects (depending on specialty). Didactic program of biotechnology faculty involves many practical laboratory classes. Interdisciplinary and comprehensive education gives the graduates of Biotechnology faculty many possibilities on the job market, in the economy sectors which cover engineering and experimental biology. The graduate of Biotechnology is also prepared to work with experts of other scientific areas.

Students of the Biotechnology faculty as an accelerator of Economy based on Knowledge Project co-financed by the European Union under the European Social Fund


General information on the project At Biotechnology department the project within Operational Human Capital Programme is now being realized. Sub-operation 4.1.2: Increasing the number of graduates from faculties that are of key importance for economy based on knowledge, title „ Students of Biotechnology as an accelerator of Economy based on Knowledge”. Students who started their studies in academic year 2009/2010 are the participants of the project. Value of the project: PLN 2 573 548, 17. Duration: September, 2009 – March, 2013.

The aim

of the project is increasing number of students of the Biotechnology faculty at

University of Rzeszów by making education process more attractive, better preparation of students to work in the science and research fields, biotechnological, pharmaceutical, chemical industry, similar industries, research, for control and diagnostic laboratories and project units which work on biotechnological processes.

Project activities involve: Increased enrollment to the Biotechnology faculty by promoting and taking different actions. When the subsidy was granted the number of students enrolled in academic year 2009/2010 increased, in comparison to academic year 2007/2008, by over 10%, and nearly 50% in comparison to enrollment in academic year 2008/2009.

Development of specialty programme of analytic Biotechnology which lasts 5 to 7 semesters at first-cycle studies at the Biotechnology faculty. The range of course programmes for the given subjects and detailed subjects of classes were prepared as the part of action.

Students of the Biotechnology faculty as an accelerator of Economy based on Knowledge Project co-financed by the European Union under the European Social Fund


Subject

Number of classes Total

Lecture

Seminar

1 semester – Fall semester Biology of plants and animals 75 45 30 Information technology 30 30 Basics of company economics 30 15 15 Mathematics 60 30 30 Physics 60 30 30 General and inorganic chemistry 60 30 30 Engineering graphics 15 15 Nature philosophy 30 15 15 Physical education 30 30 Total number of hours 390 165 225 Total number of ECTS points during the semester Number of classes Subject Total Lecture Seminar 2 semester – Spring semester Cytobiology 45 Technology of information systems in 30 biotechnology Statistics 60 Organic chemistry 75 Physical chemistry 60 Biophysics 75 Mathematics 30 Physical education 30 Total number of hours 405 Total number of ECTS points during the semester Total number of ECTS points during the year

30

30 30 30 30 15 165

Students of the Biotechnology faculty as an accelerator of Economy based on Knowledge Project co-financed by the European Union under the European Social Fund

Credit

ECTS points

Credit Credit Credit Credit Exam Exam Credit Credit Credit

5 2 2 4 6 6 2 1 0 28

Credit

ECTS points

15

Credit

4

30

Credit

3

30 45 30 45 15 30 240

Credit Exam Credit Exam Exam Credit

5 6 4 7 3 0 32 60


Subject

Number of classes Total

Lecture

Seminar

3 semester – Fall semester English course 30 30 Laboratory techniques in biotechnology 45 15 30 Introdution to biotechnology 15 15 General genetics 75 30 45 General microbiology 75 30 45 Biochemistry 75 30 45 Bioinformatics 30 30 Total number of hours 345 105 240 Total number of ECTS points during the semester Number of classes Subject Total Lecture Seminar 4 semester – Spring semester Biology of cell 75 30 45 Physiology of animals 75 30 45 Biotechnology in environmental 60 30 30 protection Physiology of plants 60 30 30 English course 30 30 Genetic engineering 60 30 30 Basics of industrial biotechnology 60 30 30 Total number of hours 420 180 240 Total number of ECTS points during the semester Total number of ECTS points during the year Number of classes Subject Total Lecture Seminar 5 semester – Fall semester Molecular biology 60 Enzymology 60 Bioprocess engineering 60 Basics of tissue and cell cultures 60 Biotechnology of proteins 60 Instrumantal analysis 30 English course 30 Total number of hours 360 Total number of ECTS points during the semester

30 30 30 30 30 15 165

Students of the Biotechnology faculty as an accelerator of Economy based on Knowledge Project co-financed by the European Union under the European Social Fund

30 30 30 30 30 15 30 195

Credit

ECTS points

Credit Credit Credit Exam Exam Exam Credit

1 3 3 6 6 6 2 27

Credit

ECTS points

Exam Exam

6 7

Credit

4

Exam Credit Credit Exam

6 1 4 5 33 60

Credit

ECTS points

Exam Credit Exam Exam Credit Credit Credit

6 5 6 6 4 2 1 30


Subject

Number of classes Total

Lecture

Seminar

6 semester – Spring semester Basics of molecular diagnosis 45 0 45 Bioengineering of eucaryotic cells 60 15 45 General cytogenetics 30 15 15 Immunology 60 30 30 Ecotoxicology 45 15 30 Parasitology 30 15 15 Seminar 30 0 30 English course 30 0 30 Degree seminar 60 0 60 Total number of hours 390 90 300 Total number of ECTS points during the semester Total number of ECTS points during the year Number of classes Subject Total Lecture Seminar 7 semester – Fall semester Genetic markers 30 Endocrynology 30 Molecular microbiological analysis 30 Law and ethics of biotechnology 30 Monographic lecture 30 Seminar 30 Degree seminar 60 Total number of hours 240 Total number of ECTS points during the semester Total number of ECTS points during the year

15 15 15 15 30

60

Students of the Biotechnology faculty as an accelerator of Economy based on Knowledge Project co-financed by the European Union under the European Social Fund

15 15 15 15 30 60 150

Credit

ECTS points

Credit. Exam Credit Credit Exam Credit Credit Credit Credit

3 6 2 5 5 2 2 2 3 30 60

Credit

ECTS points

Credit. Credit Exam Credit Credit Credit Credit

3 3 4 3 3 2 12 30 30


Creation of scholarship programme for the most gifted students who have started the studies for the first time in life (scholarship worth PLN 1000). 40 students of the 1 year, who have started studies for the first time and who were admitted as the first 40 people (they had the highest number of points on secondary school-leaving certificate) to so-called ordered specialty, were given motivating scholarship. During the next years motivating scholarship is given to 50% of students who have the highest GPA (exams and credits – subjects that are not completed with an exam but are crucial for ordered specialty) in the previous academic year, and obtain all course credits in time anticipated for the given academic year and who submit the grade book to Dean’s Office at the appointed time.

Increasing attractiveness of education by:

Organizing training at the leading scientific unit in Poland (7-day-course during holidays). Course was conducted by Institute of Human genetics of the Polish Academy of Sciences in Poznań, 25.07.2011 – 31.07.2011. Participants of the course got certificates of specialist course.

Creation and introduction of compensatory programmes: compensatory mathematics classes – 30 hours during the first year of studies (15 hours per semester), compensatory physics classes – 90 hours during the first year of studies (45 hours per semester). During academic year 2009/2010 20 people took part in each of the mentioned courses. Each participant was given didactic aids such as books, notebooks, calculators.

O rg a n i z i n g additional facultative courses. This kind of action involves optional classes from the 1st to 6th semester directed to the most gifted students of ordered specialty. The aim of these classes is not only to vary curriculum but also increase students’ qualifications. During each semester there will be two laboratory courses (30 hours/ course). Course participants will be divided into groups of 12. A student can choose one of the courses during each semester. Experts from a given field will lead the classes. All participants will be given didactic aids such as specialist course books and stationery.

Students of the Biotechnology faculty as an accelerator of Economy based on Knowledge Project co-financed by the European Union under the European Social Fund


Facultative courses 2009-2013 finananced by the project

Students of Biotechnology as an accelerator of Economy based on Knowledge Facultative courses (increasing qualifications)/ name Biology of yeast cell Introduction to experimental biology techniques Biology of free radicals Problems of ergonomic design of machines Biology of tumor cell Molecular pharmacology Techniques of fluorescent microscopy Design and optimization of processes in bioreactors Chromatographic techniques Techniques of genome sequencing Techniques of organic and medicines synthesis Techniques of RNA analysis

Semester 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6

Number of classes 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Competition for subsidy of 10 research projects done as the part of diploma thesis. The aim of the competition is to grant realization of 10 research projects, experimental work that are important for economy and which are conducted by students taking part in the project: ”Students of the Biotechnology faculty as an accelerator of economy based on knowledge”. Students have support which they use to realize and develop of their own research ideas during the studies i.e. during 5th and 6th semester (academic year 2011/2012) and 7th semester in academic year 2013.

Students of the Biotechnology faculty as an accelerator of Economy based on Knowledge Project co-financed by the European Union under the European Social Fund


During classes at the Biotechnology faculty students gain practical skills of operating scientific and research equipment and conducting and designing research procedures. Students have the opportunity to develop their interests and skills when they take part in scientific associations. After graduating engineering studies at the Biotechnology faculty, there is possibility to continue studies at second-cycle studies at University of Rzeszów or at other Polish or European universities. During studies subjects are credited with ECTS system (European Community Course Credit Transfer System) which is used in European Union countries. ECTS System of points enables students to continue their studies and do the work experience at other universities in Poland (MOST programme) and European Union countries (Socrates/Erasmus).

Students of the Biotechnology faculty as an accelerator of Economy based on Knowledge Project co-financed by the European Union under the European Social Fund


Zamiejscowy Wydział Biotechnologii Uniwersytet Rzeszowski, pok. 27 ul. Sokołowska 26, 36-100 Kolbuszowa tel./fax: (17) 872 37 11 Uniwersytet Rzeszowski

e-mail: studencibiotech@univ.rzeszow.pl www.univ.rzeszow.pl/zwb www.univ.rzeszow.pl/zwb/biotechnologia

asdasdadad  

asdasdasdadasdasd

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you