Page 1

Biotechnologia na Uniwersytecie Rzeszowskim

Specjalność

Biotechnologia analityczna


Studia - Biotechnologia na UR Współczesna biotechnologia jest nowoczesną, bardzo szybko rozwijającą się, interdyscyplinarną dziedziną nauki i gospodarki. Celem kształcenia na kierunku Biotechnologia jest wszechstronna edukacja studentów, dająca praktyczne i teoretyczne przygotowanie oraz możliwość podjęcia pracy w firmach biotechnologicznych i pokrewnych. Nasza oferta studiów inżynierskich I stopnia na kierunku Biotechnologia jest skierowana do absolwentów szkół średnich o profilu biologicznym, chemicznym, matematycznym i fizycznym oraz abiturientów szkół średnich o profilu zawodowym. Treści programowe realizowane w trakcie studiów bazują na praktycznym wykorzystaniu najnowszych metod biologii eksperymentalnej w przemyśle biotechnologicznym i gałęziach pokrewnych (np. produkcji i analizie żywności), stąd też studia te mogą zainteresować abiturientów kierunków chemicznych, rolniczych i biologicznych.

Uniwersytet Rzeszowski Począwszy od roku akademickiego 2009/2010 studia I stopnia na kierunku Biotechnologia są realizowane przez trzy Wydziały:

Zamiejscowy Wydział Biotechnologii,

Wydział Matematyczno–Przyrodniczy,

Wydział Biologiczno–Rolniczy.


Absolwenci międzywydziałowego kierunku Biotechnologia po zakończeniu siedmiu semestrów (3.5 roku) studiów I stopnia otrzymują dyplom inżyniera w jednej z trzech specjalności:

będących na styku techniki i biologii eksperymentalnej. Absolwent biotechnologii przygotowany jest również do współpracy ze specjalistami z innych dziedzin nauki.

Projekt - Informacje ogólne Biotechnologia analityczna,

Biotechnologia roślin i żywności,

Bioinżynieria medyczna.

Absolwenci kierunku Biotechnologia posiadają wiedzę ogólną z zakresu nauk podstawowych: matematyki, fizyki, chemii, biofizyki, statystyki, informatyki, biochemii, biologii komórki, genetyki, mikrobiologii, fizjologii roślin i zwierząt, ochrony środowiska oraz wiedzę specjalistyczną z przedmiotów kierunkowych (zróżnicowanych w zależności od specjalności). Proces dydaktyczny na kierunku Biotechnologia wzbogacony jest o liczne zajęcia praktyczne-laboratoryjne. Na 5 semestrze student wybiera według swoich zainteresowań blok przedmiotowy w ramach jednej z trzech specjalności: Biotechnologii analitycznej, Biotechnologii roślin i żywności, Bioinżynierii medycznej. Każda specjalność będzie realizowana na innym wydziale: Biotechnologia analityczna w Zamiejscowym Wydziale Biotechnologii, Biotechnologia roślin i żywności na Wydziale Biologiczno-Rolniczym, Bioinżynieria medyczna na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Interdyscyplinarne i wszechstronne wykształcenie umożliwi absolwentom kierunku Biotechnologia sprawne poruszanie się na rynku pracy w sektorach gospodarki

Na Wydziale Biotechnologii realizowany jest obecnie projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, pod tytułem “Studenci Biotechnologii akceleratorem Gospodarki Opartej na Wiedzy”. Uczestnikami projektu są studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2009/2010. Wartość projektu: 2 573 548, 17 PLN. Okres realizacji: wrzesień 2009 - marzec 2013.

Celem projektu jest zwiększenie liczby studentów podejmujących studia na Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunku Biotechnologia poprzez podniesienie atrakcyjności kształcenia, lepsze przygotowanie studentów do pracy w jednostkach zaplecza naukowo-badawczego, przemysłu biotechnologicznego, farmaceutycznego, chemicznego, przemysłów pokrewnych, laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych oraz jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi.


Działania projektu obejmują: Zwiększenie naboru na kierunku biotechnologia poprzez promocję oraz podejmowanie działań realizowanych w jego ramach. Z chwilą przyznania dofinansowania odnotowano wzrost ilości zrekrutownanych studentów w roku akademickim 2009/2010 w stosunku do roku akademickiego 2007/2008 o ponad 10%, oraz blisko 50% w odniesieniu do rekrutacji przeprowadzonej w roku akademickim 2008/2009

Utworzenie programu stypendialnego dla najzdolniejszych studentów podejmujących po raz pierwszy w życiu studia (stypendia po 1000 zł). Na I roku stypendia motywacyjne otrzymało 40 studentów podejmujących studia po raz pierwszy w życiu, którzy zajęli pierwsze 40 miejsc na liście przyjętych (uzyskali największą liczbą punktów na świadectwie maturalnym z wybranych przedmiotów) na kierunek zamawiany. W kolejnych latach stypendia motywacyjne otrzymuje 50% studentów, którzy uzyskają najwyższą średnią ocen z egzaminów i zaliczeń (przedmioty, które nie kończą się egzaminem a są priorytetowe dla zamawianego kierunku) za poprzedni rok studiów, oraz w terminie zaliczą wszystkie przedmioty przewidziane w danym roku akademickim i złożą w wyznaczonym terminie indeks w Dziekanacie.

Opracowanie programu specjalności Biotechnologia analityczna trwającej od 5 do 7 semestru studiów I stopnia kierunku Biotechnologia . W ramach działania opracowano zakres treści programowych bloku przedmiotowego wraz z szczegółowymi tematami zajęć

Utworzenie i wdrażanie programów wyrównawczych: zajęcia wyrównawcze z matematyki w wymiarze 30 godz. na pierwszym roku studiów (15 godzin w semestrze), zajęcia wyrównawcze z fizyki w wymiarze 90 godz. na pierwszym roku studiów (45 godzin w semestrze). W roku akademickim 2009/2010 w każdym z wymienionych zajęć wyrównawczych uczestniczyło 20 osób. Każdy z uczestników zajęć otrzymał pomoce dydaktyczne w postaci m.in. książek, notatników, kalkulatorów.

Podnoszenie atrakcyjności kształcenia poprzez:

Organizację dodatkowych zajęć fakultatywnych. Działanie obejmuje prowadzenie od 1 do 6 semestru studiów zajęć o charakterze nadobowiązkowym dla najzdolniejszych studentów kierunku zamawianego. Zajęcia mają nie tylko urozmaicić program studiów ale także podnieść kwalifikacje zawodowe studentów. W każdym semestrze planuje się przeprowadzić dwa kursy laboratoryjne ( w wymiarze 30 godz/ kurs). Zajęcia są prowadzone w grupach 12 osobowych. Student podczas każdego semestru może wybrać  jeden z kursów. Zajęcia będą  prowadzone przez specjalistów z określonej dziedziny. Wszyscy uczestnicy otrzymają pomoce dydaktyczne w postaci podręczników specjalistycznych i materiałów biurowych.

Organizację szkolenia w wiodącej jednostce naukowej na terenie Polski (wakacyjny kurs 7 dniowy). Kurs planowany jest dla 20 najzdolniejszych studentów po ukończeniu drugiego roku studiów. Uczestnicy kursu otrzymają  dyplomy ukończenia kursu specjalistycznego 

Konkurs na dofinansowanie 10 projektów badawczych wykonywanych w ramach pracowni dyplomowej. Celem konkursu jest dofinansowanie realizacji 10 projektów badawczych, prac eksperymentalnych mających znaczenie dla gospodarki, wykonywanych w ramach pracowni dyplomowej przez studentów uczestniczących w projekcie: „Studenci kierunku Biotechnologia akceleratorem Gospodarki Opartej na Wiedzy”. Studenci otrzymujący wsparcie będą mogli wykorzystać je na realizację i rozwój własnych pomysłów badawczych podczas trwania studiów tj. na piątym i szóstym semestrze (w roku akademickim 2011/2012) oraz siódmym semestrze w roku akademickim 2012/2013.


Przedmiot Semestr 6 Podstawy diagnostyki molekularnej Bioinżynieria komórek eukariotycznych Cytogenetyka ogólna Immunologia Ekotoksykologia Parazytologia Seminarium Lektorat j. angielskiego Pracownia dyplomowa Suma godzin Suma punktów ECTS w semestrze Przedmiot Semestr 7 Markety genetyczne Endokrynologia Molekularna analiza mikrobiologiczna Prawo i etyka w biotechnologii Wykład monograficzny Seminarium Pracownia dyplomowa Suma godzin Suma punktów ECTS w semestrze

Ćwiczenia

60 60 60 60 60 30 30 360

30 30 30 30 30 15

60 30 30 30 30 15 30 195

165

Kod przedmiotu

Egz. Zal. Egz. Egz. Zal. Zal. Zal.

6 5 6 6 4 2 1

MWB-IS-V.BM MWB-IS-V.E MWB-IS-V.IB MWB-IS-V.PKTK MWB-IS-V.BB MWB-IS-V.AI MWB-IS-V.LIA

Semestr 5

Wykłady

Punkty ECTS

30 Wymiar godzin zajęć Razem 45 60 30 60 45 30 30 30 60 390

Wykłady

Ćwiczenia 45 45 15 30 30 15 30 30 60 300

15 15 30 15 15

90

Zaliczenie

Punkty ECTS

Kod przedmiotu

Zal. Egz. Zal. Zal. Egz. Zal. Zal. Zal. Zal.

3 6 2 5 5 2 2 2 3

MWB-IS-VI.PDM MWB-IS-VI.BKE MWB-IS-VI.CO MWB-IS-VI.PDM MWB-IS-VI.ET MWB-IS-VI.P MWB-IS-VI.S MWB-IS-VI.LIA MWB-IS-VI.PD

Semestr 6

Semestr 5 Biologia molekularna Enzymologia Inżynieria bioprocesowa Podstawy kultur tkankowych i komórkowych Biotechnologia białek Analiza instrumentalna Lektorat j. angielskiego Suma godzin Suma punktów ECTS w semestrze

Razem

Zaliczenie

30 Wymiar godzin zajęć Razem

Wykłady

Ćwiczenia

30 30 30 30 30 30 60 240

15 15 15 15 30 0 0 90

15 15 15 15 0 30 60 150

Zaliczenie

Punkty ECTS

Kod przedmiotu

Zal. Zal. Egz. Zal. Zal. Zal. Zal.

3 3 4 3 3 2 12

MWB-IS-VII.MG MWB-IS-VII.ED MWB-IS-VII.MAM MWB-IS-VII.PEB MWB-IS-VII.WM MWB-IS-VII.S MWB-IS-VII.PD

30

Semestr 7

Przedmiot

Wymiar godzin zajęć


Zajęcia dodatkowe 2009-2013 finansowane w ramach projektu

Studenci Kierunku Biotechnologia akceleratorem Gospodarki Opartej na Wiedzy Status realizacji Zakończone Zakończone Zakończone Zakończone Zakończone Zakończone Obecnie w trakcie Obecnie w trakcie

Zajęcia fakultatywne (kursy podnoszące kwalifikacje) Biologia komórki drożdżowej Wprowadzenie do technik biologii eksperymentalnej Biologia wolnych rodników Wybrane problemy projektowania ergonomicznego maszyn Biologia komórki nowotworowej Farmakologia molekularna Techniki mikroskopii fluorescencyjnej Projektowanie oraz optymalizacja procesów w bioreaktorach Techniki chromatograficzne Techniki sekwencjonowania genomu Techniki syntezy organicznej oraz leków Techniki analizy RNA

W ramach zajęć realizowanych na kierunku Biotechnologia student zdobywa praktyczne umiejętności obsługi aparatury naukowo-badawczej oraz wykonywania i projektowania procedur badawczych. Student ma także możliwość rozwijania własnych zainteresowań oraz umiejętności w ramach działalności Koła Naukowego. Po zakończeniu studiów inżynierskich na kierunku Biotechnologia absolwent ma możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia na Uniwersytecie Rzeszowskim lub innych krajowych oraz europejskich uczelniach.

Semestr 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6

Wymiar godzin 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Podczas studiów przedmioty zaliczane są w systemie ECTS (European Community Course Credit Transfer System) stosowanym w krajach Unii Europejskiej. System punktów ECTS umożliwia studentom kontynuację studiów oraz odbywanie staży w innych wyższych szkołach w naszym kraju (program MOST) i krajach Unii Europejskiej (SOCRATES/ERASMUS).


Studia stacjonarne I stopnia –stacjonarne

Przedmiot

Biotechnologia (inżynierskie) specjalność biotechnologia analityczna Przedmiot Semestr 1 - zimowy Biologia roślin i zwierząt Technologia informacyjna Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw Matematyka Fizyka Chemia ogólna i nieorganiczna Grafika inżynierska Filozofia przyrody WF Suma godzin Suma punktów ECTS w semestrze Przedmiot Semestr 2 - letni Cytobiologia Technologia systemów informatycznych w biotechnologii Statystyka Chemia organiczna Chemia fizyczna Biofizyka Matematyka WF Suma godzin Suma punktów ECTS w semestrze Suma punktów ECTS w roku

Wymiar godzin zajęć Razem Wykłady Ćwiczenia 75 30 30 60 60 60 15 30 30 390

45 15 30 30 30 15 165

30 30 15 30 30 30 15 15 30 225

Zaliczenie

Punkty ECTS

Zal. Zal. Zal. Zal. Egz. Egz. Zal. Zal. Zal.

5 2 2 4 6 6 2 1 0 28

Wymiar godzin zajęć

Zaliczenie

Punkty ECTS

15

Zal.

4

30

Zal.

3

30 45 30 45 15 30 240

Zal. Egz. Zal. Egz. Egz. Zal.

5 6 4 7 3 0

Razem Wykłady Ćwiczenia 45

30

30 60 75 60 75 30 30 405

30 30 30 30 15 165

32 60

Semestr 3 - zimowy Lektorat j. angielskiego Techniki laboratoryjne w biotechnologii Wstęp do Biotechnologii Genetyka ogólna Mikrobiologia ogólna Biochemia Bioinformatyka Suma godzin Suma punktów ECTS w semestrze Przedmiot Semestr 4 - letni Biologia komórki Fizjologia zwierząt Biotechnologia w ochronie środowiska Fizjologia roślin Lektorat j. angielskiego Inżynieria genetyczna Podstawy Biotechnologii przemysłowej Suma godzin Suma punktów ECTS w semestrze Suma punktów ECTS w roku Przedmiot Semestr 5 - zimowy Biologia molekularna Enzymologia Inżynieria bioprocesowa Podstawy kultur tkankowych i komórkowych Biotechnologia białek Analiza instrumentalna Lektorat j. angielskiego Suma godzin Suma punktów ECTS w semestrze

Wymiar godzin zajęć Razem Wykłady Ćwiczenia 30 45 15 75 75 75 30 345

15 30 30 30 105

30 30 15 45 45 45 30 240

Zaliczenie

Punkty ECTS

Zal. Zal. Zal. Egz. Egz. Egz. Zal.

1 3 3 6 6 6 2 27

Wymiar godzin zajęć Razem Wykłady Ćwiczenia 75 75 60 60 30 60 60 420

30 30 30 30 30 30 180

45 45 30 30 30 30 30 240

Zaliczenie

Punkty ECTS

Egz. Egz. Zal. Egz. Zal. Zal. Egz.

6 7 4 6 1 4 5 33 60

Wymiar godzin zajęć Razem Wykłady Ćwiczenia

Zaliczenie

Punkty ECTS

60 60 60

30 30 30

30 30 30

Egz. Zal. Egz.

6 5 6

60

30

30

Egz.

6

60 30 30 360

30 15

30 15 30 195

Zal. Zal. Zal.

4 2 1

165

30


Przedmiot Semestr 6 - letni Podstawy diagnostyki molekularnej Bioinżynieria komórek eukariotycznych Cytogenetyka ogólna Immunologia Ekotoksykologia Parazytologia Seminarium Lektorat j. angielskiego Pracownia dyplomowa Suma godzin Suma punktów ECTS w semestrze Suma punktów ECTS w roku Przedmiot Semestr 7 - zimowy Markery genetyczne Endokrynologia Molekularna analiza mikrobiologiczna Prawo i etyka w biotechnologii Wykład monograficzny Seminarium Pracownia dyplomowa Suma godzin Suma punktów ECTS w semestrze Suma punktów ECTS w roku

Wymiar godzin zajęć Razem Wykłady Ćwiczenia 45 60 30 60 45 30 30 30 60 390

0 15 15 30 15 15 0 0 0 90

45 45 15 30 30 15 30 30 60 300

Zaliczenie

Punkty ECTS

Zal. Egz. Zal. Zal. Egz. Zal. Zal. Zal. Zal.

3 6 2 5 5 2 2 2 3 30 60

Wymiar godzin zajęć Razem Wykłady Ćwiczenia 30 30 30 30 30 30 60 240

15 15 15 15 30

60

15 15 15 15 30 60 150

Zaliczenie

Punkty ECTS

Zal. Zal. Egz. Zal. Zal. Zal. Zal.

3 3 4 3 3 2 12 30 30


Zamiejscowy Wydział Biotechnologii Uniwersytet Rzeszowski, pok. 27 ul. Sokołowska 26, 36-100 Kolbuszowa tel./fax: (17) 872 37 11 Uniwersytet Rzeszowski

e-mail: studencibiotech@univ.rzeszow.pl www.univ.rzeszow.pl/zwb www.univ.rzeszow.pl/zwb/biotechnologia

biotechnologia  
biotechnologia  

ads, dsaasd

Advertisement