Issuu on Google+

38e Jaorgang • Oplage 2200 stuks • Pr!js: Un vr!jwillige b!jlage


CRH.Clay SolutIons

Schoonheid

Postbus 4438

Beauty is in the eye of the beholder - schoonheid is een waardeoordeel.

6086ZG Neer

Ér bestaan geen objectieve criteria om te meten hoe mooi lets is.

T +31 (0)475518100 E info@crh -ccs.com

Maar hoe subjectief schoortleid ook mag ziJn, er zijn wel degelijk esthetische wetten. Door die te respe<teren ontstaat een architectuur die als 'mooi' wordt ervaren.

I www.crhclaysolutions.com

Aan de positieve beleving daarvan levert CRH Clay Solutions graag haar bijdrage.

....

Het grootste assortiment bloemen & planten, sieraden, kado'!; in Klundert Voorstraat 34, Klundert

Tel.: 0168 404996 www.depoorttrends.nl

Mamma d'/folio pizza -pasta -shoarma schotels -broodies Hoogstraat 14 - Klundert

Bestellen? Bel: 0168402797


DUR IS WA GOANDE! Beste · Loerendonckerlnnekes en loerendonckers, tis me un zeer grote eer dl Jaor te moge veurgaon In de Loerendonckse leutstoetl MIsschIen bende un bIetje verrast da Ik dIeje nIeuwe Prins benl Nauw da was Ik zelluf dus okI Ok al kom Ik uit un nest van raodslieJen. Maar toen Ik deze zomer wer gevraagd deurr mense die dur verstand van schijne te ebbe, verslikte Ik me elge bekaant In mun pllske (wat Ik toen net toevallug an ut drinke was'}. Ik docht werkeluk da ze un dolleke meej me maakte en da ze daar ok nog Is nle gae bij dur hoofd warel Prins zijn da ken heus nle Iedereen en da motte verdiene toch7 Zoals laofe

van carnavalstochte lope, dweiIe en veule waogens bouwe op zun minst .... Ge mot un markant manneke zijn die gère veurop lapt. unne mens die grapkes ken maoke en Iedereen meeJ weet te krijge ... Unne mens meej unne vlotte babbel (denk maar an onze ex-Prins Eduard en ok an al zunne veurgangers} .•. Maor ok un manneke die gère gezien mag worrel En ze dochte dus an mUn persoontje???1

Dur is wa goande! Nauw Is carnaval dur wel meej dunne paplepel In gestaampt, want zolang ik ut me ken erlnnere zat ons pa In de Raod van EJluf In Splerlngkrulersdurp, en ons ma tapte de pllskes. Bekaant gIn carnaval ben Ik dur nle bij gewist, mIsschIen nle zo veurop, maor Ik was dur weil En nouw woon Ik arwtr 22 jaore meej munne. bovenslootse meske hier In Loerendonck, same meej onze 2 Jong. En Ik eb, veurzover Ik me ken erinnere, ok gIn Jaor nle gecamavalt. Ik ben zelfuf nog nle eens In un andere stad gewist om goan te camavalIe .. Loerendonck Is echt VEULS TE LEUTIGrSlnds un jaar of zeuve ebbe we zelluf un soort van camavalsclubske .. dus meeJdoen In dun optocht ken Ik ok al. En munne jongste et vorIg jaar In de jeugdraad meegedraaId. Un markant manneke wor Ik nu dus vanzelluf en dleje babbel Is na un paor pllskes ok gin probleem meer... En zelluf vin Ik da Ik toch wel un veursprongeske et omda Ik unne rasechte Brabaander ben, uit deze gemeente Moerdijk nog weil Dus ge ken tege mij gewoon plat praote want ik versta oe helemaol!

Dur is wa goande! Maor Prins zUn Is dan toch wel un ander verhaoll Ik eb gelukkug unne dag bedenktijd gekrege van dIe aardIge bestuursllejen van ut LAK .•. En omda Ik dl jaor ok nog 50 wor, eb Ik beslote deze zeer eervolle taok op mU te gaon neme {oe ouder oe gekker toch, zegge ze?l. Ik eb er veul zIn Inl

Dur Is wa goande! En dan moes Ik ok nog mun offesJele Prlnsenaom gaon bedenke .. Onze allerlrste Prins heette Jan (Bastlaansen), dus dieje naam Is gewoon van hem. En omda Ik ech nle ken zlnge

Is ut ok gin Jannus geworre. En Janus Is al vastgelegd veur un ander. Toen moes Ik Inene an ons pa denke, die goeJe man is helaos nle mlr onder ons: hU heette Wies en hU was dan wel glnne prins In Spleringkrulersdurp, maor wel raodslld. Moar zun opvolger en erfgenaom staot dus wel lerbove op ut fotoke:

PRINS WJESKE DUN EERSTEl

Dur is wa goandel Ut 11 e van dun 11 e bal was un zeer druk bezocht mezlekspektakull Veule gève liedjes ebbe gestreeje om ut beste lied te worre. En ons knapste Prinses Ellen dun eerste en heur gevolg zUn veurgesteld: ben ~eltrots om meej zo'n lief meske te moge samewerkel Ok zal Ik hard meej gaan blère meej ut wInnende liedje van MMML; ut kUkertje draag Ik als un trofee om munne nek en Ik zal dur veu! meej loere.

Dur Is wa goande! MMML gaat met da fantastIsche liedje ok nog meedoen meej de Bamavalslledverklezlng op BaronIe Tv. Ga stemme: ze ebbe oew stem hard nodig, want ut beste regionale camavalslied kom natuurfuk uit Loerendonckl Meer Informasle vlnde op de websalt www.baronletv.nl

Dur Is wa goande! En of ut an mU lig of nle, wa zeker Is Is da we dJ jaar un echt hofkapelleke ebbe, en da vin Ik pas echt leutlgl Want WIndkracht kende allemoal al van veung Joar toen ze af en toe Is un bietje meej toeterden. Da ga dl jaar veul vaker gebeure dusl

Dur Is wa goande! Iedereen Is nouwal hard an ut werk om er subiet meej carnaval un groot feest van te maokeJ De Raod van Elluf Is voltallig en hard an ut wermlope en ok ut LAK bestuur Is heel druk om alles wir goed te organlsere. En da gaat zeker lukke dl jaorl Ut programma motte beslist op oew kalenderke zetten, zoda ge niks ga mlsse ... want motte wete:

DUR IS WA GOANDE! IN LOERENDONCK en da kende ech nie misse!


9 lundert

407275

IfV1PRO\lE METSJ WERVING & SELECTIE Nathalie Zeeman-Pillhock 1 M 06 12536452 1 Thea van Gelderen 1 M 06 30 06 18 271 Postbus 100 4790 AC Klundert 1 KarveelS 4902 CR Oosterhout T 0162 426138 1 F 0162 424342 1 info@metsj.eu 1 www.metsj.eu 1

Lekdijk 39 2957 CB Nieuw Lekkerland Tel. 01B4 6B1330 /6B1B40 Fax 01B4 6B4939 Email

COMPUTER

SERVICES


BESTE I.OERENDONCKERS, Vorig Jaar heb Ik de kans gekregen om uitgebreid kennis te maken met de camavaJsvierlng In de gemeente Moerdijk. Als Limburger van geboorte ben Ik ~Iteraard van Jongs af bekend met dit grootse feest. Natuurlijk stond Ik aanvankelUk wat

sceptisch tegenover alle vormen van camavaJsactlviteiten bulten mijn -vertrouwde Limburgse land. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ze er hier ook wat van kunnen. En dan niet op de manier

zoals carnaval bij tegenstanders in het noorden bekend staat. Hier geen massale zuippartijen en handtastelijkheden. Op een

vrolijke. onbevangen manier genieten onze Inwoners van deze dolle, dwaze dagen. Heel Brabant en Limburg vormen tijdens het tweede weekend van februari één grote, kleurrijke, deinende vriJstaat, onder bestuurlUke supervisie van een hele serie koninklijke/prinselijke hoogheden, bijgestaan door hun raden van elf. Er staan allerlei ontzettend leuke en relaxte activiteiten op de rol en ook In Loerendonck Is er dit jaar heel wat gaonde. Om te beginnen wordt carnaval met een dag, of In leder geval een avond uitgebreid. Geen officiële opening van het carnaval op zaterdagmiddag, maar al op vrijdagavond worden de camavaJsmascottes Trfen en Loerus op grootse wijze onthuld. Tegelljkertljdvlndtde sleuteloverdrachtplaats. En ook daarls wat bijzonders mee: Klundert heeft namelijk een nieuwe prins, Prins Wleske dun Eerste. Die neemt dit jaar voor het eerst de sleutel van Loerendonek in ontvangst. Nou weet ik dat de voornaam van de prins In het dagelUks leven Jan· Is Ua, dat krijg je als je vrouw in de gemeenteraad zitJ en Ik vroeg me af: hoe kom je er dan bij omjezelf 'WJeske' te noemen7 Tot Ik In ons onvolprezen

'de huis-aan-huisblad Moerdljkse Bode· las dat Jan van oorsprong uit het dorp Moerdijk komt. ZIJn opa is daar eens prins Wleske geweest en als eerbetoon aan zijn grootvader heeft Jan ook die naam aangenomen. KUk, en dát vind ik nou prachtlgl Ik hou wel van tradities In ere te houden. Het stelt me ook gelUk gerust wat het overhandigen van de sleutel betreft. Als zelfs een voorouder al carnavalsprins is geweest, dan moet het vieren van dit feest er toch met de paplepel Ingegoten zUn, nletwaar7 Daarom leg Ik op vrijdagavond 12 februari eigenhandig, en met een gerust hart het bestuur van Klundert voor ruim 4 dagen In handen van prins Wleske I. Beste Loerendonekers, Ik kan er dus gerust van uit gaan, ~at ook u met vertrouwen het.carnavalsfeest In Klundert tegemoet gaat. Feest. zing, hos, dans, maak er één bonte kennis van! Kortom, geniet met volle teugen en straal dat plezier uit naar de hele omgeving, zodat we na carnaval vanuit onze andere kernen het bericht krijgen: 'In Loerendonck, daor was mee karnaval echt lets leutigs gaonde"

Drs. W.MJ. Denie, Burgemeester van Moerdijk


I.

_

.

Tlmme{Werken /

hTegel~erken

~l

.=='~ 'Sierpleisters

11

[

;

~ 11'JIuuh''':'J ' & J ~j]ill&) JJ 'yV

'* BadKamer. en keuke" montage AdvisJ en Montage vfn Ba~kamer en rToliet

Uh der ?>.4j'#<

Timmer & AfbO~

van der Pluljm

"

pt,tlaan 52 ~~===lq~g:,-=-::--..:=-_4~707i JE Ro sendaal

065 77 7410 ,

info@tlmmerenafbouw.nl

ww-. TI M

ME RENAFBOUW. Restaurant

L

Pr G1trok-ctey,.!~ MORSSINKHOF GROEP VooraanlfllanItWbttóJlnfit"GWW· en Iierbeltratlnlliproducten

aent u nleuw'lIlerlll n.., de dlve"ltelt aan mOlllllJkhedln op hit 1I1IJIld van ontwlkklllnll In productil vlln Illtonnen aww· In "lrbntratlnlllproJluct,n7 .'Ioek dan d, wIlJllte w_.mo'lIlnkhof·lIroep.nl

10k mei earnaval geopendl vrijdag - zaterdag - zondag - maandag

TUdens carnaval speciale

-


8ESr'~'RENDONCK'~'N ~'R'NDONCK'RINN'KES Ik, prinses Ellen dun eerste, ben super blij dat Ik van het Jaar jeugdprinses mag zUn van Loerendonckl Ik zit In groep acht van R.K.B.S. De RIetvest en ben 11 jaar. Ik hou van sporten (hockeyen Kung FuJ en feesten I Feesten vind Ik niet zomaar een klein beetje leuk maar super leuklll Daarom ben Ik ook zo blij dat Ik prtnses mag zijn dit jaarII' Maar Ik ben ook heel blij met mijn raadll' Met het 11-11 bal hebben we met z 'n allen al goed gefeest. Ik hoop dat alle kinderen uit Loerendonek en omgeving met carnaval naar alle bals komen want ~je zijn echt heel gezellig en super Jeukl En de grote mensen moeten ook lekker gaan feesten' ff

â&#x20AC;˘

'k hoop dat iedereen leuk verkleed komt, want dan komt het helemaal goedlll Het motto van hetjaar is 'd'r Is wa gaande', Wat hebben we van het Jaar toch weer een leuk mottol Ik wens de mensen die aan de wagens bezig zijn veel succes.

Dan komt er van het jaar weer een leuke optocht. Groetjes,

Prinses Elien dun eerste!


WWW.BEUAARSLENEN.NL

Hoeveel gaat u besparen op uw autoverzekering? Bent u verzekerd bij - FBTO -ZLM -OHRA - Centraal Beheer

Be/jaars is gegarandeerd goedkoper/II Vul dan onderstaande coupon in en stuur deze naar Beljaars Verzekeringen & Hypotheken Antwoordnummer 5488 4760VN ZEVENBERGEN of bel 0168 - 32 33 99 voor een vrijblijvende offerte. en u zult zien dat wij niet alleen lage premies hanteren. maar u krijgt bij ons ook een uitgebreide dekking. speciale regeling 2e gezinsauto. gratis ongevallen hulp en een snelle no-clalm opbouw. Natuurlijk is ook de schade afwikkeling bij een ongeval supersnel.

a. S . C .

ASe BNda _,Irt som." met ""jGGrs Ve/'Hlrerlngen ." zorgt _ vervangend vervoert

r ~ -----------------I

I

I I I I I

I

I I

I IL

---

Ik wil graag weten of Beljaars mijn autoes) goedkoper kan verzekeren. Stuur mij een vrijblijvende offerte op basis van onderstaande gegevens.

, I

I

Naam: I Straat Postcode. woonplaats: Telefoon: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Geb. datum bestuurder: _ _ _-::--:--_ _ _ __ _ _ _ Type: _ _ _ _ _ _ _ Bouwjaar: _ _-..,;_=-..;::._ _ I Merk: Nieuwwaarde auto: E _ _ _ _ _ _ _ _--'----'_ _ Gewicht _ _ _ _ _ __ I Extra accessoires: E I Aantal km per jaar Cl tot 12.000 Cl tot 20.000 Cl meer I Brandstof: Cl LPG Cl diesel benzine Gebruik: Cl privÊ Cl zakelijk Aantal schadevrije jaren: _ _ _ _ _ _ Huldtgeno-çlaimkortlng: _ _ _ _ _ __ I Cl WA-Extra Cl ALL-RISK Gewenste dekking WA ___ _ _ _ Cl _ __ _ _ _ _ .J

o

--------


DUR IS WA GAONDI, En dat klopt, er Is en was heel wat Gaande, na het vertrek van prins Eduard Dun eerste. Toen lag de loodzware taak bij

het bestuur om deze te doen opvolgen, en dat was moeilijk, er waren tal van kandidaten en daaruit hebben WIJ de beste

gekozen In de vorm van prins Wieske Dun eerste, Prins van loerendonek, Graaf van de Ton, Baron van de stenen Poppen en Beschermheer van het L.A.K. tevens moest er een nieuwe Jeugd Prins of Prlnsses worden gekozen en al snel diende deze

fantastische Prinses zich aan als Prinses Ellne Dun Eerste, zij zijn belde een grote aanwinst voor Loerendocnk en Ik wens hun heel veel wijsheid om de tijdens hun regeerperiode de leut op

gepaste wijze voor te gaan, zoals dat van een regerend Vorst mag worden verwacht. Het was voor het L.A.K een zeer turbulent Jaar In alle opzichten, er moest flink gelobbyd worden om alle vacatures weer te bemensen, en er moest wederom worden uitgekeken naar opslag en bouwruimte, eenjaarlijks terug kerend probleem wat wederom dank zij de Inspanning van velen weer Is gelukt tot een goed eind te brengen, dit zijn de momenten waarop Ik trots ben het L.A.K. te mogen voorzitten. Een fantastische club mensen die weten waarvoor zij staan en gaan. En dat deze club beschikt over een groot Improvisatie en doorzettingsvermogen

blijkt uit het feit, dat tijdens de voorbereidingen Ik door omstandigheden niet volledig beschikbaar ben geweest alle activiteiten op een geweldige manier gestalte hebben gekregen en zijn uItgevoerd tot voUe tevrdenheld van ledere~n die er hoe dan ook bij betrokken Is geweest. Ik weet dan ook zeker dat onze Prins Wleske Dun eeerste en Prinses ElJne Dun erste zich als een vis In het water zullen voelen binnen onze club. Ik wil tevens alle adverteerders en of sponsors en een leder die het LAK een warm hart toe draagt heel hartelijk danken voor hun geweldige bijdrage op wat voor wijze ook. Het rest mij u allen een leutig en plezierig en gezond carnaval toe te wensen in ons eigen loerendanck.

Dur is wa Gaonde Jacques van den Ing Voorzitter Loerendonckse Algemene Karnavalsstichting.

.~

At weer un nieuw carnavalsseizoen meej als start un 11-11 bal da weer eel gezellig war en waar weer volop was te beleven. Ut mezlekspektakel meej de verkiezing "carnavalslied van loerendonck". Dltjaor terecht gewonnen deur MMML (maatjes makers met leut) meej "dur is wa gaande" of "kom pak oew kijker maar" un lekkere meejzlnger.

Ok dltjaor weer un prinses mee de naom Eline en un compleet gevolg meej alles dur op en dur aan. TIs un lust veur ut oog agge da spul zo blij meej mekaor ziet staon. En dan un heel ander gebeure; dur mot un nieuwe vorst komme. Omdat prins Eduard vorig jaor afscheid nam docht Ik nog een trapje hoger op de ladder te kennen klimmen. Ik heb volop mun best gedaon bij de vurzltter om In un goeJ blaodje te kommen, maar nee hoor. Wederom gewogen en te licht bevonden. HIJ wist un veul betere. Ik denk dat ie gelijk ga krijgen, want prins Wiekse is nie zomaor Iemand. Tls un man die ok groot gebrogt is meej camavallen en stik enthousiast Is en nie te vergeten dat tie ok vertrouwen heeft In mij als adjudant. Dus we gaon un mooie periode tegemoed. Un carnaval meeJ

allus dur op en dur aan; het limonade I bouwersbal, dun grote optocht deur heel ut centrum van loerendonck meej de sgoolwagen (dus vergeet oew portemoneeke nle), ap zondag de carnavalsviering meej ut gelegenheidskoor, ut brakken bal, ut piepersbal, ut themabal en zeker nle te vergeten de seniorenmiddag . En tot 'slot de lompesjonneoptocht en als echte letste het restjesbal In de residentie. En veur elke actMtelt kende wel zeggen:

DUR IS WA GAONDE Ik wens Iedereen un fantastisch leutig carnaval .


" d voor meer I Se! vrfjbfure" :. ~ffi.~ërte~of_a_fs.-:praak. ,tle (1Yla ,y In{o

BOUWBEDRIJF

BECK wWW.creal0.n\ WWW.creasign-print. n \

Ook voor gezellige Steengrill- c.q. Bolle Japen feesten Vm 200 personen

Ook hotelkamers beschikbaar

ok bij Marge Food is tur wa gaonde samen met Gift CreationslDuopack en La Bohème

Ttidens alle carnavalsdagen hebben wti plate-service voor maar € 8,50

HÈMlBl _~

Varkenshaas, Biefstuk € 11,50 Zondag: Stamppot-parade!

www.dntoogh.n' Brasserie D'n Toogh VoorstraaI 24 4791 HN Klundert

Te/.: 0168 - 40 74 30 Fax:0168-407431

email: gabyvanveen@zonnet.nl

Noordsehans 83

-.

4791 RE Klundert

MAR G f ,"" 0168 407685 fa" 0168 0107686

""'""'"


BEST,~,a'NDONCK'~'N ~,a'NDONCK,aINN'KUS Na , Jaorke dienst te hebben gedaan als raadslid, he Ik de

zaoken kan dit melde bU mij,

stoute schoenen aangetrokken en

of anoniem mailen via het

Igesoll) eh gevraagd of Ik nle de opvolger kun woare van pllessle Stefke, Ik he begrepen dat ur wel twintig keer over vergaoderd

LAK.

is voorda er een besluit Is genome.

Ok hek un onderzoeksJe gedaan naar het ski mme

Ik snap achteraf wel waarom, het pakske van pllessie Stefke was

van bankpassen, maor hier

een paor maatjes te klein voor mun postuur, er moest dus wel een nieuw paksJse komme en unzse veurzitter en penningmister zitten nogal op de cente, dus hek maor iets uit el ge zak bijpast,

benk nog nle veul verder

mee gekomme, het lukt me

nog steeds nie om dun pas

en vla goelje kenlsse biJ de echte pliessie een mooi pakske geritseld.

van mune vrouw te kraken, dus als hierover ok tips bekend zijn

Maar uiteindeluk benk dan tog bevordert tot de nieuwe plessle Kobus van ut Ravelijn.

Dur Is wel van allus gaonde In Loerendonck we hebbe un nieuwe Prins en een volledige raod van elluf, un komplete jeugdraod, nieuwe ultbaoter In het parochiekat een nieuwe wlnnaor van ut lIetjes festival, en ga zo maor dur, en das nog maor het begin van het carnaval.

Ik ben Is In de onopgeloste zaoken van het LAK gedooken en kwam tog wel een 2tal zaoken tegen die mijne aondacht trokke n.l een vermitse paraplue van uns raadslid W""am en un gestole braodwurst van dun adjudant John, dus zo zie Je maor ok hier is wa gaonde. Nou wil net toeval da mune specialltljd Is ut upsporen van vermitse dingen en/of personen dus hek besloten om deze zaoken te gaon oplosse ut kommende carnaval, dus hek ok de hulp nudig van alle carnavals vierders in Loerendonck. Deglne die iets meer kan vertelIe over deze

meld met da evekus.

Dus Ik denk dat er nog van alles zal gebeuren, tijdens de leutdagen, ik wacht met spanning op de tips van de onopgeloste zaken, en wens iedereen een goede voorbereiding en alvast een geweldig carnaval 20 I O.

Pliessie Kobus van ut Ravelijn Alias Jan Crezee

BEST'~'aENDONCK'~'N ~,a'NDONCK,aINN'KUS Ut was me utjaortje wel weer hoor, de tiet vliegt voorbij, en dur was weer heel wa gaonde ut afgelope jaor... elglljk te veul om op te noeme, kijk zoas jullie wete Is er ene nieuwe prins. Prins Wieske dun Eerste, Ik denk zelluf wel da ut een goeie Is veur dat baanlje bij ut LAK. Want vergis uw nle, agge zo ' n JObJe aanneem dan mot je wel un heel Jaor veur da clubske klaor staon hoor.... 111 En daarom ben Ik ut nle geworre IPrins}, tis nameluk zo dak 55 Jaor ben geworre en dan krijg de ouwe lulledagen, van wie Ik ze krijg weet Ik nle, ma or Ik heb ze wel aongepakt, en dan hoef ik nle meer een zo veul te werke (docht ik), en der kom wa bij kljke hoor as je prins ben ..... en die tijd heb ik nJe, want deur dak nouw die ekstra vrije dage heb gekrege heb die boerin van miJn ut zotte plan bedocht om de boerderie is op te knappe, en as die lets In der kop heb dan mot da ok gebeure. Nog veur dak

ur over na kon denke, Is ze al begonne da keukeblokske dur uit te sloppe en mot ur un modem keukeblokske veur trug komme meej un afwasmechlene len ze mekeer niks aon dur hande hoorl路 Dus Jullie snappe wel dak ut de kommende tijd heel druk heb. ~ Maor ik zurg dak op tijd klaor ben meej klusse,en dan zie ik Jullie tijdus de carnaval wel weer.

Janus van de Blauwe Hoef


O.

..IK KO • • • S ·

~~, NT. SN E I. TRAN SPO KLUNDERT - HOLLAND Tel.: (+31)168-40 50 60

RT

C) ~

0 0 0 • 0

.....

MOERD'.l1[ I[OER'ERS =

INT. SNHTRANSPORT

.O •• D."K KO •• ' •• S ~ /NT.SNELTRANSPORT

KLU Tel. ;

~~

Cf)

0

,.....

0

C

~ ·-

( &d tel. _~v;~o:o~rs~t~ra~a~t~;~c=V.A'U'

Brillen in """''5 Alle soorte,ttoll(tactlE~nztm.

Specialist in (t) . .J)

~

2

en Contactlenzen

PRINSENBEEK FIJNAART . 0', KLUNDERT TETERINGEN Q. Loop eens binnen voor een vrijblijvend advies. www.hermansoptiek.nl

çf1 ~

Transmotors B.V. Korhoenweg 4 4791 RM Moerdijk Tel.: 0168 - 38 03 22 Fax: 01 68 - 35 88 12 info@lransmolors.nl

www.lransmolors.nl


Dur Is du afgelopen wekun (Ik zeg maondun) heel wa gaondu in Loerendonek. Als wu kUkun naar Loerendonek Oost dan hebbu zu daar behoorlijk wa ruimte dur bij gekregu (daorbU de Sovak voor).

Momunteel nog één 9rootu woeste bendu maar misschien In du toekomst plek voor un bouwlocatie voor allu carnavalsclubs uit Loerendonek. In Loerendonek Noord gravu zu momunteel un aardige put aon du Schansweg. Van horen zeggen gaot het hier om un parkeergarage of un nieuw te ~ouwu zwembad voor du buren. Persoonlijk vin Ik ut un mooi terreintju, om dun hoek ,om meej mun mauwtun bUk op tu crossen (da turzUdu). In Loerendonek Centrum Is al tIJdun gin deurkommu aan gewist. Om nu Ins einduluk un goeJe optochtroutu tu kunnu

waorborgu heeft Prins Wieske beslotu ut halvu straotuplan in ut centrum op du spreekwoordulukke schop tu 900ju. Op un paor nep-drempuJs na, enkulu privékilometurs ekstra, un paor nleuwu schokdempurs en-un. paor maondu overlast hettle da goed gereguld. Ut Is un plaoqu geworru. Loerendonck heeft naost ut carnaval, dun Bradurie en dun koninglnnudag nu nog un mooje activiteit durbij gekregu. Dur was heel wa gaondu rondom ut stadhuis meej wa kooru en veul bier. En dan zijn wij meej. un clubsJe (ut K.S.G.) altijd van du partij. Da mogu ze iedur jaar wel doen.

',>

BU dun voetbal was ok wa gaondu. Daor kregu zu naast un nieuw zangtalent en un Prins ok du tennis, korfbal en oranjegardu dur bUo Alsof daor allumaol plek veurwas. Waar ok welnug plek was, was In ut Parochiehuis meej dun 11·11 vlertng. Ut was tur afgelaoJe vol. Daor was ut afgelopu Jaor ok genoeg aoh du hand. Na vele jaoru mag in ut Parochiekot nu iemand andurs meej du scepter zwaolen en dan staat Prins Wieske nog bultu dl verhaal. Als laatste zorgdu'Jeugdprlnses Ellen en Prins Wieske nog voor un hoop kommoozie .... Comm .... Un hoop gehouwuhoer. Wie had da nou gedacht? Voor 11-11 gln9u dur al un hoop naamu en verhaolu rond. Je kon tur un Nlervaertposje meeJ vullu. Wu zijn ondurtussu un paor maondjus verdur, du Brabantsu griep is wa afgenomu en wu wetu nou un bletju wa tur gaondu Is. Ok al wlttu da nie zekur.

Meej leutige groeten, Ut sikkretariejaat.


Autobedrijf Harry Littooy Steinstraat 39

4791 JA Klundert Tel.: 0168-404784 GSM: 06-21235022

STADHUISRING 25 479f HS KLUNDERT TEl.: Of68 - 4028 GSM: 06 - 55 77 f8

- GROTE BEURT -APK KEUREN - KLEINE BEURT - VAKANTIEBEURT -ACCU'S -BANDEN - DIVERSE OCCASION'S

AUTOSHOP: *LMVELGEN • SPORTUITLATEN • AUTORADIO' S

• DIVERSE ACCESOIRES • MOTlP AUTOLAK • RUITENWISSERS

WWW.AUTOBEDRIJF-LITTOOY.NL

Marskramer Klundert Doorsteek3-S .4791 HR Klundert Tel: 0 168-407082

«Marskramer Klundert voor speelgoed en sfeer in je huis"

ropfrnita Wij hebbe leuke jurkskes en broekskes,

(')]i; "~ur tlS tUt' Wtl ~tl(')r.)(;{~

is.

maat 36 tjm 50 Hebbeding Rlmlnl Ultlmate Mlk's Veto Jeans Container NO by Stalt Trippen shoes

. ro"A'nita, Voorstraat SOa, tel: 0168-401722, www.ropanita .nl

w-

==B

VERZINKERIJ POSTBUS 33 4730 AA OUDENBOSCH ielli l v a a r I e a f 19l1e In, m0 0 ffiGJ I e 19l1e nl r a e s I mallelU Wbi' ~~ (iJ 0(D[]0 Tel.: 0165 - 31 34 50 Fax: 0165 - 317777 N

LEENDERTSE & PARTNERS FISCALE ADVIEZEN

I

F INANCIËLE ADVIEZEN

I

ADMINISTRATIE


HOI~'RlNDONCK'~'N ~'R'NDONCK'RINN'KES Jawel Dur is wa gaande, ook binnen onze jeugdraad. Na heel veel Jaren gaat Llsette ons verlaten i.v.m. haar vele werkzaamheden binnen het bestuur. Lisette heel hartelijk bed~nkt we zullen Je zeker missen. Maar we hebben niet stil gezeten, en Cannen lankhaar (de moeder vari onze Adjudant DaanJ b~refd gevonden ha,ar op te volgen. We hopen dat zij er net zoveel plezier In heeft als

lIsette.

En natuurlUk haar overige raadsleden.

ZU hopen Jullie dan ook

te

mogen

ontmoeten,op

zaterdag tijdens de grote Loerendonckse optocht, of

op een van onze bals. Dus zoek allemaal Je leukste.

Maar Dur"'s nog meer gaande ,ook dit Jaar hebben we weer net als 2 Jaar geleden een Jeugd prinses en wel Prinses Ellen dun eerste zij heeft er super veel zin In even als haar ere raad.

Adjudant Nar Pliessie Hofdame Boer Boerin

Daan Gieske Astrid Naduah Jim Amber

gekste uitdossing op, en kom met ziJn allen met onze geweldige Jeugdraad de bloemetjes bulten zetten. om

mee te" beleven

Tot ziens

wat dur allemaal gaonde Is.

FFF

Annemarie Goedemondt . Carmen Lankhaar Corry van den Bosch

tllE MEEl OPGEGROEID, MAOR WE' MEEl BESMET. Tja, das wa. Un jaar of acht geleden, zUn we begonnen meej un elge clubje, en wel, ·WEDOENMAORUNDOTJE·. En eigenlUk waor da ook nog voor die kinders van ons bedoeld. Ja, en da·s toch un bietje uit de klauwe gelopen, want we hebben meej z·n alle behoorlUk de smaak te pakken. De meeste mensen In loerendonck zullen me wel nle kennen, maar ben toch un geboren en getogen loerendoncker. Da'k van un gezellig feesJe hou, da weet Ik wel zeker. Maar da he wel un nadeel, Ik ken namelUk slecht naar huls. Tenminste da zeg ons San, waor Ik al weer acht of waar ut nou negen Jaar meej getrouwd ben. Ik kom zelf nle uit un carnavalsnest, vandaor ·de kop', nle meej opgegroeid, maor wel meej besmet. Dan nog da motto van dltjaor. 'dur Is wa gaonde'. Ik he bekant un half jaor m'n mond motte houden. wat betreft die nieuwe Prins van dl jaor. niemand mocht ut weten . Sta Ik daor op ut podium, tijdens ut lIedjesfestivaJ op 07-11, fluister er effe iemand In m'n oor da'k die nieuwe prins heeeeeeeJ goed ken. Waarop

Ik antwoord, da'k daor niks van geloof. De persoon In

kwestie wil wedden da tie gelijk he. Dus Ik speul da spelJeke dan maor meej en da koste me qJe avond dus

gelUk un bak bierIl Want Ja, Inderdaad Ik ken du Prins behoorlUk goed. Nou proost dan maar, die bak bier Is Je gegund. Verder wens Ik natuurJyk Prins WJeske dun Eerste en Jeugdprinses Ellen dun Eerste succes en vooral veul reut toe. Leut zullen we hebben, want meej alle Loerendonckers en Loerendonckerlnnekes gaon we dur un fijn feesje van maken

dijaar.

Groete en veulleut, Arjo Lokers.

i

Ji


• Groot en Klein formaat • Nabewerking • DTP Ontwerp

I Pelikaan 11ii.r Reizen

~~~

gaat nét even verder

DUR IS WA GAONDE U bent van harte welkom de Campagneweg 1 te Zevenbergen. En laat u verder Informeren over onze mogelijkheden.

dO)! N,Z dO .LVVJS" ' ONV131.LNV)!VA Globe Reisburo Pelikaan Reizen Haveneind 2 - 4761 BZ Zevenbergen T. 0168 - 329 634 - F. 0168 - 328 262 zevenbergen@pelikaanreizen.nl www.pelikaanteizen.nl/reisbureau s

GEHOLD 8.

'. Rithsestraat 190 4838 GD Breda Tel.: 076 - 888 16 73

VINGELING Net even anders Pot-plant-decoratie Voor binnen en buiten

HDDGWERKERSERVICE

Vijverbenodigdheden Van a tot z

ONDE'RHOUD EN SERVICE HOOGW

Noordsehans 9 klundert w_ ,vingeling ,ni


... r-----------------~

Jot,

ik doneer 11,' euro aan de Loerendonckse Algemene Karnavalstichting en steun daarmee hun activiteiten voor jong tot oud. Daarnaast ontvang ik leder jaar een donateurs·speldje. Naam: _____________________________________ Adres: Postcode: Woonplaats: _______________________________

Het L.A.K. zal Jaarlijks rond 11·11 langs komen om uw donateursgelden op te halen en het donateurs·speldje af te geven. Donaties worden o.a. gebruikt voor het organiseren van activiteiten voor de hele klein~es maar ook voor de ouderen ' onder ons. Zo hebben we voor de jongeren het IImonadebai en brakkenbai en voor de ouderen het seniorenbal. Daarnaast hebben we. nog tal van andere activiteiten waarbij we uw steun kunnen gebruiken (kijk hiervoor o.a. op onze website: www./oerendonck.netJ. Het L.A.K. bedankt u hartelijk voor uw donatIe.

Tel.: E·mall: _________________________________

Met leutige groet, Het LA.K. bestuur.

VIa de e·mail word Ik graag op de hoogte gehouden van Loerendonckse carnavals nieuwtjes: ja I nee Geboortedatum: _____________________________

._----------------~

N.B. het strookje kunt u Inleveren bij één van de raadsleden of bij het

secretariaat: Schansweg 31 , Klundert


Hét adres voor een fijne vakantie voor uw hond! Dagopvang: C %0,- (tijden in overleg) Peter a Inge Houtman Blauwe Hoefsweg 41, Klundert • 0168·401988

www.jolistee.nl -..

de vakanties op

Er zijn

enkele plaatsen carllavalsvakantie!


os FCI,.,.,.CJLJS ClVL VERHUUR.

',-

VERKOOP

AUDIO. VIDEO. LIGHT

mut •

Paroc? -'

3"'~

is

wagaondu!

Oester.traat zo Café - Zaal van 10 tot ZOO personen voor al uw bijeenkomsten, feesten, partijen en vergaderingen. Voor boekingen en reserveringen: 06.S~1091f»O

Tijdens Carnaval 20~O geopend; Zie voor openingstijden het programma in deze krant. 7


~f~ ~Oll~~~f~ ~l~~~f~l ~.~ :'~':f

AANN6MINá ,:,n.

(,mM f1." . ?;~

~ caruraool rw" ie &j cm6 DJ' de ~ KIPPERS 8X4, fOX4, KIPPEROPlfGGERS, ' . dagin en WIm btegt UOO1i UIt Wifwt cVtair&6/re KRAANAUTO'S EN en een 0011' p&zieit: . SEMI·DIEPIADERS, fPtiidag, 15:00 • 2:00 UU/t. , WAGENMAKERIJ 3 ~ 11:00·2:00 UU/t. ~ 476Z AV ZEVENBERGEN

g

!ZIJIldag

~

din6CÛ19-

14:00·0:00 UU/t. 15:00·0:00 UU/t. 15:00 ·1:00 UU/t.

Voorstraat 6,

HN K.lundert.

POST8US 26 4790 AA KlUNDERT TEl. 0168·402250 FAX 0168·405110

VANWENSE

MAK E L - Licht constructie- en plaatwerk In staal, RVS en aluminium - Watersnijtechniek

Houtsnipweg 9 4791 PC Klundert Tel, 0168 380140

www.schreuders-metaal.nl

www.vanwensenmakelaars.nl Bel voor een

gratis waardebepaling

(0168) ~-.

40 14 67

~

"!~nd~ Molenberglaan 31 Klundert 1info@vanwensenmakelaars.nl NVM


Cl HANDELIN VETTEN EN BEENDEREN

,

~~

LVlllliiwIL--.J

j.denhollander verhuur bv

Verhuur van bedrijfshuisvesting Klundert Tel.: 0:1.68 - 40 29 55 Fax: 0:1.68 - 40 44 79

www.denhollander-verhuur.nl .,.

s

DI adres voor: hydrauliek,pneumatiek, filtratie- en aandrijftechniek. Gerenommeerde merken als: Bosch, Danfoss, Denison,Kexroth, Linde, Volvo, e.a. filterelementen: Argo, Hydac, Mahle, MP-filtri, Pall, Parker e.a.

J VAN DEN HOVEN Ruitersport & Dierenspeciaalzaken

)

;

J

~J

Tel.: 06 5323 5327 www.huisdierenwarenhuis.nl 'T RAVELIJN 46, 479f KC KLUNDERT

MEER DAN 9000 ARTIKELEN VOOR UW HUISDIER ONLINE TE BESTELLEN EN GRATIS THUISBEZORGD !!


MAAN SHENG ;ft

Dagelijks geopend van 11.30 - 22.00 uur Maandag gesloten (Behalve feestdagen) Het restaurant: - heeft ruim 100 zitplaatsen - is uw adres voor zakendiners bij uitstek - heeft een goede (aparte) afhaal service - levert aan bedrijven overwerkmaaltijden Zevenbergse Poort 6-8 4791 AE Klundert

Tel.: 0168 - 402370

Fax: 0168 - 40 25 38

VOORSTRAÄT 46 • 4791 HP KLUNDERT· T. 0168402565 WWW.MARIBELLE·MODE.NL·INFO@MARIBELLE.MODE.NL

oriflame Hebben huidverzorging, mike-up en welln ... uw Intere.le? Wij bled,n u de volgende workshops .en: • Huidverzorging .. Voetvorzorglng

.. Mlke·up .. Bruldlmaka.up

.. Hand en n.ge' • WelinGBI & Beauty

~

~ Het adres voor heerlijk worstenbrood en aehl'l kl gespecialiseerd in meergranen , bruidstaarten, tototaarten en Petit tours"

• Bakkerij Jac. Smit Noordhaven 146 Tel: 0168-323468


~~SPECIA-4~

·~~~"WenagH\~. PAVILJOEN NOORDSCHANS :Noorásclians 1214791 CJ{.ÇJ 1(funáert 0168 - 40 1688/06 -17 68 0521 www.pavifjoennoordscfians.n{

VOOR Al UW D/EREN8ENOD/GHEDEN, ASSECO/RES EN HENGElSPORT mllle"sfraaf 21 '1191 HL Itt""derf 0168-'10'1'155

~staurant met terras, gefegen aan liet J{o(fanás ([)iep. 1-~~~~~~~~------1 I 'l/nnr een áranRje,

{unclies, áiner, vergaáeringenJeesten panije~ . ÇJeáurenáe áe wintemuumáen zijn wij geopená van I lDCl1Uil!irdan tot en met Zonáag. ÇJeáurenáe áe maanáen apri{ tot en met okJo6er zijn I ~qelijk.§ geopená. 17û!uk!n /Jt!upe;nd van 10.00 tot 21.30 uur

.",

H. VfRMfUlfN HANIVflS/1NDE

HEFTRUCK~, MACHINES, HOUT EN METALEN SCHANSWEG 2". "79/ RC KLUNDERT TEL: 0/68-1fOS20S 1'1039/9 FAK.: 0/68 - "05302 GSM.: 06-53#6#/

·chard lommers Onderhoud en I Bis;schop Hopmansstraat 11 759 BD Noordhoek .: 0168 - 40 44 04 06 - 50 24 33 80

sinds 1918

Razeriberg Las & Constructie

. rs bed ri jf

~h~iI~d~e

~~.

- 1"fJ:'--:-="tt.

4f

Met aandacht voor al uw schilder- en beglazingswerkzaamheden [~~;;;:,-.J Vlietweg 16, Klundert, tel. 0168 - 404 710

~=== i ==~

__

Spoorstraat 34 4927 Al( Hooge Zwaluwe Tel.: 06-12954007 Fax: 0168-482308

RfUelfbet<'!.s' «Iet<'i /:r /f(aefr.ttj .s'tet<'i/ (/g01" al «f(/ 6'fél"ki«le-l"ie", ePl(6'tl"adfé6'

f!,I(

1a6'((/e-l"izaaJf(~1( "/' Ioeatré


VRIJDAG I~ FEBRUARI Gedurende de ochtend zullen Prins Wleske dun Eerste en Jeugdprinses Ellen dun Eerste met hun gevolg enkele scholen bezoeken. Ook aan het SOVAK zal door een beperkte delegatie een bezoek gebracht worden.

19.00 · 22:00 uur:

Startschot voor het groots Limonadebal In D'n Toogh voor alle Piepers tot en met 14 jaar.

2 I . 1 I uur:

Tijdens het lImonadebal zal Prins Wleske dun Eerste met zijn Raad van Elf, JeugdprInses Ellen dun Eerste met haar jeugdraad en alle feestvierders op het LImonadebal vertrekken naar de Bottekreek, nabij het carillon, voor de grootse onthulling van de Loerendonckse Carnavalsmascottes Trien en Loerus. Tevens zal voor het eerst dit jaar daar ook de sleuteloverdracht plaats vinden. Een hoogwaardigheidsbekleder uit de Gemeente Moerdijk zal deze sleuteloverdracht voor zijn/haar rekening nemen. Ouders die hun kinderen op willen halen om de mee te kunnen maken, worden verzocht om 2 I .00 uur

en de Trien· en Loerusonthulllng Toog àanwezlg te zijn.

Na de onthulling gaan we terug naar Brasserie d'n TOI09!~voor het restant van het LlmonadebaJ. 22: 1 I

Het Umonadebal In Brasserie D'n Toogh zal over vanaf 14 jaar en i!lk bouwers uit Loerendonck.

een groots Bouwersbal voor alle jeugd

DJ's Roy en Gijs van Ouad Sound zullen ons de g el!èle avond voorzien van de beste feest·

IJ FEBRUARI 13.00 uur:

Opstellen deelnemers optocht In 't Ravelijn.

14.00 uur:

AankondIging van de start van de Grote Loerendonckse Optocht. De bijzonderheden met betrekking tot de Loerendonckse optocht treft u aan op pagina 29 van deze Loerus.

....

17.00 uur:

Prijsuitreiking van de Loerendonckse optocht In Brasserie D 'n Toogh aan de Voorstraat.

20.00 uur:

Groot ~mavalSbal In het Parochiehuis en In diverse Tapperijen en Stamlneekes van Loere ilonck.

ZONDAG 14 FE RUARI 10.30 uur:

Carnavalsviering In de Rooms Katholieke Kerk aan de Molenstraat. Deze dienst betreft een woord en gebedsdienst met o.a. medewerking van Prins Wleske dun Eerste, Prinses Ellen dun Eerste en voorgangster mevrouw R. Bol. Hiervoor Is Iedereen, gekleed op een manier waarop men carnaval vlert, uitgenodigd.

± 11.30 uur:

Koffie en cake In de residentie van de Prins: 't Parochiehuis.

Tijdens alle evenementen geldt een verbod op spuitserpentine. Je busje wordt bij de ingang ingenomen!


MAANDAG IS FEBRUARI 13:30 uur: .

Aanvang Pieperbal voor de jeugd van 8 tot en met 14 jaar In Brasserie D'n Toogh aan de Voorstraat, georganiseerd door enthousIaste vrijwlJligers, JeugdprInses Elien dun Eerste en haar gevolg zullen deze mIddag bezoeken, Ouad Sound zorgt wederom voor carnavaleske muzIek. Voor meer Informatie over het PIeperbal zIe pagIna Z7 In deze Loerus.

13:30 uur:

Aanvang 8rakkenbal voor de aIlerkleInsten van 0 tot en met 7 jaar In het ParochIehuIs. georganiseerd door enthousiaste vrijwilligers. Tijdens het Brakkenbal zullen de prijzen van de kleurwedstrijd worden uItgereIkt. ZIe ook pagina 31 van deze Loerus.

ZO:OO uur:

Evenals ander Jaren hebben we op de maandagavond een grandioos ThemabaJ. Dit jaar Is gekozen voor het 'Tis Carnaval en we nemen mee•• :', Alles Is mogelijk tijdens dIt creatIeve feest In het voorstel voor het motto van ZOII Inleveren, zIe ook pagIna 31 van deze Loerus.

UARI

DINSDAG I

10.00 uur:

"Op de koffIe In de Maurltshof... "

14.00 uur:

Seniorenbal voor alle Loerendonckers van 50+ In het ParochIehuIs. De koffie "met" staat weer voor u klaar en wij zullen ons best doen u wederom te vermaken.

19.45 uur:

Start Lampionnenoptocht vanuIt het Parochiehuis. Ieder klnd krijgt van het LAK een lampIon, een stokje en een kaarsje, mits de ouders dIt goed vinden na urlijk. De 'eugdraad wagen zal ook weer meerijden. De lampIonnen worden vanaf 19:00 uur ultgedeeld.",,"_

ZO. ll uur:

Verbranding van LoeruS' en Trien. AansluItend groot bal In het ParochIehuis tot 01.00 uur. In navolging van vorIg jaar zal hIer wederom een grootse Invulling aan gegeven worden. U mag dIt wederom 'nlet mlssenl

en om

Met o.a.: om ZZ:30 uur

Z3:45 uur

MogelUk gemaakt door:

!B{/fb


4

MEIBOOM

Ruveko VvE-beheer UW

BEHEE'

IN

OPTIMA

FO'MA

nbva· betrokken adviseurs

VEUR ELKU LOERENDONCKER GELDT:

DUR IS WA GAONDE! VEUR 'NE GOEIE MAOKELOAR EN VEUR UNNE HUPOTHIEK TEl.: Ot68 - 33 t2 tt / WWW.MElBOOM.NL

Vereniging wan Eigenaren

Door het kopen,.n een appartement bent' als appart.mentseigeuar,.n I!Chtmge aut.matisclllid ,.n de ,,",ni~ng,.n ~genaren ,.n h.t gebouw waar het appartement deel,.n uitmaakt. De VvE dient ... r het beheer ..nd. cemeellSChJpp.lijk. cedeelten .. bet bellarticea wan d. cemeensch.ppelijke b.langen ,.. de ei""ren. Hi.rIIij t. denken aan h.t in sland houd", en het ood.rt"".1 ,.a !ret gebouw en cem_ppelijke ruillt",.

Advies - Ontwerp - Vergunningen Nieuwbouw - Verbouw - Renovatie

Noordhoesksedijk 20 4759 CB Noordhoek

T. 06 242 890 25 E. info@gebrdingemans.nl F. 0168 405207 L www.gebrdingemans.nl

Doorsteek 4 • Klundert. 0168 - 40 20 24

GOEDKOOP GEREGELD www.kluskar.nl~


NIEUW: DURFDE GIJ OK , SHOW VANAF 8 JAAP. OP 'T P.'''RBAL!

Beste Loerendonckers en Loerendonckerinnekes uit groep 5,6,7,8 van alle Loerendonckse Basisscholen, Da war toch weer errug gezeJllg, mee dun "de van dun "de. Al die vaoders en moekes die doar een bietje staon optereje. Maar da kenne Gij/kinders vanaf 8 jaor) toch wel veul beter. DI joar goan we naomelijk errug extra oons best doen, speciaal veur juffie kinders vanaf 8 joar uit groep 5. 6. 7 en 8 op maandagmiddag 15 februari vanaf 14.00 uur. Doede gij ok mee mee de groote "DURFDE GIJ OK 7· show op ut Pieperbal Ge kunt mee doen mee van aolles: Bijvoorbee]d playbekke, daansen, touwke sprfnge, jumpen, voetbalhooghouden, gitaar of ander muziekinstrument speuien, moppen tappen, judoeh, zingen, aerogymnastlek of een ander kunstje, streetdancen, waveboarden, polonaise, carnavalsdansje etcetera.

Ut gemakkelijkste Is nog as ge mee oewe elge klas lof un paor kinders) ut liedje van school nog een keer kom zingen. /2x optreden mag ok, dan kun de nog een ander danskelkunstje doen!) Ook de voaderkes en moekess of andere fan~ zijn ut lesten half uur welkom om te komme lusteren en kalken. As ge zelluf nle mee wil doen, kunde gij de hele middag mee komme hossen en LOEREN naor de andere optrejens natuurlijk. We ebbe al 4 optrejens vast. kunnen leggeh dus, let op VOL=VOL.

••

---------------------------_ .. _--_ .. _DURFDE GIJ OK '" Geef je dan op via e·mail: korsmitenco@ziggo.nl of vul onderstaand strookje in: Naam: _____________________________________________________________________ Leeftijd: _________ Telefoonnummer

Naam Groepske: _______________________________________________

+ e-mail adres:

Kunstje I dansje I muziek I playback I iets anders": _______________________________________ _____________________________________________________________ "doorhalen of Invullen

Mallen of strookje Inleveren op 't Hoornwerck 3

------------------~----~--------

.

---

DURFDE GIJ?? Alaaf, Prins Wleske en de raad van Elf De jeugdraad en alle vrijwilligers van het Loerendonckse Carnaval

-

,

1


TEKENBUR

Servicestation OlIEMOLENSTRAAT 25

KLUNDERT

TEL. 0168 - 404540

XMILE" zorgt voor unieke prestaties, brandstofbesparing, een schonere motor en minder vervulling.

[@U ij ~ IIUI

Brabant AG Industrie

HEFTRUCKS - MAGZIJNTRUCKS - INDUSTRIEMACHINES - TUIN EN PARK

VAN PUTTENSTRAAT 35 4791 El KLUNDERT TEl.: 0168-402968 FAX: 0168-402752 GSM: 06-15605363 E-MAIL: Westerstraat 39 4791 HT Klundert Telefoon 0168 - 402 177 .......~_ _... Telefax 0168 - 403 690

eHIEL TOLENAA

HET adres VOOf:

- onderboud en reparatie van alle merll:en beftrucbs ...~=~ - verhuur van hefaruclls en van lndustriemacbines - uw adres voor heftrucllballerlfen -leverancier van alle hdtruclzonderdelen

KWALITEIT IN WONINGTEXTIEL - Tapijt - Zonwering - Gordijn - Horren - Raambekleding

Specialist in:

Caterplllar - Mitsublshl - Hyster • Toyota • Nissan

Uw adres voor industriele reinlgingsapparatuur: Dealer van WAP / ALTO VlIfTWEC /0 TEL: 0168 - 4{) 53 00 4791 U KlUND,RT FM, 0168 - 4{) 53 02 ,-MAle BRABANTGAGINDUSTRIf@PIANU.Nl INTfRJIU, WWW.BRABANTAGINDUSTRIf.Nl

....

.

.". "'

-

.-

~111

"

.

,

•• I ." : .'!

,

...

-., ..

-

..

Inslotlalie van at uw loodgieterswerk o.a. sanitair. C.V.. gotCll CIl riol,(Jcring ~J Reekje 27 147~59 AD Noordhoek

Tel/Fax. 0168 - 40 25 46 Mobiel 0621 85 78

Brugstraat 7 Klundert

www.onafhankelljkmoerdijk.nl secretariaat: Info@onafhankeIiJkmoerdIJk.nl

46 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Komde ok wir optoch kiike:-

caféDe Groe

o/eu{ Leutige dage ~~l

u

RIJWIEL- EN BROMFI ETSHANDEL VAN DER HORSY'S

ikes

hOP

~iifiiI

IQ poen ""'"" WIl uw

_lier

op

T..... _Ilo & ondorlloull

Zavenbargesepoort 2 Oranjelaan 20a KLUNDERT ETTEN·LEUR Tel.: 0168-402437 Tel. 076·5020238 www.vanderhorst·blkelhop.nl


ROUTE ,

o

l

!"

Natuur1ijldorganlseert het LAK ook-dltjaar op carnavalszaterdag weer de grootse Loerendonckse optocht. Leuk om naar te kijken, maar nog leuker Is om zelf mee te doen I Het LAK daagt daarom weer Iedere vereniging, groep en Individualist uit, om zich naast de "vaste" deelnemers In de bont gekleurde stoet te scharen en hun creatlevltelt bot te vieren middels verschillende carnavaleske bouwsels en andere maaksels. Ons motto dit jaar, 'Dur is wa gaonde', brengt u vast op prachtige IdeeĂŤn die onze jury en het grote publiek versteld zullen doen staan I

.... Voor Iedereen die aan de optocht deelneemt en deze ook uitrijdt (zie hiervoor het optochtreglementl, zal het LAK ook dit jaar weer geldpr1jzen uitreiken. Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bij Matthijs Kannekens, Schansweg 31, of zijn weldra te downloaden op onze website: www.loerendonck.net.

De'route van de optocht is als volgt: 't Ravelijn - Pro Wlllemstraat - Blauwe Hdefsweg - Hllsepoort Stadhuisring - Brugstraat - Molens.traat Kaalbrug - Voorstraat - Stadhuisring - Hllsepoort ontbinden aan het eind van de Maurltsweg en de Oranjestraat. In de Maurltsweg zal nog een laatste jurybeoordelIng plaatsvinden!

De prijsuitreiking wordt gehouden in D'n Toogh om 17:00 uur. U wordt verzocht langs de gehele route niet te parkeren. Wegsleepregeling van toepassing!


Aannemingsbedrijf

D'IJ Hilsepoort 16 4791 HX Klundert Tel.: 0165-405553

ENGELEN vof

www.cafetaria-dn~brabander.nl

,..--'---,---'--r-l

CARNAVALSAANBIEDING (zaterdag 13 en zondag 14 februari)

.1

Frank Engelen Van Abcoudesfraaf 1 4791 BS Klundert Tel. 0168 - 40 S7 11 Fax. 0168 - 40 S9 80 Mobiel 06 - S47 26 692

Openingstijden tijdens carnaval : Zaterdag: 12.00 - 22 .00

Woensdag zijn we u weer graag van dienst

Zondag: 12.00 - 21.00

vanaf 16.00 uur.

Maandag en dinsdag gesloten.

OPEN HAARD HOUT

lVerJBouwen doe.e beter met.e aannemer

~

BEL LEO EN WIM

.......

e

t

Walstraat 26 ~~~7:~91 Je Klundert " 0168-402644 www.jm-ruijsenaars.nl/info@jm-ruijsenaars.nl

GARANT

0622909744 :

......

aouvv

-

.. =

",..

... -

-'

-

-

---


GROrE~ERENDONCKSE

RAAH-I GEVELVERSIERWEDSTRIJD Ook dit Jaar wil het LAK een poging wagen Loerendonck

er tijdens het carnaval nog carnavalesker uit te laten zien. De opdracht Is heel simpel: Versler,uw raam of gevel op een originele,

FOTOWEDSTRIJD Het Is ons opgevallen dat er tijdens de vijf dagen camaval door heel veel mensen heel veel foto's worden geschoten. Nu leek het ons leuk om te kijken wie van die vele mensen de mooiste. leutigste, gekste. ontroerendste •..... foto kan maken. Foto'svan de optocht, Brakkenbal, Pleperbal, Thema avond, Seniorenmiddag of misschien van thuis, In de kroeg of op straat. Als maar duidelijk is dat de foto met camaval 2010 Is gemaakt In Loerendonck.

carnavaleske wijze en u maakt kans op een Jeuke, carnavaleske Hoe doe je mee aan de Loerendonckse fotowedstljd7

priJS:

Vergeet nJet uw naam en adres door te geven aan onze secretaris: M. Kannekens, Schansweg 31 te Klundert. Of meld u aan vla onze

website: www.loerendonck.net. zodat wij weten dat u meedoet en onze jury uw raam of gevel kan komen bekUken.

KLEURPLAAT Aan alle Loerendonckse Brakken. Het LAK heeft natuurlijk ook dit Jaar weer aan Jullie gedacht en de kleurplaat bij de krant gestopt. Voor de mooist gekleurde platen zijn er ook dit Jaar weer, per leeftiJd, schitterende prijzen te wJnnen. Deze prijzen worden op het Brakkenbal uitgereikt door onze Jeugdprfns. Als Je ouder dan 2 Jaar bent, maar niet

."

ouder dan 7 jaar, mag Je meedoen. De kleurplaten kunnen tot en met ZONDAG

14 FEBRUARI worden Ingeleverd bij:

Deelname Is zeer gemakkelijk: • Stuur Je digitale foto vóór zaterdag 2 I februari naar het emalladres:ioerendonck@Wanadoo.nl • Of geef Je afgedrukte foto aan onze secretaris Matthijs Kannekens. Zet erbij wie de foto heeft gemaakt, wanneer en waar de foto Is gemaakt en andere mogelijke tekst en uitleg om de foto te verduidelijken. Een deskundige jury zal zich buigen over alle foto's en kort na carnaval een oordeel vellen. De drie beste foto's zullen op de website geplaatst worden eQ de winnaar zal een prachtige prijs in onvangst mogen nemen. Enkele regel.:

• • •

Men mag maar één foto per deelnemer Inzenden. • De foto moet In loerendonck gemaakt zijn. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

HOTTO~OIl

o Ja, mocht JU of je broertje of zusje een extra kleurplaat nodig

Camavalsvierders die graag een steen\je bij willen dragen kunnen ook dit jaar weer ideeën. suggesties aanleveren voor het motto voor volgend jaar (20111. U schrijft een niet al te lang motto (liefst 1 , letters) op een stukje papier en levert dit in bij onze voorzitter Jacques van den Ing of onze penningmeester Richard Spronk.

hebben, dan kun je deze bij de Inleveradressen ophalen. Vergeet nietje naam, adres en leeftijd op de kleurplaat In te vullen. Veel succes en kleurplezlerl

Uiterst tijdstip van Inlevering Is vastgesteld op maandagavond 15 februari om 23.11 uur.

M. Kannekens - Schansweg 31. A Goedemondt - Moye Keene· f 53 of J. vld Ing - Krugerstraat 37B.


KLUNDERT Bij ons kuntu terecht voor o.a.:

• • • • • • • '.

Hout Schuifwandsystemen (OOk op maat mogelijk) Buiten- I Binnenzonwênng Sleutels GereedschappE!n {ook verhuur) Installatiematerialen Tuinhout Verf (met mengmachine alle kleuren verf mogelijk) • Eigen klusdienst

Westerstraat 44, Klundert Tel.: 0168402334, Fax: 0168405141

.... Schilc:leTVV"erken Roosendaal

Klundert

0165-541233

0168-402071

KOM VOOR UN GOED BEL ADVIES NAAR UT GROOTSTE BELKOT VAN DE GEMEENTE

BAKTUR

MOERDIJK

HDt Htotto ""H 2009: MAOR WA VAN HDHtDH wil 04 Drf SDrlDlfsl

Wiet If IfW lilfls OIHHDH DH I ol OIfItDH 004 ""H IfH HIDIfW" 4eDlfrtiD "oorz/DH, d"H HIf DDH "rlloell"DHdD ollDrtD op: 11

"r""f

Ma,t "aH dllH 8osell: 0168 • ~O 20 11 SI_/i "aH MIIII//: 016fJ . fi~ 12 33 IIlftal6: IHlo@lftlltl.o·seIl16dll'II/II,/iIlH.H1I

OFFICIEEL NOKIA, SONY ERICSON . EN SAMSUNG SERVICE PUNT


DUR IS WA GAONDE: TOLHEFFE~~~J~ Wie had dit kunnen denken, we bestaan dItjaar al weer 22 JaarJ Een vereniging wa ooit veur de leut Is begonnen In het Tolhuis In

1988. Ondertussen ztin er heel wat mensen gekomen en gegaon natuurltik. We hebben zo eens zitten tellen maar tot nu toe zijn zeker al zo'n 50 mensen lid geweest van onze vereniging. Dan zijn alle kinderen nog niet mee geteld.路 Een compleet dorp vol met Tolheffers. We hebben In onze oude residentie. wat Jammer genoeg nJet meer

bestaat voor ons, 4 kroegeJgenaren zien passeren. De gemiddelde leeftijd op dit moment Is ongeveer 35 Jaar, alhoewel Je soms zou zeggen dat dit hoger ligt. We hebben al verschillende boUWfocatles versleten o.a het slachthuis Jn de Moye Keene, boer Frljters, de loods van Karel Vrolijk enz . Een aontal Jeeje van ons zitten er vanaf het eerste moment bij. De meeste overgebleven leeje zitten er toch al weer meer dan 15 jaar. Een hecht clupple toch7 Er Is dus duidelijk "wa gaonde In Loerendonck", 8 prinsen hebben we tot nu

toe zien komen en gaan :

Dit Is toch al een aardig stukje geschiedenis. Gelukkig hebben we

ondertussen een nieuwe residentie kunnen vfnden: caf茅 en zaal de Hellebeart. Op zaterdag 6 februari zullen we In de Hellebaert een groot feest organIseren

ter

gelegenheId van ons Jubileum " 22 Jaar Tolheffers". Een ieder die

de camaval een wann hart toedraagt en met ons mee wil feesten IS deze avond van harte welkom. TIjdens deze avond zal er o.a. een optreden van de Sjonnies plaatsvInden. Dus hou oe agenda vriJ op 6 februari.

1987 t/m 1988: Prins Ad I = Ad Schnetiderberg 1989 t/m '991 : Prins Jaques I = Jaques Ortelee 1992 t/m 1994: Prins 8ert I = 8ert 80vens 1-995 t/m 1997: Prins Arte = Arte Visser 1998 t/m 1999: Prins Erlk I = Erik van Welzen 2000 t/m 2005: Prins Nilles 11 = Kees de Geus 2006 t/m 2008: Prins Eduard I = Edwln Beuman 2009 t/m 207: Prins Wleske I = Jan de Hont

Net as (bijna) leder jaar zullen wij ook weer meedoen met de grote optocht. Helaas Is het ons niet gelukt om 22 keer aan de optocht te verschtinen. De laotste keer dat dit niet Is gelukt is 3 Jaar geleden, toen onze wagen meeJ een lekke band op de dtik stil kwam te staon. Ook In de noordhoek hebben we heel lang geleden wel eens zo'n tegenslag gehad met de waogen. Maar

wat wliJe als Je al 22 Jaor meeJ zonne kar rond rij. Het bouwen is nu wel ver te zoeken bij ons, maar we zijn toch wel weer elkjaor trouw aanwezig en dat willen we graog nog heul veul jaoren vol houden. Ook gaon wiJ woensdag na carnaval het haringhappen samen met de hellebeart organiseren. Dus de echte visliefhebbers zijn dan van harte welkom . ft nog lekker nabuurten en afzakken op die middag. We hopen Iedereen weer te zien en dat we er weer een gezelllg Jaar van meugen maoken meej z'n alle. Totgauwl

'.


1KOOS

MODESCHOENEN 25, KLUNDERT TEL.: (0168)

"eUI." Boei schoeiselolt! lt!eeoj dUlt cc:lPJtCl1Tcd Boe tie sppilt5e eJt tie hosse beJtde bi.; UltS oClJt ut; ojustie Cld:PeS!

Zevenbergen

Hollander

De specialist in personen vervoer Particulieren en bedrijven Ziekenvervoer -Div. Verzekering Groepsvervoer -Rolstoelbus

H erenmode STATE OF ART OXFORD LEDUB MOBIL ELASTO PIERRE CARDIN

GIORDANO COLLUMN CAMEL ACTIVE . ARMA LEDER TRAFFIC

tevens stomerij-depotl IQ

Klundert

0 168-402580

Bij de kapper op Moerdijk is ok wa gaonde. Hij is zaterdag 13 februari en din sdag 16 februa ri dicht. Hij gao meej de Prins van het Spieringkruiersdurp op stap

'.>

c:JJ§[fU de Kapper De Onrust 1 Moerdijk - 0168-412222

Maintance and Construction Services bv

Uw adres voor: acttln~~bouw, machineonderhoud, produktontwikkeling,constructie- en plaatwerk, machinale bewerkingen in staal,rvsen Industrieterrein "Moerdijk", ~avennummer M488, PatrijlWe! 2, 4791 RV Klundert Tel.: 0168 . 381590. fax.: Ot68 . 381548, f·mail: inlo@mcsklundert.nl

Met en zonder afspraak

Piet van den Berge

-.- -... •

Ons assortiment bestaat uit: •.................... _............ .... • : :

Tabak, wenskaarten, tijdschriften, kantoorartikelen, kansspelen en nog veel meer

~

: :

•I • • ••• •••••••••••••• • _ •• ••••••• • • • •••••• -- ••• • ~

Kom vrijblijvend eens binnen bij:


D

Jullie ook allemaal zo naar Jullie zin gehad met 11-117 Als dit een voorbode Is van het komende camavalsfeest. nou dan

gaan we nog heel wat beleven. Wat was de sfeer goed die er In de zaal hing. Een geweldige Jeugdraad werd er voorgesteld, met een beeldschone prinses, dit kan al niet meer foutl Maar ook de grote raad mag er weer zijn I Natuurlijk waren er weer een hoop bekende gezichten, maar gelukkig kregen we ook nieuwe

gezichten te zien. Dit Is een teken dat het camavalsgevoeJ nog steeds leeft onder de loerendonckers. , Maar ... ... het mooiste Is toch wel, dat er weer een nieuwe prins Is gekozen, die alles weer een beetje in goede banen moet gaan lelden. Prins WJeske

...

dun eerste, van harte gefeliciteerd namens alle Gabbers en we hebben er alle ,vertrouwen In, dat het helemaal weer goed gaat komen .dltjaar. We hopen Je veel te zien en te horen tijdens de carnavalsdagen . Natuurlijk moeten we elkaar nog beter leren kennen en daar gaan we zeker voor zorgen. Kennismaken met de Gabbers, kan grote dingen teweeg brengen. HerInnerenjullIe allemaal het voetbalspektakel t .b.V. van Klka nog? Deze Is In het beginne ontstaan, tijdens de kennismakingsronde van Prins Eduard met de Gabbers, dus Prins Wieske dun eerste, maak je borst maar natll Langs deze weg feliciteren wiJ ook de winnaars van het liedjesfestIval. MMML, stikgoed lied en we zullen het allemaal uit volle borst meezingen. De tekst Is goed te onthouden, want wie wil nou niet weten wat er allemaal " gaonde" is? Zo zijn we mooi bij het motto aang~komen van dit jaar "D'r is wa gaonde". Nou is er altijd wel wat "gaonde, vooral alsje een echte carnavalsvierderbenten zonlet, dan maakJewel wat " gaon de"!! ! Bij ons, Gabbertjes, Is dat natuurlijk niet anders, maar er zijn wel wat Gabbers, die opgelegd hebben gekregen dat ervan augustus tot november, er op carnavalsgebied, niks " gaonde" mag zijnfl Nou en dat valt niet mee hoor, het bloed kruipt toch waar het nIet gaan kan en staan ze alweer heel gauw te trappelen om alles weer "gaonde" te slingeren. Gelukkig voor hen was het begin november weer zover, " de bouw " of "verbouw " , zoals sommige

het willen noèmen, ging weer van start. Van ons mag iedereen het noemen zoals je wllt, maar een leder die wel eens wat "verbouwd" heeft, weet dat het niet vanzelf gaat en dat verbouwen ook heel wat bloe(f, zweet en tranen kan kosten. Maar hoe Je het ook noemt, we doen het met z'n allen met heel veel plezIer en we denken ... nee, we weten het zeker, dat het daar allemaal om draalti We proberen, zoals Iedereen, er weer wat moois van te maken en dat onze optocht er weer geweldig IJlt gaat zien. Dat gaat vast weer lukken, want jullie zijn het toch wel met ons eens, dat de optocht elk Jaar beter en mooier wordt? Het motto van ditjaar "D'r Is wa gaonde", is de Loerendonckers op het lijf geschreven. Want, als we eerlijk zijn, zijn we toch wel een heel nieuwsgierig volkje, en willen we graag weten, wat er allemaal aan de hand Is? Maar het NIET weten Is eigenlijk het leukste, zodra Je het weet, Is meestal de lol eraf, toch? Dus een oproep aan een ieder, die weet wat er "gaonde" Is, verklap het nou nIet te snel, laat Iedereen maar een bee~e raden, des te groter is de verrassing als het wel uitkomt!! WIJ. Gabbers, laten ons graag verrassen hoor, maar moet eerlijk zeggen, dat we ook ons best doen, om er eerder achter te komen. Maar mlsschlen .... ...heeJ misschien, weten wij wel wat er " gaonde" 1511 Sterker nog. __ wlj weten Inderdaad wat er "gaonde" is. We willen het natuurlijk nog even onder ons houden, en dat Is waarschijnlijk ook wel beter ook, want niet Iedereen zit te wachten op datgene wat er bij on~ "gaonde" is. Wij wensen in ieder geval, alles en Iedereen, met en zonder geheimen, een geweldige carnaval toe.

Met carnavaleske groet, c.v. de Gabbertjes

Hier wir un stukse van ons: Vurig Jaer ware we MISSbaksels, da hebbe we gewete, t was geweldig. Dltjaer werd t al weer wa moeilijker, want t motto vur ditjaer Is: D' r Is wa gaonde???? Dar kende alle kante mee op, na een vergaderlnke of '0 ware we dr uit. Hier komt tie (trommelgeluld) Missdaad Onderzoeks Team Is t geworde. Want dur Is zekers wa gaende dltjaer. Hier alv.ast un fotoku van wat tur gaande Is. Wij hope op wir veuf loerders aan de kaant, want ge zult t niet geJove wat tur gaande Is.

AlaafM.O.T


Ge,..t~naar TRANSPORT BV

Voor al uw transportoplossingen!! Vlietweg 2 4791 EZ Klundert Tel. 0168 - 409050 Fax. 0168 - 405899 info@gentenaar.com L B.V.

·... L B.V.

Maincowel B.V. heeft naast het uitzendbureau nog twee b.v.'s waaruit personeel geleverd k~n worden. Wij zijn lid van de Metaal Unie, NBBU en VRO. Tevens zijn we NEN 4400-, VCU- en VCA·-Gecertificeerd .

MAINCOWEL B.V. Voor goed gemotiveerd en ervaren personeel in de Metaal- Electro- en Civiele sector. MAINCOWEL ONDERHOUD & REVISIE B.V. Voor het vervaardigen, monteren & onderhouden van: Leidingwerken en Staalconstructies. MAINCOWEL GLASVEZELTECHNIEK B.V. Voor personeel met volledige equipement t.b.v. GVK-Projecten & Ondergrondse Infra-structuren.

.' 'lil 076-50 414 63

'lil 0168-380 299

sinds 1918

hïd I ers b e d riJ"f =IIP.~,--

\

.'

u lIeul leut!! .'

Met aandacht voor al uw schilder- en beglazingswerkzaamheden ' Vlietweg 16, Klundert, tel. 0168 - 404 710 www.vandermadeschilderwerken.nl


I

BEST'~'RlNDONCK'~'N ~'RlNDONCK'jUNN'KES ,

da blUf toch altijd een mooie opening. Hier een stukje van De DaUWkruipers maar ja waar moet je meej beginnen? Nou Ik dacht bij het begin. Terug kUken In de tijd blUkt datwU meej ons clubje al voor het 15dejaar mee doen. Dan zou Je denken dan Is het tijd voor een feestje. Dat 'Ukt ons een goed Idee, we zien jullie dan ook graag van vrijdag 12 februari tot en met dinsdag 16 februari, dan gaan we er een mooi feestje van maken. Dat moet zeker goed komen met onze nieuwe prins Wieske en prinses Elien. Het 11 de van het 11 de was weer een leutig feestje meej veulleuke liedjes. Neem in ieder geval je kijker

meej met carnaval dan kunnen we samen met de maatjes makers met leut het winnende liedje nog een keer zingen. Leuke tekst, Jeuk nummer, leuke presentatie, nogmaals gefeliciteerd. Na 15 jaar is er bij De DaUWkruipers toch wel het één en ander

verandert. Dur Is wa gaande geweest, zo Is het aantal leden van De DaUWkrulpers Inmiddels verdubbelt. Dit heeft alles te maken met kleine Dauwkruipertjes. Nou ja kleine .. inmiddels wordt de

jeugdraad ook door 2 Dauwkruipertjes versterkt en daar zijn we best een beetje trots op. Hoe we deelnemen aan de optocht is nog niet bekend. Wij zijn niet zo sterk In het ver vooruit plannen, alles op het laatst moment en onder druk worden de beste prestaties geleverd. We zullen dan ook wel zien wat..het gaat.worden.

Nog een paar tips voor de

dorstiustJge onder ons die hem om hebben hangen, kachel zUn, een stuk In de kraag hebben, toeter zUn, lazarus zUn of wat dan ook. Na af loop van het festijn wordt het vaak gekenmerkt door het houten hoofd, de spUker In de kop kortom de kater. En naar

mate Je ouder wordt komen de biertjes ook wat harder aan. Om de pijn de volgende dag lets te verzachten hierbij wat tips: Drink , veel water van te voor, tussendoor en na het feesten tot dat het je oren uit komt. Zorg datje goed eet van te voor. Het beste Is vet eten dan zet de alcotJol niet zo aan en mocht je achterste vor~m willen eten gl!jd het er in ieder geval lekker uit. Indien je echt veuJ last heb van een kater kan Je denken aan een aspirientje maar een flesje bier wil ook wel eens helpen. Als er niets meer helpt Is het beste om op bed t e gaan liggen met de gordUnen dicht en slapen tot het over Is. Succes ermee. Rest ons nog alle camavalsvJerders, de prins en zijn gevolg veulleut toe te wensen met de voorbereidingen en natuurlijk tijdens de camaval. Als we het camaval net zo gaan beginnen als dat we afgèlopen camaval op dinsdag avond gestopt zUn komt het zeker goed.

De groeten en Alaaf, De Dauwkruipers.

D

UN STUKSKE OP UT LESTIN OGINBLIK VAN DI·BAKKE L-II-TJU OVER DI "IXICAOANSI CAORNAVOALSGIUIP I!!

t Is nle veur niks da se doar plastic gJoazen hebbe, want anders waoren ze al lang allemaal gesprongen. Enfin ut groepske mee het meeste Virus van de Mexicoanse Camavoalsgrlep win het dan nog ok, en dan barst ut yjrus los. De hllle Klundert wor dur mee besmet en zo rond 10 februari 2010 Is het virus op zun heftigs.

Daoan goan al die gekken wir de stroat op en gedraegen zich uitermate vreemd. Nou Is de vraag, wa Is dur goande, oe komme we nou van die Mexlcaoanse CamavalsgrIep af7? Als gij ut wit: loat ons ut effe weten dan kenne we de inentIngscampagne goan beginnen'

Wa Is dur aollemaoal goande In Loerendonck 7 Nou, da wisse wij veurig joar al.

De mexicanonse caomavoalsgrlep Is In aantocht. VeurJg joar al wisssen wU van Ut lesten Ogenblik cq de Bakkeleikus al da heul

de Klundert Ingeënt moes worren tegen het Camaovaolsvierus. Hedde gij da "ie gezien, zonne grooottte waogen uit Mexico waos er nog nooit vertoand In dun grooottte optocht van Loerendonck? Moar die MexJcanen van de Bakkeleikus hebben ut yjrus te weeg gebracht in du Klundert. Mee hun pannekes mee eitjes hebben zu iedereen besmet met het Mexicoanse Camavalsvirus. Meestal onstaot dit virus rond dun elfden (11-11 J van dun elfden.

,

Doan goan dur een paor malloten uit Loerendonck een lIedeke stoan te zingen in ut Parochiehuis. Nou Ja zingen noeme ze dat,

Groetjes en heul veul plezler.meh Camaval2010 In Loerendonck.

--


1KOOS

MODESCHOENEN

MOLENSTRAAT 25, KLUNDERT TEL.: (0168) 402447

"mw 50ei schoeisel OltZ ltZeeoj dmt. c~ltca"cl1 50e 'Ce sppiJtse elt 'Ce hosse beltde bioj UJ1.S OClJt ut; ojus'Ce cad:Pes!

~

loilB ...

-

ÇJWJ I .ollum lil. ,!!

www.au

HOUTHANDEL VERMEULEN wat u ook bouwt, voor al uw hout

Noordschans 67·4791 RE· Klundert Tel: 0168·403685 Fax: 0168·404774 Emoiladres: houthondelvermeule,n@plonel.nl

HE. T 1\1>RE.S VOOR I\l U\II \IIE.NSE.N O? GE.BIE.1> VI\N BONBONS, TI\E.E. E.N CI\1>E.I\U-I\RTlkE.lE.N Voorstraat 8 4791 HN Klundert 0168 - 401884 Zuidhaven 43 4761 CS Zevenbergen 0620264

...

Autoschade venbergen

Het juiste adres voor schadeherstel aan alle merken personen en bedrijfs-auto's.

m[JJllJ[}jr])f]0 illrrJIJfiWYJ)rJi] ALS HET OVER VAKWERK GAAT

MOLENSTRAAT 15 4791 JT KLUNDERT TEl.: 0168 - 402754

Wij bieden u: • • • •

Een heldere offerte d.m.V. audatex 4 jaar schriftelijke Focwa eurogarantie. Desgewenst vervangend vervoer gedurende de reparatie. Financiële afwikkeling van de schade rechtstreeks met uw verzekeringsmaatschappij.

WWW.DEKKERSHAARMODE.NL

MPCS

Muit; Purpose Cable Solutions

Spiraalkabels - Kabelassemblage - Kastenbouw Molenvliet 16 4791 GA Klundert Postbus 82 4790AB Klundert Tel: 0168 401001 Fax: 0168405615 E-mail: info@mp-cs.nl www.mp-.cs.nl

Autoschade Zevenbergen Munterij 4

4762AH Zevenbergen TeI.0168-370375


Hel Hallo daar hedde gU tal geheurd7 Dur Is wa gebeurd ...

Japa Is dit jaar met dezelfde

Kwjt nJe wat er Is, maar dur gebeur wa . . ,_

bezetting

Jaja Loerdonkertjes dur Is wa gaandelIl

we hebben geen nieuwe aanwfnsten, maar gelukkig

We zijn Inmiddels allemaal weer uit onze zomerslaap ontwaakt

hebben we er ook geen

en alles komt weer op de rit voor Camaval 2010. NatuurlUk zUn

venoren.

we dJtJaar allemaal alweer van start gegaan met het welbekende

We doen het dus gewoon weer met: Jenny, Jo, Sjon,

.

I Hl viering.

.

als

vorig

Jaar

Met alle nieuwe liedJes, sfeer proeven en prinsen en prinsessen

Kaat, Beuvrouw. Nel, Mlek

onthullen.

en Kwast'

Dit laatste was dit zeker ditjaar ook weer erg spannend aangezien

OOk dit jaar jaar heeft

we echt geen flauw Idee hadden wJe er nou toch die prinsenrol

Japa weer de eer om de

moest gaan verwllen.

sgoolwagen te mogen bemannen. Dus bij deze roep Ik u vast op::::

BU deze wensen wij als Japa prins Wleske dun eerste heel veel sterkte, succes, maar vooral ook heel veel plezier toe bij het lijden van het hele Loerendonkse zooltje or.tgeregeld.

NatuurlUk zUn we ook heel blU met onze jeugdprInses Ellen dun eerste. Ook haar wensen we veel plezier toe, maar met zo'n leuke, gezellige en spontane jeugdraad gaat dat allemaal wel goedkomenl

Ook het lIedJesfestfvaJ zelf was weer een feestje hoor. We feliciteren ook de Maatjes Makers Met leut natur1ijk met hun spectaculaire optreden. Het nummer was zo pakkend dat Ik er zelf persoonlijk

de volgende dag nog mee In mlin kloppende hoofdje zat. (Met de kUkertjes路tekst ulteraardl)

NEEM WAT KLEINGELD MEE NAAR DE OPTOCHTIIII U helpt het LAK enorm als u voor een spotpriJsJe onze waar koopt.

Het hoeft niet veel te zUn, alle kleine beetjes helpen ultelndelUkl Alvast bedankt daarvoor' Nou dit was het wel even voor nu. Mocht u vragen of opmerkingen hebben kunt u altijd even naar de website gaan.

com/lcjapal of voor alle Hyvers onder ons: http://Icjapa.hyves.nl Voor alle ovenge vragen of opmerking is onze Beuvrouw contactpersoon van Japa. Tof snel Iedereen, wij wensen eenieder superveel succes en vooral leut met alle voorbeidingen en Ik kan u verzekeren ...... DUR 'S

WEL DEGEWK WA GAONDE ...... Ook Japa Is weervolop bezig met het treffen van voorbereidingen voor het Carnaval 20' O. Het beloofd nu alweer een topfeest te

gaan~

www.freeweb~.


.= .

-lP;

_

Levering van nieuwe apparaten en reparatie van: radio -1V -video -audio computersystemen huishoudelijke apparaten -PC's Westersbaat 37 404138

leiiten

ort B.V.

-4791 HT Klundert fax 168)404945

Molenvliel20 4191 GA KLUNDERT Tel: 0168 408160 Fax: 0168 402081 E-mail: inlo@lllnl www.lllni

was effekus Ut alouwe en bekende

- DNNEBECK OO mar is vanaf nauw vartaan:

"


DrRWAARWA GAONDEBIJ IKKEN&IJ

....

D'r waar eel wa gaonde bij " Ikken & U" zoo rond d'n ellufde van dun eJ/ufde dees jaor. Ge denkt alles goed geregeld te ebbe en Iedereen tevreeje en dan Is t ' r Ineens 'n perseneelslld da moei/uk doet . " Ik doe nie mlr mee" , zeetie. ':Jullie staon altij voorop en Ik mot alleen mar naor de knoppe." En daormee moesse we 't doen. D'n Hans, oonze roodie, wouw vor z'n elge beginne. U nam ok nog oons liedje mee en gaaf z'n eigen op vor 't Mezlekspektaokel. Daor stonne we dan: Zonder liedje, zonder technlekus en zonder vervoer. Oe moes ta nou? Sjaon zaat helemaol mee z'n aande In al 't aor da tie nog heet. Lang ebbe we d 'r elgeluk nle mee gezeten, want adde erreges mee zit motte nle bij de pakke ~ neer zltte. Da's zo klaor as een klontje. Dus ebbe we eerst 'n nieuw liedje gemaokt. Wel mee de meziek van 'n aander. Da doen we elgeluk nooit, dus 't liedje da d'n Hans van oons gejat aar, had nie alleen originele woorden, mar ok originele meziek. Mar 'oons nuwe liedje was ok de moeite wèèrd. Dus ebbe we oons elge t og mar w1r Ingeschreve bij 't lAK. Dan konne _'!'!.e tem leste tog meedoen, ok al wiste we da we gin kaans zouwe ebbe. Mar meedoen Is belangrijker dan winne. Of nle soms? De Maatjesmaker adde trouwes de beste performance fmoelluk woord), dus z'ebbe terecht gewonnen. PreflcJatllJ ~ toen

wouwe tog ok nog mee d'n Hans In 't reine komme, want\?ve..ebben 'm veul te h ard nodig om oons overal naor toe te rlje en om de knoppe van oonze Installaosle te regele. Eerst w ouwe we elemaol niks mee mee 'm te maoke ebbe, mar ge kun to gok nle kwaod blUve. Mar oe loste zoiets op? Dons buurvrouw zee op 'n gegeve moment: "0' , zijn van die buroos waor ze mense bij mekaor brengen. Is da niks vor Jullie?" Jao, waorom ok nie, dagt e wij. Dus wij naor 'n uwelijksburoo, Want daor ebbe ze vurstaand van 't bij mekaore brenge van mense. Wij kwaame daor bin ne en w1ere mee open arreme ontvange. Kommeke koffie d 'r bU en gelUk mar lonnellere InvulIe. Aftin da

vrouwke 90a mee Dons formeller naar een kaortebak en kom

terug mee 'n kaart en 'n foto. Ze zee: " Of Is de vrouw die presles bUJullle past." Wij pakke die foto aon en wie stao d'r op ... DONS TRIENlIl Ge zul 't geloove of "'e. mar ze waar 't helemaal. Van kop tot teen. Ze ston d'r wel 'n bietje ultdaogend op mee die bloes die z 'aon had: Van boove te laog ultgesneeJe, van andere lets te kort. En verder aon de krappe kaant, zodat alles zichtbaar wordt. W 'ebbe d', gelijk 'n liedje van gemaakt, want we waare d ', elemaol ondersteboove van. Oe waarde van da liedJe, 't eet "Oons Trfen d' , bloes", doen we bij dj stukske of messchlen staD 't wel erreges aanders in deeze kraant en as we dan mee de carreneval in Loerendonek komme zinge, doen we da liedje zeker

ok. Oa spreeke we af. Mar omda 't de bedoeling was da 't mee d 'n Hans weer goed zou komme en die Juffrouw oons daormee schijnbaor nle kon ellepe, zijn we naor 'n midijeter gegoan. Da's 'n bemlddelaor, dus Iemand die mee allebeI de pertije praot en ze zoo probeert te laote denke da ze elemaol gin ruzie ebbe. 'n Soort rijdende rechter, zeg mar. Afijn ... om 'n lang verhaol kort te maoke: 't Is 'm gelukt. Da hee Iedereen kunne zien bij 't Mezlekspektaokel. We zijn eel d'n aovend $aome opgetrokke en d'n Hans ee zellufs mee oons liedje meegezonge. Wij nJe mee da van hem, want da vonne "Ikken & U" emotijoneel te moellljk. UIteindeluk ebbe we afgesprooke da d 'n · Hans vortaon mee de carreneval mee oons een liedje mee mag zinge, zooda de mense hem dan ok zien. En verder blijf tie gewoon z'n werk doen vor oons: Rije en naor de knoppe gaon. Zo zlede mar weer da d 'r In 'n paor weeke nogal wa gaonde kan zUn. Mar da 't vor 't zellelde geld gewoon goed al kan loope. Da's mar goed ok, want net as jullie wUle ok " Ikken & U"

Een FANTASTIESE CARRENEVAL in LOERENDO NCK!!!


--

FD5

Benelux Transport BV

(t Smaakatelier KOOKSTUDIO

De workshops zijn inclusief consumpties! Oosterstraat 18 • 4791 HH Klundert T. 0168 - 40 3133 • M. 06 - 4216 9122

m 06-22233443 e Schansweg 24° 4791 RC Klundert

t

f

planning@fdllPenelux.nl 0168 - 40 44 70 0168 - 40 26 02

OER-DEGEL

eeá4/é-~-~

.-

"NOORDHOE/("

)

~

Levering en montage van: • Personenwogenbonden • Vrochlwogenbonden • Troctorbonden • Hehruckbonden • Tuinbouwbonden • Grondverzelbonden • Motorbonden/occu's • Accu's • Schokbrekers • Sportvelgen

feestje thuis of op de zaak? Wij zorgen voor een geslaagde verzorging!

Ook uw adres voor al uw - feesten & partijen - verg adering en - heerlijk eten - ofg ewoon voor echte g ezellig heid! J_Q~Jstraat

19 - Noordboek - Tel. 0168 - 40 24 20

FOTO

@(f'@@(())@(())l§>@(f'~

banden lervice

VOORSTRAAT 40A, 479f HP KLUNDERT, TEl. Of68

40~~94.

0L korting OP uw aankoop

l5 70 bil Inlevering van deze bon deze bon 18 geldig 1011 mei 2010


BERICHT VAN: VCDE 'EUTMAATJES!!! Beste Loerendonekers, Ook wij zullen ons eens even voorstellen In deze leutige Loerus. Wij zijn Jasper. Manon. Lars. Fay. Martljn. Brit!. Jelmer. Fleur. Tim.

Floor, Deeny, Stephle en Thom. Onze naam die zegt het al, wij zUn een vriendenclub met leut én maa~es inmiddels al voor het leven. Wij lopen al In de optocht mee sinds' 2003. dusja dit jaar al weer

voor het achtste jaar. Onze bouwJocatfe Is op de dreef van Joris en Elly van Meer. (OOk wel bekend van MMMLJ.

Wij starten vanaf de hérfstvakantfe met een vergadering rond de tafel en hebben dan ook gelUk een Ideell

Sinds 2009 rijden we met een grote wagen en een traktor

ervoor. Dus zoals U leest er Is al weer volop gaande bU ons. Ohja.

ook nog belangrijk. wU rijden

ons Loerendonek, maar ook In Kantemaaiersgat en in ZeuvebuJteland. En als we niet rijden dan zijn we te vinden op vele feestjes en partJJen waar wa gaondu Is. Wij hopen U allen te begroeten tijdens de optocht en wensen U alvast een leutige carnaval toelf

Met leutige carnavalsgroetjes van

Dan volgt het ontwerp tekenen, materiaal verzamelen zoals betonijzer, veel boeken voor papier, want we plakken alles nog, verf,kwasten en aan de slag .

VC DE LEUTMAATJES •

.-

','

HALLO LOIAINDONCKIRS IN LOIAINDONCKIAINNIK&S ,

Noch effekes en ut Is wir camaval. We sein al weer volop bezig mee onze wagen in ons nIeuwe bouwkot.

.

Want na een paar Jaor rond getoerd te hebbe in West Brabant zen we maor wir In Loerendonck neer gestreken, Ja In de Blauwe hoefse weg bij Amo Danen daor bouwe we nou. Dus ade wil komme kijke. ken da altiJd. tis lekker dicht bUo En onse IIgjes zie

de al van vere. Nou Is ut motto In Loerendonck "Dur is wa goande" en da kunde gerust zegge want we hebbe dees Jaor ok een nieuwe prins gehete "Prins WJeske dun Eerste". En wa dochtte dl jaor ok weer un JeugdprInses genaamd Ellen don Eerste. Nou veul succes In Loerendonck.

natuurlljk mee In

We willen Jullie ok dees Jaor

weer mee un mooie wagen , verassen, dus kom gerust kijken mee dun optocht, want da motte tog zelf gezien hebbe, en dan kunde tegen iedereen zegge daor In Joerendonck

"Dur is wa goande". As leste willen we Iedereen un plezierig en leutig

cannavaltoewensenl

De Rietbengels


AI tientallen jaren leverancier van betrouwbare kilometers

â&#x20AC;˘

-

Verkoop, leasing en onderhoud ___--r. v. personen- en bedrijfsauto's Altijd keuze uit tientallen occasions met volledige garantie -.

AUTOBEDRIJF VAN DRIMMELEN Melassestraat 2¡ hoek Kristallaan

Zevenbergen


"

DUR IS WA GAONDE•••!!!! Sjonge jonge alweer eenjaor veurbti, As dit stukske wor geschrefe hebben we net het 11,11 bal gehad, Da was weer un stik gezellige avond. In het begin van de avond werden wij bestookt deur de mensen van MMML, omdat zij dachten dat wij een brief hadden gestuurd naar hun. Wij waren Dons van de prins gin kwaad, want da hadden wiJ niet gedaon. 3 Zulke onschuldige dames zauwe nooit op da idee gekomme zijn. Wa wel mooi was om te zien was da die mensen van MMML stik zenuwachtig waren veur hun optreden. Het was namelijk de 1e keer dat ze meej deden. Wij rasartiesten hadden hier natuurlijk gin last van. Ut was veur Dons alleen spannend of we zouden winnen want dan mochten we de wisselbeker houden. We hadden dan ok weken aan un stuk geoefend veur Dons lied ... .. .. Maar zoals het ieder jaor Is,

was ut ok dltJaor weer; het beste lied heb gewonnen en da was van MMML. WIJ zijn wel van een taok verlost veur kommend jaar, want wij hoeven nou nle Iedere dag die wisselbeker meer te poetsen. Het pOlJe zilverpoets Is al deurgegeven aan MMML

Y

-/

.",

WIJ gaon ons nou opmaken veur de optocht want dur Is wa gaonde.... ... Wa iS er dan gaonde,da ken wel van alles wa zUn,wij wete ut nle. We lope meeJ onze oren wUd open om maar lets op te vange van wa er gaonde zou kunne zUn,maar de loerendonckers klappe nle zo uit de chool ... JIJ Ok houwe we de krant goed In de gate om te kijke of daar lets In sta wat er gaonde iS.dur is genog gaonde maar das nle zo veur ons. We gaan ok naar veul feesjes om er daor achter zien te kome "01~lor lets gaande IS .. maor als de mense weer te veul drinken dan praote,dan kom er weer onzin uit en dan gloof je weer nle wa ze allemaal zegge,en dan weet je nog nle wa er

presles gaande Is. We

gaon

ok

zeker 2 keer pur week naar de doktur,daar Is ut altijd druk In

die wachtruimte en dan hope we dat we daar lets opvange van wa er gaong is .... ja,da er een hoop

mense ziek zUn,da wete wij ok wel,daor hebbe we niks aonlflf Ok bU een paar van ons op ut weruk probeere ze te achterhale wa er nouw gaonde IS,maar daar warde ze ook nle veul wUzer van,kom denk Ik om da ut werk nle zo Interessant Is. Dan gaon we elke dag naor de supermart om boodshappe.dle we dan elgelUk nle nodig hebbe maor veur ut zelfde geld kom der daar achter wa er gaonde Is.daor hoorde alleen maar mense zeure van "wa motte we vandaag weer Is ete.... We hebbe wel een klein van Ietsepietsje gerucht gehoord ....... mot je goed leze wa de mense denke wa er gaonde Is

MEM ZOU UT LOODJE LEGGE

.......................................... .

1111111111111111111111111111111111111111111

Groetjes van de vrouwkes van MEM

Wa Is tur tog gaondel!

Ut nuuws voor C?nze elge klup Is: we hebbe

Edde gU ut al gehoord ...... ?

Nuuwe jasse meej un stlkgèf logo late make,

en Dur is un nuuwe Prins.

Dotjes van klein en groot formaot ekstra dl Jaor.

Ok eindelUk un complete Raod van elluf,

Omda we meeJ meer zUn hebbe we nóg méér leut I

En un nuuwe kroegbaos in ut Proglehuls . Namus ons alluh: veul sukses I '

Tolheffers zUn al 22 jaar same: PROFICIAT Jullie zUn voor ons alle een goel voorbeeld, En we hopen da we nog lang meej moge doen,

MMML bleke un leutig liedje te kenne. Ammaol oew kUker 'meejneme dl jaor hé I Ok wU gaon da

v~lgend jaar us probere.

Rake nou al antoeslast ... of tog nle77

HOUDOE WEDOENMAORUNDOTJE


Om maer Is meej dun deur In ut spreekwoordelukke huis te vallu: wfstu gullle da de maatjesmaker;smetJeut ergens dit Jaar op du kop af velfeneenhaolf Jaar bestaon. Un Karnavalesk lustrumke dus. En zoals allus bij de maatjesmakersmetleut (verdur maor tu noemen MMML aonders is ut papier so vol) , zullen we deezu verjaardag dit jaar meej karnaval In Loerendank ok zeker gaon yjeren. Dur Is wa gaonde als ut waore zullu we maar zeggu. Hoe 'st eigenluk allemaal begon ne meeJ MMMl hooru wij guilie afvraogen . Laoten we maar Is effe terug In dun tijd gaan. Ut was 2006, zoon kleine drie daogen voor karnaval legden de leutmaotjes de laatste haond aon de karnavalswaogu van dat jaar. De vaoders en moeders van deeze klnderu haddu onder ut genot van wa bier en wein nog wa overleg over de klnderu. En toen gebeurde ut; er kwam un donder. een bliksem en .... ...... . MMML was gebooru. In rap tempo werd un idee verzonnen, wa geknutseld (natuurluk vooraf deur onze opperknutselaor FranskuJ, nog wa geregisseerd en geschaafd en dun eerstu deelnaome aon dun optocht van Loerendank was un feit. Er) wat een begin was da mensu. Witte gullIe het nog? Meej dun eerstu

v.c.

prijs en dun publieksprijs mochten wij ut podium veriaoten. Natuurluk smaokte da net als bier naar meer. Un nieuw clubske

was gebooru en hoe ut allemaal verder ging das geschiedenis Tegenwoordig heddu op teevee allemaal van die riel lelf soops. Wu zullu guilie ok een klein Inkijkske gevu b innen dit leutige groepsku van ouders meeJ kinderen. MMML bestaat uit vijttJen leedu en un managur. We hebbu gin statuuten, gin veurzltter, gin secretaorfs en al helemaol gin penningmeestur. Toch zittu dur altijd genoeg munten In ut laatje van onze MMML stamtaovuI. Want wa da betreft loaten we bel MMML nix aan ut toevaol over. We hebbu wel een offiesiejeele nleuwsjaorsresepsie. Deze wort meestaal een dag van teveuren afgeroepen. Trauwuns. ok alle aondure bijeenkomsten wordu meestaol een dag van teveuru afgeroepen. Nle da dit ten kostu gaot van dun aonwezigheid van dun deelnemurs. Nix ervaon, de MMML vurgaoderingen sein altijd druk bezocht. Misschien wel vanwege du gedegu veurbereldlnge meej drank en spelzen. TIjdens deze MMML avondu borrelt het kreatieve proces en rollu du IdeeĂŤeen van links naar rechts en vieze versaa.

. Zo kwaom MMML dltjaor tijduns ut bezoek aan Brabants plat in Zevenbultenlaond op utwaonzlnnlge Idee om meej tu doen meej ut lIedjesfestival. Nou is da eigenluk niet eens zoo gek, want dur zittu toevallig aordlg wa zang- en danstalenten In dees groepke van ouders meej kinderen . Vanaf da moment is ut allemaol snel gegaon mensu. We kwaomen Jn een rooIerkooster van emoties terecht. Van de ene sensaotie roldu we In de volgende spiegose. Ut was un gekkehuls. We sein dan ok aopetrots da we uit haonde van de splinternieuwe tu gekku Prins Wfeske dun eerste prijs mochten ontvangen. NatuurJuk zien we ut als onze taok om deeze eer waordlg uit te gaon draagen. MMML zal dan ok tijdens karnaval In Loerendonk op alle plaotsen waor ut maor gezellig Is ons liedju ten gehooru brengu. Ergens In deeze Loerus vindu gullle de deeze arvaost uit oewe kop kan leren. Maor lieve mensu, we gaon nog verder. Deeze ouders meeJ klnderu gaon hun liedju ok Internatloonaal vertolken. Zo staon we maondaogmlddag op ut podium in Zevenbuitenland en gaon we ruim veur die tiJd ok naor Baronieteevee om ons Loerendonk op du kaort te zettu. Ueve loerendonkers, wij hebbu dur weer zin In dit jaor. Dur was wa gaonde, dur Is wa gaande en als ut aon ons ligt dan zal dur altijd wa gao.n de blijvu. Dat wu dur saomen weer een mooije karnaval van mogu maku. Alaaf.

Dur is wa gaonde ....


-

~~~L - KO~

PAKT OEW KIJKER ~AOR (DUR IS HIER WA GAONDE) Refrein:

Kom pakt oew ktiker maor Dan gaan we lekkur effe loere We glure bti de bure Steeds op zoek naor un schandaol Dur is hier wa ga on de We willen ut wete Schuif de gordtine maor opzti Kom pakt oew ktiker ma or En sluit aon in de rti 1e Couplet:

'..,

In Loerendonk is ut weer karnaval Meej d'oRtocht en ut limenadebal En maondagavond nog un themafeest Daor motte toch ok zeker ztin geweest Op zondag ga on we naar de mis Gin mens die dan al nuchter is Kom ktike wat Er nog meer gaonde is", Refrein

2e Couplet:

't parochiehuis een nieuwe kastelein Un protestant dat mot een fouqe zijn Un nieuwe prins da is toch ok nie mis We hope dat ut wir un goeie is Wat is er toth weer veul gebeurd Of hadde da nog nie geheurd Kom ktike wat Er nog meer ga on de is",

Refrein (2x)


op=op

Vlag Loerendonek

Er was al langer vraag naar en het L.A.K. kan eindelijk aan de

Voordelig? Snelle beslissers pakken voordeel en betalen slechts 20,- euro per vlag.

vraag voldoen. De enige echte Loerendonek vlaggen zUn vanaf heden een feit. Het Brabantse rood-wit geblokte ontwerp, met daarin het logo van Loerendonckse Algemene Kamavaistichting op 100 bU 150 centimeter textiel. TUdens de 11-11 viering sierden ze rIjkelUk het Parochiehuis en vanaf nu kunnen zij de gevels van Loerendonek gaan opvrolijken. Het Loerendonckse volk staat er om bekend graag te vlaggen, dus bU deze een nieuwe aangelegenheid met een bijpassend prachtige vlag.

Hoe te bestellen? SImpel, door een mali met je naam, adres en telefoonnummer te versturen naar nloerendonck.kannekens@gmall. com . BezorgIng? Het L.A.K. zal vervolgens op vooraf bekend gemaakte data en tijden de vlaggen persoonlUk komen bezorgen. Petallng? BIJ aflevering kan contant worden voldaan. Gezien de vraag Is het verstandig tijdig te bestellen. Alvast bedankt en vlag zei


Loerus-2010