Page 1

"",,-

<

r

.

- .-

,

i


1

HET

MEEST

GELEZEN

JAARBLAD VAN DE WESTHOEK

JAARGANG

LOERENDONCK

12

NUMMERKE 1 OPLAGE 1600 FEBRUARI

REDAKT IE

1984

TEKENINGE . TEKSTEN . LAY · OUT · G .SCHNEIJDERBERG JR

• • •

·-0

.

.-

- -rV -" •

c

I.


LOERENDONCK E S I

V I N T I

4

das~n

. lang

e

u

• ••

e e n

u

In

...

*

.

••

*

* * .

~.


.j

00 dieren --_ voedsel

OOdieren ___ Voedsel ..... ~';;;:"A ~. ~ ~~~"

~ . ~--~ \\

. ".

MCDISCOUNT B.V. UW VOORDELIGE SUPERMARKT! WIJ BIEDEN

ij

EEN COMPLEET ASSORTIMENT ONDER EEN DAK

WAARBIJ ONZE VERSGROEPEN OM UW EXTRA AANDACHT VR AGEN

GROENTE EN FRUIT VLEESWAREN BROOD EN KAAS OOK BI J ONS EEN GOEDKOPE EERSTEKLAS AMBACHTELIJKE SLAGERIJ OP ONZE BROODAFDELING VINDT U DAGELIJKS VERSE - APPELFLAPPEN - TOMPOUCEN - APPELBO LLEN - ANIJS BESTEL - VERS BR ABANTS WORSTEBROOD EN NOG VEEL MEER , DIT ALLES VAN DE ECHTE WARME BAKKER

!!

ONS PARKEERTERRE IN BIEDT PARKEERGELEGENHEID !

ij

VOLOP

BEATRIJSWEG 30 4791 EC KLUNDERT TEL. 01682 . 2853


Carnaval is heel duidelijk een j aarlijks gebeuren in Klunder t geworden . Velen beleven daar erg veel plezier aan .

Duidelijk is het trouwens dat het aantal IIbel evers" toeneemt in de loop der jaren . Men gaat hier nu voor de 12e keer carnaval tegemoet en dat behoeft verder geen commentaar . Dat bewijst genoeg voo r de liefhebbers .

L

Een aparte vermelding verdient de aktie voor de Klundertse pomp. Vanuit carnavalesk oogpunt biedt ~;Z~ zo ' n aktie natuurl ijk geweldig veel mogelijkheden. ~ De woordspelingen daarop zijn schering en inslag en deze zijn nog lang niet uitgeput . Let maar op !

Deze keer houden we echter mĂŠĂŠr over van zoiets dan een goede herinnering . Die pomp komt er , dat staat vast ! Dat we een goede, historisch verantwoorde, plaats vinden op de Stadhuisring staat ook als een paal boven water ! Ik wens ieder veel plezier bij het komende carnaval . Allen , die zich daa rvoor ing ezet hebb en, wens ik veel g oede toe van hun werk en heel veel genoegen . B. van 111ouwe , Burg emeester .

,, '

~ I

\


s

·

~

Ó~:efr~~

s-:!

;?

?weo~el (l'on j.

Wijze: Comment ca va

Er komt een pomp , er komt een pomp in Loerendonek \ve geven er een zwengel aan Daar is Prins Sjaok vanuit gegaan Er komt een pomp , er komt een pomp in Loerendonek We geven er een zwengel aan Daar is Prins Sjaok vanuit gegaan Binnen de Loerendonckse \'/al1en is er behoefte aan zo ' n ding Dit mag niet in duigen vallen

J

. :::J

J

Want hij staat op tekening Maar ons ontbreekt het aan de centen \"'at kunnen wij daar nou aan doen

De Loerendonekers zijn geen krenten Zij geven allen grif hun poen Refrein

En zal die pomp er dan eens komen Dan heeft ons Tr ien toch veel plezier Want weet U \'Jat er uit zal stromen Met karnaval geeft hij ons b ier Vijf dagen lang zal hi j ons tappen z ' n zwengeltje staat niet meer stil En om de beurt mogen we happen Heus , net zoveel als je maar wilt Ref rein

• •

En dinsdag ' s avonds , moe van ' t sjouwen Dan gooit Prins Sj aak de pomp op s lot Hij geeft de sleutel aan Van i'lom1e vlant die zit ook in ' t komplot Daarna geeft hij alleen maar water Daar moeten wij het dan mee doen Maar dat is een probleem voor later Op dit moment ontbreekt de poen Refre i n Tekst : Hanneke van de Meeber g Alias : Lakol i entje

.j'


Verf Ijzerwaren Tuinartikelen

ual&loo.A ap 路H

Gereedschappen

ualelJalew- a1lellelsu I Installatie-materialen

H. de V"oonten uaJeMJaZrl

Klundert


..

.

... ;.

'

\

, '1'--~'~\

r-~

\-----------~

..

..

I

/

16

'j------\' , ~~

..

;

OOSTERSTRAAT

'

\

KLUNDERT

..

I

TEL , 01682 - 2375

• • • • • •

opslag en overslag van vloeibare chemische stoffen opslag van vaste en vloeibare chemische afvalstoffen opslag van verontreinigde grond bewerking en verwerking van vaste en vloeibare afvalstoffen verwerking van verontreinigde grond onderzoek op semi,technische schaal van de behandeling van verontreinigde grond • laboratoriumonderzoek van chemische afvalstoffen • laboratoriumonderzoek van bodem- en grondwatermonsters (vergunninghouder art, 8 WCA)

afvalstoffen terminal moerdijk b.v. vla.weg 12, moerdijk postadres: postbus 30, 4780 AA moerdijk telefoon 01680-23360, telex 54498 atm m


J{/JRJfA VIJL Sf{LED!J/G

EH /iRT/KILE/'! HIERMEDE flOOP IK EEN l\lEINE

B~DRAGE'

TE lEVEREN AAN DE CARNAVALSCLLlB VAN o

J.\LUNDERT. TEVENS WENS IK ALLt CARNA-

,l

VALVIERDERS VEEL LEUT EN ONT5PflNNI ~G .

,

:(

,,"-J. %LAA Uw ST. JOSf?/lSTf{ S

HET HRsT ERH.NDE EN RECHT.lhAlIG GEV'5T1GDr AUTO- UITpE"UI( EN SI'UI1'N~ICHTING VODR

EN OMGEVING

!r'{X)RlJ)lOEK

,1' .DR{)GJ STER~-

TunEL - VERF -

{JEHIWG

ZAA't< :

15 RNNO

\.{lUNOE~T

IU, N06 !,THOS,

1t.J.v'D.'HOiHiT '1 .

N~vERHELD5TR

\'3

TEL . 0lb82

~

280,",

TEL.Olb82 ~2"8":J

05 j

0

o

PARfiCULIERtN AANG IfTEN

lN\(OHSTEN~ELA5nN G

VEtl:nQGEtJ5 ClEVISTlNG. T. rOll:h..IlllÖ~EN

~EDR:JVEN

I

DE KDMPlETE BDHHOJDINCl éN All> DAAQB'.l

TH.G. \Jlll1C:t1 SE ft

OE'HO"E~Df

MU\STlNG" 2RKEN.

h .o. oc\W\',n'ls~rC\~ie \.(0."'\;001""

\lIL VO·

:

t

OE" KREECi< 11

KLllNDE~T TI:' l

/"IILa' , 1l1 .. L

)

/,0

) .(6

r)

J


9 FRITUURWAGEN - SNAao<AR

'DE SMIKKELBAR" '~DAG

T/M ZATERDAG

BiJ uw 11 (Tot 23.00 u . )

KANTOOR MEUBEL HAL SLUy5

~

KLUNDERT 01.82-

LITTOOY'S SCHILDERSBEDRIJF

VhAMING3 OLIE EN GAS

Behde

noo

de

sc~ooh""aok koe? ,,~ . 'ceho h '3, p\~~­ pla slic en S C~oOT'\,."a.(1k­

.~~i!;>----À WE5' HAVE NO~1( 12 R005EN DAAL

fEL . Olb$D

- ~J940

ort', kelen helpe oe ~rooy;>

SC~/LDER'BF{)R[jF

mo/"",lro,,1 2 / /(It/nderl kj /0''''

Po, RE INIER51 g S1EENBtRGEN


/0

Beste Loerendonekers , Over enige dagen zal in Klundert voor de 12e maal het karnavalsgeweld losbarsten evenals overigens in de ons omringende gemeenten . Een k~rnavalsgeweld dat zich overigens zal afspelen in een sfeer van de huidige economische recessie. Ook wij als Stichting Loerendonckse Algemene Karnavalsstichting hebben in deze tijd met de rece ssie te maken en ook wij zullen de puntjes op de i moeten zetten . Desalniettemin hebben wij getracht mede met Uw financ iĂŤle steun en de steun van onze adverteerders en sponsors een programma in elkaar te zetten welke naar wij hopen ij toch een heleboel plezier zal verschaffen . Voor deze steun namens de Loerendonckse Algemene Karnevalsstichting onze harte l ijke dank en wij hopen dat wij ook volgend jaar weer op ij mogen rekenen . Wij hopen tevens dat U met deze krant weer volop leesplezier mag beleven en uiteraard ook bedankt voor Uw welwillende bijdrage bij de verspreiding van deze krant U heel veel karnavalsplezier t.oewensend , C. J . Vergouwen Voorzitter L. A. K.


If

CS?Y.'!!fJ."ml'ier,kUltst 1,~nemoon'l GERT DEN HOLLANDER BRUGSTRAAT 7 _ KLUNDERT

W

0.1,112 - 2laB

;1//IIi.

P.lJE ZrIlJW

NOORD~CHA~S 141

KLUNDEP.T

0.(,32 - 29""

..BAKKER - BENNEBROEK BOU 'w'T : VOOR HEM

VOOR U VOOR IEDEREEN

ALT' D

--

MAAR Al BD: K\JALITEI T VOOR 'EEN 6nAAlIMRE

PR!JS .

BAKK ER - BENNtBROE K B.\

J. Verme~ ...Loo."

Roo,"endC\C.L T. l 'f~"

.

'1

01650 - "0910


/~

VOOR AL UW

BOEKHOUDING

BELASTINGZAKEN

EN

VERZEKERINGEN (I

d~

-';;"." ,- ,~". ' I .f..

;'Clrn~ va!

• -'}( '(la/l11 ~

'

,

".:.a)~'l ('

t-l',.)f'

,o/.:. ... co

~I ( I ~ tt (! tt'

.

.. ,/ ,(,'

v

OUEMOlENSTRAAT 7

NED STAALBOUW BOOMGAARDSTRAAT 10

FIJNAART

TEl. 01686 - 2852 SNEL . DUURZAAM EN

KREATIEF BOUWEN

IN STAAL

DAKBEDEKKING . GEPROFILEERDE STALEN DAK- EN WANDPLATEN DeUREN . RAMEN EN LICHTKAPPEN lEVERINQSPROGRAMMA .

WONINGINRICHTING TEXTIEL


â&#x20AC;˘

,,'

Wij , Prins Sjaok dun eerste , Prins van de Stad Loerendonek , Graaf van de Ton tot de Pelikaan, Baron van de Boerendijk enz , enz . , enz ., Bij de gratie van allen die het Loerendoncks Karnaval hebben gemaakt en zullen maken , proclameren en ordoneren v oor de twaalfde keer in successie : 1 - Dat wi j Loerendonekers en Loerendonckerinnen , het Loerendoncks Karnaval zullen aanzwengelen tot een groter spectakei dan ooit tevoren , waar over honderden jaren ons nageslacht daar alsnog l eut en ve r tier uit zal kunnen pompen . 2- Dat wij bijzonder zijn ingenomen met de zeer democratische vor m van medezeggenschap in het a l of niet laten bouwen , c . q . doen verrijzen van een multifunctioneel gebouw , in het rijk Loe r endonek wat ongetwijfeld ook een culturele bestemming zal krij gen in de meest ruime zin des ,""oords . 3- Dat het oons Trien , beschermvrouNe van het L. A. K., koningin van het Peeblad , bijzonder bedroefd , dat tijdens de bouw van de glijbaan aan ons aller Niervaertbad geen rekening is gehouden met h aar wanstaltige afmetingen , zodat zij onthouden bl ijft van een soepele te water lating aldaar . 4- Dat wij ons als echte Loerendonckers , nooit zullen onttrekken aan onze morele en financiĂŤle verplichtingen , van de ons toch zo geliefde vastenavondviering in ons Rijk , waar wi j de economische teruggang zullen blijven trot seren en het karnaval zullen blijven vieren . 5- Dat wij hopen , dat het oons Trien met haar liefel ijke gliml ach van oor tot oor , ook dit jaar weer zal lukken de gehele bevolking van Loerendonck , er toe te bewegen zich een viertal dagen met haar in het feestgedruis te storten , en het strakke pak te verwisse len voor een ze ker zo f r aaie kiel . 6- Dat onze Plies sie alleen parke e rbonnen zal uitdele n als de meegebrachte voertuigen niet naast e lkaar maar op elkaar wor den geparkeerd , of in een van de openbare \1ateren wordt gestald , dit ter voorkoming van beschadiging aan onze zo geliefde Flora en Fauna . 7- Dat wij ons door geen enkele vakbond , of andere organisatie van dergelijke aard tijdens karnaval zullen laten bewegen het karnaval te staken .


8- Dat het ons deugd doet , dat de thans nog beperkte speelruimte van ons zo geliefde tannisspert , zal \'lorden uitgebreid tene inde de lange doch geduldige li,i st van wachtenden ook een kans te geven een balletje te I[,ogen meppen o 9- Dat het niema~d verboden is tijdens karnaval elkaar de hand of een pil ske aan te reiken , teneinde de goede gemeens chapszin nog eens extra te onderstrepen . 10- Dan rest het mij alleen nog ij en n allen een bijzonder ple zierig en gezond karnaval toe te wensen .

Al dus verkondigd op den twaalfde november 1983 , zijnde het startschot voor het karnaval in Loerendonck onder het motto "\'IE GEVEN DER UN ZWENGEL AAN ti

.

Alaaf Prin s Sjaok dun Eerste •

--

":-fr

'TOTO.

v

DRINMEL EN

v""o..-slr<:'n l KLUNDERT

<'0


LEUTIGE

Wij z1jn altijd

b~J

oe tija

als het over Bankzaken gaat

Rabo- streek bank "Noord-westhoek

J)

Slodhuisring 26 L,791-1-15 KLunderl ~ 01682 -2611


/6

5

e

overal

herkenllÂťaar .


/'1

HEEFT UEEN FEEST OF

Mj N VOEl,N GU N I K SCHOEN EN VAN

PARTIT.2ORG DAT VAN DRlMMELEN :DAN 'RU.

OOK TUDENS XARNAVAL.

-

~ -

VERVOER VOOR ~ - S !iNa PER3 TEVENS

l'lO没lit.:JKHElD VOOR ROUiTOELV茅RVOI:R l"AXl-AlITO~lASSERV1CE vDRIMMEl.Etl

MOYE KEENE

de Roos MOLeNsrR~~T 25

TEL . 2"'"

88

j{LUHDERT TEL 01&84- 2.6b{' lJAG- NAcHT- 1JEeK.ENDseRvlc~

KOElTECHNIEK INSTALLATIE EN ONDERHOUD VAN : VRIES-, KOEL-, LUCHTBEHANDELING EN AIRCONDITIONING INSTALLATI ES .

, o

o

, ,

KOELTECHN ISCH INSTALLATIE - en SERVICEBEDRIJ F NOORDHOE K ( N.B. ) TEL .OI 682 - 3432

MOLENr,ERG l A AN

T


/fl

PROGRAMMA

"&'":!J?&Il:~~CGlIn de voor- en namiddag zullen door Prins Sjaok dun Eerste en zijn gevolg diverse scholen worden bezocht . 19 . 00 uur Startschot voor het grot e limonadebal in het Parochiehuis voor alle Loerendonckers en Loerendoncker innen vanaf 1 2 j aar . Dit bal Hordt door Prins Sjaok dun Eer ste en zijn gevolg samen me t de P . Lakband be zocht en er zullen weer een paar le uk e p rijs,ies uitgereikt \'lorden voor de

best verklede piepers G

Einde van dit bal 22 . 00 uur 20 . 00 uu r Onder mu zikale begeleiding van de hofkape l P . Lakband zal doo r Prin s Sjaok dun Eerste en zijn g evolg "Gons Trien II

i'le e r

ont huld \'lorden .

nf!driils'\"I~t!ns

VOOR UITSTF:KENDE SEVICE EN KWALITEIT

OPL EGGERS, EN AANHANGAGENS .

ERK~ND

KEURINGSSTATI ON A. F . K .

BRKEND TACHOG RAAF INSTELATEUR

A uto mobie lbedrijf A. van Spreeuwel Jr. Hilvarenbeek B.V. Klei n Weste rw ijksestraa t 5 5081 He Hilva renbeek Telefoon (04255) 2922路

Automobielbedrijf A. van Spreeuwel Hapert B.V. Metaalweg 4 5527 AK Hapert Telefoon f04977\ 4144路4209


',9> Beste Loerendonckers, Loerendonek groeit en groeit en ook de optochte n worden ied er j aar groter,

hoger, breder en

zek~r

langer .

Vandaar dat wij u a llen vri endelijk -Nillen verzoeken om de r ou t e van de

~~t0cht J zi e pag. 26, vrij te houden 'H"n 3lJio's e . d . ::i,j 'f"o rbaat hartelijk

13 . 48 uur : Ontvangst van Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins Sjaok dun Eerste van Loerendonek en zijn doorluchtig ge volg op het Stadhuis, alwaar de sleutel van de stad Loerendonek voor de komende dagen door Burgemeester Van Wauwe aan de Prins wordt overgedragen .

14 y11 uur: Toespr aak van ,Prins Sjaok dun Eerste op het LAKHUIS . 14 . 30 uur : Start v an de grote optocht volgens route aangegeven elders in deze krant . Bij slecht e weersomstandigheden zal g ebruik worden gemaakt van de alternatieve route welke eveneens staat vermeld elders in deze krant . + 16 . 30 uur : Ontbinding van de grote optocht in de Oranjestraat

bij de we egbrug , waarna iedereen wordt verzocht zich naar het Parochiehuis te begeven , waar omstreeks

17 . 30 uur : de prijsuitreiking van de grote optocht zal plaatsvinden . 20 . 00 uur: Groot Loerendoncks bal in alle tapperijen en stamineekes van Loerendonck . De Prins met zijn gevolg zullen deze , muzikaal begeleid door de P . Lakband , bezoeken .

o.

0.

0"

"

o~

â&#x20AC;˘


2,

E..e l\ l eul '<J 1t Ko nlavo l t oe3e,",~ ... !.t

d"",

OoI.

VCCY

sp..L~o<'d

I< â&#x201A;Ź< I. yj ";l g

Schan>poo.l 9

Klunde,l

T.l . 2'<10

Van feestneus naar bankbezoekje. Stel je voor. U heeft uw feestneus vergeten en iedereen prijst u om uw originele voorgevel. Blijf lachen en gebruik uw neus voor winstgevend speurwerk. U komt dan vanzelf bij de Amro Bank ...

amrobank~


2/

SPAR de voordeligâ&#x20AC;˘

ste Versmarkt voor Klundert en omgeving . Let op de speciale groothandels- prijzen en onze slijterij .. De Steeg

..

.

SPAR M.Stam

Voorst raat 36 Klundert


Z2 Chinees-Indisch Restaurant

~-n~ ; ~

it-

.. Ocean City

OOj( Hfr j(~RJlAIIAl fIJT

ZfENS iN ONZE ZA" K .. 00 kI/OOr

af ha \. en .

Zeven bergse Poort 6-8 Klundert Tel. 01682-2370 Geopend van

12.00 - 22.00 uur

- ------- - -- - = = = = = = = = == = = ==

IN ]I "ZAAK I~ AAN DI DEUR ~. ~R v.d INti

óV

1'1 .

oNTHOU IEN DING VOOR Uw ~_~~~~ DAG:EUJKSE L'EV.ENSMlDDEL'EN EN "PRJJ1A KJlRS NhEJR:

. . C()R \f.D. IN{; -KRLlGERSTR. b

TEL . 2576

l

l

~

t .'

-

i~ f? ~ ~


:23

/

J

;r • •

.K

·4 •

w= =8

-k

K

Postbus 33, 4730 AA

t•

Oudenbosch

• )oI

NIET

VOOR

Of GEIN .

LEUT

I

MRR" J'

TEGEN

a~

0 ..

~

s

ROEsr

MOar

2.!,lN

~

• ,,~

• JI. • •

OUDENBOSCH

TEL. 01652 - 3450

/'\; DE GROTE KLEURWED5T!JD"'" JIJ

JONGENS EN HEISJtS

/IIMST .lIET STRijK.

V/ui 1.0ERENDONC'/( P!lJ( !JE PEil! , NET KlE{JAPOTl.OOO OF OE STIFT, t./I1NT

OIE ;foEr C:rKI.EU/lD vIJ/lord

/Y1J1I1'f, /ltJI1EJ , (UFrt/D, 4/o(lt./PIIMrJ

PAnEN

VOOII

/laF

DE I.JIT6EIU/IIT TE Ui/Ir

IFEFi!JOSé,Il0EPEN

P/I'IlëN 4/o /l0ûv

013011

EN

f/llftlJ

E/fI DA! N>lJ

S.lt901( 1,

TOCH

()F'

j)RT A"u-MVEN JtJl!IE dOEO

J[ EEN .lONdEN OF EEN IYEIJJE tJENr, N'RIl/l

VRIV 0 T/1'1

T!JDENS

ffllR~

HEr

8

JIIIIJl .

$/l8/(KEN0I4(

OvE

Of>

pttf I"MIJ/llur

J

/'fIN~/n'

EN IUf #1

OF /lOF-

FII .l!/N P/JfllêN

IN HEl

PIU(K"!IIEIHJIS

J!(jtJII J E IfIElI/?Pl I?I1T VEI ltol llooR JI1/MJlr /JNOE4J

.lopOr <'.}lIl , N/E r

?

- 70r .i'IFNj OP CJE

IJéNJE

PR!J.Jl/IT.{'EI/(/!II6 . -


.JAOR &t()f(TOIUS/UE

OE DI(

op nQQ,...

A.deRoos

o L'JN DIENS T

EN

~

0

~

11

o TRANSPORT aEDR~F

DORPSTRAA T

91

H.1. AMBACHT

TEl .OI8SS -300y

7 · .L fffgE'f1,

MOLENVLIET 2 KLUNDERT

TEL 01682-2750


, j

, ()

Goste l len: 't Rave li jn- Pr . Willem s traat Blauwe Hoe fswe Q Hiis eo oort StadhuisrinCi Aruost r aat Ke r k r in Ci SchansDoort 11 Amb . He r e nwea v . Strye n straat v . Polanenoa r k 0 v . Abc ou destraat Amb . HerenweQ 80 udewiin s traat Kerkwea 0 v . Vl aande r enstraat f'rl o l envl i et v . Gaasbeekst r aat v . Hoo rr.l st r aa t Ker kweq Beat r iiswea Amb . He r enweq t) Schanso oort KerkrinQ l'1 0 1 enstraat 0 Kaa i b ru o Voorstraat 0 Stadh ui sring Hiiseooort [Ylauri tsweo Weeabr u a- n raniestraat . Ontbindinq :

)

0

~

C)

â&#x20AC;˘

~

lP

0

1.

}~

'A

00


2'1

Heeft u \le.."oe..sp..ohletnen " Wij hehhen ze zo opgelost I

WINDE TRANSCAR Nijverheidstraat 1 - 3 Klundert Tel . 2950 (4lijnenJ


metselwerk machinaal ti mmerwerk

Nuook V.V.N. keuringen! bij uw yr:rtmuwd adres Me-rcedes en andere merken

Garagebedrijf Ton Hobé

.1

Steinsttaat 39, "791 JA Klundert lel. 01682.-4065

ONDERHOUDSBEURTEN (VVN keuringen f 6,Mt)

• • • • • •

BOVAG-LID UW BANDEN SPECI ALIST UITLIJNEN en ELEKTR. BALANCEREN ACCU-SERVICE SCHOKBREKER-SERVICE (gratis montaa:e) NU OOK UITLAATSERVICE ! I C.:ratls montage)

DIESELSPECIALIST

REVISIES

K om vrijblijvend langs ol maak een afspraak! !

nieuwbouw onderhoudswerk renovatie rioolonlsloppingen mei hogedruk

I ~aannemin9Sbedrij f

oliemolenslraat 38 postbus 22 4790 aa klundett telefoon 01682·2644

lij.m. ruijsenaars b.v. ========~

- _..._ ----". --_.- ---

IltJn nie"""'t! lt1~uull

OP t'HOEKSKE VAN DE KERKR\NG iS DE K\JALITEIT HOOG . DE PR~ZEN

{De

? . Sé.+oo", a 2..

FA. S.G.SCHDDNE &ZN.

LAAG.

OOK VOOR BABY· KLEDiNG b

&'

];/ ",IJ ~ ·N 6'[

KrRKRING

I~

KLUNDfRT


'''''.'

PROGRAMMA

~'&"~~llD~@10.30 uur : Vossejacht voor de jeugd vanaf 9 jaar, inschri j ven en verzamelen vanaf 10 . 30 uur op het plein van de St . Jan Bapt istschool. 14 . 00 uur : Br akkenbal voor de jeugd van 0 t/m 8 jaar in het Parochiehuis . Hier zal de Prin s de pri jzen van de k l eurwedstrijd uitreiken . Ook kri jgen alle brakken gratis een lampion voor de lampionnenoptocht van dinsdag 6 maart 1984 . 14.00 uur: Groot Pieperbal voor de piepers vanaf 9 jaar in café De Beurs in de Voorstraat . Hier worden door de Prins de pri j zen van de v ossejacht uitgereikt . ' 5 Avonds vanaf 20 . 00 uur zal Prins Sjaok dun Eerste en zijn gevolg , ondersteund doo r de P . Lakband , wederom al le tapperi jen en stamine ekes van Loerendonck bez oeken .

Tevens zal in de loop van deze avond in het Parochiehuis de t rekking p laatsvinden van de grote Loerendoncks e lot erij onder het toeziend oo~ van de Ri jkspolitie

14 . 00 uur: 65- plussersbal waarbij o . a . een kwis- bing o- Ioterij . Tevens zal Prin s Sj aok dun Eerste een pri js u itreiken voor de best v erklede 65- plusser(of echtpaar ) van Loerendonek . 14 . 00 uur: Carnavalsbal voor de jeugd van alle l eeft ijden in café De Beurs in de Voo r s t raat . 19 . 00 uur : Lampi onnenoptocht voor de jeugd en alle andere karnavalsminded loerendonckers onde r b egeleiding van de Oranje Garde en all e blaaskapellen van'Loerendonck . Ve rzamelen b i j het Parochiehuis om 18 . 45 uur . De rout e we l ke afgelegd zal \.,rorden is als in voorgaande jaren n . l . Oosterstraat - Hoogstr aat - MolenstraatBr ugstraat - Voorstr aat - Kaaibrug . 19 . 30 uu r: Verb randing van "Oons Tri en waarb ij i edereen met z~Jn l ampion we er rond de kreek ( wel op veilige afstand) zal staan . En de muzi kal e klanken van all e Loerendoncks e kapellen zullen klinken . ll

,

Direct na afloop trekt Prin s Sjaok dun Eerste met zi jn gevolg zich tweemaal e l f minuten terug i n gehe im conclaaf . Daarna zul len de prins en zijn raad van e l f met prinselijk gevolg voor de l aatst e maal de tapperijen en stamine ekes van Loerend onck bezoeken en \'lee r muzikaal ond er staand worden door hofkapel P . Lakband. 23 . 11 uur: Officiële slu i t i ng van het karnaval 1 984 in de residentie van Loerendonck i n de Oost erstraat .


30

I}

:t

HOEN B~~ti

EK VAN

ALEIDSTRAAT 18 TELEFOON. 2182

Ll1ijben's l,aoJp ... hbtd'i;f

$c\.,.,n .....9 3.3

liu,ndert

Inb. verv~r.

b.I.}... o'bBtbel..

1~OJl

1f8~ HllSEPOOAT 16 KLUNDERT

TEL.0168 2 - 2362


J!

A ar_ de heksenketel van de leut geeft tetra-pak 'n nieuwe scheut

TETRA - PAK Moerdijk

WENST DE 'N LEUTIGE KARNAVAL

â&#x20AC;˘I -J.


~\SVV@ v

(§)'\')u ~r~1,

Vrouwke ' t is vastenavend Vastenavend in het land Het verken heeft z i jn gat ve r b rand Achter aan zijn pootje ' t vleegt nog g een loodje ' t Weegt nog gene duit Morgen i s de vastenavend uit Foepe rpot t erij, Foeperp ot t erij Ge e f me n ~n cent , dan ga ik wee r voorbij

o

' s Avonds in de café ' s werden doo r de groten natuurlijk andere liedjes gez ongen . Enkele daar van l aten we hier volgen :

Vastenavend- gastje \'lat doe je in mijn kastje Wat d oe je met dat geld Koop e r I n mooi hemdeke veur en ga e r mee naar bed Allé , all ~, wij vieren feest vandaag Allo , a llo , het is vastenavendfeest

Kom Karlinke kom Karlineke kom , zullen \1ij naar ut b os toe gaan ?

Ne vrijer staat oe toch we aon Het is veun de aardigheid , omdat ut daar zo lekker vrijt Kom Karlineke kom

o

Maar Karlineke pas toch 0P i wee t toch wa ge doet Dus m' n lieve kind , zoek n ' n vriend Di e oe ook zonde r bos bemient Kom Karlineke , kom.

Vr ouwke ' t i s vastenavend vle kome n nie thui s voor vanavend

den avend in de maneschi jn Als vaoder en moeder naar bed t oe zijn Na dit inleidend "refrein" waren diverse ve rsies mogelijk o . a Dan dansen de boeren op klom pen Gekke gri et vertel het maar n i et \oJant onze Jan is dronken Piet is onze buur Schri eks is onze overbuur Vat n ' n steol en zit bij ' t vuur De Prutselpot hang boven in de schouwen Bovenin hangen de \'IOEsten aan de touwen Vrou\'Ieke geef me n ' n lange En l aat de korte maar hange n . Een aande re versie : Sni j maar diep , snij maar diep Snij maar , maa r in je vinger niet Ik heb gezongen en niks gehad Geef me maar een stukske van 't var kens gat


i3 Ge5peCIQ L. ~",.,.rd

tronsj'ort

ir~

J t'Jpo .. ,,~~ ~.,

~/ldai'l>11

,

lnternationeal ·I~Jf

\

UoRiJnART

Ooor~t.C\,,1:

de KreRk 21 47Q1 KH Klundert (Holland) POlibuI 102 4780 AC Klundel1

Oe

S

T". 01882·3544

i(Lu" d... \:olbBl-l'5bS'

ecie list

.

,,,

i\\etrlel.< ..

VOoY"Sl:raac

J.<Lund€I't

22

hLolb81 -~3bl

KLUNDERT, VOORSTRAAl 50 TELEFOON ttllI2-2tOS


J'f


Alaaaaaaaf zak maor zège .

-

Edde ok al d i e ouwe school fotoos in de gazet gezien?, da doe me dejnk E aon mune elJge schoolt i jd , da waer me \·la. Dur zatte me tog un stel figure bijj nie te geloave die waere nog egt uit de kle i j getrokke . Op un keer at dune meejster un stel waorde op ut bord geschreejve en daar moeste we zinne van maoke .. \1a ebbe wu toen gelache. Nilleke had var ut woord "ControlerI , de volgende zin opgeschreejve .. "Ik ging us bijj ut kippeok kijjke toen zag ik bijj un kip un ei uitzun controle" . Sjefke addut eIernaaI begaoijt die schreejf vor ut woord HBek\18JUen" , rllk had gi estere ruzie mee '.foon en ik sloeg turn net zolaank t ot zun taonde uit zun bekwamen" . Betske , ok zone snugere schreef op ut woor d 1I 0 nteren",lI Mun vaoder ou kippe maor toen ik us un keer gieng kijjke von ik ut maor un onteren Kunde naogaan wa we dieje tijt ebbegelache . Maar over fotoos gesproke , un paar maonde geleje eb ik pasfotoos laotemaoke, b ij dun fotograef , ge wit \"el die fotoos die oe aaltijd mé zun viere aohkijjke zogeh aamde quadrafoniefatoas , da is tweej kere sterio of vier kere mono , afijn , ik mé die fotoas nar ut gemeejntehuis om unpaspoort aan te vraoge , vraog dieje amtenaor aon me , IrIs tur aast bij? ", ik zeg waorom edde liever dak ut zeluf doe? .. l,o,/or dieje amtenaor me tog kwaat "Wae rom motte jullie oons tog altijd ebbe, we doen tog niks" , zee tie . Jao, zee ik da ist urn juist .. Maorjao ik eb uiteindelijk tog mun paspoort gekreejge maor de fotoos waore mooj verpest . Ik ston durop mee zone groote blauwe stempel op mune stui , i k voelde me net zoon verreke da net deur de vleejskeuring was gewist . Daar motte dan ok nog 5 jaor tegekijjke ok gin wonder da die doeaneamtenaore altijd zo arugwaonend kijjke a de aan de grens kom . Wi ste jullie trouwus da un doeaneamtenaor un echte strepejaoger is? Neeje mijn vak is ut nie eel de dag as keurmeejster naor die paspoorte kijjke , lao mijn maar lekkur zi tte waar ik zit en lao mu mee aswoensdag mun. .stui maar in benevelde toestaont deur de pestoo r meruke , da kank ur temijst e ge l ijk afvejge . Auwdoe , en nim ut ur maor van meej deeze daoge . ll

Ou\"e Potlooij enist

o


'---'

. _"

.ABN ---

~

., ••

.-

.._~~,_•••N;.;Uj_."'' .1 .....

,t:


31

~

4!f~

l/AfUI /d/MIá</,J~~tU, Bi..L uW/~ 4JUi~ ,

'* al dut d.r-- -I~ "ti' ~WI

~ ~/ ~

,u)

"""'

~M

Ut> -:1/d1 ti ,/-.1/,.,,J ,4.1,'-1 ,

Q'4&. ebi" r"d cl,; ft d,r-' ti.

,

1'/!~

4-

0>t4': &

/V'l~

'6öüü~~\D~G

0~~~~Ü~~~~ 1., olb8c ' lb9H


.]8

babbeL van En ja , daar was hij dan tijdens het 11 - 11 - bal , de Plies sie . Nu

denken jullie natuurlijk : 11 Dat i s ' n andere dan vorig jaarrI , nou dat klopt . Vorig jaar hadden we 110ons Merein maar die heeft nou geen tijd meer , omdat hij graag muziek maakt en is daarom gaan trommelen in de P . Lakband . Maar omdat Loerendonek zo stillekes aan een grote stad aan het worden is en in het verleden is gebleken dat !10Ons Trien" niet altijd veilig in de kreek kon staan en dat e r vorig jaar ook een paar mensen de scepter van onze Prins zo mooi vonden , dat ze hem een paar 0 ~ 0 dagen ge l eend hebben , heeft Prins Sjaok dun Eerste met zijn doorluchtig gevolg tocij we er voor de bescherming van een Pliess ie gekozen. Wel dat ben ik dus geworden (of het een goede keus is dat moet nog blijken) . Nu zie ik jullie allemaal a l kijken en vragen \.,rie is die "Ik" dan wel. Wel dan moeten jullie maar naar de foto ' s in deze krant k i jken en dan zeg je vanzel f wel: 11 Oh is het den dieĂŤ". En als jullie me nou met karnaval tegenkoreen dan roep je maar Hhoi Bertus" (want zo heet ik) dan roep ik vas t en zeker terug . Mochten jullie me niet zien dan horen juL'.ie het zeker wel aan het f l uiten , wat ik regelmatig zal doen . Als laatste wen s ik jullie allemaal een ontzettend plezierige karnavnl toe, dan kun je tenminste een paar dagen je zorgen vergeten. En ik hoop jullie allemaal te zien met deze dagen . ll

,

W


~:J

TAPIJTHAL-WONINGTEXTIEL

CHIEL TOLENAARS

Dokbedekk,nsen - Galen '" '<",,,nwolle"-'

rll!'!JT GOI?D!JNEN

ofv(X?( ~ C/?ntYClll?

ZONWél?/NG BEDDEN

v€'l'\.Jo,Ymm.9

~GaskCl('"\'el')-

vH. 0f oU

FA

KERKR1N6 I: TEL. ZbL13

j

Ij /

",,"-

---------

/

Q' l)

-----

,.. =

~_!!'!L:

-

Alle soorten voor ieder type '0"";'.

* BALANCEREN

.. Aan en van" de auto met uiterst mo·...... derne apparatuur.

* UITLIJNEN * ACCU'S * SCHOKDEMPERS

•••••

Met computer-gestuurde uitlijnapparatuur.

l e klas energie-kanonnen, die u nooit in de kou laten

Alle soorten, zoals o.a. gasdempers, load-a-justers, nastelba re, enz. Van gerenommeerd merk.

Wij Repareren & Vulcaniseren in eigen werkplaats!!

mORDSCHANS 4

71/4NSf'/)Rr8~/)/?!Jr

ERKEND vaco (....'~ . 4791 RH KLUNDERT

specialist

TEL. 01682

-~~~l


AUTOBEDRIJF VAN DRIMMELEN

FORD VERKOOP EN SERVICE

. vooR 11 L Uw SCHlt;D!RVlr 5tJî$

Oosterstraat 4-6, Klundert .

ACCU SE1N1CE

en :l3~Hfll'!G 'WERK SJliRGtll5

UITLAAT ~ SCHOKBREKERS

:BANDIN TOT 50%

1-"'-

KO'R11N6~ /J

:;HI:LL: super, normaal, diesel, LPG Inbouw LPG-Installaties. 01682-25 01 .

SPORT Holland Speciaal Ferry- en Containertransporten Kraanverhuur

Telefo on 01 680-2 59 10 Telex 54044

Op- en Overslag van VriJ. en Douanegoederen

Alle voorkomende transporten Fazantweg 2. lnd. terr. MOERDIJK-West. 479 1 AR KLUNDERT Pos tbus 7 - 4790 AA Klundert

Keurslager JONG MANS ZEYENBERGSEPOORT 16 - KLUNDERT - TEl. (01612124 :


= schoonmaakbedrijf

GOEREEBll onderhoud \/an:

RYNART-TRUCKING %

• kanlontn - scholen • gemeente instelngen

• kerken - fabrieken • schoonmaken van nieuw te betrekken panden • geSP6C. in elektrische- centrale

computem.imten en walerzuivering$ Instalaties

Hilupoort 20

4791 HX Klu ... dert : 4782 AG Moerdijlc : kan toor :

01882·2t2I 01 ..3 2572 01&10 · 23235

M .... ,. J. Kuypers

Rl(~oh"hd.,l .. ~ t, .. ni,o •..taLoh

~. VermelJ len .

Ook

"OOr eeh 5oeclo? u 6~ 0\,\,5 ~Qrec~k

POSTBOX 28 4790AA KLUNDERT(n.br.) HOLLAND TeI.01682-3619/3226 Telex 54639 (Rytru·NL.)

j.

:J.b.... ;ü .. a... ho ku"b

met

PAS

INTERNATIONAL TRANSPORT EUROPE ·ASIA

.3 h'loC\"clQ'r\ ,9orC\"bi<!"

;VIV

HOO/E EN

5I1El!E ANO!r JA, PAS GEKOCIIT

au:

1 VEfMFIJIU.N / ni;;;'"

STAOkulUING 25'

l~l. 01&81-

0j .

28'7

:nolt


I

, .' Ii ,

uw

!

â&#x20AC;˘

1[))1EAILJElR OlIEMOLENSTRAAT 3 K LUNDERT

TEL

0 1682 - 24 0 3

BMW maakt rijden geweldig.

Dinsdag I(oflieuurljc Fnmiliclwcm men

van 10,00-19.3 0

Volwassenen

Viln 20.30 -2 1.30

Viln 10.30-11 ,30

Woensdzg

o ',>

Vrij lwemme n

Viln 14 ,00-16.00

FamitiClwcm mcn

vno IC.OO-19.30

Oilmesutlrl jc VOlwil:;scncn

Vil" 19.30-20.30 Viln 20,30-21.30

Oond er~i3g Fam i IiClVlCri l me n

RUSlig uur:je

van 16.00-19.30 van 20.30-21.30

V r ii~on Familiezwemmen

van 18.00-20.00

Zaterdag Vrij zwemmen

vno 10.00-10,30 Viln 10.30-12,00 van 14.00-16.00

Zondag Vrij zwemmen

van 14.00-1G.00

DillJy en reu Ier Filmiticzwemmcn

n.v. Sportfondsen-Klundert Zwembad "Nieuw Niervaert"

Mol.n vllet 7,


Rabobank

~

OM GEEN ANDER IT WORDEN MOET JE EENS PER JAAR JEZElF ZLJN.

',-

l itting :

Moerd ,tk

Jul,.na",.at Ilc 00-18 00 uur Noo, d hoek : St Jon"t,u t 19

~"Jd.~ van 1~

m.. and.gilvond vin 19 OO-':X) 00 uut

De Rabobank wenst 1I een geweldige Carnaval!

Rabobank

~

Voor~U;o.al 1fi Postb .... 16 .790 AA Klunde rt T" lefoon 01682- 1 1 50

Loerus-1984  

Carnavals-boekje 1984 uitgegeven door het LAK in Loerendonck (Klundert)

Advertisement