Page 1

HH : 0-45


bsrstrust.org


anfl

R:

fen sy

ftfw Tfl

Âťfa3sg 33OO

3000

bsrstrust.org


sUcnw (eIlYk`tROin`k AYfISn) BweI swihb rxDIr isMG jI dIAW pusqkW iv`c iek inrmol ^zwnw suSoBq hY, ijs iv`c BweI swihb ny gurmiq dy qkrIbn hr p`K dI ivAwi^Aw kIqI hoeI hY [ ienHW pusqkW dI pRkwSnw BweI swihb dy smkwlI Aqy jHyl swQI igAwnI nwhr isMG Aqy igAwnI hrBjn isMG cimMfw ny ArMB kIqI [ aus qoN auprMq 1962 iv`c iesdI syvw BweI swihb dy spuq`r BweI blbIr isMG dy hvwly kr idqI geI, ijs iv`c BweI blbIr isMG ny Awpxy ipqw jI dIAW vf`mulIAW ilKqW nUM shI qrIky nwl CwipAw Aqy vMifAw [ BweI swihb dI jnm SqwbdI dy smyN, 1978 iv`c BweI swihb rxDIr isMG tRst AsQwipq kIqw gieAw, ijs dI srpRsqI hyT ieh pusqkW A`j q`k pRkwiSq ho rhIAW hn [ Ajoky smyN iv`c Bwrq qoN bwhr BweI swihb dIAW ilKqW dI mMg bhuq vD rhI hY [ nOjvwn pIVI dI mMg nUM mu`K r`K ky BweI swihb rxDIr isMG tRst XU.ky. Aqy AKMf kIrqnI jQw XU.ky. ny ienHW pusqkW nUM ieMtrnYt mIfIAw rwhIN sMgqW vwsqy hwzr kIqIAW hn [ swnUM Aws hY ky QW QW vsdIAW sMgqW ies auprwly

bsrstrust.org


dw shI lwB lY skxgIAW [ AsIN DMnvwdI hW swD-sMgq Aqy aunHW s`jxW dy jo inrMqr ies syvw iv`c ih`sw pwadNyy hn [ gurU swihb dI imhr Aqy sMmUh sMgqW dIAW AwsIsW sdkw ieh kwrj hoieAw hY Aqy Aws r`Kdy hW ky Agy qoN vI sMgqW dw sihXog imldw rhygw [ juJwr isMG BweI swihb rxDIr isMG tRst XU.ky.

pRkwSk:

jnvrI 2013, XU.ky. vDyry jwxkwrI leI sMprk kro:

vYbsweIt (Website): www.bsrstrust.org eI-myl (Email): info@bsrstrust.org Pysbu`k (Facebook): www.facebook.com/BSRSTrust tivtr (Twitter): www.twitter.com/BSRSTrust (@BSRSTrust) ISBN: 978-1-909065-63-5

© BweI swihb rxDIr isMG tRst

bsrstrust.org


bsrstrust.org

£jH£le i itahj£ eaj afe i£t jogs] DH &EH Hftfij £

i£ sie 212 sa

Kt iti£H 'i£ea s& £tih

THB 2fiS £HJJ« fin 'jDEj iK<fiJ£ (D HifilfiJ HiH £D|ll-2K< iE£ i

as i 9H aifiQ eaiSSJiyn a U&iti £Kt (U tafifi Ifia lEa \&L$. \& £ ge&J I EjKEl £Kt ' £H< £K< j 2iDH £K<

(aiiiH Tss eyise :ig .-


eras fcra wj ?rt £ erel atf fes (fesr fes) 5^-sra^ utgto ftwT, ug few * tea ?t RTsra gfo sr Rsrg gsra srgfew ?rH-gR

T 33 Wdl'd'd

site? srae

5t»f* fy M^U meg §s1 R! fa

Ut JSU? Rl ^T^^ | fu»HTg %B 913% U 3 o(1dd<S

Hut»r

so I

y bsrstrust.org


bsrstrust.org fifiC t>aj jfQh .Jr'Fp"' {a BDJiBagJtt lBiK<aj£J2 »£{£ i£ftHIEK<

fiiK<a HBa £2££ ia aaj

ft J2H£iK(ll}Kt i

aaj ne a ifta nftB e aja 22 Tasj ifi£Bh i i2C§ fiifi iVp^ 'gyo anlij a^ jPFHfi iKt^iKt £K<

T£S1 ftH

£ifi JSfiEiKt BfiJ £K< 'iK i££

Bty '^c euh 2 I&B&H<


bsrstrust.org

HUE, £aj« i fioKta HHa .§ iftHJfiifi giD£H ia H2J BU g ^a£12 2n&2J 2 £nfi£2H Silfi 22JKt fiiS £ftfi t2Si§ ifi£H £§

{as 'Q ia9J2 £fiH 2C £

a\ £nie aftfe a H§ £«< lie fin £aKt a£B] a i2G

'fi in 2£H a fife

n2

[iei££& fifi ft£

&£ as| laiKtH a iMiRj£ £nifi Tas HSJ piS iK(fiJiK«a 21E£n T2

£nie

fi ftjfi


c

bsrstrust.org i2ft *8 :H :

lltl! liyi HE EJC tafiH Elk giHdlj EJJ°

EHJJCt U£ £{£ Ea |2 -I %G iK<2jD Efuh lfii§H ia 2E| HE

t.a EiK<a T&Ha ifiau Aa taiHJs am 2 HHJ g lafiti

ia 2D fi^ a i2caj i 20 fiaj caj E^ SEHIS En '2D aiEfi 2Hj caj TSig TE EC i2B^ .IfiH '^aC 402 2D a££ 2(ft I i£H fiEJEB 1E§ a ^D3j £H< 2C a |K<EJ^a , T2 I g iGEj ih lEfig.E £a £K< g laES^ iP,-ajiJ2S2C £Hi£ i5£Caj fl2H I 2D

2 ft2H aiHtti a iW£iH<a .2

£Kc £i£n

i 2D 2 (EJEH y^2H) EHS £2£a aaj EiH

£'t£H Haj i g Ean EEBJ^ ifi EJD E^EH y^2K ays


bsrstrust.org

H i2n 'e :H 1181, •••II

S2iWi Hi2 £JC £>H«^fiA taBH £1E ftH2H l$teiK< 2 £ja2 fi HJfig £Hfi Sfi

-: acta T £ 2 i2C§ I 2D £ a^iKt ^£2 £E2 §nj°J £iK(a HHa £K< £ 2£J° £«.S £|& 2 i2C§ I jSJ°B C gifi iK<byDJ £tlie ilCJEfi £ {2^2-fcaj 1 .2C aj2B ft£n AJ C 2 il£Kt S&H a

2 i2D

's :H HE" 'II i

2C aiii D £iH£ti Hi2 ttiKt§JK( a Hi2 £HJ_Kt

ta2i£gie§ a iH£ i2cai £jai« a

2£iJ2 2C &£ fifeiJ°H a HB^ H£ a

alia £ asj aiK«H a H£-£>yj<( £J« aee ac2H< Tgl£H £D HilEEH £iK<a


bsrstrust.org V.Hfift £

ii Eja si* i&| £jiK<a fna "b :HfiifiH] (IhllBII ,EiG2fiH

fiH EJG

i& fiJG 1m fiaH HDH

'e :H ii ij«£j£iS

iu ^j itEH ij«2)ifi

-: Q ££6 \jBti Ca^"

a £ii«a HHa £ia^a ft££n i

Hi2 Sifri xa £iK<a (a Hi2 fi £J2 2G iftH££H« I ia£J2 4G2 |G 2£la 2H

G ia

£ifi - £Jfi


bsrstrust.org Ob

Q ifilli J2£Tl ££Hft SJBftH

jsae §K< *2fiB SECH ttaj \BS. naj i iJEiH ySiS 2£BS E^J Baj £K« g (G 2£h SEnH fiRJ 4< BiH(a HHa,, 'ti


bb

bsrstrust.org 2£iQ £JH£ie £iH2K< £l 2£fi £

em ie a^ja £ft tasH ao2Ht [a £iK«a nna 088 i2/l '£S £ :H iHiHt H^2 §2 Hi2 £iG£} Hi2 1±2J iK«HJfe £Sitl K(2jHJ £j3fi£jk!

—£fiH

121* iD£B Di&Kt ^ 2£iW° £K< 22H fi£fi £JH £JH 2 i2&& £J£HH

2 iKtBiJki£H an£B a

SEHiS ££ B

2 i£ifi£)H-£

'h .'H J2£Hi£J [ftiHt CJRfl HCJ2BB J2 2£H

£iB aBB aCSaHt £Kt •


bsrstrust.org 8b t88 i2n'8 :H :HiK<]

JHUb 1811

2 a§ E2i2 e £k aaj JB alyip. II u

HD I(eu fijgfe <-£JH |fl£H (££?J£-

lie fij iJ

i£ iK«Jya £ SJ2 2ftH-££ ,&± '

SPftH £Kt 2£J« ja 2£HH1 Hi2 fi C Ifili. 2D 2 2H {HiKt^Kt'f Q iSfiH 2iH 2 H% |3fi £C fi

in i&en ia aBH i |a£H .t± ^2 yda '2iH|E nty] S2 ££ £Hft ftjH£lk H|

-fii^fiie i Q t

£ iK<|JEi£ J«|Sh BSj iSJBH-2jeiE |££H |a 2H Hil«§K< £Kt 6 iah

my 'g taij± c A

HHJ2 £E iUHj '2i2B£ 2B£ a (fi£H £Jfi)

£Kt Q iaCj£ iaTl&I 2tLf £j_}{t i£iK<a i2H£ £


bsrstrust.org

nan Qsgfr fijie (fi) e) (u)

(2) au gs agKc ajsu (K<)

fij 2C afig FUH DiHEiU fiifi

c? i2n 'n :H jitii

H iH«ajin il ij«ajii« DJH llbll §£ iKtfi^i^H a§ 2HiKt

au §£ a2K< ajBU n i£?cu tycu KI a f»p. nua

usj


bsrstrust.org T£ £2 ja i2B£ i£ £

E BE .an £h 'c lag £i£h tp 42^ I2fih< fiBj acjn 22fi ££H£ffi ifiiJ«a i2B£

i2fl '2JB1E

2H 1 2D ac£ ac a2K« 2G 'G £iB£B fli£ B£-£H|.K( ^ £-k<a T2 a H£-£HJ.K( T£ llfchll Btt i,D B£j ^ft§ £ BHJII B£ B ££ 2JB £C2H< £- j£fi 2H £C2Ht II ££ §B QJ2 2B 2B

THB T£ i2ty '2 HJ g ifeB^K< JoRJEiHt ^a§ ££n-B£ £ D2J TjfiB '.tP2 £lfi^ a5 lfi 2B aC2Ht £iB2K<


Cb

bsrstrust.org II |3 fil£H\H2H iHifc (t)

h :H £2 ItbllBII |BiaRH £fi iWHjHJ £JD Q£ JiJQB It CJH

fit* HE I 5i

f (fiiK*a nna) fi£H-5^ieje T£ Dtfi-HE 'iDp-HH C3J £§J i Q

2H £Kt

£ £ iaiM 2fi £ iHli

I § laitt 52H( B&J i22H« tBiDK*-Hfi fi a£E Hh ib BSJ §i2 ffiBEKt £


£jH£ie

bsrstrust.org |(

B 2B2&

an 1 2C afiB En H £ fift^ 7 £ iJ«liJiB HA T£

a

ask) aea fin N. /

U

H£-Hi2 hs 2C aG|£ 21EH2J ESj fiiCKt ^ Hi2 £C aCjE Hfii£2| T £ fiiH

2e aii* c E^K-S^ ajc ac

-lea a fiiCH<-Hi2 'a^p aes £ia(a Hfia a EirtH< H£h

n 'h :K £2 ibii £%iee [fife £(£ £3} 2 SJS £J2} J*ajiKt BJ£ iftH

iSRg ^ae ia es%} aaj |t i±h t Q ^ajij£ |ft[ftH ifctteKt 80C i2fl '£S h :H t£H£^]

eie H


bsrstrust.org

as aj° i g jaaj £

f JtftHEJB EflyEE J9BE £K( i&i£ita|-aBB aE2Ht I 2G

2C 4£ -£i £H2Ht

Ha EG

£5 £H<

2G

£ EIBB BEJ Eh


-£jH£ie

bsrstrust.org

oc

2ti

i

SIB 2 H§ g iKdEj fiS 2MH H§

i2caj 1 2i*fi an 'Hifi eaj IBSE abfi a Tae 422 i£n

1 (H jaifi 4P£'(P t££H ££l§ .^E HHt ^EH I ^112 ^ HE a HE ,fiife Hiie^ £EJ &^ ifiiSKt ^Eft2J t£K( f Hi i£ E£jH fifiE £ i£fi {££H 2 En§ raJi fi HE ^a aEDj 7HH £iE 2 Hia £ 2iJi &H EftHt EAKt 2 2&J2 a I TiC2 afiB aC2H< £JHEl£ C§ :

fi£ tt finale c £|£n DBJ 2 Bia T§ aaj i

HE *a Ki2 HK< 2 H

a B§ £ i2 £ E ilEfi i£n £ 2Sh EC £§ agj HiJ2 §D 2ifi £ £l£ ft£

£ 2E£ ftm E

£n '


bfc '

bsrstrust.org £ ftH

SiHHj £H<

£Kc g

Ei£EJ2 nH |£H EiE-Sfi| ja ;WQ ft i±h ^$ y» i2 i2 ' (i£iJ£ fi&£ £iH<a HHa £2iH2K( i£y» £rull 52i2 ieH-S2C ia iK<yEE £ft

%h £iK(a nna

2G §££ 2iH2Kt 2i2 iStliH 22J2 £ ££ a ajiKt t£fi 'l£2 'HEJ2 'a iH*tSi2 i£ liliKta lEb-SG 1 g J££S 'A 2iHHH< £H2Kt gKt ffiE-tiD^H £jH£iE I SZE'tKi^iftS |D i2 £ 2G iK^a £Dj i2 2 i2D§ ^^25 iK<ja iHdiJife |££ttB ||fi £|<( I 2D aG £HH yi fi £H iH*i2D aG2H( {Ktja 2££"y2


yg "feu fire §ufB fygsfl wfg H fygsft 3

waft ^RH twg feg y?rteT u, fog US, fl • Wfe 93

ti fesr flaft sf 3%'ut ^g?i sjg?;! Hfgl 3, fan 3A 'feR gfe Ht UH?! UH! U fe 33 ?R3 3J3 U/g fey Ul 9 I feU

gflp>n Rl »f3 RWH! "fef3>HT ss el fays' UR3or ara gra^' € H^ fee '>Hys1 g^' € fR^ny us

srgt MTfe>nT ora§ 1 1 fs of» sm r R! Tft I feS ST ?ft?3 HUTO-HEl Tft??5 g^ j , fl HU R feofB3T, 335! TH U ffT3T W M"g JiTO S3M R'S R fUH U I

HR flaft au.3 aw ^ys H' «'t 5" i yg >H3 R3HT gt i §sr fe wu

UH »P y3 U§, >HH §*gl »f?TtT R

ST§ i' fen R yfuH»fTy ore! sgia R i §s 5 ey era R^T irat^Tg gg- gfe few t crate flX iigiipmon, uV

bsrstrust.org


bsrstrust.org 1 £J a ?

aE^j ran 2B£a

i£ h

a

I ififi

TH 'Bi£2K B 2§ £H EJ2 £DJ£ iDS 'ih$

BJ EH< TtaifiHB £fi 2

2EE fi&EiB £ Hi2 §B %tst! (ti. B 'oCS E£ fi fiiB

\s. I ottiti IK<^. ificn TH Bin e yi yeE y± SEP. (J2

Bin en lasm £2iHJ« IEH, j EJ° y* PE i g as DH £ £B 'iea 2Ra SE £ EM I i& 2£BH \& i222§ i22 £ifc [£ (E 2 £iB EGJB (3£ i23 i££iJ 2J2J2 ' H£ I Et a fiH ' T(p2 i& 2GJE Em Ei i££2 EHy £J iD£ -fifi P-E fiiG En fifi EH ^D £iH( iKt EBHt £ EJn y± y£E ^ T C ElEiK £2^^ ^B 2£

een 2E& 2 |E i£n] (i §ifi £2iHK<

Eifi; £L 2 r£2^ ^ rg ElEiH yi 2£ 2 ^ yEE I ^ glEiH E £J £B SHB i2 (E i£n] \£ En 2££'BB£ ys


bsrstrust.org

(afl*£} 2C 4) H£B(h i£H £ 2£El iJ2 2i2£ Sifi B BBJ J£ 2 \£&3Zr£3 \UQ .£& I

1Q£B to 'Q |£C EluTFl ££BH ^ B 22J2 £>k 'Q |£iii C .H JiCJB B

B sa ye ^ mBj afijiE EJE £>K 22.2 EIE i JEJOH ii± 4.D2 aaa .EIEEJI&,, i g 2£n IE£IH 11 ££ 2fiBin J2,.l2fi&ilEH 2thB lEtt I D i££J2 ££H EJEDjiS, ^ £ln fi £>a £2i2 life {B. H I ifcya £S £^£B 2 T 2§ §DJJ2 CHl ^B

* •»

».

U

iHia£ fi£ 'iiesn 122 .H £m life H2ti £§ BK< 1& TH EiE IB^ ££ 'ys i2ia EE ££ Hunt j»j xHt^a £§ 2 n 2£ifi 2 M ££ fta

fiit*n IHB si i aiE p jc ^ 4 em ie, DS fij en 2& £|\ iH£iH(


bsrstrust.org

a| HJ°E § BEJI -/OOh BBUt ifoajiHH

-/OhCT i£g§

-/ooe .jaifi eu SH J I yece tgicl HEB £ lieea tasjHj 5 esfi ,,«£&„ au i yesc IHH |2 fiD£ ESJ E,B HJse caj I a ane B ifi(fiKK(

-/oe

uaen

-/hb ua «x<i&nen £ t 12H 2§i£DH< 2EHBJ H iSB '

BIBSJ iaiU £ s^y I

.a (ei&gj (SiH-SjEjl (3fi 2RE £(l±EB (32 2EE t£ ajifc »K«BJSJ £

I i^£>i (a a i2JE £B £J* £&B ,£ ElEBfe | i2i&ti2 'h

an § i&»si2m &BiD£jaj RBJ -a HiSi ^Djfi £DJB EJHBifi £ JSiBEfe 'HEn hHj '6 £]HEife fi.H &.H ,H/(a £ BDJiH EJJE life

— g &EH hH ia fitEft

TP24 - Gurmat Anhad Shabad  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you