Page 1

НВА1С – НОВИ АСПЕКТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ Д-Р МАРИАНА ГЕНОВА ПРОФ. Д-Р КАМЕН ЦАЧЕВ VI Национална конференция по клинична лаборатория 03-05 септември 2010, Боровец 1


Nonenzymatic Glycosylation of Protein

2

T-J WU


ГЛИКИРАН ХЕМОГЛОБИН (НВА1с) 

-Нв А1С е златен стандарт за оценка на

гликемичния контрол при хора със захарен диабет отразява средната плазмена глюкоза за предшестващите 3 месеца в еднократно измерване - Нв А1С е изследването, което в найголяма степен корелира с развитието и прогресията на диабетната ретинопатия, нефропатия и невропатия. 3


ФАКТОРИ, ОКАЗВАЩИ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ НИВОТО НА НвА1с 1. Хемоглобинопатии – НвS и НвC оказват влияние при някои аналитични методи за определяне на НвА1с. 2. Скъсен живот на еритроцитите – при хемолитични анемии, хронична малария, остро активно кървене с повишена продукция на Ret – намалява нивото на

НвА1С 4


ФАКТОРИ, ОКАЗВАЩИ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ НИВОТО НА НвА1С 3. Състояния, свързани с увеличена средна възраст на циркулиращите еритроцити – спленектомия (забавя клирънса на еритроцитите), апластична анемия (нарушена продукция на Ret) – повишават нивото на

НвА1С, независимо от гликемията.

4. Нивото на НвА1С показва тенденция за покачване с възрастта, като това е свързано с фактори, различни от глюкозния метаболизъм.

5


ФАКТОРИ, ОКАЗВАЩИ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ НИВОТО НА НвА1С 

5. По-ниски стойности за НвА1с

може да се отчетат при бременност, прием на високи дози вит. С, а по-високи стойности – при уремия, алкохолизъм, повишени Тгл и билирубин, хронично приложение на аспирин. 6


ФАКТОРИ, ОКАЗВАЩИ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ НИВОТО НА НвА1С 

6. Възможни са и расови различия в

стойностите на НвА1С, независимо от нивото на кръвната глюкоза. В проучванията DPP и ADOPT е установено, че афро-американците имат с 0.4 - 0.7% по-висок НвА1С от този на кавказци при сходна кръвна захар. В тази насока са необходими допълнителни проучвания. 7


НОВИ ДИАГНОСТИЧНИ КРИТЕРИИ ЗА ДИАГНОЗА НА Т2ЗД   1. НвА1С ≥ 6.5% (≥ 47 mmol/mol) 2. Венозна плазмена глюкоза на гладно ≥ 126 mg/dL (7 mmol/l) 3. Венозна плазмена глюкоза на 2 ч в хода на 75гр ОГТТ ≥ 200 mg/dL (11.1 mmol/l) 4.Средно ниво на плазмената глюкоза 200 mg/dL (11.1 mmol/l) при пациенти с клинични симптоми на хипергликемия. Diabetes Care, January 2010 8


ПРЕПОРЪКИ НА ADA 

Пациенти с нива на НвА1С 5.7-6.4% (39 46 mmol/mol) се определят като състояние на преддиабет и изискват промяна в начина на живот. Пациенти с нива на НвА1С 6.0 – 6.4%( 4246 mmol/mol) се идентифицират като високорискови за развитие на диабет. Нива на НвА1С ~ 5% (31 mmol/mol) индикират за отсъствие на диабет 9


ЗАЩО НвА1с ПРЕДИМСТВА 

1. НвА1с е релативно стабилен след вземане на кръв за анализ. 2. Наличие на референтен метод и възможност за стандартизиране методите за определяне на НвА1с в световен мащаб. 3. Нисък VC при възпроизводимост от ден в ден - < 2%, докато при кр. захар на гладно VC е 12-15% 10


ЗАЩО НвА1с ПРЕДИМСТВА 4. Удобен за пациента – не е необходимо да бъде гладен 5. Нивото на НвА1с не се влияе от краткотрайни промени в начина на живот.

11


ТОЧНОСТ, ЧУВСТВИТЕЛНОСТ И СПЕЦИФИЧНОСТ НА МЕТОДИТЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НвА1с ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО МУ ЗА СКРИНИНГ И ДИАГНОЗА НА ЗАХАРЕН ДИАБЕТ 12


13


В КРАТЪК ИСТОРИЧЕСКИ ПЛАН 

1993 – DCCT (Diabetes Control and Complications Trial) – за клиницисти и изследователи По-късно – NGSP (National Glycohemoglobin Standardization Program) - стандартизиране на лабораторните резултати за НвА1с с цел сравнимост с тези от DCCT.

IFCC създава референтен метод 14


15


16


17


18


19


ИЗПЪЛНЕНИЕТО Консенсус с участието на ADA, EASD, IDF, IFCC – май, 2007, МиланоDiabetelogia 2007; Diabetes Care 2007

20


ПРЕПОРЪКИ: 1.Резултатите от изследване на НвА1с да бъдат международно стандартизирани 2.Навсякъде по света резултатите за НвА1с трябва да бъдат посочвани в мерните единици на IFCC-mmol/mol , като единиците (%) на NGSP трябва да бъдат преизчислявани със стандартната формула на IFCC/ NGSP IFCC- HbA1c (mmol/mol) = [DCCT- HbA1c (%) – 2.15] x 10.929 21


ПРЕПОРЪКИ: 3. Създаденият от IFCC референтен метод е в основата за стандартизиране на НвА1с 4.Отговарящата на НвА1с средна стойност на глюкозата (НвА1с –derived average glucose - ADAG) също трябва да се използва за тълкуване на А1с резултата.

eAG( mg/dL) = 28.7 НвА1с – 46.7 еAG(mmol/l) = 1.59 × A1C − 2.59 22


ПРЕПОРЪКИ: 

5. В клиничните указания гликемичните цели трябва да бъдат посочвани в IFCC единици-

mmol/mol , в съответстващите

им NGSP (%) и отговарящата на тях средна стойност на глюкозата (ADAG). 23


24


ПРИМЕР ЗА НОВИТЕ СТОЙНОСТИ, ИЗРАЗЕНИ В

mmol/mol         

4% 5% 6% 6.5 % 7% 7.5 % 8% 9% 10 %

        

20 mmol/mol 31 mmol/mol 42 mmol/mol 48 mmol/mol 53 mmol/mol 59 mmol/mol 54 mmol/mol 75 mmol/mol 86 mmol/mol 25


ТАРГЕТНИ СТОЙНОСТИ ПРИ НОВИТЕ ЕДИНИЦИ 

Новите стойности за HbA1c, съответстващи на настоящите (6.5% - 7.0%), са 48 mmol/mol – 53 mmol/mol, а за извън-диабетния референтен интервал (4% - 6.0%) -

20 mmol/mol – 42 mmol/mol

26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


ЗАКЛЮЧЕНИЕ 1. Диабетът е заболяване, изискващо ранна диагноза! 2. Нв А1С е “златен стандарт” за оценка на гликемичния контрол, за диагноза и скрининг на захарен диабет, за промяна в лечението при необходимост 3. Нв А1С изисква стандартизация 4. Има референтен метод 5. Глобален дебат относно единиците за изразяване на Нв А1С 6. EQA и ролята в процеса на обучение и контрол при осъществяване на изискванията. 41


42

6c_15  
6c_15  
Advertisement