Page 1

Deus Caritas Est Vol. 10 • 3 – sept 2010

Magazine Brothers of Charity Broeders van Liefde Frères de la Charité


350 jaar gelede

Editorial Editoriaal Editorial

Bro. René Stockman Superior General

D E U S C A R I TA S E ST - M A G 2 0 1 0 -3

350 years ago…

2

Indeed, 350 years ago Vincent de Paul passed away, the saint of charity and patron saint of our congregation. As former Hospital Brothers of Saint Vincent, we cannot let this memorable event pass unnoticed. We share in this year of commemoration as a Vincentian congregation, and we wish to link it to our own jubilee year during which we celebrate the 250th anniversary of the birth of the Belgian Vincent de Paul, Father Triest. Saint Vincent continues to inspire many. After all, he brought something radically new to the table. If Christ radicalised the commandments through love, Vincent radicalised love itself. He reduced charity to its true form and restored its measure, which is measureless. Saint Vincent holding the cross, as he is depicted in Saint Peter’s Basilica in Rome, and Saint Vincent supporting an elderly person, as we see him near the entrance of our house in Rome, essentially belong together. It is Martha and Mary who are both present in Vincent: the man with a profound faith in God, who spends a great deal of time in prayer and meditation, who looks after the spiritual lives of many, becomes the icon of the love of neighbour for the poorest of the poor. Contemplation and action are not contrary to one another, according to Vincent, quite the reverse; we can only understand his actions when we place them in the line of his love of God.Worship and love of neighbour flow into one another with Vincent; his walking with Providence, not too fast and not too

slowly, as he put it graphically, brings him to an increasingly purified love for the neighbour. “It is certain that when love inhabits the soul, it takes possession of man as a whole. It does not allow him to rest, it becomes a fire that burns unremittingly and enkindles our ardour time and again,” are Vincent’s words, in which we can easily hear Father Triest’s voice. “The poor are the icons of Christ.” This is probably his most powerful phrase, in which the essence of charity is reflected. Indeed, there is an essential difference between philanthropy and charity. Philanthropy involves concrete help to a person in need. And this help is needful. Charity involves love for that person in need, and this love prompts relief. At first sight, we seem to see the same thing: one person helping the other. However, philanthropy can be a purely interpersonal occurrence while charity is always an act of love. Vincent takes it even further by tapping the actual essence of charity with his phrase: “The poor are the icons of Christ”. Indeed, it is a matter of seeing, meeting and loving Jesus in every neighbour whom we meet. As a result, charity is both an act of love and an encounter with Jesus. We must seriously ask ourselves whether these two elements are always present in the charity that we practise. Consequently, he said: “Let us leave God for God”. Jesus, whom we meet in the Eucharist, is also met in the poor person, in the neighbour. Starting from this vision, Vincent dares to speak of continuous, uninterrupted prayer. When we

Inderdaad, 350 jaar geleden overleed Vincent de Paul, de heilige van de caritas, ook patroonheilige van onze congregatie. Als gewezen “Hospitaalbroeders van de H. Vincentius” kan dit gebeuren aan ons niet onopgemerkt voorbijgaan. Als vincentiaanse congregatie delen we in dit herdenkingsjaar, dat we graag koppelen aan ons eigen jubeljaar waarbij wij de 250ste verjaardag herdenken van de Belgische Vincent de Paul,Vader Triest. Vincent blijft ook vandaag nog velen inspireren. Hij heeft dan ook iets radicaal nieuws gebracht. Wanneer Christus de geboden door de liefde radicaliseerde, heeft Vincent de liefde zelf geradicaliseerd. Hij heeft de caritas tot haar ware gedaante teruggebracht en haar maat hersteld: deze van de mateloosheid. De Vincent met het kruis in de handen, zoals hij staat afgebeeld in de St.-Pietersbasiliek in Rome en de Vincent met de bejaarde die hij ondersteunt zoals we hem zien bij de ingang van ons huis in Rome, horen bij elkaar. Het is Martha en Maria die beiden aanwezig zijn in Vincent: de man met een diep godsvertrouwen die heel veel tijd besteedt aan gebed en meditatie, die zorg draagt voor het spirituele leven van velen, wordt de icoon van de naastenliefde tot de allerarmsten. Contemplatie en actie zijn geen tegenstellingen bij Vincent, integendeel, we kunnen zijn actie slechts begrijpen wanneer we deze in het verlengde plaatsen van zijn godsliefde. Eredienst en naastenliefde vloeien bij Vincent in mekaar; zijn wandelen met de Voorzienigheid, niet te vlug en niet te traag, zoals hij het zo plastisch uitdrukt, brengt hem tot een steeds meer uitgezuiverde liefde voor de medemens. “Het is zeker wanneer de liefde in de ziel woont, ze bezit neemt van de ganse mens. Ze gunt hem geen rust meer, ze wordt een vuur dat voortdurend brandt en ons steeds opnieuw in vurigheid doet ontsteken”, zijn


de woorden van Vincent, en we horen er zo gemakkelijk de stem van Vader Triest in. “De armen zijn de iconen van Christus”. Wellicht is dit zijn meest krachtige uitspraak, waarin hij de kern van de caritas weergeeft. Inderdaad, er is een wezenlijk verschil tussen filantropie en caritas. Bij filantropie gaat het om concrete hulp aan een mens in nood. En deze hulp is nodig. Bij caritas gaat het over de liefde aan die mens in nood, en deze liefde zet aan tot hulpverlening. Ogenschijnlijk zien we hetzelfde: de ene persoon helpt de andere. Maar filantropie kan een louter interpersoonlijk gebeuren zijn, terwijl de caritas altijd een liefdesdaad is. Maar Vincent gaat nog verder en boort het eigenlijke wezen van de caritas aan met zijn uitspraak: “De armen zijn de iconen van Christus”. Inderdaad, het komt erop aan om in iedere medemens die men ontmoet Jezus te zien, te ontmoeten en te beminnen. Dus caritas is tegelijk een daad van liefde en een ontmoeting met Jezus. We moeten ons ernstig bevragen of deze twee elementen in de caritas die wij verrichten steeds aanwezig zijn. Als consequentie kon hij dan zeggen: “Laat ons God om God verlaten”. Jezus die we mogen ontmoeten in de eucharistie, mogen we ook ontmoeten in de arme, in de medemens. Het is vanuit deze visie dat Vincent het aandurft te spreken over voortdurend, ononderbroken gebed. Ook als we een arme of zieke verzorgen en in hem of haar Jezus zien, ontmoeten en beminnen, wordt dit een gebed. In de mate waarin we onze daden vanuit en met caritas verrichten, worden ze gebed, puur gebed, want ze worden ontmoeting met Jezus. Vincent is een man van tegenstellingen en compromissen. Hij wil zich inzetten en geven aan die ene mens die aan zijn deur komt kloppen en hem om hulp vraagt. Deze persoon verdient zijn totale, onverdeelde aandacht. Hij stelt

Il y a 350 ans… Il y a en effet 350 ans que mourut saint Vincent de Paul qui est à la fois le saint de la charité, et patron, de notre congrégation. En notre qualité d’anciens “Frères Hospitaliers de St Vincent”, notre première dénomination, cet événement ne peut manquer de faire l’objet d’une commémoration. En tant que congrégation vincentienne, nous nous rallions à cette année du souvenir que nous voudrions mettre en corrélation avec le 250ème anniversaire qui marque la commémoration du Vincent de Paul belge, le Père Triest. Nombreux sont ceux que Saint Vincent continue à inspirer aujourd’hui encore. Il est vrai qu’il nous a apporté quelque chose de radicalement innovant. Si le Christ radicalisa les commandements par l’amour, on peut dire que saint Vincent les radicalisa en les axant sur l’amour. Il a revisité la charité dans son

expression la plus essentielle et en a redéfini la mesure: celle d’être sans mesure. Saint Vincent tenant la croix dans ses mains, comme on le voit représenté dans la basilique de St-Pierre à Rome, et saint Vincent soutenant le vieillard comme nous le retrouvons à l’entrée de notre maison à Rome, font la paire. C’est à la fois Marthe et Marie qui se retrouvent en lui: lui qui, fort de sa confiance et de sa foi en Dieu, accorde

beaucoup de temps à la prière et à la méditation, se soucie de la vie spirituelle du plus grand nombre, devient l’icône de l’amour du prochain et de la charité à l’égard des plus pauvres. Contemplation et action se complètent chez saint Vincent, et nous ne pouvons comprendre son action qu’en la plaçant dans le prolongement de son amour divin. Culte et amour du prochain s’interpénètrent, et son cheminement avec la Providence, «non pas trop vite ni trop lentement», comme il le disait de manière aussi imagée, l’amène à un amour toujours plus épuré pour le semblable. “C’est certainement le cas lorsque l’amour habite l’âme, qu’il pénètre l’homme dans son intégralité. Il ne le laisse plus en paix, mais devient ce feu qui sans cesse brûlera en lui et l’enflammera chaque fois à nouveau”, sont les mots de saint Vincent, dans lesquels nous remarquons aisément l’écho du Père Triest. “Les pauvres sont les icônes du Christ”. Sans doute est-ce là l’expression la plus frappante par laquelle il exprime la quintessence de la charité. Il existe en effet une différence essentielle entre la philanthropie et la charité. Côté philanthropie, il s’agit d’aider concrètement l’homme qui se trouve dans le besoin. Et cette assistance est nécessaire. Côté charité, il s’agit de l’amour porté au semblable qui souffre, et c’est cet amour qui inspire le fait de lui porter secours. Apparemment les choses semblent pareilles: un semblable aide l’autre. Mais la philanthropie peut se limiter à une relation entre deux individus, alors que la charité constitue toujours un acte d’amour. Mais Vincent va plus loin et touche le cœur de la charité par l’expression: “Les pauvres sont les icônes du Christ”. Il s’agit en effet de voir, de rencontrer et d’aimer Jésus dans chaque semblable que l’on rencontre. La charité est donc à la fois un acte d’amour et une rencontre avec Jésus. Il nous faut donc nous demander sérieusement si ces deux éléments sont toujours bien présents dans la charité que nous pratiquons. Il pouvait donc dire en conséquence: “Quittons Dieu pour Dieu”. Le Jésus que nous rencontrons dans l’eucharistie, nous Le rencontrons également dans le pauvre, dans le prochain. C’est partant

D E U S C A R I TA S E ST - M A G 2 0 1 0 -3

en…

3


D E U S C A R I TA S E ST - M A G 2 0 1 0 -3

4

attend to the poor or the sick and see, meet and love Jesus in them, it becomes prayer, as well.To the extent in which we perform our actions starting from and with charity, they become prayer, pure prayer, for they become encounters with Jesus. Vincent is a man of contradictions and compromises. He wants to dedicate and give himself to that one person who comes to knock on his door and asks him for help. This person deserves his complete, undivided attention. He even states that he always needs to see the face of the poor person whom he serves; he wants to know in whose service he is. He also becomes the organiser of charity, he brings structure to care, he focuses on professionalism as a translation of charity. Is this not a lesson to us who bear responsibility in the organisation of care: do we have enough concern for that one person who comes knocking on our door, is the care for the concrete person not lost in the care for the group? What would Vincent say when he would see our strongly professionalised care, where technology reigns supreme but where that so needful human contact has gone missing? People have become numbers; cases that are rushed through. Every organisation is in danger of leading a life of its own and of being preserved by increasingly more procedures and bureaucratic rules and regulations. Vincent finds good compromises in this: in our care for the neighbour we should be there for that one particular person, as though the rest no longer exists, and see to it that this closeness becomes exactly the trademark of our broader, organised care. According to Vincent, the key was personal involvement: he organised and structuralised, and his rules were only written down after he had lived them, experienced them, and experimented with them during the first few years. Everything

happened through the people: men and women who he gave responsibility and with whom he had a very personal relationship. As a leader, he knew how to motivate his co-workers, he always helped them to purify their actions and never to lose sight of the essence. He knew that such charity was only possible starting from true humility.Vincent considered this the most outstanding virtue, which places us in the right position to attend to our neighbour: stripped of self-interest, truly focused on the well-being of the other, serving the other until it hurts even. For this, he understood very well: love, true love, can take us very far, even until we come to grief. Some of his co-workers did not like to hear this and complained: “Is it really necessary to go that far? Won’t a little less do? Is it still reasonable?” His answer was concise: “Davantage, ever more”. He called it martyrdom of love. “Do you think that martyrs are merely the ones who gave their lives for their faith? Those who give their life fully to the well-being of the poor are martyrs of love.” It reminds us of those six sisters who died from the ebola virus in Congo in 1995. They had chosen to stay with the sick, well aware of the risk. “We are not afraid, for it is our task to serve the poor until the end,” were their words. This is the message of a man who died 350 years ago, completely consumed by love for the neighbour and for the poor in particular. He continues to inspire us to take one step further, to make that extra effort, when it is about love for the concrete neighbour: the co-worker with whom we do not always get along, the confrere who does not always think like we do, the poor and the sick who can be a burden at times, the student who needs to be told twice. “Davantage”, for the measure of love is love without measure.

zelfs dat hij het gelaat van de arme die hij dient, steeds moet kunnen zien; hij wil weten in wiens dienst hij staat. Tegelijk wordt hij de organisator van de caritas, brengt hij structuur in de zorg, heeft hij aandacht voor professionaliteit als vertaling van de caritas. Is dat geen les voor wij die verantwoordelijkheid dragen voor het organiseren van zorg: blijven we voldoende aandacht hebben voor die ene man of vrouw die bij ons komt aankloppen, gaat de zorg voor de concrete persoon niet verloren in de zorg voor de groep? Wat zou Vincent zeggen wanneer hij op bezoek zou komen in onze sterk geprofessionaliseerde zorgverlening, waar de techniek hoogtij viert maar waaruit het zo nodige intermenselijke contact is verdwenen? Mensen zijn nummers geworden, gevallen die men afhandelt. Iedere organisatie loopt het gevaar een leven op zich te gaan leiden en in stand te worden gehouden met steeds meer procedures en bureaucratische regels. Vincent vindt daarin goede compromissen: we moeten er in de zorg voor de medemens zijn voor de ene mens, alsof de rest niet meer bestaat, en er tegelijk voor zorgen dat deze manier van nabijheid juist het kenmerk wordt van onze ruimer georganiseerde zorg. De sleutel voor Vincent was de persoonlijke betrokkenheid: hij organiseerde en structureerde, maar zijn regels werden slechts neergeschreven nadat hij eerst jaren die regels als het ware had beleefd, doorleefd, geëxperimenteerd. Alles speelde zich af


de cette vision que Vincent parle de la prière permanente, discontinue. Aussi lorsque nous soignons un pauvre ou un malade et retrouvons, rencontrons et aimons en lui ou en elle Jésus, cela devient une oraison. C’est dans la mesure où nous effectuons nos actes au départ et avec cette charité, qu’ils deviennent une prière, une pure oraison, en devenant une rencontre avec Jésus. Vincent est un homme de contradictions et de compromis. Il veut s’engager et se donner au premier qui vient frapper à sa porte et lui demande de l’aide. Cette personne mérite son attention totale et indivise. Il pose même en principe qu’il doit toujours pouvoir voir devant lui le visage du pauvre qu’il sert; il veut savoir au service de qui il se trouve. Il devient à la fois l’organisateur de la charité, apporte les premières structurations dans l’assistance, et fait de la qualité du métier une expression de charité. N’est-ce pas là une belle leçon pour nous qui assumons des responsabilités dans la prestation de soins: accordons-nous suffisamment d’attention à cet homme ou cette femme qui s’adresse à nous, et le soin de la personne concrète ne se perd-il pas dans celui du groupe? Que dirait saint Vincent s’il voyait aujourd’hui la manière ultra professionnelle dont les soins sont fournis, où la technique tient le haut du pavé, souvent au détriment d’un contact personnel? Les hommes sont devenus des numéros, des cas que l’on traite. Chaque organisation risque d’y aller de son propre chemin, de mener sa propre vie à coups de procédures et de règles bureaucratiques. Vincent est l’homme qui, en la matière, cultive l’art du compromis: il nous faut rendre présent le souci du prochain, du premier qui frappe à notre porte, comme s’il n’y avait à ce moment-là que lui qui existe, et veiller à ce que cette proximité marque précisément la qualité de l’organisation élargie de notre assistance. La clé de la réussite était pour Vincent l’implication personnelle: il organisait et structurait, mais ses règles n’étaient énoncées qu’après qu’il les eut lui-même vécues, pré-vécues et expérimentées au fil des années. Tout se passait à travers et au niveau de l’homme: des hommes et des femmes qu’il chargeait de responsabilité et avec qui il en-

tretenait une relation très personnelle. En tant que meneur, il arrivait plus que quiconque à motiver ses collaborateurs, à épurer à chaque fois la teneur de leurs actes, sans en oublier l’essentiel. Il savait que ce n’est que partant d’une attitude d’humilité qu’une pareille charité pouvait se développer. Vincent voyait dans l’humilité la vertu par excellence qui nous met dans l’attitude correcte à l’égard de notre prochain: dénués de la recherche de notre propre intérêt, orientés sur le bien-être de l’autre, servir l’autre jusqu’à ce que cela fasse parfois mal. Car voilà ce qu’il avait bien compris: l’amour, le véritable amour, peut nous amener loin, très loin, jusqu’à ce que nous y succombions. Certains de ses collaborateurs ne voulaient parfois pas en croire leurs oreilles, s’en frappaient, et se demandaient s’il faillait vraiment aller aussi loin, s’il ne s’agissait pas de se contenter d’un peu moins, si tout cela était encore bien raisonnable. La réplique était alors à la fois concise et frappante: “Davantage, toujours davantage”. Il appelait ceci le martyre de l’amour. “Pensez-vous que n’est martyr que celui qui sacrifie sa vie à la foi? Ceux également qui consacrent entièrement leur vie au bien-être des pauvres sont des martyrs de l’amour”. Cet amour nous rappelle les 6 sœurs qui moururent au Congo en 1995, victimes de l’épidémie d’Ébola. Elles avaient décidé de rester auprès des malades, tout en sachant le risque qu’elles couraient. “Nous n’avons pas peur, car notre mission est de servir les pauvres jusqu’à l’extrême”, étaient leurs paroles. Voilà le message d’un homme qui mourut il y a 350 ans, consommé par l’amour pour le prochain, et pour le pauvre en particulier. Il continue à nous inspirer à toujours faire ce pas, donner ce coup de main, lorsqu’il s’agit d’aider concrètement son prochain: le collaborateur avec qui les choses ne se passent pas toujours aussi bien, le confrère qui n’est pas toujours de notre opinion, le pauvre et le malade qui peuvent parfois être difficiles, très difficiles même, l’élève à qui nous avons dû tant de fois répéter la même chose.“Davantage”, car la mesure de l’amour est l’amour sans mesure.

D E U S C A R I TA S E ST - M A G 2 0 1 0 -3

doorheen mensen: mannen en vrouwen aan wie hij verantwoordelijkheid gaf en met wie hij een zeer persoonlijke relatie onderhield. Als leider wist hij als geen andere zijn medewerkers te motiveren, hun daden steeds opnieuw uit te zuiveren, hun de essentie niet uit het oog te laten verliezen. Hij wist dat alleen vanuit ware nederigheid een dergelijke caritas mogelijk was. Vincent vond dit de deugd bij uitstek die ons in de juiste houding plaatst tegenover de medemens: ontdaan van zelfbelang, echt gericht op het welzijn van de andere, de andere dienen tot het ons zelfs pijn kan doen. Want dat begreep hij heel goed: liefde, echte liefde, kan ons heel ver brengen, tot we er zelf aan ten onder gaan. Sommigen van zijn medewerkers hoorden dat niet graag en morden: “Is het nu echt nodig zo ver te gaan? Kan het niet met wat minder? Is dat nog redelijk?” Zijn antwoord daarop was kort en krachtig: “Davantage, steeds meer”. Hij noemde dit het martelaarschap van de liefde. “Denkt u dat martelaren alleen zij zijn die hun leven geven voor het geloof? Ook zij die hun leven volledig geven voor het welzijn van de armen, zijn martelaren van de liefde”. Het herinnert aan die 6 zusters in Congo die in 1995 stierven als slachtoffer van de ebola-epidemie. Ze hadden ervoor gekozen om bij de zieken te blijven, wetend welk risico ze zouden lopen. “We zijn niet bevreesd, want het is onze opdracht de armen te dienen tot het uiterste”, waren hun woorden. Dit is de boodschap van een man die 350 jaar geleden overleed, echt opgebruikt door de liefde voor de medemens en de arme in het bijzonder. Hij blijft ons inspireren om steeds die stap verder te zetten, dit tandje bij de steken, als het gaat om liefde tot de concrete medemens: de medewerker met wie we het soms wel eens moeilijk hebben, de medebroeder die niet steeds van ons gedacht is, de arme en zieke die wel eens lastig tot zeer lastig kan zijn, de leerling aan wie we reeds zo dikwijls hetzelfde hebben moeten herhalen. “Davantage”, want de maat van de liefde is liefde zonder maat.

5


Belgium - België - Belgique

Met doven bidden

D E U S C A R I TA S E ST - M A G 2 0 1 0 -3

Praying with the deaf

6

On Saturday 15 May 2010, the faithful were invited to the Basilica of the Sacred Heart in Koekelberg, Brussels to pray for the distress that the Catholic Church in Belgium is going through as a result of abuse scandals. With a small group of Indian brothers, students of the management training course, we decided to conclude our day of pilgrimage to Scherpenheuvel and Tremelo by taking part in this service of prayer. For them, it was good to have a chance to visit the basilica again, and a tour is always very rewarding. One can admire the many stained-glass windows donated by the great congregations and Catholic organisations, and our own congregation is represented with a tableau depicting the Good Samaritan. The stained-glass window, made by Huet, of whom we had admired a number of masterpieces in Hoogstraten the day before, still looks beautiful, even after more than 50 years. This time, the chapels of Mary and Joseph caught our eye, in which so many scenes from both the lives of these great saints are depicted. Koekelberg is very inviting to teach catechism for a day in a very illustrative way. Gradually, the faithful started coming in, and we decided to go to the nave. We met Bro. Maurice Buyens, who accompanied a group of deaf persons. He took a seat next to the communion rail and was going to interpret the service of prayer in sign language. He has done so countless times. Mgr. Léonard came to greet him as well as the deaf persons. The service was quite solemn: bilingual Stations of the Cross, strong reflections on the pain that causes the suffering, so beautifully applicable to the times that we are going through now, but with the emphasis placed on hope in the second part. Indeed, this is the message that is given to us: the pain is hard and we are

unable to get around it but we should be able to rise from the pain, and this goes for every one of us. The church was half-full, probably too few came for the organisers, but the ones who were there, bowed their heads and said a mea culpa along with the archbishop for the grief that became known over the past few weeks and for the grief that is still hidden. Perhaps there were people who were once the victim of abuse, and perhaps there were people who once abused another person, and they all share in the grief. In the side chapels, there were priests who administered the sacrament of reconciliation, and the archbishop was one of the first to leave his seat and humbly kneel before a fellow priest in whom he recognised Christ himself. Meanwhile, Bro. Maurice did his job. I was fascinated by the way in which our confrere interpreted in sign language: modest, often repeating the signs for ‘Lord, have mercy’, truly praying where he stood in the front of the church. He really prays with his people, and he makes these people, including me, want to pray. Not one repeated word was omitted, even when the refrain of a song sounded in the church many times. Yes, the song also resounded in Bro. Maurice’s gestures, and I could see his group of deaf persons look intently at the brother.They had a booklet with the texts inside, but it was safer to watch Bro. Maurice, and they were swept away in his prayer. After the service, we talked and Bro. Maurice told me about the sign language book that is about to be published, which contains many religious signs for the first time. I encouraged him because, as we are struggling to make religious vocabulary known among young people in our current secularised environment, it is definitely important to put this vo-

Op zaterdag 15 mei 2010 worden gelovigen uitgenodigd in de Nationale Basiliek van Koekelberg in Brussel om te bidden voor de pijnen die de Belgische Kerk meemaakt naar aanleiding van de misbruikschandalen. Met een groepje Indische broeders, cursisten van de managementopleiding, besluiten we een bedevaartsdag naar Scherpenheuvel en Tremelo af te sluiten met de deelname aan deze gebedswake. Voor hen is het een goede gelegenheid om nog eens de basiliek te bezoeken, en een rondleiding is altijd de moeite waard. Men kan er verwijlen bij de vele glasramen geschonken door de grote congregaties en katholieke organisaties, en ook onze eigen congregatie prijkt er met het tafereel van de barmhartige Samaritaan. Het glasraam gemaakt door Huet, van wie we de dag voordien nog een aantal kunstwerken hadden bewonderd in Hoogstraten, blijft smaken, ook na meer dan 50 jaar. Deze maal vallen ons de Maria- en Jozefkapellen op, waar in zovele taferelen het leven van beide grote heiligen is uitgebeeld. Koekelberg nodigt uit om een dagje catechese te geven, en dit op zeer aanschouwelijke wijze. Stilaan komen de gelovigen binnen, en we besluiten ook naar de hoofdbeuk te gaan. Wie we daar ontmoeten is Br. Maurice Buyens, die er is met een groep doven. Hij heeft zich naast de communiebank geïnstalleerd en zal de gebedswake tolken. Hoevele keren heeft hij dit reeds gedaan! Ook Mgr. Leonard komt hem groeten en houdt eraan de verschillende doven persoonlijk te groeten. De gebedsdienst is uitermate stemmig: een tweetalige kruisweg, met sterke bezinningen over de pijn die het lijden veroorzaakt, zo mooi toepasbaar op de tijd die we nu beleven, maar met in het tweede deel de klemtoon op de hoop. Ja, dat is de boodschap die we meekrijgen: de pijn is hard en we kunnen er niet


Prier avec les sourds Le 15 mai 2010 fut l’occasion pour les fidèles de se faire inviter à la Basilique nationale de Koekelberg à Bruxelles afin d’y prier pour la peine dont est affligée l’Église belge, suite aux scandales liés aux abus. Avec un petit groupe de frères indiens, stagiaires de la formation de management, nous avions décidé d’organiser une journée de pèlerinage à Montaigu et à Tremelo, et de la conclure en participant à la veillée. Ce fut pour eux l’occasion de visiter une nouvelle fois la basilique et d’y faire l’itinéraire guidé, toujours d’un même intérêt. On peut, en effet, s’y attarder près des nombreux vitraux, offerts par les grandes congrégations et organisations catholiques, et admirer, entre autres, le présent de notre propre congrégation, une scène représentant le bon Samaritain. Le vitrail, exécuté par Huet, dont nous avions la veille encore pu apprécier un certain nombre d’œuvres d’art à Hoogstraten, continue à fasciner, fûtce après plus de 50 ans. Cette fois, ce sont les chapelles consacrées à Marie et Joseph qui attirent notre attention, vu qu’on y trouve tant de tableaux re-

présentant la vie des deux grands saints. Koekelberg invite à organiser ainsi une journée de catéchèse d’une manière très visuelle. Petit à petit, les fidèles affluent, ce qui nous fit décider de nous rendre dans la nef centrale. Nous y rencontrons le Fr. Maurice Buyens avec un groupe de sourds. Il a pris place près du banc de communion et interprétera dans leur langage la veillée oratoire. Combien de fois n’a-t-il pas fait cela! Mgr Léonard n’hésite pas à venir lui-même le saluer personnellement, ainsi que bon nombre de sourds. L’office oratoire nous met dans une bonne ambiance: un chemin de croix bilingue, avec des réflexions fortes sur la douleur que cause la souffrance, tellement applicables au temps que nous vivons, mais s’articulant dans la deuxième partie sur l’espérance qui en donne le ton. Oui, voilà le message reçu: même si la douleur, la peine est lourde à porter, nous ne pouvons l’esquiver, mais devons ressurgir de celle-ci, chacun de nous à notre manière. La basilique se remplit sur la moitié, sans doute un peu trop peu

D E U S C A R I TA S E ST - M A G 2 0 1 0 -3

omheen, maar we moeten ook uit die pijn kunnen verrijzen, en dat geldt voor eenieder van ons. De kerk geraakt half gevuld, wellicht te weinig voor de organisatoren, maar diegenen die er zijn buigen het hoofd en slaan met de aartsbisschop mea culpa voor al het leed dat de voorbije weken openbaar is geworden en voor al het leed dat nog verborgen is. Wellicht zijn er ook mensen die zelf slachtoffer zijn van een geval van misbruik, misschien zijn er die ooit iemand hebben misbruikt, en allen delen we in het leed. In de zijkapellen zijn priesters aanwezig om het sacrament van de verzoening toe te dienen, en in alle ootmoed zien we de aartsbisschop als één van de eersten zijn plaats verlaten om neer te knielen voor een medepriester in wie hij Christus zelf herkent. Ondertussen doet Br. Maurice zijn werk. Ik geraak gefascineerd door de wijze waarop onze medebroeder zijn tolkwerk vervult: ingetogen, dikwijls met dezelfde gebaren het “Heer ontferm u” tolkend, echt biddend daar vooraan in de kerk. Hij bidt echt met zijn mensen, en doet deze mensen, en ook mij, bidden. Geen enkele herhaling wordt weg-

7


D E U S C A R I TA S E ST - M A G 2 0 1 0 -3

cabulary in the sign language book so that those many interpreters who are in training get tuned in to the transcendent dimension of life in an appropriate way. Otherwise, it will be quiet during the services of prayer that they are interpreting, at least in sign language, and unfortunately they will miss the essence of the story. We are grateful that Bro. Maurice took up this task and devoted his life to that of the deaf. It has become his world. He, a hearing son of deaf parents, was familiar with the deaf community right from childhood. He is now a brother of those many people, their confidant, much more than their interpreter, and this day he was a pioneer of that which transcends them and us. It is praying

8

with the deaf and teaching the deaf to pray, at the same time. We returned home feeling grateful; grateful for the encouragement that we received during the service of prayer, for the message was strong, and grateful for having run into our confrere, totally unexpected, as he was serving his neighbour. Bro. RenĂŠ Stockman

gelaten, ook wanneer het refrein van het lied dat gezongen wordt zo dikwijls in de kerk klinkt. Ja, het mag ook klinken via de gebaren van Br. Maurice, en ik zie de doven gespannen, ernstig naar de broeder opkijken. Ook al hebben ze een boekje waar een deel van de teksten staat, het is veiliger naar Br. Maurice te kijken en als het ware te worden meegesleurd in zijn gebed. Na de dienst ontmoeten we mekaar en vertelt Br. Maurice over het gebaren-


Br. René Stockman

au goût des organisateurs, mais avec une sincérité de ceux qui savent, en baissant la tête, prononcer avec l’archevêque un mea culpa sur toutes les souffrances qui, au cours des dernières semaines, ont été officialisées et toutes les douleurs qui restent dissimulées. Sans doute trouverait-on dans l’assemblée quelques personnes, eux-mêmes victimes d’abus, mais il en est d’autres certainement qui, sans jamais avoir abusé de qui que ce soit, prennent pleinement part aux souffrances éprouvées. Dans les chapelles latérales, des prêtres sont présents pour y administrer le sacrement de la conciliation, et nous voyons, en toute humilité, l’archevêque quitter en premier sa place pour s’agenouiller devant un co-prêtre en qui il reconnaît le Christ. Entre-temps, Fr. Maurice continue son travail. Je suis même fasciné par la manière dont notre confrère fait son interprétation: réfléchi dans la dévotion, interprétant souvent avec les mêmes gestes le “Seigneur, prends pitié”, priant vraiment à l’avant de l’église. Car c’est vraiment prier qu’il fait avec ceux qui le regardent et avec ceux qui le suivent, avant que, moi aussi, je sois entraîné dans un même mouvement oratoire. Aucune répétition n’est laissée tombée, même lorsque le refrain est tant de fois répété dans l’église. Ce refrain, c’est presque

Fr. René Stockman

D E U S C A R I TA S E ST - M A G 2 0 1 0 -3

boek dat binnenkort zal verschijnen en waarin voor de eerste maal ook heel wat religieuze gebaren opgenomen zullen zijn. Ik moedig hem aan, want net zoals we in onze huidige geseculariseerde omgeving de grootste moeite krijgen om de religieuze woordenschat bij de jongeren verstaanbaar te krijgen, is het belangrijk deze woordenschat zeker op te nemen in het gebarenboek, zodat de vele tolken die opgeleid worden op een gepaste wijze in voeling kunnen komen met de transcendente dimensie van het leven. Anders zal het tijdens gebedsdiensten die ze moeten tolken heel dikwijls stil zijn, althans in hun doventaal, en zal men spijtig genoeg voorbij gaan aan de essentie van het verhaal. We zijn dankbaar dat Br. Maurice deze opdracht heeft opgenomen en zo zijn leven heeft verknocht met het leven van de doven. Het is zijn wereld geworden, hij, zoon van dove ouders, die van jongsaf met de dovenwereld was vertrouwd. Hij is nu de broer geworden van die velen, de vertrouwensman, veel meer dan hun tolk, vandaag ook wegbereider naar wat hen en ons overstijgt. Het is met de doven bidden en tegelijk de doven leren bidden. We gaan dankbaar naar huis, dankbaar voor de aanmoediging die we tijdens deze gebedsviering mochten ontvangen, want de boodschap was sterk. Maar ook aangemoedigd om daar onze medebroeder te mogen ontmoeten, zo geheel onverwacht, in dienstbaarheid.

comme si l’on l’entendait même dans les gestes du Fr. Maurice, et je vois les sourds, concentrés, tous tournés vers le frère. Même s’ils ont un livret dans lequel se trouve une partie des textes, c’est au Fr. Maurice qu’ils font le plus confiance, pour se laisser ainsi guider par lui dans la prière. Après l’office, nous nous rencontrons et Fr. Maurice nous parle du livre de langage gestuel qui paraîtra bientôt et dans lequel seront repris également pour la première fois un nombre important de gestes religieux. Je l’encourage, car tout comme nous éprouvons dans notre environnement sécularisé tant de peine à rendre intelligibles les vocables religieux chez les jeunes, il est important que ce vocabulaire soit repris dans ce livre codé, de sorte que les nombreux interprètes en formation puissent entrer en phase avec la dimension transcendante de la vie. Cela évitera que les offices de prière réservés aux sourds, n’aient pas d’oreilles pour être entendus, et permettra que l’on puisse ainsi en communiquer la quintessence. Nous remercions le Fr. Maurice d’avoir assumé cette mission et avoir ainsi lié sa propre vie à celle des malentendants. Il y est entré de plain-pied, faut-il le dire, en tant que fils de parents sourds, familiarisé dès le départ à cet autre univers de communication. Il est maintenant devenu ce frère pour beaucoup, l’homme de confiance, bien plus que leur interprète, qui leur prépare aujourd’hui le chemin vers ce qui nous dépasse. Le fait de prier ainsi avec les sourds leur apprend avant tout la prière. Nous retournons satisfaits vers nos pénates, heureux de l’encouragement que nous avons pu recevoir lors de cette célébration, car le message en était intense. Mais l’encouragement vint également du fait d’avoir pu y rencontrer notre confrère de manière toute inattendue, au service des autres.

9


Ireland - Ierland - Irlande D E U S C A R I T A S E S T - M A G 2 0 1 0 -2

10

It We cannot say that the Saint Joseph region (UK and Ireland) is alive and kicking: there has not been a vocation in years and it is currently laden with the negative atmosphere in the Church due to the abuse cases. However, the Brothers of Charity Services continue to excel in innovation and in taking sensible risks.Visits to the Services in Waterford, Limerick and Galway in early June have once again convinced me of this fact. Very consistently, they continue to build the road towards integration and promotion of personal choices for persons with disabilities. We saw a few powerful examples of this. In Galway, they started an entirely new form of integration, in which families are involved to temporarily look after persons with disabilities. The time that these people can stay there ranges from one weekend to a period of twenty days. Currently, about seventy families are involved in this project and they are hoping to expand in the future. They provide training, adaptation of the residence to fit the needs of the disabled person, and of course central support. This experiment is being assessed by the government and it could lead to a new form of relief of persons with disabilities in society.

’s a

New… but not that new? It reminded us of home nursing, in which chronic psychiatric patients are looked after by families in Gheel, Belgium. Today, about 800 chronic patients are living in families. Everything came about starting from the devotion to Saint Dymphna, the Irish princess from the seventh century who was murdered by her father after she had refused to be his wife. Dymphna became the patron saint of those who suffer from mental illness, and an entire devotion developed around her tomb in Gheel. The mentally ill stayed by her tomb and went looking for lodging with the residents of Gheel. As a result, a unique model of mental health care came into being: home nursing, which survived the evolution of time and could be considered the precursor of social psychiatry. The fact that it remained is most definitely linked with a whole mentality that arose with the residents of Gheel, which forms and still is the condition for every project of integration of persons with disabilities in society. This mentality will be needful if the project in Galway is to stand a chance of success. Being considerate of the rights, wishes and desires of persons with disabilities was a lengthy process, which was carried through in the Irish Services in its most radical form. The individual truly occupied centre stage and the provision of care was increasingly developed to fit the needs of the service users. In Wa-

lo n g

We kunnen niet zeggen dat de St.-Jozefregio (Verenigd Koninkrijk en Ierland) springlevend is: al jaren geen roepingen meer en momenteel gebukt onder de negatieve sfeer in de Kerk omwille van de misbruiken. Maar de ‘Brothers of Charity Services’ blijven uitblinken in innovatie en het nemen van verantwoorde risico’s. Een bezoek begin juni aan de services in Waterford, Limerick en Galway hebben me er opnieuw van overtuigd. Heel consequent wordt de weg naar de integratie en het stimuleren van de persoonlijke keuzen bij de mensen met een handicap verdergezet. We mochten er een aantal sterke voorbeelden van ontmoeten. In Galway startte men met een totaal nieuwe vorm van integratie, waarbij families worden ingeschakeld om mensen met een handicap tijdelijk op te vangen. Het gaat van een weekend en enige dagen tot een periode van 20 dagen dat deze mensen bij hen terecht kunnen. Een zeventigtal families werken momenteel mee en men hoopt dit in de toekomst nog uit te breiden. Er wordt gezorgd voor een eigen opleiding, een aanpassing van de woning in functie van de behoefte van de persoon met een handicap, en natuurlijk een centrale ondersteuning. Het is een experiment dat momenteel door de overheid wordt geëvalueerd en dat tot een nieuwe vorm van opvang van mensen met een handicap in de maatschappij kan uitgroeien. Nieuw en toch niet nieuw? Het deed ons denken aan de gezinsverpleging, waarbij chronische psychiatrische patiënten in Geel in België in families worden opgevangen.Vandaag leven nog 800 chronische patiënten in gezinnen en alles ontstond in Geel vanuit de devotie voor de heilige Dymphna, die Ierse prinses die in


On p e u t difficilement dire que la région de St-Joseph (Royaume-Uni et Irlande) n’a pas connu des jours meilleurs. Depuis des années, les vocations se font attendre et les abus, commis au sein de Église, ne font qu’appesantir le climat. Toutefois, l’œuvre des ‘Brothers of Charity Services’ continue à frapper par son esprit d’innovation et le fait d’assumer des risques maîtrisés. C’est en tout cas ce dont je fus convaincu après leur avoir rendu visite à Waterford, Limerick et Galway. Car c’est de manière très conséquente que la voie de l’intégration et la stimulation des choix personnels auprès des handicapés y est poursuivie. Nous avons pu en tout cas en apprécier de solides exemples au fil de nos rencontres. À Galway, c’est une toute nouvelle forme d’intégration qui est aujourd’hui pratiquée, en faisant appel à des familles d’accueil, chez qui les handicapés peuvent séjourner pendant une période donnée qui peut aller du weekend à

quelques jours, jusqu’à 20 jours de séjour. Quelque 70 familles y collaborent en ce moment et on espère pouvoir en élargir le nombre à l’avenir. Une formation spécifique leur est assurée, l’habitat adapté au besoin de la personne handicapée, avec, bien sûr, un support centralisé. Il s’agit d’une expérience qui fait actuellement l’objet d’une évaluation par les autorités concernées, afin de pouvoir en faire une nouvelle forme d’accueil pour les personnes frappées d’un handicap dans notre société. Cela vient de sortir, mais est-ce tellement neuf? Cela ne peut que nous rappeler cette tradition d’accueil en famille de patients psychiatriques chroniques, telle qu’elle fut jusqu’à ce jour pratiquée à Geel en Belgique. Quelque 800 patients chroniques y vivent encore en foyer, cette longue tradition remontant à la dévotion à la sainte Dymphne, cette princesse irlandaise qui fut assassinée au septième siècle par son père, pour avoir refusé de devenir sa femme. Dymphne devint la patronne des malades mentaux, et c’est autour de sa tombe que s’est développée, à Geel, une dévotion importante, qui voulait que les malades mentaux passent un certain temps non loin de sa tombe, en cherchant à se loger près des habitants de Geel. Ainsi, se développa un modèle inédit de soins aux handicapés mentaux, de soins en famille, qui brava les temps et peut être considéré comme une forme pionnière

D E U S C A R I TA S E ST - M A G 2 0 1 0 -3

de zevende eeuw door haar vader werd vermoord nadat ze bleef weigeren zijn vrouw te worden. Dymphna werd de patrones van de geesteszieken en rond haar graf in Geel ontwikkelde zich een ganse devotie, waarbij geesteszieken een tijd bij haar graf moesten blijven en logement zochten bij de inwoners van Geel. Zo ontstond een uniek model in de geestelijke gezondheidszorg, de gezinsverpleging, dat de evolutie van de tijd overleefde en dat als een voorloper kan worden beschouwd van de sociale psychiatrie. Dat het bleef bestaan heeft zeker te maken met een ganse mentaliteit die bij de inwoners van Geel ontstond en die ook de voorwaarde vormt en blijft voor ieder project van integratie van mensen met een handicap in de maatschappij. Het is deze mentaliteit die zal nodig zijn om het project in Galway verdere slaagkansen te geven. Het leren rekening houden met de rechten van mensen met een handicap, hun wensen en verlangens was een lang proces dat in de Ierse services in zijn meest radicale vorm is doorgevoerd. De persoon kwam er werkelijk centraal te staan en de dienstverlening werd steeds meer uitgewerkt in functie van de gebruikers. In Waterford wordt de kleinschalige residentiële opvang geleidelijk

a

ry

y a w g

i p T p o er t

11


D E U S C A R I TA S E ST - M A G 2 0 1 0 -3

12

terford, they are gradually running down the small-scale residential relief services, and today, in addition to the four remaining bungalows on the property, there are no less than twenty houses in Waterford, and there is a trend towards living alone or two people living together. We heard a few testimonies from the service users, and they explained how they went from an institutional setting to group living and then to their own apartment or house, and they shared the feeling that they had as much right to choose and decorate their own home as every other citizen. They try to be considerate of the service users as much as possible with regard to the daily activities. The word ‘flexibility’ fits in here, which is expected of caregivers so they can respond to the needs of the service users and guide them towards sound choices. We sang ‘It’s a long way to Tipperary’ on our way from Waterford to Tipperary, the place where the two services meet, namely the one in Waterford and the one in Limerick. Enthusiasm and always wondering what the next step might be in the improve-

ment of the quality of life. This is more than integration; it is a real attempt at offering new values to society, in order to evolve from inclusion into true partnership. In the discussions with the staff members, I heard the phrase “We, as Brothers of Charity” so many times. The identification with the ethos of the congregation is very strong, and the Brothers of Charity Services in Ireland offer a very contemporary interpretation of our motto ‘God is love’. They commemorate Father Triest, as well, and they continue that for which he gave his life: improving the living situation of those who are threatened in their human dignity, and going ever further; davantage, ever more. Our emblem with the heart at the centre hangs in the office of the Director of Services of Limerick. Having a heart for our neighbour; that’s what it’s all about, as well as continuing to refine our professionalism with love as the starting point. Davantage! Bro. René Stockman

volledig afgebouwd en vandaag zijn er naast de vier nog bestaande bungalows op het domein niet minder dan twintig huizen in Waterford, met een trend om steeds meer naar individueel wonen en samenwonen met twee te gaan. We mochten van de gebruikers zelf een aantal sterke getuigenissen horen over hoe ze vanuit een institutionele setting naar een groepswoning gingen om finaal in een eigen appartement of huisje terecht te komen, met het gevoel dat ze net zoals de andere burgers het recht hebben om een eigen woning te kiezen en deze ook zelf in te richten. Ook bij de invulling van de dagactiviteiten wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de gebruikers. Hier past natuurlijk het woord ‘flexibiliteit’, wat van de begeleiders wordt verwacht om steeds in te spelen op de wensen van de gebruikers en deze tegelijk te begeleiden naar verantwoorde keuzen. ‘It’s a long way to Tipperary’, zongen we op weg van Waterford naar Tipperary, de plaats waar de twee services mekaar ontmoeten; deze van Waterford en deze van Limerick. Enthousiasme en zich steeds de vraag blijven stellen wat de volgende stap kan zijn in de verhoging van de kwaliteit van het leven. Hier klinkt meer dan integratie, maar een echt pogen om aan de maatschappij nieuwe waarden aan te bieden, om van inclusie naar echt partnership te kunnen groeien. Hoe dikwijls mocht ik in de discussies


d e verbetering van de levenssituatie van medemensen die in hun menselijke waardigheid bedreigd worden, en het daarin steeds verder gaan, davantage, steeds meer. In het kantoor van de verantwoordelijke van de diensten van Limerick hangt ons embleem met het hart als centraal gegeven. Hart hebben voor medemensen: daarover blijft het gaan, en de professionaliteit vanuit de liefde blijven verfijnen, davantage! Br. René Stockman

des besoins et des souhaits de leurs bénéficiaires. Dans le cas de Waterford, on voit qu’une microstructure d’accueil résidentiel cède progressivement la place. Ainsi, les quatre bungalows qui se trouvent encore sur le domaine et non moins d’une vingtaine de maisons dans la localité, suivront le modèle d’un habitat toujours plus individualisé et d’une cohabitation à deux. Nous avons pu apprécier de la bouche des handicapés eux-mêmes comment ils avaient vécu ce passage de l’institution à un habitat groupé, pour se retrouver finalement dans

un appartement ou une maisonnette, avec le sentiment d’avoir au même titre que tous les autres citoyens le droit de choisir leur logement et de l’aménager à leur goût. Le programme des activités journalières tient également le plus possible compte des souhaits des pensionnaires. Il s’agit ici avant tout pour ceux qui les encadrent, de faire preuve de toute la flexibilité, pour suivre au plus près et répondre au mieux à ce qu’ils désirent et pour les amener ainsi à faire les choix les plus opportuns. Partant de Waterford, nous chantions ‘It’s a long way to Tipperary’, car c’est là, en ce lieu, que les deux services, celui de Waterford et celui de Limerick, sont centralisés. Pouvoir faire preuve d’enthousiasme et préconiser à chaque fois le prochain pas, la prochaine phase susceptible d’accroître la qualité de vie. Plus que de la simple intégration, il s’agit ici d’offrir à notre société des valeurs nouvelles afin de passer de l’inclusion à un partenariat véritable. Combien de fois n’ai-je pu apprécier de la bouche des collaborateurs l’expression ‘Nous en tant que Frères de la Charité’. L’identification à l’éthique de la congrégation est forte, et notre devise ‘Dieu est amour’ prend dans le cas des ‘Brothers of Charity Services’ tout son sens. Voilà comment ici aussi l’héritage du Père Triest est commémoré et comment ce à quoi il consacra sa vie est actualisé: améliorer la situation de vie du semblable, menacé dans sa dignité humaine, et aller toujours plus loin en cela, davantage. On remarque dans le bureau du responsable des services de Limerick l’emblème de notre cœur, au centre du graphisme. Car en effet, il s’agit avant tout et toujours de mettre le cœur au centre des soins prodigués aux semblables, et de laisser inspirer nos qualités professionnelles par l’amour, toujours davantage! Fr. René Stockman

D E U S C A R I TA S E ST - M A G 2 0 1 0 -3

met de medewerkers horen ‘Wij als Broeders van Liefde’. De identificatie met de ethos van de congregatie is sterk, en ons devies ‘God is liefde’ ontvangt in de ‘Brothers of Charity Services’ in Ierland een heel actuele invulling. Ook zij herdenken Vader Triest en zetten verder waar hij zijn leven voor gaf:

de la psychiatrie sociale. Le fait que cette tradition a ainsi pu se poursuivre, est certainement dû à l’esprit qui anima jusqu’à ce jour les habitants de Geel et qui demeure également la condition indispensable pour qu’un projet d’intégration d’hommes et de femmes frappés d’handicaps dans notre société, puisse porter ses fruits. C’est ce même esprit qu'il nous faudra pour réussir le projet lancé à Galway. Tenir compte des droits de l’handicapé, de ses désirs et souhaits est un long processus qui a trouvé son aboutissement dans la forme la plus radicale au sein de l’œuvre irlandaise. C’est la personne qui occupe la place centrale dans une prestation de soins, toujours déclinée en fonction

13


Pakistan

Hou het h

D E U S C A R I TA S E ST - M A G 2 0 1 0 -3

Keep a cool head

14

45 degrees Celsius; even the brothers in Lahore thought it was too hot.And with a power failure that day and the water in the shower being hardly bearable, it is quite understandable that everything above body temperature is hard to endure. No, I believe that I have never perspired this much as I did during that first day of my visit to Pakistan in June 2010. It felt like a natural sauna. It was already quite busy in the narrow streets leading to our convent at 4 o’clock in the morning. After all, who can sleep in such heat? Here and there, men were drowsing in the street on folding beds while certain shops were already open for business and tsapati was being prepared in little eating houses. The brothers had put their folding beds on the convent roof; in such heat they did not need to worry about mosquitoes. We started believing that the earth was actually heating up.

Yuhanabad in Lahore, known for its Christian colony in a predominantly Islamic environment: they do not speak of inter-religious dialogue here, they are just happy that it is relatively safe and that there is mutual respect. They have their own schools and hospitals, and several congregations have their formation houses here. Father Roy, a priest from Sri Lanka, established the ‘Renewal Centre’ here, where approximately 100 laymen currently receive pastoral formation. They make up the pastoral teams in the parishes and, with the priests and religious, they are the powerful backbone of the Christian communities. As it is often the case in countries where Catholics form only a small minority, these Catholic communities in Pakistan are fervent and they are used to fighting for their faith. During these hot summer months, the schools are closed for three months. It was quiet in our convent. The Triest Middle School looked de-

45 graden: zelfs de broeders in Lahore vonden het te veel. Als daarbij de elektriciteit voor een ganse dag uitvalt en het water in de douche nog amper te verdragen is, begrijpt men dat alles boven de eigen lichaamstemperatuur moeilijk te dragen is. Neen, ik denk niet dat ik ooit zoveel getranspireerd heb als die eerste dag van mijn bezoek aan Pakistan in juni 2010. Het was als een natuurlijke sauna. In de smalle straatjes die ons naar ons klooster leiden is het om 4 uur ’s morgens al vrij druk. Wie kan er immers slapen in zo een temperatuur? Hier en daar liggen er nog mannen te suffen langs de straat op verdraagbare bedden, maar ondertussen zijn de boetieks al open en wordt in de kleine eethuisjes de tsapati bereid. De broeders hebben hun draagbedden op het dak van het klooster opgesteld, want met zo een hitte hoeft men niet voor de muggen te vrezen. We gaan hier echt geloven dat de aarde verder aan het opwarmen is. Yuhanabad in Lahore, gekend om zijn christelijke kolonie in een overwegend islamitische omgeving: men spreekt er niet over interreligieuze dialoog maar men is er reeds blij dat er relatieve veiligheid heerst en we-


hoofd koel derzijds respect. Men heeft er eigen scholen en ziekenhuizen, en verschillende congregaties hebben er hun vormingshuizen. Father Roy, een priester afkomstig uit Sri Lanka, richtte er een “Renewal Centre” in waar op dit ogenblik een 100-tal leken een pastorale vorming volgen. Zij bemannen de pastorale equipes in de parochies en vormen er samen met de priesters en de religieuzen krachtige kernen van waaruit de christelijke gemeenschappen worden begeleid. Zoals dikwijls in landen waar katholieken een kleine minderheid vormen, ontmoet men ook in Pakistan vurige katholieke gemeenschappen die gewoon zijn om voor hun geloof te strijden. Tijdens deze hete zomermaanden zijn de scholen voor drie maanden gesloten. Het is dan ook rustig in ons klooster. De “Triest Middle School” ligt er verlaten bij zonder de 200 kinderen die er normaal iedere morgen reeds vroeg aan de schoolpoort verschijnen. Een “armenschool’ naar het model van onze eerste Bijlokeschool in Gent, waar kinderen uit arme gezinnen perspectieven ontvangen via een degelijke basisvorming. Voor velen is dat de enige kans om aan een

45 degrés: c’était trop, même pour les frères de Lahore. Si l’on y ajoute que l’électricité se coupe pendant une journée entière et que l’eau de la douche est d’une température à peine supportable, on comprendra que la tolérance physique a ses limites. Non, je ne crois pas avoir un jour autant transpiré que ce premier jour de ma visite au Pakistan, en juin 2010: un vrai sauna! Les ruelles qui nous menaient au couvent, grouillaient déjà de monde à 4 heures du matin. Qui, d’ailleurs, pourrait dormir dans une telle chaleur? Ci et là, les trottoirs étaient encore jonchés de quelques hommes, couchés sur des litières de fortune, ce qui n’empêchait pas les commerçants d’avoir déjà ouvert leurs boutiques, ni aux restaurateurs de préparer leurs tambouilles tsapati dans leurs petites gargotes. Les frères avaient, quant à eux, aménagé leur dortoir sur des civières, placées sur la terrasse du toit, la canicule ayant eu raison des moustiques. Ici, l’on comprend que le réchauffement climatique n’est pas une vaine hantise. Yuhanabad, à Lahore, est connu pour sa colonie chrétienne dans cet environnement dominé par l’islam: si le dialogue interreligieux n’est pas à

l’ordre du jour, on ne s’y réjouit pas moins de la relative sécurité et du climat de respect mutuel. On y possède ses propres écoles et hôpitaux, et plusieurs congrégations y ont établi leurs centres de formation. Le Père Roy, un prêtre originaire de Sri Lanka, y a fondé le “Renewal Centre”, où une centaine de laïcs suivent actuellement une formation pastorale. Ils animent les équipes pastorales dans les paroisses et y constituent avec les prêtres et les religieux des noyaux, appelés à encadrer les communautés chrétiennes. Comme c’est souvent le cas dans les pays où les catholiques se réduisent à une petite minorité, on rencontre également au Pakistan des groupes de catholiques fervents, habitués à se tenir sur la brèche pour défendre leur religion. Pendant les mois d’été caniculaires, les écoles sont fermées pour tout un trimestre. Le calme règne dès lors au couvent. La “Triest Middle School” prend un air abandonné, sans avoir à accueillir pendant cette période ses 200 enfants apparaissant tôt le matin déjà au porche de l’école. Une ‘école de pauvres’ selon le modèle de la première école de la Biloque à Gand, où des enfants issus de familles démunies reçoivent de nouvelles perspectives de vie, grâce à une formation de base

D E U S C A R I TA S E ST - M A G 2 0 1 0 -3

C ° 5 4

Gardez la tête froide

15


serted without the 200 children who come in early every morning. A ‘school for the poor’ built after the model of our first school at the Byloke in Ghent, where children from poor families were given perspectives through a sound basic education. For many of them, this is a unique chance to build a better future. Yes, I missed the traditional performance that the children love to offer during a visit. However, on 24 June, another performance was scheduled. When the sun set, we opened a new project: a relief centre for chronic psychiatric patients. Brothers Anwar and Amir finished their training as psychiatric nurses and are now ready to test their theoretical knowledge by practical experience. The building, which was once a formation house, was given a complete facelift and is now ready to receive about 10 patients. It is going to be a rehabilitation centre where chronic psychiatric patients will be given a warm welcome and receive support in a family atmosphere. The brothers are happy with this second apostolic work, which will soon take shape in Lahore, after twenty years of being in Pakistan. They are hoping to start a programme for persons with disabilities in the near future as the school, which was opened in 1991, was initially meant as a school for special education; however, it evolved into a school for the poor in response to the acute emergency situation.

24 June is an important date for our congregation. We commemorate the passing of Father Triest in 1836. During this jubilee year, this day is made even more colourful. In keeping with our spirituality, the brothers chose ‘The Sacred Heart of Jesus’ as the name for the new home – ‘Pak Dil’, as they call it in their native tongue. During the inauguration, we cited Father Triest’s devotion to the Sacred Heart as a reference to God’s love for man. This divine love can take shape in this new house throughout our brothers’ charity. Night fell as we left Lahore for Colombo, Sri Lanka. It had cooled down unexpectedly after a heavy thunderstorm. The brothers said it was a blessing. We were able to leave Pakistan feeling a bit cooler. A few roads were flooded already. This also happens during rain season: floods, roads that turn to rivers of mud, endless traffic jams caused by chaotic driving. At the airport, security was very strict. They even pierced the bottom of my suitcase with a pair of scissors, and my shoes were thoroughly examined, as well. In the meantime, we were able to follow the World Cup in South Africa on TV screens. Football is quite popular in Pakistan but cricket remains the national obsession. It will be cooler in Colombo; at least that is what the weather reports tell me.

D E U S C A R I TA S E ST - M A G 2 0 1 0 -3

Bro. René Stockman

16

mogelijke betere toekomst te bouwen. Ja, ik zal de klassieke performance moeten missen die de kinderen me bij een bezoek graag aanbieden. Maar op 24 juni is er een andere performance voorzien. Wanneer de zon letterlijk is ondergegaan zullen we een nieuw project openen: een opvangtehuis voor chronische psychiatrische patiënten. Broeders Anwar en Amir beëindigen hun opleiding als psychiatrisch verpleegkundige en zijn nu gereed om hun theoretische bagage aan de praktijk te toetsen. Het gebouw dat ooit als vormingshuis was voorzien kreeg een grondige facelift en is gereed om een 10-tal patiënten op te vangen. Het wordt een rehabilitatiecentrum waar chronische psychiatrische patiënten gastvrij zullen worden ontaald en in een familiale sfeer begeleid zullen worden. De broeders zijn gelukkig met dit tweede apostolaatswerk dat weldra in Lahore zal vorm krijgen, en dat na 20 jaar aanwezigheid in Pakistan. Ze hopen in de nabije toekomst ook iets op te

starten voor mensen met een handicap, want de school die in 1991 startte was eerst voorzien als een school voor buitengewoon onderwijs maar evolueerde als antwoord op een acute nood tot een armenschool. 24 juni is een belangrijke datum in onze congregatie. We herdenken dan het overlijden van Vader Triest in 1836. Tijdens dit jubeljaar krijgt deze dag nog meer een bijzondere kleur. In lijn met onze spiritualiteit kozen de broeders


voor het “Heilig Hart van Jezus” als naam voor het nieuwe tehuis. “Pak Dil” klinkt het in het Pakistaans en tijdens de inauguratie mochten we de Heilig Hart-devotie bij Vader Triest aanhalen als verwijzing naar Gods liefde voor de mens. Het is deze goddelijke liefde die doorheen de caritas van onze broeders in dit nieuwe tehuis vorm mag krijgen.

schoenen worden aan een speciaal onderzoek onderworpen. Ondertussen kunnen we op de schermen het voetbal uit Zuid-Afrika volgen. Ook in Pakistan heeft men daar interesse voor, al is cricket een meer gegeerde sport dan voetbal. In Colombo zal het koeler zijn, als ik de weersvoorspelling mag geloven. Br. René Stockman

de qualité. Pour beaucoup il s’agit là de l’unique chance de construire un avenir meilleur. Oui, je devrai ainsi me passer de la classique scénette d’accueil que les enfants aiment proposer à l’arrivée du visiteur. Mais le 24 juin, c’est une autre sorte de représentation qui est à l’ordre du jour. Au coucher du soleil, nous lancerions un nouveau projet: une maison d’accueil pour patients psychiatriques chroniques. Les Frères Anwar et Amir terminent leur formation en tant qu’infirmiers psychiatriques et sont maintenant prêts à mettre en pratique leur bagage théorique. Le bâtiment qui avait auparavant été prévu comme maison de formation, a été réaménagé de fond en comble afin de pouvoir accueillir une dizaine de patients. Ce centre de revalidation pourra ainsi accueillir des patients psychiatriques chroniques pour les y encadrer dans une ambiance familiale. Les frères se félicitent de ce deuxième volet d’œuvre apostolique qui se concrétisera à Lahore, après 20 années de présence au Pakistan. Ils espèrent pouvoir démarrer également dans un avenir proche une forme d’accueil pour personnes handicapées, car cette école, créée en 1991 et initialement prévue pour l’enseignement spécial, évolua sous la pression d’une forte demande vers un établissement d’enseignement pour enfants pauvres. Le 24 juin constitue une date importante dans notre congrégation, vu que nous commémorons alors le décès du Père Triest en 1836. Cette année jubilaire prendra une coloration plus prononcée encore cette année, vu que dans la continuité de notre spiritualité, les frè-

res ont choisi le “Sacré-Cœur de Jésus” pour enseigne du nouvel établissement. “Pak Dil” en sera la version pakistanaise et l’inauguration fut l’occasion de se référer à la dévotion du Sacré-Cœur, telle que l’a vécue le Père Triest en tant que reflet de l’amour divin pour l’homme. C’est cet amour divin qui s’exprimera par l’œuvre de charité fournie par les frères dans cette nouvelle maison. La nuit était déjà tombée lorsque nous nous mettions de Lahore en route pour Colombo, au Sri Lanka. Un intense orage nous apporta une fraîcheur tant attendue que les frères n’hésitèrent pas à parler de “bénédiction” en le voyant arriver. C’est donc rafraîchis que nous quittions le Pakistan, alors que plusieurs routes se trouvaient déjà inondées par les flots. Car cela aussi fait partie du scénario à l’époque des moussons: inondations, chemins transformés en traînées boueuses, et embouteillages innombrables suite à un mode de conduire chaotique. À l’aéroport, on est passé au ‘crible’ avant de s’embarquer. Le fond de ma valise sera même percé avec des ciseaux, alors que mes chaussures font l’objet d’un contrôle très assidu. Entre-temps, nous pouvons suivre sur des écrans le match de football en Afrique du Sud. Cela fait également partie du centre d’intérêt des Pakistanais, même s’ils lui préfèrent le cricket. À Colombo, le climat sera plus avenant, plus frais, si je peux me fier aux prévisions météorologiques. Fr. René Stockman

D E U S C A R I TA S E ST - M A G 2 0 1 0 -3

Het was opnieuw nacht toen we van Lahore naar Colombo in Sri Lanka vertrokken. Een zwaar onweer bracht onverwacht wat afkoeling, en de broders spraken van een “blessing”. We konden dus wat afgekoeld Pakistan verlaten, en een aantal wegen stonden reeds onder water. Want ook dat is het lot tijdens het regenseizoen: overstromingen, wegen die tot een modderpoel worden omgevormd, eindeloze opstoppingen door het chaotisch rijgedrag. In de luchthaven is de controle zeer scherp. De bodem van mijn valies wordt zelfs met een schaar doorprikt en mijn

17


The Netherlands - Nederland - Pays-Bas

Saying goodbye to Brother Afscheid van Broeder Adieu au Frère It is with pain in our hearts that we say goodbye to our beloved confrere Ton van Heugten, Regional Superior of the Saint Mary Region. When I saw him for the last time at Maxima Hospital, I saw how he was suffering but also fighting and hoping that he would recover. His fighting for a good cause – his own life this time – and hoping against all hope were the special traits that marked Bro. Ton’s life and did him honour and had everything to do with his faith.

D E U S C A R I TA S E ST - M A G 2 0 1 0 -3

Brother Ton meant a lot to the congregation and particularly to the Saint Mary Region. As the person in charge at Eikenburg, he was highly appreciated for his care for the boarding house, for his vision, with which he changed the look of the entire estate, for allowing and being open to the growth of many projects, if it was in the service of the neighbour, particularly the sick, the young people in training, the disabled person, the poor of this world. His dedication to the people of Zonnebloem (Sunflower), who were the first guests at Eikenburg, the development of palliative care and other care projects, the creation of a new rest home for the brothers and other religious and priests, the renovation of the convent, the care for the chapel… In-

18

Visit to brothers in South-Africa, 2008

Ton van Heugten

deed, it was all looked after by that one person who did it from the heart, a very big heart. During the last few months, when his illness started to get the better of him, everyone soon became aware of all the things that Bro. Ton did, often in silence, behind the scenes, through a contact or a good friend, at times very early in the morning or late at night, and during weekends. Brother Ton was always there when people needed him and always provided a creative solution, which made him liked by many. He was honoured for it and was named honorary citizen of Eindhoven, a title he fully deserved. His involvement was not limited to Eikenburg alone. For many years, he was a board member of the Saint Mary Province – now Region – and was the Regional Superior for sixteen years. The life and the well-being of the brothers remained his first concern, even in times that were not easy for him as he was getting older and had to cope with having fewer possibilities. Here, we saw a man who never gave up hope. He remained open to new vocations, and particularly made sure that all brothers continued to serve their vocation and mission. He brought them together, and led recollections, retreats and more recreational

Met pijn in het hart hebben we allen afscheid moeten nemen van onze geliefde medebroeder Ton van Heugten, regionale overste van de St.-Maria-regio. Toen ik hem de laatste maal heb ontmoet in het Maxima-ziekenhuis zag ik hoe hij leed, maar tegelijk bleef vechten en bleef hopen dat er alsnog een passend geneesmiddel zou worden gevonden. Dit vechten voor de goede zaak, ditmaal zijn eigen leven, en hopen tegen alle hoop in waren toch wel speciale trekken die het leven van Br. Ton getekend hebben en die hem sierden en die alles met zijn geloof te maken hadden. Broeder Ton heeft heel veel betekend voor de congregatie en voor de St.Maria-regio in het bijzonder. Als verantwoordelijke voor Eikenburg werd hij alom gewaardeerd voor zijn zorg voor het internaat, voor de visie waarmee hij het hele domein van aanschijn wist te veranderen, voor de vele projecten die hij er liet groeien en waarvoor hij steeds open stond, als het maar ten dienste was voor de medemens, speciaal de zieke, de jongeren in opleiding, de mens met een handicap, de armen van deze wereld. Zijn inzet voor de mensen van “Zonnebloem” die reeds als eersten te gast waren op Eikenburg, de uitbouw van de palliatieve zorg en de andere zorgprojecten, de creatie van een nieuw rustoord voor de broeders en andere religieuzen en priesters, de renovatie van het klooster, de zorg voor de kapel, ... ja, het werd allemaal door die ene persoon behartigd en dit met een heel groot hart.Toen de ziekte hem de laatste maanden meer belemmerde werd men vlug gewaar wat Br. Ton allemaal deed, dikwijls in stilte, achter de schermen, via een relatie hier en een goede vriend daar, soms reeds heel vroeg in de morgen of laat in de avond en in het weekend. Broeder Ton was er altijd wanneer


men hem nodig had en zorgde steeds voor een oplossing met een creativiteit die hem voor zovelen echt sympathiek maakte. Hij werd er nog om gelauwerd en hij mocht zich ereburger van Eindhoven noemen, een titel die hij meer dan verdiend had. Maar zijn aandacht bleef niet beperkt tot Eikenburg. Hij was vele jaren bestuurslid van de St.-Maria-provincie, nu -regio, en was er 16 jaar de regionale overste van. Het leven en het welzijn van de broeders bleef hier zijn eerste bekommernis, en dit in niet gemakkelijke tijden van afbouw, ouder worden, afnemen van mogelijkheden. En hier zagen we een man die bleef hopen. Hij bleef open staan voor nieuwe roepingen en zorgde vooral dat alle broeders hun roeping en zending bleven behartigen. Hij wist de broeders samen te brengen, zorgde voor recollecties en retraites en meer recreatieve momenten. Hij vond de geschikte momenten om te vieren en was erbij wanneer er getreurd werd. Alle broeders van de St.-Maria-regio voelen zich echt verbonden met mekaar en de congregatie, en de bindende figuur was Br. Ton als hun herder. Ook bleef hij de eigen kleine apostolaatswerken behartigen die echt in het hart geschreven staan van het charisma van de congregatie en schrok er niet voor terug daarrond samenwerkingsverbanden met anderen te exploreren en aan te gaan. Zijn laatste zorg was de opstart van de vorming van aangesloten leden en hij was gelukkig de eerste kandidaten te mogen verwel-

C’est avec beaucoup de peine dans le cœur que nous avons dû faire nos adieux à notre confrère bien-aimé Ton van Heugten, supérieur régional de la région de Ste-Marie. Lorsque je l’ai rencontré pour la dernière fois à l’hôpital Maxima, je pus voir combien il souffrait, mais continuait son combat dans l’espoir qu’un médicament puisse encore être trouvé. Cette lutte pour la bonne cause, cette fois sa propre vie, et son espérance à l’encontre du diagnostic, étaient des traits marquants qui rehaussèrent cette vie du Fr. Ton dans toutes les œuvres témoignant de sa profonde foi. Le Frère Ton a signifié beaucoup pour la congrégation, et plus particulièrement pour la région de Ste-Marie. En tant que responsable de Eikenburg, il était par tous apprécié pour les soins à l’internat, pour sa vision qui l’amena à donner au domaine un nouvel éclat, pour les nombreux projets qu’il développa et auxquels il était toujours ouvert, pour autant qu’ils servent le prochain, et plus particulièrement le malade, les jeunes en formation, les handicapés, les pauvres de ce monde. Son engagement pour les résidents de “Zonnebloem”, qui étaient des premiers hôtes de Eikenburg, le développement des soins palliatifs et des

D E U S C A R I TA S E ST - M A G 2 0 1 0 -3

200 years Brothers of Charity, Eikenburg, 2007

autres projets de soins, la création d’une nouvelle maison de repos pour les frères et autres religieux et prêtres, la rénovation du couvent, les soins portés à la chapelle, ... tout cela fut mené à bien par une seule personne au cœur débordant. Lorsque la maladie l’en empêcha au cours de ces derniers mois, on se rendit compte de tout ce que le Fr. Ton avait pris sur lui, souvent en silence, dans les coulisses, grâce à une connaissance par ci, un ami par là, parfois très tôt le matin ou jusque tard dans la nuit, ou pendant le weekend. Le Frère Ton était toujours là où on avait besoin de lui, et trouvait toujours la solution avec cette créativité qui le rendait si sympathique à un si grand nombre de personnes. On ne manqua pas d’ailleurs de l’en féliciter et de le faire citoyen d’honneur d’Eindhoven, titre qu’il avait plus que mérité. Mais son attention ne se limitait pas à Eikenburg. Il était pendant de nombreuses années membre de la direction de la province de Ste-Marie, devenue par la suite une région, et en fut le supérieur régional pendant 16 ans. La vie et le bien-être des frères demeuraient son premier souci, et ce à une époque qui n’était pas des plus faciles, compte tenu du vieillissement, de la réduction des possibilités et de la suppression d’un certain nombre d’activités. Et c’est là que nous trouvions un homme toujours prêt à y croire. Il demeurait ouvert aux nouvelles vocations et veillait surtout à ce que l’ensemble des frères persévèrent dans leur vocation et leur mission. Il savait réunir les frères, organisait des

19


D E U S C A R I TA S E ST - M A G 2 0 1 0 -3

20

moments. He chose appropriate times for celebration and was there in times of sorrow. All brothers of the Saint Mary Region feel truly connected to one another and to the congregation, and the one who united them was Bro. Ton, their shepherd. He also continued to look after his own little apostolic works, which were truly aimed at the heart of the congregation’s charism, and he was not afraid of exploring and entering into After a reunion with former pupils, Eikenburg, 2009 collaborations with others regarding these matters. His final concern was the start of the formaa group of friends on the occasion of tion of associate members, and he was the congregation’s jubilee celebration. happy to welcome the first candidates. We can honestly say that he was a ‘conThe hope he had for his own life was gregation-minded’ brother, a man who a mere reflection of the hope he carlived for the congregation, whose joy ried deep inside and which was mainly and pain he shared. He faced this pain focused on others. once again during the last few months, His involvement abroad, particularly which must have affected his personal in Indonesia, Papua New Guinea, and suffering. South Africa was highly valued by all. He went there to encourage his conLooking back on Brother Ton’s life, we freres, to support them, to listen to their see a man who loved art, who loved needs, and to help find solutions, as he to surround himself with cultural magdid in the Netherlands.The missionaries nificence, and who knew how to offer were always welcome, and the brothers the perfect gift with great sensitivity. who were passing through could also He was so happy to hear that he could enjoy his hospitality. Brother Ton had a have a statue designed on the occasion special interest in training young conof the congregation’s bicentenary. The freres, and he was happy to be able to statue of our Founder Peter Joseph support them financially. It was buildTriest, which overlooks the garden at ing the future, across borders, because Eikenburg, inspired him to publish a he understood that it was essential to history book and hold an exhibition in continue that which arose in the Neththe city of Eindhoven. He saw to it that erlands so many years ago and which is all deceased brothers were brought to now being developed in many countries the mutual burial ground at Eikenburg, in Africa and Asia. The idea of having his which was tastefully developed. Every own project agency took shape in his time that I visit Eikenburg, I could not mind, and he founded Caraes-Nederhelp visiting the cemetery and mediland. Again, we experienced how inspirtating in that oasis of green, peace, and ing he was to other people and how he harmony. And now, Bro. Ton will be brought them together as a member of there, as well. an advisory committee or a member of

komen. De hoop die hij voor zijn eigen leven had was slechts een uitstraling van de hoop die hij diep in zich droeg en die vooral naar anderen gericht was. Maar zijn aandacht ging ook buiten de grenzen, dan vooral naar de medebroeders in Indonesië, in Papoea-NieuwGuinea, in Zuid-Afrika. Hij ging er graag naartoe om aan te moedigen, om hen te ondersteunen, om naar hun noden te luisteren en er, zoals in Nederland, mee naar oplossingen te zoeken. De missionarissen waren steeds welkom bij Br. Ton en ook de broeders op doortocht mochten van zijn gastvrijheid genieten. De opleiding van de jongere medebroeders kende zijn bijzondere interesse en hij was blij deze ook financieel te kunnen steunen. Het was bouwen aan de

Pilgrimage, Kevelaer, 2010

toekomst, grensoverschrijdend, want hij begreep dat wat zovele jaren in Nederland was ontstaan en ontwikkeld nu ook in vele landen in Afrika en Azië werd verdergezet. De oprichting van een eigen projectenbureau ontsproot in zijn geest en kreeg gestalte in Caraes-Nederland, en opnieuw mochten we ervaren hoe begeesterd hij mensen kon samenbrengen als lid van een adviescomité of als lid van een vriendengroep ter gelegenheid van het jubelfeest van de congregatie. We kunnen hem terecht benoemen als een congregatie-minded broeder, een man die slechts leefde voor zijn congregatie, wiens vreugde hij deelde en wiens pijn hij droeg. Hij werd met die pijn de


laatste maanden nog eens speciaal geconfronteerd, en dat lijden heeft zijn persoonlijk lijden zeker beïnvloed.

graafplaats op Eikenburg overgebracht werden en ook dit werd met smaak uitgebouwd. Telkens ik in Eikenburg kom kan ik het niet laten even naar het kerkhof te gaan en te mediteren in die oase van groen en rust en harmonie. Ik zal er nu ook Br. Ton zelf kunnen bezoeken. Maar bovenal, en het is wellicht de basis van zijn ganse leven, zagen we in Br. Ton een ware Broeder van Liefde. Hij wist in de moeilijke post-conciliaire tijd samen met zijn medebroeders een nieuw evenwicht te vinden tussen het samen bidden, werken, ontspannen en de ruimte voor het eigen initiatief. Ja, hij creëerde voldoende openheid om de eigenheid

recollections et des retraites et des moments plus récréatifs. Il trouvait des moments opportuns de célébrer, de fêter, et de montrer sa compassion envers les affligés. Tous les frères de la région de Ste-Marie se sentent réellement liés les uns aux autres et à la congrégation, et considèrent le Fr. Ton comme la personne de liaison, comme leur pasteur. Il continuait aussi à prendre à cœur des œuvres apostoliques de portée plus réduite, qui étaient inscrites au cœur du charisme de la congrégation, et ne rechignait pas à explorer avec d’autres des liens de collaboration et à les mettre en œuvre. Son dernier souci était l’information des membres affiliés, qu’il se plaisait à accueillir. L’espoir qu’il avait pour sa propre vie, n’était que le reflet de cette espérance qu’il portait profondément en lui et était principalement adressée aux autres. Mais son attention dépassait également les frontières, principalement pour ses confrères d’Indonésie, de Papouasie Nouvelle Guinée, et d’Afrique du Sud. Il aimait s’y rendre pour les encourager, les soutenir dans leurs efforts, écouter leurs besoins et, tout comme aux PaysBas, rechercher avec eux des solutions. Les missionnaires étaient toujours les bienvenus chez le Fr.Ton, et les frères de passage pouvaient également s’y féliciter de son hospitalité. Son intérêt particulier était porté pour les jeunes confrères qu’il aidait financièrement aussi avec plaisir. C’était construire à l’avenir, audelà des frontières, car il avait compris que ce qui avait vu le jour aux Pays-Bas et s’y était développé, était aujourd’hui poursuivi en Afrique et en Asie. La créa-

Symposium about psychiatry, Eindhoven, 2007

tion d’un propre bureau de projets lui vint à l’esprit et se concrétisa dans Caraes-Pays-Bas, alors que nous pouvions ainsi, une nouvelle fois, expérimenter avec quel enthousiasme et conviction il parvenait à réunir des personnes en qualité de membre d’un comité de conseil ou d’un groupe d’amis, à l’occasion de la fête jubilaire de la congrégation. Nous pouvons voir en lui une figure de proue de la congrégation, un homme qui ne vivait que pour celle-ci, dont il partageait les joies et les épreuves. En matière d’épreuves, il y fut confronté au cours de ces derniers mois, ce qui aura certainement influencé son propre calvaire. Commémorer le Fr. Ton van Heugten nous fait voir en lui un homme qui aimait l’art, s’entourait de qualité culturelle et savait offrir de manière raffinée. Ainsi, fut-il très heureux de faire concevoir, pour fêter le 200ème anniversaire de la congrégation, cette statue de notre Fondateur Pierre Joseph Triest, qui trône actuellement à Eikenburg, ainsi aussi stimulait-il la publication de notre propre historique et l’organisation de notre propre exposition dans la ville d’Eindhoven. Il fit en sorte que tous les frères décédés puissent être ensevelis au cimetière commun d’Eikenburg, le tout avec le plus grand soin. Chaque fois que je me rends à Eikenburg, je ne puis me retenir d’aller au cimetière et méditer dans cette oasis de verdure, de tranquilité et d’harmonie. Je pourrai maintenant également m’y recueillir sur la tombe du Fr. Ton. Mais avant tout, et cela constitue la

D E U S C A R I TA S E ST - M A G 2 0 1 0 -3

Terugkijkend naar Br. Ton van Heugten doet ons ook de mens zien die van kunst hield, die zich graag omringde met wat cultureel hoogstaand was en die met een fijngevoeligheid het gepaste geschenk wist aan te bieden. Hoe gelukkig was hij dat hij ter gelegenheid van het 200 jarig bestaan van de congregatie een beeld kon laten ontwerpen van onze Stichter Petrus Jozef Triest dat nu Eikenburg siert, stimuleerde om een eigen geschiedenisboek uit te geven en een heuse tentoonstelling opzette in de stad Eindhoven. Hij zorgde dat alle overleden broeders op de gezamenlijke be-

21


D E U S C A R I TA S E ST - M A G 2 0 1 0 -3

Above all, and this is probably the basis of his entire life, we saw a true Brother of Charity in Bro. Ton. During the difficult post-conciliar time, he and his confreres succeeded in finding a new balance between mutual prayer, work, recreation and the space for the individual initiative. Indeed, he created enough openness to allow everyone’s individuality to shine through, yet he made sure that the united view of the foundations of religious life were left intact and safeguarded. This could only promote authenticity, allow the growth of creativity, and reinforce the atmosphere of unity. Brother Ton was faithful to everything that is commended in religious life as the spiritual path towards sanctity: daily prayer with the meditation of the Word of God and the celebration of the Eucharist, translating God’s love into love for the confrere and for those whom we serve. Indeed, our motto ‘God is love’ brought about a deepening in Bro. Ton’s life so that he knew to whom he could look up when his life on earth came to an end. Brother Ton lived in God’s love, received a great deal of love from God and widely spread this love, abundantly and without measure. With this measure, and far beyond that, God has welcomed him to his eternal love, and Mary will bring him to her Son. Brother Ton, even if your task here on earth is done, continue down your little way, like Saint Therese of Lisieux, and shower roses on this earth every time we look up and think about you.

22

Beloved Confreres, in prayer we are one, with Bro. Ton, and we believe that his life, his suffering and his passing were not in vain. Let God fulfil that which Bro. Ton started with us, and let us cherish his memory and praise God for it. Continuing that which he was so committed to is the most beautiful thing that we can offer to him in gratitude. Bro. René Stockman

van eenieder aan bod te laten komen, maar zorgde er tegelijk voor dat de eenheidsvisie op de fundamenten van het religieuze leven intact werden bewaard. Dit kon alleen maar het authentieke stimuleren, de creativiteit laten groeien, de sfeer van verbondenheid versterken. Br. Ton was trouw in alles wat in het religieuze leven als spirituele weg naar de heiligheid wordt aanbevolen: het dagelijks gebed met de overweging van het Woord van God en de viering van de eucharistie, het vertalen van Gods liefde in de liefde voor de medebroeder en voor hen die we dienen. Ja, ons devies “God is liefde” heeft in het leven van Br. Ton een verdieping teweeggebracht, zodat hij wist naar wie hij mocht gaan en opkijken op het moment dat zijn leven op aarde tot een einde kwam. Br. Ton heeft in Gods liefde geleefd, heeft van God veel liefde mogen ontvangen en heeft deze liefde ruim verspreid, in overvloed en zonder maat. Het is met deze maat, en nog veel meer, dat God hem nu in zijn eeuwige liefde heeft ontvangen en dat Maria hem tot bij haar Zoon zal brengen. Broeder Ton, ook al is uw opdracht hier op aarde ten einde, blijf toch maar, zoals de heilige Teresia van Lisieux, uw kleine weg verder gaan door rozen op deze aarde te strooien telkens als wij naar u opkijken en aan u terugdenken. Beminde Medebroeders, in gebed blijven we verbonden, ook met Br. Ton, en we geloven dat zijn leven, lijden en sterven niet vergeefs is geweest. Laat God maar voltrekken wat Br. Ton met ons is begonnen en laten we zijn herinnering koesteren en er God voor prijzen. Voortzetten waarmee hij zo begaan was is het mooiste dat we hem nu in dankbaarheid kunnen aanbieden. Br. René Stockman

base de toute sa vie, nous avons trouvé dans le Fr. Ton un véritable Frère de la Charité. Il réussit à trouver dans cette difficile époque postconciliaire un nouvel équilibre avec ses confrères, dans la prière, le travail, la détente communs, tout en ménageant l’espace nécessaire aux propres initiatives. Oui, il arrivait à créer suffisamment d’ouverture pour que l’identité d’un chacun puisse s’épanouir, mais veillait également à ce que la vision unissante puisse être sauvegardée sur les fondements de la vie religieuse. Ceci ne pouvait que stimuler l’authenticité et le développement des créativités, ainsi qu’un esprit d’union. Le Fr.Ton était fidèle à tout ce qui dans la vie religieuse est préconisé comme la voie spirituelle vers la sainteté: la prière journalière à l’écoute de la Parole de Dieu, la célébration de l’eucharistie, l’application de l’amour divin dans l’amour pour son confrère et pour ceux que l’on sert. Oui, notre devise “Dieu est amour” a généré dans la vie du Fr. Ton un approfondissement, de sorte qu’il savait à qui s’adresser et qui admirer au moment où vint la fin de sa vie. Le Fr.Ton a vécu dans l’amour de Dieu, a pu recevoir l’amour de Dieu et a pu le diffuser en abondance, sans mesure. C’est en cette démesure, et bien plus, que Dieu l’accueillera dans son amour éternel et que Marie l’amènera auprès de son Fils. Frère Ton, même si votre mission a pris fin ici sur terre, continuez, tout comme sainte Thérèse de Lisieux, à poursuivre la petite voie, en semant des roses sur notre terre chaque fois que nous vous contemplons et que nous vous commémorons. Chers Confrères, nous demeurons unis dans la prière, également avec le Fr. Ton, et nous croyons que sa vie, sa souffrance et son trépas n’ont pas été vains. Que Dieu accomplisse ce que le Fr.Ton a commencé avec nous et chérissons sa mémoire en louant Dieu pour lui. Continuer sur ce dont il prit si intensément soin, est le plus beau cadeau que nous puissions lui offrir avec notre profonde gratitude. Fr. René Stockman


The Catholic schools of the Brothers of Charity:

teaching and education go hand in hand De katholieke scholen van de Broeders van Liefde:

onderwijs en opvoeding hand in hand

Les écoles catholiques des Frères de la Charité:

How it all started When Father Peter Joseph Triest left Lovendegem for Ghent in 1805, he was asked by the government to look after the nursing of the sick and the mentally ill, and the care of the elderly. Education was not part of his original range of duties. The fact that the congregation started teaching was rather a coincidence. It all started with Brother John Bertyn, who joined the first, small group of brothers in 1809. He was given a task that was important for the order of the house; he became the gatekeeper and was to oversee who entered of left.This was not a full-time job, however. Bertyn, who was born in Ghent, sat in his porter’s lodge and saw how several street urchins came to play next to the Byloke. He spoke to them, he showed them into his small office and offered them something to eat. Soon, he started teaching them about religion, and the basics of reading and writing. A few years later, a proper school was opened in Byloke Square. From the onset, education with the Brothers of Charity was focused on providing education for the workingclass child.A great deal of attention went into value-oriented teaching and education. For that purpose, an education plan was developed, which was updated later on. Even today, value-oriented teaching and a sound education remain our core tasks. The enormous expansion of the education with the Brothers of Charity in the 19th century continued in the 20th

Hoe het begon Toen Vader Petrus Jozef Triest in 1805 overstapte van Lovendegem naar Gent, werd hij door de overheid aangetrokken voor ziekenverpleging, bejaardenzorg en verpleging van geestesgestoorden. Onderwijs behoorde dus niet tot zijn taken. Dat de congregatie toch startte met lesgeven, was eerder toeval. Alles begon met broeder Jan Bertyn, die zich in 1809 bij de kleine eerste groep van broeders gevoegd had. Hij werd met een taak belast die belangrijk was voor de orde in huis: hij werd portier en moest toezien op wie binnenkwam. Dat was echter geen volle dagtaak en de Gentenaar Bertyn, zittend in zijn portierloge, zag hoe enkele straatjongens regelmatig naast de Bijloke kwamen ravotten. Hij zocht contact met hen, liet ze binnen in zijn kantoortje en bood hen iets te eten aan. Weldra gaf hij hen wat godsdienstonderricht en leerde hij hen de basis van het lezen en schrijven. Een paar jaar later werd definitief gestart met een echte school op het Bijlokeplein. Van bij de aanvang was het onderwijs van de Broeders van Liefde gekenmerkt door het onderwijs aan het volkskind. Tegelijk werd veel aandacht besteed aan het waardegericht opvoeden en opleiden. Daartoe werd een eigen opvoedingsplan uitgewerkt dat naderhand geactualiseerd werd. Ook nu nog blijven een waardegericht onderwijs en een degelijke opvoeding de kernopdrachten

Les débuts Lorsque le Père Pierre-Joseph Triest se transféra en 1805 de Lovendegem à Gand, il fut attiré par les autorités à s’occuper des soins des malades, des vieillards et des handicapés mentaux. L’enseignement ne faisait donc pas partie de ses premières tâches. Le fait que la congrégation s’était quand même mise à enseigner, tenait donc plutôt du hasard. Tout commença lorsque le frère Jan Bertyn avait rejoint le premier petit groupe de frères en 1809. Il fut chargé d’une tâche qui était importante pour l’ordre dans la maison: il devint portier et devait surveiller les allées et venues. Cela ne constituait cependant pas une tâche journalière de plein temps et le Gantois Bertyn, qui se trouvait dans sa loge de portier, remarqua que quelques enfants des rues venaient régulièrement jouer à la Biloque. Il les contacta, les fit entrer dans son bureau et leur offrit quelque chose à manger. Bientôt, il leur enseigna la religion et leur donna les bases

D E U S C A R I TA S E ST - M A G 2 0 1 0 -3

l’enseignement et l’éducation vont de pair

23


Belgium - België - Belgique

century. In addition to serving parish schools, the Brothers of Charity opted to establish more schools of their own. In Ghent, the birthplace of the congregation, the brothers remained very active in the field of education. As of 1877, they served at the school in Sint-Pietersaalststraat until 1968, and as of 1899, the Byloke School was transferred to Martelaarslaan, where it was permanently closed down in 1926. Meanwhile, in 1909, a primary school was opened in Smidsestraat. The little school recently celebrated its centenary.

and a nursery school was added. Soon, the school was too small again. A new wing was put into use in 2003. Despite its rough start, the school continued to grow and blossom! The school’s centenary was celebrated in a solemn fashion, not with a ‘dry’ aca-

van ons onderwijs. De hoge vlucht die het onderwijs van de Broeders van Liefde in de negentiende eeuw nam, werd in de twintigste eeuw voortgezet. Naast het bedienen van parochiescholen werd meer en meer geopteerd voor het oprichten v a n eigen scholen. In Gent, de ba-

1979

D E U S C A R I TA S E ST - M A G 2 0 1 0 -3

2009

24

Saint Paul’s 100 year anniversary When Saint Paul’s School started in 1909, there were only two classes. In order to have sufficient pupils, children who actually belonged in secondary school were brought in. They had never intended for the school to be around for long; it would quickly be transferred to another location. However, the school grew so fast that, soon, it was bursting at the seams. In the eighties, structural alterations were necessary. In 1997, the school became co-educational

demic session but with an actual anniversary celebration. The children were the central point, as they are the future, not just for the school but for society at large. Several months prior to the festivities, teachers and parents were asked to come up with one hundred creative activities and put them together with the children’s help, as a sign of the school’s eternal youth. One class went to visit a shepherd, other pupils took a guided tour of a museum, another group went to pick up rubbish in the woods, etc. With every activity, they could ‘earn’ a candle. During the celebration, there were more than 100 candles and all activities were displayed. The school that was there 100 years ago was presented, as well, with old school desks and teaching aids of the period.At the celebration, every class performed a play, which illustrated a part of the school’s history, after which they had a barbecue. The fact that everyone celebrated with such enthusiasm shows that the school does not only have a rich history but a great future, as well.

kermat van de congregatie, bleven de broeders zeer actief in het onderwijs. Vanaf 1877 waren ze dienstbaar in de St.-Pieters-Aalststraat en dat tot 1968, en vanaf 1899 werd de Bijlokeschool overgebracht naar de Martelaarslaan, waar ze in 1926 definitief werd gesloten. Intussen was men in 1909 ook gestart met de lagere school in de Smidsestraat. Het schooltje vierde onlangs zijn 100-jarig bestaan. 100 jaar Sint-Paulus Smidsestraat Toen de Sint-Paulusschool in 1909 van start ging, waren er amper twee klasjes. Om genoeg leerlingen te hebben, werden er zelfs kinderen bijgehaald die eigenlijk in het secundair onderwijs thuishoorden. Het was niet eens de bedoeling dat de school lang zou bestaan: ze zou snel overgebracht worden naar een andere plek. Maar het schooltje groeide zo hard dat het uit zijn voegen barstte. In de jaren ’80 drong een grote verbouwing zich op. In 1997 werd de school gemengd en kwam er een kleuterafdeling bij. Alweer werd de school te klein. In 2003 werd een nieuwe vleugel in gebruik genomen. Ondanks de moeizame start is het dus een groeiende en bloeiende school geworden!


Het honderdjarig bestaan werd onlangs plechtig gevierd, niet met een ‘droge’ academische zitting, maar met een heus verjaardagsfeest. De kinderen stonden centraal, aangezien zij de toekomst vormen, niet alleen voor de school, maar voor de hele samenleving. Maanden vóór de festiviteiten werd aan de leerkrachten en de ouders

1946 voorgesteld om honderd creatieve activiteiten te bedenken en samen met de kinderen uit te voeren, als teken van de eeuwige jeugd van de school. Zo ging een klas op bezoek bij een schaapherder, kregen andere leerlingen een rondleiding in een museum, ging nog een andere groep afval ruimen in het bos, … Bij elke activiteit werd een kaars ‘verdiend’. Op het feest werden de meer dan 100 kaarsen en de bijhorende activiteiten getoond. Daarnaast werd de school van 100 jaar geleden voorgesteld, met oude schoolbanken en didactische hulpmiddelen van toen. Op het feest zelf voerden alle klassen een toneelstukje op dat een deel van de geschiedenis van de school illustreerde en daarna volgde een barbecue. Dat er zo enthousiast werd gevierd, toont dat de school niet alleen een rijk verleden heeft, maar ook een grootste toekomst… Huidige situatie De Sint-Paulus basisschool in de Smidsestraat is natuurlijk maar één van de vele scholen van de congregatie in België. Want met meer dan 50 scholen

de l’écriture et de la lecture. Quelques années plus tard, le départ fut définitivement donné pour une école sur la place de la Biloque. Depuis le début, l’enseignement des Frères de la Charité se caractérisait comme un enseignement aux enfants du peuple. En même temps, une attention particulière était accordée à la qualité de l’enseignement et à l’éducation aux valeurs. À cet effet, un plan d’éducation était mis au point, lequel sera plus tard actualisé. Aujourd’hui encore, l’enseignement des valeurs et une éducation de qualité demeurent les missions fondamentales de notre enseignement. Le développement important que connut l’enseignement des Frères de la Charité au cours du dix-neuvième siècle, fut poursuivi au vingtième. Outre le travail effectué dans les écoles des paroisses, il fut opté toujours plus pour l’établissement de nos propres écoles. À Gand, berceau de la congrégation, les frères demeurèrent très actifs en matière d’enseignement. À partir de 1877, ils prêtèrent ainsi leurs services dans l’école de la St.-Pieters-Aalststraat et ce jusqu’à 1968, alors qu’à partir de 1899 l’école de la Biloque fut transférée avenue des Martyrs, où elle fut fermée en 1926. Entre-temps, en 1909, une école primaire fut également ouverte. Cette école fêta récemment son centenaire.

100 années Saint-Paul Smidsestraat Lorsque l’école de Saint-Paul démarra en 1909, elle ne comptait que deux petites classes. Afin d’avoir suffisamment d’élèves, on y ajouta des enfants qui auraient normalement dû avoir leur place dans le secondaire. On pensait à l’origine que cette école n’existerait pas longtemps et serait vite transférée vers un autre lieu. Mais l’école connut un tel développement que ses bâtiments devinrent vite trop exigus. Dans les années ’80, il fallait penser à l’agrandir. En 1997, l’école devint mixte et se vit ajouter une section de gardiennat. Une nouvelle fois, l’école devint trop petite. En 2003, une nouvelle aile fut ainsi inaugurée. Malgré les débuts difficiles, elle était donc devenue une école florissante! Le centenaire en a été récemment solennellement célébré, non pas avec une session académique ‘sèche’, mais comme une véritable fête d’anniversaire. Les enfants étaient au centre de l’intérêt, vu que c’est bien eux qui font l’avenir, non seulement de l’école, mais de toute la société. Plusieurs mois avant les festivités, les enseignants et les parents s’étaient vu proposer de prévoir des activités créatives à exécuter avec les enfants, et ce comme un signe de la jeunesse éternelle de l’école. Ainsi, une classe rendit visite à un berger, d’autres élèves purent faire une visite guidée au musée, et un autre groupe alla ramasser les détritus dans un bois, … Pour chaque activité, un cierge fut ‘mérité’. À la fête, on montra

D E U S C A R I TA S E ST - M A G 2 0 1 0 -3

1927

25


D E U S C A R I TA S E ST - M A G 2 0 1 0 -3

voor meer dan 17.000 leerlingen, waar zowat 2.000 leerkrachten dagelijks het beste van zichzelf geven, zijn de Broeders van Liefde goed vertegenwoordigd in het Vlaamse onderwijslandschap. De scholen bieden aan alle jonge men-

26

The current situation Of course, Saint Paul’s is just one of the congregation’s many schools in Belgium. With more than 50 schools, for more than 17,000 pupils, where about 2,000 teachers give their best every day, the Brothers of Charity are well represented in the Flemish educational sector. To all young people who need guidance in their human development, the schools offer optimal teaching, education and guidance, regardless of their origin, sex, belief or financial capacity. The non-profit organisation Provincialaat der Broeders van Liefde is the governing body of most brother schools. There is also shared responsibility within mixed school boards in Temse and in Hasselt.The school management (or the board of trustees, as it is also referred to) assumes the legal, administrative, organisational, pedagogical, and financial responsibility of the schools. The school management organises education, hires staff and awards attestations, certificates, and diplomas. The Flemish Community pays the staff members and provides a budget per school; in return, the schools are under government control and supervision. The local head is in charge of the day-to-day policy. What is in fact the identity of our schools? Throughout the years, education with the Brothers of Charity gradually developed its own character. Of course, the

schools placed themselves at the heart of the Catholic Church and followed the directives on Catholic education. However, they added their own emphasis here and there.Teaching and education went hand in hand, and in order to support the teacher’s educational task the Brothers of Charity developed their own education plan. In order to bring this education plan up to date, and think about our schools’ identity, three international conferences were held in the past few years: the first conference was held in Ghent, Belgium, in November 2005, with representatives from all countries where the Brothers of Charity organise education; the second one was held in Polokwane, South Africa, in October 2008, with representatives of our schools in Africa; and the third one in Wonosobo, Indonesia, in October 2009, with representative of our schools in Asia. The conclusions of the conferences were presented in a brochure describing the identity of a school of the Brothers of Charity as well as the teacher’s profile. Both texts are the fruit of profound joint reflection. May they be an impetus to serve our task in education, starting from our own identity, even better! The brochure can be found on our website www.brothersofcharity.org. Joke Verbeke

sen die in hun menselijke ontplooiing begeleiding nodig hebben, een optimale opleiding, opvoeding en begeleiding, ongeacht hun oorsprong, geslacht, overtuiging of financiële draagkracht. De v.z.w. Provincialaat der Broeders van Liefde is het schoolbestuur van de meeste broederscholen. Er is ook een gedeelde verantwoordelijkheid binnen gemengde schoolbesturen in Temse en Hasselt. Het schoolbestuur (vroeger ook wel 'inrichtende macht' genoemd) draagt de juridische, administratieve, organisatorische, pedagogische en financiële verantwoordelijkheid van de scholen. Het schoolbestuur organiseert het onderwijs, werft personeel aan en kent attesten, getuigschriften en diploma's toe. De Vlaamse Gemeenschap betaalt de personeelsleden en verschaft werkingstoelagen per school; hier staat controle en toezicht van de overheid tegenover. Voor het dagelijkse beleid is de lokale schooldirectie verantwoordelijk. Wat vormt nu eigenlijk de identiteit van onze scholen? Doorheen de jaren kreeg het onderwijs bij de Broeders van Liefde meer en meer een eigen gelaat. Natuurlijk plaatsten de scholen zich in het hart van de katholieke Kerk en volgden ze de


Om dit opvoedingsplan te actualiseren en tegelijk na te denken over de identiteit van onze scholen, werden de

laatste jaren drie internationale congressen georganiseerd: een eerste in Gent, België, in november 2005, met vertegenwoordigers van alle landen waar de Broeders van Liefde onderwijs organiseren; een tweede in Polokwane, ZuidAfrika, in oktober 2008, met vertegenwoordigers van onze scholen in Afrika; en een derde in Wonosobo, Indonesië, in oktober 2009, met vertegenwoordigers van onze scholen in Azië. Als resultaat van die congressen ontstond een brochure waarin de identiteit van een school van de Broeders van Liefde wordt beschreven, alsook het profiel van de leerkracht. Beide teksten zijn vrucht van gezamenlijke reflectie. Hopelijk vormen ze een aanzet om vanuit onze eigen identiteit onze opdracht in het onderwijs nog beter te behartigen! U vindt de brochure op onze website www.brothersofcharity.org. Joke Verbeke

plus de 100 cierges, ainsi que les activités concernées. En outre, on y montra l’école telle qu’elle avait existé 100 ans auparavant, avec les vieux pupitres et les matériels didactiques de l'époque. À la fête, chaque classe présenta une scénette qui illustrait ainsi l’histoire de l’école, le tout étant suivi d’un barbecue. L’enthousiasme avec lequel l’événement fut commémoré, démontra combien cette école avait non seulement un riche passé, mais également un bel avenir…

La situation actuelle L’école fondamentale de Saint-Paul de la Smidsestraat n’est bien sûr que l’un des nombreux établissements que compte la congrégation en Belgique. Car avec plus de 50 écoles pour plus de 17.000 élèves, où quelque 2.000 enseignants donnent chaque jour le meilleur d’euxmêmes, les Frères de la Charité sont bien représentés dans le paysage éducatif de la Flandre. Les écoles offrent à tous les jeunes gens qui, pour s’épanouir humainement, ont besoin d’un accompagnement, une formation, une éducation et un encadrement de qualité, quels que soient leur origine, leur sexe, leur conviction ou leurs ressources financières. L’asbl Provincialat des Frères de la Charité est l’administration scolaire de la plupart des écoles des frères. Il existe également une responsabilité partagée au sein des administrations scolaires mixtes de Tamise et de Hasselt. L’administration scolaire (appelée auparavant le 'pouvoir organisateur') assume la

responsabilité juridique, administrative, organisationnelle, pédagogique et financière des écoles. L’administration scolaire organise l’enseignement, recrute le personnel et délivre des attestations, certificats et diplômes. La Communauté flamande paie les membres du personnel et apporte des subventions de fonctionnement par école. Ici, le contrôle et la supervision de l’État en sont les corollaires. La direction locale de l’école est, quant à elle, responsable de la gestion journalière. Qu’est-ce qui fait l’identité de nos écoles? Au fil des temps, l’enseignement des Frères de la Charité montra davantage ses propres caractéristiques. Les écoles s’inscrivent évidemment dans la lignée de l’Église catholique et suivent les directives applicables à l’enseignement catholique. Mais en outre, nos établissements ont leurs propres marques. L’instruction et l’éducation y vont de pair et afin de mieux supporter la tâche éducatrice de l’enseignant, un propre plan d’éducation a été développé. Afin d’actualiser ce plan d’éducation et de prendre en même temps en compte l’identité de nos écoles, trois congrès internationaux ont été organisés au cours de ces dernières années: un premier à Gand, en Belgique, en novembre 2005, avec des représentants de tous les pays où les Frères de la Charité organisent l’enseignement; un deuxième à Polokwane, en Afrique du Sud, en octobre 2008, avec des représentants de nos écoles en Afrique; un troisième à Wonosobo, en Indonésie, en octobre 2009, avec des représentants de nos écoles en Asie. Ces congrès aboutirent à l’édition d’une brochure où se décrit l’identité d’une école des Frères de la Charité, ainsi que le profil de l’enseignant. Les deux textes sont le fruit d’une réflexion commune. Nous espérons ainsi qu’ils sont le point de départ pour encore mieux assumer notre mission au départ de notre propre identité et la mettre en application! Vous trouverez la brochure sur notre site web www.brothersofcharity.org. Joke Verbeke

D E U S C A R I TA S E ST - M A G 2 0 1 0 -3

richtlijnen over het katholiek onderwijs. Maar daarnaast werden ook eigen klemtonen gelegd. Onderricht en opvoeding gingen hand in hand en om de opvoedende taak van de leerkracht te ondersteunen, werd een eigen opvoedingsplan ontwikkeld.

27


D E U S C A R I TA S E ST - M A G 2 0 1 0 -3

N ews from the C ommunities N ieuws uit de H uizen N ouvelles des C ommunautés

28

New life in the Congregation Something was stirring in the Congregation during the months of June through August. It started in Goma, Congo (2), where Bro. Rodrigue Sadiki pronounced his perpetual vows on 13 June. The bishop of Goma, friend to the Brothers of Charity, conducted a four-hour ceremony in which the Superior General accepted the profession for life. Bro. Rodrigue was also newly appointed to our new foundation in Granada, Nicaragua. In Ndera, Rwanda (1), Bro. Simon Bizimana made his perpetual profession on 15 June 2010. The children of Gatagara, where Bro. Simon is the director, contributed to the occasion with song and dance. Three days later, he welcomed a large delegation to his institute on the occasion of the 50th anniversary of HVP Gatagara. In Nairobi, Kenya (4), 31 novices finished their first novitiate year with a retreat and prepared to return to their region for gaining experience in the apostolate. The formation team at our international novitiate was able to look back on a fascinating year with this group of enthusiastic young men: talented singers, dedicated students, who are particularly committed to their vocation. ‘Promising’, as the group was described; we sincerely hope so. During the retreat, they pursued the subject of our Founder’s charism, and their questions during the final session testified to their great interest and their willingness to truly live and experience this charism. On 2 September, the formation team saw the novices off, after which they started preparing to welcome a new group of 50 postulants from 8 different African countries. The group had already gathered in Ndera, Rwanda to attend a crash course in English language as well as a few other courses on religious life. The African soil appears fruitful for the charism of our Congregation. In Belgium (3), 15 novices from Asia and South America made their first vows on 21 August. Another novice had already done so in Indonesia a few days earlier. This marked the end of a period in the history of the Congregation. After all, since 1998, the international novitiate for the entire congregation was set up in Maria-Aalter, until the first group left for Africa and the remaining group is now leaving for Asia. A profession ceremony will be held in Maria-Aalter one last time when the second-year novices will make their vows next year. It also meant the start of the re-organisation of the Belgian formation houses: Maria-Aalter will be the formation house where courses of the Catholic University of America will be held, Kruibeke will be host to the spirituality programme, and Moerzeke will welcome those who wish to attend the training course in nursing. Whether three formation houses will be maintained in the future will be assessed at a later date. We are thankful for the brothers who have dedicated themselves all these years to the formation of these young people. Of course, we cannot forget Bro. Joseph Turcotte, who was Novice Master for all these years and returned to his beloved Canada to rest and perhaps to teach his confreres. For teaching is his life! At the end of August, the retreat in Tabaco, the Philippines (5), started. Eighteen postulants from Asia and South America prepared for the oblation. On Sunday 5 September, the day had finally come: the 18 postulants took the religious habit of the congregation and by doing so their novitiate had officially begun. They are the pioneers of our new formation house in Tabaco, and in the past few months the formation team has tried to make the house more than comfortable to live in. Everything is well-equipped and when the Mayon Volcano stays quiet it is a nice place to be. Bro. Damianus came over to fulfil the role of Novice Master. And so, a new page was turned in the book of formation within the congregation. During our stay in Tabaco, we celebrated our Founder’s birthday; he was born 250 years ago on 31 August 1760. We thought of all those youngsters who wish to follow him today, who are moved by his charism, and who find a good framework in the congregation to give themselves in love

1

2

3

5

4


Du sang neuf pour la congrégation Les choses ont bougé dans la Congrégation au cours des mois de juin, juillet et août. Cela a commencé à Goma (Congo) (2), où le Frère Rodrigue Sadiki a prononcé ses vœux éternels le 13 juin. L’évêque de Goma, un ami des Frères de la Charité, a été l’officiant dans la cérémonie qui a duré quatre heures et dans laquelle le supérieur général a accepté la profession pour la vie. Le Frère Rodrigue y a également reçu sa nouvelle nomination dans notre nouvelle fondation à Granada (Nicaragua). A Ndera (Rwanda) (1) le Frère Simon Bizimana a prononcé le 15 juin 2010 sa profession pour la vie. Les jeunes de Gatagara, où le Frère Simon est directeur, ont embelli la cérémonie en chantant et en dansant. Trois jours plus tard il a pu accueillir dans son institut une grande délégation à l’occasion du 50ème anniversaire du Home de la Vierge des Pauvres de Gatagara. A Nairobi (Kenya) (3), 31 novices ont conclu leur première année de noviciat par une retraite et se sont préparés à retourner dans leur région afin d’y vivre leur première expérience d’apostolat. L’équipe de formateurs de notre noviciat international pouvait se féliciter d’une année passionnante avec ce groupe de jeunes enthousiastes: doués pour le chant, appliqués à l’étude et surtout, inspirés par leur vocation. “Prometteur”, voilà comment le groupe fut qualifié, et voilà aussi ce que nous pouvons espérer. Pendant la retraite, l’occasion fut donnée de nous approfondir sur le charisme de notre fondateur, et les questions posées au cours de la dernière session, témoignaient du grand intérêt et de leur disposition à vivre pleinement et authentiquement ce charisme. C’est en date du 2 septembre que ces novices firent leurs adieux à ceux qui les avaient encadrés, alors que ces derniers se préparaient à accueillir un nouveau groupe de postulants, cette fois une cinquantaine, provenant de 8 pays africains. Un groupe s’était déjà réuni quelques mois à Ndera, au Rwanda, afin d’y suivre un cours accéléré d’anglais, ainsi qu’un nombre d’autres cours traitant de la vie religieuse. Le charisme de notre congrégation trouve un terreau fertile sur le continent africain. En Belgique (4), 15 novices, tous originaires d’Asie et de l’Amérique latine, ont prononcé leurs premiers vœux en date du 21 août. L’un de leurs collègues les avait devancés de quelques jours, en Indonésie. C’était également l’occasion de tourner une page de l’histoire de la congrégation. En effet, depuis 1998 le noviciat international était organisé pour l’ensemble de la congrégation à Maria-Aalter, jusqu’à ce qu’un premier groupe fut transféré en Afrique et que le groupe restant s’établisse désormais en Asie. Une dernière profession sera organisée à Maria-Aalter, lorsque l’année prochaine les novices de deuxième année y prononceront leurs vœux. En tournant cette page, il fallait également songer à la réorganisation des maisons de formation en Belgique: Maria-Aalter deviendra le centre de formation pour les cours organisés dans le cadre de l’Université Catholique d’Amérique, Kruibeke sera le centre de formation spirituelle, alors que Moerzeke sera consacré à la formation des infirmiers. La question de savoir si nous garderons à l’avenir trois maisons de formation, sera examinée plus tard. Nous sommes reconnaissants à ces frères qui, pendant toutes ces années, se sont engagés à la formation de ces jeunes. Nous n’oublierons certainement pas au passage le Fr. Joseph Turcotte, qui pendant toutes ces années fut maître des novices avant de retourner maintenant dans son Canada chéri, afin d’y profiter d’un repos mérité et, qui sait, d’enseigner encore à ses confrères? Car enseigner est sa vie! Fin août a commencé la retraite à Tabaco, aux Philippines (5), où 18 postulants provenant d’Asie et d’Amérique latine, se sont préparés à l’oblation. En date du 5 septembre, les 18 postulants pouvaient recevoir l’habit religieux de la congrégation et amorcer ainsi officiellement leur noviciat. Ils sont les pionniers de notre nouvelle maison de formation à Tabaco, l’équipe de formation ayant tout mis en œuvre pour rendre l’établissement plus agréable à vivre au cours des derniers mois. Tout y est bien équipé, aménagé,

D E U S C A R I TA S E ST - M A G 2 0 1 0 -3

Nieuw leven in de congregatie Er bewoog wat in de congregatie tijdens de maanden juni, juli en augustus. Het startte in Goma (Congo) (2), waar Br. Rodrigue Sadiki op 13 juni zijn eeuwige geloften uitsprak. De bisschop van Goma, vriend van de Broeders van Liefde, ging voor in een vier uur durende plechtigheid waarin de generale overste de professie voor het leven aanvaardde. Br. Rodrigue ontving er tevens zijn nieuwe benoeming in onze nieuwe stichting in Granada (Nicaragua). In Ndera (Rwanda) (1) legde Br. Simon Bizimana op 15 juni 2010 zijn professie voor het leven af. De jongeren van Gatagara, waar Br. Simon directeur is, luisterden de plechtigheid op met zang en dans. Drie dagen later mocht hij in zijn instituut een grote delegatie ontvangen ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het H.V.P. Gatagara. In Nairobi (Kenia) (3) rondden 31 novicen hun eerste jaar noviciaat af met een retraite en maakten ze zich gereed om naar hun regio terug te keren voor een ervaring in het apostolaat. Het vormingsteam in ons internationaal noviciaat mocht terugkijken op een boeiend jaar met deze groep enthousiaste jongeren: talentvol in de zang, toegewijd in de studie en vooral gedreven in hun roeping. “Beloftevol”, zo werd de groep beschreven, en dat kunnen we alleen maar hopen. Tijdens de retraite werd dieper ingegaan op het charisma van onze stichter, en de vragen die ze tijdens de laatste sessie mochten stellen getuigden van hun grote interesse en de bereidheid om dit charisma echt te beleven. Op 2 september werden de novicen door hun begeleiders uitgewuifd, terwijl deze laatsten zich voorbereidden op de verwelkoming van een nieuwe groep postulanten, ditmaal een 50-tal uit een 8-tal Afrikaanse landen. Een groep was al een paar maanden samen in Ndera – Rwanda, om er een stoomcursus Engels door te maken tesamen met een aantal andere cursussen over het religieuze leven. Het charisma van onze congregatie vindt vruchtbare grond op Afrikaanse bodem. In België (4) spraken op 21 augustus 15 novicen, allen afkomstig van Azië en ZuidAmerika, hun eerste geloften uit. Eén collega van hen was hen enige dagen voor in Indonesië. Daarmee werd ook een periode in de geschiedenis van de congregatie afgesloten. Immers, sinds 1998 werd het internationale noviciaat voor de ganse congregatie ingericht in Maria-Aalter, tot een eerste groep vertrok naar Afrika en nu de resterende groep naar Azië vertrekt. Nog eenmaal zullen we een professie hebben in Maria-Aalter, wanneer volgend jaar de tweedejaarsnovicen er hun geloften zullen uitspreken. Daarmee werd ook een herinrichting van de vormingshuizen in België opgestart: Maria-Aalter wordt het vormingshuis voor de cursussen van de Catholic University of America, Kruibeke voor de spiritualiteitsopleiding en Moerzeke voor de verpleegkundige-opleiding. Of we in de toekomst nog drie vormingshuizen zullen behouden zal later bekeken worden. We zijn dankbaar voor de broeders die zich al die jaren hebben ingezet voor de vorming van deze jongeren. We vergeten natuurlijk Br. Joseph Turcotte niet die al die jaren novicemeester was en nu terugkeerde naar zijn geliefd Canada, om er te rusten en misschien les te geven aan zijn medebroeders? Want lesgeven is zijn leven! Eind augustus startte de retraite in Tabaco, Filippijnen (5), waar 18 postulanten uit Azië en Zuid-Amerika zich voorbereidden op de oblatie. Op zondag 5 september was het dan zover: de 18 postulanten mochten het religieus kleed van de congregatie ontvangen en daarmee officieel hun noviciaat aanvangen. Ze zijn de pioniers van ons nieuw vormingshuis in Tabaco, en het vormingsteam heeft geprobeerd gedurende de voorbije maanden het huis meer dan leefbaar te maken. Alles is er goed uitgerust, en wanneer de Mayon-vulkaan geen kuren heeft is het er goed toeven. Br. Damianus kwam reeds over om er de novicenmeester te zijn. En zo werd een nieuwe bladzijde geopend in het boek over de vorming in onze congregatie. Tijdens ons verblijf in Tabaco mochten we de verjaardag vieren van onze Stichter: 250 jaar geleden geboren op 31 augustus 1760. We dachten aan al die jongeren die hem vandaag willen volgen, die getroffen worden door zijn charisma en in de congregatie het goede kader vinden om zich in liefde te geven aan God en God alleen. En we vroegen zijn zegen over onze vormingshuizen, heel speciaal de twee noviciaten, hier in Tabaco en daar in Nairobi. Dat het gezegende plaatsen mogen zijn

29


N ews from the C ommunities N ieuws uit de H uizen N ouvelles des C ommunautés to God and God alone. And we asked for his blessing on the formation houses, particularly the two novitiates, in Tabaco and in Nairobi. May they become blessed places where young people can truly grow and discover the depth of religious life. As a birthday gift, we offered him they young people: the ones in Nairobi, the ones in Maria-Aalter, and the ones in Tabaco. I am certain that he is happy with it; we could not have given him a more beautiful present.

waar jongeren echt ingroeien en de diepte van het religieuze leven mogen leren kennen. Als verjaardagsgeschenk boden we hem deze jongeren aan: deze van Nairobi, deze van Maria-Aalter en deze van Tabaco. Ik ben er zeker van dat hij er gelukkig mee is; een mooier verjaardagscadeau kunnen we hem moeilijk geven.

A new house in Indonesia The Congregation of the Brothers of Charity has opened its community to prepare its new apostolate in the Ruteng/Manggarai Diocese of Flores Island (Indonesia) in August. Two brothers have been sent to Flores, namely: Bro. Ferdinandus Harun and Bro. Cornellius Kusmiyadi. Please pray and support this mission with your prayers.

Nieuw huis in Indonesië In augustus opende de congregatie van de Broeders van Liefde een nieuw klooster in het bisdom Ruteng/ Manggarai op het eiland Flores in Indonesië om er een nieuw apostolaat te kunnen uitbouwen. Twee broeders werden naar Flores gezonden: Br. Ferdinandus Harun en Br. Cornellius Kusmiyadi. Laat ons deze zending steunen met onze gebeden.

et pour autant que le volcan Mayon ne fasse pas des siennes, il y fait bon vivre. Le Fr. Damien s’y est, d’ores et déjà, rendu pour assumer sa tâche de maître des novices. Et voilà comment sur une page qui se ferme, une autre s’ouvre sur l’avenir de la formation dans notre congrégation. Pendant notre séjour à Tabaco, nous avons eu le plaisir de commémorer l’anniversaire de notre Fondateur: né il y a 250 ans, plus précisément le 31 août 1760. Nous pensions à tous ces jeunes qui veulent aujourd’hui le suivre, frappés par son charisme, et trouvent en la congrégation le cadre adéquat pour se donner en amour à Dieu et à Dieu seul. Et nous lui avons demandé sa bénédiction pour l’ensemble de nos établissements de formation, et plus particulièrement pour les deux noviciats, de Tabaco et de Nairobi. Qu’ils puissent devenir des lieux bénis où les jeunes peuvent réellement s’épanouir et découvrir la profondeur de leur vie religieuse. Nous lui avons offert, en guise de cadeau d’anniversaire, la ferveur de ces jeunes: ceux de Nairobi, ceux de Maria-Aalter, ceux de Tabaco. Je suis convaincu qu’il s’en réjouit, et que nous ne pouvions imaginer plus beau cadeau d’anniversaire.

D E U S C A R I TA S E ST - M A G 2 0 1 0 -3

Nouvelle maison en Indonésie La Congrégation des Frères de la Charité a ouvert, en août, sa communauté à la préparation de son nouvel apostolat à Ruteng/dans le diocèse de Manggarai sur l’île de Florès, en Indonésie. Deux frères ont été envoyés à Florès, à savoir: le Fr. Ferdinandus Harun et le Fr. Cornellius Kusmiyadi. Merci de les soutenir dans leur mission par vos prières.

30

Associate Member Constantin Kankienza Muana Mbo passed away In the Democratic Republic of the Congo, associate member Constantin Kankienza Muana Mbo passed away on 6 September. He was born in Kabinda in 1939 and made his first promise in 2006, which he reaffirmed in 2009. Aangesloten lid Constantin Kankienza Muana Mbo overleden Op 6 september is in DR Congo aangesloten lid Constantin Kankienza Muana Mbo overleden. Hij werd geboren in Kabinda in 1939 en legde zijn eerste beloften af in 2006, welke hij vernieuwde in 2009. Décès du membre associé Constantin Kankienza Muana Mbo Le membre associé Constantin Kankienza Muana Mbo est décédé le 6 septembre en RDC du Congo. Né à Kabinda en 1939, il avait prononcé pour la première fois ses vœux en 2006 et les avait renouvelés en 2009.

Pakistan Formation of associate members is started in Pakistan, as well. One candidate, who has got a strong connection with the local community of brothers, has already been accepted for formation. Ook in Pakistan wordt gestart met de vorming van aangesloten leden en één kandidaat, reeds sterk verbonden met de lokale broedergemeenschap, is voor de vorming aanvaard. La formation de membres associés a également commencé au Pakistan et un candidat qui se trouve d’ores et déjà étroitement lié à la communauté locale des frères, a été accepté à la formation. Rwanda The group of associate members in Rwanda continues to devote itself to the schooling of a group of orphans. The associate members from Belgium and the psychiatric hospital in Tienen support their cause. De groep aangesloten leden in Rwanda blijft zich inzetten voor de scholing van een groep wezen. Hun collega’s uit België en het psychiatrisch ziekenhuis van Tienen steunen hen daarin. Le groupe de membres associés au Rwanda continue à s’engager pleinement dans la scolarisation d’un groupe d’orphelins. Leurs collègues de Belgique et l’hôpital psychiatrique de Tirlemont leur offrent leur soutien.

Associate Members - Aangesloten Leden - Membres Associé


>

Associate Members - Aangesloten Leden - Membres Associés

Promises - Beloften - Promesses In Rwanda, 6 new associate members made their promise and 6 members renewed their promise on 16 June 2010. Two weeks earlier, one associate members had already made his promise in Belgium, as he was staying there for a work placement. In Rwanda spraken op 16 juni 2010 6 nieuwe aangesloten leden hun belofte uit en vernieuwden 6 leden hun belofte. Twee weken voordien had één aangesloten lid in België reeds zijn belofte uitgesproken, daar hij voor een praktische stage aldaar verbleef. En date du 16 juin 2010, 6 nouveaux membres associés ont prononcé au Rwanda leur promesse, alors que 6 autres l’ont renouvelée. On précisera qu’un membre avait déjà prononcé sa promesse deux semaines auparavant en Belgique, où il séjournait pour y suivre un stage pratique. In Nairobi, Bro. Stockman attended a promise ceremony of some associate members and in Lubumbashi, he met a few potential candidates. In Nairobi nam Br. Stockman de belofte af van enkele nieuwe aangesloten leden en in Lubumbashi ontmoette hij enkele mogelijke kandidaten. Le Fr. Stockman a recueilli les promesses à Nairobi de quelques membres associés avant de rencontrer à Lubumbashi d’autres candidats.

On 14 August, 8 associate members reaffirmed their promise in Washington DC. All associate members presented their motivation to do so. Many among them expressed their gratitude for the opportunity to share in the charism of the Congregation, and told everyone about it adding a new dimension to their life. Op 14 augustus vernieuwden in Washington 8 aangesloten leden hun belofte. Elk aangesloten lid sprak spontaan zijn of haar motivatie uit om dat te doen. Velen onder hen uitten hun dankbaarheid voor de kans om te delen in het charisma van de Congregatie en vertelden over de nieuwe dimensie die ze in hun leven ervaren. En date du 14 août, 8 membres associés ont renouvelé leur promesse à Washington. Chaque membre fit part de sa motivation à cet égard. Beaucoup parmi eux ont exprimé leur reconnaissance pour la chance qui leur était donnée de participer au charisme de la Congrégation, et firent état de cette nouvelle dimension qu’ils avaient ainsi pu expérimenter dans leur vie.

és - Associate Members - Aangesloten Leden - Membres Associés

>

On 11 September, a promise ceremony was held in the Netherlands. Three people accepted the invitation. The event took place for the first time in this region. Unfortunately, it was saddened by the passing of Bro. Ton Van Heugten. Bro. Ton was the driving force behind the start of the associate members in the Netherlands. Op 11 september vond in Nederland de belofte-aflegging plaats. Drie mensen gingen op de uitnodiging in. Het was voor de eerste maal dat dit in deze regio gebeurde. Het geheel werd wat overschaduwd door het overlijden van Br. Ton Van Heugten. Br. Ton was de drijvende kracht achter de opstart van aangesloten leden in Nederland. Le prononcé des promesses eut lieu en date du 11 septembre aux PaysBas, où trois personnes ont répondu à l’invitation. Il s’agit d’une première pour cette région. La célébration fut malheureusement atternie par le décès du Fr. Ton Van Heugten qui avait été le promoteur des membres associés aux Pays-Bas.

D E U S C A R I TA S E ST - M A G 2 0 1 0 -3

On 26 June, the congregation in Flanders, Belgium, welcomed one new associate member and 14 reaffirmed their promise. In November, a similar ceremony will be held in the French-speaking part of the country. Op 26 juni verwelkomde de congregatie in Vlaanderen (België) één nieuw aangesloten lid en 14 hernieuwden hun belofte. In november zal eenzelfde plechtigheid plaatsvinden in het Franstalig deel van het land. En date du 26 juin, la congrégation accueillit en Flandre (Belgique) un nouveau membre associé, alors que 14 y ont renouvelé leur promesse. La même cérémonie se tiendra en novembre dans la partie francophone du pays.

31


D E U S C A R I TA S E ST - M A G 2 0 1 0 -3

32

International Institute Canon Triest sees students off

International Instit wuift studenten uit

In the past few months, two Graduation Ceremonies were held at the International Institute Canon Triest. For 30 students from all over the world who received their diplomas from the hands of Bro. Dr. René Stockman, it was the pinnacle of an intense study and training period.

De voorbije maanden stonden voor het International Institute Canon Triest 2 Graduation Ceremonies op het programma.Voor 30 studenten van over de hele wereld was het ontvangen van het diploma uit handen van Bro. Dr. René Stockman de bekroning van een intense studie- en opleidingsperiode.

On 31 May 2010, the IICT welcomed family, friends and acquaintances of the 16 General Management Program students at the Guislain Formation Centre’s auditorium. This three-month training course focused on management team members of the Brothers of Charity in developing countries. The course was organised in association with the EHSAL Management School and included the following classes: Ethics and Spiritual Development, Vision on socioeconomic development of the developing countries, Marketing Management and Social Marketing, Human Resources Management, Double Entry Bookkeeping, Cost Accounting Principles, Financial and Investment Analysis, Budgeting, Strategic Management and Planning, and Conflict Handling. Bro. Bernard Ntambwe, Bro. Grégoire Mubale Rushoboza, Bro. Jacob Kazadi Nsumbu and Bro. Simon Wumba from the Democratic Republic of the Congo; Bro. Bernard Nzambimana, Bro. Edouard

Manda Yemba, Bro. Eric Amin Jeje and Bro. Théophile Luenge Luhembwe from Tanzania; Bro. Emile Nibigira from Burundi; Mr. Oreste Gasana from Rwanda; Bro. Gerardus Ridwanto from Indonesia; Bro. Lawrencepillai Batianpillai from Sri Lanka; Bro. Praful Surin Kumar, Bro. Selestine Kerketta and Bro. Wilfred Swamynathan Rajendran from India; and Bro. Jimi Antonio Huayata Rivera from Peru saw their efforts rewarded. On 2 July 2010, 14 Social Doctrine of the Church students graduated. It was the fourth time that the IICT organised this training course, in association with the Pontifical Lateran University of Rome. For the first time, there were participants from outside of the organisation of the Brothers of Charity. This course, which was held in Moerzeke, included Spirituality classes (Philosophy and Christianity, Christian Anthropology, Sociology in a pastoral-theological perspective, Biblical Theology and Social Teaching of the Church, Study of religious life and great spiritual traditions, Development of one’s own spirituality, Major world religions and recent religious trends, Relationship between Church and State, Introduction to the Social Doctrine of the Church, Moral Theology, Pastoral Theology, Spirituality and Management) and Pastoral Care

Op 31 mei 2010 verwelkomde het IICT familie, vrienden en kennissen van de 16 cursisten “General Management Program” in de aula van het Vormingscentrum Guislain. Deze drie maanden durende opleiding richtte zich tot managementteamleden van de Broeders van Liefde in de ontwikkelingslanden. De opleiding werd georganiseerd in samenwerking met de EHSAL Management School en bevatte o.a. de cursussen “Ethics and Spiritual Development”, “Vision on socio-economic development of the developing countries”, “Marketing Management and Social Marketing”, “Human Resourses Management”, Double Entry Bookkeeping”, Cost Accounting Principles”, “Financial and Investment Analysis”, “Budgeting”, “Strategic Management and Planning” en “Conflicthandling”.


Br. Bernard Ntambwe, Br. Grégoire Mubale Rushoboza, Br. Jacob Kazadi Nsumbu en Br. Simon Wumba (DCR Congo), Br. Bernard Nzambimana, Br. Edouard Manda Yemba, Br. Eric Amin Jeje en Br. Théophile Luenge Luhembwe (Tanzania), Br. Emile Nibigira (Burundi), Mr. Oreste Gasana (Rwanda), Br. Gerardus Ridwanto (Indonesia), Br. Lawrencepillai Batianpillai (Sri Lanka), Br. Praful Surin Kumar, Br. Selestine Kerketta en Br. Wilfred Swamynathan Rajendran (India) en Br. Jimi Antonio Huayata Rivera (Peru) zagen hun inspanningen beloond. Op 2 juli 2010 was het de beurt aan de 14 studenten van de opleiding “Social Doctrine of the Church”. Het was reeds de vierde keer dat het IICT deze opleiding organizeerde, in samenwerking met de Pontifical Lateran University van Rome. Voor de eerste keer namen ook cursisten deel van buiten de organisatie van de Broeders van Liefde. In samenwerking met het Verbiest Instituut tekenden Chinese studenten in. Deze opleiding, die plaatsvond in Moerzeke, omvatte cursussen Spiritualiteit (Philosophy and Christianity, Christian Anthropology, Sociology in a pastoral-

À l’Institut International Chanoine Triest : l’adieu aux étudiants

Deux cérémonies de proclamation de lauréats étaient, au cours de ces derniers mois, inscrites au programme de l’Institut International Chanoine Triest. La remise des diplômes par le Fr. Dr René Stockman constituait pour les trente étudiants, provenant des quatre coins du monde, le couronnement d’une période d’études et de formation intense. Ainsi, l’IICT accueillait en date du 31 mai 2010 les parents, amis et connaissances des 16 étudiants du “Programme de Management général” dans l’auditoire du Centre de formation Guislain. Cette formation de trois mois s’adressait aux membres de l’équipe de management des Frères de la Charité dans les pays en voie de développement. La formation avait été organisée en collaboration avec l’École de management EHSAL, et comportait, e.a., des cours de “Développement éthique et spirituel”, de “Vision sur le développement socio-économique des PVD”, de “Management de marketing et Marketing social”, de “Management de Ressources humaines”, de “Comptabilité double”, de “Principes de gestion des coûts”, d’“Analyse financière et d’investissement”, de “Budgétisation”, de “Management stratégique et Planification” et de “Gestion des conflits”. Le Fr. Bernard Ntambwe, le Fr. Grégoire

Mubale Rushoboza, le Fr. Jacob Kazadi Nsumbu et le Fr. Simon Wumba (République démocratique du Congo), le Fr. Bernard Nzambimana, le Fr. Chrisantus Rwehikiza Chrisostom, le Fr. Eric Amin Jeje et le Fr. Théophile Luenge Luhembwe (Tanzanie), le Fr. Emile Nibigira (Burundi), M. Oreste Gasana (Rwanda), le Fr. Gerardus Ridwanto (Indonésie), le Fr. Lawrencepillai Batianpillai (Sri Lanka), le Fr. Praful Surin Kumar, le Fr. Selestine Kerketta et le Fr. Wilfred Swamynathan Rajendran (Inde) et le Fr. Jimi Antonio Huayata Rivera (Pérou) virent ainsi leurs efforts récompensés. En date du 2 juillet 2010, ce fut au tour des 14 étudiants de la formation “Doctrine sociale de l’Église”. C’était la quatrième fois déjà que l’IICT organisait cette formation, en collaboration avec l’Université pontificale du Latran de Rome. Pour la première fois, des étudiants externes à l’organisation des Frères de la Charité y avaient participé. En collaboration avec l’Institut Verbiest, des étudiants chinois s’étaient également inscrits. Cette formation, qui eut lieu à Moerzeke, comprenait des cours de Spiritualité (Philosophie et Christianité,Anthropologie chrétienne, Sociologie dans une perspective pastorale théologique, Théologie biblique et Enseignement social de l’Église, Étude de la vie religieuse

D E U S C A R I TA S E ST - M A G 2 0 1 0 -3

tute Canon Triest t

33


D E U S C A R I TA S E ST - M A G 2 0 1 0 -3

classes ( Ethics and Caregiving, Psychology of the ill person, Pastoral Counselling, Pastoral and Handicaps, Pastoral and Education, Pastoral and Psychiatry, Supervision and Coaching). In conclusion of the course, the students had to write a dissertation and defend it in front of a jury presided by Bro. Dr. René Stockman. Sr. Angel Yingjie Wei, Sr. Gabrielle Aikun Yang, Sr. Denise Yanzhi Li, Sr. Maria Fang Zhang, Sr. Mary Jinfang Niu, Bro. Peter Dongxue Hang, Fr. Joseph Xinkuan Zhang, Fr. Matthew Zhixi Gang, Mr. Chan-Jen Lin and Mr. Augustine Tong Zhao from China; Bro. Jean-Jacques Nkulu Wa Lunda Mulopwe from the Democratic Republic of the Congo; Bro. Jerson Gentolia Garlan from the Philippines; Bro. Constantino Chisi from Zambia; and Bro. Mahmood Masih from Pakistan were rewarded for their hard work and awarded the degree of Master or Expert in the Social Doctrine of the Church.

34

Happy moments for all graduates, and for the International Institute Canon Triest, as well, which continues to organise the Special Education Studies and International Health Studies training courses, in association with the Catholic University of America; the long distance learning project Ahadi; the Psychiatric Nursing training course; and a training project for Special Education teachers in India, in association with the Indian NGO Help Handicapped International. In addition, a collaboration with the Tata Institute of Social Science (India) and the Katholieke Universiteit Leuven (Belgium) is currently being developed, and a new training project for international regional coordinators is in the pipeline. The past graduation ceremonies were definitely not the last! Guido Declercq IICT Coordinator

theological perspective, Biblical Theology and Social Teaching of the Church, Study of religious life and great spiritual traditions, Development of one’s own spirituality, Major world religions and recent religious trends, Relationship between Church and State, Introduction to the social doctrine of the Church, Moral Theology, Pastoral Theology, Spirituality and Management) en cursussen Pastorale Zorg (Ethics and Caregiving, Psychology of the ill person, Pastoral councelling, Pastoral and handicaps, Pastoral and Education, Pastoral and Psychiatry, Supervision and Coaching). Als orgelpunt maakten de cursisten een eindwerk dat zij verdedigden voor een jury, voorgezeten door Bro Dr. René Stockman. Sr Angel Yingjie Wei, Sr Gabrielle Aikun Yang, Sr Denise Yanzhi Li, Sr Maria Fang Zhang, Sr Mary Jinfang Niu, Bro Peter Dongxue Hang, Fr Joseph Xinkuan Zhang, Fr Matthew Zhixi Gang, Mr Chan-Jen Lin and Mr Augustine Tong Zhao (China), Bro Jean-Jacques Nkulu Wa Lunda Mulopwe (Democratic Republic of Congo), Bro Jerson Gentolia Garlan (Philipines), Bro Constantino Chisi (Zambia) en Bro Mahmood Masih (Pakistan), zagen hun studie-ijver beloond met het diploma van “Master” of “Expert in the Social Doctrine of the Church”.

et des grandes traditions spirituelles, Développement de la spiritualité individuelle, Grandes religions du monde et tendances religieuses récentes, Relation entre l’Église et l’État, Introduction sur la Doctrine sociale de l’Église, Théologie morale, Théologie pastorale, Spiritualité et Management), ainsi que des cours de Soins pastoraux (Éthique et Prestation de soins, Psychologie du malade, Concertation pastorale, l’Action pastorale et les handicapés, l’Action pastorale et l’Éducation, l’Action pastorale et la Psychiatrie, Supervision et Coaching). Le point d’orgue de cette formation était le travail de fin d’études, réalisé par les étudiants, travail qu’ils défendèrent devant un jury, présidé par le Fr. Dr René Stockman. La Sr Angel Yingjie Wei, la Sr Gabrielle Aikun Yang, la Sr Denise Yanzhi Li, la Sr Maria Fang Zhang, la Sr Mary Jinfang Niu, le Fr. Peter Dongxue Hang, le Fr. Joseph Xinkuan Zhang, le Fr. Matthew Zhixi Gang, M. Chan-Jen Lin et M. Augustine Tong Zhao (Chine), le Fr. JeanJacques Nkulu Wa Lunda Mulopwe (République démocratique du Congo), le Fr. Jerson Gentolia Garlan (Philippines), le Fr. Constantino Chisi (Zambie) et le Fr. Mahmood Masih (Pakistan), virent leurs efforts couronnés par le diplôme de “Master” ou d’“Expert en Doctrine sociale de l’Église”.

Gelukkige momenten voor alle afgestudeerden, maar ook voor het International Institute Canon Triest dat ondertussen verder de opleidingen Special Education Studies en International Health Studies blijft organiseren in samenwerking met de Catholic University of America, het “long distance learning”project Ahadi, de opleiding Psychiatric Nursing en een opleidingsproject voor leerkrachten Special Education in India, in samenwerking met de Indiase NGO Help Handicapped International. Daarnaast is een samenwerking met het Tata Institute of Social Science (India) en de KU Leuven in volle ontwikkeling en staat een nieuwe opleiding voor internationale regiocoördinatoren in de steigers. De voorbije “graduation ceremonies” waren dus zeker nog niet de laatste!

Ce furent d’heureux moments pour tous les récipiendaires, mais également pour l’Institut International Chanoine Triest qui continue à assurer entretemps les formations d’Éducation spéciale et de Santé internationale en collaboration avec la Catholic University of America, le projet d’“enseignement à grande distance” Ahadi, la formation d’Infirmiers psychiatriques et un projet de formation pour enseignants en Éducation spéciale en Inde, en collaboration avec l’ONG indienne Help Handicapped International. En outre, une collaboration avec le Tata Institute of Social Science (Inde) et l’Université Catholique de Leuven est en plein développement, alors qu’une nouvelle formation pour coordinateurs régionaux internationale a été mise sur pied. Les “cérémonies de proclamation” ne manqueront donc pas de faire des émules!

Guido Declercq Coördinator IICT

Guido Declercq Coordinateur IICT


In memoriam Brother - Broeder - Frère

Valery Bruylandt

Brother Valery had only just been admitted to our convent rest home Saint John’s in Zelzate, Belgium due to his rapidly deteriorating general health. On 23 March, he passed away at a hospital in Ghent. Brother Valery was a man who literally served the congregation with his hands. Following his religious formation, he became a cook and worked at several houses where they all enjoyed his cooking: Aalter, Zelzate, Essen, Temse, and St.-Michiels-Brugge for a longer period of time. He prepared meals for the juvenists for almost 20 years, he tended the garden and the Mussennest, which was a small museum, and did the maintenance of the house. These were wonderful years for Bro. Valery during which he was able to fully experience his brotherhood in the service of his confreres and the youngsters who were thinking of becoming a brother. Bro. Valery loved humour, he was often a willing victim of playful banter, and brought a sense of joy to the convent in addition to looking after the children’s education. When the boarding house in Bruges was closed, Bro. Valery was sent to Turnhout until he went to Brakel, his place of birth, after a short return to St.-Michiels-Brugge, to help at the house. He visited the sick and led many in profound Marian devotion. As of 1995, he came to St.-Job-in-‘t-Goor where he was assigned to maintain the chapel and look after the children’s farm. And, of course, he filled the garden with flowers and plants in St.-Jobin-‘t-Goor, which he kept with the greatest of care. Bro. Valery enjoyed being in the community. He was known and appreciated for his simplicity and his religious animation. With his remarks and his inquisitive nature, he created a sociable atmosphere and as a result he was a binding force in his community. He will be dearly missed but we entrust him to the hands of the Lord, whom he faithfully served in his own special way. His obituary card read: “The Lord is my shepherd; there is nothing I lack.”

Broeder Valery was nog maar kort opgenomen in ons kloosterrusthuis St.-Jan in Zelzate door zijn algemene gezondheidstoestand die vlug achteruitging. Op 23 maart overleed hij in het ziekenhuis in Gent. Broeder Valery was een man die met zijn handen de congregatie heeft gediend. Na zijn religieuze opleiding werd hij kok, en passeerde verschillende huizen die van zijn kookkunst mochten genieten: Aalter, Zelzate, Essen, Temse, en een lange periode in St.-Michiels-Brugge. Bijna 20 jaar mocht hij koken voor de juvenisten, zorgde voor de tuin en het Mussennest dat een klein museum werd en stond ook in voor het onderhoud in het huis. Het waren voor Br. Valery mooie jaren, waar hij zijn broeder-zijn ten volle mocht beleven in dienst van zijn medebroeders en de jongeren die dachten broeder te worden. Br. Valery hield van humor, was dikwijls het gewilde slachtoffer van plagerijen en zorgde naast de voeding ook voor vreugde in het klooster. Bij het wegvallen van het internaat in Brugge werd Br. Valery naar Turnhout gezonden tot hij na een korte terugkeer naar St.-Michiels naar Brakel mocht, zijn geboortestreek, om er mee te helpen in het huis. Hij bezocht er zieken aan huis en moedigden velen tot een diepe mariale devotie aan. Vanaf 1995 kwam hij naar St.-Job-in-’t-Goor waar hij de zorg voor de kapel kreeg toegewezen en ook voor de kinderboerderij verantwoordelijk werd. Natuurlijk verschenen zoals steeds ook in St.Job de vele bloemen en planten die hij met veel zorg steeds maar uitbreidde. Br. Valery was graag in de gemeenschap, was gekend en gewaardeerd voor zijn eenvoud en zijn religieuze bezieling. Hij zorgde met zijn opmerkingen en zijn nieuwsgierig op zoek gaan naar de laatste berichten voor gezelligheid en wist zo een bindende kracht te zijn voor zijn gemeenschap. Daarvoor zullen we hem missen, maar we vertrouwen hem toe aan de Heer die hij op zijn wijze heel trouw heeft gediend. Zoals men schreef op het gedachteniskaartje: “Mijn herder is de Heer, mij zal het nooit aan iets ontbreken”.

Le Frère Valery n’était que depuis peu admis dans notre maison de repos conventuelle de St-Jean à Zelzate, vu que son état de santé général régressait rapidement. C’est en date du 23 mars qu’il décéda à l’hôpital de Gand. Le Frère Valery était un homme qui servait la congrégation de ses mains. Après son éducation religieuse, il devint cuisinier, et passa dans différentes maisons où l’on pouvait profiter de son art culinaire: Aalter, Zelzate, Essen, Tamise, ainsi que pendant une longue période à St-Michel-lez-Bruges. Pendant près de 20 ans, il put ainsi faire la cuisine pour les juvénistes, soigner le jardin et le Nid des moineaux, qui devint un petit musée, tout en s’occupant du bon entretien de la maison. Ce furent de belles années pour le Fr. Valery, au cours desquelles il pouvait vivre dans la plénitude sa vie de frère au service de ses confrères et des jeunes qui songeaient à rejoindre la congrégation. Le Fr. Valery aimait l’humour, et était souvent la victime complice de leurs taquineries, tout en assurant, en plus de la nourriture, la bonne humeur dans le couvent. Lors de la suppression de l’internat à Bruges, le Fr. Valery fut envoyé à Turnhout, jusqu’à ce qu’après un court retour à St-Michel il put rejoindre sa région natale de Brakel, afin d’y apporter son aide dans la maison. Il y visitait les malades à domicile et encourageait un grand nombre à la dévotion mariale. À partir de 1995, il s’établit à St-Job-in-’t Goor, où on lui confia l’entretien de la chapelle, ainsi que la responsabilité de la ferme des enfants. Bien sûr, là comme ailleurs, beaucoup de fleurs purent s’épanouir, et des plantations apparurent et furent agrandies avec le plus grand soin. Le Fr. Valery aimait la compagnie, était connu et apprécié pour sa simplicité ainsi que pour son inspiration religieuse. Par ses remarques et sa quête toujours curieuse des dernières nouvelles, il créait une ambiance animée et devint ainsi l’élément liant de la communauté. Voilà autant de raisons pour lesquelles il nous manquera, mais aussi pourquoi nous le confions au Seigneur qu’il aura, à sa manière, servi aussi fidèlement. Comme on le mentionna sur son image funèbre: “Yahvé est mon berger, rien ne pourra me manquer”.

D E U S C A R I TA S E ST - M A G 2 0 1 0 -3

(1923 – 2010)


In memoriam Brother - Broeder - Frère

Martin Egan

D E U S C A R I TA S E ST - M A G 2 0 1 0 -3

(1927-2010)

36

Brother Martin was a quiet man who read widely on religious and other topics and who was always happy to engage in discussion of the views of those whose works he was reading. He spent much of his life in caring for others in the psychiatric services at Belmont Park and in the services of the Brothers of Charity elsewhere in Britain and Ireland. In times when the resources available were much more limited than they are today he was recognised to be an excellent nurse and a very considerate person. Brother Martin also had a deep interest in sport and especially in the native game of hurling at which he was very adept as a young man. His views on the game were widely respected and he was deemed to be a very good analyst of the game. Throughout an extended period of poor health over recent years Brother Martin devoted much of his time to spiritual reading and prayer and to keeping in touch with the many friends he had made during his time working in the services. The Requiem Mass for Brother Martin Egan (Bro Claude) was celebrated in St Patrick’s Church, Belmont Park, Waterford on May 1, 2010 by Fr. Jim Crotty, the local parish who is a close friend of the Brothers Community. It was in that same church that Brother Martin made his first profession in the Brothers of Charity on August 15, 1944. Through their fine musical contribution the Belmont Park Staff Choir added immensely to the occasion and the hospitality provided afterwards by the catering department was much appreciated. Brother Martin’s remains were interred in the nearby parish cemetery at Ferrybank. Brother Martin will be sadly missed by his sole surviving sister who is in a nursing home in England and by his community, by the Region and by all of his many friends throughout Ireland. May he rest in peace.

Broeder Martin was een stille man, zeer belezen op het gebied van religie en tal van andere thema’s. Hij genoot van discussies over de verschillende visies van de auteurs wier werken hij las. Het grootste deel van zijn leven bracht hij door in dienst van anderen, in de psychiatrische zorg in Belmont Park en elders bij de Broeders van Liefde in GrootBrittannië en Ierland. In de tijd dat er nog een veel grotere beperking bestond op beschikbare middelen dan nu het geval is, werd al snel duidelijk dat hij een uitstekende verpleger en een zeer zorgzaam mens was. Broeder Martin had ook een hart voor sport, en vooral voor hurling, een oorspronkelijk Ierse sport waarin hij zeer bedreven was als jongeling. Zijn speldoorzicht werd door velen gerespecteerd en hij werd beschouwd als een zeer goede analist. Zijn gezondheid ging de laatste jaren steeds verder achteruit en Broeder Martin besteedde veel tijd en aandacht aan geestelijke lectuur en gebed, en aan het opzoeken van zijn vele vrienden die hij had gemaakt tijdens zijn werk in de zorgverlening. De dienst voor Broeder Martin Egan (Br. Claude) werd geleid door Eerw. Jim Crotty, pastoor en goede vriend van de lokale broedergemeenschap, en vond plaats in Saint Patrick’s Church in Belmont Park in Waterford op 1 mei 2010. In diezelfde kerk legde Broeder Martin op 15 augustus 1944 zijn eerste professie af bij de Broeders van Liefde. De plechtigheid werd muzikaal opgeluisterd door het Belmont Park Staff Choir, en ook de gastvrijheid die de cateringdienst achteraf uitstraalde werd zeer geapprecieerd. Broeder Martin werd ter aarde besteld op de nabijgelegen begraafplaats van de parochie in Ferrybank. Zijn enige nog in leven zijnde zus die verblijft in een verzorgingstehuis in Engeland, zijn gemeenschap, de Regio en zijn vele vrienden in Ierland zullen hem missen. Moge hij in vrede rusten.

Frère Martin était un homme retiré, très érudit en matière de religion et de nombreux autres sujets. Il aimait discourir sur les différentes visions des auteurs dont il lisait les œuvres. Il consacra la majeure partie de sa vie au service des autres, par les soins psychiatriques qu’il assurait à Belmont Park et ailleurs auprès des Frères de la Charité de Grande-Bretagne et d’Irlande. À l’époque où les outils disponibles faisaient davantage défaut qu’aujourd’hui, il apparaissait clairement qu’il était un excellent infirmier et aux petits soins pour son prochain. Le sport lui tenait également à cœur, surtout le hurling, un sport d’origine irlandaise dans lequel il s’était distingué dès son jeune âge. L’acuité de son jugement au jeu lui valait le respect de tous et lui faisait louer son esprit d’analyse. Sa santé régressait cependant toujours davantage au cours des dernières années et le Frère Martin consacrait alors beaucoup de temps et d’attention aux lectures spirituelles, à la prière, et à la visite des nombreux amis qu’il s’était faits pendant son travail de soignant. Le service des funérailles du Frère Martin Egan (Fr. Claude) fut célébré par le révérend Jim Crotty, curé et ami confirmé de la fraternité locale, à l’église saint Patrick au Belmont Park à Waterford, en date du 1er mai 2010. C’est dans cette même église que le Frère Martin avait été professé le 15 août 1944 chez les Frères de la Charité. La cérémonie fut musicalement rehaussée par les chœurs du Belmont Park Staff Choir, alors que l’hospitalité témoignée par la qualité des repas fut également très appréciée. Le Frère Martin fut enterré dans le cimetière proche de la paroisse à Ferrybank. Sa seule sœur survivante qui réside dans une maison de soins en Angleterre, sa communauté, la Région et ses nombreux amis en Irlande ressentiront fortement l’épreuve de son départ et le manque de sa présence. Qu’il repose en paix.


In memoriam Brother - Broeder - Frère

Willy Ooms

In the year of his 50th jubilee celebration as a Brother of Charity, Brother Willy Ooms was called to the other side, completely unexpectedly. We, his confreres and friends, were left feeling dejected. His life flashed before our eyes. Caring for disabled young people and teaching the littlest ones went hand in hand for Bro. Willy. When he finished his teaching studies, he started instructing disabled children at Sint-Gregorius in Gentbrugge, where he would later return. He became one of the paragons of our training school in Zwijnaarde, where the brother-teachers, in addition to teaching, helped form their future colleagues. After his transfer to Zelzate, he returned to Gentbrugge. Meanwhile, he had earned his degree in special education. It would prove useful when Bro. Willy was sent to the Philippines as a missionary in 1987 and became headmaster of our school in Baguio. It was all new, and so, he became involved in the formation of the first Philippine brothers. It was a pioneering time. Africa also appealed to him, and so he went to see his brother René in Butare and in Ndera. He stayed there for a few years while he developed his technical skills. From 1992 until 1998, he went to the Philippines again, until he permanently ended his missionary work and returned to Belgium to be of service in our school and convent of Merksem. Bro. Willy was a gentle and quiet confrere, who chose to work mainly behind the scenes. He loved nature and was a nature guide, he even took classes in horticulture. Nature is where he found his Creator and where he could worship him the most. He wanted to complete the transition to eternal life in silence, as well. It was much too soon for this world but for God it was the conclusion of a life of service and care for others. We will piously remember him.

In het jaar dat hij mocht herdenken 50 jaar Broeder van Liefde te zijn, werd Broeder Willy Ooms naar de overkant geroepen, totaal onverwachts. Wij, zijn medebroeders en vrienden, blijven met een onwezenlijk gevoel achter. En tegelijk passeert als een film zijn leven onder ons in gedachten. De zorg voor jongeren met een handicap en het onderwijs van de kleinsten gingen bij Br. Willy hand in hand. Na zijn studies als onderwijzer mocht hij beginnen bij de kinderen met een handicap in St.-Gregorius in Gentbrugge, en later zou hij er nog terugkomen. Daarna werd hij één van de modellen in onze oefenschool in Zwijnaarde, waar de broeders-onderwijzers naast het lesgeven ook meehielpen aan de vorming van hun toekomstige collega’s. Na een overstap naar Zelzate mocht hij terugkeren naar Gentbrugge, ondertussen drager van een diploma als leraar in het buitengewoon onderwijs. Dat laatste zou Br. Willy goed van pas komen wanneer hij in 1987 als missionaris vertrok naar de Filippijnen en er directeur werd van onze school in Baguio. Het was er allemaal nieuw, en zo werd hij ook betrokken bij de vorming van de eerste Filippijnse medebroeders. Het was een periode van pionieren. Maar ook Afrika trok hem aan, en voor enige jaren ging hij zijn broer René tegemoet in Butare en Ndera. Daar werd vooral een beroep gedaan op zijn technische vaardigheden. Van 1992 tot 1998 werd het opnieuw de Filippijnen, tot hij definitief een stop zette aan het missionariszijn en naar België terugkwam om dienstbaar te zijn in onze school en het klooster van Merksem. Br. Willy was een zachte en stille medebroeder, die er vooral voor koos om in de verborgenheid te werken. Hij hield van de natuur en was zelfs natuurgids en ging les volgen in de tuinbouw. Het was in de natuur dat hij zijn Schepper vond en het best kon aanbidden. Ook de overgang naar het eeuwige leven heeft hij in stilte willen voltrekken, voor onze menselijke berekening veel te vroeg, maar voor God als voltooiing van een leven in gegevenheid en zorg voor anderen. We blijven hem piëteitsvol gedenken.

En l’année où il a pu commémorer son demisiècle de service comme Frère de la Charité, le Frère Willy Ooms fut appelé sur l’autre rive, tout inopinément. Nous, ses confrères et amis, en restons stupéfaits, sans pouvoir nous empêcher de passer en revue encore et encore sa vie dans nos pensées. Son souci et ses soins à l’intention des jeunes handicapés et de l’enseignement aux plus humbles allaient de pair chez le Fr. Willy. Après ses études en tant qu’instituteur, il commença sa carrière auprès des enfants handicapés à St-Grégoire à Gentbrugge, et y reviendrait plus tard. Après, il devint l’un de ces exemples dans notre école modèle de Zwijnaarde, où les Frères-instituteurs contribuaient à assurer, outre leurs classes à l’école, la formation de leurs futurs collègues. Ainsi put-il donc, après être passé à Zelzate, retourner à Gentbrugge, porteur cette fois d’un diplôme de formateur dans l’enseignement spécial. Voilà ce qui pour le Fr. Willy viendrait à point, lorsqu’en 1987 il partit comme missionnaire aux Philippines afin d’y devenir le directeur de notre école à Baguio. Tout y était neuf pour lui, et ainsi fut-il mis à contribution dans la formation des premiers confrères philippins. C’était l’époque des pionniers. Mais l’Afrique aussi l’attirait, ce qui le fit retrouver après quelques années son frère René à Butare et Ndera. En ces lieux c’étaient surtout ses compétences techniques qui furent appréciées. De 1992 à 1998, il retourna aux Philippines, jusqu’à ce qu’il mit un terme à sa vie missionnaire pour reprendre du service en Belgique dans notre école et couvent de Merksem. Le Fr. Willy était paisible, plutôt taiseux, et préférait travailler dans l’ombre. Il aimait la nature et devint même guide nature après avoir suivi des cours d’horticulture. C’est dans cette nature qu’il rencontrait son Créateur et pouvait Lui adresser ses meilleures prières. Quant à son passage vers la vie éternelle, il aura aussi voulu le faire dans le silence, bien trop tôt selon nos calculs humains, mais signe par ailleurs que le Seigneur y vit l’achèvement d’une vie dans le don de soi aux autres. Nous le garderons pieusement dans nos souvenirs.

D E U S C A R I TA S E ST - M A G 2 0 1 0 -3

(1941-2010)


In memoriam Brother - Broeder - Frère

Ton van Heugten (1935-2010)

D E U S C A R I TA S E ST - M A G 2 0 1 0 -3

Following his profession in 1953, Bro. van Heugten went to the Social Academy in Eindhoven. He became group leader at Eikenburg and spent most of his life there. Eikenburg was his life. He had a special talent for guiding adolescents. Because of his leadership qualities he was given more responsibilities within the Congregation. He was a member of several school boards, he became a member of the Provincial Council, and in 1994 he was appointed as Provincial Superior. In 1984, he had been appointed as head master of the Eikenburg boarding school. Bro. Ton was always bursting with energy. He saw that the boarding school was empty during the summer holidays and decided to use the rooms and organise holidays for the sick. He was one of the pioneers of the Zonnebloem (Sunflower) holidays. The Zonnebloem was his ruling passion. His heart went out to people who were in need of care. The spiritual dimension was an important aspect of his life. From it, he drew the energy he needed to do his work as a Brother of Charity, even in difficult times. The final years of his life were not easy. His health deteriorated and he had a hard time dealing with this. Brother Ton van Heugten passed away, after having received extreme unction, at the age of 74 in Veldhoven on 20 July 2010. Brother Ton, thank you for everything that you have done for the Congregation and for your neighbour. May you rest in peace.

38

Na zijn professie in 1953 ging Br. van Heugten naar de Sociale Academie in Eindhoven. Hij werd groepsleider op Eikenburg en hij is daar het grootste deel van zijn leven gebleven. Eikenburg wàs zijn leven. Hij had een bijzonder talent voor het begeleiden van opgroeiende jeugd. Zijn leiderskwaliteit maakte dat hij in de Congregatie meerdere taken kreeg. Hij was lid van diverse besturen van de scholen van de broeders, hij werd lid van de Provinciale Raad en in 1994 ook Provinciale Overste. In 1984 was hij ook directeur van het pensionaat Eikenburg geworden. Br. Ton zat boordevol energie. Toen in de vakantieperiode de school en het pensionaat leeg stonden kwam hij met het plan om de ruimten te gebruiken voor vakantieweken voor zieken. Hij was één van de pioniers van de Zonnebloem vakantieweken. De Zonnebloem was zijn lust en zijn leven. Zijn hart ging uit naar mensen die zorg nodig hadden. Ook het spirituele had een belangrijke plaats in zijn leven. Daaruit putte hij de energie die nodig was om zijn werk te doen als Broeder van Liefde, ook in moeilijke tijden. De laatste jaren van zijn leven waren niet gemakkelijk. Zijn gezondheid liet hem in de steek en daar had hij het heel moeilijk mee. Br. Ton van Heugten overleed op 20 juli 2010 op 74-jarige leeftijd in Veldhoven, voorzien van de ziekenzalving. Br. Ton, dank voor alles wat je voor de Congregatie en de medemens gedaan hebt. Rust in vrede.

Après sa profession en 1953, le Fr. van Heugten se rendit à l’Académie sociale à Eindhoven. Il devint chef d’équipe à Eikenburg et y restera la plus grande partie de sa vie. Eikenburg était sa vie. Il excellait particulièrement dans l’accompagnement des jeunes adolescents. Ses qualités de meneur lui valurent d’assumer plusieurs tâches au sein de la Congrégation. Il était membre des différentes administrations des écoles des frères, devint membre du Conseil provincial et en 1994 Supérieur provincial. En 1984, il fut également nommé directeur du pensionnat d’Eikenburg. Le Fr. Ton débordait d’énergie. Lorsque, pendant la période des vacances, l’école et le pensionnat étaient vides, il proposa d’utiliser les espaces ainsi libérés pour des semaines de vacances pour malades. Il fut l’un des pionniers des semaines de vacances Zonnebloem. L’établissement Zonnebloem (ou ‘Tournesol’) était sa raison de vivre et son plaisir. Il mit tout son cœur à soigner des personnes nécessitant des soins. Le spirituel occupait dans sa vie également une place toute particulière. Il y puisait toute l’énergie nécessaire pour mener à bien sa mission de Frère de la Charité, et ce même en des temps difficiles. Les dernières années de sa vie n’étaient pas des plus faciles. Sa santé ne suivait plus, ce qui lui fit beaucoup de peine. Le Fr. Ton van Heugten décéda le 20 juillet 2010 à l’âge de 74 ans à Veldhoven, réconforté du sacrement des malades. Ô Fr. Ton, merci pour tout ce que vous avez fait pour la Congrégation et pour votre prochain. Reposez en paix.


Brothers of Charity - Broeders van Liefde - Frères de la Charité

WORLDWIDE AFRICA ITALIA Brothers of Charity Casa Generalizia dei Fratelli della Carità Via Giambattista Pagano, 35 I - 00167 Roma Italia Tel. *39-06.66.04.901 Fax: *39-06.66.31.466 E-mail: casa.generalizia@fracarita.org

AMERICA Brasil Los Hermanos de la Caridad Aldeia Infantil “Estrêla de Manha” Rua Papa João XXIII 540 86240 São Sebastião Da Amoreira Parana - Brasil Tel.: *55-43-265.11.77 Fax: *55-43-265.17.08 Email: eric.verdegem@hotmail.com Canada Frères de la Charité 4950, rue Coronet Montréal, PQ - H3V 1E1 - Canada Tel.: *1-514-739.86.35 Fax: *1-514-739.62.00 Email: gillesrivardfc@yahoo.ca Nicaragua Los Hermanos de la Caridad Carretera Granada - Nandaime, Km 51 Apartado Postal 251 Granada - Nicaragua Tel.: *505 2552-7497 Email: bernhoulefc@yahoo.com Perú Los Hermanos de la Caridad Av. Alejandro Bertello 402 Cercado de Lima, Lima 1 - PERÚ Tel.: *511 337.57.70 Email: vihugo81@hotmail.com U.S.A. Brothers of Charity 1359 Monroe Street, NE Washington, DC 20017 Tel.: *1-202-636.43.06 Fax: *1-202-636.43.07 Email: donald.joyal.fc@fracarita.org

EUROPE Belgium Broeders van Liefde Stropstraat, 119 - B-9000 Gent België Tel.: *32-9-221.45.45 Fax: *32-9-221.98.89 Email: veron.raes.fc@fracarita.org Ireland Brothers of Charity Kilcornan House Clarinbridge - Co. Galway - Ireland Tel.: *353-91-79.63.89   *353-91-79.64.13 Fax: *353-91-79.63.52 Email: ncfc06@gmail.com

Burundi Frères de la Charité B.P. 666 - Bujumbura - Burundi Tel.: *257-23.21.57 (Comm.)   *257-23.21.18 (Centre) Fax: *257-23.21.18 Email: abwampamye@yahoo.fr Central African Republic Frères de la Charité B.P. 2516 BEGOUA - BANGUI Tel. : *236-75264701 Email : anto_kbg@yahoo.fr Côte d’Ivoire Frères de la Charité Sainte-Bakhita B.P. 2473, Yamoussoukro Côte d’Ivoire Tel.: *225-30-64.73.08   *225-05-30.61.09 (Cellulaire) Fax: *225-30-64.73.06 Email: ngendahimanafeli@yahoo.fr

Netherlands Broeders van Liefde Aalsterweg, 289 NL-5644 RE Eindhoven - Nederland Tel.: *31-40-21.41.602 Fax: *31-40-21.41.604 provincialaat@broedersvanliefde.com

Kenya Brothers of Charity P.O. Box 24080 00502 Karen Nairobi Tel.: *254-20.33.78 GSM: *254-726.39.99.81 Email: paulkindambu@yahoo.fr

Romania Fratii Caritatii Padre Pio - Iasi Strada Brandusa, 16 RO-700374 Iasi Romania Tel.: *40-722-260.888 Email: carmen_teacu@hotmail.com

Rép. Dém. Du Congo Frères de la Charité Av. Pumbu n° 9 B.P. 406 Kinshasa - Gombe 1 RD Congo Tel.: *243-998.99.63.14 Email: floribertkabindu@yahoo.fr

Ukraine Brothers of Charity Berzhany Brate Mylocerdia c. Ray Rayon Berezhany Oblost Ternopil 47501 Ukraïne Email: ivan.brat@gmail.com United Kingdom Brothers of Charity Saint Theresa - Chorley Lisieux Hall - Whittle-le-woods Chorley PR6 7DX - Lancashire - England Tel.: *44-125-726.63.11 Fax: *44-125-726.56.71 Email: brothersofcharity@lisieuxhall.f9.co.uk

Tanzania Brothers of Charity P.O. Box 612 Kigoma Tanzania Tel: *255-26-280.41.82 Email: regional.superior@boc-tz.org Zambia Brothers of Charity Mwalule Road 1 Tel.: *260-01-239269 Email : lusakafc@boc-tz.org

ASIA India Brothers of Charity 182, Kanke Road Ranchi 834008 Jharkhand - India Tel.: *91-651.22.32.511 Fax: *91-651-25.62.291 Email: bekaertgodfried@hotmail.com Indonesia Bruder Karitas Jl.K.Wahid Hasyim 4 - Purworejo 54111 Indonesia Tel.: *62-275-32.12.05 GSM: *62-813.28.00.58.61 Fax: *62-275-32.26.34 Email: regindofc@yahoo.co.id Japan Brothers of Charity Fushino, 1656 689-0201 - Tottori-Shi - Japan Tel./Fax: *81-857-59.00.82 Email: brsjapan@crux.ocn.ne.jp

Pakistan Brothers of Charity Rwanda P.O. Box 10352 - Ferozepur Road, P.O. Frères de la Charité Hôpital Neuro-Psychiatrique Caraes Ndera Lahore 54600 - Pakistan Tel. : *92-42-841.20.77 B.P. 423 - Kigali - RWANDA Fax: *92-42-527.55.15 Tel./fax. *250 788 82 73 64 GSM: *92-300-49.27.962 GSM: *250 788 30 78 84 Email: biyan26@yahoo.com Email:rwadeorwa@yahoo.fr South Africa Brothers of Charity Rose Street 59 P.O. Box 2296 1710 Florida - South Africa Tel.: *27-11-672.31.53 Fax : *27-11-672.31.78 Email: stpaulregion@mweb.co.za

Philippines Brothers of Charity Jesus Street, 2002 Pandacan 1011, Manila - Philippines Tel.: *63-2-564.01.97 Fax: *63-2-33.85.499 Email: aureliovaldrez2006@yahoo.com.ph Sri Lanka Brothers of Charity 565, Gohagoda Road 20800 Katugastota - Sri Lanka Tel.: *94-81-249.22.38 Fax: *94-81-249.22.39 Email: linusfc@gmail.com


Fratelli della Carità Via Giambattista Pagano nr. 35 I-00167 ROMA 00-39-06-66.04.901 00-39-06-663.14.66 www.brothersofcharity.org E-mail: deus.caritas.est.editor@fracarita.org

Editor: Bro. Dr. René Stockman, Superior General Editorial office: Lieven Claeys, Joke Verbeke Mathias Van Steenberghe (translations) Jean-Marie Demulier (translations)

Correspondents: Belgium: Bro. Veron Raes Brasil: Bro. Eric Verdegem Burundi: Bro. Augustin Bwampamye Central African Republic Bro. Antoine Kabengele Canada: Bro. Gilles Rivard Dem. Rep. Congo: Bro. Floribert Kabindu India: Bro. Godfried Bekaert Indonesia: Bro. Lukas Subiyatno Ireland: Bro. Noel Corcoran Italy: Bro. Aimé Peirsman Ivory Coast: Bro. Félicien Ngendahimana Japan: Bro. Jozef Hontelé Kenya: Bro. Paulin Kindambu Netherlands:

Nicaragua Pakistan: Peru: Philippines: Representation U.N.O.: Romania: Rwanda: South Africa: Sri Lanka: Tanzania: Ukraine: United Kingdom: U.S.A.: Zambia

Fr. Bernard Houle Bro. Saleem Paschal Bro. Victor Hugo Merino-Condé Bro. Gary Echane Prakash Goossens Fr. Sebastian Teacu Bro. Deogratias Rwabudandi Bro. Jos Mathijssen Bro. Linus Pakiyanathar Bro. Stan Goetschalckx Bro. Yvan De Roeck Bro. Noel Corcoran Bro. John Fitzgerald Bro. Brighton Mutali

Contents • Inhoud • Sommaire

Magazine Brothers of Charity Broeders van Liefde Frères de la Charité

2

Editorial Editoriaal Editorial

7

Praying with the deaf Met doven bidden Prier avec les sourds

11

It’s a long way to Tipperary

15

Keep a cool head Hou het hoofd koel Gardez la tête froide

19

Saying goodbye to Brother Ton van Heugten Afscheid van Broeder Ton van Heugten Adieu au Frère Ton van Heugten

24

The Catholic schools of the Brothers of Charity: teaching and education go hand in hand De katholieke scholen van de Broeders van Liefde: onderwijs en opvoeding hand in hand Les écoles catholiques des Frères de la Charité: l’enseignement et l’éducation vont de pair

28

News from the Communities Nieuws uit de Huizen Nouvelles des Communautés

31

Associate Members Aangesloten Leden Membres Associés

32

International Institute Canon Triest sees students off International Institute Canon Triest wuift studenten uit À l’Institut International Chanoine Triest: l’adieu aux étudiants

35

Personalia

Graphic realisation: VM Graphics - 0032-9-321 99 95 - Print: Drukkerij Sintjoris - 0032-9-321 99 99

Dce 2010 3