Page 1


Taalvaardigheidsonderwijs: een werk van (heel) lange adem Niet alleen voor elke school én elke leraar, maar ook voor elke leerling geldt dat men ‘veroordeeld is tot taal’. Als school daarin met elke leerling op weg gaan, is een échte uitdaging, want elke leerling is zeer verschillend. De laatste jaren komen er steeds vaker leerlingen met een erg verschillende, (vreemd)talige achtergrond. Het is een maatschappelijk-demografische evolutie waaraan geen enkele school ontsnapt. Extra ondersteuning is voor hen geen overbodige luxe. In elk vogelnest zijn er nu eenmaal kuikentjes die meer aandacht nodig hebben dan andere. Ze moeten wat bijgevoederd worden, moeten iets meer groeitijd krijgen,… maar uiteindelijk vliegen ook zij taalvaardig genoeg het nest uit. Mét vallen en opstaan, mogen taalvaardigheidsonderwijs en taalbeleid voor scholen geen lege containerbegrippen blijven.

Carine Van Hautem en Annick Delcourt – leerkrachten Visitatie Mariakerke

Een evenwicht tussen zorg en kwaliteit in onderwijs De toenemende diversiteit van jongeren vraagt in het onderwijs een enorme flexibiliteit en gedifferentieerde aanpak van ons onderwijzend personeel. Aangezien de meerderheid van onze werknemers niet vertrouwd is met een uitgebreide differentiatie, zal sterk geïnvesteerd moeten worden in een goed nascholingsbeleid om alle betrokkenen te professionaliseren. Het betreft een breed spectrum van uitdagingen. Hoe gaan we om met zeer verschillende taalniveaus in de klas? Hoe laten we meerdere culturen op een verrijkende manier van elkaar leren? Op welke manieren stemmen we onze onderwijsstijl beter af op de veelheid van leerstijlen van onze leerlingen? Hoe differentiëren we intensiever binnen een klasgroep nu steeds meer leerlingen die voordien in het buitengewoon onderwijs terecht kwamen ervoor zorgen dat klasgroepen nog heterogener worden,… Die prangende vragen dwingen ons om met open blik naar de toekomst te kijken en helpen ons blijvend te streven naar een ideaal evenwicht tussen zorg en kwaliteit in onze scholen.

Els Heirman adjunct-directeur Sint-Eduardus, Merksem

6 / broeders van liefde


Plan van minister Smet in realiteit brengen Op dit moment telt onze basisschool 830 leerlingen. De uren omkadering voor volgend schooljaar werden bekend gemaakt samen met de beloftes van minister Pascal Smet van kleuterklassen met max. 20 kleuters. Vanuit onze populatie (recrutering uit grootstedelijke context) worden we eindelijk naar waarde ondersteund. Onze uitdaging zal erin bestaan om de vele extra uren goed aan te wenden, ­wetende dat de vacatures niet ingevuld geraken, er een capaciteitsprobleem is in Antwerpen waardoor we voor zoveel mogelijk leerlingen een plek willen voorzien en onze infrastructuur beperkt is. We zullen nog eens heel goed moeten nadenken hoe we het project van minister Smet in realiteit gaan brengen zodat leerlingen, leerkrachten en ouders ervaren dat er voor én in het ­onderwijs geZORGd wordt.

Katrijn Nys pedagogisch directeur Sint-Eduardus, Schoten

14 / broeders van liefde


basisOnderwijs

Secundair Onderwijs

2011 was een overgangsjaar voor de begeleidingsdienst van het basisonderwijs. Bij het begin van het jaar werd Veronique De Kock de nieuwe begeleider kleuteronderwijs en na het vertrek van Freddy Van Hyfte, kwam Raf Missorten als begeleider lager onderwijs het team compleet maken.

Een school is geen eiland in de maatschappij. Veranderingen in de omgeving en een toename van zorgvragen en eisen zorgen voor meer druk om de (werk-)organisatie aan te passen en met die veranderingen rekening te houden. Voor een school is het een uitdaging om op een kwaliteitsvolle manier in te spelen op die maatschappelijke prikkels en tendensen.

Wim Tratsaert Adjunct-sectorverantwoordelijke gewoon basisonderwijs “Voor onze nieuwe begeleidingsdienst was het in eerste instantie kennismaken met elkaar. We leerden elkaars sterktes maar ook zwaktes kennen en kunnen zeer open met elkaar communiceren”, zegt adjunct-sectorverantwoordelijke Wim Tratsaert. “Een must in het samen begeleiden van scholen. De scholen moeten weten wie en wat er nu van aanbod op hen afkomt. Ze moeten ons gewoon worden. Wij moeten de scholen leren kennen met hun sterktes en zwaktes, maar boven alles moet de open sfeer die er de voorbije jaren heerste binnen de deelsector basisonderwijs behouden kunnen blijven. Een open en ongedwongen communicatie waarbij we de dubbele richting ‘top down’ en ‘bottom up’ als heel vanzelfsprekend vinden. We willen de tijd nemen om die communicatie op te bouwen met de nieuwe ploeg. Als nieuwe begeleider lager onderwijs heeft Raf vooral kennisgemaakt met de verschillende teams binnen de lagere afdelingen. Zoals hierboven beschreven was het zijn zorg om voor een open en duidelijke communicatie te zorgen waarbij hij de teams, maar ook de teams hem, beter leerden kennen. In het lager onderwijs gingen we vooral de uitdagingen rond rapportering en ICT-werking aan. Voor kleuteronderwijs was één van de focussen het geïntegreerd gebruik van ICT-middelen in de dagelijkse werking in de kleuterklas. Daarnaast werd in vele scholen kennisgemaakt met de 'zoeker', een digitaal systeem, door VVKBaO aangeboden, dat kleuterleidsters toelaat om het verband tussen ontwikkelingsplan van het katholiek onderwijs en de leerplannen beter te duiden. Door het gebruik van de zoeker kunnen kleuterleidsters nog efficiënter en doelgerichter werken.”

» Open communiceren is een must in het samen begeleiden van scholen. » 26 / broeders van liefde

Yves Demaertelaere Adjunct-sectorverantwoordelijke gewoon secundair onderwijs “Scholen, directies en leerkrachten komen in een steeds complexere omgeving terecht”, vertelt adjunct-sectorverantwoordelijke Yves Demaertelaere. “Vernieuwde pedagogisch-didactische inzichten door informatievermenigvuldiging, maatschappelijke evoluties in en buiten de school, toenemende zorgvragen en flexibilisering in onderwijs, meer participatie en inspraak in schoolorganisatie, vergrijzing en langer werken in onderwijs, krapte op de arbeidsmarkt en het tekort aan leerkrachten, internationalisering in onderwijs door te leren van andere culturen, multiculturaliteit en interculturaliteit, digitalisering en het internet, schaalvergrotingen, werken aan competenties als motor van innovatie, teamondernemerschap: het zijn maar enkele van de belangrijke uitdagingen waar we voor staan.” Om die aan te pakken, moet de cultuur van samenwerking in de schoolorganisatie de norm worden: ‘wij zijn als team verantwoordelijk voor het hele proces die de leerling doormaakt’. “We zullen leerkrachten in een vorm van teamwerking moeten plaatsen waarin zij alle uitvoerende en regeltaken (planning, voorbereiding, randvoorwaarden, …) zelf organiseren. Het (multidisciplinaire) team draagt de verantwoordelijkheid voor het volledige proces van de leerling. In zelfsturende teams is er minder (verticale) controle, minder hiërarchisch denken, maar meer ruimte en meer verantwoordelijkheid, wat de betrokkenheid ten goede komt”, zo omschrijft hij het.

» De stijgende complexiteit van de maatschappij daagt onze scholen en medewerkers zeer sterk uit. »


Jaarbrochure Broeders van Liefde  

Uitdagen en uitgedaagd worden. Beide zijn essentieel voor onze organisatie. Maar uitgedaagd worden, impliceert ook elkaar uitdagen en wie zi...

Advertisement