Page 1


brave SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS 3 4 5

festival

WSTĘP / INTRODUCTION Grzegorz BRAL Dyrektor Artystyczny / Artistic Director IRINA BOKOVA Dyrektor Generalny UNESCO / Director-General of UNESCO RAFAŁ DUTKIEWICZ PREZYDENT WROCŁAWIA / MAYOR OF WROCLAW PAWEŁ POTOROCZYN Dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza / Director of Adam Mickiewicz Institute ROKPA INTERNATIONAL

PROGRAM GŁÓWNY / MAIN PROGRAMME 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20

Teatr Pieśń Kozła / Song of the Goat Theatre — “Crazy God” Bakri Ki Mashak Tresor Nzengu DeafBeat Teatr 21 / 21 Theater Teatr Pieśń Kozła / Song of the Goat Theatre — „Pieśni Leara” / “Songs of Lear” Teatr Pieśń Kozła / Song of the Goat Theatre — „Portrety Wiśniowego Sadu” / “Portraits of the Cherry Orchard” Blind Ballet Company Fernanda Bianchini Candoco Dance Company: “Let’s Talk About Dis / NOTTURNINO” Musicians without Borders Nalaga’at Theater — “Say Orange” Iván Pérez / Korzo Producties — “Exhausting Space” Informacje praktyczne / PRACTICAL INFORMATION HARMONOGRAM / SCHEDULE MIEJSCA FESTIWALOWE / FESTIVAL VENUES

BRAVE: FORBIDDEN CINEMA 21 22 23

24 25

FILM OTWARCIA Purity

Konkurs Forbidden Cinema / Forbidden Cinema Competition Ixcanul, Tanna, Grajmy dopóki nas nie zabiją / They Will Have To Kill Us First To nie jest kraj dla głupich ludzi / No Place for Fools, Fuocoammare. Ogień na morzu / Fuocoammare. Fire at Sea, Raving Iran, Paryż 05:59 / Paris 05:59

Retrospektywa Lou Ye / Lou Ye’s retrospective Letni pałac / Summer Palace, Masaż niewidomych / Blind massage, Noce wiosennego upojenia / Spring Fever, Tajemnica / Mystery

Półkowniki / Polish Banned Films Na srebrnym globie / On the Silver Globe, Długa noc / The Long Night, Ósmy dzień tygodnia / The Eighth Day of the Week, Ręce do góry / Hands Up

Forbidden Love 26

Tańczący Arabowie / Dancing Arabs, Ojciec, syn i inne historie / Big father, small father and other stories

27

Świat Daniela / Daniel’s World, Zaprzysiężona dziewica / Sworn Virgin, Armia zbawienia / Salvation Army, Strefa nagości / Nude Area

28 29 30 31

Brave Akademia / brave academy

Brave Akademia / brave academy WARSZTATY / Workshops konferencja / CONFERENCE Brave Together | Brave Ekologia / Brave Together | Brave Ecology

32 33

KLUB FESTIWALOWY / FESTIVAL CLUB Opowiadacze / Storytellers Brave Meetings

34

BRAVE KIDS 2016

36

ZESPÓŁ / TEAM PODZIĘKOWANIA / ACKNOWLEDGEMENTS

fot. / phot. Hugo Glendinning


Grzegorz Bral

Dyrektor Artystyczny / Artistic Director Czy czułeś się kiedykolwiek wykluczony lub odrzucony? Jeśli tak, to co wtedy czu-

Have you ever felt excluded or rejected? If so, what did you feel at the time? Was

łeś? Smutek, samotność, niesprawiedliwość? We Wrocławiu studiuje ponad tysiąc

it sadness, loneliness, injustice? There are more than a thousand dark-skinned

ciemnoskórych studentów. Czy widzisz ich często na ulicy? Sądzę, że nie ma niko-

students in Wrocław. How often do you see them in the streets? I  believe that

go, kto przynajmniej raz w życiu nie czułby się zlekceważony, poniżony, odrzuco-

everyone feels slighted, humiliated, or rejected at least once in their lives. Many

ny. Wielu z nas żyje w niezwykle politycznie i kulturowo komfortowej sytuacji. Ale

of us enjoy living in a rather comfortable environment, politically and culturally

przecież jeszcze przed chwilą wielu innych również nie martwiło się o przysłowio-

speaking. A moment ago many others also did not have to worry about the prover-

wy dach nad głową, a teraz są jednymi z milionów poszukujących nowego miejsca

bial roof over head, yet now they have joined the millions looking for a new place

na ziemi. Równowaga gwarantująca nam stabilne życie jest dziś bardziej krucha,

on earth. The balance that guarantees us a stable life today is more fragile than

niż to sobie wyobrażamy.

we imagine.

Uchodźcy, niepełnosprawni, odmieńcy – lista tych „innych”, tych stygmatyzowa-

Refugees, the disabled, misfits: a list of those considered “different” – stigmatized,

nych, tych naznaczanych i piętnowanych jest nieskończona. Czy to o nich robimy

labeled and condemned – is endless. Are we making the festival about them? It is

festiwal? Trudno powiedzieć. W tym roku mówimy o ludziach, którym być może

hard to say. This year, we want to talk about people whose lives are in a way more

jest trudniej. Z różnych powodów. Z powodów politycznych, zdrowotnych, raso-

difficult, for various reasons: political, physical, racial, sexual. The group of deaf

wych, seksualnych. Grupa niesłyszących bębniarzy. Pomimo wszystko tworzą mu-

drummers. Despite all, they keep creating music. Despite all, they want to hear

zykę. Pomimo wszystko chcą słyszeć to, czego nie da się usłyszeć. Grupa akto-

what cannot be heard. The group of actors with genetic progressive loss of sight

rów z postępującą genetycznie utratą wzroku i słuchu. Żyć. Za wszelką cenę, jesz-

and hearing. To live. To  live a  meaningful life at all costs, even for a  while. With

cze przez chwilę sensownie żyć. Wrażliwie i z radością, pomimo wszystko, pomimo

sensitivity and joy, despite everything, despite the massive disability. The lonely

potężnej niesprawności. Samotny mężczyzna wygnany z własnego kraju, skazany

man exiled from his country, condemned to a  life in a  refugee camp – without

na życie w obozie dla uchodźców. Bez możliwości pracy. Mężczyzna, który staje się

the possibility to work. The man who gives voice for tens of thousands other men

głosem dla dziesiątków tysięcy takich jak on. „Wykluczeni”, którzy mówią głośno

like him. “Outcasts”, who talk loudly about their fate, who do not speak only for

o swoim losie, nie mówią wyłącznie za siebie. O tym jest tegoroczna edycja Bra-

themselves. This is what this year’s edition of Brave is about: those who do not

ve. O tych, którzy nie mówią tylko za siebie. Zawsze starałem się unikać tak zwa-

speak only for themselves. I always tried to avoid so-called “entertainment”; to me

nej „rozrywki”, gdyż wydaje mi się, że rozrywka nie prowadzi do niczego sensow-

it does not lead to anything meaningful, it is just a way of avoiding responsibility.

nego, jest szczególnym rodzajem unikania odpowiedzialności. Wolę słuchać praw-

I prefer to listen to real, poignant stories.

dziwych i przejmujących historii.

It is year 2016. I write these words and I feel that I am quoting the title of a famous

Jest rok 2016. Piszę te słowa, a mam wrażenie, że cytuję tytuł słynnej powieści

novel by George Orwell: prophetic, grotesque, yet painful and true. A few days ago

Orwella. Profetycznej, groteskowej, a jakże bolesnej i prawdziwej. Kilka dni temu

I watched a movie. Three brothers were playing ball in the yard between buildings.

obejrzałem film. Trzech braci grało w piłkę na  podwórku pomiędzy budynka-

They were eight, nine and ten years old. Suddenly, a bomb dropped and one of them

mi. Mieli osiem, dziewięć i dziesięć lat. Nagle spadła bomba i jeden z nich zginął

died on the spot. The others were stuck firm in what the professional language of

na miejscu. Pozostali długo tkwili w tym, co fachowo w języku specjalistów od woj-

war specialists refers to as “shell shock”. Who dropped the bomb on the children?

ny nazywa się „shell shock”. Kto zrzucił bombę na dzieci? Nawigatorzy przemocy.

The navigators of violence. I do not understand this. Outcasts speak of something

Ja tego nie rozumiem. Wykluczeni mówią o czymś kluczowym dla świata i o tej re-

crucial to this world, and this is what we want our festival to talk about this year.

fleksji opowiada nasz tegoroczny festiwal.

fot. / phot. Mateusz Bral

3


Mam przyjemność zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż założenia tego corocznego festiwalu, przedstawiającego rozmaite kultury i tradycje, są zbieżne z priorytetami Organizacji mają­ cej na celu ochronę dziedzictwa kulturowego. Co więcej jestem pewna, że przyczyni się on do zwiększenia świadomości na temat znaczenia promowania dialogu, obopólnego zrozumienia i pokoju.

IRINA BOKOVA

DYREKTOR GENERALNY UNESCO / DIRECTOR-GENERAL OF UNESCO

RAFAŁ DUTKIEWICZ PREZYDENT WROCŁAWIA / MAYOR OF WROClAW

I am pleased to note that this annual Festival, which presents various cultures and traditions, is in line with the priorities of the Organization aimed at protecting cultural heritage. More­ over, I am confident that it will help raise awareness on the importance of promoting dialogue, mutual understanding and peace.

Dlatego z przyjemnością ogłaszam patronat organizacji UNESCO nad 12. edycją Brave Festival.

It is with pleasure, therefore, that I grant UNESCO’s patronage to the 12th edition of the Brave Festival.

Życzę Państwu wszelkich sukcesów podczas tego interesującego wydarzenia.

Wishing you every success for this worthwhile event, I remain.

Z poważaniem,

Yours sincerely,

Irina Bokova Dyrektor Generalny UNESCO

Irina Bokova Director-General of UNESCO

Szanowni Państwo,

Ladies and gentlemen,

serdecznie witam uczestników oraz organizatorów 12. edycji Brave Festival. Jestem przeko­ nany, że tegoroczna odsłona imprezy stanie się niezapomnianym wydarzeniem, które w tym roku szczególnie silnie wplata się w tożsamość naszego Miasta. Czy istniałoby bowiem dosko­ nalsze miejsce, by podjąć próbę wyjścia naprzeciw różnorodności kulturowej, wrażliwości in­ nej od naszej, niż miasto otwarte, którym jest Wrocław? Dziś, w Europejskiej Stolicy Kultury 2016, zatrzymajmy się na chwilę. Spójrzmy i doceńmy ludzi, którzy nie zapominają o swojej tożsamości. Wesprzyjmy tych, dla których tradycja ich przodków jest wartością, w którą wie­ rzą i o której pragną pamiętać. Ufam, że dzięki wysokiemu poziomowi zapewnionemu zarów­ no pod względem artystycznym, jak również organizacyjnym, tych kilkanaście dni stanie się dla nas przyczynkiem do zauważenia człowieka, który tuż obok, tak jak i my, pragnie przeżyć swoje życie godnie oraz z szacunkiem.

It is my pleasure to welcome all the participants and organizers of the 12th edition of Brave Festival. I am convinced that this year’s event will be unforgettable, as it particularly strongly relates to the identity of our town. In fact, is there a better place than a city as welcoming as Wroclaw to discuss cultural diversity and different experiences? Today, in the European Capi­ tal of Culture 2016, let’s take a moment. Let’s have a look and appreciate people who do not forget about their identity. Let’s support those who cherish the tradition of their ancestors, believe in it and want to remember it. I know that, thanks to the great artistic value and great organization of the event, over these several days we will learn to appreciate those, who right here, just like us, want to live with dignity and respect.

Życzę, aby w programie tegorocznego Brave Festival, w którym znajdą się koncerty, spekta­ kle, dyskusje, spotkania z artystami, warsztaty i wystawy oraz pokazy filmowe, udało się od­ naleźć formę bliską Państwa gustom i zainteresowaniom.

I hope that in the program of this year’s Brave Festival, which will include concerts, perform­ ances, discussions, meetings with artists, workshops, exhibitions and movie screenings, you will find something of interest. Let’s meet in Wroclaw, European Capital of Culture 2016!

fot. Maciej Biedrzycki-FORUM

Spotkajmy się we Wrocławiu, Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

PAWEŁ POTOROCZYN

DYREKTOR INSTYTUTU ADAMA Mickiewicza / DIRECTOR OF THE ADAM MICKIEWICZ INSTITUTE

Rafał Dutkiewicz Prezydent Wrocławia

Rafał Dutkiewicz Mayor of Wroclaw

Instytut Adama Mickiewicza z prawdziwą przyjemnością po raz kolejny objął swoim patrona­ tem Brave Festival – to wyjątkowe, doroczne wydarzenie artystyczne poświęcone przedsta­ wianiu różnych kultur i tradycji z całego świata, w szczególności tych, które są rzadko spoty­ kane, marginalizowane lub prawie wymarłe. Współpraca przy tak wyjątkowym wydarzeniu jest dla nas zaszczytem i wyróżnieniem.

The Adam Mickiewicz Institute has once again and with great pleasure taken Brave Festival under its wing – that exceptional, annual artistic event dedicated to presenting different cul­ tures and traditions from across the world, in particular those rarely encountered, marginal­ ized, or nearly extinct. Cooperation in such a remarkable event is both an honor and a distinc­ tion for us.

To również festiwal ludzi, którzy nie akceptują wzorów promowanych przez kulturę masową, ale starają się podtrzymywać własne, często zaniedbane i już zanikające tradycje oraz indy­ widualną wrażliwość.

This is also a festival of people who do not accept the norms promoted by mass culture, but instead try to  uphold their own often-neglected and disappearing traditions and their indi­ vidual sensitivity.

Uniwersalizm, kulturotwórczy i społeczny charakter festiwalu, w tym roku pod symbolicznym hasłem „Outcasts – Wykluczeni”, dowodzą bliskości wizji i misji Instytutu Adama Mickiewicza. Od ponad piętnastu lat stawiamy sobie pytania: Jak opowiadać Polskę światu? Jak pokazać dbałość i poszukiwanie nowych idei dla Europy i świata, potrzebę spotkania, wymiany i dialo­ gu? W odpowiedzi, w trosce o udział i miejsce Polski w międzynarodowym obiegu kultury, sta­ rannie dobieramy działania będące ważnym impulsem prorozwojowym marki „Polska”.

The festival’s universalism, its culture-shaping and community character, this year under the symbolic label of Outcasts – all of this proves how close it lies to the vision and the mission of the Adam Mickiewicz Institute. For over fifteen years we have been asking ourselves: How do we tell the story of Poland to the world? How do we show care and a search for new ideas for Europe and the world, a need to meet, to exchange, and to talk? In response, mindful of Po­ land’s participation and place in the international cultural exchange, we carefully pick actions that can be an important development stimulus for the brand that is Poland.

Organizatorom Brave Festival życzymy wielu sukcesów w realizacji tak znaczącego i wyjąt­ kowego przedsięwzięcia kulturalnego.

ROKPA INTERNATIONAL

We wish the organizers of Brave Festival plenty of success in their work on such a vital and exceptional cultural undertaking.

Paweł Potoroczyn Dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza

Paweł Potoroczyn Director of the Adam Mickiewicz Institute

Kupując bilet na wydarzenia Brave Festival pomagasz ubogim i osieroconym dzieciom.

By purchasing a ticket to the Brave Festival event, you support underprivileged children and orphans.

Co roku cały przychód ze  sprzedaży biletów przeznaczamy na  wspieranie działalności hu­ manitarnej prowadzonej przez międzynarodową organizację charytatywną ROKPA. Podczas ubiegłorocznej odsłony Brave Festival pozyskaliśmy 130 tysięcy złotych, które zostały w ca­ łości przeznaczone na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Nepalu. Do tej pory przekazaliśmy już bli­ sko 840 tysięcy złotych. Co  roku ROKPA wspiera kształcenie około 8 tysięcy tybetańskich uczniów i  studentów z  najuboższych środowisk, głównie sierot, dzieci samotnych rodziców oraz nomadów. Wykształcenie daje szansę Tybetańczykom na  przezwyciężenie ubóstwa i  lepszą przyszłość. Dzieci ze  szkół prowadzonych przez ROKPA uczą się wyjątkowo pilnie i mają lepsze wyniki w porównaniu z innymi uczniami. Szansa, jaką otrzymali, motywuje ich do wytrwałej nauki. Organizacja Charytatywna ROKPA International od  ponad 35 lat, zgodnie ze  swoją dewizą, „pomaga tam, gdzie pomoc jest potrzebna”, wspierając ludzi w najuboższych rejonach świata, do których często nie docierają inne organizacje pomocowe. Placówki ROKPA istnieją w Ne­ palu (od 1980), w Tybetańskiej części Chin (od 1990), w Południowej Afryce (od 1991) i Zimba­ bwe (od 1992). ROKPA prowadzi również darmowe jadłodajnie dla bezdomnych i potrzebują­ cych w Szkocji, Belgii i Polsce. Organizacja została założona w Zurychu przez dr Akonga Tul­ ku Rinpoche, lekarza i tybetańskiego mistrza medytacji; Leę Wyler, szwajcarską aktorkę oraz jej ojca, Veita Wylera, prawnika. Dziś ich dzieło współtworzy 17 oddziałów na całym świecie, również w Polsce. Rzesze wolontariuszy pracują na rzecz długofalowych programów pomo­ cowych, adresowanych do  najbardziej potrzebujących w  najuboższych rejonach świata. Or­ ganizacja nie ma  charakteru politycznego ani religijnego, po  prostu niesie pomoc tym, któ­ rzy jej potrzebują. W 2014 ROKPA zebrała środki w wysokości 3 395 023 franków szwajcar­ skich przeznaczając je na prowadzenie 120 projektów pomocowych w Tybecie, Nepalu, Zimba­ bwe i Południowej Afryce. Przedstawiciele organizacji co roku wizytują wspierane przez sie­ bie projekty i ich rozwój. Pomoc ROKPA jest zawsze zintegrowana ze środowiskiem kulturo­ wym danej społeczności w uznaniu dla miejscowej wiedzy, umiejętności, rzemiosła oraz trady­ cyjnej medycyny i religii, co zapewnia trwałość i akceptację dla współfinansowanych działań. ROKPA wydaje około 50 tysięcy posiłków rocznie w jadłodajniach dla głodnych i potrzebujących. ROKPA zapewnia podstawową opiekę medyczną około 20 tysiącom ludzi dotkniętych ubóstwem. ROKPA rocznie wspiera edukację średnio 10 tysięcy uczniów i studentów z najuboższych śro­ dowisk, od szkoły podstawowej po studia. ROKPA wspiera kulturę tybetańską prowadząc projekty w Tybetańskiej części Chin.

Every year, the proceeds from tickets go to the ROKPA charity organization and their humani­ tarian efforts. During last year’s edition of the Brave Festival, we gathered PLN 130,000. We’ve donated all of that money to support earthquake victims in Nepal. Thus far, we’ve donated nearly PLN 840,000. Every year, ROKPA helps in providing education to nearly eight thousands of the most underprivileged pupils and students in Tibet — mostly orphans, children of single parents and nomads. Proper education helps Tibetans overcome poverty and gives them a chance for a better future. Kids in schools supported by ROKPA are very diligent — their scores are better in comparison with other schools. This opportunity drives them to study hard. The ROKPA International charity organization for 35 years now has stayed true to its motto of “Helping where help is needed”. They serve those living in the most impoverished areas, where assistance from other help organizations often cannot be attained. ROKPA branches can be found in Nepal (since 1980), in the Tibet region of China (since 1990), South Africa (since 1991) and Zimbabwe (since 1992). ROKPA also hosts soup kitchens for the poor and the home­ less in Scotland, Belgium, and Poland. The organization was created in Zürich by Dr Akong Tulku Rinpoche — a medical doctor and meditation master, Lee Wyler — a Swiss actress and her father Veit Wyler — a lawyer. Today, their work is continued in 17 branches across the world, including Poland. A multitude of volunteers assist in facilitating long-term help plans for those living in areas of extreme poverty around the globe. The organization has no politi­ cal or religiouscharacter — they simply help those in need. In 2014, ROKPA raised a total of CHF 3,395,023 to realize 120 help projects in Tibet, Nepal, Zimbabwe, and South Africa. Every year, representatives of the organization visit places and institutions funded by ROKPA. Help from ROKPA is always integrated with the cultural background of the community, respecting their knowledge, skills and know-how, as well as traditional medicine and religion. As a result, ROKPA initiatives and efforts are lasting and find approval among the population. Every year, about 50 thousand meals are distributed to the needy in ROKPA soup kitchens. ROKPA also provides basic medical care to over 20 thousand people suffering from extreme poverty. On a yearly basis, the organization helps provide education for 10 thousand impoverished pupils and students — from elementary schools to institutions of higher education. By facilitating projects in the Tibet region of China ROKPA helps cultivate the Tibetan culture. Over the course of a year, about 120 different ROKPA projects are being realized.

ROKPA prowadzi rocznie około 120 różnych projektów.

4


program gล‚รณwny


Teatr Pieśń Kozła / Song of the Goat Theatre

Inspiracją do „Crazy God”, nowego spektaklu Teatru Pieśń Kozła, jest Hamlet Williama Szekspira. Klasyczny tekst zderzony został z brutalnym dziełem Heinera Müllera HamletMachine oraz Skowytem Allana Ginsberga. Spektakl bezkompromisowo stawia pytanie o granice ludzkiej brutalności. Jak głęboko człowiek zanurza się w szaleństwo, gdy jego celem staje się zysk i władza? Zespół artystyczny, złożony z performerów czternastu narodowości, szuka odpowiedzi na tak postawione pytania, odnosząc się do różnych systemów społecznych, religijnych oraz do figury człowieka, który wypełniony pychą poczuł się bogiem na ziemi. Spektakl łączy działania fizyczne z tekstem oraz charakterystyczną dla Teatru Pieśń Kozła polifonią.

An inspiration for “Crazy God”, a new performance of the Song of the Goat Theatre, is William Shakespeare’s Hamlet. The classic text was clashed with a brutal work by Heiner Müller, HamletMachine and with Allan Ginsberg’s Howl.

Data, miejsce i cena | Date, venue and price

„Crazy God” (PREMIERA/PREMIERE) OTWARCIE BRAVE FESTIVAL 2016 BRAVE FESTIVAL 2016 OPENING CEREMONY

Teatr Polski, Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego Polski Theatre, Jerzy Grzegorzewski Stage, ul. G. Zapolskiej 3, Wrocław

The performance asks a hard-line question about the limits of human brutality. How deep can a man immerse in madness when profit and power become his goal?

Sprzedaż / Sale: 90/75* PLN (I miejsca/I seats), 60/45* PLN (II miejsca/II seats), 45/30* PLN (III miejsca/III seats)

2.07.2016, 19:00 3.07.2016, 19:00 4.07.2016, 19:00

The artistic team, consisting of performers of fourteen different nationalities, searches for an answer to questions posed this way, relating to different social and religious systems and the figure of a man, who filled with pride felt to be a god on the earth. The performance joins physical actions with text and polyphony, which is characteristic for the Song of the Goat Theatre.

1.07.2016, 20:00

Teatr Polski, Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego Polski Theatre, Jerzy Grzegorzewski Stage, ul. G. Zapolskiej 3, Wrocław Sprzedaż / Sale: 90/75* PLN (I miejsca/I seats), 60/45* PLN (II miejsca/II seats), 45/30* PLN (III miejsca/III seats)

CZAS TRWANIA | RUNNING TIME

120 min *Cena biletu ulgowego / Discount ticket

fot. / phot. Mateusz Bral

6


Bakri Ki Ma shak Grupa Bakri Ki Mashak to Cyganie zE wschodniego Radżastanu w Indiach. Niegdyś tacy jak oni wędrowali z wioski do wioski i odprawiali tantryczne rytuały, dążąc do świętości. Żyli z jałmużny. Byli koczownikami i ascetami wykluczonymi ze społeczeństwa, bez dostępu do edukacji i możliwości poprawienia swojego życia. Oddawali cześć bogowi Bhajrawa, śpiewając pieśni pochwalne i grając na tradycyjnych instrumentach. Wierzenia mówią, że w trakcie rytuału Bhajrawa wchodzi w ciało kapłana i przemawia jego głosem, doprowadzając uczestników do ekstazy.

Data, miejsce i cena | Date, venue and price

The Bakri Ki Mashak group are Gypsies from Eastern Rajasthan in India. Once, people like them wandered from village to village, performing tantric rituals and seeking sainthood. They lived on charity. They were nomads and ascetics, excluded from society, with no access to education or any means to better their lot in life. They worshipped the god Bhairava, singing praise and playing traditional instruments. Their beliefs say that during the ritual Bhairava enters the body of the priest and speaks with his voice, driving the participants to ecstasy.

2.07.2016, 18:00

Impart ul. Mazowiecka 17, Wrocław

Przedsprzedaż / Advance sale: 30/25* PLN (I miejsca/I seats), 25/20* PLN (II miejsca/II seats) Sprzedaż / Sale: 35/30* PLN (I miejsca/I seats) , 30/25* PLN (II miejsca/II seats)

5.07.2016, 18:00

Teatr Polski, Scena na Świebodzkim / Polski Theatre, Świebodzki Train Station Stage pl. Orląt Lwowskich 20c, Wrocław Przedsprzedaż / Advance sale: 30/25* PLN Sprzedaż / Sale: 35/30* PLN

CZAS TRWANIA | RUNNING TIME

75 min *Cena biletu ulgowego / Discount ticket

fot. / phot. Naveen Sharma

7


Tresor pochodzi z Demokratycznej Republiki Konga, gdzie jego nawołującą do zmian twórczość uznano za działalność przeciwko rządowi. By ratować życie, musiał uciekać z kraju. Po długiej wędrówce trafił do Malawi i od tej pory mieszka w obozie dla uchodźców Dzaleka. Jest autorem utworów hip-hopowych i poezji, skupiających się głównie na dramacie, którego on i jego przyjaciele doświadczyli jako uchodźcy. Zabiera głos w imieniu ludzi, którzy boją się mówić o swoich losach. TrEsor comes from the Democratic Republic of the Congo, where his art, with its message calling for change, was deemed an antigovernment activity. He had to flee the country to save his life, and after a long journey ended up in Malawi, where he lives to this day in the Dzaleka refugee camp. He is the author of hip-hop songs and poetry, focusing mainly on the tragedy that he and his friends had faced as refugees. He speaks for people who are afraid to talk of their experiences.

Data, miejsce i cena | Date, venue and price

2.07.2016, 21:00

Impart ul. Mazowiecka 17, Wrocław Przedsprzedaż / Advance sale: 30/25* PLN (I miejsca/I seats), 25/20* PLN (II miejsca/II seats) Sprzedaż / Sale: 35/30* PLN (I miejsca/I seats) , 30/25* PLN (II miejsca/II seats)

3.07.2016, 18:00

Teatr Polski, Scena na Świebodzkim / Polski Theatre, Świebodzki Train Station Stage pl. Orląt Lwowskich 20c, Wrocław Przedsprzedaż / Advance sale: 30/25*PLN Sprzedaż / Sale: 35/30*PLN

CZAS TRWANIA | RUNNING TIME

70 min *Cena biletu ulgowego / Discount ticket

fot. / phot. Iordache

8


Niesłyszący muzycy są zdeterminowani, aby „słyszeć” swoje bębny, a ich wytrwałość oraz ciężka praca otwiera przed nimi nowe możliwości. Działający od niemal 10 lat w Kuala Lumpur zespół wykonuje muzykę w chińsko-malezyjskim stylu perkusyjnym, który opiera się na tradycyjnym cyklu 24 świąt chińskiego kalendarza księżycowego, przez tysiąclecia wyznaczającego rytm życia rolników.

Deaf musicians are determined to “hear” their own drums, and their perseverance and hard work opens new possibilities before them. The group, who have worked in Kuala Lumpur for nearly 10 years now, perform music in a Chinese-Malaysian percussion style, based on the traditional cycle of 24 holidays of the Chinese lunar calendar which has measured out the farmer’s rhythm of life for thousands of years. Data, miejsce i cena | Date, venue and price

5.07.2016, 21:00 6.07.2016, 21:00

Teatr Polski, Scena na Świebodzkim / Polski Theatre, Świebodzki Train Station Stage pl. Orląt Lwowskich 20c, Wrocław Przedsprzedaż / Advance sale: 30/25* PLN Sprzedaż / Sale: 35/30* PLN

CZAS TRWANIA | RUNNING TIME

45 min *Cena biletu ulgowego / Discount ticket

9


Teatr swą nazwę wziął od dodatkowego chromosomu 21, którym obdarzeni są jego aktorzy — ludzie z zespołem Downa. W Teatrze grają również osoby z autyzmem. To jedyna tego typu grupa w Polsce. Spektakle Teatru 21 burzą społeczne stereotypy, demaskują iluzje, wpuszczają dystans do świata. Aktorzy, zawodowcy świetnie przygotowani do swojego fachu, mają jeszcze to coś, co oczarowuje, wręcz magnetyzuje widza. Bez wątpienia jest w nich wielka pasja tworzenia teatru, ale i życiowa odwaga i umiejętność doceniania siebie i postrzegania swojej inności jako daru.

Theater

The theater took its name from the additional 21st chromosome which is carried by its actors — people with Down syndrome. Their team also includes autistic actors. The group is one of a kind in all of Poland. Theater 21’s performances tear down social stereotypes, dispel illusions, and introduce a bit of detachment from the world. The actors, all of them professionals well-versed in their craft, also have that certain something that attracts and enchants the audience. That, without a doubt, stems from their immense passion for creating theater, as well as their courage in life and their ability to appreciate themselves and their difference as a gift. fot. / phot. Marta Ankiersztejn

„Upadki. Odcinek 2” / “Falls. Episode 2” Data, miejsce i cena | Date, venue and price 6.07.2016, 18:00 Impart ul. Mazowiecka 17, Wrocław

Przedsprzedaż / Advance sale: 30/25* PLN (I miejsca/I seats), 25/20* PLN (II miejsca/II seats) Sprzedaż / Sale: 35/30* PLN (I miejsca/I seats) , 30/25* PLN (II miejsca/II seats)

„Klauni, czyli o rodzinie. Odcinek 3” / “Clowns, or about a family. Episode 3” Data, miejsce i cena | Date, venue and price 8.07.2016, 18:00 Impart ul. Mazowiecka 17, Wrocław

Przedsprzedaż / Advance sale: 30/25* PLN (I miejsca/I seats), 25/20* PLN (II miejsca/II seats) Sprzedaż / Sale: 35/30* PLN (I miejsca/I seats) , 30/25* PLN (II miejsca/II seats)

CZAS TRWANIA | RUNNING TIME

10

60 min *Cena biletu ulgowego / Discount ticket


Teatr Pieśń Kozła / Song of the Goat Theatre

Spektakl, który zachwycił zagranicznych i polskich krytyków, a także zdobył wiele prestiżowych nagród teatralnych, czyni z muzyki swojego najważniejszego aktora. Każda kolejna pieśń, stając się rzeczywistą postacią lub zdarzeniem, otwiera kolejne dramaty poematu. To właśnie dzięki muzyce ujście znajdują przeróżne emocje: od rozpaczy, tragedii, przez szaleństwo i rozczarowanie, aż do pasji i miłości.

Data, miejsce i cena | Date, venue and price

Spektakl to opowieść o „raju utraconym”. Tytułowy, roztrwoniony wiśniowy sad z dramatu Czechowa, symbol unicestwionych wartości, poetycko mitologizuje się w pamięci. We wspomnieniach dawny świat przeistacza się w nieosiągalną doskonałość. Reżyser, Grzegorz Bral, snuje historię bohaterów za pomocą gestów, ruchu, tańca, na  pierwszym planie pozostaje jednak zawsze muzyka.

The performance, which has impressed foreign and Polish critics and received many awards, makes music the main actor. Each song, becoming a real character or event, is a starting point for another „dramatic poem”. It is music that brings emotions to the stage: despair, tragedy, madness, disappointment, passion and love.

Data, miejsce i cena | Date, venue and price

6.07.2016, 19:00 7.07.2016, 17:00

9.07.2016, 17:00 10.07.2016, 17:00

Sala Koncertowa Radia Wrocław / Concert Hall of Radio Wroclaw ul. Karkonoska 10, Wrocław

Teatr Pieśń Kozła / Song of the Goat Theatre ul. Purkyniego 1, Wrocław

Przedsprzedaż / Advance sale: 30/25* PLN Sprzedaż / Sale: 35/30* PLN

Przedsprzedaż / Advance sale: 30/25* PLN Sprzedaż / Sale: 35/30* PLN

CZAS TRWANIA | RUNNING TIME

CZAS TRWANIA | RUNNING TIME

60 min

70 min *Cena biletu ulgowego / Discount ticket

*Cena biletu ulgowego / Discount ticket

fot. / phot. Z. Warzyński

This spectacle tells the story of a “paradise lost”. The eponymous squandered cherry orchard from Chekhov’s drama is a symbol of annihilated values which poetically mythologizes itself in memory. In memories, the former world is transformed into an unobtainable perfection. The director, Grzegorz Bral, tells the protagonists’ story through gestures, movement and dance, but music is constantly at the forefront.

11


Jedyny na świecie zawodowy balet niewidomych. Bywa, iż widzowie nieuprzedzeni, że oglądali tancerzy, którzy nie widzą, po spektaklu są kompletnie zaskoczeni tym faktem. Zespół założyła Fernanda Bianchini, tancerka i psychoterapeutka, autorka pionierskiej metody nauki tańca dla osób niewidomych, opartej na cielesnej percepcji ruchu. By wytłumaczyć lekkość, z jaką mają się poruszać, podsuwa im pod dłonie palmowe liście. Jej tancerze rozpoznają świat oczami serc i dają dowód, że można pokonać wszelkie bariery i uprzedzenia.

The world’s only professional ballet of the blind. It is not uncommon for audiences to be utterly stunned when they learn after the performance that they had watched dancers who could not see. The group was formed by Fernanda Bianchini, dancer, psychotherapist, and author of a groundbreaking method of teaching dance for the blind based on the bodily perception of movement. To explain the lightness with which they are supposed to move, she gives them palm leaves to touch. Her dancers perceive the world through the eyes of their hearts and prove that any obstacle or prejudice can be overcome.

Data, miejsce i cena | Date, venue and price

7.07.2016, 18:00

Impart ul. Mazowiecka 17, Wrocław Przedsprzedaż / Advance sale: 30/25* PLN (I miejsca/I seats), 25/20* PLN (II miejsca/II seats) Sprzedaż / Sale: 35/30* PLN (I miejsca/I seats) , 30/25* PLN (II miejsca/II seats)

Data, miejsce i cena | Date, venue and price

9.07.2016, 21:00

Teatr Polski, Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego / Polski Theatre, Jerzy Grzegorzewski Stage ul. Gabrieli Zapolskiej 3, Wrocław Przedsprzedaż / Advance sale: 30/25* PLN (I miejsca/I seats), 25/20* PLN (II miejsca/II seats) Sprzedaż / Sale: 35/30* PLN (I miejsca/I seats), 30/25* PLN (II miejsca/II seats)

CZAS TRWANIA | RUNNING TIME

75 min *Cena biletu ulgowego / Discount ticket

12


Ich spektakle to odkrycia choreograficzne, które wciąż na nowo przesuwają granice definiujące taniec i przełamują stereotypy myślenia o fizycznej sprawności i perfekcji, zwłaszcza że solistami są także tancerze z niepełnosprawnościami. Artyści z Candoco doprowadzili do zmian w postrzeganiu tego, kto ma dostęp do świata tańca oraz kto jest sprawny fizycznie. Wzbogacili sposoby komunikacji, interakcji i kształtowania otaczającego nas świata oraz postrzegania sztuki i jej różnorodności.

Their performances are a choreographic discovery that constantly pushes back the boundaries defining dance and breaks down stereotypes regarding physical ability and perfection. This is all the more remarkable since the group includes dancers with disabilities. The artists of Candoco have brought about changes in thinking about art and physical ability, and they have enriched the means of communication, of interaction with and shaping of the world around us, and of perceiving art and its diversity. Data, miejsce i cena | Date, venue and price

7.07.2016, 21:00 8.07.2016, 21:00

Teatr Polski, Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego / Polski Theatre, Jerzy Grzegorzewski Stage ul. Gabrieli Zapolskiej 3, Wrocław Przedsprzedaż / Advance sale: 30/25* PLN (I miejsca/I seats), 25/20* PLN (II miejsca/II seats) Sprzedaż / Sale: 35/30* PLN (I miejsca/I seats), 30/25* PLN (II miejsca/II seats)

CZAS TRWANIA | RUNNING TIME fot. / phot. Hugo Glendinning

85 min *Cena biletu ulgowego / Discount ticket

13


Musi cians with out Bor

Halimeh, Mohammad, Alber i Shafeeq — palestyńscy artyści mieszkający na Zachodnim Brzegu Jordanu łączą tradycyjne dźwięki muzyki quanun, arabskich instrumentów perkusyjnych, z rapem, śpiewem i recytacją. Spotkali się w projekcie „Musicians without Borders”. Halimeh była jego pierwszą niesłyszącą uczestniczką. Ich sztuka to forma pracy społecznej na rzecz pokoju i zrozumienia. Ich twórczość inspirowana jest doświadczeniem niepełnosprawności i uchodźctwa. Wierzą, że muzyka potrafi budzić w ludziach człowieczeństwo.

Halimeh, Mohammad, Alber, and Shafeeq are Palestinian artists living on the West Bank of the river Jordan. They combine the traditional sounds of qanun music and Arabic drums with rap, song, and recitation. They met during the Musicians Without Borders project. Halimeh was its first deaf participant. Their art is a form of community work for the sake of peace and understanding. Their work is inspired by experiences of disability and of life as a refugee, and they believe that music can awaken humanity in people. Data, miejsce i cena | Date, venue and price

10.07.2016, 21:00

Impart ul. Mazowiecka 17, Wrocław

Przedsprzedaż / Advance sale: 30/25* PLN (I miejsca/I seats), 25/20* PLN (II miejsca/II seats) Sprzedaż / Sale: 35/30* PLN (I miejsca/I seats), 30/25* PLN (II miejsca/II seats)

Data, miejsce i cena | Date, venue and price

14

12.07.2016, 21:00

Teatr Polski, Scena na Świebodzkim / Polski Theatre, Świebodzki Train Station Stage pl. Orląt Lwowskich 20c, Wrocław Przedsprzedaż / Advance sale: 30/25* PLN Sprzedaż / Sale: 35/30* PLN

CZAS TRWANIA | RUNNING TIME

60 min

*Cena biletu ulgowego / Discount ticket


Nalaga’at Theater „Nalaga’at” po hebrajsku znaczy „dotknij”. Taką nazwę nosi izraelski teatr aktorów niewidomych i niesłyszących. Większość cierpi na zespół Ushera — schorzenie genetyczne, za sprawą którego postępuje dysfunkcja wzroku lub słuchu. Ich spektakle uświadamiają publiczności, że niepełnosprawność nie stanowi przeszkody w wyrażaniu siebie, swoich potrzeb, byciu kreatywnym. Każdy ma coś do ofiarowania drugiemu. Wystarczy, by go szanował i chciał poznać. Sztuka ułatwia to w sposób szczególny.

In Hebrew “nalaga’at” means “Please Touch”. It is also the name of an Israeli theater with deaf and blind actors. Most of them suffer from Usher syndrome, a genetic disorder leading to gradual loss of sight or hearing. Their performances demonstrate to the audience that a disability is no obstacle to expressing yourself, your needs, or your creativity. Everyone has something to offer to someone else. All you need is some respect and a desire to know one another. Art facilitates that in a very unique way. fot. / phot. Hofit Rauchberger

Data, miejsce i cena | Date, venue and price

12.07.2016, 18:00 13.07.2016, 18:00

Teatr Polski, Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego / Polski Theatre, Jerzy Grzegorzewski Stage ul. Gabrieli Zapolskiej 3, Wrocław Przedsprzedaż / Advance sale: 30/25* PLN (I miejsca/I seats), 25/20* PLN (II miejsca/II seats) Sprzedaż / Sale: 35/30* PLN (I miejsca/I seats), 30/25* PLN (II miejsca/II seats)

CZAS TRWANIA | RUNNING TIME

45 min *Cena biletu ulgowego / Discount ticket

15


Exhausting Space

Młody hiszpański choreograf Iván Pérez na stałe pracuje w Holandii, ale ceniony jest już na całym świecie za magnetyczny, poetycki styl tańca, pełen emocjonalnej siły. Artysta związany jest z teatrem tańca nowoczesnego Korzo w Hadze. Ich wspólny spektakl „Exhausting Space” ukazuje relacje międzyludzkie w różnych aspektach, od bliskości po agresję i poniżenie, intymnie i w przestrzeni społecznej. Dotyka problemu przekraczania granic między ludźmi zarówno w pozytywnym, jak i negatywnym sensie.

Young Spanish choreographer Iván Pérez normally works in the Netherlands, but he is now valued across the world for his style of dance: magnetic, poetic, and full of emotional power. He works with the Korzo modern dance theater in the Hague. Their performance “Exhausting Space” displays interpersonal relations in multiple aspects, from closeness to aggression and humiliation, from the intimate to the public. He touches on the issue of overcoming boundaries between people, both in the positive and negative sense. fot. / phot. Robert Benschop

Data, miejsce i cena | Date, venue and price

14.07.2016, 21:00 15.07.2016, 21:00

FINAŁ BRAVE FESTIVAL 2016 / BRAVE FESTIVAL 2016 FINALE

Teatr Polski, Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego Polski Theatre, Jerzy Grzegorzewski Stage, ul. G. Zapolskiej 3, Wrocław Przedsprzedaż / Advance sale: 30/25* PLN (I miejsca/I seats), 25/20* PLN (II miejsca/II seats) Sprzedaż / Sale: 35/30* PLN (I miejsca/I seats), 30/25* PLN (II miejsca/II seats)

CZAS TRWANIA | RUNNING TIME

55 min *Cena biletu ulgowego / Discount ticket

16


1—15 LIPCA 2016 INFORMACJE PRAKTYCZNE PRACTICAL INFORMATION Informacja telefoniczna: 732 031 531, 509 058 204 Centrum Festiwalowe: Dolnośląska Biblioteka Publiczna, Rynek 58 27.06-15.07.2016, godz. 12:00-19:00 • sprzedaż biletów • informacja • biuro prasowe • Strefa Brave przed Centrum Klub Festiwalowy: Bułka z Masłem, pl. Solny 14 / ul. Szajnochy 4 • Brave Meetings, godz. 15:00, 3-10.07.2016, 12.07.2016, 15.07.2016 • „Opowiadacze”, godz. 22:00, 2-6.07.2016 i 8-15.07.2016 Kino Festiwalowe: Dolnośląskie Centrum Filmowe, ul. Piłsudskiego 64a • projekcje filmowe, 1-14.07.2016 • centrum informacyjne, otwarte na godzinę przed pierwszym sean­ sem danego dnia: 1.07, 4-7.07, 11-14.07.2016, godz. 17:0020:30; 2-3.07, 8-10.07.2016, godz. 15:00-20:30 • sprzedaż biletów na seanse filmo­ we w kasach DCF: 27.06-6.07.2016, godz. 9:30-20:30

SPRZEDAŻ BILETÓW Miejsca sprzedaży biletów: • punkty sprzedaży Ticketpro (m.in. Empik, MediaMarkt, Saturn), • online: www.bravefestival.pl / Ticketpro, • Centrum Festiwalowe: 27.0615.07.2016, godz. 12:00-19:00, • na seanse filmowe w kasach DCF: 27.06-14.07.2016, godz. 9:30-20:30, • w miejscu wydarzenia na pół go­ dziny przed jego rozpoczęciem w ramach dostępnych miejsc. Ceny biletów: *Cena biletu ulgowego przysługu­ je uczniom, studentom, rencistom i emerytom oraz osobom niepeł­ nosprawnym za okazaniem legi­ tymacji. Program Główny Crazy God, Teatr Pieśń Kozła – Teatr Polski, Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego: Sprzedaż: 90/75* PLN (I miej­ sca), 60/45* PLN (II miejsca), 45/30* PLN (III miejsca) Teatr Polski, Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego: Przedsprzedaż: 30/25* PLN (I miejsca), 25/20* PLN (II miejsca) Sprzedaż: 35/30* PLN (I miejsca), 30/25* PLN (II miejsca) Teatr Polski, Scena na Świebodzkim: Przedsprzedaż: 30/25* PLN Sprzedaż: 35/30* PLN Sala Koncertowa Radia Wrocław: Przedsprzedaż: 30/25* PLN Sprzedaż: 35/30* PLN Impart: Przedsprzedaż: 30/25* PLN (I miej­ sca), 25/20* PLN (II miejsca) Sprzedaż: 35/30* PLN (I miejsca), 30/25* PLN (II miejsca)

www.bravefestival.pl

Teatr Pieśń Kozła: Przedsprzedaż: 30/25* PLN Sprzedaż: 35/30* PLN BRAVE: Forbidden CINEMA: Dolnośląskie Centrum Filmowe i Centrum Technologii Audiowizualnych (CeTA) Przedsprzedaż: 10 PLN Sprzedaż: 12 PLN Nie prowadzimy rezerwacji biletów. Przedsprzedaż biletów trwa do 26 czerwca 2016. Brave Akademia / Warsztaty: Szkoła Tańca „No Limits” • Relaksacja i kreatywność z wyko­ rzystaniem metody Tara Rokpa / Edie Irwin – 30 PLN / 1 zajęcia, 75 PLN / 4 zajęcia • Taster Workshop – Techniki koor­ dynacji / Anu Almagro – 40 PLN / 1 zajęcia, 70 PLN / 2 zajęcia • Intensive Workshop – Techniki koordynacji / Anu Almagro – 80 PLN / 2-dniowe zajęcia • Dervish in Progress / Ziya Azazi – 150 PLN / 5-dniowe zajęcia • Zajęcia ruchowe / Iván Pérez – 105 PLN / 3-dniowe zajęcia • Uwolnij się / Nehha Bhatnagar – 30 PLN / 1 zajęcia, 75 PLN / 4 zajęcia • Warsztaty perkusyjne / Muji Lee (DeafBeat) – 25 PLN / 1 zajęcia • Warsztaty muzyczne / Musicians wihout Borders – 25 PLN / 1 zajęcia Finał Brave Kids 2016: Hala Stulecia – 35 zł (I strefa), 30 zł (rodzinny) – 25 zł (II strefa), 20 zł (rodzinny) Dzieci do 4 lat siedzące na kola­ nach opiekunów – wstęp wolny.

SPRZEDAŻ KARNETÓW Miejsca sprzedaży karnetów: – punkty sprzedaży Ticketpro (m.in. Empik, MediaMarkt, Saturn), – online: www.bravefestival.pl / Ticketpro Karnety sprzedawane są do wy­ czerpania puli.

3. 3.07, 18:00, Teatr Polski – Scena Na Świebodzkim: Tresor Nzengu 4. 5.07, 21:00, Teatr Polski – Scena Na Świebodzkim: DeafBeat 5. 6.07, 19:00, Sala Koncertowa Radia Wrocław: Teatr Pieśń Kozła – „Pieśni Leara” 6. 7.07, 21:00, Teatr Polski – Scena im. Jerzego Grzegorzew­ skiego: Candoco Dance Company – „Let’s Talk About Dis / Notturnino”

Telephone service: 732 031 531, 509 058 204

Karnet tygodniowy 2 obejmuje wydarzenia: 1. 8.07, 18:00, Impart: Teatr 21 – „Klauni, czyli o rodzinie. Odcinek 3” 2. 9.07, 21:00, Teatr Polski – Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego: Blind Ballet Company Fernanda Bianchini 3. 10.07, 21:00, Impart: Musicians without Borders 4. 12.07, 18:00, Teatr Polski – Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego: Nalaga’at Theater – „Say Orange” 5. 14.07, 20:00, DCF, sala Warsza­ wa: Finał Brave Festival, Wręcze­ nie Nagrody i Projekcja Filmu Na­ grodzonego w Sekcji Konkurs BRAVE: Forbidden CINEMA 6. 15.07, 21:00, Teatr Polski: Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego: Iván Pérez / Korzo Producties: Exhausting Space

Festival Club: Bułka z Masłem, pl. Solny 14/ul. Szajnochy 4 • Brave Meetings, 15:00, 3-10.07.2016, 12.07.2016, 15.07.2016 • “Storytellers”, 22:00, 2-6.07.2016 and 8-15.07.2016

Każdy karnet tygodniowy upoważnia do wejścia na 5 seansów filmowych wybranych przez posiadacza karnetu. Karnet dwutygodniowy obejmuje wszystkie ww. wydarzenia i upoważnia do wejścia na 10 seansów filmowych wybranych przez posiadacza karnetu. Karnety można odebrać w Cen­ trum Festiwalowym w Dolnoślą­ skiej Bibliotece Publicznej. W miejscu każdego wydarzenia ze ścieżki karnetowej zostanie wy­ odrębniona strefa miejsc siedzą­ cych dla osób z karnetami. Po­ siadacze karnetów mogą ode­ brać bezpłatne bilety na wybra­ ne seanse filmowe w dniu projekcji w Centrum Informacyjnym w Dol­ nośląskim Centrum Filmowym, po uprzednim odebraniu karnetu w Centrum Festiwalowym w Dol­ nośląskiej Bibliotece Publicznej.

Ceny karnetów • Program główny: Karnet dwu­ tygodniowy (1-1614.07.2016): 190 PLN (według ścieżki karne­ towej) • Program główny: Karnet tygo­ dniowy 1 (1-7.07.2016): 105 PLN (według ścieżki karnetowej) • Program główny: Karnet tygo­ dniowy 2 (8-15.07.2016): 105 PLN (według ścieżki karnetowej) • Karnet BRAVE: Forbidden CINEMA: 120 PLN (na wszystkie filmy przeglądu filmowego)

Karnet BRAVE: Forbidden CINEMA: Karnet filmowy upoważnia do wej­ ścia na wszystkie seanse BRAVE: Forbidden CINEMA. Bezpłatne bi­ lety na każdy wybrany film do od­ bioru w dniu jego projekcji w Cen­ trum Informacyjnym w Dolnoślą­ skim Centrum Filmowym.

Ścieżka karnetowa Programu Głównego

Karnety sprzedawane są do wy­ czerpania puli.

Karnet tygodniowy 1 obejmuje wydarzenia: 1. 1.07, 20:00, Teatr Polski – Scena im. Jerzego Grzegorzew­ skiego, Otwarcie Brave Festival 2016: Teatr Pieśń Kozła – „Crazy God” (premiera) 2. 2.07, 18:00, Impart: Bakri Ki Mashak

Cały dochód ze sprzedaży biletów i karnetów przekazywany jest międzynarodowej organizacji charytatywnej ROKPA niosącej pomoc ubogim i osieroconym dzieciom w Tybetańskiej części Chin.

www.facebook.com /BraveFestival

www.twitter.com /BraveFestivalPL

Festival Centre: Lower Silesian Public Library, Rynek 58 27.06-15.07.2016, time: 12:00-19:00 • ticket sales • information • press office • Brave Zone in front of the Centre

Festival Cinema: Lower Silesia Film Centre, ul. Piłsudskiego 64a • film screenings, 1-14.07.2016 • information centre, open one hour before the first screening: 1.07, 4-7.07, 11-14.07.2016, 17:00-20:30; 2-3.07, 8-10.07.2016, 15:00-20:30 • ticket sales for film screenings at the Film Centre: 27.06-14.07.2016, 9:30-20:30

TICKET SALES Where to buy tickets: • Ticketpro selling points (e.g. Empik, MediaMarkt, Saturn), • online: www.bravefestival.pl / Ticketpro, • Festival Centre: 27.06-15.07.2016, 12:00-19:00, • for film screenings, at the Film Centre: 27.06-14.07.2016, 9:30-20:30, • 30 minutes before each per­ formance, at the venue, subject to availability. Ticket prices: *Reduced ticket price relates to students, pensioners and the disabled upon presentation of an ID. Main programme Crazy God, Song of the Goat Theatre — Polski Theatre, Jerzy Grzegorzewski Stage Sale: 90/75* PLN (I seats), 60/45* PLN (II seats), 45/30* PLN (III seats) Polski Theatre, Jerzy Grzegorzewski Stage: Advance sale: PLN 30/25* (I seats), PLN 25/20* (II seats) Sale: PLN 35/30* (I seats), PLN 30/25* (II seats) Polski Theatre, Świebodzki Train Station Stage: Advance sale: PLN 30/25* Sale: PLN 35/30* Concert Hall of Radio Wrocław: Advance sale: PLN 30/25* Sale: PLN 35/30* Impart: Advance sale: PLN 30/25* (I seats), PLN 25/20* (II seats) Sale: PLN 35/30* (I seats), PLN 30/25* (II seats)

www.instagram.com /bravefestival

Song of the Goat Theatre: Advance sale: PLN 30/25* Sale: PLN 35/30* BRAVE: Forbidden CINEMA: Lower Silesia Film Centre and Audiovisual Technology Centre (CeTA) Advance sale: PLN 10 Sale: PLN 12 Tickets cannot be booked in advance. Advance sale prices valid until 26 June 2016. Brave Academy/ Workshops: “No Limits” Dance School • Relaxation and Creativity Using the Tara Rokpa Method / Edie Irwin – PLN 30 / 1 meeting, PLN 75 / 4 meetings • Taster Workshop – Coordination Techniques / Anu Almagro –  PLN 40 / 1 meeting, PLN 70 / 2 meetings • Intensive Workshop – Coordination Techniques / Anu Almagro –  PLN 80 / 2-day workshop • Dervish in Progress / Ziya Azazi – PLN 150 / 5-day workshop • Motion Classes / Iván Pérez –  PLN 105 / 3-day workshop • Free Yourself / Nehha Bhatnagar – PLN 30 / 1 meeting, PLN 75 / 4 meetings • Drum Workshops / Muji Lee (DeafBeat) – PLN 25 / 1 meeting • Musical Workshops / Musicians without Borders – PLN 25 / 1 meeting Brave Kids 2016 Finale: Centennial Hall – PLN 35 (I zone), PLN 30 (family ticket) – PLN 25 (II zone), PLN 20 (family ticket) Children up to 4 years, sitting on parent’s lap – free of charge.

PASS SALES Where to buy passes: – Ticketpro selling points (e.g. Empik, MediaMarkt, Saturn), – online: www.bravefestival.pl / Ticketpro Passes are sold subject to availability. Pass prices • Main programme: 2-week pass (1-14.07.2016): PLN 190 (according to the pass path) • Main programme: 1st-week pass (1-7.07.2016): PLN 105 (according to the pass path) • Main programme: 2nd-week pass (8-15.07.2016): PLN 105 (according to the pass path) • BRAVE Pass: Forbidden CINEMA: PLN 120 (for all film screenings of the film review) Main Programme pass path 1st week pass includes: 1. 1.07, 20:00, Polski Theatre – Jerzy Grzegorzewski Stage, Opening of Brave Festival 2016: Song of the Goat Theatre – “Crazy God” (premiere) 2. 2.07, 18:00, Impart: Bakri Ki Mashak

www.youtube.com /bravefestival

3. 3.07, 18:00, Polski Theatre – Świebodzki Train Station Stage: Tresor Nzengu 4. 5.07, 21:00, Polski Theatre – Świebodzki Train Station Stage: DeafBeat 5. 6.07, 19:00, Concert Hall of Radio Wroclaw: Song of the Goat Theatre – “Songs of Lear” 6. 7.07, 21:00, Polski Theatre – Jerzy Grzegorzewski Stage: Candoco Dance Company – “Let’s Talk About Dis / Notturnino” 2nd week pass includes: 1. 8.07, 18:00, Impart: 21 Theater – “Clowns, or about a family. Episode 3” 2. 9.07, 21:00, Polski Theatre – Jerzy Grzegorzewski Stage: Blind Ballet Company Fernanda Bianchini 3. 10.07, 21:00, Impart: Musicians without Borders 4. 12.07, 18:00, Polski Theatre – Jerzy Grzegorzewski Stage: Nalaga’at Theater – “Say Orange” 5. 14.07, 20:00, DCF, room Warszawa: Brave Festival Final, Award Ceremony and Screening of the Winning Film of the Competition Section BRAVE: Forbidden CINEMA 6. 15.07, 21:00, Polski Theatre – Jerzy Grzegorzewski Stage: Iván Pérez / Korzo Producties: Ex­ hausting Space Each one-week pass allows attendance at 5 film screenings selected by the pass holder. 2-week pass allows attendance at all above events and 10 film screenings selected by the pass holder.

Passes may be collected at the Festival Centre at the Lower Silesian Public Library. At the venue of each event on the pass path, a separate seating zone will be created for pass holders. Pass holders may collect free tickets for selected films on the screening day at the Information Centre at the Lower Silesia Film Centre, having previously collected a pass at the Festival Centre at the Lower Silesian Public Library. BRAVE: Forbidden CINEMA Pass: The film pass allows attendance at all films at BRAVE: Forbidden CINEMA. Free tickets for every selected film may be collected on the day of its screening at the Information Centre at the Lower Silesia Film Centre. Passes are sold subject to availability.

All proceeds from ticket and pass sales are allocated to the ROKPA international charity organization, which provides help to poor and orphaned children in the Tibetan part of China.

www.snapchat.com /bravefestival


2016

9:00 9 am

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 10 am 11 am 12 am 1 pm 2 pm 3 pm

16:00 4 pm

17:00 5 pm

18:00 6 pm

19:00 7 pm

20:00 8 pm

1 lipca, piątek / July 1, Friday

22:00 10 pm

23:00 11 pm

Otwarcie / opening ceremony brave festival 2016 Crazy God Teatr Pieśń Kozła / Song of the Goat Theatre

PROGRAM GŁÓWNY / MAIN PROGRAMME

1.07

21:00 9 pm

Teatr Polski we Wrocławiu: Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego / Polski Theatre in Wrocław: Jerzy Grzegorzewski Stage 120 min

Tanna

Ojciec, syn i inne historie / Big father, small father and other stories

[Konkurs / Competition]

BRAVE: Forbidden CINEMA

DCF, sala Lwów / room Lwów 100 min.

[Forbidden Love]

DCF, sala Lwów / room Lwów, 102 min.

Fuocoammare. Ogień na morzu / Fire at Sea [Konkurs / Competition]

DCF, sala Warszawa / room Warszawa, 108 min.

PROGRAM GŁÓWNY / MAIN PROGRAMME

Bakri Ki Mashak impart

2.07

70 min

Teatr Polski we Wrocławiu: Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego / Polski Theatre in Wrocław: Jerzy Grzegorzewski Stage

Impart

Baśnie Właśnie

Baśnie o chłopach i babach / Tales about guys and gals Klub Festiwalowy / Festival Club

120 min

Tajemnica / Mystery

2 lipca, sobota / July 2, Saturday

impart

Crazy God Teatr Pieśń Kozła / Song of the Goat Theatre

Żywa biblioteka /The living library

program klubowy / club programme

Tresor Nzengu

75 min

[Retrospektywa Lou Ye / Lou Ye’s Retrospective]

BRAVE: Forbidden CINEMA

DCF, sala Lwów / room Lwów, 98 min.

60 min

To nie jest kraj dla głupich ludzi / No Place for Fools [Konkurs / Competition]

DCF, sala Lwów / room Lwów, 84 min.

Purity

[Gala otwarcia / Opening Ceremony]

DCF, sala Warszawa / room Warszawa, 88 min. Pokaz z muzyką na żywo / Film screening with live music

brave akademia /brave academy

Warsztaty sensoryczne: Wrocław po omacku / Sensory Workshops: Wrocław by Touch Ogród przy Ossolineum / Ossolineum garden

Tresor Nzengu

PROGRAM GŁÓWNY / MAIN PROGRAMME

Teatr Polski we Wrocławiu: Scena na Świebodzkim / Polski Theatre in Wrocław: Świebodzki Train Station Stage 70 min

Brave Meetings: BAKRI Ki Mashak

program klubowy / club programme

3.07

3 lipca, niedziela / July 3, Sunday

Crazy God Teatr Pieśń Kozła / Song of the Goat Theatre

Klub Festiwalowy / Festival Club

Teatr Polski we Wrocławiu: Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego / Polski Theatre in Wrocław: Jerzy Grzegorzewski Stage

60 min

Powrót do korzeni / Return to the roots

Klub Festiwalowy / Festival Club 60 min

120 min

Ręce do góry / Hands Up

Świat Daniela / Daniel’s WorlD

DCF, sala Lwów / room Lwów, 76 min.

DCF, sala Lwów / room Lwów, 75 min. Spotkanie z twórcą po filmie / Screening followed by Q&A

[Półkowniki / Polish Banned Films]

BRAVE: Forbidden CINEMA

Baśnie Właśnie

[Forbidden Love]

Tanna

[Konkurs / Competition]

DCF, sala Warszawa / room Warszawa, 100 min.

brave akademia /brave academy

Warsztaty sensoryczne: Kultura i język Głuchych /Sensory Workshop: The Culture and Language of the Deaf No Limits

PROGRAM GŁÓWNY / MAIN PROGRAMME

Brave Kids Festival IMPART

Brave Meetings: Tresor Nzengu

program klubowy / club programme

4.07

4 lipca, poniedziałek / July 4, Monday

Crazy God Teatr Pieśń Kozła / Song of the Goat Theatre

Klub Festiwalowy / Festival Club

Teatr Polski we Wrocławiu: Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego / Polski Theatre in Wrocław: Jerzy Grzegorzewski Stage

60 min

BRAVE: Forbidden CINEMA

Klub Festiwalowy / Festival Club 60 min

Raving Iran

Zaprzysiężona dziewica / Sworn Virgin

DCF, sala Lwów / room Lwów, 84 min.

DCF, sala Warszawa / room Warszawa, 84 min. Spotkanie z tworcą po filmie / Screening followed by Q&A

[Forbidden Love]

[Półkowniki / Polish Banned Films]

Centrum Technologii Audiowizualnych (Ceta) / Audiovisual Technology Center, 157 min. Wernisaż wystawy kostiumów filmowych oraz spotkanie z twórcami / Exhibition of costumes and Q&A

Warsztaty: Edie Irwin / Workshop: Edie Irwin

ENG

No Limits

Bakri Ki Mashak

PROGRAM GŁÓWNY / MAIN PROGRAMME

Teatr Polski we Wrocławiu: Scena na Świebodzkim / Polski Theatre in Wrocław: Świebodzki Train Station Stage 75 min

Deaf Beat

Teatr Polski we Wrocławiu: Scena na Świebodzkim / Polski Theatre in Wrocław: Świebodzki Train Station Stage 45 min

Brave Meetings: Brave Togheter

program klubowy / club programme

Karawana Opowieści On a sand carpet Klub Festiwalowy / Festival Club

Klub Festiwalowy / Festival Club 60 min

5 lipca, wtorek / July 5, Tuesday

BRAVE: Forbidden CINEMA

brave akademia /brave academy

Świat Daniela / Daniel’s World

Masaż niewidomych / Blind Massage

DCF, sala Lwów / room Lwów, 75 min.

DCF, sala Lwów / room Lwów, 117 min.

[Forbidden Love]

No Limits

[Konkurs / Competition]

DCF, sala Warszawa / room Warszawa, 105 min.

ENG Teatr 21 / 21 Theater: Upadki. Odcinek 2 / Falls. Episode 2

PROGRAM GŁÓWNY / MAIN PROGRAMME

Impart

Brave Meetings: Deafbeat

program klubowy / club programme

Klub Festiwalowy / Festival Club

BRAVE: Forbidden CINEMA

www.bravefestival.pl

Teatr Polski we Wrocławiu: Scena na Świebodzkim / Polski Theatre in Wrocław: Świebodzki Train Station Stage 45 min

Pieśni Leara / Songs of Lear Teatr Pieśń Kozła / Song of the Goat Theatre Sala Koncertowa Radia Wrocław / Concert Hall of Radio Wroclaw

Karawana Opowieści Ptaki bez skrzydeł / Birds without wings

Klub Festiwalowy / Festival Club

60 min

Fuocoammare. Ogień na morzu / Fire at Sea [Konkurs / Competition]

60 min

Tańczący Arabowie / Dancing Arabs [Forbidden Love]

DCF, sala Warszawa / room Warszawa, 104 min.

DCF, sala Lwów / room Lwów, 108 min.

To nie jest kraj dla głupich ludzi / No Place for Fools

Warsztaty: Edie Irwin / Workshop: Edie Irwin

[Konkurs / Competition]

DCF, sala Lwów / room Lwów, 84 min. Spotkanie z twórcą po filmie / Screening followed by Q&A

No Limits

brave akademia /brave academy

Deaf Beat

60 min

60 min

6 lipca, środa / July 6, Wednesday

[Retrospektywa Lou Ye / Lou Ye’s Retrospective]

Grajmy dopóki nas nie zabiją / They Will Have To Kill Us First

Warsztaty: Edie Irwin / Workshop: Edie Irwin Warsztaty: Ziya Azazi / Workshop: Ziya Azazi

ENG

60 min

No Limits

6.07

Podróż do kresu nocy / Journey to the end of the night

Na srebrnym globie / Over the Silver Globe

Warszaty: DeafBeat / Workshop: DeafBeat No Limits

Baśnie Właśnie

120 min

[Konkurs / Competition]

brave akademia /brave academy

5.07

180 min

Warsztaty: Ziya Azazi / Workshop: Ziya Azazi No Limits

ENG

www.facebook.com /BraveFestival

www.twitter.com /BraveFestivalPL

www.instagram.com /bravefestival

www.youtube.com /bravefestival

www.snapchat.com /bravefestival


2016

9:00 9 am

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 10 am 11 am 12 am 1 pm 2 pm 3 pm

16:00 4 pm

17:00 5 pm

18:00 6 pm

7.07

7 lipca, CZWARTEK / July 7, Thursday

Impart

Brave Meetings: Teatr 21 / 21 Theater

Warsztaty: Edie Irwin / Workshop: Edie Irwin

Klub Festiwalowy / Festival Club

No Limits

Warsztaty: Nehha Bhatnagar / Workshop: Nehha Bhatnagar

brave akademia /brave academy

Warsztaty: Ziya Azazi / Workshop: Ziya Azazi

No Limits

No Limits

Candoco Dance Company: Let’s Talk About Dis / NOTTURNINO Teatr Polski we Wrocławiu: Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego / Polski Theatre in Wrocław: Jerzy Grzegorzewski Stage 85 min

Paryż 05:59 / Paris 05:59

Raving Iran

DCF, sala Lwów / room Lwów, 98 min. Debata po filmie / Screening followed by debate Film tylko dla dorosłych / Adults only

ENG

DCF, sala Warszawa / room Warszawa, 84 min.

[Konkurs / Competition]

ENG Teatr 21 / 21 Theater: Klauni, czyli o rodzinie. Odcinek 3 / Clowns, or about a family. Episode 3 Impart

Candoco Dance Company: Let’s Talk About Dis / NOTTURNINO Teatr Polski we Wrocławiu: Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego / Polski Theatre in Wrocław: Jerzy Grzegorzewski Stage

60 min

Brave Meetings: Candoco Dance company Klub Festiwalowy / Festival Club

brave akademia /brave academy

No Limits

9.07

8 lipca, sobota / July 8, Saturday

BRAVE: Forbidden CINEMA

Warsztaty: Ziya Azazi / Workshop: Ziya Azazi No Limits

Warsztaty: Ziya Azazi / Workshop: Ziya Azazi No Limits

10 lipca, niedziela / July 10, Sunday

DCF, sala Lwów / room Lwów, 84 min.

DCF, sala Warszawa / room Warszawa, 100 min.

Blind Ballet Company Fernanda Bianchini

70 min

75 min

Sala Teatru Pieśń Kozła / Song of the Goat Theatre Hall

Teatr Polski we Wrocławiu: Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego / Polski Theatre in Wrocław: Jerzy Grzegorzewski Stage

Agnieszka Aysen Kaim i / and Albert Kwiatkowski Księga Papugi: słodko-gorzkie opowieści o miłości / A parrot’s book: sweet and sour stories about love Klub Festiwalowy / Festival Club 60 min

Ixcanul

Paryż 05:59 / Paris 05:59

DCF, sala Lwów / room Lwów, 73 min.

DCF, sala Lwów / room Lwów, 100 min.

DCF, sala Warszawa / room Warszawa, 98 min. Spotkanie z twórcą po filmie / Screening followed by Q&A Film tylko dla dorosłych / Adults only

[Forbidden Love]

ENG

[Konkurs / Competition]

[Konkurs / Competition]

Warsztaty: Anu Almagro / Workshop: Anu Almagro

ENG

No Limits

Warsztaty sensoryczne: OGRANICZENIA I MOŻLIWOŚCI / Sensory Workshops: Limitations and Possibilities - Agnieszka Rybak i Jakub Gontarski No Limits

program klubowy / club programme

Warsztaty: Nehha Bhatnagar / Workshop: Nehha Bhatnagar No Limits

Brave Meetings: Musicians without Borders

ENG

Portrety Wiśniowego Sadu / Portraits of the Cherry Orchard Teatr Pieśń Kozła / Song of the Goat Theatre Sala Teatru Pieśń Kozła / Song of the Goat Theatre Hall

Musicians without Borders Impart

85 min

Michał Malinowski Widzący uszami / Seeing with ears

70 min

Klub Festiwalowy / Festival Club

Klub Festiwalowy / Festival Club

60 min

60 min

Długa noc / The Long Night

Armia zbawienia / Salvation Army Letni pałac / Summer Palace

DCF, sala Lwów / room Lwów, 90 min.

DCF, sala Lwów / room Lwów, 81 min.

[Półkowniki / Polish Banned Films]

BRAVE: Forbidden CINEMA

Warsztaty: Iván Pérez / Workshop: Iván Pérez

[Forbidden Love]

[Retrospektywa Lou Ye / Lou Ye’s Retrospective]

DCF, sala Warszawa / room Warszawa, 140 min.

Ojciec, syn i inne historie / Big father, small father and other stories [Forbidden Love]

ENG

DCF, sala Lwów / room Lwów, 102 min.

Warsztaty: Anu Almagro / Workshop: Anu Almagro

ENG

No Limits

Warsztaty: Musicians without Borders / Workshop: Musicians without Borders No Limits

Ósmy dzień tygodnia / The Eighth Day of the Week

[Półkowniki / Polish Banned Films]

ENG

Warsztaty: Iván Pérez / Workshop: Iván Pérez

brave akademia /brave academy

Warsztaty: Anu Almagro / Workshop: Anu Almagro

No Limits

No Limits

Noce wiosennego upojenia / Spring FeveR [Retrospektywa Lou Ye / Lou Ye’s Retrospective]

DCF, sala Warszawa / room Warszawa, 115 min.

DCF, sala Lwów / room Lwów, 90 min.

program klubowy / club programme

Tańczący Arabowie / Dancing Arabs [Forbidden Love]

ENG

DCF, sala Lwów / room Lwów, 104 min.

60 min

Nalaga’at Theater: Say Orange

Teatr Polski we Wrocławiu: Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego / Polski Theatre in Wrocław: Jerzy Grzegorzewski Stage 45 min

Brave Meetings: Nalaga’at Theatre

Klub Festiwalowy / Festival Club

Musicians without Borders

Teatr Polski we Wrocławiu: Scena na Świebodzkim / Polski Theatre in Wrocław: Świebodzki Train Station Stage

Wielki Finałowy Spektakl Brave Kids 2016 /The Brave Kids Grand Finale 2016 Hala Stulecia /Centennial Hall

70 min

60 min

Warsztaty: Iván Pérez / Workshop: Iván Pérez

brave akademia /brave academy

Warsztaty: Anu Almagro / Workshop: Anu Almagro

No Limits

No Limits

Mateusz Świstak, Marginesy codzienności, czyli o sercu baśni – PRZETRWANIE / Everyday life margins, i.e. about the heart of the story – SURVIVAL Klub Festiwalowy / Festival Club

ENG

BRAVE: Forbidden CINEMA

ENG

60 min

Strefa nagości / Nude Area

Tajemnica / Mystery

DCF, sala Lwów / room Lwów, 73 min.

DCF, sala Warszawa / room Warszawa, 110 min.

[Forbidden Love]

[Retrospektywa Lou Ye / Lou Ye’s Retrospective]

Nalaga’at Theater: Say Orange

Teatr Polski we Wrocławiu: Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego / Polski Theatre in Wrocław: Jerzy Grzegorzewski Stage 45 min

Jarek Kaczmarek Garrincha – samba i śmierć / Garrincha – samba and death Klub Festiwalowy / Festival Club 60 min

Armia zbawienia / Salvation Army Masaż niewidomych / Blind Massage

BRAVE: Forbidden CINEMA

[Forbidden Love]

DCF, sala Lwów / room Lwów, 81 min.

www.facebook.com /BraveFestival

www.twitter.com /BraveFestivalPL

www.instagram.com /bravefestival

[Retrospektywa Lou Ye / Lou Ye’s Retrospective] DCF, sala Warszawa / room Warszawa, 114 min.

www.youtube.com /bravefestival

60 min

Mateusz Świstak, Marginesy codzienności, czyli o sercu baśni – GROZA / Everyday life margins, i.e. about the heart of the story – THREAT Klub Festiwalowy / Festival Club

ENG

program klubowy / club programme

www.bravefestival.pl

Portrety Wiśniowego Sadu / Portraits of the Cherry Orchard Teatr Pieśń Kozła / Song of the Goat Theatre

Strefa nagości / Nude Area

PROGRAM GŁÓWNY / MAIN PROGRAMME

13 lipca, środa / July 13, Wednesday

DCF, sala Lwów / room Lwów, 140 min.

60 min

program klubowy / club programme

12 lipca, WTOREK / July 12, Tuesday

[Retrospektywa Lou Ye / Lou Ye’s Retrospective] [Konkurs / Competition]

PROGRAM GŁÓWNY / MAIN PROGRAMME

12.07

[Forbidden Love]

Klub Festiwalowy / Festival Club

ENG

No Limits

brave akademia /brave academy

11 lipca, poniedziałek / July 11, Monday

Letni pałac / Summer Palac Ixcanul

No Limits

11.07

DCF, sala Lwów / room Lwów, 105 min.

Brave Meetings: Blind Ballet Company Fernanda Bianchini

PROGRAM GŁÓWNY / MAIN PROGRAMME

BRAVE: Forbidden CINEMA

Zaprzysiężona dziewica / Sworn Virgin

ENG

Warsztaty: Nehha Bhatnagar / Workshop: Nehha Bhatnagar

brave akademia /brave academy

10.07

Grajmy dopóki nas nie zabiją / They Will Have To Kill Us First

ENG

PROGRAM GŁÓWNY / MAIN PROGRAMME program klubowy / club programme

60 min

[Konkurs / Competition]

Warsztaty: Nehha Bhatnagar / Workshop: Nehha Bhatnagar

85 min

Agnieszka Aysen Kaim i / and Albert Kwiatkowski Miniatury perskie / Persian miniatures Klub Festiwalowy / Festival Club

60 min

BRAVE: Forbidden CINEMA

23:00 11 pm

60 min

[Konkurs / Competition]

program klubowy / club programme

8 lipca, piątek / July 8, Friday

13.07

75 min

22:00 10 pm

Sala Koncertowa Radia Wrocław / Concert Hall of Radio Wroclaw

60 min

BRAVE: Forbidden CINEMA

21:00 9 pm

Pieśni Leara / Songs of Lear Teatr Pieśń Kozła / Song of the Goat Theatre

PROGRAM GŁÓWNY / MAIN PROGRAMME

8.07

20:00 8 pm

Blind Ballet Company Fernanda Bianchini

PROGRAM GŁÓWNY / MAIN PROGRAMME program klubowy / club programme

19:00 7 pm

www.snapchat.com /bravefestival


2016

9:00 9 am

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 10 am 11 am 12 am 1 pm 2 pm 3 pm

16:00 4 pm

17:00 5 pm

18:00 6 pm

19:00 7 pm

20:00 8 pm

21:00 9 pm

Teatr Polski we Wrocławiu: Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego / Polski Theatre in Wrocław: Jerzy Grzegorzewski Stage 55 min

program klubowy / club programme

14 lipca, CZWARTEK / July 14, Thursday

23:00 11 pm

Iván Pérez / Korzo Producties: Exhausting Space

PROGRAM GŁÓWNY / MAIN PROGRAMME

14.07

22:00 10 pm

Jarek Kaczmarek Niezawodna metoda na szczęście! / A reliable method for happiness! Klub Festiwalowy / Festival Club 60 min

Noce wiosennego upojenia / Spring FeveR

BRAVE: Forbidden CINEMA

[Retrospektywa Lou Ye / Lou Ye’s Retrospective]

DCF, sala Lwów / room Lwów, 115 min.

PROGRAM GŁÓWNY / MAIN PROGRAMME

15.07

DCF, sala Warszawa / room Warszawa

FINAŁ / FINALE brave festival 2016 Iván Pérez / Korzo Producties: Exhausting Space

Brave Meetings: Iván Pérez / Korzo Producties

program klubowy / club programme

15 lipca, piątek / July 15, Friday

Wręczenie Nagrody i Projekcja Filmu Nagrodzonego w Sekcji Konkurs / Award Ceremony and Screening of the Winning Film of the Competition Section

Teatr Polski we Wrocławiu: Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego / Polski Theatre in Wrocław: Jerzy Grzegorzewski Stage

Klub Festiwalowy / Festival Club 60 min

55 min

11 7

9

4

12

10 2

8

3

6

1

MIEJSCA FESTIWALOWE FESTIVAL VENUES

5

Spektakle / rytuały / koncerty: Plays / rituals / concerts:

1

Teatr Polski we Wrocławiu – Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego / Polski Theatre in Wrocław – Jerzy Grzegorzewski Stage ul. Gabrieli Zapolskiej 3, Wrocław

2 3 4 5

Teatr Polski we Wrocławiu – Scena na Świebodzkim / Polski Theatre in Wrocław – Świebodzki Train Station Stage

BRAVE: Forbidden CINEMA:

6 7

pl. Orląt Lwowskich 20c, Wrocław

ul. Mazowiecka 17, Wrocław Teatr Pieśń Kozła / Song of the Goat Theatre

8

ul. Purkyniego 1 , Wrocław

ul. Piłsudskiego 64a, Wrocław

10

Centrum Technologii Audiowizualnych (CeTA) / Audiovisual Technology Centre (CeTA)

9

Bułka z Masłem pl. Solny 14 / ul. Szajnochy 4, Wrocław

Konferencja „Wykluczeni”: “Outcasts” Conference:

ul. Wystawowa 1, Wrocław

11

Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego / Institute of Cultural Studies of the University of Wrocław ul Szewska 36, Wrocław

Szkoła Tańca „No Limits” / “No Limits” Dance School ul. Kazimierza Wlk. 27, Wrocław

Finał Brave Kids: Brave Kids Finale:

Centrum Festiwalowe / Festival Centre:

Sala Koncertowa Radia Wrocław / Concert Hall of Radio Wroclaw

Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu / Lower Silesian Public Library in Wrocław

12

Hala Stulecia / Centennial Hall ul. Wystawowa 1, Wrocław

Rynek 58, Wrocław

ul. Karkonoska 10, Wrocław

www.bravefestival.pl

Dolnośląskie Centrum Filmowe / Lower Silesia Film Centre

Brave Akademia / Warsztaty: BRAVE ACADEMY / Workshops:

IMPART

Klub Festiwalowy: Festival Club:

www.facebook.com /BraveFestival

www.twitter.com /BraveFestivalPL

www.instagram.com /bravefestival

www.youtube.com /bravefestival

www.snapchat.com /bravefestival


BRAVE: FORBIDDEN CINEMA

BRAVE: BRAVE: Forbidden CINEMA Forbidden CINEMA wbrew wszystkiemu i wszystkim

against everything and everyone

W sekcji filmowej Brave Festival zaszły zmiany. Nawiązując do tematu tegorocznej edy­ cji festiwalu: „Outcasts – Wykluczeni”, skupiamy się na filmach zakazanych i tych ukazu­ jących niedozwolone praktyki, rytuały, uczucia. Filmy pokazujemy w czterech sekcjach, a każda z nich snuje oddzielną opowieść, skoncentrowaną wokół wartości bliskich festi­ walowi: otwartości, dialogu, prezentowaniu zagrożonych kultur i postaw. Choćby wbrew wszystkiemu i wszystkim.

A revolution in the Brave Festival’s film section. Heeding the title of this year’s edition: “Outcasts”, we focus on forbidden films and ones presenting banned practices, rituals and feelings. We present films in four sections, and each of them tells a different story, con­ centrated around values which are close to the festival’s spirit: openness, dialogue, pre­ senting endangered cultures and attitudes. Even if it is against everything and everyone.

W tym roku debiutuje sekcja konkursowa. Zobaczymy w niej siedem starannie wyselek­ cjonowanych na międzynarodowych festiwalach pereł światowej kinematografii, zreali­ zowanych w różnych zakątkach globu od Gwatemali po Mali. Tytuły te, niepokazywa­ ne jeszcze w Polsce w szerokiej dystrybucji, mierzące się z kulturowymi tabu i zakaza­ mi, powalczą o nagrodę w wysokości czterech tysięcy euro. O tym, który z nich zwycię­ ży zadecydujecie, głosując po seansach, Wy – widzowie BRAVE: Forbidden CINEMA. Nie zabraknie też okazji, by porozmawiać z twórcami podczas spotkań i debat.

We are introducing an element of competition – this year we will have the debut of the competition section. In this section, we will see 7 pearls of the world’s cinematography carefully selected from world festivals, created in different parts of the globe, from Guatemala to Mali. These titles, which have not been shown in wide distribution in Po­ land yet, and which speak about cultural taboo issues and bans, will compete for a prize of the value of €4000. And it is you – the Brave audience, who will decide which one of them will be the winner, by voting after the show. We will also have a chance to talk to the directors at various meetings and debates.

W sześciu filmach prezentowanych w sekcji Forbidden Love odmalowane są różne wy­ miary zakazanej miłości. Znajdziecie tu erotykę, obrazy walki jednostek o przetrwanie w świecie, z którego są wykluczane, ale i piękne historie miłosne. Jesteśmy też dumni z organizacji pierwszej w Polsce retrospektywy Lou Ye – niepokornego chińskiego re­ żysera, którego każdy nowy obraz wywołuje sensację: zarówno na międzynarodowych festiwalach, w Cannes, Berlinie, Wenecji czy Rotterdamie, jak i w ojczyźnie, gdzie więk­ szość jego dzieł, budząc opór władz, pozostaje zakazanymi. BRAVE: Forbidden CINEMA to unikatowa okazja, by zrozumieć fenomen autora dzieł tak intensywnych, że nie spo­ sób o nich zapomnieć.

The 6 films presented in the Forbidden Love section depict different dimensions of for­ bidden love. You will find here hard eroticism, pictures of individuals fighting for survival in the world from which they have been outcast, but also beautiful love stories. We are also proud of the organization of the first Polish retrospectives of Lou Ye – a defiant Chinese director, whose every new picture is a sensation: both at international festi­ vals, in Cannes, Berlin, Venice or Rotterdam and in his home country, where most of his works remain banned as they raise the government’s opposition. BRAVE: Forbidden CINEMA is a unique opportunity to understand the phenomenon of the director of such intense works, that it is impossible to forget them.

Prócz tego czeka nas przegląd mniej znanych polskich „półkowników” – filmów niedo­ puszczonych przez cenzurę PRL do dystrybucji. Arcydzieła polskiej kinematografii, któ­ re zdecydowanie za długo dojrzewały na półkach, wreszcie zobaczymy tam, gdzie ich miejsce – na wielkim ekranie. Trafi tam w końcu również – w stulecie powstania – legen­ darny pierwszy światowy „półkownik”, czyli Purity z 1916 roku w reżyserii Rae Bergera. Dawniej szokował śmiałą erotyką, czy i dziś wywoła rumieniec na twarzach festiwalo­ wej publiczności?

There will also be a review of less known Polish “półkowniki / shelved films” – films banned from distribution by the censorship of the People’s Republic of Poland. Finally, we will be able to see masterpieces of Polish cinematography, which have been kept on shelves way too long, in the place where they belong – on the silver screen. We will also show the world’s first legendary banned film, i.e. Purity of 1916 directed by Rae Berger. Earlier, it used to shock by bold erotic scenes. Will it make the festival’s audience blush today also?

Wierzymy, że BRAVE: Forbidden CINEMA stanie się ucztą dla wszystkich pragnących odkrywać odważne filmy z różnych zakątków świata, tworzone w rozmaitych językach i  technikach, przybliżające mniej lub bardziej odległe kultury, nieznane historie, cieka­ we zjawiska. Najważniejsze jest jednak nie co, ale jak pokazują prezentowane przez nas filmy. Wyróżnia je przede wszystkim poszukiwanie idealnej formy, artystyczny kunszt i odwaga w wyrażaniu własnej tożsamości.

We believe that BRAVE: Forbidden CINEMA will be a feast for everyone who wants to discover brave films from different parts of the world, created in various languages and techniques, presenting less or more distant cultures, unknown stories and interesting phenomena. What is most important though is not what Brave’s films show, but how they do it. First of all, they stand out in their search for the ideal form, artistic skill and courage in expressing an own identity.

Adam Kruk i Lech Moliński Kuratorzy BRAVE: Forbidden CINEMA

Adam Kruk and Lech Moliński BRAVE Curators: forbidden CINEMA

Rok 1916 w historii kina zapisał się nie tylko monumentalną Nie­tolerancją D.W. Griffitha, ale też pierwszym słynnym „półkownikiem”, czyli utwo­ rem przechowywanym w magazynach po zakazie wyświetlania. Był nim Purity Rae Bergera, który rozjuszył stróżów moralności „skandalicz­ nym ukazywaniem nagości pod prowokującym tytułem”. Oprotesto­ wany i wycofany z kin, przez dekady uważany był za zaginiony. Dopie­ ro w  2004 został odnaleziony we  Francji, skąd przyjedzie do  Wrocła­ wia jego kopia, przechowywana i  odnowiona przez Centre National du Cinéma et de L’image Animée w Paryżu.

2.07.2016, 19:00, DCF, sala Warszawa / room Warszawa

Purity

Film, jak pisała Olga Katafiasz, opowiada historię „sielskiej dziewczy­ ny o imieniu Purity (czyli Czystość), której życie zostaje nieomal złama­ ne przez to, że zgodziła się być modelką malarza”. W tytułowej roli wy­ stąpiła Audrey Munson – nazywana amerykańską Wenus, bogini tam­ tych czasów, której wizerunek posłużył za  ideał piękna zdobiący mo­ netę wybitą z okazji światowej wystawy w San Francisco w 1915 roku. W  stulecie powstania Purity, pokaz filmu uświetni otwarcie przeglą­ du BRAVE: Forbidden CINEMA. Seansowi towarzyszyć będzie muzyka na żywo, skomponowana specjalnie na tę okazję i wykonana przez duet Litwiniec/Gawlikowski.

Reżyseria / Direction: Rae Berger Produkcja / Production: USA 1916/2004 Czas trwania / Duration: 88 min

Miejsce / Venue: Dolnośląskie Centrum Filmowe / Lower Silesia Film Centre ul. Piłsudskiego 64a

21

The year 1916 was an important one in film history not only because it saw the release of D.W. Griffith’s masterpiece Intolerance, but also be­ cause it witnessed the first well-known case of a movie being banned from cinemas and shelved for years. The movie was Rae Berger’s Purity and the reason it outraged the guardians of public morals was the scan­ dalous way in which it showed nudity despite its title suggesting the very opposite. Having been censored and banned from cinemas, Purity was considered to be lost for decades to come. It was only in 2004 that the film was rediscovered in France and restored by the National Centre for Cinema and the Moving Image in Paris. A copy of the movie will now be brought from France to Wrocław. Purity recounts the story of a country girl named Purity whose life was nearly ruined after she agreed to pose for a painter. The title character was played by Audrey Munson who was considered a screen goddess and dubbed an “American Venus.” The actress was thought to embody the ideal of beauty, and her likeness was featured on a coin minted on the occasion of the 1915 San Francisco World’s Fair. Exactly 100 years after it was created, Purity will be screened at the opening of the BRAVE Forbid­ den CINEMA review of films. The screening will be accompanied by live music composed specifically for this unique occasion and played by the Litwiniec/Gawlikowski duet.

Bilety / Tickets: Przedsprzedaż / Advance sale: 10 PLN, Sprzedaż / Sale: 12 PLN Karnet BRAVE: Forbidden CINEMA / BRAVE Pass: Forbidden CINEMA: 120 PLN


Konkurs Forbidden Cinema Forbidden Cinema Competition

Konkurs Forbidden Cinema to całkowita nowość i  najważniejsza sekcja filmowa podczas Brave Festival. Znalazło się w  niej 7 wy­ jątkowych, starannie wyselekcjonowanych dzieł z  całego świata – od Gwatemali po Mali. Wszystkie one, niepokazywane w Polsce w szerokiej dystrybucji, wzbudziły sensację na świecie, zdobywa­ ły nagrody na najważniejszych międzynarodowych festiwalach fil­ mowych, wywoływały zachwyt i dyskusje. Filmy konkursowe – odważne formalnie lub tematycznie – prezen­ tują różne wymiary wykluczenia, dotykają palących problemów, przekraczają tabu. Jedne zostały stworzone przez artystów-dysydentów, takich jak Rosjanin Oleg Mavromatti (To nie jest kraj dla głupich ludzi), drugie wspierają walkę o swobodę w lokowaniu uczuć bez względu na plemienne tradycje (Tanna) czy stan zdrowia (Paryż 5:59). Jeszcze inne przybliżają brzmienia zakazane w Iranie (Raving Iran) oraz w Mali (Grajmy dopóki nas nie zabiją) albo por­ tretują zakazanych czy raczej „nielegalnych” ludzi – wykluczonych z  dzisiejszego świata. Zobaczymy ich choćby w  słynnym, nagro­ dzonym Złotym Niedźwiedziem w  Berlinie Fuocoammare. Ogień na morzu czy dotykającym procederu handlu ludźmi w Gwatemali, poetyckim Ixcanulu. Zwycięzcą zostanie film, który zyska największe uznanie w  gło­ sowaniu publiczności. Powędruje do  niego nagroda w  wysokości 4000 Euro.

The Forbidden Cinema competition is a completely new undertak­ ing and makes up the most important segment of Brave Festival. The section consists of 7 exceptional, carefully-selected works from around the world – from Guatemala to Mali. Although none of them have been screened in Poland for a broader audience, they have stirred up attention around the world, won awards at major international film festivals, gained admiration, and provoked dis­ cussions. The films in the competition, brave in form or in subject matter, present various dimensions of exclusion; they tackle sensitive is­ sues and break taboos. Some of them were created by  dissident artists, such as the Russian Oleg Mavromatti (No Place for Fools), others support the struggle for being able to  freely direct one’s own feelings, regardless of tribal traditions (Tanna) or health (Paris 05.59). Other works deal with music forbidden in Iran (Raving Iran) or Mali (They Will Have To Kill Us First), or portray forbidden, or “il­ legal”, people – those excluded from the modern world. We will see them for example in the famous, Golden Bear-winning Fuocoammare / Fire at Sea, or the poetic Ixcanul, which touches on human trafficking in Guatemala. The Grand Prix will be awarded to the film with the strongest ap­ preciation from the audience. The winner will receive 4,000 euros.

14.07.2016, 20:00, DCF, sala Warszawa / room Warszawa

Wręczenie Nagrody i Projekcja Filmu Nagrodzonego w Sekcji Konkurs Award Ceremony and Screening of the Winning Film of the Competition Section

8.07.2016, 20:00, DCF, sala Warszawa / room Warszawa 9.07.2016, 18:00, DCF, sala Lwów / room Lwów

1.07.2016, 18:00, DCF, sala Lwów / room Lwów 3.07.2016, 20:00, DCF, sala Warszawa / room Warszawa

Ixcanul

Tanna

Plemię Indian Kakczikel żyje u podnóża wciąż aktywnego wulkanu, rozta­ czającego na poły magiczną aurę. Tam, na uboczu gwatemalskiego spo­ łeczeństwa, Majowie posługują się własnym językiem i kultywują daw­ ne tradycje. Poznajemy je  dzięki młodziutkiej Marii, przygotowywa­ nej właśnie do ślubu z bogatym mężczyzną. Do serca przypada jej jed­ nak kto inny. Co zrobi, gdy wybranek czmychnie za granicę, pozostawia­ jąc ją brzemienną? Debiut reżyserski Jayro Bustamante wywołał sensa­ cję na  całym świecie, zdobywając nagrody na  festiwalach od  Kartage­ ny po Berlinale. Autorowi zależało, by wszystko, co pokaże, zgodne było ze stylem życia ludu Kakczikel, który odkrył przed nim swój świat. Ixcanul pokazuje i ciemną stronę kraju, w którym wciąż pełno jest pogardy, segregacji rasowej, wyzysku – pokłosi kolonializmu.

Historię przedstawioną w filmie można by odczytywać jako nową wersję Romea i Julii przeniesioną w realia jednej z wysp Oceanii – tytułowej Tan­ ny. Można by, gdyby pod koniec lat 80. XX wieku historia ta nie zdarzyła się naprawdę. Bohaterka filmu, piękna Wawa, w celu zachowania poko­ ju na wyspie, oddana zostaje sąsiedniemu plemieniu. Dzieje się to jednak wbrew jej woli – z wzajemnością kocha wojownika z własnej osady. Mło­ dzi buntują się przeciw odwiecznym tradycjom i  zakazom, przeciwsta­ wiając im własną wielką miłość. Co zwycięży w tej konfrontacji? Uznani australijscy dokumentaliści, Bentley Dean i Martin Butler, w fabularnym debiucie zachowują dbałość o szczegół, korzystają z  aktorów nieprofe­ sjonalnych i naturalnych plenerów. W zachwycającym wizualnie, nasyco­ nym kolorami i erotyką obrazie, który nagrodzony został podczas Tygo­ dnia Krytyki na zeszłorocznym festiwalu w Wenecji, dzielą się ze światem legendą plemienia Yakel.

The Kaqchikel Indian tribe lives at the foot of a still active volcano that spreads around its half-magical aura. In this place, on the sidelines of Guatemalan society, the Mayans speak their own language and cultivate old traditions. We get to know them, as we watch very young Mary be­ ing prepared to be married to a rich man. But her heart beats for some­ one else. What will she do, when her beloved flees abroad, leaving her pregnant? The directorial debut of Jayro Bustamante caused a sensation around the world, winning awards at festivals from Cartagena to the Ber­ linale. The author wanted to maintain a full consistency with the actual lifestyle of Kaqchikel peoples who had shown their world to him. Ixcanul also shows the dark side of the country, full of contempt, racial segrega­ tion, exploitation – the aftermath of colonialism.

The story of this film could be seen as a new version of Romeo and Juliet, carried over into the setting of one of the Oceanic islands – the film’s namesake, Tanna. It could be, had it not happened in the 1980s for real. The film’s heroine, the beautiful Wawa, is given over to a neighbor­ ing tribe in order to maintain peace on the island. This happens against her will, however, as she is mutually in love with a warrior from her own village. The youths rebel against ancient traditions and taboos, setting against them their own great love. What will win out in such a confronta­ tion? Respected Australian documentary-makers Bentley Dean and Mar­ tin Butler debut with a feature film, keeping an eye for detail, using nonprofessional actors and natural scenery. They share the legend of the Yakel tribe through this visually stunning film, full of color and eroticism, which was lauded during Critics’ Week at last year’s Venice Film Festival.

Reżyseria / Direction: Jayro Bustamante Produkcja / Production: Gwatemala, Francja 2015 Czas trwania / Duration: 100 min.

Miejsce / Venue: Dolnośląskie Centrum Filmowe / Lower Silesia Film Centre ul. Piłsudskiego 64a

22

Reżyseria / Direction: Bentley Dean, Martin Butler Produkcja / Production: Australia, Vanuatu 2015 Czas trwania / Duration: 100 min.

Bilety / Tickets: Przedsprzedaż / Advance sale: 10 PLN, Sprzedaż / Sale: 12 PLN Karnet BRAVE: Forbidden CINEMA / BRAVE Pass: Forbidden CINEMA: 120 PLN


2.07.2016, 18:00, DCF, sala Lwów / room Lwów 6.07.2016, 20:00, DCF, sala Lwów / room Lwów

Spotkanie z twórcą po filmie / Screening followed by Q&A

To nie jest kraj dla głupich ludzi No Place for Fools Siergiej Asztanow, mieszkający z matką chłopak z  nadwagą, prowadzi wideobloga, będącego jego ulubioną formą interakcji ze światem. Wygła­ sza w  nim peany na  cześć „Rosiji, Rosijuszki”, cerkwi i  Władimira Puti­ na, ale też daje porady życiowe, erotyczne i  kulinarne, a  także tańczy, śpiewa, robi striptiz – dzieli się najintymniejszymi szczegółami swe­ go życia. Z jego przekazów wyłania się prawdziwie schizofreniczny ob­ raz współczesnej Rosji. To nie jest kraj dla głupich ludzi stworzony został przez Olega Mavromattiego – rosyjskiego dysydenta i artystę mieszka­ jącego w Bułgarii – na podstawie materiałów, które znalazł w sieci. Trud­ no stwierdzić, z czym tak naprawdę mamy do czynienia: wizualnym ese­ jem, dokumentem czy mockumentem? Bez względu na odpowiedź, jest to  dzieło niezwykle oryginalne. Może urzekać lub odrzucać, na  pewno jednak nie pozostawi widza obojętnym.

5.07.2016, 20:00, DCF, sala Warszawa / room Warszawa 8.07.2016, 16:00, DCF, sala Lwów / room Lwów

Grajmy dopóki nas nie zabiją They Will Have To Kill Us First Historia muzyki w Mali to  ponad tysiąc lat tradycji związanej z  kultu­ rą griotów, przekazujących pamięć przy pomocy opowieści i dźwięków. Zagrożeniem dla niej stał się szariat, którego radykalną wersję wpro­ wadzono w  północnej części kraju po  wojnie domowej w  2012 roku. Zakazano wykonywania muzyki, zamknięto stacje radiowe – dla kultury, w której dźwięki towarzyszą ludziom na każdym kroku i stanowią pod­ stawę edukacji, stanowiło to cios porównywany przez bohaterów doku­ mentu Johanny Schwartz z niemożnością oddychania. Muzyczna prohi­ bicja dotknęła m.in. Timbuktu i Gao, gdzie zagląda ze swoją kamerą bry­ tyjska reżyserka, pokazując różne strategie oporu prawdziwie odważ­ nych artystów. Jedni angażują się w działania w obozach dla uchodźców, inni planują emigrację. Wśród bohaterów dokumentu znaleźli się człon­ kowie zespołu Songhoy Blues, któremu międzynarodowy rozgłos przy­ niosła płyta Music in Exile.

The history of music in Mali has over one thousand years of tradition related to the griot tradition, which uses stories and sounds to  keep the memory alive. The sharia law became a  threat to  this tradition, as its radical version was instituted in the northern part of the country after the civil war of 2012. All music was banned, radio stations were shut down – for a  culture, where sounds accompany people at every step of their lives and are the basis of education, this was a strike com­ pared by  Johanna Schwartz’s documentary’s characters to  the impos­ sibility to breathe. The music prohibition was present at places such as Timbuktu and Gao, where the British director goes with her camera, showing different resistance strategies of truly brave artists. Some of them get involved in actions at refugee camps, others plan emigration. Among the documentary’s character, we will see members of the Song­ hoy Blues band, which gained its international publicity by the Music in Exile record.

Reżyseria / Direction: Johanna Schwartz Produkcja / Production: Wielka Brytania / Great Britain 2015 Czas trwania / Duration: 105 min.

Sergei Ashtanov, an overweight young man living with his mother, runs a video blog that is his favorite way of interacting with the world. In it, he praises Russia, the Orthodox Church, and Vladimir Putin, but he also gives advice in matters of life, love, and cooking; he dances, he strips – he shares the most intimate details of his life. From these blogs emerges a  truly schizophrenic image of modern Russia. No Place for Fools was made by Oleg Mavromatti, a Russian dissident and artist living in Bulgar­ ia, based on materials he had found online. It is hard to say what we are truly dealing with here: a visual essay, a documentary, or a mockumen­ tary? Whatever the answer, this is a highly original work. It can enchant or repulse, but it will definitely not leave its viewer indifferent.

Reżyseria / Direction: Oleg Mavromatti Produkcja / Production: Rosja, Bułgaria / Russia, Bulgaria 2015 Czas trwania / Duration: 82 min.

Tylko dla widzów dorosłych / Adults only

7.07.2016, 18:00, DCF, sala Lwów / room Lwów

1.07.2016, 20:00, DCF, sala Warszawa / room Warszawa 6.07.2016, 18:00, DCF, sala Lwów / room Lwów

4.07.2016, 18:00, DCF, sala Lwów / room Lwów 7.07.2016, 20:00, DCF, sala Warszawa / room Warszawa

Fuocoammare. Ogień na morzu Fuocoammare. Fire at Sea

Raving Iran

Paryż 05:59 Paris 05:59

Reżyser filmu, Gianfranco Rosi, otwarcie mówi, że obecny exodus z  Afryki to  największa tragedia od  czasów Holocaustu. W  dokumencie Fuocoammare (tytuł zaczerpnięty z sycylijskiej piosenki oznacza „ogień na morzu”) pokazuje zderzenie włoskich rybaków z falą imigrantów, do­ cierających do wybrzeży Europy w liczbie 150 tysięcy rocznie przez Lam­ pedusę – wyspę leżącą między Tunezją a  Maltą. Rejs przeładowanymi statkami, z których nie wszystkim jest dane zejść żywym na ląd, to tylko początek batalii o przetrwanie. Włoski reżyser – po bezprecedensowym zwycięstwie sprzed trzech lat z dokumentem Rzymska aureola na festi­ walu w Wenecji – nagrodzony został Złotym Niedźwiedziem w konkur­ sie głównym tegorocznego Berlinale. Wrażliwość, mądrość i humanizm Fuocoammare podbiły serca nie tylko jury, ale i publiczności, która okla­ skiwała film na stojąco.

Anoosh i Arash są centralnymi postaciami sceny techno w Teheranie. Dzia­ łają w podziemiu, ponieważ w Iranie od czasu rewolucji islamskiej z 1979 roku, obowiązuje zakaz publicznych śpiewów i tańców, a za jego złamanie można trafić do więzienia. Muzyka klubowa wydaje się władzom tym bar­ dziej demoniczna, jej fani tworzą więc rodzaj sekretnego plemienia, odpra­ wiającego swe rytuały na pustyni lub szemranych prywatkach. Gdy boha­ terowie próbują legalnie wydać własną płytę, natrafiają na opór – w kra­ ju Chameneiego podejrzana wydaje się już zamerykanizowana nazwa ich kolektywu: Blade & Beard. Kiedy Anoosh i Arash otrzymują zaproszenie na prestiżowy festiwal techno w Szwajcarii, otwiera się przed nimi szan­ sa, by trwale uwolnić się od ograniczających ich zakazów. Czy z niej skorzy­ stają? Raving Iran to niezwykły dokument, ukazujący z jednej strony „życie pod nadzorem”, z drugiej pęd irańskiego społeczeństwa ku liberalizacji i fa­ scynację Zachodem. Przede wszystkim przepełniony jest muzyką łączącą perskie tradycje z housowym rytmem.

Wirus HIV – o czym często woli się nie myśleć – nadal jest częścią naszego świata i czyha na lekkomyślnych. Takich jak Hugo – jeden z bohaterów fil­ mu Paryż 05:59, który nie zabezpieczył się podczas przygodnego stosun­ ku. Choć epidemia AIDS w dużej mierze została w Europie powstrzyma­ na, a niegdysiejszy „rak homoseksualistów” jest już oswojony, kino wciąż nieczęsto sięga po ten temat. Dzieło Oliviera Ducastela i Jacquesa Mar­ tineau – reżyserów, którzy wyjechali z  tegorocznego Berlinale bogatsi o nagrodę publiczności w konkursie Teddy Award dla filmów o tematy­ ce LGBTQ – stawia pytanie o szansę osób seropozytywnych na spełnio­ ne uczucie. O miłości opowiada niezwykle otwarcie – także fizycznej. Re­ żyserski duet snuje tu  rozpoczętą o  4:27 opowieść w  czasie rzeczywi­ stym. Okazuje się, że w ciągu półtorej godziny między ludźmi może wy­ darzyć się wszystko.

The director, Gianfranco Rosi, openly says that the current exodus from Africa has been the greatest tragedy since the Holocaust. In his docu­ mentary film titled Fuocoammare – which means ‘fire at sea’ (the title is taken from a Sicilian song), he shows the lives of Italian fishermen against a wave of immigrants reaching the shores of Europe through Lampedusa – an island between Tunisia and Malta – in the number of 150 thousand a year. Cruising on overloaded vessels, where not all immigrants manage to reach the shore alive, is merely the beginning of their battle for surviv­ al. The Italian director – after receiving an unprecedented award for the documentary film Sacro GRA at the Venice Film Festival, was awarded with the Golden Bear in the main competition of this year’s Berlinale. The sensitivity, wisdom, and humanism of Fuocoammare won the hearts of the jury and the audience, who gave the film a standing ovation.

Anoosh and Arash are central figures of the techno scene in Tehran. They work underground because public dancing and singing have been forbidden in Iran since the Islamic Revolution of 1979, and could land you in prison. Club music seems all the more demonic to the authorities, so its fans form a sort of secret tribe, carrying out their rituals out in the desert or during secret parties. When the heroes try to legally publish a record of their own, they run into resistance – in the country of Khamenei, suspicion is sparked just by the americanized name of their collective: Blade & Beard. When Anoosh and Arash are invited to a prestigious techno festival in Switzerland, they see an opportunity open before them to finally be free of the restrictions limiting them. Will they take it? Raving Iran is an exceptional documentary, showing on the one hand life under the regime, and on the other hand the rush of Iranian society towards liberalization and its fascination with the West. It is filled with music; mixing Persian traditions with house rhythms.

Even though we prefer not to think about it, HIV is still a part of our world and it’s waiting to catch the reckless. Like Hugo – one of the characters in Paris 05:59, who did not use protection during a one night stand. Al­ though the AIDS epidemic has been pretty much stopped in Europe, and the old “gay cancer” is not a  stranger any more, cinema still rarely ex­ plores this subject. The work of Olivier Ducastel and Jacques Martineau – directors who left this year’s Berlinale with the audience award earned in the Teddy Award competition for movies about LGBTQ – raises the question: do HIV positive people stand a chance of finding love? Their film tells a  love and sex story in a  very open way. The directorial duo tells a story, which starts at 4:27 a.m., in real time. It turns out that within an hour and a half anything can happen between two people.

Reżyseria / Direction: Gianfranco Rosi Produkcja / Production: Włochy / Italy 2016 Czas trwania / Duration: 108 min.

Reżyseria / Direction: Susanne Regina Meures Produkcja / Production: Szwajcaria / Switzerland 2016 Czas trwania / Duration: 84 min.

Miejsce / Venue: Dolnośląskie Centrum Filmowe / Lower Silesia Film Centre ul. Piłsudskiego 64a

23

Debata po filmie / Screening followed by debate

9.07.2016, 20:00, DCF, sala Warszawa / room Warszawa

Spotkanie z twórcą po filmie / Screening followed by Q&A

Reżyseria / Direction: Olivier Ducastel, Jacques Martineau Produkcja / Production: Francja / France 2015 Czas trwania / Duration: 97 min.

Bilety / Tickets: Przedsprzedaż / Advance sale: 10 PLN, Sprzedaż / Sale: 12 PLN Karnet BRAVE: Forbidden CINEMA / BRAVE Pass: Forbidden CINEMA: 120 PLN


Retrospektywa Lou Ye Lou Ye’s retrospective

Lou Ye – nonkonformista i wizjoner Piąta generacja twórców kina chińskiego, która jako pierwsza za­ częła studiować po rewolucji kulturalnej, gdy na  nowo otwar­ to szkołę filmową, dekonstruowała oficjalną politykę historycz­ ną. Szósta, jak chce sinolog Maciej Szatkowski, zajmuje się raczej bolączkami dnia codziennego i  stosuje mniejsze narracje. Lou Ye to być może najznakomitszy przedstawiciel tego pokolenia – u nie­ go jednak prywatne historie często zyskują ostry polityczny pazur i  w  Chinach trafiają na  listy dzieł zakazanych. Tak było już z  jego wstrzymanym na  dwa lata debiutem Weekendowi kochankowie (1995) oraz Suzhou (2000), do  dziś niepokazywanym w  Chinach. Reżyser uznawany za granicą za geniusza kina, w kraju wciąż musi prowadzić skomplikowaną grę z cenzurą. Aby móc cieszyć się wolnością twórczą, w  1998 roku Lou Ye za­ łożył Dream Factory – pierwszą w Chinach niezależną wytwórnię filmową. Produkuje w  niej własne filmy, takie chociażby jak epic­ ki Letni pałac (2006), na podstawie scenariusza napisanego z żoną Ma  Yingli. Film uznano nie tylko za  współczesne arcydzieło, ale i najbardziej kontrowersyjną rzecz, która przez ostatnie pięćdzie­ siąt lat wypłynęła z  Państwa Środka. Po  jego pokazie w  Cannes reżyser dostał od chińskich władz pięcioletni zakaz tworzenia. Nie powstrzymało go to przed dalszą pracą – w kolejne produkcje an­ gażował środki hongkońskie (Noce wiosennego upojenia) czy fran­ cuskie (Miłość i blizny). Podczas BRAVE: Forbidden CINEMA pokażemy cztery jego naj­ ważniejsze – i najodważniejsze – dzieła. To premierowy w Polsce przegląd dokonań chińskiego reżysera i jedna z pierwszych okazji do spotkania z filmami tego wybitnego twórcy. Poznajcie więc Lou Ye – znakomitego malarza stanów emocjonalnych, pasji i  namięt­ ności, także tych erotycznych, w których jego bohaterowie odnaj­ dują wolność, ale potrafią się i zatracić. Wejdźcie w świat naświe­ tlającego chińskie bolączki i  stającego w  obronie wykluczonych wielkiego wizjonera i nonkonformisty.

Lou Ye – the nonconformist and visionary Chinese movie directors of the fifth generation – the first to begin their studies after the cultural revolution, when the film school was reopened – deconstructed the official political history. According to Maciej Szatkowski, a sinologist, the sixth generation deals with the challenges of everyday life with reduced narration. Lou Ye may be the finest director of that generation. However, the personal stories he presents tend to  become more politically inclined and, as a  result, they are often banned in China. Such was the fate of his debut film Weekend Lovers (1995), which had been postponed for two years, and Suzhou (2000), which, to this day, has not been shown in China. While considered a  genius on the international scene, this director keeps playing a  complicated game of cat and mouse with censorship in his own country. To enjoy creative freedom, Lou Ye founded DreamFactory in 1998 – the first independent film studio in China. The studio creates his own movies, including the epic Summer Palace (2006) based on the screenplay written with the help of his wife Ma  Yingli. The mov­ ie was acclaimed as a  modern masterpiece, but also as the most controversial production that has come out of China in the past 50 years. After the film was presented at Cannes, Lou Ye was prohib­ ited from directing movies for 5 years by the Chinese authorities. That, however, did not prevent him from continuing his work. In his next movies, he used funds from Hongkong (Spring Fever) and France (Love and Scars). During the BRAVE: Forbidden CINEMA festival, we will present four of his most important – and most daring – works. This is the pre­ miere preview of the works of the Chinese director in Poland and one of the first occasions to experience the art of this fine creator. Meet Lou Ye – the eminent portrayer of emotions, passion, desire, and lust that both give freedom to his characters, but also enslave them. Em­ brace the world of a great visionary and nonconformist who presents the political struggles of China and fights to protect the excluded.

8.07.2016, 20:00, DCF, sala Lwów / room Lwów 10.07.2016, 20:00, DCF, sala Warszawa / room Warszawa

Letni pałac Summer Palace Pod koniec lat 80. śliczna i skomplikowana Yu wyjeżdża z rodzinnej wio­ ski na studia do Pekinu. Tam poznaje Zhou – rozpoczyna się intensywny romans, jeden z najbardziej niezwykłych, jakie zna historia kina. Arcydzie­ ło filmowe Lou Ye, pokazane zostało w 2006 w canneńskim konkursie bez zgody chińskich władz. Reżysera ukarano zakazem kręcenia filmów w kra­ ju. Cenzurze nie spodobała się nie tylko śmiała erotyka, ale przede wszyst­ kim oszałamiające sceny podczas zamieszek na Placu Tiananmen.

In the late 1980s, the beautiful and complicated Yu leaves her home village to study in Beijing. That’s where she meets Zhou and begins an intense ro­ mance – which becomes one of the most unusual stories in the history of film. Lou Ye’s masterpiece was presented in 2006 during the competition in Cannes without approval from Chinese authorities. As a result, the director was prohibited from making films in China. The censors did not appreciate not only the bold depictions of sexuality in the movie, but, most importantly, the stunning scenes of people rioting in Tiananmen Square. Reżyseria / Direction: Lou Ye Produkcja / Production: Chiny, Francja / China, France 2006 Czas trwania / Duration: 140 min.

5.07.2016, 20:00, DCF, sala Lwów / room Lwów 13.07.2016, 20:00, DCF, sala Warszawa / room Warszawa

11.07.2016, 20:00, DCF, sala Warszawa / room Warszawa 14.07.2016, 18:00, DCF, sala Lwów / room Lwów

2.07.2016, 16:00, DCF, sala Lwów / room Lwów 12.07.2016, 20:00, DCF, sala Warszawa / room Warszawa

Masaż niewidomych Blind massage

Noce wiosennego upojenia Spring Fever

Tajemnica Mystery

W centrum masażu w Nankinie pracują i uczą się niewidzący. Obserwu­ jemy ich, kiedy cieszą się smakiem mandarynek, podniecają zapachem skradzionej bielizny, a przede wszystkim dotykiem ludzkiego ciała. Sta­ nowi on dla bohaterów oazę wolności, w  której są  całkowicie pełno­ sprawni i spełnieni. Dotyk może przynosić ukojenie, jednak może też ra­ nić... Ostatni jak do tej pory film Lou Ye ma wszystko, z czego słynie chiń­ ski mistrz: odważną erotykę, wrzące emocje, finezyjne portrety społecz­ nych outsiderów oraz przepiękne zdjęcia Jian Zenga i muzykę Jóhanna Jóhannssona.

Po Letnim pałacu reżyser objęty został pięcioletnim zakazem kręcenia filmów w ojczyźnie, dlatego Noce wiosennego upojenia zrealizował w ko­ produkcji hongkońsko-francuskiej. Początkowo widz ma wrażenie, że film opowiada historię miłosnego trójkąta. Szybko jednak okazuje się, że do czynienia mamy z osobliwym czworobokiem, a relacje między bohatera­ mi coraz mocniej się komplikują. Podziw budzi tu nie tylko – jak zawsze zachwycająca u Lou Ye – strona wizualna, ale i podjęcie tematu homosek­ sualnych relacji, które w Chinach wciąż objęte są tabu.

Szczęśliwa żona biznesmena orientuje się, że małżonek prowadzi po­ dwójne życie. Jej świat się wali, a to dopiero początek... Tajemnica – siódmy film w dorobku Lou Ye, jest dopiero drugim, który doczekał się dystrybucji w jego ojczyźnie. Nie jest przez to bynajmniej bardziej ugrzeczniony od wcześniejszych dzieł reżysera. Używając klasycznej konwencji kryminału, podejmuje temat poligamii oraz jej psychologicz­ nych i społecznych konsekwencji. Tajemnicę uznano za najlepszy azjatyc­ ki film 2012 roku.

A massage parlor in Nankin is a place of education and work for the blind. The viewers get to  observe how they appreciate the taste of manda­ rin oranges, the smell of stolen underwear, and, most importantly, the touch of a  human body. This is the sanctuary for the main characters – a place where they can be fully healthy and content. A human touch can be soothing, but may also bring pain... This latest movie by  Lou Ye has everything that has made the director famous: unashamed eroticism, boiling emotions, quirky portraits of social outcasts, as well as beautiful photography by Jian Zenga and music by Jóhann Jóhannsson.

After Summer Palace, Lou Ye was prohibited from directing movies in China for 5 years. Because of that, Spring Fever was co-produced with the help of studios from Hong Kong and France. At first glance the movie ap­ pears to tell the story of a love triangle. However, it quickly becomes ap­ parent that it is actually an unusual square, while the relations between the main characters complicate further. Stunning visuals – typical for Lou Ye productions – are not the only intriguing aspect of the movie, but also his attempt to discuss the matter of homosexuality, which is still consid­ ered a great taboo in China.

A happily married wife of a businessman finds out that her husband is liv­ ing a double life. Her world crumbles, and yet this is just the beginning... Mystery – the seventh movie directed by Lou Ye – was only the second to be distributed in his home country. By no means does it make it any more reserved than his other works. Using the classical concept of a criminal story, he investigates the phenomenon of polygamy and its psychological and social repercussions. Mystery was acclaimed as the best Asian movie of 2012.

Reżyseria / Direction: Lou Ye Produkcja / Production: Chiny, Francja / China, France 2014 Czas trwania / Duration: 114 min.

Reżyseria / Direction: Lou Ye Produkcja / Production: Hongkong, Francja / Hongkong, France 2009 Czas trwania / Duration: 115 min.

Miejsce / Venue: Dolnośląskie Centrum Filmowe / Lower Silesia Film Centre ul. Piłsudskiego 64a

24

Reżyseria / Direction: Lou Ye Produkcja / Production: Chiny, Francja / China, France 2012 Czas trwania / Duration: 110 min.

Bilety / Tickets: Przedsprzedaż / Advance sale: 10 PLN, Sprzedaż / Sale: 12 PLN Karnet BRAVE: Forbidden CINEMA / BRAVE Pass: Forbidden CINEMA: 120 PLN


4.07.2016, 18:00 Centrum Technologii Audiowizualnych (CeTA) / Audiovisual Technology Centre (CeTA)

Spotkanie z twórcą przed filmem / Screening preceded by Q&A

Półkowniki Polish Banned Films

Na srebrnym globie On the Silver Globe Grupa astronautów opuszcza Ziemię. Kiedy ich statek kosmiczny rozbija się na tajemniczej planecie, zakładają nadmorską osadę. Swój pobyt do­ kumentują przy pomocy kamery wideo, jednak stopniowo tracą zmysły i giną. Po latach, kiedy nowa cywilizacja wykształciła już własną formę religii, nagrania zostają odnalezione w przestrzeni kosmicznej. Na planetę wyrusza kolejna ekspedycja pod wodzą Marka Zwycięzcy. Scenariusz pierwszej polskiej superprodukcji science-fiction, która – wedle Piotra Kletowskiego – „opowiada przewrotnie i wysoce subiektywnie o lo­ sach Polski i Polaków za czasów panowania świeckiej religii komunistycz­ nego totalitaryzmu”, powstał na  podstawie modernistycznej trylogii po­ wieściowej dziadka reżysera, Jerzego Żuławskiego. Decyzją PRL-owskich władz produkcja została wstrzymana, a  obłędne zdjęcia Andrzeja Jaro­ szewicza nakazano zniszczyć. Część z nich udało się jednak ocalić i deka­ dę później reżyser dograł do nich swój komentarz. Respektując narzuconą przez historię fragmentaryczność, powstał rodzaj dokumentu walki jed­ nostki z systemem o prawo do niepohamowanej ekspresji twórczej. Projekcja Na srebrnym globie odbędzie się w Centrum Technologii Audio­ wizualnych (CeTA) – dawnej Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocła­ wiu, gdzie kręcono część zdjęć do  filmu. Pokazowi towarzyszyć będzie wystawa kostiumów z filmu.

Dawno, dawno temu (a może wcale nie tak dawno?) w  polskiej ki­ nematografii funkcjonowała cenzura prewencyjna. Stosowano ją nie tylko na  etapie oceny scenariusza. Niekiedy zamykano przed pu­ blicznością już zrealizowane filmy, jeśli uznano je za „nieprawomyśl­ ne” czy „szkodliwe społecznie”. Szpule taśmy filmowej leżakowa­ ły w metalowych futerałach na magazynowych półkach, cierpliwie czekając na zmianę wiatru historii.

A long time ago (well, maybe not that long) Polish cinematogra­ phy was beleaguered by  preventive censorship. It was used not only during the screenplay verification stage. Sometimes a  fin­ ished movie did not receive any viewing due to  being branded as “unorthodox” or “detrimental to  the society”. Countless film reels patiently waited in their metal boxes on warehouse shelves for the coming of better days.

Najdłużej naczekał się Ósmy dzień tygodnia (1958), wprowadzony do kin po dwudziestu pięciu latach. Niewiele krótszy „półkowniczy” staż miała Długa noc (1967), która padła ofiarą nastrojów antyse­ mickich. W  tym samym czasie zatrzymane zostały Ręce do  góry – ostre rozliczenie Jerzego Skolimowskiego ze  stalinizmem w  Polsce. Szczególnie dramatyczny okazał się żywot filmu Andrzeja Żuław­ skiego Na srebrnym globie (1976/1987), którego produkcję przerwa­ no pod koniec zdjęć i ukończono dopiero po dwunastu latach.

The movie that waited the longest was Eighth Day of the Week (1958), which had its cinema premiere after twenty five years. The Long Night (1967), which fell victim to  anti-Semitism, had a  slightly shorter waiting period. At the same time the movie Hands Up, which was supposed to be a harsh criticism of Stalinism in Poland by  Jerzy Skolimowski, was canceled. The life of On  the Silver Globe (1976/1987) by Andrzej Żuławski turned out to be es­ pecially dramatic, as its production had been halted at the very end of shooting and was only finished after twelve years.

A group of astronauts are leaving Earth. When their spaceship crashes onto a  mysterious planet, they set up a  seaside settlement. They use a video camera to document their stay but little by little they go mad and die. Years later, when a new civilization has since formed a religion of their own, the recordings are found in space. A new expedition led by Marek Zwycięzca heads towards the planet. On the Silver Globe was the first Polish science-fiction blockbuster. According to Piotr Kletowski, it was a perverse, highly subjective story of Poland and its people under the communist rule and its secular religion of totalitarianism. The screenplay for the film was based on modernist nov­ els written by the director’s grandfather, Jerzy Żuławski. The authorities of the Polish People’s Republic ordered the production to be stopped and Andrzej Jaroszwicz’s brilliant camerawork to  be destroyed. It was pos­ sible, however, to save at least some of it, and a decade later the director provided a commentary to the saved pieces. Respecting the fragmentary character of the story, he managed to create a sort of testimony to an in­ dividual’s fight against the system for the right to unrestrained freedom of expression. On the Silver Globe will be screened in the Audiovisual Technology Center – formerly the building of the Wroclaw Feature Film Studio, where part of the movie was filmed. The screening will be accompanied by an exhibition of costumes used in the film. Reżyseria / Direction: Andrzej Żuławski Produkcja / Production: Polska / Poland 1977/1988 Czas trwania / Duration: 159 min.

10.07.2016, 16:00, DCF, sala Lwów / room Lwów

11.07.2016, 18:00, DCF, sala Lwów / room Lwów

3.07.2016, 16:00, DCF, sala Lwów / room Lwów

Długa noc The Long Night

Ósmy dzień tygodnia The Eighth Day of the Week

Ręce do góry Hands Up

Jest 1943 rok, niemieccy okupanci wprowadzają stan wyjątkowy w mia­ steczku we wschodniej Polsce. Ślusarz Korsak (Józef Duriasz) ma się cze­ go obawiać – nie dość, że uzbraja stacjonujących w lesie partyzantów, to w piwnicy ukrywa Żyda. Kiedy dowiadują się o tym mieszkańcy kamie­ nicy, do głosu dochodzi strach. Odkrywa on sprzeczne postawy i kipią­ ce emocje, powodując ostre starcia między bliskimi sobie wcześniej oso­ bami. Daleka od propagandowych przekazów, kameralna, a jednocześnie pełna napięcia Długa noc uznawana jest za najwybitniejsze dzieło Janu­ sza Nasfetera. Powstała tuż przed antysemicką nagonką z marca 1968 roku, stąd – ze względu na podejmowaną tematykę żydowską – zosta­ ła przez władze odłożona na półkę. Doczekała się premiery dopiero po przełomie ustrojowym.

Decyzję o realizacji scenariusza w  oparciu o  odzwierciedlające nastro­ je lat 50. opowiadanie Marka Hłaski podjął sam Aleksander Ford – „car” polskiej kinematografii lat powojennych. Film powstał w koprodukcji pol­ sko-zachodnioniemieckiej, co dwanaście lat od zakończenia wojny stano­ wiło precedens. Ford złagodził ostrze polityczne tekstu i wprowadził opty­ mistyczne nuty, jednocześnie nawiązując do rewizjonistycznej czarnej serii polskiego dokumentu. Nie tylko Hłasko nie był zadowolony z efektu, wła­ dze również. Ukończony w 1958 roku film powstał już zbyt późno, by wpi­ sać się w  klimat przyzwolenia na  krytykę systemu. Rozpowszechniany w  RFN, w  Polsce pobił rekord „półkowania” – premiery doczekał się do­ piero w 1983 roku. Po latach jednak wciąż broni się rysunkiem atmosfe­ ry lat 50., hłaskowskimi dialogami oraz aktorstwem Cybulskiego i Ziemann w przejmującym wątku miłosnym.

Fabularny pretekst do rozliczenia ze stalinizmem, którego dokonuje An­ drzej Leszczyc, porte-parole reżysera, daje zlot absolwentów Akademii Medycznej. W dziesięciolecie ukończenia studiów bohaterowie wyrusza­ ją w  podróż do  nieobecnego kolegi. Całość roi się od  metafor, gorzkich obserwacji, krytyki PRL-u. Polityczny manifest Skolimowskiego nie trafił od razu do kin. Władzy nie przypadł do gustu obraz pokolenia dawnych ZMP-owców, a  bezpośrednią przyczyną zatrzymania premiery była le­ gendarna scena z plakatem Stalina, któremu studenci dokleili drugą parę oczu. Po wysłaniu filmu na półkę Skolimowski wyjechał z kraju. Czterna­ ście lat później dokręcił do czarno-białego filmu prolog na taśmie barw­ nej. W  takiej wersji zobaczyli go widzowie na  festiwalach w  Gdańsku i w Cannes – taką zobaczą też widzowie Brave.

Year 1943. German occupants declare a state of emergency in a small town in eastern Poland. Korsak the metal-worker (played by Józef Duriasz) has a lot to fear – not only does he equip the partisans stationed in the local forest with weapons, but he also hides a Jew in the basement. When the other residents of his building learn about it, everyone starts to be driven by fear. Korsak experiences contrasting attitudes and the surge of emotions which lead to fierce struggles between the people who used to be close to each other. Far from showing any propaganda, this intimate film, The Long Night, which is yet so filled with tension, has been recognized as Janusz Nasfeter’s greatest work. The film was made before the Jew hunt in March 1968. That is why, because of the way it presents the subject of Jews, it was shelved by the authorities. Eventually, its pre­ miere had to wait until the political system transition.

The decision to execute this script, based on Marek Hłasko’s short story that mirrored the climate of the 50s in Poland, was made by Aleksander Ford himself – a director seen as “the tsar” of Polish post-war cinema. The film was a co-production of Poland and the Federal Republic of Germany, which was a precedent only twelve years after the war. Ford mitigated the political message of the text and introduced some positive motifs. He also made some references to the revisionist so-called “Black Series” of Polish documentary films. It was not only Hłasko who had not been content with the final version. The authorities were also not happy. The film itself, com­ pleted in 1958, was made too late to fit into the climate allowing for sys­ tem criticism. Immediately released in the FRG, in Poland it was a recordbreaker for how long it was “shelved” – its Polish premiere had to wait until 1983. However, after many years, it is still relevant for its picture of the 50s, Hłasko’s dialogues, and the performance of Cybulski and Ziemann in their intense love plot.

A narrative pretext to  settle with Stalinism, done by  Andrzej Leszczyc, the director’s porte-parole, during a reunion of Medical Academy gradu­ ates. On the 10th anniversary of their graduation, the protagonists de­ cide to visit their absent friend. The movie is filled with metaphors, bitter observations and criticisms of the Polish People’s Republic. Skolimowski’s political proclamation did not hit the cinemas right away. The authority did not like how the movie presented the generation of former ZMP [Un­ ion of Polish Youth] members, but the direct cause for the cancellation of its premiere was the legendary scene in which students glue an extra pair of eyes on a poster of Stalin. Skolimowski left the country right after the movie had been locked away in the archives. Fourteen years later he added a prologue in color to the black-and-white production. It is this ver­ sion that was shown at the festivals in Gdańsk and Cannes, and it will also be screened to the audiences at Brave.

Reżyseria / Direction: Janusz Nasfeter Produkcja / Production: Polska / Poland 1967/1989 Czas trwania / Duration: 78 min.

Reżyseria / Direction: Aleksander Ford Produkcja / Production: Polska, RFN / Poland, FRG 1958/1983 Czas trwania / Duration: 83 min.

Miejsce / Venue: Dolnośląskie Centrum Filmowe / Lower Silesia Film Centre ul. Piłsudskiego 64a

25

Reżyseria / Direction: Jerzy Skolimowski Produkcja / Production: Polska / Poland 1967/1985 Czas trwania / Duration: 76 min.

Bilety / Tickets: Przedsprzedaż / Advance sale: 10 PLN, Sprzedaż / Sale: 12 PLN Karnet BRAVE: Forbidden CINEMA / BRAVE Pass: Forbidden CINEMA: 120 PLN


Forbidden Love

Laurence Sterne pisał: „Ludzie nazbyt poważni nienawidzą miłości za samą jej nazwę. Samoluby nienawidzą jej ze względu na samych siebie, hipokryci – w imię nieba”. Zakazywano jej zawsze, z różnych powodów, zazwyczaj bezskutecznie. W Tańczących Arabach – his­ torii nastoletniej miłości między Palestyńczykiem a Żydówką – jest ona niemile widziana ze względów politycznych, w Strefie nagości międzykulturowa fascynacja ma  posmak zakazanego owocu. Nie­ kiedy bohaterowie sami rezygnują z  prawa do  miłości (w  zamian za więcej wolności w Zaprzysiężonej dziewicy) bądź prawa do po­ siadania dziecka, jak w  opisującym zjawisko sterylizacji wiet­ namskich mężczyzn Ojcu, synu i innych historiach. Jedni wszelkimi sposobami walczą o  realizację nieuznawanej w  obrębie własnej kultury tożsamości (Armia zbawienia), inni dokonują samoog­ raniczenia, by  nikogo nie krzywdzić, jak żyjący w  celibacie czeski pedofil ze  Świata Daniela. Każdy z  prezentowanych w  sekcji For­ bidden Love tytułów jest nie tylko przejmującą historią, ale i  do­ wodem niezwykle odważnych artystycznych poszukiwań. Brave to przecież festiwal nieustraszonych.

Laurence Sterne wrote that people who are too serious hate love even for its name, the selfish hate it because of themselves, hypo­ crites in the name of God. For different reasons love was always being banned – usually without success. In Dancing Arabs – a teen­ age love story between a Palestinian boy and a Jewish girl – it’s un­ welcome for political reasons. In Naked area – intercultural fasci­ nation love tastes like a forbidden fruit. Sometimes the characters themselves give up their right to love and be loved (in exchange for more freedom in Sworn virgin) or the right to have children, like in Big father, small father and other stories which describes the phe­ nomenon of male sterilization. Some fight by any means for their identity to be recognized within their own culture (Salvation Army), others impose restrictions to stop themselves from harming other people, like the Czech paedophile from the World of Daniel, who lives in celibacy. Each of the Forbidden Love category titles is not only a  poignant story, but also the evidence of extremely daring artistic pursuits. After all, Brave is a festival for the fearless.

6.07.2016, 20:00, DCF, sala Warszawa / room Warszawa 11.07.2016, 20:00, DCF, sala Lwów / room Lwów

1.07.2016, 20:00, DCF, sala Lwów / room Lwów 10.07.2016, 20:00, DCF, sala Lwów / room Lwów

Tańczący Arabowie Dancing Arabs

Ojciec, syn i inne historie Big father, small father and other stories

Eyad od najmłodszych lat jest dumą swojej arabskiej rodziny. Jako pierw­ szy jej przedstawiciel dostaje szansę, aby wyjechać z rodzinnej miejsco­ wości do  prestiżowej szkoły w  Jerozolimie. Nie ma  tam łatwo, proble­ my sprawia mu mówienie po  hebrajsku. Z czasem zaprzyjaźnia się jed­ nak z  chorującym na  zanik mięśni Jonathanem, poznaje też piękną Ży­ dówkę Naomi. Wybucha wielkie uczucie – tylko czy zostanie zaakcepto­ wane przez rodziny zakochanych? Palestyńczyk i Żydówka? Takie rzeczy nie w  Izraelu. Zrealizowani na  podstawie prozy palestyńskiego pisarza Sayeda Kashua’y Tańczący Arabowie łączą w sobie humor z krytyką pań­ stwa, w którym muzułmanie i chrześcijanie bywają traktowani jak oby­ watele drugiej kategorii. Ciepła i wzruszająca opowieść o pierwszej miło­ ści i przyjaźni oraz wykuwaniu – czasem w pocie i łzach – własnej toż­ samości.

Wietnam, koniec lat 90. Pochodzący z prowincji Vu studiuje fotogra­ fię w Ho Chi Minh. Na wsi ojciec próbuje swatać go z lokalną pięknością, by  wreszcie „zrobić z  niego mężczyznę”. W  mieście chłopak podgląda przez obiektyw aparatu prowadzącego niebezpieczne życie współlokato­ ra Thanga oraz tancerki w nocnych klubach. Coraz mocniej rozdarty jest, podobnie jak modernizujący się kraj, między biegunami tradycyjnych war­ tości i napierającej nowoczesności. Reżyser Dang Di Phan używa medium fotografii nie tylko po to, by ukazać piękno doliny Mekongu i zmysłowość tętniącej życiem miejskiej dżungli, ale i jako metafory poszukiwań głów­ nego bohatera. Ustawia ostrość także na  niepokojące zjawiska społecz­ ne, takie jak ubezpładnianie – podczas gdy rodzina naciska na przedłuże­ nie rodu, młodzi ludzie gotowi są za parę groszy zrezygnować z tej możli­ wości. Film oparty jest na prawdziwych wydarzeniach – w czasie eksplo­ zji demograficznej dwie dekady temu, wietnamskie władze w celu kontroli przyrostu naturalnego płaciły mężczyznom za sterylizację.

Eyad has been the pride of his Arab family since his youngest days. He is the first among them to get the chance to leave his home town to attend a prestigious school in Jerusalem. Life there is not without its challenges; he has difficulty speaking Hebrew. Over time however, he makes friends with Jonathan, who is suffering from muscular dystrophy, and also meets the beautiful Jewish girl Naomi. A great passion is sparked – but will it be accepted by the lovers’ families? A Palestinian and a Jew? Not in Israel. Dancing Arabs, based on the prose of Palestinian writer Sayed Kashua, combines humor with a criticism of a state where Muslims and Christians are often treated as second-class citizens. A warm and touching story of first love and friendship, and of forging one’s own identity, often through sweat and tears.

Vietnam, the late 90s. Vu from the suburbs is studying photography in Ho Chi Minh. In the countryside his father is trying to make him marry a local beauty, to finally “make a man of him.” In town the boy, through the lens of the camera, is peeping on the dangerous life of his room mate Thang and dancers in nightclubs. He is becoming increasingly torn – just like the coun­ try undergoing change – between traditional values and modern trends. Director Phan Dang Di uses the medium of photography not only to show the beauty of the Mekong Delta and the sensuality of the vibrant urban jun­ gle, but also as a metaphor for the main character’s search. He focuses on the alarming social phenomena of sterilisation. While the elders are push­ ing for an extension of the family line, young people are prepared to give up this opportunity for a few pennies. The film is based on real events – dur­ ing the population ex-plosion two decades ago, the Vietnamese authorities started paying men for sterilization to control the birth rate.

Reżyseria / Direction: Eran Riklis Produkcja / Production: Izrael, Niemcy, Francja / Israel, Germany, France 2014 Czas trwania / Duration: 104 min.

Miejsce / Venue: Dolnośląskie Centrum Filmowe / Lower Silesia Film Centre ul. Piłsudskiego 64a

26

Reżyseria / Direction: Dang Di Phan Produkcja / Production: Wietnam, Dania, Francja, Niemcy / Vietnam, Denmark, France, Germany 2015 | Czas trwania / Duration: 102 min.

Bilety / Tickets: Przedsprzedaż / Advance sale: 10 PLN, Sprzedaż / Sale: 12 PLN Karnet BRAVE: Forbidden CINEMA / BRAVE Pass: Forbidden CINEMA: 120 PLN


4.07.2016, 20:00, DCF, sala Warszawa / room Warszawa

Spotkanie z twórcą po filmie / Screening followed by Q&A

8.07.2016, 18:00, DCF, sala Lwów / room Lwów

Zaprzysiężona dziewica Sworn Virgin W górach Albanii obowiązują surowe patriarchalne zasady. Funkcjonuje tam choćby tradycja zwana kanunu, pozwalająca burrneshom – jak po al­ bańsku nazywa się zaprzysiężone dziewice – wieść życie mężczyzn i cie­ szyć się wolnością niedostępną zazwyczaj kobietom. Ale i je obowiązuje szereg tabu: mogą, tak jak mężczyźni, pić alkohol czy posługiwać się bro­ nią, ale muszą wyrzec się czułości, seksu, macierzyństwa. Nie mogą też zerwać przysięgi – grozi to śmiercią, dlatego wiele z nich emigruje z kra­ ju. Niezwykły film Włoszki Laury Bispuri ukazuje przypadek Hany za­ mieniającej się w Marka (wielka rola Alby Rohrwacher), która po śmierci przybranych rodziców postanawia odnaleźć na nowo własną kobiecość. Jak mówi sama reżyserka: „Moi bohaterowie są mocno związani ze swo­ ją ziemią, ze swoją kulturą – kochają ją i bardzo im jej na emigracji braku­ je. Nie mogą jednak tam pozostać, bo nie potrafią spełniać wymagań, któ­ re im się stawia. Nie chciałam oceniać, tylko opisać świat, w którym pa­ nują surowe zasady – przede wszystkim w stosunku do kobiet”. Konfron­ tując bohaterkę ze współczesną Italią i tresurą, której poddawane są tam dziewczynki, Zaprzysiężona dziewica stawia pytanie także o  zachodnie wyobrażenia o tym, czym kobiecość być powinna.

3.07.2016, 20:00, DCF, sala Lwów / room Lwów

Spotkanie z twórcą po filmie / Screening followed by Q&A

5.07.2016, 18:00, DCF, sala Lwów / room Lwów

Świat Daniela Daniel’s World Nie każdy sprawca „złego dotyku” jest pedofilem – wiele aktów seksual­ nych między dorosłymi i małoletnimi zdarza się dlatego, że dzieci są ła­ twiejszym celem manipulacji i zaspokojenia żądzy. Z kolei nie każdy pe­ dofil molestuje dzieci. Świat Daniela dotyka przestrzeni objętej silnym tabu, pokazując różnicę między molestowaniem seksualnym nieletnich a pedofilią jako zaburzeniem preferencji seksualnych, które można kon­ trolować. Próbuje robić to tytułowy Daniel – zwyczajny 25-latek, u któ­ rego seksuolog diagnozuje nietypowe preferencje. Dokument Veroniki Liskovej ucieka zarówno od oceny bohatera, jak i od szokujących obra­ zów. W zamian oferuje obserwację codziennego życia studenta z Pragi, jego walki z samotnością i próby znalezienia swojego miejsca w społe­ czeństwie. Świat Daniela daje spojrzenie na pedofilię, jakiego w kinie nie zaproponował nikt wcześniej.

Not every “bad touch” is driven by paedophilia – many sexual acts be­ tween adults and minors hap-pen because children are easier targets of manipulation and a means of satisfying one’s sexual needs. On the other hand, not every paedophile is a child molester. Daniel’s World addresses a sensitive problem, a taboo, showing the difference between the sexual abuse of minors and paedophilia as a disorder of sexual preference that one is able control. The titular Daniel is trying to do just that. He is an average 25-year-old who is diagnosed with atypical preferences by a sex­ ologist. In her documentary, Veronika Lisková refrains both from judg­ ing the main character and from showing any shocking images. Instead, she offers an observation of a student from Prague and his daily life, his struggle with loneliness while making attempts to find his place within society. Daniel’s World provides a view on paedophilia that has never been shown in theatres before.

Reżyseria / Direction: Veronika Lisková Produkcja / Production: Czechy / Czech Republic 2015 Czas trwania / Duration: 75 min.

Life in the mountains of Albania is governed by strict patriarchal rules. For instance, one may find there a  rule called kanunu, which permits burrneshas (Albanian: sworn virgins) to live as men and enjoy a freedom usually inaccessible to women. However, even burrneshas have to obey a series of taboos: they may, as men do, drink alcohol or use weapons, but they have to renounce tenderness, sex and motherhood. Also, they may not break their oath it –is punishable by death, and that is why many of them emigrate from the country. An extraordinary film by Laura Bispury (Italy) shows Hana becoming Mark (a  great performance by  Alba Rohr­ wacher), who after the death of her stepparents decides to  rediscover her femininity. As the director says herself: “My characters are strongly bound with their land and culture, which they love very much, and they miss them a lot in exile. However, they may not stay there, as they are unable to meet the imposed requirements. I did not want to judge, but to describe a world of strict rules – aimed mainly at women.” Confronting the main character with contemporary Italy, along with the taming which girls are subjected to, Sworn Virgin poses a question also about the West­ ern vision of what femininity should be. Reżyseria / Direction: Laura Bispuri Produkcja / Production: Albania, Włochy, Kosowo, Szwajcaria, Niemcy / Albania, Italy, Kosovo, Switzerland, Germany 2015 | Czas trwania / Duration: 84 min.

9.07.2016, 16:00, DCF, sala Lwów / room Lwów 12.07.2016, 18:00, DCF, sala Lwów / room Lwów

Strefa nagości Nude Area W Strefie nagości przyglądamy się fascynacji erotycznej nastoletniej Ho­ lenderki i  równie młodej Arabki. Reżyserka, Urszula Antoniak, dotyka dwóch tabu: uczucia między osobami tej samej płci oraz związków osób różnych kultur i religii. Nie koncentruje się na społecznej diagnozie, dale­ ko bardziej zajmuje ją subtelna gra między bohaterkami, w której odwo­ łuje się do kategorii obcości i cielesnego wymiaru zderzenia dwóch kul­ tur. Dziewczęta spotykają się w różnych miejscach – na basenie czy w ka­ wiarni. Różni jej kolor skóry i rysy twarzy, ale też interpretacja kodów ko­ munikacyjnych, także tych związanych z flirtem. Tak wiele zawrzeć moż­ na w spojrzeniu, geście, ruchu, ale i tak opacznie je zrozumieć. Niespiesz­ na narracja Strefy nagości nad wyraz estetycznie i przenikliwie analizuje wyzwania – także w miłości – jakie stawia przed nami wielokulturowość.

10.07.2016, 18:00, DCF, sala Lwów / room Lwów 13.07.2016, 18:00, DCF, sala Lwów / room Lwów

Armia zbawienia Salvation Army Abdellah Taïa, mieszkający we Francji marokański pisarz, uchodzi za pierwszego arabskiego literata otwarcie przyznającego się do  homo­ seksualizmu. Armia zbawienia to  jego reżyserski debiut, zrealizowa­ ny na  podstawie autobiograficznej powieści pod tym samym tytułem. Taïa wychował się w wielodzietnej rodzinie w Salé, skąd wyjechał na stu­ dia do Szwajcarii, potem do Paryża. W filmie dzieje się podobnie: miesz­ kający w Casablance młody Abdellah nie może odnaleźć swego miejsca w  wypełnionym licznym rodzeństwem domu. Miota się między ojcem a  matką, włóczy po  spalonych słońcem ulicach, nawiązuje przygodne znajomości z mężczyznami. Nastrojowy film, przepięknie sfotografowa­ ny przez Agnès Godard, podejmuje skomplikowany temat homoseksu­ alizmu w kulturze arabskiej oraz portretuje zew wolności, którą czasem osiągnąć można tylko z dala od ojczyzny. Często płaci się jednak za nią wysoką cenę wykorzenienia i melancholii, o czym przypomina śpiewana w filmie piosenka egipskiego barda Abdela Halim Hafeza.

Abdellah Taïa – Moroccan writer living in France – is considered the first Arab writer who openly admits his homosexuality. Salvation Army is his directorial debut, produced on the basis of his autobiographic novel of the same title. Taïa grew up in a numerous family in Salé. He studied in Switzerland, and then in Paris. The film shows a similar story: young Abdellah from Casablanca is unable to  find his place in a dwelling filled with numerous siblings. Torn between his father and mother, wandering the sunburnt streets, he strikes up occasional acquaintances with other men. A  charming picture, beautifully photographed by  Agnès Godard, describes a complicated issue of homosexuality in Arab culture, as well as portrays the call of freedom, which sometimes can only be achieved away from one’s homeland. Often, however, one has to pay for it dearly with rootlessness and melancholy, in which the work resembles a song by Egyptian bard Abdel Halim Hafez.

Reżyseria / Direction: Abdellah Taïa Produkcja / Production: Maroko, Francja, Szwajcaria / Morocco, France, Switzerland 2013 | Czas trwania / Duration: 81 min.

In Nude Area we take a look at the erotic fascination of two teenage girls of Dutch and Arab origin. The director, Urszula Antoniak, investigates two taboos – feelings between people of the same sex, and relationships be­ tween people of different culture and religion. She does not focus on the social diagnosis, but instead shows the subtle game between the charac­ ters, alienation and the physical dimension of the collision of two cultures. The girls meet in different locations – at the swimming pool or in the café. They have different skin colours and facial features, but they also interpret the ways of communication, including those related to flirtation, in a  different way. So much can be conveyed in a  glance, a  gesture, or a movement, but they wrongly understand them. The unhurried narra­ tive of Nude Area ex-tremely aesthetically and astutely analyses the chal­ lenges – also in love – that we face in a multi-cultural world.

Reżyseria / Direction: Urszula Antoniak Produkcja / Production: Holandia, Polska / Holland, Poland 2014 Czas trwania / Duration: 73 min.

Miejsce / Venue: Dolnośląskie Centrum Filmowe / Lower Silesia Film Centre ul. Piłsudskiego 64a

27

Bilety / Tickets: Przedsprzedaż / Advance sale: 10 PLN, Sprzedaż / Sale: 12 PLN Karnet BRAVE: Forbidden CINEMA / BRAVE Pass: Forbidden CINEMA: 120 PLN


BRAVE AKADEMIA

BRAVE ACADEMY BR AVE AKADEMIA

BRAVE AKADEMIA BRAVE ACADEMY

BR AVE ACADEMY

Brave Akademia to wspólna nazwa dla działań edukacyjnych w ramach Brave Festival i Brave Kids. Dzielenie się wiedzą zawsze było jednym z najważniejszych motorów ak­ tywności naszego festiwalu. Dlatego z roku na rok staramy się włączać coraz więcej wątków edukacyjnych do naszego programu.

Brave Academy is the common name for educational activities taking place during the Brave Festival and Brave Kids. Sharing our knowledge has always been one of the most important goals for hosting the festival. That’s why every year we try to include more and more initiatives focused around learning in our program.

Brave Akademia to projekty edukacyjne, warsztatowe, integracyjne i ekologiczne.

Brave Academy is all about educational activities, workshops and ecological integration.

Te pierwsze to przede wszystkim konferencje, współorganizowane z  Instytutem Kulturo­znawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, które od 2015 roku towarzyszą Brave Festival. Naukowcy i praktycy przybliżają tematy, którym poświęcone są kolejne edy­ cje naszego festiwalu. W tym roku mówić będą o różnych aspektach wykluczeń.

The former means primarily conferences, co-organized with the Institute of Cultural Studies at the University of Wroclaw, who has been accompanying the Brave Festival since 2015. Researchers and practitioners discuss different matters, which are the main topics of each edition of our festival. This year they will be talking about different as­ pects of exclusion.

Warsztaty obecne były na Brave Festival od samego początku, jednak podczas tego­ rocznej edycji zdecydowanie rozszerzamy ich program. Zaprosiliśmy artystów, którzy pokażą, jak różnie można rozumieć ciało, ruch i muzykę, często przybliżając też kon­ tekst kulturowy i tradycyjny obszarów, z których się wywodzą.

Workshops have been a part of the Brave Festival from the very start. However, this year we have more than ever. We have invited artists who will show how differently you can understand the body, movement and music, often using the cultural and tradi­ tional context of the places they call home.

Działania integracyjne rozwijamy przede wszystkim dzięki „Brave Together – twórcze­ mu projektowi integracyjnemu”, który ma na celu uruchomienie aktywności kulturalnej osób z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną.

We develop integration projects primarily through “Brave Together – a creative, inte­ grating project”, which aims to include people with physical and intellectual disabilities in cultural activities.

Na polu ekologii działamy z kolei od 2015 roku, sadząc drzewa we Wrocławiu. Podczas dotychczasowych akcji, z pomocą wrocławian, którzy chcą dbać o środowisko, udało nam się zasadzić ponad 5000 drzew.

Since 2015 we have been actively promoting eco-initiatives by planting trees in Wro­ claw. Until now, with the help of residents of Wroclaw, who want to preserve the envi­ ronment, we have managed to plant over 5,000 trees.

Brave Akademię traktujemy jako pogłębienie i wzmocnienie naszych działań odbywa­ jących się w ramach Brave Festival i Brave Kids. Dzięki nim możemy zmieniać otaczają­ cą nas przestrzeń.

fot. / phot. Karolina Anglart

We use Brave Academy to expand and strengthen our efforts within the framework of the Brave Festival and Brave Kids. Thanks to them, we can change the space surrounding us.

28


WARSZTATY WORKSHOPS Podczas tegorocznej Brave Akademii / Warsztaty skupimy się na sposobach, jakimi moż­ na budować poczucia wspólnoty na różnych poziomach, a także odkrywać własną tożsa­ mość poprzez muzykę, taniec i ruch. Uczestnicy Brave Akademii nauczą się, między inny­ mi, jak w pełniejszy sposób wykorzystać potencjał własnego ciała – również w kontek­ ście pracy w grupie. Wszystko to, by lepiej zrozumieć siebie.

During this year’s Brave Academy / Workshops we will focus on ways through which you can build a sense of community on various levels, as well as discover your own iden­ tity through music, dance, and movement. The participants of Brave Academy will learn, among other things, how to more fully use the potential of their own bodies, also in the context of group work, and all to better understand their own selves.

Warsztaty poprowadzone zostaną w języku angielskim i odbędą się w Szkole Tańca „No Limits”.

The workshops will be in English and take place at the “No Limits” Dance School.

Edie Irwin Relaksacja i kreatywność z wykorzystaniem metody Tara Rokpa Terapia Tara Rokpa opiera się na za­ łożeniu, że  ludzki umysł ma  wła­ sną godność i  zdolność uzdrawia­ nia, która nigdy nie zostanie trwale uszkodzona lub zniszczona. Warsz­ taty skupiają się na  wizualizacjach pozwalających uzdrowić emocje ciała i  umysłu. Wybierając kolory i  czyniąc znaki, uczestnicy nauczą się kontrolować swoje życie i lepiej rozumieć siebie. Cena: 30 PLN / 1 zajęcia, 75 PLN / 4 zajęcia Data: 4.07.2016, 13:30-16:30; 5-7.07.2016, 10:00-13:00

Anu Almagro Taster Workshop – Techniki koordynacji Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób ele­ menty takie jak energia, rytm, ruch i  dźwięk, powinny się ze  sobą łą­ czyć i  pobudzać wykonawców do  działania. Odkryją prawa rzą­ dzące wspólnotą i  poznają wza­ jemne oddziaływanie między part­ nerami oraz całym zespołem. Cena: 40 PLN / 1 zajęcia, 70 PLN / 2 zajęcia Data: 9-10.07.2016, 13:30-16:30

Anu Almagro Intensive Workshop – Techniki koordynacji

Zajęcia skierowane do tancerzy na poziomie zaawansowanym.

Osoby zainteresowane głęb­ szym poznaniem techniki koordy­ nacji mogą wziąć udział w inten­ sywnych warsztatach dwudnio­ wych. Punktem początkowym za­ jęć jest poznanie podstawowych zasad szkolenia techniki koordyna­ cji. Ćwiczenia ruchowe i  muzyczne umożliwią doświadczenie więzi in­ dywidualnej i grupowej. Uczestnicy spróbują też obudzić w sobie świa­ domość ciał i przestrzeni.

Cena: 105 PLN / Trzydniowe zajęcia

Cena: 80 PLN / Dwudniowe zajęcia

Data: 10-12.07.2016, 13:30-16:30

Data: 11-12.07.2016, 13:30-16:30

Ziya Azazi Dervish in progress

Nehha Bhatnagar Uwolnij się

Iván Pérez Zajęcia ruchowe Uczestnicy zajęć rozwiną świado­ mość ciała i zwiększą swój kre­ atywny potencjał dzięki reżyse­ rowanym improwizacjom. Pozna­ ją strukturę ciała, a  następnie na­ uczą się wykorzystywać nieogra­ niczone możliwości jej modyfikacji.

Podczas pięciu dni warsztatów uczestnicy zmierzą się z ogranicze­ niami i  wyjdą poza strefę komfor­ tu w wirującym tańcu. Zajęcia roz­ wijają umiejętność oszczędzania energii ciała, dzięki czemu uczest­ nicy nauczą się poruszać w  opty­ malny sposób, zyskując większą świadomość własnej fizyczności, emocji i psychiki. Cena: 150 PLN / Pięciodniowe zajęcia Data: 5-9.07.2016, 10:00-13:00

Nehha przedstawi tradycyjny in­ dyjski taniec klasyczny – Bharata­ natjam oraz typowe dla niego ru­ chy nóg i rąk oraz mimikę twarzy. Uczestnicy będą mogli nauczyć się, jak zachować stoicki spokój, zarówno fizyczny, jak i  duchowy. Warsztaty są szczególnie przydat­ ne dla kobiet, które szukają swobo­ dy i pewności siebie, w czym może pomóc poznanie sztuki tanecznej, jogi i technik opowiadania historii. Cena: 30 PLN / 1 zajęcia, 75 PLN / 4 zajęcia Data: 7-10.07.2016, 10:00-13:00

Muji Lee (DeafBeat) Warsztaty perkusyjne Podczas warsztatów z Muji Lee – instruktorem zespołu DeafBeat – uczestnicy będą mogli poznać pod­ stawowe ścieżki rytmiczne male­ zyjsko-chińskiego stylu perkusyj­ nego, który opiera się na tradycyj­ nym cyklu 24 świąt chińskiego ka­ lendarza księżycowego, przez ty­ siąclecia wyznaczającego rytm ży­ cia rolników. Do  wzięcia udziału w  warsztatach nie potrzeba żad­ nego przygotowania. Nie potrze­ ba również instrumentu, ponie­ waż uczestnicy będą uczyć się grać na  bębnach, których na  co  dzień używają niesłyszący muzycy Deaf­ Beat. Cena: 25 PLN / Jednodniowe zajęcia

Edie Irwin Relaxation and Creativity Using the Tara Rokpa Method

Anu Almagro Taster Workshop – Coordination Techniques

Tara Rokpa therapy is based on the assumption that the human mind has its own dignity and healing ability that can never be perma­ nently damaged or destroyed. The workshops focus on visualizations intended to heal the emotions of mind and body. By picking colors and making signs, the participants will learn to control their lives and better understand themselves.

This workshop’s participants will find out how elements such as en­ ergy, rhythm, motion, and sound should combine with one another and spur the performers into ac­ tion. They will discover the laws that govern a community and learn of the mutual relationship between partners and the whole team.

Price: PLN 30 / 1 class, PLN 75 / 4 classes

Date: 9-10 Jul 2016, 13:30-16:30

Date: 4 Jul 2016, 13:30-16:30; 5-7 Jul 2016, 10:00-13:00

Anu Almagro Intensive Workshop – Coordination Techniques

Iván Pérez Motion Classes

Data: 4.07.2016, 11:00-13:00

Classes intended for dancers of ad­ vanced skill level

Those interested in a deeper under­ standing of coordination techniques can take part in intensive two-day workshops. The starting point is learning the basic rules of coordina­ tion technique training. Movement and musical exercises will enable the experiencing of individual and group bonds. Participants will also attempt to awaken in themselves bodily and spatial awareness.

Price: PLN 105 / three-day class

Price: PLN 80 / two-day class

Date: 10-12 Jul 2016, 13:30-16:30

Date: 11-12 Jul 2016, 13:30-16:30

Ziya Azazi Dervish in Progress

Nehha Bhatnagar Free Yourself

Participants will be developing their body awareness and increas­ ing their creative potential through directed improvisations. They will learn the structure of the body, and then learn to use the inexhaustible possibilities of its modification.

Musicians without Borders Warsztaty muzyczne Warsztaty muzyczne z członkami palestyńskiego projektu Musicians Without Borders to  okazja, żeby poznać sposób pracy niezwykłych muzyków, którzy muszą zmagać z  wieloma poziomami wyklucze­ nia. Dzięki muzyce mogą lepiej wy­ rażać siebie i  służyć swojej spo­ łeczności. Warsztaty podczas Bra­ ve Festival będą składały się z ele­ mentów wykorzystywanych przez trenerów z Musicians without Bor­ ders w ich codziennej pracy na Za­ chodnim Brzegu Jordanu.

Over the course of five days this workshop’s participants will face limitations and step outside of their comfort zone in a whirling dance. These classes will de­ velop the ability to conserve body energy, allowing participants to learn to move in an optimal way, and through that gain a greater awareness of their own physical­ ity, emotions, and psyche.

Cena: 25 PLN / Jednodniowe zajęcia Data: 11.07.2016, 10:00-13:00

Bilety można kupić online na www.bravefestival.pl (za  pośrednictwem sieci Ticketpro). Szczegółowy opis warsztatów znajduje się na  naszej stronie internetowej. Wszelkie pytania prosimy kierować na  adres e-mailowy: workshops@bravefestival.pl

Price: PLN 40 / 1 class, PLN 70 / 2 classes

Price: PLN 150 / five-day class Date: 5-9 Jul 2016, 10:00-13:00

Nehha will be presenting the tra­ ditional Indian classic dance of Bharathanatiyam, its typical arm and leg movements and facial ex­ pressions. Participants will be able to learn how to maintain a stoic calm, both physically and mentally. These workshops are particularly useful for women who are looking for freedom and self-confidence, as this search can be helped by learn­ ing dance art, yoga, and storytell­ ing techniques. Price: PLN 30 / 1 class, PLN 75 / 4 classes

Muji Lee (Deaf Beat) Drum Workshops During the workshops with Deaf Beat’s instructor, Muji Lee, partici­ pants will be able to learn the basic rhythm patterns of the ChineseMalaysian drum style. This style is based on the traditional 24 holi­ days of the Chinese lunar calendar, which has marked out farmers’ rhythm of life for thousands of years. Participation in the work­ shops does not require any earlier preparations. No own instruments are needed either, as participants will be learning to play the drums normally used by the deaf musi­ cians of Deaf Beat. Price: PLN 25 / single-day class Date: 4 Jul 2016, 11:00-13:00

Musicians Without Borders Musical Workshops These musical workshops are run with the members of the Pales­ tinian project Musicians Without Borders, and are an opportunity to learn the work methods of these amazing musicians who must struggle with multiple levels of ex­ clusion. Through their music they can better express themselves and serve their community. The Brave Festival workshops will be made up of segments used by the train­ ers of Musicians Without Borders in their everyday work on the West Bank of the river Jordan. Price: PLN 25 / single-day class Date: 11 Jul 2016, 10:00-13:00

Tickets can be purchased online at www.bravefestival.pl (through the Ticketpro network). A detailed description of the workshops can be found on our website. Please direct any questions to the e-mail address: workshops@bravefestival.pl

Date: 7-10 Jul 2016, 10:00-13:00

Warsztaty sensoryczne Sensory Workshops Brave Akademia to również warsztaty sensoryczne. Będą miały charakter interaktywny pozwalający uczestnikom na doświadczenie ograniczeń, których często nie uświadamia­ my sobie na co dzień.

Brave Academy also includes sensory workshops. These will have an interactive charac­ ter to them, allowing participants to experience limitations we might not be aware of in everyday life.

Warsztaty są otwarte, bezpłatne i będą prowadzone w języku polskim. Obowiązują na nie zapisy, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona.

The workshops are open, free of charge, and held in Polish. Registration is required, as the number of spots is limited.

Zapisy oraz wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mailowy: sensoryczne@bravefestival.pl

Registration requests and any questions should be directed to sensoryczne@bravefestival.pl

Kamil Pietrowiak, Aleksandra Bohusz Wrocław po omacku

Iwona Boguszyńska / Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej Kultura i język głuchych

Agnieszka Rybak, Jakub Gontarski Ograniczenia i możliwości

Kamil Pietrowiak, Aleksandra Bohusz Wrocław by Touch

Iwona Boguszyńska / Fundation for Social Integration Development The Culture and Language of the Deaf

Agnieszka Rybak, Jakub Gontarski Limitations and Possibilities

Jak czuje się miasto pod stopami? Co mówią dźwięki drzew, ludzi i sa­ mochodów? Co zmienia się w nas samych, kiedy nie możemy prze­ glądać się w sklepowych witry­ nach? Te i inne pytania podejmie­ my podczas nietypowego spaceru ulicami i zakamarkami Wrocławia… nie otwierając oczu.

Podczas spotkania uczestni­ cy zmierzą się z psychofizyczny­ mi granicami ciała, by niemożliwe uczynić możliwym, a ogranicze­ nie możliwością. Będzie to warsz­ tat pracy z ciałem, nie wymagający doświadczenia ruchowego.

How do you feel the city beneath your feet? What do the sounds of cars, trees, and people say? What changes in ourselves when we cannot see ourselves in store windows? These and other ques­ tions will be tackled during an unu­ sual walk through the streets and nooks of Wrocław... without open­ ing our eyes.

This workshop is an opportunity to learn about the deaf community as a language minority in Poland. Participants will learn what Deaf Culture is, how Polish sign language differs from the Polish language, and how to communicate with the deaf. The workshop will also intro­ duce basic sign language signs.

During this meeting participants will face the mental and physical bounds of the body to make the impossible possible and turn limi­ tations into opportunities.This will be a workshop working with the body and will not require motor skill experience.

Data: 2.07.2016, 10:00-13:00

Warsztat jest okazją do pozna­ nia środowiska osób głuchych jako mniejszości językowej w Polsce. Uczestnicy dowiedzą się, czym jest Kultura Głuchych, czym różni się polski język migowy od języka pol­ skiego, w jaki sposób komunikować się z osobami niesłyszącymi. Zo­ staną także wprowadzone podsta­ wowe znaki języka migowego.

Miejsce: ogród przy Ossolineum

Data: 3.07.2016, 10:00-13:00

Date: 2.07.2016, 10:00-13:00

Venue: “No Limits” Dance School

Miejsce: Szkoła Tańca „No Limits”

Venue: Ossolineum garden

fot. / phot. Mateusz Bral

Data: 10.07.2016, 10:00-13:00 Miejsce: Szkoła Tańca „No Limits”

29

Date: 3.07.2016, 10:00-13:00

Date: 10.07.2016, 10:00-13:00 Venue: “No Limits” Dance School


KONFERENCJA CONFERENCE Konferencje, współorganizowane z Instytutem Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocław­ skiego, towarzyszą Brave Festival od 2015 roku. Naukowcy i praktycy przybliżają tematy, którym poświęcone są kolejne edycje festiwalu. W tym roku, podczas dwóch dni poprze­ dzających festiwal, wprowadzą słuchaczy w świat wykluczonych.

Conferences, co-organized with the Institute of Cultural Studies at the University of Wroclaw, have been a part of Brave Festival since 2015. Researchers and practitioners discuss different matters, which are the main topics of each edition of our festival. This year, over the two days preceding the festival, they will make the audience aware of the excluded members of society.

Niepełnosprawność, kolor skóry, wyznanie, pochodzenie etniczne, orientacja i tożsa­ mość seksualna, płeć, religia, pochodzenie społeczne, choroba, ubóstwo, używany język – to najczęstsze przyczyny wykluczeń. Każda z nich kryje w sobie kolejne rodzaje cech, przez które konkretni ludzie, a także całe społeczności są dyskryminowane.

Disability, skin colour, religion, ethnicity, sexual orientation and identity, gender, religion, social origin, illness, poverty, language used – these are the most common causes of ex­ clusion. Each of them includes many other characteristics because of which specific peo­ ple and whole societies are discriminated against.

Do tego wciąż dochodzą nowe grupy, które z takich czy innych względów jawią się jako obcy. Rodzą się nowe kategorie „innych”, których ci „normalni” nie rozumieją, boją się i nie­ nawidzą. Powstają nowe przestrzenie, gdzie można wykluczonym dać jasno do zrozumie­ nia, że w „naszym” świecie nie ma dla nich miejsca. Te obszary dają możliwość tworzenia zupełnie nowych wykluczeń.

Every day members of another group are considered strangers. Society creates new means to let the excluded know that there is no place for them in “our” world. The very same means help create completely new exclusions. There are different levels of discrimination: sanctioned by the law, originating from tradi­ tion, stemming from a lack of knowledge, unbound by borders and just local. What seems natural to us, a few hundred kilometers away can cause someone to be excluded from society. And vice versa, a difference that we feel fear and disgust towards, elsewhere may be the most ordinary thing in the world.

Różne są poziomy dyskryminacji: sankcjonowane prawem, mające źródło w tradycji, wy­ nikające z  braku wiedzy, nieograniczone przez granice polityczne i  te całkiem lokalne. To, co dla nas wydaje się rzeczą naturalną, kilkaset kilometrów stąd może być podstawą do wyrzucenia kogoś poza nawias społeczności. I na odwrót, budząca w nas strach czy obrzydzenie inność, gdzie indziej może być najzwyklejszą rzeczą pod słońcem.

This and many other issues will be discussed during the two-day Brave Festival “Excluded” conference.

O tym i wielu innych sprawach będzie można posłuchać podczas dwudniowej konferencji Brave Festival „Wykluczeni”.

SPEAKERS

PRELEGENCI Prof. Valeria Campos Salvaterra

Dr Dorota Koczanowicz

filozof z Universidad Católica de Valparaíso w Chile, wprowadzi nas w świat wykluczeń w Ameryce Po­ łudniowej widzianych z pewnego niekonwencjonalnego punktu wi­ dzenia.

autorka publikacji dotyczących za­ gadnień estetycznych, sztuki i kul­ tury współczesnej, wybitna teo­ retyczka sztuki jedzenia, opowie o wykluczeniach w kontekście ży­ wienia i przygotuje specjalne wy­ darzenie kulinarne.

Prof. Mirosław Kocur

Katarzyna Jewtuch

reżyser, historyk i teoretyk teatru, dyrektor Instytutu Kulturoznaw­ stwa UWr, opowie o szaleńcach, głupkach, błaznach i opętanych, czyli o teatralnych konstruktach osób wykluczonych.

Jacek Schindler

założyciel Stowarzyszenia Nowa Idea, członek Ashoka Innovators for the Public, autor publikacji do­ tyczących teorii kultury, procesów aktywizacyjnych, ekologii, wraz z grupą współpracowników opo­ wie o ścierających się we Wrocła­ wiu różnych punktach widzenia dotyczących migrantów, uchodź­ ców, mniejszości narodowych, ob­ cych, innych.

doktorantka Instytutu Kulturo­ znawstwa UWr, podejmie temat alienacji współczesnych pracowni­ ków branży porno. Aktorki, reży­ serki, badaczki, a nawet nieświa­ domie sfilmowane podczas seksu dziewczyny padają ofiarą wyklu­ czenia i dyskryminacji.

Magda Podsiadły

dziennikarka, podróżniczka i dok­ torantka IAE PAN w Warszawie opowie o społecznościach w Burkina Faso, gdzie kobiety postrzegane są jako winne różnych nieszczęść przydarzających się członkom spo­ łeczności, oskarżane o czary i ska­ zywane na wygnanie, a nawet na śmierć.

Aleksandra Bednarska

doktorantka Instytutu Kulturo­ znawstwa UWr, przerwie swo­ je wielomiesięczne badania tere­ nowe nad kultami opętania w Ke­ rali, żeby podczas konferencji za­ prezentować zebrane w Indiach wstrząsające świadectwa wyklu­ czeń.

Professor Valeria Campos Salvaterra

Dr Dorota Koczanowicz

Professor Mirosław Kocur

Katarzyna Jewtuch

a philosopher at the Pontifical Catholic University of Valparaíso, Chile, will introduce us to the prob­ lem of exclusion in South America as seen from a rather unconven­ tional point of view.

Lucyna Kościelniak i Ewelina Moroń

a director, a theater theorist and historian, as well as the head of the Institute of Cultural Studies at the University of Wrocław, will discuss theatrical concepts of the excluded as exemplified by jesters, lunatics, fools, and possessed characters.

doktorantki Wydziału Filologiczne­ go Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalistki od komunikacji „w trud­ nych warunkach”, opowiedzą o sy­ tuacji osób głucho-niewidomych w Polsce. Życie z wadą wzroku lub słuchu wydaje się czymś niezwy­ kle trudnym, a co w sytuacji, gdy obie niepełnosprawności występu­ ją równocześnie?

Together with a number of his col­ laborators, Jacek Schindler, the founder of the Nowa Idea (New Idea) association, a member of Ashoka Innovators for the Public, as well as the author of publica­ tions on the theory of culture, ecology and activation proc­ esses, will talk about the clash of various points of view concerning migrants, refugees, minorities, for­ eigners and the other as observed in Wrocław.

the author of publications on aes­ thetics, art and modern culture, as well as a prominent theorist of the art of eating, will give a talk about exclusion in the context of eating. She will also organize a special culinary event.

a PhD candidate at the Institute of Cultural Studies at the University of Wrocław, will address the problem of alienation in the context of those involved in the sex industry. Not only pornographic actresses, female directors and researchers, but also women unwittingly filmed during sex often face the problem of being excluded and discriminated against.

Magda Podsiadły

a journalist, traveler and PhD can­ didate at the Institute of Archeol­ ogy and Ethnology of the Polish Academy of Sciences in Warsaw, will deliver a speech about certain Burkina Faso communities in which women are considered guilty of all sorts of misfortunes and accused of witchcraft. As a consequence, they are often sent into banish­ ment or even sentenced to death.

Aleksandra Bednarska

a PhD student at the Institute of Cultural Studies at the University of Wrocław, will take a break from her many-months field research on spirit-possession cults in Kerala to participate in the conference and present the rather shock­ ing stories of exclusion she has witnessed in India over the past months.

Lucyna Kościelniak and Ewelina Moroń

doctoral candidates at the Faculty of Philology of the University of Wrocław, specialists in communi­ cation “in difficult conditions”, will talk about the situation of deaf and blind people in Poland. Life with a sight or hearing defect seems to be something very difficult, but what happens in a situation when both disabilities are present together?

Miejsce konferencji:

Conference venue:

Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, sala 208, ul. Szewska 36, Wrocław

Institute of Cultural Studies of the University of Wrocław, room 208, ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław

Termin: 29-30.06.2016, 10:00-15:00

Dates: 29-30.06.2016, 10:00-15:00

Wstęp wolny

Free entrance

fot. / phot. Mateusz Bral

30


TOGETHER fot. / phot. Paulina Wierzgacz

BR AVE TOGETHER

BRAVE TOGETHER BRAVE TOGETHER

Założeniem projektu Brave Together, który rozpoczął się w kwietniu 2016 roku, jest in­ tegracja osób pełno- i niepełnosprawnych poprzez cykl warsztatów fotograficznych i  dźwiękowych. Chcemy ułatwić dostęp osób niepełnosprawnych do  kultury również dzięki ich aktywnemu uczestnictwu w Brave Festival. Działania Brave Together rozło­ żono na kilka miesięcy, co pozwoli na pogłębioną, realną integrację zaangażowanych lu­ dzi (uczestników niepełnosprawnych i pełnosprawnych, prowadzących spotkania, tera­ peutów i wolontariuszy) i wspólną pracę nad prezentacją efektów artystycznych projek­ tu, która odbędzie się w październiku 2016 roku. Brave Together to przedsięwzięcie wie­ lopłaszczyznowe: począwszy od wspólnych działań artystycznych niepełnosprawnych z pełnosprawnymi, poprzez ich aktywne uczestnictwo w kulturze, aż do możliwości pu­ blicznego pokazu efektów.

The intention of the Brave Together project, which started in April 2016, is the inte­ gration of people with and without disabilities through a series of photography and sound workshops. We want to facilitate the access of disabled people to culture, also through their active participation in the Brave Festival. Brave Together events will take place over a few months, which gives an opportunity for in-depth, real integration of all people involved (participants with and without disabilities, people conducting meet­ ings, therapists, and volunteers) and a chance to work together to present the artistic results of the project in a show scheduled for October 2016. Brave Together is a multilevel initiative, ranging from the artistic activities of non-disabled and disabled people, through their active participation in culture, up to the possibility of presenting their acts in public.

EKOLOGIA /ECOLOGY BRAVE EKOLOGIA BRAVE ECOLOGY

Chcemy mieć realny wpływ na to, co dzieje się z otaczającym nas środowiskiem, stąd pomysł sadzenia drzew we  Wrocławiu. Akcję rozpoczęliśmy w  2015 roku. W  maju i  we  wrześniu, na  wrocławskich Osobowicach, powiększaliśmy tamtejszy las o  nowe drzewa. W kwietniu 2016 roku pomagaliśmy w posadzeniu nowego lasu na dziesięcio­ hektarowej działce na Świniarach. Dzięki wsparciu wielu wolontariuszy, firm i lokalnych instytucji udało nam się posadzić ok. 5000 dębów, lip, wiązów i modrzewi. Dzięki nasze­ mu zaangażowaniu zostaliśmy zaproszeni do udziału w projekcie „100 milionów drzew do 2017”, organizowanym przez fińską instytucję ENO Programme Association. W ciągu najbliższych lat będziemy dbać o posadzone drzewa, żeby mogły cieszyć kolejne pokole­ nia. W planach projektu Brave Ekologia jest też nasadzenie dużych drzew w samym cen­ trum Wrocławia, a wszystko po to, by wzmocnić świadomość ekologiczną mieszkańców poprzez wspólne budowanie zielonej infrastruktury miasta, a także wziąć na siebie od­ powiedzialność za kształtowanie środowiska, w którym żyjemy. fot. / phot. Mateusz Barwiński

We want to have our say in what happens to the surrounding environment, hence the idea of planting trees in Wroclaw. The campaign began in 2015. In May and September we planted additional trees in the forest in Wroclaw Osobowice. In April 2016 we helped to plant a new forest on a ten-acre plot in Swiniary. With the support of many volun­ teers, companies and local institutions we were able to plant approximately 5000 oaks, limes, elms and larches. Thanks to our commitment, we were invited to participate in the project “100 million trees by 2017”, organized by the Finnish institution ENO Pro­ gramme Association. In the coming years we will take care of the planted trees, so the next generation can enjoy them. Within the scope of the Brave Ecology project we also want to plant large trees in the centre of Wroclaw, all in order to strengthen the envi­ ronmental awareness of citizens through building the green infrastructure of the city together, as well as to claim responsibility for shaping the environment we live in.

31


KLUB FESTIWALOWY

F ESTI V AL CLU B KLUB FESTIWALOWY FESTIVAL CLUB Klub Brave Festival to wyjątkowa przestrzeń, którą co roku tworzymy wspólnie z naszą publicznością. Dzięki temu jest to miejsce otwarte i sprzyjające wymianie wrażeń, kon­ frontacji doświadczeń oraz czerpaniu inspiracji. Podczas tegorocznej edycji, w samym sercu Wrocławia, przy placu Solnym, ugości nas „Bułka z Masłem”.

The Brave Festival Club is a unique space, which we create every year together with our audience. That is why it is an open place, where we can exchange our impressions, confront our experiences and get inspired. This year, we will be hosted in the very heart of Wrocław, in Solny square, by “Bułka z Masłem”.

Pragniemy spotykać się z Wami w  ramach Brave Meetings. Cykl tych spotkań umoż­ liwia bliższy kontakt z artystami, bez ograniczeń narzucanych przez koncertowe i  te­ atralne sceny. To niezwykła okazja, aby dowiedzieć się więcej o sobie nawzajem – od­ krywać łączące nas podobieństwa i czerpać mądrość z dzielących nas różnic. Unikato­ wość oraz odmienność naszych gości skutkują często ich marginalizacją i stygmatyza­ cją. Brave Meetings, prowadzone przez dziennikarzy i osoby związane z danym rejonem czy kulturą, są niecodzienną szansą, by wypowiedzieć głośno nurtujące nas pytania i ra­ zem poszukać na nie odpowiedzi. Sprawdźmy osobiście, czy sztuka może być sposobem na przezwyciężenie wykluczenia.

We want to meet you at Brave Meetings. A series of these meetings allows a closer con­ tact with artists, with no limitations imposed by concert halls or theatres. It is an unusual opportunity to find out more about each other – discover the similarities between us and draw on the wisdom from the differences that separate us. The uniqueness and otherness of our guests often result in their marginalisation and stigmatisation. Brave Meetings, led by journalists or people related to a specific region or culture, are an excep­ tional opportunity to speak out loud the questions that bother us and together look for answers to them. Let’s check ourselves if art may be a method to overcome exclusion.

Wraz z nadejściem zmroku zapraszamy ponownie na plac Solny do „Bułki z Masłem”, bowiem po zeszłorocznym sukcesie gospodarzami naszego klubu festiwalowego znów staną się Opowiadacze. Podczas festiwalowych wieczorów zabiorą gości w pasjonują­ cą, pełną barwnych historii podróż. Niektórzy z nich będą snuć opowiadania samodziel­ nie, inni w towarzystwie, jeszcze inni w takt dźwięków muzyki – wszyscy jednak pragną przywrócić słowu jego dawną moc. Dajmy ponieść się ich magii i dzięki pokładom wy­ obraźni przenieśmy się (choć na chwilę) do innego świata.

With the falling of the dusk, we want to  invite you again to  Solny square, to  “Bułka z Masłem”, as after the last year’s success, our festival club will again by hosted by Sto­ rytellers. During the evening meetings, they will take their guests onto a  passionate journey, full of colourful stories. Some of them will tell their stories individually, others will accompanied by other storytellers and still other ones with do it with the accompa­ niment of music – all of them however want to restore to the word its old power. Let’s immerse in their magic and using our imagination, let’s move to another world (at least for a while).

Wszystkie wydarzenia w Klubie Festiwalowym mają wstęp wolny.

All the vents at the Festival Club are free of charge.

Klub festiwalowy: Bułka z Masłem, pl. Solny 14 / ul. Szajnochy 4, Wrocław

Festival Club: Bułka z Masłem, pl. Solny 14 / ul. Szajnochy 4, Wrocław

fot. / phot. Mateusz Bral

32


OPOWIADACZE STORYTELLERS BAŚNIE WŁAŚNIE Grupa powstała, by nieść piękno kultury słowa i dzielić się mądrością minionych pokoleń. Baśnie są dla nich przede wszystkim okazją do bycia razem. W podróż do kresu nocy za­ biorą nas: Martyna Rubinowska, Hubert Brychczyński, Vampek Król wraz z muzykami: Julią Rauhut oraz Rafałem Zgodą.

A group formed to spread the beauty of verbal culture and to share the wisdom of past generations. For them, fables are primarily an opportunity to  be together. Taking us on a journey to the edge of night are: Martyna Rubinowska, Hubert Brychczyński, and Vampek Król, along with musicians: Julia Rauhut and Rafał Zgoda.

KARAWANA OPOWIEŚCI Pasjonaci tworzący alternatywę dla świata ekranów, w którym coraz częściej się zamy­ kamy. Szymon Góralczyk podzieli się historiami zebranymi podczas pobytu w Palesty­ nie oraz opowieściami w języku angielskim! Oba spotkania zatopione będą w dźwiękach oudu, którymi oczaruje nas Nidal Kalaboneh.

Passionate creators building an alternative to the world of screens in which we ever more frequently enclose ourselves. Szymon Góralczyk will be sharing tales gathered during his stay in Palestine and stories in English! Both meetings will be submerged in the enchant­ ing tunes of the oud, provided by Nidal Kalaboneh.

AGNIESZKA AYSEN KAIM I / AND ALBERT KWIATKOWSKI Orientalistka i opowiadaczka „Grupy Studnia O.” ze szczególnym upodobaniem do trady­ cji ustnej Bliskiego Wschodu oraz iranista, archeolog i animator tradycyjnego tureckie­ go teatru cieni. Wspólnie przybliżą nam historie z manuskryptów perskiej klasyki, nie­ pozbawione pożądania i zdrady.

An orientalist and storyteller from “Grupa Studnia O.” with a particular fondness for the oral tradition of the Middle East, alongside an Iranian studies major, archaeologist, and puppeteer of traditional Turkish shadow theater. Together they will bring us stories from classical Persian manuscripts, not devoid of desire and treachery.

MICHAŁ MALINOWSKI Jest inżynierem wyobraźni oraz pomysłodawcą i kustoszem Muzeum Baśni, Bajek i Opo­ wieści – pierwszego na świecie muzeum poświęconego tradycjom ustnego przekazy­ wania historii i niematerialnego dziedzictwa. Stale szuka inspiracji i nowatorskich metod opowiadania, próbując ocalić słowa od zapomnienia.

An engineer of imagination, as well as the originator and custodian of Museum of Fables, Fairytales, and Stories – the world’s first museum of the oral tradition of sharing stories and immaterial heritage. He continues to seek inspiration and innovative methods of sto­ rytelling as he tries to save words from being forgotten.

MATEUSZ ŚWISTAK Opowiadacz i interpretator, który poda nam baśnie w lekkim sosie humorystycznego mo­ nologu z dodatkiem swobodnej wymiany myśli z publicznością. Dzięki jego opowieściom dotykającym marginesów codzienności przeniesiemy się na paryski bruk, do afrykańskiej dżungli czy wilgotnych lasów japońskich archipelagów.

A storyteller and interpreter who will be serving us fables in the flavor of a light humor­ istic monologue with a touch of free exchange of ideas with the audience. Through his stories touching on the fringes of everyday life we will travel to Parisian streets, African jungles, and the damp forests of the Japanese archipelago.

JAREK KACZMAREK Członek „Grupy Studnia O.”, polonista i animator kultury. Będzie opowiadał, grał na gita­ rze i żonglował słowami. Przybliży nam niebywałą historię piłkarską w rytmie gorącej, brazylijskiej samby oraz bajki filozoficzne, m.in. o próbach uporządkowania świata, które zazwyczaj kończą się wielkim bałaganem.

A member of “Grupa Studnia O.”, a specialist in Polish studies and a driving force of culture. He will be telling stories, playing the guitar, and juggling words. From him we will hear an uncanny soccer story in the heated rhythm of Brazilian samba, as well as philosophical fa­ bles on subjects such as attempts to order the world which typically end in a great mess.

Harmonogram / Schedule: 2.07.2016, 22:00 – Baśnie Właśnie Baśnie o chłopach i babach / Tales about guys and gals

opowiadacze / storytellers: Martyna Rubinowska, Hubert Brychczyński muzycy / musicians: Julia Rauhut, Rafał Zgoda

3.07.2016, 22:00 – Baśnie Właśnie Powrót do korzeni / Return to the roots opowiadacze / storytellers: Martyna Rubinowska, Hubert Brychczyński muzycy / musicians: Julia Rauhut, Rafał Zgoda

4.07.2016, 22:00 – Baśnie Właśnie Podróż do kresu nocy / Journey to the end of the night

opowiadacz / storyteller: Vampek Król muzycy / musicians: Julia Rauhut, Rafał Zgoda

Brave Meetings

5.07.2016, 22:00 – Karawana Opowieści On a sand carpet

9.07.2016, 22:00 – Agnieszka Aysen Kaim i/and Albert Kwiatkowski Księga Papugi: słodko-gorzkie opowieści o miłości / A parrot’s book: sweet and sour stories about love

12.07.2016, 22:00 – Mateusz Świstak Marginesy codzienności, czyli o sercu baśni – GROZA / Everyday life margins, i.e. about the heart of the story – THREAT

6.07.2016, 22:00 – Karawana Opowieści Ptaki bez skrzydeł / Birds without wings

10.07.2016, 22:00 – Michał Malinowski Widzący uszami / Seeing with ears

13.07.2016, 22:00 – Jarek Kaczmarek Garrincha – samba i śmierć / Garrincha – samba and death

opowiadacz / storyteller: Szymon Góralczyk muzyk / musician: Nidal Kalboneh opowieść w języku angielskim / story in English

11.07.2016, 22:00 – Mateusz Świstak Marginesy codzienności, czyli o sercu baśni – PRZETRWANIE / Everyday life margins, i.e. about the heart of the story – SURVIVAL

opowiadacz / storyteller: Szymon Góralczyk muzyk / musician: Nidal Kalboneh

8.07.2016, 22:00 – Agnieszka Aysen Kaim i/and Albert Kwiatkowski Miniatury perskie / Persian miniatures

Miejsce / Venue:

14.07.2016, 22:00 – Jarek Kaczmarek Niezawodna metoda na szczęście! / A reliable method for happiness!

Harmonogram / Schedule

Bułka z Masłem, pl. Solny 14 / ul. Szajnochy 4, Wrocław

3.07.2016 – Bakri Ki Mashak, 15:00 / 3 PM 4.07.2016 – Tresor Nzengu, 15:00 / 3 PM 5.07.2016 – Brave Together, 15:00 / 3 PM 6.07.2016 – DeafBeat, 15:00 / 3 PM 7.07.2016 – Teatr 21 / 21 Theatre, 15:00 / 3 PM 8.07.2016 – Candoco Dance Company, 15:00 / 3 PM

33

9.07.2016 – Blind Ballet Company Fernanda Bianchini, 15:00 / 3 PM 10.07.2016 – Musicians without Borders, 15:00 / 3 PM 12.07.2016 – Nalaga’at Theater, 15:00 / 3 PM 15 .07.2016 – Iván Pérez, 15:00 / 3 PM


brave kids BRAVE KIDS BRAVE KIDS Zastanawialiście się, dlaczego kwiat lotosu jest tak uwielbiany? Wyrasta spod po­ wierzchni wody i tuż nad jej taflą rozkwita. Chociaż swe korzenie ma w zanieczyszczo­ nych bagnach na dnie rzek, tuż nad powierzchnią wody, w świetle dziennym olśniewa naturalnym pięknem. Mądra, młoda dziewczyna z Indii powiedziała mi, że ten kwiat jest metaforą życia. Czasami na swej drodze napotykamy trudności i czujemy się bezwar­ tościowi. Jednak gdy osiągniemy stan oświecenia, stajemy się inspiracją dla wszystkich wokół. Nieważne jak zaczynamy, zawsze możemy się czymś zainspirować, podnieść z trudnych sytuacji i rozkwitnąć.

Ever wondered why the lotus flower is so loved? It grows from an underwater stem, which after breaking the surface, blooms into a flower. It is born from the mud, dirt and filth on the bottom of rivers. Yet, once above the water, it takes in the air and light and becomes a natural beauty. A wise young girl from India once told me this flower is a metaphor for life. Sometimes you encounter in your way difficult obstacles and you feel worthless. But once you enlighten yourself, you become whole and an inspiration to those around you. No matter how you begin, you can get inspired, rise above your troubles and bloom.

Brave Kids jest miejscem spotkań ludzi z całego świata. Dotychczas w ten projekt zaan­ gażowały się tysiące ludzi. Sieć kontaktów jest bardzo rozległa i obejmuje osoby o róż­ nych doświadczeniach życiowych, które integrują wszystkich uczestników i stanowią największy potencjał projektu.

Brave Kids is a platform for people from all over the world to meet. So far it has in­ volved thousands of people. The network created because of this project is enormous and touches people from all different circumstances of life. These unexpected connec­ tions are, I believe, the biggest potential of this project.

Nie wiemy, jakie relacje się zrodzą każdego roku i które z nich przetrwają próbę czasu.

Every year, you never know which relationships will be born and which will survive over time.

Czasami są to relacje pomiędzy ludźmi z tej samej społeczności lokalnej, czasami po­ między dziećmi i „obcymi”, którzy goszczą je tu na miejscu, a czasem są to więzi pomię­ dzy uczestnikami z  różnych regionów świata. Podczas spotkań, uczestnicy dzielą się swoją kulturą, tożsamością i cennymi momentami. Inspirują się wzajemnie i odkrywa­ ją nowe zainteresowania i talenty, rozpoczynają nowe projekty w odległych miejscach i pamiętają o tych, którzy odeszli. Zakochują się, pomagają sobie wzajemnie. Na koniec, Brave Kids sprawia, że nasz świat staje się bardziej przytulny. Ludzie zbliżają się do sie­ bie. Poznają się bliżej. Okazują sobie szacunek. Jak dobrzy sąsiedzi mieszkający obok siebie. Jak społeczność.

Sometimes it can be a relationship between people in the same local community, some­ times it’s between the children and the “strangers” who host them here, and sometimes it’s a relationship between participants from opposite parts of the world. Once they meet, these people share all kinds of things - their culture, identity and many precious moments. They get inspired and discover new interests and talents, they start new projects in distant places, and they remember together the ones who are gone. They fall in love, and they help each other. In the end, I suppose, Brave Kids makes our world a little cosier. People get a little closer. Know each other a little better. Respect one an­ other. Just like good neighbors living wall to wall. Just like a community.

Ana Cordeiro

Ana Cordeiro

WIELKI FINAŁOWY SPEKTAKL BRAVE KIDS 2016 THE BRAVE KIDS GRAND FINALE 2016

12.07.2016, 18:00 Hala Stulecia / Centennial Hall Sprzedaż / Sale: 35 PLN (I miejsca / I seats), 30 PLN (bilet rodzinny, I miejsca / family ticket, I seats) 25 PLN (II miejsca / II seats), 20 PLN (bilet rodzinny, II miejsca / family tickest, II seats)

34


AKTIVIST.PL ZWIERCIADŁO ➜ Kultura w najlepszym wydaniu

T E A T R Y Co grają, a co grać będą? K S I Ą Ż K I

Co przeczytać? Po te książki warto sięgnąć

K I N O

Co ciekawego? Nie przegapcie tych filmów

MIASTO MODA DIZAJN MUZYKA LUDZIE WYDARZENIA

M U Z Y K A

Płyty nośne czy tylko głośne? Czego naprawdę warto posłuchać?

#MIASTOJESTNASZE

CZYTAJ CO MIESIĄC

WSPÓŁORGANIZATOR PRZEGLĄDU BRAVE: Forbidden CINEMA BIBLIOTEKA WIELU KULTUR Odra-Film: – jest właścicielem kin na terenie województwa dolnośląskiego i lubuskiego;

Otwórz się na świat! Korzystaj z biblioteki, w której znajdziesz księgozbiory i kolekcje audiowizualne w językach angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim i... koreańskim!

– zajmuje się upowszechnianiem kultury filmowej; – wspiera produkcję filmową w regionie.

Dolnośląska Biblioteka Publiczna prowadzi Bibliotekę Niemiecką, Amerykańskie Centrum Informacji i Kultury „American Corner”, Centrum Informacji i Kultury „Biblioteka Romańska” oraz Bibliotekę Koreańską. Dysponują one unikalnymi kolekcjami książkowymi i audiowizualnymi oraz nowoczesnym sprzętem.

Dla nas filmy to coś więcej, niż tylko rozrywka. Dlatego w  naszych kinach studyjnych i lokalnych pokazujemy szeroki wybór światowej, europejskiej i polskiej kinematografii, ważne, poruszające filmy, prowadzimy Dyskusyjne Kluby Filmowe i Filmowe Kluby Se­ niorów. We Wrocławiu od 2011 roku prowadzimy Dolnośląskie Centrum Filmowe (DCF), 4-salowe kino zrzeszone w  sieci Europa Cinemas, powstałe na  miejsce dawnego kina Warszawa. Repertuar oparliśmy w dużym stopniu na studyjnych propozycjach fabularnych i dokumentalnych. Poza zwykłymi seansami, proponujemy cykle filmowe, spotkania z twórcami, zajęcia z edukacji filmowej, premiery i pokazy specjalne. Zapraszamy też na  festiwale i przeglądy, takie jak: Millennium Docs Against Gravity Film Festival, Festiwal Aktorstwa Filmowego, Przegląd Filmowy Brave Festival, Watch Docs, AfryKa­ mera, Sputnik nad Polską, Festiwal Opowiadania, Obrazy Historii i inne.

Wśród dzieci wiedzę o różnych rejonach świata propaguje też stale Biblioteka 7 Kontynentów, współpracująca z projektem Brave Kids. Również inne działy Biblioteki uzupełniają swoje programy o działania wielokulturowe – Wypożyczalnia udostępnia m.in. zbiory słowiańskie, a Czytelnia publikacje związane z regionem.

W strukturze Odry-Film od  2008 roku działa Dolnośląski Konkurs Filmowy, współfi­ nansowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego i Gminę Wrocław. Wspiera on produkcje realizowane w  regionie i  związane z  nim tematycznie, angażujące w  re­ alizację lokalną branżę filmową. Jak dotąd dofinansowania otrzymało 57 filmów, m.in. Sala samobójców Jana Komasy, Pokot Agnieszki Holland czy Wołyń Wojciecha Sma­ rzowskiego. Od  2013  r. Odra-Film prowadzi Wrocławską Komisję Filmową, która promuje region jako miejsce przyjazne filmowcom i  zajmuje się wspieraniem producen­ tów, realizujących tu swoje filmy i produkcje telewizyjne. Komisja pomaga m.in. w wy­ szukiwaniu atrakcyjnych lokacji, uzyskiwaniu potrzebnych pozwoleń czy w kontaktach z  branżą filmową. WFC ma  na  swoim koncie współpracę  m.in. ze  Stevenem Spielber­ giem przy realizowanym we Wrocławiu w 2014 roku Moście szpiegów czy z BBC przy szeregu programów dokumentalnych.

odrafilm.pl

dcf.wroclaw.pl

Dolnośląska Biblioteka Publiczna jest nowoczesna, dobrze wyposażona i – co równie ważne – proponuje czytelnikom bogatą ofertę kulturalną, ukierunkowaną na poznawanie świata. CZYTAJ ŚWIAT! – PRZYCHODŹ DO BIBLIOTEKI WIELU KULTUR! Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu Rynek 58, 58-116 Wrocław, tel. 0-71 344 39 03; e-mail: wbp@wbp.wroc.pl www.wbp.wroc.pl

www.wroclawfilmcommission.pl

35


zespół / team GRZEGORZ BRAL Dyrektor Artystyczny / Artistic Director

XAVIER ANDRZEJ MATAMOROS OCHMAN Asystent ds. logistyki / Logistic Assistant

AGATA GRUDZIŃSKA Warsztaty / Workshops

PIOTR MOTYL Stage Manager

ADRIAN PODGÓRNY Producent Wykonawczy / Executive Producer Menedżer Programowy / Programme Manager

KAROLINA DUKIEL Wolontariat / Volunteers Brave Meetings i “Opowiadacze” / Brave Meetings and “Storytellers” Opieka nad artystami / Artists Hospitality

KAROLINA NOWAK Centrum i Klub Festiwalowy / Festival Centre and Festival Club

MOOD PRODUCTION Kontakt z mediami / Public Relations

PAULINA ANNA GALANCIAK Producent Wykonawczy / Executive Producer Brave Akademia / Brave Academy

KAMILA MAGNOWSKA I AGNIESZKA JACHYM Księgowość / Accounting

PASCAL PRODUCTION: MICHAŁ PAWLISZEWSKI Dokumentacja filmowa / Film Documentation

MAGDA PODSIADŁY Wsparcie merytoryczne / Factual Support

MATEUSZ BRAL Dokumentacja fotograficzna / Photo Documentation

MIŁOSZ WIERCIOCH Grafika / Graphic Design

AGNIESZKA JACHYM ZOFIA GLUZIŃSKA AGATA LIS Sprzedaż biletów / Box Office

JUSTYNA RÓŻAŃSKA Menedżer Administracji / Administrative Manager

ADAM KRUK I LECH MOLIŃSKI Brave Cinema

URSZULA ANDRUSZKO Obsługa widowni / Audience Services

MICHAŁ PATYNA Menedżer ds. logistyki / Logistics Manager

ALICJA KANIA Wsparcie Brave Cinema / Brave Cinema Support

MACIEJ PROKOPOWICZ Menedżer techniczny / Technical Manager

AGNIESZKA HUSZKIEWICZ Wydział Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia / Department of Culture, Municipal Office of Wroclaw

BARBARA OPIEŁKA DAWID SIKORA MARTA MAZERANT Szkoła Tańca „No Limits” / “No Limits” Dance School

RENATA SMOLEŃ Biuro ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia / Community Participation Office, Municipal Office of Wroclaw

ANNA DYRDA Menedżer Bułka z Masłem / Manager, Bułka z Masłem

MICHAŁ KOC Zabezpieczenie medyczne / Medical Assistance JUSTYNA WARECKA ROKPA Polska / ROKPA Poland TOMASZ KUC I MARCIN WIERZBICKI Obsługa informatyczna / IT Services

PODZIĘKOWANIA / ACKNOWLEDGEMENTS RAFAŁ DUTKIEWICZ Prezydent Wrocławia / Mayor of Wroclaw PROF. PIOTR GLIŃSKI Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego / Minister of Culture and National Heritage MARIA PAMUŁA Assistant Protection Officer, Przedstawicielstwo UNHCR w Polsce / Assistant Protection Officer, UNHCR Representation in Poland DANIEL ZIĘTEK Konsul RP | Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Bogocie / Consul of the Republic of Poland | Embassy of the Republic of Poland in Bogota BARBARA URBAN-NINO Ekspert ds. polityki rozwojowej, Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Palestyńskiej Władzy Narodowej w Ramallah / Development Policy Expert, Representation of the Republic of Poland to the Palestinian Authority in Ramallah PROF. SŁAWOMIR RATAJSKI Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO / Secretary General of the Polish National Commission for UNESCO JOANNA MARKIEWICZ Polski Komitet ds. UNESCO / Polish National Commission for UNESCO JAROSŁAW BRODA Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia / Director, Department of Culture, Municipal Office of Wroclaw ANNA TATARSKA Wydział Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia / Department of Culture, Municipal Office of Wroclaw

ZDZISŁAW KIEDROWSKI Wiceprezes Stowarzyszenia Kultury Teatralnej „Pieśń Kozła” / Vice-President, Song of the Goat Theatre Association KRZYSZTOF MIESZKOWSKI Dyrektor Teatru Polskiego we Wrocławiu / Director, Polski Theatre, Wroclaw JOANNA ŚLIWA Specjalistka ds. organizacji pracy artystycznej Teatru Polskiego we Wrocławiu / Artistic Production Specialist, Polski Theatre, Wroclaw ANDRZEJ BIAŁAS Dyrektor Odra-Film / Director, Odra-Film AGNIESZKA PRZYSTAŚ Dolnośląskie Centrum Filmowe / Lower Silesia Center ANDRZEJ TYWS Dyrektor Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego / Director, Public Library of Dolnoslaskie Province, Wroclaw PROF. DR HAB. MIROSŁAW KOCUR Dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego / Director, Institute of Cultural Studies, Universtity of Wrocław

GRZEGORZ STĘPIEŃ AGNIESZKA MAREK Netia Off Camera Festival

KATARZYNA PILARCZYK-MAŃKO Galeria Wnętrz Domar / Domar Indoor Gallery

DR ROBERT BANASIAK Dyrektor Centrum Technologii Audiowizualnych (CeTA) / Director, Audiovisual Technology Center

KRZYSZTOF DZIAŁA Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu / Director, Urban Green Area Board, Wroclaw

ALICJA MUSIALSKA Koordynator projektów artystycznych w Centrum Technologii Audiowizualnych (CeTA) / Coordinator of Artistic Projects, Audiovisual Technology Center

EWA PARTYKA Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu / Urban Green Area Board, Wroclaw

KRZYSZTOF MAJ Dyrektor Generalny Biura Festiwalowego Impart 2016 / Director-General, Impart 2016 Festival Office

MAŁGORZATA WIELEWICKA Polskie Koleje Państwowe / Polish State Railways DOROTA MOŁODYŃSKA-KÜNTZEL Prezeska Stowarzyszenia Diversja / President, Diversja Association

DARIUSZ KOSIARSKI Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego Biura Festiwalowego Impart 2016 / Head, Administration and Technical Department, Impart 2016 Festival Office WOJCIECH KORNYŁO Specjalista ds. Marketing, Dealer BMW Inchcape Motor / Marketing Specialist, BMW Inchcape Motors HERMINE COGNIE Narodowe Centrum Kina i Obrazu Ruchomego / National Centre for Cinema and the Moving Image GRAŻYNA GRABOWSKA JAN SŁODOWSKI Filmoteka Narodowa

JAKUB WALLNER Dyrektor Galerii Wnętrz Domar / Director, Domar Indoor Gallery

KONRAD KRYŁOWICZ Centrum Lokalizacji CM JAKUB TABISZ Wrocławskie Gry Miejskie / Wrocław Urban Games JOANNA WARECKA Stowarzyszenie Żółty Parasol / Yellow Umbrella Association DOROTA SZAOR MICHAŁ SZAOR Diapol Catering

KATALOG / CATALOGUE Redakcja / Editor JUSTYNA RÓŻAŃSKA Projekt graficzny, skład / Graphic Design & DTP MIŁOSZ WIERCIOCH Wsparcie merytoryczne / Factual Support MAGDA PODSIADŁY Autorzy tekstów / Text Authors ADRIAN PODGÓRNY ADAM KRUK LECH MOLIŃSKI AGATA GRUDZIŃSKA KAROLINA DUKIEL PAULINA ANNA GALANCIAK JUSTYNA RÓŻAŃSKA JUSTYNA WARECKA ANA CORDEIRO Korekta polska / Polish proofreading NATALIA SZCZEPKOWSKA Michał Wolski Tłumaczenia i korekta angielska / Translations and English proofreading CENTRUM LOKALIZACJI CM, ANNA PROKOPOWICZ, WADIM & CINZIA, MICHAŁ WOLSKI Druk / Printing WROCŁAWSKA DRUKARNIA NAUKOWA

ISBN: 978-83-937515-6-3

www.bravefestival.pl

www.facebook.com /BraveFestival

www.twitter.com /BraveFestivalPL

www.instagram.com /bravefestival

www.youtube.com /bravefestival

www.snapchat.com /bravefestival

Profile for Brave  Festival

Brave Festival 2016 KATALOG  

Brave Festival 2016 KATALOG  

Advertisement