__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

BrAvE PRZECIW

W YPĘDZENIOM

Z

K U LT U R Y

F E S T I v A L

10.07-17.07.2015 WROCŁAW OPOWIEŚĆ | MUZYKA | FILM

GRIOT

WWW.BRAVEFESTIVAL.PL PROGRAM | BILETY 0N-LINE


b r ave SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

WSTĘP / INTRODUCTION 3 Grzegorz BRAL DYREKTOR / DIRECTOR 4 Sona JOBARTEH KURATOR BRAVE FESTIVAL 2015 / CURATOR OF BRAVE FESTIVAL 2015 5 IRINA BOKOVA Unesco RAFAŁ DUTKIEWICZ PREZYDENT WROCŁAWIA / MAYOR OF WROCLAW PAWEŁ POTOROCZYN INSTYTUT ADAMA MICKIEWICZA / ADAM MICKIEWICZ INSTITUTE ROKPA INTERNATIONAL

PROGRAM GŁÓWNY / MAIN PROGRAMME 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

SONA JOBARTEH ABOU DIARRA Vieux Farka Touré Coumbane Mint Ely Warakane Zanzibar Taarab / Kidumbak Ensemble KUCHA KASSEM Kassé Mady Diabaté NDIMA Balla Kouyaté TEATR PIEŚŃ KOZŁA ‒ „Pieśni Leara” / SONG OF THE GOAT THEATRE ‒ “SONGS OF LEAR” TEATR PIEŚŃ KOZŁA ‒ „Return to the Voice” / Song of the Goat Theatre – “Return to the Voice”

18 KONFERENCJA / CONFERENCE 19 WARSZTATY / WORKSHOPS KLUB FESTIWALOWY / FESTIVAL CLUB 20 Opowiadacze / Storytellers Brave Meetings 21

10. PRZEGLĄD FILMOWY BRAVE FESTIVAL 10TH BRAVE FESTIVAL FILM PROGRAMME 23

24

25

Keita! Dziedzictwo griota / Keita! Voice of the Griot Pieśni bardów / Bardsongs Pieśń / Song Pustynni wędrowcy / Wanderers of the Desert Griot Znikające marzenia / The Machine Which Makes Everything Disappear Dokumentalista / The Documentarian Hakawati Bastion grzechu / Bastion of Sin Opowieść o Gordafarid / The Story of Gordafarid Kołysanka / Lullaby Szeherezada / SHEHEREZADE Zaginiony naszyjnik gołębicy / The Dove’s Lost Necklace Bab’Aziz

26 BRAVE FESTIVAL DLA SENIORÓW: „TWÓJ DZIADEK TEŻ JEST GRIOTEM” BRAVE FESTIVAL FOR SENIORS “YOUR GRADFATHER IS ALSO A GRIOT” 27 BRAVE KIDS 2015 29 PODZIĘKOWANIA / ACKNOWLEDGEMENTS ZESPÓŁ / TEAM

festival 30 INFORMACJE PRAKTYCZNE / PRACTICAL INFORMATION 31 HARMONOGRAM / SCHEDULE

fot. Joanna Stoga


Grzegorz Bral Dyrektor / DIRECTOR

Tegoroczny Brave znowu inny! Otwartość formuły pozwala nam poszukiwać i eksperymentować. Nieustannie staramy się sprawić radość i satysfakcję naszym widzom, którzy przecież nie tylko kupują bilety, ale w ten sposób wspierają pieniędzmi bezdomne i ubogie dzieci z Tybetu. Taka szczodrość zobowiązuje.

New year, new Brave! The festival does not have a strict form, which allows us to explore and experiment. We are constantly striving to bring joy and satisfaction to our audience who not only buy tickets but also support homeless and poor children from Tibet. And such generosity is a commitment.

Kiedy dwa lata temu mój wieloletni kolega i współpracownik Marek Mieleszko „odkrył” fantastyczną Sonę Jobarteh, nie wiedziałem, że jego intuicja będzie miała o wiele poważniejsze konsekwencje. Chciałbym mu w tym miejscu podziękować za osiem lat przenikliwości i trafionych wyborów na stanowisku producenta festiwalu.

When two years ago my long-time friend and colleague Marek Mieleszko “discovered” the fantastic Sona Jobarteh I didn’t know this would have more serious consequences. Using this occasion, I would like to thank him for eight years of shrewd intuition and right choices as the festival’s producer.

Marek powiedział mi wówczas, że Sona jest jedyną kobietą-griotem, której pozwolono grać na ich świętym instrumencie – korze. Pomyślałem, że to wspaniałe, że kobieta w hermetycznym świecie męskich muzyków i wykonawców znajduje wreszcie swoje unikalne i należne miejsce. Zawsze szukaliśmy ludzi odważnych, czyli sensownie i konstruktywnie przekraczających ograniczenia i kulturowe tabu.

Marek said to me then that Sona is the only female griot allowed to play the sacred instrument – the kora. I thought it was great that a woman in a closed world of male musicians and performers had finally found her unique and rightful place. We were always looking for brave people – people who cross limits and break taboos in a reasonable and creative way.

Spotkaliśmy się z Soną w Londynie jakiś czas po festiwalu i zapytałem ją, czy nie zechciałaby zostać kuratorem jednego z kolejnych Brave, czyli ułożyć swój własny program pod kątem griotów. Bo przecież któż może lepiej znać ich świat, ich środowisko, ich pochodzenie i kulturę, jeśli nie oni sami? Do tej pory Brave był układany ze zbioru intuicji, informacji, rekomendacji, podróży. I wreszcie po raz pierwszy posiada swoistą meto­ dologię. Może „metodologia” to nie najlepsze słowo, ale kiedy Sona zgodziła się być kuratorem tegorocznego Brave Festival, od samego początku postanowiła umieścić griotów w bardzo szerokim kontekście: historycznym, muzycznym oraz w przestrzeni diaspory, czyli bolesnego i często nieuchronnego rozproszenia kultury griotów.

We met Sona in London some time after the festival and I asked her if she would like to be a curator of one of the next editions of Brave, which meant developing her own programme focused on griots. Who better knows their world, their circle, their origins and culture than themselves? So far, Brave has been based on a mixture of intuition, information, recommendations and travels. Now, for the first time, there is a methodology behind it. Maybe “methodology” is not the best word but when Sona agreed to be a curator of this year’s Brave Festival, she immediately decided to place griots in a very wide context including history, music and diaspora, i.e. the painful and often inevitable dispersion of griot culture.

Na wierzchnim poziomie Brave Festival będzie tym razem bardzo dużo rytualnej i tradycyjnej muzyki. Ale jeśli spojrzeć głębiej, zauważymy, że mamy do czynienia z pierwszym festiwalem griotów w Europie! Jeszcze chyba nikt nigdy nie usiłował pokazać bogactwa kultury griotów w tak szerokiej perspektywie. Sona zaprezentuje nam wszelkie możliwe aspekty ich tradycji.

At first glance, this edition of Brave Festival will focus on ritual and traditional music. But when you look closely, we will witness the first griot festival in Europe! I don’t think anyone has ever tried to showcase the rich griot culture in such a broad perspective. Sona will show us all possible aspects of their tradition. There is one more special reason why the idea of griots became so important to us: family tradition. Griots come from only a few families in West Africa and, most importantly, the only families who are RESPONSIBLE for memories, message, culture, tradition, stories, instruments, music etc. Descendants of warriors and hunters, griots still refer to themselves as “warriors” but they do not use violence – they “fight” with their sophisticated culture. They pass on the good in sounds, stories and memories. They cherish ancient traditions with reverence, finding a great way to join the contemporary cultural melting pot. That is why we admire them and why we want to share those values with you, also thanks to Sona.

Był jeszcze jeden ważny powód, dla którego idea griotów stała sie dla nas bardzo ważna. Otóż grioci to tradycja rodzinna. To zaledwie kilka rodzin Afryki Zachodniej. I co najważniejsze, kilka rodzin ODPOWIEDZIALNYCH za pamięć, przekaz, kulturę, tradycję, opowieści, instrumenty, muzykę, etc. Jako potomkowie wojowników i myśliwych, grioci wciąż mówią o sobie „wojownicy”, ale nie używają przemocy, „walczą” wyrafinowaną kulturą. Przekazują dobro dźwięków, opowieści i pamięci. Pielęgnują z najwyższym pietyzmem dawne tradycje, znajdując wspaniałą drogę do włączenia się we współczesny tygiel kulturowy. Za to ich podziwiamy i tymi wartościami, również dzięki Sonie, chcemy się z Wami podzielić.

Join us at the festival!

Zapraszamy!

fot. Karol Jarek

3


SONA jobarteh

KURATOR BRAVE FESTIVAL 2015 / CURATOR OF BRAVE FESTIVAL 2015 Urodziłam się w rodzinie, której korzenie sięgają siedmiu wieków wstecz, stąd często czuję pokorę, inspirację oraz moc płynące z tradycji griotów. Jest to jednocześnie wielkie brzemię: wiedzieć, że jest się jedną z osób odpowiedzialnych za zachowanie, ochronę i rozwój tego dziedzictwa do czasu, gdy następne pokolenie będzie gotowe przejąć ten obowiązek. Każda generacja stoi więc przed wyborem drogi, która doprowadzi je do celu, jakim jest ocalenie tradycji.

Having been born into a family that traces its line back 7 centuries, I often feel humbled, inspired, and also empowered by the legacy of the Griot Tradition. There is also a sense of a great weight on one’s shoulders, knowing that you are now amongst the ones whose responsibility it is to carry, protect and develop this legacy until the next generation is in turn ready to take the load. It is how each generation decides to contribute to this long historical line that is essential to the growth, development and sustenance of this tradition.

Początek historii griotów przypada na XII wiek, czyli okres świetności Imperium Mali. Od tamtego czasu grioci przekazują swoją tradycję z pokolenia na pokolenie. Griot to orator, historyk, genealog, nadworny muzyk oraz, w zamierzchłych czasach, także doradca króla. Obecnie w Afryce Zachodniej, na terenach ludów Mande, w takich krajach jak Mali, Senegal, Gambia, Gwinea i Gwinea Bissau, żyje pięć głównych rodów griockich. Przychodząc na świat w rodzinie griotów dziedziczy się wyłączne prawo do gry na griockich instrumentach, takich jak kora, balafon i n’goni. Tradycja ta jest istotną częścią społeczeństwa Mande, która łączy ludzi i sprawia, by historia nigdy nie została zapomniana.

Griots trace their origins back to the 13th century during the period of the Malian Empire, and since this time they have retained the tradition within their family lines. The Griot is an orator, historian, genealogist, royal court musician and, in times gone by, an advisor to the king. There are five principal Griot families which are found across the Manding areas of West Africa, in countries such as Mali, Senegal, The Gambia, Guinea and GuineaBissau. By being born into a Griot family, you inherit the exclusive right to play the instruments that belong to the Griot, such as the Kora, Balafon and Konting (Ngoni/Xalam). This tradition forms an integral part of the fabric of Manding society which binds people together and ensures that history is never forgotten.

Tegoroczna edycja Brave Festival spróbuje odpowiedzieć na pytanie „Kim jest griot?”. Wiedza o historii i kulturze jest przekazywana z pokolenia na pokolenie i w ten sposób zachowywana, ale każda generacja mierzy się z wyzwaniem, jakim jest znalezienie nowych sposobów na podzielenie się wiedzą oraz nowych dróg na jej dostosowanie do zmieniającego się społeczeństwa. Zatem rolą griota jest być Strażnikiem i Innowatorem.

This year’s Brave Festival draws on one of the broader but defining characteristics of what it means to be a Griot. Generation after generation the knowledge of history and culture is handed down and hence preserved, yet every generation is faced with the unique challenge of finding new ways to present it, and new ways to adapt it to a society that is forever changing. This is the Griot’s role in society as both Preserver and Innovator.

Niestety, w niektórych krajach rola Strażnika jest coraz bardziej marginalizowana przez nowe pokolenia, ponieważ młodzi ludzie czują ciągłą potrzebę kontaktu z kulturą masową. Ponadto zamiast Innowatorów pojawiają się Imitatorzy. Po raz pierwszy w naszej historii jesteśmy więc świadkami odchodzenia od prastarych tradycji i zaprzestania walki o ich ocalenie poprzez ciągłe poszukiwanie nowych sposobów na ich ratowanie. Na szczęście są jeszcze artyści, którzy nadal kultywują tradycję i potrafią znaleźć równowagę pomiędzy tym, co stare a tym, co nowe. Udowadniają to z łatwością wykonawcy zaproszeni na tegoroczny Brave Festival. Na przykład Abou Diarra, przedstawiciel starej tradycji myśliwskiej (starszej nawet niż griocka) bez trudu przystosowuje swój instrument i repertuar do wymagań współczesnego świata, jednocześnie odwołując się do pradawnych korzeni swojego rodu. Balla Kouyaté rozwinął grę na balafonie do poziomu wirtuozerii, a dodatkowo jest głównym muzykiem na scenie podczas występów swojego zespołu, realizuje także nowatorskie pomysły harmoniczne. Ja z kolei, urodzona w rodzinie griotów, przenoszę tradycję na nowy poziom jako pierwsza kobieta grająca zawodowo na korze w środowisku tradycyjnie zdominowanym przez mężczyzn. Zatem artyści, których zobaczymy na festiwalu, są żywym dowodem na to, że walka o ocalenie tradycji griotów trwa. Ale będzie to walka zwycięska wyłącznie wtedy, gdy każde następne pokolenie pójdzie w ślady swoich przodków i odegra swoją, jakże odpowiedzialną, rolę.

However, within some countries the role of Preserver is now getting increasingly marginalised by the coming generations as a result of the compelling urge of youngsters to follow the globalised mass media culture. And on the other hand, instead of Innovator we are now seeing Emulator. Therefore we are now witnessing for the first time in our history a distinctive movement away from the traditions of old, and from the challenges of keeping this tradition alive by continually seeking innovative ways to preserve and perpetuate it in society. However, there are still artists who are continuing to keep this tradition very much alive. Achieving the fine balance between old and new is demonstrated with ease by the artists selected for this year’s Brave Festival. Just to name a few, Abdou Diarra, who represents the ancient Hunting tradition which predates the Griot, effortlessly adapts both his instrument and repertoire to the modern era whilst still maintaining, preserving and adhering to the ancient roots of his tradition. Balla Kouyaté brings the Balafon into the new realm of being a virtuoso instrument, leading an ensemble instead of accompanying it, and introducing new harmonic structures. I myself being born into a Griot family am carrying the tradition into a new realm by being the first female to play the Kora professionally in a male tradition. The artists we will witness performing this year are key symbols of the continued efforts to perpetuate this tradition. Just as a chain needs every link intact to be complete, so does every generation need to fulfil its role in order to uphold a tradition that has been sustained for centuries before us.

fot. Sunara Begum

4


Z przyjemnością stwierdzam, że to doroczne wydarzenie promujące różne kultury i tradycje z całego świata jest spójne z priorytetami Organizacji, czyli ochroną niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Ponadto jestem przekonana, że festiwal przyczyni się do zwiększenia świadomości młodych ludzi o tym, jak ważną rolę odgrywają w Afryce kultury i tradycje oralne.

I am pleased to note that this annual event presenting various cultures and traditions from around the world is consistent with the priorities of the Organization aimed at safeguarding intangible cultural heritage. Moreover, I am confident that it will help raise the awareness of young people on the importance of oral cultures and traditions in Africa.

Jest mi zatem niezmiernie miło przyznać patronat UNESCO 11. edycji Brave Festival.

It is with pleasure, therefore, that I grant UNESCO’s patronage to the 11th edition of Brave Festival. Wishing you every success for this worthwhile event, I remain,

Życzę festiwalowi samych sukcesów!

IRINA BOKOVA

Irina Bokova

Yours sincerely, Irina Bokova

Szanowni Państwo,

Ladies and Gentlemen,

mógłbym powiedzieć, że Brave Festival to wydarzenie charytatywne wywołujące przeżycia estetyczne i poznawcze, a niewykluczone, że również emocjonalne. I jest to prawda, tyle że w ten sposób nikogo nie zachęciłbym do jego obejrzenia. A ja chcę to zrobić, bo uważam, że warto.

I could say the Brave Festival is a charitable event inducing aesthetic and learning, even emotional, experience. But even though it is true, with such words I would never convince anyone to attend it. And I want to because I believe it’s worth it.

Brave to spotkanie z czymś, o czym nie mamy pojęcia, czego nigdy nie widzieliśmy i czego często nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. W czasie koncertów możemy usłyszeć dźwięki, których nie podejrzewamy, żeby mogły wydobyć się z ludzkiego gardła. Możemy poczuć rytmy odmienne od naszych, których słyszenia musimy się uczyć. Możemy zobaczyć tańce dziwniejsze niż w telewizyjnym show i stroje, które rozszerzają nasze pojmowanie zdobienia, a nierzadko wręcz zamieniają noszących je ludzi w duchy czy zwierzęta. Jednym słowem, w lipcu do Wrocławia przyjeżdża świat. I to taki, do którego – choć coraz więcej podróżujemy – nie bylibyśmy w stanie dotrzeć. A już z całą pewnością nie w ciągu tygodnia. I nie ma znaczenia, czy ktoś widział wszystkie edycje, czy trzy pod rząd, czy cztery z przerwami – w tym roku zetknie się z czymś, czego nie zna.

Brave means encountering something we don’t know anything about; something we haven’t seen or even imagined before. At concerts we can hear sounds we would never suspect a human throat could produce. We can feel rhythms so different from the ones we know that we have to get accustomed to them. We can see dances stranger than in TV shows, and we can admire costumes which expand our definition of embellishment and often transform those who wear them into ghosts or animals. To say it briefly, in June the world will visit Wrocław. And not any world – the world we wouldn’t be able to get to although we travel more nowadays; and even if we could, a week wouldn’t be enough. It doesn’t matter whether you have participated in all editions of the festival, or three in a row, or four with breaks – this year you will face the unknown.

Bywalec festiwalu wie, a nowy widz szybko się zorientuje, że te niezwykłości zawsze jednak ilustrują coś, co przecież znamy – modlitwy, rytuały czy jak tym razem: opowieści. Każdy kiedyś czegoś pragnął, był wdzięczny lub przestraszony, przeszedł przemianę czy też był jej świadkiem. To czyni nas emocjonalnie obytymi.

A true festivalgoer knows, and a new spectator will quickly learn, that these oddities always illustrate something familiar: prayers, rituals or, as this year, stories. Everyone has wanted something in their life once; everyone has been grateful or scared; everyone has been through a change or witnessed it. This makes us emotionally experienced.

Właśnie za to cenię Brave Festival – pokazując obce i wspólne, nie przeciwstawia ich sobie, lecz kojarzy. Zachęcam Państwa do poddania się temu procesowi. W pierwszych dniach festiwalu będą się Państwo dziwić, że mimo takiej odmienności, jesteśmy jednak tak podobni. W ostatnich natomiast będą Państwo przekonani o naszym podobieństwie, a zaskoczeni, ile w nim różnorodności.

This is why I value Brave Festival – by showing the strange and the common, it does not contrast them but combines them. I encourage you to expose yourselves to the process. During the first days of the festival you will be astonished to notice how the differences make us alike. During the last days, however, you will be surprised to understand how our similarities make us different.

Rafał Dutkiewicz Prezydent Wrocławia

Rafał Dutkiewicz Mayor of Wroclaw

Z prawdziwą przyjemnością Instytut Adama Mickiewicza po raz kolejny objął swoim patronatem Brave Festival. Współpraca przy tak wyjątkowym wydarzeniu jest dla nas zaszczytem i wyróżnieniem. Uniwersalizm, kulturotwórczy i społeczny charakter festiwalu dowodzą bliskości wizji i misji Instytutu Adama Mickiewicza.

It is with great pleasure that once again the Adam Mickiewicz Institute is the patron of the Brave Festival. Cooperation in such a unique event is an honour and distinction for us. The universal, culture-forming and social nature of the festival mirrors the vision and mission of the Adam Mickiewicz Institute.

Codziennie w Instytucie stawiamy sobie pytania: Jak opowiadać Polskę światu? Jak przekazać idee pokoleń twórców, doświadczenie mistrzów, wiedzę autorytetów, filozofię, historię i dziedzictwo materialne? Jak pokazać dbałość i poszukiwanie nowych idei dla Europy i świata, potrzebę spotkania, wymiany i dialogu? W odpowiedzi na nie, w trosce o udział i miejsce Polski w międzynarodowym obiegu kultury, starannie dobieramy działania będące ważnym impulsem prorozwojowym i przyszłościowym marki Polska.

Every day at the Institute we ask ourselves: How can we tell the world about Poland? How can we present ideas from generations of artists; the experience of masters; authoritative know­ ledge; philosophy, history, and tangible heritage? How do we show care and search for new ideas for Europe and the world; the need for meetings, exchange of thoughts, and dialogue? To answer those questions, with Poland’s participation and place in international culture in mind, we carefully select actions which are an important impulse toward the development and the future of the Poland brand.

fot. Maciej Kulczyński

DYREKTOR GENERALNY UNESCO / DIRECTOR-GENERAL OF UNESCO

RAFAŁ DUTKIEWICZ

fot. Tadeusz Poźniak

PREZYDENT WROCŁAWIA / MAYOR OF WROClAW

PAWEŁ POTOROCZYN DYREKTOR INSTYTUTU ADAMA MICKIEWICZ / DIRECTOR OF THE ADAM MICKIEWICZ INSTITUTE

Organizatorom Brave Festival życzymy wielu spektakularnych sukcesów w realizacji tak znaczącego i wyjątkowego przedsięwzięcia kulturalnego. Paweł Potoroczyn Dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza

ROKPA INTERNATIONAL

We wish the Organizers many spectacular successes in realizing such a significant and exceptional cultural event. Paweł Potoroczyn Director of the Adam Mickiewicz Institute

Kupując bilet na wydarzenia Brave Festival niesiemy realną pomoc ubogim i osieroconym dzieciom. Jak co roku przychód ze sprzedaży biletów przeznaczamy na wspieranie działalności humanitarnej prowadzonej przez międzynarodową organizację charytatywną ROKPA.

By purchasing tickets to Brave Festival events you are helping poor and orphaned children. Every year, revenues from ticket sales are designated to support humanitarian activities led by the international charity organization, ROKPA.

Ubiegłoroczna, jubileuszowa odsłona Brave Festival przyniosła rekordową sumę ze sprzedaży biletów – 140 tysięcy złotych, które zostały w całości przeznaczone na edukację, ochronę tożsamości i kultury tybetańskich dzieci w gimnazjum i szkole średniej w Chentsa we Wschodnim Tybecie (Prowincja Qinghai, tybetańska część Chin). Uczy się tam prawie 2000 uczniów w wieku 13–20 lat, z czego 200 jest objętych pomocą ROKPA, zapewniającą materiały szkolne, pobyt w internacie i opiekę medyczną. Przedstawiciele organizacji co roku wizytują prowadzone przez siebie projekty i ich rozwój. Podopieczni ROKPA uczą się wyjątkowo pilnie i mają lepsze wyniki w porównaniu z innymi uczniami. Szansa, jaką otrzymali, motywuje ich do wytrwałej nauki.

Last year’s anniversary Brave Festival generated a record sum from ticket sales – PLN 140 000. This amount was spent on the education, protection of identity and culture of Tibetan children in middle and high school in Chentsa in Eastern Tibet (Qinghai province, Tibetan part of China). Almost 2000 students aged 13-20 years attend the school, 200 of which are covered by ROKPA’s help including school aids, dormitory and medical assistance. Each year representatives of the organization visit their projects and oversee their progress. The students in ROKPA’s programme are very diligent and achieve better results as compared to their peers. The chance they have received motivates them to aim higher.

Większość Tybetańczyków to ubodzy nomadzi lub farmerzy; szkół jest niewiele, brakuje wykwalifikowanych nauczycieli. Bank Światowy szacuje, że tylko 38% mężczyzn i 13% kobiet potrafi czytać i pisać. Dzieci z ubogich rodzin oraz sieroty mają bardzo małe szanse na zdobycie wykształcenia, co poważnie ogranicza ich dostęp do współczesnego społeczeństwa. To właśnie edukacja pozwoli Tybetańczykom wydobyć się ze skrajnego ubóstwa. Co roku programy edu­ kacyjne ROKPA obejmują ponad dziesięć tysięcy najuboższych uczniów i studentów – większość z nich to sieroty i dziewczynki mające tylko jednego z rodziców. Ponadto ROKPA buduje szkoły, przygotowuje materiały edukacyjne w języku tybetańskim oraz kształci nauczycieli.

Most Tibetans are poor nomads or farmers; there are few schools and Tibet has a shortage of qualified teachers. The World Bank estimates that only 38% of men and 13% of women can read and write. Children from the poorest families and orphans have little chance of an education and in consequence have very limited access to modern society. Yet it is education that can help Tibetans escape dire poverty in the long term. Every year ROKPA’s educational projects support more than 10,000 of the poorest pupils and students – many of them are orphans or girls with only one parent. In addition, ROKPA builds schools, produces classroom materials in the Tibetan language, and trains teachers.

Organizacja charytatywna ROKPA International, świętująca w tym roku 35-lecie działalności, zgodnie ze swoją dewizą „pomaga tam, gdzie pomoc jest potrzebna”, wspierając ludzi w najuboższych rejonach świata, do których często nie docierają inne organizacje pomocowe. Placówki ROKPA istnieją w Nepalu (od 1980 r.), w tybetańskiej części Chin (od 1990 r.), w Południowej Afryce (od 1991 r.) i Zimbabwe (od 1992 r.). ROKPA prowadzi również darmowe jadłodajnie dla bezdomnych i potrzebujących w Szkocji, Belgii i Polsce. Organizacja została założona w Zurychu przez dr Akonga Tulku Rinpoche, lekarza i tybetańskiego mistrza medytacji, Leę Wyler, szwajcarską aktorkę oraz jej ojca, Veita Wylera, prawnika. Dziś ich dzieło współtworzy 17 oddziałów na całym świecie, również w Polsce. Rzesze wolontariuszy pracują na rzecz długofalowych programów pomocowych, adresowanych do najbardziej potrzebujących w najuboższych rejonach świata. Organizacja nie ma charakteru politycznego ani religijnego, po prostu niesie pomoc tym, którzy jej potrzebują. W 2013 r. ROKPA zebrała środki w wysokości 3.706.100 franków szwajcarskich i prowadziła 120 projektów w Tybecie, Nepalu, Zimbabwe i Południowej Afryce. Pomoc ROKPA jest zawsze zintegrowana ze środowiskiem kulturowym danej społeczności w uznaniu dla miejscowej wiedzy, umiejętności, rzemiosła oraz tradycyjnej medycyny i religii, co zapewnia trwałość i akceptację dla współfinansowanych działań.

Following its motto: “Helping where help is needed,” ROKPA International, celebrating 35 years this year, brings help to people in the poorest regions of the world where other aid agencies rarely operate. ROKPA has its branches in Nepal (since 1980), in Tibetan areas of China (since 1990), in South Africa (since 1991) and Zimbabwe (since 1992). ROKPA also runs free soup kitchens for homeless and underprivileged people in Scotland, Belgium and Poland. The organization was founded in Zurich by Akong Tulku Rinpoche – a doctor and Tibetan meditation master, the Swiss actress Lea Wyler and her father Veit Wyler – a lawyer. Today it has seventeen branches around the world, including in Poland. Hundreds of volunteers raise funds for longterm projects addressed to underprivileged people in the poorest regions of the world. ROKPA has neither political nor religious character – the organization simply brings help to those who are in need. In 2013 ROKPA collected 3,706,100 Swiss francs and led 120 projects in Tibet, Nepal, Zimbabwe and South Africa. When performing its activities, ROKPA focuses on the cultural environment of local communities in recognition of their knowledge, skills and crafts, as well as traditional medicine and religion – it guarantees acceptance and sustainability of co-financed activities.

5


program g łów n y

m a i n programme

fot. Joanna Stoga


S

o

n

a

Pierwsza kobieta-wirtuozka kory POCHODZĄCA z zachodnioafrykańskiej rodziny griotów. Przełamując stereotypy, zapoczątkowała zmiany w zdominowanej przez mężczyzn od  ponad siedmiu wieków tradycji. Założyła pierwszą szkołę rozpowszechniającą tradycyjną muzykę wśród młodych Gambijczyków. JednĄ z najbardziej fascynujących cech Sony jest jej głos. Niedawno jej wokal był wykorzystany w Hollywoodzkim przeboju kinowym „Mandela: Droga do wolności”. Ważnym wydarzeniem nie tylko dla Brave Festival, ale i dla samej artystki będzie koncert ostatniego dnia 11. edycji festiwalu, podczas którego spotkają się w duecie dwa pokolenia griotów z rodu Jobarteh: Sona i jej ojciec Sanjally. To będzie ich pierwszy WSPÓLNY WYSTĘP W DUECIE przed publicznością!

Jobarteh She is the first female kora virtuoso to come from a West African Griot family. Breaking away from tradition, she is a pioneer in an ancient, male-dominated tradition that has been exclusively handed down from father to son for the past seven centuries. She set up the first music school promoting traditional music among young Gambians. One of Sona’s most captivating qualities is her voice. Most recently her vocals were featured in the Hollywood blockbuster movie “Mandela: Long Walk to Freedom”.

An important event not only for Brave Festival but also for the artist will be the concert held on the last day of the festival during which we will witness a meeting of two generations of griots from the Jobarteh family: Sona and her father Sanjally. This will be their first performance together! fot. Joanna Stoga

7

DATA I MIEJSCE | DATE AND VENUE

10.07.2015, 21:00

OTWARCIE BRAVE FESTIVAL 2015 BRAVE FESTIVAL 2015 OPENING CEREMONY Teatr Polski, Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego Polski Theatre, Jerzy Grzegorzewski Stage, ul. G. Zapolskiej 3, Wrocław

CZAS TRWANIA | RUNNING TIME DATA I MIEJSCE | DATE AND VENUE

75 min

17.07.2015, 18:00

SONA JOBARTEH & SANJALLY JOBARTEH Teatr Polski, Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego Polski Theatre, Jerzy Grzegorzewski Stage, ul. G. Zapolskiej 3, Wrocław

CZAS TRWANIA | RUNNING TIME

60 min


A

A b o u D i a r r a W młodości wyruszył w podróż w poszukiwaniu swojej muzycznej drogi, przemierzając boso ziemie przodków, za towarzysza mając jedynie swoje n’goni (rodzaj afrykańskiej harfy). Abou Diarra czerpie z kultury odważnych łowców z ludu Mandingo. Nazywany „Jimim HENDRIXEM n’goni”, wplata blues, jazz i reggae do tradycyjnych dźwięków Mali, JEST DZIŚ JEDNYM Z NAJWAŻNIEJSZYCH ARTYSTÓW AFRYKI ZACHODNIEJ MŁODEGO POKOLENIA.

DATA I MIEJSCE | DATE AND VENUE

When he was young he embarked on a journey to find his musical way – he crossed the lands of his ancestors barefoot, accompanied only by his n’goni (a type of African harp). Abou Diarra is influenced by the brave warrior culture of the Mandinka. Called the “Jimi Hendrix of n’goni”, he mixes blues, jazz and reggae with traditional Malian sounds, which makes him an important artist from West Africa.

11.07.2015, 18:00

Impart, ul. Mazowiecka 17, Wrocław

13.07.2015, 21:00

Synagoga pod Białym Bocianem | White Stork Synagogue ul. Włodkowica 7, Wrocław

CZAS TRWANIA | RUNNING TIME fot. James Bihouise

75 min

8


v

vieux Farka Pełna uczucia, głęboka muzyka Vieux Farka Touré osadzona jest przede wszystkim w tradycji Mali, choć obecne są w niej elementy współczesnych gatunków – dlatego nazywa się ją pustynnym bluesem. Mimo że jego ojciec, legendarny Ali Farka Touré, wolał, żeby syn został żołnierzem, Vieux – z korzyścią dla muzyki – wybrał drogę gitarzysty. Dziś jest uważany za jednego z najbardziej utalentowanych i charyzmatycznych afrykańskich muzyków XXI wieku, A JEGO koncerty słyną z niesamowitej energii.

T o u r é The music of Vieux Farka Touré, passionate and deep, is rooted in the Malian tradition, but also draws inspiration from contemporary genres – that is why it is called desert blues. Even though his father, legendary Ali Farka Touré, wanted a military career for his son, Vieux chose the guitar (to the benefit of music lovers). Today he is considered one of the most talented and charismatic African musicians of our century, whose concerts exude inexhaustible energy.

DATA I MIEJSCE | DATE AND VENUE

11.07.2015, 21:00

Impart, ul. Mazowiecka 17, Wrocław

12.07.2015, 18.00

Impart, ul. Mazowiecka 17, Wrocław

CZAS TRWANIA | RUNNING TIME

9

75 min


C

Cou m ba n e Mint Ely Mauretańska griotka, która magnetyzuje i obezwładnia publikę swym naturalnym głosem o niemal dzikiej barwie. Poezja pustyni, drzew i wody, historie wodzów i wojowników, wielowiekowa mądrość niesiona w pieśniach śpiewanych przez Coumbane Mint Ely Warakane mają swoje korzenie w niezwykłej roli Mauretanii jako łącznika między arabską a Czarną Afryką.

Wa r a k a n e DATA I MIEJSCE | DATE AND VENUE

A Mauritanian griot who captivates and enchants the public with her natural voice of almost wild timbre. The poetry of the desert, trees and water, stories about kings and warriors, centuries-old wisdom transmitted in songs sung by Coumbane Mint Ely Warakane – they are all rooted in the special role of Mauritania as a link between the Arab and Black Africa.

12.07.2015, 21:00

Impart, ul. Mazowiecka 17, Wrocław

13.07.2015, 18:00

Synagoga pod Białym Bocianem | White Stork Synagogue ul. Włodkowica 7, Wrocław

CZAS TRWANIA | RUNNING TIME

75 min

10


Zanzibar T a a r a b Strażnicy zanzibarskich tradycji taarab i kidumbak. Międzypokoleniowy zespół jednoczący profesjonalnych muzyków, nauczycieli i studentów z Dhow Countries Music Academy wykonuje folkowe, radosne rytmy określane mianem kidumbak I elegantsze, emocjonalne melodie – taarab. To pasjonujący przykład tego, jak arabskie i afrykańskie inspiracje łączą się w intrygującej muzyce Zanzibaru.

/Kidumbak Ensemble They are guardians of the ZANZIBAR traditions of taarab and kidumbak. This multigenerational ensemble composed of professional musicians, teachers and students of Dhow Countries Music Academy performs joyful folk rhythms called kidumbak and more elegant and emotional melodies called taarab. It is a wonderful example of how Arab and African inspirations are joined in the intriguing music of Zanzibar.

fot. Nicholas Calvin

DATA I MIEJSCE | DATE AND VENUE

14.07.2015, 18.00

Synagoga pod Białym Bocianem | White Stork Synagogue ul. Włodkowica 7, Wrocław

16.07.2015, 18:00

Synagoga pod Białym Bocianem | White Stork Synagogue ul. Włodkowica 7, Wrocław

CZAS TRWANIA | RUNNING TIME

11

75 min


u

K u c h a

Podczas rytuału gambijska grupa Kucha Kassem przyzywa moce chroniące społeczność przed złymi duchami i zapewniające jej pomyślność. W centrum ceremonii stoi Kumpo – mityczna postać ubrana od stóp do głów w liście palmowe, której tożsamość zawsze zachowywana jest w tajemnicy. Kumpo czerpie swą siłę z intensywnego, niemal transowego wirowania.

K a s s e m DATA I MIEJSCE | DATE AND VENUE

During the kankouran ritual the Gambian ensemble Kucha Kassem summons forces protecting people from evil spirits and ensuring the well-being of the community. At the centre of the ceremony stands Kumpo – a mythical person covered in palm leaves whose identity is always kept secret. Kumpo gathers his strength from intense, almost hypnotic whirling.

14.07.2015, 20:30

Scena Plenerowa | Open-air stage

CZAS TRWANIA | RUNNING TIME

60 min

12


k

Kasse Mady

Kassé Mady Diabaté to prawdziwy skarb Afryki Zachodniej. Jest potomkiem jednego z najświetniejszych griockich rodów. Jego wspaniały, poruszający głos od ponad pół wieku wzbudza zachwyt słuchaczy z całego globu. Śpiew KassÉ Mady’ego, pełna emocji gra na korze w wykonaniu Ballaké Sissoko, wibrujący balafon Lansine’a Kouyaté i przenikliwe n’goni BADJE TOUNKARY tworzą prawdziwie piękną i intensywną muzykę.

D i a b a t é Lansine Kouyaté, Ballaké Sissoko & BADJE TouNKArA Kassé Mady Diabaté is a true gem of West Africa. He belongs to one of the most renowned griot families. His beautiful and touching voice has been charming international audiences for more than half a century. The voice of Kassé Mady, the emotional playing on the kora by Ballaké Sissoko, the vibrating balaphon of Lansine Kouyaté and the fascinating n’goni of BADJE TOUNKARA create a truly wonderful and intense music.

fot. Manuel Lagos

DATA I MIEJSCE | DATE AND VENUE

15.07.2015, 18:00

Synagoga pod Białym Bocianem | White Stork Synagogue ul. Włodkowica 7, Wrocław

CZAS TRWANIA | RUNNING TIME

13

75 min


N

N d i m a Pigmejom AKA z Kongo, którzy tworzą grupę Ndima, muzyka towarzyszy każdego dnia. Od małego uczą się skomplikowanych technik wokalnych. Muzyka i taniec są nierozerwalnie związane z ważnymi wydarzeniami ich społeczności: zakładaniem nowych obozowisk, polowaniami, zgromadzeniami plemiennymi czy pogrzebami. Występ grupy Ndima zatytułowany „Moaka na ndima” („Pigmeje AKA w lesie”) stanowi podróż w głąb lasu równikowego, dzięki której możemy poznać historię tego ludu i ich zagrożonego wyginięciem muzycznego dziedzictwa.

DATA I MIEJSCE | DATE AND VENUE

15.07.2015, 20:30

Scena plenerowa Open-air stage

16.07.2015, 20:30

Scena plenerowa Open-air stage

CZAS TRWANIA | RUNNING TIME fot. Sébastien Borel

60 min

Music accompanies the Aka pygmies of Congo, who make up the Ndima group, every day. They learn complicated vocal techniques from early childhood. Music and dancing are inseparably connected with important events of their community: establishing new camps, hunting, tribal gatherings or funerals. Ndima’s performance entitled “Moaka na ndima” (“The Aka in the forest”) is a journey into the depths of the rainforest which allows us to learn the history of this people and its endangered musical heritage. 14


B a l l a Imię odziedziczył po przodku z XIII wieku, pierwszym w historii griocie na terenach Imperium Mali. Bycie griotem stało się jego przeznaczeniem. Balla pisze dziś kolejny, fascynujący rozdział legendarnego rodu Kouyaté. Wirtuoz balafonu (afrykańskiego instrumentu perkusyjnego podobnego do marimby), który wzbogaca tradycyjne utwory o współczesne motywy. Doceniany jest na całym świecie, a jego muzyka została nagrana i zarchiwizowana w Bibliotece Kongresu w Waszyngtonie, największej bibliotece świata.

Kouyaté He was named after his 13th century ancestor, the first griot in the Mali Empire. Becoming a griot was his destiny. Today, Balla writes a fascinating new chapter in the history of the legendary Kouyaté family. He is a virtuoso of the balaphon (African percussion instrument, similar to marimba) who combines traditional compositions with modern sounds. He is renowned all over the world, and his music has been recorded and archived in the Library of Congress in Washington, the greatest library on the globe. 15

DATA I MIEJSCE | DATE AND VENUE

17.07.2015, 21:00

FINAŁ BRAVE FESTIVAL 2015 / BRAVE FESTIVAL 2015 FINALE Teatr Polski, Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego Polski Theatre, Jerzy Grzegorzewski Stage, ul. G. Zapolskiej 3, Wrocław

CZAS TRWANIA | RUNNING TIME

75 min


t

T e a t r pieśń Kozła Spektakl, który zachwycił zagranicznych i polskich krytyków, a także zdobył wiele prestiżowych nagród teatralnych, czyni z muzyki swojego najważniejszego aktora. Każda kolejna pieśń, stając się rzeczywistą postacią lub zdarzeniem, otwiera kolejne dramaty poematu. To właśnie dzięki muzyce ujście znajdują przeróżne emocje: od rozpaczy, tragedii, przez szaleństwo i rozczarowanie, aż do pasji i miłości.

pieśni Leara

Songs of Lear DATA I MIEJSCE | DATE AND VENUE

The performance, which has impressed foreign and Polish critics and received many awards, makes music the main actor. Each song, becoming a real character or event, is a starting point for another ‘dramatic poem’. It is music that brings emotions to the stage: despair, tragedy, madness, disappointment, passion and love.

11.07.2015, 17:00 12.07.2015, 17:00 13.07.2015, 17:00

Teatr Pieśń Kozła | Song of the Goat Theatre ul. Purkyniego 1, Wrocław

CZAS TRWANIA | RUNNING TIME

60 min

16


r

T e a t r pieśń Kozła Sięgając do korzeni kultury szkockiej i wykorzystując zdobytą podczas wypraw badawczych wiedzę na temat muzyki celtyckiej, technik wykonawczych oraz istoty tradycji przekazu ustnego, reżyser Grzegorz Bral stworzył całkowicie nowatorskie wydarzenie muzyczne. Do pracy zaprosił Annę Marię Jopek oraz kompozytorów Macieja Rychłego i Jean-Claude’a Acquavivę. Archaiczne skale i elitarny już dziś język gaelicki wprowadzono w nowy kontekst muzyczny.

r e t u r n To THE voICE Reaching into the roots of the Scottish culture, using the knowledge of Celtic music, performance techniques and nature of oral tradition gained during his research expeditions, director Grzegorz Bral has created a truly unique musical event. He enlisted the help of Anna Maria Jopek as well as composers Maciej Rychły and Jean-Claude Acquaviva. Archaic ranges and rare Gaelic language have been entangled in a new musical context.

DATA I MIEJSCE | DATE AND VENUE

16.07.2015, 22:00 18.07.2015, 22:00 19.07.2015, 20:00, 22:00

Kościół pw. św. Marii Magdaleny | Church of St Mary Magdalene ul. Szewska 10, Wrocław

CZAS TRWANIA | RUNNING TIME

17

60 min


KoNFErENCJA Podczas

This year’s

tegorocznego festiwalu poszerzamy jego formułę o dwudniową konferencję związaną z tematem 11. edycji Brave Festival.

festival will be accompanied by a conference related to the theme of the 11th Brave Festival.

Tradycje ustne, przekaz mówiony, literatura oralna. Pod tymi pojęciami kryje się bogactwo zagadnień, z których część omawiana będzie podczas konferencji. Tradycje ustne to  nie tylko ważne źródło tożsamości kulturowej, to  także narzędzie dialogu międzykulturowego, generator zmiany społecznej, spoiwo tworzące więzi wspólnoty. W czasach globalizacji przekaz mówiony jest ważny, gdy chodzi o ochronę kultur i tradycji zagrożonych wyginięciem. Rola, jaką pełni w  zachowaniu umierających języków, jest nie do przecenienia. W ostatnich latach na świecie następuje powrót do słowa mówionego, docenia się jego wkład w  życie społeczne i  bada wpływ, jaki ma  na  rozwój psychiczny człowieka.

Oral tradition, oral lore, oral literature – these terms mean a vastness of issues, some of which will be discussed at the conference. Oral traditions are not only an important source of cultural identity but also a tool for intercultural dialogue. They bring about social changes and unite people by forming communal bonds. In times of globalization, oral lore is vital for the protection of cultures and traditions on the verge of extinction. The role it serves in saving endangered languages cannot be undermined. In recent years all over the world, more value has been attached again to the spoken word, especially to its contribution to social life and influence on the psychological development of humans.

Tradycje oralne to także cała gama różnorodnych praktyk wykonawczych.

Oral traditions exist in a wide spectrum of forms.

Storytellerzy, bardowie, grioci, trubadurzy… Opowiadacze pojawiali się praktycznie na każdej szerokości geograficznej, wypracowując unikalne metody swojego warsztatu.

Storytellers, bards, griots, troubadours... They appear in practically every corner of the world, developing unique methods of storytelling.

Podczas konferencji publiczność będzie mogła dowiedzieć się więcej o fascynującym świecie przekazów mówionych, który nabiera zupełnie nowych znaczeń w stechnologizowanym, poddanym dyktatowi ciągłego postępu XXI wieku.

The conference will bring the audience closer to the fascinating world of oral lore which takes on a new meaning in the technologized 21st century, driven by constant progress.

Do udziału w  konferencji zaprosiliśmy pasjonatów, naukowców i  praktyków, którzy o opowiadaniu potrafią opowiadać (nomen omen) w intrygujący i barwny sposób.

The speakers at the conference will be enthusiasts, researchers and practitioners who can talk about storytelling in (surprise!) an intriguing and interesting way.

Konferencja będzie mieć charakter otwarty i bezpłatny.

The conference is open and free for all interested participants.

WYKŁADY POPROWADZĄ M.IN.: | LECTURES HELD BY:

Magda Podsiadły, dziennikarka działu kultury wrocławskiej „Gazety Wyborczej”, która dzieciństwo spędziła w Afryce Zachodniej (Konakry, Gwinea). Interesuje ją teatr i kino Afryki frankofońskiej, na stałe współpracuje też z Brave Festival. Poza działalnością dziennikarską zajmuje ją także fotografia reportażowa.

Prof. dr hab. Mirosław Kocur, reżyser teatralny, historyk i teoretyk teatru. Profesor na Uniwersytecie Wrocławskim i w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Uczestniczył w projektach Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego, był dyrektorem międzynarodowego festiwalu sztuki „Broken Walls” w Kalifornii (1991). W roku 2005 otrzymał stypendium naukowe fundacji Ful­brighta. Opublikował monografie m.in.: Teatr antycznej Grecji (Wrocław 2001) i We władzy teatru. Aktorzy i widzowie w antycznym Rzymie (Wrocław 2005). Publikuje m.in. w „Teatrze” i „Dialogu”.

Prof. Mitchel Strumpf, amerykański etnomuzykolog, od blisko 40 lat mieszkający w Afryce. Przez osiem lat pracował jako wykładowca na Uni­ wersytecie w Dar es Salaam (Tanzania), obecnie jest Dyrektorem Naukowym Dhow Countries Music Academy, pierwszej profesjonalnej uczelni muzycznej, skupiającej się na tradycyjnej muzyce Zanzibaru. Specjalizuje się w historii muzyki afrykańskiej.

Balla Kouyaté to jeden z najbardziej znanych współczesnych griotów. Imię „Balla” otrzymał po swoim przodku, legendarnym Balla Fasseké Kouyaté, pierwszym griocie w historii Imperium Mali. Balla Kouyaté jest wirtuozem balafonu (afrykański instrument perkusyjny, podobny do marimby). Jego muzyka została nagrana i zarchiwizowana w Bibliotece Kongresu w Waszyngtonie. Współpracował z najbardziej znanymi afrykańskimi muzykami, koncertując na całym świecie.

Sona Jobarteh jest pierwszą wirtuozką gry na korze z zachodnioafrykańskiej rodziny griotów. Przełamując tradycję, jest tym samym współczesną pionierką pradawnej tradycji zdominowanej przez mężczyzn, przekazywanej wyłącznie z ojca na syna przez ostatnich siedem wieków. Jako strażniczka tradycji, Sona założyła w Gambii razem ze swoim ojcem – Sanially Jobartehem – pierwszą szkołę, której celem jest przekazywanie wiedzy o tradycyjnej muzyce i kulturze kolejnej generacji młodych Gambijczyków.

Magda Podsiadły, a journalist for the culture section of “Gazeta Wyborcza” Wrocław, who spent her childhood in West Africa (Conakry, Guinea). She is interested in the theatre and cinema of francophone Africa and permanently cooperates with Brave Festival. Apart from her journalist activity, she also engages in reportage photography.

Professor Mirosław Kocur, a stage director, historian and theatre scholar. He is a professor at the University of Wrocław and at the Ludwik Solski State Drama School in Krakow. He has participa­ ted in the projects of Jerzy Grotowski’s Laboratory Theatre. He was a director of the international art festival “Broken Walls” in California (1991). In 2005 he was awarded a Fulbright research scholarship. His monographs include: “Theatre of Ancient Greece” (Wrocław 2001) and “In the power of theatre. Actors and spectators in Ancient Rome” (Wrocław 2001). He contributes to “Teatr” and “Dialog” theatre journals.

Professor Mitchel Strumpf, american ethnomusicologist, living in Africa for almost 40 years. For eight years he worked as a lecturer at the University of Dar es Salaam (Tanzania). Currently he is Academic Director at Dhow Countries Music Academy – the first professional music academy focused on the traditional music of Zanzibar. He is a specialist in the history of African music.

Balla Kouyaté is one of the most famous contemporary griots. He got his name „Balla” from his ancestor, the legendary Balla Fasseké Kouyaté, the first griot in the history of the Mali Empire. Balla Kouyaté is a virtuoso of the balaphon (African percussion instrument, similar to marimba). His music has been recorded and archived in the Library of Congress in Washington. He has co­ operated with the most famous African musicians, performing concerts all over the world.

Sona Jobarteh is the first female Kora virtuoso to come from a West African Griot family. Breaking away from tradition, she is a modern day pioneer in an ancient, male-dominated hereditary tradition that has been exclusively handed down from father to son for the past seven centuries. As an ardent advocate of tradition Sona set up Gambia’s first music school alongside her father Sanjally Jobarteh. The school is dedicated to cultivating know­ ledge and expertise in traditional music and culture amongst the next generation of young Gambians.

CoNFErENCE

fot. Joanna Stoga

18


WA r S Z TAT Y fot. Sławomir Przerwa

Zaproszeni

Artists invited

artyści tegorocznej edycji Brave Festival nie ograniczają się do opowiadania jedynie za pomocą słów. Warsztaty organizowane w ramach festiwalu udowadniają, że również elementy muzyczne, wokalne i taneczne charakteryzują się własnym językiem. Jego poznanie pozwoli uczestnikom na opowiadanie w inny sposób swoich własnych historii.

to this year’s Brave Festival do not only use words to tell stories. Workshops organized during the festival prove that music, voice and dance have their own language. Learning this language will allow the participants to tell their stories in a new way.

ZANZIBAR TAARAB/KIDUMBAK ENSEMBLE

ZANZIBAR TAARAB/KIDUMBAK ENSEMBLE

Podczas dwudniowych warsztatów z perkusistami z zespołu Zanzibar Taarab/Kidumbak Ensemble uczestnicy będą mogli poznać i nauczyć się rytmów charakterystycznych dla zanzibarskiej tradycji muzycznej kidumbak. Ta radosna, pełna szybkich rytmów, niezobowiązująca muzyka, często wykonywana podczas ślubów, w czasie których występ przeradza się we wspólną wielogodzinną zabawę angażującą w tańcu i śpiewie weselnych gości. Warsztaty mają otwartą formułę, prowadzący zapraszają uczestników do radosnego, energicznego tańca i wspólnego grania.

During this two-day workshop with drummers from the Zanzibar Taarab/Kidumbak Ensemble, the participants will learn the rhythms characteristic of Zanzibari musical tradition called kidumbak. It is a joyful, fast-paced, carefree music, often performed at weddings during which the performance often transforms into a long party with weddings guests joining the artists in dancing and singing. The workshop is open for all interested participants. The ensemble invites everyone to dance and play together.

COUMBANE MINT ELY WARAKANE

COUMBANE MINT ELY WARAKANE

Warsztaty wokalne z Coumbane Mint Ely Warakane to propozycja dla tych, którzy ekspresję wokalną uznają za ważny element wyrażania siebie. Niezwykle mocny, pełen pasji głos Coumbane Mint Ely Warakane na długo zapada w pamięć. Należy ona do starej rodziny griotów z Trarza w południowo-zachodniej Mauretanii. Region ten jest znany przede wszystkim z ważnej roli, którą odgrywał w rozwoju klasycznej muzyki mauretańskich griotów, a zwłaszcza w jej relacji z poezją w literaturze arabskiej. Podczas warsztatów w ramach Brave Festival Coumbane pokaże jak funkcjonuje głos w skomplikowanych rozwiązaniach harmonicznych i melodyjnych tradycyjnej muzyki griotów z Mauretanii.

This vocal workshop with Coumbane Mint Ely Warakane is for people for whom voice is an important medium of self-expression. The voice of Coumbane Mint Ely Warakane, extremely strong and passionate, deeply affects everyone who hears it. She hails from a long line of griots from Trarza in southwest Mauritania. This region is known chiefly for the important role it played in the development of the classical music of Mauritanian griots, and especially in its relation with poetry in Arabic literature. At her Brave Festival workshop Coumbane will show participants how voice is a part of the complex harmonic and melodic intricacies of the traditional music of the Mauritanian griots.

WorKSHopS

fot. Sławomir Przerwa

19


klub festiwalowy | festival club

opowiadacze Opowieści

Stories

to motyw przewodni tegorocznej edycji Brave Festival. Podczas sześciu festiwalowych wieczorów w klubokawiarni Mleczarnia przekonamy się, że dobra opowieść może być pasjonującą podróżą, uruchamiającą pokłady wyobraźni. Przygotowaliśmy też dwa poranki z opowiadaniami, na które zapraszamy zwłaszcza dzieci, choć rodzice i dziadkowie też będą mile widziani!

are the main theme of this year’s Brave Festival. During six festival nights in the Festival Club Mleczarnia we will see that a good story may be an exciting journey through the depths of imagination. We have also prepared two matinées with stories to which we would like to invite children, but parents and grandparents are welcome as well!

Opowiadacze, storytellerzy, gawędziarze, bajarze. Kiedyś pełnili ważną funkcję, przekazując historie, tłumacząc świat, scalając społeczności. Postęp technologiczny i rozwój środków masowego przekazu sprawił, że kontakt z żywą opowieścią zaczął zanikać. Dziś opowiadacze zaczynają powracać, stając się odtrutką na coraz większą trywializację mocy słowa.

Storytellers, raconteurs, anecdotists, fabulists. They used to play an important role: retelling events, translating the world, joining communities. Technological progress and the development of mass media has led to the decrease of contact with living stories. Today we see a comeback of storytellers who have become an antidote to increasing trivialization of the power of words.

Tradycje snucia opowieści różnią się od siebie na całym świecie. Inaczej opowiadało się w Polsce, inaczej w Afryce Zachodniej. Opowiadacz z Irlandii podejmował inne tematy i w odmienny sposób niż Aborygen. Wszędzie jednak chodzi o spotkanie z żywym słowem, przeniesienie się (choć na chwilę) do innego świata, kontakt i więź z drugim człowiekiem, poczucie wspólnoty. Dobre opowiadanie to nie tylko ciekawa historia. Liczy się pobudzenie emocjonalne słuchacza, zaangażowanie nie tylko wyobraźni, ale czasem nawet całego ciała.

Storytelling traditions vary from culture to culture. Stories are told differently in Poland and West Africa. A storyteller from Ireland will talk about different themes and in a different way to his Aboriginal counterpart. But everywhere the aim is the same: to encounter a living word; to find oneself (even if for a moment) in another world; to meet and connect with another human being; to be part of a community. A good story is more than an interesting plot. The listeners should be stimulated emotionally – they should engage their imagination and their bodies.

Storytellerzy powracają. Od ponad trzydziestu lat, w różnych miejscach naszego globu przemawiają coraz silniejszym głosem. Słowo mówione się odradza!

Storytellers are back. Their voice has been louder all around the globe for more than thirty years now. The spoken word is being reborn.

Beata Frankowska

Małgorzata Litwinowicz-Dróździel

Michał Malinowski

Jarek Kaczmarek

Opowiadaczka, pisarka i redaktorka. Zrealizowała wiele widowisk narracyjnych dla dorosłych i dzieci, wśród nich ważne miejsce zajmują projekty związane z lokalną tożsamością, w szczególności z wątkami żydowskimi. Prowadziła warsztaty opowiadania dla dorosłych i dzieci, zrealizowała widowiska dotyczące historii lokalnej m.in. w Biłgoraju, Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, Węgrowie, Piasecznie.

Zajmuje się sztuką opowiadania od ponad dekady, zrealizowała wiele widowisk narracyjnych (m.in. „Taniec opowieści czyli chasydzi Piaseczna”, „Egle, królowa węży i inne baśnie litewskie”, „Noc na Zamku Przygód. Opowieści europejskiego średniowiecza”). Dyrektor artystyczna Między­­ narodowego Festiwalu Sztuki Opowiadania „Studnia Opowieści” odbywającego się w Warszawie od 2006 roku. Wieloletnia kierownik specjalizacji „Animacja kultury” w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim.

Kustosz, pomysłodawca i założyciel Muzeum Baśni, Bajek i Opowieści, opowiadacz, pisarz, pedagog i podróżnik. Autor nowatorskich metod opowiadania i poszukiwacz inspiracji. Jako aktualny członek Rady d/s Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego przy Ministrze Kultury próbuje ocalić słowa od zapomnienia. Z wykształcenia jest grafikiem komputerowym, twórcą filmów animowanych.

Opowiadacz, autor piosenek, animator kultury. Zajmuje się przede wszystkim problematyką miejskiej kultury współczesnej – stąd spektakle takie jak „Opowieści bluesowe” (o narodzinach bluesa, ale też o Warszawie), „Garrincha. Samba i śmierć”, „Brzydka Afrodyta”. Autor oryginalnej warszawskiej gry narracyjnej „Powrót Bazyliszka”.

Storyteller, writer and editor. She has made many narrative plays for adults and children on many subjects, including local identity, especially with Jewish themes. She has led storytelling workshops for adults and children, and organized performances on local history, e.g. in Biłgoraj, Kazimierz Dolny, Węgrów, and Piaseczno.

She has dealt with the art of storytelling for more than a decade. She has created many narrative plays (e.g. “Dance of stories - Hasids from Piaseczno”, “Egle, the queen of snakes and other Lithuanian tales”, “Night on the Castle of Adventures. European medieval tales”). She is an artistic director of the International Festival of Storytelling “The Well of Stories”, held in Warsaw since 2006. For many years she has worked as the head of the “Cultural Animation” specialization in the Institute of Polish Culture at the University of Warsaw.

Custodian, originator and founder of the Museum of Fairy Tales, Fables and Stories; storyteller, writer, tutor and traveller. The author of innovative methods of storytelling and inspiration seeker. As a current member of the Intangible Heritage Board in the Polish Ministry of Culture, he is struggling to protect words from sinking into oblivion. He is a graphic designer and creator of animated films.

Storytellers, songwriter, cultural manager. He is mostly interested in the issues of contemporary urban culture, which has led to such performances as “Blues Stories” (about the birth of blues and Warsaw), ”Garrincha. Samba and death”, “Ugly Aphrodite”. Author of the original Warsaw narrative game “The Return of the Basilisk”.

Storytellers 20


klub festiwalowy | festival club

Brave Meetings

Podczas

During

Brave Festival publiczność ma często jedyną okazję, aby zobaczyć spektakle, ceremonie i tradycje kultur, którym w obliczu zmieniającego się świata grozi zniknięcie. Oprócz festiwalowych scen, miejscem kontaktu pub­liczności z artystami są Brave Meetings. Nasi goście to ludzie, których wiedza i doświadczenia są często diametralnie różne od naszych, europejskich wzorców. Potrafią imponować swoją pewnością i wewnętrznym spokojem, jakim emanują ludzie o głębokich korzeniach kulturowych.

the Brave Festival the audience has a unique opportunity to see performances, ceremonies and traditions of endangered cultures. Festivalgoers may meet the artists not only on stage but also at Brave Meetings. Our guests are people whose knowledge and experience differ substantially from our European models. They dazzle with their confidence and inner peace which emanates from deep cultural roots. Brave Meetings, a cycle of intimate meetings in the Festival Club Mleczarnia, provides an opportunity to get to know more about each other, to inspire each other and learn to pose our questions aloud and search for answers together. Brave Meetings are led by journalists and persons closely involved in the region or culture.

Brave Meetings, cykl kameralnych spotkań w Klubie Festiwalowym Mleczarnia jest okazją, by dowiedzieć się więcej o sobie nawzajem, by wzajemnie się inspirować i uczyć, by wypowiedzieć głośno nurtujące nas pytania i wspólnie szukać na nie odpowiedzi. Brave Meetings prowadzą dziennikarze i osoby bliżej związane z danym rejonem czy kulturą.

The meetings are open to the public, admission is free.

Na spotkania zapraszamy wszystkich chętnych, wstęp jest bezpłatny.

Abou Diarra

Sona Jobarteh

Zanzibar Taarab /Kidumbak Ensemble

Kucha Kassem

Ndima

Balla Kouyaté

Abou Diarra to malijski artysta, który w swojej twórczości inspiruje się przede wszystkim kulturą przodków, łowców Mandingo. Jest wirtuozem gry na niezwykłym instrumencie, skarbie kultury Afryki, zwanym n’goni, malijskiej odmianie afrykańskiej lutni, czyli kory. Diarra wykształcony został przez słynnych w afrykań­skim świecie mistrzów gry na tym instrumencie. Pierwszy to wielki niewidomy wirtuoz Moussa Vieux Kanté. Drugi – Yoro Diallo zwany też „Cièkorobani” (Mały Starzec), pochodzący z regionu Wassoulou w Mali, gdzie n’goni cieszy się szczególną estymą.

Sona Jobarteh, multinstrumentalistka i pieśniarka z Gambii, pochodzi z jednego z najważniejszych klanów afrykańskich griotów i wirtuozów gry na korze. Jest pierwszą kobietą w rodzinie Jobarteh, która gra na instrumencie od siedmiuset lat zarezerwowanym dla mężczyzn. Na tej wspaniałej afrykańskiej odmianie lutni zaczęła się uczyć grać już w wieku trzech lat, dziś ma na koncie własne płyty, zespół i współpracę m.in. z Oumou Sangaré, Toumani Diabaté, Kassé Mady Diabaté, zespołami Royal Philharmonic Orchestra, Britten Sinfonia czy The BBC Symphony Orchestra.

Zanzibar Taarab/Kidumbak Ensemble to grupa muzyków związana z Dhow Countries Music Academy, która ocala od  zapomnienia i odnawia muzyczne tradycje Zanzibaru. Grupa prezentuje tradycje taarab i kidumbak. Taarab pojawił się w XVIII wieku we wschodniej Afryce, a na Zanzibar wprowadził go sułtan Seyyid Barghash, przywożąc ze sobą egipskich muzyków. W taarab śpiewa się dziś w języku suahili, muzyka czerpie też z poezji w tym języku. Kidumbak to styl bardziej folkowy. Wielu młodych muzyków zaczyna od niego, nim zacznie grać szlachetny taarab. To styl żywych rytmów, który często słyszy się na weselach.

Kucha Kassem to grupa gambijskich muzyków i tancerzy łącząca dwie tradycje – ludów Diola i Mandingo. Inspiracje taneczne czerpią z tradycyjnej choreo­grafii i mitologii. Na scenie pojawia się na przykład postać Kumpo, właściwa mitologii Diola. Uważa się, że Kumpo to duch, który ma silną relację ze świętym drzewem, w tej kulturze łącznikiem między rzeczywistością a sacrum, i chroni społeczność przed złem. Postać ubrana w strój z palmowych liści odgrywa taniec, który symbolizuje bogactwo i siłę natury.

Ndima to zespół złożony z Pigmejów Aka, przedstawicieli prastarej kultury mieszkańców lasów równikowych. Pochodzą z północy Republiki Konga. Nazwa ich zespołu oznacza „las”. Aka to muzycy i tancerze, praktykujący techniki polifonicznego śpiewu i polirytmicznego tańca. Mają bogatą sztukę instrumentalną: wielkie bębny wydrążone z pni, muzyczny łuk Mbela z cięciwą, na której gra się ustami, wydłużone harfy-cytry o wibrujących dźwiękach. Tradycja ustna ludu Aka wpisana została w 2003 roku na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Balla Kouyaté, mistrz balafonu, afrykańskiej marimby, urodził się w malijskiej rodzinie od siedmiuset lat pielęgnującej tradycję griotów. Swoje imię otrzymał po przodku – Balla Fasseké – o którym legenda mówi, że był osobistym griotem na dworze króla Mandingów, Soundiata Keïta, założyciela średniowiecznego imperium Mali. Fasseké grał na pierwszym w historii balafonie. Balla Kouyaté jest dziś jednym z najważniejszych wykonawców muzyki Mandingów. Współpracuje z najbardziej znanymi afrykańskimi muzykami, poruszając się swobodnie pomiędzy różnymi gatunkami muzycznymi.

Abou Diarra is a Malian artist whose work is inspired mostly by the culture of his ancestors – the hunters of the Mandinka people. He is a virtuoso of an incredible instrument, the treasure of African culture called the n’goni, a Malian va­ riety of kora, an African lute. Diarra learned from famous African n’goni masters. The first one is a blind virtuoso Moussa Vieux Kanté. The se­ cond – Yoro Diallo also known as “Cièkorobani” (The Old Man), from the Wassoulou region in Mali where the n’goni is held in high esteem.

Sona Jobarteh, a multi­-instrumentalist and singer from Gambia, comes from one of the most renowned families of African griots and kora virtuosos. She is the first woman in her family to play the instrument which for seven centuries was reserved only for men. She already started learning to play this wonderful variety of African lute when she was three. Today, she can boast of her own records, her band and cooperation with Oumou Sangaré, Toumani Diabaté, Kassé Mady Diabaté, the Royal Philharmonic Orchestra, Britten Sinfonia and the BBC Symphony Orchestra, to name just a few. Institute of Polish Culture at the University of Warsaw.

Zanzibar Taarab/Kidumbak Ensemble is a group of musicians associated with the Dhow Countries Music Academy which renews the musical traditions of Zanzibar and saves them from falling into oblivion. They present the traditions of taarab and kidumbak. Taarab emerged in the 18th century in West Africa, and it was introduced to Zanzibar by Sultan Sayyid Barghash who brought Egyptian musicians to his court. Today, taarab is performed in Swahili. The music is also inspired by poetry in this language. Kindumbak is more folk. Many young musicians start performing this tradition before moving on to the more refined taarab. Kindumbak is a style of lively rhythms, often heard at wedding receptions.

Kucha Kassem is a group of Gambian musicians and dancers combining the traditions of the Jola and the Mandinka. Their dancing is inspired by traditional choreography and mythology. For example, during their performance, Kumpo – a figure characteristic of the Jola myths – is introduced. It is believed that Kumpo is a ghost who has a strong relation with the holy tree (a link between the reality and the sacred) and who protects the society from evil. The figure, dressed in palm leaves, performs a dance which symbolizes the wealth and strength of nature.

Ndima is a group of Aka Pygmies, representatives of an old culture of rainforest inhabitants. They come from the northern parts of the Republic of the Congo. The name of the group, Ndima, means ‚forest’. The Aka are musicians and dancers whose music is polyphonic and whose dancing is characterized by polyrhythm. Their instrumental art is impressive: huge drums hollowed out from tree-trunks, the Mbela musical bow with a string played with mouth resonance, and elongated harpzithers producing vibrating sounds. In 2003, the oral traditions of the Aka were proclaimed one of the Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity by UNESCO.

Balla Kouyaté, a balaphon (African xylophone) virtuoso, was born in a Malian family in which the griot tradition has been preserved for seven centuries. He was named after his ancestor, Balla Fasseké who, according to legend was a personal griot at the court of the King of the Mandinka, Soundiata Keïta, founder of the medieval Mali Empire. Fasseké played the first balaphon ever invented. Today, Balla Kouyaté is one of the most important performers of the music of the Mandinka. He cooperates with the most famous African musicians, effortlessly combining different musical genres.

fot. Sławomir Przerwa

21


b r a v e f i l m s

Głównym

The main

tematem tegorocznego Przeglądu Filmowego Brave Festival jest szeroko rozumiana sztuka opowiadania. W ten sposób nawiązujemy do tematu griotów, pod znakiem których odbywa się cały festiwal. Chcemy, aby zaprezentowane filmy przybliżyły widzom różne tradycje narracyjne, wypracowane na przestrzeni wieków przez odmienne kręgi cywilizacyjne. Jednocześnie kładziemy nacisk na związek opowiadania ze sztuką filmową, co wiąże się przede wszystkim z tak ważnym elementem dzieła filmowego, jakim jest scenariusz.

theme of this year’s Brave Festival Film Programme is the widely understood art of storytelling. This way we relate to griots, who are the theme of the whole festival. We want the presented films to introduce the audience to various narrative traditions developed over the centuries by different civilisation circles. At the same time, we put an emphasis on the connection between storytelling and the art of film, which is mostly related to such an important component of a film as the screenplay.

W tym roku bohaterem naszego cyklu retrospektywnego został Nacer Khemir, utalentowany reżyser, scenarzysta, pisarz i opowiadacz regularnie występujący ze swoimi opowieściami na deskach rozmaitych teatrów. Ten nietuzinkowy twórca z Tunezji zabiera nas w swych filmach na wyprawę w tajemniczy i pełen pasji świat pustynnych historii mających źródło w kulturze arabskiej. Mocno zaakcentowana zostaje w nich duchowość człowieka i wędrówka, jaką musi podjąć na drodze ku jej zgłębieniu. Zaprezentujemy w kinie tzw. trylogię pustyni – trzy najbardziej znane filmy Nacera Khemira: Wanderers of the Desert, The Dove’s Lost Necklace i Bab’Aziz. Dopełnieniem tych seansów będzie pokaz najnowszego dzieła artysty, czyli Szeherezady.

This year, it is Nacer Khemir, who has become the protagonist of our retrospective cycle, a talented director, screenwriter, author and storyteller, who performs on a regular basis in various theatres. This remarkable author from Tunisia, in his films, takes us on a journey to a mysterious and passionate world of desert stories which originate in the Arabic culture. What they underline strongly is human spirituality and the journey a man has to undertake to understand it in a deeper way. We will present the so-called ‘desert trilogy’ – three most popular films by Nacer Khemir: Wanderers of the Desert, The Dove’s Lost Necklace and Bab’Aziz. These film showings will be complemented by the latest work of the artist, i.e. Sheherezade.

Obok fabularnych opowieści tworzących tegoroczną retrospektywę, pokażemy także filmy dokumentalne, których wiodącym tematem jest sztuka opowiadania. Część z nich (Griot, Keita! Dziedzictwo griota) poświęcona jest afrykańskim griotom i tradycji, jaką utrwalają. Pokażemy także filmy o arabskich hakawati (Hakawati), oraz o opowieściach rodem z Indii (Bardsongs). A film Znikające marzenia będzie okazją do prześledzenia, jak o swoich pragnieniach opowiadają przedstawiciele tego narodu. Ciekawą wyprawą w świat dzieciństwa i towarzyszących mu śpiewanych opowieści będą Kołysanki. Dopełnieniem naszego programu jest łotewski film Dokumentalista, próba refleksji nad sztuką opowiadania w kinie dokumentalnym.

Alongside the feature films forming this year’s retrospective, we will also show documentaries, which will have the common theme of the art of storytelling. Some of them (Griot, Keita! Voice of the Griot!) are devoted to African griots and the tradition they cultivate. We will also show films about Arabic hakawati (Hakawati) as well as stories from India (Bardsongs). And the film titled The Machine Which Makes Everything Disappear will give us an opportunity to see how the representatives of this nation talk about their dreams. Lullaby will be an interesting journey to the world of childhood and some sung stories which it is accompanied by. An addition to our programme is the Latvian film titled The Documentarian, which is an attempt to reflect on the art of storytelling in the documentary film.

Mamy nadzieję, że jak co roku nasz program zapewni Państwu sporo nowych filmowych odkryć. Układając go, postanowiliśmy zaprezentować przede wszystkim takie kinowe historie, które skupiają się na odwiecznym ludzkim pragnieniu snucia opowieści. Jak świat długi i szeroki, człowieka kształtują właśnie różne historie. Niestety wiele tradycyjnych sposobów takich narracji (czyli przede wszystkim ustne ich przekazywanie), coraz częściej ginie we współczesnym świecie, w którym nie ma już miejsca chociażby dla arabskich opowiadaczy hakawati. Mamy nadzieję, że uda się przetrwać griotom. Chcielibyśmy, aby wybrane filmy były także inspiracją i okazją do licznych rozmów i dyskusji. Wierzymy, że czas spędzony na seansach podczas naszego Przeglądu dostarczy intrygujących wrażeń, a przede wszystkim niezapomnianych opowieści, które będą żyły jeszcze na długo po wyjściu z kina.

We hope that our programme will provide you with many new film discoveries as has happened in previous years. When selecting the films, we decided to present such film stories, which focus on the ancient human desire to tell stories. As big as the world is, man is shaped by various stories. Unfortunately, many traditional ways of narration (i.e. mainly the verbal ways of passing them on) are getting lost in the contemporary world, which has no more space for such storytellers as the Arab hakawati. We hope that griots will be able to survive. We also would like the films to be an inspiration and an opportunity for discussions and conversations. We believe that the time spent at Brave Films will provide you with intriguing experiences, but first of all, unforgettable stories, which will stay alive for a long time after you leave the cinema.

Sebastian Sroka

22


MIEJSCE SEANSÓW: Dolnośląskie Centrum Filmowe, sala WARSZAWA, ul. Piłsudskiego 64a, Wrocław FILM VENUE: Lower Silesia Film Centre, room WARSZAWA, ul. Piłsudskiego 64a, Wrocław

Keita! Dziedzictwo griota Keita! Voice of the Griot

Pieśni bardów Bardsongs

Pieśń Song

reżyseria: Dani Kouyaté czas trwania: 94 min produkcja: Burkina Faso 1995

reżyseria: Sander Francken czas trwania: 94 min produkcja: Holandia 2010

reżyseria: Selma Vilhunen czas trwania: 82 min produkcja: Finlandia 2014

Bohaterem filmu jest trzynastoletni chłopiec, Mabo Keita. Do domu, w którym mieszka wraz z rodzicami przybywa stary griot Djeliba Kouyaté. Postanawia on wyjawić chłopcu tajemnicę pochodzenia jego nazwiska. W tym celu snuje opowieść, w trakcie której losy chłopca i jego dalekiego przodka Sundjata zaczynają się przeplatać. Reżyser akcentuje znaczenie, jakie odgrywa afrykańska tradycja edukacji kolejnych pokoleń. Tylko dzięki jej dobremu poznaniu możliwy jest rozwój całego kontynentu. Poemat griota ukazuje też życie jako nieustający ciąg narracji, który wpisany jest w ludowość Afryki.

Podstawą filmu są trzy ludowe opowieści z Indii i Mali: życie ojca i syna z Radżastanu pracujących jako zbieracze odpadów, poszukiwania największej wiedzy przez Boubę – ucznia szkoły koranicznej w Djenne w Mali oraz wędrówka ojca i córki przez Himalaje w celu sprzedania bydła. Dzięki tym trzem opowieściom z różnych regionów świata możemy w znakomity sposób przekonać się o podobieństwach kultur, w których nieodmiennie tkwi potrzeba poszukiwania najważniejszych prawd – nic temu tak dobrze nie służy jak snucie historii.

Jussi Huovinen to jedyny mieszkaniec fińskiej wioski Hietajärvi. Ma 89 lat i jest także ostatnim wykonawcą folklorystycznej tradycji muzycznej runolaulu – pieśni runicznych, które poznał dzięki swoim rodzicom już jako dziecko. Sięgają najstarszych tradycji oralnych, kiedy nie istniał język pisany, a wszelkie historie przekazywano ustnie. Film pokazuje spotkanie Jussiego z Hanneriina Moisseinen, artystką, która chce poznać jego pieśni i zgłębić ich istotę. Okazuje się, że dawne opowieści mają siłę zdolną łączyć tak różnych od siebie ludzi.

direction: Dani Kouyaté duration: 94 min production: Burkina Faso 1995

direction: Sander Francken duration: 94 min production: the Netherlands 2010

direction: Selma Vilhunen duration: 82 min production: Finland 2014

The protagonist of the film is a thirteen-year-old boy, Mabo Keita. One day, an elderly griot, Djeliba Kouyaté arrives to the house where the boy lives with his parents. He decides to reveal to the boy a secret about the origin of his name. For that purpose, he starts telling a story in which his fortune and his distant forefather, Sundjata, one start intertwining. The director emphasises the significance of African tradition in the education of subsequent generations. The development of the whole continent is possible only due to getting to know this tradition well. The poem allow to see a life as a continuous sequence of narration, which is innate in the people of Africa.

The film is based on three folk stories from India and Mali: life of a father and a son from Rajasthan as a collectors of plastic waste, quest of the greatest knowledge by Bouba, a Koranic school disciple from Djenne in Mali and finally a travel through the Himalayas of a father and his daughter to sell their cattle. Due to these three stories from different parts of the world, we can observe the similarities of cultures, which are still characterised by the need of looking for the most important truths – and for that, nothing is better than telling stories.

Jussi Huovinen is the only inhabitant of the Finnish village of Hietajärvi. He is 89 years old and is also the last singer of the runolaulu folk music tradition – rune songs, which he learned from his parents as a child. They go back to the oldest oral traditions, when there was no written language, and all the stories were passed on verbally. The film shows Jussi’s meeting with Hanneriina Moisseinen, an artist, who wants to get to know his songs and get a better understanding of their essence. It turns out that the old stories have a power to bond people who are very different from each other.

DATA | DATE 11.07.2015, 16:00

DATA | DATE 11.07.2015, 18:00

DATA | DATE 11.07.2015, 20:00

BILETY | TICKETS 12 PLN / 10 PLN (przedsprzedaż | presales)

BILETY | TICKETS 12 PLN / 10 PLN (przedsprzedaż | presales)

BILETY | TICKETS 12 PLN / 10 PLN (przedsprzedaż | presales)

Pustynni wędrowcy Wanderers of the Desert

Griot

reżyseria: Nacer Khemir czas trwania: 95 min produkcja: Tunezja 1984

reżyseria: Volker Goetze czas trwania: 80 min produkcja: Niemcy 2011

Pierwsza część pustynnej trylogii Nacera Khemira to film stylizowany na suficki poemat, którego tematem jest poszukiwanie wolności, ale także i własnych korzeni. Do pustynnej wioski przybywa młody nauczyciel, który ma tam założyć szkołę. Sytuację komplikuje fakt, że tamtejsze dzieci nigdy nie uczyły się czytania, ani pisania. W pustynnej rzeczywistości wszystko jest możliwe, także pojawienie się legendarnych postaci. Początkowo niezrozumiały dla nauczyciela świat coraz bardziej zaczyna go fascynować, a ostatecznie wyrusza on na tajemnicze spotkanie, z którego być może nie ma powrotu.

Film opowiada o Ablaye Cissoko, senegalskim piosenkarzu i muzyku grającym na korze. Pochodzi on ze starego rodu griotów, którzy odgrywali niezwykle ważną rolę w swoich lokalnych społecznościach – w przeszłości doradzali władcom i przekazywali historię całego regionu. Dziś coraz bardziej spychani na margines poprzez dynamicznie zmieniający się świat, znajdują się na rozdrożu pomiędzy tradycją, a wizją przyszłości. Z filmu wyłania się portret artysty żyjącego w społeczności o bogatej tradycji, której niezwykła kultura jest coraz bardziej zagrożona we współczesnym świecie.

direction: Nacer Khemir duration: 95 min production: Tunisia 1984

direction: Volker Goetze duration: 80 min production: Germany 2011

The first part of the desert trilogy by Nacer Khemir is a film stylised as a Sufi poem, which describes the search for freedom as well as own roots. A young teacher comes to a desert village, where he is supposed to start there a school. The situation gets complicated by the fact that the children there have never learned how to read or write. In such a desert reality, everything is possible, even the appearance of legendary characters. Initially, the world, which is incomprehensible for the teacher, starts fascinating him more and more and finally he goes to a mysterious meeting, from which, perhaps, there may be no way back.

A film about Ablaye Cissoko, a Senegalese Singer and kora player. He comes from an old family of griots who used to play a very important role in their local societies – in the past, they would advise rulers and pass on the history of the whole region. Today, they are pushed more and more to the margin by the dynamically changing world, they are at the crossroads between tradition and the vision of the future. The film present a portrait of an artist living in a community of rich tradition which amazing culture is more and more endangered in the contemporary world.

DATA | DATE 12.07.2015, 16:00

DATA | DATE 12.07.2015, 18:00

BILETY | TICKETS 12 PLN / 10 PLN (przedsprzedaż | presales)

23

BILETY | TICKETS 12 PLN / 10 PLN (przedsprzedaż | presales)


Dokumentalista The Documentarian reżyseria: Ivars Zviedris, Inese Kļava czas trwania: 82 min produkcja: Łotwa 2012

Znikające marzenia

The Machine Which Makes Everything Disappear

Filmowy portret Inty – twardej kobiety mieszkającej samotnie na skraju trudno dostępnych terenów podmokłych w pobliżu Rygi. Jej spokojne i zgodne z rytmem przyrody życie, a zwłaszcza jej samotność, zostają przerwane poprzez przybycie dokumentalisty, który uznaje ją za doskonałą bohaterkę filmowej opowieści. Kameralny nastrój i specyficzne poczucie humoru znakomicie wpływają na charakter całej opowieści, która stara się o autorefleksję na temat filmowego medium i sposobów opowiadania kinowych historii.

reżyseria: Tinatin Gurchiani czas trwania: 97 min produkcja: Gruzja/Niemcy 2012

direction: Tinatin Gurchiani duration: 97 min production: Georgia/Germany 2012

direction: Ivars Zviedris, Inese Kļava duration: 82 min production: Latvia 2012

Reżyserka, chcąc zrobić film o marzeniach ludzi w swojej rodzinnej Gruzji, postanawia urządzić casting dla młodych osób. Zamierza w ten sposób nakreślić podobieństwa etniczne i społeczne. Rusza w podróż przez cały kraj, dając możliwość opowiadania o swoich marzeniach. Osoby stające przed kamerą mają różne cele i pobudki, które ich do tego skłoniły. Cała mozaika ich opowieści tworzy obraz współczesnego społeczeństwa, wciąż rozdartego pomiędzy sowiecką przeszłością a dążeniami ku westernizacji.

A director, wanting to make a film about dreams of people from her home country, Georgia, decides to put out a casting call for young people. This way, she wants to describe ethnic and social similarities. She sets on a travel through the whole country and gives a possibility to people to talk about their dreams. The people who stand in front of the camera have different goals and personal reasons, which have made them do it. The whole mosaic of their stories creates a picture of the contemporary society, still torn between the Soviet past and the pursuit for the Western world.

A film portrait of Inta – a tough lady living alone on the edge of hard to access marsh areas not far from Riga. Her peaceful life, running in line with the rhythm of the nature, and especially her solitude, are one day intruded by the arrival of a documentary filmmaker who immediately believes that Inta is an outstanding protagonist of his film story. A private atmosphere as well as specific sense of humour have a fantastic impact on the character of the whole story, which attempts to provide a selfreflexion on the film media and the ways of telling film stories.

DATA | DATE 12.07.2015, 20:00

BILETY | TICKETS 12 PLN / 10 PLN (przedsprzedaż | presales)

DATA | DATE 13.07.2015, 18:00

BILETY | TICKETS 12 PLN / 10 PLN (przedsprzedaż | presales)

Hakawati

Bastion grzechu Bastion of Sin

Opowieść o Gordafarid The Story of Gordafarid

reżyseria: Marcin Sauter czas trwania: 40 min produkcja: Polska 2011

reżyseria: Thomas Lauterbach czas trwania: 78 min produkcja: Niemcy 2009

reżyseria: Hadi Afarideh czas trwania: 35 min produkcja: Iran 2012

W jednym z wywiadów reżyser filmu przyznał, że jego zainteresowanie Bliskim Wschodem zaczęło się od bajek i baśni, które poznał w dzieciństwie. To właśnie sztuka opowiadania historii ściągnęła go w ten obszar świata. Postanowił przybliżyć widzom ginącą już niestety tradycję hakawati, czyli arabskich mistrzów opowieści, utalentowanych gawędziarzy, którzy zawodowo zajmują się opowiadaniem historii. Reżyser ruszył na ich poszukiwanie, w tym celu odwiedzając Liban i Syrię.

Reżyser teatralny zamierza wystawić eksperymentalne przedstawienie greckiej tragedii Eurypidesa „Medea”. Cała obsada sztuki ma składać się z nieprofesjonalnych aktorek tureckiego pochodzenia, które mają wnieść do przedstawienia własne doświadczenie życia w patriarchalnym społeczeństwie. Film pokazuje, jak pragnienie odgrywania i opowiadania historii może stać w sprzeczności z zasadami społeczności, w której przyszło im żyć. Z przedsięwzięcia rodzi się też pytanie o rolę kobiety w muzułmańskim świecie oraz refleksja nad konfliktem między pragnieniem wolności w wyrażaniu siebie, a odgórnie narzucanymi tradycyjnymi normami.

Najważniejszym perskim eposem jest napisana około 1000 roku przez Ferdousiego Księga królów (Szahname). Bohaterką jednej z jej opowieści jest Gordafarid – kobieta, której mądrość i odwaga ocaliły Persję przed niszczycielską inwazją. Tradycyjnie epos ten opowiadany był przez mężczyzn w kawiarniach (naqali). Tymczasem film pokazuje występ Fatemeh Habibizad – pierwszej w perskiej historii kobiety, która występuje w naqal i wciela się w rolę Gordafarid. I tak jak legendarna postać, bohaterka filmu daje przykład na to, jak można walczyć o swoje przekonania.

direction: Marcin Sauter duration: 40 min production: Poland 2011

direction: Thomas Lauterbach duration: 78 min production: Germany 2009

direction: Hadi Afarideh duration: 35 min production: Iran 2012

In one of the interviews, the director admitted that his interest in the Middle East started with tales and stories, which he got to know in his childhood. This was the art of storytelling, which brought him to this part of the world. He decided to present to the audience the disappearing tradition of hakawati, i.e. Arab storytellers, talented raconteurs, for whom storytelling is a profession.

A theatre director wants to stage an experiment performance of a Greek tragedy by Euripides titled “Medea”. The whole cast is going to consist of amateur actresses of Turkish origin who are supposed to bring in their own experience of life in a patriarchal society. The film shows how much a human desire to participate in an antique story and to talk about it may be contrary to the norms of a community, in which this person lives. The undertaking is taken by the question about the role of a woman in a Muslim society, but also by a reflection on a conflict between the desire for freedom in expressing oneself and the traditional norms, which are imposed.

The most important Persian epic is “The Book of Kings” (Shahnameh) written by Ferdowsi c. 1000 CE. The protagonist of one of the stories is Gordafarid – a lady, whose wisdom and courage saved Persia from a destructive invasion. Traditionally, the epic was told by men in cafes (naqali). Yet, the film shows the performance of Fatemeh Habibizad – the first female in Persian history to perform in a naqal as Gordafarid. Just like the legendary character, she gives an example of how to fight for what you believe in.

DATA | DATE 13.07.2015, 20:00

DATA | DATE 14.07.2015, 18:00

DATA | DATE 14.07.2015, 20:00

BILETY | TICKETS 12 PLN / 10 PLN (przedsprzedaż | presales)

BILETY | TICKETS 12 PLN / 10 PLN (przedsprzedaż | presales)

24

BILETY | TICKETS 12 PLN / 10 PLN (przedsprzedaż | presales)


Kołysanka Lullaby reżyseria: Johann Feindt, Tamara Trampe czas trwania: 98 min produkcja: Niemcy 2009 Pierwszymi opowieściami, z którymi styka się większość ludzi we wczesnym dzieciństwie, są kołysanki. To właśnie za ich pomocą twórcy filmu starają się pokazać, jak kształtują się odwieczne ludzkie opowieści o marzeniach i nadziei. Kołysanki są punktem wyjścia do pokazania Berlina, który służy za tło ich przekazu. Wreszcie to za pomocą kołysanek film opowiada historie poszczególnych ludzi, wpisując je w wyraźny rytm narracyjny.

Szeherezada

Sheherezade

direction: Johann Feindt, Tamara Trampe duration: 98 min production: Germany 2009

reżyseria: Nacer Khemir czas trwania: 81 min produkcja: Tunezja 2011

direction: Nacer Khemir duration: 81 min production: Tunisia 2011

The first stories, which most of the people hear in their early childhood are lullabies. Using lullabies, the authors of the film attempt to show how the ever-present human stories about dreams and hopes are shaped. Lullabies are here a starting point to show Berlin, which is used as the background for the story. Finally, these are the lullabies, which are used in the film to tell the stories of individual people, and they are included in a clear narrative rhythm.

W tym filmie Nacer Khemir zabiera widzów w podróż do  świata Szeherezady, o której historie, zrodzone w świecie indo-perskim, a następnie spisane jako „Baśnie 1001 nocy”, są  jednymi z najbardziej znanych na całym świecie opowieściami. Na środku słabo oświetlonej sceny reżyser-opowiadacz za  pomocą magii słów rozpoczyna podróż wyobraźni. Ta mini­ malistyczna otoczka dodaje słowom nimbu tajemnicy. Najważniejsza jest tutaj zdolność publiczności do uważnego słuchania, to dzięki niej Nacer Khemir ma możliwość nadania nowego życia starożytnemu arcydziełu. Daje się on poznać tutaj jako jeden z czołowych opowiadaczy świata arabskiego.

In his film Nacer Khemir takes us, the audience, for a trip to Scheherazade’s world. Stories about Scheherazade, coming from the Indian-Persian world, and then written down as “One Thousand and One Nights” are one of the most known stories. In the middle of a slightly lit stage, the director-storyteller, using the magic of words, starts a trip of imagination. This minimalist ambience adds a halo of a mystery to the words. The most important here is the ability of the audience to listen attentively, as because of it, Nacer Khemir has a chance to assign a new life to the ancient masterpiece. Through this project, he proves himself to be one of the leading storytellers of the Arabic world.

DATA | DATE 15.07.2015, 18:00

DATA | DATE 15.07.2015, 20:00

BILETY | TICKETS 12 PLN / 10 PLN (przedsprzedaż | presales)

BILETY | TICKETS 12 PLN / 10 PLN (przedsprzedaż | presales)

Zaginiony naszyjnik gołębicy The Dove’s Lost Necklace

Bab’Aziz

reżyseria: Nacer Khemir czas trwania: 86 min produkcja: Francja/Tunezja/Włochy 1990

reżyseria: Nacer Khemir czas trwania: 96 min produkcja: Francja/Iran/Niemcy/Szwajcaria/Tunezja/Węgry/Wielka Brytania 2005

Fabuła drugiej części pustynnej trylogii Nacera Khemira krąży wokół Hassana zgłębiającego arkana arabskiej kaligrafii. Podczas tej nauki Hassan wpada na trop tajemniczego rękopisu. Chłopak wierzy, że doprowadzi go on do poznania sekretów prawdziwej miłości. Staje się on inspiracją i obsesją do szukania prawdy o uczuciach. Film ten w pełni potwierdza talent Nacera Khemira do tworzenia czarujących wizualnie poematów sięgających najważniejszych tradycji świata arabskiego.

Bab’Aziz to udana wariacja na temat kina drogi, osadzona w baśniowej aurze pustyni i pokazująca wędrówkę kilkuletniej Ishar wraz ze swoim dziadkiem Azizem. Celem ich zdawać by się mogło bezkresnej podróży jest odbywający się raz na trzydzieści lat tajemniczy zjazd derwiszów. Wędrowcy nie znają jednak miejsca tego spotkania, gdyż jest ono sekretem. Mogą go zgłębić jedynie dzięki swojej wierze i sile serc. Scenariusz tej opowieści to wspólne dzieło Nacera Khemira i legendarnego Toninio Guerry, jednego z najważniejszych scenarzystów w historii kina.

direction: Nacer Khemir duration: 86 min production: France/Tunisia/Italy 1990

direction: Nacer Khemir duration: 96 min production: France/Iran/Germany/Switzerland/Tunisia/Hungary/Great Britain 2005

The plot of the second part of the desert trilogy by Nacer Khemir goes around Hassan, who fathoms the mysteries of Arabic calligraphy. At that time, Hassan discovers a mysterious manuscript. The boy is convinced that it will lead him to learning the secrets of real love. It becomes his inspiration and obsession to look for the truth about feelings. This film confirms Nacer Khemir’s talent to create visually enchanting poems describing the most important traditions of the Arabic world.

Bab’Aziz is a successful variation on the road movie set in a fairylike desert and shows a wander of a few-year old Ishtar with her grandfather, Aziz. The goal of their seemingly endless wandering is a mysterious reunion of dervishes, which takes place once every thirty years. The wanderers however do not know the reunion’s place, as it is a secret. They may find it only by applying their faith and the power of their hearts. The script of the story is a common work of Nacer Khemir and the legendary Toninio Guerry, one of the most important scriptwriters in the history of the cinema.

DATA | DATE 16.07.2015, 18:00

DATA | DATE 16.07.2015, 20:00

BILETY | TICKETS 12 PLN / 10 PLN (przedsprzedaż | presales)

25

BILETY | TICKETS 12 PLN / 10 PLN (przedsprzedaż | presales)


BrAvE FESTIvAL DLA SENIoróW T WóJ DZ I A DE K TE Ż "

JEST GrIoTEM"

„Twój dziadek też jest griotem”

“Your grandfather is also a griot”

to wielokulturowy projekt prezentujący wrocławskim seniorom tradycyjny świat zachodnioafrykańskich griotów. W czasie projektu będziemy czerpać z ich tradycji, żeby podkreślić historię, znaczenie i rolę seniorów w naszym społeczeństwie. W większości kultur starszyzna pełniła rolę strażników tradycji, mądrości i obyczajów przekazując wiedzę następnym generacjom. Chcemy zwrócić uwagę na potrzebę kultywowania tradycji opowieści i wzmocnić przekonanie o cennej pozycji seniorów w społeczeństwie. Projekt składa się z części warsztatowej, pokazów filmowych oraz spotkań z osobami bezpośrednio związanymi z kulturą Afryki Zachodniej. Finałem projektu będzie prezentacja wyników pracy uczestników.

is a multicultural project presenting to the seniors of Wrocław a traditional world of the West African griots. During the project we shall derive from their tradition to emphasize the history, significance and importance of the seniors in our society. In most cultures seniors play a significant role in their societies. They are the guardians of tradition, wisdom and customs. They are the ones who pass on their knowledge to the next generations. We would like to draw attention to the need of cultivating the tradition of storytelling and to strenghten the role of seniors in society. The project includes workshops, screening of films and meetings with people who are directly involved in the culture of West Africa. The project shall come to an end with an exhibition presenting the works of the participants.

Głównym elementem projektu jest cykl warsztatów dotyczących śpiewu, opowiadania i afrykańskich instrumentów, a także kultury zachodnioafrykańskich griotów, polskich tradycji i pieśni. Warsztaty poprowadzą aktorzy Teatru Pieśń Kozła: Rafał Habel oraz Julianna Bloodgood.

The main component of the project is a series of workshops related to singing, storytelling, African instruments and the culture of West African griots, Polish traditions and songs. The workshops are led by actors from Song of the Goat Theater: Rafał Habel and Julianna Bloodgood.

Zaprezentowane również zostaną dwa filmy podejmującą tematykę przekazów ustnych: Keita! Dziedzictwo griota, który stanowi hołd afrykańskiej tradycji griotów oraz Hakawati opowiadający o tytułowej, ginącej już tradycji arabskich mistrzów opowieści. Ważną częścią projektu będą spotkania pod hasłem „Afryka Zachodnia – między mitem a rzeczywistością” z dr hab. Iwoną Anną NDiaye oraz z dr Barą NDiaye. Spotkania dadzą szansę na przybliżenie uczestnikom tradycji i obyczajów Afryki Zachodniej. Finałem projektu będzie otwarte spotkanie, podczas którego uczestnicy zaprezentują owoce pracy nad własnymi opowieściami. Gościem tego spotkania będzie Jacek Hałas – śpiewak i tancerz, współtwórca licznych formacji folkowych. Wprowadzi on seniorów i publiczność w tradycje polskich tańców i śpiewów i zaprezentuje przed nimi „Pieśni Dziadowskie”. Partnerem projektu jest Fundacja Ekorozwoju. Zajęcia i spotkania odbywać się będą w Ekocentrum – centrum edukacji ekologicznej prowadzonym przez Fundację.

We will also screen two films relate to storytelling: Ketia! The heritage of the griot which is a tribute to the African tradition of the griots and Hakawati telling a story of perishing tradition of the Arabic masters of storytelling. The main elements of the project are meetings which are to bring the participants closer to the traditions and customs of West Africa. These meetings shall be held by PhD post-doctoral Iwona Anna NDiay and PhD Bara NDiaye under the title “West Africa between the myth and reality”. The project will end with an open meeting during which the participants shall present their own stories they have worked on. Jacek Hałas – a singer, dancer and the creator of many folk formations, will be the guest of honor. He shall introduce the senriors and the audience to traditions of Polish dances, songs and will perform “Pieśni Dziadowskie”. The partner of the project is Fundacja Ekorozwoju (Foundation of Sustainable Development). Workshops and meetings will take place in the Ekocentrum– center of ecological education lead by the Foundation.

BrAvE FESTIvAL For SENIorS " You r g r a n dfath e r i s

also a griot"

fot. Joanna Stoga

26


Brave Kids

Brave Kids

to projekt edukacyjny, podczas którego spotkają się dziecięce grupy artystyczne z całego świata. W toku wspólnych, kilkutygodniowych warsztatów artystycznych kierujących się zasadą „dzieci uczą dzieci”, przygotują spektakle mieniące się różnorodnością kultur i tradycji reprezentowanych przez młodych artystów. Wiele grup pochodzi ze środowisk ubogich i wykluczonych, część uczestników to dzieci osierocone bądź dotknięte traumą konfliktów zbrojnych świata dorosłych, czy też zagrożeń cywilizacyjnych. Na plakatach szóstej już edycji Brave Kids widnieje szczera i nie­winna twarz dziewczynki z rdzennego amazońskiego plemienia Kayapo, której historia koresponduje z ideą Brave – ochrony marginalizowanych kultur. Oczekujemy historii o kulturach wszystkich uczestników Brave Kids.

is an educational project directed at artistic child­ ren groups from all around the world. For several weeks, they participate in workshops based on the idea “Kids Teach Kids” and they prepare performances filled with the diversity of cultures and traditions the young artists represent. Many groups come from areas of poverty and social exclusion. Some children are orphans and others suffer from trauma and hazards of civilization or military conflicts brought about by adults. This year’s poster of Brave Kids shows the sincere and innocent face of a girl from the Kayapo tribe – indigenous peoples living in the Amazon Rainforest. Her story corresponds to the Brave idea – the protection of marginalized cultures. We eagerly await stories about the cultures of all Brave Kids participants.

W tym roku w Brave Kids weźmie udział 120 dzieci z 20 grup artystycznych z 17 krajów świata, m.in. z Maroka, Ukrainy, Indii, Zimbabwe, Rosji, Angoli, Portugalii, Nepalu i Polski. Wspólnie z Wrocławiem, w projekt zaangażowało się pięć miast: Puszczykowo, Przemyśl, Wałbrzych, Warszawa i Zagórze Śląskie. Znaczącą częścią Brave Kids jest zaangażowanie lokalnej społeczności – przyjezdne dzieci mieszkają w domach polskich rodzin. Dla „Rodzin Brave Kids”, ofiarowujących dzieciom gościnę, ale przede wszystkim ciepło domowego ogniska, to wyjątkowa okazja, by poczuć bliskość często zupełnie odmiennego świata, lekcja szczodrości, cierpliwości i niejednokrotnie przyjaźń na całe życie.

This year, Brave Kids will welcome 120 children from 20 artistic groups from 17 countries, e.g. Morocco, Ukraine, India, Zimbabwe, Russia, Angola, Portugal, Nepal and Poland. Wrocław is not alone in this enterprise: Puszczykowo, Przemyśl, Wałbrzych, Warsaw and Zagórze Śląskie also got involved in the project. A crucial part of Brave Kids is participation of local communities – all children are guests of Polish families. “Brave Kids Families” open their homes for the children not only to offer them a place to stay but also to catch a glimpse of a totally different world, to learn generosity and patience, and often to form friendships for life.

Wielkim finałem Brave Kids jest wspólnie przygotowany spektakl, prezentowany podczas wieczoru otwierającego Brave Festival. Pod wodzą liderów artystycznych powstanie unikatowy pokaz łączący odmienne tradycje oraz umiejetności, którymi wymieniły się odważne dzieciaki.

The grand finale of Brave Kids is a performance prepared by all the children, given during the opening night of the Brave Festival. Under the guidance of artistic leaders, the child­ ren will create a unique spectacle bringing together various traditions and skills shared by these brave kids.

Podczas tych wyjątkowych kilku tygodni ogarnie nas niezwykła odwaga, entuzjazm, empatia i otwartość.

During these special few weeks we will be overcome by bravery, enthusiasm, empathy and openness.

www.bravekids.eu

www.bravekids.eu

27


Mleczarnia. Nie ma nic bardziej eterycznego i zmysłowego jak poranne, letnie śniadanie pod kasztanem. Jedzone nieśpiesznie. Popijane świeżym koktajlem, zakończone aromatyczną kawą. Zza ukrytych dużych liści kasztanowca łypią ptaki, od lat towarzyszą nam śpiewem podczas smakowania. Monolit. Jedność. Południowa zupa. Chłodnik. Popołudniowa sjesta. Świeżutka sałatka. Wieczorne dobrze pielęgnowane piwo. Czerwone wino. Jego wielowątkowa struktura. Jego długi finał. Bliska rozmowa. Popatrzenie w oczy. Koncert. Brzmienie Mle. Nowe dźwięki. Dobra Przestrzeń. Wystawa. Harmonia. Randka. Spotkanie. Ukojenie. Upojenie. Odpoczynek. Mleczarnia.

Współorganizator 10. Przeglądu Filmowego Brave Festival 2015

BIBLIOTEKA WIELU KULTUR

Odra-Film: – jest właścicielem kin na terenie województwa dolnośląskiego i lubuskiego; – zajmuje się upowszechnianiem kultury filmowej; – wspiera produkcję filmową w regionie.

Otwórz się na świat! Korzystaj z biblioteki, w której znajdziesz księgozbiory i kolekcje audiowizualne w językach angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim i... koreańskim! Dolnośląska Biblioteka Publiczna prowadzi Bibliotekę Niemiecką, Amerykańskie Centrum Informacji i Kultury „American Corner”, Centrum Informacji i Kultury „Biblioteka Romańska” oraz Bibliotekę Koreańską. Dysponują one unikalnymi kolekcjami książkowymi i audiowizualnymi oraz nowoczesnym sprzętem.

Od 2011 roku we Wrocławiu działa Dolnośląskie Centrum Filmowe (DCF), prowadzone przez Odrę-Film. Jest to 4-salowe kino studyjne, zrzeszone w sieci Europa Cinemas, powstałe na miejscu przebudowanego kina Warszawa. DCF przeznaczone jest dla widzów oczekujących od kina czegoś więcej, niż tylko rozrywki. W repertuarze znajduje się szeroki wybór światowego, europejskiego i polskiego kina, oparty w dużym stopniu na studyjnych propozycjach fabularnych i dokumentalnych. Poza codziennymi seansami, odbywają się tu  cykle filmowe (m.in. Dyskusyjny Klub Filmowy i Klub Filmowy Seniorów), zajęcia edukacji filmowej dla studentów (Akademia Dokumentalna), spotkania z twórcami, pokazy przedpremierowe, premierowe i specjalne. Ważne miejsce w programie kina zajmują festiwale, przeglądy tematyczne i retro­ spektywne, takie jak: Docs Against Gravity Film Festival, Przegląd Filmowy Brave Festival, WatchDocs, AfryKamera, Sputnik nad Polską, Obrazy Historii i inne.

Wśród dzieci wiedzę o różnych rejonach świata propaguje też stale Biblioteka 7 Kontynentów, współpracująca z projektem Brave Kids. Również inne działy Biblioteki uzupełniają swoje programy o działania wielokulturowe – Wypożyczalnia udostępnia m.in. zbiory słowiańskie, a Czytelnia publikacje związane z regionem. Dolnośląska Biblioteka Publiczna jest nowoczesna, dobrze wyposażona i – co równie ważne – proponuje czytelnikom bogatą ofertę kulturalną, ukierunkowaną na poznawanie świata.

Odra-Film wspiera także produkcję filmową poprzez dofinansowania w ramach Dolno­śląskiego Konkursu Filmowego (ze środków Samorządu Województwa Dolno­śląskiego i Gminy Wrocław) oraz pracę Wroclaw Film Commission, pomagającej twórcom z Polski i zza granicy w realizacji filmów w naszym regionie (ostatnio m.in. „Bridge of Spies” Stevena Spielberga).

CZYTAJ ŚWIAT! – PRZYCHODŹ DO BIBLIOTEKI WIELU KULTUR! Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu Rynek 58, 58-116 Wrocław, tel. 0-71 344 39 03; e-mail: wbp@wbp.wroc.pl www.wbp.wroc.pl

odra-film.wroc.pl dcf.wroclaw.pl www.wroclawfilmcommission.pl

28


PODZIĘKOWANIA / ACKNOWLEDGEMENTS MAŁGORZATA OMILANOWSKA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego / Minister of Culture and National Heritage RAFAŁ DUTKIEWICZ Prezydent Wrocławia / Mayor of Wroclaw DR ZINA JARMOSZUK Dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego / Director, Department of State Patronage, Ministry of Culture and National Heritage JAROSŁAW BRODA Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia / Director, Department of Culture, Municipal Office of Wroclaw ANNA TATARSKA Wydział Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia / Department of Culture, Municipal Office of Wroclaw RENATA SMOLEŃ Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego Wrocławia / Departmentfor NGO Cooperation, Municipal Office of Wroclaw ZDZISŁAW KIEDROWSKI Wiceprezes Stowarzyszenia Kultury Teatralnej „Pieśń Kozła” / Vice-President, Song of the Goat Theatre Association KATARZYNA JAWOROWSKA Konsul, Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Nairobi / Consul, Embassy of the Republic of Poland in Nairobi BOGUMIŁA RYBAK-ZIÓŁKOWSKA I Sekretarz, Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Nairobi / First Secretary, Embassy of the Republic of Poland in Nairobi MARTA SĘK-SPIRYDOWICZ Konsul, Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Rabacie / Consul, Embassy of the Republic of Poland in Rabat MICHAŁ ŚWIETLIK Wicekonsul, Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Rabacie / Vice-consul, Embassy of the Republic of Poland in Rabat STANISŁAW RATAJSKI Polski Komitet ds. UNESCO / Polish National Commission for UNESCO JOANNA MARKIEWICZ Polski Komitet ds. UNESCO / Polish National Commission for UNESCO PROF. DR. HAB. MIROSŁAW KOCUR Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego / Institute of Cultural Studies, University of Wrocław WACŁAW LENART Prezes Zarządu Multi Market Sp. z o.o. / President of Multi Market Sp. z o.o. ANDRZEJ BIAŁAS Dyrektor Odra-Film / Director of Odra-Film ANDRZEJ TYWS Dyrektor Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego / Director, Public Library of Dolnoslaskie Province, Wroclaw KRZYSZTOF MIESZKOWSKI Dyrektor Teatru Polskiego we Wrocławiu / Director, The Polski Theatre, Wroclaw KRZYSZTOF MAJ Dyrektor Generalny Biura Festiwalowego Impart 2016 / Director-General, Impart 2016 Festival Office BENTE KAHAN Prezes Fundacji Bente Kahan / President, The Bente Kahan Foundation AGNIESZKA IMIELA Fundacja Bente Kahan / The Bente Kahan Foundation MONIKA ONYSZKIEWICZ Wiceprezes Zarządu Fundacji EkoRozwoju / Vice-President, Eko Centrum Foundation JAROSŁAW FRET Dyrektor Instytutu im. Jerzego Grotowskiego / Director, Grotowski Institute EWA MRUK-WITKOWSKA, ARTUR WITKOWSKI oraz pracownicy Klubokawiarni Mleczarnia / and employees of Mleczarnia Club-Cafe KARTIKEY JOHRI CEO Masala Indian Restaurant Magdalena Czerniawska Macondo MARTA JAWORSKA Nadleśnictwo Śnieżka / Śnieżka Forestry Management BEATA URBANOWICZ Koordynator Projektu Plastycznego Wystroju Miasta Wrocław / Project Coordinator, Artistic Decor, City of Wroclaw ZYGMUNT ŁOTOCKI Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „Centrum” Sp. z o.o. / President, ZGM Centrum Sp. z o.o. BRYGIDA KOWALSKA Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „Centrum” Sp. z o.o. / ZGM Centrum Sp. z o.o. TOMASZ SZKWAREK Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego / Wroclaw Center forSocial Development KATARZYNA HAWRYLAK-BRZEZOWSKA Dyrektor Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu / Director, Office of Municipal Heritage Conservation, Wroclaw KRZYSZTOF DZIAŁA Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu / Urban Green Area Board, Wroclaw EWA PARTYKA MIROSŁAW MAZIARZ KRZYSZTOF DUBIK Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu / Urban Green Area Board JADWIGA ŻAKOWSKA Dyrektor Gimnazjum nr 23 we Wrocławiu / Director, Secondary School number 23, Wroclaw

29


MIEJSCA FESTIWALOWE / FESTIVAL VENUES PROGRAM GŁÓWNY / MAIN PROGRAMME:

1

Synagoga Pod Białym Bocianem / White Stork Synagogue, ul. Włodkowica 7

2

Teatr Polski, Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego / Polski Theatre, Jerzy Grzegorzewski Stage, ul. Gabrieli Zapolskiej 3

3

Impart, ul. Mazowiecka 17

4

Teatr Pieśń Kozła / Song of the Goat Theatre, ul. Purkyniego 1

9

Scena plenerowa / Open-air stage

8

4 5

10 1

7 3

5

PRZEGLĄD FILMOWY / FILM PROGRAMME: Dolnośląskie Centrum Filmowe / Lower Silesia Film Centre, ul. Piłsudskiego 64a

6

WARSZTATY / WORKSHOPS: Studio na Grobli / Na Grobli Studio, ul. Na Grobli 30/32

7

Mleczarnia, ul. Włodkowica 5

8

CENTRUM FESTIWALOWE / FESTIVAL CENTRE: Dolnośląska Biblioteka Publiczna / Public Library of Dolnoslaskie Province, Rynek 58

7

KLUB FESTIWALOWY / FESTIVAL CLUB: Mleczarnia, ul. Włodkowica 5

9

KONFERENCJA / conference: Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego / Institute of Cultural Studies, University of Wrocław, ul. Szewska 50/51

2

FINAŁ BRAVE KIDS / BRAVE KIDS FINALE: Teatr Polski, Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego / Polski Theatre, Jerzy Grzegorzewski Stage, ul. Gabrieli Zapolskiej 3

10

6

WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE / ACCOMPANYING EVENT: Kościół pw. św. Marii Magdaleny / Church of St Mary Magdalene, ul. Szewska 10

2

PRACTICAL INFORMATION

INFORMACJE PRAKTYCZNE Informacja telefoniczna: (71) 344 18 16, kom. 509 058 204 Centrum Festiwalowe: Dolnośląska Biblioteka Publiczna, Rynek 58 6–17.07.2015, godz. 12:00–19:00 – sprzedaż biletów – informacja – biuro prasowe – Strefa Brave przed Centrum Klub Festiwalowy: Mleczarnia, ul. Włodkowica 5 – Brave Meetings, godz. 15:00, 11–16.07.2015 – „Opowiadacze”, godz. 22:00, 11–16.07.2015 – „Opowiadacze dla dzieci”, godz. 11:00, 11–12.07.2015 Kino Festiwalowe: Dolnośląskie Centrum Filmowe, ul. Piłsudskiego 64a – projekcje filmowe, 11–16.07.2015 – centrum informacyjne 11–12.07.2015, godz. 15:30–20:30 13–16.07.2015, godz. 17:30–20:30 – sprzedaż biletów na seanse filmowe w kasach DCF, 6.07–16.07.2015, godz. 9:30–20:30

SPRZEDAŻ BILETÓW Miejsca sprzedaży biletów – w punktach sprzedaży firmy TicketPro (m.in. sieć salonów Empik, MediaMarkt, Saturn) – online: www.bravefestival.pl (za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci TicketPro) – w Centrum Festiwalowym, 6–17.07.2015, godz. 12:00–19:00 – na seanse filmowe w kasach Dolnośląskiego Centrum Filmowego, 6–16.07.2015, godz. 9:30–20:30 – bezpośrednio przed wydarzeniami, na pół godziny przed rozpoczęciem w ramach dostępnych miejsc

Cały przychód ze sprzedaży biletów na wydarzenia Brave Festival w 2015 roku jest przeznaczony na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Nepalu.

Ceny biletów Brave Festival 2015 Otwarcie i Finał Brave Festival: Teatr Polski, Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego: 40* / 50zł (parter), 35* / 45zł (I piętro – amfiteatr), 20* / 25zł (II piętro – balkon) Program Główny: Impart: 35* / 40zł (I miejsca), 25* / 30zł (II miejsca) Synagoga pod Białym Bocianem | Scena Plenerowa | Teatr Pieśń Kozła:: 35* / 40zł Teatr Polski, Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego: 35* / 40zł (parter), 30* / 35zł (I piętro – amfiteatr), 15* / 20zł (II piętro – balkon)

www.bravefestival.pl

Przegląd Filmowy: DCF: 10* / 12 zł * Ceny w przedsprzedaży obowiązują do 9 lipca 2015. Nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji biletów. Warsztaty: Studio na Grobli: warsztaty bębniarskie, warsztaty wokalne: 30 PLN, zapisy online do dnia 26.06: warsztaty.bebniarskie@bravefestival.pl, warsztaty.wokalne@bravefestival.pl Mleczarnia: warsztaty opowiadania: 15 PLN, zapisy online do dnia 26.06: warsztaty.opowiadania@bravefestival.pl Finał Brave Kids 2015 Teatr Polski, Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego: 35 U / 40 N zł (parter), 30 U / 35 N zł (I piętro – amfiteatr), 15 U / 20 N zł (II piętro – balkon) Wydarzenie towarzyszące Kościół pw. św. Marii Magdaleny: Teatr Pieśń Kozła – “Return to the Voice”, ul. Szewska 10: 40 U / 60 N zł

SPRZEDAŻ KARNETÓW Miejsca sprzedaży karnetów – w punktach sprzedaży firmy TicketPro (m.in. sieć salonów Empik, MediaMarkt, Saturn) – online: www.bravefestival.pl (za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci TicketPro) Sprzedaż karnetów jest dostępna do 9.07.2015 lub do wyczerpania puli. Cena karnetu: 270 PLN Karnet upoważnia do wejścia na konkretne 10 wydarzeń z programu Brave Festival 2015 oraz na wybrane przez uczestnika seanse filmowe. Ścieżka karnetowa: 1. 10.07.2015, 21:00, TEATR POLSKI: OTWARCIE BRAVE FESTIVAL: Sona Jobarteh (Gambia) 2. 11.07.2015, 18.00, IMPART: Abou Diarra (Mali) 3. 12.07.2015, 18:00, IMPART: Vieux Farka Touré (Mali) 4. 13.07.2015, 18:00, SYNAGOGA: Coumbane Mint Ely Warakane (Mauretania) 5. 14.07.2015, 20:30, Scena plenerowa: Kucha Kassem (Gambia) 6. 15.07.2015, 18:00, SYNAGOGA: Kassé Mady Diabaté (Mali) 7. 16.07.2015, 18:00, SYNAGOGA: Zanzibar Taarab / Kidumbak Ensemble (Zanzibar) 8. 16.07.2015, 20.30, Scena plenerowa: Ndima (Kongo) 9. 17.07.2015, 18:00, TEATR POLSKI: Sona Jobarteh i Sanjally Jobarteh (Gambia) 10. 17.07.2015, 21:00, TEATR POLSKI: FINAŁ BRAVE FESTIVAL: Balla Kouyaté (Mali) W miejscu każdego wydarzenia ze ścieżki karnetowej zostanie wyodrębniona strefa miejsc siedzących dla osób z karnetami. Dodatkowo posiadacze karnetów mogą otrzymać bezpłatne bilety (po jednym na każdy z seansów) na wydarzenia Przeglądu Filmowego Brave Festival. Bilety do odbioru w Centrum Festiwalowym w Rynku.

www.facebook.com/BraveFestival

Telephone service: (71) 344 18 16, mob. 509 058 204 Festival Centre: Public Library of Dolnoslaskie Province, Rynek 58 6–17.07.2015, 12:00–19:00 – ticket sales – information – press office – Brave Zone outside the Centre Festival Club: Mleczarnia, ul. Włodkowica 5 – Brave Meetings, 15:00, 11–16.07.2015 – “Storytellers”, 22:00, 11–16.07.2015 – “Storytellers for Kids”, 11:00, 11–12.07.2015 Festival Cinema: Lower Silesia Film Centre, ul. Piłsudskiego 64a – film screenings, 11–16.07.2015 – information centre 11–12.07.2015, 15:30–20:30 13–16.07.2015, 17:30–20:30 – box office for tickets to film screenings in the Film Centre, 6.07–16.07.2015, 9:30–20:30

TICKET SALES Where to buy tickets – at TicketPro selling points (e.g.Empik, MediaMarkt, Saturn) – online: www.bravefestival.pl via TicketPro – at the Festival Centre, 6–17.07.2015, 12:00–19:00 – for film screenings: Lower Silesia Film Centre box office, 6–16.07.2015, 9:30–20:30 – 30 minutes before each performance subject to availability

All proceeds from ticket sales for 2015 Brave Festival events are designated to support the victims of the earthquake in Nepal.

Ticket prices Brave Festival 2015 Brave Festival opening and closing: Polski Theatre, Jerzy Grzegorzewski Stage PLN 40* / 50 (ground floor), PLN 35* / 45 (1st floor – amphitheatre), PLN 20* / 25 (2nd floor – balcony) Main Programme: Impart: PLN 35* / 40 (I seats), PLN 25* / 30 (II seats) White Stork Synagogue | Opan–air stage | Song of the Goat Theatre: PLN 35* / 40 Polski Theatre, Jerzy Grzegorzewski Stage PLN 35* / 40 (ground floor), PLN 30* / 35 (1st floor – amphitheatre), PLN 15* / 20 (2nd floor – balcony)

www.twitter.com/BraveFestivalPL

Film Programme: Lower Silesia Film Centre: PLN 10* / 12 * Presale pricesvalid until 9 July 2015. Tickets cannot be booked in advance. Workshops: Studio Na Grobli: drumming workshops, vocal workshops: PLN 30, registration online until 26.06: warsztaty.bebniarskie@bravefestival.pl, warsztaty.wokalne@bravefestival.pl Mleczarnia: strorytelling workshops: PLN 15, registration until 26.06: warsztaty.opowiadania@bravefestival.pl Brave Kids 2015 Finale Polski Theatre, Jerzy Grzegorzewski Stage PLN 35 / 40 (ground floor), PLN 30 / 35 (1st floor – amphitheatre), PLN 15 / 20 (2nd floor – balcony) Accompanying event: Church of St Mary Magdalene: Song of the Goat Theatre – “Return to the Voice”: PLN 40, 60

PASS SALES Where to buy passes – at TicketPro selling points (e.g. Empik, MediaMarkt, Saturn) – online: www.bravefestival.pl via TicketPro Passes are available until 9.07.2015, subject to  availability. Price: PLN 270 The pass allows attendance at 10 specific events from the festival programme, and film screenings selected by the passholder. Pass path: 1. 10.07.2015, 21:00, Polski Theatre: OPENING OF BRAVE FESTIVAL: Sona Jobarteh (Gambia) 2. 11.07.2015, 18.00, IMPART: Abou Diarra (Mali) 3. 12.07.2015, 18:00, IMPART: Vieux Farka Touré (Mali) 4. 13.07.2015, 18:00, SYNAGOGUE: Coumbane Mint Ely Warakane (Mauritania) 5. 14.07.2015, 20:30, Open-air stage: Kucha Kassem (Gambia) 6. 15.07.2015, 18:00, SYNAGOGUE: Kassé Mady Diabaté (Mali) 7. 16.07.2015, 18:00, SYNAGOGUE: Zanzibar Taarab / Kidumbak Ensemble (Zanzibar) 8. 16.07.2015, 20.30, Open-air stage: Ndima (Congo) 9. 17.07.2015, 18:00, Polski Theatre: Sona Jobarteh and Sanjally Jobarteh (Gambia) 10. 17.07.2015, 21:00, Polski Theatre: BRAVE FESTIVAL FINALE: BallaKouyaté (Mali) At the venue of each event on the pass path, a separate seating zone will be created for pass holders. Additionally, pass holders may receive free tickets for films in the Brave Festival Film Programme (1 ticket per screening). Tickets to be collected at the Festival Centre.

www.instagram.com/bravefestival

www.youtube.com/bravefestival


2015

10.07

10 lipca, piątek / 10th of July, Friday

9:00 9 am

11 lipca, sobota / 11th of July, Saturday

16:00 4 pm

17:00 5 pm

18:00 6 pm

19:00 7 pm

20:00 8 pm

21:00 9 pm

Teatr Polski / Polski Theatre

Abou Diarra Impart KONFERENCJA / CONFERENCE O opowieści / On storytelling

Vieux Farka Touré Impart

Teatr Pieśń Kozła / Song of the Goat Theatre

Keita! Dziedzictwo griota / Keita! Voice of the Griot

PRZEGLĄD FILMOWY / FILM PROGRAMme

Pieśni bardów / Bardsongs

reż. / dir. Sander Francken, 2010, 94 min.

Pieśń / Song

reż. / dir. Selma Vilhunen, 2014, 82 min.

reż. / dir. Dani Kouyaté, 1995, 94 min.

OPOWIADACZE DLA DZIECI / STORYTELLERS FOR KIDS Opowieści z tykwy wzięte / Stories from the gourd tree

BRAVE MEETINGS Sona Jobarteh

OPOWIADACZE / STORYTELLERS Inne światy / Other Worlds

Vieux Farka Touré Impart

PROGRAM GŁÓWNY / MAIN PROGRAMME

KONFERENCJA / CONFERENCE O opowieści / On storytelling

Teatr Pieśń Kozła / Song of the Goat Theatre

Pustynni wędrowcy / Wanderers of the Desert

PRZEGLĄD 12 lipca, niedziela FILMOWY / 12th of July, Sunday / FILM PROGRAMme Klub festiwalowy mleczarnia / Festival club mleczarnia

Griot

reż. / dir. Volker Goetze, 2011, 80 min.

Znikające marzenia / The Machine Which Makes Everything Disappear reż. / dir. Tina tinGurchiani, 2012, 97 min.

reż. / dir. Nacer Khemir, 1984, 95 min.

OPOWIADACZE DLA DZIECI / STORYTELLERS FOR KIDS Opowieści ziemi / Earth Tales

Coumbane Mint Ely Warakane Impart

Teatr Pieśń Kozła – “Pieśni Leara” / ”Songs of Lear”

Uniwersytet Wrocławski / University of Wroclaw

12.07

BRAVE MEETINGS Coumbane Mint Ely Warakane

OPOWIADACZE / STORYTELLERS Gry z tożsamością / Games with Identity

Coumbane Mint Ely Warakane

13.07 13 lipca, poniedziałek / 13th of July, Monday

Synagoga pod Białym Bocianem / White Stork Synagogue

PROGRAM GŁÓWNY / MAIN PROGRAMME

WARSZTATY/ WORKSHOPS: Coumbane Mint Ely Warakane Studio Na Grobli / Na Grobli Studio

14 lipca, wtorek / 14th of July, Tuesday

15 lipca, środa / 15th of July, Wednesday

16 lipca, czwartek/ 16th of July, Thursday

17 lipca, piątek / 17th of July, Friday

Studio Na Grobli / Na Grobli Studio

Kucha Kassem Scena Plenerowa / Open-air stage

/ White Stork Synagogue

Bastion grzechu / Bastion of Sin

PRZEGLĄD FILMOWY / FILM PROGRAMme

reż. / dir. Thomas Lauterbach, 2009, 78 min.

Opowieść o Gordafarid / The Story of Gordafarid reż. / dir. Hadi Afarideh, 2012, 35 min.

BRAVE MEETINGS Kucha Kassem

OPOWIADACZE / STORYTELLERS Opowieści bluesowe (Gdzie są moje korzenie?)/ Blues Stories (Whereare my roots?)

Kassé Mady Diabaté Synagoga pod Białym Bocianem

WARSZTATY/ WORKSHOPS: Zanzibar Taarab / Kidumbak Ensemble

PROGRAM GŁÓWNY / MAIN PROGRAMME

Studio Na Grobli / Na Grobli Studio

Ndima

Scena Plenerowa / Open-air stage

/ White Stork Synagogue

PRZEGLĄD FILMOWY / FILM PROGRAMme

Kołysanka / Lullaby

reż. / dir. Johann Feindt, Tamara Trampe, 2009, 98 min.

Szeherezada / Scheherazade reż. / dir. Nacer Khemir, 2011, 81 min.

BRAVE MEETINGS Ndima WARSZTATY/ WORKSHOPS: Warsztaty opowiadania: Miejscy grioci / Strorytelling workshops: Urban griots

PROGRAM GŁÓWNY / MAIN PROGRAMME

Klub Festiwalowy Mleczarnia / Festival Club Mleczarnia

OPOWIADACZE / STORYTELLERS Opowieści księżycowe / Moon Stories

Zanzibar Taarab / Kidumbak Ensemble Synagoga pod Białym Bocianem

Ndima Scena Plenerowa / Open-air stage

Zaginiony naszyjnik gołębicy / The Dove’s Lost Necklace

BAB’AZIZ

reż. / dir. Nacer Khemir, 2005, 96 min.

reż. / dir. Nacer Khemir, 1990, 86 min.

BRAVE MEETINGS Balla Kouyaté

OPOWIADACZE / STORYTELLERS DRZEWO BAJKOWYCH SŁÓW / TREE OF FAIRYTALE WORDS

Sona Jobarteh &TeatrSanjally Jobarteh Polski / Polski Theatre

PROGRAM GŁÓWNY / MAIN PROGRAMME

www.facebook.com/BraveFestival

WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE / ACCOMPANYING EVENT Teatr Pieśń Kozła – “Return to the Voice” Kościół pw. św. Marii Magdaleny / Church of St Mary Magdalene

/ White Stork Synagogue

PRZEGLĄD FILMOWY / FILM PROGRAMme

www.bravefestival.pl

OPOWIADACZE / STORYTELLERS Opowieści zORIENTOWANE / Oriented Stories

Zanzibar Taarab /Kidumbak Ensemble Synagoga pod Białym Bocianem

WARSZTATY/ WORKSHOPS: Zanzibar Taarab / Kidumbak Ensemble

Klub festiwalowy / Festival club

17.07

reż. / dir. Marcin Sauter, 2011, 40 min.

BRAVE MEETINGS Abou Diarra

Klub festiwalowy / Festival club

16.07

Hakawati

reż. / dir. IvarsZ viedris, IneseKļava, 2012, 82 min.

Klub festiwalowy mleczarnia / Festival club mleczarnia

15.07

Synagoga pod Białym Bocianem / White Stork Synagogue

Teatr Pieśń Kozła / Song of the Goat Theatre

Dokumentalista / The Documentarian

Klub festiwalowy mleczarnia / Festival club mleczarnia

14.07

Abou Diarra

Teatr Pieśń Kozła – “Pieśni Leara” / ”Songs of Lear”

PRZEGLĄD FILMOWY / FILM PROGRAMme

PROGRAM GŁÓWNY / MAIN PROGRAMME

23:00 11 pm

Teatr Pieśń Kozła – “Pieśni Leara” / ”Songs of Lear”

Uniwersytet Wrocławski / University of Wroclaw

Klub festiwalowy mleczarnia / Festival club mleczarnia

22:00 10 pm

OTWARCIE / OPENING CEREMONY BRAVE FESTIVAL 2015 Sona Jobarteh Teatr Polski / Polski Theatre

FINAŁ BRAVE KIDS 2015 / BRAVE KIDS 2015 FINALE

PROGRAM GŁÓWNY / MAIN PROGRAMME

PROGRAM GŁÓWNY / MAIN PROGRAMME

11.07

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 10 am 11 am 12 am 1 pm 2 pm 3 pm

www.twitter.com/BraveFestivalPL

www.instagram.com/bravefestival

FINAŁ / FINALE BRAVE FESTIVAL 2015 Balla Kouyaté Teatr Polski / Polski Theatre www.youtube.com/bravefestival


KATALOG / CATALOGUE

ZESPÓŁ / TEAM GRZEGORZ BRAL Dyrektor Artystyczny / Artistic Director AGNIESZKA KIEWICZ Producent Wykonawczy / Executive Producer ADRIAN PODGÓRNY Menedżer Programowy / Program Manager PAULINA ANNA GALANCIAK Asystentka Producenta Wykonawczego / Assistant to Executive Producer MICHAŁ PATYNA Logistyka / Logistics KAROLINA DUKIEL Wolontariat / Volunteers MARIUSZ IWAŃCZAK Księgowość / Accounting MIŁOSZ WIERCIOCH Grafika / Graphic Design

fot. Joanna Stoga

PR EXPERT: ANITA NOWAK, ALEKSANDRA PALUS, ADRIANNA KONDRATOWICZ Kontakt z mediami / Public Relations SEBASTIAN SROKA, OLIWIA MISZTUR Program filmowy / Film ProgramME KAROLINA NOWAK Opieka nad artystami / Artists Hospitality MARTA CYRAN Centrum i Klub Festiwalowy / Festival Centre and Festival Club KAJA MARSZAŁEK Brave Meetings i „Opowiadacze” / Brave Meetings and “Storytellers” AGATA ŁOŚ Projekt dla seniorów / Seniors Project AGNIESZKA PERCZYŃSKA, ZOFIA GLUZIŃSKA, URSZULA ANDRUSZKO Sprzedaż biletów / Box Office

KAMA WRÓBEL Obsługa widowni / Audience Services

PAULINA ANNA GALANCIAK Redakcja / Editor

MACIEJ PROKOPOWICZ Menedżer techniczny / Technical Manager

MIŁOSZ WIERCIOCH Projekt graficzny, skład / Graphic Design & DTP

PIOTR MOTYL Stage Manager

MAGDA PODSIADŁY Wsparcie merytoryczne / CONTENT SUPPORT

PASCAL PRODUCTION: MICHAŁ PAWLISZEWSKI Dokumentacja filmowa / Film Documentation

PAULINA ANNA GALANCIAK, JUSTYNA WARECKA, ADRIAN PODGÓRNY, MAGDA PODSIADŁY, SEBASTIAN SROKA Autorzy tekstów / Text Authors

MATEUSZ BRAL Dokumentacja fotograficzna / Photo Documentation

NATALIA Szczepkowska, WADIM & CINZIA, MICHAŁ WOLSKI Korekta / Proofreading

MICHAŁ KOC Zabezpieczenie medyczne / Medical Assistance

ALEKSANDRA MARCINKOWSKA, ANNA PROKOPOWICZ Tłumaczenia / Translations

MARCIN WIERZBICKI Obsługa informatyczna / IT Services

WROCŁAWSKA DRUKARNIA NAUKOWA Druk / Printing

JUSTYNA WARECKA ROKPA Polska / ROKPA Poland

ISBN: 978-83-937515-4-9

Profile for Brave  Festival

Brave Festival 2015 "Griot"  

Catalogue of Brave Festival - Against Cultural Exile 2015 "Griot"

Brave Festival 2015 "Griot"  

Catalogue of Brave Festival - Against Cultural Exile 2015 "Griot"

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded