Page 1

Ä?. 41 / 11. oktĂłber 2019 / 23. ROÄŒNĂ?K

BRATISLAVSKO zĂĄpad Dezinfekcia priestorov ĂşÄ?innĂĄ 2 roky!

DOMà CE A MEDZINà RODNÉ

nanosterile.eu bfacleaning.sk/nanosterile

PLASTOVÉ OKNà A DVERE

J & A, spol. s r.o. PonĂşkame VĂĄm KOMPLEXNÉ SPRACOVANIE JEDNODUCHÉHO A PODVOJNÉHO ĂšÄŒTOVNĂ?CTVA, vypracovanie daĹˆovĂ˝ch priznanĂ­ (DPH, daĹˆ z prĂ­jmu, daĹˆ z motorovĂ˝ch vozidiel), spracovanie miezd, ĹĄtatistiky

UNIVERZAL TRADE s.r.o.

JESENNÉ ZĽAVY

Zà CLONY • Zà VESY GARN�ŽE

Žalúzie, sieżky, rolety aj hliníkovÊ

GARANCIA NAJLEPĹ EJ CENY

Zameranie • Nåvrh • Šitie • MontåŞ Kompletnå realizåcia na mieru

Tel.: 0905 474 663 , ZĂĄvodnĂĄ 3, Bratislava 32-0013-10

E-mail: okna@univerzaltrade.sk

16-0322

www.vuenne.sk / 0905 413 229

Kontakt: 0918 454 003

www.univerzaltrade.sk

32-0012-1

0903 969 611

Nà KLADNà DOPRAVA EXPORTNÉ BALENIE SKLADOVANIE

66-0007-3

6542 2387 0905 616 329

32-0050-3

Oprava a údrŞba vťetkých druhov striech, odkvapových systÊmov a klampiarskych prvkov aj na żaŞko prístupných objektoch.

Pråce vo výťkach

TýŞdenne do 100 200 domåcností

Alena MullerovĂĄ tel.Ä?.: +421 905 834 190 Jana SedlĂĄÄ?kovĂĄ tel.Ä?.: +421 903 511 533 mailovĂĄ adresa: alena.mullerova@gmail.com

52-0149

NajÄ?Ă­tanejĹĄie regionĂĄlne noviny

uĹž od

/m2

TO NAJLEPĹ I E NA PODLAHU...

lamiel: vĂ˝hody vinylovĂ˝ch lĂĄcia izo ĂĄ „ zvukov ĹĽ „ rozmerovĂĄ stĂĄlos sĹĽ no eÄž vit ra rĹžba a op „ jednoduchĂĄ Ăşd eva alebo kameĹˆa dr cia itĂĄ im lĂĄ na „ doko rgikov „ ideĂĄlne pre ale

DF

vinylovĂŠ lamely

luxusnĂ˝ celoploĹĄnĂ˝ koberec

Optimize 99 10,99

8,

/m2

sledujte nĂĄĹĄ facebook facebook.com/koberce.breno.sk

mĂĄme

saxony, ĹĄĂ­rka 4 m, podklad klad filc

B ZeXL Poradenstvo a individuĂĄlny prĂ­stup

Rezanie podlahovej krytiny na mieru

PlatĂ­ do 31. 10. 2019 alebo do vypredania zĂĄsob. Za prĂ­padnĂŠ tlaÄ?ovĂŠ chyby neruÄ?Ă­me. ZobrazenĂŠ fotografie sĂş len ilustraÄ?nĂŠ. Ceny sĂş uvedenĂŠ vrĂĄtane DPH.

BRENO.sk

najväÄ?ĹĄĂ­ vĂ˝ber

kobercov, PVC a vinylu

bytovĂŠ PVC

ponĂşkame tieĹž v ĹĄĂ­rkach

5m

KomplexnĂŠ sluĹžby zĂĄkaznĂ­kom sĂş pre nĂĄs samozrejmosĹĽou ObĹĄĂ­vanie kobercov

VĂĄĹĄ tovar VĂĄm dovezieme po celej SR

Koberec aj PVC VĂĄm profesionĂĄlne nainĹĄtalujeme

LQ]HUDW%UHQR5HJLRQSUHVV6.B[LQGG

-15 KUPĂ“N NA ZÂźAVU pri nĂĄkupe

%

PlatĂ­ len do 31. 10. 2019!

Vz�ahuje sa iba na tovar v predajni. Z�avy sa nes�ítavajú. Neplatí spätne, na sluŞby, na akciový tovar, ani na objednåvku.BZ 19-41 strana

1

52-0001-1

ov

veĞký výber dezÊn

Regionpress 10/2019

17,99


REDAKČNÉ SLOVO, hlavu hore / služby

BRATISLAVSKO Stáva sa aj to západ

Vydavateľ: REGIONPRESS, s.r.o.

Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417 reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA

Eva Horáková 0907 702 195 Mgr. Simona Psotná 0905 719 134 Silvia Vlasáková 0905 799 782 Distribúcia: Radovan Janega 0907 887 362 www.regionpress.sk www.facebook.com/regionpress.sk Šéfredaktor: Ivan Brožík DISTRIBÚCIA (100.200 domácností) Každý týždeň: Dlhé Diely, Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Petržalka, Devínska Nová Ves, Devín, Horský park, Záhorská Bystrica, Rusovce, Jarovce, Čunovo, Koliba, Kramáre

Odišiel majster Karel Gott, symbol generácií. Odišla pani Vlasta Chramostová, symbol vzdoru proti boľševickej svojvôli. Bolo výročie Václava Havla, Antona Bernoláka – oboje takmer verejnosťou nepovšimnuté. Veď prečo aj, stačí si pustiť z rádia vysmiatu kulisu a svet je hneď krajší, aj keď – ten rozhlasový či televízny, minimálne ten – je myšlienkovo a hlavne ideovo o ničom. Ak nie aj svet okolo nás v oveľa širšom , no slovenskom okruhu. Hoci, zostáva aj vďaka tomu tak príšerne prázdny. Len si to nevšímame, ignorujeme tú desivú skutočnosť, obchádzame ten fakt – na radosť mnohých iných. Zostáva mesiac do výročia Novembra 89. Ťažko ho z dnešného pohľadu nazvať nejak inak – zamatová revolúcia? Prevrat? Kozmetická úprava spoločenského zriadenia tými istými? Raz mávajúcimi na východ, keď sa hodí, zas na západ? Tými, ktorým sa popri

moci zachcelo aj bohatstvo, ktoré pred tridsiatimi rokmi akosi oficiálne možné v našich končinách nebolo? REGIONPRESS si bude spolu s vami, milí čitatelia, celý tento mesiac pripomínať, čo pre nás pôvodne mal znamenať November 89 a čo by mal znamenať aj v ďalších desaťročiach. V cykle Tridsať rokov zápasu o slobodu, nielen o jej účelové výklady nám bude dôležité momenty tohto medzníka našich dejín pripomínať uznávaný a skúsený diplomat, pán Tomáš Valášek. Začíname už v tomto týždni časťou, venovanou nástupu éry Michaila Gorbačova.

02/659 674 21, 0905 621 229

PALIVOVÉ DREVO 0911 990 463

16-0085

Ako a čím tento týždeň začať? Prvými rannými mrazmi už aj v nížinách? Zničenou úrodou vlašských orechov, ktoré napadol po celom Slovensku akýsi červovitý škodca? Alebo úplne z inej strany?

PLECHOVÉ GARÁŽE

PLECHY, voliery pre psov

0905 20 70 59

www.plechovegarazesk.sk

ELEKTROINŠTALÁCIE

VODA-KÚRENIE-PLYN »Vodoinštalatér 0904 307 824

SŤAHOVANIE, DOPRAVA »JOŽOVCI – sťahovanie, likvidácie, výnos, prenos nábytku. ZŤP, dôch – 10% 0903 594 868 Dispečing SK - 0950 333 222

HĹBKOVÉ

OPRAVA PRAČIEK »MAX–NONSTOP VŠETKY TYPY PRÁČOK 02/63 83 02 51, 0903 971 472, 0918 741 618

94.750 100.200 33.080 31.290 28.510 16.370 31.310 27.450 54.930 34.140 18.210 38.810 27.920 34.570 40.560 59.430 46.550 18.990

Bratislavsko Východ Bratislavsko Západ Dunajskostredsko Galantsko+Šaliansko Hlohovecko+Sereďsko Komárňansko Levicko Malacko Nitriansko Novozámocko Pezinsko Piešťansko+NM+MY Senecko Senicko+Skalicko Topoľčiansko+PE+BN Trenčiansko+DCA+IL Trnavsko Zlatomoravsko

Stredné Slovensko BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA

50.530 29.120 35.020 30.690 41.690 36.230 28.230 41.340 39.560 27.490 52.120

BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

33.870 28.710 26.640 83.740 20.730 12.970 29.620 41.130 42.845 32.750

Banskobystricko+BR Kysucko=CA+KM Liptovsko=LM+RK Lučenecko+VK+PT Martinsko+TR Oravsko=DK+NO+TS Považsko=PB+PU Prievidsko Zvolensko+DT+KA Žiarsko+ZC+BS Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP Gemersko = RV+RS+RA Humensko=VT+SV+ML Košicko Košicko okolie Ľubovniansko Michalovsko+TV+SO Popradsko+KK Prešovsko+SB Spišsko+LE+GL

Komunita ľudí, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti, sa rozrastá, pracuje, podniká a pripravuje projekt domu sociálnych služieb. Kúpili si pozemok, navozili naň staré tehly a vybavujú si stavebné povolenie. Ďalšia „dobrá“ pani napísala sťažnosť na úrady, ktoré donútili ľudí z komunity stavebný materiál do niekoľkých dní odviezť. Pozemok je ich, od susedných stavieb vzdialený desiatky metrov, stavba je povolená obecným úradom, ale zákon je zákon. Táto pani sa teraz môže tešiť, že sa zo svojho domu nebude vidieť na tehlu, ktorú si na dom sociálnych služieb navozili chudobní ľudia. Zo svojej záhrady, vzdialenej desiatky metrov, si môže užívať pekný výhľad a písať ďalšie petície a sťažnosti. Tešili by ste sa z okradnutia chorého dieťaťa, alebo z porazenia chudobného a slabého človeka? Modlím sa za vás ľudia, ktorí škodíte, aby vám bolo odpustené a stretli ste sa raz v so svojimi obeťami v nebi.

» Ján Košturiak

2

ZVIERATÁ

POLIENKA aj GUĽATINA

OPRAVA TV, ELEKTRO

Najsuchšie drevo je zo zimnej ťažby, neváhajte! 0917 649 213

PÔŽIČKY MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

SLUŽBY 16-0311

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

Mali ste niekedy radosť z toho, keď ste niekomu ublížili? Normálny človek sa zahanbí, ak niekomu neúmyselne spôsobí škodu alebo zlo. Sú však ľudia, ktorí škodia druhým s radosťou. Kedysi sme sa prechádzali s lekárom na detskej onkológii. Bola to smutná prehliadka. Lekár sa ma spýtal, či si viem predstaviť, že by niekto tieto choré deti okrádal. Nechápavo som sa na neho pozeral a on mi rozprával príbehy hrubého okrádania tejto nemocnice na predražených obchodoch cez nastrčené firmy. Pani krčmárka pri Žiline opila a okradla chudákov z útulku. Jedna pani, ktorá si riadne nerobila svoju prácu sa hodila na maródku a neoprávnene si v noci fotografovala interné dokumenty svojho zamestnávateľa – domu sociálnych služieb pre chudobných ľudí. Počas roka “maródky” rozpútala vojnu sťažností, udaní a trestných oznámení s cieľom zničiť dielo, ktoré pomáha ľuďom v núdzi. Požaduje veľa peňazí, inak vraj so svojimi útokmi neprestane. Je hrozné, koľko ľudí dokáže zamestnať a koľko zla vytvoriť takáto pani, ktorú baví robiť druhým zle. Táto pani sa sťažuje na porušovanie svojich práv, ale zákon porušuje ona.

PALIVOVÉ DREVO

BEZPEČNOSŤ PREPRAVA

Výmena tesnenia a oprava všetkých druhov a typov

ČISTENIE PONUKA PRÁCE ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

OKIEN

0903 791 159

24-0019

Západné Slovensko

S radosťou škodiť

KRTKOVANIE

ČISTENIE

KÚPIM VZDELANIE

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

KURZY AUTO MOTO

NON STOP

www.upchaty-odpad.sk

KRTKOVANIE ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

KANALIZÁCIE

0915 213 700

DOVOLENKA REMESELNÍCI

OKNÁ 16-0010

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

10-0029

sedačky, postele, koberce, kožené sedačky www.tepovaniekm.sk tel.: 0949 85 11 10

OPRAVA CHLADNIČIEK »ZIMMERMANN 0905 54 74 76 »Matúš 0905 616 431

Karol Mikláš

TEPOVANIE

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

»Maľovky–stierky–obklady –omietky aj menšie práce 0940 384 665 »GLAZOVANIE VANÍ. 29 rokov prax, 5 rokov záruka. Cena 70 €. Tel.: 0904 267 926 www.glazovanievani.estranky.sk »Elektroinštalácie 24 hod. Prípojky, práca s plošinou do 22m. Revízne správy. Vytyčovanie káblových porúch. Pílenie stromov, orezy aj pod napätím. Projektovanie 0904 466 149

Mimochodom, pevné zdravie vám, akási nová epidémia sa totiž šíri – mnohí, ktorí majú za ušami, sú zrazu na péenkách. No, niektorí aj celé roky. Len aby sa vyhli spravodlivosti. Iní tak, operatívne... podľa aktuálnych predvolaní na súdne pojednávania. Sme tridsať rokov po Novembri 89!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Komerčná riadková inzercia REMESELNÍCI

16-0311

Martinčekova 17 BRATISLAVA bratislavsko@regionpress.sk

»

NÁTER BYTOVÝCH DVERÍ A OKIEN

59-0325

Redakcia:

Najčítanejšie regionálne noviny

45-0006

2

PREPRAVA


bratislavsko západ

POLITICKÁ INZERCIA / spomíname, služby

BÝVANIE JE JEDNA

ZO ZÁKLADNÝCH POTRIEB ˇ CLOVEKA

Túžiť po vlastnom bývaní nie je nič nezvyčajné. Prešli alebo prechádzame si tým všetci. Presný model, kedy by sa mal človek osamostatniť, zrejme neexistuje. Na  každého raz dôjde. Takto zvykli rozprávať naši prarodičia. Oni ešte zažili časy, kedy bývalo viac generácií pod jednou strechou. Možno práve z tých čias pramení naša túžba po  vlastnom bývaní. Potreba mať vlastnú strechu nad hlavou vôbec nemusí súvisieť s vekom, ale skôr s vnútorným pocitom niečo v živote dokázať, vedieť sa postarať o seba a  o  svoju rodinu. A  ako sa k  nej dá dostať? V  podstate veľmi jednoducho. Stačí sa rozhodnúť. Jedno miesto, veľa možností Keď zistíte, že nastal čas na zmenu bývania, poznáme miesto, kde vám určite dobre poradia. Za  27 rokov svojej existencie v  ňom odborníci nazbierali toľko skúseností, že ich nevyvedie z miery akákoľvek zmena v legislatíve. Poznajú životné situácie ľudí v každom kúte Slovenska. Tým miestom je Prvá stavebná sporiteľňa. Každý vek má svoje potreby V PSS vám poradia bez ohľadu na to, koľko máte rokov. Veď v každom veku ľudia túžia bývať podľa svojich predstáv. Možno sa práve vy nájdete v niektorej z nasledujúcich skupín. Mládež Ak ste ešte mladí, študujete, nemusíte utekať z  rodičovského hniezda hneď po  dovŕšení plnoletosti. Pokojne doštudujte ale už teraz

myslite na to, ako a  kde budete bývať. Keď už máte akú takú predstavu, začnite si sporiť v PSS. Nezabudnite, že podľa najnovšej legislatívy vám banky požičajú na bývanie najviac 80 % z ceny nehnuteľnosti a zvyšok si musíte doplniť z vlastných zdrojov. Práve preto je dôležité začať so sporením čo najskôr. Vyčleňte si čiastku, ktorú budete vkladať na účet stavebného sporenia a  uvidíte, ako vám budú úspory rásť. Že neveríte? PSS tým, ktorí sa rozhodli sporiť a  pri dohodnutom šesťročnom sporení splnia stanovené podmienky, pridá k základnej úrokovej sadzbe z vkladov, percentá navyše.

ku. Pre sporiaceho klienta má PSS pripravených až 50 000 €. Pri ich dlhej, maximálne 30-ročnej splatnosti, a  teraz aj mimoriadne nízkej úrokovej sadzbe vás nezaskočí ani výška mesačnej splátky. Ak sa vám vo vašom, už zabývanom, príbytku nechce nič zásadné meniť, oživte ho drobnou modernizáciou. Využiť na to môžete úver na zariadenie domácnosti do výšky 7 000 € a so splatnosťou 8 rokov.

Seniori Ani by ste neverili, akú dôležitú funkciu v rodinných financiách zohrávate. Idete príkladom svojim deťom i vnúčatám. Učíte ich Ľudia v produktívnom veku zodpovednému prístupu k peniazom a ak im Vašou výhodou je, že máte svoju ekonomi- vaše deti uzatvorili zmluvu o stavebnom spoku vo vlastných rukách. Poberáte príjem, rení v PSS, môžete im tiež prispieť drobnou s  ktorým ste sa naučili hospodáriť. Môžete čiastkou. Ste vo veku, v  ktorom si bývanie si v PSS sporiť i využiť niektorý z ponuky jej prispôsobíte vlastným potrebám. Ak máte výhodných úverov zo stavebného sporenia. nasporené v PSS, k dispozícii máte úvery zo Či chcete rekonštruovať, kupovať i  stavať, stavebného sporenia s  podmienkami, ktoré na  každý účel má PSS riešenie. Neverili zvládnete aaj s  nižším príjmom. Iste, vá by ste, ale úvery zo stavebného spováš vek vám neumožní ne využ renia v  PSS sú odteraz výrazne využiť maximálnu dobu PSS VÁ MV spla dostupnejšie pre všetky príj-splatnosti úveru, až V ÚSTR YJDE 30 rokov, no vďaka mové kategórie. Na  kúpu ETY! Neváhajt sp je vhodný úver zabezpečený sporeniu získate mea zavolajt e sa informovať d nehnuteľnosťou do  170  000 € dziúver či stavebný 02/58 5 e na telefónne čís 5 lo  5 ú a  na  rekonštrukciu postačí úver s  mimoriadtujte niek 8 55 alebo konta k n ten, pri ktorom nemusíte použiť ne výhodnou úroných zást torého z obchod u pcov ko svoju nehnuteľnosť ako zábezpekovou sadzbou. na www zo zoznamu .pss.sk.

BZ 19-41 strana

3

3


zdravie / služby

4

Najčítanejšie regionálne noviny

Hyperglykémia ráno nalačno

PLASTOVÉ a hliníkové

Navyše hlavne u diabetikov, ktorí užívajú inzulín, príčinou môže byť stav nazvaný Somogyiho efekt. Ak je dávka inzulínu večer vyššia, ako je potrebné, v  noci sa môže vyskytnúť hypoglykémia, ktorú diabetik ani nemusí vnímať, ale telo na ňu zareaguje zvýšeným uvoľnením cukru a  výsledkom je ranná hyperglykémia. Inou príčinou môže byť Dawn fenomén, nazývaný aj fenomén svitania, ktorý býva u diabetikov 1. typu. Večer aj v noci majú dobrú hladinu cukru v krvi, ale ráno už majú vysokú hladinu, hovoríme, že inzulín „nedoťahuje“ a častou príčinou je účinok rastového hormónu. Ak je ráno zistená zvýšená hladina a  cez deň už je v  norme, nedeje sa nič závažné. Ak je ráno trvalo zvýšená hladina, je potrebné sa poradiť s  lekárom. Ak je dlhodobo glykémia ráno vysoká a  rovnako aj cez deň, ide o  stav, ktorý sa rieši zmenou liečby, aby sa predišlo vzniku vážnych komplikácií na dôležitých cievach.

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy metabolizmu a výživy

41-0133

Otázka: „Ráno mávam vyššie hodnoty cukru na lačno, ako cez deň po jedle, prečo je to tak, keď večeriam okolo 17.30, potom už nič. Čo sa týka diéty, snažím sa ju dodržiavať. Ďakujem.“ Dobrý deň, je to veľmi častá otázka tých diabetikov, ktorí majú vyhovujúci hladinu cukru večer, a preto ich prekvapuje, ak majú zvýšenú hladinu ráno a pritom v noci nič nejedia. Všeobecne možno povedať, že na hladine glykémie ráno sa nepodieľa iba skladba potravy večer, ale aj prirodzený proces uvoľňovania cukru zo zásob v pečeni, ktorý dominuje hlavne v noci, keď spíme a prirodzene nekonzumujeme jedlo. U zdravého človeka fungujú pri dosiahnutí požadovanej hladiny cukru v  krvi v  čase spánku kontrolné mechanizmy. Tieto môžu byť a zväčša aj sú, u diabetika narušené. Ďalším faktorom je inzulínová rezistencia, stav typický u diabetikov 2. typu. Bunky nie sú schopné účinne využívať inzulín na zníženie hladiny krvného cukru. Okrem toho je nadránom a  skoro ráno dôležitý vplyv hormónov, ktoré majú svoje úlohy, ale ako vedľajší účinok znižujú účinku inzulínu. Výsledkom môže byť ranná zvýšená hladina krvného cukru. Ide hlavne o kortizol, rastový hormón, glukagón, andrenalín a noradrenalín.

OKNÁ

okná na schodiská, pivnice, byty HLINÍKOVÉ BRÁNY POŠTOVÉ SCHRÁNKY

KVALITNÉ OKNÁ KVALITNÁ A ČISTÁ MONTÁŽ

02/ 64 284 315 0905 47 91 92

75-34

Y AV

52-0003

ZĽ alex9@stonline.sk Drobného 27, 841 01 Bratislava

4


ako na peniaze

bratislavsko zĂĄpad

5    %"! '  # #  !  )+  ( * '  # !  " (  " (& ' (  !+    $ &") ?1"-+1 * !+)8 *+./% !+ .%$+(*'+* %0#0./ )%(%- !3 "0- H+ 4*)"*8 A" * 'A!:$+ ,- 0&? "$+ H(+1"' * (+1"*.'0 13 $8!44GA"*%"?1"-+)*@1 *%"1+1@>'" "0- ! 4H%/'0 &?( .? 1 ,(/*+./% ,-;.*"&>%" ,-1%!(8 ,-" ,+.'3/+1 *%"?1"-+1*@1*%"+)"!4"*%" ,+H/01@*%)%"''/+-:4/@ $/+,-1% !%"( *'3 )+$(% !G %" %*% %+1( 8-+!*8*'(+1"*.''/+-8)8 +13 4 /+$+ A" . *%"'/+-: !+)8 *+./% A ,-;(%> 4!(A0&? + ,-1@ $ !1+ $ )".% + $ . 4!8 A" /"),+ -./0+&")0?1"-+1./-+ $04)%"- *%(+@))%*0(@-+'.4!1("/*: )".% " 41@>%( +&") ?1"-+1 + )%("0-/"*/+-+'/++(-./6("*5+

 )%(%<*+1 !($+!+"&>%" $+! *+/"*%" .? 1>' !1 ("/*: )".% " ,-;(%>)8(+ F+ . *"4)"*%(+ .? *;4'" ?-+'3 '/08(*" . ,-%")"-*8 ?-+'+1: .

!434*+1@ $?1"-+1*@1*%",+ $30&?*$%./+-% '3*&*%A>"&?-+1*% +'+(+   /' % $ 19H>%* E0!; *",+ %G0&" '+ 48GA (! ,+ (", >+)@1*;./',-"&10&"*&)9 1 "*8 $ *"$*0/"E*+./; '/+-: -./?

*"$*0/"E*+./% $ .? "*3 +  13>>%" '+ +(% 1 -+'0 '"D % $ >//%./% %4H(%,+!-+*".("!+1G -81"-./ %"**"$*0/"E*+./;&"&1 '/+-@ 0 )*+$@ $ 131+(81 +13 @)+!+-*; %!%.'0/0&?H%0A&"/-$

1@-4*" -@ $("&>%" '+ ?-+'3 +! E ?!&+1 7//%./% ':$+ ?-!0 . "*3*+1@ $*"$*0/"E*+./;41@>%(%4 ,+.("!*@-+'+ ,-%"2%./0&? % $ *"$*0/"E*+./% $ % $ -./ !+.%$+( !+'+* ,+-+1**;.-+'+) . "*3 "2%./0&? % $ *"$*0/"E *+./; 41@>%(% A +  -% *+1@ $

,-"$-%/3 .?H.*8 ?-+1"C %"* !+ )+13/+10A,-"!./10&"0(%*0 '/+-8 )=A" .,E.*?G ,-"!+1>"/'@) ,-")(!@ $E0!;&"/"*/+1@1+&-%4%'+ 1@+/18-+/84'0'"!3.%0!?)= G 3/!+1+(%G*'3/+/%A)=A0,+.'3/ *?G?1"-*)2%)8(*" $+!*+/3 *"$*0/"E*+./%,-%H+))&?&D(>%"

,+!)%"*'3'/+-:)0.%.'?)G &")1>"/'@ $?1"-+1'(%"*/*")=A" ,-".%$*0G *8.++' &"$+ H%./:$+ ,-;&)0 .'?)&? & 1>"/'3 &"$+ ,+ 1%**: ,(/3 .,(8/'3 3 . 0%./% (% A" * 'A!:$+ H("* !+)8 *+./% 4+./*" 1% '+ A%1+/*: )%*%)0) ,(0. -"4"-1 +)%*8 % * .,+-"*@ $,"C4;?1"-0&"/'*%" ("*-+40)*+0(",-"19H>%*0E0!;& &"!%*+0 )+A*+0 1-%*/+0 '+ . ' 1(./*"& *"$*0/"E*+./% !+./G 6*". A%&")"1!+"'"!3.%)8(+'/+)=A" !+1+(%G 13-%">%G .1+&" @1*%" %*' '+$3,+/"'8-*3)?1"-+)-"/+H;) .'=-H(+1"'4H*".,+-%G/@)(",>%" ,-" *"$+5 4$+!*+/%( +!+-*;' * B ** %" +)8> +!$+-*@ 4 -/*"-. -+0, !"8(*3 4H%/+' ,-" .,+-"*%" * @1*%"&"0A,+H.>/?!%'/+*%" &" )+A*: /' ,(/; A" H;) .'=- /@) (",>%",/%)8(*"&"4HG.%+!'(!G 0A 4 ,-1"& 1@,(/3 + 1>"+" *+./% 1>' ,(/; ,-1%!(+ 6(",>%" *".'=- '+*%'!35'*%"'/+@1 -+'+11 ,+!*8&)" ,(/; "0- )".H*" )%*%"  "0- "4 /+$+ 3 +( 1(./*;'+)*"$*0/"E*+./%/+&",-% *;4'3 $ ?-+'+ $ -./? % $ "*8 $ *"$*0/"E*+./; /8 *&)"*"& 1@$+!*8 (/"-*/;1

Âť dd

Raiffeisen banka: Tatra banka, a. s., odĹĄtepnĂ˝ zĂĄvod Raiffeisen banka

0 % Ă&#x161;ROK ROÄ&#x152;NE NA PĂ&#x201D;Ĺ˝IÄ&#x152;K Y A Ĺ˝ DO 2 0 0 0 EUR

ParĂĄdna pĂ´ĹžiÄ?ka vĂĄs nezaĹĽaŞí

Viac informĂĄciĂ­ o podmienkach akcie a jej trvanĂ­ zĂ­skate v poboÄ?ke alebo na www.paradnapozicka.sk. Sme banka najspokojnejĹĄĂ­ch klientov na Slovensku.

32-0139

Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk

B1925701010_rb_pozicka_inzercia_207x137_0919.indd 1

19.9.19 10:01

BZ 19-41 strana

5


30 ROKOV NOVEMBROVEJ REVOLÚCIE / služby

6 rokov

NOVEMBER 89

Najčítanejšie regionálne noviny

SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii

1

Gorbačov nechtiac spustil demokratickú revolúciu 17. novembra to bude 30 rokov, čo sa začal rúcať komunistický režim. Česká a slovenská časť histórie je relatívne dobre zmapovaná, menej je už však známe o tom, čo umožnilo revolúcii vo svete prebehnúť relatívne bezbolestne?

Táto úvaha sa nemôže nezačať inak ako osobou Michaila Gorbačova. Komplikovaného človeka, ktorý síce vytvoril podmienky pre demokratické revolúcie v Európe, ale aj to neskôr oľutoval, keď sa mu udalosti v samotnom Sovietskom zväze vymkli spod kontroly. Jeho úmyslom nebolo dať slobodu národom strednej Európy, tobôž nie iným republikám ZSSR.

Gorbačovov „omyl“

Niečo sa muselo stať

Keď v r. 1986 oznámil perestrojku (reformu), mal oveľa skromnejší cieľ: posilniť sovietsky komunizmus ozdravením ekonomiky. Gorbačov nebol osloboditeľ ani demokrat, bol to inteligentný komunistický funkcionár, ktorý pochopil, že bez oživenia hospodárskeho života ZSSR pod jeho vedením zbankrotuje. A rozhodol sa s tým niečo urobiť.

Sovietsky zväz ťahala nadol kombinácia nízkych cien ropy a plynu, vysokých výdavkov na zbrojenie a nekompetentný manažment. Krátko po príchode do funkcie sa Michail Gorbačov na Islande stretol s americkým prezidentom Ronaldom Reaganom a pripravili spolu niekoľko nových dohôd o obmedzení jadrových arzenálov. Tým de facto zastavili preteky v zbrojení – a zároveň aj astronomické sovietske výdavky na obranu. Popritom Gorbačov spustil hospodársku reformu. Pripustil súkromné vlastníctvo (v r. 1988) a otvoril diskusiu o iných eko-

Slovenčina naša

Nie jadro pudla, ale podstata. Nie posúvať (poznanie), ale zdokonaľovať sa, získavať vedomosti.

nomických modeloch ako centrálne plánovanie. ■ Poučenie pre Slovensko To bolo pôvodným cieľom slávnej glasnosti – nie Dnes už sa to zdá byť dávna história. Ale niečo ukončiť komunizmus, ale vniesť nový prístup do z nej platí pre Slovensko dodnes: Aj menšie krajiny manažovanie sovietskej ekonomiky. si vedia písať vlastnú históriu; nie sú len bábkami v rukách tých väčších. Gorbačov nikdy neplánoval ■ Nečakaný dôsledok Gorbačov podcenil, koľko frustrácie a hnevu dať Československu slobodu, či Slovensku nezávissa pod pokrievkou komunizmu za tých nie- losť. Viac-menej nechtiac vytvoril podmienky pre koľko dekád nazbieralo, nielen v  Sovietskom zmenu a  ľudia u  nás a  inde, ktorí pochopili, aká zväze, ale aj v „bratských“ socialistických kra- príležitosť sa naskytla, ju využili na sto percent. jinách. Gorbačovove kroky poňala verejnosť za Chcelo to len odvahu a  imagináciu, a  to sú dve hranicami ZSSR ako právo spochybniť celý komu- vlastnosti, ktoré by mali ctiť našu diplomaciu aj do nistický režim. Veď keď už padli tabu plánovanej budúcnosti. Tomáš Valášek ekonomiky a  večného zápasu s  kapitalistickými Glasnosť nepriateľmi, prečo nie otvoriť aj iné otázky, ako samotný monopol komunistickej strany a ideológie? Glasnosť podľa Michaila Gorbačova neznamenala Márne namietali miestni pohlavári ako Miloš Jakeš potrebu ukončiť komunizmus, ale vniesť nový prístči Erich Honecker, že Gorbačov to tak nemyslel. up do manažovanie sovietskej ekonomiky. Ak ju

Začali to Poliaci

Proti komunizmu sa postavili najskôr Poliaci, potom obyčajní východní Nemci (masovým útekom na Západ v lete r. 1989) a neskôr maďarská vláda (ktorá nemeckým utečencom otvorila hranice do Rakúska). Keď sme sa neskôr pridali my – a potom v decembri Rumuni – už bolo neskoro brzdiť. Keď sa začal rúcať samotný Sovietsky zväz, Gorbačov ešte vyslal tanky do pobaltských krajín. Ale ani ich nezávislosti už nevedel zabrániť a neskôr ho vojenský puč v Moskve odstránil od moci.

nemajú držať nad vodou ceny ropy, usúdil sovietsky líder, tak to bude musieť urobiť talent novej generácie manažérov.

O autorovi Tomáš Valášek je riaditeľom európskych operácií Carnegie nadácie pre medzinárodný mier a bývalým veľvyslancom Slovenskej republiky pri NATO.

Slovenčina naša Nie vezmi na to jed, ale spoľahni sa.

www.renovacia-dveri.eu Obhliadka, poradenstvo - renovácia dveri a cenová ponuka u Vás - kľučky, zámky, sklo doma - služba - nové dvere a zárubne zdarma !!! - renovácia vstavaných skriň

NAŠE SLUŽBY PRE VÁS:

0907 332 761 0915 324 286

Odeská ulica 75, 821 06 Bratislava,

renovacia@renovacia-dveri.eu

94-0008-3

obhliadky: 0905 605 934 prevádzka: 0948 288 791

6

Bernolákovo, Senecká cesta 142


POLITICKĂ INZERCIA / sluĹžby

ObÄ?ianska riadkovĂĄ inzercia

DĂ MSKE ODEVY MOLET MĂ&#x201C;DA 42-64

ObÄ?ianska riadkovĂĄ inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj

KabĂĄty, bundy, spoloÄ?enskĂŠ odevy,

08 STAVBA

ÂťKĂşpim havarovanĂŠ alebo motoricky poĹĄkodenĂŠ auto, motocykel. Tel. 0905 218 938

03 BYTY / predaj ÂťPredĂĄm 2-izb byt v MalackĂĄch na sĂ­dlisku Juh, posch. 1/8, 52 m2, + pivnica, novĂĄ fasĂĄda (zateplenĂĄ bytovka). V blĂ­zkosti obchody, ĹĄkĂ´lka, poĹĄta, zdravotnĂŠ stredisko. Cena 75.000 â&#x201A;Ź, k dispozĂ­cii ihneÄ?, s moĹžnosĹĽou vybavenia hypotekĂĄrneho Ăşveru, nie som RK. Tel. 0948 091 425

kostĂ˝my, blĂşzky, pulĂłvre, riflovĂ˝ tovar, nohavice, sukne, pĂĄnske obleky, koĹĄele, spoloÄ?enskĂŠ a svadobnĂŠ odevy a Ăşpravy odevov Stupava, MlynskĂĄ 2. Tel.: 0904 044 966 Malacky, ZĂĄmockĂĄ 1 (Hotel Atrium) Tel.: 0904 466 875

52-0152

02 AUTO-MOTO / inĂŠ

7 ZdravĂ˝ rozum je najlepĹĄĂ­ recept

ÂťPredĂĄm sklolaminĂĄtovĂŠ Ĺžumpy o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov a vodomernĂŠ plastovĂŠ ĹĄachty. Cena od 650 â&#x201A;Ź. Doveziem, osadĂ­m, vykonĂĄm aj tlakovĂş skúťku. T.Ä?.: 0905 925 991

09 DOMà CNOSŤ 10 Zà HRADA A ZVERINEC 11 HOBBY A ŠPORT

04 BYTY / prenĂĄjom

ÂťKĂşpim starĹĄiu vzduchovku alebo babetu. Tel. 0907 374 235 ÂťKĂşpim hodinky, hodiny, mince, bankovky, odznaky. Tel.: 0903 753 758

05 DOMY / predaj

12 DEŤOM

06 POZEMKY / predaj

13 RĂ&#x201D;ZNE / predaj

07 REALITY / inĂŠ

14 RĂ&#x201D;ZNE / inĂŠ

ÂťKĂşpim byt v Bratislave 0907 402 507 ÂťPredĂĄm ornĂş pĂ´du v Budmericiach 0902 192 512 ÂťKĂşpim rodinnĂ˝ dom, SP alebo byt 35 km od Bratislavy. Tel. 0903 765 606

15 HĽADà M PRà CU

* (0$"&41"   (!"  #' !#* ! &'!"  " !,#'#%,2!"#'+ -'! 6)&. -&2!-&#!$!" #'+ &'!" #'! & 2),2!" !&'!# !-.1# +! #,  !0'! # 0- !-.1 !&#/ !&'!"#/ #0"#0--+ #'&1!& !" #* !, '! & !#0#""." !  !% &&2" 

â&#x20AC;˘ Stavba teplovzduĹĄnĂ˝ch krbov a teplovzduĹĄnĂ˝ch rozvodov â&#x20AC;˘ VloĹžkovanie komĂ­nov â&#x20AC;˘ RekonĹĄtrukcia starĂ˝ch komĂ­nov â&#x20AC;˘ Obhliadka komĂ­na zdarma

GrĂśhling: Reforma ĹĄkolstva? UĹž teraz ju robĂ­me

05 DOMY / predaj 06 POZEMKY / predaj 07 REALITY / inĂŠ 08 STAVBA

ZASKLIEVANIE

09 DOMà CNOSŤ

CHCETE SI PODAŤ INZERà T ?

BALKĂ&#x201C;NOV A LODĹ˝IĂ?

NAMI M

predseda SaS

Ĺ kolstvo

04 BYTY / prenĂĄjom

ER

NA N www.kominicek.sk 0905 702 276 â&#x20AC;˘ 0917 850 155

, NĂ? SERVIS POZĂ ORNUTOÄ&#x152;VANĂ?CH SYSTĂ&#x2030;MOV

Richard SulĂ­k

03 BYTY / predaj

ZĽAVAEZ

JEME POSKYTU

PolitickĂŠ strany sa predhĂĄĹ&#x2C6;ajĂş v darÄ?ekoch voliÄ?om a zĂĄroveĹ&#x2C6; zamlÄ?ujĂş, Ĺže tieto darÄ?eky zaplatĂ­te sami cez vyĹĄĹĄie dane a dlhy. SaS AKO JEDINĂ ZĂ SADNE ODMIETA VYĹ Ĺ IE DANE A AKĂ&#x2030;KOÄ˝VEK NOVĂ&#x2030; DANE. ZĂĄroveĹ&#x2C6; vravĂ­me - menej regulĂĄcie, menej byrokracie. MĂĄme ÄžudĂ­ s rieĹĄeniami pre vĹĄetky dĂ´leĹžitĂŠ oblasti. Lucia Ä&#x17D;uriĹĄ NicholsonovĂĄ, BraĹ&#x2C6;o GrĂśhling, Alojz BarĂĄnik, Eugen Jurzyca, Martin Klus, Jana CigĂĄnikovĂĄ, Karol Galek, Anna ZemanovĂĄ, Ä?i Jarmila HalgaĹĄovĂĄ. A pribudli Ä?alĹĄĂ­ â&#x20AC;&#x201C; Monika FilipovĂĄ z ministerstva vnĂştra, ktorĂĄ bude maĹĽ na starosti zoĹĄtĂ­hlenie ĹĄtĂĄtnej byrokracie, bĂ˝valĂ˝ elitnĂ˝ vyĹĄetrovateÄž NAKA Pavol Milan, Zuzana Ĺ ubovĂĄ, ktorĂĄ sa postavila rozkrĂĄdaniu eurofondov. JĂĄn KroĹĄlĂĄk sa venuje mladĂ˝m ĹĄportovĂ˝m talentom a Jozef DrahovskĂ˝ je ĹĄpiÄ?kovĂ˝ dopravnĂ˝ analytik. Ich vzĂĄcne skĂşsenosti pribudnĂş do uĹž teraz skvelĂŠho programu SaS. MoĹžno ste zachytili, Ĺže v SaS sme si preĹĄli menĹĄou vnĂştrostranĂ­ckou bĂşrkou a som rĂĄd, Ĺže je uĹž na nami. V Ĺživote je to tak, Ĺže Äžudia prichĂĄdzajĂş aj odchĂĄdzajĂş. Samozrejme, mrzĂ­ ma to, ale urobil som vĹĄetko. Ako sa hovorĂ­, â&#x20AC;&#x17E;vÄ&#x203A;tru deĹĄti neporuÄ?Ă­ĹĄâ&#x20AC;&#x153;. InternĂŠ zĂĄleĹžitosti nerieĹĄim na verejnosti. Ako prvĂĄ strana sme schvĂĄlili kandidĂĄtku a sme pripravenĂ­ spraviĹĽ Slovensko lepĹĄĂ­m.

02 AUTO-MOTO / inĂŠ

15-0004

&2#!*%41)#& 

,*,( $/($/( 31)#&(+(!".$/(-* !%/(0*+

komĂ­nov

01 AUTO-MOTO / predaj

VACĂ?CH ZASKLIE OV M Ă&#x2030; T S SY

10

AKCIA na rok 2019 podÄža vĂ˝beru Ä&#x201A;Ä&#x201E;Ĺ&#x2013;øðúýðĂżÄ Ä&#x17D;óÝÞĂşÄ&#x2026;Ă´Ä&#x192;øýÞÄ&#x2026;Ĺ­ĂłÄ ĹąĂ¸Ă°Ăş Ä&#x201A;øôĹ&#x203A;úðĂżÄ ĂžÄ&#x192;øáßÄ&#x2C6;Ä&#x2030;Ä&#x201E;

yýÞŹÄ&#x201A;Ä&#x192;Ă´Ä&#x2026;Ă˝Ä&#x17D;Ä&#x2030;ĽðÄ&#x2026;Ă°ZĂżÄ Ă¸ÞùÚôóýÄ&#x17D;Ä&#x2026;úôYEZÄ&#x2030;Ă°Ä&#x201A;úÝôýĹ

DemontåŞ a odvoz starých råmov ZDARMA

POĹ LITE SMS

rÄ&#x201E;ýúÄ?ýĢßÞóôÝÄ&#x2C6;Ä&#x201A;Ĺ?Ä&#x2026;Ä&#x2C6;Ä&#x201A;Ä&#x192;Ă°Ä&#x2026;ôýĢÄ&#x2026;ÞùòáÞóýôÚúðýòôÝÄ&#x17D;Ä Ă¸Ă¸ ýðÄ&#x201E;ĂťDvojkrĂ­Ĺžnej 33, Bratislava 5|ÞóÄ&#x201E;ýðÚÄ&#x201A;úĢnøÄ&#x201A;ĂşÄ&#x201E;ÿøòô6 (Po: 8.00â&#x20AC;&#x201C;19.00, Ut: 8.00â&#x20AC;&#x201C;16.30, Str: 8.00â&#x20AC;&#x201C;19.00, Ĺ tvr: 8.00â&#x20AC;&#x201C;16.30, Pia: 8.00â&#x20AC;&#x201C;16.30, So: 9.00â&#x20AC;&#x201C;13.00)

Branislav GrĂśhling pracuje ako poradca pre ĹĄkolstvo na Bratislavskom samosprĂĄvnom kraji. Tam ukazuje, Ĺže ĹĄkolstvo sa dĂĄ reformovaĹĽ aj zdola, bez podpory parlamentu Ä?i ministerstva. GrĂśhling pracuje pre BratislavskĂ˝ kraj uĹž dva roky. Odvtedy zaÄ?al v krajskom ĹĄkolstve prinĂĄĹĄaĹĽ novĂŠ rieĹĄenia. Kraj uĹž druhĂ˝ rok uÄ?iteÄžom preplĂĄca krúŞky a aktivity po vyuÄ?ovanĂ­, zaÄ?Ă­najĂşcim uÄ?iteÄžom navyĹĄuje plat o 100 eur, konÄ?iacim zvyĹĄuje odchodnĂŠ a vĹĄetkĂ˝m uÄ?iteÄžom umoĹžĹ&#x2C6;uje bezplatne ĹĄtudovaĹĽ cudzĂ­ jazyk. â&#x20AC;&#x17E;MotivovanĂ˝ uÄ?iteÄž je spokojnĂ˝ uÄ?iteÄž. Preto uÄ?iteÄžom preplĂĄcame aj krúŞky, za ktorĂŠ doteraz neboli platenĂ­. Ide na to cez 100 000 eur mesaÄ?ne,â&#x20AC;&#x153; hovorĂ­ GrĂśhling. Okrem toho na ĹĄkolĂĄch v kraji zavĂĄdzajĂş modernĂŠ odbory Ä?i podporujĂş vyuŞívanie fondov a projektov, vÄ?aka ktorĂ˝m si uÄ?itelia aj ĹĄtudenti mĂ´Ĺžu vycestovaĹĽ do zahraniÄ?ia a spoznaĹĽ tam ĹĄkolstvo. Za dva roky zĂĄujem o ĹĄkoly, ktorĂŠ zriaÄ?uje BratislavskĂ˝ kraj, narĂĄstol aĹž o 25 %. â&#x20AC;&#x17E;S reformou ĹĄkolstva netreba Ä?akaĹĽ na ministerstvo. Na Ĺžupe nechceme ĹĄkoly iba udrĹžiavaĹĽ pri Ĺživote. Chceme ĹĄkolstvo zlepĹĄovaĹĽ pre Ĺžiakov aj uÄ?iteÄžov,â&#x20AC;&#x153; hovorĂ­ Branislav GrĂśhling, ktorĂ˝ je zĂĄroveĹ&#x2C6; poslancom NR SR za SaS a tĂ­mlĂ­der pre ĹĄkolstvo.

B.O.MAX BRATISLAVA s.r.o. Ă°Ä&#x201E;Ä&#x192;ĂžÄ Ă¸Ä&#x2030;ĂžÄ&#x2026;Ă°Ă˝Ä&#x17D;ßÞýÄ&#x192;Ä&#x17D;ŹýðĹˇÄ ĂźĂ° 02/5293 1594, 0905 615 617, 0905 361 465, bomax@bomax.sk

www.bomax.sk

Branislav GrĂśhling

94-0005-1

 *)! '&5 !%/(0*

FrĂŠzovanie

ZADARMO

08 STAVBA

16 ZOZNAMKA ÂťHÄžadĂĄm kamarĂĄtku do 50 rokov. Tel. 0940 535 403

Chceme meniĹĽ Slovensko, s nami viete, na Ä?om ste

BZ 19-41 strana

poslanec NRSR

7

03-00171 ObjednĂĄvateÄž: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., PriemyselnĂĄ 8, 82109 Bratislava, IÄ&#x152;O42139333 VydĂĄvateÄž: REGIONPRESS, s.r.o. Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava, IÄ&#x152;O: 36252417

bratislavsko zĂĄpad


8

politická inzercia / služby, tv program

Najčítanejšie regionálne noviny

Kupujú sa rozsudky priamo na ministerstve spravodlivosti, korumpujú sa sudcovia, prokurátori a policajti, zbierajú sa kompromitujúce materiály a objednávajú sa vraždy nepohodlných novinárov, prokurátorov, advokátov...

Keď vláde Ivety Radičovej zostávali posledné mesiace, opozičný poslanec Robert Fico ju vyzval, aby sa už do ničoho nepúšťala. “Svietiť a kúriť” – odkazoval jej vláde škodoradostne. Dnes sa mu to vracia ako bumerang. Vláda Roberta Fica (formálne na čele s Petrom Pellegrinim) sa rozpadáva od samého začiatku. Najprv stratila niekoľko poslancov Siete, potom roztrhal koaličnú zmluvu Andrej Danko, Béla Bugár potom vytlačil Fica s Kaliňákom z vlády a teraz na konci sa rozpadáva aj poslanecký klub Mostu-Híd. Do toho sa z Kočnerovho mobilu dozvedáme, že tieto politické tančeky sú len úplným vrcholom ľadovca. Pod oným vrcholom sa odohráva špinavá podstata tejto politickej garnitúry.

Akoby toho nebolo málo, vláda nedokáže zorganizovať ani jeden jediný tender, ktorý by nesprevádzali pochybnosti o cene alebo o tom, že súťaž je šitá pre jediného uchádzača. Svedčí o tom aj návrh rušenia rodných čísel, ktoré nás má stáť 250 miliónov eur, alebo aj zbabraný tender na kamery pre policajtov za 100 miliónov eur. Oba tieto biznisy boli nateraz stopnuté, no stále existuje riziko, že do konca volebného obdobia ich vláda schváli. Toho hnusu je už toľko, že na to nestačia ani Ficove slová z roku 2012. Táto koalícia by už nemala ani len svietiť a kúriť, lebo by hrozilo, že to bude buď predražené, alebo sa rozkradnú ešte aj lampy a radiátory, ktoré na to svietenie a kúrenie potrebujú.

» Gábor Grendel

tieňový minister vnútra za OĽANO

PONDELOK 7.10.2019 UTOROK

8.10.2019

031190122 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Svietiť a kúriť

STREDA

9.10.2019

ŠTVRTOK

10.10.2019

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Zámena manželiek 09:45 Oteckovia 10:45 Rodinné prípady 11:40 Kobra 11 13:40 FARMA 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Lovci peňazí 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Susedia Sitkom MN 12 (SR) 2019 P. Marcin, A. Kraus, Z. Tlučková, V. Ráková, M. Sládečková, D. Richterová. 21:25 FARMA 22:40 Rodinné prípady 00:35 Kobra 11 01:35 FARMA 02:55 Arrow 04:10 Rodinné prípady

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Svokra 09:35 Oteckovia 10:30 Rodinné prípady 11:30 Kobra 11 13:40 FARMA 14:55 Policajné prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Lovci peňazí 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Sestričky Seriál o hrdinkách s jedinečným poslaním MN 15 (SR) 2019 21:40 FARMA 22:55 Horná Dolná 00:10 Kobra 11 02:10 FARMA 03:20 Arrow 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Varte s nami 08:40 Zámena manželiek 09:55 Oteckovia 10:55 Rodinné prípady 11:50 Kobra 11 13:50 FARMA 15:00 Policajné prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Lovci peňazí 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Extrémne premeny Slovensko - Druhá šanca na život 22:20 FARMA 23:20 Susedia 00:10 Kobra 11 02:10 FARMA 03:05 Arrow 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Extrémne premeny Slovensko - Druhá šanca na život 10:00 Oteckovia 11:00 Rodinné prípady 11:55 Kobra 11 13:55 FARMA 15:05 Policajné prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Lovci peňazí 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Horná Dolná Komediálny seriál MN 12 (SR) 2019 21:55 FARMA 23:05 Sestričky II. 00:10 Kobra 11 02:15 FARMA 03:15 Arrow 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:40 EXTRÉMNE PRÍPADY 12:00 NOVINY O 12:00 12:45 TOP STAR 13:00 SÚDNA SIEŇ 14:05 SÚDNA SIEŇ 15:10 ZÁCHRANÁRI 16:00 NAŠI II. 30,31 17:30 NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO – PREMIÉRA 21:45 INKOGNITO 23:00 Myšlienky vraha IV. 21,22 01:00 ZÁCHRANÁRI 01:50 KRIMI 02:20 NOVINY TV JOJ 03:05 Profesionáli II. 29

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 10:55 EXTRÉMNE PRÍPADY 12:00 NOVINY O 12:00 12:45 TOP STAR 13:00 SÚDNA SIEŇ 13:50 SÚDNA SIEŇ 15:00 POLICAJTI V AKCII 16:00 NAŠI II. 32,33 17:30 NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 ZA SKLOM III. 2 22:00 MINISTRI II. 22:35 Extrémni žgrloši III. 2 23:00 Myšlienky vraha IV. 23,24 01:00 POLICAJTI V AKCII 01:55 KRIMI 02:25 NOVINY TV JOJ

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:35 SÚDNA SIEŇ 10:40 EXTRÉMNE PRÍPADY 12:00 NOVINY O 12:00 12:45 TOP STAR 13:00 SÚDNA SIEŇ 14:05 SÚDNA SIEŇ 15:10 ZÁCHRANÁRI 16:00 NAŠI II. 34,35 17:30 NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 DELUKSE 7 21:35 ČAU, LUJZA! 22:35 Extrémni žgrloši III. 3 23:20 Myšlienky vraha IV. 25,26/26 01:20 ZÁCHRANÁRI 02:15 NOVINY TV JOJ 02:55 TOP STAR

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 10:55 EXTRÉMNE PRÍPADY 12:00 NOVINY O 12:00 12:45 TOP STAR 13:00 SÚDNA SIEŇ 14:05 SÚDNA SIEŇ 15:00 POLICAJTI V AKCII 16:00 NAŠI II. 36,37 17:30 NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 21:50 NA HRANE 22:20 SEDEM 23:20 Myšlienky vraha V. 1,2/23 01:20 POLICAJTI V AKCII 02:20 NOVINY TV JOJ 03:05 Profesionáli III. 1/30

RTVS 06:00 Správy RTVS „N“ 07:00 Postav dom, zasaď strom 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 Najkrajšie miesta na potápanie 09:10 Rodina doktora Kleista 09:55 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:20 Druhá šanca 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Najkrajšie miesta na potápanie 16:55 Rodina doktora Kleista 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Boľšoj 22:35 Reportéri 23:10 Rapl 00:05 Pán Selfridge 00:55 Boľšoj 03:00 Dámsky klub

RTVS 05:50 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záhrady 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 Najkrajšie miesta na potápanie 09:10 Rodina doktora Kleista 09:55 Nash Bridges 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Druhá šanca 15:10 Slovenské hrady objektívom 16:00 Správy RTVS 16:25 Najkrajšie miesta na potápanie 16:55 Rodina doktora Kleista 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 S úsmevom po Slovensku 21:20 Stará škola 22:20 Ponorka 23:20 Ray Donovan 00:20 Druhá šanca

RTVS 06:05 Správy RTVS „N“ 07:05 Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 Najkrajšie miesta na potápanie 09:10 Rodina doktora Kleista 10:00 Zajtrajšie noviny 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Druhá šanca 15:05 Slovenské hrady objektívom 16:00 Správy RTVS 16:25 Najkrajšie miesta na potápanie 16:55 Rodina doktora Kleista 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Odsúdený 22:15 Tajomné hory 23:50 Stará škola 00:50 Druhá šanca

RTVS 05:50 Správy RTVS „N“ 07:05 Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 Najkrajšie miesta na potápanie 09:10 Rodina doktora Kleista 10:00 Zajtrajšie noviny 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Druhá šanca 16:00 Správy RTVS 16:25 Najkrajšie miesta na potápanie 16:55 Rodina doktora Kleista 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:20 Kvalifikácia ME 2020 23:20 Neskoro večer 00:10 Druhá šanca 00:55 Zajtrajšie noviny 01:40 Občan za dverami 02:05 Reportéri

8


služby, tv program

9

65-128

bratislavsko západ

PIATOK

11.10.2019

SOBOTA

12.10.2019

NEDEĽA

13.10.2019

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Sladká výzva 08:40 Zámena manželiek 09:55 Oteckovia 10:55 Rodinné prípady 11:45 Kobra 11 13:45 FARMA 15:00 Policajné prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Lovci peňazí 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 FARMA Západ vs. Východ, kto z farmárov získa výhru 75 000 €? MN 12 22:45 Špecialista kčný film MN 15 (USA) 1994 01:00 Kobra 11 02:00 FARMA 03:55 Arrow

MARKÍZA 05:10 Policajné prípady 06:00 TELEVÍZNE NOVINY 07:05 Zajac Bugs a priatelia 07:35 Tom a Jerry 08:40 Enderova hra 10:50 Rezistencia 13:20 Tvoja tvár znie povedome 16:15 Ako ukradnúť nevestu 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Posledné zúčtovanie Akčný film MN 15 (USA) 2018 P. Brosnan, D. Bautista, R. Stevenson. 22:40 Živý terč 2 00:55 Posledné zúčtovanie 02:50 Živý terč 2 04:30 Policajné prípady

MARKÍZA 06:00 TELEVÍZNE NOVINY 07:05 Zajac Bugs a priatelia 07:35 Tom a Jerry 07:50 Cesta k víťazstvu 09:55 Transformers 13:00 Na telo 13:30 Nepriestrelný mních 15:55 Horná Dolná 17:10 Susedia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Tvoja tvár znie povedome Šou, v ktorej môžete byť kýmkoľvek! Osem známych slovenských osobností v koži svetoznámych interpretov. Moderuje Martin Nikodým. MN 12 23:10 Ako ukradnúť nevestu 01:25 Rezistencia 03:25 Ako ukradnúť nevestu

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:40 EXTRÉMNE PRÍPADY 12:00 NOVINY O 12:00 12:45 TOP STAR 13:00 SÚDNA SIEŇ 14:05 SÚDNA SIEŇ 15:10 ZÁCHRANÁRI 16:00 NAŠI II. 38,39 17:30 NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Predtým ako som ťa spoznala 23:00 Slepý 01:20 Creed 03:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 04:55 NOVINY TV JOJ

TV JOJ 05:45 KRIMI 06:15 NOVINY TV JOJ 07:05 SpongeBob v nohaviciach VIII. 7 07:35 Labková patrola I. 5 08:00 PRÁZDNINY II. 1,2/10 10:30 NAŠI I. 3,4 11:50 MILÁČIKOVO 12:30 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 14:15 Stratený svet: Jurský park 16:55 Ja, zloduch 2 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT Slovensko-česká súťažno-zábavná šou. MN 12 2019 22:00 HROBÁRI 2 22:40 TAKE ME OUT 01:05 Zack a Miri točia porno 03:20 Vírus 1.0

TV JOJ 05:05 NAŠI I. 4 05:35 KRIMI 06:10 NOVINY TV JOJ 07:05 SpongeBob v nohaviciach VIII. 8 07:35 Labková patrola I. 6 08:00 Ja, zloduch 2 10:05 Knight Rider 4 11:00 Predtým ako som ťa spoznala 13:35 Kuriér 3 15:50 NOVÁ ZÁHRADA 16:50 NA CHALUPE 17:50 NOVÉ BÝVANIE 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Fakjú, pán profesor 3 Nemecká komédia. MN 15 2017 23:20 Krvavý obchod 01:30 Bláznovstvo 03:25 KRIMI 03:50 NA CHALUPE

RTVS 05:50 Správy RTVS „N“ 07:05 Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 Najkrajšie miesta na potápanie 09:05 Rodina doktora Kleista 09:55 Zajtrajšie noviny 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Druhá šanca 15:10 Slovenské hrady objektívom 16:00 Správy RTVS 16:25 Najkrajšie miesta na potápanie 16:55 Rodina doktora Kleista 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Milujem Slovensko 21:55 V dobrej spoločnosti 22:30 Cestou necestou 23:00 Nepodplatiteľní 00:55 Druhá šanca

RTVS 05:50 Správy RTVS „N“ 07:15 Včielka Maja 08:05 Levia stráž 08:55 Trpaslíci 09:20 Daj si čas 09:55 Merlin 10:40 Hore a dole po Hodvábnej ceste 11:30 On air 11:55 Záhady tela 13:00 Milujem Slovensko 14:30 Grand hotel 15:55 Poirot: Zmiznutie pána Davenheima 16:50 Fetiše socializmu 17:50 Cestou necestou 18:25 Postav dom, zasaď strom 19:00 Správy RTVS 20:30 Záhady tela 21:25 Neskoro večer 22:20 3 pódiá 23:10 Fetiše socializmu 23:40 S úsmevom po Slovensku 00:30 Grand hotel

RTVS 05:30 Správy RTVS „N“ 07:10 Včielka Maja 08:00 Levia stráž 08:25 Zázračný ateliér 08:50 Táraninky 09:05 Kriminálka 5.C 09:40 Autosalón 10:05 Otvorené nebo 11:00 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan za dverami 13:35 Poirot: Dvojitý dôkaz 14:25 Poirot: Cornwolská záhada 15:15 V dobrej spoločnosti 15:50 Biele slnko púšte 17:15 Bud Bindi 17:45 Hurá do záhrady 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 20:25 Futbal 23:20 Poirot: Dvojitý dôkaz 00:10 Poirot: Cornwolská záhada

BZ 19-41 strana

9

TIP NA SOBOTNÝ VEČER

12.10.2019 20:30

POSLEDNÉ ZÚČTOVANIE


10

zdravie / služby

Najčítanejšie regionálne noviny

%

10


zamestnanie

bratislavsko zĂĄpad

11

SlovenskĂĄ Grafia a.s.

PeknĂĄ cesta 6, 834 03 Bratislava

vĂ˝robnĂĄ spoloÄ?nosĹĽ v oblasti polygrafickĂŠho priemyslu

PRIJME IHNEÄ&#x17D; ROBOTNĂ?KOVóÞvĂ˝roby,expedĂ­ciealisovne NASTAVOVAÄ&#x152;OVĂžÄ Ă´Ä&#x2030;ĂžÄ&#x2026;ŭòáÝøýøôú KNIHĂ ROV-Ä&#x2030;ĂžÄ Ă°ÄĄĂžÄ&#x2026;Ă°Ä?ĂžÄ&#x2026;Ă°Ä Ă´Ä&#x2030;Ă°Ä?ĂžÄ&#x2026; MECHANIKAÿÞÝÄ&#x2C6;ĂśÄ Ă°ĹˇĂ˛ĂşĹ­Ă˛ĂˇÄ&#x201A;Ä&#x192;Ä ĂžĂšĂžÄ&#x2026; STROJNĂ?KAĂ´Ă˝Ă´Ä ĂśĂ´Ä&#x192;øòúŭòáÄ&#x2030;Ă°Ä Ă¸Ă°ĂłĂ´Ă˝Äą SKLADNĂ?KOV ELEKTRONIKOV Mzda od 820 â&#x201A;Ź - 1 100 â&#x201A;Ź

[UPIP[Ă&#x2C6;LMBEOĂ&#x2C6;[MPäLBN[EZPEĂť QSĂ&#x201C;QMBULZEPĂť

PoĹžiadavky:

t[ESBWPUOĂ&#x2C6;TQĂ&#x2122;TPCJMPTǸOBWâLPOQSĂ&#x2C6;DFWOPDJ tWZVÇ?FOJFWPECPSFWâIPEPV OJFQPENJFOLPV

87-0012

e-mail: kariera@grafia.sk, www.grafia.sk

52-0150

BliŞťie informåcie: tel.: 02/4949 3854, 02/4949 3111

HĽADà ME MONTà ŽNIKA OKIEN

1500 aĹž 3000 EUR/MESAÄ&#x152;NE CeloroÄ?nĂĄ prĂĄca. Mzda brutto.

prijmeme s nĂĄstupom ihneÄ?

SERVISNĂ&#x2030;HO TECHNIKA 700 aĹž 1400 EUR/MESAÄ&#x152;NE

VODIÄ&#x152;A NĂ KLADNEJ DOPRAVY v rĂĄmci SR

CeloroÄ?nĂĄ prĂĄca. Mzda brutto.

pråca s hydraulickou rukou a håkovým nażahovåkom

Mzda: 3,5868 â&#x201A;Ź/h. brutto NĂĄstup ihneÄ?. 0948 113 319 â&#x20AC;˘ martin.kotlarik@guarding.sk

Pre posilnenie pracovnĂŠho tĂ­mu prĂ­jmeme pracovnĂ­kov do tlaÄ?iarenskej prevĂĄdzky na pozĂ­ciu:

TLAÄ&#x152;IAR - STROJMAJSTER

Âť obsluha rotaÄ?nĂŠho offsetovĂŠho tlaÄ?iarenskĂŠho stroja ROTOMAN (16, 32 strĂĄn)

POŽIADAVKY:

Âť min. 1 rok prax v oblasti offsetovej tlaÄ?e na pozĂ­cii tlaÄ?iar Âť miesto vĂ˝konu prĂĄce - Trnava Âť moĹžnosĹĽ pracovaĹĽ aj na vedÄžajĹĄĂ­ PP, (ĹživnosĹĽ, dohoda)

PONĂ&#x161;KANĂ? PLAT:

Âť zĂĄkladnĂĄ zloĹžka mzdy 980 â&#x201A;Ź (brutto) / mesiac Âť + variabilnĂĄ zloĹžka, aĹž do výťky 2 000 â&#x201A;Ź

REGIONPRESS, s.r.o. Ĺ tudentskĂĄ 2 917 01 Trnava

BZ 19-41 strana

63-0054

A.I.I. TechnickĂŠ sluĹžby s. r. o. prijme ihneÄ?

RuÄ?nĂ˝ pracovnĂ­k - 680 â&#x201A;Ź mes. brutto + nadÄ?asy VODIÄ&#x152; "B" - 824 â&#x201A;Ź mesaÄ?ne brutto + nadÄ?asy VODIÄ&#x152; "C" - 1.150 â&#x201A;Ź mesaÄ?ne brutto + odmeny

BLIŽŠIE INFORMà CIE:

rado@regionpress.sk

INZERCIA

0905 799 782

NĂ PLĹ&#x2021; PRĂ CE:

0905 555 044

0905 758 469 0905 877 690

â&#x2C6;&#x2122; Ĺ irokĂĄ ponuka prĂĄce na kamiĂłn â&#x2C6;&#x2122; JazdĂ­me SK + EU â&#x2C6;&#x2122; ZĂĄnovnĂ˝ vozovĂ˝ park â&#x2C6;&#x2122; Priem. hr. mzda 660 â&#x201A;Ź + diĂŠty + odmeny = moĹžnĂ˝ zĂĄrobok 2.400 â&#x201A;Ź 0908 203 203 www.ruzatransport.sk

15-0057

na upratovanie kancelĂĄrskych priestorov od 17 hod. do 20 hod. Plat: 4,80 â&#x201A;Ź / hod. brutto

v Bratislave 36-0007

Kontakt: 0902 933 061, 0902 933 063

Prijmeme vodiÄ?ov MKD

PRIJMEME SPOÄ˝AHLIVĂ&#x2030; PANIE

prĂ­jme strĂĄĹžnikov na prevĂĄdzky

52-0022-5

PrĂĄca na 2 hodiny denne 4x do týŞdĹ&#x2C6;a v pracovnĂ˝ch dĹ&#x2C6;och v rannĂ˝ch alebo podveÄ?ernĂ˝ch hodinĂĄch. Mzda 6,50 â&#x201A;Ź / hod.. NĂĄstup â&#x20AC;&#x201C; oktĂłber 2019. VolaĹĽ v pracovnĂŠ dni od 10 do 16 hod.

SBS GUARDING s. r. o.

11

DISPEÄ&#x152;ER PREVĂ DZKY - 1.770 â&#x201A;Ź mes. brutto HOSPODĂ R - 1.100 â&#x201A;Ź mes. brutto Ă&#x161;drĹžba ciest, komunikĂĄciĂ­ a zelene v BA 0948/652104, recepcia@aii.sk

ZĂĄkladnĂĄ zloĹžka mzdy a ODMENY, UBYTOVANIE ZADARMO

94-0162

Prijmeme upratovaÄ?ky - dĂ´chodkyne na upratovanie kancelĂĄrskych priestorov v ZĂĄhorskej Bystrici

Kontakt: 0948 007 464

94-0134

ŕť&#x201E;0948 787 585

1500 aĹž 3000 EUR/MESAÄ&#x152;NE CeloroÄ?nĂĄ prĂĄca. Mzda brutto. 51-0191

výhodnÊ platovÊ podmienky potrebný: VP sk. C+E, KKV

OBCHODNĂ&#x2030;HO ZĂ STUPCU


zdravie / služby

12

Najčítanejšie regionálne noviny

PRÁCA V ČR

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY zimné záhrady

OPERÁTOR VÝROBY - VODIČ VZV ZORAĎOVAČ - ZVÁRAČ - KAROSÁR HORIZONTÁR A INÉ ....

zasklievanie terás

splátky od 149 €

splátky od 98 €

PRACUJ U NÁS

Možnosť výhry 250 €

BEZPLATNÁ INFOLINKA

63-0150

Ku každej objednávke darček Možnosť splátok s 0% úrokom

www.balkona.eu 0948 787 777

WWW.KONSTRUKTER.SK

K O N ŠT

R U K TE R

0800 500 091

85_0005

JESENNÁ AKCIA ZĽAVY až do 25%

MZDA OD 850 € DO 1300€

AIW - Práca pre opatrovateľky v Rakúsku - aj muži! t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB tmámestále dostatok ponúk trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní

- oddĺženie úverov - zastavíme dražby - zastavíme zrážky zo mzdy

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

66-0171

131190397

AIW má zástupcov Kritériá v rôznych mestách Slovenska! pre spoluprácu s AIW: Zavolajte na bezplatné číslo · opatrovateľský kurz a prax 0800 24 24 44 · dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie. · vek 25 až 60 rokov Pracovať môžete už o pár dní! 32-0110

5%

19

-2

20

A

0.

31

.1

AK CI do

0944 556 070, 0944 113 140 27-0120

0905 742 924 0908 984 147

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

KURZ SBS v BRATISLAVE

kurzy začínajú 14.10.2019 a 11.11.2019 CENA

195 € 0904 001 475

Evidovaní na Úrade práce môžu mať kurz ZADARMO!

32-0152

Volajte:

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH stabilizujeme základovú pôdu a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

Ponúkame: stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP hodinová mzda od 10€ netto nástup možný ihneď

0918 726 754 SK.ABAINNOVATOR.COM

34-0001-5

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

Poď k nám pracovať do Nemecka!

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com

BZ 19-41 strana

12

34-0181

hľadá pracovníkov na stavbu do Nemecka

ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA


POLITICKÁ INZERCIA / spomíname, služby Č. 41 / 11. OKTÓBER 2019 / 23. ROČNÍK

bratislavsko západ

BRATISLAVSKO východ Týždenne do 94 750 domácností

41-0133

Najčítanejšie regionálne noviny

13

RENOVÁCIA

DVERÍ A ZÁRUBNÍ

vyrobíme a zrenovujeme aj BEZFALCOVÉ dvere nové dvere na mieru do pôvodných zárubní ° bez búrania, špiny a hluku ° výborná údržba, žiadne nátery ° obhliadka, poradenstvo a kľučka ku každým dverám ZDARMA °

www.portas-renovacie.sk

ZUBNÁ AMBULANCIA Stromová 16 - Kramáre 0905 662 407

WWW.ZUBARVBRATISLAVE.SK Ponúkame implatológiu s najlepšími cenami v BA

32-0005-10

pracujeme od 15.00 do 21.00 hod. Ošetríme každého aj bolestivých pacientov

6542 2387 0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA EXPORTNÉ BALENIE SKLADOVANIE

66-0007-3

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

Oprava a údržba všetkých druhov striech, odkvapových systémov a klampiarskych prvkov aj na ťažko prístupných objektoch.

Práce vo výškach

0903 969 611

MIMORIADNA PONUKA Kvalitné bezpečnostné dvere vyrobené na Slovensku - v 2. bezpečnostnej triede za

929€ - v 3. bezpečnostnej triede za 999€

info: 0948 066 146

lock@lock.sk

Akcia platí LEN pre predajne LOCK service do 15.11.2019.

Pezinok - Bratislavská 56

Bratislava - Miletičova 67

PREDAJ • SERVIS • PORADENSTVO

BV BZ 19-41 19-41 strana strana

1 13

Bezpečnostné dvere a uzamykacie systémy

ROZUMIEME BEZPEČNOSTI

24 0006 24�0006

24-0006

POZOR ZMENA

európska jednotka v renováciách

32-0050-3

Jelenia 24, 1. poschodie, Bratislava tel.: 0919 188 535

32-0010-4

°


REDAKČNÉ SLOVO, HLAVU HORE / SLUŽBY zdravie / služby

BRATISLAVSKO Stáva sa aj to východ

Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417 reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA

Eva Horáková 0907 702 195 Mgr. Simona Psotná 0905 719 134 Silvia Vlasáková 0905 799 782 Distribúcia: Radovan Janega 0907 887 362 www.regionpress.sk www.facebook.com/regionpress.sk Šéfredaktor: Ivan Brožík DISTRIBÚCIA (94.750 domácností) Každý týždeň: Rača, Trnávka, Slovnaft, Vrakuňa, Dolné Hony, Podunajské Biskupice, Nové Mesto, Ružinov, Nivy, Staré Mesto, Vajnory

Odišiel majster Karel Gott, symbol generácií. Odišla pani Vlasta Chramostová, symbol vzdoru proti boľševickej svojvôli. Bolo výročie Václava Havla, Antona Bernoláka – oboje takmer verejnosťou nepovšimnuté. Veď prečo aj, stačí si pustiť z rádia vysmiatu kulisu a svet je hneď krajší, aj keď – ten rozhlasový či televízny, minimálne ten – je myšlienkovo a hlavne ideovo o ničom. Ak nie aj svet okolo nás v oveľa širšom , no slovenskom okruhu. Hoci, zostáva aj vďaka tomu tak príšerne prázdny. Len si to nevšímame, ignorujeme tú desivú skutočnosť, obchádzame ten fakt – na radosť mnohých iných.

REGIONPRESS si bude spolu s vami, milí čitatelia, celý tento mesiac pripomínať, čo pre nás pôvodne mal znamenať November 89 a čo by mal znamenať aj v ďalších desaťročiach. V cykle Tridsať rokov zápasu o slobodu, nielen o jej účelové výklady nám bude dôležité momenty tohto medzníka našich dejín pripomínať uznávaný a skúsený diplomat, pán Tomáš Valášek. Začíname už v tomto týždni časťou, venovanou nástupu éry Michaila Gorbačova.

Mimochodom, pevné zdravie vám, akási nová epidémia sa totiž šíri – mnohí, ktorí majú za ušami, sú zrazu na péenkách. No, niektorí aj celé roky. Len aby sa vyhli spravodlivosti. Iní Zostáva mesiac do výročia Novem- tak, operatívne... podľa bra 89. Ťažko ho z dnešného pohľadu aktuálnych predvolaní nazvať nejak inak – zamatová revolú- na súdne pojednávania. cia? Prevrat? Kozmetická úprava spo- Sme tridsať rokov ločenského zriadenia tými istými? Raz po Novembri 89! mávajúcimi na východ, keď sa hodí, zas na západ? Tými, ktorým sa popri » Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

02/659 674 21, 0905 621 229

PALIVOVÉ DREVO 0911 990 463

16-0085

moci zachcelo aj bohatstvo, ktoré pred tridsiatimi rokmi akosi oficiálne možné v našich končinách nebolo?

PLECHOVÉ GARÁŽE

PLECHY, voliery pre psov

0905 20 70 59

www.plechovegarazesk.sk

»Maľovky–stierky–obklady –omietky aj menšie práce 0940 384 665 »GLAZOVANIE VANÍ. 29 rokov prax, 5 rokov záruka. Cena 70 €. Tel.: 0904 267 926 www.glazovanievani.estranky.sk

ELEKTROINŠTALÁCIE

PALIVOVÉ DREVO

»Elektroinštalácie 24 hod. Prípojky, práca s plošinou do 22m. Revízne správy. Vytyčovanie káblových porúch. Pílenie stromov, orezy aj pod napätím. Projektovanie 0904 466 149

POLIENKA aj GUĽATINA

Najsuchšie drevo je zo zimnej ťažby, neváhajte! 0917 649 213

Komerčná riadková inzercia REMESELNÍCI

16-0311

Vydavateľ: REGIONPRESS, s.r.o.

Ako a čím tento týždeň začať? Prvými rannými mrazmi už aj v nížinách? Zničenou úrodou vlašských orechov, ktoré napadol po celom Slovensku akýsi červovitý škodca? Alebo úplne z inej strany?

59-0325

Martinčekova 17 BRATISLAVA bratislavsko@regionpress.sk

»

NÁTER BYTOVÝCH DVERÍ A OKIEN

16-0311

Redakcia:

Najčítanejšie regionálne noviny

VODA-KÚRENIE-PLYN »Vodoinštalatér 0904 307 824

Výmena tesnenia a oprava všetkých druhov a typov

SŤAHOVANIE, DOPRAVA

OKIEN

»JOŽOVCI – sťahovanie, likvidácie, výnos, prenos nábytku. ZŤP, dôch – 10% 0903 594 868

0903 791 159

OPRAVA CHLADNIČIEK

24-0019

2 14

»ZIMMERMANN 0905 54 74 76 »Matúš 0905 616 431

OPRAVA PRAČIEK »MAX–NONSTOP VŠETKY TYPY PRÁČOK 02/63 83 02 51, 0903 971 472, 0918 741 618

Západné Slovensko BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

94.750 100.200 33.080 31.290 28.510 16.370 31.310 27.450 54.930 34.140 18.210 38.810 27.920 34.570 40.560 59.430 46.550 18.990

Bratislavsko Východ Bratislavsko Západ Dunajskostredsko Galantsko+Šaliansko Hlohovecko+Sereďsko Komárňansko Levicko Malacko Nitriansko Novozámocko Pezinsko Piešťansko+NM+MY Senecko Senicko+Skalicko Topoľčiansko+PE+BN Trenčiansko+DCA+IL Trnavsko Zlatomoravsko

Stredné Slovensko BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA

50.530 29.120 35.020 30.690 41.690 36.230 28.230 41.340 39.560 27.490 52.120

Banskobystricko+BR Kysucko=CA+KM Liptovsko=LM+RK Lučenecko+VK+PT Martinsko+TR Oravsko=DK+NO+TS Považsko=PB+PU Prievidsko Zvolensko+DT+KA Žiarsko+ZC+BS Žilinsko+BY

Východné Slovensko BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

33.870 28.710 26.640 83.740 20.730 12.970 29.620 41.130 42.845 32.750

Bardejovsko+SK+SP Gemersko = RV+RS+RA Humensko=VT+SV+ML Košicko Košicko okolie Ľubovniansko Michalovsko+TV+SO Popradsko+KK Prešovsko+SB Spišsko+LE+GL

S radosťou škodiť Mali ste niekedy radosť z toho, keď ste niekomu ublížili? Normálny človek sa zahanbí, ak niekomu neúmyselne spôsobí škodu alebo zlo. Sú však ľudia, ktorí škodia druhým s radosťou. Kedysi sme sa prechádzali s lekárom na detskej onkológii. Bola to smutná prehliadka. Lekár sa ma spýtal, či si viem predstaviť, že by niekto tieto choré deti okrádal. Nechápavo som sa na neho pozeral a on mi rozprával príbehy hrubého okrádania tejto nemocnice na predražených obchodoch cez nastrčené firmy. Pani krčmárka pri Žiline opila a okradla chudákov z útulku. Jedna pani, ktorá si riadne nerobila svoju prácu sa hodila na maródku a neoprávnene si v noci fotografovala interné dokumenty svojho zamestnávateľa – domu sociálnych služieb pre chudobných ľudí. Počas roka “maródky” rozpútala vojnu sťažností, udaní a trestných oznámení s cieľom zničiť dielo, ktoré pomáha ľuďom v núdzi. Požaduje veľa peňazí, inak vraj so svojimi útokmi neprestane. Je hrozné, koľko ľudí dokáže zamestnať a koľko zla vytvoriť takáto pani, ktorú baví robiť druhým zle. Táto pani sa sťažuje na porušovanie svojich práv, ale zákon porušuje ona.

HĹBKOVÉ Komunita ľudí, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti, sa rozrastá, pracuje, podniká a pripravuje projekt domu sociálnych služieb. Kúpili si pozemok, navozili naň staré tehly a vybavujú si stavebné povolenie. Ďalšia „dobrá“ pani napísala sťažnosť na úrady, ktoré donútili ľudí z komunity stavebný materiál do niekoľkých dní odviezť. Pozemok je ich, od susedných stavieb vzdialený desiatky metrov, stavba je povolená obecným úradom, ale zákon je zákon. Táto pani sa teraz môže tešiť, že sa zo svojho domu nebude vidieť na tehlu, ktorú si na dom sociálnych služieb navozili chudobní ľudia. Zo svojej záhrady, vzdialenej desiatky metrov, si môže užívať pekný výhľad a písať ďalšie petície a sťažnosti. Tešili by ste sa z okradnutia chorého dieťaťa, alebo bo z porazenia chudobného bného a slabého človeka? eka? Modlím sa a za vás ľudia, ktoríí škodíte, aby vám m bolo odpustené a stretli tretli ste sa raz v so svojimi obeťami v nebi.

» Ján Košturiak

2 14

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

Karol Mikláš

TEPOVANIE

ZVIERATÁ

sedačky, postele, koberce, kožené sedačky

OPRAVA TV, ELEKTRO

www.tepovaniekm.sk tel.: 0949 85 11 10

BEZPEČNOSŤ

SLUŽBY 10-0029

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

PÔŽIČKY

PREPRAVA ČISTENIE

INZERCIA

PONUKA PRÁCE ÚČTOVNÍCTVO, MZDY DOVOLENKA

09 volaj 05 t 799 e: 782

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

VIZITKY

0905 799 782

KRTKOVANIE REMESELNÍCI ÚČTOVNÍCTVO, MZDY KÚPIM VZDELANIE KURZY AUTO MOTO OKNÁ PREPRAVA


BRATISLAVSKO bratislavsko východ západ

PRÁVNIK RADÍ / SLUŽBY, FINANCIE POLITICKÁ INZERCIA / spomíname, služby

BÝVANIE JE JEDNA

ZO ZÁKLADNÝCH POTRIEB ˇ CLOVEKA

Túžiť po vlastnom bývaní nie je nič nezvyčajné. Prešli alebo prechádzame si tým všetci. Presný model, kedy by sa mal človek osamostatniť, zrejme neexistuje. Na  každého raz dôjde. Takto zvykli rozprávať naši prarodičia. Oni ešte zažili časy, kedy bývalo viac generácií pod jednou strechou. Možno práve z tých čias pramení naša túžba po  vlastnom bývaní. Potreba mať vlastnú strechu nad hlavou vôbec nemusí súvisieť s vekom, ale skôr s vnútorným pocitom niečo v živote dokázať, vedieť sa postarať o seba a  o  svoju rodinu. A  ako sa k  nej dá dostať? V  podstate veľmi jednoducho. Stačí sa rozhodnúť. Jedno miesto, veľa možností Keď zistíte, že nastal čas na zmenu bývania, poznáme miesto, kde vám určite dobre poradia. Za  27 rokov svojej existencie v  ňom odborníci nazbierali toľko skúseností, že ich nevyvedie z miery akákoľvek zmena v legislatíve. Poznajú životné situácie ľudí v každom kúte Slovenska. Tým miestom je Prvá stavebná sporiteľňa. Každý vek má svoje potreby V PSS vám poradia bez ohľadu na to, koľko máte rokov. Veď v každom veku ľudia túžia bývať podľa svojich predstáv. Možno sa práve vy nájdete v niektorej z nasledujúcich skupín. Mládež Ak ste ešte mladí, študujete, nemusíte utekať z  rodičovského hniezda hneď po  dovŕšení plnoletosti. Pokojne doštudujte ale už teraz

myslite na to, ako a  kde budete bývať. Keď už máte akú takú predstavu, začnite si sporiť v PSS. Nezabudnite, že podľa najnovšej legislatívy vám banky požičajú na bývanie najviac 80 % z ceny nehnuteľnosti a zvyšok si musíte doplniť z vlastných zdrojov. Práve preto je dôležité začať so sporením čo najskôr. Vyčleňte si čiastku, ktorú budete vkladať na účet stavebného sporenia a  uvidíte, ako vám budú úspory rásť. Že neveríte? PSS tým, ktorí sa rozhodli sporiť a  pri dohodnutom šesťročnom sporení splnia stanovené podmienky, pridá k základnej úrokovej sadzbe z vkladov, percentá navyše.

ku. Pre sporiaceho klienta má PSS pripravených až 50 000 €. Pri ich dlhej, maximálne 30-ročnej splatnosti, a  teraz aj mimoriadne nízkej úrokovej sadzbe vás nezaskočí ani výška mesačnej splátky. Ak sa vám vo vašom, už zabývanom, príbytku nechce nič zásadné meniť, oživte ho drobnou modernizáciou. Využiť na to môžete úver na zariadenie domácnosti do výšky 7 000 € a so splatnosťou 8 rokov.

Seniori Ani by ste neverili, akú dôležitú funkciu v rodinných financiách zohrávate. Idete príkladom svojim deťom i vnúčatám. Učíte ich zodpovednému prístupu k peniazom a ak im Ľudia v produktívnom veku Vašou výhodou je, že máte svoju ekonomi- vaše deti uzatvorili zmluvu o stavebnom spoku vo vlastných rukách. Poberáte príjem, rení v PSS, môžete im tiež prispieť drobnou s  ktorým ste sa naučili hospodáriť. Môžete čiastkou. Ste vo veku, v  ktorom si bývanie si v PSS sporiť i využiť niektorý z ponuky jej prispôsobíte vlastným potrebám. Ak máte výhodných úverov zo stavebného sporenia. nasporené v PSS, k dispozícii máte úvery zo Či chcete rekonštruovať, kupovať i  stavať, stavebného sporenia s  podmienkami, ktoré zvládnete aaj s  nižším príjmom. na  každý účel má PSS riešenie. Neverili váš vek vám neumožní by ste, ale úvery zo stavebného spoIste, vá využiť maximálnu dobu renia v  PSS sú odteraz výrazne ne využ PSS VÁ MV splatnosti úveru, až dostupnejšie pre všetky príj-spla V ÚSTR YJDE mové kategórie. Na  kúpu 30 rokov, no vďaka ETY! Neváhajt sporeniu získate meje vhodný úver zabezpečený sp a zavolajt e sa informovať dziúver či stavebný nehnuteľnosťou do  170  000 € d 02/58 5 e na telefónne čís 5 lo  5 úver s  mimoriada  na  rekonštrukciu postačí ú tujte niek 8 55 alebo konta k ne výhodnou úroten, pri ktorom nemusíte použiť n ných zást torého z obchod upcov kovou sadzbou. svoju nehnuteľnosť ako zábezpeko na www zo zoznamu .pss.sk.

BZ BV 19-41 19-41 strana strana

3 15

3 15


ZDRAVIE,/ SLUŽBY zdravie služby

Hyperglykémia ráno nalačno Navyše hlavne u diabetikov, ktorí užívajú inzulín, príčinou môže byť stav nazvaný Somogyiho efekt. Ak je dávka inzulínu večer vyššia, ako je potrebné, v  noci sa môže vyskytnúť hypoglykémia, ktorú diabetik ani nemusí vnímať, ale telo na ňu zareaguje zvýšeným uvoľnením cukru a  výsledkom je ranná hyperglykémia. Inou príčinou môže byť Dawn fenomén, nazývaný aj fenomén svitania, ktorý býva u diabetikov 1. typu. Večer aj v noci majú dobrú hladinu cukru v krvi, ale ráno už majú vysokú hladinu, hovoríme, že inzulín „nedoťahuje“ a častou príčinou je účinok rastového hormónu. Ak je ráno zistená zvýšená hladina a  cez deň už je v  norme, nedeje sa nič závažné. Ak je ráno trvalo zvýšená hladina, je potrebné sa poradiť s  lekárom. Ak je dlhodobo glykémia lykémia ráno vysoká a  rovnako vnako aj cez deň, ide o  stav, ktorý sa rieši zmenou enou liečby, aby sa predišlo dišlo vzniku vážnych komplikácií na dôležitých ch cievach.

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy metabolizmu a výživy

Slovenčina naša Nie ničmenej, ale avšak. Nie vychytávka, ale finta, nápad, zlepšovák.

PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV Pre veľký záujem o naše služby pranie kobercov rozširujeme službu pre Bratislavu, a to v podobe ODVOZU a DOVOZU priamo na adresu zákazníkovi.

OBJEDNÁVKY: +421 (0)905 869 836 Služba je spoplatnená 9,90 € (jednorazovo) a obmedzená na jeden deň v týždni, a to v utorok. Zákazník si môže sám zabezpečiť odvoz a dovoz kobercov na našu kamennú zberňu.

www.pranie-kobercov.sk PO-PI 9:00 - 18:00

Čistiareň SUNIX

Mlynarovičova 18, Bratislava – Petržalka

75-34

Otázka: „Ráno mávam vyššie hodnoty cukru na lačno, ako cez deň po jedle, prečo je to tak, keď večeriam okolo 17.30, potom už nič. Čo sa týka diéty, snažím sa ju dodržiavať. Ďakujem.“ Dobrý deň, je to veľmi častá otázka tých diabetikov, ktorí majú vyhovujúci hladinu cukru večer, a preto ich prekvapuje, ak majú zvýšenú hladinu ráno a pritom v noci nič nejedia. Všeobecne možno povedať, že na hladine glykémie ráno sa nepodieľa iba skladba potravy večer, ale aj prirodzený proces uvoľňovania cukru zo zásob v pečeni, ktorý dominuje hlavne v noci, keď spíme a prirodzene nekonzumujeme jedlo. U zdravého človeka fungujú pri dosiahnutí požadovanej hladiny cukru v  krvi v  čase spánku kontrolné mechanizmy. Tieto môžu byť a zväčša aj sú, u diabetika narušené. Ďalším faktorom je inzulínová rezistencia, stav typický u diabetikov 2. typu. Bunky nie sú schopné účinne využívať inzulín na zníženie hladiny krvného cukru. Okrem toho je nadránom a  skoro ráno dôležitý vplyv hormónov, ktoré majú svoje úlohy, ale ako vedľajší účinok znižujú účinku inzulínu. Výsledkom môže byť ranná zvýšená hladina krvného cukru. Ide hlavne o kortizol, rastový hormón, glukagón, andrenalín a noradrenalín.

Najčítanejšie regionálne noviny

32-0003-10

4 16

BZ 19-41 strana

4 16


BRATISLAVSKO východ

AKO NA PENIAZE

5  

&") ?1"-+1 * !+)8 *+./% !+ .%$+(*'+* %0#0./ )%(%- !3 "0- H+ 4*)"*8 A" * 'A!:$+ ,- 0&? "$+ H(+1"' * (+1"*.'0 13 $8!44GA"*%"?1"-+)*@1 *%"1+1@>'" "0- ! 4H%/'0 &?( .? 1 ,(/*+./% ,-;.*"&>%" ,-1%!(8 ,-" ,+.'3/+1 *%"?1"-+1*@1*%"+)"!4"*%" ,+H/01@*%)%"''/+-:4/@ $/+,-1% !%"( *'3 )+$(% !G %" %*% %+1( 8-+!*8*'(+1"*.''/+-8)8 +13 4 /+$+ A" . *%"'/+-: !+)8 *+./% A ,-;(%> 4!(A0&? + ,-1@ $ !1+ $ )".% + $ . 4!8 A" /"),+ -./0+&")0?1"-+1./-+ $04)%"- *%(+@))%*0(@-+'.4!1("/*: )".% " 41@>%( +&") ?1"-+1 + )%("0-/"*/+-+'/++(-./6("*5+

 )%(%<*+1 !($+!+"&>%" $+! *+/"*%" .? 1>' !1 ("/*: )".% " ,-;(%>)8(+ F+ . *"4)"*%(+ .? *;4'" ?-+'3 '/08(*" . ,-%")"-*8 ?-+'+1: .

!434*+1@ $?1"-+1*@1*%",+ $30&?*$%./+-% '3*&*%A>"&?-+1*% +'+(+   /' % $ 19H>%* E0!; *",+ %G0&" '+ 48GA (! ,+ (", >+)@1*;./',-"&10&"*&)9 1 "*8 $ *"$*0/"E*+./; '/+-: -./?

*"$*0/"E*+./% $ .? "*3 +  13>>%" '+ +(% 1 -+'0 '"D % $ >//%./% %4H(%,+!-+*".("!+1G -81"-./ %"**"$*0/"E*+./;&"&1 '/+-@ 0 )*+$@ $ 131+(81 +13 @)+!+-*; %!%.'0/0&?H%0A&"/-$

1@-4*" -@ $("&>%" '+ ?-+'3 +! E ?!&+1 7//%./% ':$+ ?-!0 . "*3*+1@ $*"$*0/"E*+./;41@>%(%4 ,+.("!*@-+'+ ,-%"2%./0&? % $ *"$*0/"E*+./% $ % $ -./ !+.%$+( !+'+* ,+-+1**;.-+'+) . "*3 "2%./0&? % $ *"$*0/"E *+./; 41@>%(% A +  -% *+1@ $

,-"$-%/3 .?H.*8 ?-+1"C %"* !+ )+13/+10A,-"!./10&"0(%*0 '/+-8 )=A" .,E.*?G ,-"!+1>"/'@) ,-")(!@ $E0!;&"/"*/+1@1+&-%4%'+ 1@+/18-+/84'0'"!3.%0!?)= G 3/!+1+(%G*'3/+/%A)=A0,+.'3/ *?G?1"-*)2%)8(*" $+!*+/3 *"$*0/"E*+./%,-%H+))&?&D(>%"

,+!)%"*'3'/+-:)0.%.'?)G &")1>"/'@ $?1"-+1'(%"*/*")=A" ,-".%$*0G *8.++' &"$+ H%./:$+ ,-;&)0 .'?)&? & 1>"/'3 &"$+ ,+ 1%**: ,(/3 .,(8/'3 3 . 0%./% (% A" * 'A!:$+ H("* !+)8 *+./% 4+./*" 1% '+ A%1+/*: )%*%)0) ,(0. -"4"-1 +)%*8 % * .,+-"*@ $,"C4;?1"-0&"/'*%" ("*-+40)*+0(",-"19H>%*0E0!;& &"!%*+0 )+A*+0 1-%*/+0 '+ . ' 1(./*"& *"$*0/"E*+./% !+./G 6*". A%&")"1!+"'"!3.%)8(+'/+)=A" !+1+(%G 13-%">%G .1+&" @1*%" %*' '+$3,+/"'8-*3)?1"-+)-"/+H;) .'=-H(+1"'4H*".,+-%G/@)(",>%" ,-" *"$+5 4$+!*+/%( +!+-*;' * B ** %" +)8> +!$+-*@ 4 -/*"-. -+0, !"8(*3 4H%/+' ,-" .,+-"*%" * @1*%"&"0A,+H.>/?!%'/+*%" &" )+A*: /' ,(/; A" H;) .'=- /@) (",>%",/%)8(*"&"4HG.%+!'(!G 0A 4 ,-1"& 1@,(/3 + 1>"+" *+./% 1>' ,(/; ,-1%!(+ 6(",>%" *".'=- '+*%'!35'*%"'/+@1 -+'+11 ,+!*8&)" ,(/; "0- )".H*" )%*%"  "0- "4 /+$+ 3 +( 1(./*;'+)*"$*0/"E*+./%/+&",-% *;4'3 $ ?-+'+ $ -./? % $ "*8 $ *"$*0/"E*+./; /8 *&)"*"& 1@$+!*8 (/"-*/;1

Âť dd

RaiďŹ&#x20AC;eisen banka: Tatra banka, a. s., odĹĄtepnĂ˝ zĂĄvod RaiďŹ&#x20AC;eisen banka

0 % Ă&#x161;ROK ROÄ&#x152;NE NA PĂ&#x201D;Ĺ˝IÄ&#x152;K Y A Ĺ˝ DO 2 0 0 0 EUR

ParĂĄdna pĂ´ĹžiÄ?ka vĂĄs nezaĹĽaŞí

Viac informĂĄciĂ­ o podmienkach akcie a jej trvanĂ­ zĂ­skate v poboÄ?ke alebo na www.paradnapozicka.sk. Sme banka najspokojnejĹĄĂ­ch klientov na Slovensku. Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk 32-0139

 %"! '  # #  !  )+  ( * '  # !  " (  " (& ' (  !+    $ 

BV BZ 19-41 strana

5 17


30 ROKOV NOVEMBROVEJ REVOLÚCIE / SLUŽBY

6 rokov

NOVEMBER 89

Najčítanejšie regionálne noviny

SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii

1

Gorbačov nechtiac spustil demokratickú revolúciu 17. novembra to bude 30 rokov, čo sa začal rúcať komunistický režim. Česká a slovenská časť histórie je relatívne dobre zmapovaná, menej je už však známe o tom, čo umožnilo revolúcii vo svete prebehnúť relatívne bezbolestne?

Gorbačovov „omyl“

Niečo sa muselo stať

Keď v r. 1986 oznámil perestrojku (reformu), mal oveľa skromnejší cieľ: posilniť sovietsky komunizmus ozdravením ekonomiky. Gorbačov nebol osloboditeľ ani demokrat, bol to inteligentný komunistický funkcionár, ktorý pochopil, že bez oživenia hospodárskeho života ZSSR pod jeho vedením zbankrotuje. A rozhodol sa s tým niečo urobiť.

Sovietsky zväz ťahala nadol kombinácia nízkych cien ropy a plynu, vysokých výdavkov na zbrojenie a nekompetentný manažment. Krátko po príchode do funkcie sa Michail Gorbačov na Islande stretol s americkým prezidentom Ronaldom Reaganom a pripravili spolu niekoľko nových dohôd o obmedzení jadrových arzenálov. Tým de facto zastavili preteky v zbrojení – a zároveň aj astronomické sovietske výdavky na obranu. Popritom Gorbačov spustil hospodársku reformu. Pripustil súkromné vlastníctvo (v r. 1988) a otvoril diskusiu o iných eko-

nomických modeloch ako centrálne plánovanie. ■ Poučenie pre Slovensko To bolo pôvodným cieľom slávnej glasnosti – nie Dnes už sa to zdá byť dávna história. Ale niečo ukončiť komunizmus, ale vniesť nový prístup do z nej platí pre Slovensko dodnes: Aj menšie krajiny manažovanie sovietskej ekonomiky. si vedia písať vlastnú históriu; nie sú len bábkami v rukách tých väčších. Gorbačov nikdy neplánoval ■ Nečakaný dôsledok Gorbačov podcenil, koľko frustrácie a hnevu dať Československu slobodu, či Slovensku nezávissa pod pokrievkou komunizmu za tých nie- losť. Viac-menej nechtiac vytvoril podmienky pre koľko dekád nazbieralo, nielen v  Sovietskom zmenu a  ľudia u  nás a  inde, ktorí pochopili, aká zväze, ale aj v „bratských“ socialistických kra- príležitosť sa naskytla, ju využili na sto percent. jinách. Gorbačovove kroky poňala verejnosť za Chcelo to len odvahu a  imagináciu, a  to sú dve hranicami ZSSR ako právo spochybniť celý komu- vlastnosti, ktoré by mali ctiť našu diplomaciu aj do nistický režim. Veď keď už padli tabu plánovanej budúcnosti. Tomáš Valášek ekonomiky a  večného zápasu s  kapitalistickými Glasnosť nepriateľmi, prečo nie otvoriť aj iné otázky, ako samotný monopol komunistickej strany a ideológie? Glasnosť podľa Michaila Gorbačova neznamenala Márne namietali miestni pohlavári ako Miloš Jakeš potrebu ukončiť komunizmus, ale vniesť nový prístči Erich Honecker, že Gorbačov to tak nemyslel. up do manažovanie sovietskej ekonomiky. Ak ju

Začali to Poliaci

Proti komunizmu sa postavili najskôr Poliaci, potom obyčajní východní Nemci (masovým útekom na Západ v lete r. 1989) a neskôr maďarská vláda (ktorá nemeckým utečencom otvorila hranice do Rakúska). Keď sme sa neskôr pridali my – a potom v decembri Rumuni – už bolo neskoro brzdiť. Keď sa začal rúcať samotný Sovietsky zväz, Gorbačov ešte vyslal tanky do pobaltských krajín. Ale ani ich nezávislosti už nevedel zabrániť a neskôr ho vojenský puč v Moskve odstránil od moci.

nemajú držať nad vodou ceny ropy, usúdil sovietsky líder, tak to bude musieť urobiť talent novej generácie manažérov.

O autorovi Tomáš Valášek je riaditeľom európskych operácií Carnegie nadácie pre medzinárodný mier a bývalým veľvyslancom Slovenskej republiky pri NATO.

65-128

Táto úvaha sa nemôže nezačať inak ako osobou Michaila Gorbačova. Komplikovaného človeka, ktorý síce vytvoril podmienky pre demokratické revolúcie v Európe, ale aj to neskôr oľutoval, keď sa mu udalosti v samotnom Sovietskom zväze vymkli spod kontroly. Jeho úmyslom nebolo dať slobodu národom strednej Európy, tobôž nie iným republikám ZSSR.

6 18


POLITICKà INZERCIA, SLUŽBY

7 ZdravĂ˝ rozum je najlepĹĄĂ­ recept

ObÄ?ianska riadkovĂĄ inzercia

ObÄ?ianska riadkovĂĄ inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj

08 STAVBA

02 AUTO-MOTO / inĂŠ

ÂťPredĂĄm sklolaminĂĄtovĂŠ Ĺžumpy o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov a vodomernĂŠ plastovĂŠ ĹĄachty. Cena od 650 â&#x201A;Ź. Doveziem, osadĂ­m, vykonĂĄm aj tlakovĂş skúťku. T.Ä?.: 0905 925 991

ÂťKĂşpim havarovanĂŠ alebo motoricky poĹĄkodenĂŠ auto, motocykel. Tel. 0905 218 938

03 BYTY / predaj ÂťPredĂĄm 2-izb byt v MalackĂĄch na sĂ­dlisku Juh, posch. 1/8, 52 m2, + pivnica, novĂĄ fasĂĄda (zateplenĂĄ bytovka). V blĂ­zkosti obchody, ĹĄkĂ´lka, poĹĄta, zdravotnĂŠ stredisko. Cena 75.000 â&#x201A;Ź, k dispozĂ­cii ihneÄ?, s moĹžnosĹĽou vybavenia hypotekĂĄrneho Ăşveru, nie som RK. Tel. 0948 091 425

09 DOMà CNOSŤ 10 Zà HRADA A ZVERINEC 11 HOBBY A ŠPORT Kúpim starťiu vzduchovku alebo babetu. Tel. 0907 374 235 Kúpim hodinky, hodiny, mince, bankovky, odznaky. Tel.: 0903 753 758

04 BYTY / prenĂĄjom

12 DEŤOM

05 DOMY / predaj

13 RĂ&#x201D;ZNE / predaj

06 POZEMKY / predaj

ÂťPredĂĄm parabolu a setobox pre Skylink novĂŠ 0918 510 590

07 REALITY / inĂŠ

&2#!*%41)#& 

,*,( $/($/( 31)#&(+(!".$/(-* !%/(0*+ * (0$"&41"   (!"  #' !#* ! &'!"  " !,#'#%,2!"#'+ -'! 6)&. -&2!-&#!$!" #'+ &'!" #'! & 2),2!" !&'!# !-.1# +! #,  !0'! # 0- !-.1 !&#/ !&'!"#/ #0"#0--+ #'&1!& !" #* !, '! & !#0#""." !  !% &&2" 

FrĂŠzovanie

komĂ­nov

01 AUTO-MOTO / predaj 02 AUTO-MOTO / inĂŠ 03 BYTY / predaj

ER

NA N www.kominicek.sk 0905 702 276 â&#x20AC;˘ 0917 850 155

04 BYTY / prenĂĄjom

ZASKLIEVANIE

05 DOMY / predaj

CHCETE SI PODAŤ INZERà T ?

BALKĂ&#x201C;NOV A LODĹ˝IĂ?

NAMI M

predseda SaS

Ĺ kolstvo

ÂťHÄžadĂĄm kamarĂĄtku do 50 rokov. Tel. 0940 535 403

ZĽAVAEZ

, NĂ? SERVIS POZĂ ORNUTOÄ&#x152;VANĂ?CH SYSTĂ&#x2030;MOV

Richard SulĂ­k

16 ZOZNAMKA

â&#x20AC;˘ Stavba teplovzduĹĄnĂ˝ch krbov a teplovzduĹĄnĂ˝ch rozvodov â&#x20AC;˘ VloĹžkovanie komĂ­nov â&#x20AC;˘ RekonĹĄtrukcia starĂ˝ch komĂ­nov â&#x20AC;˘ Obhliadka komĂ­na zdarma

JEME POSKYTU

PolitickĂŠ strany sa predhĂĄĹ&#x2C6;ajĂş v darÄ?ekoch voliÄ?om a zĂĄroveĹ&#x2C6; zamlÄ?ujĂş, Ĺže tieto darÄ?eky zaplatĂ­te sami cez vyĹĄĹĄie dane a dlhy. SaS AKO JEDINĂ ZĂ SADNE ODMIETA VYĹ Ĺ IE DANE A AKĂ&#x2030;KOÄ˝VEK NOVĂ&#x2030; DANE. ZĂĄroveĹ&#x2C6; vravĂ­me - menej regulĂĄcie, menej byrokracie. MĂĄme ÄžudĂ­ s rieĹĄeniami pre vĹĄetky dĂ´leĹžitĂŠ oblasti. Lucia Ä&#x17D;uriĹĄ NicholsonovĂĄ, BraĹ&#x2C6;o GrĂśhling, Alojz BarĂĄnik, Eugen Jurzyca, Martin Klus, Jana CigĂĄnikovĂĄ, Karol Galek, Anna ZemanovĂĄ, Ä?i Jarmila HalgaĹĄovĂĄ. A pribudli Ä?alĹĄĂ­ â&#x20AC;&#x201C; Monika FilipovĂĄ z ministerstva vnĂştra, ktorĂĄ bude maĹĽ na starosti zoĹĄtĂ­hlenie ĹĄtĂĄtnej byrokracie, bĂ˝valĂ˝ elitnĂ˝ vyĹĄetrovateÄž NAKA Pavol Milan, Zuzana Ĺ ubovĂĄ, ktorĂĄ sa postavila rozkrĂĄdaniu eurofondov. JĂĄn KroĹĄlĂĄk sa venuje mladĂ˝m ĹĄportovĂ˝m talentom a Jozef DrahovskĂ˝ je ĹĄpiÄ?kovĂ˝ dopravnĂ˝ analytik. Ich vzĂĄcne skĂşsenosti pribudnĂş do uĹž teraz skvelĂŠho programu SaS. MoĹžno ste zachytili, Ĺže v SaS sme si preĹĄli menĹĄou vnĂştrostranĂ­ckou bĂşrkou a som rĂĄd, Ĺže je uĹž na nami. V Ĺživote je to tak, Ĺže Äžudia prichĂĄdzajĂş aj odchĂĄdzajĂş. Samozrejme, mrzĂ­ ma to, ale urobil som vĹĄetko. Ako sa hovorĂ­, â&#x20AC;&#x17E;vÄ&#x203A;tru deĹĄti neporuÄ?Ă­ĹĄâ&#x20AC;&#x153;. InternĂŠ zĂĄleĹžitosti nerieĹĄim na verejnosti. Ako prvĂĄ strana sme schvĂĄlili kandidĂĄtku a sme pripravenĂ­ spraviĹĽ Slovensko lepĹĄĂ­m.

15 HĽADà M PRà CU

15-0004

 *)! '&5 !%/(0*

ÂťKto daruje obleÄ?enie obuv hraÄ?ky ĹĄkolskĂŠ pomĂ´cky drogĂŠriu potraviny nĂĄbytok odvoz zabezpeÄ?Ă­m Ä?akujem t.Ä?. 00421948 710 036

VACĂ?CH ZASKLIE OV M Ă&#x2030; T S SY

10

AKCIA na rok 2019 podÄža vĂ˝beru Ä&#x201A;Ä&#x201E;Ĺ&#x2013;øðúýðĂżÄ Ä&#x17D;óÝÞĂşÄ&#x2026;Ă´Ä&#x192;øýÞÄ&#x2026;Ĺ­ĂłÄ ĹąĂ¸Ă°Ăş Ä&#x201A;øôĹ&#x203A;úðĂżÄ ĂžÄ&#x192;øáßÄ&#x2C6;Ä&#x2030;Ä&#x201E;

yýÞŹÄ&#x201A;Ä&#x192;Ă´Ä&#x2026;Ă˝Ä&#x17D;Ä&#x2030;ĽðÄ&#x2026;Ă°ZĂżÄ Ă¸ÞùÚôóýÄ&#x17D;Ä&#x2026;úôYEZÄ&#x2030;Ă°Ä&#x201A;úÝôýĹ

DemontåŞ a odvoz starých råmov ZDARMA

POĹ LITE SMS

rÄ&#x201E;ýúÄ?ýĢßÞóôÝÄ&#x2C6;Ä&#x201A;Ĺ?Ä&#x2026;Ä&#x2C6;Ä&#x201A;Ä&#x192;Ă°Ä&#x2026;ôýĢÄ&#x2026;ÞùòáÞóýôÚúðýòôÝÄ&#x17D;Ä Ă¸Ă¸ ýðÄ&#x201E;ĂťDvojkrĂ­Ĺžnej 33, Bratislava 5|ÞóÄ&#x201E;ýðÚÄ&#x201A;úĢnøÄ&#x201A;ĂşÄ&#x201E;ÿøòô6 (Po: 8.00â&#x20AC;&#x201C;19.00, Ut: 8.00â&#x20AC;&#x201C;16.30, Str: 8.00â&#x20AC;&#x201C;19.00, Ĺ tvr: 8.00â&#x20AC;&#x201C;16.30, Pia: 8.00â&#x20AC;&#x201C;16.30, So: 9.00â&#x20AC;&#x201C;13.00)

GrĂśhling: Reforma ĹĄkolstva? UĹž teraz ju robĂ­me Branislav GrĂśhling pracuje ako poradca pre ĹĄkolstvo na Bratislavskom samosprĂĄvnom kraji. Tam ukazuje, Ĺže ĹĄkolstvo sa dĂĄ reformovaĹĽ aj zdola, bez podpory parlamentu Ä?i ministerstva. GrĂśhling pracuje pre BratislavskĂ˝ kraj uĹž dva roky. Odvtedy zaÄ?al v krajskom ĹĄkolstve prinĂĄĹĄaĹĽ novĂŠ rieĹĄenia. Kraj uĹž druhĂ˝ rok uÄ?iteÄžom preplĂĄca krúŞky a aktivity po vyuÄ?ovanĂ­, zaÄ?Ă­najĂşcim uÄ?iteÄžom navyĹĄuje plat o 100 eur, konÄ?iacim zvyĹĄuje odchodnĂŠ a vĹĄetkĂ˝m uÄ?iteÄžom umoĹžĹ&#x2C6;uje bezplatne ĹĄtudovaĹĽ cudzĂ­ jazyk. â&#x20AC;&#x17E;MotivovanĂ˝ uÄ?iteÄž je spokojnĂ˝ uÄ?iteÄž. Preto uÄ?iteÄžom preplĂĄcame aj krúŞky, za ktorĂŠ doteraz neboli platenĂ­. Ide na to cez 100 000 eur mesaÄ?ne,â&#x20AC;&#x153; hovorĂ­ GrĂśhling. Okrem toho na ĹĄkolĂĄch v kraji zavĂĄdzajĂş modernĂŠ odbory Ä?i podporujĂş vyuŞívanie fondov a projektov, vÄ?aka ktorĂ˝m si uÄ?itelia aj ĹĄtudenti mĂ´Ĺžu vycestovaĹĽ do zahraniÄ?ia a spoznaĹĽ tam ĹĄkolstvo. Za dva roky zĂĄujem o ĹĄkoly, ktorĂŠ zriaÄ?uje BratislavskĂ˝ kraj, narĂĄstol aĹž o 25 %. â&#x20AC;&#x17E;S reformou ĹĄkolstva netreba Ä?akaĹĽ na ministerstvo. Na Ĺžupe nechceme ĹĄkoly iba udrĹžiavaĹĽ pri Ĺživote. Chceme ĹĄkolstvo zlepĹĄovaĹĽ pre Ĺžiakov aj uÄ?iteÄžov,â&#x20AC;&#x153; hovorĂ­ Branislav GrĂśhling, ktorĂ˝ je zĂĄroveĹ&#x2C6; poslancom NR SR za SaS a tĂ­mlĂ­der pre ĹĄkolstvo.

B.O.MAX BRATISLAVA s.r.o. Ă°Ä&#x201E;Ä&#x192;ĂžÄ Ă¸Ä&#x2030;ĂžÄ&#x2026;Ă°Ă˝Ä&#x17D;ßÞýÄ&#x192;Ä&#x17D;ŹýðĹˇÄ ĂźĂ° 02/5293 1594, 0905 615 617, 0905 361 465, bomax@bomax.sk

www.bomax.sk

Branislav GrĂśhling

94-0005-1

08 STAVBA

14 RĂ&#x201D;ZNE / inĂŠ

ZADARMO

ÂťKĂşpim byt v Bratislave 0907 402 507 ÂťKĂşpim rodinnĂ˝ dom, SP alebo byt 35 km od Bratislavy. Tel. 0903 765 606 ÂťPredĂĄm ornĂş pĂ´du v Budmericiach 0902 192 512

Chceme meniĹĽ Slovensko, s nami viete, na Ä?om ste

BV BZ 19-41 strana

poslanec NRSR

7 19

03-00171 ObjednĂĄvateÄž: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., PriemyselnĂĄ 8, 82109 Bratislava, IÄ&#x152;O42139333 VydĂĄvateÄž: REGIONPRESS, s.r.o. Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava, IÄ&#x152;O: 36252417

BRATISLAVSKO východ


8

POLITICKÁ INZERCIA, SLUŽBY, TV PROGRAM

Najčítanejšie regionálne noviny

Kupujú sa rozsudky priamo na ministerstve spravodlivosti, korumpujú sa sudcovia, prokurátori a policajti, zbierajú sa kompromitujúce materiály a objednávajú sa vraždy nepohodlných novinárov, prokurátorov, advokátov... Akoby toho nebolo málo, vláda nedokáže zorganizovať ani jeden jediný tender, ktorý by nesprevádzali pochybnosti o cene alebo o tom, že súťaž je šitá pre jediného uchádzača. Svedčí o tom aj návrh rušenia Keď vláde Ivety Radičovej zostávali rodných čísel, ktoré nás má stáť 250 posledné mesiace, opozičný poslanec miliónov eur, alebo aj zbabraný tenRobert Fico ju vyzval, aby sa už do der na kamery pre policajtov za 100 ničoho nepúšťala. “Svietiť a kúriť” – miliónov eur. Oba tieto biznisy boli odkazoval jej vláde škodoradostne. nateraz stopnuté, no stále existuje riziko, že do konca volebného obdobia Dnes sa mu to vracia ako bumerang. ich vláda schváli. Vláda Roberta Fica (formálne Toho hnusu je už toľko, že na to na čele s Petrom Pellegrinim) sa rozpadáva od samého začiatku. Najprv nestačia ani Ficove slová z roku 2012. stratila niekoľko poslancov Siete, Táto koalícia by už nepotom roztrhal koaličnú zmluvu An- mala ani len svietiť drej Danko, Béla Bugár potom vytla- a kúriť, lebo by hročil Fica s Kaliňákom z vlády a teraz zilo, že to bude de buď na konci sa rozpadáva aj poslanecký predražené, alebo lebo sa rozkradnú ešte klub Mostu-Híd. e aj lampy a radiátory, y, ktoré Do toho sa z Kočnerovho mobilu na to svietenie ie dozvedáme, že tieto politické tančeky a kúrenie posú len úplným vrcholom ľadovca. Pod trebujú. oným vrcholom sa odohráva špinavá » Gábor Grendel podstata tejto politickej garnitúry. tieňový minister vnútra za OĽANO

PONDELOK 7.10.2019 UTOROK

8.10.2019

031190122 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Svietiť a kúriť

STREDA

9.10.2019

ŠTVRTOK

10.10.2019

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Zámena manželiek 09:45 Oteckovia 10:45 Rodinné prípady 11:40 Kobra 11 13:40 FARMA 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Lovci peňazí 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Susedia Sitkom MN 12 (SR) 2019 P. Marcin, A. Kraus, Z. Tlučková, V. Ráková, M. Sládečková, D. Richterová. 21:25 FARMA 22:40 Rodinné prípady 00:35 Kobra 11 01:35 FARMA 02:55 Arrow 04:10 Rodinné prípady

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Svokra 09:35 Oteckovia 10:30 Rodinné prípady 11:30 Kobra 11 13:40 FARMA 14:55 Policajné prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Lovci peňazí 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Sestričky Seriál o hrdinkách s jedinečným poslaním MN 15 (SR) 2019 21:40 FARMA 22:55 Horná Dolná 00:10 Kobra 11 02:10 FARMA 03:20 Arrow 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Varte s nami 08:40 Zámena manželiek 09:55 Oteckovia 10:55 Rodinné prípady 11:50 Kobra 11 13:50 FARMA 15:00 Policajné prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Lovci peňazí 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Extrémne premeny Slovensko - Druhá šanca na život 22:20 FARMA 23:20 Susedia 00:10 Kobra 11 02:10 FARMA 03:05 Arrow 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Extrémne premeny Slovensko - Druhá šanca na život 10:00 Oteckovia 11:00 Rodinné prípady 11:55 Kobra 11 13:55 FARMA 15:05 Policajné prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Lovci peňazí 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Horná Dolná Komediálny seriál MN 12 (SR) 2019 21:55 FARMA 23:05 Sestričky II. 00:10 Kobra 11 02:15 FARMA 03:15 Arrow 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:40 EXTRÉMNE PRÍPADY 12:00 NOVINY O 12:00 12:45 TOP STAR 13:00 SÚDNA SIEŇ 14:05 SÚDNA SIEŇ 15:10 ZÁCHRANÁRI 16:00 NAŠI II. 30,31 17:30 NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO – PREMIÉRA 21:45 INKOGNITO 23:00 Myšlienky vraha IV. 21,22 01:00 ZÁCHRANÁRI 01:50 KRIMI 02:20 NOVINY TV JOJ 03:05 Profesionáli II. 29

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 10:55 EXTRÉMNE PRÍPADY 12:00 NOVINY O 12:00 12:45 TOP STAR 13:00 SÚDNA SIEŇ 13:50 SÚDNA SIEŇ 15:00 POLICAJTI V AKCII 16:00 NAŠI II. 32,33 17:30 NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 ZA SKLOM III. 2 22:00 MINISTRI II. 22:35 Extrémni žgrloši III. 2 23:00 Myšlienky vraha IV. 23,24 01:00 POLICAJTI V AKCII 01:55 KRIMI 02:25 NOVINY TV JOJ

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:35 SÚDNA SIEŇ 10:40 EXTRÉMNE PRÍPADY 12:00 NOVINY O 12:00 12:45 TOP STAR 13:00 SÚDNA SIEŇ 14:05 SÚDNA SIEŇ 15:10 ZÁCHRANÁRI 16:00 NAŠI II. 34,35 17:30 NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 DELUKSE 7 21:35 ČAU, LUJZA! 22:35 Extrémni žgrloši III. 3 23:20 Myšlienky vraha IV. 25,26/26 01:20 ZÁCHRANÁRI 02:15 NOVINY TV JOJ 02:55 TOP STAR

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 10:55 EXTRÉMNE PRÍPADY 12:00 NOVINY O 12:00 12:45 TOP STAR 13:00 SÚDNA SIEŇ 14:05 SÚDNA SIEŇ 15:00 POLICAJTI V AKCII 16:00 NAŠI II. 36,37 17:30 NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 21:50 NA HRANE 22:20 SEDEM 23:20 Myšlienky vraha V. 1,2/23 01:20 POLICAJTI V AKCII 02:20 NOVINY TV JOJ 03:05 Profesionáli III. 1/30

RTVS 06:00 Správy RTVS „N“ 07:00 Postav dom, zasaď strom 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 Najkrajšie miesta na potápanie 09:10 Rodina doktora Kleista 09:55 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:20 Druhá šanca 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Najkrajšie miesta na potápanie 16:55 Rodina doktora Kleista 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Boľšoj 22:35 Reportéri 23:10 Rapl 00:05 Pán Selfridge 00:55 Boľšoj 03:00 Dámsky klub

RTVS 05:50 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záhrady 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 Najkrajšie miesta na potápanie 09:10 Rodina doktora Kleista 09:55 Nash Bridges 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Druhá šanca 15:10 Slovenské hrady objektívom 16:00 Správy RTVS 16:25 Najkrajšie miesta na potápanie 16:55 Rodina doktora Kleista 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 S úsmevom po Slovensku 21:20 Stará škola 22:20 Ponorka 23:20 Ray Donovan 00:20 Druhá šanca

RTVS 06:05 Správy RTVS „N“ 07:05 Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 Najkrajšie miesta na potápanie 09:10 Rodina doktora Kleista 10:00 Zajtrajšie noviny 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Druhá šanca 15:05 Slovenské hrady objektívom 16:00 Správy RTVS 16:25 Najkrajšie miesta na potápanie 16:55 Rodina doktora Kleista 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Odsúdený 22:15 Tajomné hory 23:50 Stará škola 00:50 Druhá šanca

RTVS 05:50 Správy RTVS „N“ 07:05 Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 Najkrajšie miesta na potápanie 09:10 Rodina doktora Kleista 10:00 Zajtrajšie noviny 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Druhá šanca 16:00 Správy RTVS 16:25 Najkrajšie miesta na potápanie 16:55 Rodina doktora Kleista 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:20 Kvalifikácia ME 2020 23:20 Neskoro večer 00:10 Druhá šanca 00:55 Zajtrajšie noviny 01:40 Občan za dverami 02:05 Reportéri

8 20


SLUŽBY, TV PROGRAM

BRATISLAVSKO východ

9

už od

�/m2

TO NAJLEPŠI E NA PODLAHU...

lamiel: výhody vinylových lácia izo á ov uk � zv ť � rozmerová stálos sť no eľ vit ra op ržba a � jednoduchá úd ňa dreva alebo kame cia itá im lá na ko v � do iko rg ale e pr e � ideáln

DF

vinylové lamely

luxusný celoplošný koberec

Optimize 99 10,99

8,

�/m2

máme

saxony, šírka 4 m, podklad klad filc

Platí do 31. 10. 2019 alebo do vypredania zásob. Za prípadné tlačové chyby neručíme. Zobrazené fotografie sú len ilustračné. Ceny sú uvedené vrátane DPH.

B ZeXL Poradenstvo a individuálny prístup

PIATOK

sledujte náš facebook facebook.com/koberce.breno.sk

11.10.2019

BRENO.sk

kobercov, PVC a vinylu

bytové PVC

ponúkame tiež v šírkach

5m

Komplexné služby zákazníkom sú pre nás samozrejmosťou

Rezanie podlahovej krytiny na mieru

SOBOTA

najväčší výber

Obšívanie kobercov

12.10.2019

Váš tovar Vám dovezieme po celej SR

Koberec aj PVC Vám profesionálne nainštalujeme

NEDEĽA

13.10.2019

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Sladká výzva 08:40 Zámena manželiek 09:55 Oteckovia 10:55 Rodinné prípady 11:45 Kobra 11 13:45 FARMA 15:00 Policajné prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Lovci peňazí 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 FARMA Západ vs. Východ, kto z farmárov získa výhru 75 000 €? MN 12 22:45 Špecialista kčný film MN 15 (USA) 1994 01:00 Kobra 11 02:00 FARMA 03:55 Arrow

MARKÍZA 05:10 Policajné prípady 06:00 TELEVÍZNE NOVINY 07:05 Zajac Bugs a priatelia 07:35 Tom a Jerry 08:40 Enderova hra 10:50 Rezistencia 13:20 Tvoja tvár znie povedome 16:15 Ako ukradnúť nevestu 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Posledné zúčtovanie Akčný film MN 15 (USA) 2018 P. Brosnan, D. Bautista, R. Stevenson. 22:40 Živý terč 2 00:55 Posledné zúčtovanie 02:50 Živý terč 2 04:30 Policajné prípady

MARKÍZA 06:00 TELEVÍZNE NOVINY 07:05 Zajac Bugs a priatelia 07:35 Tom a Jerry 07:50 Cesta k víťazstvu 09:55 Transformers 13:00 Na telo 13:30 Nepriestrelný mních 15:55 Horná Dolná 17:10 Susedia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Tvoja tvár znie povedome Šou, v ktorej môžete byť kýmkoľvek! Osem známych slovenských osobností v koži svetoznámych interpretov. Moderuje Martin Nikodým. MN 12 23:10 Ako ukradnúť nevestu 01:25 Rezistencia 03:25 Ako ukradnúť nevestu

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:40 EXTRÉMNE PRÍPADY 12:00 NOVINY O 12:00 12:45 TOP STAR 13:00 SÚDNA SIEŇ 14:05 SÚDNA SIEŇ 15:10 ZÁCHRANÁRI 16:00 NAŠI II. 38,39 17:30 NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Predtým ako som ťa spoznala 23:00 Slepý 01:20 Creed 03:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 04:55 NOVINY TV JOJ

TV JOJ 05:45 KRIMI 06:15 NOVINY TV JOJ 07:05 SpongeBob v nohaviciach VIII. 7 07:35 Labková patrola I. 5 08:00 PRÁZDNINY II. 1,2/10 10:30 NAŠI I. 3,4 11:50 MILÁČIKOVO 12:30 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 14:15 Stratený svet: Jurský park 16:55 Ja, zloduch 2 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT Slovensko-česká súťažno-zábavná šou. MN 12 2019 22:00 HROBÁRI 2 22:40 TAKE ME OUT 01:05 Zack a Miri točia porno 03:20 Vírus 1.0

TV JOJ 05:05 NAŠI I. 4 05:35 KRIMI 06:10 NOVINY TV JOJ 07:05 SpongeBob v nohaviciach VIII. 8 07:35 Labková patrola I. 6 08:00 Ja, zloduch 2 10:05 Knight Rider 4 11:00 Predtým ako som ťa spoznala 13:35 Kuriér 3 15:50 NOVÁ ZÁHRADA 16:50 NA CHALUPE 17:50 NOVÉ BÝVANIE 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Fakjú, pán profesor 3 Nemecká komédia. MN 15 2017 23:20 Krvavý obchod 01:30 Bláznovstvo 03:25 KRIMI 03:50 NA CHALUPE

RTVS 05:50 Správy RTVS „N“ 07:05 Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 Najkrajšie miesta na potápanie 09:05 Rodina doktora Kleista 09:55 Zajtrajšie noviny 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Druhá šanca 15:10 Slovenské hrady objektívom 16:00 Správy RTVS 16:25 Najkrajšie miesta na potápanie 16:55 Rodina doktora Kleista 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Milujem Slovensko 21:55 V dobrej spoločnosti 22:30 Cestou necestou 23:00 Nepodplatiteľní 00:55 Druhá šanca

RTVS 05:50 Správy RTVS „N“ 07:15 Včielka Maja 08:05 Levia stráž 08:55 Trpaslíci 09:20 Daj si čas 09:55 Merlin 10:40 Hore a dole po Hodvábnej ceste 11:30 On air 11:55 Záhady tela 13:00 Milujem Slovensko 14:30 Grand hotel 15:55 Poirot: Zmiznutie pána Davenheima 16:50 Fetiše socializmu 17:50 Cestou necestou 18:25 Postav dom, zasaď strom 19:00 Správy RTVS 20:30 Záhady tela 21:25 Neskoro večer 22:20 3 pódiá 23:10 Fetiše socializmu 23:40 S úsmevom po Slovensku 00:30 Grand hotel

RTVS 05:30 Správy RTVS „N“ 07:10 Včielka Maja 08:00 Levia stráž 08:25 Zázračný ateliér 08:50 Táraninky 09:05 Kriminálka 5.C 09:40 Autosalón 10:05 Otvorené nebo 11:00 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan za dverami 13:35 Poirot: Dvojitý dôkaz 14:25 Poirot: Cornwolská záhada 15:15 V dobrej spoločnosti 15:50 Biele slnko púšte 17:15 Bud Bindi 17:45 Hurá do záhrady 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 20:25 Futbal 23:20 Poirot: Dvojitý dôkaz 00:10 Poirot: Cornwolská záhada

BV BZ 19-41 strana

9 21

-15 KUPÓN NA Z¼AVU pri nákupe

%

Platí len do 31. 10. 2019!

Vz�ahuje sa iba na tovar v predajni. Z�avy sa nes�ítavajú. Neplatí spätne, na služby, na akciový tovar, ani na objednávku.

TIP NA SOBOTNÝ VEČER

12.10.2019 20:30

POSLEDNÉ ZÚČTOVANIE

52-0001-1

ov

veľký výber dezén

Regionpress 10/2019

17,99


Ž

y

%

10 22


ZAMESTNANIE

BRATISLAVSKO východ

11

SlovenskĂĄ Grafia a.s.

PeknĂĄ cesta 6, 834 03 Bratislava

vĂ˝robnĂĄ spoloÄ?nosĹĽ v oblasti polygrafickĂŠho priemyslu

PRIJME IHNEÄ&#x17D; ROBOTNĂ?KOVóÞvĂ˝roby,expedĂ­ciealisovne NASTAVOVAÄ&#x152;OVĂžÄ Ă´Ä&#x2030;ĂžÄ&#x2026;ŭòáÝøýøôú KNIHĂ ROV-Ä&#x2030;ĂžÄ Ă°ÄĄĂžÄ&#x2026;Ă°Ä?ĂžÄ&#x2026;Ă°Ä Ă´Ä&#x2030;Ă°Ä?ĂžÄ&#x2026; MECHANIKAÿÞÝÄ&#x2C6;ĂśÄ Ă°ĹˇĂ˛ĂşĹ­Ă˛ĂˇÄ&#x201A;Ä&#x192;Ä ĂžĂšĂžÄ&#x2026; STROJNĂ?KAĂ´Ă˝Ă´Ä ĂśĂ´Ä&#x192;øòúŭòáÄ&#x2030;Ă°Ä Ă¸Ă°ĂłĂ´Ă˝Äą SKLADNĂ?KOV ELEKTRONIKOV Mzda od 820 â&#x201A;Ź - 1 100 â&#x201A;Ź

[UPIP[Ă&#x2C6;LMBEOĂ&#x2C6;[MPäLBN[EZPEĂť QSĂ&#x201C;QMBULZEPĂť

PoĹžiadavky:

t[ESBWPUOĂ&#x2C6;TQĂ&#x2122;TPCJMPTǸOBWâLPOQSĂ&#x2C6;DFWOPDJ tWZVÇ?FOJFWPECPSFWâIPEPV OJFQPENJFOLPV

Prijmeme upratovaÄ?ku - dĂ´chodkyĹ&#x2C6;u na upratovanie kancelĂĄrskych priestorov na PestovateÄžskej ul.

v Bratislave

0948 113 319 â&#x20AC;˘ martin.kotlarik@guarding.sk

na upratovanie kancelĂĄriĂ­, prĂĄca na privyrobenie, ponĂşkanĂ˝ plat: 220,- EUR Ä?istĂŠ

Výroba samolepiacich etikiet

Bratislava - StarĂŠ Mesto,

HlohovĂĄ 10, Bratislava VrakuĹ&#x2C6;a

32-0056-7

2 hodiny denne od 07:30 - 09:30 hod, dostupnosĹĽ Ä?.1,4,9 Ä?.93,91,191,30,37,70,88 nastup: ihneÄ? Volajte od 09:00 hod do 16:00 hod. na 0905 756 560, prĂ­padne pĂ­ĹĄte na praca@euclean.sk

52-0022-5

Kontakt: 0902 933 061, 0902 933 063

Kontakt: 02/40 24 07 24 volaĹĽ medzi 9.00-14.00 hod. (Po-PIA)

INZERCIA

Prijmeme vodiÄ?ov MKD

HÄžadĂĄme kolegov na obsluhu prevĂ­jacieho stroja â&#x2013; TrvalĂ˝ pracovnĂ˝ pomer PrĂĄca na zmeny (dennĂĄ, noÄ?nĂĄ ) â&#x2013;  ZĂĄkladnĂĄ mzda + osobnĂŠ hodnotenie 800 eur brutto + prĂŠmiovĂĄ zloĹžka

Prijmeme upratovaÄ?ky - dĂ´chodkyne na upratovanie kancelĂĄrskych priestorov v ZĂĄhorskej Bystrici

PrĂĄca na 2 hodiny denne 4x do týŞdĹ&#x2C6;a v pracovnĂ˝ch dĹ&#x2C6;och v rannĂ˝ch alebo podveÄ?ernĂ˝ch hodinĂĄch. Mzda 6,50 â&#x201A;Ź / hod.. NĂĄstup â&#x20AC;&#x201C; oktĂłber 2019. VolaĹĽ v pracovnĂŠ dni od 10 do 16 hod.

SlovenÄ?ina naĹĄa Nie navolili, ale zvolili.

â&#x2C6;&#x2122; Ĺ irokĂĄ ponuka prĂĄce na kamiĂłn â&#x2C6;&#x2122; JazdĂ­me SK + EU â&#x2C6;&#x2122; ZĂĄnovnĂ˝ vozovĂ˝ park â&#x2C6;&#x2122; Priem. hr. mzda 660 â&#x201A;Ź + diĂŠty + odmeny = moĹžnĂ˝ zĂĄrobok 2.400 â&#x201A;Ź 0908 203 203 www.ruzatransport.sk

0905 799 782 PRIJMEME SPOÄ˝AHLIVĂ&#x2030; PANIE na upratovanie kancelĂĄrskych priestorov od 17 hod. do 20 hod. Plat: 4,80 â&#x201A;Ź / hod. brutto

0905 758 469 0905 877 690

94-0134

ETIS Slovakia, a.s.,

15-0057

PRIJMEME UPRATOVAÄ&#x152;KY

36-0007

Mzda: 3,5868 â&#x201A;Ź/h. brutto NĂĄstup ihneÄ?.

52-0151

Kontakt: 0902 933 061, 0902 933 063

SBS GUARDING s. r. o. prĂ­jme strĂĄĹžnikov na prevĂĄdzky

52-0022-5

PrĂĄca na 1,5 hodiny 3x do týŞdĹ&#x2C6;a v pracovnĂ˝ch dĹ&#x2C6;och v doobednĂ˝ch hodinĂĄch. Mzda 7,50 â&#x201A;Ź / hod.. NĂĄstup â&#x20AC;&#x201C; oktĂłber 2019. VolaĹĽ v pracovnĂŠ dni od 10 do 16 hod.

87-0012

e-mail: kariera@grafia.sk, www.grafia.sk

52-0150

BliŞťie informåcie: tel.: 02/4949 3854, 02/4949 3111

HĽADà ME MONTà ŽNIKA OKIEN

1500 aĹž 3000 EUR/MESAÄ&#x152;NE CeloroÄ?nĂĄ prĂĄca. Mzda brutto.

prijmeme s nĂĄstupom ihneÄ?

SERVISNĂ&#x2030;HO TECHNIKA 700 aĹž 1400 EUR/MESAÄ&#x152;NE

VODIÄ&#x152;A NĂ KLADNEJ DOPRAVY v rĂĄmci SR

CeloroÄ?nĂĄ prĂĄca. Mzda brutto.

1500 aĹž 3000 EUR/MESAÄ&#x152;NE

Kontakt: 0948 007 464

63-0054

CeloroÄ?nĂĄ prĂĄca. Mzda brutto.

výhodnÊ platovÊ podmienky potrebný: VP sk. C+E, KKV

BV BZ 19-41 strana

11 23

��0948 787 585

51-0191

pråca s hydraulickou rukou a håkovým nażahovåkom

OBCHODNĂ&#x2030;HO ZĂ STUPCU


ZDRAVIE / SLUŽBY

12

Najčítanejšie regionálne noviny

PRÁCA V ČR

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY zimné záhrady

OPERÁTOR VÝROBY - VODIČ VZV ZORAĎOVAČ - ZVÁRAČ - KAROSÁR HORIZONTÁR A INÉ ....

zasklievanie terás

splátky od 149 €

splátky od 98 €

PRACUJ U NÁS

Možnosť výhry 250 €

BEZPLATNÁ INFOLINKA

63-0150

Ku každej objednávke darček Možnosť splátok s 0% úrokom

www.balkona.eu 0948 787 777

WWW.KONSTRUKTER.SK

K O N ŠT

R U K TE R

0800 500 091

85_0005

JESENNÁ AKCIA ZĽAVY až do 25%

MZDA OD 850 € DO 1300€

AIW - Práca pre opatrovateľky v Rakúsku - aj muži! t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB tmámestále dostatok ponúk trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní

- oddĺženie úverov - zastavíme dražby - zastavíme zrážky zo mzdy

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

66-0171

131190397

AIW má zástupcov Kritériá v rôznych mestách Slovenska! pre spoluprácu s AIW: Zavolajte na bezplatné číslo · opatrovateľský kurz a prax 0800 24 24 44 · dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie. · vek 25 až 60 rokov Pracovať môžete už o pár dní! 32-0110

5%

19

-2

20

A

0.

31

.1

AK CI do

0944 556 070, 0944 113 140 27-0120

0905 742 924 0908 984 147

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

KURZ SBS v BRATISLAVE

kurzy začínajú 14.10.2019 a 11.11.2019 CENA

195 € 0904 001 475

Evidovaní na Úrade práce môžu mať kurz ZADARMO!

32-0152

Volajte:

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH stabilizujeme základovú pôdu a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

Ponúkame: stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP hodinová mzda od 10€ netto nástup možný ihneď

0918 726 754 SK.ABAINNOVATOR.COM

34-0001-5

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

Poď k nám pracovať do Nemecka!

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com

BV 19-41 strana

24 12

34-0181

hľadá pracovníkov na stavbu do Nemecka

ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA

Profile for Bratislavsko Bratislavsko

Bratislavsko 19-41  

Bratislavsko 19-41

Bratislavsko 19-41  

Bratislavsko 19-41

Advertisement