3 minute read

Spesialitetskomiteen i onkologi

Spesialitetskomiteen i onkologi Rapport fra ny komite med nye medlemmer og nye oppgaver

Spesialitetskomiteen er godt kjent i fagmiljøet. Komiteens oppgaver er også kjent for de fleste fra mange års virksomhet. Men nå er utdanningen for onkologer endret, og med det forandres også komiteens mandat og arbeidsoppgaver.

OLAV ENGEBRÅTEN

Leder av spesialitetskomiteen i onkologi

NY KOMITÉ N oe overraskende endte undertegnede opp med vervet som leder i komiteen. Grunnet lang tjeneste og omfattende arbeide med nytt opplegg for spesialistutdanningen, ønsket alle medlemmene fra gammel komite unntatt Toai Nguyen og undertegnede avløsning. Imidlertid stiller heldigvis nye kolleger opp, og vi har fått med oss Mirjam Delange Alsaker (St. Olavs), Cecilie Soma Nordstrand (Ålesund Sykehus), Silje Songe-Møller (Sykehuset Østfold Kalnes), Alina Carmen Porojnicu (Drammen Sykehus), Hanna Josefine Abrahamsson (LIS representant, AHUS) og Odrun Katrine Bergland (LIS vararepresentant, OUS). Som ny leder i spesialitetskomiteen er jeg lettet over å ha fått en flott gruppe å jobbe sammen med.

NY ROLLE OG «NYE» OPPGAVER Spesialitetskomiteen skal fremdeles eksistere, og i Forskrift om spesialitetsutdanningen (§ 6) er det fastsatt at Helsedirektoratet skal be om råd fra komiteen når det gjelder utarbeidelse og revisjon av læringsmål, og godkjenning av utdanningsvirksomheter. Utarbeiding av læringsmål jobbet komiteen mye med i forrige periode og videre oppfølging og gjennomføring av dette er en viktig oppgave for neste periode. Nåværende komite har nå fordelt arbeidet med å se på de 16 innkomne søknadene fra helseforetakene. Selv om søknadsantallet ikke er så stort, er det en god del å gå gjennom, og komiteen regner med å bruke tiden utover våren 2020 for å bli ferdige med arbeidet. Tidligere hadde komiteene årlige rapporter fra utdanningsinstitusjonene som skulle gjennomgås og behandles, og rapportene ble sammenholdt med vurderingene fra tilsynsbesøkene. De årlige rapportene er det nå slutt på, men det enkelte lærested skal godkjennes av Helsedirektoratet. Vi tror det er viktig at konkret kunnskap ligger til grunn for behandlingen av disse søknadene – både fagkunnskap og lokal kunnskap om fagmiljøene. Det er derfor ønskelig at spesialitetskomiteen er forankret i alle helseregioner med god kjennskap til alle læresteder/utdanningsavdelinger lokalt, og det er like viktig at besøkene fra spesialitetskomiteen fortsetter.

BESØK I 2019 Siden det var så mange nye medlemmer komiteen i år, har vi ønsket at alle medlemmene skulle være med på besøkene. Komiteen har en rullerende plan hvor fire utdanningssteder blir besøkt i året. Vi startet i år med å reise til Gjøvik og Lillehammer, deretter Bærum og i august besøkte vi Stavanger. I november ble årets siste besøk lagt til Ålesund. Det er flere som forteller at komiteens arbeide har bedret utdanningen på lærestedene som blir besøkt, og vi håper at denne

«Helsedirektoratet bruker for lang tid på godkjenning av reviderte handlingsprogram»

Spesialitetskomiteen i onkologi på besøk hos tidligere leder Ingvil Mjaaland i Stavanger: Fra venstre - Toai Nguyen, Alina Carmen Porojnicu, Olav Engebråten, Cecilie Soma Nordstrand og Silje Songe-Møller. Dessverre var ikke Mirjam Delange Alsaker, Hanna J. Abrahamsson og Odrun K. Bergland med på dette besøket.

komiteen også er med på å gjøre onkologiutdanningen bedre. Det er alltid hyggelig å møte kolleger og vi blir godt mottatt på stedene som besøkes. Noe som går igjen fra besøkene er at onkologi er en travel spesialitet, og at antall pasienter og arbeidsoppgaver øker jevnt. Et generelt inntrykk er at overlegegruppen er presset og har mange oppgaver, og overleger/veiledere føler ofte at de skulle hatt mer tid til undervisning og veiledning av LIS kandidater.

Som medlem i spesialitetskomiteen blir man kjent med mange hyggelige og rause kolleger: I forbindelse med besøket i Ålesund ble vi bedt hjem på middag til Cecilie Soma Nordstrand (som er nytt medlem i komiteen i år). Når vi besøkte Stavanger hadde vi en veldig hyggelig kveld hjemme hos tidligere mangeårige leder Ingvil Mjaaland (bildet av komiteen er tatt i hagen hos Ingvil en fantastisk augustkveld; Mirjam, Hannah og Odrun var dessverre ikke med på dette besøket).

Oslo, 9. desember, 2019.

«Vi håper at denne komiteen også er med på å gjøre onkologiutdanningen bedre»

This article is from: