2 minute read

Pilot ‘Van jeugdbrandweer naar manschap’

‘Op 1 januari 2022 start Brandweer Limburg-Noord met een pilot waarin de jeugdbrandweerleden een gedeelte van de les- en leerstof van de manschapopleiding aangeboden krijgen. Zo kunnen zij het onderdeel Brandbestrijding al tijdens de jeugdbrandweerjaren afronden met een geldig examen’, licht projectleider Reinier Moors toe. ‘Als het jeugdlid vervolgens op 18-jarige leeftijd start bij de reguliere brandweer, stroomt deze in bij het tweede deel van de manschap-leergang: Technische Hulpverlening (THV), Incidenten met Gevaarlijke Stoffen (IBGS) en Waterongevallen (WO). Ze hoeven dan nog maar de helft van de opleiding te volgen. Ook zijn zij direct al inzetbaar.’

Erkenning

Jeroen Hermanns, Teamleider Incidentbestrijding en portefeuillehouder jeugdbrandweer: ‘De jeugd heeft de toekomst, dat staat als een huis! We zien ook nu al jeugdleden doorstromen naar de reguliere brandweer. Met de start van deze pilot, geven we jeugdleden extra erkenning voor vaardigheden en kennis die zij opgedaan hebben tijdens hun periode bij de jeugdbrandweer. Zo versterken we elkaar.’

Leeftijd

Reinier vervolgt: ‘De lesstof is opgedeeld in blokken per leeftijdscategorie. In de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar begint een jeugdlid spelenderwijs met de eenvoudige dingen bij de brandweer, zoals bijvoorbeeld het kennismaken met de brandweerorganisatie, het werken met het aflegsysteem, werken met kleine blusmiddelen en de beginselen van levensreddend handelen. In de leeftijd van 16 tot en met 17 jaar mogen ze meer doen, zoals met ademlucht lopen en ‘grotere inzetten’ oefenen zonder warmte. Ten slotte krijgen ze op 18-jarige leeftijd een realistische oefenweek met afsluitend het examen.’

Fitheid en stage

Omdat er fysiek meer gevraagd wordt van de jeugdleden die dit traject volgen, krijgen zij op 16-jarige leeftijd een lichamelijke (fitheids)test (een soort PPMO-light). En, zoals een aantal jeugdleden nu al doen, gaan ze vanaf deze leeftijd ook stage lopen bij de lokale brandweerpost. Zo is er al in een vroegtijdig stadium duidelijkheid of er een ‘match’ is tussen het jeugdlid en de brandweerpost.

Regulier traject

Jeroen benadrukt: ‘Jeugdleden die niet kunnen of willen deelnemen aan dit traject, willen we niet uitsluiten van de jeugdbrandweer. Ze kunnen gewoon blijven meedoen met de activiteiten van de jeugdbrandweer maar worden niet getoetst. Aan het einde van hun jeugdbrandweercarrière krijgen zij dan geen diploma Brandbestrijding.’ Deze pilot wordt in 2022 uiteraard doorlopend geëvalueerd en bijgesteld waar nodig.

Wil je meer informatie over deze pilot of over de jeugdbrandweer? Mail je vraag naar Reinier Moors via r.moors@vrln.nl